Слоўнік асабовых уласных імён

Слоўнік асабовых уласных імён

Выдавец: Народная асвета
Памер: 286с.
Мінск 2017
64.19 МБ

У. М. Завальнюк В. К. Раманцэвіч
СЛОУНІК
АСАБОВЫХ
УЛАСНЫХ ШЁН
У. М. Завальнюк
В. К. Раманцэвіч
СЛОЎНІК
АСАБОВЫХ УЛАСНЫХ ІМЁН
МІНСК «НАРОДНАЯ АСВЕТА» 2017
УДК 811.161.3’373.231’374
ББК 81.2Беи-4
3-13
Пад агульнай рэдакцыяй члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара філалагічных навук А. А. Лукашанца
Рэцэнзенты:
доктар філалагічных навук, прафесар Г. М. Мезенка', кандидат філалагічных навук А. К. Усціновіч
Выпуск выдання ажыццёўлены па заказе і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
I8В^ 978-985-03-2743-7
© Завальнюк У. М„ Раманцэвіч В. К., 2017
© Афармленне. УП «Народная асвета», 2017
ПРАДМОВА
Слоўнік асабовых уласных імён складзены ў адпаведнасці з новымі правіламі беларускай арфаграфіі, зацверджанымі Законам Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (№ 420-3 ад 23 ліпеня 2008 г.) і мае нарматыўны характар.
Мэта слоўніка — забяспечыць патрэбы сучаснай беларускай афіцыйнай іменаслоўнай практыкі; павысіць культуру вуснага і пісьмовага маўлення жыхароў Беларусі ў гэтай сферы моўнай дзейнасці; аказаць дапамогу банькам пры выбары для дзяцей імён у адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы і існуючай іменаслоўнай практыкай, а таксама хрысціянскай (праваслаўнай ці каталіцкай) традыцыяй; упарадкаваць выкарыстанне ў афіцыйных дакументах, што сведчаць асобу, імён, якія даюцца дзецям пры хрышчэнні. Гэтымі мэтамі абумоўлена структура слоўніка і слоўнікавага артикула, а таксама рэестр саміх беларускіх мужчынскіх і жаночых імён у слоўніку, які істотна пашыраны за кошт уласных імён (і іх варыянтаў), што даюцца дзецям пры хрышчэнні паводле праваслаўнага і каталіцкага абрадаў.
У слоўніку да беларускіх мужчынскіх і жаночых імён прыводзяцца іх рускія адпаведнікі, што вельмі важна для афіцыйнай іменаслоўнай практыкі ў сітуацыі дзяржаўнага беларуска-рускага двухмоўя, калі ў дакументах, што сведчаць асобу (пашпартах і інш.), імёны, імёны па бацьку і прозвішчы асоб абавязкова запісваюцца на дзяржаўных беларускай і рускай мовах.
Уласныя імёны з’яўляюцца істотнай састаўной часткай слоўнікавага складу любой мовы, вызначаюць яе нацыяльнальную спецыфіку. Асабовыя ўласныя імёны ўваходзяць у нацыянальны лексікон беларускай мовы, аднак істотна адрозніваюцца ад агульных найменняў як па сваім складзе і асаблівасцях гістарычнага фарміравання, так і па сваёй функцыянальнай ролі.
Уласнае асабовае імя разам з іменем па бацьку і прозвішчам з’яўляецца найважнейшым сродкам ідэнтыфікацыі асобы, паколькі кожны грамадзянін нашай краіны, як і кожны чалавек наогул, атрымлівае ўласнае імя адразу пасля нараджэння, якое суправаджае яго на працягу ўсяго жыцця. Выбранае імя запісваецца ў дакументах, што сведчаць асобу: у пасведчанні аб нараджэнні, пашпарце, дакументах аб адукацыі, у пасведчанні аб заключэнні шлюбу і інш. Уласнае імя перадаецца ў спадчыну ад бацькоў дзецям, паколькі ў пасведчанні аб нараджэнні абавязкова ўказваюцца імёны бацькі і маці. Імя бацькі перадаецца асобе і ў выглядзе імені па бацьку, якое разам з уласным іменем і прозвішчам выступае абавязковай часткай сучаснай трохкампанентнай формулы афіцыйнага наймення асобы ў Рэспубліцы Беларусь.
Уласныя асабовыя імёны выконваюць спецыфічную функцию ідэнтыфікацыі асобы. У сучасным ужыванні яны не выражаюць ніякага сэнсавага значэння, а толькі ўказваюць на асобу, выдзяляюць яе з кола іншых, хаця гістарычна многія ўласныя імёны суадносяцца з агульнаўжывальнымі словамі і выразамі з пэўным лексічным значэннем. Адам — узяты з зямлі (яўр.), Ева — прамаці ўсіх людзей (яўр.), Лука — які нарадзіўся пры ўзыходзе сонца (лац.), Павел — малы, маленькі (лац.), Ананііі — дар Божы, каго Бог дараваў і ахоўвае (яўр.), Дароцій — Божы дар (грэч.), Андрэй — мужны, храбры, адважны (грэч.), Цімафей — з павагай да Бога (грэч.), Георгій — земляроб (грэч.), Аўдзей — слуга Гасподні (яўр.), Гражына — прыгожая (літ.), Ждан — якога чакаюць, чакаемы (ст.-слав.), Усяслаў — славуты (слав.) і інш.
Менавіта асабовае ўласнае імя ў сукупнасці з прозвішчам і іменем па бацьку дазваляе ідэнтыфікаваць асобу з усяго соцыуму, людской супольнасці ў цэлым. Выкарыстанне і функцыянаванне ўласных імён з’яўляецца не толькі асабістай справай носьбіта таго ці іншага імені, але і ўсяго грамадства. Дзякуючы ўласнаму імені асоба не толькі становіцца паўнавартасным членам калектыву, але і пакідае свой след у гісторыі. Увогуле сёння цяжка сабе ўявіць функцыянаванне грамадства і яго інстытутаў без уласных імён і прозвішч. Таму вельмі важна і неабходна ведаць асаблівасці свайго нацыянальнага іменніка і карэктна яго выкарыстоўваць у сучаснай іменаслоўнай практыцы.
Вывучэннем сістэмы ўласных і.мён, у тым ліку асабовых, займаецца асобны раздзел анамастыкі — антрапаніміка, якая не толькі фіксуе і сістэматызуе наяўны інвентар гэтых моўных сродкаў ідэнтыфікацыі асобы, але і вывучае гісторыю фарміравання сучасных нацыянальных антрапанімічных сістэм.
Сучасны беларускі іменаслоў фарміраваўся на працягу многіх стагоддзяў і ўключае ў свой склад мужчынскія і жаночыя імёны самага разнастайнага паходжання. Яго аснову складаюць хрысціянскія імёны, якія аб’ядноўваюць спрадвечныя ўласныя асабовыя імёны, што склаліся на ўласным беларускім і ўсходнеславянскім моўным матэрыяле (Уладзімір, Яраслаў, Вячаслаў, Святаслаў, Ждан, Гарыслава, Рада, Радамір, Радзім,Радзіслава і інш.), а таксама імёны старажытнаяўрэйскага (Іван, Сямён, Міхаіл, Ганна, Марыя і інш.), грэчаскага (Георгій, Андрэй, Аляксандр, Несцер, Платон, Фёдар, Алена, Алімпіяда, Ксенія, Агата, Пётр і інш.), лацінскага (Валерый, Марк, Валянцін, Максім, Сяргей, Агрыпіна, Клаўдзія і інш.) паходжання. У сучасным беларускім антрапаніміконе трывала замацаваліся і ўспрымаюцца як уласныя многія імёны, што прыйшлі з моў іншых народаў, з якімі кантактавалі нашы
продкі, напрыклад: Вітаўт, Альгерд, Алег, Глеб, Ігар, Руслан, Вольга, Тамара, Ніна, Рагнеда і інш.
Сучасны беларускі іменаслоў таксама ўключае імёны, што прыйшлі з іншых еўрапейскіх моў, тыпу Арнольд, Артур,Жанна, Віялета, Элеанора. Іх пашырэнню спрыялі папулярныя творы мастацкай літаратуры, радыё і тэлебачанне, кіно і інтэрнэт-камунікацыя. Як самастойныя імёны функцыянуюць зараз многія пашыраныя ў сучасных еўрапейскіх народаў скарочаныя, памяншальныя і ласкальныя формы тыпу Ада, Аніта, Эрна, Рыта.
Асобную групу сучаснага беларускага іменаслова складаюць так званыя рэвалюцыйныя імёны, якія з’явіліся ў 20-я гады XX стагоддзя і сталі сімваламі савецкага ладу жыцця і камуністычнай ідэалогіі. Да такіх імён адносяцца Ідэя, Інтэрна, Трактарына, Воля, Свобода, Слава, Кім, Іскра, Нінель, Уладзілен, Марлен, Мэлк і інш. Такія імёны да гэтага часу сустракаюцца не толькі ў творах мастацкай і іншай літаратуры, але іх носьбітамі з’яўляюцца і грамадзяне нашай краіны.
Найбольш пашыранымі і ўжывальнымі ў наш час з’яўляюцца імёны, якія адносяцца да сістэмы традыцыйных хрысціянскіх імён (Аляксандр, Аляксей, Іван, Канстанцін, Мікалай, Міхаіл, Павел, Пётр, Уладзімір, Алена, Валянціна, Вера, Ганна, Ксенія, Людміла, Марыя, Надзея, Ніна, Сафія і інш.), а таксама імёны, якія звязаны з гісторыяй і культурай беларускага народа (Вітаўт, Альгерд, Рагнеда і інш.).
Асаблівасцю функцыянавання хрысціянскай па паходжанні часткі сучаснага беларускага іменніка з’яўляецца тое, што ў ёй паралельна выкарыстоўваецца некалькі самастойных падсістэм: візантыйскаправаслаўная (найбольш набліжаная да сучаснай рускай іменаслоўнай традыцыі), рымска-каталіцкая (у значнай ступені суадносная з польскім іменасловам) і ўласная беларуская народная (найбольш нацыянальна адметная). Частка гэтых паралельных радоў імён поўнасцю супадае па гукавым складзе і напісанні (Адам, Раман, Пётр і інш.), а другая — мае неаднолькавае фанетычнае афармленне, што знаходзіць адлюстраванне і на пісьме. Параўнаем, напрыклад, рады візантыйска-праваслаўных і рымска-каталіцкіх імён: Фёкла і Тэкля, Фама і Тамаш, Іван і Ян, Іосіф і Юзаф, Сцяпан і Стэфан, Алена і Гелена, Вікенцій і Вінірнт, Мацвей і Матэвуш і г. д. Побач з традыцыйнымі формамі хрысціянскіх імён Васілій, Генадзій, Анатолій, Аркадзій, Пракопій, Якаў, Іосіф, Яўгеній ужываюцца народныя Васіль, Генадзь, Анатоль, Пракон, Якуб, Язэп, Яўген, якія таксама маюць статус пашпартных (дакументальных). Усе названыя вышэй разрады асабовых уласных імён адносяцца да так званых свецкіх імён, якія пашыраны ў сучаснай іменаслоўнай практыцы ў Беларусі і выкарыстоўваюцца ў якасці дакументальных (пашпартных).
Разам з тым, сучасная афіцыйная іменаслоўная практика ў апошнія дзесяцігоддзі істотна ўскладняецца пашырэннем кананічных (праваслаўных і каталіцкіх) хрысціянскіх імён, што выкарыстоўваюцца пры хрышчэнні дзяцей, вымаўленне і напісанне якіх набліжаюцца да царкоўнаславянскай пісьмовай традыцыі і адрозніваюцца ад адпаведных агульнаўжывальных, напрыклад: Ілля (Ілья) і Ілія, Аляксей і Аляксій, Іван і Іаан, Ганна і Анна і інш. Асаблівасцю гэтага разраду сучаснага іменаслова з’яўляецца тое, што іх носьбітамі былі біблейскія асобы і персанажы, якія ўпамінаюцца ў Старым і Новым Запаветах Бібліі (апосталы, архангелы і інш.), а таксама канкрэтныя гістарычныя асобы, якія ўшаноўваюцца хрысціянскай царквой (святыя, мучанікі і інш.). Кананічныя хрысціянскія імёны таксама характарызуюцца істотнай варыянтнасцю, што абумоўлена прывязанасцю таго ці іншага варыянта да канкрэтнай гістарычнай асобы (біблейскага персанажа, царкоўнага іерарха, святога ці мучаніка), традыцыяй напісання імён у свецкай і хрысціянскай (царкоўнай) літаратуры, розным напісаннем аднаго і таго ж імені, принятым у розных хрысціянскіх канфесіях, і інш. (напрыклад, Аляксей і Аляксій, Іван і Іаан, Ганна і Анна, Сцяфан і Стэфан, Гаўрыіл і Габрыэль, Бернадэта і Бярнарда, Соф ’я і Сафія, Ілля (Ілья) і Ілія, Маргарыта і Малгажата, Давід і Давыд, Маісей і Майсей, Матфей і Мацвей, Таціяна і Таццяна, Фулвіян і Фульвіян, Фама і Тамаш, Данііл і Даніэль, Феафіл і Тэафіл, Варвара і Барбара, Елізавета (Елісавета) і Альжбета). Носьбіты гэтых імён, як і многіх іншых хрысціянскіх імён (Аляксандр, Аляксей, Міхаіл, Сцяпан, Алена, Ніна, Марыя), якія сталі часткай свецкага іменніка, памінаюцца ў пэўныя дні царкоўнага календаря, што часта ўлічваецца пры выбары імені дзіцяці. Кананічныя (каляндарныя) хрысціянскія імёны і іх варыянты ўключаны ў рэестр слоўніка як самастойныя, якія могуць выкарыстоўвацца паралельна са свецкімі пры афармленні дакументаў, што сведчаць асобу (пасведчанняў аб нараджэнні, пашпартоў, пасведчанняў аб заключэнні шлюбу і інш.). Гэта, па меркаванні ўкладальнікаў слоўніка, неабходна дзеля забеспячэння аднолькавага напісання імені і імені па баньку як у афіцыйных дакументах (пашпартах), так і царкоўных, якія выдаюцца пры хрышчэнні дзіцяці або пры вянчанні.
Аснову слоўніка складаюць наступныя крыніцы:
1. Беларускі праваслаўны каляндар на 2011 г. — Мінск, 2010. — 168 с.
2. Рымскі Імшал для дыяцэзій Беларусі. — Мінск, 2010. — 1712 с.
3. Слоўнік асабовых уласных імён / уклад. М. Р. Суднік ; пад рэд. А. А. Лукашанца. — 2-е выд., выпраўл. і дапрац. — Мінск, 2005. — 176 с.
4. Усціновіч А. К. Слоўнік асабовых уласных імён. — Мінск, 2011. — 240 с.
Структура слоўніка і слоўнікавага артикула
Паводле структуры ўвесь слоўнік складаецца з трох частак і аднаго Дадатку.
Першая (асноўная) частка «Беларуска-рускі слоўнік імён» уключае мужчынскія і жаночыя імёны, якія пададзены ў асобных раздзелах у алфавітным парадку. Загалоўным словам (выдзелена паўтлустым шрыфтам) у слоўнікавым артикуле з’яўляецца канкрэтнае асабовае імя.
Слоўнікавы артыкул з загалоўным мужчынскім іменем утрымлівае найбольш пашыраныя ў неафіцыйным ужыванні размоўныя формы (падаюцца ў дужках, калі яны ёсць), мужчынскія і жаночыя імёны па бацьку, рускі эквівалент і ўтвораныя ад яго мужчынскія і жаночыя імёны па бацьку. Напрыклад:
Адам (разм. Адась) Адамавіч, Адамаўна — Адам Адамович, Адамовна
Канстанцін (разм. Кастўсь, Кбстусь, Касцюк, Касташ, Кбсця) Канстанцінавіч, Канстанцінаўна — Константйн Константинович, Константиновна
Мікалай (разм. Мікбла, Коля) Мікалаевіч, Мікалаеўна — Николай Нико­лаевич, Николаевна
Інакёнцій (разм. Інацэнт) Інакёнцьевіч, Інакёнцьеўна — Иннокентий Иннокентиевич, Иннокентиевна (Иннокентьевич, Иннокентьевна)
Кандрацій Кандрацьевіч, Кандрацьеўна — Кондратий Кондратиевич, Кондратиевна (Кондратьевич, Кондратьевна)
Размоўныя варыянты імён падаюцца ў алфавітным парадку як асобныя слоўнікавыя артыкулы з адпаведнай адсылкай.
Павел (разм. Павал, Паўла, Паўлб, Паўлўсь, Паўлюк, Паша) Паўлавіч, Паўлаўна — Павел Павлович, Павловна
Павал, разм., гл. Павел
Пауло, разм., гл. Павел
Паўлўеь, разм., гл. Павел
Паўлюк, разм., гл. Павел
Паша, разм., гл. Павел
Калі ў беларускай мове ў якасці афіцыйных ужываюцца два варыянты аднаго імені, якія маюць адзін адпаведнік у рускай мове, яны падаюцца ў адным артыкуле праз злучнік і. Другі варыянт імені падаецца таксама як загалоўнае слова ў алфавітным парадку з адсылкай да адпаведнага артикула. Напрыклад:
Генадзій Генадзьевіч, Генадзьеўна і Генадзь (разм. Гёна, Гёнусь) Генадзевіч, Генадзеўна — Геннадий Геннадиевич, Геннадиевна (Геннадьевич, Ген­надьевна)
Генадзь, гл. Генадзій
Іардан Іарданавіч, Іарданаўна і Ярдан Ярданавіч, Ярданаўна — Иордан Иорданович, Иордановна
Ярдан, гл. Іардан
Зігмунд Зігмундавіч, Зігмундаўна і Зыгмунд (разм. Зыгмусь) Зыгмундавіч, Зыгмундаўна — Зйгмунд Зйгмундовйч, Зйгмундовна
Зьігмунд, гл. Зігмунд
Розныя варыянты аднаго імені, якія ўжываюцца як афіцыйныя (пашпартныя імёны) і маюць розныя адпаведнікі ў рускай мове, падаюцца асобнымі артыкуламі. Напрыклад:
Аляксандр (разм. Аляксандар, Аляксандра, Аляхнб, Олесь, Саша, Саня) Аляксандравіч, Аляксандраўна — Александр Александрович, Александровна
Алесь Алёсевіч, Алёсеўна — Алесь Алёсевич, Алёсевна
Захар (разм. Захара) Захаравіч, Захараўна — Захар Захарович, Захаровна
Захарый Захар’евіч, Захар’еўна — Захарий Захариевич, Захариевна (За­харьевич. Захарьевна)
Сёргій Сёргіевіч, Сёргіеўна — Сергий Сёргиевич, Сёргиевна
Сяргёй (разм. Сяржўк, Сярбжа) Сяргёевіч, Сяргёеўна — Сергей Сергее­вич, Сергёевна
Іаан Іаанавіч, Іаанаўна — Иоанн Иоаннович, Иоанновна
1ван (разм. Ваня, Ясь. Янка, Янўк, Івась) Іванавіч, Іванаўна — Иван Ива­нович, Ивановна
Ян (разм. Янка, Янўк, Ясь) Янавіч, Янаўна — Ян Янович, Яновна
Да жаночых імён даюцца рускія адпаведнікі, а таксама ўказваюцца пашыраныя размоўныя варыянты:
Анастасія / Настасся (разм. Наста, Насця) — Анастасйя
Вераніка — Веронйка
Зінаіда (разм. Зіна) — Зинайда
Кацярына (разм. Катра, Каця) — Екатерина
Лідзія (разм. Ліда) — Лйдия
Надзёя (разм. Надзя) — Надёжда
Яраслава — Ярослава
У другой частцы слоўніка «Каляндар імён» усе імёны, якія даюцца асобам пры хрышчэнні, размешчаны па днях календара на працягу года. У гэтыя дні ў храмах, каталіцкіх і праваслаўных, памінаюцца кананізаваныя святыя — носьбіты гэтых імён. Усе імёны кожнага дня незалежна ад канфесіі запісаны ў алфавітным парадку, спачатку ідуць мужчынскія, затым — жаночыя. Параўнаем, напрыклад, 10 студзеня:
Агапон, Аляксандр, Аркадзій, Арэфа (Арэфій), Вільгельм, Гаргоній, Глікерый (Глікер), Грыгорый, Дабраслаў, Дарафей, Зінон, Іван (Ян), Ігнацій (Ігнат), Індзіс, Карнаш, Карнілій (Карніла. Карніл, Карней), Леанід, Мардоній, Міг-
доній, Мікалай, Нікадзім, Ніканор, Павел, Пётр, Уладзіслаў (Уладыслаў), Феакціст, Феафіл (Фяфіл), Яфімій (Яфім, Яўфімій)
Агафія (Агаф’я, Агата), Агрэня, Галіна, Дабраслава, Дамініка (Дамінікія), Данута (Дана), Дарафея (Дарацея, Дарота), Домна, Зіновія, Уладзіслава, Феафіла (Фяфіла), Эліза, Эліса
У дужках падаюцца варыянты, якімі называліся розныя асобы.
У трэцяй частцы слоўніка «Паходжанне і значэнне ўласных імён» прыводзяцца звесткі пра значэнне кожнага імені і з якой мовы яно прыйшло. Пры некаторых імёнах падаецца іншая важная інфармацыя, напрыклад, хто быў носьбітам гэтага імені: Гаўрыіл арх. — муж Божы, моц Божая (яўр.), Данііл прар. — суддзя Божы (яўр.), Саламонія мак. — смірная (яўр.), Цімафей ап. — пачцівы да Бога (грэч).
Імёны, паходжанне і лексічнае значэнне якіх не вызначана, суправаджаюцца наметай рэдк.
У Дадатку слоўніка падаюцца ў табліцах узоры скланення імён, імён па бацьку і некаторых тыпаў прозвішч у беларускай і рускай мовах, што вельмі важна для афіцыйнай пісьмовай практыкі.
Складальнікі слоўніка чакаюць і з удзячнасцю прымуць усе заўвагі і парады па выпраўленні гэтай кнігі. Вашы прапановы просім накіроўваць на адрас: Мінск, 220050, вул. Савецкая, д. 15. Завалънюку У М.
Аляксандр Лукашанец
* * *
За аказанне дзейснай дапамогі ў складанні слоўніка аўтарскі калектыў выказвае падзяку
магістру тэалогіі протаіерэю Яўгенію Грамыку, клірыку Мінскага храма іконы Божай Маці «Неўпіваемая Чаша»,
доктару філалагічных навук прафесару Валянціне Пятроўне Лемцюговай,
доктару філалагічных навук прафесару Адаму Іосіфавічу Мальдзісу,
доктару філалагічных навук прафесару БДУ Ірыне Алегаўне Гапоненка,
навуковаму супрацоўніку аддзела лексікалогіі і лексікаграфіі ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі» Алене Мікалаеўне Анісім,
выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры лінгвагуманітарнага каледжа УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт» Алесю Віктаравічу Чэчату і Ліліі Пятроўне Чэчат.
БЕЛАРУСКІ АЛФАВІТ
АаБбВвГг
(а) (бэ) (вэ) (гэ)
Д д (Дждж,Дздз)
(дэ)
Ее Ёё Жж 3 з
(е) (ё) (жэ) (зэ)
I і Й й К к Л л
(і) (і нескладовае) (ка) (эл)
М м Н н Оо П п
(эм) (эн) (о) (пэ)
Р р Сс Тт Уу
(эр) (эс) (тэ) (у)
Ўў Фф Хх
(у нескладовае)
Ц ц Ч ч Ш ш Ы ы
(цэ)1 (чэ) (ша) (ы)
Ьь ЭэЮюЯя
(мяккі знак) (э) (ю) (я)
ап. — апостал
арх. — архангел
мак. — Макавейскі мучанік прар. — прарок
НАЗВЫ МОУ
ан гл. —
англійская
сір. — сірыйская
араб. -
арабская
сканд. — скандынаўская
арам. -
— арамейская
сл. — славацкая
асір. —
асірыйская
слав. — славянская
арм. —
армянская
ст.-англ. — старажытнаанглійская
балг. —
балгарская
ст.-арм. — старажытнаармянская
бурацк.
— бурацкая
ст.-герм. — старажытнагерманская
венг. —
венгерская
ст.-грэч. — старажытнагрэчаская
гальск.
— гальская
ст.-інд. — старажытнаіндыйская
герм. —
германская
ст.-ірл. — старажытнаірландская
готф. -
— готфская
ст.-ісп. — старажытнаіспанская
гоцк. —
гоцкая
ст.-кельцк. — старажытнакельцкая
груз. —
грузінская
ст.-перс. — старажытнаперсідская
грэч. —
грэчаская
ст.-польск. — старажытнапольская
егіп. —
егіпецкая
ст.-руск. — старажытнаруская
інд. —
індыйская
ст.-сканд. — стараскандынаўская
іран. —
іранская
ст.-слав. — старажытнаславянская
ірл. —
ірландская
ст.-яўр. — старажытнаяўрэйская
ісп. —
іспанская
тамільск. — тамільская
іт. — і
італьянская
тат. — татарская
кельцк.
— кельцкая
укр. — украі некая
лац. —
лацінская
фінік. — фінікійская
літ. —
літоўская
фін. — фінская
ням. —
нямецкая
франц. — французская
перс. —
персідская
халдз. — халдзейская
польск.
— польская
цюрк. — цюркская
рус. —
руская
швед. — шведская
сакс. —
саксонская
яп. — японская
серб. —
сербская
яўр. — яўрэйская
БЕЛАРУСКА-РУСКІ СЛОЎНІК ІМЁН
МУЖЧЫНСКІЯ ІМЁНЫ
А
Аарон Аарбнавіч, Аарбнаўна -
Аарон Ааронович, Аарбновна
Аба Абавіч, Абаўна — Аба Або­вич, Абовна
Абакўм, гл. Авакўм
Абдбн Абдбнавіч, Абдбнаўна -
Абдбн Абдбновйч, Абдбновна
Абелярд Абелярдавіч, Абелярдаўна — Абелярд Абелярдовйч, Абелярдовна
Аббн Аббнавіч, Аббнаўна
Абббн Абббновйч, Абббновна
Абраам Абраамавіч, Абраамаўна — Абраам Абраамовйч, Абраамовна
Абрам (разм. Абрась, Абрўк) Абрамавіч, Абрамаўна — Абрам Абрамович, Абрамовна
Абрамій Абрам’евіч, Абрам’еўна — Абрамий Абрамйевйч, Абрамйевна (Абрамьевйч, Абрамьевна)
Абрась, разы., гл. Абрам
Абрўк, разы., гл. Абрам
Абўндзій, гл. Авўндзій
Авадбн Авадбнавіч, Авадбнаўна — Авадбн Авадбновйч, Авадбновна
Авакір Авакіравіч. Авакіраўна — Аввакйр Аввакйровйч, Аввакйровна
Авакўм (разы. Вбкум) Авакўмавіч, Авакўмаўна і Абакўм Абакўмавіч, Абакўмаўна
Аввакўм Аввакумович, Авва­кумовна
Авель Авелевіч, Авелеўна — Авель Авелевич, Авелевна
Авёркій Авёркіевіч, Авёркіеўна— Авёркий Аверкиевич, Аверки­евна
Авёрый Авёрыевіч, Авёрыеўна — Авёрий Авериевич, Авериевна
Авід Авідавіч, Авідаўна — Авйд Авйдовйч,Авйдовна
Авідзій Авідзьевіч, Авідзьеўна — Овйдий Овйдйевйч, Овйдйевна (Овйдьевйч, Овйдьевна)
Авім Авімавіч, Авімаўна — Авйм Авймовйч, Авймовна
Авісалбн Авісалбнавіч, Авісалбнаўна — Авйсолбн Авнсолбновйч, Авйсолбновна
Авіў Авівавіч, Авіваўна — Авйв Авйвовйч, Авйвовна
Авудзім Авудзімавіч, Авудзімаўна — Авудйм Авудймовйч, Авудймовна
Авўндзій Авўндзіевіч, Авўндзіеўна і Абўндзій Абўндзіевіч, Абўндзіеўна — Авўнднй Авўндйевйч, Авўндйевна
Авянір (разм. Вінўсь) Авяніравіч, Авяніраўна — Авенйр Авенйровйч, Авенйровна
Авянцін Авянцінавіч, Авянцінаўна — Авентйн Авентйновйч, Авентйновна
Авярнін Авярцінавіч, Авярцінаўна — Авертйн Авертйновйч, Авертйновна
Авяр'ян Авяр’янавіч, Авяр’янаўна — Аверьян Аверьянович, Аверьяновна
Агава Агававіч, Агаваўна — Агавва Агаввович, Агаввовна
Агап Агапавіч, Агапаўна — Агап Агапович, Агаповна
Агапёй Агапёевіч, Агапёеўна — Агапёй Агапёевпч, Агапёевна
Агапій Агап'евіч, Агап’еўна — Агапий Агапиевич, Агапиевна (Агапьевич, Агапьевна)
Агапіт Агапітавіч, Агапітаўна — Агапйт Агапйтович, Агапйтовна
Агапон, гл. Агафон
Агаў Агававіч, Агаваўна — Агав Агавович, Агавовна
Агафадор Агафадбравіч, Агафадбраўна — Агафодор Агафодорович, Агафодбровна
Агафангел Агафангелавіч, Агафангелаўна — Агафангел Ага­фангелович, Агафангеловна
Агафапбд Агафапбдавіч, Агафапбдаўна — Агафопбд Агафопбдович, Агафопбдовна
Агафон Агафбнавіч, Агафбнаўна / Агапон Агапбнавіч, Агапбнаўна — Агафон Агафонович, Агафоновна
Агафбнік Агафбнікавіч, Агафбнікаўна — Агафоник Агафбникович,Агафбниковна
Агафбпус Агафбпусавіч, Агафбпусаўна — Агафбпус Агафбпусович, Агафбпусовна
Агёй Агёевіч, Агёеўна — Аггёй Аггеевич, Аггеевна
Агілій Агільевіч, Агільеўна Агйлий Агйлиевич, Агйлиевна (Агйльевич, Агйльевна)
Аглаій Аглаіевіч, Аглаіеўна —
Аглаий Аглаиевич, Аглаиевна
Аглай Аглаевіч, Аглаеўна —
Аглай Аглаевич, Аглаевна
Агн Агнавіч, Агнаўна — Агн Агнович, Агновна
Агній Агніевіч, Агніеўна
Агнйй Агнйевич, Агнйевна
Аграфій Аграфіевіч, Аграфіеўна — Аграфий Аграфиевич, Аграфиевна
Агрыкол Агрыкблавіч, Агрыкблаўна — Агрикол Агрикблович, Агрикбловна
Агрьіпа Агрыпавіч, Агрыпаўна —
Агрйппа Агрйппович, Агрйпповна
Агрыпін Агрыпінавіч, Агрыпінаўна — Агриппйн Агриппйнович, Агриппйновна
Адальбёрт Адальбёртавіч, Адальбёртаўна — Адальбёрт Адальбёртович,Адальбёртовна
Адалюк, разм., гл. Адольф
Адам (разм. Адась, Адаш) Адамавіч, Адамаўна — Адам Ада­мович, Адамовна
Аданай Аданаевіч. Аданаеўна -
Адонай Адонаевич, Адонаевна
Адась, разм., гл. Адам
Адаўкт Адаўктавіч, Адаўктаўна—
Адавкт Адавктович, Адавктовна
Адаш, разм., гл. Адам
Адзікій Адзікіевіч, Адзікіеўна —
Адйкий Адйкиевич, Адйкиевна
Адольф (разм. Адалюк) Адбльфавіч, Адбльфаўна — Адольф Адольфович, Адольфовна
Адбн Адбнавіч, Адбнаўна — Адбн Адбновйч, Адбновна
Адбніс Адбнісавіч, Адбнісаўна — Адонис Адонисович, Адони­совна
Адрыян (разм. Адрыяш) Адрыянавіч, Адрыянаўна — Адриан Адрианович, Адриановна
Адрыяш, разм., гл. Адрыян
Адуард, разм., гл. Эдуард
Адылбн Адылбнавіч, Адылбнаўна — Одилон Одилбнович, Одилбновна
Адэадат Адэадатавіч, Адэадатаўна — Адеодат Адеодатович, Адеодатовна
Адэльгар Адэльгаравіч, Адэльгараўна — Адельгар Адельгарович, Адельгаровна
Адэльфій Адэльфіевіч, Адэльфіеўна — Адёльфий Адёльфиевич, Адёльфиевна
Ад’ютус Ад’ютусавіч, Ад’ютусаўна — Адыбтус Адьютусович, Адыбтусовна
Аза Азавіч, Азаўна — Аза Азо­вич, Азовна
Азадан Азаданавіч, Азаданаўна — Азадан Азаданович, Азадановна
Азар, гл. Азарый
Азарый Азарыевіч, Азарыеўна і Азар Азаравіч, Азараўна — Азарий Азариевич, Азариевна (Азарьевич. Азарьевна)
Азарыя Азарыевіч, Азарыеўна — Азария Азариевич, Азариевна
Азат Азатавіч, Азатаўна — Азат Азатович, Азатовна
Айфал Айфалавіч, Айфалаўна — Аифал Аифалович, Аифаловна
Ака Акіч, Акінічна — Ока Окйч, Окйнична
Акакій Акакіевіч, Акакіеўна — Акакий Акакиевич, Акаки­евна
Акёпсій Акёпсіевіч, Акёпсіеўна— Акёпсий Акёпсиевич, Акёпсиевна
Акёпсім Акёпсімавіч, Акёпсімаўна — Акёпсим Акёпсимович, Акёпсимовна
Акзёльм Акзёльмавіч, Акзёльмаўна — Акзёльм Акзёльмович, Акзёльмовна
Акіла Акілавіч, Акілаўна — Акила Акйлович, Акйловна
Акім (разм. Юхша) Акімавіч, Акімаўна і Якім Якімавіч, Якімаўна — Акйм Акймовйч, Акймовна
Акімфій Акімфіевіч, Акімфіеўна — Акймфий Акймфйевйч, Акймфйевна
Акіндзін Акіндзінавіч, Акіндзінаўна — Акнндйн Акйндйновйч, Акйндйновна
Акінф (разм. Канцісь, Якбнт) Акінфавіч, Акінфаўна — Акйнф Акйнфовйч, Акйнфовна
Акінфій Акінфіевіч, Акінфіеўна — Акйнфий Акйнфйевйч, Акйнфйевна
Акбнцій Акбнцьевіч, Акбнцьеўна — Акбнтйй Акбнтйевйч, Акбнтйевна (Акбнтьевйч, Акбнтьевна)
Аксайла, разм., гл. Аўксёнцій
Аксёнцій Аксёнцьевіч, Аксёнцьеўна — Аксёнтйй Аксёнтйевйч, Аксёнтиевна (Аксентье­вич, Аксентьевна)
Аксён Аксёнавіч, Аксёнаўна — Аксён Аксёновнч, Аксёновна
Аксій Аксіевіч, Аксіеўна — Аксйй Аксйевйч, Аксйевна
Актавіян Актавіянавіч, Актавіянаўна — Октавиан Октавиа­нович, Октавиановна
Акўла Акўлавіч, Акўлаўна — Акула Акулович, Акўловна
Акундзін Акундзінавіч, Акундзінаўна — Акундйн Акундйновйч, Акундйновна
Акурсій Акурсіевіч, Акурсіеўна — Аккурсйй Аккурсйевйч, Аккурсйевна
Акуціён Акуціёнавіч, Акуціёнаўна — Акутибн Акутйбновйч, Акутйбновна
Акцябрын Акцябрьінавіч, Акцябрынаўна — Октябрйн Октябрйновйч, Октябрйновна
Алаіз (разы. Албіз, Алёйза, Альдзісь) Алаізавіч, Алаізаўна — Алойз Алойзовйч, Алойзовна
Алаізій Алаізьевіч, Алаізьеўна — Алойзйй Алойзьевйч, Алойзьевна
Алан Аланавіч, Аланаўна Олан Олановйч, Олановна
Алафёрн Алафёрнавіч, Алафёрнаўна — Олофёрн Олофёрновйч, Олофёрновна
Алёг Алёгавіч, Алёгаўна Олёг Олегович. Олеговна
Алёсь Алёсевіч, Алёсеўна —
Алёсь Алёсевйч, Алёсевна
Алёйза, разм., гл. Алаіз
Алёкса, разм., гл. Аляксёй
Алёша, ради., гл. Аляксёй
Алівёр Алівёравіч, Алівёраўна —
Оливёр Олйвёровйч, Олйвёровна
Алігбр, разм., гл. Гебргій
Алізар, разм., гл. Елізар
Алім Алімавіч, Алімаўна
Алйм Алймовйч. Алймовна
Алімп Алімпавіч, Алімпаўна -
Олймп Олймповйч,Олймповна Алімпан Алімпанавіч, Алімпа-
наўна — Олнмпан Олймпановйч, Олймпановна
Алімпій Алімпіевіч, Алімпіеўна — Олймпий Олймпйевйч, Олймпйевна
Алімпіян Алімпіянавіч, Алімпіянаўна — Олнмпнан Олймпианович, Олймпйановна
Алінархій Алінархіевіч, Алінархіеўна — Алйнархйй Алйнархиевич, Алйнархйевна
Аліп Аліпавіч, Аліпаўна
Алйп Алйповйч, Алйповна
Аліпій Аліпіевіч, Аліпіеўна —
Алйпий Алйпйевйч, Алйпйевна
Алісёй, разы., гл. Елісёй
Аліскёр Аліскёравіч, Аліскёраўна — Алискёр Алйскёровйч, Алйскёровна
Алістар, разм., гл. Арыстарх
Аліфёр Аліфёравіч, Аліфёраўна—
Алифёр Алйфёровйч, Алйфёровна
Аліхвёр Аліхвёравіч, Аліхвёраўна — Алихвёр Алйхвёровнч, Алйхвёровна
Аліцій Аліцьевіч, Аліцьеўна — Алйтнй Алйтневнч, Алйтйевна (Алйтьевйч, Алйтьевна)
Албіз, разм., гл. Алаіз
Албній Албніевіч, Албніеўна — Албний Албнйевйч, Албнйевна (Албньевйч, Албньевна)
Алфёй Алфёевіч, Алфёеўна -
Алфёй Алфеевич, Алфеевна
Алфёрый Алфёрыевіч, Алфёрыеўна — Алфёрий Алфёрйевйч, Алфёрйевна
Алфёр Алфёравіч, Алфёраўна — Алфёр Алфёровйч, Алфёровна
Алфій Алфіевіч, Алфіеўна — Алфйй Алфйевнч, Алфйевна
Альбан Альбанавіч, Альбанаўна — Альбан Альбановйч, Альбановна
Альбёрт Альбёртавіч, Альбёртаўна — Альбёрт Альбёртовнч, Альбёртовна
Альбін Альбінавіч, Альбінаўна — Альбйн Альбйновнч, Альбйновна
Альбрыхт, разы., гл. Альбрэхт
Альбрэхт (разы. Альбрыхт) Альбрэхтавіч, Альбрэхтаўна — Альбрехт Альбрёхтовйч, Альбрёхтовна
Альбярцін Альбярцінавіч, Альбярцінаўна — Альбертйн Альбертйновйч, Альбертйновна
Альбярык Альбярыкавіч, Альбярыкаўна — Альберйк Альберйковйч, Альберйковна
Альвіян Альвіянавіч, Альвіянаўна — Альвиан Альвианович, Альвиановна
Альгёрд Альгёрдавіч, Алыёрдаўна — Ольгёрд Ольгёрдовйч, Ольгердовна
Альдаральд Альдаральдавіч, Альдаральдаўна — Альдеральд Альдеральдовйч, Альдеральдовна
Альдзісь, разм., гл. Алаіз
Альмахій Альмахіевіч, Альмахіеўна — Альмахнй Альмахйевйч, Альмахйевна
Альпін Альпінавіч, Альпінаўна — Альпйн Альпйновйч, Альпйновна
Альпіній Альпіньевіч, Альпіньеўна — Альпйннй Альпйньевйч, Альпйньевна
Альтман Альтманавіч, Альтманаўна — Альтман Альтмановйч, Альтмановна
Альфонс (разм. Альфўк) Альфбнсавіч, Альфбнсаўна—Альфонс Альфонсович, Альфонсовна
Альфрэд (разм. Фрэд, Фрэдусь) Альфрэдавіч, Альфрэдаўна — Альфред Альфрёдович, Альфрёдовна
Альфўк, разм., гл. Альфонс
Алядбр, разм., гл. Іліядбр
Аляксандар, разм., гл. Аляксандр Аляксандр (разм. Аляксандар, Аляксандра, Аляхнб, Олесь, Саша, Саня) Аляксандравіч, Аляксандраўна — Александр Александрович, Александровна
Аляксандра, разм., гл. Аляксандр
Аляксёй (разм. Алёкса, Лёкса, Алёша, Лёша) Аляксёевіч, Аляксёеўна — Алексей Алек­сеевич, Алексеевна
Аляксій Аляксіевіч, Аляксіеўна—
Алексий Алексйевич, Алексйевна
Аляхнб, разм., гл. Аляксандр
Амабіль Амабілевіч, Амабілеўна — Амабйль Амабйлевич, Амабйлевна
Амадэй Амадэевіч, Амадэеўна —
Амадей Амадёевич, Амадёевна
Аманаф Аманафавіч, Аманафаўна — Аммонаф Аммонафович, Аммонафовна
Аманафа Аманафавіч, Аманафаўна — Аммонафа Аммона­фович, Аммонафовна
Аманд Амандавіч, Амандаўна —
Аманд Амандович, Амандовна Аманіт Аманітавіч, Аманітаўна—
Амонйт Амонйтович, Амонйтовна
Аманцій Аманціевіч, Аманціеўна — Амантий Амантиевич, Амантиевна (Амантьевич, Амантьевна)
Амарант Амарантавіч, Амарантаўна — Амарант Амарантович, Амарантовна
Амат Аматавіч, Аматаўна —
Амат Аматович. Аматовна Амбражэй, разм., гл. Амброс Амбрбжы, разм., гл. Амброс Амброс (разм. Амбрбжы, Амб­ражэй) Амбрбсавіч, Амбрбсаўна — Амброс Амбрбсович, Амбрбсовна
Амбрбсій Амбрбсьевіч, Амбрбсьеўна — Амбрбсий Амб-
рбсиевич, Амбросиевна (Амб­росьевич, Амбросьевна)
Амврбсій Амврбсьевіч, Амврбсьеўна — Амвросий Амв­росиевич, Амвросиевна (Амв­росьевич, Амвросьевна)
Амільяш. разм., гл. Емяльян
Аміян Аміянавіч, Аміянаўна — Аммиан Аммианович, Аммиановна
Амон Амбнавіч, Амбнаўна — Ам­мон Аммбнович, Аммбновна
Амона Амбнавіч, Амбнаўна — Аммона Аммбнович, Аммб­новна
Амбній Амбньевіч, Амбньеўна — Аммоний Аммбниевич, Аммбниевна (Аммбньевич, Аммбньевна)
Амос Амбсавіч, Амбсаўна — Амос Амосович. Амосовна
Амплёй Амплёевіч, Амплёеўна— Амплёй Амплёевич, Амплёевна
Амплій Ампліевіч, Ампліеўна — Амплйй Амплйевич, Амплйевна
Амўн Амўнавіч, Амўнаўна — Аммўн Аммунович, Аммўновна
Амфілбх Амфілбхавіч, Амфілбхаўна — Амфилбх Амфилбхович, Амфилбховна
Амфілбхій Амфілбхіевіч, Амфілбхіеўна — Амфилбхий Амфилбхиевич, Амфилбхиевна
Амфін Амфінавіч, Амфінаўна — Амфйн Амфйнович, Амфйновна
Амфія Амфіевіч, Амфіеўна — Амфйя Амфйевич, Амфйевна
Амфіян Амфіянавіч, Амфіянаўна — Амфиан Амфйановйч, Амфйановна
Амяллян, разм., гл. Емяльян
Амяльян, разм., гл. Емяльян
Амяфіт Амяфітавіч, Амяфітаўна — Амефйт Амефйтовнч, Амефйтовна
Анаклёт Анаклётавіч, Анаклётаўна — Аноклёт Аноклётовйч, Аноклётовна
Ананій Ананьевіч, Ананьеўна / Анань (разм. Нанісь) Ананевіч, Ананеўна — Ананий Ана­ниевич, Ананиевна (Ананье­вич, Ананьевна)
Ананія Ананіевіч, Ананіеўна — Анания Ананиевич, Ананиевна
Анань, гл. Ананій
Анастас (разм. Настас) Анастасавіч, Анастасаўна — Анастас Анастасович, Анастасовна
Анастасы Анастасьевіч, Анастасьеўна — Анастасий Ана­стасиевич, Анастасиевна (Ана­стасьевич, Анастасьевна)
Анатблій (разм. Толя) Анатбльевіч, Анатбльеўна / Анатоль Анатблевіч, Анатблеўна — Анатолий Анатолиевич, Ана­толиевна (Анатольевич, Ана­тольевна)
Анатоль, гл. Анатблій
Ангёлій Ангёльевіч, Ангёльеўна — Ангёлий Ангёлйевйч, Ангёлйевна (Ангёльевйч, Ангёльевна)
Ангеляр Ангеляравіч, Ангеляраўна — Ангеляр Ангеляровйч, Ангеляровна
Ангелярый Ангелярыевіч, Ангелярыеўна — Ангелярнй Ангелярйевйч, Ангелярйевна (Ангелярьевйч, Ангелярьевна)
Ангій Ангіевіч, Ангіеўна — Ангйй Ангйевйч, Ангйевна
Ангільбёрт Ангільбёртавіч, Ангільбёртаўна—АнгйльбёртАнгйльбёртовйч, Ангйльбёртовна Андрбн (разм. Андрбнь) Андрбнавіч, Андрбнаўна — Андрбн Андронович,Андроновна
Андрбній Андрбніевіч, Андрбніеўна — Андрбнйй Андрбнйевйч,Андрбнйевна
Андрбнік Андрбнікавіч, Андрбнікаўна — Андроник Анд­роникович, Андрониковна
Андрбнь. разм., гл. Андрбн
Андрос Андрбсавіч, Андрбсаўна — Андрос Андрбсович, Андрбсовна
Андрўк, разм., гл. Андрэй
Андрусь, разм., гл. Андрэй
Андрыян Андрыянавіч, Андрыянаўна — Андриан Андриано­вич, Андриановна
Андрыяш, разм., гл. Андрэй
Андрэй (разм. Андрўк, Андрусь, Андрыяш) Андрэевіч, Андрэеўна — Андрёй Андреевич, Андреевна
Анёкт Анёктавіч, Анёктаўна — Анёкт Анёктович, Анёктовна
Анемпадзіст Анемпадзіставіч, Анемпадзістаўна — Анемподйст Анемподйстович, Анемподйстовна
