Руска-беларускі фізічны слоўнік

Руска-беларускі фізічны слоўнік

Выдавец: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Памер: 173с.
Мінск 1993
27.58 МБ
A. I. БОЛСУН
А.І. БОЛСУН
РУСКА-БЕЛАРУСКІ ФІЗІЧНЫ СЛОЎНІК
АСНОЎНЫЯ ТЭРМІНЫ
Каля 5000 тэрмінаў
Пад рэдакцыяй доктара фізіка-матэматычных навук, прафесара А.А.Богуша
Мінск “Беларуская Энцыклапедыя“ імя Петруся Броўкі
1993
ББК 22.3 + 81.2P-4 Б 79
Рэцэнзенты:
канд. фіз.-мат. навук В.В.Валяўка, канд. філал. навук М.Н.Крыўко
4602030000-006
Б 7-93
М 318(03) 93
ISBN 5-85700-140-4
© А.І. Болсун, 1993
СЛОВА ДА ЧЫТАЧА
У адпаведнасці з прынятым парламентам Рэспублікі Беларусь Законам аб мовах у школах і ВНУ рэспублікі пачаўся паступовы пераход да выкладання фізікі на беларускай мове. Аднак гэты працэс разгортваецца пакуль што марудна. Гэта звязана з недахопам падручнікаў, слоўнікаў, метадычнай беларускамоўнай літаратуры, а таксама з тым, што некаторыя навукоўцы і выкладчыкі выступаюць супраць выкладання фізіка-матэматычных дысцыплін па-беларуску, спасылаючыся на адсутнасць адпаведнай тэрміналогіі на роднай мове. Аднак з апошнім пагадзіцца цяжка. Добра вядома, што на працягу больш чым сямі апошніх дзесяцігоддзяў на Беларусі пастаянна працавалі, у большай ці меншай колькасці, беларускамоўныя школы, на роднай мове выдаваліся неабходныя падручнікі па фізіцы, матэматыцы і іншых вучэбных прадметах, друкаваліся навуковыя працы, выходзіла метадычная і навукова-папулярная літаратура. Знамянальнай падзеяй у гісторыі культуры і навукі Беларусі стала стварэнне першай нацыянальнай энцыклапедыі на роднай мове (БелСЭ, т. 1 —12, 1969—75). Зразумела, што ва ўсіх гэтых працэсах нельга было абысціся без беларускай навуковай фізічнай тэрміналогіі — яна распрацоўвалася, існавала, выкарыстоўвалася.
Трэба адзначыць, што праблема перакладу фізічных тэрмінаў на беларускую мову не такая ўжо складаная і цяжкавырашальная. Пераважную большасць гэтых тэрмінаў складаюць інтэрнацыянальныя словы. Іх пераклад не выклікае асаблівых сумненняў. Тое ж можна сказаць і пра значную
колькасць спрадвечна рускіх лексем. Цяжкасці ўзнікаюць толькі пры перакладзе тых рускамоўных фізічных тэрмінаў, для якіх у беларускай мове не зусім лёгка знайсці адназначныя, адэкватныя адпаведнікі. Але колькасць такіх слоў невялікая — усяго некалькі працэнтаў ад агульнага ліку ўсіх фізічных тэрмінаў.
Фізікі добра ведаюць, што амаль кожны фізічны тэрмін уводзіцца ў навуковую практыку ў значнай ступені выпадкова, стыхійна, без спецыяльнага абмеркавання і часта мае ўмоўны, чыста сімвалічны сэнс. Шырокае яго распаўсюджанне і ўсеагульнае выкарыстанне патрабуе пэўнага часу. Таму, калі сёння беларускія фізічныя тэрміны тыпу “электрычны ланцуг" або “метад узбурэнняў" здаюцца некаму нязвыклымі, “рэжуць вуха“, то, мы ўпэўнены, з цягам часу яны стануць для нас такімі ж звычайнымі, як адпаведныя, нічым не лепшыя рускія “электрнческая цепь“ і “метод возмушенмй".
“Руска-беларускі фізічны слоўнік" А.І.Болсуна якраз і ставіць перад сабой мэту паскорыць пашырэнне беларускай фізічнай тэрміналогіі. Аўтар слоўніка — кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, на працягу 25 гадоў займаецца распрацоўкай беларускай тэрміналогіі ў галіне дакладных прыродазнаўчых навук. Ён быў загадчыкам рэдакцыі фізікі, матэматыкі, хіміі і астраноміі “Беларускай Савецкай Энцыклапедыі“ ў той час, калі праца над першай 12-томнай БелСЭ толькі пачыналася і складаліся адпаведныя тэматычныя тэрміналагічныя слоўнікі на беларускай мове. Шырокай папулярнасцю карыстаецца складзены А.І.Болсунам і Я.Н.Рапановічам першы ў нашай рэспубліцы “Слоўнік фізічных і астранамічных тэрмінаў“ (Мн., 1979).
Аўтар слоўніка паспяхова вырашыў пытанні, звязаныя з адборам тэрмінаў, іх размяшчэннем і падачай падрыхтаванага матэрыялу. Пры перакладзе на беларускую мову фізічных тэрмінаў А.І.Болсун стараўся паслядоўна прытрымлівацца характэрных для нашай мовы граматычных і правапісных нормаў. У некаторых выпадках ён прапануе сінанімічныя варыянты перакладу адпаведнага рускага тэрміна, спадзеючыся на далейшае замацаванне аднаго з іх у моўнай практыцы.
“Руска-беларускі фізічны слоўнік" А.І.Болсуна не лічыцца нарматыўным, але ён у значнай ступені адпавядае тым высокім патрабаванням, якія павінен задавальняць даведнік такога тыпу.
Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі
А.А.Богуш.
Стваральнікам першай беларускай энцыклапедыі (БелСЭ) прысвячаю
АД АЎТАРА
“Руска-беларускі фізічны слоўнік. Асноўныя тэрміны" з'яўляецца перакладным тэрміналагічным слоўнікам і ўключае набор тэрмінаў, якія найчасцей ужываюцца ў навуковай і вучэбнай літаратуры па фізіцы. Ен змяшчае каля 5000 тэрмінаў, што прыблізна адпавядае аб'ёму навуковай тэрміналогіі сучаснага курса фізікі для універсітэтаў.
У слоўнік уключана невялікая колькасць матэматычных тэрмінаў (градыент, дывергенцыя, інтэграл, цыркуляцыя і інш.>, што часта сустракаюцца ў навуковых працах і вучэбных дапаможніках па фізіцы; у яго ўвайшлі назвы хімічных элементаў, якія з'яўляюцца неад'емнай часткай тэрміналогіі атамнай і ядзернай фізікі, найменні некаторых неметрычных адзінак фізічных велічынь (аршын, пядзя, стапа, фунт і інш.), а таксама некаторыя астранамічныя (арбіта, Галактыка, спадарожнік і інш.) і тэхнічныя (выпрамнік, рухач, электронная лямпа і інш.) тэрміны. Наяўнасць у слоўніку такіх спадарожных тэрмінаў павінна стварыць пэўныя перавагі ў яго практычным выкарыстанні. Як асобныя дадаткі ў слоўнік уключаны адзінкі фізічных велічынь, множнікі і прыстаўкі для ўтварэння кратных і долевых адзінак, абазначэнні фізічных велічынь і асобныя матэматычныя абазначэнні.
Аўтар імкнуўся да таго, каб беларускія варыянты фізічных тэрмінаў забяспечвалі строгую навуковую адэкватнасць іх рускім эквівалентам, мелі адназначнасць тлумачэння і адпавядалі сучасным нормам беларускай літаратурнай мовы. Разам з тым мы лічым, што ў перыяд стварэння і станаўлення беларускай фізічнай тэрміналогіі маюць права на існаванне і могуць адначасова ўжывацца некаторыя варыянты тэрмінаў
(напрыклад: зарад — ладунак, мінута — хвіліна, паток — плынь, напрамак — кірунак, узбурэнне — узрушэнне і інш.).
Аўтар будзе ўдзячны ўсім, хто дашле свае водгукі і заўвагі на адрас выдавецтва: 220072, Мінск, вул. Ф.Скарыны, 15а, выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі.
ЯК КАРЫСТАЦЦА СЛОЎНІКАМ
У слоўніку прынята алфавітна-гнездавая сістэма размяшчэння тэрмінаў: рускія тэрміны, якія складаюцца з аднаго слова, і цэнтральныя словы гнёздаў размешчаны ў алфавітным парадку і набраны паўтлустымі (чорнымі) літарамі. Тэрміны, што складаюцца з двух або больш слоў і словазлучэнняў, групуюцца вакол цэнтральнага слова і ўтвараюць гняздо. Рускія тэрміны ў гняздзе размешчаны па алфавіце з захаваннем таго парадку слоў, які прыняты ў навуковай і вучэбнай літаратуры. Цэнтральнае слова знаходзіцца ў пачатку гнязда, у самім гняздзе яно замяняецца першай літарай з кропкай і ў алфавіце не ўлічваецца (у рускіх тэрмінах гэта вялікая літара, у беларускіх — малая). У слоўніку ўжываюцца паметы, якія ўказваюць на род: м — мужчынскі (мужской), ж — жаночы (женскмй), н (с) — ніякі (средннй), а ў асобных выпадках і на лік тэрміна: мн. — множны лік (множественное чнсло), адз. (ед.) — адзіночны лік (едянственное чнсло). Ва ўсіх тэрмінах пазначаны націск. Паметы набраны курсівам. Напрыклад:
Восстановлёнме с — аднаўлённе н\ В. мзображёнмя — а. відарыса; В. ймпульсов — а. Гмпульсаў; В. прн ударе — а. пры ўдйры; В. фрбнта волны — а. фрбнту хвалі
Соотношённе с — суаднбсіны адз. няма; С. Гелл-Мана— Ншпнджймы — с. Гел-Мана—Нішыджымы; С. неопределённостей — с. неазначальнасцей; фотохнмйческое с. Эйнштёйна — фотахімГчныя с. Эйнштэйна
Такім чынам, калі ў слоўніку неабходна знайсці тэрміны “газовая дннамнка“, “квантовая жндкость“ або “ядерная энергмя", то іх трэба шукаць на цэнтральныя словы гнёздаў: Дннамнка, Жндкость, Энергня.
У тэрмінах, якія складаюцца з двух і больш слоў і не ўтвараюць гнязда, цэнтральныя словы ў выпадку наяўнасці інверсіі падзяляюцца нахіленай рыскай. Напрыклад:
Окрйска ж / дополнйтельная — афарббўка ж / дадаткбвая Частнцы ж мн. / тождёственные — часці'цы ж мн. / тбесныя
Тлумачэнні да тэрмінаў даюцца курсівам у круглых дужках. Напрыклад:
Нем&гнк м (жйдкйй крйсталл) — нематык м (вадкі крышталь)
Сінонімы да тэрмінаў пададзены са спасылкай (—•) на болып ужывальны тэрмін. Спасылкі ўнутры гнязда афармляюцца па правілах утварэння гнязда. Напрыклад: Ампёр-весы мн. — ампёр-вагй ж —* тбковые Весы АномАлчя ж — анам&лія ж; гравнтацнонная А. — гравітацыйная а.; магнйтная А. — магнітная a.; А. сйлы тяжестм — а. сілы цяж&ру —► гравнтацнбнная А.
Калі цэнтральнае слова гнязда перакладаецца двума бела рускімі варыянтамі, у самім гняздзе паўтараецца толькі першы з іх. Напрыклад:
Прймесь ж — прымесь ж, дамёшка ж; акцёпторная П. — акцэптарная п.; П. внедрёння — п. укаранёння; дбнорная П. — дбнарная п.; П. замеіцёння — п. замяшчэння.
ЛІТАРАТУРА
1. Фнзнческнй энцнклопеднческнй словарь. М., 1984.
2. Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 1—12. Мн., 1969-75.
3. Русско-белорусскнй словарь /Под ред. К.К.Атраховнча (К.Крапнвы). Т. 1—2. 2 нзд. Мн., 1982.
4. Беларуска-рускі слоўнік /Пад рэд. К.К.Атраховіча (К.Крапівы). Т. 1—2. 2 выд. Мн., 1988—89.
5. Слоўнік беларускай мовы: Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / Пад рэд. М.В.Бірылы. Мн., 1987.
6. Рыдннк В.Л., Воропаев Н.Д., Свнрнденков Э.А. Русско-англо-немецко-французскнй фнзнческнй словарь: Основные термнны. М., 1989.
7. Брюханов А.В., Пустовалов Г.Е., Рыдннк В.Н. Толковый фнзнческнй словарь: Основные термнны. 2 нзд. М., 1988.
8. Мнкнша А.М., Орлов В.Б. Толковый математнческнй словарь. Основные термнны. М., 1988.
9. Деньгуб В.М., Смнрнов В.Г. Еднннцы велнчнн: Словарьсправочннк. М., 1990.
10. Чертов А.Г. Фнзнческне велнчнны: (Термннологня, определення, обозначення, размерностн, еднннцы): [Справ. пособне]. М., 1990.
11. Болсун А.І., Рапановіч Я.Н. Слоўнік фізічных і астранамічных тэрмінаў. Мн., 1979.
12. Болеун А.Н., Рапановнч Е.Н. Словарь фнзнческнх н астрономнческнх термннов. Мн., 1986.
Рускі алфавіт
A a
К к
X х
Б б
Л л
Ц ц
В в
М м
Ч ч
Гг
Н н
Ш ш
Дд
0 о
Ш m
Е е
П п
Ь ь
Ё ё
Рр
Ы ы
Ж ж
Сс
Ь ь
3 з
Т т
Э э
П н
у у
Ю ю
Й й
Ф ф
Я я
A
Аберрйцнн ж мн. оптйческнх снстём — аберАцыі ж мн. аптычных сістэм
Аберрйцня ж — абер&цыя ж\ А. свёта — а. святлА; сферйческая А. — сферычная а.; хроматйческая А. — храматычная а.
Абляцня ж — абляцыя ж
Абсбрбер м — абсбрбер м
Абсбрбцня ж — абсбрбцыя ж
Абсцйсса ж — абсцыса ж
Автогенерйтор м — аўтагенерйтар м
Автононнзйцня ж — аўтаіанізацыя ж
Автоклйв м — аўтаклАў м
Автоколебйння с мн. — аўтавагйнні н мн.
Автоколлнмйгор м — аўтакалімАтар м
АвтоколлнмАцня ж — аўтакалімацыя ж
Автокоррелйцня ж — аўтакарэляцыя ж
Автом&г м — аўтамат м
Автом&гнка ж — аўтамітыка ж
Авто.модуляцня ж — аўтамадуляцыя ж
Автопнлбт м — аўтапілбт м
Авторадногріфня ж — аўтарадыеграфія ж
Автофазнрбвка ж — аўтафазірбўка ж
Arpedrr м — агрэгат м
Агрегйрованне с — агрэгаванне н
Агрофйзнка ж — аграфізіка ж
АдаптАцня ж глйза — адаптйцыя ж вбка
Адйтом м — адатам м
Адгёзня ж — адгёзія ж
Аднабйта ж — адыябйта ж; А. Гюгоньб — а. Гюганнё; удйрная А. — ударная а. —♦ А. Гюганьб
Адрбн м — адрбн м
АдсорбАг м — адсарбат м
Адсорбёнт м — адсарбент м
Адсбрбер м — адсбрбер м
Адсбрбцня ж — адсбрбцыя ж
Азбт м — азбт м
АккомодАцня ж — акамадацыя ж; А. глаза — а. вбка
Аккрёцня ж — акрёцыя ж
Аккумулйрованне с — акумулявённе н; А. энёргнн — а. энёргіі
Аккумулятор м — акумулятар м; тепловбй А. — цеплавы а.; электрйческнй А. — электрычны а.
АкселерогрАмма ж — акселераграма ж
Акселербграф м — акселербграф м
Акселербметр м — акселербметр м
Акснбма ж — аксіёма ж; А. об кнварнйнтностн длнны — а. аб інварыянтнасці даўжыні; А. об мнварнантностм промежўтков временм — а. аб інварыянтнасці прамёжкаў часу
Аксбнд м — аксбід м
Акт м — акт м; А. делёння ядра — а. дзялёння ядрё; А. распада — а. распаду; А. столкновёнмя — а. сутыкнёння
Актнвйгор м — актыватар л
Актнв&цня ж — актывацыя ж
Актнвность ж — актыўнасць ж; А. ястбчняка мзлучёння — а. крынГцы выпрамянёння; оптйческая А. — аптычная а.; повёрхностная А. — павёрхневая а; термодянамйческая А. — тэрмадынамічная а.; удёльная А. — удзёльная а.
Акдінйды м мн. — актыніды м мн.
Актйннй м — актыній м
Акўсткка ж — акўстыка ж; архмтектурная А. — архітэктурная а.; молекулярная А. — малекулярная а.; технйческая А. — тэхнГчная а.
Акустобптака ж — акустаоптыка ж
Акустоэлектрбннка ж — акустаэлектрбніка ж
Акцёптор м — акцёптар м
Аллотрбпня ж — алатропія ж
Альбёдо с — альбёда н
Альфа-нзлучйгель м — альфа-выпрамяняльнік м .
Альфа-нзлучённе с — альфа-выпрамянённе н
Альфа-распДд м — альфа-распад м
Альфа-спектрбметр м — альфа-спектрометр м Альфа-частйца ж — йльфа-часціца ж Алюмйннй м — алюміній м
Амерйцнй м — амерыцый м
Амортнз&гор м — амартызатар м
Ампёр м — ампёр м
Ампёр-весы мн. — ампёр-вагй ж —► тбковые Весы
Ампёр-внтбк м — ампёр-вітбк м
Ампервольтмётр м — ампервольтмётр м
Ампермётр м — ампермётр м
Ампёр-час м — ампёр-гадзіна ж
Амплктўда ж — амплітуда ж; А. вероятностн — а. імавёрнасці; А. колебанмй — а. ваганняў; А. рассёянмя — а. рассёяння
Анйлнз м — аналіз м; актнвацнонный А. — актывацыйны а.; люмннесцёнтный А. — люмінесцэнтны a.; А. размёрностей — а. размёрнасцей; рентгенорадкометрйческмй А. — рэнтгенарадыеметрьічны а.; рентгеноспектральный А. — рэнтгенаспектральны а.; рентгеноструктурный А. — рэнтгенаструктурны а.; спектральный А. — спектральны а.; электрбнно-збндовый А. — электрбнна-збндавы а.; энергодмсперсмбнный А. — энергадысперсійны а.
Аналнзётор м — аналізатар м\ А. нзображёння — а. відарьіса; А. ймпульсов — а. імпульсаў; магнйтный А. — магнітны а.; оптйческнй А. — аптычны a.; А. полярнзбванного свёта — а. палярызаванага святла; А. спёктра — а. спёктра
Анастмгмат м — анастыгмёт м
Ангармонйзм м — ангарманізм м
Ангстрём м — ангстрбм м
Анемометр м — анембметр м
Анерёмд м — анербід м
Аннзомётр м — анізамётр м
Аннзотропйя ж — анізатрапія ж; крнсталлйческая А. — крышталічная а.; магнйтная А. — магнітная а.; оптйческая А. — аптычная а.; упрўгая А. — прўгкая а.
Аннбн м — аніён м
Анннгнляцня ж — анігіляцыя ж
Анбд м — анбд м
Анодйрованне с — анадзіраванне н
Анодолюмннесцёнцня ж — анодалюмінесцбнцыя ж
Аномйлня ж — анамалія ж’, гравнтацмбнная А. — гравітацыйная а.; магнйтная А. — магштная a.; А. сйлы тяжестм — а. сГлы цяжару —» гравнтацнбнная А.
Аномалбн м — анамалбн м
Ансёмбль м — ансамбль м', статмстйческмй А. — статыстьічны а.
Антённа ж — антэна ж
Антнбарнбн м — антыбарыён м
Антмвеіцествб с — антырэчыва н
Антнкатбд м — антыкатбд м
Антнквёрк м — антыкварк м
Антнлептбн м — антылептбн м
Антнмйр м — антысвёт м
Антннейтрйно с — антынейтрына н
Антмнейтрбн м — антынейтрбн м
Антннуклбн м — антынуклбн м
Антнпбды м мн. /оптйческне — антыпбды м мн./ аптычныя
Антнпротбн м — антыпратбн м
Антнрезонйнс м — антырэзананс м
Антнсегнетоэлёктрнк м — антысегнетаэлёктрык м
Антнсовпадённе с — антысупадзённе н
Антнферромагнетйзм м — антыферамагнетызм м
Антнферромагнётнк м — антыферамагнётык м
Антнчастйца ж — антычасцГца ж
Апернодйчность ж — аперыядычнасць ж
Апертура ж — апертура ж\ угловая А. — вуглавая а.; чнсловая А. — лікавая а.
Апланёт м — апланат м
Апланатйзм м — апланатызм м
Аподнзёцня ж — ападызацыя ж
Апостйльб м — апастьільб м
Апохром&т м — апахрамат м
Аппарйт м — апарат м; спускаемый А. — спускальны а.
Апплнкйга ж — аплікйта ж
Ар м — ар м
Аргбн м — аргбн м
Аргумёнт м — аргумёнт м
Аребметр м — арэбметр м
Аромйг м (квантовое чйсло) — вбдар м (квантавы лік)
Аршйн м — аршьш м
Аснммётрйя ж — асімётрыя ж
Ассоцнйцня ж — асацыяцыя ж; А. звёзд — а. збрак; А. молёкул — а. малёкул
Астйг м — астат м
Астерйзм м — астэрызм м
Астнгматйзм м — астыгматызм м
Астронйвтнка ж — астранаўтыка ж
Астронбмня ж — астраномія ж
Астроспектроскопйя ж — астраспектраскапія ж Астрофйзнка ж — астрафізіка ж
Атмосфёра ж — атмасфёра ж; абсоліотная А. — абсалютная а.; нзбыточная А. — лішкавая а.; нормальная А. — нармальная а.; стандйртная А. — стандартная а.; технйческая А. — тэхнГчная а.; фнзйческая А. — фізічная а. —► нормальная А.
Атмосфёрнкн м мн. — атмасфёрыкі м мн.
Atom м — атам м; А. внедрёння — прамёжкавы а. —► междуўзельный А.; водородоподббный А. — вадародападббны а.; возбуждённый А. — узбўджаны a.; А. замешёння — а. замяшчэння; нонмзйрованный А. — іанізаваны а.; междуўзельный А. — міжвўзельны а., прамёжкавы а.; мёченый А. — мёчаны a.; А. отдёчн — а. аддачы; А. прймесм — а. прымесі; А. с запблненнымм оболбчкамн — а. з запбўненымі абалонкамі
Атомйзм м — атамізм м
Атомйстнка ж — атамістыка ж
Атом-хозйнн м — атам-гаспадар м
Ахромйг м — ахрамат м
Аэрогндродннймнка ж — аэрагідрадынаміка ж
Аэродннймнка ж — аэрадынаміка ж
Аэрозбль ж — аэразбль ж
Аэромехйннка ж — аэрамеханіка ж
Аэростйтнка ж — аэрастатыка ж
Б
Бйза ж — база ж
Бйзлс м крнсталлйческой решёткн — базіс м крышталГчнай рашбткі
Байт м — байт м
Балйнс м — баланс м
Балансйр м — балансір м
Баланснрбвка ж — балансірбўка ж
Баллйстнка ж — балГстыка ж', внёшняя Б. — знёшняя б.; внўтренняя Б. — унўтраная б.
Бар м — бар м
Бйрнй м — бйрый м
Барнбн м — барыён м
Барнбннй м — барыёній м
Барлцёнтр м — барыцднтр м
Бйрня ж — бйрыя ж
Барн м барн м
Барбграф м — барбграф м
Бароднффўзня ж — барадыфўзія ж
Барокймера ж — баракамера ж
Баролюмннесцёнцня ж — баралюмінесцэнцыя ж
Барбметр м — барбметр м
Баростйт м — барастат м
Барьёр м — бар ёр м', потенцнільный Б. — патэнцыяльны б.; Б. Ш6т(т)км — б. Шбткі
Батарёя ж — батарэя ж; Б. аккумуляторов — б. акумулятараў; Б. конденсаторов — б. кандэнсатараў; электрйческая Б. — электрычная б.
Беккерёль м — бекерэль м
Бел м — бел м
Белбёр м — белббр м
Белнзнй ж — белізна ж
Берйллнй м — берылій м
Бёрклнй м — бёрклій м
Бёрковец м — бёркавец м
Бесконёчность ж — бесканёчнасць ж, бяскбнцасць ж
Беспорядок м — беспарадак м
Бёта-нзлучйтель м — бэта-выпрамяняльнік м Бёта-нзлучённе с — бэта-выпрамянённе н Бёта-лучй м мн. — бэта-прамяні м мн.
Бёта-распАд м — бэта-распад м', двойнбй Б.-р. — падвбйны б.-р.; познтрбнный Б.-р. — пазітрбнны б.-р.
Бёта-спектрбметр м — бэта спектрбметр м Бёта-спектроскопйя ж — бэта-спектраскапія ж Бетэтрбн м — бэтатрбн м Бёта-частйца ж — бэта-часціца ж Бнёння с мн. — бГцці н мн.
Бнзёркало с — білюстра н, білюстэрка н
Бнлйнза ж — білГнза ж
Бннбкль м — бінбкль м
Бйо с (едйнйца сйлы тока) — бГа н (адзінка сілы току)
Бнбннка ж — біёніка ж
Бнофйзмка ж — біяфГзіка ж
Бнпрйзма ж — біпрызма ж
Бнт м — біт м
Бнфуркйцня ж — біфуркацыя ж
Бланкёт м — бланкёт м
Блеск м — бляск м
Блнзкодёйствне с — блізкадзёянне н
Блок м — блок л; неподвйжный Б. — нерухбмы б.; подвйжный Б. — рухбмы б.
Блуждйнне с / случййное — блуканне н / выпадкбвае
Бод м — бод м
Бозе-гйз м — ббзэ-газ м
Ббзе-жйдкость ж — ббзэ-вадкасць ж
Ббзе-конденсйт м — ббзэ-кандэнсат м
Ббзе-конденсйцня ж — ббзэ-кандэнсацыя ж
Ббзе-частйца ж — ббзэ-часціца ж
Бозбн м — базбн м
Болбметр м — балбметр м
Ббмба ж — ббмба ж; авнацнбнная Б. — авіяцыйная б.; ядерная Б. — ядзерная б.
Бомбарднрбвка ж частйцамн — бамбардзірбўка ж часцГцамі
Бор м — бор м
Боразбн м — баразбн м
Брахнстохрбна ж — брахістахрбна ж
Брйдер м — брыдэр м
Бром м — бром м
Брюстер м — брўстэр м
Бўря ж /магнйтная — бўра ж/ магнітная
Бутылка ж /магнйтная — бутэлька ж/ магнітная
Бэр м — бэр м
в
Вакйнсня ж — вакансія ж
Вйкуум м — вакуум м; высбкмй В. — высбкі в.; В. квантбванного пбля — в. квантаванага пбля; нйзкмй В. — нізкі в.; сверхвысбкнй В. — звышвысбкі в.; фнзйческнй В. — фізічны в.
Вакууммбтр м — вакууммётр м
ВанДднй м — ванадый м
Вар м — вар м
Варнйнтность ж — варыянтнасць ж
Варнйцнн ж мн. — варыяцыі ж мн.', В. магнйтные — в. магнітныя; В. сйлы тяжестн — в. сілы цяжару
Варйстор м — варыстар м
Вармбтр м — вармётр м
Ватг м — ват м
Ватгмётр м — ватмётр м
Ватг-час м — ват-гадзГна ж
Всбер м — вёбер м
Вебермётр м — всбермётр м
Вёктор м — вёктар м', акснальный В. — аксіяльны в.; В. Бюргерса — в. Бюргерса; волновбй В. — хвалевы в;; В. касательной — в. датычнай; магнйтный В. — магнГтны в.; В. намагнйченностн — в. намагнічанасці; В. нормалн — в. нармалі; В. обратной решёткн — в. адварбтнай рашбткі; В. Пбйнтмнга — в. Пбйнтынга; полярный В. — палярны В.; световбй В. — светлавьі в.; В. состоянмя — в. стану; В. Ўмова — в. Умава; электрйческмй В. — электрычны в.
Вёктор-потенцніа м — вёктар-патэнцыял м
Велнчннё ж — велічыня ж; абсолютная В. — абсалютная в.; безразмёрная В. — безразмёрная в.; вёкторная В. — вёктарная в.; В. двойного лучепреломлёння — в. падвбйнага праменепераламлёння; звёздная В. — збрная в.; нзмеряемая В. — вымёрная в., вымяральная в.; постбянная во времённ В. — пастаянная ў часе в.; размёрная В. — размёрная в.; скалярная В. — скалярная в.; случайная В. — выпадкбвая в.; удёльная В. — удзёльная в.; фнзйческая В. — фізічная в.; эффектйвная В. — эфектыўная в.
Вёнтнль м — вёнтыль лі
Верньёр м — верньёр л
Вероятность ж — імавёрнасць ж; В. перехбда — і. перахбду; В. состояння — і. стану; термодннамйческая В. — тэрмадынамічная і.
Верстё ж — вярста ж
Вершйна ж волны — вяршыня ж хвалі
Вес м — вага ж; атомный В. — атамная в. —♦ атомная Мйсса; молекулярный В. — малекулярная в. —» молекулярная Мйсса; статнстйческнй В. — статыстычная в.
Весбмость ж — важкасць ж
Весы мн. — вагй ж; аналнтйческне В. — аналітычная в.; аэродннамйческне В. — аэрадынамічная в.; гмдростатйческне В. — гідрастатычная в.; крутйльные В. — круцГльная в.; пружйнные В. — спружынная в., спружынбвая в.; рычажные В. — рычажная в., шалі мн.; тбковые В. — тбкавая в.
Вётер м — вёцер м; акустйческнй в. — акустычны в.; сблнечный В. — сбнечны в.; электрйческмй В. — электрычны в.
Веіцествб с — рэчыва н\ амбрфное В. — амбрфнае р.; крнсталлйческое В. — крышталічнае рэчыва; оптйческн актйвное В. — аптычна актыўнае р.; поверхностно-актйвное В. — паверхнева-актыўнае р.; радноактйвное В. — радыеактыўнае р.; хнмйческое В. — хімічнае р.
Взанмодёйствне с — узаемадзёянне н; В. блйжнего порядка — у. блГзкага парадку; гравнтацнбнное В. — гравітацыйнае ў.; В. дйльнего порядка — у. далёкага парАдку; днсперсмбнное В. — дысперсійнае ў.; кулбновское В. — кулбнаўскае ў.; межмолекулярное В. — міжмалекулярнае ў.; В. межподрешёточное — у. міжпадрашбткавае; обмённое В. — абмённае ў.; пондеромотбрное В. — пандэраматбрнае ў.; сверхтбнкое В. — звыштбнкае ў.; сйльное В. — мбцнае ў.; слабое В. — слабае ў.; спмн-орбнтальное В. — спін-арбітйльнае ў.; спнн-решёточное В. — спін-рашбткавае ў.; спмн-спйновое В. — спін-спінавае ў.; фундаментйльное В. — фундаментальнае ў.; электромагнйтное В. — электрамагнітнае ў.; электрбнно-фонбнное В. — электрбнна-фанбннае ў.; электрослабое В. — электраслабае ў.; электростатйческое В. — электрастатычнае ў.; электроядерное В. — электраядзернае ў.; ядерное В. — ядзернае ў.
Взанмонндуктйвность ж — узаемаіндуктьіўнасць ж Взанмонндукцня ж — узаемаіндўкцыя ж Взанмопревраіц^емость ж — узаемаператваральнасць ж Взвесь ж — зйвісь ж
Взвёшнванне с — узвйжванне н; гмдростатйческое В. — гідрастатычнае ў.
Взрыв м — выбух м', Большбй В. — ВялГкі в.; тепловбй В. — цеплавы в.; термоядерный В. — тэрмаядзерны в.; ядерный В. — ядзерны в.
Внбр&гор м — вібратар м
Вмбрсіцня ж — вібрацыя ж
Внбрбметр м — вібрбметр м
Вндеоймпульс м — відэаГмпульс м
Вндеомагннтофбн м — відэамагнітафбн м
ВндеоснгнАл м — відэасітёл м
Вндеотелефбн м — відэатэлефбн м
Вйднмость ж — бачнасць ж
Вйдность ж — віднасць ж
ВнзуалнзАцня ж — візуалізАцыя ж
Вннт м — вінт м.\ шрўба ж; кннематйческмй В. — кінематьічны в.; сбброчный В. — зббрачная ш.; В. самолёта — в. самалёта
Внньетйрованне с — віньетавйнне н
ВнрнАл м — вірыял м
Вкскозйметр м — вісказіметр м
Внскознмётрня ж — вісказімётрыя ж
Вйсмут м — вісмут м
Внхрь м — віхбр м; В. вёкторного пбля — в. вёктарнага пёля; гмдродннамйческнй В. — гідрадынамічны в.; прнсоедннённый В. — далучаны в.
Влагомёр м — вільгацямёр м
Влагосодержённе с — вільгацеўтрыманне с
Влйжность ж — вільготнасць ж; абсолютная В. вбздуха — абсалютная в. павётра; относйтельная В. вбздуха — аднбсная в. павётра
Вместнмость ж — умяшчальнасць ж
Внедрённе с /нбнное — укаранённе н/ ібннае —► Нмплантйцня
Водорбд м — вадарбд м
Возбуждённе с — узбуджэнне н; В. колебаннй — у. ваганняў; В. состояння — у. стёну
Возгонка ж — узгбнка ж
Воздёйствне с — уздзёянне н
Вбздух м — павётра ч; разрёженный В. — разрэджанае п.; сжйтый В. — сціснутае п.
Возмуіцённе с — узбурэнне н, узрушэнне н\ гравнтацнонное В. — гравітацыйнае ў.; магнйтное В. — магнітнае ў.; мёлое В. — малбе ў.; В. планёт — у. планёт
Волнё ж — хвёля ж; акустйческая В. — акустычная х.; бегуіцая В. — бягўчая х.; взрывная В. — выбухбвая х.; вто-
рйчная В. — дрўгасная х.; гармонйческая В. — гармаш'чная х.; звуковйя В. — гукавая х.; квазнскнусондальная В. — квазісінусаідальная х.; монохроматйческая В. — монахраматычная х.; необыкновённая В. — незвычййная х.; обт>ёмная В. — абёмная х.; обыкновённая В. — звычайная х.; опбрная В. — апбрная х.; отражённая В. — адбітая х.; падаюіцая В. — пйдаючая х., х., якая падае; плазменная В. — гілазменная х.; плбская В. — плоская х.; повёрхностная В. — паверхневая х.; поперёчная В. — йапярбчная х.; предмётная В. — прадмётная х.; продбльная В. — падбўжная х.; световая В. — светлавая х.; В. сжатня-растяжёння — х. сціскання-расцяжэння; смгнальная В. — сігнальная х. —► предмётная В.; сянусомдальная В. — сінусаідйльная х.; спйновая В. — спГнавая х.; стоячая В. — стаячая х.; сферйческая В. — сферычная х.; ударная В. — ударная х.; уедянённая В. — адасббленая х.; упрўгая В. — прўгкая х.; цялнндрйческая В. — цыліндрьічная х.; электромагнйтная В. — электрамагні'тная х.
Волновод м — хвалявбд м; атмосфёрный В. — атмасфёрны х.
Волномёр м — хвалямёр м
Волнопродўктор м — хвалепрадўктар м
Вблны ж мн. — хвалі ж мн.\ гравнтацнбнно-капмллярные В. — гравітацыйна-капілярныя х.; гравнтацнбнные В. — гравітацыйныя х.; В. де Брбйля — х. дэ Брбйля; капмллярные В. — капілярныя х.; когерентные В. — кагерэнтныя х.; ленгміоровскне В. — ленгмюраўскія х.; В. Маха — х. Маха; повёрхностные акустйческне В. — павёрхневыя акустычныя х.; частйчно когерентные В. — часткбва кагерэнтныя х.
Волокнб с /оптнческое — валакнб н/ аптычнае Волчбк м — ваўчбк м.
Вольт м — вольт м.
Вольт-ампёр м — вольт-ампёр м\ В.-а. реактйвный (вар) — в.-а. рэактыўны (вар)
Вольтметр м — вальтмётр м
Вольфрйм м — вальфрам м
Воспрнймчнвость ж — успрымАльнасць ж, успрыімлівасць ж; дйэлектрйческая В. — дыэлектрычная ў.; магнйтная В. — магнітная ў.
Восстановлённе с — аднаўлённе н; В. йзображёнйя — а. відарыса; В. ймпульсов — а. імпульсаў; В. прй ударе — а. пры ўдары; В. фрбнта волны — а. фрбнту хвалі
Впадйнне с в сннхронйзм — упаданне н у сінхрашзм ВпДднна ж волны — упадзіна ж хвалі
Вратённе с — вярчэнне н, аварбт м; внўтреннее В. — унўтранае в.; В. вокрўг осй — в. вакбл вбсі; В. вокрўг точкй — в. вакбл пўнкта; В. плоскостй полярнзацнн — в. плбскасці палярызацыі; в. твёрдого тёла — в. цвёрдага цёла
Врёмя с — час м', В. взаймодёйствйя — ч. узаемадзёяння; В. высвёчйванйя — ч. высвёчвання; В. жйзнй — ч. жыцця; В. задёржкн — ч. затрымкі; В. когерёнтностй — ч. кагерэнтнасці; В. реверберацнй — ч. рэверберацыі; В. релаксацмй — ч. рэлаксацыі; сббственное В. — уласны ч.; ядерное В. (ІО'23 с) — ядзерны ч. (ІО'23 с)
Вселённая ж — Сусвёт м
Вскнпйнне с — закіпанне н
Всплеск м — усплёск м
Вспышка ж — успышка ж; В. йзлучёнйя — у. выпрамянёння; тепловая В. — цеплавая ў.
Выделённе с — вылучэнне н; В. теплоты — в. цеплаты; В. энёргнй — в. энёргіі
Вынгрыш м — выйгрыш м; В. в моіцностй — в. у магўтнасці; В. в сйле — в. у сіле
Выключйтель м — выключёльнік м
Вынбслнвость ж (матерйалов) — трываласць ж (матэрыялаў)
ВыпадАнне с нз сннхронйзма — выпаданне н з сінхранГзму
Выпрямйтель м — выпрамнік м
Выпрямлённе с переменного тбка — выпрамлённе н перамённага тбку
Вырождённе с — выраджэнне «; В. ўровней энёргйй — в. ўзрбўняў энёргіі
Высвобождённе с энёргнн — вызвалённе н энёргіі
Высотй ж — вышыня ж; В. звўка — в. гўку; В. ймпульса — в. Гмпульсу; метацентрйческая В. — метацэнтрычная в.
Выход м — вьіхад м; квантовый В. — квантавы в.; энергетйческяй В. — энергетычны в.
Вязкопластйчность ж — вязкапластычнасць ж
'Вязкость ж — вязкасць ж; вторая В. — другая в.; дянамйчёская В. — дынамічная в.; кмнематйческая В. — кінематычная в.; магнйтная В. — магнітная в.; обьёмная В. — абёмная в.; структўрная В. — структўрная в.; ударная В. — ударная в.
Вязкоупрўгость ж — вязкапрўгкасць ж
г
Гадолйннй м — гадаліній м
Газ м — газ м; вырожденный Г. — выраджаны г.; ндеальный Г. — ідэальны г.; разрёженный Г. — разрэджаны г.; реальный Г. — рэальны г.; фонбнный Г. — фанбнны г.; фотбнный Г. — фатбнны г.; электрбнный Г. — электрбнны г.
Газодянймнка ж — газадынаміка ж
Газотрбн м — газатрбн м
Гал м — гал м
Галйктнка ж — Галактыка ж
Галйктнкн ж мн. — галактыкі ж мн.
Гйллнй м — галій м
Гальванолюмннесцёнцня ж — гальваналюмінесцэнцыя ж
Гальванбметр м — гальванбметр м', баллястйческнй Г. — балістычны г.; зеркальный Г. — люстраны г.
Гальваностйт м — гальванастат м
Гамнльтоннйн м — гамільтаніян м
Гймма ж — гама ж
Гймма-нзлучйтель м — гама-выпрамяняльнік м Гймма-нзлучённе м — гама-выпрамянённе н Гймма-квйнт м — гама-квант м
ГАмма-лАзер м — гёма-лазер м
Г&мма-лучй м мн. — гёма-прамяні м мн. Гімма-постоянная ж — гама-пастаянная ж Г&мма-распДд м — гйма-распйд м Гймма-резонАнс м — гйма-рэзанйнс м ГАмма-спёктр м — гама-спёктр м ГАмма-спектрбметр м — гёма-спектрбметр м Гймма-спектроскопйя ж — гйма-спектраскапГя ж ГАмма-эквнвалёнт м — гйма-эквівалёнт м
Гармбннка ж — гармбніка ж; высшая Г. — вышёйшая г.; Г. колебаннй — г. ваганняў
Гасйтель м — гасільнік м; Г. колебйннй — г. ваганняў; Г. люммнесцёнцнн — г. люмінесцёнцыі
Гйусс м — гаўс м
Гауссмётр м — гаўсмётр м
Гйфннй м — гафній м
Гашённе с — тушённе н, гашённе н
Гектйр м — гектйр м
ГектопаскАль м — гектапаскёль м
Гёлнй м — гёлій м
Гелнкомагнётнк м — гелікамагнётык м
Гелнкбн м — гелікбн м
Гелнмагнетйзм м — гелімагнетызм м
Гель м — гель м
Генерйтор м — генерйтар м; Г. Ван-де-Граафа — г. Ван-дэГраафа —► электростатйческмй Г.; Г. гармонмк — г. гармбнік; Г. Гйртманна — г. Гартмана; задаіоіцмй Г. — задавальны г.; звуковбй Г. — гукавы г.; нзмерйтельный Г. — вымяральны г.; ймпульсный Г. — імпульсны г.; квёнтовый Г. — квантавы г.; кварцевый Г. — кварцавы г.; лймповый Г. — лямпавы г.; магннтошдродннамйческнй Г. (МГД-генерётор) — магнітагідрадынамічны г. (МГД-генерётар); молекулярный Г. — малекулярны г.; Г. накачкм — г. пампбўкі; оптйческнй квёнтовый Г. — аптычны квёнтавы г.; параметрйческнй Г. — параметрычны г.; стрўйный Г. — струмёневы г. —♦ Г. Гйртманна; термоэлектрйческнй Г. —
тэрмаэлектрычны г.; электростатйческнй Г. — электрастатычны г.
ГенерАцня ж — генерйцыя ж; Г. второй гармбннкн — г. другбй гармбнікі; Г. гармбннк — г. гармбнік; многомбдовая Г. — шматмбдавая г.; одномбдовая Г. — аднамбдавая г.
Гёнрн м — гёнры м
Генрнмётр м — генрымётр м
Геоакўстака ж — геаакўстыка ж
Геомагнетйзм м — геамагнетызм м
Гебн м — гебн м
Геофйзнка ж — геафізіка ж
Геофбн м — геафбн м
ГермАннй м — гермйній м
Герц м — герц м
Гетеродйн м — гетзрадзГн м
Гетеродннйрованне с — гетэрадзінавАнне н
Гетероднффўзня ж — гетэрадыфўзія ж
Гетеролйзер м — гетэралйзер м
Гетероперехбд м — гетэраперахбд м
Гнббс м — гібс м
Гнбрйдер м — гібрыдэр м
Гнбрнднзйцня ж орбнтАлей — гібрадызйцыя ж арбітйлей
Гнгрбграф м — гігрбграф м
Гнгрбметр м — гігрбметр м
Гнгроскопйчность ж — гіграскашчнасць ж
Гнгростйг м — гіграстат м
Гндроакустнка ж — гідраакўстыка ж
Гндроаэродннімнка ж — гідрааэрадынйміка ж
ГндроаэромехАннка ж — гідрааэрамеханіка ж Гндродннёмнка ж — гідрадынйміка ж ГндролокАтор м — гідралакйтар м Гндролокйцня ж — гідралакацыя ж Гндро.мехАннка ж — гідрамеханіка ж Гндростйгмка ж — гідрастатыка ж Гндроупрўгость ж — гідрапрўгкасць ж Гндрофйльность ж — гідрафільнасць ж
