Феі  Таня Тамілава

Феі

Таня Тамілава
Выдавец: Галіяфы
Памер: 16с.
Мінск 2019
13.92 МБ
ФЕІ
Масімачка
Марыся ІЗярцейка
Таня Тамілава
ФЕІ
Мінск Галіяфы 2019
УДК 821.161.3-93
ББК 84(4Бем)-5
T17
Малюнкі Марысі Вярцейка
Тамілава, Т.
T17 Феі : вершы : для дзяцей дашк. і мал. шк. узросту / Таня Тамілава ; маст. Марыся Вярцейка. — Мінск : Галіяфы, 2019. — 16 с. : іл.
ISBN 978-985-7209-18-7.
Ці бываюць беларускія феі? Што яны робяць? I як выглядаюць?
Менавіта з імі, феямі, якія прыйшлі з беларускіх міфаў, і знаёміць кніга юных чытачоў. Кожная фея мае свой занятак, свае непаўторныя рысы і якасці, што надаюць ёй казачную вабнасць. А ўсе разам яны робяць гэты свет прыгожым і дзівосным.
УДК 821.161.3-93
ББК 84(4Бен)-5
ISBN 978-985-7209-18-7
© Тамілава Т.А., 2019
© Вярцейка М.І., ілюстрацыі, 2019
© Афармленне. ПВУП «Галіяфы», 2019
Малечы-дзяўчынцы,. Хацелася казкі.
Як разам хадзілі, Збіраючы краскі, Вяночкі спляталі Ды размаўлялі, Вобразы феяў Мы прыдумлялі.
Першая фея — Насельніца гаю.
Птушак, звяроў Даглядае другая.
Трэцяя будзе, Як мама, лагодная
I неверагоднае Чацвёртая будзе 3 вадою гуляць, А пятая — промні Разам складаць.
Сяброўкі-ГАЁЎКІ ў сад прыляцелі, На дрэвы, на кветкі яны паглядзелі I разам за справу так узяліся: Бліскучыя іскры ў паветра ўзвіліся.
Над кожнай раслінай яны шчыравалі Чароўныя фарбы ім аддавалі, Каб сад той у квецені ўвесь патанаў Радаваў вочкі й душу мілаваў.
Ад дробных кузурак да мажных зуброў Феі-ВЯЛЕСКІ шануюць сяброў.
Птушкі-пяюшкі ім песні спяваюць: Працу вялесак яны ўхваляюць.
Зайчыкі скачуць, коткі мурлычуць, Феяў-вялесак у госці паклічуць, Мядзведзік варэнне ім прыгатуе, А вожык суніцамі іх пачастуе.
ЦЯКУТА — майстрыха і творчая пані. Пашые сукенку за ноч да снядання, Зварыць абед і прыклеіць шпалеры, Спляце адмыслова фіранкі на дзверы.
Звяжа нам шапкі да сцюжнай зімы, Да іх рукавічкі, каб грэліся мы.
У час адпачынку яна вышывае
I добрыя песні дзеткам спявае.

А потым
y роце смачна знікала
Палётам імклівым дзяцей захапляе, Дажджынкі-бурштынкі яна раскідае, Каб дружна ў гародзе ўсё падрастала
Фея-РАСІНКА з вадою гуляе: Сняжынкамі сыпле, дажджом палівае Расой заіскрыць і туман прынясе, Імжыцца ўвосень, блішчыць у pace.
Феі-ЗАРАНІЦЫ з сонейкам працуюць: Промні каляровыя разам дапасуюць. Зоркі пазбіраюць на начное неба, Знічкі паскідаюць, як каму патрэбна.
Зробяць нам чароўным месяца святло, Каб адчулі дзеткі шчырае дабро
I прыснілі ўночы розныя прыгоды, А можа, патаемнасць роднае прыроды.
3 міфам знітаваныя, Дзецьмі ўпадабаныя Феі з'явіліся, He памыліліся.
Хай будуць жыць
У нашым сусвеце:
У Беларусі
На роднай планеце
Змесм
Пачатак
Вялеска
Расінка
Завяршэнне

Літаратурна-мастацкае выданне
Тамілава Таццяна Алегаўна
Феі
Для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту
Адказны за выпуск Зміцер Вішнёў Рэдактар Віктар Жыбуль Вёрстка Таня Тамілава Карэктарка Ліда Наліўка
Падпісана да друку 13.03.2019. Фармат 60х901/э. Папера крэйдаваная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 1,25. Ул.-выд. арк. 3,22.
Наклад 1000. Замова №1011.
Прыватнае выдавецкае ўнітарнае прадпрыемства «Галіяфы».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/48 ад 03.10.2013. Пр. Партызанскі, 77А, 220107, Мінск.
E-mail: vish@bk.ru www.halijafy.by
Таварыства з дадатковай адказнасцю «Полікрафт».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/14 ад 21.11.2013. Вул. Кнорына, 50, 220103, Мінск.
ISBN 978-9
9-18-7
85-72'
7898 5 7
209187
Шш яны родяц& / як выглядаюць?
Менавіта з імі, феямі, якія прыйшлі з беларускіх міфаў, і знаёміць кніга юных чытачоў. Кожная фея мае свой занятак, свае непаўторныя рысы і якасці, што надаюць ёй казачную вабнасць. А ўсе разам яны робяць гэты свет прыгожым і дзівосным.