Анёпсій Анёпсіевіч, Анёпсіеўна Анёпсий Анёпсиевич, Анёпсиевна
Анзгар Анзгаравіч, Анзгараўна — Анзгар Анзгаровйч, Анзгаровна
Анікёй Анікёевіч, Анікёеўна — Аникей Аникеевич, Аникеевна
Анікій Анікіевіч, Анікіеўна — Анйкий Анйкйевйч, Анйкйевна
Анікіта Анікітавіч, Анікітаўна — Аникйта Анйкйтовйч, Анйкйтовна
Анін Анінавіч, Анінаўна — Анйн Анйновйч, Анйновна
Аніс, разм., гл. Анісім
Анісій (разм. Анісь) Анісьевіч, Анісьеўна — Онйсйй Онйсйевйч, Онйсйевна (Онйсьевйч, Онйсьевна)
Анісім (разм. Аніс) Анісімавіч, Анісімаўна — Онйсйм Онйсймовнч, Онйсймовна
Анісіфар (разм. Анціпар, Анцыпар) Анісіфаравіч, Анісіфараўна — Онйсйфор Онйсйфоровйч, Онйсйфоровна
Анісь, разм., гл. Анісій
Аніцёт Аніцётавіч, Аніцётаўна — Анитёт Анйтётовйч, Анйтётовна
Аніян Аніянавіч, Аніянаўна — Ониан Онйановйч, Онйановна
Анкудзін Анкудзінавіч, Анкудзінаўна — Анкудйн Анкудйновйч, Анкудйновна
Анбпрый, разм., гл. Анўфрый
Анос Анбсавіч, Анбсаўна — Анбс Анбсовйч, Анбсовна
Ансбёрт Ансбёртавіч, Ансбёртаўна — Ансбёрт Ансбёртовйч, Ансбёртовна
Ансгарый Ансгар’евіч, Ансгар’еўна — Ансгарйй Ансгарйевйч, Ансгарйевна (Ансгарьевйч, Ансгарьевна)
Ансёльм Ансёльмавіч, Ансёльмаўна — Ансёльм Ансёльмовйч, Ансёльмовна
Антанін Антанінавіч, Антанінаўна — Антонйн Антонйновйч, Антонйновна
Антон (разм. Антбсь) Антбнавіч, Антбнаўна — Антон, Антоно­вич, Антоновна
Антбній Антбніевіч, Антбніеўна — Антоний Антониевич, Антониевна (Антоньевич, Ан­тоньевна)
Антбсь, разм., гл. Антон
Антох, разм., гл. Анцівбх
Антрон Антрбпавіч, Антрбпаўна — Антрон Антрбпович, Антрбповна
Антыёх Антыёхавіч, Антыёхаўна і Анцівбх (разм. Антох) Анцівбхавіч, Анцівбхаўна — Ан­тиох Антибхович,Антибховна
Антэльм Антэльмавіч, Антэльмаўна — Антёльм Антёльмович, Антёльмовна
Антэрбс Антэрбсавіч, Антэрбсаўна — Антербс Антербсович, Антербсовна
Анўвій Анўвіевіч, Анўвіеўна — Анўвйй Анўвйевйч, Анўвйевна
Анупрэй, разм., гл. Анўфрый
Анўрый Анўрыевіч, Анўрыеўна — Анурий Анўрйевнч, Анўрйевна
Анўфрый (разм. Анухрэй, Анбпрый, Анупрэй, Нупрэй, Нухрэй) Анўфрыевіч, Анўфрыеўна — Онуфрий Онўфрневмч, Онўфрневна
Анухрэй, разм., гл. Анўфрый
Анфал Анфалавіч, Анфалаўна
Анфал Анфаловйч, Анфаловна Анфіл Анфілавіч, Анфілаўна -
Анфйл Анфйловйч, Анфйловна
Анфім Анфімавіч, Анфімаўна — Анфйм Анфимович, Анфимовна
Анфіпат Анфіпатавіч, Анфіпатаўна — Анфнпат Анфйпатовйч, Анфйпатовна
Анфір Анфіравіч, Анфіраўна Анфйр Анфирович, Анфировна
Анхім Анхімавіч, Анхімаўна — Анхйм Анхймовйч, Анхймовна
Анцівбх, гл. Антыёх
Анцігбн Анцігбнавіч, Анцігбнаўна — Антигон Антигонович, Ангтигоновна
Анцід Анцідавіч, Анцідаўна — Антйд Антйдовйч, Антйдовна
Анцім Анцімавіч, Анцімаўна Антйм Антймовйч, Антймовна
Анцімбн Анцімбнавіч, Анцімбнаўна — Антимон Антймбновнч, Антймбновна
Анціп Анціпавіч, Анціпаўна — Антйп Антйповйч, Антйповна
Анніпа Анціпавіч, Анціпаўна Антйпа Антйпович, Антйповна
Анціпар, разм., гл. Анісіфар
Анціпатр Анціпатравіч, Анціпатраўна — Антйпатр Антйпатровйч, Антйпатровна
Анціпій Анціп’евіч, Анніп’еўна— Антйппй Антйпйевйч, Антйпйевна (Антйпьевйч, Антйпьевна)
Анціх Анціхавіч, Анціхаўна — Антйх Антйховйч, Антйховна
Анціхёй Анціхёевіч, Анціхёеўна — Антихёй Антйхёевйч, Антйхёевна
Анцыпар, разы., гл. Анісіфар
Анямбнд Анямбндавіч, Анямбндаўна — Анембнд Анембндовйч, Анембндовна
Апалінар (разм. Палінар) Апалінаравіч, Апалінараўна— Аполлинар Аполлйнаровйч, Аполлйнаровна
Апалінарый Апалінар'евіч, Апалінар’еўна — Аполлинарий Аполлинариевич, Аполлинари­евна (Аполлинарьевич, Апол­линарьевна)
Аналои (разм. Палбн) Апалбнавіч, Апалбнаўна — Аполлон Аполлонович, Аполлоновна
Апалбній Апалбньевіч, Апалбньеўна — Аполлоний Аполлбниевич, Аполлбниевна (Аполлбньевич, Аполлбньевна)
Апалбс Апалбсавіч, Апалбсаўна — Аполлбс Аполлосович, Аполлосовна
Апанас, гл. Афанасій
Апат Апатавіч, Апатаўна — Анат Апатович, Апатовна
Апелёс Апелёсавіч, Апелёсаўна — Апеллёс Апеллёсович, Апеллёсовна
Апёлій Апёльевіч, Апёльеўна Апёллий Апёллиевич, Апёллиевна
Апёнцій Апёнцьевіч. Апёнцьеўна — Апёнтий Апёнтйевйч, Апёнтневна (Апёнтьевйч, Апёнтьевна)
Апімах, разы., гл. Эпімах
Апіфан. разм., гл. Епіфан
Апбл Апблавіч, Апблаўна — Апблл Апблловйч, Апблловна
Апраніян Апраніянавіч, Апраніянаўна — Апроннан Апронйановйч, Апронйановна
Арафал, разы., гл. Рафаіл
Аргёй Аргёевіч, Аргёеўна —
Аргёй Аргёевйч, Аргёевна
Ардаліён Ардаліёнавіч, Ардаліёнаўна і Ардальён Ардальёнавіч, Ардальёнаўна — Ардалйбн Ардалионович, Ардалио­новна
Ардальён, гл. Ардаліён
Аркад, разы., гл. Аркадзь
Аркадзій Аркадзьевіч, Аркадзьеўна і Аркадзь (разм. Аркад) Аркадзевіч, Аркадзеўна — Арка­дий Аркадиевич, Аркадиевна (Аркадьевич, Аркадьевна)
Аркадзь, гл. Аркадзій
Аркесілай Аркесілаевіч, Аркесілаеўна — Аркеснлай Аркесйлаевйч,Аркесйлаевна
Армёль Армёлевіч, Армёлеўна — Армёль Армёлевйч, Армёлевна
Армін Армінавіч, Армінаўна — Армйн Армйновйч, Армйновна
Арнольд Арнбльдавіч, Арнбльдаўна — Арнольд Арнольдо­вич, Арнольдовна
Арнўльф Арнўльфавіч, Арнўльфаўна — Арнўльф Арнўльфовйч, Арнўльфовна
Арбнас Арбнасавіч, Арбнасаўна — Арбнос Арбносовйч, Арбносовна
Арбній Арбніевіч, Арбніеўна — Ароний Арбниевич, Арбниевна
Арпіл Арпілавіч, Арпілаўна — Арпйл Арпйловйч, Арпйловна
Арпіла Арпілавіч, Арпілаўна — Арпйла Арпйлович, Арпй­ловна
Арсайла, разм., гл. Арсён
Арсакій Арсакіевіч, Арсакіеўна— Арсакий Арсакйевйч, Арсакйевна
Арсацій Арсацьевіч, Арсацьеўна — Арсатий Арсатйевйч, Арсатйевна (Арсатьевйч, Арсатьевна)
Арсён, гл. Арсёній
Арсёній Арсёньевіч, Арсёньеўна / Арсён (разм. Арсайла, Арсёнь, Арсён) Арсёнавіч, Арсёнаўна — Арсёний Арсениевич, Арсениевна (Арсеньевич, Ар­сеньевна)
Арсёнцій Арсёнцьевіч, Арсёнцьеўна — Арсёнтий Арсенти­евич, Арсентиевна (Арсентье­вич, Арсентьевна)
Арсёнь, разм., гл. Арсён
Арсён, разм., гл. Арсён
Артамбн Артамбнавіч, Артамбнаўна — Артамбн Артамоно­вич, Артамоновна
Артўк, разм., гл. Артур
Артур (разм. Артўк, Артўсь) Артўравіч, Артўраўна — Артўр Артурович, Артуровна
Артўсь, разм., гл. Артур
Архёлій Архёльевіч, Архёльеўна — Архёлий Архёлйевйч, Архёлйевна (Архёльевйч, Архёльевна)
Архілій Архільевіч, Архільеўна — Архйлий Архйлйевйч, Архйлйевна
Архіп Архіпавіч, Архіпаўна Архйпп Архйпповйч, Архйпповна
Арцёма Арцёмавіч, Арцёмаўна — Артёма Артёмович, Артёмовна
Арцемідбр Арцемідбравіч, Арцемідбраўна — Артемйдбр Артемйдбровйч, Артемйдбровна
Арцёмій Арцём’евіч, Арцём’еўна — Артёмий Артёмйевйч, Артёмйевна (Артёмьевйч, Артёмьевна)
Арцём (разы. Арцім, Арцісь, Арцюх, Цёма) Арцёмавіч, Арцёмаўна — Артём Артёмович, Артёмовна
Арцім, разм., гл. Арцём
Арцісь. разм., гл. Арцём
Арцюх, разм., гл. Арцём
Арцямід Арцямідавіч, Арцямідаўна — Артемйд Артемйдовйч, Артемйдовна
Арцямбн Арцямбнавіч, Арцямбнаўна — Артембн Артембновйч, Артембновна
Арчыл Арчылавіч, Арчылаўна —
Арчйл Арчйловйч, Арчйловна
Арывбн, гл. Арыён
Арыён Арыёнавіч. Арыёнаўна і Арывбн Арывбнавіч, Арывбнаўна — Орион Орибнович, Орибновна
Арый Арыевіч, Арыеўна — Арий Ариевич, Ариевна
Арьіс Арысавіч, Арысаўна — Арйс Арйсовйч, Арйсовна
Арьіст Арыставіч, Арыстаўна — Арйст Арйстовйч, Арйстовна
Арыставўл Арыставўлавіч, Арыставўлаўна — Арйстовўл Арйстовўловйч, Арйстовўловна
Арыстаклёй Арыстаклёевіч, Арыстаклёеўна — Арйстоклёй Арйстоклёевйч, Арйстоклёевна
Арыстарх (разм. Алістар) Арыстархавіч, Арыстархаўна — Аристарх Аристархович, Ари­старховна
Арыстбклій Арыстбкліевіч, Арыстбкліеўна—Арйстбклйй Арйстбклиевич, Арйстбклйевна
Арыстбн Арыстбнавіч, Арыстбнаўна — Аристон Арйстбновйч, Арйстбновна
Арыстыён Арыстыёнавіч, Арыстыёнаўна / Арысціён Арысціёнавіч, Арысціёнаўна — Арйстибн Аристибнович, Арйстйбновна
Арысцід Арысцідавіч, Арысцідаўна — Арйстйд Арйстйдовйч,Арйстйдовна
Арысціён, гл. Арыстыён
Арысніп Арысціпавіч, Арысціпаўна — Арйстйпп Арйстйпповйч, Арйстйпповна
Арыяльд Арыяльдавіч, Арыяльдаўна — Арйальд Арйальдовйч, Арйальдовна
Арыян Арыянавіч, Арыянаўна — Ариан Арианович, Ариановна
Арэй Арэевіч, Арэеўна — Арёй Арёевйч, Арёевна
Арэнта. разы., гл. Арэнцій
Арэнцій (разм. Арэнта, Арэнь) Арэнцьевіч, Арэнцьеўна — Орёнтий Орёнтйевйч, Орёнтйевна (Орёнтьевйч, Орёнтьевна)
Арэнь, разм., гл. Арэнцій
Арэс Арэсавіч, Арэсаўна — Арёс Арёсовйч. Арёсовна
Арэст (разм. Рэстусь) Арэставіч, Арэстаўна — Орёст Оресто­вич, Орестовна
Арэфа Арэфавіч, Арэфаўна — Арёфа Арёфовйч, Арёфовна
Арэфій (разм. Арэ.хва) Арэфіевіч, Арэфіеўна — Арёфйй Арёфйевйч, Арёфйевна
Арэхва, разы., гл. Арэфій
Асаф Асафавіч, Асафаўна — Асаф Асафович, Асафовна
Асінкрыт Асінкрытавіч, Асінкрытаўна — Асйнкрйт Асйнкрйтовйч, Асйнкрйтовна
Асір Асіравіч, Асіраўна — Асйр Асйровйч, Асйровна
Асіхар Асіхаравіч, Асіхараўна — Асихар Асйхаровйч, Асйхаровна
Асія Асіевіч, Асіеўна — Осйя Осйевйч, Осйевна
Аскалбн Аскалбнавіч, Аскалбнаўна—Аскалбн Аскалбновпч, Аскалбновна
Аскар Аскаравіч, Аскараўна — Оскар Оскарович, Оскаровна
Аскліпіядбт Аскліпіядбтавіч, Аскліпіядбтаўна — Асклнпнодбт Асклипиодбтович, Асклипиодбтовна
Аскліяд Аскліядавіч, Аскліядаўна — Асклиад Асклйадовйч, Асклйадовна
Аскольд Аскбльдавіч, Аскбльдаўна — Аскольд Аскольдович, Аскольдовна
Асон Асбнавіч, Асбнаўна — Асон Асонович, Асоновна
Аспрэн Аспрэнавіч, Аспрэнаўна — Аспрён Аспрёнович, Аспрёновна
Астап (разм. Асташ) Астапавіч, Астапаўна — Остап Остапо­вич, Остаповна
Астафій Астаф’евіч, Астаф'еўна — Астафнй Астафиевич, Астафиевна (Астафьевич, Ас­тафьевна)
Асташ, разм., гл. Астап
Астрамір Астраміравіч, Астраміраўна — Остромйр Остромйрович, Остромйровна
Астрыхій Астрыхіевіч, Астрыхіеўна — Острйхий Острйхиевич, Острйхиевна
Астыён Астыёнавіч, Астыёнаўна і Асніён Асціёнавіч, Асціёнаўна — Астнбн Астйбновйч, Астйбновна
Астьій Астыевіч, Астыеўна — Астйй Астйевйч, Астйевна
Астэрый. гл. Асцёрый
Асцёрый Асцёр'евіч, Аснёр’еўна /
Астэрый Астэр’евіч, Астэр’еўна — Астёрий Астёрйевйч, Астёрйевна (Астёрьевйч, Астёрьевна)
Асціён, гл. Астыён
Асціфёй Асціфёевіч, Асціфёеўна — Астифёй Астйфёевйч, Астйфёевна
Атабальд Атабальдавіч, Атабальдаўна — Оттобальд Оттобальдовйч, Оттобальдовна
Атаназій Атаназьевіч, Атаназьеўна — Атаназий Атаназйевйч, Атаназйевна (Атаназьевйч, Атаназьевна)
Атарах Атарахавіч, Атарахаўна — Атарах Атараховнч, Атараховна
Атлант Атлантавіч, Атлантаўна— Атлант Антлантовйч, Атлантовна
Атрбх, разм., гл. Трафім
Атьік Атыкавіч, Атьікаўна і
Ацік Ацікавіч, Ацікаўна —
Аттйк Аттйковйч, Аттйковна
Аўгёй, разм., гл. Яўгён
Аўгён, разм., гл. Яўгён
Аўгёнь, разы., гл. Яўгён
Аўгій Аўгіевіч, Аўгіеўна — Авгий Авгиевич, Авгиевна
Аўгіяш, разм., гл. Яўгён
Аўграп, разм., гл. Яўграф
Аўгуст Аўгуставіч, Аўгустаўна —
А в густ А в густо в и ч, Августовна
Аўгусцін (разм. Густа) Аўгусцінавіч, Аўгусцінаўна — Августйн Августйнович, Августйновна
Аўда Аўдавіч, Аўдаўна — Авда Авдович, Авдовна
Аўдакім, разм., гл. Еўдакім
Аўдамар Аўдамаравіч, Аўдамараўна — Авдомар Авдомаровйч, Авдомаровна
Аўдзёй (разм. Аўдзіяш) Аўдзёевіч, Аўдзёеўна — Авдёй Ав­деевич, Авдеевна
Аўдзіёс Аўдзіёсавіч, Аўдзіёсаўна — Авдиёс Авдйёсовйч, Авдйёсовна
Аўдзій Аўдзіевіч, Аўдзіеўна — Авдий Авдиевич, Авдиевна
Аўдзікій Аўдзікіевіч, Аўдзікіеўна — Авдйкий Авдйкйевйч, Авдйкйевна
Аўдзіфакс Аўдзіфаксавіч, Аўдзіфаксаўна — Авдйфакс Авдйфаксовнч, Авдйфаксовна
Аўдзіяш, разм., гл. Аўдзёй
Аўдзялай Аўдзялаевіч, Аўдзялаеўна — Авделай Авделаевйч, Авделаевна
Аўдбн Аўдбнавіч, Аўдбнаўна — Авдбн Авдбновйч, Авдбновна
Аўдбсь, разм., гл. Еўдакім
Аўдбт, разм., гл. Еўдакім
Аўксёнцій (разм. Аксайла) Аўксёнцьевіч, Аўксёнцьеўна — Авксёнтий Авксёнтйевйч, Авксёнтиевна (Авксентьевич, Авк­сентьевна)
Аўкт Аўктавіч, Аўктаўна — Авкт Авктовйч, Авктовна
Аўлас, разм., гл. Улас
Аўлбх, разм., гл. Яўлбгій
Аўнарый Аўнар’евіч, Аўнар’еўна — Авнарий Авнарйевйч, Авнарйевна (Авнарьевйч, Авнарьевна)
Аўпёй Аўпёевіч, Аўпёеўна — Авпёй Авпёевнч, Авпёевна
Аўраам Аўраамавіч, Аўраамаўна — Авраам Авраамович, Авраамовна
Аўраамій Аўраам’евіч, Аўраам’еўна — Авраамйй Авраамйе-
вич, Авраамиевна (Авраамьевич, Авраамьевна)
Аўрам Аўрамавіч, Аўрамаўна — Аврам Аврамович, Аврамовна
Аўрамій Аўрам’евіч, Аўрам’еўна — Аврамий Аврамиевич, Аврамиевна (Аврамьевич, Ав­рам ьевна)
Аўрэлій Аўрэльевіч, Аўрэльеўна — Аврелий Аврёлиевич, Аврёлиевна (Аврёльевич, Аврёльевна)
Аўрэліян (разм. Аўрэль) Аўрэліянавіч, Аўрэліянаўна — Ав­релиан Аврелианович, Аврелиановна
Аўрэль, разм., гл. Аўрэліян
Аўсёй, разм., гл. Яўсёй
Аўстрат, разм., гл. Яўстрат
Аўсцігнёй, разм., гл. Еўсцігнёй
Аўтанбм Аўтанбмавіч, Аўтанбмаўна — Автоном Автономо­вич, Автономовна
Аўтух, разм., гл. Яўціхій
Аўхім, разм., гл. Яўхім
Аўцій Аўціевіч, Аўціеўна — Автйй Автйевйч, Автйевна
Афалай Афалаевіч, Афалаеўна — Афалай Афалаевнч, Афалаевна
Афанасій (разм. Афбня) Афанасьевіч, Афанасьеўна і Ана­нас (разм. Панас) Апанасавіч, Апанасаўна — Афанасий Афанасиевич, Афанасиевна (Афа­насьевич, Афанасьевна)
Афінагён (разм. Фінагён) Афінагёнавіч, Афінагёнаўна — Афйногён Афиногенович, Афи­ногеновна
Афінадбр Афінадбравіч, Афінадбраўна — Афйнодбр Афннодбровйч, Афйнодбровна
Афінбвій Афінбўевіч, Афінбўеўна — Афинбвнй Афиновиевич, Афинбвиевна
Афон Афбнавіч, Афбнаўна — Афон Афонович, Афбновна
Афбній Афбньевіч, Афбньеўна — Афоний Афбниевич, Афбниевна (Афбньевич, Афбньевна)
Афоня, разм., гл. Афанасій
Афраат Афраатавіч, Афраатаўна — Афраат Афраатович, Афраатовна
Афрадзісій Афрадзісіевіч, Афрадзісіеўна — Афродйсий Афродйсиевич, Афродйсиевна
Афрыкан Афрыканавіч, Афрыканаўна — Африкан Африка­нович, Африкановна
Ахаз Ахазавіч, Ахазаўна — Ахаз Ахазович, Ахазовна
Ахаік Ахаікавіч, Ахаікаўна — Ахаик Ахаикович, Ахаиковна
Ахар Ахаравіч, Ахараўна — Ахар Ахарович, Ахаровна
Ахард Ахардавіч, Ахардаўна — Ахард Ахардович, Ахардовна
Ахемянід Ахемянідавіч, Ахемянідаўна — Ахеменйд Ахеменйдович, Ахеменйдовна
Ахій Ахіевіч, Ахіеўна — Ахйй Ахйевич, Ахйевна
Ахікам Ахікамавіч, Ахікамаўна — Ахикам Ахикамович, Ахикамовна
Ахіл Ахілавіч, Ахілаўна — Ахйлл Ахйллович, Ахйлловна
Ахіла Ахілавіч, Ахілаўна — Ахйла Ахйловйч,Ахйловна
Ахілій Ахільевіч, Ахільеўна — Ахйллий Ахйллйевйч, Ахйллйевна
Ахілўд Ахілўдавіч, Ахілўдаўна — Ахйлўд Ахйлўдовйч, Ахйлўдовна
Ахім Ахімовіч, Ахімаўна — Ахйм Ахймовйч, Ахймовна
Ахімёй Ахімёевіч, Ахімёеўна Ахимёй Ахймёевйч. Ахймёевна
Ахісамах Ахісамахавіч, Ахісамахаўна — Ахйсамах Ахйсамаховйч,Ахйсамаховна
Ахісар Ахісаравіч, Ахісараўна — Ахисар Ахйсаровйч, Ахйсаровна
Ахія Ахіевіч, Ахіеўна — Ахйя Ахйевйч, Ахйевна
Ахіян Ахіянавіч, Ахіянаўна — Ахиан Ахйановйч, Ахйановна
Ахрамёй, разм., гл. Яфрэм
Ахрэм, разы., гл. Яфрэм
Ацій Аціевіч, Аціеўна — Аттйй Аттйевйч, Аттйевна
Ацік, гл. Атык
Ацілан Аціланавіч, Аціланаўна — Аттилан Аттйлановйч, Аттйлановна
Ацьіскл Ацысклавіч. Ацысклаўна — Ацйскл Ацйскловйч, Ацйскловна
Аэцій Аэцьевіч, Аэцьеўна — Аётий Аётйевнч, Аётйевна (Аётьевйч, Аётьевна)
Аяндор Аяндбравіч, Аяндбраўна — Аендор Аендбровйч, Аендбровна
Б
Бабілій Бабільевіч, Бабільеўна —
Бабйлий Бабйлйевйч. Бабйлйевна (Бабйльевйч. Бабйльевна)
Бавбн Бавбнавіч, Бавбнаўна — Бавбн Бавбновйч, Бавбновна
Багалёп Багалёпавіч. Багалёпаўна — Боголёп Боголёповйч, Боголёповна
Багдан (разм. Богдан) Багданавіч, Багданаўна — Богдан Богдано­вич, Богдановна
Багуміл (разм. Богуш. Ббгут) Багумілавіч, Багумілаўна — Богумйл Богумйлович, Богумйловна
Багуслаў (разм. Багўсь, Богусь, Бокша) Багуслававіч, Багуславаўна — Богуслав Богуславо­вич, Богуславовна
Багўсь, разм., гл. Багуслаў
Бажыдар Бажыдаравіч, Бажыдараўна — Божидар Божидарович, Божидаровна
Бажымір Бажыміравіч, Бажыміраўна — Божимйр Божимйрович, Божимйровна
Бажыслаў Бажыслававіч, Бажыславаўна — Божислав Божиславович, Божиславовна
Бажэн Бажэнавіч, Бажэнаўна — Бажён Бажёнович, Бажёновна
Базыль Базылевіч, Базылеўна — Базыль Базылевич, Базылевна
Балтазар (разм. Бальцар, Вальцісь) Балтазаравіч, Балтазараўна — Балтазар Балтазарович, Балтазаровна
Балтасарый Балтасар’евіч, Балтасар’еўна — Балтасарий Балтасариевич, Балтасариевна (Балтасарьевич, Балтасарьевна)
Бальдвін Бальдвінавіч, Бальдвінаўна — Бальдвин Бальдвйнович, Бальдвйновна
Бальцар. разм., гл. Балтазар
Баляслаў (разм. Бблесь) Баляслававіч, Баляславаўна — Бо­леслав Болеславович, Болесла­вовна
Банавентўрый Банавентўр'евіч, Банавентўр’еўна — Бонавентурий Бонавентуриевич. Бонавентуриевна (Бонавентурьевич, Бонавентўрьевна)
Банадысь, разм., гл. Венядзікт
Банаш, разм., гл. Венядзікт
Баніфат (разм. Баніхват, Ніхват) Баніфатавіч, Баніфатаўна — Бонифат Бонифатович, Бонифатовна
Баніфацый Баніфацыевіч, Баніфацыеўна — Боннфатйй Бонифатиевич, Бонифатиевна(Бо­нифатьевич, Бонифатьевна)
Баніхват, разм., гл. Баніфат
Банбній Банбньевіч, Банбньеўна — Банбннй Банбнйевйч, Банбнйевна (Банбньевйч, Банбньевна)
Банфілій Банфільевіч, Банфільеўна — Бонфйлйй Бонфйлйевйч, Бонфйлйевна (Бонфйльевйч, Бонфйльевна)
Банэдык. разм., гл. Венядзікт
Барамёй Барамёевіч, Барамёеўна — Боромёй Боромёевйч, Боромёевна
Барбат Барбатавіч, Барбатаўна — Барбат Барбатовйч, Барбатовна
Бардон Бардбнавіч, Бардбнаўна— Бардон Бардбновйч, Бардбновна
Барзамір Барзаміравіч, Барзаміраўна — Борзамйр Борзамйровйч, Борзамйровна
Баркулаб, разм., гл. Варлам
Барлюк. разм., гл. Варлам
Барнаба Барнабавіч, Барнабаўна — Барнаба Барнабович, Барнабовна
Барнась, разм., гл. Бярнардзій
Барнат, разм., гл. Бярнардзій
Барбнцій Барбнцьевіч, Барбнцьеўна — Барбнтий Барбнтиевич, Барбнтиевна (Барбнтьевич, Барбнтьевна)
Барталамёй Барталамёевіч, Барталамёеўна — Бартоломёй Бартоломёевич, Бартоломёевна
Бартош, разм., гл. Варфаламёй
Барыс (разм. Бора) Барьісавіч, Барысаўна — Борис Борйсович, Борйсовна
Барыслаў (разм. Слава) Барыслававіч, Барыславаўна — Бо­рислав Бориславович, Бори­славовна
Бастуй, разм., гл. Васіян
Басцёй, разы., гл. Васіян
Басьян Басьянавіч, Басьянаўна —
Басьян Басьяновйч,Басьяновна
Баўдалін Баўдалінавіч, Баўдалінаўна — Бавдолйн Бавдолйновйч, Бавдолйновна
Баўтрамёй,/?азл/., гл. Варфаламёй
Баўтрўк, разм., гл. Варфаламёй Бахрым, разы., гл. Варфаламёй Баян Баянавіч. Баянаўна — Боян Боянович, Бояновна
Бегуай Бегуаевіч, Бегуаеўна —
Бегуай Бегуаевйч, Бегуаевна
Бенадысь, разы., гл. Венядзікт Бенвянўт Бенвянўтавіч, Бенвянўтаўна — Бенвенўт Бенвенўтовйч, Бенвенўтовна
Бенвянўцій Бенвянўцьевіч. Бенвянўцьеўна — Бенвенўтнй Бенвенўтйевйч, Бенвенўтйевна (Бенвенўтьевйч, Бенвенўтьевна)
Беньямін Беньямінавіч, Беньямінаўна — Бенйамйн Бенйамйновйч, Бенйамйновна
Бенядзікт Бенядзіктавіч, Бенядзіктаўна — Бенедйкт Бенедйктовйч, Бенедйктовна
Бернардзін Бернардзінавіч. Бернардзінаўна— Бернардйн Бернардйновйч, Бернардйновна
Бертуін Бертуінавіч, Бертуінаўна — Бертуйн Бертуйновнч, Бертуйновна
Бёрцін Бёрцінавіч, Бёрцінаўна —
Бёртин Бёртнновйч, Бёртйновна
Бідзіна Бідзінавіч, Бідзінаўна — Бндзйна Бйдзйновйч, Бйдзйновна
Білій Біліевіч, Біліеўна — Біілйй Бйлйевйч, Бйлйевна
Бірын Бірынавіч, Бірынаўна — Бирйн Бйрйновйч, Бйрйновна
Блажэй, разм., гл. Улас
Богдан, разм., гл. Багдан
Ббгусь, разм., гл. Багуслаў
Богут, разм., гл. Багуміл
Богуш, разм., гл. Багуміл
Ббкша, разм., гл. Багуслаў
Бблдыр Бблдыравіч, Бблдыраўна — Болдырь Болдыревич, Бблдыревна
Бблесь, разм., гл. Баляслаў
Ббній Ббньевіч, Ббньеўна — Ббннй Ббниевич, Бониевна (Ббньевич, Ббньевна)
Бора, разм., гл. Барыс
Брандан Бранданавіч, Бранданаўна — Брандан Бранданович, Брандановна
Браніслаў (разм. Брбнісь, Бранюк) Браніслававіч, Браніславаўна — Бронислав Бронисла­вович. Брониславовна
Бранка Бранкавіч, Бранкаўна — Бранко Бранкович, Бранковна
Бранюк, разм., гл. Браніслаў
Братуміл Братумілавіч, Братумілаўна — Братумйл Братумйловйч, Братумйловна
Браўліён Браўліёнавіч, Браўліёнаўна — Бравлйбн Бравлйбновйч, Бравлйбновна
Браўлій Браўліевіч, Браўліеўна — Бравлий Бравлйевйч, Бравлйевна
Брачыслаў Брачыслававіч. Брачыславаўна — Брячйслав Брячйславовйч, Брячйславовна
Брбнісь, разм., гл. Браніслаў
Брўна Брўнавіч, Брўнаўна — Брўно Брунович, Бруновна
Брунбльф Брунбльфавіч, Брунбльфаўна — Брунбльф Брунбльфович, Брунбльфовна
Брунбн Брунбнавіч, Брунбнаўна — Брунбн Брунбнович, Брунбновна
Брытбній Брытбньевіч, Брытбньеўна — Бритбний Бритбниевич, Бритбниевна (Бритбньевич, Бритбньевна)
Будай Будаевіч, Будаеўна — Будай Будаевич, Будаевна
Будзімір Будзіміравіч, Будзіміраўна — Будимйр Будимиро­вич, Будимировна
Будзіслаў Будзіслававіч, Будзіславаўна — Буднслав Будйславовйч, Будйславовна
Бўдрыс, разм., гл. Варфаламёй
Бурхард Бурхардавіч, Бурхардаўна — Бурхард Бурхардовйч, Бурхардовна
Бутрьім, разм., гл. Варфаламёй
Бэда Бэдавіч, Бэдаўна — Бёда Бёдовнч, Бёдовна
Бяацій Бяацьевіч, Бяацьеўна — Беатий Беатйевйч, Беатйевна (Беатьевйч, Беатьевна)
Бякір Бякіравіч, Бякіраўна — Бекйр Бекйровйч, Бекйровна
Бянігн Бянігнавіч, Бянігнаўна — Бенйгн Бенйгновйч, Бенйг-
Бянігній Бянігніевіч, Бянігніеўна — Бенйгннй Бенйгнйевйч, Бенйгнйевна
Бянільд Бянільдавіч, Бянільдаўна — Бенйльд Бенйльдовйч, Бенйльдовна
Бянбн Бянбнавіч, Бянбнаўна — Бенбн Бенбновйч, Бенбновна
Бярард Бярардавіч, Бярардаўна — Берард Берардовйч, Берардовна
Бярнадзій Бярнадзьевіч, Бярнадзьеўна — Бернадин Бернадйевйч, Бернадйевна (Бернадьевйч, Бернадьевна)
Бярнард Бярнардавіч, Бярнардаўна — Бернард Бернардович, Бернардовна
Бярнардзій (разм. Барнат, Барнась) Бярнардзіевіч, Бярнардзіеўна — Бернардин Бернардйевйч, Бернардйевна
Бяртбльд Бяртбльдавіч, Бяртбльдаўна — Бертольд Бертольдо­вич, Бертольдовна
Бяртранд Бяртрандавіч, Бяртрандаўна — Бертранд Бертрандовйч, Бертрандовна
Бярхарый Бярхарыевіч, Бярхарыеўна — Берхарйй Берхарйевйч, Берхарйевна
Бяссбн Бяссбнавіч, Бяссбнаўна — Бессбн Бессбновйч, Бессб-
новна
новна
В
Вавіла Вавілавіч, Вавілаўна — Вавйла Вавйловйч, Вавйловна
Вагатай Вагатаевіч, Вагатаеўна — Вагатай Вагатаевйч, Вагатаевна
Вадзім Вадзімавіч, Вадзімаўна — Вадйм Вадймовйч, Вадймовна
Вадзіслаў Вадзіслававіч, Вадзіславаўна — Вадйслав Вадйславовйч, Вадйславовна
Вакўла Вакўлавіч, Вакўлаўна — Вакўла Вакўловйч, Вакўловна
Вакх Вакхавіч, Вакхаўна
Вакх Вакховйч, Вакховна
Валёнт Валёнтавіч, Валёнтаўна —
Валёнт Валёнтовйч, Валёнтовна
Валёнта Валёнтавіч. Валёнтаўна — Валёнта Валёнтовйч, Валёнтовна
Валёнцій — Валёнцьевіч, Валёнцьеўна — Валёнтйй Валёнтйевйч, Валёнтйевна (Валёнтьевйч, Валёнтьевна)
Валёра, разм., гл. Валёрый
Валёрый (разм. Валёра) Валёр’евіч, Валёр’еўна — Валёрий Валерьевич, Валерьевна
Валерыян Валерыянавіч, Валерыянаўна — Валериан Ва­лерианович, Валериановна
Валік, разм., гл. Валянцін
Валодзя, разм., гл. Уладзімір
Вальдэмар Вальдэмаравіч. Вальдэмараўна — Вальдемар Валь­демарович, Вальдемаровна і Вольдемар Вольдемарович, Вольдемаровна
Вальтар Вальтаравіч, Вальтараўна — Вальтер Вальтерович, Вальтеровна
Вальтэр Вальтэравіч, Вальтэраўна — Вольтёр Вольтерович, Вольтеровна
Вальфрам Вальфрамавіч, Вальфрамаўна — Вольфрам Вольфрамович, Вольфрамовна
Вальфрьід Вальфрыдавіч, Вальфрыдаўна — Вольфрйд Вольфрйдович, Вольфрйдовна
Вальцісь, разм., гл. Балтазар Валюк, разм., гл. Валяр’ян Валюсь, разм., гл. Валяр’ян Валюціян Валюціянавіч, Валюціянаўна — Валютиан Валютианович, Валютиановна
Валянцін (разм. Валік, Вблесь) Валянцінавіч, Валянцінаўна — Валенгйн Валентйнович, Валентйновна
Валяр’ян (разм. Валюк, Валюсь) Валяр’янавіч, Валяр’янаўна — Валерьян Валерьянович, Ва­лерьяновна
Ванг Вангавіч, Вангаўна — Ванг Вангович, Ванговна
Ваніфат Ваніфатавіч, Ваніфатаўна — Вонифат Бонифатович, Бонифатовна
Ваніфацый Ваніфацыевіч, Ваніфацыеўна — Вонифатий Вонифатиевич, Вонифатиевна
Ванхіяс Ванхіясавіч, Ванхіясаўна — Вонхиас Вонхйасовйч, Вонхйасовна
Ваня, разм., гл. Іван
Ваптбс Ваптбсавіч. Ваптбсаўна — Ваптбс Ваптбсовйч, Ваптбсовна
Варадат Варадатавіч, Варадатаўна — Варадат Варадатовйч, Варадатовна
Варак Варакавіч, Варакаўна — Варак Вараковйч, Вараковна
Варакса, разм., гл. Вараксій
Вараксій (разм. Варакса) Вараксіевіч, Вараксіеўна — Варак­син Вараксиевич, Вараксиевна
Варахііл Варахіілавіч, Варахіілаўна — Варахййл Варахййловйч, Варахййловна
Варахій Варахіевіч, Варахіеўна—
Варахий Варахйевйч, Варахйевна
Варахісій Варахісіевіч, Варахісіеўна — Варахйсйй Варахйсйевйч, Варахйсйевна (Варахйсьевйч, Варахйсьевна)
Варвар Варваравіч, Варвараўна—
Варвар Варваровйч, Варваровна
Варварый Варвар’евіч, Вар­варина — Варварин Варварйевйч, Варварйевна (Варварьевйч, Варварьевна)
Варкалаб, разы., гл. Варлам
Варкбс Варкбсавіч. Варкбсаўна —
Варкбс Варкбсовйч, Варкбсовна
Варкулаб, разм., гл. Варлам
Варлаам Варлаамавіч, Варлаамаўна — Варлаам Варлаамовйч, Варлаамовна
Варлам (разм. Варкалаб, Варку­лаб, Баркулаб, Барлюк) Варла-
мавіч, Варламаўна — Варлам Варламович, Варламовна
Варлампій Варлампіевіч, Варлампіеўна — Варлампий Варлампиевич, Варлампиевна (Варлампьевич, Варлампьевна)
Варлён Варлёнавіч, Варлёнаўна— Варлён Варлёнович, Варлёновна
Варнава Варнававіч, Варнаваўна Варнава Варнавович, Варнавовна
Варсава Варсававіч, Варсаваўна — Варсава Варсавович, Варсавовна
Варсаміт Варсамітавіч. Варсамітаўна — Варсамйт Варсамйтовйч, Варсамйтовна
Варсанбф Варсанофавіч, Варсанбфаўна — Варсонбф Варсонбфовйч, Варсонбфовна
Варсанбфій Варсанбфіевіч, Варсанбфіеўна — Варсонбфнй Варсонбфйевйч, Варсонбфйевна (Варсонофьевич, Варсоно­фьевна)
Варсімёй Варсімёевіч, Варсімёеўна — Варсймёй Варсймёевйч, Варсймёевна
Варсіс Варсісавіч, Варсісаўна Варсйс Варсйсовйч, Варсйсовна
Варўл Варўлавіч, Варўлаўна — Варўл Варўловйч, Варўловна
Варўн Варўнавіч, Варўнаўна — Варўн Варўновйч, Варўновна
Варўх Варўхавіч, Варўхаўна — Варўх Варўховйч, Варухбвна
Варфаламёй (разм. Вархаламёй, Баўтрамёй, Бутрым, Бахрым, Бартош, Баўтрўк, Бўдрыс) Варфаламёевіч, Варфаламёеўна — Варфоломёй Варфоломеевич, Варфоломеевна
Вархаламёй, разм., гл. Варфала­мёй
Варывбн. разм., гл. Іларыён
Варыпсаў Варыпсававіч, Варыпсаваўна — Варнпсав Варипсавович, Варипсавовна
Вас Васавіч, Васаўна — Васс Вассович, Вассовна
Васілід Васілідавіч, Васілідаўна — Василйд Василйдович, Василйдовна
Васілій (разм. Вася) Васільевіч, Васільеўна і Васіль Васілевіч, Васілеўна — Васйлйй Васйльевйч, Васйльевна
Васіліск Васіліскавіч, Васіліскаўна — Василйск Васйлйсковйч, Васйлйсковна
Васіль, гл. Васілій
Васіян (разм. Басцёй, Бастуй) Васіянавіч, Васіянаўна — Васснан Вассйановйч, Вассйановна
Васнўльф Васнўльфавіч, Васнўльфаўна — Васнўльф Васнўльфовйч, Васнўльфовна
Васбй Васбевіч, Васбеўна — Васбй Васбевйч, Васбевна
Вася, разм., гл. Васілій
Вата Ватавіч, Ватаўна — Вата Ватовйч, Ватовна
Ваўжынец (разм. Ваўжэн) Ваўжынцавіч, Ваўжынцаўна — Вавжйнец Вавжйнцевйч, Вавжйнцевна
Ваўжэн, разм., гл. Ваўжынец
Вафўсій Вафўсіевіч, Вафўсіеўна — Вафўснй Вафўсйевйч, Вафўсйевна (Вафўсьевйч, Вафўсьевна)
Вах, разм., гл. Вахцісій
Вахцісій (разм. Вах) Вахцісіевіч, Вахцісіеўна — Вахтйсйй Вахтйсйевйч, Вахтйсйевна (Вахтйсьевйч, Вахтйсьевна)
Вацлаў (разм. Вёнцлаў) Вацлававіч, Вацлаваўна — Вацлав Вацлавович, Вацлавовна
Ведзянёй Ведзянёевіч, Ведзянёеўна — Веденёй Веденёевйч, Веденёевна
Велізар Велізаравіч, Велізараўна — Велизар Велйзаровйч, Велйзаровна
Велімір Веліміравіч, Веліміраўна — Велимйр Велймйровйч, Велймйровна
Веліслаў Веліслававіч, Веліславаўна — Велйслав Велйславовйч, Велйславовна
Вендалін Вендалінавіч, Вендалінаўна — Вендалйн Вендалйновйч, Вендалйновна
Вендзіміян Вендзіміянавіч, Вендзіміянаўна—Вендймйан Вендимианович, Вендимиановна
Веніямін Веніямінавіч, Веніямінаўна / Веньямін Веньямінавіч, Веньямінаўна — Венйамйн Венйамйновйч, Венйамйновна
Венцаслаў Венцаслававіч, Венцаславаўна — Венцеслав Венцеславовйч, Венцеславовна
Вёнцлаў, разм., гл. Вацлаў
Веньямін, гл. Веніямін
Венядзёй Венядзёевіч, Венядзёеўна — Венедёй Венедёевйч, Венедёевна
Венядзікт (разм. Банадысь, Бенадысь, Банэдык, Банаш) Венядзіктавіч, Венядзіктаўна — Венедикт Венедйктовйч, Венедйктовна
Венядзім Венядзімавіч, Венядзімаўна — Венедйм Венедймовйч, Венедймовна
Венянбн Венянбнавіч, Венянбнаўна — Вененбн Вененбновйч, Вененбновна
Веракбнд Веракбндавіч. Веракбндаўна — Верокбнд Верокбндовйч, Верокбндовна
Верамёй, разм., гл. Ерамёй
Верк Вёркавіч, Вёркаўна — Верк Вёрковйч, Вёрковна
Вёрнер Вёрнеравіч, Вёрнераўна— Вёрнер Вёрнеровйч, Вёрнеровна
Вёслаў, разм., гл. Вяслаў
Весялін Весялінавіч. Весялінаўна — Веселйн Веселйновйч, Веселйновна
Вівіян Вівіянавіч, Вівіянаўна Вивиан Вивианович, Вивиановна
Вігілій Вігільевіч, Вігільеўна — Вигйлий Виталиевич, Витали­евна (Витальевич, Вигйльевна)
Вігбр Вігбравіч, Вігбраўна Вигбр Вйгбровйч, Вйгбровна
Візялін Візялінавіч, Візялінаўна — Визелйн Вйзелйновйч, Вйзелйновна
Вікёнцій (разм. Вінцўк, Вінцўсь, Вінцэсь) Вікёнцьевіч, Вікёнцьеўна — Внкёнтий Вйкёнтйевич, Викёнтиевна (Викентье­вич, Викентьевна)
Віктар (разм. Віктусь, Віця) Віктаравіч, Віктараўна — Вйктор Вйкторовйч, Вйкторовна
Віктарын Віктарынавіч, Віктарынаўна — Вйкторйн Вйкторйновйч, Вйкторйновна
Віктарыян Віктарыянавіч, Віктарыянаўна — Вйкторйан Вйкторианович, Вйкторйановна
Віктрьшій Віктрыцьевіч, Віктрьіцьеўна — Внктрйтйй Вйктрйтиевич, Вйктрйтйевна (Вйктрйтьевйч. Вйктрйтьевна)
Віктусь, разм., гл. Віктар
Вікўл Вікўлавіч, Вікўлаўна —
Викул Викулович, Вйкўловна
Віл Вілавіч, Вілаўна — Вил Вйловйч, Вйловна
Вілён Вілёнавіч, Вілёнаўна
Вилён Виленович, Виленовна
Вілібрбрд Вілібрбрдавіч, Вілібрбрдаўна — Вйлйбрбрд Вйлибрбрдович, Вйлйбрбрдовна
Віліктбн Віліктбнавіч, Віліктбнаўна — Виликтбн Вйлйктбнович, Вйлйктбновна
Вілбрый Вілбр’евіч, Вілбр’еўна — Вилбрий Вилбриевич, Вилбриевна (Вилорьевич, Ви­лорьевна)
Вільбальд Вільбальдавіч, Вільбальдаўна — Вйльбальд Внльбальдовйч, Впльбальдовна
Вільгёльм Вільгёльмавіч, Вільгёльмаўна — Вильгельм Виль­гельмович, Вильгельмовна
Вільфрыд Вільфрыдавіч. Вільфрыдаўна — Вильфрид Вйльфрйдовйч, Вйльфрйдовна
Вільям Вільямавіч, Вільямаўна —
Вильям Вильямович, Вилья­мовна
Вільямір Вільяміравіч, Вільяміраўна — Вйльямйр Вйльямйровйч, Вйльямйровна
Вілям Вілямавіч, Вілямаўна -
Внлям Внлямовйч, Вйлямовна
Віналій Вінальевіч, Вінальеўна — Виналий Виналиевич, Внналиевна (Винальевич, Виналь­евна)
Вінбк Вінбкавіч, Вінбкаўна
Винбк Вйнбковйч, Вйнбковна
Вінўсь, разм., гл. Авянір
Вінфанцій Вінфанціевіч, Вінфанціеўна — Вйнфантйй Вйнфантиевич, Вйнфантйевна
Вінцўк, разм., гл. Вікёнцій
Вінцўсь, разм., гл. Вікёнцій
Вінцэнт Вінцэнтавіч, Вінцэнтаўна — Винцент Винцёнтович, Винцёнтовна
Вінцэсь, разм., гл. Вікёнцій
Віргілій (разм. Віргіль) Віргільевіч, Віргільеўна — Вйргйлйй Виргйлиевич, Виргйлиевна (Виргйльевич, Виргйльевна)
Віргіль, разм., гл. Віргілій
Віргіній Віргіньевіч, Віргіньеўна — Виргиний Виргйниевич,
Внргйниевна (Виргйньевич, Виргйньевна)
Вірылад Вірыладавіч, Вірыладаўна — Вирилад Вириладович, Вириладовна
Вісарыён Вісарыёнавіч. Вісарыёнаўна Виссарион Виссарио­нович, Виссарионовна
Вісбн Вісбнавіч, Вісбнаўна — Виссон Виссбнович, Виссбновна
Вістан Вістанавіч, Вістанаўна — Вистан Вистанович, Вистановна
Вістрамўнд Вістрамўндавіч, Вістрамўндаўна — Вйстремўнд Вйстремўндовйч, Вйстремўндовна
Віт (разм. Вітусь) Вітавіч, Вітаўна — Вит Вйтовйч, Вйтовна
Віталій Вітальевіч, Вітальеўна і Віталь Віталевіч, Віталеўна — Виталий Виталиевич, Виталиевна (Витальевич, Ви­тальевна)
Віталіян Віталіянавіч, ВіталіянаўнаВиталиан Виталианович, Виталиановна
Віталь, гл. Віталій
Вітаслаў Вітаслававіч, Вітаславаўна — Вйтослав Вйтославовйч, Вйтославовна
Вітаўт Вітаўтавіч, Вітаўтаўна — Вйтовт Вйтовтовйч, Вйтовтовна
Вітбльд Вітбльдавіч. Вітбльдаўна — Витольд Витольдович, Витольдовна
Вітусь, разм., гл. Віт
Віфбній Віфбньевіч. Віфбньеўна — Вифбний Вйфбнйевпч, Вифбниевна (Вифбньевич. Вифбньевна)
Віціній Віціньевіч, Віціньеўна — Витйний Витйниевич, Витйниевна (Витйньевич, Витйньевна)
Віця, разм., гл. Віктар
Віянбр Віянбравіч, Віянбраўна — Вианор Вианорович, Виано­ровна
Вова, разм., гл. Уладзімір
Войцех Вбйцехавіч, Вбйцехаўна — Вбйтех Вбйтехович, Вбйтеховна
Вбкум, разм., гл. Авакўм
Вблесь, разм., гл. Валянцін
Вольф Вбльфавіч, Вбльфаўна —
Вольф Вольфович, Вольфовна
Вольфганг Вбльфгангавіч. Вбльфгангаўна — Вольфганг Вбльфгангович, Вбльфганговна
Вбсіп Восіпавіч, Вбсіпаўна — Осип Осипович, Осиповна
Вукашын Вукашынавіч, Вукашынаўна — Вукашин Вукашинович, Вукашиновна
Вукбл Вукблавіч, Вукблаўна — Вукбл Вуколович, Вуколовна
Вукбла Вукблавіч. Вукблаўна — Вукбла Вуколович, Вуколовна
Вуллян, разм., г?.Ульян
Вульфрам Вульфрамавіч, Вульфрамаўна — Вульфрам Вульфрамович, Вульфрамовна
Вунібальд Вунібальдавіч, Вунібальдаўна — Вунибальд Вунибальдович. Вунибальдовна
Вышаслаў Вышаслававіч, Вышаславаўна — Вышеслав Выінеславовйч, Вышеславовна
Вянанцій Вянанціевіч, Вянанціеўна — Венантнй Венантйевйч, Венантйевна (Венантьевйч, Венантьевна)
Вянапцій Вянапціевіч, Вянапціеўна — Венаптнй Венаптйевйч, Венаптйевна
Вяран Вяранавіч, Вяранаўна — Веран Верановйч. Верановна
Вяргіній Вяргіньевіч, Вяргіньеўна — Вергйний Вергйнйевйч, Вергйнйевна (Вергйньевйч, Вергйньевна)
Вяркёй Вяркёевіч, Вяркёеўна — Веркёй Веркёевйч, Веркёевна
Вяслаў (разм. Вёслаў) Вяслававіч, Вяславаўна — Веслав Веславовйч, Веславовна
Вячаслаў (разм. Слава) Вячаслававіч, Вячаславаўна — Вяче­слав Вячеславович, Вячесла­вовна
Г Габрыёль (разм. Габрўсь) Габры-