Гндрофббность ж — гідрафббнасць ж
Гндрофбн м — гідрафбн м
Гйльберт м — гільберт м
Гнпёрбола ж — гіпёрбала ж
Гнперболбнд м — гіпербалбід м
Гнперзаряд м — гіперзарад м
Гнперзвук м — гіпергўк л
Гнпербн м — гіпербн м
Гнперпроводймосгь ж — гіперправбднасць ж Гнперпроводнйк м — гіперправадш'к м
Глперфрагмёнт м — гіперфрагмёнт м —► Гнперядрб
Гнперядрб с — гіперядрб н
Гнпбтеза ж /эргодйческая — гіпбтэза ж/ эргадычная
Гнпотенўза ж — гіпатэнўза ж
Гнрйтор л — гіратар м
Гнрйцня ж — гірацыя ж
Гнрбнда ж — гірбіда ж
Гнроннтерфербметр м — гіраінтэрфербметр м
Гнромйятннк м — гірамаятнік м
Гнроріінус м — гірарадыус м
Гнроскбп м — гіраскбп м', квантовый Г. — квантавы г.; лазерный Г. — лазерны г.; Г. направлёння — г. напрамку; неуравновёшенный Г. — неўраўнаважаны г.; своббдный Г. — сваббдны г.; снмметрйчный Г. — сіметрычны г.; уравновёшенный Г. — ураўнаважаны г.
Гнроскопйя ж — гіраскапі'я ж
Гмротрбн м — гіратрбн м
Гнротропйя ж — гіратрагпя ж
Гйря ж — гіра ж
Гнстерёзнс м — гістэрэзіс м; днэлектрйческнй Г. — дыэлектрычны г.; магнйтный Г. — магнітны г.; упрўгмй Г. — прўгкі г.
Глбрля ж — глбрыя ж
Глубннй ж — глыбіня ж.', Г. модуляцнн — г. мадуляцыі; Г. рёзкостн — г. рэзкасці
Глюббл м — глюббл м
Глюбн м — глюбн м
Глюбннй м — глюбній м
Год м — год jh; звёздный Г. — збрны г.; лунный Г. — мёсячны г.; световбй Г. — светлавы г.
Годбграф л — гадбграф м
Годоскбп м — гадаскбп м
ГологрАмма ж — галаграма ж
ГологрАфня ж — галаграфія ж
Голонбмность ж — галаномнасць ж
Гбльмнй м — гбльмій м
ГомолАзер м — гамалазер м
Гомоперехбд м — гомаперахбд м
Горённе с — гарбнне н
Горнзбнт м событнй — гарызбнт м падзёй
ГравнтАцня ж — гравітацыя ж
Гравнтбн м — гравітон м
Граднёнт м — градыёнт м; Г. потенцнала — г. патэнцыялу;
Г. температуры — г. тэмпературы
Граднентомётр м — градыентамётр jh
Грйдус м — грАдус м; Г. Бомё — г. Бамэ; Г. жёсткостн воды — г. жбрсткасці вады; квадрётный Г. — квадрётны г.; Г. Кёльвмна — г. Кёльвіна —► Кёльвнн; метрйческнй Г. — метрычны г.; Г. Рёнкнна (Ранкнна) — г. Рэнкіна (Рйнкіна); Г. Реомюра — г. Рэаміора; температурный Г. — тэмператўрны г.; угловбй Г. — вуглавы г.; Г. Фаренгёйта — г. Фарэнгёйта; Г. Цёльсня — г. Цэльсія; Г. Энглера — г. Энглера
Грамм м — грам м
Гранйца ж — мяжа ж; вёрхняя Г. бёта-распада — вёрхняя м. бэта-распёду; длннноволнбвая Г. фотоэффёкта — даўгахвалевая м. фотаэфёкту; Г. раздёла — м. раздзёлу, м. падзёлу; Г. спектрёльной сёрмн — м. спектрйльнай сёрыі
Графосг^гнка ж — графастйтыка ж
Грёбень м волны — грэбень jh хвалі
Грей, грэй м — грэй м
Грбмкость ж — гучнасць ж
Грўппа ж — грўпа ж; Г. враіцённй — г. вярчэнняў; Г. волн — г. хваль; Г. Лбренца — г. Лбрэнца; Г. снммётрйн — г. сімётрыі; Г. электрбнов — г. электрбнаў
Группнровйнне с (частйц) — групаванне н (часціц)
д
Давлённе с — ціск м; атмосфёрное Д. — амасфёрны ц.; внёшнее Д. — знёшні ц.; внўтреннее Д. — унутраны ц.; гндростатйческое Д. — гідрастатычны ц.; дннамйческое Д. — дынамГчны ц.; днффўзное Д — дыфўзны ц. —► осмотйческое Д.; звуковбе Д. — гукавы ц.; капмллярное Д. — капілярны ц.; крнтйческое Д. — крытычны ц.; лаплйсово Д. — лаплйсаў ц.; Д. насыіцёння — ц. насычдння; нормйльное Д. — нармйльны ц.; осмотйческое Д. — асматычны ц.; парцмальное Д. — парцыяльны ц.; повёрхностное Д. — павёрхневы ц.; расклйннваюіцее Д. — расклінавальны ц.; световбе Д. — светлавы ц.; статйческое Д. — статычны ц.; Д. электромагнйтных волн — ц. электрамагнітных хваль
Дальнодбйствне с — далёкадзёянне н — Дёйствне на расстояннн
Дальномёр м — дальнамёр м
Дальтбн м — дальтбн м
Дарсй jh — дарсі м
Д&тчнк м — датчык м
Двйгатель м — рухавік jh; вёчный Д. — вёчны р.; вёчный Д. вторбго рбда — вёчны р. другбга рбду; вёчный Д. пёрвого рбда — вёчны р. пёршага рбду; Д. внўтреннего сгорання — р. унутранага згарйння; дйзельный Д. — дызельны р.; реактйвный Д. — рэактыўны р.; тепловбй Д. — цеплавы р.
Двнженне с — рух м', абсоліотное Д. — абсалютны р.; апернодйческое Д. — аперыядычны р.; безвнхревбе Д. — безвіхравы р.; брбуновское Д. — брбўнаўскі р.; вннтовбе
Д. — вінтавы р.; внхревбе Д. — віхравы р.; возврйтно-поступательное Д. — зварбтна-паступйльны р.; врашйтельное Д. — вярчальны р.; ннфннйтное Д. — інфінітны р.; колебательное Д. — вагальны р.; крнволянёйное Д. — крывалінёйны р.; ламннйрное Д. — ламінарны р.; механйческое Д. — механічны р.; неравномёрное Д. — нераўнамёрны р.; неустановйвшееся Д. — неўсталяваны р.; неустбйчнвое Д. — няўстбйлівы р.; относйтельное Д. — аднбсны р.; перемённое Д. — перамённы р.; перенбсное Д. — перанбсны р.; плбское Д. — плбскі р.; поступательное Д. — паступальны р.; потенцнальное Д. — патэнцыялыны р.; пространственное Д. — прастбравы р.; прямолянёйное Д. — прамалінёйны р.; равнозамёдленное Д. — роўназапавблены р.; равномёрное Д. — раўнамёрны р.; равноперемённое Д. — роўнаперамённы р.; равноускёренное Д. — роўнапаскбраны р.; реактйвное Д. — рэактыўны р.; своббдное Д. — сваббдны р.; стацнонарное Д. — стацыянарны р.; тепловбе Д. — цеплавы р.; турбулёнтное Д. — турбулёнтны р.; установйвшееся Д. — усталявйны р. —► стацнонарное Д.; фянйтное Д. — фінітны р.
Двйжятель м — рухйч м
Двойнйк м — двайнГк м
ДвойняковАняе с — двайнікаванне н
Двулучепреломлёняе с — падвбйнае праменепераламлённе н
ДебаегрАмма ж — дэбаеграма ж
ДебАй м — дэбай м
ДевяАгор м — дэвіятар м; Д. деформацяй — д. дэфармацый; Д. напряжёняй — д. напрўжанняў
ДевнАцяя ж — дэвіяцыя ж
Девозбуждёняе с — дэўзбуджённе н
Деградйцня ж энёргнн — дэградацыя ж энёргіі ДеноннзАцня ж — дэіанізйцыя ж
Дёйствне с — дзёянне н; Д. на расстояннн — д. на адлёгласці
Дейтёрнй м — дэйтйрый м
Дейтрон м — дэйтрбн м
Декремёнт м затухйння — дэкрэмёнт м затухання
Делённе с — дзялённе н; Д. ядрй — д. ядрй
Дёльта-шўм м — дэльта-шўм м
Дёльта-функцня ж — дэльта-фўнкцыя ж
Демодулйцня ж — дэмадуляцыя ж
Демпфйрованне с — дэмпфаванне н; Д. колебаннй — д. вагённяў
Денсйметр м — дэнсіметр м
Денснм&грйя ж — дэнсімётрыя ж
Денснтбметр м — дэнсітбметр м
Денснтомётрйя ж — дэнсітамётрьія ж
Деполярнзйцня ж — дэпалярызёцыя ж; Д. гальванйческого элемёнта — д. гальванічнага элемёнта; Д. свёта — д. святла
Дернватогрйфня ж — дэрыватаграфія ж
Десенснбмлнзйцня ж — дэсенсібілізйцыя ж
Десбрбцня ж — дэсбрбцыя ж
Детектйрованне с — дэтэктаванне н
Детёктор м — дэтэктар м\ Д. частйц — д. часцГц
Детонйцмя ж — дэтанацыя ж
Дефазнрбвка ж — дэфазіроўка ж
Дефёкт м — дэфёкт м', Д. в крмсталле — д. у крышталі; Д. внедрёння — д. укаранёння; Д. масс — д. мас; раднацкбнный Д. — радыяцыйны д.; Д. упакбвкм — д. упакбўкі
Дефеюбн м — дэфектбн м
Дефектообразовйнне с — дэфектаўтварэнне н
Дефектоскоп м — дэфектаскбп м
Дефектоскопйя ж — дэфектаскапі'я ж
Дефнцйт м влАжностн — дэфіцыт м вільгбтнасці
Дефлёктор м — дэфлёктар м
Дефокуснрбвка ж — дэфакусірбўка ж
Деформйцня ж — дэфармацыя ж; абсолютная Д. — абсалютная д.; высокоэластйческая Д. — высокаэластычная д.; Д. кручёння — д. кручэння; остаточная Д. — астаткавая д.; относйтельная Д. — аднбсная д.; пластйческая Д. — пластычная д.; предёльная Д. — гранічная д.; разрушаюіцая Д. — разбуральная д.; Д. растяжёння — д. расцяжэн-
ня; Д. сдвйга — д. зрўху; Д. сжатня — д. сціскёння; упрўгая Д. — прўгкая д.; упругопластйческая д. — пругкапластычная д.
Деформйрованность ж — дэфармаванасць ж Деформйруемость ж — дэфармавальнасць ж Децнбёл м — дэцыбёл м
Децмлбг м — дэцылбг м
Децнмётр м — дэцымётр м
Джбуль м — джоўль м
Днагнбстнка ж плАзмы — дыягнбстыка ж плазмы
Днагрймма ж — дыяграма ж; вёкторная Д. — вёктарная д.;
Д. направленностм нзлучёння — д. накіраванасці выпрамянёння; Д. напряжённй — д. напрўжанняў; Д. растворймостм — д. растварёльнасці; Д. состав-свбйство — д. састйў-уласцГвасць; Д. состояння — д. стану; термодкнамйческая Д. — тэрмадынамГчная д.; фйзовая Д. — фёзавая д.; Д. Фёйнмана — д. Фёйнмана; энергетйческая Д. — энергетычная д.
Днамагнетйзм м — дыямагнетызм м
Днамагнётнк м — дыямагнётык м
Днапознтйв м — дыяпазітьіў м
Днаскбп м — дыяскбп м
Днафйльм м — дыяфільм м
Днафрйгма ж — дыяфрагма ж; апертўрная Д. — апертўрная д.; Д. обт>ектйва — д. аб'ектыва; Д. пбля зрёнмя — д. поля зрбку
Днвергёнцня ж — дывергёнцыя ж; Д. вёкторного пбля — д. вёктарнага пбля
Днвёртор м — дывёртар м
Дйзель м — дызель м
Днлатбметр м — дылатбметр м
Дклатомётрня ж — дылатамётрыя ж
Дйна ж — дына ж
Дннйма ж — дынама ж
ДннАмнка ж — дынаміка ж; газовая Д. — гйзавая д.; релятавйстская Д. — рэлятывісцкая д.
Дннймо с — дынама н; гмдромагнйтное Д. — гідрамагнітнае д.
Дннамбметр м — дынамбметр м
Дннімо-эффёкт м — дынама-эфёкт м —» гядромагнйтное
Дннймо
Дннбд м — дынбд м
Днбд м — дыёд м; светонзлучаюіцнй Д. — святловыпрамяняльны д.; туннёльный Д. — тунёльны д.
Днбптрнка ж — дыёптрыка ж
Дноптрйметр м — дыяптрыметр м
Дноптрйя ж — дыяптрыя ж
Днпбль м — дыпбль м', магнйтный Д. — магнітны д.; электрйческнй Д. — электрычны д.
Днрёктор м — дырэктар м
Днсбалйнс м — дысбаланс м
Днсклннйцня ж — дысклінёцыя ж
Днсклннйгор м — дысклінатар м
Днскрётность ж — дыскрётнасць ж
Днслокйцня ж — дыслакацыя ж; вмнтовая Д. — вінтавая д.; краевая Д. — краявая д.
Днспергйрованне с — дыспергаванне н
Днспёрсня ж — дыспёрсія ж; аномальная Д. — анамальная д.; Д. волн — д. хваль; враіцательная Д. — вярчальна д.; Д. звўка — д. гўку; лмнёйная Д. — лінёйная д.; нормальная Д. — нармальная д.; оптйческая Д. — аптычная д.; пространственная Д. — прастбравая д.; Д. свёта — д. святла; Д. спектрільного прнбёра — д. спектральнага прыббра; угловая Д. — вуглавая д.
Днспёрсность ж — дыспёрснасць ж
Днспрбзмй м — дыспрбзій м
Днсснпйцня ж — дысіпацыя ж
Днссоцнйцня ж — дысацыяцыя ж
Днстнлляцня ж — дыстыляцыя ж
Днстбрсня ж — дыстёрсія ж
Днфрактогрймма ж — дыфрактаграма ж
Днфрактбметр м — дыфрактбметр м
Днфрактомётрня ж — дыфрактамётрыя ж
Цнфрйкцня ж — дыфрйкцыя ж; акустооптйческая Д. — акустааптычная д.; Д. волн — д. хваль; Д. на краю — д. на
краі; Д. на крлсталле — д. на крышталі; Д. на отвёрстнл — д. на адтўліне; Д. на іцёлн — д. на шчыліне; Д. рентгёновскнх лучёй — д. рэнтгёнаўскіх прамянёў; Д. свёта — д. святлй; Д. свёта на ультразвўке — д. святла на ультрагўку; Д. Фраунгбфера — д. Фраўнгбфера; Д. Френёля — д. Фрэнэля; Д. частйц — д. часціц
ДмфференцнАл м — дыферэнцыял м
Дмфференцйрованне с — дыферэнцавАнне н
Днффузйнт м — дыфузант м
Днффўзня ж — дыфўзія ж; амбнполярная Д. — амбіпалярная д.; спйновая Д. — спінавая д.
Дмффузбр м — дыфузбр м
Днхройзм м — дыхраі'зм м', лннёйный Д. — лінёйны д.; цлркулярный Д. — цыркулярны д.
Днэліктрнк м — дыэлёктрык м
Длннё ж — даўжыня ж; Д. волны — д. хвалі; Д. когерёнтностм — д. кагербнтнасці; кбмптоновская Д. волньі — кбмптанаўская д. хвалі; оптйческая Д. путй — аптычная д. шляху; прнведённая Д. флзйческого маятннка — прывёдзеная д. фізГчнага маятніка; Д. рассёяння — д. рассёяння; Д. своббдного пробёга — д. сваббднага прабёгу; сббственная Д. — уласная д.
Длйтельность ж — працягласць ж; Д. ймпульса — п. Гмпульсу.
Добрбтность ж — дабрбтнасць ж, дыхтбўнасць ж; Д. колебательной снстёмы — д. вагальнай сістэмы; Д. спектральной лйнмн — д. спектральнай лініі
Дбза ж — дбза ж; Д. лзлучёння — д. выпрамянёння; ннтегрйльная Д. — інтэгрйльная д.; поглоіцённая Д. — паглынўтая д.; эквмвалёнтная Д. — эквівалёнтная д.; экспознцнбнная Д. — экспазіцыйная д.
Дознмётр м — дазімётр м
Дознмётрня ж — дазімётрыя ж
Долготё ж — даўгата ж
Домён м — дамён м\ антнферромагнйтный Д. — антыферамагнітны д.; Д. в полупроводннкё — д. у паўправаднікў —► Д. Ганна; Д. Ганна — д. Гана; сегнетоэлектрйческлй
Д. — сегнетаэлектрычны д.; ферромагнйтный Д. — ферамагнітны д.; цялнндрйческкй магнйтный Д. — цыліндрьічны магнГтны д.
Доменообразовйнне с — даменаўтварэнне н
Домкрйг м — дамкрат м
Дбнор м — дбнар м
Доплеромётрня ж — дачлерамётрыя ж
Дорбжка ж /внхревйя — дарбжка ж/ віхравая
Дрййвер м— драйвер м
Дрейф м — дрэйф м
Дросселйрованне с — драселяванне н
Дрбссель м — дрбсель м
Дрбссель-эффёкт м — дрбсель-эфёкт м
Дуалйзм м /корпускулярно-волновбй — дуалізм м/ карпускулярна-хвалевы
Дуйнт м — дуант м
Дублёт м — дублёт м
Дугй ж — дуга ж; вбльтова Д. — вбльтава д. —* электрйческая Д.; электрйческая Д. — электрычная д.
Дўхн м мн. (в дйфракцйй) — дўхі м мн ( у дыфракцыі)
Дырка ж — дзГрка ж
Дюйм м — цаля ж
Е, Ё
Еврбпнй м — еўрбпій м
Едннйца ж — адзі'нка ж; астрономйческая Е. — астранамічная а.; атомная Е. массы; — йтамная а. масы; атомная Е. энёргнн — атамная а. энёргіі; безразмёрная Е. — безразмёрная а.; дополнйтельная Е. — дадаткбвая a.; Е. нзмерёння — а. вымярэння —► Еднннца фнзйческой велнчнны; логарнфмйческая Е. — лагарыфмічная a.; Е. СН — a. СІ
Едннйца ж фнзйческой велнчнны — адзшка ж фізічнай велічыні; внеснстёмная Е. ф. в. — пазасістэмная а. ф. в.; дбльная Е. ф.'в. — дблевая а. ф. в.; крйтная Е. ф. в. —
крйтная а. ф. в.; метрйческая Е. ф. в. — метрычная а. ф. в.; основная Е. ф. в. — аснбўная а. ф. в.; прнведённая Е. ф. в. — прывёдзеная а. ф. в.; промзвбдная Е. ф. в. — вытвбрная а. ф. в.; снстёмная Е. ф. в. — сістёмная а. ф. в.
Ёмкость ж — ёмістасць ж; взаймная Ё. — узаёмная ё.; электрйческая Ё. — электрычная ё.
ж
Жаропронзводйтельность ж — жарапрадукцыйнасць ж Желёзо с жалёза н
Жёсткость ж — жорсткасць ж\ Ж. воды — ж. вады; днэлектрйческая Ж. — дыэлектрычная ж.; Ж. нзлучёнмя — ж. выпрамянёння; магнйтная Ж. — магнітная ж.; механйческая Ж. — механГчная ж.
Жйдкосгь ж — вадкасць ж; баротрбпная Ж. — баратрбпная в.; вязкая Ж. — вязкая в.; вязкоупрўгая Ж. — вязкапрўгкая в.; ндеальная Ж. — ідэальная в.‘, квантовая Ж. — квантавая в.; крмогённая Ж. — крыягённая в.; невязкая Ж. — нявязкая в.; неньютоновская Ж. — няньіотанаўская в.; несжнмаемая Ж. — несціскальная в.; ньютоновская Ж. — ньіотанаўская в.; перегрётая Ж. — перагрэтая в.; переохлаждённая Ж. — пераахалбджаная в.; раббчая Ж.— раббчая в.; сверхтекўчая Ж. — звышцякўчая в.; сжнмаемая Ж. — сціскальная в.; ферромагнйтная Ж. — ферамагнітная в.
Жвдкотекўчесть ж — вадкацякўчасць ж
3
Завнхрённость ж — завіхранасць ж
Задёржка ж — затрымка ж
Зажнгйнне с разряда — запальванне н разраду
Заземлённе с — зазямлённе н
Закбн м — закбн м; 3. Ампёра — з. Ампёра; 3. Бёра — з. Бэра; 3. Бйо — з. Бі'а; 3. Бйо — Савара — Лапласа — з. БГа — Савара — Лапласа; 3. Ббйля — Марнбтта — з. Ббйля — Марыёта; 3. Ббльцмана — з. Ббльцмана; 3. Бріостера — з. Брўстэра; 3. Бугёра — Ламберта — з. Бугёра — Ламберта; 3. взаммосвязн массы м энёргмн покбя — з. узаемасўвязі масы і энёргіі спакбю; 3. Вйдемана — Франца — з. Відэмана — Франца; 3. возрастання энтропйн — з. узрастання энтрапП; 3. всемйрного тяготёння — з. сусвётнага прыцягнёння; 3. Гей-Люссака — з. Гей-Люсйка; 3. Гўка — з. Гўка; 3. двнжёння — з. рўху; 3. двмжёння цёнтра масс — з. рўху цэнтра мас; 3. Дебая — з. Дэбая; 3. дёйствня н протмводёйствня — з. дзёяння і процідзёяння; 3. Джбуля — Лёнца — з. Джбўля — Лёнца; дмнамйческнй 3. — дынамічны з.; 3. мзлучёнмя — з. выпрамянёння; 3. нзменёння фнзйческой велнчнны — з. змёны фізічнай велічыш"; 3. ннёрцнн — з. інёрцыі; 3. Кмрхгбфа — з. Кірхгбфа; 3. Кулбна — з. Кулбна; 3. Кюрй — з. Кюрьі; 3. Ламберта — з. Ламберта; 3. Максвелла — з. Максвела; 3. Малюса — з. Маліоса; 3. Менделёева — з. Мендзялёева;,3. Ома — з. Ома; 3. отражёння свёта — з. адбіцця святла; пёрвый 3. Кёплера — пёршы з. Кёплера; пёрвый 3. Ньібтона — пёршы з. Ньютана; 3. падббня — з. падббнасці; 3. преломлёння свёта — з. пераламлёння святла; 3. равнораспределёння энёргнн по степеням своббды — з. роўнаразмеркавання энёргіі па ступёнях сваббды; 3. радноактйвного смеіцёнмя — з. радыеактыўнага зрушэння; 3. распределёння — з. размеркавання; 3. смешёння Вйна — з. зрушэння Вша; статнстйческнй 3. — статыстьічны з.; трётнй 3. Кёплера — трэці з. Кёплера; трётнй 3. Ны'отона — трэці з. Ньютана; 3. трёх вторьіх — з. трох друпх; 3. Рэлёя — з. Рэлёя; 3. Стёфана — Ббльцмана — з. Стэфана — Ббльцмана; 3. Столётова — з. Сталётава; 3. Фарадёя — з. Фарадэя; 3. Фйка — з. Фі'ка; 3. Фурьё — з. Фур е; 3. Хаббла — з. Хабла; 3. Шарля — з. Шарля; 3. электромагнйтной кндўкцмм — з. электрамагнітнай індўкцыі
Закбн м сохранёння — закбн м захавання; 3. с. барнбнного заряда — з. з. барыённага зараду; 3. с. ймпульса — з. з. Гмпульсу; 3. с. комбннйрованной чёткостн — з. з. камбінаванай цбтнасці; 3. с. лептбнного заряда — з. з. лептбннага зараду; 3. с. матёрнн — з. з. матэрыі; 3. с. момёнта ймпульса — з. з. мбманту Гмпульсу; 3. с. пространственной чётноста — з. з. прастбравай цбтнасці; 3. с. электрйческого заряда — з. з. электрычнага зараду; 3. с. энёргпн — з. з. энёргіі
Замедлённе с — замарўджванне н, запавбльванне н; 3. врёменн — з. часу; 3. нейтрбнов — з. нейтрбнаў
Замедлйтель м — замарўджвальнік м, запавольнік м; 3. нейтрбнов — з. нейтрбнаў
ЗамнрАнне с — замірйнне н
ЗапАздыванне с — спазнённе н; 3. текўчестн — с. цякўчасці.
Запёс м — запас л; 3. прбчностн — з. трываласці; 3. устбйчнвостм — з. устбйлівасці
Заполнённе с ўровней энёргнн — запаўнённе н ўзрбўняў энёргіі
Зарбдыш м — зарбдак м; 3. крясталлмзацмн — з. крышталізацыі; 3. перемагнйчмвання — з. перамагні'чвання
Зародышеобразовённе с — зародкаўтвар.інне н
Заряд м — зарад м, ладўнак м; барнбнный 3. — барыённы з.; едпнйчный 3. — адзГнкавы з.; нндуцйрованный электрйческнй 3. — індукаваны электрычны з.; лептбнный 3. — лептбнны з.; магнйтный 3. — магнітны з.; обьёмный 3. — аб ёмны з. —* пространственный 3.; отрнцательный 3. — адмбўны з.; положйтельный 3. — дадатны з.; прббный 3. — прббны з.; пространственный 3. — прастбравы з.; результйруюіцнй 3. — вынікбвы з.; своббдный 3. — сваббдны з.; связанный 3. — звязаны з.; статйческнй 3. — статычны з.; сторбнннй 3. — паббчны з.; тбчечный 3. — крбпкавы з., засярбджаны з.; удёльный 3. электрбна — удзельны з. электрбна; цветовбй 3. — кблеравы з.; электрйческмй 3. — электрычны з.; элементарный электрйческмй 3. — элементарны электрычны з.
Загвердевйнне с — зацвердзяванне н
Затвбр м /оптйческнй — затвбр м/ аптычны
Затенённе с — зацянённе н
Затухйнне с — затуханне н, згасанне н; 3. колебаннй — з. ваганняў; 3. люмннесцёнцнн — з. люмінесцэнцыі; 3. нагрўзкн — з. нагрўзкі
Затягнванне с — зацягванне н; 3. колебаняй — з. ваганняў; 3. мод — з. мбд
Захвйг м — захбп м\ раднацмбнный 3. — радыяцыйны з.; электрбнный 3. — электрбнны з.
Захв&гыванне с — захбпліванне н; 3. колебаннй — з. ваганняў; 3. частоты — з. частаты
Заіцйта ж — абарбна ж; раднацмбнная 3. — радыяцыйная а.
ЗвездА ж — збрка ж; нейтрбнная 3. — нейтрбнная з.; нбвая 3. — нбвая з.; сверхнбвая 3. — звышнбвая з.
Звук м — гук м; нулевбй 3. — нулявы г.; тонйльный 3. — танальны г.
Звуколюмннесцёнцня ж — гукалюмінесцэнцыя ж Звукопровбд м — гукаправбд м
Звукопроводймость ж — гукаправбднасць ж Звукопроннцйемость ж — гукапранікальнасць ж
Зеркала с мн. Френёля — люстры н мн. Фрэнёля, люстэркі н мн. Фрэнёля
Зёркало с — люстра н, люстэрка н; вбгнутое 3. — увагнўтае л.; выпуклое 3. — выпуклае л.; магнйтное 3. — магнітнае л.; параболйческое 3. — парабалічнае л.; плбское 3. — плбскае л.; полупрозрачное 3. — напаўпразрыстае л.; светоделйтельное 3. — святлодзялільнае л.
Зернйстость ж — зярністасць ж; 3. мзображёння — з. відарыса
Зйверт м — зГверт м
Значбнне с — значэнне н; действйтельное 3. фнзйческой велнчнны — сапрйўднае з. фізічнай велічынг, дёйствуюіцее 3. — дзёйнае з., дзёючае з.; йстнннное 3. фнзйческой велнчнны — праўдзівае з. фізічнай велічыні; сббственное 3. — уласнае з.; чнсловбе 3.. — лікавае з.; эффектйвное 3. — эффектыўнае з.
Зблото с — зблата н
Золь м — золь м
Збна ж — збна ж; актйвная 3. — актыўная з.; 3. акустйческой тённ — з. акустычнага цёню; блйжняя волновая 3. — блГзкая хвалевая з.; 3. Брнллюэна — з. Брылюэна; валёнтная 3. — валёнтная з.; волновая 3. — хвалевая з.; 3. воспронзвбдства — з. узнаўлёння; дальняя волновая 3. — далёкая хвалевая з.; запблненная 3. — запбўненая з.; запрешённая 3. — забарбненая з.; 3. молчання — з. маўчання; незапблненная 3. — незапбўненая з.; 3. полутённ — з. паўцёню; прймесная 3. — прымесная з.; 3. проводймос™ — з. правбднасці; разрешённая 3. — дазвбленая з.; своббдная 3. — сваббдная з. —» незапблненная 3.; 3. тённ — з. цёню; 3. Френёля — з. Фрэнёля; энергетйческая 3. — энергетычная з.
Зонд м — зонд м\ акустйческкй 3. — акустычны з.; атомный 3. — атамны з.; электрйческяй 3. — электрычны з.
Зрачбк м — зрэнка ж
Зрённе с — зрок м; бннокулярное 3. — бінакулярны з.; стереоскопйческое 3. — стэрэаскапі'чны з.
Зўммер м — зўмер м
н
Нзбыток м — лішак м\ Н. цвёта — л. кблеру
Нзгйб м — выгін м; продольный Н. — падбўжны в.
Нзлучйтель м — выпрамяняльнік м
Нзлучйгельность ж — выпрамяняльнасць ж
Нзлучённе с — выпрамянённе н\ Н. абсоліотно чёрного тёла — в. абсалютна чбрнага цёла; бёлое рентгёновское Н. — бёлае рэнтгёнаўскае в.; бетатрбнное Н. — бэтатрбннае в.; Н. Вавйлова-Черенкбва — в. Вавілава-Чаранкдва; вйднмое Н. — бачнае в. —► оптйческое Н.; вторйчное Я. — дрўгаснае в.; вьінужденное Н. — вымушанае в.; гравнтацнбнное Н. — гравітДцыйнае в.; днпбльное Н. — ды-
пбльнае в.; жёсткое й. — жбрсткае в.; нндуцйрованное й. — індукаванае в. —» вынужденное й.; янфракрасное й. — інфрачырвбнае в.; ношпйрукмцее й. — іанізавальнае в.; когерёнтное й. — кагерэнтнае в.; корпускулярное й. — карпускулярнае в.; космйческое й. — касмічнае в.; магнмтотормозное й. — магнітатармазнбе в. —► сннхротрбнное й.; мезорентгёновское й. — мезарэнтгёнаўскае в.; монохроматйческое й. — монахраматычнае в.; мультнпбльное й. — мультыпбльнае в.; мягкое й. — мяккае в.; невйднмое Н — нябачнае в.; ондулярное й. — андулярнае в.; оптйческое й. — аптычнае в.; перехбдное й. — перахбднае в.; пронякаювдее й. — пранікйльнае в.; равновёсное й. — раўнаважнае в.; —• тепловбе й.; радяоактйвное й. — радыеактыўнае в.; резонансное й. — рэзананснае в.; рекомбннацябнное й. — рэкамбінацыйнае в., релйктовое й. — рэлГктавае в.; рентгёновское й. — рэнтгёнаўскае в.; сянхротрбнное й. — сінхратрбннае в.; спонтанное й. — спантаннае в.; стямулйрованное й. — стымуляванае в. —* вынужденное й.; тепловбе й. — цеплавбе в.; ультрафнолётовое й. — ультрафіялётавае в.; характерястйческое й. — характарыстычнае в.; черенкбвское й. — чаранкбўскае в. —► й. Вавйлова-Черенкбва; чёрн<у й. — чбрнае в. —► й. абсблютно чёрного тёла; электромагнйтное й. — электрамагні'тнае в.; ядерное й. — ядзернае в.
йзменёняе с — змёна ж; й. ймпульса — з. Гмпульсу; й. состояняя — з. стану; й. энёргяя — з. энёргіі; й. энтропйн — з. энтрапй
йзмерённе с — вымярэнне н; абсолібтное й. — абсалібтнае в.; днстанцнбнное й. — дыстанцыйнае в.; кбсвенное й. — ускбснае в.; относйтельное й. — аднбснае в.; прямбе й. — прамбе в.
Йзмерйтель м — вымяральнік м йзобір м — ізабар м Йзобйра ж — ізабара ж йзображённе с — відарьіс м\ действйтельное й. — сапраўдны в.; дмфракцнбнное й. — дыфракцыйны в.; зеркальное 41
й. — люстраны в., адлюстраванне; мскажённое й. — скажбны в.; контрастное й. — кантрастны в.; мнймое й. — уяўны в.; обьёмное Н. — аб'ёмны в. —» стереоскопйческое й.; оптйческое й. — аптьічны в.; перевёрнутое й. — перавёрнуты в.; поббчное Н. — паббчны в.; познтйвное й. — пазітыўны в.; й. предмёта — в. прадмёта; прямбе й. — прамы в.; размытое Й. — размыты в.; рёзкое Н. — рэзкі в.; скрытое й. — скрыты в.; стереоскопйческое й. — стэрэаскашчны в.; увелйченное й. — павялГчаны в.; уменьшенное й. — памёншаны в.
Йзолйння ж — ізалінія ж йзолятор м — ізалятар м йзоляцня ж — ізаляцыя ж йзомёр м — ізамёр м Йзомерйя ж — ізамерыя ж; й. молёкул — і. малёкул; оптйческая й. — аптычная і.; поворбтная й. — паварбтная і.; ядерная й. — ядзерная і.
Йзоосмйя ж — ізаасмія ж —* Йзотонйя йзоповёрхность ж — ізапавёрхня ж Йзоспйн м — ізаспін м йзотёрма ж — ізатэрма ж йзотбн м — ізатон м
Йзотонйя ж — ізатанія ж
йзотбны м мн. — ізатбны м мн.
Йзотопйя ж — ізатапГя ж
йзотбпы м мн. — ізатбпы м мн.\ радяоактйвные й. — радыеактыўныя і.; стабйльные й. — стабГльныя і.
Йзотропйя ж — ізатрапія ж
йзофбт м — ізафбт м
йзохбра ж — ізахбра ж
йзохрбнность ж — ізахрбннасць ж
йкбннка ж — ікбніка ж
Йкс-едннйца ж — ікс-адзінка ж
йллюзня ж /оптйческая — ілюзія ж/ аптычная Йммйтанс м — імітанс м.
Ймпедйнс м — імпеданс л; й. акустйческнй — і. акустычны; й. электрйческнй — і. электрычны
Ймплантйцня ж /нбнная — імплантацыя ж/ ібнная ймплбзня ж — імплбзія ж
Ймпульс м — і'мпульс м\ волновбй й. — хвалевы і.; гмгйнтскнй й. — гіганцкі і.; механйческмй й. — механічны і.; й. накачкм — і. пампбўкі; обобшённый Ч. — абагульнены і.; й. сйлы — і. сілы; й. тёла — і. цёла; ударный й. — ударны і.; й. фотбна — і. фатбна; й. частйцы — і. часцГцы; электрйческнй й. — электрьічны і.; й. электромагнйтного пбля — і. электрамагнГтнага пбля
йнварнбнт м — інварыянт м
йнварнфггность ж — інварыянтнасць ж; нзотопйческая й. — ізатапГчная і.; колмбрбвочная й. — калібрбвачная і.; масштабная й. — маштабная і.; релятмвйстская й. — рэлятывісцкая і.; й. фнзйческнх закбнов — і. фізГчных закёнаў
йнвёрсня ж — інвёрсія ж; комбмнйрованная й. — камбінаваная і.; й. населённостей — і. насёленасцей; пространственная й. — прастбравая і.; температурная й. — тэмпературная і.
Йнднй м — Гндый м
йнднкАтор м — індыкйтар м', нзотбпный й. — ізатбпны і.
Йнднкэтрйсса ж — індыкатрыса ж; оптйческая й. — аптычная і.; й. рассёяння — і. рассёяння
Йндуктйвность ж — індуктыўнасць ж; взаймная й. — узаёмная і.
йндўктор м — індўктар м
йндўкцмя ж — індўкцыя ж; магнйтная й. — магнітная і.; остйточная магнйтная й. — рэшткавая магнітная і.; уннполярная й. — уніпалярная і.; электрйческая й. — электрычная і.; электромагнйтная й. — электрамагнітная і.; электростатйческая й. — электрастатычная і. —► электрйческая й.
йнёртность ж — інёртнасць ж йнерцнбнность ж — інерцыйнасць ж йнёрцня ж — інёрцыя ж; механйческая й. — механічная і.; тепловая й. — цеплавёя і.
йнжёктор м — інжЭктар м
Ннжёкцня ж носйтелей заряда — інжэкцыя ж нбсьбітаў зарйду
Ннкремёнт м — інкрэмёнт м йнстантбн м — інстантбн м Кнтегрйл м — інтэгрйл м; й. двнжёння — і. рўху; й. дёйствня — і. дзёяння; неопределённый й. — нявызначаны і., неакрйслены і.; определённый й. — вьізначаны і., акрэслены і.; й. по траектбрмн — і. па траектбрыі; й. столкновённй — і. сутыкнённяў
Йнтегрйрованме с — інтэгравйнне н
Мнтенсйвность ж — інтэнсГўнасць ж; й. вйхря — і. віхру; й. волны — і. хвйлі; й. звўка — і. гуку; й. мзлучёння — і. выпрамянёння; й. нонмзацнн — і. іанізйцыі; й. нстбчннка — і. крыніцы; й. отражённого нзлучёння — і. адбітага выпрамянёння; й. підаюшего нзлучёння — і. пйдаючага выпрамянёння, і. выпрамянёння, якбе пйдае; й. пблная — і. пбўная; й. порбговая — і. парбгавая; й. потбка нзлучёння — і. патбку выпрамянёння; й. прошёдшего нзлучёнмя — і. прайшоўшага выпрамянёння, і. выпрамянёння, якбе прайшлб; й. пучкй — і. пучка; й. свёта — і. святлё; й. спектральной лйнмм — і. спектрйльнай лініі; фбновая й. — фбнавая і.
йнтервАл м — інтэрвал м~, четырёхмёрный й. — чатырохмёрны і.; й. энёргнн — і. энёргіі.
Ннтерферёнцня ж — інтэрфербнцыя ж; й. волн — і. хваль; деструктйвная й. — дэструктьіўная і.; конструктйвная й. — канструктыўная і.; многолучевая й. — шматпрамянёвая і.; й. полярнзбванных лучёй — і. палярызавёных прамянёў; й. радновблн — і. радыёхваль; й. свёта — і. святлй
НнтерферогрАмма ж — інтэрфераграма ж
Ннтерфербметр м — інтэрфербметр м', й. Жамёна — і. Жамбна; звёздный й. — збрны і.; Й. ннтенсйвностн — і. інтэнсГўнасці; й. Майкельсона — і. Мййкельсана; й. ФабрйПерб — і. Фабры-Перб
йнтерферомётрня ж — ннтэрферамётрыя ж; голографйческая й. — галаграфі'чная і.; й. ннтенсйвностм — і. інтэнсГўнасці
Лнтроскопйя ж — інтраскапі'я ж
Лнфразвўк м — інфрагўк м
Лбд м — ёд м
Лбн м — ібн м', вторйчный Л. — дрўгасны і.; многозарядный Л. — шматзарАдны і.; молекулярный Л. — малекулярны і.; однозарядный Л. — адназарёдны і.; отрнцательный Л. — адмбўны і.« первйчный Л. — пёршасны і.; положйтельный Л. — дадатны і.
ЛоннзАцня ж — іанізацыя ж; ассоцнатйвная Л. — асацыятьіўная і.; днссоцматйвная Л. — дысацыятыўная і.; лавйнная Л. — лавшная і.; многоквантовая Л. — шматквантавая і.; многокрАтная II. — шматразбвая і.; обьёмная Л. — аб'ёмная і.; повёрхностная Л. — павёрхневая і.; полевая Л. — палявйя і.; пблная Л. — поўная і.; ступёнчатая Л. — ступёньчатая і.; термйческая Л. — тэрмічная і.; удельная Й. — удзёльная і.
Лонолюмннесценцня ж — іоналюмінесцбнцыя ж Лоносфёра ж — іанасфёра ж
ЛрАзер м — ірйзер м
Лрйднй м — ірьідый м
Нрраднбцня ж — ірадыяцыя ж
Йскра ж — Гскра ж; лізерная Н. — лазерная і.; электрйческая Н. — электрычная і.
Нспарённе с — выпарбнне н
НспускАнне с — выпусканне н; Н. фотбнов — в. фатбнаў;
Н. электрбнов — в. электрбнаў
Нстбчннк м — крыніца ж; Н. нзлучёнмя — к. выпрамянёння; нзотрбпный Н. — ізатрбпная к.; Н. ймпульсов — к. Імпульсаў; Н. пнтання — к. сілкавання; протяжённый Н. — працяглая к.; радмоактйвный Л. — радыеактыўная к.; Л. свёта — к. святла; Л. тбка — к. тбку; тбчечный Л. — крбпкавая к., засярбджаная к.; Л. энёргмм — к. энёргіі; Л. ядерного нзлучёнмя — к. ядзернага выпрамянёння
Лстбчннкн м мн. волн /когерёнтные — крыніцы ж мн. хваль/ кагербнтныя
Лтгёрбнй М — Ітбрбій JH
Йттрнй м — ітрый м Йод м —► Нбд
к
Кавнтбцня ж — кавітйцыя ж; акустйческая К. — акустычная к.; гмдродянамйческая К. — гідрадынамічная к.; плёночная К. — плёначная к.; пузырчатая К. — пузыраватая к.
Кбдмяй м — кадмій м
Калябрбвка ж — каліброўка ж
КАляй м — кйлій м
Калнфбрннй м — каліфбрній м
Калоресцёнцяя ж — каларэсцбнцыя ж
Калорййпость ж — каларыйнасць ж
Калорйметр м — каларьіметр м
Калорямётряя ж — каларымётрыя ж
Калбряя ж — калорыя ж
Кёльцяй м — кальцый м
Кймера ж — камера ж; вакуумная К. — вакуумная к.; К. Вйльсона — к. Вільсана; К. делёняя — к. дзялёння; днффузнбнная К. — дыфузійная к.; дрёйфовая К. — дрэйфавая к.; заглушённая К. — заглўшаная к.; яоннзацябнная К. — іанізацыйная к.; мскровая К. — іскравая к.; люмннесцёнтная К. — люмінесцэнтная к.; пропорцнональная К. — прапарцыянальная к.; пузырьковая К. — пузыркбвая к.; разрядная К. — разрйдная к.; реверберацябнная К. — рэверберацыйная к.; рентгеновская К. — рэнтгенаўская к.; стрймерная К. — стрымерная к.; трековая К. — трэкавая к.; фотографйческая К. — фатаграфічная к.; эмульснбнная К. — эмульсійная к.
Кёмера-обскўра ж — камера-абскура ж
Камертбн м — камертбн м
КанАл м — канйл м; акустйческяй подвбдный К. — акустычны падвбдны к.; волновбдный К. — хвалявбдны к.; мскровбй К. — іскравы к.
Каналнзйрованне с энёргнн — каналізаванне н энёргіі Каналйрованне с частйц — каналі'раванне н часціц Кандёла ж — кандэла ж
Кандолюмннесцёнцня ж — кандалюмінесцанцыя ж
Кант м полосы — кант м паласы
Кабн м — кабн м
Капнлляр м — капіляр м
Капнллярность ж — капілярнасць ж
Кйпля ж — крбпля ж; электрбнно-дырочная К. — электрбнна-дзіркавая к.
Карйг м — карат м
Карбюрйтор м — карбюратар м
Карднонд-кондёнсор м — кардыёід-кандэнсар м
Картйна ж — карціна ж; волновая К. — хвалевая к.; днфракцнбнная К. — дыфракцыйная к.; ннтерференцнбнная К. — інтэрферэнцыйная к.; муаровая К. — муаравая к.; фнзйческая К. мйра — фізГчная к. свету
Каскёд м смеіцённй — каскад м зрушбнняў
Катадмбптрнка ж — катадыёптрыка ж
Катйлнз м /мюбнный — каталіз м/ мюбнны
Катастрбфа ж /ультрафнолётовая — катастрбфа ж/ ультрафіялётавая
Кйгет м — катэт м
Катнбн м — катыён л
Катбд л — катбд м\ вмртуйльный К. — віртуальны к.; подогретый К. — падагрэты к.; термоэлектрбнный К. — тэрмаэлектрбнны к.; фотоэлектрбнный К. — фотаэлектрбнны к.; холбдный К. — халодны к.
Катодолюмннесцёнцкя ж — катодалюмінесцэнцыя ж
Катушка ж — шпўля ж; дрбссельная К. — дрбсельная ш.; К. нндуктйвностн — ш. індуктыўнасці; нндукцнбнная К. — індукцыйная ш.; отклоняюіцая К. — адхіляльная ш.; К. самонндўкцмм — ш. самаіндўкцыі; фокусйруюшая К. — факусавільная ш.
Кйустнка ж — каўстыка ж
Квйгма ж — квагма ж
Квадрёнт м — квадрант м
Квадрйт м — квадрат м
Квадрупбль м — квадрупбль м
Квазар м — квазар м
Квазнймпульс м — квазіГмпульс м
КвазннейтрАльность ж плазмы — квазінейтральнасць ж плазмы
Квазнбптнка ж — квазібптыка ж
Квазнчастйца ж — квазічасціца ж