ёлевіч, Габрыёлеўна — Габри-
Габрбн Габрбнавіч, Габрбнаў^,ль Габриёлевич, Габриёлевна на — Гобрбн Гобрбнович, ГобГавааф Гаваафавіч, Гаваафаўрбновна на — Гавааф Гаваафович, Га-
Габрўсь, разм., гл. Габрыёль ваафовна
Гаваіл Гаваілавіч, Гаваілаўна — Гавайл Гавайловйч, Гавайловна
Гавайи Гавабнавіч. Гавабнаўна Гавайи Гавабновйч, Гавабновна
Гавел Гавелавіч, Гавелаўна Гавел Гавеловйч, Гавеловна
Гавін Гавінавіч, Гавінаўна Гавйн Гавйновйч, Гавйновна
Гавіній Гавініевіч, Гавініеўна
Гавйний Гавйнйевйч, Гавйнйевна(Гавйньевйч, Гавйньевна)
Гавядай Гавядаевіч, Гавядаеўна — Гаведай Гаведаевйч, Гаведаевна
Гаій Гаіевіч, Гаіеўна — Гайй Гайевйч, Гайевна
Галакціён (разм. Лакціён) Галакціёнавіч, Галакціёнаўна — Галактййн Галактионович, Га­лактионовна
Галганій Галганьевіч, Галганьеўна — Галганий Галганйевйч, Галганйевна (Галганьевйч, Галганьевна)
Галганйн Галганбнавіч, Галганбнаўна — Галганйн Галганбновйч, Галганбновна
Галік Галікавіч, Галікаўна — Га­лик Галикович, Галиковна
Гальдзін Гальдзінавіч, Гальдзінаўна — Гальдйн Гальдйновйч. Гальдйновна
Гальяш, разы., гл. Ілья
Гамалііл Гамаліілавіч, Гамаліілаўна — Гамалййл Гамалййловйч, Гамалййловна
Ганарат Ганаратавіч, Ганаратаўна — Гонорат Гоноратовйч, Гоноратовна
Ганібал Ганібалавіч, Ганібалаўна — Ганнибал Ганнибалович, Ганнибаловна
Ганйрый Ганбр’евіч, Ганбр’еўна — Гонорий Гонбриевич, Гонбриевна (Гонбрьевич, Гонбрьевна)
Ганціёл Ганціёлавіч, Ганціёлаўна — Гантийл Гантиблович, Гантибловна
Ганей Гапёевіч, Гапёеўна — Гапёй Гапёевич, Гапёевна
Гаразд Гараздавіч, Гараздаўна Горазд Гораздович, Гораздовна
Гаральд, разм., гл. Геральд Гарас, разм., гл. Герасім Гарасім, разм., гл. Герасім Гарась, разм., гл. Герасім Гарацый Гарацыевіч, Гарацыеўна — Гораций Горациевич, Го­рациевна
Гаргйній Гаргбніевіч, Гаргбніеўна — Горгйний Горгбниевич, Горгбниевна
Гардзёй Гардзёевіч, Гардзёеўна — Гордёй Гордёевич, Гордёевна
Гардзій Гардзіевіч, Гардзіеўна Гордйй Гордйевич. Гордйевна
Гардзіян (разм. Гардўн) Гардзіянавіч, Гардзіянаўна — Гордиан Гордианович, Гордиановна
Гардйн Гардбнавіч, Гардбнаўна —
Гордон Гордбнович, Гордбновна
Гардўн, разм., гл. Гардзіян
Гарміздас Гарміздасавіч, Гарміздасаўна — Гормйздас Гормйздасовйч, Гормйздасовна
Гарый Гарыевіч, Гарыеўна — Гарий Гариевич, Гариевна
Гасій Гасіевіч, Гасіеўна
Гасий Гасйевйч, Гасйевна
Гаспар Гаспаравіч, Гаспараўна — Гаспор Гаспоровйч, Гаспоровна
Гастамысл Гастамыславіч, Гастамыслаўна — Гостомьісл Гостомьісловйч, Гостомьісловна
Гастон Гастбнавіч, Гастбнаўна — Гастон Гастбновйч, Гастбновна
Гаснівіг Гасцівітавіч, Гасцівітаўна — Гостивйт Гостйвйтовйч, Гостйвйтовна
Гасціміл Гасцімілавіч, Гасцімілаўна — Гостймйл Гостймйловйч, Гостймйловна
Гасцірад Гасцірадавіч, Гасцірадаўна — Гостйрад Гостйрадовйч, Гостйрадовна
Гасціслаў Гасціслававіч, Гасціславаўна — Гостйслав Гостйславовйч, Гостйславовна
Гаўдэнцій Гаўдэнцьевіч, Гаўдэнцьеўна — Гавдёнтнй Гавдёнтйевйч, Гавдёнтйевна (Гавдёнтьевйч, Гавдёнтьевна)
Гаўрбш, разм.. гл. Гаўрыла
Гаўрўк, разы., гл. Гаўрыла Гаўрўсь, разы., гл. Гаўрыла Гаўрыіл Гаўрыілавіч, Гаўрыілаўна — Гаврийл Гаврййловйч, Гаврииловна
Гаўрыла (разм. Гаўрбш, Гаўрўк, Гаўрўсь) Гаўрылавіч, Гаўрылаўна — Гаврйла Гаврйловйч, Гаврйловна
Гаўсбёрт Гаўсбёртавіч, Гаўсбёртаўна Гавсбёрт Гавсбёртовйч, Гавсбёртовна
Гафтарыім Гафтарыімавіч, Гафтарыімаўна — Гафторййм Гафторйймовйч, Гафторйймовна
Гвальбёрт Гвальбёртавіч, Гвальбёртаўна — Гвальбёрт Гвальбёртовйч, Гвальбёртовна
Гвідб. разы., гл. Гвідбн
Гвідбн (разм. Гвідб) Гвідбнавіч, Гвідбнаўна — Гвйдбн Гвйдбновйч, Гвйдбновна
Гдалій Гдальевіч, Гдальеўна Гдалий Гдалиевич, Гдалиевна (Гдальевич, Гдальевна)
Гедымін Гедымінавіч, Гедымінаўна — Гедимйн Гедймйновйч, Гедймйновна
Гедэбн (разм. Гідбн) Гедэбнавіч, Гедэбнаўна — Гедеон Гедебновйч, Гедебновна
Геладзій Геладзьевіч, Геладзьеўна — Геладий Геладйевйч, Геладйевна (Геладьевйч, Геладьевна)
Геласій Геласьевіч, Геласьеўна — Геласий Геласйевйч, Геласйевна (Геласьевйч, Геласьевна)
Гёлер Гёлеравіч, Гёлераўна — Гёлер Гёлеровйч, Гёлеровна
Гёлій Гёліевіч, Гёліеўна — Гёлий Гелиевич, Гелиевна
Гёльмут Гёльмутавіч, Гёльмутаўна — Гёльмут Гёльмутовйч, Гёльмутовна
Гелярьін Гелярьінавіч, Гелярынаўна — Гелерйн Гелерйновйч, Гелерйновна
Гёмел Гёмелавіч, Гёмелаўна — Гёмелл Гёмелловйч. Гёмелловна
Гемін, разы., гл. Гемініян
Гемініян (разы. Гемін) Гемініянавіч, Гемініянаўна — Гемйнйан Геминианович, Геминиановна
Гёна, разм., гл. Генадзь
Генадзій Генадзьевіч, Генадзьеўна і Генадзь (разм. Гёна, Гёнусь) Генадзевіч, Генадзеўна — Ген­надий Геннадиевич, Геннади­евна (Геннадьевич, Геннадь­евна)
Генадзь, гл. Генадзій
Гёній Гёніевіч, Гёніеўна — Гёний Гениевич, Гениевна
Гёнрык, разм., гл. Генрих
Гёнрых (разм. Гёнрык) Гёнрыхавіч, Гёнрыхаўна — Гёнрих Гёнрихович, Гёнриховна
Гёнусь, разм., гл. Генадзь
Георгій (разм. Алігбр, Жора) Гебргіевіч, Гебргіеўна — Геор­гий Георгиевич, Георгиевна
Герадот Герадбтавіч. Герадбтаўна — Геродот Геродбтович, Геродбтовна
Гераклій Геракліевіч, Геракліеўна — Гераклий Гераклиевич, Гераклиевна
Геральд (разм. Гаральд) Геральдавіч, Геральдаўна — Геральд Геральдович, Геральдовна
Геранім (разм. Гірўсь) Геранімавіч, Геранімаўна — Геронйм Геронймовйч, Геронймовна
Герард Герардавіч, Герардаўна — Герард Герардович, Герардовна
Герасім (разм. Гарасім, Грасі.м, Гарась, Гарас) Герасімавіч, Герасімаўна — Герасим Гераси­мович, Герасимовна
Гёрберт Гёрбертавіч, Гёрбертаўна — Гёрберт Гёрбертовйч, Гёрбертовна
Гервасій (разм. Граўша) Гервасьевіч, Гервасьеўна — Гервасйй Гервасйевйч, Гервасйевна (Гервасьевйч, Гервасьевна)
Геркулан Геркуланавіч, Геркуланаўна — Геркулан Геркулановйч, Геркулановна
Гермагён Гермагёнавіч, Гермагёнаўна — Гермогён Гермогено­вич, Гермогёновна
Гермакрат Гермакратавіч, Гермакратаўна — Гермократ Гермократовйч, Гермократовна
Гёрман Гёрманавіч, Гёрманаўна— Гёрман Гёрмановйч, Гёрмановна
Гермёс Гермёсавіч, Гермёсаўна — Гермёс Гермёсовйч, Гермёсовна
Гермянгільд Гермянгільдавіч, Гермянгільдаўна — Герменгйльд Герменгйльдовйч, Герменгйльдовна
Гербн Гербнавіч, Гербнаўна — Гербн Гербновйч, Гербновна
Гербнцій (разм. Ранцісь) Гербнцьевіч, Гербнцьеўна — Гербнтнй Геронтиевич, Геронтиевна (Геронтьевич, Геронтьевна)
Гефёст Гефёставіч, Гефёстаўна — Гефёст Гефёстович, Гефёстовна
Гжыміслаў Гжыміслававіч, Гжыміславаўна — Гжймйслав Гжймиславович, Гжймйславовна
Гіганцій Гіганцьевіч, Гіганцьеўна — Гигандий Гигантиевич, Гигантиевна (Гигантьевич, Гигантьевна)
Гідбн, разм. Гедэбн
Гільберт Гільбертавіч, Гільбертаўна — Гйльберт Гйльбертовнч, Гйльбертовна
Гіляр Гіляравіч, Гіляраўна — Гиляр Гнляровйч, Гйляровна
Гілярый Гілярыевіч, Гілярыеўна — Гилярий Гиляриевич, Гиляриевна (Гилярьевич, Гилярьевна)
Гімнасій Гімнасьевіч, Гімнасьеўна — Гимнасий Гимнасиевич, Гимнасиевна (Гимнасьевич, Гимнасьевна)
Гіпаліт, разм., гл. Іпаліт
Гірўсь, разм., гл. Геранім
Пяцынд Гіяцынтавіч, Гіяцынтаўна — Гиацйнт Гйацйнтовйч, Гйацйнтовна
Глеб Глёбавіч, Глёбаўна — Глеб Глебович, Глебовна
Глікёр Глікёравіч, Глікёраўна —
Гликёр Глйкёровйч, Глйкёровна
Глікёрый Глікёр'евіч, Глікёр’еўна — Гликерий Гликёриевич, Гликёриевна(Гликёрьевич, Гликёрьевна)
Гневамір Гневаміравіч, Гневаміраўна — Гневомйр Гневомйровйч, Гневомйровна
Гббан Гббанавіч, Гббанаўна — Гббан Гббановйч, Гббановна
Гбргій Гбргіевіч, Гбргіеўна — Горгий Горгиевич, Горгиевна
Гбрдзій Гбрдзіевіч, Гбрдзіеўна — Гордий Гбрдиевич, Гбрдиевна
Гбтард Гбтардавіч, Гбтардаўна — Гбтард Гбтардовйч, Гбтардовна
Готфрыд Готфрыдавіч, Готфрыдаўна — Готфрйд Готфрйдовйч, Готфрйдовна
Градзіслаў Градзіслававіч, Градзіславаўна — Градйслав Градйславовйч, Градйславовна
Граніслаў Граніслававіч, Граніславаўна — Гранйслав Гранйславовйч, Гранйславовна
Грасім, разм., гл. Герасім
Градус Гратусавіч, Гратусаўна —
Градус Гратусовнч, Градусовна
Граўша, разм., гл. Гервасій
Графўл, разм., гл. Яўграф
Грацыян Грацыянавіч, Грацыянаўна — Грациан Грацйановйч, Грацнановна
Грыгаль, разм., гл. Грыгбрый
Грыгбр, разм., гл. Грыгбрый
Грыгбрый (разм. Грыгбр, Грынь, Грыц, Грыгаль, Грыша) Грыгбр’евіч, Грыгбр’еўна — Гри­горий Григорьевич, Григорь­евна
Грыміслаў Грыміслававіч, Грыміславаўна — Гремислав Гремиславович, Гремиславовна
Грынь, разм., гл. Грыгбрый Грыц, разм., гл. Грыгбрый Грыша, разм., гл. Грыгбрый
Гўберд Гўбертавіч, Гўбертаўна —
Гўберд Гўбертовйч, Гўбертовна Гўга, разм., гл. Гугбн
Гугон (разм. Гўга) Гугбнавіч, Гугбнаўна — Гугон Гугбнович, Гугбновна
Гуміліт Гумілітавіч, Гумілітаўна — Гумилйт Гумилйтович, Гумилйтовна
Гунтрам Гунтрамавіч, Гунтрамаўна — Гунтрам Гунтрамович, Гунтрамовна
Гур, разм., гл. Гўрый
Гўрый (разм. Гур, Гурэй) Гўр’евіч, Гўр’еўна — Гурий Гў-
риевич, Гўрйевна (Гўрьевйч, Гўрьевна)
Гурэй. разм., гл. Гўрый
Гур’ян Гур’янавіч, Гур’янаўна —
Гурьян Гурьянович, Гурья­новна
Густа, разм., гл. Аўгусцін
Густаў Густававіч, Густаваўна — Густав Густавович, Густа­вовна
д
Дабраміл Дабрамілавіч, Дабрамілаўна — Добромйл Добромйлович, Добромйловна
Дабрамір Дабраміравіч, Дабраміраўна — Добромйр Добромйровйч, Добромйровна
Дабрамьісл Дабрамыславіч, Дабрамыслаўна — Добромьісл Добромысловйч, Добромысловна
Дабранёг Дабранёгавіч, Дабранёгаўна — Добронёг Добронёговйч, Добронёговна
Дабраслаў Дабраслававіч, Дабраславаўна — Доброслав Доброславович, Доброславовна
Дабрьіня Дабрыніч, Дабрынічна — Добрьіня Добрынин, Добрьінйчна
Давід Давідавіч, Давідаўна — Давйд Давйдовйч, Давйдовна
Давікт Давіктавіч, Давіктаўна — Давйкт Давйктовйч, Давйктовна
Давін Давінавіч, Давінаўна — Давйн Давйновйч, Давйновна
Давьід Давыдавіч, Давыдаўна — Давь'ід Давыдович, Давыдовна
Дада Дадавіч, Дадаўна — Дада Дадович, Дадовна
Дакучай Дакучаевіч, Дакучаеўна — Докучай Докучаевич, Докучаевна
Далат Далатавіч, Далатаўна Далат Далатович, Далатовна
Далмат Далматавіч. Далматаўна — Далмат Далматович, Далматовна
Далмацій Далмацьевіч, Далмацьеўна — Далматий Далматиевич, Далматиевна (Далматьевич, Далматьевна)
Даман, разм., гл. Дзям’ян
Дамарад Дамарадавіч, Дамарадаўна — Доморад Доморадович, Доморадовна
Дамас Дамасавіч, Дамасаўна — Дамас Дамасович, Дамасовна
Дамасій Дамасіевіч, Дамасіеўна — Дамасий Дамасйевйч, Дамасйевна
Дамаскін Дамаскінавіч, Дамаскінаўна — Дамаскйн Дамаскйновйч, Дамаскйновна
Дамаслаў Дамаслававіч, Дамаславаўна — Домослав Домославовйч, Домославовна
Дамёцій (разм. Дамёцік) Дамёцьевіч, Дамёцьеўна — Домётий Домётйевйч, Домётйевна (Домётьевнч, Домётьевна)
Дамёцік, разы., гл. Дамёцій
Дамеціян (разм. Дбмант) Дамеціянавіч, Дамеціянаўна — Дометиан Дометйановнч. Дометйановна
Дамін Дамінавіч, Дамінаўна — Домйн Домйновйч, Домйновна
Дамінік Дамінікавіч, Дамінікаўна — Домннйк Домйнйковйч, Домйнйковна
Даміян Даміянавіч, Даміянаўна — Дамиан Дамианович, Дамиановна
Дамнін Дамнінавіч, Дамнінаўна — Домнйн Домнйновйч, Домнйновна
Дам’ян, разм., гл. Дзям’ян
Дан Данавіч, Данаўна — Дан Дановйч, Дановна
Данакс Данаксавіч, Данаксаўна — Данакс Данаксовйч, Данаксовна
Данакт Данактавіч, Данактаўна — Данакт Данактовйч, Данактовна
Данан Дананавіч, Дананаўна Доннан Доннановйч, Доннановна
Данат Данатавіч, Данатаўна Донат Донатович, Донатовна
Данёль, разм., гл. Даніла
Данііл Даніілавіч, Даніілаўна -
Данийл Данййловйч, Данййловна
Данік, разм., гл. Даніла
Даніла (разм. Данёль, Данэль, Данік) Данілавіч, Данілаўна — Данйла Данйловйч. Данйловна
Даніэль Даніэлевіч, Даніэлеўна — Даниёль Даннёлевйч, Данйёлевна
Данўт, разм., гл. Еўдакім
Данэль, разм., гл. Даніла Дарапёй, разм., гл. Дарафёй Дарафёй (разм. Дарапёй, Дарахвёй, Дбраш, Дбрах, Дарацёй) Дарафёевіч, Дарафёеўна — Дорофёй Дорофеевич, Дорофе­евна
Дарахвёй, разм., гл. Дарафёй
Дарацёй, разм., гл. Дарафёй
Дармідбнт Дармідбнтавіч, Дармідбнтаўна — Доримедбнт Доримедбнтович, Доримедбнтовна
Дарон Дарбнавіч, Дарбнаўна Дорон Дорбнович, Дорбновна
Дарбцій Дарбцьевіч, Дарбцьеўна — Дорбтий Дорбтиевич, Дорбтиевна
Дарый Дарыевіч, Дарыеўна — Дарий Дариевич, Дариевна
Дасій Дасіевіч, Дасіеўна — Дасий Дасиевич, Дасиевна (Дасьевич, Дасьевна)
Дасіфёй Дасіфёевіч, Дасіфёеўна — Досифёй Досифеевич, Досифеевна
Даўмонт Даўмбнтавіч, Даўмбнтаўна — Давмбнт Давмбнтовйч, Давмбнтовна
Даўрат Даўратавіч, Даўратаўна — Даврат Давратовйч, Давратовна
Дацій Даціевіч, Даціеўна — Датйй Датйевйч, Датйевна
Джон Джбнавіч, Джбнаўна
Джон Джонович, Джоновна
Дзёмех, разм., гл. Дзямёнцій
Дземянцёй Дземянцёевіч, Дземянцёеўна — Дементёй Дементёевйч,Дементёевна
Дзесідзёрый Дзесідзёрыевіч, Дзесідзёрыеўна — Десндёрнй Десидёриевич,Десидёриевна
Дзідзім Дзідзімавіч, Дзідзімаўна — Дидйм Дйдймовнч, Дйдймовна
Дзіёга Дзіёгавіч, Дзіёгаўна — Диёго Дйёговйч, Дйёговна
Дзіён Дзіёнавіч, Дзіёнаўна Дион Дибнович, Дибновна
Дзізіббд Дзізіббдавіч, Дзізіббдаўна — Днзнбод Дизиббдович, Дизиббдовна
Дзізмас Дзізмасавіч, Дзізмасаўна — Дйзмас Дйзмасовйч, Дйзмасовна
Дзій Дзіевіч, Дзіеўна — Днй Дйевйч, Дйевна
Дзіма, разы., гл. Дзмітрый
Дзімітрый Дзімітрыевіч, Дзімітрыеўна — Дймйтрнй Дймйтриевич, Дймйтрйевна
Дзімітрыйн Дзімітрыянавіч, Дзімітрыянаўна — Димитриан Димитрианович, Димитриановна
Дзісан Дзісанавіч, Дзісанаўна — Дисан Дисанович, Дисановна
Дзіягён Дзіягёнавіч, Дзіягёнаўна / Дыягён Дыягёнавіч, Дыягёнаўна — Диогён Дйогёновйч, Дйогёновна
Дзіядбр Дзіядбравіч, Дзіядбраўна і Дыядбр Дыядбравіч, Дыядбраўна — Диодор Диодорович, Диодоровна
Дзіядбт Дзіядбтавіч, Дзіядбтаўна і Дыядот Дыядбтавіч, Дыядбтаўна — Диодот Дйодбтовйч, Дйодбтовна
Дзіякліціян Дзіякліціянавіч. Дзіякліціянаўна — Диоклитиан Диоклитианович, Диоклитиановна
Дзіямід Дзіямідавіч, Дзіямідаўна — Диомйд Дйомйдовйч, Дйомйдовна
Дзіяніс Дзіянісавіч, Дзіянісаўна — Дйонйс Дйонйсовйч, Дйонйсовна
Дзіянісій Дзіянісіевіч, Дзіянісіеўна — Дионйсий Дионйсиевич, Дионйсиевна (Дионйсьевич, Дионйсьевна)
Дзіяскбр Дзіяскбравіч, Дзіяскбраўна і Дыяскбр Дыяскбравіч, Дыяскбраўна — Дйоскбр Дйоскбровнч,Дйоскбровна
Дзмітрый (разм. Змітрбк, Змітрўк, Зміцер. Мітрый, Дзіма, Міця) Дзмітрыевіч, Дзмітры-
еўна — Дмйтрий Дмитриевич, Дмитриевна
Дзямаш, разм., гл. Дзям’ян
Дзямёнцій (разм. Дзёмех) Дзямёнцьевіч, Дзямёнцьеўна — Демёнтий Демёнтйевйч. Демёнтиевна (Дементьевич, Де­ментьевна)
Дзямід Дзямідавіч, Дзямідаўна — Демйд Демйдовйч, Демйдовна
Дзямян, разм., гл. Дзям’ян
Дзям’ян (разм. Дам’ян, Дзямян, Дзямаш, Даман) Дзям’янавіч, Дзям’янаўна — Демьян Демья­нович, Демьяновна
Дзяніс Дзянісавіч, Дзянісаўна — Денйс Денйсовйч, Денйсовна
Дзяфёнсар Дзяфёнсаравіч, Дзяфёнсараўна — Дефёнсор Дефёнсоровйч, Дефёнсоровна
Длугаслаў Длугаслававіч. Длугаславаўна — Длугослав Длугославовйч, Длугославовна
Дбмант, разм., гл. Дамеціян
Домн Дбмнавіч, Дбмнаўна —
Домн Дбмновйч, Дбмновна
Домній Дбмніевіч, Дбмніеўна — Дбмннй Дбмнйевйч, Дбмнйевна
Дбнальд Дбнальдавіч, Дбнальдаўна — Дбнальд Дбнальдовйч,Дбнальдовна
Дбрах, разм., гл. Дарафёй
Дбраш, разм., гл. Дарафёй
Дбрыс Дбрысавіч, Дбрысаўна —
Дорис Дбрйсовйч, Дбрйсовна
Драгаміл Драгамілавіч, Драгамілаўна — Драгомйл Драгомйловйч, Драгомйловна
Драгамір Драгаміравіч, Драгаміраўна — Драгом йр Драгомйровйч, Драгомйровна
Драгуцін Драгуцінавіч, Драгуцінаўна —Драгутйн Драгутйновйч, Драгутйновна
Дрона, разм., гл. Дрымёнт
Дрымёнт (разм. Дрбна) Дрымёнтавіч, Дрымёнтаўна — Дрнмёнт Дрймёнтовйч, Дрймёнтовна
Дукіцій Дукіціевіч, Дукіціеўна — Дукйтий Дукйтйевйч, Дукйтйевна (Дукйтьевйч, Дукйтьевна)
Дўла Дўлавіч, Дўлаўна — Дўла Дўловйч,Дўловна
Дульсід Дульсідавіч, Дульсідаўна — Дульсйд Дульсйдовйч, Дульсйдовна
Дысідэрый Дысідэр’евіч, Дысідэр’еўна — Дисидёрий Дйсйдёриевич,Дисидёриевна
Дыягён, гл. Дзіягён
Дыядбр, ат. Дзіядбр
Дыядбт, гл. Дзіядбт
Дыяскбр. гл. Дзіяскбр
Дэаграцій Дэаграцьевіч, Дэаграцьеўна — Деогратйй Деогратйевйч, Деогратйевна (Деогратьевйч, Деогратьевна)
Дэадат Дэадатавіч, Дэадатаўна — Деодат Деодатовйч, Деодатовна
Дэйкбла Дэйкблавіч, Дэйкблаўна — Дейкбла Дейкбловйч, Дейкбловна
Е
Еварэст Еварэставіч, Еварэстаўна — Еварёст Еварёстовнч, Еварёстовна
Евель Евелевіч, Евелеўна Евель Евелевич, Евелевна
Евіёт Евіётавіч. Евіётаўна — Евибт Евнотовйч, Евйбтовна
Евіласій Евіласьевіч, Евіласьеўна — Евиласий Евиласиевич, Евиласиевна (Евиласьевич, Евиласьевна)
Евяіл Евяілавіч, Евяілаўна — Евейл Евейловйч, Евейловна
Евялпіст Евялпіставіч, Евялпістаўна і Эвялпіст Эвялпіставіч, Эвялпістаўна — Евелпйст Евелпйстовнч, Евелпйстовна
Егавабн Егавабнавіч, Егавабнаўна — Егавабн Егавабновйч, Егавабновна
Езекііль Езекіілевіч, Езекіілеўна — Езекийль Езекййлевйч, Езекййлевна
Езякія Езякіевіч, Езякіеўна Езекйя Езекйевйч. Езекйевна
Езяхіль Езяхілевіч, Езяхілеўна — Езехйль Езехйлевйч, Езехйлевна
Ексакустадзіян Ексакустадзіянавіч, Ексакустадзіянаўна / Эксакустадзіян Эксакустадзіянавіч, Эксакустадзіянаўна — Ексакустодиаи Ексакустодйановйч, Ексакустодйановна
Елеазар Елеазаравіч, Елеазараўна — Елеазар Елеазаровйч, Елеазаровна
Елеанан Елеананавіч, Елеананаўна — Елеанан Елеанановйч, Елеанановна
Елізар (разм. Алізар) Елізаравіч, Елізараўна — Елизар Елизаро­вич, Елизаровна
Елізбар Елізбаравіч, Елізбараўна і Элізбар Элізбаравіч, Элізбараўна — Елйзбар Елйзбаровйч. Елйзбаровна
Елій Еліевіч, Еліеўна і Элій Эліевіч, Эліеўна — Еллйй Еллйевйч, Еллйевна
Елісавёт Елісавётавіч, Елісаветаўна — Елисавет Елйсавётовйч, Елйсавётовна
Елісёй (разм. Алісёй) Елісёевіч, Елісёеўна — Елйсёй Елйсёевнч, Елйсёевна
Елістрат, разм., гл. Калістрат
Елпідзіфбр Елпідзіфбравіч, Елпідзіфбраўна / Элпідзіфбр Элпідзіфбравіч, Элпідзіфбраўна — Елпидифбр Елпидифбрович, Елпидифбровна
Елязвбй Елязвбевіч, Елязвбеўна — Елезвбй Елезвбевйч, Елезвбевна
Еляўсіп Еляўсіпавіч, Еляўсіпаўна — Елевсйп Елевсйповйч, Елевсйповна
Еляўфёрый Еляўфёрыевіч, Еляўфёрыеўна і Эляўфёрый Эляўфёрыевіч, Эляўфёрыеўна Елевфёрий Елевфёрйевйч, Елевфёрйевна (Елевфёрьевйч, Елевфёрьевна)
Еміліян Еміліянавіч, Еміліянаўна і Эміліян Эміліянавіч, Эмілія-
наўна — Емилнан Емилианович, Емилиановна
Емяльян (разм. Амяльян, Амяллян, Амільяш, Мілян, Міллян, Ямёля) Емяльянавіч, Емяльянаўна — Емельян Емельяно­вич, Емельяновна
Емярыкій Емярыкіевіч, Емярьікіеўна — Емерйкнй Емерйкйевйч, Емерйкйевна
Енерііян Енергіянавіч, Енергіянаўна — Енергнан Енергйановйч, Енергйановна
Енікёй Енікёевіч, Енікёеўна — Еннкёй Енйкёевйч, Енйкёевна
Енікій Енікіевіч, Енікіеўна — Еникйй Енйкйевйч, Енйкйевна
Епафрас Епафрасавіч, Епафрасаўна і Эпафрас Эпафрасавіч, Эпафрасаўна — Епафрас Епафрасовйч, Епафрасовна
Епікцёт Епікцётавіч, Епікцётаўна і Эпікцёт Эпікцётавіч, Эпікцётаўна — Епнктёт Епйктётовйч, Епйктётовна
Епімах Епімахавіч, Епімахаўна і Эпімах (разм. Апімах) Эпімахавіч, Эпімахаўна — Епймах Епймаховнч, Епймаховна
Епіфан (разм. Япіфан, Апіфан, Піхван) Епіфанавіч, Епіфанаўна — Епифан Епифанович, Епифановна
Епіфаній Епіфаньевіч, Епіфаньеўна — Епнфанпй Епифание­вич, Епифаниевна (Епифаньевич, Епифаньевна)
Ерамёй (разм. Верамёй, Яром, Ярэм) Ерамёевіч, Ерамёеўна — Еремёй Еремеевич, Еремеевна
Еранім Еранімавіч, Еранімаўна — Еронйм Еронймовйч, Еронймовна
Ерафёй (разм. Яраш, Ярбш, Ярўсь, Ярбха, Рахвёй, Рахцёй) Ерафёевіч, Ерафёеўна — Ерофёй Ерофеевич, Ерофеевна
Ерм Ермавіч, Ермаўна — Ерм Ермовйч, Ермовна
Ерма Ермавіч, Ермаўна — Ерма Ермович, Ермовна
Ермагён Ермагёнавіч, Ермагёнаўна — Ермогён Ермогёновйч, Ермогёновна
Ермагёна Ермагёнавіч,
Ермагёнаўна — Ермогёна Ермогёнович, Ермогёновна
Ермакрат Ермакратавіч, Ермакратаўна — Ермократ Ермократовйч, Ермократовна
Ермалай (разм. Ярмак, Ярмбш, Ярмбл) — Ермалаевіч, Ермалаеўна — Ермолай Ермолаевич, Ермолаевна
Ермій Ерміевіч, Ерміеўна — Ермий Ермйевйч, Ермйевна
Ермінінгёльд Ермінінгёльдавіч, Ермінінгёльдаўна Ермннннгёльд Ерминингёльдович, Ер­минингельдовна
Есіп, разм., гл. Ібсіф
Еспер Есперавіч, Еспераўна / Эспер Эсперавіч, Эспераўна Еспер Есперовйч, Есперовна
Есявбн Есявбнавіч, Есявбнаўна — Есевбн Есевбновпч, Есевбновна
Еўдакім (разм. Аўдакім, Аўдбт, Аўдбсь, Данўт) Еўдакімавіч,
Еўдакімаўна — Евдокйм Ев­докимович, Евдокимовна
Еўдаксій Еўдаксіевіч, Еўдаксіеўна — Евдоксйй Евдоксйевйч, Евдоксйевна
Еўнікёй Еўнікёевіч, Еўнікёеўна — Евникёй Евнйкёевйч, Евнйкёевна
Еўнікій Еўнікіевіч, Еўнікіеўна — Евникйй Евннкйевйч, Евнйкйевна
Еўнікіян Еўнікіянавіч, Еўнікіянаўна — Евникиан Евнйкйановнч, Евнйкйановна
Еўпел Еўпелавіч, Еўпелаўна — Евпел Евпеловйч, Евпеловна
Еўпл Еўплавіч, Еўплаўна — Евпл Евпловйч, Евпловна
Еўсігнёй Еўсігнёевіч, Еўсігнёеўна — Евсигнёй Евсигнеевич, Евсигнеевна
Еўсігній Еўсігніевіч, Еўсігніеўна — Евсигнйй Евсйгнйевйч, Евсйгнйевна
Еўстафёй Еўстафёевіч, Еўстафёеўна — Евстафёй Евстафёевйч, Евстафёевна
Еўсхімбн Еўсхімбнавіч, Еўсхімбнаўна — Евсхймбн Евсхнмбновйч, Евсхймбновна
Еўсцігнёй (разы. Аўсцігнёй) Еўсцігнёевіч, Еўсцігнёеўна — Евстигнёй Евстигнеевич, Евстиг­неевна
Еўсявбн Еўсявбнавіч, Еўсявбнаўна — Евсевбн Евсевбновйч, Евсевбновна
Еўфіміян Еўфіміянавіч, Еўфіміянаўна і Еўхіміян Еўхіміянавіч, Еўхіміянаўна — Евфймйан Евфимианович, Евфимиановна
Еўфрасін Еўфрасінавіч, Еўфрасінаўна — Евфросйн Евфросйновйч, Евфросйновна
Еўхіміян, гл. Еўфіміян
Еўціх, разм., гл. Яўціхій
Еўціхёй Еўціхёевіч, Еўціхёеўна — Евтихёй Евтихеевич, Евтихе­евна
Еўціхіян Еўціхіянавіч, Еўціхіянаўна — Евтихиан Евтйхйанович, Евтйхйановна
Ефрасім Ефрасімавіч, Ефрасімаўна — Ефросйм Ефросймовйч, Ефросймовна
Ефрасін Ефрасінавіч, Ефрасінаўна — Ефросйн Ефросйновйч, Ефросйновна
Ё
Ёзаф, разм., гл. Ібсіф Ёзафат, разы., гл. Ісафат Ёна, разы., гл. Ібна
Ёнаш Ёнашавіч, Ёнашаўна —
Ёнаш Ёнашевйч, Ёнашевна
Ёсіп, разм., гл. Ібсіф
Ёська, разм., гл. Ібсіф
Ж
Жазёф Жазёфавіч, Жазёфаўна —
Жозёф Жозефович, Жозефовна
Жан Жанавіч, Жанаўна — Жан Жанович, Жановна
Ждан Жданавіч, Жданаўна — Ждан Жданович, Ждановна
Жора, разм., гл. Гебргій
Жэміслаў Жэміслававіч, Жэміславаўна — Жемйслав Жемйславовйч, Жемйславовна
Жэня, разм., гл. Яўгён
Жэрард Жэрардавіч, Жэрардаўна — Жерард Жерардовнч, Жерардовна
3
Завал Завадавіч, Завадаўна — Завал Завадовйч, Завадовна
Завулон Завулбнавіч. Завулбнаўна — Завулон Завулбновйч, Завулбновна
Заіл Заілавіч, Заілаўна — Зойл Зойловйч, Зойловна
Заір Заіравіч, Заіраўна — Зайр Зайровйч, Зайровна
Закхёй Закхёевіч, Закхёеўна — Закхёй Закхёевйч, Закхёевна
Зарававель Зарававелевіч, Зарававелеўна — Зоровавель Зоровавелевйч, Зоровавелевна
Зарвіл Зарвілавіч, Зарвілаўна — Зарвйл Зарвйловйч,Зарвйловна
Засім (разм. Засцём, Сасцём) Засімавіч, Засімаўна — Засим За­симович, Засимовна
Засіма Засімавіч, Засімаўна — Зосйма Зосймовйч, Зосймовна
Заснём, разм., гл. Засім
Заўдзііл Заўдзіілавіч, Заўдзіілаўна — Завдийл Завднйловйч, Завдййловна
Заўдзій Заўдзіевіч, Заўдзіеўна — Завдий Завдйевнч, Завдйевна
Захар (разм. Захара) Захаравіч, Захараўна — Захар Захарович, Захаровна
Захара, разм., гл. Захар
Захарый 3ахар'евіч,3ахар’еўна —
Захарий Захариевич, Захариев­на (Захарьевич, Захарьевна)
Захарыя Захарыевіч, Захарыеўна — Захария Захариевич, За­хариевна
Зацёй Зацёевіч, Зацёеўна — Зотёй Зотеевич, Зотеевна
Збігнеў Збігневіч, Збігнеўна — Збйгнев Збйгневич, Збйгневна
Збыслаў (разм. Збысь, Збышак) Збыслававіч, Збыславаўна
Збыслав Збыславович, Збыславовна
Збысь, ржи., гл. Збыслаў
Збышак, разм., гл. Збыслаў
Здзіслаў (разм. Здзісь) Здзіслававіч, Здзіславаўна — Здислав Здиславович, Здиславовна
Здзісь, разм.. гл. Здзіслаў
Зёвін Зёвінавіч, Зёвінаўна — Зёвин Зёвйновйч, Зёвйновна
Зевядзёй Зевядзёевіч, Зевядзёеўна — Зеведёй Зеведёевйч, Зевёдеевна
Земавіт Земавітавіч, Земавітаўна — Земовйт Земовйтовйч, Земовйтовна
Зефірын Зефірынавіч, Зефірынаўна — Зефйрйн Зефйрйновнч, Зефйрйновна
Зігмунд Зігмундавіч, Зігмундаўна і Зыгмунд (разм. Зыгмусь) Зыгмундавіч, Зыгмундаўна — Зйгмунд Зйгмундовйч, Зйгмундовна
Зігфрыд (разм. Зыфрўк) Зігфрыдавіч, Зігфрыдаўна — Знгфрйд Зйгфрйдовйч, Зйгфрйдовна
Зілот Зілбтавіч, Зілбтаўна — Зилот Зйлбтовйч, Зйлбтовна
Зімран Зімранавіч, Зімранаўна — Зимран Зймрановйч, Зймрановна
Зіна Зінавіч, Зінаўна — Зйна Зйновйч, Зйновна
Зінбвій (разм. Зінь, Зэн, Зэнэк) Зінбўевіч, Зінбўеўна — Зино­вий Зиновиевич, Зиновиевна (Зиновьевич, Зиновьевна)
Зінбн Зінбнавіч, Зінбнаўна —
Зинбн Зинонович, Зиноновна
Зінь, разм., гл. Зінбвій
Змітрбк, разм., гл. Дзмітрый
Змітрўк, разм., гл. Дзмітрый
Зміцер, разм., гл. Дзмітрый
Збсім Збсімавіч, Збсімаўна —
Збсим Зосимович, Зосимовна
Зот Збтавіч, Збтаўна — Зот Зо­тович, Зотовна
Збцік Збцікавіч, Збцікаўна — 36тик Збтикович, Збтиковна
Зыгмунд, гл. Зігмунд
Зыгмусь, разм., гл. Зыгмунд
Зыфрўк, разм., гл. Зігфрыд
Зэн, разм., гл. Зінбвій
Зэнэк, разм., гл. Зінбвій
Зянкб, разм., гл. Зянбн
Зянбн (разм. Зянкб) Зянбнавіч, Зянбнаўна — Зенон Зенонович, Зеноновна
Зянбх Зянбхавіч, Зянбхаўна — Зенбх Зенбхович, Зенбховна
Іаад Іаадавіч, Іаадаўна — Иоад Иоадович, Иоадовна
Іаакім Іаакімавіч, Іаакімаўна — Иоакйм Иоакймович, Иоакймовна
Іаан Іаанавіч, Іаанаўна — Иоанн Иоаннович, Иоанновна
Іаанан Іаананавіч, Іаананаўна — Иоанан Иоананович, Иоанановна
Іаанафан Іаанафанавіч, Іаанафанаўна — Иоанафан Иоанафанович, Иоанафановна
Іаанікій Іаанікіевіч, Іаанікіеўна — Иоаннйкий Иоаннйкиевич, Иоаннйкиевна
Іаасаф Іаасафавіч, Іаасафаўна — Иоасаф Иоасафович, Иоаса­фовна
Іавіл Іавілавіч, Іавілаўна — Иавйл Иавйлович, Иавйловна
Іавілёй Іавілёевіч, Іавілёеўна — Иавилёй Иавилёевич, Иавилёевна
Іаган Іаганавіч, Іаганаўна — Иоганн Иоганнович, Иоганновна
Іадай Іадаевіч, Іадаеўна—Йаддай Иаддаевич, Йаддаевна
Іадбр Іадбравіч, Іадбраўна — Иадбр Иадбрович, Йадбровна
Іазаній Іазаньевіч, Іазаньеўна — Мазаний Иазаниевич, Иазаниевна (Иазаньевич, Иазаньевна)
Іазанія Іазаніевіч, Іазаніеўна — Мазания Иазаниевич, Иазаниевна
Іаіль Іаілевіч, Іаілеўна — Иойль Иойлевич, Иойлевна
Іаір Іаіравіч, Іаіраўна — Майр Иайрович, Иайровна
Іакаў Іакаўлевіч, Іакаўлеўна — Иаков Иаковлевич, Иаковлевна
Іакім Іакімавіч, Іакімаўна — Иакйм Иакймович, Иакймовна
Іакінбр Іакінбравіч, Іакінбраўна— Иакинбр Иакинбрович, Иакинбровна
Іакінф Іакінфавіч, Іакінфаўна —
Иакйнф Иакйнфович, Иакйнфовна
Іакінфій Іакінфіевіч, Іакінфіеўна — Иакйнфий Иакйнфиевич, Иакйнфиевна
Іакісхбл Іакісхблавіч, Іакісхблаўна — Иакисхбл Иакисхблович, Иакисхбловна
Іамвліх Іамвліхавіч, Іамвліхаўна і Іямвліх Іямвліхавіч, Іямвліхаўна — Иамвлйх Йамвлйховйч, Йамвлйховна
Іанафан Іанафанавіч, Іанафанаўна — Ианафан Ианафанович, Йанафановна
Іанікіт Іанікітавіч, Іанікітаўна — Ианикйт Ианикйтович, Ианикйтовна
Іанікіта Іанікітавіч, Іанікітаўна — Ианикйта Ианикйтович, Ианйкйтовна
Іануарый Іануарыевіч, Іануарыеўна — Иануарий Иануариевич, Иануариевна
Іарам Іарамавіч, Іарамаўна —
Иорам Иорамович, Йорамовна
Іардан Іарданавіч, Іарданаўна і Ярдан Ярданавіч, Ярданаўна — Иордан Иорданович, Иордановна
Іасаф Іасафавіч, Іасафаўна — Иосаф Иосафович, Иосафовна
Іасафат Іасафатавіч, Іасафатаўна — Иосафат Иосафатович, Иосафатовна
Іасія Іасіевіч, Іасіеўна — Йосйя Иосйевич, Йосйевна
Іасбн Іасбнавіч, Іасбнаўна і Іясбн Іясбнавіч, Іясбнаўна — Иасбн Иасбнович, Йасбновна
Іаўліян Іаўліянавіч, Іаўліянаўна— Иовлиан Иовлианович, Иовлйановна
Іафёт Іафётавіч, Іафётаўна — Иафёт Иафётович, Йафётовна
Іафбр Іафбравіч, Іафбраўна — Иофбр Иофбрович, Йофбровна
Іахін Іахінавіч, Іахінаўна — Иахйн Иахйнович, Йахйновна
Іван (разм. Ваня, Ясь, Янка, Янўк, Івась) Іванавіч, Іванаў-
на — Иван Иванович, Ива­новна
Івась, разм., гл. Іван
Івёнцій Івёнцьевіч, Івёнцьеўна -
Ивёнтий Ивёнтиевич. Ивёнтиевна (Ивёнтьевич, Ивёнтьевна) Івбн Івбнавіч, Івбнаўна — Ивон
Ивонович, Ивоновна
Ігар Ігаравіч, Ігараўна
Игорь Игоревич, Игоревна
Ігафракс Ігафраксавіч, Ігафраксаўна — Игафракс Игафраксович, Игафраксовна
Ігембн Ігембнавіч, Ігембнаўна —
Игембн Игембнович, Игембновна
Ігнась, разм., гл. Ігнат
Ігнат (разм. Ігнась) Ігнатавіч, Ігнатаўна — Игнат Игнатович, Игнатовна
Ігнацій Ігнацьевіч, Ігнацьеўна —
Игнатий Игнатиевич, Игнатиевна (Игнатьевич, Игнатьевна)
Ігўрый Ігўр’евіч, Ігўр’еўна
Йгўрнй Йгўрйевйч, Игуриевна
(Йгўрьевнч, Йгўрьевна)
Ідай Ідаевіч, Ідаеўна — Йддай Иддаевич, Йддаевна
Ідзій Ідзіевіч, Ідзіеўна — Идий
Идиевич, Идиевна
Ідэал Ідэалавіч, Ідэалаўна —
Идеал Идеалович, Идеаловна
Іегудзііл Іегудзіілавіч, Іегудзіілаўна — Иегудийл Иегудийлович, Иегудийловна
Іезавёль Іезавёлевіч, Іезавёлеўна — Иезавёль Иезавёлевич, Йезавёлевна
Іезекііль Іезекіілевіч, Іезекіілеўна—Иезекийль Иезекийлевич, Иезекийлевна
Іерамііл Іераміілавіч, Іераміілаўна — Иеремийл Иеремийлович, Иеремийловна
Іерамій Іераміевіч, Іераміеўна —
Иеремйй Иеремйевич, Йеремйевна
Іерамія (разм. Ярэма) Іераміевіч, Іераміеўна — Иеремйя Иере­мйевич, Иеремйевна
Іеранім Іеранімавіч, Іеранімаўна — Иеронйм Иеронймович, Йеронймовна
Іерафёй Іерафёевіч, Іерафёеўна — Иерофёй Иерофёевич, Йерофёевна
Іерыіл Іерыілавіч, Іерыілаўна — Иерийл Иерийлович, Иерийловна
Ізарн Ізарнавіч, Ізарнаўна —
Изарн Изарнович, Йзарновна
Ізахват, разм., гл. Ісафат
Ізмаіл (разм. Ізмайла) Ізмаілавіч, Ізмаілаўна — Измайл Измай­лович, Измайловна
Гзмайла, разм., гл. Ізмаіл
Ізбсім Ізбсімавіч, Ізбсімаўна —
Избсим Изосимович, Изоси­мовна
Ізбт Ізбтавіч, Ізбтаўна — Йзбт Изотович, Изотовна
Ізраіль Ізраілевіч, Ізраілеўна — Израйль Израйлевич, Израй­левна
Ізыдбр. разм., гл. Ісідар
Ізяслаў Ізяслававіч, Ізяславаўна— Изяслав Изяславович, Изясла­вовна
Іларыён (разм. Варывбн, Лар) Іларыёнавіч, Іларыёнаўна — Иларибн Иларионович, Ила­рионовна
Іларый Ілар’евіч, Ілар'еўна — Иларий Илариевич, Илариевна (Иларьевич, Иларьевна)
Ілій Іліевіч, Іліеўна — Илйй Илйевич, Илйевна
Ілірык Ілірьікавіч, Ілірыкаўна — Иллирйк Иллирйкович, Иллирйковна
Ілія Іліевіч, Іліеўна — Илия Илйевич, Илйевна
Іліялбр (разм. Алядбр) Іліядбравіч, Іліядбраўна — Илиодбр Илиодорович, Илиодоровна
Іліян Іліянавіч, Іліянаўна — Илиан Илианович, Илиановна
Іллюк, разм., гл. Ілья
Ілля, гл. Ілья
Ільдэфбнс Ільдэфбнсавіч. Ільдэфбнсаўна — Ильдефонс Ильдефбнсович, Ильдефбнсовна
Ілья (разм. Ільяш, Іллюк, Гальяш) Ільіч, ільінічна і Ілля Ілліч, Іллінічна — Илья Ильйч, Ильйнична
Ільяш, разм., гл. Ілья
Імянёй Імянёевіч, Імянёеўна — Именёй Именёевич, Йменёевна
Іна Інавіч, Інаўна — Инна Иннович, Йнновна
Інакёнцій (разм. Інацэнт) Інакёнцьевіч, Інакёнцьеўна — Йннокёнтий Иннокентиевич, Ин­нокентиевна (Иннокентьевич, Иннокентьевна)
Інарый Інар’евіч, Інар’еўна — Инарин Инариевич, Инариевна (Инарьевич. Инарьевна)
Інацэнт, разм., гл. Інакёнцій
Інгрыд Інгрьідавіч, Інгрыдаўна —
Ингрйд Ингрйдович, Ингрйдовна
Індзіс Індзісавіч, Індзісаўна — Индйс Индйсович, Индйсовна
Іона (разм. Ёна) Ібнавіч, Ібнаўна — Иона Ионович, Ионовна
Ібсій Ібсіевіч, Ібсіеўна — Иосий Ибсиевич, Ибсиевна
Ібсіф (разм. Есіп, Ёзаф, Ёсіп, Ёська, Юзік) Ібсіфавіч, Ібсіфаўна — Иосиф Иосифович, Иосифовна
Ібў Ібвавіч, Ібваўна — Иов Йо­вович, Ибвовна
Іпаліт (разм. Гіпаліт) Іпалітавіч, Іпалітаўна — Ипполйт Ипполйтович, Ипполитовна
Іпат Іпатавіч, Іпатаўна — Ипат Ипатович, Ипатовна
Іпацій Іпацьевіч, Іпацьеўна — Ипатий Ипатиевич, Ипатиевна (Ипатьевич, Ипатьевна)
Іпярьіхій Іпярыхіевіч, Іпярыхіеўна — Иперйхий Иперйхиевич, Иперйхиевна
Ірадзіён Ірадзіёнавіч, Ірадзіёнаўна — Иродибн Иродионович, Иродионовна
Іракламвбн Іракламвбнавіч, Іракламвбнаўна — Иракламвбн Иракламвбнович, Иракламвбновна
Іраклій Іракліевіч, Іракліеўна — Ираклий Ираклиевич, Ирак­лиевна
Іраклямбн Іраклямбнавіч, Іраклямбнаўна — Ираклембн Йраклембнович, Йраклембновна
Ірам Ірамавіч, ірамаўна — Ирам Ирамович, Ирамовна
Ірвін Ірвінавіч, Ірвінаўна
Ирвин Ирвйнович, Ирвйновна
Ірмбс Ірмбсавіч, Ірмбсаўна
Ирмбс Ирмбсович. Йрмбсовна
Ірынарх Ірынархавіч. Ірынархаўна — Иринарх Иринархович, Иринарховна
Ірынёй Ірынёевіч, Ірынёеўна Ириней Иринеевич, Иринеевна
Ірыній Ірыньевіч, Ірыньеўна Ирйний Ирйниевич, Ирйниевна (Ирйньевич, Ирйньевна)
Ісаак Ісаакавіч, Ісаакаўна Исаак Исаакович, Исааковна
Ісаакій Ісаакіевіч, Ісаакіеўна Исаакий Исаакиевич, Исааки­
евна
Ісаій Ісаіевіч, Ісаіеўна — Исаий Исаиевич, Исаиевна
Ісаія Ісаіевіч, Ісаіеўна — Исаия Исаиевич, Исаиевна
Ісай Ісаевіч, Ісаеўна — Исай Исаевич, Исаевна
Ісак Ісакавіч, Ісакаўна — Исак Исакович, Исаковна
Ісакёй Ісакёевіч, Ісакёеўна Исакёй Исакёевич, Йсакёевна
Ісакій Ісакіевіч, Ісакіеўна — Исакий Исакиевич, Исакиевна
Ісаў Ісававіч, Ісаваўна — Исав Исавович, Исавовна
Ісаўр Ісаўравіч, Ісаўраўна Исавр Исаврович, Йсавровна
Ісафаг (разм. Ёзафат, Ізахват, Язафат) Ісафатавіч, Ісафатаў-
на — Исафат Исафатович, Йсафатовна
Ісахар Ісахаравіч, Ісахараўна Иссахар Иссахарович, Йссахаровна
Ісідар (разы. Ізыдбр) Ісідаравіч. Ісідараўна — Исйдор Йсйдорович, Йсйдоровна
Ісіхій Ісіхіевіч, Ісіхіеўна — Йсйхий Исйхиевич, Исйхиевна
Іскбй Іскбевіч, Іскбеўна Не­кой Искбевич, Искбевна
Ісмаіл Ісмаілавіч, Ісмаілаўна — Исмайл Исмайлович, Исмай­ловна
Ісбп Ісбпавіч, Ісбпаўна — Иссоп Иссбпович, Йссбповна
Іспалт Іспалтавіч, Іспалтаўна — Испалт Испалтович, Йспалтовна
Істбма Істбмавіч, Істбмаўна
Истома Истбмович, Истбмовна
Істукарый Істукарыевіч, Істукарыеўна — Истукарий Йстукариевнч, Истукариевна
Іўвяналій Іўвянальевіч. Іўвянальеўна — Иувеналий Иувеналиевич, Иувеналиевна (Иувеналь­евич, Иувенальевна)