Квант м — квант м', К. дёйствня — к. дзёяння; К. магнйтного потбка — к. магнГтнага патбку; К. пбля — к. пбля; К. свёта — к. святлй; К. энёршн — к. энёргіі
Квантовйнме с — квантаванне н\ вторйчное К. — дрўгаснае к.; К. магнйтного потбка — к. магнітнага патбку; К. прострйнства-врёменн — к. прастбры-часу; пространственное К. — прастбравае к.; размёрное К. — размёрнае к.; К. фнзйческмх велмчйн — к. фізічных велічынь
Квантбметр м — квантбметр м
Кварк м — кварк м
Кварко&гом м — кваркаатам м — Кваркбннй
Кваркбннй м — кваркбній м
Кёйзер м — кёйзер м
К&львнн м — кёльвін м
Кенотрбн м — кенатрбн м
Кёрма ж — кёрма ж
К-захвйг м — к-захбп м
Кнловйтг м — кілават м
Кнловбльт м — кілавбльт м
Кнлогёрц м — кілагёрц м
Кнлогр&мм м — кілаграм м
Кнломётр м — кіламётр м
Кнлопаскйль м — кілапаскАль м
Кннем&гнка ж — кінематыка ж
Кннётнка ж — кінётыка ж
Кннетост&тнка ж — кінетастАтыка ж
Кнноаппар&г м — кінаапарйт м
Кнпённе с — кіпённе «; обьёмное К. — аб'ёмнае к.; плёночное К. — плёначнае к.; пузырчатое К. — пузыраватае к.
Кнр&льность ж — кіральнасць ж — ХнрАльность Кнслорбд м — кісларбд м Кл<істер м — кластэр м КластерообразовАнне с — кластэраўтварэнне н Клёмма ж — клёма ж
Клётка ж — клётка ж; базнстая К. — базістая к.; К. Фарадёя — к. Фарад^я
Клнн м —клін м', фотометрйческнй К. — фотаметрычны к. Клнстрбн м — клістрбн м
Ключ м /тепловбй — ключ м/ цеплавы
К-мезбн м — к-мезбн м
Коагуляцня ж — каагуляцыя ж
Коалесцёнцня ж — каалесцэнцыя ж
Кббальт м — кббальт м
Ковалёнтаость ж — кавалёнтнасць ж
КоварнАнтность ж — каварыянтнасць ж
Коволюм м — каваліом м
Когёзня ж — кагёзія ж
Когербнтность ж — кагербнтнасць ж; временная К. — чйсавая к.; пространственная К. — прастбравая к.; фазовая К. — фёзавая к.
Кодоскбп м — кадаскбп м
Колебйнне с — вагйнне н
КолебАння с мн. — ваганні н мн.; акустйческне К. — акустычныя в.; ангармонйческне К. — ангарманГчныя в.; беспорядочные К. — хаатычныя в.; валёнтные К. — валёнтныя в.; вынужденные К. — вымушаныя в.; гармонйческне К. — гармашчныя в.; затухаюіцме К. — затухальныя в.; звуковые К. — гукавыя в.; мзгйбные К. — выгінныя в.; мзохрбнные К. — ізахрбнныя в.; когерёнтные К. — кагерэнтныя в.; комбмнацмбнные К. — камбінацыйныя в.; К. крмсталлйческой решёткн — в. крышталГчнай рашбткі; крутйльные К. — круцільныя в.; лннёйные К. — лінёйныя в.; мапштострнкцмбнные К. — магнітастрыкцыйныя в.; мАлые К. — мальія в.; механйческне К. — механГчныя в.; К., модулйрованные no амплнтўде — в., мадулявйныя па амплітудзе; К., модулйрованные по частотё — в., мадуля-
ваныя па частацё; молекулярные К. — малекулярныя в.; незатухйюіцме К. — незатухальныя в.; нелннёйные К. — нелінёйныя в.; нормальные К. — нармальныя в.; нулевые К. — нулявыя в.; паразйтные К. — паразі'тныя в.; параметрйческне К. — параметрычныя в.; пернодйческне К. — перыядычныя в.; плазменные К. — плйзменныя в.; поперёчные К. — папярбчныя в.; продбльные К. — падоўжныя в.; разрывные К. — разрыўныя в.; релаксацнбнные К. — рэлаксацыйныя в.; самовозбуждаюіцнеся К. — самаўзбуджальныя в.; своббдные К. — сваббдныя в.; связанные К. — звязаныя в.; сдвйговые К. — зрўхавыя в.; собственные К. — уласныя в.; угловые К. — вуглавыя в.; упрўгме К. — прўгкія в.; установйвшнеся К. — усталяваныя в.; устбйчмвые К. — устбйлівыя в.; электромагнйтные К. — электрамагнітныя в.
Колйчество с — колькасць ж; К. вешества — к. рэчыва; К. двнжёння — к. рўху; К. облучёнмя — к. апрамянёння; К. освеіцёння — к. асвятлёння; К. теплоты — к. цеплаты; К. электрйчества — к. электрьічнасці
Коллбйдер м — калайдэр м
Коллйпс м — калапс м
Коллектйв м — калектыў ж.; К. взанмодёйствуюіцнх частйц — к. узаемадзёйных часцГц
Коллёктор м — калёктар м
Коллнмэтор м — каліматар м
Коллнмйцня ж — калімйцыя ж
Коллбвд м — калбід м
Колбнна ж ноннзйцнн — калбна ж іанізацыі
Колорнметр м — колерамётр м.\ вмзубльный К. — візуальны к.; фотоэлектрйческмй К. — фотаэлектрычны к.
Колорнмётрня ж — колерамётрыя ж
Кбльца с мн. Нькэтона — кбльцы н мн. Ньютана Кольцб с /внхревбе — кбльца н/ віхравое
Кбма ж — кбма ж
Комбннбцня ж вакйнсня-междоўзлне — камбінацыя ж вакйнсія-міжвўзелле
Компарбгор м — кампарётар м
Компарйрованне с — кампаравйнне н
Компйунд-ядрб с — кампаўнд-ядрб н
Компенс&гор м — кампенсатар м.\ К. затухання — к. затухйння; оптйческнй К. — аптычны к.; К. сдвйга — к. зрўху
Компенс&цня ж — кампенсйцыя ж', К. астагматйзма — к. астыгматызму; барометрйческая К. — бараметрычная к.; К. заряда — к. зарйду; К. погрёшностя — к. хГбнасці; К. прострйнственного заряда — к. прастбравага зараду; К. сдвйга фаз — к. зрўху фаз
Компонёнта ж — кампанёнта ж; антястбксова К. — антыстёксава к.; К. вёктора — к. вёктара; К. космйческого язлучёняя — к. касмічнага выпрамянёння; стоксова К. — стбксава к.; К. Фурьё — к. Фур'ё
Кбмптон-эффёкт м — кбмптан-эфёкт м
Компьіотер м — камп'іотэр м
Конвёкцяя ж — канвёкцыя ж; вынужденная К. — вымушаная к.; естёственная К. — натуральная к.; прянудйтельная К. — прымусбвая к. —* вынужденная К.; своббдная К. — сваббдная к. —► естёственная К.; тепловйя К. — цеплавйя к.; турбулёнтная К. — турбулёнтная к.
Конвёрсяя ж — канвёрсія ж; внўтренняя К. — унўтраная к.;
К. гймма-язлучёняя — к. гйма-выпрамянёння
КонденсАг м — кандэнсат м
Конденс/rrop м — кандэнсётар м\ гйзовый К. — газавы к.; нзмерйтельный К. — вымяральны к.; К. связя — к. сўвязі; электрйческнй К. — электрычны к.
КонденсАцня ж — кандэнсйцыя ж; К. Ббзе—Эйнштёйна — к. Ббзэ—Эйнштбйна; капельная К. — крбпельная к.; капнллярная К. — капілярная к.; К. на нбнах — к. на ібнах; К. на ядрах — к. на ядрах; К. пара — к. пары; плёночная К. — плёначная к.
Кондёнсор м — кандэнсар м
Конкурёнцня ж мод — канкурэнцыя ж мод
Коноскопйя ж — канаскапія ж
Консерватнзм м — кансерватызм м
Константа ж — канстйнта ж; К. взаммодёйствня — к. узаемадзёяння; матернальная К. — матэрыяльная к.; К. равно-
зесня — к. раўнавйгі; К. связн — к. сўвязі —► К. взанмодёйствня
КонтАкт м — кантакт л; выпрямляюіцнй К. — выпрамляльны к.; джбзефсоновскнй К. — джбзефсанаўскі к.; невыпрямляюіцнй К. — невыпрамляльны к.; оптйческнй К. — аптычны к.; электрйческнй К. — электрычны к.
Контннуум м — кантынуум л; К. ўровней энёргмн — к. узрбўняў энёргіі
КонтрАст м — кантрйст м; амплнтўдный К. — амплітўдны к.; К. нзображёння — к. відарыса; одновремённый К. — адначасбвы к.; послёдовательный К. — паслядёўны к.; тепловбй К. — цеплавы к.; фазовый К. — фазавы к.; фотографйческнй К. — фатаграфічны к.; цветовбй К. — кблеравы к.
КонтрАстность ж — кантраснасць ж
Кбнтур м — кбнтур м; К. грбмкостн — к. гўчнасці; яскровбй К. — іскравы к.; колебётельный К. — вагёльны к.; К. с распределённымн постояннымн — к. з размеркавёнымі пастаяннымі; К. с сосредотбченнымм постояннымм — к. з засярёджанымі пастаяннымі; электрйческнй К. — электрычны к.
Кбнтуры м мн. /свізанные — кёнтуры м мн./ звязаныя
Кбнус м — кбнус м; внхревбй К. — віхравы к.; К. возмуіцёнмй — к. узбурэнняў — К. Мёха; К. Зёгера — к. Зэгера; К. Маха — к. Маха; К. молчання — к. маўчання; К. рйвных момёнтов янёрцнй — к. роўных мбмантаў інёрцыі; световбй К. — светлавы к.; К. тённ — к. цёню
Конфнгур^цня ж — канфігурацыя ж; К. пёля — к. пбля; электрённая К. — электрённая к
КонформАцня ж — канфармёцыя ж
Конфўзор м — канфўзар м
Концентр&гор м — канцентратар м; акустйческнй К. — акустычны к.; К. напряжённй — к. напрўжанняў; оптйческнй К. — аптычны к.
Концентрйцмя ж — канцэнтрйцыя ж; К. напряжённй — к. напрўжанняў; К. частйц — к. часцГц
Коорднн^га ж — каардыната ж; нормальная К. — нармальная к.; К. цвётноста — к. кблернасці
Коордннйгы ж мн. — каардынаты ж мн.; крнволннёйные К. — крывалінёйныя к.; обобшённые К. — абагульненыя к.; полярные К. — палярныя к.; прямоугбльные декйртовы К. — прамавугбльныя дэкартавы к.; сферйческяе К. — сферычныя к.; цнлнндрйческне К. — цыліндрычныя к.
Корбна ж /электрйческая — карбна ж/ электрычная Коронйрованне с — каранГраванне н Корпўскула ж — карпускула ж Корреляцня ж — карэляцыя ж
Коррйзня ж — карбзія ж
Кбсннус м — кбсінус м
Косннусбнда ж — касінусбіда ж
Космогбння ж — касмагбнія ж
Космолбгня ж — касмалбгія ж
Космонйвтака ж — касманаўтыка ж
Кбсмос м — кбсмас м
Космофйзнка ж — касмафізіка ж
Котйнгенс м — катангенс м
Коэрцнтйвность ж — каэрцытыўнасць ж
Коэрцнтйметр м — каэрцытыметр м
Коэффяцнёнт м — каэфіцыёнт м; аэродянамйческяй К. — аэрадынамГчны к.; барйческяй К. — барычны к.; К. бегуіцей волны — к. бягўчай хвалі; безразмёрный К. — безразмёрны к.; вярнальный К. — вірыяльны к.; К. взаймной дяффўзяя — к. узаёмнай дыфўзіі; К. взаймной нндўкцмя — к. узаёмнай індўкцыі; К. взаймностн — к. узаёмнасці; К. вйднмостн — к. бачнасці; К. внўтреннего трёння — к. унўтранага трэння; К. возвраіцаюіцей сйлы — к. зварбтнай сілы — К. жёсткостн; К. воспронзвбдства — к. узнаўлёння; К. восстановлёння (прй ударе) — к. аднаўлёння (пры ўдарыУ, К. вторйчной эмйснн — к. дрўгаснай эмісіі; К. вязкостн — к. вязкасці; К. газового уснлёння — к. газавага ўзмацнёння; К. гнстерёзнса — к. гістэрэзіса; К. давлёння — к. цГску — барйческнй К.; К. днффўзяя — к. дыфўзіі; К. днэлектрйческях потёрь — к. дыэлектрычных страт; К. добрбтностн — к. дабрбтнасці; К. жёсткостм — к. жбрсткасці; К. затухання — к. затухання; К. звукопог-
лоіцёння — к. гукапаглынёння; К. нонязацмн — к. іанізацыі; К. мскажёнмя — к. скажэння; К. качества нзлучёння — к. якасці выпрамянёння; К. квазнупрўгой сйлы — к. квазіпрўгкай сілы; кннетйческнй К. — кінетычны к.; К. контрёстностм — к. кантрістнасці; К. концентрёцян напряжённй — к. канцэнтрёцыі напрўжанняў; термйческяй К. лннёйного расшнрёння — тэрмГчны к. лінёйнага расшырэння; К. лобового сопротнвлёння — к. лабавбга супраціўлёння; К. магнйтной вязкостн — к. магнГтнай вязкасці; масштабный К. — маштабны к.; К. модуляцнн — к. мадуляцыі; К. мбіцностн — к. магўтнасці; К. напрйвленного дёйствня — к. накіраванага дзёяння; К. обратной связм — к. адваротнай сўвязі; термйческяй К. обьёмного расшмрёння — тэрмічны к. аб'ёмнага расшырёння; К. обт>ёмной сжнмёемостн — к. абёмнай сціскіпьнасці; К. ослаблёння — к. аслаблёння; К. отражёнпя — к. адбіцця; переводнбй К. — перавадны к.; К. перенбса — к. перанбсу; К. пересчёта — к. пераліку; К. повёрхностного натяжёняя — к. павёрхневага нацяжэння; К. поглоіцёняя — к. паглынйння; лннёйный К. поглоіцёняя — лінёйны к. паглынання; обьёмный к. поглошёняя — аб'ёмны к. паглынання; К. подьёмной сйлы — к. пад ёмнай сйлы; К. полёзного дёйствяя — к. карыснага дзёяння; К. поперёчного сжатяя — к. папярбчнага сціскёння; поправочный К. — паправачны к.; К. преломлёння — к. пераламлёння; К. прозрачностн — к. празрыстасці; К. пропорцнональностн — к. прапарцыянёльнасці; К. пропускйння — к. прапускйння; К. прохождёнмя — к. прахбджання; К. Пуассёна — к. Пуасбна —► К. поперёчного сжйтня; К. размагнйчявання — к. размагнічвання; К. размножёнмя — к. размнажэння; К. рассеяння — к. рассёяння; К. самоднффўзнн — к. самадыфузіі; К. самояндўкцнм — к. самаіндўкцыі; К. связм — к. сўвязі; К. стоячей волны — к. стаячай хвёлі; температўрный К. — тэмператўрны к.; К. температуропровбдностн — к. тэмператураправоднасці; К. теплового расшярёняя — к. цеплавёга расшырэння; К. теплопередйчя — к. цеплаперадачы; К. теплопроводймостя — к. цеплаправоднасці; К.
термоднффўзнм — к. тэрмадыфўзіі; К. тэрмоэлектродвйжуіцей сйлы — к. тэрмаэлектрарўхальнай сілы; К. трёння — к. трёння; К. трёння качёння — К. трэння качэння; К. трёння покбя — к. трэння спакбю; К. трёнмя скольжёння — к. трэння слізгання; К. тя™ — к. цягі; К. увлечёнмя — к. уцягвання, к. уцягнёння; упаковочный К. — упакбвачны к.; К. упрўгоста — к. прўгкасці; К. уснлёнмя — к. узмацнёння; феноменологйческнй К. — фенаменалагічны к.; К. фбрмы — к. фбрмы; К. шўма — к. шўму; К. экстйнкцнм — к. экстьінкцыі —» К. ослаблёнмя; К. электрйческой мёіцностн — к. электрычнай магўтнасці; К. яркостн — к. яркасці
Красотй ж (квантовое чйсло) — прыгажбсць ж (квантавы лік)
Кр&тер м — кратэр м.
Крйтность ж — кратнасць ж; К. вырождёння — к. выраджэння; К. яоннзйцнм — к. іанізёцыі; К. растяжёнмя — к. расцяжёння
Крауднбн м — краўдыён м
Крёмннй м — крэмній м
КрввАя ж — крывёя ж; К. вйдностм — к. віднасці; градунровочная К. — градуірбвачная к.; К. намагнйчнвання— к. намагнГчвання; потенцнёльная К. — патэнцыяльная к.; резонансная К. — рэзанёнсная к.
Крнвнзн^ ж — крывізнй ж; К. пбля нзображёння — к. пбля відарыса; К. повёрхностн — к. павёрхні; К. пространстваврёменм — к. прастбры-чйсу; К. траектбрнн — к. траектбрыі
Крйзнс м кнпёння — крызіс м кіпёння
Крногённка ж — крыягёніка ж
Крнокрнст&дл ж — крыякрыштйль м Крноскопйя ж — крыяскапія ж Крносбрбцня ж — крыясбрбцыя ж Крностат м. — крыястёт м
Крностатйрованне с — крыястатаванне н Крнотрбн м — крыятрбн м
Крнофйзнка ж — крыяфГзіка ж
Крноэлектрбннка ж — крыяэлектрбніка ж
Крнптбн м — крыптбн м
Крнстйлл м — крыштйль м; йтомный К. — ітамны к. —• ковалёнтный К.; гексагонйльно-плотноупакбванный К. — гексаганальна-шчыльнаўпакавйны к.; гранецентрйрованный К. — гранецэнтравДны к.; двоякопреломляюіцяй К. — дваякапераламляльны к.; двубсный К. — двухвбсевы к.; жйдкнй К. — вАдкі к.; мдеільный К. — ідэільны к.; мбнный К. — ібнны к.; квйнтовый К. — квантавы к.; ковалёнтный К. — кавалёнтны к.; металлйческмй К. — металічны к.; мозайчный К. — мазаГчны к.; молекулярный К. — малекулярны к.; немдейльный К. — неідзйльны к. —* рейльный К.; нематйческнй К. — нематычны к.; ннтевйдный К. — ніткападббны к.; обьёмно центрйрованный К. — абёмна цэнтравйны к.; однобсный К. — аднавбсевы к.; отрнцйтельный К. — адмбўны к.; пнроэлектрйческнй К. — піраэлектрычны к.; положйтельный К. — дадітны к.; пьезоэлектрйческнй К. — п'езаэлектрычны к.; равноосный К. — раўнавосевы к.; реальный К. — рэальны к.; сегнетоэлектрйческнй К. — сегнетаэлектрычны к.; смектйческнй К. — смектычны к.; холестерйческмй К. — халестэрычны к.; центроснмметрйчный К. — центрасіметрычны к.; электрооптйческнй К. — электрааптычны к.
КрнсталлнзАцня ж — крышталізацыя ж
Крнсталлйт м — крышталГт м
Крнсталлйчность ж — крышталГчнасць ж
КрнстАлл-монохромйтор м — крыштйль-монахрамйтар м Крнсталлоакўстнка ж — крышталеакўстыка ж КрнсталлогрАфня ж — крышталягрйфія ж Крнсталлолюмннесцёнцня ж — крышталелюмінесцэнцыя ж Крнсталлобптнка ж — крышталябптыка ж Крхсталлофйзнка ж —крышталяфізіка ж Крнсталлофосфбр м — крышталефасфбр м Крнсталлохнмня ж —крышталяхімія ж Крнстілл-спектрбметр м — крышталь-спектрбметр м Крнстйлл-хозянн м — крышталь-гаспадар м Крнтёрнй м подббня — крытэрый м падббнасці
Крнтйчность ж — крытычнасць ж
Крбссннг-снммётрйя ж — крбсінг-сімётрыя ж.
Крутнзнб ж — круцізна ж; К. волны — к. хвалі; К. преобразовання — к. пераўтварбння; К. фйльтра — к. фільтра; К. характерйстнкм лампы — к. характарыстыкі лямпы
Кручбнне с — кручэнне н
Ксенбн м —ксенбн м
Кўбнк м /фотометрйческнй — кўбік м/ фотаметрычны Кулбн м — кулбн м
Кулономётрня ж — куланамётрыя ж
Кумётр м — кумётр м
Кумуляцня ж — кумуляцыя ж Курчатбвнй м — курчатбвій м Кюрй м — кюры м
Кюрнй м — кіорый м
л
Лавйна ж /электрбнная — лавша ж/ электрбнная Лагранжнйн м — лагранжыян м
Лйзер м — лазер jm; газовый Л. — газавы л.; газодннамйческнй Л. — газадынамГчны л.; Л. гмгантскнх ймпульсов — л. гіганцкіх імпульсаў; жйдкостный Л. — вадкасны л.; ймпульсный Л. — імпульсны л.; ннжекцнбнный Л. — інжэкцыйны л.; лавйнный Л. — лавГнны л.; многомбдовый Л. — шматмбдавы л.; Л. на красйтеле — л. на фарбавальніку; Л. на неодймовом стеклё — л. на неадымавым шкле; Л. на рубйне — л. на рубіне; Л. на своббдных электронах — л. на сваббдных электрбнах; Л. непрерывного нзлучёння — л. бесперапыннага выпрамянёння; одномбдовый Л. — аднамбдавы л.; перестранваемый Л. — перастройвальны л.; полупроводнмкбвый Л. — паўправаднікбвы л.; рентгёновскмй Л. — рэнтгёнаўскі л.; Л. с модуляцней добрбтностн — л. з мадуляцыяй дабрбтнасці; Л. с оптйче-
ской накачкой — л. з аптычнай пампбўкай; твердотёльный Л. — цвёрдацёльны л.; хнмйческнй Л. — хімічны л.: экснмёрный Л. — эксімёрны л.
Лазерохймня ж — лазерахГмія ж
Лазйрованне с — лазі'раванне н
Лййнер м — лайнер м
Лймберт Аі — ламберт м
Ламннарнзйцня ж — ламінарызацыя ж
Ламннйрность ж — ламінарнасць ж
Лймпа ж — лямііа ж; Л. бегуіцей волньі — л. бягўчай хвалі; выпрямйтельвая Л. — выпрамляльная л.; газоразрядная Л. — газаразрадная л.; генераторная Л. — генератарная л.; Л. дневнбго свёта — л. дзённага святла; дуговая Л. — дугавая л.; ймпульсная Л. — Гмпульсная л.; кварцевая Л — кварцавая л.; люмннесцёнтная Л. — люмінесцэнтная л.; Л. накалмвання — л. напальвання; Л. накачкм — л. пампбўкі; небновая Л. — небнавая л.; Л. обратной волны — л. адварбтнай хвалі; осветйтельная Л. — асвятляльная л.; прнё.мно-уснлйтельная Л. — прыёмна-ўзмацняльная л.; ртутная Л. — ртўтная л.; смесйтельная Л. — змяшальная л.; Л. тлёюіцего разряда — л. тлёючага разраду; усмлйтельная Л. — узмацняльная л.; электрйческая Л. — электрычная л.; электрбнная Л. — электрбнная л.
Лантйн м — лантан м
Лантанйды м мн. — лантанГды м мн.
Лапласнйн м — лапласіян м
Лэтенснфнкйцня ж — лантэнсіфікацыя ж
Латёнтность ж — латэнтнасць ж
ЛауэгрАмма ж — лаўэграма ж
Левнтйцня ж — левітацыя ж
Легйрованне с — леправанне н; нбнное Л. — ібннае л.; полупроводнмкбвое Л. — паўправаднікбвае л.
Лепестбк м днагрйммы напрйвленностн — пялёстак м дыяграмы накіраванасці
Лептбн м — лептбн м
Летаргйя ж нейтрбнов — летарпя ж нейтрбнаў
Летўчесть ж — лятўчасць ж
Лйвень м — лГвень м; космйческнй Л. — касмічны л.; Л. Ожё — л. Ажэ — шнрбкнй атмосфёрный л.; ўзкнй Л. — вўзкі л.; шмрбкнй атмосфёрный Л. — шырбкі атмасфёрны л.; электрбнно-фотбнный Л. — электрбнна-фатбнны л.; электрбнно-ядерный Л. — электрбнна-ядзерны л.
Лнд&р м — лідар м
Лйдер м мблннн — лідэр м маланкі
Лйквндус м — лі'квідус JM
Лнмйтер м — лімітэр м
Лйнза ж — лінза ж; акустйческая Л. — акустычная л.; вбгнутая Л. — увагнўтая л.; выпуклая Л. — вьіпуклая л.; выпукло-вбгнутая Л. — выпукла-ўвагнўтая л.; двояковбгнутая Л. — дваякаўвагнўтая л.; двояковыпуклая Л. — дваякавыпуклая л.; длнннофбкусная Л. — даўгафбкусная л.; коллектйвная Л. — калектьіўная л.; кондёнсорная Л. — кандэнсарная л.; корбткофбкусная Л. — карбткафбкусная л.; коррегйруюшая Л. — карэгавальная л.; магнйтная Л. — магнітная л.; менйсковая Л. — менГскавая л.; оптйческая Л. — аптычная л.; плбско-вбгнутая Л. — плбскаўвагнўтая л.; плбско-выпуклая Л. — плбска-выпуклая л.; полевая Л. — палявая л.; рассёнваюіцая Л. — рассёйвальная л.; собнраюшая Л. — збіральная л.; сферйческая Л. — сферычная л.; тблстая Л. — тбўстая л.; тбнкая Л. — тбнкая л.; фокусйруютая Л. — факусавальная л.; электрбнная Л. — электрбнная л.; электростатйческая Л. — электрастатычная л.
Лйння ж — лінія ж\ антмстбксова Л. — антыстбксава л.; внхревая Л. — віхравая л.; Л. возмуіцённй — л. ўзбурэнняў; Л. генерацмн — л. генерацыі; Л. двнжёнмя — л. рўху; Л. дёйствня сйлы — л. дзёяння сілы; днслокацнбнная Л. — дыслакацыйная л.; днфракцнбнная Л. — дыфракцыйная л.; Л. задёржкм — л. затрымкі; запрешённая Л. — забарбненая л.; заряженная Л. — зараджаная л.; конверсмбнная Л. — канверсі'йная л.; Л. магнйтной мндўкцнн — л. магнйтнай нндўкцыі; мнровая Л. — сусвётная л.; Л. на-
пряжённостм магнйтного пбля — л. напрўжанасці магнітнага пбля; Л. напряжённостн электрйческого пбля — л. напрўжанасці электрычнага пбля; Л. передачн — л. перадачы; Л. прямбй вйднмостн — л. прамбй бачнасці; Л. раздёла — л. раздзёлу, л. падзёлу; разрешённая Л. — дазвбленая л.; Л. распространёння — л. распаўсіоджання; резонансная Л. — рэзанансная л.; Л. связн — л. сўвязі; снловая Л. — сілавая л.; Л. скольжёння — л. слі'згання; спектральная Л. — спектральная л.; стбксова Л. — стбксава л.; Л. тбка — л. тбку; Л. удара — л. ўдару; Л. узлбв — л. вузлбў; фраунгбферава Л. — фраўнгоферава л.; характермстйческая Л. — характарыстычная л.; эквнпотенцяальная Л. — эквіпатэнцыяльная л.; Л. электрйческой нндўкцян — л. электрычнай індўкцыі; Л. электропередйчн — л. электраперадачы
Ллстбк м /магнйтный — лістбк м/ магнітны
Лйтнй м — літый м
Лнтр м — літр м
Ловўшка ж — пастка ж\ магнйтная Л. — магнітная п.; открытая Л. — адкрытая п.; плазменная Л. — плазменная п.; электрбнная Л. — электрбнная п.
Логарйфм м — лагарьіфм м; десятйчный Л. — дзесяткбвы л.; натуральный Л. — натуральны л.
Логарнфмйрованне с — лагарыфмаванне н Логбметр м — лагбметр м
Локалнз£цня ж — лакалізацыя ж Локільность ж — лакалызасць ж
Локйтор м — лакатар лг, звуковбй Л. — гукавы л.; лазерный Л. — лазерны л.
ЛокАцня ж лакацыя ж
Лбренц-ннварнбнтность ж — лбрэнц-інварыянтнасць ж Лоурёнснй ж — лаўрэнсій м
Лўпа ж — лўпа ж
Луч м — прамёнь л; земнбй Л. — зямны п.; небёсный Л. — нябесны п.; необыкновённый Л. — незвычайны п.; обык-
новённый Л. — звычайны п.; опбрный Л. — апбрны п.; отражённый Л. — адбіты п.; падаюіцмй Л. — падаючы п., п., які падае; паракснальный Л. — параксіяльны п.; преломлённый Л. — пералбмлены п.; световбй Л. — светлавы п.; электрбнный Л. — электрбнны п.
Лучевбд м — праменявбд м
ЛученспускАнне с — праменевыпусканне н
Лучепреломлённе с — праменепераламлённе н; двойнбе Л. — падвбйнае п.; тройнбе Л. — патрбйнае п.
Лучй м мн. — прамянГ м мн.; анбдные Л. — анбдныя п.; вторйчные космйческме Л. — дрўгасныя касмГчныя п.; янфракрасные Л. — інфрачырвбныя п.; каналовые Л. — каналавыя п.; катбдные Л. — катбдныя п.; космйческне л. — касмічныя п.; остаточные Л. — астаткавыя п.; первнчные космйческме л. — пёршасныя касмі'чныя п.; рентгеновскне Л. — рэнтгенаўскія п.; тепловьіе Л. — цеплавыя п.; ультрафнолётовые Л. — ультрафіялётавыя п.
Лучйстость ж — прамяністасць ж
Люкс м — люкс м
Люксмётр м — люксмётр м
Люмен м — люмен м
Люмннбметр м — люмінбметр м
Люмннесцёнцня ж — люмінесцэнцыя ж', рекомбянацмбнная Л. — рэкамбінацыйная л.; сенсмбялнзйрованная Л. — сенсібілізаваная л.; ультразвуковая Л. — ультрагукавая л.
Люмнноскбп м — люмінаскбп м
Люмннофбр м — люмінафбр м
Лютёцнй м — лютэцый м
Лямбда-гнпербн м — лямбда-гіперон м
Лямбда-перехбд м — лямбда-перахбд м
м
Магнетйзм м — магнетызм л; М. амбрфных веіцёств — м. амбрфных рэчываў; земнбй М. — зямны м.; остаточный М. — астаткавы м.; прнрбдный М. — прырбдны м.; сёверный М. — паўнбчны м.; южный М. — паўднёвы м.
Магйетнк м — магнётык л; аннзотрбпный М. — анязатрбпны м.; мзотрбпный М. — ізатрбпны м.
Магнетбн м — магнетбн м; М. Ббра — м. Ббра; ядерный М. — ядзерны м.
Магнетосопротнвлённе с — магнетасупраціўлённе н Магнетохймня ж — магнетахГмія ж
Магнетрбн м — магнетрбн м
Мйгннй м — мйгній м
Магнйт м — магніт м\ аналнзйруюшпй М. — анілізавальны м.; возбуждіюіцнй М. — узбуджальны м.; подковообразный М. — падковападббны м.; постоянный М. — пастаянны м.; прнрбдный М. — прырбдны м.; сверхпроводяіцнй М. — звышправбдны м.; стержневбй М. — стрыжнёвы м.
Магннтогндродннёмнка ж — магнітагідрадынаміка ж МагннтогндростАтнка ж — магнітагідрастатыка ж МагннтогрАмма ж — магнітаграма ж Магннтбграф м — магнітбграф м
Магннтодннймнка ж — магнітадынаміка ж Магннтоднэлёктрнк м — магнітадыэлёктрык м Магннтбнд м — магнітбід м
Магннтбметр м — магнітбметр ж; яндукцнбнный М. — індукцьійны м.; квантовый М. — квантавы м.; протбнный М. — пратбнны м.; рубйдневый М. — рубідыевы м.; сверхпроводннкбвый М. — звышправаднікбвы м.; феррозбндовый М. — феразбндавы м.
Магнятомётрня ж — магнітамётрыя ж
Магннтобптнка ж — магнітабптыка ж
Магнятоотражённе с — магнітаадлюстраванне н Магннтоплёзма ж — магнітаплазма ж МагннтоплазмодннАмнка ж — магнітаплазмадынаміка ж
Магннтоплазмбн м — магнітаплазмбн м Магннтопоглоіцённе с — магнітапаглынанне н Магннтопровбд м — магнітаправбд м Магннтопроводймость ж — магнітаправбднасць ж Магннтопьезопрозрйчность ж — магнмтап'езапразрьістасць ж
Магннторезйсгор м — магнітарэзістар м
Магннтосегнетоэлектрйчество с — магнітасегнетаэлектрычнасць ж
Магннтоскбп м — магнітаскбп м
Магннтосопротавлённе с — магнітасупраціўлённе н Магннтосгйпіка ж — магнітастатыка ж
Магннтострйкцня ж — магнітастрыкцыя ж
Магннтосфёра ж — магнітасфёра ж
Магннтотермодннймнка ж — магнітатэрмадынаміка ж Магннтоупрўгость ж — магнітапрўгкасць ж Магннтофбн м — магнітафбн м
Магннтоэласгодннймнка ж — магнітаэластадынаміка ж Магнбн м — магнбн м
Мйзер м — мазер м
Макрокннётнка ж — макракінётыка ж
Макрокрнст&лл м — макракрышталь м
Макромйр м — макрасвёт м
Макромолёкула ж — макрамалёкула ж
Макронапряжённе с — макранапрўжанне н Макронеустбйчнвость ж — макраняўстбйлівасць ж Макрореолбгня ж — макрарэалбгія ж Макроснстёма ж — макрасістэма ж
Макросостоянне с — макрастан м
Макроструктура ж — макраструктўра ж
Макротурбулентность ж — макратурбулёнтнасць ж Макрочастйца ж — макрачасціца ж
Макроэнёргня ж — макраэнёргія ж
Мйксвелл м — максвел м
Мйксвелл-внтбк м — максвел-вітбк м Максвеллнз^цня ж — максвелізацыя ж Максвеллмбтр м — максвелмётр м
мАкснмум м/днфракцнбнный — максімум л/дыфракцыйны Манбграф м — манбграф м
Манбметр м — манбметр м.', вакуумный М. — вакуумны м.; днфференцмёльный М. — дыферэнцыяльны м.; жйдкостный М. — вадкасны М.; мембранный М. — мембранны м.; ртутный М. — ртутны м.; М. сопротнвлёння — м. супраціўлёння; U-обрАзный М. — U-падёбны М.
Маностйт м — манастйт м
Мйрганец м — марганец м
Маребграф м — марэбграф м
МЭсса ж — мёса ж; Атомная М. — йтамная м.; гравнтацнбнная М. — гравітацыйная м.; дёйствуюшая М. — дзёйная м., дзёючая м.; ннёртная М. — інёртная м.; крнтйческая М. — крытычная м.; молекулярная М. — малекулярная м.; перемённая М. — перамённая м.; М. покбя — м. спакбю; поперёчная М. — папярбчная м.; пркведённая М. — прывёдзеная м.; прмсоедннённая М. — далучаная м.; продбльная М. — падбўжная м.; релятмвйстская М. — рэлятывісцкая м.; тбчечная М. — кропкавая м., засярбджаная м.; тяжёлая М. — цяжкая м. —► гравнтацнбнная М,; эффектйвная М. — эфектьіўная м.
Масс-аналнзАгор м — мас-аналізйтар м
Массмётр м — масмётр м
Массообмён м — масаабмён м
Массопередйча ж — масаперадйча ж
Массоперенбс м — масаперанбс м
Масс-сепарітор м — мас-сепаратар м
Масс-спёктр м — мас-спёктр м
Масс-спектрогрймма ж — мас-спектрагрёма ж Масс-спектрбграф м — мас-спектрбграф м Масс-спектрбметр м — мас-спектрбметр м Масс-спектромётрня ж — мас-спектрамётрыя ж Масс-спектроскопйя ж — мас-спектраскаш'я ж Масштйб м нзображбння — маштаб м відарыса МатернАл м — матэрыял м.; магнйто-мягкнй М. — магнітамяккі м.; магнйто-твёрдый М. — магніта-цвёрды м.; магнйтный М. — магнГтны м.; фотохрбмный М. — фатахрбмны м.
Матёрня ж — матйрыя ж
Мйгрнца ж плбтностн — матрыца ж шчылызасці
Маховйк м (маховое колесо) — махавік м (махавое кола) Машйна ж / тепловйя — машына ж / цеплавая
Мйятннк м — маятнік м; баллмстйческнй М. — балістьічны м.; гнроскопйческнй М. — гіраскапічны м.; крутйльный М. — круцільны м.; математйческнй М. — матэматычны м.; оборбтный М. — абарбтны м.; пружйнный М. — спружынны м.; сферйческнй М. — сферычны м.; фнзйческмй М. — фізГчны м.; фрнкцмбнный М. — фрыкцыйны м.; М. Фрўда — м. Фрўда —♦ фрнкцмбнный М.; М. Фукб — м. Фукб; цнкломдальный М. — цыклаідальны м.
Мегамйр м — мегасвёт м
Медь ж — медзь ж
Междоўзелье с — міжвўзелле н
Мезойгом м — мезаётам м
Мезомйр м — мезасвёт м "
Мезодннймнка ж — мезадынАміка ж
Мезо.молёкула ж — мезамалёкула ж
Мезён м — мезон м
Мезофйза ж — мезафаза ж
Мезохймня ж — мезахГмія ж
Мембрйна ж — мембрАна ж
Менделёвнй м — мендзялёвій м
Менйск м — меніск м
Мёра ж — мёра ж; метрйческая М. — метрычная м.; образцёвая М. — узёрная м.; раббчая М. — раббчая м.
Мерцйнне с — мігённе н, мігцённе н
Мёсбауэрогрёфня ж — мёсбаўэраграфія ж
Мессдбза ж — месдбза ж
Мёсяц м — мёсяц м
МетагалАктнка ж — метагалёктыка ж
Метілл м — метіп м
Металлйчность ж — металі’чнасць ж
Метілл-мнкроскбп м — метёл-мікраскоп м
Металлобптака ж — металабптыка ж
Металлофйзнка ж — металафізіка ж
Метамагнетйзм м — метамагнетызм м Метамагнётяк м — метамагнётык м Метастабйль ж (частйца) — метастабёпь ж (чдсціца) Метастабйльность ж — метастабшьнасць ж Метацёнтр м — метацэнтр м Метглёс м — метглйс м
Метебр м — метэбр м
Метеорйт м — метэарыт м
Мётод м — мётад м; аксяоматяческяй М. — аксіяматычны м.; М. аніляза размёрностей — м. анёлізу размёрнасцей; М. аналёгнй — м. аналбгій; М. вёкторных дяаграмм — м. вёктарных дыягрАм; М. возмуіцённй — м. узбурэнняў; М. временн пролёта — м. чйсу пралёту; М. встрёчных пучкбв — м. сустрйчных пучкбў; М. замеіцённй — м. замяшчбнняў; М. затемнённого пбля — м. зацёмненага пбля; М. язмереняй — м. вымярэнняў; М. язотбпных нндякаторов — м. ізатбпных індыкйтараў — М. мёченых атомов; М. яспытанкй — м. выпрабавйнняў; качественный М. — якасны м.; колйчественный М. — кблькасны м.; компенсацябнный М. — кампенсацыйны м.; кбсвенный М. — ускбсны м.; М. мёченых йтомов — м. мёчаных йтамаў; мостовбй М. — маставы м.; ненулевбй М. — ненулявы м.; М. порошкограмм — м. парашкаграм; М. проб м ошйбок — м. спроб і памылак; прямбй М. — прамы м.; М. расчёта — м. разліку; М. совпадённй — м. супадзённяў; статмстйческмй М. нсслёдовання — статыстычны м. даслёдавання; М. статястмческмх нспытаннй — м. статыстычных выпрабаванняў; теневбй М. — ценявы м.; термодянамйческяй М. ясслёдованяя — тэрмадынамі'чны м. даслёдавання; М. фазового контраста — м. фазавага кантрасту; М. частбтных характерйстяк — м. частбтных характарыстык; чйсленный М. — кблькасны м.
Метбдяка ж эксперямёнта — метбдыка ж эксперымёнту Метр м — метр м
Мётряка ж прострёнства-врёменя — мётрыка ж прастбрычйсу
Метролбгяя ж — метралбгія ж
Мехіннка ж — механіка ж; М. абсолютно твёрдого тёла — м. абсалібтна цвёрдага цёла; аналнтйческая М. — аналітычная м.; волновая М. — хвалевая м.; М. деформйруемых тел — м. дэфармавальных цел; М. жйдкостей м газов — м. вадкасцей і газаў; квантовая М. — квантавая м.; классйческая М. — класічная м.; небёсная М. — нябёсная м.; нелннёйная М. — нелінёйная м.; нерелятнвйстская М. — нерэлятывісцкая м.; М. Ньіотона — м. Ньютана; прнкладная М. — прыкладная м., дастасавальная м.; релятнвястская М. — рэлятыві'сцкая м.; М. сплошных сред — м. суцэльных асярбддзяў; статнстйческая М. — статыстычная м.; М. сыпўчнх сред — м. сыпкіх асярбддзяў; М. тел перемённой мёссы — м. цел пера.мённай масы; теоретйческая М. — тэарэтьічная м.; фйзяко-хнмйческая М. — фізікахімГчная м.
Механодестрўкцня ж — механадэстрўкцыя ж Механострйкцня ж — механастрыкцыя ж Механохймля ж — механахімія ж
МнгрАцня ж — міграцыя ж; М. возбуждённй — м. узбуджэнняў; М. энёргмм — м. энёргіі
Мйдель м — мГдэль м
Мнкроампёр м — мікраампёр м
Мнкроанйлнз м — мікрааналіз м Мнкробарограф м — мікрабарбграф м Мнкровзрыв м — мікравыбух м Мнкровблны ж мн. — мікрахвалі ж мн. Мнкроденснтбметр м — мікрадэнсітометр м Мнкродеформйцня ж — мікрадэфармацыя ж Мнкроднфрйкцня ж — мікрадыфракцыя ж Мнкродознмётрмя ж — мікрадазнмётрыя ж Мнкрозбнд м — мікразбнд м
Мнкроннтерфербметр м — мікраінтэрфербметр м Мнкрокалькулятор м — мікракалькулятар м Мнкрокалорйметр м — мікракаларьіметр м Мнкрбм м — мікрбм м
Мнкромагнетйзм м — мікрамагнетызм м Ммкромагнётнк м — мікрамагнётык м
Мнкромёр м — мікрамёр м
Мнкрёметр м (йзмерйтельный йнструмент) — мікрбметр jm (вымяральны інструмент)
Мнкромётр м (едйнйца длйны) — мікрамётр м (адзінка даўжыні)
Мнкромйр м — мікрасвёт м
Мякромбстнк м — мікрамбсцік м
Мнкрбн м — мікрбн м — Мнкромётр Мнкронапряжённе с — мікранапрўжанне н Мнкронеоднорбдность с — мікранеаднарбднасць ж Мнкронеустбйчявость ж — мікраняўстбйлівасць ж Ммкрообьёкт м — мікрааб'ёкт м Мнкрообьектйв м — мікрааб'ектыў м Мякроплёзма ж — мікраплазма ж Мнкропёра ж — мікрапбра ж
Мнкропрнчннность ж — мікрапрычыннасць ж Мнкропроёктор м — мікрапраёктар м Мнкропроцёсс м — мікрапрацэс м Мнкропучбк м — мікрапучбк м Мнкрораднбметр м — мікрарадыёметр м Мнкрорснтгеногрёфня ж — мікрарэнтгенаграфія ж Мнкроснстёма ж — мікрасістэма ж
Мнкроскбп м — мікраскбп л; автоэлектрбнный М. — аўтаэлектрбнны м.; голографйческяй М. — галаграфічны м; нммерсмбнный М. — імерсГйны м.; ннтерференцнбнный М. — інтэрферэнцыйны м.; нбнный М. — ібнны м.; лйзерный М. — лазерны м.; люмянесцёнтный М. — люмінесцэнтны м.; металлографйческмй М. — металаграфГчны м.; оптйческнй М. — аптычны м.; полярязацябнный М. — палярызацьійны м.; проекцнбнный М. — праекцьійны м.; растровый М. — растравы м.; рентгёновскнй М. — рэнтгёнаўскі м.; телевязмбнный М. — тэлевізійны м.; ультрафнолётовый М. — ультрафіялётавы м.; электрбнный М. — электрбнны м.; эмнсснбнный М. — эмісійны м.
Мнкроскопйчность ж — мікраскапічнасць ж
Мнкроскопяя ж — мікраскапія ж
Мнкроскбп-мнкрбметр м — мікраскбп-мікрометр м
Мнкросостоянне с — мікрастан м
Мнкроспектрофотбметр м — мікраспектрафатбметр м
Мнкроструктўра ж — мікраструктўра ж
Мнкросфера ж — мікрасфёра ж
Мнкротвёрдость ж — мікрацвёрдасць ж
Мнкротбк м — мікратбк м
Мнкротрёіцнна ж — мікратрэшчына ж
Мнкротрбн м — мікратрбн м
Мнкротурбулбнтность ж — мікратурбулёнтнасць ж
Мнкрофон м — мікрафбн м
Мнкрофотбметр м — мікрафатбметр м
Мнкрофотометрйрованне с — мікрафотаметрыраванне н
Мнкрочастйца ж — мікрачасціца ж
Мнкроэлектрбннка ж — мікраэлектрбніка ж
Мнкроявлённе с — мікраз'ява ж
Мнллнмётр м — мілімётр м; М. водянбго столба — м. вадзянбга слупа; М. ртўтного столба — м. ртўтнага слупа
Мхннлйнза ж — мінілінза ж
Мннўта ж (едйкйца временй) — мінўта ж, хвілГна ж (адзінка часу)
Мннўта ж (едйнйца плоского угла) — мінўта ж (адзінка плоскага вугла)', угловйя М. — вуглавая м.; метрйческая М. — метрычная м.
Мнр м — свет м
Мйра ж — мі'ра ж
Мнрнамётр м — мірыямётр м
Мнцёлла ж — міцэла ж
Мншёнь ж — мішэнь ж
Многолучёвость ж — шматпрамённасць ж
Многопблюсннк м — мнагапблюснік м, шматпблюснік м
Многоугбльннк м — многавугбльнік, шматвугбльнік м', М.
Варнньбна — м. Варыньёна —► верёвочный М.; верёвочный М. — вярбвачны м.; М. снл — м. сіл
Мнбжественность ж — мнбжнасць ж
Мнбжнтель м — мнбжнік м
Мбда ж — мбда ж; волновйя М. — хвёлевая м.; крнтйческая М. — крытычная м.; основнёя М. — аснбўная м.; сббственная М. — улйсная м.
Моделйрованне с — мадэляванне н; компьютерное М. — камп'ютэрнае м.; математйческое М. — матэматьічнае м.; фнзйческое М. — фізГчнае м.
Модёль-эталбн м — мадэль-эталбн м
Модулйрованне с — мадуляванне н
Мбдуль м — модуль м; М. всесторбннего сжатня — м. усебакбвага сціскання; высокоэластйческнй М. — высокаэластычны м.; М. пзгйба — м. выгіну; М. кручёння — м. кручэння; М. обьёмной упрўгоста — м. аб'ёмнай прўгкасці; М. продбльной упрўгостн — м. падбўжнай прўгкасці; пьезоэлектрйческнй М. — п'езаэлектрычны м.; М. разрыва — м. разрыву; М. сдвйга — м. зрўху; М. упрўгостн — м. прўгкасці; М. Юнга — м. Юнга —► М. продбльной упрўгостн
Модулятор м — мадулятар м; амплнтўдный М. — амплітўдны м.; М. добрбтностн — м. дабрбтнасці; актйвный М. лазера — актыўйы м. лазера; пассйвный М. лазера — пасіўны м. лазера; лучевбй М. — прамянёвы м.; М. свёта — м. святла; фазовый М. — фазавы м.; частбтный М. — частбтны м.
Модуляцня ж — мадуляцыя ж; ампліггўдная М. — амплітўдная м.; амшштўдно-ймпульсная М. — амплітўдна-Гмпульсная м.; взаймная М. — узаёмная м.; время-ймпульсная М. — час-імпульсная м.; М. добрбтностм — м. дабрбтнасці; ймпульсная М. — Гмпульсная м.; кбдово-ймпульсная М. — кбдава-імпульсная м.; М. колебаннй — м. ваганняў; параметрйческая М. — параметрычная м.; перекрёстная М. — перакрыжаваная м.; М. пучка по плбтностн — м. пучка па шчыльнасці; М. пучка по скбростн — м. пучка па скбрасці; М. свёта — м. святла; фазовая М. — фазавая м.; фазово-ймпульсная М. — фазава-імпульсная м.; частбтная М. — частбтная м.; частбтно-ймпульсная М. — частбтна-Гмпульсная м,; шмрбтно-ймпульсная М. — шырбтна-імпульсная м.; М. яркостн — м. яркасці
Мозайчность ж — мазаічнасць ж
Молектрбннка ж — малектрбніка ж
Молёкула ж — малёкула ж; гетероядерная М. — гетэраядзерная м.; гомеополярная М. — гбмеапалярная м.; го-
меоядерная М. — гомеаядзерная м.; двухйтомная М. — двухатамная м.; днссоцнйрованная М. — дысацыяваная м.; мбнная М. — ібнная м.; многоатомная М. — шмататамная м.; экснмёрная М. — эксімёрная м.
Молнбдён м — малібдэн м
Молнз£цня ж — малізацыя ж
Молннеотвбд м — маланкаадвбд м
Мблння ж — маланка ж; лннёйная М. — лінёйная м.; шаровая М. — шаравёя м.
Моль м — моль м
Мбльность ж — мбльнасць ж —• Молярность
Молярность ж — малярнасць ж
Момёнт м — момант м; аэродмнамйческнй М. — аэрадынамічны м.; восстанавлмваюіцмй М. — аднаўляльны м.; враіцаюіцкй М. — вярчальны м.; М. врёменм — м. чйсу; ™роскопйческяй М. — гіраскапГчны м.; дмпольный М. — дыпбльны м.; М. жёсткоста — м. жбрсткасці; нзгнбаюіцнй М. — выгінальны м.; М. ймпульса — м. Гмпульсу; М. ймпульса относйтельно осй — м. Гмпульсу аднбсна вбсі; М. ймпульса относйтельно тбчкм — м. Імпульсу аднбсна пўнкта; М. ннёрцмн — м. інёрцыі; осевбй М. ннёрцнн — вбсевы м. інёрцыі; центральный М. мнёрцмм — цэнтральны м. інёрцыі; цетробёжный М. ннёрцнн — цэтрабёжны м. інёрцыі; экватормальный М. ннёрцнн — экватарыяльны м. інёрцыі; квадрупбльный М. мнёрцнн — квадрупбльны м. інёрцыі; кннетйческнй М. — кінетычны м. —» М. ммпульса; М. колйчества двнжёння — м. колькасці рўху —♦ М. ймпульса; крутяіцнй М. — пакрўтны м.; магнйтный М. — магнітны м.; механйческнй М. — механічны м. —* М. ймпульса; мулынпбльный М. — мультыпбльны м.; опрокйдываюіцнй М. — перакўльны м.; орбнтальный М. — арбітальны м.; М. пары смл — м. пары сіл; результйруюіцнй М. — вынікбвы М.; главный М. сял — галбўны м. сіл; М. сйлы — м. сілы; М. сйлы относйтельно осй — м. сілы аднбсна вбсі; М. сйлы относйтельно тбчкм — м. сілы аднбсна пўнкта; скрўчнваюіцнй М. — скрўчвальны м.; сббственный М. — уласны м.; спйновый М. — спі'навы м.; М. трё-
нмя — м. трэння; угловбй М. — вуглавы М.; М. упрўгостн — м. прўгкасці; электрйческяй днпбльный М. — электрьічны дыпбльны м.
Моновакйнсня ж — монавакансія ж
Моноймпульс м — манаімпульс м МонокрнстАлл м — монакрышталь м Монопбль м ДнрАка — манапбль м Дзірака Монослбй м — манаслбй м
Монотрбн м — манатрбн м
МонохроматнзАцня ж — монахраматызацыя ж Монохроматйчность ж — монахраматычнасць ж Монохромйгор м — монахраматар м\ М. с днфракцмбнной решёткой — м. з дыфракцыйнай рашбткай; М. с прерывателем — м. з перарывёльнікам
Моноэнергетйчносгь ж — монаэнергетычнасць ж Мост м / нзмерйтельный — мост м / вымяральны Мбіцность ж — магўтнасць ж; актйвная М. — актыўная м.;
М. в ймпульсе — м. у і'мпульсе; входная М. — увахбдная м.; выходная М. — выхадная м.; М. дбзы — м. дбзы; М. звўка — м. гўку; М. мзлучёння — м. выпрамянёння; М. ястбчнмка — м. крыніцы; М. накачкя — м. пампбўкі; М. облучёнмя — м. апрамянёння; М. пнтання — м. сілкавання; полёзная М. — карысная м.; потребляемая М. — спажывальная м.; рассёяваемая М. — рассёйвальная м.; реактйвная М. — рэактыўная м.; тепловая М. — цеплавая м.; удёльная М. — удзёльная м.; М. шумбв — м. шўмаў; электрйческая М. — электрьічная м.
Муір м / ннтерференцмбнный — муар м / інтэрферэнцыйны
Мультнвакйнсня ж — мультывакансія ж Мультавнбрйгор м — мультывібратар м МультакрнстАлл м — мультыкрышталь м Мультнплёт м — мультыплёт м\ зарядовый м. — зараданы м.; язотопйческяй М. — ізатапічны м.; обраіцённый М. — павёрнуты м.; правмльный М. — правільны м.; М. спектральных лйннй — м. спектральных ліній; уннтарный М. — унітарны м.; М. частйц — м. часціц
Мультаплётность ж — мультыплётнасць ж
Мультнпбль м — мультыпбль м
Мультнротйцня ж — мультыратацыя ж —► Мутаротіцня
Мутаротйцня ж — мутаратацыя ж
Мўтность ж — мўтнасць ж
Мышьяк м — мыш'як м
Мю-мезбн м — мю-мезбн м —♦ Мюбн
Мюбн м — мюбн м
Мюбннй м — мюбній м
Мютрйно с — мютрьіна н
н
Нагрёв м — нагрбў л; аэродмнамйческяй Н. — аэрадыяамГчны н.; джоулев Н. — джбўлеў н.; Н. мзлучёнмем — н. выпрамянённем; нндукцнбнный Н. — індукцыйны н.; омйческнй Н. — амГчны Н. —► джоулев Н.; ударный Н. — ударны н.; электрбнно-лучевбй Н. — электрбннапрамянёвы н.
НагревАнне с — награванне н — Нагрёв
Нагружённе с — нагружэнне н
Нагрузка ж — нагрўзка ж; актйвная Н. — актыўная н.; дннамйческая Н. — дынамі'чная н.; знакоперемённая Н. — знакаперамённая н.; предёльная Н. — гранічная н.; распределённая Н. — размеркавёная н.; согласбванная Н. — узгодненая н.; сосредотбченная Н. — засярбджаная н.; статйческая Н. — статычная н.; удёльная Н. — удзёльная н.; цмклйческая Н. — цыклГчная н.
Надёжность ж — надзёйнасць ж; Н. констрўкцнн — н. канстрўкцыі
Ндцкрнтйчность ж — надкрытьічнасць ж
Накйчка ж — пампбўка ж; Н. лёзера — п. лазера; оптйческая Н. — аптычная п.
Накоплённе с / магнйтное — накаплённе н / магнітнае
Накопйтель м — накапляльнік м', Н. заряженных частйц — н. зараджаных часціц; Н. энёргмн — н. энёргіі
НадДдка ж — наладка ж; Н. прмббра — н. прыббра
Намагнйченность ж — намагнГчанасць ж; Н. насыіцёнмя — н. насычэння; остаточная Н. — астаткавая н.; самопронзвбльная Н. — самаадвбльная н.
Намагнйчнванне с — намагнічванне н
Напбр м — напбр м; гядростатйческнй Н. — гідрастатычны н.; скоростнбй Н. — скбрасны н.; температўрный Н. — тэмператўрны н.
Направлённе с — напрамак м; кірўнак м; Н. лёгкого намагнйчнванмя — н. лёгкага намагнГчвання; Н. сннхронйзма — н. сінхранізму; Н. трўдного намагнйчмвання — н. цяжкага намагні'чвання
НапрАвленность ж — накіраванасць ж
Напряжённе с — напрўжанне н; анбдное Н, — анбднае н.; внўтреннее Н. — унўтранае н.; выпрямленное Н. — выпрамленае н.; главное Н. — галбўнае н.; дёйствуюшее Н. — дзёйнае н., дзёючае н.; Н. зажмгання разряда — н. запальвання разраду; знакоперемённое Н. — знакаперамённае н.; Н. запмранмя лампы — н. запірання лямпы; касательное Н. — датычнае н.; контактное Н. — кантактавае н.; механйческое Н. — механічнае н.; нормальное Н. — нармальнае н.; осевое Н. — вбсевае н.; порбговое Н. — парбгавае н.; постоянное Н. — пастаяннае н.; предварйтельное Н. — папярэдняе н.; предёльное Н. — гранГчнае н.; пробмвнбе Н. — прабіўнбе н.; разрушёютее Н. — разбуральнае н.; сёточное Н. — сёткавае н.; Н. смешёння — н. зрушэння; тангецнальное Н. — тангецыяльнае н. —► касательное Н.; температўрное Н. — тэмператўрнае н.; электрйческое Н. — электрьічнае н.
Напряжённость ж — напрўжанасць ж; Н. гравнтацмбнного пбля — н. гравітацыйнага пбля; Н. магнйтного пбля — н. магнітнага пбля; Н. электрйческого пбля — н. электрычнага поля
Нарушённе с снммётрйн — парушэнне н сімётрыі
Населённость ж — насёленасць ж; мнвёрсная Н. — інвёрсная н.; Н. ўровня — н. узрбўню
Насбс м — пбмпа ж; вйкуумный Н. — вакуумная п.; тепловбй Н. — цеплавйя п.; форвйкуумный Н. — фарвёкуумная п.
Настрбйка ж — настрбйка ж; Н. л&зера — н. лёзера; Н. раднопрнёмнмка — н. радыёпрыёмніка
Насыіценне с — насычЗнне н; магнйтное Н. — магнГтнае н.
Н/гтрнй м — нйтрый м
Нэтяжённе с — нацяжйнне н; повёрхностное Н. — павёрхневае н.
Начйло с — аснбва ж, закбн м; вторбе Н. термодннймнкн — другая а. тэрмадынАмікі, другі з. тэрмадынймікі; пёрвое Н. термодмнамнкн — пёршая а. тэрмадынамікі, першы з. тэрмадынймікі
Невесбмость ж — бязважкасць ж
Негагйв м — негатыў м
Негэнтропйя ж — негэнтрапія ж
Недёля ж — тыдзень м
НейтрАл м (нейтральная частйца) — нейтрйл м (нейтральная часціца)
Нейтралнзацня ж — нейтралізацыя ж
Нейтр4ль ж (гпочка) — нейтрйль ж (пункт)
Нейтрйно с — нейтрына н; мюбнное Н. — мюбннае н.; таубнное Н. — таўбннае н.; электрбнное Н. — электрбннае н.
Нейтрбн м — нейтрбн л; быстрый Н. — хўткі н.; Н. делёння — н. дзялёння; запіздываюіцнй Н. — спазняльны н.; міновённый Н. — імгнённы н.; промежўточный Н. — прамёжкавы н.; резонйнсный Н. — рэзанансны н.; тепловбй Н. — цеплавы н.; ультрахолбдный Н. — ультрахалбдны н.; холбдный Н. — халбдны н.
Нейтрбннка ж — нейтрбніка ж
Нейтроновбд м — нейтронавбд м
НейтроногрАфня ж — нейтронаграфія ж
Нематнк м (жйдкйй крйсталл) — нематык м (вадкі крышталь)
Необратймость ж — неабарачйльнасць ж
Неодйм м — неадым м
Неоднорбдность ж — неаднарбднасць ж
Неомйчность ж — неамічнасць ж
Небн м — небн м
Нёпер м — нёпер м
Непреріівность ж — неперарыўнасць ж, бесперапьіннасць ж.; прострйнственная Н. — прастбравая н.; временнйя Н. — чйсавая б.
Непроводнйк м — неправаднГк м
Непрозрйчность ж — непразрьістасць ж
Нептўннй м — нептўній м
Неравновёсность ж — нераўнаважнасць ж
Неразлнчймость ж — нераспазнавйльнасць ж ; Н. мнкрообьёктов — н. мікрааб'ёктаў
Неразрйвность ж — неразрыўнасць ж, непарыўнасць ж
Несмйчнванне с — нязмбчванне н
Несохранённе с — незахаванне н', Н. чётностн — н. цётнасці; Н. энёргнм — н. энёргіі
Несўшая ж — апбрная ж; Н. частотй — н. частата
Неупрўгость ж — няпрўгкасць ж
Неуравновёшенность ж — неўраўнавйжанасць ж
Неустбйчнвость ж — няўстбйлівасць ж
Нефелбметр м — нефелбметр м
Нефеломётрня ж — нефеламётрыя ж
Нечувствйтельность ж — неадчувйльнасць ж
Нйкель м — нГкель м
Ннкбль м — нікбль м
Ннльсббрнй м — нільсббрый м
Ннббнй м — ніббій м
Ннть ж / внхревйя — ніць ж / віхравая
Нобёлнй м — набёлій м
Нбмер м / йтомный — нумар м / атамны
Нбннус м — нбніус м
НормАль ж — нармйль ж
Носйтель м — нбсьбіт м', Н. заряда — н. зараду; Н. тбка — н. тбку
Нуклеосйнтез м — нуклеасінтэз м
Нуклйд м — нуклід м; радноактйвный Н. — радыеактыўны н.
Нуклбн м — нуклбн м
Нуль м — нуль м; абсоліотный Н. температўры — абсалібтны н. тэмператўры
Нутйцня ж — нутацыя ж
Ньготон м — ньіотан м
о
Обертбн м — абертбн м
ОбклДдка ж конденсАтора — абкладка ж кандэнсйтара
Область ж — вббласць ж\ О. высбкнх энёргнй — в. высёкіх энёргій; О. самопромзвбльной намагнйченностн — в. самаадвбльнай намагнічанасці; О. самопромзвбльной полярнзацнн — в. самаадвбльнай палярызацыі; снботаксйческая О. — сібатаксічная в.; О. сннхронмзацнн — в. сінхранізацыі
Облуч^гель м — апрамяняльнік м
Облучённе с — апрамянённе н
Облучённость ж — апрамёненасць ж
Обмён м — абмён м; внртуальный О. — віртуальны а.; нбнный О. — ібнны а.
Обободествлённе с электрбнов — абагуленне н электрбнаў
Оболбчка ж — абалбнка ж; аднабатйческая О. — адыябатычная а.; плазменная О. — плазменная а.; электрбнная О. — электрбнная а.; ядерная О. — ядзерная а.
Оборбт м — абарбт м', О. в секўнду — а. у секўнду; пблный О. — пбўны а.
Образ м — вббраз м
Образов^нне с пар — утварэнне н пар
Обратймость ж — абарачальнасць ж
Обраіцённе с — абарачэнне н; О. врёменн — а. часу; О. волновбго фрбнта — а. хвалевага фрбнту; О. нзображёння — а. відарыса; О. луча — а. прамёня; О. полярно-
cm — a. палярнасці; O. спектрйльных лйнмй — a. спектральных лГній
Обіедмнённе с / Велйкое (взаймодействйй) — Абяднанне н / ВяЛікае (узаемадзеянняў)
Обьектйв м — аб'ектыў м; нммерснбнный О. — імерсГйны а.; панкратйческяй О. — панкратычны а.; светосйльный О. — святласільны а.; фотографйческнй О. — фатаграфічны а.
Обьём м — аб ём м\ О. когерёнтнос™ — а. кагерэнтнасці; крнтйческнй О. — крытычны а.; молярный О. — малярны а.; парцнйльный О. — парцыяльны а.; удёльный О. — удзёльны а.
Ограннчйтель м — абмежавальнік м
Одновнбрётор м — аднавібратар м
Одновремённость ж — адначасбвасць ж
Однорбдность ж — аднарбднасць ж
Ожё-спёктр м — ажэ-спёктр м
Ожё-спектроскопйя ж — ажб-спектраскапія ж
Ожё-электрбн м — ажэ-электрбн м
Ожё-эффёкт м — ажэ-эфёкт jh
Ожнжённе с — ажыжйнне н
Окнб с прозрйчностн — акнб н празрыстасці
Окрёска ж / дополнйтельная — афарббўка ж / дадаткбвая
Окружность ж — акрўжнасць ж
Октава ж — актіва ж
Октуплёт м — актуплёт м
Октупбль м — актупбль м
Окулйр м — акуляр м
Олово с — вблава н
Ом м — ом м
Оммётр м — оммётр м
Ондулятор м — андулятар м
Опалесцёнцкя ж / крнтйческая — апалесцбнцыя ж / крытычная
Оперйгор м — аперйтар ж; О. ймпульса — а. імпульсу; О. бнергмн — а. энёргіі; О. фнзйческой велнчнны — а. фізічнай велічыні
ОпрАва ж лйнзы — апрАва ж лінзы
Опрокйдыванне с фАзы — перакўльванне н фазы
Оптака ж — бптыка ж', адаптйвная О. — адаптыўная о.; О. аннзотрбпных сред — о. анізатрбпных асярбддзяў; волновая О. — хвалевая о.; волокбнная О. — валакбнная о.; геометрйческая О. — геаметрычная о.; кнтегральная О. — інтэгрёльная о.; нбнная О. — ібнная о.; квАнтовая О. — квантавая о.; когерёнтная О. — кагерэнтная о.; корпускулярная О. — карпускулярная о.; лучевёя О. — прамянёвая о.; нелннёйная О. — нелінёйная о.; просветлённая О. — прасвётленая о.; О. рентгёновскнх лучёй — о. рэнтгёнаўскіх прамянёў; снловая О. — сілавйя о.; статіістйческая О. — статыстычная о.; О. тбнкнх слоёв — о. тёнкіх слаёў; фнзйческая О. — фізічная о.; электрбнная О. — электрбнная о.
Оптотранзйстор м — оптатранзістар м
Оптоэлектрбннка ж — оптаэлектрбніка ж
Оптрбн м — аптрбн м
Оптрбннка ж — аптрбніка ж
Опустошёняе с ўровня — спусташэнне н ўзрбўню
Опыт м — дбслед м\ О. Араго — д. Арагб; О. Вйна — д. Віна; О. Джбуля — д. Джбўля; О. Нбффе — д. Іёфе; О. Нбффе м Добронравова — д. Ібфе і Дабранравава; крнтйческяй 0. — крытычны д.; О. Мандельштама н Папалёксн — д. Мандэльштйма і Папалёксі; О. Мнллнкёна — д. Мілікёна; мысленный О. — мысленны д.; О. Рйкке — д. Рыке; О. Стюарта м Тблмена — д. Сціоарта і Тблмэна; О. Тбмсона — д. Тбмсана; О. Эйхенвйльда — д. Эйхенвальда; О. Эрстёда — д. Эрстбда
Опыты м мн. — дбследы м мн.: О. Бйбермана, Сўшкяна н Фабрнкйнта — д. Бібермана, Сўшкіна і Фабрыкйнта; О. Вавйлова — д. Вавілава; О. Дёвнссона н Джёрмера — д. Дэвісана і Джбрмера; О. Лёбедева — д. Лёбедзева; 0. Перрёна — д. Пербна; О. Рёзерфорда — д. Рэзерфарда; О. Столётова — д. Сталётава; О. Фарадёя — д. Фарадэя; О. Фрбнка м Гёрца — д. Фрйнка і Гёрца; О. Штёрна н Гёрлаха — д. Штбрна і Гёрлаха
Орбйта ж — арбіта ж; О. планёты — а. планёты; 0. спўтннка Землй — а. спадарбжніка Зямлі
ОрбнтАль ж — арбіталь ж
Органолюмннофор м — арганалюмінафбр м
Орднн&га ж — ардынйта ж
Оребл м — арэбл м
ОрнентАцня ж — арыентацыя ж
Орт м — орт м
Осветйтель м (йсточнйк света) — асвятляльнік м (крыніца святла)
Освёчнванне с — асвёчванне н
Освеіцённе с — асвятлённе н; ймпульсное О. — і'мпульснае a.; О. повёрхнос™ — а. павёрхні
Освешённосп» ж — асвётленасць ж; энергетйческая О. — энергетычная а.
Оскблок м делёння — аскёлак м дзялёння
Ослабйтель м — аслабіцель м
Ослаблённе с — аслаблённе м
Осмнй м — бсмій м
Осмомётрня ж — осмамётрыя ж
Осмос м — бсмас м
Остов м / ётомный — каркас м / ітамны
Остротё ж резонёнса — вастрыня ж рэзанансу
ОсцнллогрАмма ж — асцылаграма ж
Осцнллбграф л — асцылбграф м; электрбнно-лучевбй О. — электрбнна-прамянёвы а.
Осцнллоскбп м — асцыласкбп м
Осцмллятор м — асцылятар л; ангармонйческнй О. — ангарманічны а.; гармонйческнй О. — гармашчны а.; квінтовый О. — квйнтавы а.; классйческнй О. — класічны а.; нелннёйный О. — нелінёйны a —► ангармонйческнй 0.
Осцнллёцнн ж мн. — асцыляцыі ж мн.
Ось ж — вось ж; вннтовёя О. — вінтавйя в.; О. враіцёння — в. вярчёння; мгновённая О. враіцёння — імгнённая в. вярчёння; главная оптйческая О. — галбўная аптычная в.; О. деформёцнн — в. дэфармацыі; О. ннёрцнн — в. інёрцыі; О. лёгкого намагнйчмвання — в. лёгкага намагнГчвання;
О. лйнзы — в. лінзы; нейтрёльная О. — нейтрйльная в.; оптйческая О. — аптычная в.; поббчная оптйческая О. — паббчная аптычная в.; О. смммётрйн — в. сімётрыі; О. трўдного намагнйчнвання — в. цяжкага намагнічвання
Отвердев&нве с — зацвердзявённе н
Отвердйтель м — зацвердзявёльнік м
Отдйча ж — аддача ж; световая О. — светлавая а.; энергетйческая О. — энергетычная а.
Отклвк м — вбдгук м
Откловёнве с — адхілённе н
Отнесёвве с — аднясённе н
Относвтельность ж — аднбснасць ж; О. одновремённоств — а. адначасбвасці
Отношёвне с — аднбсіны адз. няма; гнромагнйтное О. — гіраматітныя а.; магнйто-механйческое О. — магшта-механічныя а. —• гвромагнйтное О.
Отравлёнве с реАктора — атручэнне н рэактара
ОтражАгель м — адбівйльнік м', двффўзный О. — дыфўзны а.; зеркальный О. — люстраны а.; уголкбвый О. — кўтні а.
Отражёнве с — адбіццё н; брэгговское О. — брэгаўскае а.; О. волн — а. хваль; двффўзное О. — дыфўзнае а.; зеркйльное О. — люсгранбе а., адлюстраванне; многократное О. — шматразбвае а.; нарўшенное пблное О. — парўшанае пбўнае а.; обрйтное О. — адварбтнае а.; пблное внўтреннее О. — пбўнае ўнўтранае а.; селектйвное О. — селектьіўнае а.
Отрыв м — адрыў м\ О. потбка — а. патбку; О. электрбна — а. электрбна
Отсёчка ж тбка — адсёчка ж тбку
Отсчёт м — адлГк м', О. по шкалё — а. па шкалё; цвфровбй О. — лі'чбавы а.
Отг&лкмванме с — адштурхбўванне н; взаймное О. — узаёмнае а.; электростатйческое О. — электрастатычнае а.
Охладйтель м — ахаладжальнік м
Охлаждённе с — ахаладжэнне н; нспарйтельное О. — выпаральнае а.; конвекцмбнное О. — канвекцыйнае а.; раднацвбнное О. — радыяцыйнае а.
Охрўпчнванне с — акрбхчванне н
ОчаровАнне с (квантовое чйсло) — чарбўнасць ж (квантавы лік)
Очкй мн. — акуляры мн.; коррнгйруюшне О. — карыгавальныя а.; заіцйтные О. — ахбўныя а.; полярбядные О. — палярбідныя а.
п
Падённе с — падзённе н\ П. лучй — п. прамёня; наклбнное П. — нахіленае п.; нормйльное П. — нармйльнае п.; П. потенцнёла — п. патэнцыялу; своббдное П. — сваббднае п.; скользяіцее П. — слізгбтнае п.
Пакёт м / волновбй — пакёт м / хвалевы
ПаллАднй м — паладый м
Пар м — пара ж; водянбй П. — вадзяная п.; насыіценный П. — насычаная п.; ненасыіценный П. — ненасычаная п.; перегрётый П. — перагрэтая п.; пересышенный П. — перасычаная п.
Пйра ж — пара ж; П. враіцёння — п. вярчэння; кмнематйческая П. — кінематычная п.; кўперовская П. — кўпераўская п.; неподелённая П. — непадзёленая п.; оптрбнная П. — аптрбнная п.; П. снл — п. сіл; электрбнно-дырочная П. — электрбнна-дзі'рачная п.; электрбнно-познтрбнная П. — электрбнна-пазітронная п.
Парйбола ж — парабала ж
Параболбнд м — парабалбід м
Парадбкс м — парадбкс м; П. блнзнецбв — п. блізнят —► П. врёменн; П. врёменн — п. часу; гядростатйческмй П. — гідрастатычны п.; П. часбв — п. гадзінніка
ПаракрнстАлл м — паракрышталь м
Паралйкс м — паралакс м
Параллелепйпед м — паралелепГпед м
Параллелогрймм м — паралелагрім л; П. снл — п. сіл; П. скоростёй — п. скбрасцей
Парамагнетйзм м — парамагнетызм м; электрбнный П. — электрбнны п.; ядерный П. — ядзерны п.; спйновый П. — спінавы п.
Парамагнёгнк м — парамагнётык л
Парамагнбн м — парамагнон м
ПарАметр м — параметр м; безразмёрный П. — безразмёрны п.; ннзенсйвный П. — інтэнсіўны п.; крмтйческнй П. — крытычны п.; П. положёння — п. станбвішча; П. — порядка — п. парйдку; П. потбка — п. патбку; прмцёльный П. — прыцбльны п.; П. решёткн — п. рашбткі; П. состоянмя — п. стйну; термодннамйческяй П. — тэрмадынамічны п.; П. удйра — п. удару; фмзйческнй П. — фізічны п.; экстенсйвный П. — экстэнсіўны п.
Парапроводймость ж — параправбднасць ж
Парапроцёсс м — парапрацзс м
Парахор м — парахбр м
Параэлёктрнк м — параэлёктрык м
Парообразов&нне с — параўтварэнне н
Парсёк м — парсёк м
Партбн м — партбн м
Паскйль м — паскаль м
Паундйль м — паўндаль м
Пеленй ж / внхревАя — заслбна ж / ніхравая
Перевбд м едннйц — перавбд м адзГнак
Перевозбуждённе с — пераўзбуджэнне н
Переворйчнванне с — пераварбчванне н; П. нзображёння — п. відарыса; П. спйна — п. стна
Перегбнка ж — перагбнка ж
Перегрів м — перагрбў м
Перегрўзка ж — перагрўзка ж
Передэтчнк м — перадатчык м
Передйча ж — перадйча ж; П. ймпульса — п. імпульсу; П. энёргмн — п. энёргіі
Передемпфйрованне с — перадэмпфаванне н
Перезамык&нне с снловьгх лйннй — перазамыканне н сілаВЬІХ ліній
Перезарядка ж — перазарадка ж
Перензлучённе с — перавыпрамянённе н
Переключбнне с — пераключэнне н
Перекомпенсйцня ж — перакампенсацыя ж ПерекрнсталлнзАцня ж — перакрышталізацыя ж ПерекрывАнне с ймпульсов — перакрыванне н Гмпульсаў Перекрытне с — перакрыццё н; дуговбе П. — дугавое п.; нскровбе П. — іскравбе п.
Перемагнйчнванне с — перамагнічванне н
Перемёна ж — перамёна ж, змёна ж; П. направлёння — п. напрамку; П. полярностн — п. палярнасці
Перемеіцённе с — перамяшчэнне н; внртуальное П. — віртуальнае п.; поступательное П. — паступальнае п.
Перемодуляцня ж — перамадуляцыя ж Перенапряжённе с — перанапрўжанне н Перенаселённость ж — перанасёленасць ж Перенормнрбвка ж — перанарміроўка ж Перенбс м — перанбс м; П. заряда — п. зараду; П. мзлучёння — п. выпрамянёння; П. массы — п. масы; П. теплоты — п. цеплаты; П. энёргян — п. энёргіі
Перенбсчнк м — перанбсчык м\ П. взанмодёйствня — п. узаемадзёяння; П. заряда — п. зараду
Переоблучённе с — пераапрамянённе н
Переорнентйцня ж — пераарыентацыя ж; П. спйна — п. сшна
Переохлаждённе с — пераахаладжэнне н
ПерепДд м — перапад м\ П. давлёння — п. ціску; П. напряжёнмя — п. напрўжання; П. температўры — п. тэмператўры; П. плбтностн — п. шчыльнасці
Переполярнз^цня ж — перапалярызацыя ж
Пересыіценне с — перасычэнне н
Перехбд м — перахбд м\ агрегатный П. — агрэгатны п.; безызлучательный П. — безвыпрамяняльны п.; внртуйльный П. — віртуальны п.; вынужденный П. — вымушаны п.; джбзефсоновскнй П. — джбзефсанаўскі п.; нндуцйрованный П. — індукаваны п. —► вынужденный П.; квантовый П. — квантавы п.; лйзерный П. — лёзерны п.; самопронзвбльный П. — самаадвбльны п. —► спонтйнный П.;
спонтйнный П. — спантанны п.; стнмулйрованный П. — стымуляваны п. —* вынужденный П.; туннёльный П. — тунёльны п.; фазовый П. — фазавы п.; электрбнно-дырочный П. — электрбнна-дзірачны п.; энергетйческмй П. — энергетьічны п.
Перйод м — перыяд м', П. волны — п. хвалі; П. вратёння — п. вярчёння; П. днфракцмбнной решёткн — п. дыфракцыйнай рашбткі; П. колебаннй — п. вагйнняў; П. крнсталлйческой решёткн — п. крышталГчнай рашбткі; П. обратёння — п. абарачэння; П. полураспйда — п. паўраспйду; П. рейктора — п. рэактара
Пернодйчность ж — перыядычнасць ж
Пернскбп м — перыскбп м
Перколяцня ж — перкаляцыя ж
Пермаллбй м — пермалбй м
ПермеАметр м — пермейметр м
Перпётуум мббнле м — перпётуум мббіле м
Пётля ж гнстерёзнса — пятля ж гістэрэзіса
Петрофйзнка ж — петрафізіка ж
Пнк м — пік м', дмфракцмбнный П. — дыфракцыйны п.; резонансный П. — рэзанансны п.; температўрный П. — тэмпературны п.
Пнкнбметр м — пікнбметр м
Пн-мезбн м — пі-мезбн м
Пннакбнд м — пінакбід м
Пйннннг м — пінінг м
Пйнта ж — пшта ж
Пннч-эфф^кт м — пінч-эфёкт м
Пнбн м — піон м
Пнранбметр м — піранбметр м
Пнромагнетйзм м — пірамагнетызм м
Пнрбметр м — пірбметр м; болометрйческнй П. — баламетрычны п.; двухцветовбй П. — двухкблеравы п.; оптйческнй П. — аптьічны п.; П. пблного нзлучёння — п. пбўнага выпрамянёння; П. с мсчезйюіцей нйтью — п. са знікёльнай ніццю; П. частйчного нзлучёнмя — п. часткбвага выпрамянёння
Пнромётрня ж — пірамётрыя ж; оптйческая П. — аптычная п.; раднацнбнная П. — радыяцыйная п.
Пнропроводймость ж — піраправбднасць ж
Пнроскбп м — піраскбп м
Пяростйт м — пірастат м
Пнроэлёктрнк м — піраэлёктрык м
Пнроэлектрйчество с — піраэлектрычнасць ж
Пнроэффёкт м — піраэфект м
Пн-связь ж — пі-сўвязь ж
Пнт&нне с — сілкавйнне н
Пнтбметр м — пітбметр м
Плйванне с тел — плаванне н цел
Плавлёнме с — плаўлённе н
Плавўчесть ж — плывўчасць ж
Плйзма ж — плазма ж\ П. в металлах — п. ў металах; П. в твёрдых телах — п. ў цвёрдых цёлах; высокотемператўрная П. — высокатэмператўрная п.; газоразрядная П. — газаразрадная п.; замагнйченная П. — замагнГчаная п.; кварк-глюбнная П. — кварк-глюбнпая п.; лазерная П. — лазерная п.; магнйтоудёржнваемая П. — магнітаўтрымальная п.; неустбйчмвая П. — няўстбйлівая п.; ннзкотемператўрная П. — нізкатэмператўрная п.; термйческая П. — тэрмі'чная п.; ударная II. — ударная п.; ударно-нагрётая П. — ударна-нагрбтая п.
Плазмогенерйтор м — плазмагенератар м —► Плазмотрбн Плазмбнд м — плазмбід м
Плазмбн м — плазмбн м
Плазмоскбп м — плазмаскбп м
Плазмосфёра ж — плазмасфёра ж
Плазмотрбн м — плазматрбн м
Планёта ж — планёта ж
Пластйнка ж — пласцінка ж\ П. в полволны — п. ў паўхвалі; П. в цёлую волнў — п. ў цэлую хвалю; П. в чётверть волньі — п. ў чвэрць хвалі; збнная П. — збнная п.; плоскопараллёльная П. — плоскапаралёльная п.
Пластйчность ж — пластычнасць ж
Плёнка ж — плёнка ж; мономолекулярная П. — монамалекулярная п.; повёрхностная П. — павёрхневая п.; тбнкая П. — тбнкая п.; эпнтаксйльная П. — эпітаксільная п.
Плеохройзм м — плеахраізм м
Плечб с — плячб н; П. ймпульса — п. Гмпульсу; П. мбста — п. мбста; П. пйры сял — п. пйры сіл; П. рычагй — п. рычагй; П. сйлы — п. сілы
Плйтана ж — плёціна ж
Плбскость ж — плбскасць ж; глйвная П. — галбўная п.; П. нзображёння — п. відарыса; коордннАльная П. — каардынйльная п.; коордннйтная П. — каардынатная п.; П. колебйннй — п. ваганняў; крнсталлографйческая П. — крышталеграфі'чная п.; наклбнная П. — нахіленая п.; опбрная П. — апбрная п.; П. падёння — п. падзёння; П. полярмзацнн — п. палярызёцыі; П. предмёта — п. прадмёта; П. снммётрйн — п. сімётрыі; П. скольжёння — п. слГзгання; угловйя П. — вуглавая п.; фазовая П. — фазавая п.; фокальная П. — факйльная п.
Плотномёр м — шчыльнямёр м
Плбтность ж — шчьільнасць ж; П. вероятностм — ш. імавёрнасці; лннёйная П. — лінёйная ш.; массовая П. — мйсавая ш.; П. мбіцностм — ш. магутнасці; о&ьёмная П. — аб'ёмная ш.; оптйческая П. — аптычная ш.; повёрхностная П. — павёрхневая ш.; П. потбка — ш. патбку; П. состояннй — ш. стйнаў; спектральная П. — спектральная ш.; П. тбка'— ш. тбку; фотографйческая П. — фатаграфі'чная ш.; П. энёргмн — ш. энёргіі
Плошадь ж — плбшча ж; П. крўга — п. крўга; П. — Эллмпса — п. Зліпса
Плутбннй м — плутбній м
Повёрхносгь ж — павёрхня ж; волновёя П. — хвйлевая п.; глідкая П. — гладкая п.; П. касёння — п. датыкёння; каустйческая П. — каўстычная п.; несмачнваемая П. — нязмбчвальная п.; П. отражёння — п. адбіцця; равнофёзная П. — раўнафёзная п.; П. разрыва — п. разрыву; смйчнваемая П. — змбчвальная п.; удёльная П. — удзёльная п.; П. ўровня — п. ўзрбўню; П. Фермй — п. Фермі; фокаль87
ная П. — факальная п.; шероховатая П. — шурпатая п.; эквнпотенцнальная П. — эквіпатэнцыяльная п.
Повреждённе с / раднацнбнное — пашкбджанне н / радыяцыйнае
Поглотнтель м — паглынальнік м\ абсолютный П. — абсалютны п.; нейтральный П. — нейтральны п.; селектйвный П. — селектыўны п.
Поглоіцённе с — паглынанне н; П. без рассёяння — п. без рассёяння; П. волн — п. хваль; днскрётное П. — дыскрэтнае п.; лннёйчатое П. — лінёйчастае п.; многофотбнное П. — шматфатбннае п.; непрерьівное П. — бесперапыннае п.; пблное П. — пбўнае п.; резонансное П. — рэзананснае п.; П. свёта — п. святлй; селектйвное П. — селектыўнае п.; П. с нзлучённем — п. з выпрамянённем; сплошнбе П. — суцэльнае п.; фотоэлектрйческое П. — фотаэлектрычнае п.
Погрёшность ж — хібнасць ж; абсолютная П. — абсалютная х.; П. нзмерёння — х. вымярэння; относйтельная П. — аднбсная х.; П. прнббра — х. прыббра; случайная П. — выпадкбвая х.; срёдняя квадратйческая П. — сярэдняя квадратычная х.
Подйтлнвость ж — падатлівасць ж
Подвёс м — падвёс м
Подвйжность ж — рухбмасць ж; днффўзная П. — дыфўзная р.; дрёйфовая П. — дрэйфавая р.; П. мбнов — р. ібнаў; П. носйтелей заряда — р. нбсьбітаў зараду; хблловская П. — хблаўская р.
Поджнгйнне с разрйда — падпальванне н разраду
Подложка ж — падлбжка ж
Подмагннчнванне с — падмагнГчванне н
Поднесўшая ж — падапбрная ж
Подббне с — падббнасць ж; фмзйческое П. — фізі'чная п.; математйческое П. — матэматычная п.
Подоболбчка ж — падабалбнка ж; электрбнная П. — электрбнная п.
Подогрёв м — падаграванне н
Подогревйтель м — падагравальнік м
Подпрострйнство с — падпрастбра ж
Подрешётка ж — падрашбтка ж; магнйтная П. — магнітная п.
Подсвётка ж — падсвётка ж
Подснстёма ж — падсістэма ж; квазнзамкнутая П. — квазізамкнёная п.; квазнстатйческая П. — квазістатычная п.; эквнвалёнтная П. — эквівалёнтная п.
Подўровень м — падузрбвень м
Познтйв м — пазітьіў м
Познтрбн м — пазітрбн м
Познтрбннй м — пазітрбній м
Показінне с — паказанне н; П. прмббра — п. прыббра Показсггель м — паказчык м\ П. аднабаты — п. адыябаты;
П. добрбтностн — п. дабрбтнасці; П. ослаблёння — п. аслаблёння; П. поглоіцёнмя — п. паглынання; П. полмтрбпы — п. палітрбпы; П. преломлёння — п. пераламлёння; П. стёпенм — п. ступёні; П. твёрдостн — п. цвёрдасці; П. экстйнкцнм — п. экстынкцыі
Покбй м — спакбй м\ абсолютный П. — абсаліотны с.; относйтельный П. — аднбсны с.
Пбле с — пбле н; безвмхревбе П. — безвіхравбе п.; блйжнее П. — блізкае п.; вёкторное П. — вёктарнае п.; внхревбе П. — віхравбе п.; волновое П. — хвалевае п.; глюбнное П. — глюбннае п.; гравшацнбнное П. — гравітацыйнае п.; дальнее П. — далёкае п.; звуковбе П. — гукавбе п.; П. зрёння — п. зрбку; калмбровочное П. — калібрбвачнае п.; крнсталлйческое П. — крышталі'чнае п.; крнтйческое магнйтное П. — крытычнае магнітнае п.; кулбновское П. — кулбнаўскае п. —* электростатйческое П.; локальное П. — лакальнае п.; магнйтное П. — магштнае п.; магннтостатйческое П. — магнігастатычнае п.; математйческое П. — матэматычнае п.; П. напряжённй — п. напрўжанняў; неоднорбдное П. — неаднарбднае п.; однорбдное П. — аднарбднае п.; остаточное П. — астаткавае п.; перемённое П. — перамённае п.; полоядальное П. — палаідальнае п.; постоянное П. — пастаяннае п.; потенцнальное П. — патэнцыяльнае п.; протнводёйствуюіцее П. — процідзёйнае