Іўвянцін Іўвянцінавіч, Іўвянцінаўна Иувентйн Йувентйнович, Йувентйновна
Іўлій Іўліевіч, Іўліеўна — Йўлйй Иулиевич, Иулиевна
Іўліян Іўліянавіч, Іўліянаўна —
Иулиан Иулианович, Иулиа­новна
|ўст Іўставіч, Іўстаўна — Йўст Иустович, Йўстовна
Іўсцін Іўсцінавіч, Іўсцінаўна — Иустйн Иустинович, Иусти­новна
Іўсцініян Іўсцініянавіч, Іўсцініянаўна — Иустиниан Иустинианович, Иустиниановна
Іўхар Іўхаравіч, Іўхараўна — Ивхар Ивхарович, Нвхаровна
Іўхірыён Іўхірыёнавіч, Іўхірыёнаўна — Ивхирибн Ивхирибнович, Ивхирибновна
Іямвліх, гл. Іамвліх
Іяракс Іяраксавіч, Іяраксаўна — Иеракс Иераксович, Нераксовна
Іярбн Іярбнавіч, Іярбнаўна — Иербн Неронович, Нероновна
Іясёй Іясёевіч, Іясёеўна — Иессей Нессёевйч, Нессёевна
Іясбн, гл. Іасбн
Іяфай Іяфаевіч. Іяфаеўна Иеффай Неффаевйч, Неффаевна
К
Кадзімім Кадзімімавіч, Кадзімімаўна — Кадймйм, Кадймймовйч, Кадймймовна
Кадзіс Кадзісавіч, Кадзісаўна — Кадйс Кадйсовйч, Кадйсовна
Кадрат Кадратавіч, Кадратаўна— Кодрат Кодратовйч, Кодратовна
Казік, разм., гл. Казімір
Казімір (разм. Казюк, Казік) Казіміравіч, Казіміраўна — Казимйр Казймйровйч, Казймйровна
Казюк, разы., гл. Казімір
Кай. разы., гл. Каятан
Кайтан, разм., гл. Каятан
Каламан Каламанавіч, Каламанаўна — Каламан Каламановйч, Каламановна
Калёнік, разм., гл. Калінік
Калівіт Калівітавіч. Калівітаўна — Каливйт Калйвйтовйч, Калйвйтовна
Калікст Калікставіч, Калікстаўна — Калйкст Калйкстовйч, Калйкстовна
Калімах Калімахавіч, Калімахаўна — Каллимах Каллймаховнч, Каллймаховна
Калімёр Калімёравіч, Калімёраўна — Калимёр Калймёровйч, Калймёровна
Каліна Калінавіч, Калінаўна — Калйна Калйновйч, Калйновна
Калінік (разм. Калёнік) Калінікавіч, Калінікаўна — Каллйнйк Каллйнйковйч. Каллйнйковна
Калібпій Калібпіевіч, Калібпіеўна — Каллибпий Каллйбпйевйч. Каллйбпйевна
Каліст Каліставіч, Калістаўна Каллйст Каллйстовйч, Каллйстовна
Калістраг (разм. Елістрат, Лістрат) Калістратавіч, Калістратаўна — Каллистрат Калли­стратович. Каллистратовна
Калістрацій Калістрацьевіч, Калістрацьеўна — Каллйстратий Каллистратиевич, Каллйстратиевна (Каллйстратьевнч, Каллйстратьевна)
Калбгер Калбгеравіч, Калбгераўна — Калбгер Калбгеровйч, Калбгеровна
Калумбан Калумбанавіч, Калумбанаўна — Колумбан Колумбановйч, Колумбановна
Калўф Калўфавіч, Калўфаўна — Калўф Калўфовйч, Калўфовна
Калясанцій Калясанціевіч, Калясанціеўна — Калесантйй Калесантйевйч, Калесантйевна
Каміл Камілавіч, Камілаўна — Камйлл Камйлловйч, Камйлловна
Камільян Камільянавіч, Камільянаўна — Камйльан Камйльановйч, Камйльановна
Кананіт Кананітавіч, Кананітаўна — Кананйт Кананйтовйч, Кананйтовна
Канафёй Канафёевіч, Канафёеўна — Канафёй Канафеевич, Канафеевна
Канах, разм., гл. Конан
Канаш, разм., гл. Конан
Кангар Кангаравіч, Кангараўна —
Конгар Конгарович, Конгаровна
Кандзід Кандзідавіч, Кандзідаўна — Кандйд Кандйдович, Кандйдовна
Кандзідзій Кандзідзіевіч, Кандзідзіеўна — Кандйдий Кандйдиевич, Кандйдиевна
Кандрат (разм. Кандраш, Кбндрусь) Кандратавіч, Кандратаўна — Кондрат Кондратович, Кондратовна
Кандрацій Кандрацьевіч, Кандрацьеўна — Кондратий Кондратиевич, Кондратиевна (Конд­ратьевич, Кондратьевна)
Кандраш, разм., гл. Кандрат
Канізій Канізіевіч, Канізіеўна —
Канйзнй Канйзиевич, Канйзиевна (Канйзьевич, Канйзьевна)
Канкбрдзій Канкбрдзіевіч, Канкбрдзіеўна — Конкордий Кон­кордиевич, Конкордиевна
Кан рад Канрадавіч, Канрадаўна — Конрад Конрадович, Конрадовна
Канстанцін (разм. Кастўсь, Кбстусь, Касцюк, Касташ, Кбсця) Канстанцінавіч, Канстанцінаўна — Константйн Константйнович, Константйновна
Канстанцый Канстанцыевіч, Канстанцыеўна — Констан­ций Констанциевич, Констанциевна
Кантард Кантардавіч, Кантардаўна — Контард Контардович, Контардовна
Кантьідзій Кантыдзьевіч, Кантыдзьеўна — Кантйдий Кантйдиевич, Кантйдиевна (Кантйдьевич. Кантйдьевна)
Кантыдзіян Кантыдзіянавіч, Кантыдзіянаўна — Кантидиан Кантидианович, Кантидиановна
Канўт Канўтавіч, Канўтаўна — Канўт Канўтовйч, Канўтовна
Канцісь, разм., гл. Акінф
Капік Капікавіч, Капікаўна — Капик Капикович, Капиковна
Капістран Капістранавіч, Капістранаўна — Капйстран Капйстрановнч, Капйстрановна
Капітбн Капітбнавіч. Капітбнаўна — Капитон Капитонович, Капитоновна
Капразій Капразьевіч, Капразьеўна — Капразий Капразйевйч, Капразйевна (Капразьевйч, Капразьевна)
Караль, разм.. гл. Карл
Каранат Каранатавіч. Каранатаўна — Коронат Коронатовйч, Коронатовна
Карбініян Карбініянавіч, Карбініянаўна — Корбннйан Корбинианович, Корбиниановна
Кардзіян Кардзіянавіч, Кардзіянаўна — Кордйан Кордйановйч, Кордйановна
Карл (разм. Караль. Кароль, Кор­ша, Карўсь) Карлавіч, Карлаўна — Карл Карлович, Кар­ловна
Карм Кармавіч, Кармаўна — Карм Кармович, Кармовна
Кармёль Кармёлевіч, Кармёлеўна — Кармёль Кармёлевйч, Кармёлевна
Карнаш Карнашавіч, Карнашаўна — Карнаш Карнашевйч, Карнашевна
Карнёй Карнёевіч, Карнёеўна — Корнёй Корнеевич, Корнеевна
Карнёлій Карнёльевіч, Карнёльеўна — Корнёлий Корнелие­
вич, Корнелиевна (Корнёльевйч, Корнёльевна)
Карнёль Карнёлевіч, Карнёлеўна — Корнёль Корнёлевйч, Корнёлевна
Карніл Карнілавіч, Карнілаўна — Корнйл Корнйловйч, Корнйловна
Карніла Карнілавіч, Карнілаўна— Корнйла Корнйловйч, Корнйловна
Карнілій Карнільевіч, Карнільеўна — Корнйлий Корнйлйевйч, Корнйлйевйа (Корнйльевйч, Корнйльевна)
Карнбт Карнбтавіч, Карнбтаўна— Карнбт Карнбтовйч, Карнбтовна
КарнўтКарнўтавіч, Карнўтаўна— Карнўт Карнўтовйч, Карнўтовна
Кароль, разм., гл. Карл
Карп (разм. Карпўсь) Карпавіч, Карпаўна — Карп Карпович, Карловна
Карпафбр Карпафбравіч, Карпафбраўна — Карпофор Карпофбрович, Карпофбровна
Карпёй Карпёевіч, Карпёеўна —
Карпёй Карпёевич, Карпёевна
Карпўсь, разм., гл. Карп
Картэрый Картэрыевіч, Картэрыеўна / Карцёрый Карцёрыевіч. Карцёрыеўна — Картёрий Картёриевич, Картёриевна
Карўсь, разм., гч. Карл
Карцёрый. гл. Картэрый
Карыён Карыёнавіч, Карыёнаўна — Карион Карибнович, Карибновна
Карьіў Карывавіч, Карываўна Корйв Корйвовйч, Корйвовна
Касіян Касіянавіч, Касіянаўна — Кассиан Кассйановйч. Кассйановна
Каскбній Каскбньевіч, Каскбньеўна — Каскбннй Каскбнневйч, Каскбнйевна (Каскбньевйч, Каскбньевна)
Касма Касмбвіч, Касмбўна
Косма Космбвйч, Космбвна
Каспар, разм., гл. Каспёр
Каспер (разм. Каспар, Кашпар) Каспёравіч, Каспёраўна Кас­пёр Каспёрович, Каспёровна
Кастар Кастаравіч, Кастараўна —
Кастор Касторович, Касторовна
Касташ, разм., гл. Канстанцін
Кастбрый Кастбрыевіч, Кастбрыеўна — Кастбрий Кастбриевич, Кастбриевна
Кастрыкій Кастрыкіевіч, Кастрыкіеўна — Кастрйкий Кастрйкиевич, Кастрйкиевна
Кастрыкіян Кастрыкіянавіч, Кастрыкіянаўна — Кастрпкиан Кастрикианович, Кастрикиановна
Кастрьіхій Кастрыхіевіч, Кастрыхіеўна — Кастрйхий Кастрйхиевич, Кастрйхиевна
Кастул Кастулавіч, Кастулаўна —
Кастул Кастулович, Кастуловна
Кастўсь, разм., гл. Канстанцін
Касцюк, разм., гл. Канстанцін
Касьян (разм. Касян) Касьянавіч, Касьянаўна — Касьян Касья­нович, Касьяновна
Касян, разм., гл. Касьян
Катальд Катальдавіч, Катальдаўна — Катальд Катальдович, Катальдовна
Катўлін Катўлінавіч, Катўлінаўна — Катулин Катулинович, Катулиновна
Катўн Катўнавіч, Катўнаўна — Катун Катунович, Катуновна
Катэрый Катэрыевіч, Катэрыеўна / Канёрый Кацёрыевіч, Кацёрыеўна — Катёрий Катёриевич, Катёриевна
Каўсаім Каўсаімавіч, Каўсаімаўна — Кавсайм Кавсаймович, Кавсаймовна
Каўсяіл Каўсяілавіч, Каўсяілаўна — Кавсейл Кавсейлович, Кавсейловна
Кацёрый. гл. Катэрый
Кашпар, разм., гл. Каспёр
Каятан (разм. Кайтан, Кай) Каятанавіч, Каятанаўна — Каетан Каетанович, Каетановна
Кварт Квартавіч, Квартаўна — Кварт Квартович, Квартовна
Квінт Квінтавіч, Квінтаўна —
Квинт Квйнтович, Квйнтовна Квінтыліян, гл. Квінціліян Квінпіліян Квінціліянавіч, Квін-
ціліянаўна і Квінтыліян Квінтыліянавіч, Квінтыліянаўна — Квинтилиан Квинтилианович, Квинтилиановна
Квінцін Квінцінавіч, Квінцінаўна — Квинтйн Квйнтйновйч, Квйнтйновна
Квірь'ін Квірынавіч, Квірынаўна — Квирйн Квйрйновйч, Квйрйновна
Кёлсій Кёлсіевіч, Кёлсіеўна — Кёлсий Кёлсйевйч, Кёлсйевна
Кёльсій Кёльсіевіч, Кёльсіеўна і Цэльсій Цэльсіевіч, Цэльсіеўна — Кёльсий Кельсиевич, Кельсиевна
Келясцін Келясцінавіч, Келясцінаўна / Цэлясцін Цэлясцінавіч, Цэлясцінаўна — Келестйн Келестйновйч, Келестйновна
Кендзявёй Кендзявёевіч, Кендзявёеўна — Кендевёй Кендевёевйч, Кендевёевна
Кенсарын Кенсарьінавіч. Кенсарынаўна — Кенсорйн Кенсорйновйч, Кенсорйновна
Кенцінар Кенцінаравіч, Кенцінараўна — Кентннар Кентннаровйч, Кентйнаровна
Кёсар Кёсаравіч, Кёсараўна — Кёсарь Кесаревич, Кесаревна
Кесарый Кесарыевіч, Кесарыеўна — Кесарий Кесарйевйч, Кесарйевна
Кіён Кіёнавіч, Кіёнаўна — Кйбн Кйбновйч, Кйбновна
Кіліян Кіліянавіч, Кіліянаўна — Килиан Килианович, Килиановна
Кім Кімавіч, Кімаўна — Ким Кймовйч, Кймовна
Кіндзёй Кіндзёевіч, Кіндзёеўна — Киндёй Кйндёевйч, Кйндёевна Кінтыліян Кінтыліянавіч, Кінтыліянаўна — Кинтилиан Кйнтилианович, Кинтилиановна
Кіпрыян Кіпрыянавіч, Кіпрыянаўна — Киприан Киприанович, Киприановна
Кір Кіравіч, Кіраўна — Кпр Кйровнч, Кйровна
Кірўк, разм., гл. Кірыяк
Кірша, разм., гл. Кірыяк
Кірыён Кірыёнавіч, Кірыёнаўна — Кирибн Кирибнович, Кирибновна
Кірык' Кірыкавіч, Кірыкаўна Кйрик Кйрйковйч, Кйрйковна
Кірыл Кірылавіч, Кірылаўна Кирйлл Кйрйлловйч, Кйрйлловна
Кірыла (разм. Курыла, Кір’яш. Чурыла) Кірылавіч, Кірылаўна —
Кирйлла Кириллович, Кйрйлловна
Кірын Кірынавіч, Кірынаўна — Кирйн Кйрйновйч, Кйрйновна
Кірыяк (разм. Кірўк, Кірша) Кірыякавіч, Кірыякаўна — Кйриак Кириакович, Кириаковна
Кірыян Кірыянавіч, Кірыянаўна — Кириан Кирианович, Кйрйановна
Кірэй Кірэевіч,Кірэеўна — Кйрёй Киреевич, Киреевна
Кір’яш, разм., гл. Кірыла
Кіфа Кіфавіч, Кіфаўна — Кйфа Кйфовйч, Кйфовна
Кларус Кларусавіч, Кларусаўна — Кларус Кларусовйч, Кларусовна
Кларэнцій Кларэнціевіч, Кларэнціеўна — Кларёнтйй Кларёнтйевйч, Кларёнтйевна (Кларёнтьевйч, Кларёнтьевна)
Клаўдзёй Клаўдзёевіч, Клаўдзёеўна — Клавдёй Клавдёевйч, Клавдёевна
Клаўдзій Клаўдзіевіч, Клаўдзіеўна — Клавдий Клавдиевич, Клавдиевна
Клаўдзіян Клаўдзіянавіч, Клаўдзіянаўна — Клавдйан Клавдйановйч, Клавдйановна
Клеадзім (разм. Клёдзім, Клёдзісь) Клеадзімавіч, Клеадзімаўна — Клеодйм Клеодймовйч, Клеодймовна
Клеафас Клеафасавіч. Клеафасаўна — Клеофас Клеофасовнч, Клеофасовна
Клёдзім, разм., гл. Клеадзім
Клёдзісь, разм., гл. Клеадзім
Клемане, разм., гл. Клёменс
Клеменс (разм. Клёманс) Клёменсавіч, Клёменсаўна — Клёменс Клёменсовйч, Клёменсовна
Клемянцін Клемянцінавіч, Клемянцінаўна— Клементйн Клементйновйч, Клементйновна
Клім (разм. Клімаш) Клімавіч, Клімаўна — Клим Клймовйч, Клймовна
Клімаш, разм., гл. Клім
Клімёнт (разм. Клімўк) Клімёнтавіч, Клімёнтаўна — Климент Климёнтович, Клнмёнтовна
Клімёнцій Клімёнцьевіч, Клімёнцьеўна — Климентий Клймёнтиевич, Климёнтиевна(Климёнтьевйч, Клймёнтьевна)
Клімўк, разм., гл. Клімёнт
Клод Клбдавіч, Клбдаўна — Клод Клбдовйч, Клбдовна
Клябн Клябнавіч, Клябнаўна — Клебн Клебновйч, Клебновна
Клябнік Клябнікавіч, Клябнікаўна — Клебник Клебнйковйч, Клебнйковна
Кляопа Клябпавіч, Клябпаўна — Клебпа Клебповйч, Клебповна
Кбінт Кбінтавіч, Кбінтаўна — Кбинт Кбйнтовйч, Кбйнтовна
Кблпас Кблпасавіч, Кблпасаўна—
Кблпос Кблпосовйч, Кблпосовна
Кбльман Кбльманавіч, Кбльманаўна — Кбльман Кбльмановйч, Кбльмановна
Коля, разм., гл. Мікалай
Конан (разм. Канах, Канаш, Кбнаш) Кбнанавіч, Кбнанаўна — Кбнон Кононович, Кононовна
Кбнаш, разм., гл. Конан
Кбндрусь, разм., гл. Кандрат
Конрад Кбнрадавіч, Кбнрадаўна—
Конрад Конрадович, Конра­довна
Кбпрый Кбпрыевіч, Кбпрыеўна —
Кбприй Кбприевич, Кбприевна
Кбрнут Кбрнутавіч, Кбрнутаўна—
Кбрнут Кбрнутович, Кбрнутовна
Корша, разм., гл. Карл
Кбстусь, разм., гл. Канстанцін
Кбсця, разм., гл. Канстанцін
Кранід Кранідавіч, Кранідаўна —
Кронйд Кронйдовйч, Кронйдовна
Красан. разм., гл. Хрысанф
Крбній Крбніевіч, Крбніеўна —
Крбннй Крбнйевйч, Крбнйевна
Крысан Крысанавіч, Крысанаўна — Крисан Крнсановйч, Крйсановна
Крыскёнт Крыскёнтавіч, Крыскёнтаўна — Крйскёнт Крйскёнтовйч, Крйскёнтовна
Крыскёнцій Крыскёнцьевіч, Крыскёнцьеўна — Крйскёнтий Крискёнтиевич, Крйскёнтиевна (Крйскёнтьевйч, Крнскёнтьевна)
Крыскенціян Крыскенціянавіч, Крыскенціянаўна — Крйскентиан Крискентианович, Крйскентйановна
Крысп Крыспавіч, Крыспаўна — Крисп Крйсповйч, Крйсповна
Крыспін Крыспінавіч, Крыспінаўна — Криспин Крйспйновйч, Крйспйновна
Крыспініян Крыспініянавіч, Крыспініянаўна — Крнспнниан Криспинианович, Крйспйнйановна
Крьістусь, разм., гл. Крысцін
Крысцін (разы. Крыстусь) Крысцінавіч, Крысцінаўна — Кри­стин Кристйнович, Кристйновна
Крыштбф, разм., гл. Хрыстафбр
Крыштўсь, разм., гл. Хрыстафбр Ксавёр Ксавёравіч, Ксавёраўна —
Ксавёр Ксавёрович, Ксавёровна
Ксавёрый Ксавёр’евіч, Ксавёр’еўна — Ксавёрий Ксавёриевич, Ксавёриевна(Ксаверьевич, Ксавёрьевна)
Ксанф Ксанфавіч, Ксанфаўна — Ксанф Ксанфович, Ксанфовна
Ксанфій Ксанфіевіч, Ксанфіеўна — Ксанфий Ксанфиевич, Ксанфиевна
Ксенадбх Ксенадбхавіч, Ксенадбхаўна — Ксенодбх Ксенодбхович, Ксенодбховна
Ксенафбнт (разм. Шаліфбн) Ксенафбнтавіч, Ксенафбнтаўна — Ксенофонт Ксенофонто­вич, Ксенофбнтовна
Ксінбн Ксінбнавіч, Ксінбнаўна — Ксинбн Ксинбнович, Ксинб-
новна
Куарт Куартавіч, Куартаўна — Куарт Куартович, Куартовна
Кўберт Кўбертавіч, Кўбертаўна —
Кўберт Кўбертовйч, Кўбертовна Кузьма Кузьміч, Кузьмінічна —
Кузьма Кузьмйч, Кузьмйнйчна Кўкша Кўкшавіч, Кўкшаўна —
Кўкша Кўкшевйч, Кўкшевна
Кунібёрт Кунібёртавіч, Кунібёртаўна — Кунйбёрт Кунйбёртовйч, Кунйбёртовна
Купрыян (разм. Цупрўк, Цупрыян, Цыпрыян) Купрыянавіч, Купрыянаўна — Купрйан Купрйановнч, Купрйановна
Купрэй Купрэевіч, Купрэеўна —
Купрёй Купрёевйч, Купрёевна Курьіла, разм.. гл. Кірьіла Кутбёрт Кутбёртавіч, Кутбёртаў-
на — Кутбёрт Кутбёртовйч, Кутбёртовна
Кутбній Кутбніевіч,Кутбніеўна — Кутбний Кутбнйевйч, Кутбнйевна
Кўфій Кўфіевіч, Кўфіеўна — Кўфйй Кўфйевйч, Кўфйевна
Кшэсімір Кшэсіміравіч, Кшэсіміраўна — Кшесймйр Кшесймйровйч, Кшесймйровна
Кшэсіслаў Кшэсіслававіч, Кшэсіславаўна — Кшесйслав Кшесйславовйч, Кшесйславовна
Л
Лаадзікій Лаадзікіевіч, Лаадзікіеўна — Лаодйкнй Лаодйкйевйч, Лаодйкйевна
Лаван Лаванавіч. Лаванаўна
Лаван Лавановйч, Лавановна
Лавер Лаверавіч, Лавераўна
Лавер Лаверовнч, Лаверовна
Лагафёг Лагафётавіч. Лагафётаўна — Логофет Логофётовйч, Логофётовна
Ладзімір. разм., гл. Уладзімір
Ладзіслаў Ладзіслававіч, Ладзіславаўна — Ладислав Ладйславовйч, Ладйславовна
Ладзісь, разы., гл. Уладзіслаў Ладўта. разм., гл. Паладзій
Ладша, разм., гл. Уладзімір
Ладысь, разм., гл. Уладзімір
Лазар Лазаравіч, Лазараўна —
Лазарь Лазаревич, Лазаревна
Лазарыйн Лазарыянавіч, Лазарыянаўна — Лазарнан Лазарйановйч, Лазарйановна
Лакціён, разм., гл. Галакціён
Лалійн Лаліянавіч, Лаліянаўна —
Лолиан Лолйановйч, Лолйановна
Лампад Лампадавіч, Лампадаўна — Лампад Лампадовйч, Лампадовна
Ланфранк Ланфранкавіч, Ланфранкаўна — Ланфранк Ланфранковйч, Ланфранковна
Лар. разы., гл. Іларыён
Ларгій Ларгіевіч, Ларгіеўна —
Ларгнй Ларгйевйч, Ларгйевна
Ларыён Ларыёнавіч, Ларыёнаўна — Лариби Ларионович, Ларионовна
Латан Латанавіч, Латанаўна — Латан Латанович, Латановна
Лаўр Лаўравіч, Лаўраўна — Лавр Лаврович, Лавровна
Лаурусь, разм., гл. Лаўрын
Лаўрын (разм. Лаўрўсь) Лаўрьінавіч, Лаўрьінаўна — Лаврйн Лаврйновйч, Лаврйновна
Лаўрэн Лаўрэнавіч, Лаўрэнаўна — Лаврён Лаврёновйч, Лаврёновна
Лаўрэнцій Лаўрэнцьевіч, Лаўрэнцьеўна — Лаврентий Лаврёнтйевйч, Лаврёнтйевна (Лаврёнтьевйч, Лаврёнтьевна)
Лафідбр Лафідбравіч, Лафідбраўна — Лафидбр Лафйдбровйч, Лафйдбровна
Лахіс Лахісавіч, Лахісаўна — Лахйс Лахйсовйч, Лахйсовна
Леавігільд Леавігільдавіч, Леавігільдаўна — Леовйгйльд Леовйгйльдовйч, Леовйгйльдовна
Леакадзій Леакадзьевіч, Леакадзьеўна — Леокадий Леокадйевйч, Леокадйевна (Леокадьевйч, Леокадьевна)
Леанард (разм. Лёнард, Лёнарт) Леанардавіч, Леанардаўна — Леонард Леонардович, Лео­нардовна
Леанід (разм. Лёня) Леанідавіч, Леанідаўна — Леонйд Леонйдовйч, Леонйдовна
Леанбр Леанбравіч, Леанбраўна — Леонбр Леонбровйч, Леонбровна
Леапбльд Леапбльдавіч, Леапбльдаўна — Леопольд Лео­польдович, Леопольдовна
Лёгер Лёгеравіч, Лёгераўна — Лёгер Лёгеровйч, Лёгеровна
Лёлюш. разм., гл. Лблій
Лёнард, разм., гл. Леанард
Лёнарг, разм., гл. Леанард
Леў (разм. Лёва) Львбвіч, Львбўна — Лев Львович, Львовна
Лёўкій Лёўкіевіч, Лёўкіеўна Лёвкий Лёвкйевйч, Лёвкйевна
Лех (разм. Лёшак) Лёхавіч, Лёхаўна — Лех Лёховйч, Лёховна
Лехаслаў Лехаслававіч, Лехаславаўна — Лехослав Лехославовйч, Лехославовна
Лёшак, разм., гл. Лех
Лёва, разм., гл. Леў
Лёкса, разм., гл. Аляксёй
Лёня, разм., гл. Леанід
Лёша, разм., гл. Аляксёй
Лібёрт Лібёртавіч, Лібёртаўна —
Либёрт Либёртович, Либёртовна
Лібяраль Лібяралевіч, Лібяралеўна — Либераль Либералевич, Либералевна
Лібярат Лібяратавіч, Лібяратаўна — Либерат Либератович, Либератовна
Ліван Ліванавіч, Ліванаўна — Ливан Ливанович, Ливановна
Лівёрый Лівёрыевіч, Лівёрыеўна — Ливёрий Ливёриевич, Ливёриевна (Ливёрьевич, Ливёрьевна)
Лікарыён Лікарыёнавіч, Лікарыёнаўна — Ликарибн Ликарибнович, Ликарибновна
Лімнёй Лімнёевіч, Лімнёеўна — Лимнёй Лимнёевич, Лимнёевна
Лімній Лімніевіч, Лімніеўна — Лймний Лймниевич, Лймниевна
Лін Лінавіч, Лінаўна — Лин Лйнович, Лйновна
Лісім Лісімавіч, Лісімаўна — Лисим Лйсимович, Лйсимовна Лісімах Лісімахавіч. Лісімахаўна — Лисимах Лисимахович, Лисимаховна
Лісграт, разм., гл. Калістрат
Лбгвін Лбгвінавіч, Лбгвінаўна — Логвин Логвинович, Логви­новна
Лбгін Лбгінавіч, Лбгінаўна Лбггин Логгинович, Логги­новна
Лблій (разм. Лёлюш) Лбльевіч, Лбльеўна — Лбллий Лбллиевич, Лбллиевна
Лбнгін (разм. Лунгась) Лбнгінавіч, Лбнгінаўна — Лонгин Лонгинович, Лонгиновна
Лот (разм. Лбташ) Лбтавіч, Лбтаўна — Лот Лбтович, Лбтовна
Лбташ, разм., гл. Лот
Луарсаб Луарсабавіч, Луарсабаўна — Луарсаб Луарсабович, Луарсабовна
Лука (разм. Лукаш, Лўкша) Лукіч, Лукінічна — Лука Лукйч, Лукйнична
Лукан, разм., гл. Лук'ян
Лукаш, разм., гл. Лука
Лукій Лукіевіч, Лукіеўна
Лукйй Лукйевич, Лукйевна
Лукіліян Лукіліянавіч, Лукіліянаўна — Лукиллиан Лукиллианович, Лукиллиановна
Лукін Лукінавіч, Лукінаўна — Лукйн Лукйновйч, Лукйновна
Лукіян Лукіянавіч, Лукіянаўна —
Лукиан Лукианович, Лукиа­новна
Лўкша, разм., гл. Лука
Лук’ян (разм. Лукан) Лук’янавіч, Лук'янаўна — Лукьян Лукья­нович, Лукьяновна
Лунгас, разм., гл. Лбнгін
Луп Лўпавіч, Лўпаўна — Лупп Луппович, Лўпповна
Лупан Лупанавіч, Лупанаўна — Лупан Лупанович, Лупановна
Луцыян, разм., гл. Люцыян
Любамір Любаміравіч, Любаміраўна — Любомйр Любомйровйч, Любомйровна
Любапаліт Любапалітавіч, Любапалітаўна — Любополйт Любополйтовйч, Любополйтовна
Любарад Любарадавіч, Любарадаўна — Люборад Люборадовйч, Люборадовна
Любаслаў Любаслававіч, Любаславаўна — Любослав Любославовйч, Любославовна
Любім Любімавіч, Любімаўна — Любйм Любймовйч, Любймовна
Людамір Людаміравіч, Людаміраўна — Людомйр Людомйровйч, Людомйровна
Людан Люданавіч, Люданаўна — Людан Людановйч, Людановна
Людаслаў Людаслававіч, Людаславаўна — Людослав Людославовйч, Людославовна
ЛюдвігЛюдвігавіч, Людвігаўна— Людвиг Людвигович, Людви­говна
Людвін Людвінавіч, Людвінаўна — Людвйн Людвйновйч, Людвйновна
Людгард Людгардавіч, Людгардаўна — Людгард Людгардовйч, Людгардовна
Людбльф Людбльфавіч, Людбльфаўна — Людбльф Людбльфовйч, Людбльфовна
Люпус Люпусавіч, Люпусаўна — Люпус Люпусовйч. Люпусовна
Лютагнёў Лютагнёвавіч, Лютагнёваўна — Лютогнёв Лютогнёвовйч, Лютогнёвовна
Лютамір Лютаміравіч, Лютаміраўна — Лютомйр Лютомйровйч, Лютомйровна
Лютаслаў Лютаслававіч, Лютаславаўна — Лютослав Лютославовйч, Лютославовна
Люцыд Люцыдавіч, Люцыдаўна — Люцйд Люцйдовйч, Люцйдовна
Люцыян (разм. Луцыян) Люцыянавіч, Люцыянаўна — Люциан Люцианович, Люциановна
Ляандар Ляандаравіч, Ляандараўна — Леандер Леандеровйч, Леандеровна
Ляандр Ляандравіч, Ляандраўна — Леандр Леандровйч, Леандровна
Лявёй Лявёевіч, Лявёеўна — Леввёй Леввёевйч, Леввёевна
Лявій Лявіевіч, Лявіеўна — Левйй Левйевйч, Левйевна
Лявбн Лявбнавіч, Лявбнаўна — Леон Леонович, Леоновна
Лявбнцій Лявбнцьевіч, Лявбнцьеўна — Леонтий Лебнтйевйч. Лебнтневна (Леонтьевич, Леонтьевна)
Лямберт Лямбертавіч, Лямбертаўна — Лямберт Лямбертовйч, Лямбертовна
Лябнт Лябнтавіч, Лябнтаўна — Лебнт Леонтович, Лебнтовна
Ляслаў Ляслававіч, Ляславаўна —
Леслав Леславовйч, Леславовна
Ляўкій Ляўкіевіч, Ляўкіеўна Левкйй Левкйевйч, Левкйевна
м
Маглбрый Маглбр’евіч, Маглбр’еўна — Маглбрйй Маглбрйевйч, Маглбрйевна (Маглбрьевйч. Маглбрьевна)
Магн Магнавіч, Магнаўна — Магн Магновйч, Магновна
Магнус Магнусавіч, Магнусаўна — Магнус Магнусович, Ма­гнусовна
Мадэран Мадэранавіч, Мадэранаўна — Модеран Модерановнч, Модерановна
Мадэст Мадэставіч, Мадэстаўна — Модёст Модестович, Мо­дестовна
Маел Маелавіч, Маелаўна — Маел Маеловйч, Маеловна
Маёль Маёлевіч, Маёлеўна — Майбль Майблевнч, Майблевна
Маісёй Маісёевіч, Маісёеўна і Майсёй (разм. Масёй) Майсёевіч, Майсёеўна — Мойсёй Моисеевич, Моисеевна
Майжэш Майжэшавіч, Майжэшаўна — Мойжёш Мойжёіпевйч, Мойжёшевна
Майнард Майнардавіч, Майнардаўна — Майнард Майнардовйч, Майнардовна
Майсёй, гл. Маісёй
Макавёй Макавёевіч, Макавёеўна — Маккавёй Маккавёевйч, Маккавёевна
Макар Макаравіч, Макараўна — Макар Макарович, Макаровна
Макарый Макар'евіч, Макар’еўна — Макарий Макариевич, Макариевна (Макарьевич, Ма­карьевна)
Македбн Македбнавіч, Македбнаўна — Македбн Македоно­вич, Македоновна
Македбній Македбньевіч, Македбньеўна — Македонии Македбниевич, Македбниевна (Македбньевич, Македбньевна)
Макёй Макёевіч, Макёеўна—Мокёй Мокёевич, Мокёевна
Макій Макіевіч, Макіеўна — Мокйй Мокйевич, Мокйевна
Макіян Макіянавіч, Макіянаўна — Мокиан Мокианович,Мокиановна
Макрбвій Макрбвіевіч, Макрбвіеўна — Макрбвйй Макрбвйевйч, Макрбвйевна
Макс, разм., гл. Максі.м
Максім (разм. Макс) Максімавіч, Максімаўна — Максим Мак­симович, Максймовна
Максіміліян Максіміліянавіч, Максіміліянаўна / Максімільян Максімільянавіч, Максімільянаўна — Максимилиан Максимилианович, Максими­лиановна
Максімільян, гл. Максіміліян
Максімілян Максімілянавіч, Максімілянаўна — Макснмйлян Максимилянович, Максимиляновна
Максіміян Максіміянавіч, Максіміянаўна — Максимиан Максимианович, Максимиановна
Максіян Максіянавіч, Максіянаўна — Максйан Максйановйч, Максйановна
Маламір Маламіравіч, Маламіраўна — Маломйр Маломйровйч, Маломйровна
Маланій, гл. Меланій
Малафёй Малафёевіч, Малафёеўна — Малафёй Малафёевйч, Малафёевна
Малах Малахавіч, Малахаўна
Малах Малахович, Малаховна
Малахій Малахіевіч, Малахіеўна — Малахий Малахиевич, Малахиевна
Малахія Малахіевіч, Малахіеўна — Малахия Малахиевич, Малахиевна
Малх Малхавіч, Малхаўна — Малх Малховйч, Малховна
Мамант Мамантавіч, Мамантаўна — Мамонт Мамонтовйч, Мамонтовна
Мамёрт Мамёртавіч, Мамёртаўна — Мамёрт Мамёртовйч, Мамёртовна
Мамій Маміевіч, Маміеўна Маммйй Маммйевйч, Маммйевна
Мамбн Мамбнавіч, Мамбнаўна — Мамон Мамонович, Мамо­новна
Манаіл Манаілавіч. Манаілаўна — Манайл Манайловйч, Манайловна
Манбйла, разм., гл. Мануіл
Манбн Манбнавіч, Манбнаўна —
Манбн Манбновйч, Манбновна
Мансвёт Мансвётавіч, Мансвётаўна — Мансвёт Мансвётовйч, Мансвётовна
Мануіл (разм. Манбйла) Мануілавіч, Мануілаўна — Мануйл Мануйловйч, Мануйловна
Мануэль Мануэлевіч, Мануэлеўна — Мануёль Мануёлевйч, Мануёлевна
Манфрэд Манфрэдавіч, Манфрэдаўна — Манфрёд Манфрёдовйч, Манфрёдовна
Мар Маравіч, Мараўна — Мар Марович, Маровна
Марат Маратавіч, Маратаўна — Марат Маратович, Маратовна
Мардар Мардаравіч, Мардараўна — Мардар Мардарович, Мардаровна
Мардарый Мардарыевіч, Мардарыеўна — Мардарйй Мардарйевйч, Мардарйевна
Мардбній Мардбніевіч, Мардбніеўна — Мардонйй Мардбнйевйч, Мардбнйевна
Марк Маркавіч, Маркаўна і Марка Маркавіч, Маркаўна — Марк Маркович, Марковна
Марка, гл. Марк
Маркёл Маркёлавіч, Маркёлаўна — Маркёлл Маркёллович, Маркёлловна
Маркелін Маркелінавіч, Маркелінаўна — Маркеллйн Маркеллйнович, Маркеллйновна
Маркіян (разм. Міркіян) Маркіянавіч, Маркіянаўна — Маркиан Маркианович, Маркиановна
Марклён Марклёнавіч, Марклёнаўна — Марклён Марклёнович, Марклёновна
Марлён Марлёнавіч, Марлёнаўна — Марлён Марлёнович, Марлёновна
Марон Марбнавіч, Марбнаўна — Марон Марбнович, Марбновна
Марсалій Марсаліевіч, Марсаліеўна — Марсалий Марсалиевич, Марсалиевна
Мартын, гл. Марцін
Мартэн Мартэнавіч, Мартэнаўна — Мартён Мартёнович, Мартёновна
Марўф Марўфавіч, Марўфаўна — Марўф Марўфовйч, Марўфовна
Мархбльд Мархбльдавіч, Мархбльдаўна — Мархбльд Мархбльдовйч, Мархбльдовна
Марцалій Марцаліевіч, Марцаліеўна — Марцалйй Марцалйевйч, Марцалйевна (Марцальевйч, Марцальевна)
Марцалін Марцалінавіч, Марцалінаўна — Мартелйн Мартелйновйч, Мартелйновна
Марцін (разм. Марцісь) Марцінавіч, Марцінаўна і Мартын Мартынавіч, Мартынаўна — Мартйн Мартйновйч, Мартйновна
Марцініян Марцініянавіч. Марцініянаўна — Мартйнйан Мартинианович, Мартиниановна
Марцірый Марцірыевіч, Марцірыеўна — Мартйрйй Мартйрйевйч, Мартйрйевна
Марцісь, разм., гл. Марцін
Марціян Марціянавіч, Марціянаўна і Марцьян Марцьянавіч, Марцьянаўна — Мартйан Мартйановйч, Мартйановна
Марцыял Марцыялавіч, Марцыялаўна — Марцйалл Марцйалловйч, Марцйалловна
Марцэлій Марцэліевіч, Марцэліеўна — Мартёлйй Мартёлйевйч, Мартёлйевна (Мартёльевйч, Мартёльевна)
Марцэль Марцэлевіч, Марцэлеўна — Мартёль Мартёлевйч, Мартёлевна
Марцьян, гл. Марціян
Марцям’ян Марцям’янавіч, Марням’янаўна—Мартемьян Мар­темьянович, Мартемьяновна
Марын Марынавіч, Марынаўна— Марин Маринович, Мариновна
Марыяй Марыянавіч, Марыянаўна — Мариан Марианович, Мариановна
Марыяў Марыявавіч, Марыяваўна — Мариав Марйавовйч, Марйавовна
Марэй Марэевіч, Марэеўна Марёй Мареевич, Мареевна
Марэлій Марэліевіч, Марэліеўна — Марёлий Марёлйевйч, Марёлйевна
Мар’ян Мар’янавіч, Мар'янаўна — Марьян Марьянович, Марьяновна
Масёй, разм., гл. Майсёй
Матрьікс Матрыксавіч, Матрьіксаўна — Матрйкс Матрйксовйч, Матрйксовна
Матфан Матфанавіч, Матфанаўна — Матфан Матфановйч, Матфановна
Матфёй Матфёевіч. Матфёеўна — Матфёй Матфёевнч, Матфёевна
Матфій Матфіевіч, Матфіеўна Матфйй Матфйевйч, Матфйевна
Матэвуш Матэвушавіч, Матэвушаўна — Матёуш Матёушевнч, Матёушевна
Матэрн Матэрнавіч, Матэрнаўна — Матёрн Матёрновйч, Матёрновна
Маўр Маўравіч, Маўраўна — Мавр Мавровйч, Мавровна
Маўрбдзій Маўрбдзіевіч. Маўрбдзіеўна — Маврбднй Маврбдйевйч, Маврбдйевна
Маўрўсь, разм., гл. Маўрыкій
Маўрыкій (разм. Маўрўсь, Маўрыяш) Маўрьікіевіч. Маўрыкіеўна — Маврикий Маврйкйевйч, Маврйкйевна
Маўрылій Маўрыліевіч, Маўрыліеўна — Маврйлйй Маврйлйевйч, Маврйлйевна (Маврйльевйч, Маврйльевна)
Маўрьін Маўрынавіч, Маўрьінаўна — Маврйн Маврйновйч, Маврйновна
Маўрьшій Маўрыціевіч, Маўрыціеўна — Маврйтйй Маврйтйевйч, Маврйтйевна
Маўрыяш, разм., гл. Маўрыкій
Маўсіма Маўсімавіч, Маўсімаўна — Мавсйма Мавсймовйч, Мавсймовна
Махтбд, разм., гл. Мяфбдзій
Мацвёй (разм. Мацёй, Мацяш) Мацвёевіч, Мацвёеўна — Матвёй Матвеевич, Матвеевна
Мацвій Мацвіевіч, Мацвіеўна —
Матвйй Матвйевйч, Матвйевна
Мацёй, разм., гл. Мацвёй
Мацяш, разм., гл. Мацвёй
Мёвен Мёвенавіч, Мёвенаўна — Мёвен Мёвеновйч. Мёвеновна
Медасёй Медасёевіч, Медасёеўна — Медосёй Медосёевйч, Медосёевна
Медзімін Медзімінавіч, Медзімінаўна — Медймйн Медймйновйч, Медймйновна
Меланій Меланьевіч, Меланьеўна і Маланій Маланьевіч, Маланьеўна — Меланий Меланйевйч, Меланйевна (Меланьевйч, Меланьевна)
Меласіп Меласіпавіч, Меласіпаўна — Меласйпп Меласйпповйч, Меласйпповна
Мелісён Мелісёнавіч, Мелісёнаўна — Мелйссён Мелйссёновйч, Мелйссёновна
Мелітбн Мелітбнавіч, Мелітбнаўна — Мелитбн Мелитонович, Мелитоновна
Мелхісядэк Мелхісядэкавіч, Мелхісядэкаўна — Мелхйседёк Мелхйседёковйч, Мелхйседёковна
Мельхіёр Мельхіёравіч, Мельхіёраўна — Мельхиор Мельхйбровйч, Мельхйбровна
Мельхіяд Мельхіядавіч, Мельхіядаўна — Мельхйад Мельхйадовйч, Мельхйадовна
Мелянцёй Мелянцёевіч, Мелянцёеўна — Мелентёй Мелентёевйч, Мелентёевна
Меляўсіп Меляўсіпавіч, Меляўсіпаўна — Мелевсйп Мелевсйповйч. Мелевсйповна
Мёмнан Мёмнанавіч, Мёмнанаўна — Мёмнон Мёмноновйч, Мёмноновна
Мёнас Мёнасавіч, Мёнасаўна — Мёнас Мёнасовйч, Мёнасовна
Мёнінг Мёнінгавіч, Мёнінгаўна — Мёнинг Мёнйнговйч, Мёнйнговна
Мёрцій Мёрціевіч, Мёрціеўна — Мёртий Мёртйевйч, Мёртйевна
Мёсрап Мёсрапавіч, Мёсрапаўна — Мёсроп Мёсроповйч, Мёсроповна
Мёчык, разм., гл. Мечыслаў
Мечыслаў (разм. Мёчык) Мечыслававіч, Мечыславаўна — Ме­числав Мечиславович, Ме­числавовна
Мігдбній Мігдбніевіч, Мігдбніеўна — Мигдбний Мигдониевич, Мигдбниевна
Мікадзім, разм., гл. Нікадзім
Мікалай (разм. Мікбла, Коля)
Мікалаевіч, Мікалаеўна— Ни­колай Николаевич, Николаевна
Мікандр, разм., гл. Нікандр
Мікандра, разм., гл. Нікандр
Міканбр, разм., гл. Ніканбр
Мікіпар, разм., гл. Нічыпар
Мікіта Мікітавіч, Мікітаўна —
Никйта Никитич, Никитична
Мікіцій Мікіціевіч, Мікіціеўна —
Никйтий Никйтиевич, Нйкйтиевна (Нйкйтьевйч, Нйкйтьевна)
Мікнёй Мікнёевіч, Мікнёеўна —
Микнёй Мйкнёевйч, Мйкнёевна
Мікбдым, разм., гл. Нікадзім
Мікбла, разм., гл. Мікалай
Мікўла Мікўлавіч, Мікўлаўна —
Мйкўла Мйкўловйч, Мйкўловна
Мілаван Мілаванавіч, Мілаванаўна — Милован Миловано­вич, Миловановна
Мілан Міланавіч, Міланаўна —
Милан Миланович, Милановна
Міласлаў Міласлававіч, Мілаславаўна — Милослав Мйлославовйч, Мйлославовна
Мілаш Мілашавіч, Мілашаўна — Милаш Милашевич, Милашевна
Мілёт, разм., гл. Мялёцій
Мілій Мільевіч, Мільеўна — Мйлий Милиевич. Милиевна (Мильевич, Мильевна)
Міллян, разм., гл. Емяльян
Міль Мілевіч, Мілеўна — Мйль
Мйлевич, Мйлевна
Мілян, разм., гл. Емяльян
Мімнянбс Мімнянбсавіч, Мімнянбсаўна — Мимненбс Мимненбсович, Мимненбсовна
Міна (разм. Мінўк. Мінась, Мінусь) Мінавіч. Мінаўна — Мйна Мйновнч, Мйновна
Мінай Мінаевіч, Мінаеўна — Минай Минаевич, Минаевна
Мінард Мінардавіч, Мінардаўна — Минард Минардович, Минардовна
Мінась, разм., гл. Міна
Мінёй Мінёевіч, Мінёеўна —
Минёй Мйнёевйч, Мйнёевна
Мініямін Мініямінавіч, Мініямінаўна — Миниамйн Мйнйамйнович, Мйнйамйновна
Мініят Мініятавіч, Мініятаўна — Миниат Миниатович, Миниа­товна
Мінсіфёй Мінсіфёевіч, Мінсіфёеўна — Минсифёй Мннсйфёевич, Мйнсйфёевна
Мінўк, разм., гл. Міна
Мінусь, разм., гл. Міна
Мінявбн Мінявбнавіч, Мінявбнаўна — Минебн Мйнебновнч, Мйнебновна
Мір Міравіч, Міраўна — Мир Мйровйч, Мйровна
Міракс Міраксавіч, Міраксаўна — Миракс Мираксович, Мираксовна
Міран (разм. Міраш) Міранавіч, Міранаўна — Миран Мирано­вич, Мирановна
Міраслаў Міраслававіч, Міраславаўна — Мирослав Миросла­вович, Мирославовна
Мірась, разм., гл. Мірбн
Міраш. разм., гл. Міран Міркіян, разм., гл. Маркіян Мірбклій Мірбкліевіч, Мірбкліеўна — Мирбклий Мйрбклйевич, Мнрбклйевна
Мірбн (разм. Мірась) Мірбнавіч, Мірбнаўна — Мирон Мироно­вич, Мироновна
Місаіл Місаілавіч, Місаілаўна — Мисайл Мйсайловнч, Мйсайловна
Міслаў Міслававіч, Міславаўна — Мислав Мйславовйч, Мйславовна
Мітрадбр Мітрадбравіч, Мітрадбраўна — Мйтродбр Мйтродбровйч, Мйтродбровна
Мітрапан, разм., гл. Мітрафан
Мітрафан (разм. Мітрапан, Мітрахван, Мітрбш) Мітрафанавіч, Мітрафанаўна — Митрофан Митрофанович, Митрофановна
Мітрахван, разм., гл. Мітрафан
Мітрбш, разм., гл. Мітрафан Мітрый, разм., гл. Дзмітрый
Міхаіл (разм. Міхась, Міхал, Міхаль, Міхайла, Міхўта, Міша) Міхайлавіч, Міхайлаўна— Ми­хайл Михайлович, Михайловна
Міхайла. разм., гл. Міхаіл
Міхал, разм., гл. Міхаіл
Міхаль, разм., гл. Міхаіл
Міхась, разм., гл. Міхаіл
Міхёд, разм., гл. Мяфбдзій
Міхёй (разм. Міхнб) Міхёевіч, Міхёеўна — Михёй Михеевич, Михеевна
Міхнб, разм., гл. Міхёй
Міхўта, разм., гл. Міхаіл
Міцір Міціравіч, Міціраўна —
Мйтир Мйтйровйч, Мйтйровна
Міця, разм., гл. Дзмітрый
Міша, разм., гл. Міхаіл
Міян Міянавіч, Міянаўна — Миан Мианович, Миановна
Мбкій Мбкіевіч, Мбкіеўна — Мбкий Мбкйевйч, Мбкйевна
Мсціббр Мсціббравіч, Мсціббраўна — Мстнббр Мстйббровйч, Мстйббровна
Мсціслаў Мсціслававіч, Мсціславаўна — Мстислав Мсти­славович, Мстиславовна
Муірадах Муірадахавіч, Муірадахаўна — Муйредах Мунредаховйч, Муйредаховна
Мука Мукіч, Мукінічна — Мука Мукйч, Мукйнйчна
Мукій Мукіевіч, Мукіеўна — Мукйй Мукйевйч, Мукйевна
Мўрын Мўрынавіч, Мўрынаўна— Мўрйн Мўрйновйч, Мўрнновна
Мусікій Мусікіевіч, Мусікіеўна — Мусикйй Мусйкйевйч, Мусйкйевна
Мысліббр Мысліббравіч, Мысліббраўна — Мыслйббр Мыслйббровйч, Мыслйббровна
Мэлк Мэлкавіч, Мэлкаўна — Мелк Мёлковйч, Мёлковна
Мядарт Мядартавіч, Мядартаўна — Медарт Медартовйч. Медартовна
Мядзімн Мядзімнавіч, Мядзімнаўна — Медймн Медймновйч, Медймновна
Мядбсій Мядбсьевіч, Мядбсьеўна — Медбсйй Медбсневнч, Медбсйевна (Медбсьевйч, Медбсьевна)
Мялас Мяласавіч, Мяласаўна — Мелас Меласовйч, Меласовна
Мялёнцій Мялёнціевіч, Мялёнціеўна — Мелёнтйй Мелёнтйевйч, Мелёнтйевна
Мялёцій (разм. Мілёт, Мялёшка) Мялёцьевіч, Мялёцьеўна Мелётий Мелётйевйч, Мелётйевна (Мелётьевйч, Мелётьевна)
Мялёшка, разм., гл. Мялёцій
Мямнбн Мямнбнавіч. Мямнбнаўна — Мемнбн Мемнбновйч, Мемнбновна
Мянандр Мянандравіч, Мянандраўна — Менандр Менандровйч, Менандровна
Мянёй Мянёевіч, Мянёеўна — Менёй Менёевйч, Менёевна
Мянёя Мянёевіч, Мянёеўна — Менёя Менёевич. Менёевна
Мянігн Мянігнавіч, Мянігнаўна — Менйгн Менйгновйч, Менйгновна