п.; самосогласбванное П. — самаўзгбдненае п.; световбе П. — светлавбе п.; снловбе П. — сілавбе п.; П. сйлы тяжестн — п. сілы цяжйру; скалярное П. — скалярнае п.; П. скоростёй — п. скбрасцей; соленондйльное П. — саленаідальнае п.; стацнонйрное П. — стацыянарнае п.; торондальное П. — тараідальнае п.; П. тяготёння — п. прыцягнёння; фнзйческое П. — фізічнае п.; цветовбе П. — кблеравае п.; центральное П. — цэнтральнае п.; электрйческое П. — электрычнае п.; электромагнйтное П. — электрамагнітнае п.; электростатйческое П. — электрастатычнае п.
Ползўчесть ж — паўзўчасць ж
Полнднспёрсность ж — полідыспёрснасць ж
Полнкрнсталл м — полікрышталь м
Полнморфйзм м — полімарфізм м
Полнспаст м — паліспйст м
Полктрбпа ж — палітрбпа ж
Полнхройзм м — поліхраГзм м
Полнхромйтор м — поліхрамйтар м
Полбдня ж — палбдыя ж
Положйнне с — станбвішча н; П. в решётке — с. ў рашбтцы; конёчное П. — канёчнае с.; начальное П. — пачаткбвае с.
Полбннй м — палбній м
Полосй ж — паласа ж; враіцательная П. — вярчальная п.; ннтерференцнбнная П. — інтэрферэнцыйная п.; колебательная П. — вагальная п.; колебательно-враіцательная П. — вагальна-вярчальная п.; П. поглоідёішя — п. паглынання; II. пропусканмя — п. прапускання; спектріпьная П. — спектрйльная п.; П. частбт — п. частбт; электрбнноколебательная П. — электрбнна-вагальная п.
Пблосы ж мн. — палбсы ж мн.', П. равного наклбна — п. рбўнага нахілу; П. равной толіцмньі — п. рбўнай таўшчыні
Полугар.мбнкка ж — паўгармбніка ж
Полумет&лл м — паўметал м
Пвлуперйод м — паўперыяд м
Полупроводймость ж — паўправоднасць ж
Полупроводнйк м — паўправаднГк м; вырожденный П. — выраджаны п.; П. дырочного тйпа — п. дзірачнага тыпу —► П. р-тйпа; компенсйрованный П. — кампенсавйны п.; легйрованный П. — легіраваны п.; магнйгный П. — магнітны п.; прймесный П. — прымесны п.; сббственный П. — улйсны п.; П. п-тйпа — п. n-тыпу; П. р-тйпа — п. р-тыпу; П. электрбнного тйпа — п. электрбннага тыпу —► П. п-тйпа
Полушнрннй ж — паўшырыня ж
Пблюс м — пблюс м; П. нстбчннка тбка — п. крышцы тбку; магнйтный П. — магнГтны п.
Пблюсы м мн. — пблюсы м мн.\ однонмённые П. — аднаймённыя п.; разнонмённые П. — рознаімённыя п.
Полярнзйтор м — палярызатар м
Полярнзйцня ж — палярызацыя ж; П. вакуума — п. вакууму; П. волн — п. хваль; П. дмэлёктркков — п. дыэлёктрыкаў; П. нстбчнмка тбка — п. крыніцы тбку; концентрацнбнная П. — канцэнтрацыйная п.; круговая П. — кругавая п.; лёвая П. — лёвая п.; лннёйная П. — лінёйная п.; молекулярная П. — малекулярная п.; орнентацмонная П. — арыентацьійная п.; пблная П. — пбўная п.; поперечная П. — папярбчная п.; правая П. — правая п.; П. свёта — п. святла; спонтанная П. — спантанная пд цнркулярная П. — цыркулярная п. —► круговая П.; П. частйц — п. часціц; электрбдная П. — электрбдная п.; электрохнмйческая П. — электрахімічная п.; эллмптйческая П. — эліптычная п.
Полярнзбванность ж — палярызаванасць ж
Полярнзўемость ж — палярызавальнасць ж', атомная П. — атамная п.; мбнная П. — ібнная п.; орментацмбнная П. — арыентацыйная п.; релаксацнбнная П. — рэлаксацыйная п.; электрбнная П. — электрбнная п.
Полярйметр м — палярыметр м
Полярнмётрня ж — палярымётрыя ж
Полярнскбп м — палярыскбп м
Полярнтбн м — палярытбн м
Полярность ж — палярнасць ж
Полярогрімма ж — паляраграма ж
Полярбграф м — палярбграф м
Полярогрйфня ж — паляраграфія ж
Полярбнд м — палярбід м
Полярбн м — палярбн м
Поляроскбп м — паляраскбп м
Понд м — понд м
Пбра ж — пбра ж
Пбрнстость ж — пбрыстасць ж
Порбг м — парбг м’, П. болевбго ошуіцёння — п. бблевага адчування; П. вйдммостн — п. бачнасці; П. генерацян — п. генерацыі; П. реакцнн — п. рэакцыі; П. слышнмостн — п. чўтнасці; энергетйческнй П. — энергетычны п.; П. ядерной реакцкн — п. ядзернай рэакцыі
Порошкогрімма ж — парашкаграма ж
Портрёт м / фАзовый — партрэт м / фазавы
Пбршень м — пбршань м
Порядок м — парадак м; блйжннй П. — блізкі п.; П. велнчнньі — п. велічынГ; дальннй П. — далёкі п.; П. ннтерферёнцнм — п. інтэрферэнцыі; П. малостн — п. маласці; П. отражёння — п. адбіцця; П. спёктра — п. спёктра
Последёйствне с — паслядзёянне н; магнйтное П. — магнітнае п.; механйческое П. — механГчнае п.; упрўгое П. — прўгкае п.
Послензображёіше с — паслявідарьіс л
Послеймпульс .ч — пасляімпульс л
Послесвечбнне с — паслясвячэнне н
Постоянная ж — пастаянная ж; П. взаммодёйствня — п. ўзаемадзёяння; П. враіцёнмя — п. вярчэння; П. врёменн — п. часу; газовая П. — газавая п.; гравшацнбнная П. — гравітацыйная п.; П. двнжёння — п. рўху; днэлектрйческая П. — дыэлектрычная п.; магнйтная П. — магнГтная п.; мнровая П. — сусвётная п. —унмверсальная П.; П. распада — п. распаду; П. распространёння — п. распаўсюджання; П. решёткн — п. рашбткі; П. связн — п. сўвязі; П. тбнкой структўры — п. тбнкай структўры; унн-
версальная П. — універсальная п.; фазовая П. — фазавая п.; фундаментальная П. — фундаментальная п.; П. экраннровання — п. экранавання; электрйческая П. — электрычная п.; электродннамйческая П. — электрадынамічная п.
Потенцнйл м — патэнцыял м\ вёкторный П. — вёктарны п.; П. взанмодёйствня — п. узаемадзёяння; П. возбуждёння — п. узбуджэння; гравмтацмбнный П. — гравітацыйны п.; днффузнбнный П. — дыфузі'йны п.; П. зажмгання разряда — п. запальвання разраду; запаздываюіцнй П. — спазняльны п.; П. моннзацнн — п. іанізацыі; кннетйческмй П. — кінетычны п.; магнйтный П. — магнітны п.; опережаюіцнй П. — апераджальны п.; опбрный П. — апбрны п.; П. пбля — п. пбля; скалярный П. — скалярны п.; П. скоростёй — п. скбрасцей; стандартный П. — стандартны п. —► электрбдный П.; термодннамйческнй П. — тэрмадынамічны п.; П. течёння — п. цячэння; хнмйческнй П. — хімічны п.; электрйческнй П. — электрычны п.; электрбдный П. — электрбдны п.; электрохнмйческнй П. — электрахімічны п.
Потенцналомёр м — патэнцыяламёр м
Потенцнільность ж — патэнцыяльнасць ж
Потенцнбметр м — патэнцыямётр м
Потенцномётрня ж — патэнцыямётрыя ж
Потенцйрованне с — патэнцаванне н
Потёрн ж мн. — страты ж мн.\ джбулевы П. — джбўлевы с.; днэлектрйческне П. — дыэлектрычныя с.; ноннзацмбнные П. — іанізацыйныя с.; магнйтные П. — магнГтныя с.; П. на внўтреннее трённе — с. на ўнўтранае трэнне; П. на гнстерёзнс — с. на гістэрэзіс; П. на трённе — с. на трэнне; П. раднацмбнные — с. радыяцыйныя; П. энергетйческме — с. энергетычныя
Потёря ж — страта ж; П. фазы — с. фазы; П. энтальпйн — с. энтальпіі
Потбк м — патбк м, плынь ж', безвнхревбй П. — безвіхравы п.; П. вёкторного пбля — п. вёктарнага пбля; вмхревбй П. — віхравы п.; вязкнй П. — вязкі п.; П. жйдкостн — п.
вадкасці; затормбженный П. — затармбжаны п.; П. нзлучёння — п. выпрамянёння; П. ймпульса — п. Гмпульсу; конвекцмбнный П. — канвекцыйны п.; ламннарный П. — ламінарны п.; магнйтный П. — магнітны п.; своббдный П. — сваббдны п.; П. смеіцёнмя — п. зрушэння; тепловбй П. — цеплавьі п.; турбулёнтный П. — турбулёнтны п.; П. энёршн — п. энёргіі
Потокосцеплённе с — патокасчаплённе н, плынесчаплённе н Пёяс jw / раднацнбнный — пбяс м / радыяцыйны
Прёвнло с — правіла н\ П. буравчнка — п. свярдзёлка; П. лёвой рукй — п. лёвай рукГ; П. отббра — п. адбору; П. плоіцадёй — п. плбшчаў; П. правой рукй — п. правай рукі; П. фаз Гйббса — п. фаз ГГбса
Празеодйм м — празеадым м
Превраіцённе с — ператварэнне н; мартенсйтное П. — мартэнсітнае п.; полнмбрфное П. — палімбрфнае п.; фазовое П. — фазавае п.; П. элемёнтов — п. элемёнтаў
Предёл м — мяжа м; П. вынбслнвоста — м. трываласці; П. обнаружёння — м. выяўлёння; П. разрешёнмя — м. раздзялёння; П. пропорцнональностн — м. прапарцыянальнасці; П. прбчностм — м. мбцнасці; П. текўчестн — м. цякўчасці; П. упрўгостм — м. прўгкасці; П. усталостн — м. стбмленасці —► П. вынбслнвостн; П. устбйчмвостн — м. ўстбйлівасці
Предёл л фўнкцнн — ліміт м фўнкцыі
Предмёт м (тело) — прадмёт м, абёкт м (цела) Предплавлённе с — перадплаўлённе н Предпроббй м — перадпраббй м
Предуснлённе с — перадузмацнённе н Предускорённе с — перадпаскарэнне н Предыоннзёцня ж — перадіанізацыя ж Прёлесть ж (квантовое чйсло) — краса ж (кванпіавы лік) Преломлённе с — пераламлённе н; П. волн — п. хваль;
двойнбе П. — падвбйнае п.; П. свёта — п. святла Преломляемость ж — пераламляльнасць ж Преобразовёнме с — пераўтварэнне н; П. зарядового сопря-
жёння — п. зарадавага спалучэння; калнбрбвочное П. —
калібрбвачнае п.; П. частоты — п. частаты; П. энёргнн — п. энёргіі
Преобразовйння с мн. — пераўтварэнні н мн.; П. Галмлёя — п. Галілёя; П. Лбренца — п. Лбрэнца
Преобразовйтель м — пераўтваральнік м', нзмерйтельный П. — вымяральны п.; П. мзображённй — п. відарысаў; П. мод — п. мод; термоэлектрйческнй П. — тэрмаэлектрычны п.; термоэлектрбнный П. — тэрмаэлектрбнны п.; фотоэлектрйческнй П. — фотаэлектрычны п.; П. частоты — п. частаты; электрбнно-оптйческнй П. — электрбнна-аптычны п.; П. энёргмн — п. энёргіі
Прерывйтель м — перарывальнік м
Прецёссня ж — прэцбсія ж; П. гнроскбпа — п гіраскбпа; лармброва П. — лармбрава п.; псевдорегулярная П. — псеударэгулярная п.; регулярная П. — рэгулярная п.
Прнббр м — прылада ж (прыстасаванне), прыббр м (складанае прыстасаванне)', нзмерйтельный П. — вымяральная (ы) п.; нагревательный П. — награвальная (ы) п.; оптйческнй П. — аптьічны п.; спектральный П. — спектральны п.; электрбнный П. — электрбнны п.
Прнёмннк м — прыёмнік м', П. нзлучёняя — п. выпрамянёння
Прйзма ж — прызма ж; днсперснбнная П. — дысперсійная п.; П. Някбля — п. Нікбля; П. пблного внўтреннего отражёняя — п. пбўнага ўнўтранага адбіцця; полярязацнбнная П. — палярызацыйная п.; П. прямбго зрёння — п. прамбга зрбку; спектральная П. — спектральная п. —• днсперсябнная П.; П. Френёля — п. Фрэнёля
Прнложённе с — прыкладанне н; П. нагрўзкн — п. нагрўзкі; П. сйлы — П. сілы
Прймесь ж — прымесь ж, дамёшка ж; акцёпторная П. — акцэптарная п.; П. внедрёння — п. укаранёння; дбнорная П. — дбнарная п.; П. замеіцёння — п. замяшчэння
Прйнцлп м — прынцып м', П. взаймностн — п. узаёмнасці; П. возмбжных перемеіцённй — п. магчымых перамяшчэнняў; П. двбйственностя — п. дваістасці; П. детального равновёсяя — п. дэталёвай раўнавагі; П. дополнйтельностн — п. дапаўняльнасці; П. запрёта — п. забарбны —► П. нсключёння; П. январнантностм — п. інварыянтнасці; П.
нсключёння — п. выключёння; П. мнкрообратймостн — п. мікраабарачйльнасці; П. наммёньшего дёйствня — п. наймёншага дзёяння; П. нанмёньшего прннуждёння — п. наймёншага прымушэння; П. нанмёньшей крнвнзны — п. наймёншай крывізны; П. незавйснмостн дёйствмя снл — п. незалёжнасці дзёяння сіл; П. неопределённостм — п. неазначйльнасці; П. неразлнчймостн (тождёственностн) частйц — п. нераспазнавйльнасці (тбеснасці) часцГц; П. обратймостм — п. абарачальнасці; П. отвердевання — п. зацвердзявёння; П. относйтельностн — п. аднбснасці; П. Паулн — п. Паўлі —» П. нсключёння; П. постоянства скбростн свёта — п. пастаянства скбрасці святла; П. соотвётствня — п. адпавёднасці; П. суперпозйцнм — п. суперпазГцыі; П. Ферма — п. Фермй; П. эквмвалёнтностн — п. эквівалёнтнасці
Прйнцнпы м мн. — прынцыпы м мн.; вармацмбнные П. механнкн — варыяцыйныя п. механікі
Прнраіцённе с — прырашчённе н; П. энёргнм — п. энёргіі; П. энтропйн — п. энтрапіі
Прнсоедннённе с — далучэнне н; П. электрбна к атому — д. электрбна да атама
Прнтяжённе с — прыцяжэнне н; взаймное П. — узаёмнае п.; земнбе П. — зямнбе п.; электростатйческое П. — электрастатычнае п.
Проба ж — прбба ж
Пробёг м — прабёг м; срёдняй своббдный П. — сярэдні сваббдны п.; П. частйцы — п. часціцы
Пробкотрбн м — пробкатрбн м
Проббй м — праббй м', вйкуумный П. — вёкуумны п.; П. днэлёктрнка — п. дыэлёктрыка; зёнеровскмй П. — зёнераўскі п.; лавйнный П. — лавшны п.; лазерный П. — лазерны п. —* световбй П.; оптйческнй П. — аптычны п. —♦ световбй П.; световбй П. — светлавы п.; тепловёй П. — цеплавы п.; туннёльный П. — тунёльны п.; электрйческнй П. — электрычны п.
Прбвод м — прбвад м
Проводймость ж — правбднасць ж; дырочная П. — дзірачная п.; нбнная П. — ібнная п.; магнйтная П. — магнітная п.; металлйческая П. — металічная п.; пблная П. — пбўная п.; прймесная П. — прымесная п.; прыжкбвая П. — скачкбвая п.; сббственная П. — уласная п.; супернбнная П. — суперіонная п.; темновая П. — цемнавая п.; электрйческая П. — электрычная п.; электрбнная П. — электронная п.
Проводнйк м — праваднік м; П. вторбго рода, — п. другбга рбду; П. пёрвого рбда — п. пёршага рбду; супернбнный П. — суперібнны п.; П. теплоты — п. цеплаты
Прогрёв м — прагрбў м
Проёктор м — праёктар м; мбнный П. — ібнны п.; электрбнный П. — электрбнны п.
Проёкцня ж — праёкцыя ж; П. вёктора на бсн коордннйт — п. вёктара на восі каардынат; дмаскопйческая П. — дыяскапГчная п.; оптйческая П. — аптычная п.; эпнскопйческая П. — эпіскатчная п.
Прожёктор м — пражбктар м", электрбнный П. — электрбнны п.
Прозрйчность ж — празрыстасць ж; П. потенцнального барьёра — п. патэнцыяльнага бар'ёра; П. самонндуцйровання — п. самаіндукавання
Пронзведённе с — здабытак м\ вёкторное П. — вёктарны з.; двойнбе вёкторное П. — падвбйны вёктарны з.; скалярное П. — скалярны з.; смёшанное П. — змёшаны з.
Пронзвбдная ж — вытвбрная ж; варнацнбнная П. — варыяцыйная в.; П. фўнкцнн — в. фўнкцыі; частная П. — часткбвая в.
Пронзвбдство с энтропйн — вытвбрчасць ж энтрапіі
Промежўток м — прамёжак м\ разрядный П. — разрадны п.; ускоряюшмй П. — паскаральны п.
Прометнй м — прамётый м
Промйлле ж — праміле ж
Проннцйемосгь ж — пранікёльнасць ж; дмэлектрйческая П. — дыэлектрьічная п.; магнйтная П. — магнГтная п.; П. потенцнйльного барьёра — п. патэнцыяльнага бар'ёра; П. электрбнной лймпы — п. электрбннай лямпы
Пропагйтор м — прапагатар м
Пропускйнне с — прапусканне н
Просветлённе с — прасвятлённе н; П. бптнкя — п. бптыкі;
П. оптйческой средьі — п. аптычнага асярбддзя
Просвёчнванне с — прасвёчванне н; рентгёновское П. — рэнтгёнаўскае п.
Проскйкнванне с йскры — праскакванне н Гскры Проск&льзыванне с — праслГзгванне н
ПрострАнство с — прастора ж; вёкторное П. — вёктарная п.;
П. нзображёняй — п. відарысаў; язотопйческое П. — ізг ■ тапГчная п.; ймпульсное П. — імпульсная п.; конфягурацнбнное П. — канфігурацыйная п.; космйческое П. — касмічная п.; П. предмётов — п. прадмётаў; пролётное П. — пралётная п.; своббдное П. — сваббдная п.; П. скоростёй — п. скбрасцей; тёмное катодное П. — цёмная катбдная п.; фазовое П. — фазавая п.; фязйческое П. — фізічная п.; фарадёево П. — фарадэева п.
Прострінство-врёмя с — прастбра-час м
Протактаняй м — пратактыній м
Протмводёйствяе с — процідзёянне н
Протявонзлучённе с — процівыпрамянённе н
Протявоябн м — проціібн м
Протявофёза ж — проціфаза ж
Прбтяй м — прбтый м
Протбн м — пратон м
Прбфнль м скоростёй — прбфіль м скорасцей
Процёнт м — працбнт м
Процёсс м — працэс м; аднабатйческяй П. — адыябатычны п.; ветвяіцмйся П. — галінападббны п.; внртуальный П. — віртуальны п.; гетерогённый П. — гетэрагённы п.; гомогённый П. — гамагённы п.; язобйрный П. — ізабарны п.; язотермйческнй П. — ізатэрмГчны п.; нзохбрный П. — ізахбрны п.; нзоэнтальпййный П. — ізаэнтальпійны п.; язоэнтропййный П. — ізаэнтрапійны п.; квазястатйческнй П. — квазістатычны п.; квазнстацнонарный П. — квазістацыянёрнып.; круговбй П. — кругавы п.; многофотбнный П. — шматфатбнны п.; мнбжественный П. — мнбж-
ны п.; необратймый П. — неабарачальны п.; неравновёсный П. — нераўнавйжны п.; обратймый П. — абарачальны п.; обратный П. — адварбтны п.; П. перебрбса — п. перакіду; П. перенбса — п. перанбсу; перехбдный П. — перахбдны п.; полнтропйческнй П. — політрапічны п.; равновёсный П. — раўнаважны п.; случайный П. — выпадкбвы п.; стохастйческнй П. — стахастычны п. —► случайный П.; трёнспортный П. — транспартны п. —• П. перенбса; цнклйческнй П. — цыклі'чны п. —» круговбй П.; экзотермйческнй П. — экзатэрмГчны п.; эндотермйческнй П. — эндатэрмГчны п.
Прбчность ж — мбцнасць ж; длйтельная П. — працяглая м.; механйческая П. — механГчная м.; электрйческая П. — электрычная м.
Прыжбк м — скачбк м; гндравлйческнй П. — гідраўлі'чны с.; П. давлёнмя — с. ціску
Прямоугбльннк м — прамавугбльнік м ПсевдокрнстАлл м — псеўдакрышталь м Псевдоожнжённе с — псеўдаажыжэнне н ПсевдопотенцнАл л — псеўдапатэнцыял м Псевдоравновёсне с — псеўдараўнавага ж Пснбн м — псібн м —► Псн-частаца Псн-функцня ж — псі-фўнкцыя ж
Пснхрометр м — псіхрбметр м; аспнрацнбнный П. — аспірацыйны п.; П. в вйде сухбго н смбченного термбметров — п. у выглядзе сухбга і змбчанага тэрмбметраў; прашевдй П. — прашчавьі п.
Пснхромётрня ж — псіхрамётрыя ж
Псн-частйца ж — псі-часціца ж
ПуАз м — пуаз м
Пуд м — пуд м
Пузырёк м — пузырёк м', кавнтацнонный П. — кавітацыйны п.; магнйтный П. — магнітны п.
Пульсбр м — пульсар м
Пустота ж (вакуум) — пустатй ж (вакуум)-, торрнчёллнева П. — тарычэлева п.; П. космйческого пространства — п. касмГчнай прастбры
Пустбта ж — пустбта ж; П. в сплошнбй средё — п. ў суцэльным асярбддзі
Путь м — шлях м; оптйческнй П. — аптычны ш; П. процёсса — ш. працёсу; П. разряда — ш. разраду; П. тёка — ш. тбку
Пучкй м мн. — пучкГ м мн.; встрёчные П. — сустрэчныя п.
Пучность ж — пўчнасць ж; П. стоячей волны — п. стаячай хвалі
Пучбк м — пучбк м\ атомный П. — ётамны п.; гомоцентрйческнй П. — гомацэнтрычны п.; нбнный П. — ібнны п.; П. лучёй — п. прамянёў; молекулярный П. — малекулярны п.; моноэнергетйческнй П. — монаэнергетычны п.; падаюіцнй П. — падаючы п., п., якГ падае; паракснальный П. — параксіяльны п.; прошёдшнй П. — прайшбўшы п., п., якГ прайшбў; расходяіцяйся П. — разбёжны п.; П. свёта — п. святлё; П. снловых лйннй — п. сілавых ліній; сходяіцяйся П. — збёжны п.; электрбнный П. — электрбнны п.
Пўшка ж — пўшка ж; плазменная П. — плазменная п.; электрбнная П. — электрбнная п.
Пьёза ж — п'ёза ж
Пьезовябрйтор м — п езавібратар м
Пьезовоспрнймчнвость ж — п езаўспрымйльнасць ж
ПьезоквАрц м — п'езакварц м
Пьезокерймнка ж — п езакераміка ж
Пьезомагнетйзм м — п'езамагнетызм м
Пьезомагнётнк л — п'езамагнётык м
Пьезбметр м — п'езбметр м
Пьезомётрня ж — п'езамётрыя ж
Пьезобптнка ж — п езабптыка ж
Пьезоперехбд м — п'езаперахбд м
Пьезополупроводнйк м — п'езапаўправадні'к м Пьезопреобразовспель м — п'езапераўтваральнік м Пьезотропйя ж — п'езатрапГя ж
Пьезоэлёкгрнк м — п'езаэлёктрык м
Пьезоэлектрйчество с — п'езаэлекрычнасць ж Пьезоэлемент м — п езаэлемёнт м
Пядь ж — пядзя ж
Пятнб с — пляма ж; нбнное П. — ібнная п.; катбдное П. — катбдная п.; световбе П. — светлавйя п.
Р
Раббта ж — раббта ж; Р. вьіхода — р. выхаду; Р. ноннзйцнн — р. іанізйцыі; Р. сйлы — р. сілы; Р. термодмнамйческой снстёмы — р. тэрмадынамічнай сістймы; элементйрная Р. — элементірная р.
Работоспосббность ж — работаздбльнасць ж
Равновёсне с — раўнавйга ж; адсорбцнбнное Р. — адсарбцыйная р.; безразлйчное Р. — нейтрйльная р.; дянамйческое Р. — дынамічная р.; моннзацмбнное Р. — іанізацыйная р.; механйческое Р. — механічная р.; неустбйчнвое Р. — няўстбйлівая р.; паражйдкостное Р. — паравАдкасная р.; радмоактйвное Р. — радыеактыўная р.; статнстйческое Р. — статыстычная р.; статйческое Р. — сгатычная р.; термодннамйческое Р. — тэрмадынамічная р.; упрўгое Р. — прўгкая р.; устбйчмвое Р. — устбйлівая р.; фйзовое Р. — фізавая р.
Равнодёйствуюшая ж — раўнадзёйная ж; Р. двух скл — р. дзвюх сіл
Равнораспределённе с энёргнн по степенім своббды — роўнаразмеркавйнне н энёргіі па ступёнях сваббды
Рад м — рад м
РаднАн м — радыян м
Рддн&дня ж — радыяцыя ж
РДднй м — рйдый м
Рідно с — рйдыё н
Радноавтогрйфня ж — радыеаўтагрйфія ж
РадноактавАцня ж — радыеактывАцыя ж
Рдцноактйвность ж — радыеактыўнасць ж; естёственная Р. — натурйльная р.; нскўсственная Р. — штўчная р.
Радноастрономня ж — радыёастранбмія ж
Раднобнолбгня ж — радыебіялбгія ж
Раднобўря ж — радыёбўра ж
Радноввденье с — радыёбачанне н
Радновйзор м — радыёвізар м
Радноволнй ж — радыёхваля ж; атмосфёрная Р. — атмасферная р.; земная Р. — зямная р.; ноносферная Р. — іонасферная р.
Радноволновбд м — радыёхвалявбд м
РадногологрАфня ж — радыёгалаграфія ж
Рдцногрйфня ж — радыеграфія ж
Радмодальномёр м — радыёдальнамёр м
Рддноднапазбн м — радыёдыяпазбн м
Ргднозбнд м — радыёзбнд м
Раднонзлучённе с — радыёвыпрамянённе н
Раднонзотбп м — радыеізатбп м\ дочёрннй Р. — патбмны р.; матерйнскнй Р. — спараджйльны р.
Радноймпульс м — радыёі'мпульс м
Радноннтерфербметр м — радыёінтэрфербметр м
Радмоннтроскопйя ж — радыёінтраскатя ж
Раднблнз м — радыёліз м
Радколйння ж — радыёлінія ж
Раднолокйтор м — радыёлакйтар м
Рэднолокйцня ж — радыёлакацыя ж
Раднолўч м — радыёпрамёнь м
Раднолюмхнесцёнцня ж — радыёлюмінесцэнцыя ж
Раднометеоролбгня ж — радыёметэаралбгія ж
Раднбметр м — радыёметр м, радыямётр м
Радномётрля ж — радыёмётрыя ж
Раднонепрозрйчность ж — радыёнепразрыстасць ж
Раднонуклйд м — радыенуклід м
Раднобптака ж — радыёбптыка ж
Раднопередйгчнк м — радыёперадйтчык м
Раднопбле с — радыёпбле н
Раднополярйметр м — радыёпалярыметр м
Раднопомёха м — радыёперашкбда ж
Раднопрнёмннк м — радыёпрыёмнік м
Рдднопродўкт м — радыепрадукт м
Раднопрозрйчность ж — радыёпразрыстасць ж Раднопротёктор м — радыёпратйктар м Раднорезнстёнтность ж — радыерэзістэнтнасць ж Раднорефрактбметр м — радыёрэфрактбметр м Радносвязь ж — радыёсўвязь ж РадмоснгнАл м — радыёсігнал м Радноспектрбграф м — радыёспектрбграф м Радноспектрбметр м — радыёспектрометр м Радноспектроскбп м — радыёспектраскбп м Радноспектроскопйя ж — радыёспектраскашя ж Радностбйкость ж — радыестбйкасць ж Радносхёма ж — радыёсхёма ж Раднотелеметрйя ж — радыётэлеметрыя ж Раднотелескбп м — радыётэлескбп м Раднолюмннесцёнцня ж — радыёлюмінесцйнцыя ж Раднофйзнка ж — радыёфізіка ж', квантовая Р. — квантавая р.; статнстйческая Р. — статыстычная р.
Радкофотолюмннесцёнцня ж — радыёфоталюмінесцэнцыя ж Раднохймня ж — радыяхімія ж Радночастотй ж — радыёчастата ж Радношум м — радыёшўм м Радноэлемёнт м — радыеэлемёнт м Рйднус м — радыус м\ ббровскнй Р. — ббраўскі р.; гравмтацмонный Р. — гравітацыйны р.; Р. ннёрцнн — р. інёрцыі; Р. когерентнос™ — р. кагерэнтнасці; Р. крнвнзны — р. крывізньі; лармбровскнй Р. — лармбраўскі р.; Р. цмклотрбнных колебаннй — р. цыклатрбнных ваганняў; Р. экранйрованмя — р. экранавання
Раднус-вёктор м — радыус-вёктар м Радметр м — радмётр м Радбн м — радбн м РЙдута ж — вясёлка ж, рйдуга ж Радфбт м — радфот м Разбрбс м — рбскід м; Р. пробегов — р. прабёгаў; Р. энёргнй — р. энёргій
Развёртка ж — разгортка ж; механйческая Р. — механічная р.; оптйческая Р. — аптычная р.; электрбнная Р. — электрбнная р.
Разгбн м реёктора — разгбн м рэйктара РазгруппнровАнне с — разгрупаванне н
Разлёт м оскёлков делёння — разлёт м асколкаў дзялёння Размагнйчнванне с — размагнічванне н
Размёх м колебённй — размйх м вагйнняў
Размёр м едннйцы — размёр м адзГнкі
Размёрносгь ж велнчнн^ — размёрнасць ж велічынГ
Размножённе с — размнажённе н; Р. нейтрбнов — р. нейтрбнаў; Р. ядерного горючего — р. ядзернага гарўчага
Разміггне с — размыццё н; Р. пзображёння — р. відарыса; Р. пучкй — р. пучкй
Рёзность ж — рбзнасць ж; Р. потенцнілов — р. патэнцыялаў; контёктная Р. потенцмёлов — кантактная р. патэнцыялаў; Р. фаз — р. фаз; Р. хбда лучёй — р. хбду прамянёў
Разогрёв м — разагрбў м
Разрежённе с — разрбджванне н
Разрешённе с — раздзялённе н; лннёйное Р. — лінёйнае р.; угловбе Р. — вуглавбе р.; энергетйческое Р. — энергетычнае р.
Разряд м — разрйд м\ безэлектрбдный Р. — безэлектрбдны р.; высокочастбтный Р. — высокачастбтны р.; газовый Р. — гйзавы р.; дуговбй Р. — дугавы р.; нскровбй Р. — іскравьі р.; кнстевбй Р. — кісцевы р.; корбнный Р. — карбнны р.; лавйнный Р. — лавінны р.; несамостоятельный Р. — несамастбйны р.; оптйческнй Р. — аптычны р.; самостоятельный Р. — самастбйны р.; самостягнваюшяйся Р. — самасцягвальны р.; тёмный Р. — цёмны р.; тйхнй Р. — ціхі р.; тлёюіцнй Р. — тлёючы р.; электрйческнй Р. — электрычны р.
Разрйдннк м — разрёднік м
Разупорядоченне с — разупарадкаванне н
Разупрочнённе с — разумацбўванне н
Ракёта ж — ракёта ж; баллмстйческая Р. — балістьічная р.; снгнёльная Р. — сігнальная р.
Ракёта-носйтель м — ракёта-нбсьбіт м
РакетодннАмнка ж — ракетадынёміка ж
Раскёчка ж колебйннй — разгбйдванне ж вагйнняў
РаспДд м — распад м; радноактйвный Р. — радыеактыўны р.; Р. частйцы — р. часціцы
РаспАрнванне с (в сверхпроводкйке) — распарванне н (у звыйіправадніку)
Распределённе с — размеркаванне н; канонйческое Р. — кананічнае р.; спектрйльное Р. — спектральнае р.; статястйческое Р. — статыстычнае р.; Р. частйц по скоростям — р. часціц па скбрасцях; Р. энёргяя по степеням своббды — р. энёргіі па ступёнях сваббды
Распространённе с — распаўсіоджанне н; волновбдное Р. — хвалявбднае р.; дальнее Р. — далёкае р.; Р. радновблн — р. радыёхваль; Р. свёта — р. святла
Распространённость ж язотбпа в прнрбде — распаўсібджанасць ж ізатбпу ў прырбдзе
РаспухАняе с / раднацнонное — распуханне н / радыяцыйнае
Распылённе с / кагбдное — распылённе н / катёднае Рассёнватель м — рассёйвальнік ж; Р. свёта — р. святла; тбчечный Р. — крбпкавы р., засярбджаны р.
Рассёяняе с — рассёянне н; Р. волн — р. хваль; Р. вперёд — р. ўпёрад; вынужденное Р. — вымушанае р.; глубокб неупрўгое Р. — глыббка няпрўгкае р.; Р. звўка — р. гуку; когерёнтное Р. — кагерэнтнае р.; кбмптоновское Р. — кбмптанаўскае р.; магнйтное Р. — магнГтнае р.; Р. мякрочастйц — р. мікрачасцГц; многократное Р. — шматразбвае р.; молекулярное Р. — малекулярнае р.; Р. мбіцностн — р. магутнасці; Р. назйд — р. назад —► обратное Р.; некогерёнтное Р. — некагерэнтнае р.; неупрўгое Р. — няпрўгкае р.; обратное Р. — адварбтнае р.; однократное Р. — аднаразбвае р.; преямўіцественное Р. — пераважнае р.; рамановское Р. — раманаўскае р.; резонансное Р. — рэзанйнснае р.; релёевское Р. — рэлёеўскае р.; Р. свёта — р. святла; комбннацнбнное Р. свёта — камбінацыйнае р. святла —► рамановское Р.; тнндалевское Р. — тындалеўскае р.; тбмсоновское Р. — тбмсанаўскае р.; упрўгое Р. — прўгкае р.; Р. частйц — р. часціц; чйстое Р. — чыстае р.
Расстоянне с — адлёгласць ж; Р. до нзображёнмя — а. да відарыса; Р. до предмёта — а. да прадмёта, а. да абекта; межётомное Р. — міжатамная a.; Р. нанлучшего вйдення — а. найлёпшага бйчання —► Р. ясного зрёнмя; фбкусное Р. — фбкусная a.; Р. ясного зрення — а. яснага зроку
Раствбр м — раствбр л; Р. мёдного купорёса — р. мёднага купарвёсу; твёрдый Р. — цвёрды р.
Растворйтель м — растварёльнік м
Растр м — растр м
Растяжённе с — расцяжэнне н
Расхбд м — расхбд м
Расходймость ж — разбёжнасць ж; днфракцнбнная Р. — дыфракцыйная р.; Р. лучёй — р. прамянёў; угловая Р. — вуглавая р.
Расцеплённе с — расчаплённе н
Расшмрённе с — расшырэнне н; Р. Вселённой — р. Сусвёту; лннёйное Р. — лінёйнае р.; обьёмное Р. — аб'ёмнае р.; тепловбе Р. — цеплавбе р.
Расшнрйтель м пучкі — расшыральнік м пучка
Расіцеплённе с — расшчаплённе «; Р. атомного ядра — р. атамнага ядрё; дублётное Р. — дублётнае р.; зёемановское Р. — збеманаўскае р.; Р. спектрйльных лйннй — р. спектральных ліній; спкн-орбятальное Р. — спін-арбітальнае р.; Р. ўровней энёргям — р. ўзрбўняў энёргіі; штарковское Р. — штйркаўскае р.
Рацемйг м — рацэмат м
Реактйвность ж — рэактыўнасць ж
Рейктор м — рэактар м; брйдерный Р. — брыдэрны р. —► Рейктор-размножйтель; гмбрйдный Р. — гібрьідны р.; Р. на быстрых нейтрбнах — р. на хўткіх нейтрбнах; Р. на тепловых нейтрбнах — р. на цеплавых нейтрбнах; термоядерный Р. — тэрмаядзерны р.; ядерно-термоядерный Р — ядзерна-тэрмаядзерны р. —► гмбрйдный Р.; ядерный Р. — ядзерны р.
Реактор-размножйтель м — рэактар-размнажальнік м
РеАкцня ж — рэакцыя ж; Р. нзлучёння — р. выпрамянёння;
Р. опбры — р. апбры; Р. связн — р. сўвязі; термоядерная
Р. — тэрмаядзерная р.; управляемая термоядерная Р. — кірўемая (кіраваная) тэрмаядзерная р.; фотоядерная Р. — фотаядзерная р.; цепная Р. — ланцугбвая р.; цепнАя Р. делёння ядер — ланцугбвая р. дзялёння ядраў; экзотермйческая Р. — экзатэрмічная р.; эндотермйческая Р. — эндатэрмГчная р.; ядерная Р. — ядзерная р.
Реверберйтор м — рэвербератар м
Ревербер&цня ж — рэверберацыя ж
Резервуар м — рэзервуар м
Рёзерфорд м — рэзерфард м
Резйстор м — рэзГстар м
Резольвомётрня ж — рэзальвамётрыя ж
Резонінс м — рэзанйнс М', акустйческнй Р. — акустычны р.; антмферромагнйтный Р. — антыферамагнітны р.; Р. в электрйческой цепй — р. у электрьічным ланцугў; гнгантскнй Р. — гігйнцкі р.; двойнбй электрбнно-ядёрный Р. — падвбйны электрбнна-ядзерны р.; магнйтный Р. — магнітны р.; Р. напряжёнмй — р. напрўжанняў; параметрйческяй Р. — параметрычны р.; параэлектрйческнй Р. — параэлектрычны р.; Р. тбков — р. токаў; ферромагнйтный Р. — ферамагнітны р.; цнклотрбнный Р. — цыклатрбнны р.; электрбнный парамагнйтный Р. — электрбнны парамагнГтны р.; ядерный квадрупбльный Р. — ядзерны квадрупбльны р.; ядерный магнйтный Р. — ядзерны магнГтны р.
Резонансы м мн. — рэзанансы м мн; бармбнные Р. — барыённыя р.; мезбнные Р. — мезбнныя р.
Резонйгор м — рэзанатар м\ акустйческмй Р. — акустьічны р.; обьёмный Р. — аб'ёмны р.; оптйческнй Р. — аптычны р.; открытый Р. — адкрьіты р.; проходнбй Р. — прахадны Р-
Резонбн м — рэзанбн м
Рейстрёк м — рэйстрэк м
Рекомбннйцкя ж — рэкамбінацыя ж; безызлучательная Р. — безвыпрамяняльная р.; мбн-электрбнная Р. — ібн-электронная р.; электрбнно-дырочная Р. — электрбнна-дзі'рачная р.
РекрнсталлнзАцня ж — рэкрышталізАцыя ж
РекуперАцня ж энёргнн — рэкуперйцыя ж энёргіі
Релаксацня ж — рэлаксйцыя ж; Р. напряжённй — р. напрўжанняў; перекрёстная Р. — перакрыжаваная р.; спмн-решётчатая Р. — спін-рашбткавая р.; термоупрўгая Р. — тэрмапрўгкая р.
Релё с — рэлё н; акустйческое Р. — акустычнае р.; Р. врёменн — р. чёсу; заіцйтное Р. — ахбўнае р.
Рённй м — рэній м
Ренормнрбвка ж — рэнармірбўка ж
Рентгён м — рэнтгён м
РентгеногрАмма ж — рэнтгенагрёма ж РентгеногрАфхя ж — рэнтгенаграфія ж Рентгенолюмкнесцёнцня ж — рэнтгеналюмінесцёнцыя ж Рентгенбметр м — рэнтгенбметр м
Рентгён-эквнвалёнт м — рэнтгён-эквівалёнт м; Р.-э. бнологйческнй — р.-э. біялагічны; Р.-э. фнзйческнй — р.-э. фізГчны
РеодннАмнка ж — рэадынаміка ж
Реолбгня ж — рэалбгія ж
РеостАг м — рэастйт м
Реохбрд м — рэахбрд м
Рёплнка ж — рэпліка ж
Ретроотражённе с — рэтраадбіццё н
Рефлёкс м — рэфлёкс м
Рефлектбметр м — рэфлектбметр м
Рефлектомётрня ж — рэфлектамётрыя ж
Рефлёктор м — рэфлёктар м
Рефрактбметр м — рэфрактбметр м
Рефрактомётрмя ж — рэфрактамётрыя ж
РефрАктор м — рэфрйктар м
РефрАкцня ж — рэфракцыя ж; Р. волн — р. хваль; Р. звўка — р. гўку; конйческая Р. — канічная р.; молекулярная Р. — малекулярная р.; Р. свёта — р. святлй; электрбнная Р. — электрбнная р.
Решётка ж — рашбтка ж; днфракцнбнная Р. — дыфракцыйная р.; пространственная Р. — прастбравая р.
Рйдберг м — рыдберг м
Рбдлй м — рбдый м
Рождёнле с — нараджйнне н; мнбжественное Р. — мнбжнае н.; Р. пар — н. nap; Р. частйц — н. часціц
Рот&тор м — ратйтар м\ жёстклй Р. — жбрсткі р.
Рбтор м — рбтар м —» Влхрь
Ртуть ж — ртуць ж
Рубйднй м — рубГдый м
Румб м — румб м
Рутёнлй м — рутЗній м
Ряд м — рад м', лзоэлектрбнный Р. — ізаэлектрбнны р.; радмоактйвлый Р. — радыеактыўны р.
с
Савйр м — савйр м
Сажень ж — сйжань м
Сам&рлй м — самйрый м
Самовозбуждёнле с — самаўзбуджэнне н; С. колебаннй — с. вагйнняў
Самодефокуснровка ж — самадэфакусірбўка ж
Самоднффузня ж — самадыфўзія ж
Самонндуктйвность ж — самаіндуктыўнасць ж
Самохндўкцня ж — самаіндўкцыя ж
СамоканалнзАцня ж свёта — самаканалізацыя ж святлй
Самообраіцённе с спектрАльных лйннй — самаабарачднне н спектрйльных лі'ній
Самопросветлённе с — самапрасвятлённе н
Самозарід м — самазарйд м
Самосж&гне с — самасціск&нне н
СамосннхроннзАцня ж — самасінхранізйцыя ж
Самофокуснрбвка ж — самафакусірбўка ж
Сантнмётр м — сантыметр м
С&рос м — сйрас м
Саггелйт м (спектральная лйнйя) — сатэлГт м (спектральная лінія)
Сахарймётр м — цукрамётр м
Сахарнмётрйя ж — цукрамётрыя ж
Сверхднслокёцня ж — звышдыслакйцыя ж Сверхнзлучённе с — звышвыпрамянённе н Сверхлюмннесцёнцня ж — звышлюмінесцэнцыя ж —
Сверхнзлучённе
Сверхпластйчность ж — звышпластычнасць ж Сверхпроводймость ж — звышправбднасць ж Сверхпроводнйк м — звышправаднік м\ С. вторбго рбда — з. другбга рбду; С. пёрвого рбда — з. пёршага рбду
Сверхрефрйкцня ж — звышрэфракцыя ж
Сверхрешётка ж — звышрашбтка ж
Сверхструктура ж — звышструктўра ж
Сверхтекўчесть ж — звышцякўчасць ж
Свет м — святлб н\ бёлый С. — бёлае с.; вйднмый С. — бйчнае с.; естёственный С. — натуральнае с.; лннёйно-полярмзбванный С. — лінёйна-палярызавйнае с.; отражённый С. — адбітае с.; пйдаюіцмй С. — пйдаючае с., с., якбе пйдае; плбско-полярнзбванный С. — плбска-палярызаванае с. —» лннёйно-полярнзбванный С.; проходяіцмй с. — прахбднае с., с., якбе прахбдзіць; цнркулярно-полярмзбванный С. — цыркулярна-палярызавйнае с.; эллнптйческн-полярнзбванный С. — эліптычна-палярызавйнае с.
Свет м (земля, вселенная) — свет м, сусвёт м
Светймость ж — свяцільнасць ж; С. звезды — с. збркі; С. нстбчнмка свёта — с. крыніцы святлй
Световбд м — святлавбд м
Световыход м — святлавьіхад м
Светодальномёр м — святлодальнамёр л
Светоделйтель м — святладзёльнік л
Светоднбд м — святлодыёд м
Светонзлучённе с — святловыпрамянённе н
Светолокацня ж — святлолакйцыя ж
СветонепроняцАемость ж — святлонепранікальнасць ж
Светопрнёмннк м — святлопрыёмнік м
Светопровбд м — святлоправбд м — Световбд
Светорасіцепйтель м — святлорасшчапляльнік м —► Светоделйтель
Светосйла ж — святласіла ж
Светосовместйтель м — святлосумяшчальнік м Светостбйкость ж — святластбйкасць ж Светофйльтр м — святлафільтр м Светочувствйтельность ж — святлоадчувйльнасць ж Свечй ж / междунарбдная — свёчка ж / міжнарбдная —► Кандёла
Свечённе с — свячбнне н; анбдное С. — анбднае с.; отрнцйтельное С. — адмбўнае с.
Свхнёц м — свінёц м
Свнстбк м — свістбк м
Своббда ж / аснмптотйческая — сваббда ж / асімптатычная
Связн ж мн. — сўвязі ж мн.; голонбмные С. — галанбмныя с.; мдейльные С. — ідэйльныя с.; механйческне С. — механічныя с.; неголонбмные С. — негаланбмныя с.; реонбмные С. — рэанбмныя с.; склеронбмные С. — склеранбмныя с. —» стацнонарные С.; стацнонйрные С. — стацыянйрныя с.
Связь ж — сувязь ж; йтомная С. — йтамная с.; водорбдная С. — вадарбдная с.; гетерополярная С. — гетэрапалярная с.; гомеополярная (гомополярная) С. — гомеапалярная (гомапалярная) с.; дбнорно-акцёпторная С. — дбнарна-акцбптарная с.; ёмкостная С. — ёмістасная с.; нндуктйвная С. — індуктьіўная с.; нбнная С. — ібнная с.; ковалёнтная С. — кавалёнтная с.; коордннацнбнная С. — каардынацыйная с. —► донорно-акцёпторная С.; металлйческая С. — металГчная с.; обрітная С. — адварбтная с.; полярная С. — палярная с.; сйльная С. — мбцная с.; слабая С. — слабая с.; спнн-орбятальная С. — спін-арбітальная с.; хммйческая С. — хімГчная с.
Сгўсгок м — згўстак м\ плазменный С. — плйзменны з.; С. частйц — з. часціц
Сдвнг м — зрух м', нзотопйческнй С. — ізатапГчны з.; лэмбовскнй С. — лэмбаўскі з.; С. фйзы — з. фазы; С. Фёдорова — з. Фёдарава; хнмйческхй С. — хімічны з.
Сегнетокерймнка ж — сегнетакербміка ж Сегнетомагнётмк м — сегнетамагнётык м
Сегнетоэлістак м — сегнетаэлйстык м
Сегнетоэлёктрнк м — сегнетаэлёктрык м
Сегнетоэлектрйчество с — сегнетаэлектрычнасць ж СеднментАцня ж — седыментйцыя ж
Сёканс м — сёканс м
Секўнда ж — секўнда ж; метрйческая С. — метрычная с.; угловёя С. — вуглавйя с.
Секундомёр м — секундамёр м
Селектйвность ж — селектыўнасць ж
Селёкцня ж мод — селёкцыя ж мод
Селён м — селён м
Семёйство с / радноактмвное — сямёйства н / радыеактыўнае
СенснбнлнзАгор м — сенсібілізйтар м
СенснбклнзМня ж — сенсібілізйцыя ж
Сенснтомётрня ж — сенсітамётрыя ж
Сёра ж — сёра ж
Серебрб с — серабрбм
Сёрня ж / спектр&льная — сёрыя ж / спектральная
Сётка ж лАмпы — сётка ж лямпы
Сечённе с — сячённе н; мйделево (мйдмлевое) С. — мГдэлева (мідэлевае) с.; нейтрбнное С. — нейтрбннае с.; поперёчное С. — папярбчнае с.; проходнбе С. — прахаднбе с.; эффектйвное С. — эфектыўнае с.
Сжэтне с — сцісканне н; всесторённее С. — усебакбвае с.
Сжмжённе с гАзов — звадкавённе н гйзаў
СжнмАемость ж — сціскальнасць ж; адмабатйческая С. — адыябатьічная с.; нзотермйческая С. — ізатэрмГчная с.
Сйгма-свАзь ж — сігма-сўвязь ж
СнгнАл м — сігніл м
Сйла ж — сйа ж; архнмёдова С. — архімёдава с.; С. взаммодёйствня — с. ўзаемадзёяння; дальнодёйствуюіцая С. — далёкадзёйная с.; двйжуіцая С. — рўхальная с.; С. звўка — с. гўку; С. мзлучёнмя — с. выпрамянёння; С. мзображёння — с. адлюстравёння; С. мнёрцнн — с. інёрцыі; квазмупрўгая С. — квазіпрўгкая с.; консерватйвная С. — кансерватьіўная с.; С. Корнолйса — с. КарыялГса; корот-
кодёйствуюшая С. — кароткадзёйная с.; коэрцшйвная С. — каэрцытыўная с.; С. Лбренца — с. Лбрэнца; лошадйная С. — кбнская с.; магншодвйжушая С. — магнітарўхальная с.; массовая С. — масавая с.; обобіцённая С. — абагўльненая с.; обьёмная С. — аб ёмная с.; оптйческая С. лйнзы — аптычная с. лінзы; С. отталкнвання — с. адштурхбўвання; повёрхностная С. — павёрхневая с.; подьёмная С. — пад емная с.; пондеромотбрная С. — пандэраматбрная с.; потенцмальная С. — патэнцыяльная с.; прнложенная С. — прыкладзеная с.; С. прнтяжёнмя — с. прыцяжэння; протнвоэлектродвйжуіцая С. — проціэлектрарўхальная с.; равнодёйствуюіцая С. — раўнадзёйная с.; разрешаюіцая С. — раздзяляльная с.; реактйвная С. — рэактыўная с.; С. свёта — с. святла; энергетйческая С. свёта — энергетычная с. святла; С. связн — с. сўвязі; С. сопротмвлёнмя — с. супраціўлёння; термоэлектродвйжушая С. — тэрмаэлектрарўхальная с.; С. тбка — с. тбку; С. трёння — с. трэння; С. трёння качёнмя — с. трэння качэння; С. трёння покбя — с. трэння спакбю; С. трёння скольжёння — с. трэння слГзгання; С. тягн — с. цягі; С. тяготёння — с. прыцягнёння; С. тяжестн — с. цяжйру; ударная С. — ударная с.; упрўгая С. — прўгкая с.; фотоэлектродвйжуіцая С. — фотаэлектрарўхальная с.; центральная С. — цэнтральная с.; центробёжная С. — цэнтрабёжная с., адасярбдкавая с.; центростремйтельная С. — цэнтраімклівая с., даасярбдкавая с.; электродвйжуіцая С. — электрарўхальная с.
Сйлы ж мн. — сілы ж мн.; внёшнне С. — знёшнія с.; внўтреннне С. — унўтраныя с.; молекулярные С. — малекулярныя с.; обмённые С. — абмённыя с.; сторбннне С. — паббчныя с.; ядерные С. — ядзерныя с.
Сйменс м — сГменс м
Снммётрйя ж — сімётрыя ж; калнбрбвочная С. — калібрбвачная с.; С. крнсталлов — с. крышталёў; С. магнйтная — с. магнітная; нарўшенная С. — парўшаная с.; перекрёстная С. — перакрыжаваная с.; С. пространства-врёменм — с. прастбры-часу; унйтарная С. — унітарная с.
Сймплекс м — сімплекс м
Сннглёт м — сінглёт м
Сннгонйя ж — сінганія ж
Сннергётнка ж — сінергётыка ж
Сйнтез м — сінтэз м; апертурный С. — апертурны с.; гармонйческмй С. — гарманічны с.; лйзерный термоядерный С. — л&зерны тэрмаядзерны с.; термоядерный С. — тэрмаядзерны с.; управляемый термоядерный С. — кірўемы (кіравйны) тэрмаядзерны с.; ядерный С. — ядзерны с.
СннтезАтор м — сінтэзйтар м
Сйнус м — сінус м
Сннусбвда ж — сінусбіда ж
СннхроннзАцвя ж — сінхранізйцыя ж; С. мод — с. мод; прннудйтельная С. — прымусбвая с.; фйзовая С. — фёза вая с.; С. часов — с. гадзГннікаў
Сннхронйзм м — сінхранізм м
Сннхрбнность ж — сінхрбннасць ж Сннхротрбн м — сінхратрбн м.
Смнхрофазотрбн м — сінхрафазатрбн м Сннхроцнклотрбн м — сінхрацыклатрбн м Снрёна ж — сірдна ж
Снрномётр м — сірыямётр м
Снсгёма ж — сістйма ж; автоколебйтельная С. — аўтавагйльная с.; апернодйческая С. — аперыядычная с.; гетерогённая С. — гетэрагённая с.; голонбмная С. — галанбмная с.; гомогённая С. — гамагённая с.; дмнамйческая С. — дынамічная с.; дмскрётная С. — дыскрэтная с.; днспёрсная С. — дыспёрсная с.; дясснпатйвная С. — дысіпатыўная с.; зАмкнутая С. — замкнёная с., замкнутая с.; зерк&льнолйнзовая С. — люстрйна-лГнзавая с.; нзмерйтельная С. — вымярйльная с.; нзолйрованная С. — ізалявйная с.; квйнтовая С. — квйнтавая с.; колебйтельная С. — вагАльная с.; коллбкдная С. — калбідная с.; консерватйвная С. — кансерватыўная с.; лннёйная С. — лінёйная с.; С. мер — с. мер; метрйческая С. мер — метрьічная с. мер; механйческая С. — механГчная с.; С. мнбгнх тел — с. мнбгіх цел; нелмнёйная С. — нелінёйная с.; неподвйжная С. — неру-
хбмая с.; оптйческая С. — апгычная с.; открытая С. — адкрытая с.; пермодйческая С. элемёнтов — перыядычная с. элемёнтаў; планётная С. — планётная с.; подвйжная С. — рухбмая с.; распределёпная С. — размеркаваная с. —* С. с распределённымм парйметрамн; своббдная С. — сваббдная с.; С. с распределённымн парёметрамн — с. з размеркаванымі парйметрамі; С. с сосредотбченнымн параметрамм — с. з засярбджанымі парйметрамі; термодннамйческая С. — тэрмадынамічная с.; фнзйческая С. — фізГчная с.; С. цёнтра масс — с. цйнтра мас
Снстёма ж едннйц — сістёма ж адзінак; абсолютная С. е. — абсалютная с. а.; гауссова С. е. — гаўсава с. а.; дннамйческая С. е. — дынамічная с. а.; естёственная С. е. — натуральная с. а.; междунарбдная С. е. — міжнарёдная с. а.; рацноналмзбванная С. е. — рацыяналізаваная с. а.; снмметрйчная С. е. — сіметрычная с. а. —► гауссова С. е.; технйческая С. е. — тэхнічная с. а.; электромагнйтная С. е. — электрамагнГтная с. а.; электростатйческая С. е. — электрастатычная с. а.
Снстёма ж отсчёта — сістэма ж адліку; абсолібтная С. о. — абсаліотная с. а. —► неподвйжная С. о.; гелноцентрйческая С. о. — геліяцэнтрычная с. а.; геоцентрйческая С. о. — геацэнтрычная с. а.; ннерцнйльная С. о. — інерцыяльная с. а.; лаборатбрная С. о. — лабаратбрная с. а.; неннерцнальная С. о. — неінерцыяльная с. а.; неподвйжная С. о. — нерухбмая с. а.; относйтельная С. о. — аднбсная с. а. —► подвйжная С. о.; подвйжная С. о. — рухбмая с. а.
Скалйр м — скаляр м
Скамьй ж — лйўка ж; С. Жукёвского — л. Жукбўскага; оптйческая С. — аптычная л.
СкАнднй м — скйндый м
Сканйрованне с — сканіраванне н
Скачбк м — скачок м\ квантовый С. — квантавы с.; С. конденсйцнн — с. кандэнсацыі; С. поглоіцёння — с. паглынйння; С. уплотнёння — с. ушчыльнёння
Сквйжнна ж (отверстйе) — пбра ж, адтўліна ж
Сквіжнна ж (буровая) — свідравіна ж
СквАжность ж — перарыўнасць ж СквАжястость ж — пбрыстасць ж Сквнд м — сквід м
Скёйлянг м — скёйлінг м
Скян-слбй м — скін-слбй м
Скнн-эффёкт м — скін-эфёкт м Склербметр м — склербметр м Склонённе с / магнйтное — схілённе н / магнітнае Скольжённе с — слГзганне н
Скоплённе с — скаплённе н, скбпішча н; С. дяслокёцяй — с. дыслакйцый; звёздное С. — збрнае с.
Скоростемёр м — скарасцямёр м
Скбрость ж — скбрасць ж; абсолютная С. — абсалютная с.;
С. враіцёняя — с. вярчэння; вторая космйческая С. — другйя касмічная с.; гяперзвуковёя С. — гіпергукавая с.; групповёя С. — групавая с.; С. двнжёння — с. рўху; дозвуковая С. — дагукавая с.; дрёйфовая С. — дрёйфавая с.; С. звўка — с. гўку; лянёйная С. — лінёйная с.; мгновённая С. — імгнённая с.; обобіцённая С. — абагўльненая с.; околозвуковая С. — калягукавёя с.; относйтельная С. — аднбсная с.; пёрвая космйческая С. — пёршая касмГчная с.; С. поступйтельного двяжёняя — с. паступйльнага рўху; раднальная С. — радыяльная с.; С. распйда — с. распёду; С. распространёняя — с. распаўсіоджання; С. релаксёцмн — с. рэлаксацыі; релятавйстская С. — рэлятывісцкая с.; сверхзвуковая С. — звышгукавая с.; С. свёта — с. святлй; сёкторная С. — сёктарная с.; срёдняя С. — сярёдняя с.; трётья космйческая С. — трёцяя касмГчная с.; угловёя С. — вуглавйя с.; фёзовая С. — фазавая с.
След м — след м; аэродннамйческнй С. — аэрадынамГчны с. —• спўтный С.; спўтный С. — спадарбжны с.
Сложённе с — складанне н; С. колебаннй — С. ваганняў; С. сял — с. сіл; С. скоростёй — с. скбрасцей; С. цветбв — с. кблераў
Слой м — слой м; барьёрный С. — бар'ёрны с.; двойнбй электрйческнй С. — падвбйны электрычны с.; запяріюіцнй С. — непрапускальны с.; ламннёрный С. — ламінйр116
ны с.; мономолекулярный С. — монамалекулярны с.; нейтрАльный С. — нейтрйльны с.; перехбдный С. — перахбдны с.; погранйчный С. — пагранГчны с.; С. половйнного поглоіцёння — с. палаві'ннага паглынйння; светочувствйтельный С. — святлоадчувйльны с.; электрбнный С. — электрённы с.
Слух м — слых м
Смбчнванне с — змбчванне н
Смёктак м (.жйдкйй крйсталл) — смёктык м (вадкі крышталь)
Смеіцбнне с — зрушйнне н; гравшацмбнное С. — гравітацыйнае з.; дбплеровское С. — дбплераўскае з.; нзотопйческое С. — ізатапГчнае з.; комбннацнбнное С. — камбінацыйнае з.; крйсное С. — чырвбнае з.; С. на сётке лймпы — з. на сётцы лямпы; прострйнственное С. — прастбравае з.; С. спектрёльных лйннй — з. спектрйльных ліній; угловбе С. — вуглавбе з.; фнолётовое С. — фіялётавае з.; С. частоты — з. частаты; электрйческое С. — электрычнае з.
Смятне с — змяцце н
Совпадённе с — супадзённе н; С. ймпульсов — с. Імпульсаў;
С. фаз — с. фаз; С. частбт — с. частбт
СогласовАнне с — узгаднённе «; С. ммпедйнсов — у. імпедансаў
Соеднненне с — злучбнне н; С. звездбй н треугбльннком — з. збркай і трохвугбльнікам; С. резйсторов — з. рэзістараў; хнмйческое С. — хімі'чнае з.
Сокраіцённе с — скарачэнне н; лбренцово С. — лёрэнцава с. —► С. масштабов; С. масштйбов — с. маштйбаў
Соленбнд м — саленбід м
Сблндус м — сблідус м
Солнтон м — салітён м
Сольвэт&цня ж — сальватацыя ж
СолярнзАцня ж — салярызйцыя ж
Сон м (едйнйца громкостй звука) — сон м (адзінка гучнасйі гуку)
Сонар м — санйр м
Сонолюмннесцёнцня ж — соналюмінесцэнцыя ж
Сонбметр м — санбметр м
Соотношёнме с — суаднбсіны адз. няма\ С. Гел — Мана — Няшкджймы — с. Гел — Мйна — Нішыджымы; С. неопределённостей — с. неазначёльнасцей; фотохямйческое С. Эянштёяна — фотахімічныя с. Эйнштёйна
Соплб с — саплб н
Сопротявлёняе с — супраціўлённе н; актйвное С. — актыўнае с.; акустйческое С. — акустычнае с.; аэродмнамйческое С. — аэрадынамічнае с.; внўтреннее С. — унўтранае с.; волновбе С. — хвёлевае с.; врёменное С. — часбвае с.; гядродянамйческое С. — гідрадынамГчнае с.; С. двнжёняю — с. рўху; ёмкостное С. — ёмістаснае с.; С. язлучёняя — с. выпрамянёння; яндуктйвное С. — індуктьіўнае с.; кбмплексное С. — кбмлекснае с. —• пблное С.; лобовбе С. — лабавбе с.; магнйтное С. — магнГтнае с.; омйческое С. — амГчнае с.; отряцйтельное С. — адмбўнае с.; пблное С. — пбўнае с.; реактйвное С. — рэактыўнае с.; С. среды — с. асярбддзя; термйческое С. — тэрмГчнае с.; удёльное С. — удзёльнае с.; электрйческое С. — электрычнае с.
Сопряжённе с — спалучённе н; зарядовое С. — зарадавае с.;
С. связей — с. сўвязей
Сбрбцня ж — сбрбцыя ж
Составлііюіцая ж — складАльная ж, кампанёнта ж; С. вёктора — с. вёктара; С. сйлы — с. сілы
Состоінне с — стан ж; амбрфное С. — амбрфны с.; агрегйтное С. вешествй — агрэгйтны с. рёчыва; внртуільное С. — вірту&льны с.; возбуждённое С. — узбўджаны с.; вырожденное С. — выраджаны с.; газообрйзное С. — газападббны с.; жйдкое С. — в&дкі с.; квАнтовое С. — квАнтавы с.; конденсйрованное С. — кандэнсавйны с.; крмсталлйческое С. — крышталГчны с.; крятйческое С. — крытьічны с.; латёнтное С. — латрнтны с.; мезомбрфное С. — мезамбрфны с.; метастабйльное С. — метастабільны с.; напряжённое С. — напрўжаны с.; неравновёсное С. — нераўнавёжны с.; неупорядоченное С. — неўпарёдкаваны с.;
неустбйчнвое С. — няўстбйлівы с.; нормйльное С. — нармільны с.; основнбе С. — аснбўны с.; парообрйзное С. — парападббны с.; перегрбтое С. — перагрйты с.; переохлаждённое С. — пераахалдджаны с.; перехбдное С. — перахбдны с.; повёрхностное С. — павёрхневы с.; С. покбя — с. спакбю; промежўточное С. — прамёжкавы с.; равновёсное С. — раўнавйжны с.; резнстйвное С— рэзістыўны с.; сверхпроводятее С. — звышправбдны с.; сверхтекўчее С. — звышцякўчы с.; своббдное С. — сваббдны с.; связанное С. — звязаны с.; С. снстёмы — с. сісгёмы; смёшанное С. — змёшаны с.; сббственное С. — улАсны с.; стандйртное С. — стандйртны с.; стацнон&рное С. — стацыянйрны с.; стеклообрізное С. — шклопадёбны с.; твёрдое С. — цвёрды с.; теплонапряжённое С. — цепланапрўжаны с.; термодннамйческое С. — тэрмадынамГчны с.; упорядоченное С. — упарйдкаваны с.; устбйчнвое С. — устбйлівы с.; фйзовое С. — фёзавы с.; энергетйческое С. — энергетычны с.
‘остояння с мн. / соотвётственные — стйны н мн. / адпавёдныя
Сосўд м — пасўдзіна ж, сасуд м\ лаборатбрный С. — лабаратбрная п., лабаратбрны с.; капнллярный С. — капілярны с.
Сосўды м мн. / сообіцАюіцнеся — сасуды м мн. / спалучаныя
Соударёння с мн. — субГцці н мн. —• Столкновёння
Сохранённе с — захавйнне н; С. заряда — з. зараду; С. ймпульса — з. Гмпульсу; С. энёргмм — з. энёргіі
Спай м — спай л; С. метАллов — с. метйлаў; С. термопйры — с. тэрмапйры
СпАрнванне с (электронов) — спйрванне н (электронаў) Спекл м — спекл м
Спекл-гологріфня ж — спекл-галагрйфія ж Спекл-ннтерйферомётрня ж — спекл-інтэрферамётрыя ж Спектр м — спектр м\ йтомный С. — йтамны с.; врашАтельный С. — вярчільны с.; днскрётный С. — дыскрдтны с.; днсперсмбнный С. — дысперсГйны с.; днфракцмбнный
С. — дыфракцыйны с.; С. звўка — с. гўку; С. нспускання — с. выпускання; С. колебаннй — с. ваганняў; колебательно-враіцательный С. — вагальна-вярчальны с.; колебательный С. — вагальны с.; лннёйчатый С. — лінёйчасты с.; С. масс — с. мас; молекулярный С. — малекулярны с.; непрерывный С. — неперарыўны с.; С. обтекання — С. абцякання; оптйческнй С. — аптычны с.; С. поглоіцёння — с. паглынання; полосатый С. — паласаты с.; С. пропускання — с. прапускання; равноэнергетйческмй С. — роўнаэнергетычны с.; рентгёновскнй С. — рэнтгёнаўскі с.; С. скоростёй — с. скбрасцей; сплошнбй С. — суцёльны с.; характернстйческнй С. — характарыстычны с.; С. частёт — с. частот; С. шумбв — с. шўмаў; эмнссмбнный С. — эмісійны с. —► С. нспусканмя; энергетйческнй С. — энергетычны с.
Спектрогрймма ж — спектраграма ж
Спектрбграф м — спектрбграф м
Спектрбметр м — спектрбметр м\ времяпролётный С. — часапралётны с.; магнйтный С. — магнГтны с.; С. по врёменн пролёта — с. па часу пралёту —► времяпролётный С.
Спектромётрня ж — спектрамётрыя ж Спектрополярйметр м — спектрапалярыметр м Спектрораднбметр м — спектрарадыёметр м Спектроскбп м — спектраскбп м
Спектроскопйя ж — спектраскапія ж; абсорбцмбнная С. — абсарбцыйная с.; актйвная С. — актьгўная с.; акустйческая С. — акустычная с.; атомная С. — атамная с.; вакуумная С. — вакуумная с.; гймма-резонансная С. — гамарэзанйнсная с.; ннфракрасная С. — ннфрачырвбная с.; лйзерная С. — лазерная с.; мёссбауэровская С. — мёсбаўэраўская с. —* гамма-резонансная С.; мнкроволнбвая С. — мікрахвалевая с.; молекулярная С. — малекулярная с.; нелянёйная С. — нелінёйная с.; оптйческая С. — аптычная с.; рентгёновская С. — рэнтгёнаўская с.; селектйвная С. — селектыўная с.; ультрафнолётовая С. — ультрафіялётавая с.; фотоэлектрбнная С. — фотаэлектрбнная с.; эмнсснбнная С. — эмісійная с.; ядерная С. — ядзерная с.
Спектрофлуорйметр м — спектрафлуарыметр м Спектрофвтбметр м — спектрафатбметр м Спндбметр м — спідбметр м
Спнн м — спін м; мзотопйческнй С. — ізаташ'чны с.; полуцёлый С. — паўцёлы с.; цёлый С. — цЗлы с.
Спнн-флйп м— спін-фліп м
Спнн-чётность м — спін-цбтнасць м
Спнрйльносгь ж — спір&льнасць ж
Спосббность ж — здбльнасць ж; враіцйтельная С. — вярчёльная з.; нзлучётельная С. — выпрамяняльная з.; ноннзйруюіцая С. — іанізавйльная з.; лученспускётельная С. — праменевыпускйльная з. —► нзлучітельная С.; лучепоглоіцітельная С. — праменепаглынйльная з. —► поглошательная С.; отражётельная С. — адбівёльная з.; поглоіцйтельная С. — паглынАльная з.; разрешйюшая С. — раздзяляльная з.; смйчнваюіцая С. — змбчвальная з.; теплотвбрная С. — цеплатвбрная з.; тормознйя С. — тармазнйя з.
Спўтннк м — спадарбжнік м; нскўсственный С. планёты — штўчны с. планёты
Среда ж — асярбддзе н; актйвная С. — актыўнае а.; аннзотрбпная С. — анізатрбпнае а.; гнротрбпная С. — гіратрбп нае а.; днспергйруюіцая С. — дыспергавйльнае а.; заіцйтная С. — ахбўнае а.; нзотрбпная С. — ізатрбпнае а.; конденсйрованная С. — кандэнсавйнае а.; мўтная С. — мутнае а.; неднспергйруюіцая С. — недыспергавйльнае а.; яеоднорбдная С. — неаднарбднае а.; однорбдная С. — аднарбднае а.; поглоіціюіцая С. — паглынйльнае а.; рассёнваюіцая С. — рассёйвальнае а.; сплошнЗя С. — суцёльнае а.; текўчая С. — цякўчае а.; уснлйваюіцая С. — узмацняльнае а.
Срёдство с нзмерёнмй — србдак м вымярённяў
Србдство с к электрбну — рбднасць ж да электрбна
Стабнлнз&гор м — стабілізАтар м; С. напряжёння — с. напрўжання; С. тбка — с. тбку
Стабхлнзйцня ж — стабілізіцыя ж .Стабйльность ж — стабільнасць ж 121
Стандірт м частоты — стандАрт м частаты Стітака ж — стйтыка ж Статйстнка ж — статыстыка ж; квйнтовая С. — квёнтавая с.; классйческая С. — класГчная с.
Стітор м — стйтар м
СтацнонАрность ж — стацыянйрнасць ж
Стеклб с — шкло н; металлйческое С. — металГчнае ш.; легйрованное С. — легіраванае ш.; спйновое С. — спГнавае ш.
СтекловАнне с — шклавйнне н
Стелл&гор м — стэлйтар м Стен м — стэн м
Стёпень ж — ступёнь ж; С. полярнзАцнн — с. палярызАцыі;
С. разі>ешёння — с. раздзялёння; С. своббды — с. сваббды Стерео» нкроскбп м — стэрэамікраскбп м Стера^нАн м — стэрадыян м Стерлопіра ж — стэрэапАра ж (лргоскоп м — стэрэаскбп м "тереоскопйя ж — стэрэаскашя ж ?тереоэфф£кт м — стэрэаэфёкт м
< тнльб м — стыльб м
Сток м — сцёк м', С. жйдкостн — с. вАдкасці; С. электростатйческого пбля — с. электрастатычнага пбля
Стокс м — стокс м
Столб м разрйда — слуп м разрйду
Столкновённе с — сутыкнённе н; лобовбе С. — лабавбе с.; неупрўгое С. — няпрўпсае с.; скользяіцее С. — слізгбтнае с.; упрўгое С. — прўгкае с.
Столкновення с мн. — сутыкнённі н мн.; йтомные С. — Атамныя с.; С. частйц — с. часцГц
Стопй ж (едйнйца длйны) — стагй ж (адзінка даўжыні)
Стопі ж (предметы, ровно положенные одйн на другой) — стос м; оптйческая С. — аптычны с.; эмульснбнная С. — эмульсГйны с.
Стохастйчность ж — стахастычнасць ж
СтрАнносгь ж (квантовое чйсло) — дзГўнасць ж (квантавы лік)
Стрйгы ж мн. (йонйзацйонные волны) — стрйты ж мн. (іанізацыйныя хвалі.)
Стрйкцня ж — стрьікцыя ж
Стрймер м — стрымер м
Стробоскбп м — страбаскбп м
Строённе ж — будбва ж — Структўра
Стрбнцнй м — стрбнцый м
Стрўйка ж / элементАрная — струмёньчык м / элементйрны Структўра ж — структура ж; С. веіцествй — с. рбчыва; гелнкбмдная магнйтная С. — гелікбідная магнГгная с.; дмсскпатйвная С. — дысіпатыўная с.; замедляюіцая С. — замарўджвальная с.; збнная С. — збнная с.; магнйтная С. — магнітная с.; мозайчная С. — мазаГчная с.; С. потбка — с. патбку; сверхтбнкая С. — звыштбнкая с.; тбнкая С. — тбнкая с.; электромагнйтная С. — электрамагнГтная с.
Струні ж — струнй ж
Струі ж — струмёнь м\ спўтная С. — спадарёжны с.
Субгармбннка ж — субгармбніка ж
Сублнмйцня ж — сублімёцыя ж
Субструктўра ж — субструктура ж
Сумма ж — сўма ж; алгебрайческая С. — алгебраГчная с.; вёкторная С. — вёктарная с.; статнстйческая С. — статыстычная с.
Суммйрованне с — падсумбўванне н
Супергравнтйцня ж — супергравітйцыя ж
СуперкавіггАцня ж — суперкавітйцыя ж
Суперлюмхнесцёнцня ж — суперлюмінесцбнцыя ж Суперпарамагнетйзм м — суперпарамагнетызм ж Супермагнётнк м — супермагнётык м Суперпозйцня ж — суперпазіцыя ж Суперрефрйкцня ж — суперрэфрікцыя ж Суперснммётрйя ж — суперсімётрыя ж
Сурьмі ж — сурмй ж
Суспбнзня ж — суспёнзія ж
Суткн мн. — сўткі мн.
Сфёра ж — сфёра ж
Сфёрнкн м мн. — сфёрыкі м мн.
Схёма ж — схёма ж; С. распада — с. распйду; С. ўровней энёргнн — с. ўзрбўняў энёргіі
Схлбпыванне с — схлбпванне н
Сходймость ж — збёжнасць ж; С. лучёй — з. прамянёў
Сцннтнллйтор м — сцынтылятар м
Сцхнтнллйцня ж — сцынтыляцыя ж
Счётчхк м — лічыльнік м; С. Гёйгера — л. Гёйгера; хскровбй С. — іскравы л.; крхсталлйческхй С. — крышталГчны л.; пропорцноніпьный С. — прапарцыянйльны л.; сцхнтнлляцнбнный С. — сцынтыляцыйны л.; С. частйц — л. часціц; черенкбвскхй С. — чаранкбўскі л.
Сібнн м — сЗбін м
т
Тіллвх м — тйлій м
Тйнгенс м — тйнгенс м
Тангенсбнда ж — тангенсбіда ж
ТантАл м — тантйл м
Тардбн м (частйца) — тардбн м (часціца)
Тарйрованне с — таравйнне н
Тау-лептбн м — таў-лептбн м —► Таутбн
Таутбн м — таўтбн м
Тахнбн м (частйца) — тахібн м (часціца)
Твердомёр м — цвердамёр м
Твёрдость ж — цвёрдасць ж
Твэл м (тепловыделяюіцйй элемент) — цвэл м (.цяпловылучальны элемент)
Текс м — тэкс м
Текстўра ж — тэкстўра ж; крнсталлйческая Т. — крышталГчная т.; магнйтная Т. — магнГтная т.
Текўчесть ж — цякўчасць ж
Телевйденне с — тэлебічанне н
Телевйзор м — тэлевізар м
Телегріф м — тэлегрйф м
Телемехйннка ж — тэлемеханіка ж
Телескбп м — тэлескёп м
Телефбн м — тэлефбн м
Тёло с — цёла н; абсоліЬтно твёрдое Т. — абсалютна цвёрдае ц.; абсолібтно чёрное Т. — абсаліотна чёрнае ц.; амбрфное Т. — амбрфнае ц.; анмзотрёпное Т. — анізатропнае ц.; нзотрбпное Т. — ізатрбпнае ц.; крнсталлйческое Т. — крышталі'чнае ц.; раббчее Т. — рабёчае ц.; сёрое Т. — шэрае ц.; твёрдое Т. — цвёрдае ц.; фотометрйческое Т. — фотаметрычнае ц.; цветовбе Т. — кблеравае ц.
Теллўр м — тэлўр м
Тембр м — тэмбр м
Температўра ж — тэмператўра ж; абсолютная Т. — абсалютная т.; Т. Ббйля — т. Бёйля; Т. вырождёння — т. выраджёння; дебаевская Т. — дэбаеўская т.; Т. затвердевання — т. зацвердзявання; Т. ннвёрснн — т. інвёрсіі; Т. кнпёння — т. кіпёння; Т. крмсталлмзацнм — т. крышталізацыі; крнтйческая Т. — крытычная т.; Т. Кюрй — т. Кюры; Т. насыіцёння — т. насычэння; Т. Неёля — т. Неёля; Т перехбда — т. перахбду; Т. плавлёнмя — т. плаўлёння; Т. по шкалё Цёльсня — т. па шкалё Цэльсія; раднацнбнная Т. — радыяцыйная т.; термодннамйческая Т. — тэрмадынамічная т.; характернстйческая Т. — характарыстычная т.; цветовая Т. — кблеравая т.; шумовйя Т. — іпумавёя т.; яркостная Т. — яркасная т.
Температуропровбдность ж — тэмператураправбднасць ж Тенегрймма ж — ценяграма ж
Тензномётрня ж — тэнзіямётрыя ж
Тензбметр м — тэнзбметр м
Тензометрйя ж — тэнзаметрыя ж
Тёнзор м — тбнзар м; метрйческмй Т. — метрычны т.; Т. электромагнйтного поля — т. электрамагнітнага пбля; Т. энёргнн-ймпульса — т. энёргіі-Гмпульсу
Тензорезйстор м — тэнзарэзістар м
Тензоэффёкт м — тэнзаэфёкт м
Тень ж — цень м
Теорёма ж — тэарёма ж; Т. Бабннё — т. Бабінэ; Т. Варнньбна — т. Варыньёна; Т. внрнйла — т. вірыяла; Т. Гёусса — т. Гйўса; Т. йрншёу — т. Ірншбў; Т. Карнб — т. Карнб; Т. обратймостн — т. абарачёльнасці; оптйческая Т. — аптычная т.; Т. Остроградского — Гйусса — т. Астрагрйдскага — Гйўса; Т. Стбкса — т. Стбкса; Т. Штёйнера — т. Штбйнера
Теорня ж — тэбрыя ж; збнная Т. — збнная т.; квантовая Т. — квантавая т.; квёнтовая Т. пбля — квДнтавая т. пбля; классйческая Т. — класічная т.; молекулярно-кннетйческая Т. — малекулярна-кінетычная т.; Т. относйтельностн — т. аднбснасці; ёбіцая Т. относйтельностн — агульная т. аднбснасці; спецнёльная Т. относйтельноста — спецыяльная т. аднбснасці; Т. подббня — т. падббнасці; Т. пбля — т. пбля; Т. размёрностей — т. размёрнасцей; Т. фундаментёльных взаммодёйствнй — т. фундаментАпьных узаемадзёянняў
Теплб с — цяплб н —► ТеплотА
Тепловйденне с — цеплабёчанне н
Теплоёмкость ж — цеплаёмістасць ж; ётомная Т. — йтамная ц.; нзобйрная Т. — ізабарная ц. —» Т. прн постоянном давлённн; мзохбрная Т. — ізахбрная ц. —• Т. прн постоянном обьёме; молярная Т. — малярная ц.; Т. прн постоянном давлённм — ц. пры пастаянным цГску; Т. прн постоянном обьёме — ц. пры пастаянным аб ёме; решёточная Т. — рашбткавая ц.; удёльная Т. — удзёльная ц.; электрбнная Т. — электрбнная ц.
Теплонапряжённость ж — цепланапрўжанасць ж Теплоноснтель м — цепланбсьбіт м
Теплообмён м — цеплаабмён м; конвекцмённый Т. — канвекцыйны ц.; лучйстый Т. — прамённы ц.; раднацнбнноконвекцмбнный Т. — радыяцыйна-канвекцыйны ц.; раднацнбнный Т. — радыяцыйны ц. —► лучйстый Т.
Теплообмённнк м — цеплаабмённік м
Теплообразов^нне с — цеплаўтварённе н
Теплоотдйча ж — цеплааддйча ж
ТеплопередАча ж — цеплаперадача ж
Теплопровбдность ж — цеплаправёднасць ж; решёточная Т. — рашбткавая ц.; электрбнная Т. — электрбнная ц.
Теплопрозрйчность ж — цеплапразрыстасць ж
Теплопронзводйтельность ж — цеплапрадукцыйнасць ж
Теплота ж — цеплатй ж; Т. нспарёння — ц. выпарэння; Т. образовйння — ц. ўтварёння; Т. парообразовёння — ц. параўтварёння —► Т. нспарёння; Т. плавлёння — ц. плаўлёння; Т. сгорёнмя — ц. згарйння; скрытая Т. — скрьітая ц.; удёльная Т. — удзёльная ц.; Т. фйзового перехбда — ц. фйзавага перахбду
Теплофйзнка ж — цеплафізіка ж
Тёрбнй м — тэрбій м
Терм м / спектр&льный — тэрм м / спектральны
Термалнзйцня ж — тэрмалізйцыя ж
Термйстор м — тэрмістар м —► Терморезйстор
Тёрмня ж — тёрмія ж
Термоанембметр м — тэрмаанембметр м
Термобатарёя ж — тэрмабатарёя ж
Термогенерйгор м — тэрмагенерйтар м
Термогндродннймнка ж — тэрмагідрадынаміка ж
Термогравнмётрня ж — термагравімётрыя ж
ТермогрАмма ж — тэрмаграма ж
Термодесбрбцкя ж — тэрмадэсбрбцыя ж
Термодннамнка ж — тэрмадынаміка ж; Т. необратймых процёссов — т. неабарачёльных працёсаў —► неравновёсная Т.; неравновёсная Т. — нераўнаважная т.; статнстйческая Т. — статыстьічная т.; хнмйческая Т. — хімічная т.
Термоднффўзня ж — тэрмадыфўзія ж
Термокэтбд м — тэрмакатбд м
Тсрмолюмннесцёнцня ж — тэрмалюмінесцёнцыя ж
Термомагнетйзм м — тэрмамагнетызм м
Термбметр м — тэрмбметр м', гйзовый Т. — газавы т.; жйдкостный Т. — вадкасны т.; раднацнбнный Т. — радыяцыйны т.; Т. сопротнвлёння — т. супраціўлёння; термоэлектрйческнй Т. — тэрмаэлектрычны т.
Термометрмя ж — тэрмамётрыя ж
Термомнгрйцня ж — тэрмамігрйцыя ж
Термопіра ж — тэрмапара ж
Терморегулятор м —■ тэрмарэгулятар м Терморезйстор м — тэрмарэзістар м Термостйт м — тэрмастат м
Термостйгнка ж — тэрмастётыка ж
Термостатйрованне с — тэрмастатаванне н
Термостбйкость ж — тэрмастбйкасць ж Термострйкцня ж — тэрмастрыкцыя ж Термотбк м — тэрматбк м Термоупрўгость ж — тэрмапрўгкасць ж Термофокуснрбвка ж — тэрмафакусіроўка ж Термоцнклйрованне с — тэрмацыкліраванне н Тёрмоідс ж — тэрмаэдс ж
Термоэлектрйчество с — тэрмаэлектрычнасць ж Термоэлектрбн м — тэрмаэлектрбн м Термоэлемёнт м — тэрмаэлемёнт м
Тёрцня ж — тэрцыя ж
Тёсла м — тэсла м
Тесламётр м — тэсламётр м
Тёстер м — тэстар м
Технёцнй м — тэхнёцый м
Тёхннка ж — тбхніка ж; вычяслйтельная Т. — вылічальная т.; холодйльная Т. — халадзільная т.; ядерная Т. — ядзерная т.
Технолбгня ж — тэхналбгія ж
Течённе с — цячэнне н; автомодёльное Т. — аўтамадэльнае ц.; акустйческое Т. — акустычнае ц.; безвнхревбе Т. — безвіхравбе ц.; внхревбе Т. — віхравбе ц.; волновбе Т. — хвйлевае ц.; вязкое Т. — вязкае ц.; днссяпатйвное Т. — дысіпатьіўнае ц.; дозвуковбе Т. — дагукавбе ц.; кавнтацябнное Т. — кавітацьійнае ц.; ламннарное Т. — ламінарнае ц.; молекулярное Т. — малекулярнае ц.; неразрывное Т. — неразрыўнае ц.; нестацнонарное Т. — нестацыянарнае ц.; околозвуковбе Т. — калягукавбе ц.; отрывнбе Т. — адрыўнбе ц.; пластйческое Т. — пластычнае ц.; потенцнальное Т. — патэнцыяльнае ц. —► безвнхревбе Т.; пуазёйлевское Т. — пуазёйлеўскае ц.; разрывнбе Т. — раз-
рыўнбе ц.; сверхзвуковбе Т. — звышгукавбе ц.; своббдное Т. — сваббднае ц.; стацнонйрное Т. — стацыянарнае ц.; стрўйное Т. — струмённае ц.; турбулёнтное Т. — турбулёнтнае ц.
Тнрйстор м — тырыстар м
ТнтАн м — тытан м
Ток м — ток м, струмёнь м', анбдный Т. — анбдны т.; нндукцнбнный Т. — індукцыйны т.; нбнный Т. — ібнны т.; квазнстацяонарный Т. — квазістацыянарны т.; крнтйческнй Т. — крытычны т.; Т. насыіцёняя — т. насычэння; перемённый Т. — перамённы т.; пблный Т. — пбўны т.; постбянный Т. — пастаянны т.; Т. проводймостм — т. правбднасці; пульсйруюіцнй Т. — пульсбвы т.; Т. пучкі — т. пучкй; сёточный Т. — сёткавы т.; сйльный Т. — мбцны т.; слйбый Т. — слйбы т.; Т. смеіцёння — т. зрушёння; термостамулйрованный Т. — тэрмастымуляваны т.; трёхфйзный Т. — трохфазны т.; флуктуацнбнный Т. — флуктуацыйны т.; фотоэлектрйческнй Т. — фотаэлектрычны т.; электрйческнй Т. — электрычны т.
ТокамАк м — такамак м
Тбкн м мн. — тбкі м мн.; вмхревые Т. — віхравыя т.; сторбннме Т. — паббчныя т.; Т. Фукб — т. Фукб —► внхревьіе Т.