Мяркўл Мяркўлавіч, Мяркўлаўна —Меркўл Меркўловнч, Меркўловна
Мяркўр Мяркўравіч, Мяркўраўна — Меркўр Меркўровйч, Меркўровна
Мяркўрый Мяркўр'евіч, Мяркўр'еўна — Меркўрйй Меркуриевич, Меркуриевна (Мер­курьевич, Меркурьевна)
Мятбд, разм., гл. Мяфбдзій
Мятбдзій Мятбдзіевіч, Мятбдзіеўна — Метбдий Методиевич, Методиевна
Мятранс Мятрансавіч, Мятрансаўна — Метранс Метрансовйч, Метрансовна
Мяфбд, разм., гл. Мяфбдзій
Мяфбдзій (разм. Махтод, Міхёд, Мятбд, Мяфбд) Мяфбдзьевіч, Мяфбдзьеўна — Мефодий Ме­фодиевич, Мефодиевна (Мефо­дьевич, Мефодьевна)
н
Наам Наамавіч, Наамаўна
Наам Наамович. Наамовна
Нааман Нааманавіч, Нааманаўна — Нааман Нааманович, Наамановна
Набор Наббравіч, Наббраўна -
Набор Наббрович, Наббровна
Навамір Наваміравіч, Наваміраўна — Новомйр Новомирович, Новомировна
Навўм Навўмавіч, Навўмаўна Наўм Наумович, Наумовна
Назар Назаравіч, Назараўна -
Назар Назарович. Назаровна
Назарый Назар’евіч, Назар’еўна — Назарий Назариевич, Назариевна (Назарьевич, На­зарьевна)
Назарэй Назарэевіч, Назарэеўна — Назорёй Назорёевич, Назорёевна
Нанісь, разм., гл. Анань
Напалябн (разм. Напалявбн) Напалябнавіч, Напалябнаўна
Наполеон Наполебнович, Наполебновна
Напалявбн, ради., гл. Напалебн
Нарзёт Нарзётавіч, Нарзётаўна —
Нарзёт Нарзётович, Нарзётовна
Наркіс Наркісавіч, Наркісаўна —
Наркйсс Наркйссович, Наркйссовна
Нарньіс Нарцьісавіч, Нарцысаўна — Нарийсс Нарцйссович, Нарцйссовна
Настас, разм., гл. Анастас
Нат Натавіч, Натаўна — Наг Натович, Натовна
Наталій Наталіевіч, Наталіеўна — Наталйй Наталйевич, Наталйевна
Натан Натанавіч, Натанаўна Натан Натанович, Натановна
Наўкрацій Наўкрацьевіч, Наўкрацьеўна — Навкратий Навкратиевич, Навкратиевна (Навкратьевич, Навкратьевна)
Нафан Нафанавіч. Нафанаўна — Нафан Нафанович, Нафановна
Нафанаіл Нафанаілавіч, Нафанаілаўна — Нафанайл Нафанайловйч, Нафанайловна
Неафіт (разм. Няфіт) Неафітавіч, Неафітаўна — Неофйт Неофйтовйч, Неофйтовна
Нерангіёс Нерангіёсавіч, Нерангіёсаўна — Нерангйос Нерангйбсовйч, Нерангйбсовна
Нёрый Нёрыевіч, Нёрыеўна — Нёрий Нёрйевйч, Нёрйевна
Нёстар Нёстаравіч, Нёстараўна і Нёсцер Нёсцеравіч, Нёсцераўна — Нёстор Несторович, Несторовна
Нёсцер, гл. Нёстар
Нёўсця, разм., гл. Яўстрат
Неўфалім Неўфалімавіч, Неўфалімаўна — Невфалйм Невфалймовйч, Невфалймовна
Нефалім Нефалімавіч, Нефалімаўна — Неффалйм Неффалймовйч, Неффалймовна
Неямія Неяміевіч, Неяміеўна — Неемйя Неемйевйч, Неемйевна
Нікадзім (разм. Мікадзім, Мікбдым, Нікадэм) Нікадзімавіч, Нікадзімаўна — Нйкодйм Нйкодймовнч, Нйкодймовна
Нікадэм, разм., гл. Нікадзім
Нікамёд Нікамёдавіч, Нікамёдаўна — Никомёд Нйкомёдовйч, Нйкомёдовна
Нікан Ніканавіч, Ніканаўна — Нйкон Нйконовнч, Нйконовна
Нікандр (разм. Мікандр, Мікандра) Нікандравіч, Нікандраўна — Никандр Никандрович, Никандровна
Ніканбр (разм. Міканбр) Ніканбравіч, Ніканбраўна — Ника­нор Никанорович, Никано­ровна
Нікастрат Нікастратавіч, Нікастратаўна — Нйкострат Нйкостратовйч, Нйкостратовна
Нікель Нікелевіч, Нікелеўна — Нйкель Нйкелевйч, Нйкелевна
Нікіфар Нікіфаравіч. Нікіфараўна і Нічыпар (разм. Мікіпар, Ніцэфар) Нічьшаравіч, Нічыпараўна — Нйкйфор Нйкйфоровйч, Нйкйфоровна
Ніктапаліён Ніктапаліёнавіч, Ніктапаліёнаўна — Нйктополнбн Никтополионович, Ник­тополионовна
Ніл Нілавіч, Нілаўна — Нил Нйловйч, Нйловна
Нінан Нінанавіч, Нінанаўна — Нинан Нйнановйч, Нйнановна
Нініян Нініянавіч, Нініянаўна — Ниниан Нинианович, Ниниановна
Нірс Нірсавіч, Нірсаўна — Нирс Нйрсовнч, Нйрсовна
Нірса Нірсавіч, Нірсаўна — Нйрса Нйрсович, Нйрсовна
Ністрат, разм., гл. Яўстрат
Ніт Нітавіч. Нітаўна — Нит Нйтовйч, Нйтовна
Ніфант (разм. Ніхван) Ніфантавіч, Ніфантаўна — Нйфонт Нйфонтовйч, Нйфонтовна
Ніфанцій Ніфанціевіч, Ніфанціеўна — Нифантий Нйфантйевич, Нйфантйевна (Нйфантьевйч, Ніфантьевна)
Ніхван, разм., гл. Ніфант
Ніхват, разм., гл. Баніфат Ніцэфар, разм., гл. Нічыпар
Нічыпар, гл. Нікіфар
Нбберг Нббертавіч, Нббертаўна — Нбберт Нббертовйч, Нббертовна
Ной Нбевіч, Нбеўна — Ной Но­евич, Ноевна
Нон Нбнавіч, Нбнаўна — Нон Нбнович, Нбновна
Нбнас Нбнасавіч, Нбнасаўна —
Нбннас Нбннасовйч, Нбннасовна
Нбнус Нбнусавіч, Нбнусаўна — Нбннус Нбннусовйч, Нбннусовна
Норберт Нбрбертавіч, Нбрбертаўна — Норберг Норберто­вич, Норбертовна
Нупрэй, разм., гл. Анўфрый
Нухрэй, разм., гл. Анўфрый
Няаній Няаньевіч, Няаньеўна — Неаний Неаниевич, Неаниевна (Неаньевич, Неаньевна)
Нявон Нявбнавіч, Нявбнаўна — Неон Небнович, Небновна
Няктар Няктаравіч, Няктараўна — Нектар Нектарович, Нектаровна
Няктарый Няктар’евіч, Няктар’еўна — Нектарий Нектариевич, Нектариевна (Нектарье­вич, Нектарьевна)
Нямёзій Нямёзіевіч, Нямёзіеўна — Немёзий Немёзиевич, Немёзиевна (Немёзьевич, Немёзьевна)
Нямір Няміравіч, Няміраўна — Немйр Немирович, Немйровна
Нямнбн Нямнбнавіч, Нямнбнаўна — Немнбн Немнбнович, Немнбновна
Нярэй Нярэевіч, Нярэеўна — Нерёй Нерёевич, Нерёевна
Няўстрат, разм., гл. Яўстрат
Няфёд Няфёдавіч, Няфёдаўна —
Нефёд Нефёдович, Нефёдовна
Няфіт, разм., гл. Неафіт
Нячай Нячаевіч, Нячаеўна — Нечай Нечаевич, Нечаевна
О
Одран Одранавіч, Одранаўна —
Одран Одранович, Одрановна
Олаф Олафавіч, Олафаўна — Олаф Олафович, Олафовна
Олесь, разм., гл. Аляксандр
Ор Оравіч, Ораўна — Ор Оро­вич, Оровна
Освальд бсвальдавіч, бсвальдаўна — Освальд Освальдович, Освальдовна
Оскар Оскаравіч, Оскараўна — Оскар Оскарович, Оскаровна
Отан Отанавіч, Отанаўна — Оттон Оттонович, Оттоновна
п
Пабіян, разм., гл. Фабіян
Павал, разм., гл. Павел
Павел (разм. Павал, Паўла, Паўлб, Паўлўсь, Паўлюк, Паша) Паўлавіч. Паўлаўна — Павел Павлович, Павловна
Пад’ём Пад’ёмавіч, Пад’ёмаўна— Подъём Подъёмович, Подъёмовна
Паздзёй Паздзёевіч. Паздзёеўна— Поздёй Поздёевйч, Поздёевна
Паісій Паісьевіч, Паісьеўна — Пайсйй Пайсьевйч, Пайсьевна
Пактбвій Пактбвіевіч, Пактбвіеўна — Пактбвий Пактбвйевйч, Пактбвйевна
Паладзій (разм. Ладўта, Палўта) Паладзьевіч, Паладзьеўна — Палладий Палладиевич, Палладиевна (Палладьевич, Пал­ладьевна)
Палалій Палаліевіч, Палаліеўна — Палалйй Палалйевйч, Палалйевна
Паламбн Паламбнавіч, Паламбнаўна — Паламбн Паламбновйч, Паламбновна
Паліёкт Паліёктавіч, Паліёктаўна — Полиёкт Полиектович, Полиектовна
Паліён (разм. Палуян) Паліёнавіч, Паліёнаўна — Полйён Полйёновйч, Полйёновна
Паліёўкт Паліёўктавіч, Паліёўктаўна — Полиёвкт Полиевк­тович, Полиевктовна
Палікар, разм., гл. Палікарп
Палікарп (разм. Палікар) Палікарпавіч, Палікарпаўна — По­ликарп Поликарпович, По­ликарповна
Палікарпій Палікарпіевіч, Палікарпіеўна — Полйкарпнй Поликарпиевич, Поликарпиевна
Палінар, разм., гл. Апалінар
Паліхрбній Паліхрбніевіч, Паліхрбніеўна — Полйхрбнйй Полихрбниевич, Полихрбниевна
Палбн, разм., гл. Апалбн
Палўвій Палўвіевіч, Палўвіеўна — Полўвйй Полўвйевйч, Полўвйевна
Палуёкт Палуёктавіч, Палуёктаўна — Полуёкт Полуёктовйч, Полуёктовна
Палўта, разм., гл. Паладзій
Палуян, разм., гл. Паліён
Памва Памвавіч, Памваўна — Памва Памвовйч, Памвовна
Памвбн Памвбнавіч, Памвбнаўна — Памвбн Памвбновйч, Памвбновна
Пампёй Пампёевіч, Пампёеўна — Помпёй Помпёевйч, Помпёевна
Пампій Пампіевіч, Пампіеўна — Помпйй Помпйевйч, Помпйевна
Памфалбн Памфалбнавіч, Памфалбнаўна — Памфалбн Памфалбновйч, Памфалбновна
Памфамір Памфаміравіч, Памфаміраўна — Памфамйр Памфамйровйч, Памфамйровна
Памфіл Памфілавіч, Пафілаўна — Памфйл Памфйловйч, Памфйловна
Памфіліён Памфіліёнавіч, Памфіліёнаўна — Памфйлйбн Памфилибнович, Памфилибновна
Панас, разм., гл. Апанас
Пангал Пангалавіч, Пангалаўна — Пангал Пангаловйч, Пангаловна
Панімбн Панімбнавіч, Панімбнаўна — Панймбн Паннмбновйч, Панймбновна
Панкрат (разм. Пянкрат) Панкратавіч, Панкратаўна — Панк­рат Панкратович, Панкратовна
Панкрацій Панкрацьевіч, Панкрацьеўна — Панкратнй Панкратиевич, Панкратиевна (Панк­ратьевич, Панкратьевна)
Пансбфій Пансбфіевіч, Пансбфіеўна — Пансбфнй Пансбфйевйч, Пансбфйевна
Панталёан Панталёанавіч, Панталёанаўна — Панталёон Панталёоновйч, Панталёоновна
Панталяён Панталяёнавіч, Панталяёнаўна — Панталебн Панталебновйч, Панталебновна
Пантыян Пантыянавіч, Пантыяўнаўна — Пантйан Пантйановйч, Пантйановна
Панфіл Панфілавіч, Панфілаўна — Панфйл Панфилович, Панфйловна
Панхарый Панхарыевіч. Панхарыеўна — Панхарйй Панхарйевнч, Панхарневна
Панцёй Панцёевіч, Панцёеўна —
Понтёй Понтёевйч, Понтёевна
Панцелімбн Панцелімбнавіч, Панцелімбнаўна — Панте-
лймбн Пантелймбновйч, Пантелймбновна
Панцеляіман Панцеляіманавіч, Панцеляіманаўна — Пантеле­ймон Пантелеймонович, Пан­телеймоновна
Панцеляймбн (разм. Целімбн) Панцеляймбнавіч, Панцеляймбнаўна — Пантелеймон Панте­леймонович, Пантелеймоновна Панцялёй Панцялёевіч, Панцялёеўна — Пантелёй Пантеле­евич, Пантелеевна
Пап Папавіч, Папаўна — Папп Паппович, Папповна
Папій Папіевіч, Папіеўна — Папйй Папйевйч, Папйевна
Папіла Папілавіч, Папілаўна — Папйла Папйловйч, Папйловна
Папініян Папініянавіч, Папініянаўна — Папнннан Папйнйанович, Папйнйановна
Паплій Папліевіч, Папліеўна — Поплйй Поплйевйч, Поплйевна
Паракліт Параклітавіч, Параклітаўна — Параклит Параклйтовйч, Параклйтовна
Парамон Парамбнавіч, Парамбнаўна — Парамон Парамоно­вич, Парамоновна
Пара Пардавіч, Пардаўна
Пард Пардовйч, Пардовна
Пармён (разм. Пармён) Пармёнавіч, Пармёнаўна — Пармён Парменович, Парменовна
Пармёній Пармёньевіч, Пармёньеўна Пармёний Пар-
мёниевич, Пармёниевна (Пармёньевич, Пармёньевна)
Пармен, разм., гл. Пармён
Пармбн Пармбнавіч, Пармбнаўна — Пармбн Пармбнович, Пармбновна
Парод Парбдавіч, Парбдаўна — Парод Парбдович, Парбдовна
Парфён (разм. Пархвён, Пархім) Парфёнавіч, Парфёнаўна — Парфён Парфёнович. Парфё­новна
Парфёній Парфёньевіч, Парфёньеўна — Парфёний Парфёниевич, Парфёниевна (Парфёньевич, Парфёньевна)
Парфён Парфёнавіч, Парфёнаўна — Парфён Парфёнович, Парфёновна
Парфір Парфіравіч, Парфіраўна — Порфир Порфйрович, Порфйровна
Парфірый Парфір’евіч, Парфір’еўна — Порфирий Порфйриевич, Порфйриевна (Порфйрьевич, Порфйрьевна)
Пархвён, разм., гл. Парфён
Пархім, разм., гл. Парфён
Парціян Парціянавіч, Парціянаўна — Портиан Портианович, Портиановна
Парыгбрый Парыгбр’евіч, Парыгбр’еўна — Паригбрий Паригбриевич, Паригбриевна
Парызій Парызьевіч, Парызьеўна — Парйзий Парйзиевич, Парйзиевна (Парйзьевич, Парйзьевна)
Пасарыён Пасарыёнавіч, Пасарыёнаўна — Пассарибн Пассарибнович, Пассарибновна
Пасідзій Пасідзьевіч, Пасідзьеўна — Посйдий Посйдиевич, Посйдиевна (Посйдьевич, Посйдьевна)
Пасій Пасіевіч, Пасіеўна — Пасйй Пасйевич, Пасйевна
Пасікрат Пасікратавіч, Пасікратаўна — Пасикрат Пасикратович, Пасикратовна
Патамій Патаміевіч, Патаміеўна — Потамий Потамиевич, Потамиевна
Патап Патапавіч, Патапаўна — Потаи Потапович, Потаповна
Патапій Патапіевіч, Патапіеўна— Потапий Потапиевич, Потапиевна (Потапьевич. Потапьевна)
Патарый Патар’евіч, Патар’еўна — Патарий Патариевич, Патариевна (Патарьевич, Патарьевна)
Патрокл Патрбклавіч, Патрбклаўна — Патрокл Патрбклович, Патрбкловна
Патрбў Патрбвавіч, Патрбваўна — Патрбв Патрбвович, Патрбвовна
Патрьік Патрыкавіч, Патрыкаўна — Патрйк Патрйкович, Патрйковна
Патрыкёй Патрыкёевіч, Патрыкёеўна — Патрикёй Патрикёевич, Патрикёевна
Патрыкій Патрыкіевіч. Патрыкіеўна — Патрйкий Патрйкиевич, Патрйкиевна
Патуль Патулевіч, Патулеўна — Патуль Патулевйч, Патулевна
Патэнціян Патэнціянавіч, Патэнціянаўна — Потенцйан Потенцйановйч, Потенцпановна
Патэрн Патэрнавіч, Патэрнаўна — Патёрн Патёрновйч, Патёрновна
Паўла, разм., гл. Павел
Паўланцій Паўланціевіч, Паўланціеўна — Павлантйй Павлантйевйч, Павлантйевна
Паўлін Паўлінавіч, Паўлінаўна — Павлйн Павлинович, Павлйновна
Паўлб, разм., гл. Павел
Паўлўсь, разм., гл. Павел
Паўлюк, разм., гл. Павел
Паўсакій Паўсакіевіч, Паўсакіеўна — Павсакий Павсакйевйч, Павсакйевна
Паўсікакій Паўсікакіевіч, Паўсікакіеўна — Павсйкакйй Павсикакиевич, Павсикакиевна
Паўсіліп Паўсіліпавіч, Паўсіліпаўна — Павсйлйпп Павсйлйпповйч, Павсйлйпповна
Пафнўцій Пафнўцьевіч, Пафнўцьеўна — Пафнўтйй Пафнўтйевйч, Пафнўтйевна (Пафнўтьевйч, Пафнутьевна)
Пахб.м (разм. Пахўта) Пахбмавіч, Пахбмаўна — Пахом Пахомо­вич, Пахомовна
Пахбмій Пахбміевіч, Пахбміеўна — Пахбмий Пахбмйевйч, Пахбмйевна
Пахўта, разм., гл. Пахбм
Паціёнс Паціёнсавіч, Паціёнсаўна — Патиёнс Патйёнсовйч, Патйёнсовна
Паціт Пацітавіч, Пацітаўна — Патйт Патйтовйч, Патйтовна
Пацыфік Пацыфікавіч, Пацыфікаўна — Пацйфйк Пацйфйковйч, Пацйфйковна
Пацярмўфій Пацярмўфіевіч, Пацярмўфіеўна — Патермўфйй Патермўфйевйч. Патермўфйевна
Паша, разы., гл. Павел
Пелагій Пелагіевіч, Пелагіеўна — Пелагйй Пелагйевйч, Пелагйевна
Пёлій Пёліевіч, Пёліеўна — Пёлий Пёлневйч, Пёлйевна
Перагрьін Перагрьінавіч, Перагрынаўна — Перегрйн Перегрйновйч, Перегрйновна
Перасвёт Перасвётавіч, Перасвётаўна — Пересвёт Пересвётовйч, Пересвётовна
Пёргій Пёргіевіч, Пёргіеўна — Пёргий Пёргйевйч, Пёргйевна
Пёрый Пёрыевіч, Пёрыеўна — Пёрий Пёрйевйч, Пёрйевна
Пёця, разм., гл. Пётр
Пётр (разм. Пётра, Пятрб, Пятрўсь, Пятраш, Пеня) Пятрбвіч, Пятрбўна — Пётр Петрович, Петровна
Пётра, разм., гл. Пётр
Піа Піавіч, Піаўна — Пйо Пйович, Пйовна
Півбн. разм., гл. Фіён
Півбній Півбньевіч. Півбньеўна— Пионий Пибниевич, Пибниевна(Пибньевич, Пибньевна)
Пігасій Пігасіевіч, Пігасіеўна — Пигасий Пигасиевич, Пигасиевна
Піёр Піёравіч, Піёраўна — Пибр Пибрович, Пибровна
Пій Піевіч Піеўна — Пий Пйевич, Пйевна
Пілат Пілатавіч, Пілатаўна — Пилат Пилатович. Пилатовна
Пілімбн, разм., гл. Філімбн
Піліп, гл. Філіп
Піман, разм., гл. Пімен
Пімаш, разм., гл. Пімен
Пімен (разм. Піман, Пімаш) Піменавіч, Піменаўна — Пймен Пйменовнч, Пйменовна
Піна Пінавіч, Пінаўна — Пйнна Пйнновйч, Пйнновна
Пір Піравіч, Піраўна — Пирр Пйрровйч, Пйрровна
Пірмін Пірмінавіч, Пірмінаўна — Пирмйн Пирмйнович, Пйрмйновна
Піст Піставіч, Пістаўна — Пйст Пйстовйч. Пйстовна
Піус Піусавіч, Піусаўна — Пйус Пйусовйч, Пйусовна
Піхван, разм., гл. Епіфан
Піцірўн Піцірўнавіч, Піцірўнаўна — Пйтйрўн Пйтйрўновйч, Пйтйрўновна
Піцірьім Піцірымавіч, Піцірымаўна — Питирйм Пйтйрймович, Пйтйрймовна
Піят Піятавіч. Піятаўна — Пйат Пйатовйч, Пйатовна
Піятбн Піятбнавіч, Піятбнаўна — Пиатбн Пйатбновйч, Пйатбновна
Платой Платбнавіч, Платбнаўна — Платон Платонович, Платоновна
Плацід Плацідавіч, Плацідаўна Платйд Платйдовйч, Платйдовна
Плутарх Плутархавіч, Плутархаўна — Плутарх Плутарховйч, Плутарховна
Пбмпій Пбмпіевіч, Пбмпіеўна — Пбмпий Пбмпйевйч, Пбмпйевна
Пбнцій Пбнціевіч, Пбнціеўна — Понтий Пбнтиевич, Пбнтиевна
Пбплій Пбпліевіч, Пбпліеўна — Пбплий Пбплйевйч, Пбплйевна
Пракёс Пракёсавіч, Пракёсаўна — Прокёсс Прокёссовйч, Прокёссовна
Пракбп (разм. Прбкша) Пракбпавіч, Пракбпаўна — Прокбп Прокопович, Прокоповна
Пракбпій Пракбп’евіч, Пракбп’еўна — Прокопий Прокбпиевич, Прокбпиевна (Про­копьевич, Прокопьевна)
Пракбфій Пракбф’евіч, Пракбф’еўна — Прокофий Прокбфиевич, Прокбфиевна (Про­кофьевич. Прокофьевна)
Пракўл Пракўлавіч. Пракўлаўна — Прокўл Прокўловйч, Прокўловна
Пранўк, разм., гл. Франц
Пранцісь, разм., гл. Франц
Прасдацім Прасдацімавіч, Прасдацімаўна — Просдотйм Просдотймовйч, Просдотймовна
Прасдбк Прасдбкавіч, Прасдбкаўна — Просдбк Просдбковйч, Просдбковна
Праспёр Праспёравіч, Праспёраўна — Проспёр Проспёровйч, Проспёровна
Пратагён Пратагёнавіч, Пратагёнаўна — Протогён Протогёновнч, Протогёновна
Пратальён Пратальёнавіч, Пратальёнаўна — Протальбн Про­тальонович, Протальоновна
Праталябн Праталябнавіч, Праталябнаўна — Проталебн Праталебновнч, Проталебновна
Пратас Пратасавіч, Пратасаўна — Протас Протасович, Протасовна
Пратасій Пратасьевіч, Пратасьеўна — Протасйй Протасйевйч, Протасйевна (Протасьевйч, Протасьевна)
Пратэрый Пратэрыевіч, Пратэрыеўна — Протёрйй Протёрйевйч, Протёрйевна
Прахбр. разм., гл. Прбхар
Прбвій Прбвіевіч, Прбвіеўна —
Прбвий Прбвйевйч, Прбвйевна
Прбкес Прбкесавіч, Прбкесаўна — Прбкесс Прбкессовнч, Прбкессовна
Прокл Прбклавіч, Прбклаўна Прокл Прбкловйч, Прбкловна
Прбкул Прбкулавіч, Прбкулаўна — Прбкул Прбкуловйч, Прбкуловна
Прбкша, разм., гл. Пракбп
Пронь, разм., гл. Франц
Прот Прбтавіч, Прбтаўна —
Прот Прбтовйч, Прбтовна
Проў Прбвавіч, Прбваўна — Пров Прбвовйч, Прбвовна
Прбхар (разм. Прахбр) Прбхаравіч, Прбхараўна — Прбхор Прохорович, Прохоровна
Прудэнцый Прудэнцыевіч, Прудэнцыеўна — Прудёнцйй Прудёнцйевйч, Прудёнцйевна
Прылідзіян Прылідзіянавіч, Прылідзіянаўна — Прилидиан Прилидианович, Прилидиановна
Прынкіпс Прынкіпсавіч, Прынкіпсаўна — Прйнкйпс Прйнкйпсовйч, Прйнкйпсовна
Прыск Прыскавіч, Прыскаўна — Прйск Прйсковйч, Прйсковна
Псой Псбевіч, Псбевна — Псой Псбевйч, Псбевна
Пталамёй Пталамёевіч, Пталамёеўна — Птоломёй Птоломёевйч, Птоломёевна
Пўблій Пўбліевіч, Пўбліеўна — Пўблйй Пўблйевйч, Пўблйевна
Пўблія Пўбліевіч, Пўбліеўна — Пўблйя Пўблйевйч, Пўблневна
Пуд Пўдавіч, Пўдаўна — Пуд Пўдовйч, Пўдовна
Пудзёнт Пудзёнтавіч, Пудзёнтаўна — Пудёнт Пудёнтовйч, Пудёнтовна
Пўплій Пўпліевіч, Пўпліеўна — Пўплйй Пўплйевйч, Пўплйевна
Пурпўр Пурпўравіч, Пурпўраўна — Пурпўр Пурпўровйч, Пурпўровна
Пшыбаслаў Пшыбаслававіч, Пшыбаславаўна — Пшнбослав Пшнбославовйч, Пшйбославовна
Пшэміл Пшэмілавіч, Пшэмілаўна — Пшемйл Пшемйловйч, Пшемйловна
Пшэмыслаў Пшэмыслававіч, Пшэмыславаўна — Пшемы­слав Пшемыславовнч, Пшемыславовна
Пшэцлаў Пшэцлававіч, Пшэцлаваўна — Пшецлав Пшецлавовйч, Пшецлавовна
Пявбн Пявбнавіч, Пявбнаўна — Пеон Леонович, Леоновна
Пянкрат, разм., гл. Панкрат
Пяргам Пяргамавіч, Пяргамаўна — Пергам Пергамович, Пергамовна
Пярфіл Пярфілавіч, Пярфілаўна — Перфйл Перфйлович, Перфйловна
Пярфілій Пярфільевіч, Пярфільеўна — Перфйлий Перфйльевич, Перфйльевна
Пятраш, разм., гл. Пётр
Пятрб, разм., гл. Пётр
Пятрбній Пятрбніевіч, Пятрбніеўна — Петрбний Петрбниевич, Петрбниевна (Петрбньевич, Петрбньевна)
Пятрўсь, разм., гл. Пётр
Рабан Рабанавіч, Рабанаўна — Рабан Рабинович. Рабановна
Равўл Равўлавіч, Равўлаўна — Равўл Равўловйч, Равўловна
Равўла Равўлавіч, Равўлаўна — Равўла Равўловйч, Равўловна
Рагвал, разм., гл. Рагвалбд
Рагвалбд (разм. Рагвал) Рагвалбдавіч, Рагвалбдаўна — Рогволбд Рогволбдовнч, Рогволбдовна
Рагер Рагеравіч, Рагераўна Рагер Рагерович, Рагеровна
Рагнбберт Рагнббертавіч, Рагнббертаўна — Рагнбберт Рагнббертовнч, Рагнббертовна
Рагуіл Рагуілавіч, Рагуілаўна Рагуйл Рагуйловйч, Рагуйловна
Рагўл Рагўлавіч, Рагўлаўна
Рагўл Рагўловйч, Рагўловна
Радаміл Радамілавіч, Радамілаўна — Радомйл Радомйловйч, Радомйловна
Радамір Радаміравіч, Радаміраўна Радомйр Радомйровйч, Радомйровна
Радапіян Радапіянавіч, Радапіянаўна — Родопйан Родопйановйч, Родопйановна
Радарык Радарыкавіч, Радарыкаўна — Родерйк Родерйковйч, Родерйковна
Радаслаў, разы., гл. Радзіслаў
Радацёх Радацёхавіч, Радацёхаўна — Родотёх Родотёховйч, Родотёховна
Радбод Радббдавіч, Радббдаўна — Радббд Радббдовйч, Радббдовна
Радзівбн (разм. Радзюк) Радзівбнавіч, Радзівбнаўна і Радыён Радыёнавіч, Радыёнаўна Ро­дион Родионович, Родионовна
Радзім Радзімавіч, Радзімаўна — Радйм Радймовнч, Радймовна
Радзімір Радзіміравіч, Радзіміраўна — Родймйр Родймйровнч, Родймйровна
Радзіслаў (разм. Радзісь, Радаслаў) Радзіслававіч, Радзіславаўна — Радислав Радиславо­вич, Радиславовна
Радзісь, разм., гл. Радзіслаў
Радзюк, разм., гл. Радзівбн
Радбст Радбставіч, Радбстаўна —
Радбст Радбстович. Радбстовна
Радўльф Радўльфавіч, Радўльфаўна — Радўльф Радўльфович, Радўльфовна
Радыён, гл. Радзівбн
Радый Радыевіч, Радыеўна — Радий Радиевич, Радиевна
Раждзён Раждзёнавіч, Раждзёнаўна — Раждён Ражденович, Ражденовна
Разван Разванавіч, Разванаўна — Разван Разванович, Развановна Разўмнік Разўмніковіч, Разўмнікаўна — Разумник Разумникович, Разумниковна
Раймонд Раймбндавіч, Раймбндаўна — Раймонд Раймондо­вич, Раймондовна
Раймунд Раймўндавіч, Раймўндаўна — Раймунд Раймўндович, Раймўндовна
Райнард Райнардавіч, Райнардаўна — Райнард Райнардович, Райнардовна
Райнер Райнеравіч, Райнераўна — Райнер Райнерович, Райнеровна
Райнбльд Райнбльдавіч, Райнбльдаўна — Райнбльд Рай­нольдович, Райнольдовна
Раланд Раландавіч, Раландаўна — Роланд Роландович, Роландовна
Рам Рамавіч, Рамаўна — Рам Рамович, Рамовна
Раман (разм. Рамаш, Рбмусь, Рома) Раманавіч, Раманаўна — Роман Романович, Романовна
Рамарьік Рамарыкавіч, Рамарыкаўна — Ромарйк Ромарйкович, Ромарйковна
Рамахій Рамахіевіч, Рамахіеўна — Ромахий Ромахиевич, Ромахиевна
Рамаш, разм., гл. Раман
Рамёдзій Рамёдзьевіч, Рамёдзьеўна — Ромёдий Ромёдиевич, Ромёдиевна (Ромёдьевич, Ромёдьевна)
Раміл Рамілавіч. Рамілаўна — Ромйл Ромйлович, Ромйловна
Рамуальд Рамуальдавіч. Рамуальдаўна — Ромуальд Ромуальдо­вич, Ромуальдовна
Рамўл Рамўлавіч. Рамўлаўна — Ромўл Ромўловйч, Ромўловна
Ранцісь, разм., гл. Гербнцій
Раслаў Раслававіч, Раславаўна — Рослав Рославовйч. Рославовна
Расціслаў (разм. Рбсцік) Расціслававіч, Расціславаўна — Ро­стислав Ростиславович, Ро­стиславовна
Ратма, разм., гл. Ратмір
Ратмір (разм. Ратма) Ратміравіч, Ратміраўна — Ратмйр Ратмйровйч, Ратмйровна
Рафаіл (разм. Рахвал, Арафал) Рафаілавіч, Рафаілаўна — Рафайл Рафайловйч, Рафайловна
Рафал Рафалавіч, Рафалаўна — Рафал Рафалович, Рафаловна
Рахвал, разм., гл. Рафаіл
Рахвёй, разм., гл. Ерафёй
Рахцёй, разм., гл. Ерафёй
Раціслаў Раціслававіч, Раціславаўна — Ратислав Ратиславович, Ратиславовна
Роберт Рббертавіч, Рббертаўна — Роберт Робертович, Робертовна
Ротер Рбгеравіч, Рбгераўна — Ротер Рбгерович, Рбгеровна
Рбдзінг Рбдзінгавіч, Рбдзінгаўна — Рбдинг Рбдингович, Рбдинговна
Рома, разм., гл. Раман
Ромул Рбмулавіч, Рбмулаўна —
Ромул Рбмулович, Рбмуловна
Рбмусь, разм., гл. Раман
Рбсцік, разм., гл. Расціслаў
Рох Рбхавіч, Рбхаўна — Рох Рбхович, Рбховна
Рбхальд Рбхальдавіч, Рбхальдаўна — Рбхальд Рбхальдович, Рбхальдовна
Рувім Рувімавіч, Рувімаўна — Рувйм Рувймович, Рувймовна
Рудольф Рудбльфавіч, Рудбльфаўна — Рудольф Рудольфо­вич, Рудольфовна
Румальд Румальдавіч, Румальдаўна — Румальд Румальдович, Румальдовна
Рўперт Рўпертавіч, Рўпертаўна — Рўперт Рўпертовйч, Рўпертовна
Рўрык Рўрыкавіч, Рўрыкаўна — Рюрик Рюрикович, Рюриковна
Руслан Русланавіч, Русланаўна — Руслан Русланович, Русла­новна
Рустам Рустамавіч, Рустамаўна — Рустам Рустамович, Руста­мовна
Рўсцік Рўсцікавіч, Рўсцікаўна — РўстйкРустикович,Рустиковна
Рутылій Рутыльевіч, Рутыльеўна — Рутйлий Рутйлйевйч, Рутйлйевна (Рутйльевйч, Рутйльевна)
Руф Рўфавіч, Рўфаўна — Руф Руфович, Рўфовна
Руфіл Руфілавіч, Руфілаўна — Руфйл Руфйловйч, Руфйловна
Руфілій Руфільевіч, Руфільеўна — Руфйлйй Руфйльевйч, Руфйльевна
Руфім Руфімавіч, Руфімаўна — Руфйм Руфймовйч, Руфймовна
Руфімій Руфіміевіч, Руфіміеўна — Руфймий Руфймйевйч, Руфймйевна
Руфін Руфінавіч, Руфінаўна
Руфйн Руфйновйч, Руфйновна
Руфійн Руфіянавіч, Руфіянаўна— Руфиан Руфйановйч, Руфйановна
Рыгор Рыгбравіч, Рыгбраўна -
Григорий Григорьевич, Гри­горьевна і Рнгбр Ригбрович, Ригбровна
Рыке Рьіксавіч, Рыксаўна
Рикс Рйксович, Рйксовна
Рыма Рьімавіч, Рымаўна — Рймма Рйммович, Рйммовна
Рымберт Рымбертавіч, Рымбертаўна — Рймберт Рймбертович, Рймбертовна
Рынёй Рынёевіч, Рынёеўна — Ринёй Ринёевич, Ринёевна
Рыхард(/?гшг Рыіпкб)Рьіхардавіч, Рыхардаўна — Рйхард Рйхардович, Рйхардовна
Рычард Рычардавіч, Рычардаўна — Рйчард Рйчардович, Рйчардовна
Рышкб, разм., гл. Рьіхард
Рэас Рэасавіч, Рэасаўна — Реас Реасович, Реасовна
Рэвакат Рэвакатавіч, Рэвакатаўна — Ревокат Ревокатович, Ревокатовна
Рэгінальд Рэгінальдавіч, Рэгінальдаўна — Регинальд Регинальдович, Регинальдовна
Рэйнгбльд Рэйнгбльдавіч, Рэйнгбльдаўна — Рейнгольд Рейн­гольдович, Рейнгольдовна
Рэм Рэмавіч, Рэмаўна — Рем Ремович, Ремовна
Рэмігій Рэмігіевіч, Рэмігіеўна — Ремйгий Ремйгиевич, Ремйгиевна
Рэнальд Рэнальдавіч. Рэнальдаўна — Ренальд Ренальдович, Ренальдовна
Рэнат Рэнатавіч, Рэнатаўна —
Ренат Ренатович, Ренатовна
Рэстусь, разм., гл. Арэст
Рэўдзіт Рэўдзітавіч, Рэўдзітаўна — Ревдйт Ревдйтович, Ревдйтовна
Рэўмір Рэўміравіч, Рэўміраўна — Ревмйр Ревмйрович, Ревмйровна
Рэўпўць Рэўпўцевіч, Рэўпўцеўна — Ревпўть Ревпутевич, Ревпўтевна
С
Саба Сабавіч, Сабаўна
Саба Сабович, Сабовна
Сабасцёй, разм., гл. Себасцьян
Сабін Сабінавіч, Сабінаўна
Сабйн Сабйнович, Сабйновна
Сабініян Сабініянавіч, Сабініянаўна — Сабиниан Сабинианович, Сабиниановна
Сабўсь, разм., гл. Себасцьян
Сабяслаў (разм. Сббусь) Сабяслававіч, Сабяславаўна — Са-
беслав Сабеславович, Сабеславовна
Сава Савіч, Савічна — Савва Саввич, Саввична
Савасцёй (разм. Савось) Савасцёевіч, Савасцёеўна — Савастёй Савастёевич, Савастёевна
Саваенян, разм., гл. Севасцьян
Савацёй Савацёевіч, Савацёеўна — Савватёй Савватёевич, Савватёевна
Савацій (разм. Савбн) Савацьевіч, Савацьеўна — Савватий Савватиевич, Савватиевна (Савватьевич, Савватьевна)
Савёл Савёлавіч, Савёлаўна — Савёл Савёлович, Савёловна
Савёлій (разм. Саўка, Саўлўк, Савёль) — Савёлий Савёльевич, Савёльевна
Савёль, разм., гл. Савёлій
Савёр Савёравіч, Савёраўна —
Савёр Савёрович, Савёровна
Савёрый Савёр’евіч, Савёр’еўна — Савёрий Савёрьевич, Савёрьевна
Савін Савінавіч, Савінаўна — Савин Савинович, Савиновна
Савініян Савініянавіч, Савініянаўна — Савиниан Савинианович, Савиниановна
Савбн, разм., гл. Савацій
Савось. разм., гл. Савасцёй
Сад. разм., гл. Садок
Садко, разм., гл. Садок
Садок (разм. Садко, Сад) Садбкавіч, Садбкаўна — Садок Садбкович, Садбковна
Садбнік Садбнікавіч, Садбнікаўна — Садбник Садбникович, Садбниковна
Садбф, разм., гл. Садбфій
Садбфій (разм. Садбф) Садбф’евіч, Садбф'еўна — Садбфнй Садбфиевич, Садбфиевна (Садбфьевич, Садбфьевна)
Сазон Сазбнавіч, Сазбнаўна — Созбн Созбнович, Созбновна
Сазбнт Сазбнтавіч, Сазбнтаўна —
Созбнт Созбнтович, Созбнтовна
Сазбнцій Сазбнцьевіч, Сазбнцьеўна — Созбнтий Созбнтиевич, Созбнтиевна (Созбнтьевич, Созбнтьевна)
Сак, разм., гл. Сакўра
Сакердбн Сакердбнавіч, Сакердбнаўна — Сакердбн Сакердбнович, Сакердбновна
Сакрат Сакратавіч, Сакратаўна — Сократ Сократович, Со­кратовна
Сакрацій Сакрацьевіч, Сакрацьеўна — Сократий Сократиевич, Сократиевна (Сократьевич, Сократьевна)
Сакура (разм. Сак) Сакўравіч, Сакўраўна — Сакура Сакўрович, Сакўровна
Сакўта Сакўтавіч, Сакўтаўна — Сакўта Сакўтовйч, Сакўтовна
Саламан Саламанавіч, Саламанаўна — Саламан Саламановйч, Саламановна
Саламбн Саламбнавіч, Саламбнаўна — Соломон Соломоно­вич, Соломоновна
Салахбн Салахбнавіч, Салахбнаўна — Солохбн Солохбнович, Солохбновна
Салівбн Салівбнавіч, Салівбнаўна — Саливбн Саливбнович, Саливбновна
Сальватор Сальватбравіч, Сальватбраўна — Сальватор Сальватбрович, Сальватбровна
Сальвій Сальвіевіч, Сальвіеўна — Сальвйй Сальвйевич, Сальвйевна
Сальвук. разм., гл. Сільвёстр
Самёй Самёевіч. Самёеўна — Самёй Самёевич, Самёевна
Самойла Самбйлавіч, Самбйлаўна — Самойла Самойлович, Самойловна
Самой Самбнавіч, Самбнаўна — Самой Самонович, Самоновна
Самос Самбсавіч, Самбсаўна Самос Самбсович, Самбсовна
Сампсон Сампсбнавіч, Сампсбнаўна — Сампсон Сампсбнович, Сампсбновна
Самсон Самсбнавіч, Самсбнаўна — Самсон Самсонович, Самсоновна
Самуіл (разм. Самўсь) Самуілавіч, Самуілаўна — Самуйл Са­муйлович, Самуйловна
Самўсь, разм., гл. Самуіл
Самуэль Самуэлевіч, Самуэлеўна — Самуёль Самуёлевич, Самуёлевна
Сандалій Сандаліевіч, Сандаліеўна — Сандалйй Сандалйевич, Сандалйевна
Санірь'іл Санірылавіч, Санірылаўна — Сонирйл Сонирйлович, Сонирйловна
Санкцін Санкцінавіч, Санкцінаўна — Санктйн Санктйнович, Санктйновна
Саня, разм., гл. Аляксандр
Сапрон Сапрбнавіч, Сапрбнаўна — Сопрбн Сопрбнович, Сопрбновна
Сарафін, гл. Серафін
Сарбёлій Сарбёльевіч, Сарбёльеўна — Сарбёлий Сарбёлиевич, Сарбёлиевна (Сарбёльевич, Сарбёльевна)
Сарвіл Сарвілавіч, Сарвілаўна — Сарвйл Сарвйлович, Сарвйловна
Сармат Сарматавіч, Сарматаўна — Сармат Сарматович, Сарматовна
Сасін Сасінавіч, Сасінаўна — Сасйн Сасйнович, Сасйновна
Сасіпатр Сасіпатравіч, Сасіпатраўна — Сосипатр Сосипатрович, Сосипатровна
Сасія Сасіевіч, Сасіеўна
Соссйя Соссйевич, Соссйевна
Сасбній (разм. Сацісь, Сацькб) Сасбньевіч, Сасбньеўна — Сасбний Сасбниевич, Сасбниевна (Сасбньевич, Сасбньевна)
Сасфён Сасфёнавіч, Сасфёнаўна — Сосфён Сосфёнович, Сосфёновна
Сасцём, разм., гл. Засім
Сатарній Сатарніевіч, Сатарніеўна — Саторнйй Саторнйевйч, Саторнйевна
Сатарніл Сатарнілавіч, Сатарнілаўна — Саторнйл Саторнйловйч, Саторнйловна
Сатарнін Сатарнінавіч, Сатарні’ наўна — Саторнйн Саторнйновйч, Саторнйновна
Сатарьін Сатарынавіч, Сатарынаўна — Сатарйн Сатарйновйч, Сатарйновна
Сатбрнііі Сатбрніевіч, Сатбрніеўна — Сатбрний Сатбрнйевйч, Сатбрнйевна
Сатўр Сатўравіч, Сатўраўна — Сатур Сатўровйч, Сатуровна
Сатурнін Сатурнінавіч, Сатурнінаўна — Сатурнйн Сатурнйновйч, Сатурнйновна
Сатурыян Сатурыянавіч, Сатурыянаўна — Сатурйан Сатурйановйч, Сатурйановна
Саўка, разм., гл. Савёлій
Саўлўк, разм., гл. Савёлій
Сафбн (разм. Сахбн, Сахнб) Сафбнавіч, Сафбнаўна — Софбн Софбновнч, Софбновна
Сафбній Сафбньевіч, Сафбньеўна — Софоний Софбниевич, Софбниевна (Софбньевич, Софбньевна)
Сафбнія Сафбніевіч, Сафбніеўна — Софония Софбниевич, Софбниевна
Сафрбн (разм. Сахрбн, Супрун, Супрбн, Супрўсь) Сафрбнавіч, Сафрбнаўна — Софрбн Соф­ронович, Софроновна
Сафрбній Сафрбньевіч, Сафрбньеўна — Софроний Софрбние-
вич, Софрбниевна (Софрбньевич, Софрбньевна)
Сахиб, разм., гл. Сафбн
Сахбн, разм., гл. Сафбн
Сахрбн, разм., гл. Сафрбн
Сацір Саціравіч, Саціраўна — Сатйр Сатйрович. Сатйровна
Сацісь, разм., гл. Сасбній Сацьк’б, разм., гл. Сасбній Саша, разм., гл. Аляксандр Свентазар Свентазаравіч, Свентазараўна — Свентозар Свентозарович, Свентозаровна
Свента.мір Свентаміравіч, Свентаміраўна — Свентомйр Свентомйрович, Свентомйровна
Свентаслаў Свентаслававіч, Свентаславаўна — Свентослав Свентославович, Свентославовна
Свірыд Свірыдавіч, Свірыдаўна — Свирйд Свирйдович, Свирйдовна
Святапблк Святапблкавіч, Святапблкаўна — Святопблк Святопблкович, Святопблковна
Святаслаў (разм. Слава) Святаслававіч, Святаславаўна — Святослав Святославович, Святославовна
Святлан Святланавіч, Святланаўна — Светлан Светланович, Светлановна
Себасиьян (разм. Сабасцёй, Сабўсь, Шаббста) Себасньянавіч, Себасцьянаўна — Себастьян Себастьянович, Себастьяновна
Сёва, разм., гл. Усёвалад
Севасціян Севасціянавіч, Севасціянаўна — Севастнан Севастйановйч, Севастнановна
Севасцьян (разы. Савасцян) Севасцьянавіч, Севасцьянаўна — Севастьян Севастьянович, Се­вастьяновна
Север Сёверавіч, Сёвераўна Север Северович, Северовна
Северыян Северыянавіч, Северыянаўна — Северная Се­верианович, Севериановна
Севярьін Севярьінавіч, Севярьінаўна — Северйн Северино­вич, Севериновна
Севяр’ян Севяр’янавіч, Севяр’янаўна — Северьян Северьяно­вич, Северьяновна
Секунд Секўндавіч, Секўндаўна — Секўнд Секўндовйч, Секўндовна
Селафііл Селафіілавіч, Селафіілаўна — Селафнйл Селафййловйч, Селафййловна
Селіван Селіванавіч, Селіванаўна — Селиван Селиванович, Селивановна
Селівёрст Селівёрставіч, Селівёрстаўна — Селнвёрст Селйвёрстовйч, Селйвёрстовна
Селівёрст Селівёрставіч, Селівёрстаўна — Селнвёрст Селйвёрстовйч, Селйвёрстовна
Селівон Селівбнавіч, Селівбнаўна — Селивон Селйвбновйч, Селйвбновна
Селіфан Селіфанавіч, Селіфанаўна — Селифан Селйфановйч, Селнфановна
Семідалін Семідалінавіч, Семідалінаўна — Семндалнн Семидалинович, Семидалиновна
Сенатар Сенатаравіч, Сенатараўна — Сенатор Сенаторовйч, Сенаторовна
Сёніс Сёнісавіч, Сёнісаўна — Сённис Сённйсовйч, Сённйсовна
Сёня, разм., гл. Сямён
Серапіён Серапіёнавіч, Серапіёнаўна — Серапйбн Серапио­нович, Серапионовна
Сераслаў Сераслававіч, Сераславаўна — Серослав Серославовнч, Серославовна
Серафіён Серафіёнавіч, Серафіёнаўна — Серафнбн Серафйбновйч, Серафйбновна
Серафім Серафімавіч, Серафімаўна — Серафйм Серафймовйч, Серафймовна
Серафін Серафінавіч, Серафінаўна і Сарафін Сарафінавіч, Сарафінаўна — Серафйн Серафйновйч, Серафйновна
Сервіліян Сервіліянавіч, Сервіліянаўна — Сервйлйан Сервилианович, Сервилиановна
Сервулёй Сервулёевіч, Сервулёеўна — Сервулёй Сервулёевйч, Сервулёевна
Сёргій Сёргіевіч, Сёргіеўна —
Сёргий Сёргйевйч, Сёргйевна
Серпіён Серпіёнавіч, Серпіёнаўна — Серпион Серпионович, Серпионовна
Сёма, разм., гл. Сямён
Сівел Сівелавіч, Сівелаўна — Сйвел Сйвеловйч, Сйвеловна
Сіг, разы., гл. Сігіц
Сігібёрт Сігібёртавіч, Сігібёртаўна — Сигибёрт Сигибёртович, Сигибёртовна
Сігізмўнд Сігізмўндавіч. Сігізмўндаўна — Сйгйзмўнд Сйгйзмўндовйч. Сйгйзмўндовна
Сігіран Сігіранавіч, Сігіранаўна — Снгнран Сигиранович, Сигирановна
Сігіц (разм. Сіг) Сігіцавіч, Сігіцаўна — Сигйц Сйгйцевйч, Сйгйцевна
Сігнёй Сігнёевіч, Сігнёеўна — Сигнёй Снгнёевйч, Сйгнёеўна
Сідар Сідаравіч, Сідараўна — Сйдор Сйдоровйч, Сйдоровна
Сідбній Сідбньевіч, Сідбньеўна— Сидбний Сидбниевич, Сидбниевна (Сидбньевич, Сидбньевна)
Сіёній Сіёніевіч, Сіёніеўна — Сибний Сибниевич, Сибниевна
Сікст Сікставіч, Сікстаўна — Сикст Сйкстовйч, Сйкстовна
Сіла Сіліч, Сілічна — Сйла Сйлйч, Сйлйчна
Сілан Сіланавіч, Сіланаўна — Силан Силанович, Силановна
Сіланцій Сіланцьевіч, Сіланцьеўна — Силантий Силантиевич, Силантиевна (Силантьевич. Си­лантьевна)
Сілаш, разм., гл. Сілуян
Сілівёйстра, разм., гл. Сільвёстр
Сілуян (разм. Сілаш) Сілуянавіч.