Токовбд м — такавбд м
Толіцннй ж — таўшчыня ж; массовая Т. — масавая т.; оптйческая Т. — аптычная т.; Т. полупоглоіцёння — т. паўпаглынання
Тон м — тон м', основнбй Т. — аснбўны т.; простбй Т. — просгы т.; чйстый Т. — чысты т. —» простбй Т.
Тбнна ж — тона ж
Топогрймма ж — тапаграма ж
Топогрйфня ж / рентгеновская — тапаграфія ж / рэнтгёнаўская
Тбрнй м — тбрый м
Торр м — тор м
Тбчка ж — пункт м', Т. застбя — п. застбю; матеряальная Т. — матэрыяльны п., засярбджаная маса; мнровйя Т. —
сусвётны п.; Т. насытёнмя — п. насычэння; нейтрйльная Т. — нейтральны п.; Т. опбры — п. апбры; Т. прпложёння сйлы — п. прыкладання сйіы; Т. росы — п. расы; тройная Т. — трайны п.; фазовая Т. — фазавы п.; фнгуратйвная Т. — фігуратыўны п.; фокальная Т. — факйльны п.; эвтектйческая Т. — эўтэктычны п.
Тбчкн ж мн. — пўнкты м мн.; коордннальные Т. — каардынальныя п.; сопряжённые Т. — спалўчаныя п.
Тбчность ж нзмерёння — дакладнасць ж вымярэння
Траектбрня ж — траекторыя ж; Т. двмжёння — т. рўху; фазовая Т. — фазавая т.
Транзйстор м — транзістар м
Трансфокагор м — трансфакатар м
Трансформйтор м — трансфарматар м
Трапёцыя ж — трапёцыя ж
Трек м — трэк м
Трённе с — трэнне н; внёшнее Т. — знёшняё т.; внўтреннее Т. — унўтранае т.; вязкое Т. — вязкае т.; жйдкостное Т. — вадкаснае т.; Т. качёнмя — т. качэння; кнне(ма)тйческое Т. — кіне(ма)тычнае т.; Т. покёя — т. спакбю; раднацнбнное Т. — радыяцыйнае т.; Т. скольжёння — т. слГзгання; сухбе Т. — сухбе т.
Треугбльннк м / цветовбй — трохвугбльнік м / кблеравы
Трнболбгня ж — трыбалогія ж
Трнболюмннесцінцня ж — трыбалюмінесцэнцыя ж
Трнбомётрня ж — трыбамётрыя ж
Трмбоэлектрйчество с — трыбаэлектрьічнасць ж
Трнбд м — трыёд м', крнсталлйческнй Т. — крышталічны т. —► Транзнстор; полупроводннкбвый Т. — паўправаднікбвы т. —► Транзйстор
Трнплёт м — трыплёт м
Трйтнй м — трыцій м
Трнтбн м (ядро трйтйя) — трытбн м (ядро трыцію)
Тропосфёра ж — трапасфёра ж
Трубй ж — труба ж\ аэродннамйческая Т. — аэрадынамічная т.; вмхревая Т. — віхравая т.; зрйтельная Т. — падзбрная т.; тепловая Т. — цеплавйя т.; ударная Т. — удар-
ная т.
Трўбка ж — трўбка ж; внхревйя Т. — віхравая т.; рентгёновская Т. — рэнтгёнаўская т.; Т. тбка — т. тбку; электрбнно-лучевёя Т. — электрбнна-прамянёвая т.
Тўлнй м — тўлій м
Туннелйрованне с — тунелявйнне н
Турбндйметр м — турбідыметр м
Турбнднмёгрня ж — турбідымётрыя ж
Турбулёнтность ж — турбулёнтнасць ж
Турбулнзйтор м — турбулізатар м
Женне с люмннесценцнн — тушбнне н люмінесцбнцыі і ж — цяга ж
Тяготённе с — прыцягнённе н; всемйрное Т. — сусвётнае п.
Тіжесть ж — цяжёр м
У
Ўбыль ж — змяншённе н; У. потенцнёла — з. патэнцыялу; У. энёргян — з. энёргіі
Увелнчённе с — павелічбнне н; лннёйное У. — лінёйнае п.; оптйческое У. — аптычнае п.; поперёчное У. — папярбчнае п.; продбльное У. — падбўжнае п.; угловбе У. — вуглавбе п.
Увлечённе с — уцягнённе н
Углербд м — вуглярбд м
Ўгол м — вўгал м', апе^тўрный У. — апертўрны в.; У. атёкн — в. атйкі; брёгговскнй У. — брбгаўскі в.; У. Брюстера — в. Брўстэра; У. возмушённй — в. узбурбнняў; двугранный У. — двухгранны в., кут; У. дмэлектрйческнх потёрь — в. дыэлектрьічных страт; У. естёственного откбса — в. натуральнага адхбну; У. зрёння — в. зрбку; краевбй У. — краявы в.; У. Мйха — в. М4ха — У. возмуіцённй; У. отражёння — в. адбіцця; У. падёння — в. падзёння; плбскмй У. — плбскі в.; У. преломлёння — в. пераламлёння; преломляюіцмй У. прйзмы — пераламляльны в. прызмы; прямбй У. — прамы в.; У. рассёяння — в. рассё-
яння; У. сннхронйзма — в. сінхранізму; У. скольжёнмя — в. слі'згання; У. смачмвання — в. змбчвання; телёсный У. — цялёсны в., прастбравы в.; У. трёння — в. трэння
Удйр м — удар м', абсолютно неупрўгнй У. — абсалютна няпрўгкі ў.; абсолютно упрўгнй У. — абсалютна прўгкі ў.; гндравлйческнй У. — гідраўлГчны ў.; звуковбй У. — гукавы ў.; косбй У. — касьі ў.; прямбй У. — прамы ў.; центральный У. — цэнтральны ў.
Удержйнне с плйзмы — утрыманне н плазмы
Удлннённе с — падаўжэнне н\ абсолютное У. — абсалютнае п.; относйтельное У. — аднбснае п.
Ўзел м — вўзел м\ У. крясталлйческой решёткм — в. крышталГчнай рашбткі; У. стоячей волны — в. стаячай хвалі; У. электрйческой цепй — в. электрычнага ланцуга
Узбр м — узбр л; днфракцнбнный У. — дыфракцыйны ў.; ннтерференцмбнный У. — інтэрферэнцыйны ў.
Ультраакўстнка ж — ультраакўстыка ж
Ультразвўк м — ультрагўк м
Ультрамнкроскбп м — ультрамікраскбп м Ультрамнкроскопйя ж — ультрамікраскапГя ж Умножйтель .ч — памнажальнік м\ вторйчно-электрбнный
У. — дрўгасна-электрбнны п.; У. частоты — п. частаты
Унтертбн м — унтэртбн м
Ўнцня ж — ўнцыя ж
Упакбвка ж (атомов) — упакбўка ж (атамаў)-, плотнёйшая У. — найшчыльнёйшая ў.
Упорядоченне с — упарадкаванне н
Упорядоченность ж — упарадкаванасць ж
Упруговязкопластйчность ж — пругкавязкапластычнасць ж
Упруговязкость ж — пругкавязкасць ж
Упругодннймнка ж — пругкадынаміка ж
Упрўгость ж — прўгкасць ж; У. волньі — п. хвалі; У. вторбго рбда — п. другбга рбду; У. гармонйческмх колебаннй — п. гарманічных ваганняў; У. пара — п. пары; У. пёрвого рбда — п. пёршага рбду; У. фбрмы — п. фбрмы
Уравнённе с — ураўнённе н, раўнанне н\ У. Бернўллн — у. Бернўлі; У. Ван-дер-Ваальса — у. Ван-дэр-Ваальса; вол132
новбе У. — хвалевае ў.; У. двнжёнмя — у. рўху; У. дннаммкн — у. дынамікі; У. Днрака — у. Дзірака; У. Клапейрбна — у. Клапейрбна; У. Клапейрбна — Менделёева — у. Клапейрбна — Мендзялёева; У. Лапласа — у. Лапласа; У. Майера — у. Маера; матернальное У. — матэрыяльнае ў.; У. Меіцёрского — у. Мяшчэрскага; У. неразрывностн — у. неразрыўнасці; У. пбля — у. пбля; У. Пуассбна — у. Пуасбна; У. состояння — у. стану; У. течёння — у. цячбння; У. Шрёдннгера — у. Шрбдынгера; У. Эйнштёйна — у. Эйнштэйна
Уравнёння с мн. — ураўнённі н мн., раўнанні н мн.\ У. Максвелла — у. Максвела; У. перенбса — у. перанбсу
Урйн м — уран м
Ўровень м — узрбвень м\ акцёпторный У. — акцэптарны ў.; возбуждённый У. — узбўджаны ў.; вырожденный У. — выраджаны ў.; У. грбмкостн —. у. гучнасці; дбнорный У. — дбнарны ў.; занятый У. — заняты ў.; основнбй У. — аснбўны ў.; прймесный У. — прьімесны ў.; своббдный У. — сваббдны ў.; У. Фёрмн — у. Фёрмі; энергетйческнй У. — энергетычны ў. —* У. энёргнн; У. энёргян — у. энёргіі
Ўровень м (ватерпас) — грунтвага ж, ватэрпас м', водяной У. — вадзяная г., вадзяны в.
Уровнемёр м — узроўнямёр л
Ус м (нйтевйдный крйсталл) — вус м (ніткападобны крышталь)
Уснлённе с — узмацнённе н
Усйлне с — намаганне н
Уснлйтель м — узмацняльнік м\ У. напряжёння — у. напрўжання; У. тбка — у. тбку
Ускорённе с — паскарэнне н; абсоліотнбе У. — абсалютнае п.; врашательное У. — вярчальнае п.; корнолйсово У. — карыялісава п.; мгновённое У. — імгнённае п.; нормальное У. — нармальнае п.; относйтельное У. — аднбснае п.; перенбсное У. — перанбснае п.; пбвврбтнбе У. — паварбт-
нае п. —• корнолйсово У.; У. своббдного падёння — п. сваббднага падзёння; тангенцнальное У. — тангенцыяльнае п.; угловбе У. — вуглавбе п.; центробёжное У. — цэнтрабёжнае п., адасярбдкавае п.; центростремйтельное У. — цэнтраімклівае п., даасяродкавае п.
Ускорйтель м — паскарільнік л; У. заряженных частйц — п. зарАджаных часціц; нндукцнбнный У. — індукцыйны п.; лянёйный У. — лінёйны п.; перезарядный У. — перазарадны п.; резонансный У. — рэзанёнсны п.; цнклйческнй У. — цыклГчны п.
Ускорйтель-ннжёктор м — паскаральнік-інжэктар м
Услбвне с — умбва ж; У. Вўльфа—Брэгга — у. Вўльфа—Брэга; У. сйнусов — у. сГнусаў
Услбвня с мн. — умбвы ж мн.; гранйчные У. — гранГчныя ў.; начальные У. — пачаткбвыя ў.; нормільные У. — нармёльныя ў.
УстАлость ж (матерйала) — стбмленасць ж (матзрыялу) Устбйчнвость ж — устбйлівасць ж; У. двнжёння — у. рўху;
У. равновёсмя — у. раўнавйгі; статйческая У. — статычная ў.
Ушнрённе с (спектральных лйнйй) — пашырэнне н (спектральных ліній); аппаратўрное У. — апаратўрнае п.; дбплеровское У. — дбплераўскае п.; естёственное У. — натуральнае п.; столкновйтельное У. — сутыкняльнае п. —► ударное У.; ударное У. — ударнае п.
Ф
Фйбрнка ж / мезбнная — фабрыка ж / мезбнная
Фйза ж — фаза ж; газовая Ф. — газавая ф.; дяспёрсная Ф. — дыспёрсная ф.; жйдкая Ф. — вадкая ф.: Ф. колебаннй — ф. вагённяў; конденсйрованная Ф. — кандэнсава-
ная ф.; начальная Ф. — пачаткбвая ф.; нормальная Ф. — нармальная ф.; обратная Ф. — адварбтная ф.; паровая Ф. — паравйя ф.; сверхпроводяіцая Ф. — звышправбдная ф.; твёрдая Ф. — цвёрдая ф.; термодннамйческая Ф. — тэрмадынамГчная ф.
Фазйрованхе с — фазавйнне н
Фазовратйтель м — фазавярчальнік м
Фазбметр м — фазбметр м
Фазбн м — фазбн м —• Флуктубн
Фазотрбн м — фазатрбн м
Файерббл м — фаерббл м
Фйктор м — фактар м', атомный ф. — атамны ф.; геометрйческнй Ф. — геаметрычны ф.; Ф. Ландё — ф. Ландэ; Ф. магнйтного расшеплёння — ф. магнітнага расшчаплёння —► Ф. Ландё; размагнйчхваюіцхй Ф. — размагнГчвальны ф.; структурный Ф. — структурны ф.; Ф. фбрмы (формфактор) — ф. фбрмы (формфактар)
Фарйд м — фарад м
Фарадёй м — фарадёй м
Фарадмётр м — фарадмётр м
Фемтомётр м — фемтамётр м
Фёрмн с — фёрмі н — Фемтомётр
Фёрмн-газ м — фёрмі-газ м
ф£рмх-жндкость ж — фёрмі-вадкасць ж
Фёрмнй м — фёрмій м
Фермнбн м — фермібн л
Фёрмн-частнца ж — фёрмі-часціца ж — Фермйон
Феррнмагнетйзм м — ферымагнетызм м
Феррнмагнётнк м — ферымагнётык м
Феррйт м — ферыт м
Феррйт-гранбг м — ферыт-гранйт м
Феррогндродннймнка ж — ферагідрадынаміка ж
Ферроднэлёктрхк м — ферадыэлёктрык м
Феррожйдкость ж — феравадкасць ж
Феррозбнд м — феразонд м
Ферромагнетнзм м — ферамагнетызм м\ Ф. коллектнвмзйрованных электрбнов — ф. калектывізаваных электрбнаў; слабый Ф. — слабы ф.
Ферромагнётнк м — ферамагнётык м
Ферромагнбн м — ферамагнбн м
Феррбметр м — фербметр м
Ферроупрўгость ж — ферапрўгкасць ж
Ферроэлйстнк м — фераэластык м
Фнгуры ж мн — фігўры ж мн.\ Ф. Лнссажў — ф. Лісажў; Ф. Лнхтенбёрга — ф. Ліхтэнбёрга; порошкбвые Ф. — парашковыя ф.; Ф. Хладнн — ф. Хладні
Фйзхка ж — фі'зіка ж; атомная Ф. — атамная ф.; Ф. атомного ядра — ф. атамнага ядра; Ф. высбкнх лнёргнй — ф. высбкіх энёргій; квантовая Ф — квантавая ф.; классйческая Ф. — класГчная ф.; молекулярная Ф. — малекулярная ф.; Ф. плазмы — ф. плазмы; релятмвйстская Ф. — рэлятывісцкая ф.; статхстйческая Ф. — статыстычная ф.; Ф. твёрдого тёла — ф. цвёрдага цёла; теоретйческая Ф. — тэарэтычная ф.; эксперхментальная Ф. — эксперыментальная ф.; Ф. элементарн.ых частйц — ф. элементарных часціц; ядерная Ф. — ядзерная ф.
Фхльмоскбп м — фільмаскбп м
Фхльтр м — фільтр м; акустйческхй Ф. — акустычны ф.; дясперсхбнный Ф. — дысперсГйны ф.; нейтрбнный Ф. — нейтрбнны ф.; оптйческхй Ф, — аптычны ф.; электрйческмй Ф. — электрычны ф.
Фхльтрйцхя ж — фільтрацыя ж
Флаксбн лі — флаксбн м
Флйітер м — флатэр м
Флйкер-шўм м — флікер-шўм м
Флйкер-эффёкт м — флГкер-эфёкт м
Флуктуйцня ж — флуктуацыя ж
Флуктубн м (квазйчастйца) — флуктубн м (квазічасціца) Флуоресцёнцня ж — флуарэсцэнцыя ж
Флуорйметр м — флуарыметр м
Флуорбметр м — флуарбметр м
Флібенс м — фліоенс м, флюэнс м
Флюйд м — флюід м
Флюксмётр м — флюксмётр м
Флюксбн м — флюксбн м —* Флаксбн
Фокбн м — факбн м
Фбкус м — фокус м; главный Ф. — галбўны ф.; задннй Ф. — задні ф.; Ф. оптйческой снстёмы — ф. аптычнай сістэмы; параксмальный Ф. — параксіяльны ф.; перёдннй Ф. — пярэдні ф.; плазменный Ф. — плазменны ф.
Фокуснрбвка ж — факусірбўка ж; жёсткая Ф. — жбрсткая ф.; мягкая Ф. — мяккая ф.; Ф. по скбростм — ф. па скбрасці; Ф. по энёргнн — ф. па энёргіі
Фокусбн м — факусбн м
Фбльга ж — фбльга ж; алюмйнмевая Ф. — алюмГневая ф.; мёдная Ф. — мёдная ф.
Фон м — фон м; естёственный Ф. — натуральны ф.; радмацнбнный Ф. — радыяцьійны ф.
Фонбн м — фанбн м
Форвйкуум м — фарвакуум м
Форннжёктор м — фарынжэктар м
Фбрма ж — фбрма ж; Ф. волны — ф. хвалі; Ф. ймпульса — ф. Гмпульсу
Фбрмула ж — фбрмула ж; барометрйческая Ф. — бараметрычная ф.; Ф. Ббльцмана — ф. Ббльцмана; Ф. Вйна — ф. Віна; Ф. де Брбйля — ф. дэ Брбйля; Ф. Дебая — Ланжевёна — ф. Дэбая — Ланжэвёна; Ф. Планка — ф. Планка; Ф. Рёзерфорда — ф. Рэзерфарда; Ф. Рйчардсона — Дэшмана — ф. Рычардсана — Дэшмана; Ф. Рэлёя — Джйнса — ф. Рэлёя — Джынса; Ф. Стбкса — ф. Стбкса; Ф. Тбмсона — ф. Тбмсана; Ф. Цмолковского — ф. Цыялкбўскага; Ф. Эйлера — ф. Эйлера
Формфйктор м — фармфактар jm
Фбсфор м (хймйческйй элемент) — фбсфар м (хімічны элемент) ■
Фосфбр м (неорганйческйй люмйнофор) — фасфбр м (неарганічны люмінафор)
Фосфоресцёнцня ж — фасфарасцэнцыя ж
' Фосфороскбп м — фасфараскбп л
Фот м. — фот л
Фотовозбуждённе с — фотаўзбуджэнне н
ФотогрйЛня ж — фатагрйфія ж
Фотоделенне с — фотадзялённе н
Фотодетёктор м — фотадэтэктар м
Фотоднбд м — фотадыёд м
ФотоднссоцьАцмя ж — фотадысацыяцыя ж
Фотоемкость ж — фатаёмістасць ж
Фотононнзйцмя ж — фотаіанізйцыя ж
Фотокатбд м — фотакатбд м
Фотблнз м — фатбліз м
Фотолюмннесцёнцня ж — фоталюмінесц^нцыя ж
ФотоматернАл м — фотаматэрыял м
Фотбметр м — фатбметр м\ ннтегрйруюшнй Ф. — інтэграв&іьны ф.; пліменный Ф. — пблымны ф.
фотомётрйя ж — фотамётрыя ж
Фотбн м — фатон м
Фотонейтрбн м — фотанейтрбн м
Фотбннка ж — фагбніка ж
Фотобтклнк м — фотавбдгук м
Фотоотіцеплбнне с — фотаадшчаплённе н
Фотоперехбд м — фотаперахбд м
Фотополупроводнйк м — фотапаўправаднік м
Фотопрнёмнхк м — фотапрыёмнік м
Фотопроводймость ж — фотаправрднасць ж
Фотопроводнйк м — фотаправаднГк м
Фотопротбн м — фотапратбн м
Фоторастеплённе с (ядра атома) — фотарасшчаплённе н (ядра атама)
Фоторезйстор м — фотарэзістар м
Фоторелё с — фотарэлё н
Фоторождённе с — фотанараджйнне н
Фотосегнетоэлёктрнк м — фотасегнетаэлёктрык л
Фотосйнтез м — фотасГнтэз м
Фотосопротнвлённе с — фотасупраціўлённе « —► Фоторезйстор
Фотосфёра ж — фотасфёра ж
Фототбк м — фотатбк м
Фотоумножйтель м — фотапамнажалышк м Фотоупрўгость ж — фотапрўгкасць ж Фотофйзнка ж — фотафізіка ж Фотохрбмня ж — фотахрбмія ж Фоточувствйтельность ж — фотаадчувігіьнасць ж Фбтоэдс ж — фбтаэрс ж
Фотоэлектрйчество с — фотаэлектрычнасць ж Фотоэлеістрбн м — фотаэлектрбн м
Фотоэлемент м — фотаэлемёнт м
Фотоэмйссня ж — фотаэмісія ж
Фотоэмўльсня ж — фотаэмульсія ж
Фотоэффёкт м — фотаэфёкт м; вёнтпльный Ф. — вёнтыльны ф.; внёшннй ф. — знёшні ф.; внўтренннй ф. — унўтраны ф.; многофотбнный Ф. — шматфатбнны ф.; ядерный Ф. — ядзерны ф.
Фрйнклнн м — фрёнклін м
ФрАнцнй м — фрёнцый м
Фрнгбрня ж — фрыгёрыя ж
Фронт м / волновбй — фронт м / хвёлевы
Фтор м — фтор м
Фўнкцня ж — фўнкцыя ж; аппарётная Ф. — апарётная ф.; волновёя Ф. — хвйлевая ф.; Ф. Гамнльтона — ф. Гёмільтана; днсснпатйвная Ф. — дысіпатыўная ф.; Ф. Лагранжа — ф. Лагрёнжа; передёточная Ф. — перадатачная ф.; Ф. передёчн модуляцнм — ф. перадачы мадуляцыі; потенцнільная Ф. — патэнцыяльная ф.; ф. распределёння — ф. размеркавйння; снловёя Ф. — сілавйя ф ; Ф. состоянмя — ф. стёну; тепловёя Ф. — цеплавёя ф.; характернстйческая Ф. — характарыстычная ф. —► Ф. состояння; Ф. цённостн — ф. каштбўнасці
Фунт м — фунт м
Фурьё-ан&лнз м — фур'ё-анёліз м
Фурьё-спектрбметр м — фур е-спектрбметр м Фурьё-спектроскопйя ж — фур'ё-спектраскапія ж Фут м — фут м
X
Хйос м (стйхйя) — хабс м (стыхія)
Хабс м (беспорядок) — хаос м (беспарадак)
Хаотнзйцня ж — хаатызйцыя ж
Хаотйчность ж — хаатычнасць ж
Характерйстнка ж — характарыстыка ж; амплятудно-частбтная X. — амплітўдна-частбтная х.; анбдная X. — анёдная х.; вольт-ампёрная X. — вольт-ампёрная х.; гнстерёзнсная X. — гістэрбзісная х.; дннамйческая X. — дынамГчная х.; кннематйческая X. — кінематычная х.; люкс-ампёрная X. — люкс-ампёрная х.; сёточная X. — сёткавая х.; фйзовая X. — фазавая х.; частбтная X. — частбтная х.; частбтно-контрйстная X. — частбтна-кантрастная х.; шумовая X. — шумавёя х.
Хемнадсбрбцня ж — хеміадсбрбцыя ж —» Хемосбрбцня Хемосбрбцня ж — хемасбрбцыя ж Хнрйльность ж — хірёльнасць ж
Хлор м — хлор м
Холестёрнк м (жйдкйй крйсталл) — халестэрык м (вадкі крышталь)
Холодйльннк м — халадзільнік м
Хром м — хром м
Хромэтнзм м — храматызм м
Хромодннймнка ж — хромадынаміка ж
Хронолбгня ж — храналёгія ж\ мзотбпная X. — ізатопная х.
Хронбграф м — хранбграф м
Хронбметр м — хранбметр м
Хронометрнзйцмя ж снст^мы отсчёта — хранаметрызацыя ж сістэмы адлГку
Хроноскбп м — хранаскбп м
Хрўпкость ж — крбхкасць ж; раднацнбнная X. — радыяцыйная к.
Хрустйлнк м — крыштілік м
ц
Цвет м — кблер м; ахроматйческнй Ц. — ахраматьічны к.; дополнйтельный Ц. — дадаткбвы к.; основнбй Ц. — аснбўны к.; первйчный Ц. — пёршасны к. —♦ основнбй Ц.; сложный Ц. — складаны к.
Цветі м мн. / ннтерференцнбнные — кблеры м мн. / інтэрферэнцыйныя
Цвётность ж — кблернасць ж
Цветомётрня ж — колерамётрыя ж
Цветочувствйтельность ж — колераадчувальнасць ж
Цёзнй м — цэзій м
Цёнтнер м — цэнтнер м
Центр м — цэнтр м', Ц. враіцёння — ц. вярчбння; Ц. давлёння — ц. цГску; Ц. нзгйба — ц. вьігіну; Ц. ннёрцмн — ц. інёрцыі; Ц. колебаннй — ц. ваганняў; Ц. конденсйцчм — ц. кандэнсйцыі; Ц. крнсталлнзацмн — ц. крышталізацыі; Ц. люммнесцёнцмм — ц. люмінесцэнцыі; Ц. масс — ц. мас —» Ц. ннёрцнн; Ц. окраскн — ц. афарббўкі; Ц. парообразовйння — ц. параўтварэння; Ц. пйннннга — ц. пінінгу; Ц. прмведёнмя — ц. прывядзёння; Ц. смл — ц. сіл; Ц. тяжестн — ц. цяжйру; Ц. удара — ц. удару
Центрбнда ж — цэнтрбіда ж; неподвйжная Ц. — нерухбмая ц.; подвйжная Ц. — рухбмая ц.
Цепбчка ж радноактнвных распДдов — ланцужбк м радыеактыўных распадаў
Цепь ж — ланцуг м\ магнйтная Ц. — магнітны л.; электрйческая Ц. — электрычны л.
Цёрнй м — цэрый м
Цнкл м — цыкл м', водорбдный Ц. — вадарбдны ц. —• протбнно-протбнный Ц.; Ц. Карнб — ц. Карнб; необратймый
Ц. — неабара.альны ц.; обратймый Ц. — абарачальны ц.; Ц. перемагнйчлвання — ц. перамагнГчвання; протбннопротбнный Ц. — пратбнна-пратбнны ц.; термодннамйческнй Ц. — тэрмадынамГчны ц.; углербдно-азбтный Ц. — вуглярбдна-азбтны ц.; углербдный Ц. — вуглярэдны ц. —♦ углербдно-азбтный Ц.
Цнклотрбн м — цыклатрбн м
Цмлйндр м — цыліндр м
Цннк м — цынк м
Цнркбннй м — цыркбній м
Цнркуліцня ж — йыркуляцыя ж; Ц. вёкторного пбля — ц. вёктарнага пбля; Ц скбростм — ц. скбрасці
ч
Чарм м — чарм м — ОчаровАнне
Чармбннй м — чармбній м
Час м — гадзіна ж; звёздный Ч. — збрная г.; среднесёлнечный Ч. — сярэднесбнечная г.
Частаца ж — часціца ж; абсолютно нейтральная Ч. — абсалютнанейтральная ч. —» йстннно нейтрільная Ч.; внртуальная Ч. — віртуальная ч.; заряженная Ч. — зараджаная ч.; йстннно нейтральная Ч. — сапраўды нейтральная ч.; очарбванная Ч. — зачаравйная ч.; странная Ч. — дзіуная ч.; элементарная Ч. — элементарная ч.
Частйцы ж мн. / тождёственные — часціцы ж мн. / тбесныя
Частоті ж — частата ж; Ч. враіцёння — ч. вярчэння; гнромагнйтная Ч. — гірамагнітная ч. —► лармбровская Ч.; гмроскопйческая Ч. — гіраскапічная ч.; Ч. колебаннй — ч. ваганняў; комбхнацнбнная Ч. — камбінацыйная ч.; круговая Ч. — кругавая ч. —► цмклйческая Ч.; лармбровская Ч. — лармбраўская ч.; лмнёйная Ч. — лінёйная ч. —► Ч. колебанмй; несўіцая Ч. — апбрная ч.; Ч. обраіцёнмя — ч. абарачбння; плазменная Ч. — плазменная ч.; резонёнсная
Ч. — рэзанансная ч.; сббственная Ч. — уласная ч.; характернстйческая Ч. — характарыстьічная ч.; цнклйческая Ч. — цыклГчная ч.; цяклотрбнная Ч. — цыклатрбнная ч.
Частбтность ж — частбтнасць ж
Частотомёр м — частатамёр м
Часы мн. — гадзіннік м\ атомные Ч. — атамны г.; электрбнные Ч. — электрбнны г.
Чётность ж — цбтнасць ж; внўтренняя Ч. — унўтраная ц.; комбннйрованная Ч. — камбінаваная ц.
Чнслб с — лік м\ Ч. Авогадро — л. Авагадра; азнмутальное квантовое Ч. — азімутальны квантавы л. —♦ орбшальное квантовое Ч.; атомное Ч. — атамны л.; бармбнное Ч. — барыённы л.; внўтреннее квантовое Ч. — унўтраны квАнтавы л. —• пблное квантовое Ч.; волновбе Ч. — хвалевы л.; враіцательное квантовое Ч. — вярчальны квантавы л.; главное квантовое Ч. — галбўны квантавы л.; Ч. заполнёння — л. запаўнёння; зарядовое Ч. — зарадавы л.; квантовое Ч. — квантавы л.; колебательное квантовое Ч. — вагальны квантавы л.; коордннацнбнное Ч. — каардынацыйны л.; лептбнное Ч. — лептбнны л.; магйческое Ч. — магічны л.; магнйтное квантовое Ч. — магнГтны квантавы л.; массовое Ч. — масавы л.; орбнтальное квантовое Ч. — арбітальны квантавы л.; Ч. перенбса — л. перанбсу; пблное квантовое Ч. — пбўны квантавы л.; спйновое квантовое Ч. — спінавы квантавы л.; Ч. степенёй своббды — л. ступёней сваббды; Ч. твёрдостн — л. цвёрдасці
Чувствйтельность ж — адчувальнасць ж
ш
Шаг м вннтовбй лйннн — шаг м вінтавбй лГніі
Шар м / фотометрйческнй — шар м / фотаметрычны
Шарм м — шарм м —Очаровйнне
Шнрннй ж — шырыня ж; Ш. днфракцмбнного макснмума — ш. дыфракцыйнага максімуму; естёственная Ш. спект-
ральной лйнмн — натуральная ш. спектральнай лГніі; Ш. кнтерференцмённой полосы — ш. інтэрферэнцыйнай паласы; Ш. резонансной крнвбй — ш. рэзананснай крывбй; Ш. энергетйческого ўровня — ш. энергетычнага ўзрбўню
Шнротй ж / географйческая — шырата ж / геаграфічная
Шкалй ж — шкала ж; Ш. прнббра — ш. прыббра; температўрная Ш. (Кёльвнна, Ранкнна, Реомюра, Фаренгёйта, Цёльсмя) — тэмператўрная ш. (Кёльвіна, Ранкіна, Рэаміора, Фарэнгёйта, Цёльсія); термодннамйческая температўрная Ш. — тэрмадынамГчная тэмператўрная ш.
Шнуровйнне с тбка — шнураванне н тбку
Шрот-эффёкт м — шрот-эфёкт м —* дробовбй Шум Штангенцйркуль м — штангенцыркуль м
Штагйв м — штатьіў м
Шум м — шум м\ бёлый Ш. — бёлы ш.; генерацнённо-рекомбмнацнённый Ш. — генерацыйна-рэкамбінацыйны ш.; дыффузнбнный Ш. — дыфузшны ш.; дробовой Ш. — шрбтавы ш.; тепловёй Ш. — цеплавы ш.
Шўмность ж — шумнасць ж
Шумомёр м — шумамёр м
Шум-эффёкт м — шум-эфёкт м
Шумы м мн. / электрйческне — шумьі м мн. / электрычныя
Шунт м — шунт м
Шунтйрованне с — шунтаванне н
ІЦель ж — шчыліна ж; входная Ш— увахбдная ш.; выходнёя Ш. — выхадная ш.; энергетйческая ІЦ. — энергетычная ш.
э
Эвапогрйфня ж — эвапаграфія ж
Эвтёктнка ж — эўтэктыка ж
ЭйконАл м — эйканал м
Эйнштёйн м — эйнштэйн м
Эйнштёйннй м — эйнштэйній м
Эквнвалёнт м — эквівалёнт м; бнологйческнй Э. рентгёна (бэр) — біялапчны э. рэнтгена (бэр); механйческнй Э. теплоты — механГчны э. цеплаты; фнзйческмй Э. рентгёна (фэр) — фізічны э. рэнтгёна (фэр); электрохнмйческнй Э. — электрахімГчны э.; энергетйческмй Э. — энергетычны э.
ЭквмпотенцнАль ж — эквіпатэнцыяль ж
Экзальтйцня ж рефрйкцнн — экзальтацыя ж рэфрёкцыі Экзотермйчносгь ж — экзатэрмГчнасць ж
Экрйн м — экрйн м', люмннесцёнтный Э. — люмінесцэнтны э.; проекцнбнный Э. — праекцыйны э.
Экранйрованне с — экранавйнне «
Эксёргня ж — эксёргія ж
Экснмёр м — эксімёр м
Экснтбн м — эксітбн м
Экснтрбн м — эксітрбн м
Экспернмёнт м — эксперымёнт л; демонстрацнбнный Э. — дэманстрацыйны э.; мысленный Э. — мысленны э.
Экспозйцня ж — экспазіцыя ж\ энергетйческая Э. — энергетычная э.
Экспонёнта ж — экспанёнта ж
Экспонйрованне с — экспанаванне н
Экспонбметр м — экспанбметр м
Экспономётрня ж — экспанамётрыя ж
Экстйнкцня ж — экстынкцыя ж
Экстратбк м — экстратбк м
Эластйчность ж — эластычнасць ж
Эластодннймнка ж — эластадынаміка ж
Электрёт м — электрйт м
Электрнзйцня ж — электрызйцыя ж\ Э. влняннем — э. ўплывам; Э. сопрнкосновённем — э. датыкйннем; Э. трённем — э. трэннем
Электрйно с — электрына н
Электрйчество с — электрычнасць ж\ атмосфсрное Э. — атмасфёрная э.; статйческое Э. — статычная э.
Электроакўсткка ж — электраакўстыка ж Электрогенерйтор м — электрагенератар м Электрогндродннймнка ж — электрагідрадынаміка ж Электрогнріцня ж — электрагірацыя ж Электрбд м — электрбд м Электродвйгатель м — электрарухавік м Электродннймнка ж — электрадынйміка ж; квантовая Э. — квантавая э.; классйческая Э. — класічная э.
Электроднффўзня ж — электрадыфўзія ж Электроёмкость ж — электраёмістасць ж Электрблнз м — электрбліз м Электролйт м — электралі'т м\ твёрдый Э. — цвёрды э. Электролюмннесцёнцня ж — электралюмінесцэнцыя ж Электромагнетйзм м — электрамагнетызм м Электромагнйт м — электрамагніт м Электрбметр м — электрбметр м Электромётрня ж — электрамётрыя ж
Электрбн м — электрон м; Э. валёнтной збны — э. валёнтнай зоны; валёнтный Э. — валёнтны э.; внёшняй Э. — знёшні э.; внўтренннй Э. — унўтраны э.; вторйчный Э. — дрўгасны э.; горячнй Э. — гарачы э.; коллектнвнзйрованный Э. — калектывізаваны э.; конверсябнный Э. — канверсійны э.; оптйческнй Э. — аптычны э. — валёнтный Э.; Э. отдачн — э. аддачы; первйчный Э. — пёршасны э.; Э. проводймостн — э. правбднасці; своббдный Э. — сваббдны э.; сольватйрованный Э. — сальватаваны э.
Электронвбльт м — электронвбльт м
Электрбннка ж — электрбніка ж; квантовая Э. — квантавая э.; технйческая Э. — тэхнГчная э.; фнзйческая Э. — фізГчная э.
Электроногрймма ж — электропаграма ж
Электронбграф м — электранбграф м
Электроногрйфня ж — электронаграфія ж
Электробптнка ж — электраоптыка ж
Электробсмос м — электрабсмас м
Электроперенбс м — электраперанбс м
Электропроводймость ж — электраправбднасць ж; дырочная Э. — дзіркавая э.; нбнная Э. — ібнная э.; прймесная Э. — прымесная э.; сббстьгнная Э. — уласная э.; удёльная Э. — удзёльная э.; электрбнная Э. — электрбнная э.
Электросвязь ж — электрасўвязь ж; автоматйческая Э. — аўтаматычная э.; многоканальная Э. — шматканальная э.
Электророждённе с — электранараджэнне н
Электроскбп м — электраскбп м
Электростйгнка ж — электрастатыка ж
Электрострйкцня ж — электрастрыкцыя ж
Электротёхннка ж — электратэхніка ж
Электрофорёз м — электрафарэз м
Электрофотогрйфня ж — электрафатаграфія ж
Электрофотолюмкнесцбнцня ж — электрафоталюмінесцэнцыя ж
Электрохемнлюмннесцёнцня ж — электрахемілюмінесцэнцыя ж
Элемёнт м — элемёнт м\ гальванйческкй Э. — гальванГчны э.; нормАльный Э. — нармйльны э.; тепловыделяюіцнй Э. — цеплавылучіпьны э.; Э. тбка — э. тбку; тбплнвный Э. — паліўны э. —► тепловыделяюіцнй Э.; фотогальванйческнй Э. — фотагальвані'чйы э.; хммйческяй Э. — хімі’чны э.
Эллнпс м — эліпс м
Эллнпсбнд м — эліпсбід м', Э. кнёрцнн — э. інёрцыі; Э.
Френёля — э. Фрэнёля
Эллнпсбметр м — эліпсометр м
Эллнпсомётрня ж — эліпсамётрыя ж
Эмйссня ж — эмі'сія ж; автоэлектрбнная Э. — аўтаэлектрбнная э.; акустйческая Э. — акустычная э.; взрывная электрбнная Э. — выбухбвая электрбнная э.; вторйчная электрбнная Э. — дрўгасная электрбнная э.; нбнно-электрбнная
Э. — ібнна-электрбнная э.; полевая Э. — палявая э.; термомонная Э. — тэрмаібнная э.; термоэлектрбнная Э. — тэрмаэлектрбнная э.; туннёльная Э. — тунёльная э.; фотоэлектрбнная Э. — фотаэлектрбнная э.; холбдная Э. — халбдная э. —► автоэлектрбнная Э.; экзоэлектрбнная Э. — экзаэлектрбнная э.; электрбнная Э. — электрбнная э.
Эмйтганс м — эмГтанс м
Эмйтгер м — эмітэр м
Эмульсня ж — эмўльсія ж; фотографйческая Э. — фатаграфГчная э.; ядерная Э. — ядзерная э.
Эндовмбрйтор м — эндавібратар м Эндотермйчность ж — эндатэрмічнасць ж Энергётнка ж — энергётыка ж
Энёргмя ж — энёргія ж; Э. актнвацнн — э. актывацыі; атомная Э. — атамная э.; Э. взаммодёйствмя — э. ўзаемадзёяння; внўтренняя Э. — унўтраная э.; внутрнядерная Э. — унутрыядзерная э.; Э. возбуждёння — э. ўзбуджэння; враіцательная Э. — вярчальная э.; Э. ноннзацмн — э. іанізацыі; кннетйческая Э. — кінетычная э.; колебательная Э. — вагальная э.; магнйтная Э. — магнітная э.; механйческая Э. — механічная э.; нулевая Э. — нулявая э.; обмённая Э. — абмённая э.; Э. отдачн — э. аддачы; повёрхностная Э. — павёрхневая э.; Э. покбя — э. спакбю; пблная Э. — пбўная э.; Э. пбля — э. пбля; потенцнальная Э. — патэнцыяльная э.; своббдная Э. — сваббдная э.; связанная Э. — звязаная э.; Э. связн — э. сўвязі; скрытая Э. — скрытая э.; (ббственная Э. — уласная э.; Э. состоянмя — э. стану; тепловая Э. — цеплавая э.; Э. тепловбго двнжёння — э. цеплавбга рўху; термоядерная Э. — тэрмаядзерная э.; удёльная Э. — удзёльная э.; упрўгая Э. — прўгкая э.; Э. Фёрмн — э. Фёрмі; электрйческая Э. — электрычная э.; электромагнйтная Э. — электрамагнітная э.; Э. электромагнйтного пбля — э. электрамагнітнага пбля; Э. электростатйческого пбля — э. электрастатычнага пбля; ядерная Э. — ядзерная э.
Энергоаналнз&гор м — энергааналізатар м ЭнерговклДд м — энергаўклад м
Энерговыделённе с — энергавылучэнне н Энтальпнмётрня ж — энтальпімётрыя ж Энтальпйя ж — энтальпГя ж
Энтропйя ж — энтрапГя ж
Эпнгрймма ж (разновйдность лауэграммы) — эпіграма ж (разнавіднасць лаўэграмы)
Эпнднаскбп м — эпідыяскбп м
Эпнскбп м — эпіскбп м
Эпнтаксйя ж — эпітаксГя ж
Эрбнй м — эрбій м
Эрг м — эрг м
Эргодйчность ж — эргадычнасць ж
Эрстёд м — эрстэд м
Эскалйтор м — эскалатар м
Эталбн м — эталбн м; Э. едянйцы фнзйческой велмчяны — э. адзінкі фізГчнай велічыні; раббчнй Э. — раббчы э.; Э. сравнёння — э. параўнання; Э. Фабрй-Перрб — э. Фабры-Перб
Эталбн-кбпня ж — эталбн-кбпія ж
Эталбны м мн. — эталбны м мн:, Э. магнйтных велнчйн — э. магнітных велічынь; Э. электрйческнх велнчйн — э. электрычных велічынь
Этвёш м — этвёш м
Эфйр м / мнровбй — эфГр м / сусвётны
Эффёкт м — эфёкт м', бянауральный Э. — бінаўральны э.;
Э. блйзостм — э. блізкасці; гальваномагнйтный Э. — гальванамагнітны э.; Э. Джбзефсона — э. Джбзефсана; Э. Джбуля — Тбмсона — э. Джоўля — Тбмсана; дннатронный Э. — дынатрбнны э.; Э. Дбплера — э. Дбплера; дробовбй Э. — шрбтавы э.; Э. запоммнання фбрмы — э. запамінання фбрмы; Э. Зёебека — э. Зэебека; Э. Зёемана — э. Зэемана; нзотопйческнй Э. — ізатапі'чны э.; Э. Кёрра — э. Кёра; Э. Кбмптона — э. Кбмптана; Э. Коттбна — Мутбна — э. Катбна — Мутбна; краевбй Э. — краявы э.; Э. Мёссбауэра — э. Мёсбаўэра; бптяко-акустйческнй Э. — бптыка-акустычны э.; Э. переключёнмя — э. пераключэння; пнроэлектрйческмй Э. — піраэлектрычны э.; пьёзо-
электрйческнй Э. — пьезаэлектрычны э.; раднометрйческнй Э. — радыеметрьічны э.; размёрный Э. — размёрны э.; релятнвйстскнй Э. — рэлятывісцкі э.; стереоскопйческнй Э. — стэрэаскашчны э.; стробоскопйческнй Э. — страбаскапічны э.; тепловбй Э. реакцнн — цеплавы э. рэакцыі; Э. тёней — э. цёняў; туннёльный Э. — тунёльны э.; Э. Фарадёя — э. Фарадэя; фотоэлектрйческяй Э. — фотаэлектрычны э.; Э. Хблла — э. Хола; Э. Эйнштёйнаде-Гааза — э. Эйнштэйна-дэ-Гааза
Эффўзня ж — эфўзія ж
5хо с — рэха н; спйновое Э. — спінавае р.; фотбнное Э. — фатбннае р.
Эхогрйфня ж — рэхаграфія ж
Эхолокэтор м — рэхалакатар м
Эхолокіцня ж — рэхалакацыя ж
Эхолбт м — рэхалбт м
Эшелётт м — эшэлёт м
Эшёлле с — эшэле н
Эшелбн м Мбйкельсона — эшалбн м Майкельсана
ю
Юстнрбвка ж — юсцірбўка ж; Ю. зёркала — ю. люстра, ю. люстбрка; Ю. пучкё — ю. пучка
я
Явлённе с — з'ява ж; фнзйческое Я. — фізічная з.; хнмйческое Я. — хімічная з.
Явлёння с мн. — з'явы ж мн.', гальваномагнйтные Я. — гальванамагнГтныя з.; капюілярные Я. — капілярныя з.; контактные Я. — кантактныя з.; крнтйческне Я. — крытычныя з.; магннтомеханйческме Я. — магнітамеханічныя з.; магннтотепловые Я. — магнітацеплавыя з.; Я. перенб-
са — з. перанбсу; повёрхностные Я. — павёрхневыя з.; термозлектрйческне Я. — тэрмаэлектрычныя з.; фотоэлектрйческне Я. — фотаэлектрычныя з.; эмнсснбнные Я. — эмісГйныя з.
Ядрб с — ядрб н; йтомное Я. — йтамнае я.; Я. вйхря — я. віхру; двАжды магйческое Я. — двбйчы магічнае я.; дёляшееся Я. — падзёльнае я., я., якбе дзёліцца; долгожнвўшее Я. — даўгавёчнае я.; дочёрнее Я. — патбмнае я.; короткожмвўіцее Я. — недаўгавёчнае я.; Я. крнсталлнзйцмн — я. крышталізАцыі; магйческое Я. — магічнае я.; матерйнское Я. — спараджАльнае я.; нечётно-нечётное Я. — няцбтна-няцбтнае я.; нечётно-чётное Я. — няцбтнацбтнае я.; Я. отдйчм — я. адд&чы; Я. потбка — я. латбку; составнбе Я. — састаўнбе я.; чётно-нечётное Я. — цбтнаняцбтнае я.; чётно-чётное Я. — цбтна-цбтнае я.
{Ядрб-мхшёнь ж — ядрб-мішднь ж
Яма ж / потенцнАльная — яма ж / патэнцыяльная іЯнскнй м — янскі м
Янт&рь м — бурштын м
Ярд м — ярд м
Яркомёр м — яркамёр м
Яркость ж — яркасць ж; спектрйльная Я. — спектральная я.; энергетйческая Я. — энергетычная я.
Ячёйка ж — ячййка ж; Я. Кёрра — я. Кёра; крнсталлйческая Я. — крышталічная я.; элементйрная Я. — элементйрная я.
1. Адзінкі фізічных велічынь
ДАДАТКІ
Найменне
Абазначэнне
рускае
беларускае
рускае
беларускае
міжнароднае
1
2
3
4
5
Ампер
ампер
A
A
A
Ампер-час
ампер-гадзіна
А-ч
A • гадз
Ah
Ангстрем
ангстрэм
A
A
A
Апостнльб
апастыльб
асб
асб
asb
Ар
ар
a
a
a
Астрономнче-
астранамічная
a. е.
a. a.
ua
ская еднннца
адзінка
 