Сілуянаўна — Силуаи Силуа­нович, Силуановна
Сільван Сільванавіч, Сільванаўна — Сильван Сильванович, Сильвановна
Сільвёр Сільвёравіч, Сільвёраўна — Сильвёр Сйльвёровйч. Сйльвёровна
Сільвёрый Сільвёрыевіч, Сільвёрыеўна — Сйльвёрйй Сйльвёриевич, Сйльвёрйевна (Сйльвёрьевйч,Сйльвёрьевна)
Сільвёстр (разм. Сілівёйстра, Сальвўк) Сільвёстравіч, Сільвёстраўна — Сйльвёстр Сйльвёстровнч, Сйльвёстровна
Сільвін Сільвінавіч, Сільвінаўна — Сильвйн Сйльвйновйч, Сйльвйновна
Сім Сімавіч, Сімаўна — Сим Сймовйч, Сймовна
Сіман Сіманавіч, Сіманаўна — Сймон Сймоновйч, Сймоновна
Сімах Сімахавіч. Сімахаўна — Симмах Сйммаховйч, Сйммаховна
Сімёй Сімёевіч, Сімёеўна Симёй Сймёевйч, Сймёевна
Сімпліцый Сімпліцыевіч, Сімпліцыеўна — Сймплйцйй Сймплйциевич, Сймплйцйевна
Сімпліцыян Сімпліцыянавіч, Сімпліцыянаўна — Сймплйтиан Симплитианович, Сймплйтйановна
Сімфарыян Сімфарыянавіч, Сімфарыянаўна — Сймфорйан Симфорианович, Симфориановна
Сімябн Сімябнавіч, Сімябнаўна — Симеон Симеонович, Симеоновна
Сіндўльф Сіндўльфавіч, Сіндўльфаўна — Сйндўльф Сйндўльфовйч, Сйндўльфовна
Сінёзій Сінёзьевіч, Сінёзьеўна — Синёзий Синёзиевич, Синёзиевна (Синёзьевич, Синёзьевна)
Сінясёй Сінясёевіч, Сінясёеўна — Синесёй Сйнесёевнч, Сйнесёевна
Сінятбс Сінятбсавіч, Сінятбсаўна — Синетбс Сйнетбсовйч, Сйнетбсовна
Сірвацій Сірвацьевіч, Сірвацьеўна — Сирватий Сирватиевич, Сирватиевна (Сирватьевич, Сирватьевна)
Сірвўль Сірвўлевіч, Сірвўлеўна — Сйрвўль Сйрвўлевйч, Сйрвўлевна
Сірыцій Сірьіцьевіч, Сірыцьеўна — Сирйтий Сирйтиевич, Сирйтиевна (Сирйтьевич, Сирйтьевна)
Сісіній Сісініевіч, Сісініеўна — Сисйний Сисйниевич, Сисйниевна
Сісбй (разм. Сыс) Сісбевіч, Сісбеўна і Сысбй Сысбевіч, Сысбеўна — Сисбй Сйсбевйч, Сйсбевна
Сіф Сіфавіч, Сіфаўна — Сйф Сйфовйч, Сйфовна
Сіцылій Сіцыліевіч, Сіцыліеўна — Сицйлий Сицйлиевич, Сицйлиевна
Скарбімір Скарбіміравіч, Скарбіміраўна — Скарбймйр Скарбймйровйч, Скарбймйровна
Слава, разм., гл. Барыслаў, Вячаслаў, Святаслаў
Славамір Славаміравіч, Славаміраўна — Славомйр Славомйровйч, Славомйровна
Смарагд Смарагдавіч, Смарагдаўна — Смарагд Смарагдо­вич, Смарагдовна
Сббаль Сббалевіч, Сббалеўна — Соболь Сбболевйч, Сбболевна
Сббусь, разм., гл. Сабяслаў
Сбсій Сбсьевіч, Сбсьеўна —
Сессий Сбссиевич, Сбссиевна
Сбтэр Сбтэравіч, Сбтэраўна — Сбтер Сбтеровйч, Сбтеровна
Спартак Спартакавіч, Спартакаўна — Спартак Спартако­вич, Спартаковна
Спірыд, разм., гл. Спірыдбн
Спірыдбн (разм. Спірыд) Спірыдбнавіч, Спірыдбнаўна — Спи­ридон Спиридонович, Спири­доновна
Спірыдбній Спірыдбньевіч, Спірыдбньеўна — Спиридбний Спиридбниевич, Спиридбниевна (Спиридбньевич, Спиридбньевна)
Спяўсіп Спяўсіпавіч, Спяўсіпаўна — Спевсйпп Спевсйпповйч, Спевсйпповна
Сталій Сталіевіч, Сталіеўна — Стадий Сталиевич, Сталиевна
Станімір Станіміравіч, Станіміраўна — Станймйр Станймйровйч, Станймйровна
Станіслаў (разм. Стась, Станіш, Стас) Станіслававіч, Станіславаўна — Станислав Станисла­вович, Станиславовна
Станіш. разм., гл. Станіслаў Станусь, разм., гл. Сцяпан Стас, разм., гл. Станіслаў Стась, разм., гл. Станіслаў Стах, разм., гл. Стахій Стахван, разм., гл. Сцяпан Стахёй, разм., гл. Стахій
Стахій (разм. Стахей, Стах) Стахіевіч, Стахіеўна — Стахий Стахиевич, Стахиевна
Стаян Стаянавіч, Стаянаўна — Стоян Стоянович, Стояновна
Стратар Стратаравіч, Стратараўна — Стратор Страторович, Страторовна
Стратон Стратбнавіч, Стратбнаўна — Стратон Стратонович, Стратоновна
Стратбнік Стратбнікавіч, Стратбнікаўна — Стратоник Статбникович, Стратбниковна
Страцілат Страцілатавіч, Страцілатаўна — Стратилат Стратилатович, Стратилатовна
Стыліян Стыліянавіч, Стыліянаўна — Стилиан Стилианович, Стилиановна
Стэлька, разм., гл. Сцяпан
Стэфан Стэфанавіч, Стэфанаўна — Стефан Стефанович, Стефановна
Суімвёл Суімвёлавіч, Суімвёлаўна — Суимвёл Суимвёлович, Суимвёловна
Сукцэсій Сукцэсьевіч, Сукцэсьеўна — Сукцёсий Сукцёси-
евич, Сукцёсиевна (Сукцёсьевич, Сукцёсьевна)
Суліббр Суліббравіч, Суліббраўна — Сулиббр Сулиббрович, Сулиббровна
Сулімір Суліміравіч, Суліміраўна — Сулимйр Сулимйрович, Сулимйровна
Сулірад Сулірадавіч, Сулірадаўна — Сулирад Сулирадович, Сулирадовна
Суліслаў Суліслававіч, Суліславаўна — Сулислав Сулиславович, Сулиславовна
Сульпіцій Сульпіціевіч, Сульпіціеўна — Сульпйтий Сульпйтиевич, Сульпйтиевна (Сульпйтьевич, Сульпйтьевна)
Сульпрыцій Сульпрыціевіч, Сульпрыціеўна — Сульпрйтий Сульпрйтиевич, Сульпрйтиевна (Сульпрйтьевич, Сульпрйтьевна)
Супрбн, разм., гл. Сафрбн
Супрун, разм., гл. Сафрбн
Супрўсь, разм., гл. Сафрбн
Супрьін Супрынавіч, Супрынаўна — Супрйн Супрйнович, Супрйновна
Супрыян Супрыянавіч, Супрыянаўна — Суприан Суприанович, Суприановна
Сухій Сухіевіч, Сухіеўна — Сухйй Сухйевич, Сухйевна
Сцёпа, разм., гл. Сцяпан
Сціббр Сціббравіч, Сціббраўна — Стиббр Стиббрович, Стиббровна
Сцірьікт Сцірыктавіч, Сцірыктаўна — Стйрйкт Стйрйктовйч, Стйрйктовна
Сцяпан (разм. Стахван, Стапўсь, Стэлька, Сцёпа) Сцяпанавіч, Сцяпанаўна — Степан Степа­нович, Степановна
Сцяфан Сцяфанавіч, Сцяфанаўна — Стефан Стефанович, Стефановна
Сымбн, гл. Сямён
Сыс, разм., гл. Сісбй
Сысбй, гл. Сісбй
Сяваст Сяваставіч, Сявастаўна —
Севаст Севастовйч, Севастовна
Сявір Сявіравіч, Сявіраўна
Севйр Севйровнч, Севйровна
Сякван Сякванавіч, Сякванаўна — Секван Секвановйч, Секвановна
Сялёўк Сялёўкавіч, Сялёўкаўна — Селёвк Селёвковйч, Селёвковна
Сялёўкій Сялёўкіевіч, Сялёўкіеўна — Селёвкий Селёвкйевйч, Селёвкйевна
Сялін Сялінавіч, Сялінаўна — Селйн Селйновйч, Селйновна
Сяліній (разм. Сялюта) Сялініевіч, Сялініеўна — Селйннй Селйнйевнч, Селйнйевна (Селйньевйч, Селйньевна)
Сялюта, разм., гл. Сяліній Сямаш. разм., гл. Сямён
Сямён (разм. Сёма, Сямаш, Се­ня) — Сямёнавіч, Сямёнаўна і Сымбн Сымбнавіч, Сымбнаўна — Семён Семёнович, Се­мёновна
Сяніс Сянісавіч, Сянісаўна — Сеннйс Сеннйсовйч, Сеннйсовна
Сярвацііі Сярваціевіч, Сярваціеўна — Серватнй Серватйевйч, Серватйевна
Сяргёй (разм. Сяржўк, Сярбжа) Сяргёевіч, Сяргёеўна — Сергёй Сергеевич, Сергеевна
Сяржўк, разм., гл. Сяргёй Сярбжа, разм., гл. Сяргёй
т
Табіян Табіянавіч. Табіянаўна Табиан Табианович, Табиановна
Тавяіль Тавяілевіч, Тавяілеўна — Тавейль Тавейлевич, Тавейлевна
Тадзёй, разм., гл. Фадзёй
Тадбс. разм., гл. Фядбсій
Тадэвуш Тадэвушавіч, Тадэвушаўна — Тадёуш Тадёушевич. Тадёушевна
Талалій Талаліевіч, Талаліеўна — Талалйй Талалйевич, Талалйевна
Тамар Тамаравіч, Тамараўна — Тамар Тамарович, Тамаровна
Тамаш Тамашавіч, Тамашаўна — Томаш Томашевич, Томашевна Таміслаў Таміслававіч, Тамісла-
ваўна — Томислав Томиславович, Томиславовна
Тарас Тарасавіч. Тарасаўна — Тарас Тарасович, Тарасовна
Тарасій Тарасьевіч, Тарасьеўна— Тарасий Тарасйевйч, Тарасйевна (Тарасьевич, Тарасьевна)
Тарах Тарахавіч, Тарахаўна — Тарах Тарахович, Тараховна
ТарлякТарлякавіч, Тарлякаўна—
Тарляк Тарляковйч, Тарляковна
Тарсіцій Тарсіцьевіч, Тарсіцьеўна — Тарсйтий Тарсйтйевйч, Тарсйтйевна(Тарсйтьевйч, Тарсйтьевна)
Тарычан Тарычанавіч, Тарычанаўна — Тарйчан Тарйчановйч, Тарйчановна
Тарэнта, разм., гл. Цярэнцій
Таўрыён Таўрыёнавіч, Таўрыёнаўна — Таврйбн Таврйбновйч, Таврйбновна
Таўрьін Таўрынавіч, Таўрынаўна — Таврйн Таврйновйч. Таврйновна
Тафіль. разм., гл. Феафіл
Таціён Таціёнавіч, Таціёнаўна — Татибн Татйбновйч, Татйбновна
Тварымір Тварыміравіч, Тварыміраўна — Творймйр Творймйровйч, Творймйровна
Тбдар Тбдаравіч, Тбдараўна — Тодор Тодорович, Тодоровна
Толя, разм., гл. Анатблій
Том, разм., гл. Томас
Томас (разм. Том, Тбмус) Тбмасавіч, Тбмасаўна — Томас То­масович, Томасовна
Тбмус, разм., гл. Томас
Тбрпес Тбрпесавіч, Тбрпесаўна — Тбрпес Тбрпесович, Тбрпесовна
Тбрый Тбрыевіч, Тбрыеўна — Торий Тбриевич, Тбриевна
Тбфіль, разм., гл. Феафіл
Траадзій Траадзіевіч, Траадзіеўна — Троадий Троадйевйч, Троадйевна
Трактар Трактаравіч, Трактараўна — Трактор Тракторовйч, Тракторовна
Транквілін Транквілінавіч, Транквілінаўна — Транквйллйн Транквйллйновнч, Транквйллйновна
Транкілін Транкілінавіч, Транкілінаўна — Транкйллйн Транкйллйновйч, Транкйллйновна
Трафім (разм. Трахім, Атрбх) Трафімавіч,Трафімаўна — Трофйм Трофймовйч, Трофймовна
Трахім, разм., гл. Трафім
Траян Траянавіч, Траянаўна — Троян Троянович, Трояновна
Трывімій Трывіміевіч, Трывіміеўна — Тривймий Трйвймйевич, Трйвймйевна
Трывўн Трывўнавіч, Трывўнаўна — Трнвўн Трйвўновйч, Трйвўновна
Трыпбн, разм., гл. Трыфан
Трыстан Трыстанавіч, Трыстанаўна — Тристан Тристанович, Тристановна
Трь'іфан (разм. Трыхван, Трыпбн) Трыфанавіч, Трыфанаўна — Трйфон Трйфоновйч, Трйфоновна
Трыфіл Трыфілавіч, Трыфілаўна — Трнфйлл Трйфйлловйч, Трйфйлловна
Трыфілій Трыфільевіч. Трыфільеўна — Трифиллий Трйфйллиевич, Трйфйллйевна
Трыхван, разм., гл. Трь'іфан
Турвбн Турвбнавіч, Турвбнаўна — Турвбн Турвбновйч. Турвбновна
Турыбій Турыбіевіч, Турыбіеўна — Турйбий Турйбйевйч, Турйбйевна
Тыбёрый Тыбёрыевіч, Тыбёрыеўна — Тиберий Тибёриевич, Тибёриевна
Тыгрьій Тыгрь'іевіч, Тыгрыеўна і Цігрьій Цігрь'іевіч, Цігрыеўна — Тигрйй Тйгрйевйч, Тйгрйевна
Тыцыян Тыцыянавіч, Тыцыянаўна — Тициан Тицианович, Тициановна
Тэабальд Тэабальдавіч. Тэабальдаўна — Теобальд Теобальдович, Теобальдовна
Тэагён Тэагёнавіч, Тэагёнаўна —
Теогён Теогёнович, Теогёновна
Тэадарэт Тэадарэтавіч, Тэадарэтаўна — Теодорёт Теодорётович, Теодорётовна
Тэадбр Тэадбравіч, Тэадбраўна — Теодор Теодорович, Теодоровна
Тэадбсій Тэадбсьевіч, Тэадбсьеўна — Теодбсий Теодбсиевич, Теодбсиевна (Теодбсьевич, Теодбсьевна)
Тэадўл Тэадўлавіч, Тэадўлаўна — Теодўл Теодўловйч,Теодўловна
Тэадўльф Тэадўльфавіч, Тэадўльфаўна — Теодўльф Теодўльфовйч, Теодўльфовна
Тэадэмір Тэадэміравіч, Тэадэміраўна — Теодемйр Теодемйровйч, Теодемйровна
ТэапёмптТэапёмптавіч, Тэапёмптаўна — Теопёмпт Теопёмптовйч, Теопёмптовна
Тэафан Тэафанавіч, Тэафанаўна — Теофан Теофанович, Те­офановна
Тэафіл Тэафілавіч, Тэафілаўна — Теофйл Теофйловйч, Теофйловна
Тэафрэд Тэафрэдавіч, Тэафрэдаўна — Теофрёд Теофрёдовйч, Теофрёдовна
Тэлясфбр Тэлясфбравіч, Тэлясфбраўна — Телесфбр Телесфбровйч, Телесфбровна
Гэби Тэбнавіч, Тэбнаўна — Тебн Тебновйч, Тебновна
Тэрцый, гл. Цёрцій
У
УалёнтУалёнтавіч.Уалёнтаўна—
УалёнтУалёнтовйч.Уалёнтовна
Убальд Убальдавіч, Убальдаўна —
Убал ьд Убальдовйч, Убальдовна
Увар Уваравіч, Увараўна — Увар
Уварович, Уваровна
Ул ад, разм., гл. Уладзілён
Уладзілён (разм. Улад) Уладзілёнавіч, Уладзілёнаўна — Владилён Владилёнович. Владилёновна
Уладзімір (разм. Ладзімір, Ладысь, Ладша, Валбдзя, Вова)
Уладзіміравіч, Уладзіміраўна— Владимир Владимирович, Владймйровна
Уладзіслаў (разм. Ладзісь) Уладзіслававіч, Уладзіславаўна / Уладыслаў Уладыслававіч, Уладыславаўна — Владислав Вла­диславович, Владиславовна
Уладлён Уладлёнавіч, Уладлёнаўна — Владлён Владленович, Владленовна
Уладыслаў, гл. Уладзіслаў
Улас (разм. Аўлас, Блажэй) Уласавіч, Уласаўна — Влас Вла­сович, Власовна
Уласій Уласьевіч, Уласьеўна — Власий Власиевич, Власиевна (Власьевич, Власьевна)
Уліт Улітавіч, Улітаўна — Улйт Улйтовйч, Улйтовна
Уллян, гл. Ульян
Ульдарык Ульдарыкавіч, Ульдарыкаўна — Ульдарйк Ульдарйковйч, Ульдарйковна
Ульпіян Ульпіянавіч, Ульпіянаўна — Ульпнан Ульпйановйч, Ульпйановна
Ульрых Ульрыхавіч, Ульрыхаўна — Ульрих Ульрихович, Ульриховна
Ульян (разм. Вуллян, Ульяш) Ульянавіч, Ульянаўна і Уллян Уллянавіч, Уллянаўна — Ульян Ульянович, Ульяновна
Ульяш, разм., гл. Ульян
Умфрьід Умфрыдавіч, Умфрыдаўна — Умфрйд Умфрйдович, Умфрйдовна
Унгер Унгеравіч, Унгераўна — Унгер Унгерович, Унгеровна
Урал Уралавіч, Уралаўна —
Урал Уралович. Ураловна
Ураціслаў Ураціслававіч, Ураціславаўна — Вратислав Вратиславович, Вратиславовна
Урбан Урбанавіч, Урбанаўна — Урбан Урбанович, Урбановна
Урван Урванавіч, Урванаўна —
Урван Урванович, Урвановна
Урзўс Урзўсавіч, Урзўсаўна — Урзўс Урзўсовнч, Урзўсовна
Урош Урбшавіч, Урбшаўна —
Урбш Урбшевйч, Урбшевна
Урпасіян Урпасіянавіч, Урпасіянаўна — Урпаснан Урпасйановйч, Урпасйановна
Урсь'ін Урсьінавіч, Урсынаўна —
Урсйн Урсйновйч, Урсйновна
Урсыцін Урсыцінавіч, Урсыцінаўна — Урснтйн Урсйтйновйч, Урсйтйновна
Урыіл Урыілавіч, Урыілаўна —
Урийл Урййловйч, Урнйловна
Урый Урыевіч, Урыеўна — Урий Уриевич, Уриевна
Усёвалад (разм. Сёва) Усёваладавіч, Усёваладаўна — Всёволод Всёволодович. Всёволодовна
Усфазан Усфазанавіч, Усфазанаўна — Усфазан Усфазанович, Усфазановна
Усцім Усцімавіч, Усцімаўна -
Устйм Устймович, Устймовна
Усцін Усцінавіч. Усцінаўна — Устйн Устйнович, Устйновна
Усяслаў Усяслававіч, Усяславаўна — Всеслав Всеславович, Всеславовна
Уўрыкій Уўрыкіевіч, Уўрыкіеўна — Уврйкий Уврйкиевич, Уврйкиевна
Ф
Фаба. разм., гл. Фабіян
Фабіян (разм. Пабіян, Фабўк, Фа­ба) Фабіянавіч, Фабіянаўна — Фабиан Фабианович, Фабиа­новна
Фабрыцій Фабрьіціевіч, Фабрыціеўна — Фабрйтйй Фабрйтйевйч, Фабрйтйевна (Фабрйтьевйч, Фабрйтьевна)
Фабўк, разы., гл. Фабіян
Фавій Фавіевіч, Фавіеўна — Фавий Фавйевйч, Фавйевна
Фадзёй (разм. Хадас, Тадзёй) Фадзёевіч, Фадзёеўна — Фаддёй Фаддеевич, Фаддеевна
Факўнд Факўндавіч, Факўндаўна — Факўнд Факўндовйч, Факўндовна
Фал Фалавіч, Фалаўна — Фал Фалович, Фаловна
Фалалёй (разм. Фаль, Фалёй, Халёй) Фалалёевіч, Фалалёеўна — Фалалёй Фалалёевйч, Фалалёевна
Фаламёй Фаламёевіч, Фаламёеўна — Фаламёй Фаламёевйч, Фаламёевна
Фаларыд Фаларыдавіч, Фаларыдаўна — Фаларйд Фаларйдовйч, Фаларйдовна
Фаласій Фаласіевіч. Фаласіеўна — Фалассий Фалассйевйч. Фалассйевна
Фалёй, разм., гл. Фалалёй
Фаль, разм., гл. Фалалёй
Фалялёй Фалялёевіч, Фалялёеўна — Фалелёй Фалелёевйч, Фалелёевна
Фама (разм. Хама, Хамўсь) Фаміч, Фамінічна — Фома Фомйч, Фомйнйчна
Фаміян Фаміянавіч, Фаміянаўна — Фомиан Фомйановйч, Фомйановна
Фанцёй Фанцёевіч, Фанцёеўна — Фантёй Фантёевнч, Фантёевна
Фанцін Фанцінавіч, Фанцінаўна — Фантйн Фантйновйч, Фантйновна
Фарвін Фарвінавіч, Фарвінаўна — Форвйн Форвйновйч, Форвйновна
Фармакёй Фармакёевіч, Фармакёеўна — Фармакёй Фармакёевйч, Фармакёевна
Фармакій Фармакіевіч, Фармакіеўна — Фармакйй Фармакйевйч, Фармакйевна
Фармофій Фармбфіевіч, Фармбфіеўна — Фармбфйй Фармофйевнч, Фармбфйевна
Фармўфій Фармўфіевіч, Фармўфіеўна — Фармўфйй Фармўфйевйч, Фармўфйевна
Фарнак Фарнакавіч. Фарнакаўна Фарнак Фарнаковйч, Фарнаковна
Фарнакій Фарнакіевіч, Фарнакіеўна — Фарнакйй Фарнакйевйч, Фарнакйевна
Фартунат Фартунатавіч, Фартунатаўна — Фортунат Фортунатовйч, Фортунатовна
Фаст Фаставіч, Фастаўна Фаст Фастович, Фастовна
Фасцірый Фасцірыевіч, Фасцірыеўна — Фостйрйй Фостйрйе-
вич, Фостйриевна (Фостйрьевич, Фостйрьевна)
Фаўмасій Фаўмасіевіч, Фаўмасіеўна — Фавмасий Фавмасиевич, Фавмасиевна (Фавмасьевич, Фавмасьевна)
Фаўст Фаўставіч, Фаўстаўна — Фавст Фавстович, Фавстовна
Фаўсцін Фаўснінавіч, Фаўсцінаўна — Фавстйн Фавстйнович, Фавстйновна
Фаўсційн Фаўсціянавіч, Фаўсціянаўна — Фавстиан Фавстианович. Фавстиановна
Фацёй Фацёевіч, Фацёеўна — Фотёй Фотеевич, Фотеевна
Фацін Фацінавіч, Фацінаўна — Фотйн Фотйнович, Фотйновна
Фапьян Фацьянавіч, Фацьянаўна — Фатьян Фатьянович, Фатьяновна
Фаэлан Фаэланавіч, Фаэланаўна — Фоелан Фоеланович, Фоелановна
Феагён Феагёнавіч, Феагёнаўна — Феогён Феогёнович, Феогёновна
Феагнід Феагнідавіч, Феагнідаўна — Феогнйд Феогнйдович, Феогнйдовна
Феагній Феагніевіч, Феагніеўна — Феогнйй Феогнйевич, Феогнйевна
Феагнбст Феагнбставіч, Феагнбстаўна — Феогност Феогнбстович, Феогностовна
Феадарьіт Феадарытавіч, Феадарытаўна — Феодорйт Феодорйтович,Феодорйтовна
Феадокс Феадбксавіч, Феадбксаўна — Феодокс Феодбксович, Феодбксовна
Феадбсій Феадбсьевіч, Феадбсьеўна — Феодосий Феодоси­евич, Феодосиевна (Феодосье­вич, Феодосьевна)
Феадбт Феадбтавич. Феадбтаўна — Феодбт Феодбтович, Феодбтовна
Феадбх Феадбхавіч. Феадбхаўна Феодбх Феодбхович, Феодбховна
Феадўл Феадўлавіч, Феадўлаўна — Феодўл Феодулович, Феодўловна
Феакліт Феаклітавіч, Феаклітаўна — Феоклйт Феоклйтович, Феоклйтовна
Феакцірьіст Феакцірыставіч, Феакцірыстаўна — Феоктирйст Феоктирйстович, Феоктирйстовна
Феакціст Феакціставіч. Феакцістаўна — Феоктйст Феоктйстовйч, Феоктйстовна
Феакцісцій Феакцісціевіч, Феакцісціеўна — Феоктйстйй Феоктйстйевйч, Феоктйстйевна
Феаліпт Феаліптавіч, Феаліптаўна — Феолйпт Феолйптовйч, Феолйптовна
Феапёмпт Феапёмптавіч, Феапёмптаўна — Феопёмпт Феопёмптовйч, Феопёмптовна
Феапіст Феапіставіч, Феапістаўна — Феопйст Феопйстовнч, Феопйстовна
Феапрэлій Феапрэльевіч, Феапрэльеўна — Феопрёлйй Феопрёлйевйч, Феопрёлйевна (Феопрёльевйч, Феопрёльевна)
Феапрэпій Феапрэпіевіч, Феапрэпіеўна — Феопрёпйй Феопрёпйевйч, Феопрёпйевна (Феопрёпьевйч, Феопрёпьевна)
Феасцірыкт Феасцірьіктавіч, Феасцірыктаўна — Феостйрйкт Феостйрйктовйч, Феостйрйктовна
Феасціх Феасціхавіч, Феасціхаўна — Феостйх Феостйховйч, Феостйховна
Феасцярыкт Феасцярыктавіч, Феасцярыктаўна — Феостерйкт Феостерйктовйч, Феостерйктовна
Феафан Феафанавіч, Феафанаўна — Феофан Феофанович, Феофановна
Феафаній Феафаніевіч, Феафаніеўна — Феофанйй Феофанйевйч, Феофанйевна (Феафаньевнч, Феофаньевна)
Феафанцій Феафанціевіч, Феафанціеўна — Феофантйй Феофантйевйч, Феофантйевна (Феофантьевйч, Феофантьевна)
Феафіл (разы. Тафіль, Тбфіль) Феафілавіч, Феафілаўна — Феофйл Феофйловйч, Феофйловна
Феафілакт Феафілактавіч, Феафілактаўна — Феофилакт Фео­филактович, Феофилактовна
Феацёкн Феацёкнавіч, Феацёкнаўна — Феотёкн Феотёкновйч, Феотёкновна
Феаціх Феаціхавіч, Феаціхаўна — Феотйх Феотйховйч, Феотйховна
Федасёй, разм., гл. Фядбсій
Фёдзя, разы., гл. Фёдар
Фейдлімід Фейдлімідавіч, Фейдлімідаўна — Фейдлнмйд Фейдлймйдовйч, Фейдлймйдовна
Фелікісім Фелікісімавіч, Фелікісімаўна — Феліікйссйм Фелйкйссимович, Фелйкйссймовна
Фёлікс Фёліксавіч. Фёліксаўна — Фёликс Феликсович, Фелик­совна
Феліцыян Феліцыянавіч, Феліцыянаўна — Фелициан Фе­лицианович, Фелициановна
Фемістаклёй Фемістаклёевіч, Фемістаклёеўна — Фемнстоклёй Фемйстоклёевйч, Фемйстоклёевна
Фемістбкл Фемістбклавіч, Фемістбклаўна — Фемнстбкл Фемйстбкловйч, Фемйстбкловна
Фемялій Фемяліевіч, Фемяліеўна — Фе.мелйй Фемелйевйч, Фемелйевна
Фераёл Фераёлавіч, Фераёлаўна — Феребл Феребловйч, Феребловна
Ферапонт Ферапбнтавіч, Ферапбнтаўна — Ферапонт Фера­понтович, Ферапонтовна
Ферапбнцій Ферапбнціевіч, Ферапбнціеўна — Ферапбнтнй Ферапбнтйевйч, Ферапбнтйевна (Ферапбнтьевйч, Ферапбнтьевна)
Фёргій Фёргіевіч, Фёргіеўна — Фёргий Фёргйевйч, Фёргйевна
Фердзінанд Фердзінандавіч, Фердзінандаўна — Фердинанд Фер­динандович, Фердинандовна
Ферм Фёрмавіч, Фёрмаўна — Ферм Фёрмович, Фёрмовна
Феспясій Феспясіевіч, Феспясіеўна — Феспесйй Феспесйевйч, Феспесйевна
Фёдар (разм. Фёдзя, Хвёдар, Хвёдар) Фёдаравіч, Фёдараўна — Фёдор Фёдорович, Фёдоровна
Фідэль Фідэлевіч, Фідэлеўна — Фидёль Фйдёлевйч, Фйдёлевна
Фіён (разм. Півбн) Фіёнавіч, Фіёнаўна — Фион Фионович, Фионовна
Філ Філавіч, Філаўна — Филл Фйлловйч, Фйлловна
Філагбн Філагбнавіч, Філагбнаўна — Филогбн Фйлогбновйч, Фйлогбновна
Філагбній Філагбніевіч, Філагбніеўна — Филогений Фйлогбниевич, Фйлогбнйевна
Філагрый Філагрыевіч, Філагрыеўна — Филагрий Фйлагрйевич, Фйлагрйевна
Філадэльф Філадэльфавіч, Філадэльфаўна — Фйладёльф Фйладёльфовйч, Фйладёльфовна
Філадэльфій Філадэльфіевіч, Філадэльфіеўна — Фйладёльфйй Филадёльфиевич, Филадёльфиевна
Філаксён Філаксёнавіч, Філаксёнаўна — Фйлоксён Фйлоксёновйч, Фйлоксёновна
Філакцімбн Філакцімбнавіч, Філакцімбнаўна — Фйлактймбн Филактимбнович, Филактимбновна
Філалбг Філалбгавіч, Філалбгаўна — Филолог Филолбгович, Филолбговна
Філамён Філамёнавіч, Філамёнаўна — Фйломён Фйломёновйч, Фйломёновна
Філарэт Філарэтавіч, Філарэтаўна — Филарёт Фйларётовйч, Фйларётовна
Філасбф Філасбфавіч, Філасбфаўна — Философ Философович, Философовна
Філат Філатавіч, Філатаўна — Филат Филатович, Филатовна
Філафёй Філафёевіч, Філафёеўна — Филофёй Фйлофёевйч, Фйлофёевна
Філафцёй Філафцёевіч. Філафцёеўна — Фйлофтёй Фйлофтёевйч, Фйлофтёевна
Філётэр Філётэравіч, Філётэраўна — Филётер Фйлётеровйч, Фйлётеровна
Філібёрт Філібёртавіч, Філібёртаўна — Филибёрт Фйлйбёртович, Фйлйбёртовна
Філікісім Філікісімавіч, Філікісімаўна — Филикйссим Филикйссимович, Филикйссимовна
Філікс Філіксавіч, Філіксаўна — Фйлйкс Фйлйксовйч, Фйлйксовна
Філімбн (разм. Пілімбн) Філімбнавіч, Філімбнаўна — Фили-
мбн Филимонович, Филимо­новна
Філіп Філіпавіч, Філіпаўна і Піліп Піліпавіч, Піліпаўна Филипп Филйппович, Филйпповна
Філіпій Філіпіевіч, Філіпіеўна Филйппий Филйппиевич, Фйлйппйевна
Філіт Філітавіч, Філітаўна
Филйт Фнлйтовйч, Фйлйтовна
Філон Філбнавіч, Філбнаўна
Филон Филонович, Филоновна
Філумён Філумёнавіч, Філумёнаўна — Фйлумён Фйлумёновйч,Фйлумёновна
Фільяш Фільяшавіч, Фільяшаўна — Фильяш Фйльяшевйч. Фйльяшевна
Філяцёр Філяцёравіч, Філянёраўна — Филетёр Фйлетёровйч, Фйлетёровна
Фінагён, разм., гл. Афінагён
Фіндан Фінданавіч, Фінданаўна — Финдан Фйндановйч, Фйндановна
Фініян Фініянавіч, Фініянаўна — Финиан Финианович, Финиановна
Фіняёс Фіняёсавіч, Фіняёсаўна — Финеёс Фйнеёсовйч, Фйнеёсовна
Фірмас Фірмасавіч, Фірмасаўна — Фйрмос Фйрмосовйч, Фйрмосовна
Фірмін Фірмінавіч, Фірмінаўна — Фирмйн Фйрмйновйч, Фйрмйновна
Фірс Фірсавіч, Фірсаўна — Фпрс Фйрсовйч, Фйрсовна
Фіфаіл Фіфаілавіч. Фіфаілаўна — Фифайл Фнфайловйч, Фйфайловна
Флавій Флавіевіч, Флавіеўна — Флавий Флавиевич. Флавиевна Флавіян Флавіянавіч, Флавіянаўна — Флавиан Флавианович, Флавиановна
Фламіян Фламіянавіч, Фламіянаўна — Фламйан Фламйановйч, Фламйановна
Фларанцін Фларанцінавіч, Фларанцінаўна — Флорентйн Флорентйновйч, Флорентйновна
Фларьін Фларынавіч. Фларынаўна — Флорйн Флорйновйч, Флорйновна
Фларыян (разм. Флёр, Флёра, Флёрак, Хлёрка) Фларыянавіч, Фларыянаўна — Флориан Флорианович, Флориановна
Фларэнцій (разм. Хральцісь) Фларэнцьевіч, Фларэнцьеўна — Флорёнтий Флорёнтйевйч, Флорёнтиевна (Флорентьевич, Флорентьевна)
Флёр, разм., гл. Фларыян
Флёра, разм., гл. Фларыян
Флёрак, разм., гл. Фларыян
Флор Флбравіч, Флбраўна — Флор Флорович, Флоровна
Флягбнт Флягбнтавіч, Флягбнтаўна — Флегбнт Флегонто­вич, Флегонтовна
Фока Фбкіч, Фбкічна — Фока Фокич, Фбкична
Фот Фбтавіч, Фбтаўна — Фот Фбтович, Фотовна
Фбцій Фбціевіч, Фбціеўна — Фотий Фотиевич, Фотиевна (Фотьевич, Фотьевна)
Фрамбальд Фрамбальдавіч, Фрамбальдаўна — Фрамбальд Фрамбальдович, Фрамбальдовна
Франак, разм., гл. Францыск
Франк Франкавіч, Франкаўна —
Франк Франкович, Франковна
Франтасій Франтасьевіч, Франтасьеўна — Фронтасий Фронтасиевич, Фронтасиевна (Фронтасьевич, Фронтасьевна)
Франўк, разм., гл. Францыск
Франц (разм. Пранўк, Пранцісь, Пронь) Францавіч, Францаўна — Франц Францевич, Фран­цевна
Францішак Францішкавіч, Францішкаўна — Франтйшек Франтйшкович, Франтйшковна
Францыск (разм. Франак, Франўк) Францыскавіч, Францыскаўна — Францйск Францйскович, Францйсковна
Фрол (разм. Хрол, Хроль) Фрблавіч, Флбраўна — Фрол Фро­лович, Фроловна
Фронта Фрбнтавіч, Фрбнтаўна — Фрбнто Фронтович, Фрбнтовна
Фруктбзій Фруктбзьевіч, Фруктбзьеўна — Фруктбзий Фруктбзиевич, Фруктбзиевна (Фруктбзьевич. Фруктбзьевна)
Фрумёнцій Фрумёнціевіч, Фрумёнціеўна — Фрумёнтий Фрумёнтиевич, Фрумёнтиевна (Фрумёнтьевич, Фрумёнтьевна)
Фрыдрых Фрыдрыхавіч, Фрыдрыхаўна — Фрйдрих Фрйдрихович,Фрйдриховна
Фрэд, разм., гл. Альфрэд
Фрэдард Фрэдардавіч, Фрэдардаўна — Фредард Фредардович, Фредардовна
Фрэдзіян Фрэдзіянавіч, Фрэдзіянаўна — Фредиан Фредианович, Фредиановна
Фрэдусь, разм., гл. Альфрэд
Фрэдэрьік Фрэдэрыкавіч, Фрэдэрыкаўна — Фредерйк Фредерйкович, Фредерйковна
Фулвіян Фулвіянавіч, Фулвіянаўна — Фулвиан Фулвианович, Фулвиановна
Фўльберт Фўльбертавіч, Фўльбертаўна — Фўльберт Фўльбертович, Фўльбертовна
Фульвіян Фульвіянавіч, Фульвіянаўна — Фульвиан Фульвианович, Фульвиановна
Фульгёнцій Фульгёнціевіч, Фульгёнціеўна — Фульгёнтий Фульгёнтиевич, Фульгёнтиевна (Фульгёнтьевич, Фульгёнтьевна)
Фурзёй Фурзёевіч, Фурзёеўна — Фурзёй Фурзёевич, Фурзёевна
Фўсік Фўсікавіч, Фўсікаўна — Фўсйк Фусикович, Фусиковна
Фядзім Фядзімавіч, Фядзімаўна— Федйм Федймовйч, Федймовна
Фядбс Фядбсавіч, Фядбсаўна — Федбс Федосович, Федосовна
Фядбсій (разм. Хвядбс, Хадбс, Тадбс, Федасёй) Фядбсьевіч, Фядбсьеўна — Федосий Федо­сиевич, Федосиевна (Федось­евич, Федосьевна)
Фядбт (разм. Хвядбт) Фядбтавіч, Фядбтаўна — Федот Фе­дотович, Федотовна
Фядўл Фядўлавіч, Фядўлаўна — Федўл Федўловйч, Федўловна
Фядўлій Фядўліевіч, Фядўліеўна — Федўлйй Федўлйевйч, Федўлневна (Федўльевйч, Федўльевна)
Фяён Фяёнавіч, Фяёнаўна — Фебн Фебновйч, Фебновна
Фяёна Фяёнавіч, Фяёнаўна — Феона Фебнович, Фебновна
Фякліст Фякліставіч, Фяклістаўна — Феклйст Феклйстовйч, Феклйстовна
Фякціст Фякціставіч, Фякцістаўна — Фектйст Фекстйстовйч, Фектйстовна
Фямёлій Фямёліевіч, Фямёліеўна — Фемёлий Фемёлйевйч, Фемёлйевна
Фябгній Фябгніевіч, Фябгніеўна — Фебгний Фебгнйевйч, Фебгнйевна
Фябдар Фябдаравіч, Фябдараўна — Феодор Феодорович, Феодоровна
Фяспёсій Фяспёсіевіч, Фяспёсіеўна — Феспёсйй Феспёсйевйч, Феспёсйевна
Фяфіл Фяфілавіч, Фяфілаўна — Фефйл Фефйловйч, Фефйловна
Фяціс Фяцісавіч, Фяцісаўна — Фетйс Фетйсовйч, Фетйсовна
Хадас, разм., гл. Фадзёй
Хадбс, разм., гл. Фядбсій
Хаздазат Хаздазатавіч, Хаздазатаўна — Хоздазат Хоздазатовйч, Хоздазатовна
Халёй, разм., гл. Фалалёй
Халёў Халёвавіч, Халёваўна —
Халёв Халёвовйч, Халёвовна
Хама, разм., гл. Фама
Хамусь, разм., гл. Фама
Харалампій Харалампіевіч, Харалампіеўна — Харалампйй Харалампйевйч, Харалампйевна Харлам Харламавіч, Харламаўна — Харлам Харламович, Харламовна
Харламп Харлампавіч, Харлампаўна — Харламп Харлампо­вич, Харламповна
Харлампій Харлампіевіч, Харлампіеўна — Харлампий Хар­лампиевич, Харлампиевна
Харміздас Харміздасавіч, Харміздасаўна — Хормиздас Хормиздасович, Хормиздасовна
Хартбн, разм., гл. Харытбн
Харысім Харысімавіч, Харысімаўна — Харйсим Харйсимович, Харйсимовна
Харытбн (разм. Хрытбн, Хартбн) Харытбнавіч, Харытбнаўна — Харитон Харитонович, Хари­тоновна
Харытбній Харытбньевіч, Харытбньеўна — Харитбний Хари-
тониевич, Харитбниевна (Харитбньевич, Харитбньевна)
Хваліббг Хваліббгавіч, Хваліббгаўна — Хвалибог Хвалиббгович, Хвалиббговна
Хвалімір Хваліміравіч, Хваліміраўна — Хвалимйр Хвалимйрович, Хвалимйровна
Хваліслаў Хваліслававіч, Хваліславаўна — Хвалислав Хвалиславович, Хвалиславовна
Хвёдар. разм., гл. Фёдар
Хвёдар, разм., гл. Фёдар
Хвядбс, разм., гл. Фядбсій
Хвядбт, разм., гл. Фядбт
Хігін Хігінавіч, Хігінаўна —
Хигйн Хигйнович, Хигйновна
Хірамбн Хірамбнавіч, Хірамбнаўна — Хирамбн Хирамбнович, Хирамбновна
Хірыман Хірыманавіч, Хірыманаўна — Хириман Хириманович, Хиримановна
Хірымбн Хірымбнавіч, Хірымбнаўна — Хиримбн Хиримбнович, Хиримбновна
Хлёрка, разм., гл. Фларыян
Храдэганд Храдэгандавіч, Храдэгандаўна — Храдеганд Храдегандович, Храдегандовна
Хральцісь, разм., гл. Фларэнцій
Храмацій Храмацьевіч, Храмацьеўна — Хроматий Хроматиевич, Хроматиевна (Хроматьевич, Хроматьевна)
Хрол, разм., гл. Фрол
Хроль, разм., гл. Фрол
Хрызастбм Хрызастбмавіч, Хрызастбмаўна — Хризостом Хризостбмович, Хризостбмовна
Хрысагбн Хрысагбнавіч, Хрысагбнаўна — Хрисогбн Хрисогбнович, Хрисогбновна
Хрысан Хрысанавіч, Хрысанаўна — Хрисан Хрисанович, Хрисановна
Хрысант Хрысантавіч, Хрысантаўна — Хрисант Хрисантович, Хрисантовна
Хрысанф (разм. Красан) Хрысанфавіч, Хрысанфаўна — Хрисанф Хрисанфович, Хрисан­фовна
Хрысастбм Хрысастбмавіч, Хрысастбмаўна — Хрисостбм Хрисостбмович, Хрисостбмовна
Хрысатэль Хрысатэлевіч, Хрысатэлеўна — Хрисотёль Хрисотёлевич, Хрисотёлевна
Хрыстафбр (разм. Крыштўсь, Крыштбф) Хрыстафбравіч, Хрыстафбраўна — Христофор Христофорович, Христофо­ровна
Хрыстусь, разм., гл. Хрысціян
Хрысціяй (разм. Хрыстусь) Хрысціянавіч, Хрысціянаўна — Христиан Христианович, Христиановна
Хрытбн, разм., гл. Харытбн
Хугін Хугінавіч, Хугінаўна — Хугйн Хугйнович, Хугйновна
Худзіён Худзіёнавіч, Худзіёнаўна — Худибн Худибнович, Худибновна
Хусдазат Хусдазатавіч, Хусдазатаўна — Хусдазат Хусдазатович, Хусдазатовна
ц
Цеафбр Цеафбравіч, Цеафбраўна — Теофбр Теофбровйч, Теофбровна
Целімбн, разы., гл. Панцеляймбн
Целярь'ш Целярынавіч. Целярынаўна — Телерйн Телерйновйч, Телерйновна
Цёрах, разм., гл. Цярэнцій
Цертуліян Цертуліянавіч, Цертуліянаўна — Тертулйан Тертулйановйч, Тертулйановна
Цёрцій Цёрціевіч, Цёрціеўна / Тэрцый Тэрцыевіч, Тэрцыеўна — Тёртий Тёртйевйч, Тёртйевна
Цешыслаў Цешыслававіч, Цешыславаўна — Тешйслав Тешйславовйч, Тешйславовна
Цёма, разы., гл. Арцём
Цівўрцій Цівўрціевіч, Цівўрціеўна — Тйвўртйй Тйвўртйевнч, Тйвўртйевна
Цігрый, гл. Тыгрый
Цімалай Цімалаевіч, Цімалаеўна — Тимолай Тймолаевйч, Тймолаевна
Ціман Ціманавіч, Ціманаўна — Тймон Тймоновйч, Тймоновна
Цімафёй (разы. Цімахвёй) Цімафёевіч, Цімафёеўна — Тймофёй Тимофеевич, Тимофеевна
Цімахвёй, разм., гл. Цімафёй
Цімёй Цімёевіч, Цімёеўна — Тимёй Тймёевйч, Тймёевна
Цімір Ціміравіч, Ціміраўна — Тимйр Тймйровйч, Тймйровна
Цімбн Цімбнавіч, Цімбнаўна — Тимон Тимонович, Тимоновна
Цімбх Цімбхавіч, Цімбхаўна — Тимбх Тймбховйч, Тймбховна
Цімўр Цімўравіч, Цімўраўна — Тймўр Тймўровйч, Тймўровна
Цірбн Цірбнавіч, Цірбнаўна — Тирон Тйрбновйч, Тйрбновна
Ціт Цітавіч, Цітаўна — Тит Тйтовйч, Тйтовна
Цітан Цітанавіч, Цітанаўна — Титан Титанович, Титановна
Цітбн Цітбнавіч, Цітбнаўна — Титбн Тйтбновйч, Тйтбновна
Ціхамір Ціхаміравіч, Ціхаміраўна — Тихомйр Тйхомйровйч, Тйхомйровна
Ціхан (разм. Ціхбн, Цішка) Ціханавіч, Ціханаўна — Тйхон Ти­хонович, Тихоновна
Ціхік Ціхікавіч, Ціхікаўна — Тйхик Тйхйковйч, Тйхйковна
Ціхбн, разм., гл. Ціхан
Цішка, разм., гл. Ціхан
Цупрўк, разм., гл. Купрыян
Цупрыян, разм., гл. Купрыян
Цыпрыян. разм., гл. Купрыян
Цэзар (разм. Чарусь) Цэзаравіч, Цэзараўна — Цёзарь Цезаре­вич, Цезаревна
Цэльсій, гл. Кёльсій
Цэлясцін, гл. Келясцін
Цярціл Цярцілавіч, Цярцілаўна — Тертйлл Тертйлловйч, Тертйлловна
Цярэнцій (разм. Цярэшка, Цё­рах, Тарэнта) Цярэнцьевіч, Цярэнцьеўна — Терёнтйй Терёнтьевйч, Терёнтьевна
Цярэнціян Цярэнціянавіч, Цярэнціянаўна — Терентйан Терентйановйч, Терентйановна
Цярэшка, разм., гл. Цярэнцій
ч
Чарусь, разм., гл. Цэзар
Часлаў (разм. Чэсь) Часлававіч, Чаславаўна і Чэслаў Чэслававіч, Чэславаўна — Чеслав Чеславович, Чеславовна
Чурыла, разм., гл. Кірыла
Чціббр Чціббравіч, Чціббраўна —
Чтиббр Чтйббровйч, Чтйббровна
Чціслаў Чціслававіч, Чціславаўна — Чтислав Чтйславовйч, Чтйславовна
Чэркас Чэркасавіч, Чэркасаўна —
Чёркас Чёркасовйч, Чёркасовна
Чэслаў, гл. Часлаў
Чэсь, разм., гл. Часлаў
ш
Шаббста, разм., гл. Себасцьян
Шалва Шалвавіч, Шалваўна —
Шалва Шалвович, Шалвовна Шаліфбн, разм., гл. Ксенафбнт Шарбель Шарбелевіч, Шарбелеў-
на — Шарбель Шарбелевич,
Шарбелевна
Шьіа Шыавіч, Шыаўна — Шйа Шйавич, Шйавна
Шыман (разм. Шымўк) Шыманавіч, Шыманаўна — Шймон Шймонович, Шймоновна
Шымўк, разм., гл. Шыман
э
Эвальд Эвальдавіч, Эвальдаўна — Эвальд Эвальдович, Эвальдовна
Эварыст Эварыставіч, Эварыстаўна — Эварйст Эварйстович, Эварйстовна
Эварэст Эварэставіч, Эварэстаўна — Еварёст Еварёстович, Еварёстовна
Эвёнцій Эвёнціевіч, Эвёнціеўна — Эвёнтий Эвёнтиевич, Эвёнтиевна
Эвёнція Эвёнціевіч, Эвёнціеўна — Эвёнтия Эвёнтиевич, Эвёнтиевна
Эвіласій Эвіласьевіч, Эвіласьеўна — Евиласий Евиласиевич, Евиласиевна (Евиласьевич, Евиласьевна)
Эвбдзій Эвбдзьевіч, Эвбдзьеўна — Евбдий Евбдиевич, Евбдиевна (Евбдьевич, Евбдьевна)
Эвўл Эвўлавіч, Эвўлаўна і Явўл Явўлавіч, Явўлаўна — Еввўл Еввўловйч, Еввўловна
Эвяліст Эвяліставіч, Эвялістаўна — Евеллйст Евеллйстовйч, Евеллйстовна
Эвялпіст, гл. Евялпіст
Эвяранд Эвярандавіч, Эвярандаўна — Еверанд Еверандовйч, Еверандовна
Эвярмбд Эвярмбдавіч, Эвярмбдаўна — Эвермбд Эвермбдовйч, Эвермбдовна
Эгбн Эгбнавіч, Эгбнаўна — Эгбн Эгонович, Эгоновна
Эдвард Эдвардавіч, Эдвардаўна — Эдвард Эдвардович, Эд­вардовна
Эдвін (разм. Эдзісь) Эдвінавіч, Эдвінаўна — Эдвйн Эдвино­вич, Эдвиновна
Эдгард Эдгардавіч, Эдгардаўна — Эдгард Эдгардович, Эд­гардовна
Эдзік, разм., гл. Эдуард
Эдзісь, разм., гл. Эдвін
Эдмунд (разм. Эдмусь) Эдмўндавіч, Эдмўндаўна — Эдмунд Эдмўндовйч, Эдмўндовна
Эдмусь, разм., гл. Эдмўнд
Эдуард (разм. Адуард, Эдзік)
Эдуардавіч, Эдуардаўна — Эду­ард Эдуардович, Эдуардовна Эдэсій Эдэсіевіч, Эдэсіеўна і Ядзё-
сій Ядзёсіевіч, Ядзёсіеўна — Едесйй Едесйевйч. Едесйевна
Эзяхёль Эзяхёлевіч, Эзяхёлеўна—
Эзехёл Эзехёловйч, Эзехёловна Экдзікій Экдзікіевіч, Экдзікіеў-
на — Екдйкнй Екдйкйевйч, Екдйкйевна
Экдзікт Экдзіктавіч, Экдзіктаўна / Якдзікт Якдзіктавіч, Якдзіктаўна — Екдйкт Екдйктовйч, Екдйктовна
Экдзіт Экдзітавіч, Экдзітаўна і
Якдзіт Якдзітавіч, Якдзітаўна — Екдйт Екдйтовйч, Екдйтовна
Экзуперьій Экзуперыевіч, Экзуперыеўна — Экзуперйй Экзуперйевйч, Экзуперйевна
Эксакустадзіян, гл. Ексакустадзіян
Эксуперанцій Эксуперанцьевіч, Эксуперанцьеўна — Эксуперантйй Эксуперантьевйч, Эксуперантьевна
Эладзій, гл. Яладзій
Элігій Элігіевіч, Элігіеўна — Элйгий Элйгйевйч, Элйгйевна
Элізбар, гл. Елізбар
Элій, гл. Елій
Элпідзій Элпідзіевіч, Элпідзіеўна /Ялпідзій Ялпідзіевіч, Ялпідзіеўна — Елпйдий Елпйдйевйч, Елпйдйевна
Элпідзіфбр, гл. Елпідзіфбр
Эльдрад Эльдрадавіч, Эльдрадаўна — Эльдрад Эльдрадовйч, Эльдрадовна
Эляўтар Эляўтаравіч, Эляўтараўна — Элевтар Элевтаровйч, Элевтаровна
Эляўтарый Эляўтарыевіч, Эляўтарыеўна — Элевтарнй Элевтарйевйч, Элевтарйевна
Эляўфёрый, гл. Еляўфёрый
Эляш Эляшавіч, Эляшаўна —
Эляш Эляшевйч, Эляшевна
Эмануіл Эмануілавіч, Эмануі" лаўна — Эммануйл Эммануйловйч, Эмманўйловна
Эмануэль Эмануэлевіч, Эмануэлеўна — Эммануэль Эм.мануэлевйч, Эммануэлевна
Эмілій Эміліевіч, Эміліеўна — Эмйлий Эмйлйевйч, Эмйлйевна (Эмйльевйч, Эмйльевна)
Эміліян, гл. Еміліян
Эміль Эмілевіч, Эмілеўна — Эмйль Эмилевич, Эмилевна
Эмільян Эмільянавіч, Эмільянаўна — Емильян Емйльяновйч, Емйльяновна
Эмярам Эмярамавіч, Эмярамаўна — Еммерам Еммерамовйч, Еммерамовна
Эмярык Эмярыкавіч, Эмярыкаўна — Эмерйк Эмерикович, Эмерйковна
Энгельберт Энгельбёртавіч, Энгельбёртаўна — Энгельберт Энгельбёртовйч, Энгельбёртовна
Энбдзій Энбдзьевіч, Энбдзьеўна — Енбдйй Енбдйевйч, Енбдйевна (Енбдьевйч, Енбдьевна)
Эпалбній Эпалбньевіч, Эпалбньеўна — Еполлбннй Еполлбнйевйч, Еполлбнйевна (Еполлбньевйч, Еполлбньевна)
Эпафрадзіт Эпафрадзітавіч, Эпафрадзітаўна — Епафродйт Епафродйтовйч, Епафродйтовна
Эпафрас, гл. Епафрас
ЭпенётЭпенётавіч, Эпенётаўна —
Епенёт Епенётовйч, Епенётовна
Эпікцёт, гл. Епікцёт
Эпімах, гл. Епімах
Энінікіён Эпінікіёнавіч, Эпінікіёнаўна— Епнникибн Епиникибнович, Епиникибновна
Эпітрбп Эпітрбпавіч, Эпітрбпаўна — Епнтрбп Епйтрбповйч, Епйтрбповна
Эпяндзіт Эпяндзітавіч, Эпяндзі' таўна — Епендйт Епендйтовйч, Епендйтовна
Эразм Эразмавіч, Эразмаўна — Эразм Эразмович, Эразмовна
Эрамбёрт Эрамбёртавіч, Эрамбёртаўна — Эрембёрт Эрембёртовйч, Эрембёртовна
Эрас Эрасавіч, Эрасаўна — Ерас Ерасовйч, Ерасовна
Эраст Эраставіч, Эрастаўна — Эраст Эрастович, Эрастовна
Эрвін Эрвінавіч, Эрвінаўна — Эрвйн Эрвйновйч, Эрвйновна
Эргард Эргардавіч, Эргардаўна — Эргард Эргардович, Эр­гардовна
Эрмін Эрмінавіч, Эрмінаўна — Ермйн Ермйновйч, Ермйновна
Эрнард Эрнардавіч, Эрнардаўна — Эрнард Эрнардовйч, Эрнардовна
Эрнст Эрнставіч, Эрнстаўна — Эрнст Эрнстович, Эрнстовна
Эрнэст Эрнэставіч, Эрнэстаўна — Эрнёст Эрнёстовйч, Эрнёстовна
Эрык Эрыкавіч, Эрыкаўна — Эрик Эрикович, Эриковна
Эскіл Эскілавіч, Эскілаўна — Ескйл Ескйловйч, Ескйловна
Эспёр, гл. Еспер
Эстэр Эстэравіч, Эстэраўна — Эстер Эстеровйч, Эстеровна
Этэльбёрт Этэльбёртавіч, Этэльбёртаўна — Этельберт Этельбёртовйч, Этельбёртовна
Этэльбўрг Этэльбўргавіч, Этэльбўргаўна — Этельбўрг Этельбўрговйч, Этельбўрговна
Этэльвбльд Этэльвбльдавіч, Этэльвбльдаўна — Этель-
вбльд Этельвбльдовйч, Этельвбльдовна
Эўзёбій Эўзёбіевіч, Эўзёбіеўна — Эвзёбий Эвзёбиевич, Эвзёбйевна
Эўфёрый Эўфёрыевіч, Эўфёрыеўна — Евфёрий Евфёрйевйч, Евфёрйевна (Евфёрьевйч, Евфёрьевна)
Эўфэмян, разм., гл. Яўхім
Эфёрый Эфёрыевіч, Эфёрыеўна і Яфёрый Яфёрыевіч, Яфёрыеўна — Ефёрий Ефёрйевйч, Ефёрйевна (Ефёрьевйч, Ефёрьевна)
Эфіў Эфівавіч, Эфіваўна — Ефйв Ефйвовйч, Ефйвовна
Эфрэм, разм., гл. Яфрэм
Эцббн Эцббнавіч, Эцббнаўна — Эцббн Эцббновйч, Эцббновна
ю
Ювяналій Ювяналіевіч, Ювяналіеўна — Ювеналий Юве­налиевич, Ювеналиевна (Юве­нальевич, Ювенальевна)
Ювянцін Ювянцінавіч, Ювянцінаўна — Ювентйн Ювентйнович, Ювентйновна
Юзаф Юзафавіч, Юзафаўна Юзеф Юзефович, Юзефовна
Юзік, разм., гл. Ібсіф
Юкўнд Юкўндавіч, Юкўндаўна — Юкўнд Юкундович, Юкўндовна
Юлій Юліевіч, Юліеўна Юлий Юлиевич, Юлиевна (Юльевич. Юльевна)
Юлік. разм., гл. Юльян
Юлісь, разм., гл. Юльян
Юліян Юліянавіч, Юліянаўна — Юлиан Юлианович, Юлиа­новна
Юльян (разм. Юлісь, Юлік) Юльянавіч, Юльянаўна Юльян Юльянович, Юлья-
Юній Юніевіч, Юніеўна — Юний Юниевич, Юниевна
Юра, разм., гл. Юрый
Юранд Юрандавіч, Юрандаўна — Юранд Юрандович, Юрандовна
Юрась, разм., гл. Юрый
Юрый (разм. Юрась, Юхнб, Юра) — Юр’евіч, Юр’еўна — Юрий Юрьевич, Юрьевна
Юст Юставіч, Юстаўна — Юст Юстович, Юстовна
Юстьін Юстынавіч, Юстынаўна і Юсцін Юсцінавіч, Юсцінаўна — Юстйн Юстйновнч, Юстйновна
Юстынян, разм., гл. Юсцініян
Юсцін, гл. Юстын
Юсцініян (разм. Юстынян) Юсцініянавіч, Юсцініянаўна Юстиниан Юстинианович, Юстиниановна
Юхнб, разм., гл. Юрый
Юхша, разм., гл. Акім
новна
Яаній Яаніевіч, Яаніеўна — Еаний Еанневйч, Еанйевна
Явагрый Явагрыевіч, Явагрыеўна — Евагрий Евагрйевйч, Евагрневна
Явангел Явангелавіч. Явангелаўна — Евангел Евангеловйч, Евангеловна
Явёнцій Явёнціевіч, Явёнціеўна — Еввёнтий Еввёнтйевйч, Еввёнтйевна
Я вод Явбдавіч, Явбдаўна — Евбд Евбдовйч, Евбдовна
Явўл, гл. Эвўл
Ягбр Ягбравіч, Ягбраўна —
Егор Егорович, Егоровна
Ядзёсій, гл. Эдэсій
Язафат, разм., гл. Ісафат
Язэп Язэпавіч, Язэпаўна —
Язёп Язепович, Язеповна
Якаў (разм. Якўш, Яша) Якаўлевіч, Якаўлеўна — Яков Яков­левич, Яковлевна
Якдзікт, гл. Экдзікт
Якдзіт, гл. Экдзіт
Якім, гл. Акім
Якбнт, разм., гл. Акінф
Якўб Якўбавіч, Якўбаўна —
Якўб Якубович, Якубовна
Якўш, разм., гл. Якаў
Яладзій (разм. Ялат) Яладзьевіч, Яладзьеўна / Эладзій Эладзьевіч, Эладзьеўна — Елладйй Елладйевйч, Елладйевна (Елладьевйч, Елладьевна)
Ялат, разм., гл. Яладзій
Ялім Ялімавіч, Ялімаўна — Елйм Елймовйч, Елймовна
Яліма Ялімавіч, Ялімаўна — Елйма Елймович, Елймовна
Ялпідзій, гл. Элпідзій
Ямёля, разм., гл. Емяльян
Ян (разм. Янка. Янўк, Ясь) Янавіч, Янаўна — Ян Янович, Яновна
Янан Янанавіч, Янанаўна — Янан Янановйч, Янановна
Янат Янатавіч, Янатаўна — Янат Янатовйч, Янатовна
Янатан Янатанавіч, Янатанаўна — Янотан Янотановнч, Янотановна
Яніслаў Яніслававіч, Яніславаўна — Янислав Янйславовйч, Янйславовна
Янка, разм., гл. Іван, Ян
Янбс Янбсавіч, Янбсаўна — Енбс Енбсовйч, Енбсовна
Янбх Янбхавіч, Янбхаўна — Енбх Енбховйч, Енбховна
Януар Януаравіч, Януараўна — Януар Януаровйч, Януаровна
Януарый Януар’евіч, Януар’еўна — Януарий Януарйевйч, Януарйевна (Януарьевйч, Януарьевна)
Янўк, разм., гл. Іван, Ян
Януш Янушавіч, Янушаўна — Януш Янушевич, Янушевна
Япіфан, разм., гл. Епіфан
Ярагнёў Ярагнёвавіч, Ярагнёваўна — Ярогнёв Ярогнёвовйч, Ярогнёвовна
Яраміл Ярамілавіч, Ярамілаўна — Яромйл Яромйловйч, Яромйловна
Ярамір Яраміравіч, Яраміраўна — Яромйр Яромйровйч, Яромйровна
Ярапблк Ярапблкавіч, Ярапблкаўна — Яропблк Яропблковйч, Яропблковна
Яраслаў Яраслававіч, Яраславаўна — Ярослав Ярославович, Ярославовна
Яраш, разм., гл. Ерафёй
Ярдан, гл. Іардан
Ярмак, разм., гл. Ермалай
Ярмёй Ярмёевіч, Ярмёеўна
Ермёй Ермёевич, Ермёевна
Ярміл Ярмілавіч, Ярмілаўна —
Ермйл Ермилович, Ермйловна
Ярміла Ярмілавіч, Ярмілаўна —
Ермйла Ермйлович, Ермй­ловна
Ярміп Ярміпавіч, Ярміпаўна — Ермйпп Ермйппович, Ермйпповна
Ярмбл, разм., гл. Ермалай
Ярмош, разм., гл. Ермалай
Яром, разм., гл. Ерамёй
Ярбха, разм., гл. Ерафёй
Ярош, разм., гл. Ерафёй
Ярўсь, разм., гл. Ерафёй
Ярэм, разм., гл. Ерамёй
Ярэма, разм., гл. Іерамія
Ясон Ясбнавіч, Ясбнаўна — Ясон Ясонович, Ясоновна
Яспер Ясперавіч, Яспераўна —
Яспер Ясперович, Ясперовна
Ясь, разм.. гл. Іван, Ян
Яўгён, гл. Яўгёній
Яўгёнд Яўгёндавіч, Яўгёндаўна — Евгёнд Евгёндович,Евгёндовна
Яўгёній Яўгёньевіч, Яўгёньеўна і Яўгён (разм. Аўгён. Аўгёнь, Аўгёй, Аўгіяш, Жэня) Яўгёнавіч, Яўгёнаўна — Евгённй
Евгёниевич, Евгёниевна (Ев­геньевич, Евгеньевна)
Яўтраф (разм. Аўграп, Графўл) Яўграфавіч, Яўграфаўна — Ев­граф Евграфович, Евграфовна
Яўграфій Яўграфіевіч, Яўграфіеўна — Евграфнй Евграфйевйч, Евграфйевна
Яўдбкій Яўдбкіевіч, Яўдбкіеўна — Евдокий Евдбкиевич, Евдбкиевна
Яўдбксій Яўдбксіевіч, Яўдбксіеўна — Евдбксий Евдбксйевйч, Евдбксйевна
Яўкарп Яўкарпавіч, Яўкарпаўна — Евкарп Евкарповйч, Евкарповна
Яўкарпій Яўкарпіевіч, Яўкарпіеўна — Евкарппй Евкарпйевйч, Евкарпйевна
Яўклёй Яўклёевіч, Яўклёеўна — Евклёй Евклёевйч. Евклёевна
Яўкрацій Яўкраціевіч, Яўкраціеўна — Евкратйй Евкратйевйч, Евкратйевна
Яўкўл Яўкўлавіч, Яўкўлаўна — Евкўл Евкўловйч, Евкўловна
Яўлалій Яўлальевіч, Яўлальеўна — Евлалий Евлалиевич, Евлалиевна (Евлальевич, Евлальевна)
Яўлам Яўламавіч, Яўламаўна — Евлам Евламович, Евламовна
Яўламп (разм. Яўлан) Яўлампавіч, Яўлампаўна — Евламп Евламповйч, Евламповна
Яўлампій Яўлампіевіч, Яўлампіеўна — Евлампий Евлампие­вич, Евлампиевна
Яўлан, разм., гл. Яўламп
Яўлбгій (разм. Аўлбх) Яўлбгіевіч, Яўлбгіеўна — Евлбгий Ев­логиевич, Евлогиевна
Яўмён, гл. Яўмёній
Яўмёній Яўмёньевіч, Яўмёньеўна / Яўмён Яўмёнавіч, Яўмёнаўна — Евмёний Евмёнйевйч, Евмёнйевна (Евмёньевйч, Евмёньевна)
Яўнікій Яўнікіевіч, Яўнікіеўна — Евнйкий Евнйкйевйч, Евнйкйевна
Яўнбік Яўнбікавіч, Яўнбікаўна — Евнбик Евнбйковйч, Евнбйковна
Яўпбр Яўпбравіч, Яўпбраўна — Евпбр Евпбровйч, Евпбровна
Яўпрэвій Яўпрэвіевіч, Яўпрэвіеўна — Евпрёвйй Евпрёвйевйч, Евпрёвйевна
Яўпсіхій Яўпсіхіевіч, Яўпсіхіеўна — Евпсйхий Евпсйхйевйч, Евпсйхйевна
Яўсёвій Яўсёвіевіч, Яўсёвіеўна — Евсевий Евсёвиевич, Евсёвиевна
Яўсёй (разм. Аўсёй) Яўсёевіч, Яўсёеўна — Евсёй Евсёевйч, Евсёевна
Яўсігній Яўсігніевіч, Яўсігніеўна — Евсйгнйй Евсйгнйевйч, Евсйгнйевна
Яўстафій (разм. Яўстах) Яўстафіевіч. Яўстафіеўна — Евстафий Евстафиевич, Евстафиевна
Яўстах, разм., гл. Яўстафій
Яўстбхій Яўстбхіевіч, Яўстбхіеўна — Евстбхий Евстбхйевйч, Евстбхйевна
Яўстрат (разм. Аўстрат, Ністрат. Няўстрат, Нёўсця) Яўстратавіч. Яўстратаўна — Евстрат Ев­стратович, Евстратовна
Яўстрацій Яўсграціевіч, Яўстраціеўна — Евстратйй Евстратиевич, Евстратиевна (Евст­ратьевич, Евстратьевна)
Яўсхім Яўсхімавіч, Яўсхімаўна — Евсхйм Евсхймовнч, Евсхймовна
Яўтрбп Яўтрбпавіч, Яўтропаўна — Евтрбп Евтрбповйч, Евтрбповна
Яўтрбпій Яўтрбпіевіч, Яўтрбпіеўна — Евтрбпйй Евтрбпйевйч, Евтрбпйевна
Яўтўх, разм., гл. Яўціхій
Яўфімій Яўфіміевіч, Яўфіміеўна — Евфимий Евфймиевич, Евфймиевна
Яўфрасій Яўфрасьевіч, Яўфрасьеўна — Евфрасйй Евфрасневнч, Евфрасйевна
Яўхарыс Яўхарысавіч, Яўхарысаўна — Евхарйс Евхарйсовйч, Евхарйсовна
Яўхім (разм. Яхім, Аўхім, Эўфэмян) Яўхімавіч, Яўхімаўна — Евфйм Евфймовйч, Евфймовна
Яўхімійн Яўхіміянавіч, Яўхіміянаўна — Евфимиаи Евфимианович, Евфимиановна
Яўцёй Яўцёевіч, Яўцёеўна — Евтёй Евтёевйч, Евтёевна
Яўціхій (разм. Яўтўх, Аўтўх, Еўціх) Яўціхіевіч, Яўціхіеўна Евтйхий Евтйхйевйч, Евтйхйевна
ПО Яфёй
Яфёй Яфёевіч, Яфёеўна — Еффёй Еффёевич, Еффёевна
Яфёрый, гл. Эфёрый
Яфет Яфётавіч, Яфётаўна
Ефёт Ефётович, Ефётовна
Яфім Яфімавіч, Яфімаўна
Ефим Ефимович, Ефимовна
Яфімій Яфіміевіч, Яфіміеўна -
Ефимий Ефймиевич, Ефймиевна (Ефймьевич, Ефймьевна)
Яфіў Яфівавіч, Яфіваўна — Ефйв Ефйвович, Ефйвовна
Яфрасій Яфрасьевіч, Яфрасьеўна — Ефрасий Ефрасиевич,
Ефрасиевна (Ефрасьевич, Ефрасьевна)
Яфрбн Яфрбнавіч, Яфрбнаўна — Ефрон Ефремович, Ефроновна
Яфрэм (разм. Ахрэм, Ахрамёй, Эфрэм) Яфрэмавіч, Яфрэмаўна — Ефрем Ефрёмович, Ефрёмовна
Яфрэмій Яфрэміевіч, Яфрэміеўна — Ефрёмий Ефрёмиевич, Ефрёмиевна (Ефрёмьевич, Ефрёмьевна)
Яхім, разм., гл. Яўхім
Яша, раз.м., гл. Якаў
ЖАНОЧЫЯ ІМЁНЫ
А
Авіята — Авйата
Авянціна — Авентйна
Агапа, разм., гл. Агапія
Агапёя — Агапёя
Агапія (разм. Агапа, Гапа, Гап’я) і Агап'я — Агапйя
Агап’я, гл. Агапія
Агата (разм. Агаша) — Агата Агафія і Агаф’я — Агафья Агафбклія — Агафбклйя Агафона — Агафона Агафбніка — Агафбннка Агаф’я, гл. Агафія
Агаша, разм., гл. Агата
Аглаіда (разм. Аглбся) — Аглайда Аглая — Аглая
Аглбся, разм., гл. Аглаіда Агна — Агна
Агнёса (разм. Агнёша, Ягніша) — Агнёсса
Агнёта — Агнёта
Агнёша. разм., гл. Агнёса Агнёшка — Агнёшка
Агнія — Агния
Аграфёна — Аграфёна
Агрўня — Агрўня
Агрўся, разм., гл. Агрыпіна
Агрыпіна (разм. Агрўся, Груня, Рыпіна) — Агриппйна
Агрэня — Агрёня
Ада — Ада
Адальфіна — Адольфйна Адарка, разм., гл. Дар’я Адарыя і Адар’я — Одария Адар’я. гл. Адарыя
Адрыяна — Адриана Адэлаіда — Аделайда Адэліна — Аделйна
Адэлія / Адэля — Одёлия Адэльгунда — Адельгўнда Адэля, гл. Адэлія Аза — Аза
Азалія — Азалия
Аіда — Айда
Аквіла — Аквйла
Акіліна — Акилйна
Аксана — Оксана
Аксёня, разм., гл. Ксёнія Аксіння — Аксйнья Актавія — Октавия
Акуліна (разм. Акуліта, Куліта, Куліна) — Акулйна
Акуліта, разм., гл. Акуліна Акцябрына — Октябрйна Ала — Алла Алаіза — Алойза
Александрына — Александрйна
Алёна (разм. Алёна, Ялёна, Гэля.
Аліся, Лёна) — Елёна
Алёся — Алёся
Алёна, разм., гл. Алёна
Алівія — Алйвия
Алімпа (разм. Ліпа) — Олймпа
Алімпія — Олймпия
Алімпіяда — Олимпиада Аліна — Алйна Аліса — Алйса
Аліся, разм., гл. Алёна
Аліцыя — Алйция
Альбёрта — Альбёрта Альбіна — Альбйна Альбярціна — Альбертйна Альвіна — Альвйна Альдбна — Альдбна Альдэтрўда — Альдетрўда Альжбёта — Альжбёта Альфа — Альфа Альфрэда — Альфрёда
Аляксандра (разм. Саша, Шу­ра) — Александра
Аляўціна — Алевтина Амалія — Амалия
Аманда — Аманда
Амёлія (разм. Амеля) — Амелия
Амёлфа — Амёлфа
Амёля, разм., гл. Амёлія Амільда — Амйльда Аміля, разм., гл. Эмілія Ананія — Анания
Анастасія / Настасся (разм.
Наста, Насця) — Анастасйя
Анатблія (разм. Антбля, Анато­ля) — Анатолия
Анатоля, разм., гл. Анатблія
Анафа — Анафа
Анафрблія — Анафрблия Ангеліна — Ангелйна Ангёлія — Антелия
Андрбніка — Андроника
Анёлія (разм. Анёля) — Анёлия
Анёля, разм., гл. Анёлія Анёта — Анета
Анжаліка — Анжел йка
Анжэла — Анжела Аніка — Анйка Аніла — Анйла Анімаіда — Анимайда Анімаіса — Анимайса Анісія — Анйсия
Анісся (разм. Аніста) — Анйсья
Аніста, разм., гл. Анісся
Аніта — Анйта
Аніцэта — Аницёта
Анна (разм. Аня, Анюта) I Ганна (разм. Гандзя, Ганўля, Ганўся) — Анна
Антаніда — Антонйда
Антаніна (разм. Тоня) — Антонйна
Антбля, разм., гл. Анатблія Антбнія (разм. Антбся) — Ан­тония
Антбся, разм., гл. Антбнія Анфіса (разм. Анфўша) — Анфйса
Анфія — Анфия Анфўса — Анфўса Анфўша, разм., гл. Анфіса Анцігбна — Антигона Анцінёя — Антинёя Анюта, разм., гл. Анна Аня, разм., гл. Анна Аняліна — Анелйна Апаліна, разм., гл. Апалінарыя Апалінарыя (разм. Апаліна) — Аполлинария
Апалбнія (разм. Апалбня) — Аполлония
Апалбня. разм., гл. Апалбнія Апія — Аппия
Апраксія — Апраксйя Апфія — Апфия Арлёта — Арлета Арнольда — Арнольда Арсёнія — Арсения Артура — Артура Архелая — Архелая Арцёмія — Артемия Арцяміда — Артемйда Арцямізія — Артемйзия Аршўля, разм., гл. Урсула Арына. разм., гл. Ірьіна Арыядна — Ариадна Арэапагіта — Ареопагйта Арэта — Арета Аскітрэя — Аскитрёя Аскліпіяда — Асклипиада
Аскліпіядбта — Асклипиодота
Аскліяда — Асклйада
Аспазія — Аспазйя
Астра — Астра
Астрьіда — Астрйда Ася — Ася
Атьілія — Атйлйя
Аўгіння, разм., гл. Яўгёнія
Аўгўня, разы., гл. Аўгўста
Аўгўста (разм. Аўгўня, Аўгўта) — Августа
Аўгусціна — Августйна
Аўгўся, разы., гл. Яўгёнія
Аўгўта, разм., гл. Аўгўста Аўдакёя, разы., гл. Еўдакія Аўдбля. разм., гл. Аўдбцця
Аўдбцця (разм. Аўдбля) — Ав­дотья
Аўрбра — Аврора
Аўрўня, разм., гл. Аўрэлія
Аўрэлія (разм. Аўрэля, Аўрўня, Раліся, Раліна) — Аврелия
Аўрэля, разм., гл. Аўрэлія Аўстрабёрта — Австрабёрта Аўхім’я, разм., гл. Яўхімія Афанасія — Афанасия
Афёлія — Афелия
Афра — Афра
Афрадзіта — Афродйта
Ахім’я, разм., гл. Яўхімія
Ахціся, разм., гл. Феакціста Аэліта — Аэлйта
Б
Багдана — Богдана
Багуміла (разм. Багўта) —
Богумйла
Багуслава (разм. Багўся) — Бо­гуслава
Багўся, разм., гл. Багуслава Багўта, разм., гл. Багуміла Бажэна — Божёна Базілія — Базйлйя
Баладзіна — Баладйна Бальбіна — Бальбйна Баляслава — Болеслава Банавентўра — Бановентўра Баніта — Бонйта
Барбара (разм. Бася) — Барбара Барталамёя — Бартоломея Барыкада — Баррикада Барыслава — Борислава Бася, разм., гл. Барбара
Батыльда — Батйльда Беатрыса — Беатрйса Бенвянўта — Бенвенўта Бенядзікта — Бенедйкта Бернадэта — Бернадёта Бернардзіна — Бернардйна Бернардэта — Бернардёта Бёрта — Бёрта Бібіяна — Бйбйана Бірўта — Бйрўта Бісектрыса — Бйссектрйса Біянка — Бйанка Бландзіна — Блондйна Бланка — Бланка Ббгна — Ббгна Бона — Бона
Браніслава (разм. Броня) — Бро­нислава
Братуміла — Братумйла Броня, разм., гл. Браніслава Брунхільда — Брунхйльда
Брыгіда — Брйгйда Брыгіта — Брйгйта Бэла — Бёлла Бяата — Беата
Бянігна — Бенйгна Бянільда — Бенйльда Бяніта — Бенйта Бярнарда — Бернарда
В
Вайслава — Войслава
Валёрыя — Валёрйя
Вальгіна — Вальгйна Вальдэтрўда Вальдетрўда Вальпўрга — Вальпўрга
Валя, разм., гл. Валянціна
Валянціна (разм. Валя) — Валентйна
Ванга — Ванга
Ванда — Ванда
Вара, разм., гл. Варвара
Варвара (разм. Вара) — Варвара
Варсанофія — Варсонбфия Варфаламёя — Варфоломёя Васа — Васса
Васёна — Васёна
Васіліда — Василйда
Васіліна — Василйна
Васіліса — Васнлйса
Васіяна — Васиана
Васта — Васта
Вацлава — Вацлава
Веліянбра — Велионбра
Венера Венера
Венцаслава Венцеслава
Венядзёя — Венедёя
Веня ранда — Венеранда Веняфрыда — Венефрйда
Вера — Вёра
Вераніка Веронйка
Веранія Веранйя
Вердзіяна — Вердиана Верыдзіяна — Веридиана Вівёя — Вивёя Вівіна — Вивйна Вівіяна — Вивиана Віёла — Виола
Віка, разм., гл. Віктбрыя
Вікта, разм., гл. Віктбрыя
Віктарына — Внкторйна
Віктбрыя (разм. Вікта, Вікця, Віка) — Виктория
Вікця. разм., гл. Віктбрыя
Вілёна — Вйлёна
Віліна — Вйлйна
Вілбра — Вилора
Вільгельміна — Вйльгельмйна
Вільма — Вйльма
Віляніна — Вйленйна
Вінадбра — Вйнадбра
Вінарыя — Вйнарйя
Вінцанціна (разм. Вінцэся) —
Вйнцентйна
Вінцэнта Вйнцёнта
Вінцэнція — Вннцёнтйя
Вінцэся, разм., гл. Вінцанціна
Віргінія — Вйргйнйя
Вірсавія — Вирсавия
Вірынёя Вйрйнёя
Віта — Вйта
Віталіна — Вйталйна
Віталіса — Вйталйса
Віталія — Виталия
Віялёта — Вйолётта
Віярыка — Внорйка
Вольта (разм. Оля) — Ольга Воля — Воля
Вулляна, разм., гл. Юльяна
Вявёя — Вевёя
Вядзёнія — Ведёния
Вяслава — Веслава Вячаслава — Вячеслава
Г
Гаафа — Гаафа Габрыіла — Габрийла Габрыэлія — Габриэлия Гаіна — Гайна
Гаіянія — Гаиания Галі — Галй
Галіна (разм. Галя) — Галйна Галіндўха — Голиндуха Гальшка — Гальшка Галя, разм., гл. Галіна
Ганарата (разм. Гунарата) — Гонората
Ганарына — Гонорйна Гандзя, разм., гл. Ганна Ганіянія — Ганиания Ганна, гл. Анна Ганбра — Гонора Ганўля, разм., гл. Ганна Ганўся, разм., гл. Ганна Гапа, разм., гл. Агапія Гап’я, разм., гл. Агапія Гарі бнія — Горгбния Гартэнзія — Гортензия Гарь'іна — Горйна Гарыслава — Горислава Гаўрыіла — Гаврийла Гацлава — Гоцлава Геаргіна — Георгйна Гелена — Гелена Гёлія — Гелия
Генавёфа (разм. Гунёта, Гунёфа) — Геновёфа
Генадзія — Геннадия Генрыёта, гл. Генрыэта Генрыка — Генрйка
Генрыэта і Генрыёта — Генриётта
Гебргія — Георгия
Герадзіяда — Геродиада
Гераіда — Герайда
Гераіса — Герайса
Гераклія — Гераклия
Герарда — Герарда
Гёрда — Гёрда
Гермагёна — Гермогёна
Германа — Германа
Герменгільда — Герменгйльда
Герміка, разм., гл. Герміна
Герміна (разм. Герміка) — Гермйна
Гертрўда — Гертрўда
Гізэлія — Гизёлия
Гільтрўда — Гйльтрўда
Гілярыя — Гилярия
Пяцынта — Гйацйнта
Глафіра (разм. Глаша, Фіра) —
Глафйра
Глаша, разм., гл. Глафіра
Глікёрыя (разм. Ліцэра, Луцэся, Лукўта)— Глйкёрйя
Глікія — Глйкйя
Глбрыя — Глория
Градзіслава — Градйслава Гражына — Гражйна Граніслава — Гранйслава Грацыя — Грация
Грўня, разм., гл. Агрыпіна Гризельда — Гризельда Грэта — Гретта Гудзёлія — Гудёлия Гуцула — Гудўла Гудўлія — Гудўлйя
Гунарата, разм., гл. Ганарата Гунёта, разм., гл. Генавёфа Гунёфа, разм., гл. Генавёфа Гурия — Гўрйя Густава — Густава Гэля, разм., гл. Алёна
д
Дабраміла — Добром ила Дабраміра Добромйра Дабраслава — Доброслава Дабрбхна — Доброхна Давянара — Довенара Дагмара — Догмара Дагна — Дагна Даіна — Дайна Даліда — Далйда Далія — Далия Дамініка — Доминйка Дамінікія — Доминйкия Даміслава — Домислава Даміцьіла (разм. Даміцэля) — Домицйлла
Даміцэля, разм., гл. Даміцыла Дамніка — Домнйка Дамніна — Домнйна Дамяцёя — Дометёя Дана — Дана
Даната — Доната Данатэля — Донателла Данііла — Данийла
Даніэлія (разм. Даніэля) — Даниэлия
Даніэля, разм., гл. Даніэлія Данка, разм., гл. Данўта Данўля, разм., гл. Еўдакія Данўта (разм. Данка) — Данўта
Дарафёя — Дорофёя
Дарацёя — Доротёя
Дарка, разм., гл. Дар’я
Дарбта — Дорота
Дарила — Дарйда
Дария — Дария
Дар’я (разм. Дарка, Адарка, Да­ша) — Дарья
Дасіфёя — Досифёя
Даціва — Датйва
Даша, разм., гл. Дар’я
Джэма — Джёмма
Дзіна — Дйна
Дзіямара — Диомара
Дзіяна — Диана
Дзіянісія — Дионйсия
Дзяббра — Дебора
Домка, разм., гл. Домна
Домна (разм. Домка) — Домна
Дора — Дора
Драсіда — Дросйда
Дукліда — Дуклйда
Дульфіна — Дульфйна Дўня. разм., гл. Еўдакія Дуся, разм., гл. Еўдакія Дэббра Дебора
Дэвбра Девора
Дэкрэта — Декрёта Дэльфіна — Дельфйна Дэмётра — Демётра Дэмётрыя Деметрия
Зямфіра 117
Е
Еўдакія (разм. Аўдакёя, Данўля,
Ёва — Ева
Дўня, Дўся) — Евдокйя
Еўдаксія — Евдоксйя
Елізавёта — Елизавета
Еўнікія — Евнйкйя
Еліканіда — Елйконйда
Еўпраксія — Евпроксйя
Елісавёта — Елисавета
Еўфрасіння — Ефросйнйя, Еф-
Епісцімія — Епйстймйя
росйнья
Епіхарыя — Епйхарйя
Ефрасіння (разм. Прасіння, Пра-
Ерамёя — Еремёя
сыня, Прося, Прузына, Фрасы-
Ерацііда — Еротййда
ня, Фрбся) — Ефросйнйя, Еф-
Ерміёмія — Ермибмия
росйнья
Ё
Ёля, разм., гл. Іаланта
Ёўга, разм., гл. Яўгёнія
Ж
Жазефіна — Жозефйна Жакліна — Жаклйна Жана, разм., гл. Жанна
Жанёта — Жанётта
Жанна (разм. Жана) — Жанна
Жульёта — Жюльетта
Жэгбта — Жегбта
Жэня, разм., гл. Яўгёнія
3
Зінаіда (разм. Зіна) — Зинайда
Забэля, разм., гл. Ізабёла
Зінбвія (разм. Зёна) — Зиновия Зіта — Зйта
Заіра — Зайра
Злата — Злата
Заліна — Залйна
Змёна — Смёна
Зарына — Зорйна
Змычка — Смычка
Збыслава — Збыслава
Здзіслава — Здислава
36ня,/ти., гл. Сбф’я
Зёлфа — Зёлфа
Збся, разм., гл. Сбф’я
Зёна, разм., гл. Зінбвія
Зоя — Зоя
Зефярьіна — Зеферйна
Зузанна, разм., гл. Сусанна
Зігфрыда — Зйгфрйда
Зуліся, разм., гл. Сусанна
Зіна. разм., гл. Зінаіда
Зямфіра — Земфйра
1
Інакёнція — Иннокентия
Інга — Инга
Іаанікія — Иоаннйкия
Інёса — Инесса
Іаанна — Иоанна
Інілія — Инйлия
Іавіла Иовйлла
Інтэрна — Интерна
Іаланта (разм. Ёля) — Иоланта
Іра, разм., гл. Ірына
Іва — Ива
Ірадзіяда — Иродиада
Івбна (разм. Івбнка) — Ивона
Іраіда — Йрайда
Івбнка, разм., гл. Івбна
Ірма — Ирма
Іга — Ига
Ірміна — Йрмйна
Іда — Йда
Ірына (разы. Арына, Ярына,
Ідалія — Идалия
Іра) — Йрйна
Ідьілія — Идйллия
Ірыса — Йрйса
Ідэя — Идея
Ірыяда — Ириада
Ізабёла (разм. Забэля)
Ірэна — Ирена
Изабелла
Ісідбра — Исидора
Ізіда — Йзйда
Іскра — Искра
Ізбльда — Изольда
Іўдзіф — Йудйфь
Ізяслава — Йзяслава
Іўлія — Иулия
Іларыя — Илария
Іўліянія — Иулиания
Ілірыя — Иллйрия
Іўнія — Йўнйя
Ілбна — Илона
Іўсціна — Йустйна
Ілюміната — Иллюмината
Іўліта — Йулйтта
Імгарда — Ймгарда
Іфігёнія — Ифигения
Імёльда — Имельда
Ія — Йя
Іна — Инна
іярьія — Йерйя
К
Каліста — Каллйста
Калісфёнія — Калйсфёнйя
Каздбя — Каздбя
Калўмба — Колўмба
Казіміра (разм. Казя) — Кази-
Кама — Кама
мйра
Каміла (разм. Каміля) — Ка-
Казя, разм., гл. Казіміра
мйлла
Каладбта — Калодбта
Каміля, разм., гл. Каміла
Калёрыя — Калерия
Кандзіда — Кандйда
Калёта — Калёта
Канкбрдзія — Конкордия
Каліна — Калйна
Канрада — Конрада
Калінікія — Каллйнйкйя
Канстанцыя (разм. Кастўся) —
Каліса — Калйса
Констанция
Капа, разм., гл. Капіталіна Капіталіна (разм. Капа) — Ка­питолина
Караліна (разм. Карўся, Карўта) — Карол йна
Кардўлія — Кардўлйя Кармія — Кармия Карнёлія — Корнелия Карўся, разм., гл. Караліна Карўта, разм., гл. Караліна Карына — Карина Касільда — Касйльда Касінія (разм. Кася) — Касйния Кастўся, разм., гл. Канстанцыя Кася. разм., гл. Касінія Катра, разм., гл. Кацярына Каця. разм., гл. Кацярына Кацярына (разм. Катра. Каця) —
Екатерйна
Кая — Кая
Квірына — Квирйна Квятаслава — Квятослава Келідбнія — Келидония Келясціна — Келестйна Керкіра — Керкйра Кецяванія — Кетевания Кікілія — Кикйлия
Кілікія — Киликия Кінга — Кйнга Кінрьіла — Кипрйлла Кіра — Кйра
Кірыёна — Кириёна
Кірыла — Кирйлла
Кірыя — Кирйя
Кірыякія — Кириакия
Клава, разм., гл. Клаўдзія
Клара — Клара
Кларыса — Кларйса Клаўдзёя — Клавдёя Клаўдзіна — Клавдйна
Клаўдзія (разм. Клаўдзя, Кла­ва) — Клавдия
Клаўдзя, разм., гл. Клаўдзія Клацільда — Клатйльда Клеапатра — Клеопатра Клёлія — Клёлия
Клемянціна — Клементйна Клёрыя — Клёрия
Кора — Кора
Красарма — Красарма Крыскёнція — Крискёнтия Крыспіна — Криспйна Крысціна — Кристйна Ксавёрыя — Ксавёрия Ксанфіпа — Ксанфйппа Ксенафббія — Ксенофобия Ксёнія (разм. Аксёня, Ксёня, Ксюша) — Ксёния
Ксёня, разм., гл. Ксёнія
Ксімёна — Ксимёна
Ксюша, разм., гл. Ксёнія
Кубіна — Кубйна
Куліна, разм., гл. Акуліна Куліта, разм., гл. Акуліна Кунягўнда — Кунегўнда
Л
Лада — Лада
Лаіда — Лойда
Лаіна — Лайна
Лаіса — Лайса
Лаліта — Лолйта
Лана, разм., гл. Святлана
Ландзіна — Ландйна
Лара, разм., гл. Ларыса
Лариса (разм. Лара, Лора) — Ла­риса
Ларэта — Ларёта
Лаура — Лаура
Лаўрэнція — Лаврёнтия
Леакадзія (разм. Лёдзя) — Ле­окадия
Леакрыція — Леокрйтия
Леалы іна — Леольгйна
Леанарда — Леонарда
Леаніда (разм. Лёня) — Леонйда
Леаніла — Леонйлла
Леанора — Леонора
Леанціна — Леонтйна
Лёвія — Лёвия
Лёла — Лёлла
Лёлія — Лёлия
Лёна, разм., гл. Алёна
Леніяна — Лениана
Лёя — Лёя
Лёдзя, разм., гл. Леакадзія
Лёня, разм., гл. Леаніда
Лібёрта — Либёрта
Лібярата — Либерата
Лівія — Лйвия
Лігія — Лйгия
Ліда, разм., гл. Лідзія
Лідвіна — Лидвйна
Лідзія (разм. Ліда) — Лйдия
Ліза, разм., гл. Лізавёта
Лізавёта (разм. Лісавёта, Ліза) —
Лизавёта
Ліканіда — Ликонйда
Лікёра, разм., гл. Лукёр’я
Лілія (разм. Ліля) — Лйлия
Ліліяна — Лилиана
Ліля, разм., гл. Лілія
Ліна — Лйна
Ліндвіна — Линдвйна
Ліпа, разм., гл. Алімпа Лісавёта, разм., гл. Лізавёта Ліцэра, разм., гл. Глікёрыя Лія — Лйя
Ліяна — Лиана
Ліяніна — Лианйна
Лора, разм., гл. Лариса
Луіза — Луйза
Лукёр’я (разм. Лікёра) — Лукёрья
Лукіна — Лукйна
Лукія — Лукйя
Лукрэцыя — Лукрёция Лукута, разм., гч. Глікёрыя Луцэся, разм., гл. Глікёрыя Люба, разм., гл. Люббў Любава — Любава
Любаміла — Любомйла Любаміра — Любомйра Любаслава — Любослава Люббў (разм. Люба) — Любовь Люда, разм., гл. Людмйла Людаміра — Людомйра Людаслава — Людослава Людвіга (разм. Людвіка) — Людвйга
Людвіка, разм., гл. Людвіга Людвіна — Людвйна
Людгарда — Людгарда
Людміла (разм. Люда, Міла) — Людмйла
Людаслава — Лютослава Л ЮЦЫЛІЯ — Люцйллия Люцына — Люцйна Люцыя — Люцйя Лявбнія — Леония
Ляўкўсія — Левкусия
м
Магарэта, разм., гл. Маргарита Магда — Магда
Магдаліна (разм. Магдзя) —
Магдалина
Магдзя, разм., гл. Магдаліна Мадзёста — Модеста Мадэльбёрта — Мадельбёрта Мажэна — Мажёна Маіда — Майда Маіка — Майка
Маіна — Майна Мака — Майса Макария — Макария Макрида — Макрйда Макрина — Макрйна Максіма — Максйма Максялінда — Макселйнда Малана, разм., гл. Малання Маланка, разм., гл. Малання Малання (разм. Малана, Малан­ка, Малаха) — Маланья
Малаха, разм., гл. Малання Малгажата (разм. Малгбся) — Малгожата
Малгбся, разм., гл. Малгажата Маліна — Малйна
Мальва, разм., гл. Мальвіна Мальвіна (разм. Мальва) — Мальвйна
Малюціна — Малютйна Мамёлфа — Мамёлфа Мамёлхва — Мамёлхва Маміка — Мамика Манёфа — Манёфа Манёфія — Манёфия Манехільда — Манехйльда Маніна — Монйна
Маня, разм., гл. Мария
Маргарита (разм. Магарэта) — Маргарйта
Маркёла — Маркёлла
Маркіта — Маркйта
Маркіяна — Маркиана Маркіяніла — Маркионйлла Марксіна — Марксйна Марлёна — Марлёна Марсельёза — Марсельёза Марта (разм. Мартося) — Марта Мартбся. разм., гл. Марта Маруся, разм., гл. Мария Марфа (разм. Мархва) — Марфа Мархва, разм., гл. Марфа Марцаліна (разм. Марцэля, Марцэся) — Марцелйна
Марцініяна — Мартиниана Марціса — Мартйсса
Марцэля, разм., гл. Марцаліна Марцэся, разм., гл. Марцаліна Марыёта — Мариётта Марыёля — Мариблия Марыля, разм., гл. Мария Марина — Марйна Марися, разм., гл. Мария Марита — Марйта
Мария (разм. Марьіля, Маруся, Марися, Мар’я, Маша, Ма­ня) — Марйя
Марыямна — Мариамна Марияна — Марианна Марыяніла — Марионйлла Мар’я, разм., гл. Мария Мар’яна — Марьяна Мастрьідзія — Мастрйдия Матрона (разм. Матрўна, Мбтра, Мбця) — Матрёна і Матрона
Матрўна, разм., гл. Матрона Маўра — Мавра
Мацільда — Матильда Маша, разм., гл. Мары я Мая — Майя
Медарада — Медорада
Меланія / Мелания — Мелания Мелання, гл. Меланія Мелітрыса — Мелитрйса Меліціна — Мелитйна Мена — Мена Месіяда — Месиада Мехтыльда — Мехтйльда Мечислава — Мечислава Міла, разм., гл. Людміла Міладора — Милодбра Мілана — Милана Міласлава — Милослава Мілёна — Милена
Мілёта, разм., гл. Мялёція Міліца — Милйца
Мільбўрга — Мйльбўрга Мільцэся, разм., гл. Эмілія Мінадбра — Минодбра Міра — Мйра
Мірабёла — Мйробёла
Міранда — Миранда Мірапія — Миропйя Міраслава — Мирослава Мірбпа — Мирбпа Мірбпія — Мирбпия Мірэля — Мирёлия Мітрадбра — Митродбра Міхаіла — Михайла Міхаліна — Михалйна Млада — Млада Мбніка — Моника Мбтра. разм., гл. Матрона Мбця, разм., гл. Матрона Мсціслава — Мстислава Мўза — Мўза
Мусціёла Мустибла Мэля, разм., гл. Эмілія Мюда — Мюда
Мядэя — Медёя Мязіна — Мезйна Мялёція (разм. Мілёта) Мелётия
Мяркўрыя — Меркўрня Мяфбдзія — Мефодия

н
Надзёя (разм. Надзя) — Надежда
Надзя, разм., гл. Надзёя
Назарэта — Назарета
Наіна — Найна
Наста, разм., гл. Настасся
Настасся, гл. Анастасія
Насня, разм., гл. Настасся
Ната, разм., гл. Наталля
Наталія — Наталия
Наталка, разм., гл. Наталля
Наталля (разм. Ната. Наталка, Наташа) — Наталья
Наташа, разм., гл. Наталля
Наябрына — Ноябрйна
Неаніла (разм. Няніла)
Неонйла
Неафіта — Неофйта
Ніка — Нйка
Нікерата — Никерата
Ніла — Нйла
Німфадбра — Нимфодбра
Ніна — Нйна
Нінёль — Нинёль
Нінявія — Ниневйя
Нона — Нонна

Нора — Нора
Нунёхія — Нунёхия Нэлі (разм. Нэля) — Нелли
Нэля, разм., гл. Нэлі
Нэра — Нёра
Няніла. разм., гл. Неаніла
О
бльгда — бльгда бльда — бльда Оля, разм., гл. Вбльга бра — бра
п
Пава, разм., гл. Паўліна
Палата, разм., гл. Палагёя
Палагёя (разм. Палата, Палаг’я, Паланга, Паланея) — Палагёя
Палаг’я, разм., гл. Палагёя Паладзія — Палладия Палакіда — Палакйда Палакція — Полактия Паланга, разм., гл. Палагёя Паланёя, разм., гл. Палагёя Паліксёна — Поликсёна Паліксёнія — Поликсёния Паліна — Полйна Пальміра — Пальмйра Памёлія — Памёлия Пампоза — Пампбза Памфіла — Памфйла Памфілія — Памфйлия Паола — Паола Паплія — Поплйя
Параска, разм., гл. Параскбўя Параскёва — Параскёва Параскбўя (разм. Параска) —
Парасковья
Парфёнія — Парфёния Патамія — Потамия
Патрьікія — Патрйкия Патрыцыя — Патрйция Паўла — Павла
Паўліна (разм. Пава) — Павлйна Паэма — Поэма
Пелагёя (разм. Поля) — Пелагёя Пелагія — Пелагйя
Перпятуя — Перпетўя Петрунёлія — Петрунёлия Петрунёля — Петрунёля Піліпіна, гл. Філіпіна Піна — Пйнна
Піяма — Пиама
Піярьіна — Пиорйна Платаніда — Платонйда Плаўціла — Плавтйлла Плацьіда — Платйда Поля, разм., гл. Пелагёя Пбплія — Пбплия
Прадслава — Предслава Праксэда — Праксёда Прапядзігна — Препедйгна Прасдбка — Просдбка Прасдбкія — Просдбкия Прасіння, разм., гл. Ефрасіння Праскбўя — Прасковья Праскўдзія — Проскудия Прасыня, разм., гл. Ефрасіння
Прося, разм., гл. Ефрасіння Прудэнцыя — Прудёнция Прузына. разм., гл. Ефрасіння Прыскіла — Прискйлла Пўблія — Пўблйя
Пудзенцыяна — Пуденцианна Пульхёрыя — Пульхёрия Пшыбаслава — Пшибослава Пярпётуя — Перпётуя Пярына — Перйна
Р
Рахіль — Рахйль

Рая. разм., гл. Раіса
Рабёрта — Робёрта
Роза — Роза
Рагнёда — Рогнёда
Рома (разм. Рбмця) — Рома
Рада — Рада
Рбмця, разм., гл. Рома
Радаміла — Радомйла
Рўжа — Рўжа
Радаслава — Радослава
Ружана — Ружана
Радзіслава — Радислава
Ружына — Ружйна
Радзіяда — Радиада
Рузана (разм. Рўзя) — Рузана
Радзіяна — Радиана
Рўзя, разм., гл. Рузана
Рады я — Радия
Рунёса — Рунёса
Радэгўнда — Радегўнда
Руслана — Руслана
Разаліна — Розалйна
Руф — Руфь
Разалінда — Розалйнда
Руфіма — Руфйма
Разалія (разм. Разаля) — Розалия
Руфіна — Руфйна
Разаля. разм., гл. Разалія
Рыда — Рйда
Раіда — Райда
Рыма — Рймма
Раіна — Райна
Рыпіна, разм., гл. Агрыпіна
Раіса (разм. Рая) — Райса
Рыпсілія — Рипсйлия
Раймонда — Раймонда
Рыпсімія — Рипсймия
Раксана — Роксана
Рыта — Рйта
Раліна, разм., гл. Аўрэлія
Рыхтрўда — Рйхтрўда
Раліся, разм., гл. Аўрэлія
Рычарда — Рйчарда
Рамана — Романа
Рэвёка — Ревёкка
Раманія — Романия
Рэгіна — Регйна
Рамёлія — Ромёлия
Рэма — Рёмма
Рамуальда — Ромуальда
Рэміда — Ремйда
Расціслава — Ростислава
Рэмідыя — Ремйдия
Рафаіла — Рафайла
Рэміра — Ремйра
Рафаэлія (разм. Рафаэля) — Ра-
Рэната — Рената
фаэлия
Рэпарата — Репарата
Рафаэля, разм., гл. Рафаэлія
Рэўміра — Ревмйра
Рафка — Рафка

С
Сабіна — Сабйна
Сабяслава — Сабеслава
Савёра — Савёра
Савіна — Савйна
Саламанія — Соломанйя
Саламёя (разм. Салбха, Салю­та) — Саломея
Саламія — Саломйя
Саламбнія — Соломбнйя Салбха, разм., гл. Саламёя Салюта, разм., гл. Саламёя Саманта — Саманта Сандра — Сандра Сапатра — Сопатра Сара — Сарра
Сарафіна — Сарафйна
Сасанна — Сосанна
Сасінатра — Сосипатра Сатарніна — Саторнйна Сатурніна — Сатурнйна Саўла — Савла
Сафія — Софйя
Сахвёя, разм., гл. Сбф’я
Саша, разм., гл. Аляксандра
Сваббда — Свобода
Свёта, разм., гл. Святлана Светазара — Светозара Святаслава — Святослава Святлана (разм. Свёта, Лана) — Светлана
Севасціяна — Севастиана Севасцьяна — Севастьяна Севярына — Северйна Селяўкія — Селевкйя
Серафіма (разм. Сіма) — Серафйма
Сібіла — Сибйла
Сідбна, разм., гл. Сідбнія
Сідбнія (разм. Сідбна) — Сидбния
Сільва. разм., гл. Сільвія Сільвіра — Сильвйра
Сільвія (разм. Сільва) — Сйльвия Сільвіяна — Сильвиана
Сільвястрына — Сильвестрйна Сіма, разм., гл. Серафіма Сінкліцікія (разм. Суклёта, Стэнкліта) — Синклитикйя
Сіра — Сйра
Слава — Слава
Славаміра — Славомйра Снадўлія — Снадўлйя Снандўлія — Снандўлйя Сняжана — Снежана Соня, разм., гл. Сбф’я Сбфа, разм., гл. Сбф’я Сбфія — София
Сбф’я (разм. Софа, Сахвёя, Збня, Збся, Соня) — Софья
Сталіна — Сталйна
Станіслава (разм. Стася) — Ста­нислава
Стася, разм., гл. Станіслава Стафанія — Стефания Стахванёя, разм., гл. Сцепаніда Стахванія, разм., гл. Сцепаніда Стала — Стёлла
Стэнкліта, разм., гл. Сінкліцікія Стэна, разм., гл. Сцепаніда Стэфа, разм., гл. Сцепаніда Суклёта, разм., гл. Сінкліцікія Сусанна (разм. Зуліся, Зузанна) — Сусанна
Схаластыка — Схоластика
Сцепаніда (разм. Стэфа, СтэСцефаніда — Стефанйда па, Стахванёя, Стахванія, СцёСцёха, разм., гл. Сцепаніда ха) — Степанйда Сюзанна — Сюзанна
т
Тавіфа — Тавйфа
Тадбра — Тодора
Тадбся, разм., гл. Фядбсся
Таіса (разм. Тася, Тбся) — Тайса
Таісія — Тайсйя
Тамара (разм. Тома) — Тамара
Таміла — Тамйла
Таміслава — Томислава
Танка — Танка
Таня, разм., гл. Таццяна