 
 
Атмосфера абсо-
атмасфера абса-
ата
ата
лютная
лютная
 
 
 
Атмосфера тех-
атмасфера
ат
ат
at
ннческая
тэхнічная
 
 
 
Атмосфера нор-
атмасфера на-
атм
атм
atm
мальндя
рмальная
 
 
 
Атмосфера нзбы-
атмасфера
атн
атл
точная
лішкавая
 
 
 
Атомная едннн-
атамная адзінка
а. е. м.
а. а. м.
ца массы
масы
 
 
 
Атомная едннн-
атамная адзінка
а. е. э.
а. а. э.
ца энергнн
энергіі
 
 
 
Байт
байт
байт
байт
Бар
бар
бар
бар
bar
Барн
барн
б
б
b
Беккерель
бекерэль
Бк
Бк
Bq
Бел
бел
Б
Б
B
Бнт
біт
бнт
біт
bit
1
2
3
4
5
Бод
бод
бод
бод
bod
Бэр
бэр
бэр, рэб
бэр, рэб
rem
Ватт
ват
Вт
Вт
W
Ватт-час
ват-гадзіна
Вт-ч
Вт •гадз
Wh
Вебер
вебер
Вб
Вб
Wb
Вольт
вольт
В
В
V
Гал
гал
Гал
Гал
Gal
Гамма
гама
/
У
У
Гектар
гектар
га
га
ha
Генрн
генры
Гн
Гн
H
Герц
герц
Гц
Гц
Hz
Год
ГОД
Г, год (лет)
г, год (гадоў)
T, a, yr
Градус жёсткостн воды
градус жорсткасці вады
•ж
•ж
•H
Градус квадратный
градус квадратны
 
 
...□•
Градус метрмческнй
градус метрычны
...g, град
...g, град
...g, gon
Градус Ренклна (Ранклна)
градус Рэнкіна (Ранкіна)
•Ra
•Ra
•Ra
Градус Реомюра
градус Рэамюра
•R
•R
•R
Градус угловой
градус вуглавы
Градус Фаренгейта
градус Фарэлгейта
■F
•F
•F
Градус Цельсля
градус Цэльсія
•с
•с
•c
Грамм
грам
г
г
g
Грей, грэй
грэй
Гр
Гр
Gy
Дарсн
дарсі
д
Д
D
Дебай
дэбай
д
д
D
1
2
3
4
5
Децнбел
дэцыбел
дБ
ДБ
dB
Децнлог
дэцылог
dig
dig
dig
Децнметр
дэцыметр
ДМ
дм
dm
Джоуль
джоўль
Дж
Дж
J
Днна
дына
дкн
дын
din
Дноптрня
дыяптрыя
дптр
дптр
Дюйм
цаля
 
 
in
Звёздная велнчнна
зорная велічыня
m
ш
m
Знверт
зіверт
Зв
Зв
Sv
Нкс-е інннца
ікс-адзінка
нкс-ед
ікс-адз
К^лорня
калорыя
кал
кал
cal
Кандела
кандэла
кд
кд
cd
Карат
карат
кар
кар
Ct
Кельвнн
кельвін
к
к
K
Кнлограмм
кілаграм
кг
кг
kg
Кнлометр
кіламетр
км
км
km
Кнлометр в час
кіламетр у гадзіну
км/ч
км/гадз
km/h
Кулон
кулон
Кл
Кл
C
Кюрн
кюры
Кн
Кі
Ci
Ламберт
ламберт
Лб
Лб
Lb
Лнтр
літр
л
л
1
Лошаднная снла
конская сіла
л.с.
к.с.
HP
Люкс
люкс
лк
лк
lx
Люмен
люмен
лм
лм
Im
Лямбда
лямбда
A
A
A
Месяц
месяц
мес
мес
Метр
метр
м
м
m
1
2
3
4
5
Метр в мннус первой степенн
метр у мінус першай ступені
м’1
м-1
-1 m
Метр в секунду
метр у секунду
м/с
м/с
m/s
Метр на секунду в квадрате
метр на секунду ў квадраце
м/с2
м/с2
m/s2
Мнллнметр
міліметр
мм
мм
mm
Мнллнметр водя-
міліметр вадзя-
мм
мм
mm
ного столба
нога слупа
вод.ст.
ММ Н2О
вад.сл. мм Н2О
H20
Мнллнметр ртутного столба
міліметр ртутнага слупа
мм рт.ст. мм Hg.
мм рт.сл. мм Hg
mm Hg
Мннута
мінута, хвіліна
мнн
мін, хв
min
Мннута угловая
мінута вуглавая
 
 
 
Моль
моль
моль
моль
mol
Неделя
тыдзень
нед
тыдз
Непер
непер
Нп
Нп
Np
Ныотон
ньютан
Н
Н
N
Оборот (полный угол)
абарот (поўны вугал)
об
аб
rev, r
Оборот в секунду
абарот у секунду
об/с
аб/с
rev/s
Октава
актава
окт
акт
Ом
ом
Ом
Ом
Q
Ом-метр
ом-метр
Ом-м
Ом м
Qm
Парсек
парсек
пк
пк
pc
Паскаль
паскаль
Па
Па
Pa
Паундаль
паўндаль
pdl
Понд
понд
P
Промнлле
праміле
%o
Процент
працэнт
%
%
%
Прямой угол
прамы вугал
L
1—
L
1
2
3
4
5
Рад
рад
рад
рад
rad, rd
Раднан
радыян
рад
рад
rad
Резерфорд
рэзерфард
Рд
Рд
R
Рентген
рэнтген
р
р
R
Рндберг
рыдберг
Ry
Румб
румб
румб
румб
R,..."
Савар
савар
сав
сав
sav
Сантнметр
сантыметр
см
см
СШ
Световой год
светлавы год
СВ.ГОД
св.год
ly
Секунда
секунда
с
с
s
Секунда угловая
секунда вуглавая
 
 
 
Секунда в мннус первой степенн
секунда ў мінус першай ступені
с1
с1
s-1
Снменс
сіменс
См
См
S
Снркометр
сірыяметр
снр
сір
Стен
стэн
сн
сн
sn
Стераднан
стэрадыян
ср
ср
sr
Стнльб
стыльб
сб
сб
sb
Суткн
суткі
сут
сут
d
Текс
тэкс
текс
тэкс
tex
Термня
тэрмія
терм
тэрм
term
Тесла
тэсла
Тл
Тл
T
Тонна
тона
т
т
t
Фарад
фарад
ф
ф
F
Фарадей
фарадэй
F
Фон
фон
фон
фон
phon
Фот
фот
ф
ф
ph
Фрнгорня
фрыгорыя
фрг
фрг
frg
1
2
3
4
5
Фут
фут
ft
Центнер
цэнтнер
ц
ц
q
Час
гадзіна
ч
гадз
h
Эйнштейн
эйнштэйн
э
э
Е
Электронвольт
электронвольт
эВ
эВ
eV
Эрг
эрг
эрг
эрг
erg
Эрстед
эрстэд
э
э
Oe
Янскхй
янскі
Ян
Ян
Ярд
ярд
yd
2. Множнікі з прыстаўкамі для ўтварэння дзесятковых кратных і долевых адзінак і іх найменняў
Множнік
Прыстаўка
 
Найменне
Абаэначэнне
 
рускае
беларускае
рускае і беларускае
міжнароднае
1О18
экса
экса
э
Е
1015
пета
пета
п
Р
1О12
тера
тэра
т
Т
1О9
гнга
гіга
г
G
106
мега
мега
м
М
1О3
кнло
кіла
к
k
1О2
гекто
гекта
г
h
1O1
дека
дэка
да
da
10'1
децн
дэцы
д
d
10'2
сантн
санты
с
c
1О3
мнллн
мілі
м
m
10"6
мнкро
мікра
мк
Я
1О'9
нано
нана
н
n
1012
пмко
піка
п
p
1О-15
фемто
фемта
ф
f
10'18
атто
ата
a
a
3. Абазначэнні фізічных велічынь
3. 1. Лацінскія абазначэнні
a, A
a, A — амплітуда ваганняў
а^ — датычнае (тангенцыяльнае) паскарэнне a — лінейнае паскарэнне
ап — нармальнае паскарэнне a — першая паўвось эліпса
aQ — першы бораўскі радыус
A , A — адносная атамная маса
A — плошча паверхні
A — работа сілы, работа тэрмадынамічнай сістэмы A — работа выхаду электрона з металу
Ь, В
b — другая паўвось эліпса
b — момант імпульсу b — рухомасць іонаў В — дэфект масы В — магнітная індукцыя
В — удзельная газавая пастаянная
В — яркасць
с,С
с — лінейная скорасць
с — скорасць святла ў вакууме с — скорасць гуку
с — удзельная цеплаёмістасць С — цеплаёмістасць
С — малярная ізабарная цеплаёмістасць
С — малярная ізахорная цеплаёмістасць С — пастаянная Віна
С — электрычная ёмістасць
d, D
d — дыяметр
D — аптычная сіла лінзы
D — доза выпрамянення
D — каэфіцыент дыфузіі
D — магутнасць дозы выпрамянення
D — паглынутая доза выпрамянення
б — электрычная індукцыя
е, Е
е — аснова натуральных лагарыфмаў
е — орт восі асбцыс
— орт восі ардынат
е* — орт восі аплікат
е — элементарны электрычны зарад
е — эксцэнтрысітэт эліпса
Е — асветленасць
Е^ —кінетычная энергія
Е — модуль пругкасці
Ё — напружанасць электрычнага поля
Е, е — электрарухальная сіла, ЭРС
Е — энергія механічнай сістэмы
f, F
f — каэфіцыент трэння слізгання
f — частата перыядычнага працэсу
— магнітарухальная сіла, МРС
F — пастаянная Фарадэя
F — сіла, сіла цяжару, сіла інерцыі
F — фокусная адлегласць
g. G
g — паскарэнне свабоднага падзення
g, G — электрычная праводнасць
g — удзельны расход паліва
6 — вага цела
G — гравітацыйная пастаянная
h, Н
h, Н — вышыня
h, Н — напор
h — пастаянная Планка
h — прыведзеная пастаянная Планка
— каэрцэтыўная сіла
Н — напружанасць магнітнага поля
і, I
і'— вугал адбіцця
і'— вугал пераламлення
і — вугал падзення
Г — орт восі абсцыс
і, I — сіла электрычнага току
і — уяўная адзінка
I — імпульс сілы
I — інтэнсіўнасць іуку
I — момант інерцыі
I — размернасць сілы электрычнага току
I — сіла святла
I — энтальпія
j. J
j — намагнічанасць
j — паверхневая шчыльнасць электрычнага току j — орт восі ардынат
J — момант інерцыі
J — размернасць сілы святла
k, К
k — жорсткасць
k — каэфіцыент запасу трываласці
k — каэфіцыент сціскальнасці
k — каэфіцыент трансфармацыі
k — каэфіцыент трэння качэння
k — каэфіцыент цеплаперадачы k — каэфіцыент цеплаправоднасці
k — орт восі аплікат
k — пастаянная Больцмана
k — хвалевы вектар
k — электрахімічны эквівалент
1, L
1 — арбітальны квантавы лік
1 — даўжыня
1 — сярэдняя даўжыня свабоднага прабегу
L — аптычная даўжыня шляху
L — індуктыўнасць, каэфіцыент самаіндукцыі
L — момант імпульсу адносна пункта
L — момант імпульсу адносна восі
L — размернасць даўжыні
L — яркасць
m, М m — магнітны квантавы лік ш — маса \маса спакою) m — маса атама a ш — рэлятывісцкая маса М — малярная маса М — момант сілы адносна пункта М — момант сілы адносна восі М — размернасць масы М — узаемная індуктыўнасць
n, N п — валентнасць п — галоўны квантавы лік п — канцэнтрацыя малекул п — каэфіцыент трансфармацыі п — колькасць рэчыва п — паказчык пераламлення п — частата вярчэння N — лік віткоў абмоткі N — лік малекул
N — лік нейтронаў у нуклідзе Na — пастаянная Авагадра N — размернасць колькасці рэчыва
Р. Р р — абагульнены імпульс
р — імпульс
р — магнітны дыпольны момант m
р — ціск, парцыяльны ціск
р — ціск святла
р — электрычны дыпольны момант
Р — актыўная магутнасць электрычнага ланцуга
Р — вага цела
Р — механічная магутнасць
Р — палярызаванасць
Ps — поўная магутнасць электрычнага ланцуга
Р — рэактыўная магутнасць электрычнага ланцуга qQ
q — абагульненая каардыната
q — зарад электрона
q — каларыйнасць
q — удзельная цеплата згарання
Q — дабротнасць
Q — колькасць цеплаты
Q — колькасць электрычнасці
Q — рэактыўная магутнасць электрычнага ланцуга
Q — электрычны зарад
Q — энергія выпрамянення
r, R
г — радыус акружнасці
г — радыус-вектар пункта
г — удзельная цеплата параўтварэння
r, R — электрычнае супраціўленне
R, RTO — пастаянная Рыдберга
Rq — удзелызая газавая пастаянная
R — універсальная газавая пастаянная
s, S
s, S — плошча паверхні
§ — вектар Умава-Пойнтынга
S — поўная магутнасць электрычнага ланцуга
S — энтрапія
t, Т
t — тэмпература па шкале Цэльсія
t — час, прамежак часу
Т — тэрмадынамічная тэмпература
Т — кінетычная энергія
Т — перыяд ваганняў
— перыяд паўраспаду
Т — размернасць часу
u, U
u — групавая скорасць
U — патэнцыяльная энергія
U — унутраная энергія
U — электрычнае напружанне
v, V
v — лінейная скорасць
V , V — абём
V — патэнцыяльная энергія
V — патэнцыял іанізацыі
V — электрычны патэнцыял
w, W
— аб ёмная шчыльнасць энергіі магнітнага поля
w — аб ёмная шчыльнасць энергіі электрычнага поля
3 165
w — лік віткоў абмоткі
W — работа сілы
— энергія магнітнага поля
— энергія электрычнага поля
W — энергія электрамапіітнага поля
х, X
х — абсцыса
X — рэактыўнае супраціўленне электрычнага ланцуга
У> Y
у — ардыната
z, Z
z — апліката
Z — атамны нумар
Z — поўнае супраціўленне электрычнага ланцуга
3. 2. Грэчаскія абазначэнні
a, А (альфа)
a — абсалютная вільготнасць
a — вугал падзення
a — вуглавое паскарэнне
a — каэфіцыент гукапаглынання
a — каэфіцыент паглынання
a — каэфіцыент цеплаперадачы
a — тэмпературны каэфіцыент аб'ёмнага расшырэння
a — тэмпературны каэфіцыент лінейнаіа расшырэння
a — тэмпературны каэфіцыент электрычнага супраціўлення a — палярызавальнасць
Р, В (бэта)
Р — вугал адбіцця
Р — лінейнае павелічэнне
Р — тэмпературны каэфіцыент аб'ёмнага расшырэння
Р — тэмпературны каэфіцыент ціску
Y, Г (гама)
Г — гама-функцыя
Г — павелічэнне мікраскопа
Y — паверхневае нацяжэнне
Y — тэмпературны каэфіцыент аб'ёмнага расшырэння
Y — удзельная электрычная праводнасць
б, Д (дэльта)
Д — аператар Лапласа
Д — аптычная рознасць ходу
6 — дэльта-функцыя
6 — рознасць фаз (у оптыцы)
е, е (эпсілан)
£ , £ — абсалютная дыэлектрычная пранікальнасць a
Е — адноснае падаўжэнне
£, £ — адносная дыэлектрычная пранікальнасць
£ — вуглавое паскарэнне
£ — ступень сціскання
£° — электрычная пастаянная
Z (дзэта)
£ — адна з каардынат пункта
г], Н (эта)
т) — аб емная шчыльнасць электрычнага зараду
q — дынамічная вязкасць
г) — каэфіцыент карыснага дзеяння
т) — адна з каардынат пункта
0, 6 (тэта)
6 — размернасць тэрмадынамічнай тэмпературы
6 — тэрмадынамічная тэмпература
0 — шырата ў сферычных каардынатах
0 — эйлераў вугал нутацыі
і, I (ёта)
I — момант інерцыі
I — сіла электрычнага току
х, К (капа)
х^ — дыэлектрычная ўспрымальнасць рэчыва
х^ — магнітная ўспрымальнасць рэчыва
х — сціскальнасць
X, А (лямбда)
X — даўжыня хвалі
X — лагарыфмічны дэкрэмент затухання
X — сярэдняя даўжыня свабоднага прабегу
X — тэмпературны каэфіцыент лінейнага расшырэння
X — удзельная цеплата плаўлення
X — цеплаправоднасць
р, М (мю)
ц — абсалютная магнітная пранікальнасць
|1, р — адносная магнітная пранікальнасць
ц — дынамічная вязкасць
ц — каэфіцыент трэння слізгання
й — магнітная пастаянная
р. — рухомасць іонаў
v, N (ню)
v — кінематычная вязкасць
v — колькасць рэчыва
v — частата перыядычнага працэсу
S (ксі)
| — зрушэнне вагальнай велічыні
5 — адна з каардынат пункта
л, П (пі)
л — лік пі
р, Р (ро)
р — абёмная шчыльнасць электрычнага зараду
р — каэфіцыент адбіцця
р — палярны радыус у сферычных і цыліндрычных каардынатах
р — удзельнае электрычнае супраціўленне
р — шчыльнасць рэчыва
0, 2 (сігма)
a — каэфіцыент Пуасона
a — мяжа пругкасці
a — мяжа трываласці
a — нармальнае механічнае напружанне
0 — паверхневае нацяжэнне
о — паверхневая шчыльнасць электрычнага зараду
0 — пастаянная Стэфана-Больцмана
т, Т (тау)
т — датычнае механічнае напружанне
т — каэфіцыент прапускання
т — час рэлаксацыі
<р, Ф (фі)
Ф — адносная аільготнасць
(р — вугал павароту
<р — вугал падзення
<р — даўгата ў сферычных каардынатах
Ф — магнітны паток
<р — палярны вугал
Ф — светлавы паток
(₽ — фаза ваганняў
Ф — эйлераў вугал чыстага вярчэння
<р — электрычны патэнцыял
X. X (хі)
X — адна з каардынат пункта
ф, Y (nd)
ф — рознасць фаз ваганняў
¥ — хвалевая функцыя (псі-функцыя)
— эйлераў вугал прэцэсіі
ш, Q (амега)
ш — вуглавая скорасць
Q — поўны цялесны (прасторавы) вугал ш — цялесны (прасторавы) вугал ш — цыклічная частата
4. Мэтэмагычныя абазначэнні
a, A, і, Т,ф,Ф — скалярныя фізічныя велічыні
a, К,с, F, Q, L — вектарныя фізічныя велічыні
<а> — сярэдняе значэнне фізічнай велічыні
{£} — лікавае значэнне фізічнай велічыні
[F] — адзінка фізічнай велічыні
F = {/} [F] — значэнне фізічнай велічыні
dim F — размернасць фізічнай велічыні
Ах — абсалютная хібнасць
& — адносная хібнасць
І*, А — орты прамавугольнай дэкартавай сістэмы каардынат х, у, z — каардынаты пункта ў прамавугольнай дэкартавай сістэме каардынат
a (ax! a?; <iz) — вектар з праекцыямі «г, а^, а2
f(х) — функцыя аргумента х
df(x)
= / '(х) — першая вытворная функцыі f(x) па аргумен-
це х
d2f(x)
5“ = / "(х) — другая вытворная функцыі f(x) па аргуменdx*
це х
d/fx) — дыферэнцыял функцыі f(х)
J / (х) dx — нявызначаны інтэграл
f6 f(x)dx — вызначаны інтэграл, a і b — межы інтэгравання
a
f(x,y) — функцыя двух аргументаў х і у
df(X,y) df(x,y) .
, —— частковыя вытворныя функцыі j(x,y)
дх ду
df(x,y) — поўны дыферэнцыял функцыі f(x,y)
АЕ — прырашчэнне фізічнай велічыні Е
dU, dS — бесканечна малыя прырашчэнні (поўныя дыферэнцыялы) фізічных велічынь, якія з'яўляюцца функцыямі стану сістэмы (напрыклад: энергія, энтрапія)
6А, 6Q — бесканечна малыя (элементарныя) значэнні фізічных велічынь, якія з яўляюцца функцыямі працэсу (напрыклад: работы, колькасць цеплаты)
р , Н — аператар фізічнай велічыні ў квантавай механіцы
бке — сімвал Кранекера
(а , = аіі— скалярны здабытак вектараў а і £
[а, Я = вектарны здабытак вектараў а і ?
(а, [^, b , = a • (^х — змешаны здабытак
вектараў a , с
[?, [?, cl] = [?, = ?х(?х^ — падвойны вектарны
здабытак вектараў a , о і с
г*(0 — вектар-функцыя (вектарная функцыя) скалярнага аргумента t
d^f)
— ■ = r '(f) = r(f) — першая вытворная вектар-функцыі r(t)
па аргуменце t
d2^ (t) ч.
2 = r "(t) = r (f) — другая вытворная вектар-функцыі
r[t) па аргуменце t
r^(x;y,z) — радыус-вектар пункта M(x;y;z)
d 7(dx\dy,dz) — прырашчэнне радыус-вектара r*(x;y;z)
d S — арыентаваны элемент паверхні
V = — аператар набла, аператар Гаміль-
тана
<р (?) — скалярнае поле
? (?) — вектарнае поле
/ . d?) — цыркуляцыя вектарнага поля a (?) уздоўж
крывой (L)
f — паток вектарнага поля ? праз паверхню (S)
(5)
= Sr^d tp(?) — градыент скалярнага поля <р(?) [V,a(^] = div а(?) — дывергенцыя вектарнага поля а(?) [ V,a(z^] = rot а(?) — віхор вектарнага поля а(?)
Даведачнае выданне
Болсун Аляксандр Іванавіч РУСКА-БЕЛАРУСКІ ФІЗІЧНЫ СЛОЎНІК
Асноўныя тэрміны
Каля 5000 тэрмінаў
Загадчык рэдакцыі Т.М.Кароткая
Рэдактар Т.А.Меляшкевіч
Мастак В.П. Мурашка
Мастацкі рэдактар С.Р. Слюнчанка
Тэхнічны рэдактар М,/, Грыневіч
Карэктары: В.І. Багдановіч, І.П. Васілеўская, Т.Я. Радзевіч, Л.У. Сідарава, Л.В. Суцягіна, А.А. Федасеева
Падрыхтоўка арыгінал-макета С.А. Макаёнка
Аператары НВС: С.А. Быткоўская, І.У. Грыцэль, Н.М. Зубкевіч
Н/К
Падпісана да друку з арыгінал-макета 01.04.93. Фармат 60x90 1/32. Папера афсет. Гарнітура тып таймс. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 5,5. Ум. фарба-адб. 5,5. Ул.-выд. арк. 7,53. Тыраж 5000 экз. Зак. 405.
Выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. 220072, г.Мінск, вул. Ф.Скарыны, 15а.
Набрана на НВС выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі.
Надрукавана на Мінскай фабрыцы каляровага друку. Рэспубліка Беларусь, 220115, г. Мінск, вул. Каржанеўскага, 20.
Болсун А.І.
Б 79 Руска-беларускі фізічны слоўнік: Асноўн. тэрміны: Каля 5000 тэрмінаў / Пад рэд. А.А.Богуша. — Мн.: БелЭн, 1993. — 173 с.
ISBN 5-85700-140-4.
Слоўнік змяшчае каля 5000 тэрмінаў па ўсіх раздзелах фізікі, а таксама некаторыя матэматычныя і тэхнічныя тэрміны, якія найчасцей сустракаюцца ў навуковай і вучэбнай літаратуры па фізіцы. Разлічаны на шырокае кола чытачоў: ад навуковых супрацоўнікаў да студэнтаў і школьнікаў. Ён будзе карысным для выкладчыкаў фізікі, перакладчыкаў навуковай і вучэбнай літаратуры па фізіцы, а таксама для тых, хто цікавіцца беларускай фізічнай тэрміналогіяй і выкарыстоўвае яе ў сваёй рабоце.
4602030000 -006
Б 7-93 ББК 22.3 + 81. 2Р-4
М 318(03) 93
ВЫДАВЕЦТВА “БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ" ІМЯ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ РЫХТУЕ ДА ВЫДАННЯ НАСТУПНЫЯ СЛОЎНІКІ:
Руска-беларускі слоўнік. У 3 тамах.
Лепешаў І.Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы. У 2 тамах.
Шкраба І.Р. Самабытнае слова: беларуская безэквівалентная лексіка ў рускамоўным дачыненні.
Бардовіч А.М., Круталевіч М.М.,
Лукашанец А.А. Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы.
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (дапаможнік для вучняў пачатковых класаў).
 
1
Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.