Тарэня, разм., гл. Тэрэза
Тарэса, разм., гл. Тэрэза
Тася, разм., гл. Таіса
Тафіля, разм., гл. Тэафіла
Таціяна — Татиана
Таццяна (разм. Тацяна, Таня) —
Татьяна
Тацяна, разм., гл. Таццяна
Тома, разм., гл. Тамара
Тоня, разм., гл. Антаніна
Тося, разм., гл. Таіса
Траада — Троада
Трактарьта — Тракторйна
Трыфёна — Трифёна
Тускана — Тускана
Тэадбзія — Теодбзия
Тэадбра — Теодора
Тэадэхільда — Теодехйльда
Тэафіла (разм. Тафіля) — Теофйла
Тэкля — Тёкля
Тэртўлія — Тертўллйя
Тэрэза (разм. Тарэня, Тарэса) —
Терёза
Тэрэзія — Терёзия
Тэя — Тея
У
Убальдэска — Убальдёска Уірка — Уйрка
Улада — Влада
Уладзілёна — Владилена
Уладзіміра — Владимйра
Уладзіслава (разм. Уладзя)
Уладыслава — Владислава Уладзя, разм., гл. Уладзіслава Уладлёна — Владлена Уладыслава, гл. Уладзіслава Уласта Власта
Уліта (разм. Улюта) — Улйта
Улляна (разм. Уляна) і Улья­на — Ульяна
Ульяна, гл. Улляна
Улюта, разм., гл. Уліта
Уляна, разм., гл. Улляна
Урсўла (разм. Аршўля, Уршўля) — Урсўла
Урсўлія — Урсўлйя
Урсына — Урсйна
Уршўля, разм., гл. Урсўла
Усціння (разм. Усця) — Устйнья
Усця, разм., гл. Усціння
Усяслава — Всеслава
Фаба — Фаба
Фабіёла (разм. Фабіёля) — Фа­биола
Фабіёля, разы., гл. Фабіёла Фабіяна — Фабиана
Фаіна (разм. Фаня) — Файна Фамаіда — Фомайда
Фаміда — Фомйда Фамініка — Фомйнйка Фантазія — Фантазия Фаня, разм., гл. Фаіна Фауста — Фавста г Фауста Фаўсціна — Фавстйна, Фаустйна Фаціда — Фотйда
Фаціна — Фотйна
Фацінія і Фаціння — Фотйния
Фаціння, гл. Фацінія Феадора — Феодора Феадбсія — Феодосия Феадбсся — Феодосия Феадбція — Феодбтия Феадбцця — Феодбтья Феадўла — Феодўла Феадўлія — Феодулия Феазёвія — Феозёвия Феакліта — Феоклйта Феакціста (разм. Ахціся) — Феоктйста
Феаніла — Феонйла Феапісція — Феопйстия Феафана — Феофана Феафанія — Феофания Феафіла (разм. Фяфёла, Феафіля) — Феофйла
Феафіля, разм., гл. Феафіла Фёба — Фёба
Фёлікса — Фёликса Феліцата — Фелицата
Феліцыта — Фелицйта Феліцыяна — Фелициана Фенасёя — Феносёя Фесаланікія — Фессалоникйя Феўраліна — Февралйна Фёкла — Фёкла Фіва — Фйва Фівёя — Фивёя Філамёна — Филомёна Філаніда — Филонйда Філаніла — Филонйлла Філарэта — Филарёта Філафёя Филофёя Філафцёя — Филофтёя Філіміна — Филимйна Філіпіна і Піліпіна — Филиппйна Філіпія — Филйппия Філіцата — Филицата Філіцытата — Филицитата Фіна — Фйна Фіра, разм., гл. Глафіра Фірміна — Фирмйна Флавія — Флавия Фларанціна (разм. Флора) —
Флорентйна
Флёра — Флёра
Флора, разм., гл. Фларанціна Фота — Фота
Франка — Франка
Францішка (разм. Франя) Франтйшка
Франциска — Францйска Франя, разм., гл. Францішка Фрасьіня, разм., гл. Ефрасіння Фрося, разм., гл. Ефрасіння Фрэдэрьіка — Фредерйка Фэля — Фёля
Фядбра (разм. Хадбра, Хвядбра) — Федора
Фядбсія — Федосия
Фяліцыя — Фелйция
Фядбсся (разм. Тадбся, Хадбска,
Фябзва — Фебзва
Хадбська, Хадбсся, Хвядб-
Фябзвія — Фебзвия
ся) — Федосья
Фябна і Фяёна — Феона
Фядбція — Федбтйя
Фярвўфа — Фервўфа
Фядбцця — Федбтья
Фяўрбнія (разм. Фяўрўся, Хаў-
Фяёна, гл. Фябна
рося, Хаўрбння, Хбўра) —
Фякління — Феклйнйя, Феклйнья
Феврбнйя
Фякліста — Феклйста
Фяўрўся, разм., гл. Фяўрбнія
Фякўса — Фекўса
Фяфёла, разм., гл. Феафіла
Фякцінія — Фектйнйя
Фяфіла — Фефйла
X
Хіёна, разм., гл. Хіанія
Хадбра, разы., гл. Фядбра Хадбска, разм., гл. Фядбсся Хадбсся, разм., гл. Фядбсся Хадбська, разм., гл. Фядбсся Харыёса — Хариёсса Харыта — Харйта Харыціна — Харитйна
Хільда — Хйльда Хільдамарка — Хйльдомарка Хільдэгарда — Хильдегарда Хіма, разм., гл. Яўхімія Хіна, разм., гл. Хіанія Хбўра, разм., гл. Фяўрбнія Хрызяіда — Хрйзейда Хрьіса — Хрйса
Хаўрбння, разм., гл. Фяўрбнія Хаўрбся, разм., гл. Фяўрбнія Хваліслава — Хвалислава Хвядбра, разм., гл. Фядбра Хвядбся, разм., гл. Фядбсся Хелідбнія — Хелидбния
Хіанія (разм. Хіёна, Хіна, Хіанка) — Хиания
Хіанка. разм., гл. Хіанія
Хрьісія — Хрйсйя
Хрыстадўла — Христодула
Хрысціна (разм. Хрысця) —
Хрйстйна
Хрысціння — Хрйстйнья
Хрысціяна — Христиана Хрьісця, разм., гл. Хрысціна Хэльга — Хёльга
ц
Цеадбзія — Теодбзйя Церамінфа — Теремйнфа Цехаслава — Техослава Цыліна (разм. Цыля) — Цйлйна
Цьіля, разм., гл. Цыліна
Цырылія — Цйрйлйя Цыпылія — Цйцйлйя Цэзарына — Цезарйна Цэзарыя — Цезария
Цэлясціна — Телестйна
Цэся, разм., гл. Цэцылія
Цэцьілія (разм. Цэся) — Цецйлйя
Цякўса — Текўса Цякўста — Текўста Цярэнція — Терентия
ч

Часлава (разм. Чэся) — Чеслава
Чэся, разм., гл. Часлава

ш

Шарлота — Шарлотта Шўра, разм., гл. Аляксандра Шушаніка — Шушанйка

э
Эвіта — Эвйта Эвяліна — Эвелйна Эдзіса — Эдйсса Эдзіта — Эдйта Экразія — Экразйя Эла — Элла Элеанора — Элеонора Элёгія — Элегия Электрына — Электрйна Эліза — Элйза Эліна — Элйна Эліса — Элйса Эльвіна — Эльвйна Эльвіра — Эльвйра Эльза — Эльза Эльфрьіда — Эльфрйда Элялёда — Елелёда Эма — Эмма Эмалія — Эмалйя Эмануэла — Эмануэла
Эмілія (разм. Аміля, Эміля, Мэля, Мільцэся) — Эмйлйя
Эміля, разм., гл. Эмілія Эмярыта — Эмерйта Эната — Энната
Энафа — Энафа
Энграція — Энграцйя
Энёргія — Энергия
Энкрація — Энкрацйя Эпафрадзіта — Эпафродйта
Эра — Эра
Эрацііда — Эратййда
Эрвіна — Эрвйна
Эрнэсціна — Эрнестйна
Эрыка — Эрйка
Эрытрэя — Эритрея
Эрэнтрўда — Эрентрўда Эсма — Эсма
Эсфір — Есфйрь / Эсфйрь Этэльбўрга — Этельбўрга Этэльдрэда — Этельдрёда Эўзёбія — Эвзёбйя
ю
Юльяна (разм. Вулляна) —
Югана — Юганна
Юдзіта — Юдйта
Юзафіна — Юзефйна
Юзэфа — Юзефа
Юкўнда — Юкўнда
Юліна, разм., гл. Юлія
Юліта — Юлйтта
Юлія (разм. Юліна, Юля) — Юлия Юліянія — Юлиания
Юлианна
Юля, разм., гл. Юлія
Юнарма — Юнарма Юнаўлада — Юновлада Юнія — Юния
Юнона — Юнбнна
Юста — Юста
Юстьіна і Юсціна — Юстйна
Юсціна, гл. Юстына
Юта — Юта
Я
Яўгёнія (разм. Яўгёння, Аўгіння,
Яанна — Манна
Явагрыя — Евагрия Яважь'іна — Явожйна
Яванфія — Еванфия
Явбдзія — Евбдия
Явўла — Еввўла
Явўлія — Еввўлйя
Ягніша, разм., гл. Агнёса
Ядвіга (разм. Ядвіня, Ядвіся, Ядзя) — Ядвйга
Ядвіня, разм., гл. Ядвіга
Ядвіся, разм., гл. Ядвіга Ядзя, разм., гл. Ядвіга Язафата — Язафата Ялена, разм., гл. Алёна Ямёлія — Емёлия
Яна — Яна
Янафа — Еннафа
Яніна (разм. Янка, Яня) — Янйна
Янка, разм., гл. Яніна
Яня, разм., гл. Яніна
Яраміла — Яромйла
Яраслава — Ярослава
Ярьіна, разм., гл. Ірына
Ярэма — Ерёмия
Аўгўся, Ёўга, Жэня) — Евгёния Яўгёння, разм., гл. Яўгёнія Яўдбксія — Евдбксия
Яўлалія — Евлалия Яўлампія — Евлампия Яўларыя — Евлария Яўніка — Евнйка Яўнікія — Евнйкия Яўпраксія — Евпраксия Яўрозія — Еврозия Яўсёвія — Евсёвия Яўстафія — Евстафия Яўстахія — Евстахия Яўстолія — Евстолия Яўстбхія — Евстбхия Яўтрбпія — Евтропия Яўфалія — Евфалия Яўфімія, гл. Яўхімія Яўфрасія — Евфрасия Яўхімія (разм. Ахім’я, Аўхім’я,
Хіма) і Яўфімія — Евфймйя
Яўціхія — Евтйхйя Яфімія — Ефймйя Яфрасія — Ефрасйя
КАЛЯНДАР ІМЁН
СТУДЗЕНЬ
1 Адылон, Альмахій, Арыс, Арэс, Бальдвін, Валерый, Ваніфацый (Баніфацый, Баніфат, Ваніфат), Вікенцій (Вінцэнт), Вільгельм, Грыгорый, Ілія (Ілья), Іосіф (Юзаф), Кларус, Мечыслаў, Паліеўкт (Паліект, Палуект), Проў, Фульгенцій, Цімафей (Цімох), Юстын, Яраслаў, Яўгенд
Адэлія (Адэля), Валерыя (Калерыя), Луіза, Марыя, Мечыслава, Яраслава, Яўгенія
2 Адэльгар, Антоній, Аргей, Васілій (Васіль, Базыль), Вяслаў, Грыгорый, Данііл (Даніэль), Іаан (Іван, Ян), Ігнацій (Ігнат), Ісідар (Сідар), Макар, Марцалін, Нарцыс, Тэлясфор, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Філагоній (Філагон), Эдвін
Верыдзіяна, Данута, Марцаліна (Марціса)
3 Антэрос, Багдан, Веніямін, Гардзей, Данііл (Даніэль), Зыгмунд, Лявон, Лявонцій, Макарый (Макар), Мікіта, Міхаіл, Пётр, Пракопій (Пракоп), Сергій (Сяргей), Тэапемпт, Тэон, Феаген, Фемістаклей, Філарэт, Фларэнцій, Юзаф, Юльян
Арлета, Багдана, Генавефа, Данута, Здзіслава, Лявонія, Моніка, Су­санна, Юліянія (Іўліянія, Ульяна, Улляна)
4 Артур, Бенядзікт, Грыгорый, Дзімітрый (Дзмітрый), Еўціхіян, Карл, Марцьян, Роберт, Станіслаў, Фераёл, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Хрысагон, Ціт, Явод, Яўгеній (Яўген), Яўціхій, Яфім
Альжбета, Анастасія (Настасся), Анелія, Анжаліка, Анна (Ганна), Генавефа, Ізабела, Караліна, Фядоція (Фядоцця, Феадоція)
5 Агафопус, Багуміл, Васілід, Васілій, Геласій, Дэаграцій, Емяльян, Енікей, Еўнікіян, Зацей, Іаан (Іван, Ян), Ізот (Зоцік, Зот), Іона, Ма­карый (Макар), Марцініян, Ніфант, Павел, Пампей (Помпій), Пампій, Пётр, Рагер, Сатарнін, Сіман, Сімяон (Сымон, Сямён), Тэляс­фор, Феадул (Тэадул), Феакцісцій (Феакціст, Фякціст, Фякліст), Фяціс, Эварыст, Эдвард (Эдуард), Эразм, Яўпор
Анна, Багуміла, Генавефа, Марцаліна, Марыя, Надзея, Паўліна, Эмілія
6 Акімфій (Акінф), Андрэй, Балтазар, Іакінф, Інакенцій, Канстанцін, Карл, Каспер, Мельхіёр, Мікалай, Міласлаў, Прот, Сяргей (Сергій), Яўгеній (Яўген)
Берта, Бяата, Венядзея. Клаўдзія (Клаўдзея), Марыя, Рафаэлія, Яўгенія
7 Артур, Валенцій (Валента), Канут, Карл, Люцыян, Мікалай, Раймонд (Раймунд), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Юліян (Юльян)
Алена (Гелена), Клеапатра, Марыя, Эльвіра, Эрыка, Юльяна, Яўрозія
8 Альберт, Альфрэд, Аляксандр, Апалінарый (Апалінар), Вальдэмар, Васілій, Ваўжынец, Геладзій, Геласій, Грыгорый, Даніэль, Дзімітрый (Дзмітрый), Еварэст, Ісаакій (Ісак), Канстанцін, Леанід, Люцыян, Максіміян, Мікалай, Міхаіл, Мсціслаў, Нікадзім, Паціенс, Севярын, Феафіл (Фяфіл, Тэафіл), Эварыст, Эдвард, Эргард, Юліян (Юльян), Яўгеній, Яфімій (Яфім, Яўфімій, Яўхім)
Аграфена (Агрыпіна, Агрэня), Анфіса, Аўгуста, Гудулія (Гудула), Інга, Ірэна, Канстанцыя, Макарыя, Марыя, Мсціслава, Юлія, Яфімія (Яўхімія)
9 Адрыян, Бажымір, Ганарат, Давід, Іакаў (Якаў), Іосіф (Юзаф), Марцалін, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Уладзімір, Фаэлан, Фелікс, Фёдар (Тэадор), Ціхан, Юлій, Юльян
Аліцыя, Аляксандра, Антаніна (Антаніда), Бернадэта, Марцаліна, Марцініяна, Мар’яна, Саламея, Феафіла (Тэафіла)
10 Агапон, Аляксандр, Аркадзій, Арэфа (Арэфій), Вільгельм, Гаргоній, Глікерый (Глікер), Грыгорый, Дабраслаў, Дарафей, Зінон, Іван (Ян), Ігнацій (Ігнат), Індзіс, Карнаш, Карнілій (Карніла, Карніл, Кар­ией), Леанід, Мардоній, Мігдоній, Мікалай, Нікадзім, Ніканор, Па­вел, Пётр, Уладзіслаў (Уладыслаў), Феакціст, Феафіл (Фяфіл), Яфімій (Яфім, Яўфімій)
Агафія (Агаф’я, Агата), Агрэня, Галіна, Дабраслава, Дамініка (Дамінікія), Данута (Дана), Дарафея (Дарацея, Дарота), Домна, Зіновія, Уладзіслава, Феафіла (Фяфіла), Эліза, Эліса
11 Альгерд, Аляксандр, Васіліск, Гілярый (Гіляр), Давід, Іаан (Іван), Іакаў (Якаў), Іосіф, Кшэсімір, Лаўрэнцій, Леўкій (Ляўкій), Маламір, Марк, Маркел, Паламон, Паўлін, Фадзей, Фама, Феадосій (Тэадосій), Феафіл, Фелікс (Філікс), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Хігін (Хугін) Аграфена (Агрыпіна), Аліцыя, Аляксандра, Анна (Ганна), Варвара (Барбара), Ганарата, Еўдакія, Ефрасіння, Марцаліна, Матрона, Мацільда (Мехтыльда), Наталія (Наталля), Феафіла (Тэафіла)
12 Антоній (Антон), Аркадзій, Багуміл, Бенядзікт (Венядзікт), Бярнардзій (Бярнард), Вітольд, Ізот (Зоцік), Люцыян, Макарый (Макар),
Раймонд, Сіман, Тыцыян, Фёдар, Філетэр (Філяцер), Цігрый (Тыгрый), Ціман (Цімон), Часлаў, Эрнэст (Эрнст), Яўтропій (Яўтроп) Альжбета (Елісавета), Анісія (Анісся), Бенядзікта, Малгажата (Грэта), Марыя, Сабіна (Савіна), Таціяна (Танцяна), Феадора (Фядора), Хільда, Часлава
13 Антон, Аркадзій, Багуміл, Баляслаў, Вацлаў, Гілярый, Дасіфей, Леў, Лявонцій, Міхаіл, Пётр, Рэмігій
Анастасія, Антаніна, Багуміла, Баляслава, Вацлава, Вераніка, Іва, Іда, Мальвіна, Меланія (Малання), Юта
14 Адон, Аляксандр, Арэст, Васілій, Вячаслаў, Гілярый (Гіляр), Дамаслаў, Дацій, Ефрасін, Іаан (Іван), Іакаў (Якаў, Якуб), Іерамія (Ерамей), Малахій, Мікалай, Міхаіл, Пётр, Платон, Радост, Трафім, Фелікс
Дора, Каміла, Макрына, Мар'яна, Ніна, Фелікса, Эмілія
15 Алаізій (Алаіз), Аляксандр, Арнольд, Васілій, Ісідар (Сідар), Макар, Марк, Маўр, Павел, Рамедзій, Серафім, Сільвестр. Феаген, Ян Іўліянія (Юліянія, Юльяна, Улляна), Карына, Паўліна, Серафіма (Сарафіна), Сільвястрына (Сільвія), Юліянія
16 Ад’ютус, Акурсій, Бярнард (Бярард), Валерый, Вальдэмар, Васілій, Ганарат, Гардзей (Гардзій, Гордзій), Гілярый, Густаў, Конрад (Канрад), Малахія (Малахій, Малах, Малафей), Марк, Марцін, Марцэлій, Мялас, Отан, Пётр, Тамар, Тыцыян, Уладзімір, Уладзіслаў, Філарэт (Філат), Фурзей
Ганарата (Ганора), Іда, Канрада, Малання, Марцаліна, Уладзіслава
17 Агаў, Акіла, Алімп, Алімпан, Аляксандр, Амплій (Амплей), Ананія (Ананій), Андронік (Андрон), Анісім, Анісіфар, Антоній (Антон), Апалос, Апелій, Архіп, Арцема (Арцём), Арыставул, Арыстарх, Асінкрыт, Асон (Іасон, Ясон), Астап, Афанасій (Апанас), Ахаік, Ахіла, Варнава (Барнаба), Варсава, Вітольд, Гаій, Гілярый, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Ерм (Ерма), Ермій, Засіма (Засім), Зіна, Іакаў (Якаў), Іасія, Іларыён, Іуст (Юст), Кадрат, Карп (Карпей), Кварт (Куарт), Клеменс, Клімент, Кляопа, Крыскент, Крысп, Лін, Лука, Лукій, Марк (Марка), Мар’ян, Мікалай, Мсціслаў, Наркіс, Ніканор, Павел, Пармен, Патроў, Прохар, Пуд, Радзівон, Расціслаў, Руф, Сабін, Сасіпатр, Сасфен, Сіла, Сілуян, Сімяон (Сымон, Сямён), Стахій, Сульпіцій, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Трафім, Тэрцый (Церцій), Урван (Урбан), Фадзей, Фартунат, Феакціст, Філалог, Філімон, Філіп,
Флягонт, Ціман, Цімафей, Ціт, Ціхік, Эпафрадзіт, Эпафрас, Эпенет, Эраст, Юльян, Явод, Ян, Януарый, Яўстафій
Антаніна, Леакадзія, Люцыя, Разаліна, Разалія, Расціслава, Флавія, Яфімія
18 Багуміл, Валюціян, Грыгорый, Дэйкола, Зянон, Іосіф (Восіп), Касконій, Матфей (Мацвей), Міна, Міраслаў, Міхей, Нікадзім, Павел, Пётр, Сергій (Сяргей), Сімяон (Сымон, Сямён), Сукцэсій, Фасцірый, Феапемпт, Фіён (Фяёна), Эстэр, Яраполк
Анелія, Апалінарыя (Апалонія), Беатрыса, Крысціна (Хрысціна), Ліберта, Маргарита (Малгажата), Міраслава. Паліна, Петрунелія (Петрунеля), Прыскіла, Рэгіна (Раіна), Сінкліцікія, Яўгенія
19 Басьян, Бярнард (Бярнардзій), Генрих, Зянон, Канут, Карл, Ліберт, Макар, Марыян, Пахомій (Пахом), Себасцьян, Севярын (Сявір), Феафан, Эрвін, Юзаф
Генрыэта (Генрыета), Ева, Караліна, Лібярата, Марта, Сара, Хільда, Эдзіта, Яўстафія (Яўстахія)
20 Васілій, Віктар, Іаан (Іван, Ян), Ілья (Ілля), Мікалай, Пафнуцій, Се­басцьян, Фабіян, Чціслаў, Эўзебій, Яўстохій, Яфім
Вікторыя, Даброхна, Івона, Марта, Фабіяна, Яна (Яніна), Яўстолія, Яўстохія
21 Аба, Альбан, Анастасій, Антоній (Антон), Васілій, Віктар, Георгій, Грыгорый, Дарый, Дзімітрый (Дзмітрый), Емяльян, Епіфаній (Епіфан), Іаан (Ян), Ілія (Ілья), Ісідар, Іўліян (Юліян, Юльян), Карл, Картэрый (Карцерый), Келсій (Кельсій, Цэльсій), Міраслаў, Міхаіл, Паісій, Пафнуцій, Стэфан (Сцяпан), Уладзімір. Фама, Феафіл, Флягонт, Фруктозій, Эладзій (Яладзій), Яўлогій
Агнеса (Агнешка), Анастасія (Настасся), Васіліса (Васіліда, Васіліна), Гражына, Дамніка, Інеса, Марыяніла, Стафанія, Фамініка (Фамаіда), Яраслава
22 Анастас, Валерый, Вікенцій (Вінцэнт), Віктар, Вільгельм, Вітаслаў, Гаўдэнцій, Дамінік, Іона, Павел, Паліеўкт (Палуект), Пахомій (Па­хом), Пётр, Самей (Самойла), Філіп (Піліп), Юзаф, Яўстрацій (Яўстрат)
Анастасія, Вікторыя, Вінцанціна (Вінцэнта), Віялета, Дарацея (Дарота), Лаура
23 Альфонс, Анатолій, Андрэй, Анціпа (Анціп), Бярнардзій (Бярнард), Вінцэнт, Грыгорый, Дамеціян, Дзям’ян (Даміян), Зіновій, Зінон, Іль-
дэфонс, Клеменс, Макарый (Макар), Маркіян, Мікалай, Павел, Пётр, Раймонд, Северыян (Севяр’ян), Севярын, Феафан, Эдвін. Ян Аквіла, Арсенія, Зіта, Маркіяна, Марыя. Паўліна, Фяозва (Фяозвія)
24 Бабілій, Мікалай, Міхаіл, Пахомій (Пахом), Рафаіл (Рафал), Сабініян, Себасцьян, Уладзімір, Феадосій (Феадот), Феліцыян, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Францыск (Франц, Францішак), Цімафей (Цімох), Эксуперанцій
Гертруда, Еўпраксія (Яўпраксія. Праксэда), Мілена, Міхаліна, Стафанія, Сцепаніда, Таціяна (Таццяна), Францішка, Фядосся (Фядосія), Фяліцыя
25 Агілій, Альберт, Альбярык, Ананій, Брытоній, Віталій (Віталь), Ген­рих, Канстанцый, Марцініян, Мерцій, Мілаш, Павел, Пётр, Сава Данута, Дзіяна, Еўпраксія, Любоў, Магдаліна, Паўліна, Таціяна (Тац­цяна), Тэрэза (Тэрэзія), Эльвіра
26 Альбярык, Аркадзій, Елеазар (Елізар), Ермій, Іакаў (Якаў, Якуб), Ірынарх, Казімір, Ксенафонт, Павел, Палікарп, Пётр, Роберт, Стратонік, Феаген (Тэаген), Цімафей (Цімох), Ціт, Ян, Ярміл (Ярміла)
Анелія, Брыгіда (Брыгіта), Казіміра, Лаура, Марыя, Паўла (Паўліна, Паола)
27 Адам, Бярнард, Вальтар, Веніямін (Веньямін), Віталій (Віталь), Віталіян, Генрых, Густаў, Домній (Домн), Іаан (Іван, Ян), Іерамііл, Іерамія, Ілія (Ілья), Іосіф (Юзаф), Іпацій (Іпат), Ірынарх, Ісаак (Ісак, Ісакей), Ісаія (Ісаій, Ісай), Маісей (Майсей), Макарый, Марк, Павел, Прокл, Пшыбаслаў, Сава, Сцяфан (Стэфан), Сергій (Сяргей), Феадул, Юрый, Яўсевій (Яўсей)
Агнеса, Ангелія, Анелія, Анжаліка (Анжэла), Домна, Карына, Ніна, Пшыбаслава, Софія (Соф’я, Сафія), Яна (Яніна)
28 Амадэй, Аўгусцін, Валерый, Ваўжынец, Гаўрыіл (Гаўрыла, Габрыель), Герасім, Емяльян, Ерамей, Іаан (Іван, Ян), Карл, Лін, Ляслаў, Міхаіл, Освальд, Павел, Пансофій, Пётр, Прохар, Радамір, Фама (Та­маш), Юзаф, Юліян (Юльян), Якаў (Якуб)
Амелія, Анелія, Караліна, Таціяна (Таццяна)
29 Афраат, Валерый, Валяр’ян, Гаўрыіл (Габрыель), Данакт, Еляўсіп, Жэміслаў, Здзіслаў, Зінон, Іаан (Іван), Іавіл (Іавілей), Канстанцін, Канстанцый, Леанід, Максім, Меляўсіп, Нявон, Пётр, Север, Спяўсіп, Сульпіцій, Турвон, Францыск (Франц, Францішак), Юзаф
Анелія, Баляслава, Здзіслава, Іавіла, Леаніла, Марыя, Мацільда, Францішка (Францыска)
30 Антоній (Антон), Браніслаў, Віктар, Герард (Жэрард), Гіяцынт, Марцін, Матфей (Мацвей), Павел, Раман, Феафіл (Тэафіл), Феліцыян, Эдвард
Адэльгунда, Антаніна, Батыльда, Гіяцынта, Жанна, Марцініяна (Маркела), Сусанна
31 Аляксандр, Аўгусцін, Афанасій (Апанас), Вільгельм, Гемініян, Іпаліт, Кір, Кірыл, Ксаверый (Ксавер), Людвіг, Маркіян, Марцалін, Мікалай, Міхаіл, Мятранс, Пётр, Расціслаў, Сергій (Сяргей), Уладзімір, Францыск (Францішак), Ян, Яўгеній
Агата, Батыльда, Вільгельміна (Вільма), Людвіга, Магдаліна, Марцаліна, Марыя, Петрунелія, Трыфена, Юлія, Яна (Яніна)
ЛЮТЫ
1 Антоній (Антон), Арсеній, Ігнацій (Ігнат), Макарый (Макар), Марк, Мікалай, Пётр, Сава, Савер, Север, Севярын, Сігіберт, Сільвестр, Урзус, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Ягор, Ян, Яфім (Яўфімій)
Анна (Ганна), Брыгіда (Брыгіта), Вердзіяна (Верыдзіяна), Гражына, Даброхна, Жэгота, Іга, Ружына (Ружана, Рузана), Сільвястрына, Тэрэза, Яўсевія, Яўфрасія (Яфрасія)
2 Багдан, Бурхард, Вас, Васілід, Ваўжынец, Грыгорый, Збігнеў, Іна, Карнелій (Карнель), Лаўрэнцій, Міласлаў, Міраслаў, Павел, Піна, Рыма, Север, Фартунат, Феафаній (Феафан), Феліцыян, Ян, Яўсевій (Яўсей), Яўстафій, Яўціхій (Еўціхей), Яфім (Яўфімій)
Бажэна, Іаанна, Іна, Кацярына (Кая), Людміла, Марыя, Міраслава, Піна, Рыма
3 Акіла, Анастасій, Анзгар (Аскар, Оскар), Ансгарый, Валерыян (Валяр’ян), Ваўжынец, Гелярын, Ілія (Ілья), Іпаліт, Кандзід, Лаўрэнцій, Лука, Максім, Неафіт, Сімяон (Сямён), Улас, Фелікс, Яўгеній (Яўген)
Агнія (Агна), Анастасія (Настасся), Анна, Галіна, Іаанна, Ізольда, Клаўдзіна, Марыя, Мацільда
4 Анастасій, Андрэй, Баляслаў, Гаўрыіл (Гаўрыла, Габрыель), Георгій, Гільберт, Дзіядор, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў), Ісідар (Сідар), Клаўдзій, Лявон (Ляонт), Лявонцій, Макарый (Макар), Манаіл, Мануіл (Мануэль), Марцін, Марыян, Маўр, Мікалай, Папій, Парод,
Пётр, Рабан, Сіёній, Сісой (Сысой), Фёдар, Фільяш, Цімафей, Юзаф, Яфім (Яўфімій)
Анастасія, Баляслава, Вераніка, Іаанна (Жанета), Лявонія, Юзэфа, Яўхімія
5 Авід, Агафангел, Агафон, Адрыян, Альбін, Генадзій (Генадзь), Ісідар, Клеменс, Клімент, Лука, Максім (Маўсіма), Паўлін, Пётр, Саламан, Саламон, Серафім, Феакціст, Фрэдэрык, Юсцініян, Якаў (Якуб)
Агата, Адэлаіда, Анна, Бірута, Генадзія, Еўдакія, Кацярына, Клемянціна, Лада, Міліца, Паўліна
6 Агапій (Агап), Аманд, Анастасій (Анастас), Багдан, Брунольф, Вавіла, Вальдэмар, Гастон, Герасім, Іаан (Іван), Клаўдзіян, Македоній (Македон), Матэвуш, Мікалай, Павел, Сільван (Сільвін), Цімафей (Цімох), Ціт
Агапія, Аксіння (Ксенія), Аманда, Анастасія, Анжэла, Багдана, Валянціна, Дарацея (Дарота), Нора, Паўліна, Эльза. Яўсевія
7 Аляксандр, Анатолій, Антоній, Барыс, Васілій (Васіль, Базыль), Віталій, Грыгорый, Іануарый (Януарый), Ідзій, Маісей (Майсей), Майжэш, Мар, Маркіян, Марцыял, Марэй, Папій, Паплій, Пётр, Пій, Ра­ман, Рамуальд, Рычард, Салівон, Селівон (Селіфан), Сільван, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Уладзімір, Фелікс, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Філіп (Філіпій, Піліп), Юльян, Ян
Ванда, Варвара (Барбара), Віталіна, Елісавета (Елізавета), Калета, Рамуальда, Філіцата (Філіцытата), Фядора, Яўгенія
8 Аляксандр, Ананія (Ананій), Антоній (Антон), Аркадзій (Аркадзь), Геранім, Гневамір, Давід, Емяльян, Іаан (Іван, Ян), Іосіф (Юзаф, Язэп), Ксенафонт, Міхаіл, Павел, Пётр, Севасцьян, Сімяон (Сымон, Сямён), Фёдар (Тэадор), Эміліян
Жазефіна, Жакліна, Ірына, Марыя, Петрунелія, Сільвія, Схаластыка, Эмілія, Юзафіна (Юзэфа)
9 Ансберт, Вальдэмар, Данат, Іаан (Іван, Ян), Кірыл (Кірыла), Марон, Марыян, Міхаіл, Нічыпар, Раймонд, Райнольд, Сабін, Эрык, Якаў (Якуб)
Анна, Апалонія, Кацярына, Клара, Лілія (Ліліяна), Марыяна, Эрыка, Эўзебія
10 Агафон, Алаіз, Варфаламей, Віктар, Вільгельм, Габрыель, Гіяцынт, Дабраслаў, Зоцік (Зот), Ігнацій (Ігнат), Ісаак (Ісакей), Лявон,
Лявонцій, Міхаіл, Паладзій, Сільван (Сільвін), Тадэвуш, Уладзімір, Феадосій, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Яфрэмій (Яфрэм) Аўстраберта, Вольга, Клара, Паўліна, Схаластыка, Эльвіра
11 Авім, Авіў, Адольф, Альгерд, Герасім, Грыгорый, Дзіядор (Дыядор), Дысідэрый (Дзесідзерый), Іаан (Іван. Ян), Іакаў (Якаў), Ігнацій (Ігнат), Іона, Іпярыхій, Іўліян (Юліян), Канстанцін, Лазар, Лаўрэнцій, Лука, Люцыян, Лявонцій, Макей (Макій), Парыгорый, Піцірым, Раман, Салівон, Селівон (Селіфан), Сільван, Сотэр, Фёдар, Філафей (Філафцей), Эдмунд
Бернадэта, Брыгіта, Кацярына, Люцыя, Лявонія, Марыя. Фядора (Тэадора)
12 Аляксей (Аляксій), Антоній (Антон), Бенядзікт (Ведзяней), Васілій, Гаўдэнцій, Грыгорый (Рыгор), Дзям’ян (Даміян), Зіновій, Зінон, Іаан (Іван, Ян), Іпаліт, Кенсарын, Людан, Люцыян, Мадэст, Мялецій, Пётр, Радзімір, Радзіслаў, Сава, Савін, Сцяфан (Стэфан), Уладзімір, Феафан, Феафіл, Юльян, Яўлалій
Данута (Дана), Маргарыта, Нора, Пелагея, Хрызяіда, Хрысія (Хрыса), Яўлалія
13 Адольф, Бянігній (Бянігн), Віктар (Віктарын), Гільберт, Грыгорый, Дзіядор (Дыядор), Іаан (Іван, Ян), Каятан, Кірэй (Кір), Кірыян, Клаўдзій, Клеменс, Ляслаў, Мікіта, Нікіфар (Нічыпар), Папій (Пап), Серапіён (Серпіён), Сцяфан, Эразм, Юльян, Якаў (Якуб), Ярдан, Яўлогій
Арлета, Афанасія, Еўдаксія (Яўдоксія), Кацярына (Кая), Кіра (Кірыя), Клаўдзія, Святлана, Трыфена, Феадоція (Феадоцця, Фядоція), Феакціста, Юлія
14 Антанін, Валенцій (Валент, Валента, Уалент), Валянцін, Вендзіміян, Віталій, Зінон, Канстанцін. Кірыл, Мікалай, Мяфодзій (Мятодзій), Нямір, Пётр, Рэвакат, Сатарніл, Сацір, Секунд, Трыфан
Валянціна, Дабраслава, Каміла (Кама), Лілія (Ліліяна), Перпятуя (Пярпетуя), Феліцыта, Феліцыяна, Філіцытата, Фядоцця
15 Альфрэд, Анісім, Зігфрыд, Клаўдзій, Савер, Сатурнін, Север, Севярын, Фаўсцін, Юзаф (Язэп)
Аліцыя, Геаргіна (Георгія), Зігфрыда, Клацільда, Лаліта, Руфіна (Руфіма), Сабіна, Севярына, Сібіла, Фаўсціна (Фаўста), Юзэфа
16 Адрыян, Азарый (Азар), Бянігній, Бярнард, Васілій, Вукола (Вукол), Данііл (Даніэль), Дзіядор, Іаан (Іван), Ісаак, Клаўдзіян, Маруф, Мар-
цэль, Мікалай, Міхаіл, Папій, Парфірый (Парфір), Раман, Самуіл, Сімяон (Сымон, Сямён), Тадэвуш, Уладзімір, Уласій (Улас), Філарэт, Цімафей (Цімох), Эвул, Эляш, Юльян, Яраміл
Анна (Ганна), Ганарата, Данута, Разалія, Тамара, Ульяна (Юльяна), Ярэма
17 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Андрэй, Антон, Аркадзій, Астап, Аўраамій, Аўрамій (Аўрам, Аўраам), Барыс, Васілій, Георгій (Юрый), Данат, Дзімітрый (Дзмітрый), Збігнеў, Іаан (Іван, Ян), Іадор, Ісідар, Кірыл, Копрый, Лука, Месрап, Мікалай, Міхаіл, Мсціслаў, Мяфодзій, Палікарп, Пётр, Расціслаў, Серафім, Сергій (Сяргей), Сільван (Сільвін), Феадосій, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Флавіян, Франц, Эвярмод, Юльян, Яўстафій (Еўстафей)
Анна (Ганна), Кацярына, Марыя, Паліна, Паўліна, Разаліна, Рафаіла (Рафаэлія), Флавія
18 Альберт, Аляксандр, Ангільберт, Вячаслаў, Канстанцін, Макарый (Макар), Максім, Марцэлій, Міхаіл, Прот, Сільван, Сіман, Сымон (Сямён), Тарасій (Тарас), Феадосій, Флавіян. Францыск (Франц, Францішак), Хрысціян, Эладзій, Явагрый, Ян
Агафія (Агаф’я, Агата), Аляксандра (Алеся), Беатрыса, Бернадэта, Гертруда (Герда), Канстанцыя, Петрунелія, Прыскіла, Рэгіна, Сусан­на (Сасанна), Феадулія (Феадула), Хрысціна, Эльвіра
19 Аляксандр, Анатолій, Арнольд, Барбат, Варсанофій (Варсаноф), Васілій, Вукола (Вукол), Генрых, Дарафей (Дароцій), Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван, Ян), Іўліян (Юльян), Ксаверый, Конрад, Лікарыён, Лявонцій, Макар, Максім, Мансвет, Маркел, Марцэлій, Мар’ян, Пётр, Фацей (Фоцій), Феафіл, Чціслаў, Шыа, Эвіласій, Юзаф, Юрый Габрыіла (Габрыэлія), Дарафея (Дарацея, Дарота), Каліста, Маргарыта, Марфа (Марта), Марыя, Марыяна, Сюзанна, Тэафіла, Фаўсціна (Фаўста), Хрысціна (Хрысціння), Юльяна
20 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Астап, Зіновій, Лука, Любамір, Людамір, Лявон, Парфеній (Парфен, Парфён), Себасцьян, Серапіён, Ульрых, Фабіян, Эляўтарый (Эляўтар), Эўзебій, Ян
Альбіна (Альвіна), Даброхна, Леанціна, Людаміра, Людміла, Яўстафія (Яўстахія)
21 Аляксандр, Андрэй, Даміян (Дзям’ян), Захарыя (Захарый, Захар), Пётр, Роберт, Сава, Сергій (Сяргей), Сымон, Фартунат, Фелікс, Фёдар (Тэадор), Яўстрацій (Яўстрат)
Генрыка, Ірына (Ірэна), Маргарита, Элеанора (Нора)
22 Адам, Васілій, Генадзій, Іаан (Іван, Ян), Інакенцій, Максіміян, Маркел, Нікіфар (Нічыпар), Панкрацій (Панкрат), Папій, Пётр, Ураціслаў, Філагрый, Ціхан
Ганарата, Генадзія, Інакенція, Малгажата (Маргарита), Марта, Петрунелія, Эма
23 Альфонс, Валерыян, Валянцін, Ваптос, Вікенцій (Вінцэнт, Івенцій), Дзям’ян, Лазар, Лонгін, Палікарп, Парфірый, Пётр, Прохар, Раман, Раймонд, Фларанцін, Харлампій (Харлами, Харлам), Ян
Анна (Ганна), Валянціна, Галіна, Ізабела (Бэла), Мільбурга, Паўла, Рамана (Рома), Фларанціна, Францішка (Франка), Энафа
24 Альберт, Багуміл, Гаўрыіл (Габриель), Дзімітрый (Дзмітрый), Леанард, Мадэст, Марк, Матфей (Мацвей), Рафаіл (Рафал), Сяргей (Сергій), Уласій (Улас), Усевалад, Феліцыян, Францыск (Францішак), Цэзар, Этэльберт
Багуміла, Еўдаксія, Марта, Мілена, Феадора (Фядора), Фяліцыя
25 Алаізій, Альберт, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Антоній, Багуміл, Віктар, Генрих, Геральд, Данат, Зігфрыд, Каліст (Калікст), Мілаш, Мялецій (Мяленцій), Несцер (Нестар), Павел, Севасцьян (Севасціян), Сяргей (Сергій), Тарасій (Тарас), Цэзар, Яўгеній
Альдэтруда, Анастасія, Анжаліка, Вальпурга, Вікторыя, Ізабела, Мария, Моніка, Таміслава, Тэрэза, Эльвіра
26 Аляксандр, Андрэй, Васілій, Гаўрыіл (Гаўрыла, Габриель), Георгій, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Засіма (Засім), Іаан (Іван, Ян), Людамір, Лявон, Лявонцій, Марцініян, Мікалай, Міраслаў, Міхаіл, Несцер, Павел, Парфеній (Парфен, Парфён), Парфірый, Роберт, Сільвестр, Сімяон (Сымон, Сямён), Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Уладзімір, Фаўсцін (Фаўст), Цімафей, Ціт, Яўгеній, Яўлогій
Аліна, Анна (Ганна), Вера, Зоя, Ірына, Лютаслава, Малгажата, Міраслава, Паўла, Паўліна, Святлана, Софія (Соф’я, Сафія), Фаўсціна, Фацінія (Фаціна, Фаціння)
27 Альбін, Анісім, Аўксенцій (Аксён), Аўраамій (Абраам), Аўрамій (Абрам), Вальдэмар, Віктар, Гаўрыіл (Габриель), Грыгорый, Ісаакій (Ісакій, Ісак), Ісаія, Кірыл, Леанард, Лука, Людамір, Марон, Міхаіл, Пшыбаслаў, Рафаіл (Рафал), Трыфан, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Юлій, Юліян (Юльян), Юрый, Ян
Анастасія, Ангеліна, Анелія, Габрыіла, Ганарата, Ганарына, Рафаэлія (Рафаіла)
28 Абрам, Аляксей (Аляксій), Анісім, Гілярый, Іаан (Іван, Ян), Леанард, Лех, Людамір, Лютамір, Макар, Мікалай, Міхаіл, Освальд, Пафнуцій, Пётр, Пракоп, Раман, Сімяон (Сымон), Феафіл, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Філарэт (Філат), Яўсевій (Яўсей)
Вольта, Ефрасіння, Людаміра, Софія (Соф'я, Сафія)
29 Авакір, Агапіт, Алоній, Аманаф, Амон (Амоній), Антыёх, Анфім, Арый, Арыс, Атык (Ацік), Аўгуст, Афінадор, Афрадзісій, Афрыкан, Ахіла (Ахіл), Вавіла, Васілій, Веніямін (Веньямін, Беньямін), Віктар, Гаій, Геласій, Герман, Гілярый, Дабранег, Дамеціян, Данііл (Даніэль), Заіл, Зінон, Іаан (Іван), Іерамій. Іосіф (Юзаф), Іпярыхій, Ісаія, Ісіхій, Іўсцін (Усцін), Іяракс, Каліст, Кастар, Лаўрэнцій, Лонгін, Лот, Лютаслаў, Лявонцій, Наўкрацій, Нафанаіл (Нафан), Нон, Няктарый, Освальд, Паладзій, Паламон, Памва, Пап, Пасарыён, Пафнуцій, Піёр, Піцірун, Пятроній, Раман, Руф, Сілуян (Сільван), Сільвестр, Сімяон (Сымон), Фаласій, Феафіл, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Фока, Фядзім, Фяёна, Эладзій, Яўлалій (Яўлогій)
Еўпраксія, Іўліта, Іярыя, Караліна, Людміла, Сара, Урсула, Фамаіда, Феадула (Феадулія), Юстына
САКАВ1К
1 Альбін, Антоній, Валенцій (Валент, Уалент), Давід (Давыд), Данііл (Даніла), Іерамііл, Іерамія (Ерамей), Ілія (Ілья), Ісаія (Ісай), Іўліян (Юліян), Лявон, Макарый (Макар), Маруф, Павел, Памфіл (Панфіл), Парфірый, Радзіслаў, Самуіл, Селівон, Сялеўкій (Сялеўк), Феадул, Фелікс
Альбіна, Антаніна, Антонія. Еўдаксія, Іаанна (Яанна)
2 Аляксандр, Аўдзій, Генрых, Ермаген, Карл, Лука, Міна, Міхаіл, Па­вел, Сільверый, Сімпліцый, Фацін, Фёдар (Фяодар, Тэадор). Філіп. Хрысанф (Хрысант), Хрыстафор, Часлаў
Агнеса, Алена (Гелена), Амелія (Амалія), Анелія, Анна (Ганна), Галіна. Гальшка. Генрыка, Марыямна, Мар’яна, Паўліна, Радзіслава (Радаслава), Тэрэза, Часлава, Эльза
3 Агапіт, Акзельм, Ансельм, Будзіслаў, Іеранім, Кузьма (Касма), Леў, Марын, Пётр, Сімпліцый, Тыцыян, Уладзімір. Флавіян, Шыа, Ян Анна (Ганна), Кацярына, Кунягунда, Марына, Марыя, Моніка, Тэ­рэза
4 Антоній, Аркадзій, Архіп, Багдан, Вітаслаў, Дарафей, Дасіфей, Дзімітрый (Дзмітрый), Ісіхій, Казімір, Леў, Люцыян, Макарый (Макар), Максім, Пётр, Равула (Равул), Феадот (Фядот), Фёдар (Фяодар, Тэ­адор), Філімон, Ян, Яўгеній
Ада, Анжаліка, Анфія, Апфія, Аскліпіядота (Аскліяда), Казіміра, Люцыя, Плацыда, Яўгенія
5 Агафон, Адрыян, Амфілох, Амфія (Амфіян), Андрыян, Антоній (Антон), Афанасій (Атаназій), Варлаам (Варлам), Васілій (Васіль, Базыль), Вацлаў, Віргілій, Гардзіян, Геласій, Герасім, Давід, Данііл, Дзіянісій, Іаан (Іван, Ян), Ігнацій (Ігнат), Ілія, Іона, Карнаш, Карнілій (Карніла, Карніл, Карней), Кіпрыян (Купрыян, Купрэй), Конан, Леў, Лука, Люцыян, Лявонцій, Мікалай, Ніфант, Пахомій (Пахом), Пімен, Сава, Садок (Садонік, Садофій), Самон, Серапіён, Сергій (Сяргей), Сіл ьвестр, Фама, Феафіл (Тэафіл), Фёдар (Фяодар, Т эадор), Філіп, Фока, Фрэдэрык (Фрэдзіян), Хрыстафор, Ціт, Ціхан, Эўзебій, Юзаф, Яраслаў Агафона, Адрыяна, Алівія, Вацлава, Карнелія, Лявонія, Тэафіла, Тэрэза, Юзэфа, Яна
6 Адам, Аляксандр, Астап, Віктар, Вітольд, Георгій, Грыгорый, Данііл, Канстанцін, Клаўдзій (Клаўдзей), Марцініян, Павел, Філарэт (Філат), Цімафей, Юліян (Юльян), Ярдан. Яўстафій
Агнеса, Вікторыя, Вольга (Хэльга), Ія, Калета, Разалія, Ружа (Роза), Фрэдэрыка
7 Андрэй, Анціпа (Анціп), Афанасій, Варадат, Віктар, Іаан (Іван, Ян), Іосіф (Юзаф), Лімній, Маўрыкій, Мікалай, Міхаіл, Павел, Пётр, Рэ­нальд, Сергій (Сяргей), Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Уладзімір, Фаласій, Фама, Фацін, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Філарэт, Філіп (Піліп) Варвара (Барбара), Елісавета (Елізавета, Лізавета), Ірына, Малгажата, Марыя, Параскева (Праскоўя). Пярпетуя, Тамара, Тэрэза, Феліцыта, Яўгенія
8 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Антанін, Антыёх, Анціх, Апалоній, Вераконд, Вікенцій (Вінцэнт), Вяслаў, Грыгорый, Даміян (Дзям’ян), Зевін, Зінон, Іаан (Іван, Ян), Маісей (Майсей), Мікалай, Міхаіл, Мсціслаў, Палікарп, Паліхроній, Понцій, Сергій (Сяргей), Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Умфрыд, Феафілакт, Фелікс, Ферм, Філімон (Філіт), Эдвард, Юліян
Анна (Ганна), Бернардэта, Бяата, Вінцанціна, Вяслава, Матрона, Стафанія, Францыска (Францішка), Эмілія
9 Апол, Барыслаў, Брунон, Грыгорый, Дамінік, Іаан (Іван, Ян), Францыск (Францішак, Франц), Эразм
Барыслава, Дамініка (Дамінікія), Кацярына (Кая), Мсціслава, Софія (Соф'я, Сафія), Францішка
10 Аляксандр, Багуслаў, Бажыслаў, Купрыян, Макарый (Макар), Маркіян, Марцэль, Мікалай, Сімпліцый, Тарасій (Тарас), Эміль (Эмілій), Ян
Берта, Марцаліна, Мсціслава, Яўгенія
11 Бенядзікт (Венядзей), Дамінік, Іаан (Іван), Кандзід, Канстанцін, Людаслаў, Парфірый, Пётр, Півоній, Пракоп, Сафроній (Супрын), Севасцьян, Супрыян, Сяргей (Сергій), Філіп, Эдвін, Яўлогій Анжаліка, Анна (Ганна), Бальбіна, Канстанцыя, Кацярына, Людаслава, Пелагея (Пелагія), Разалія
12 Алаізій (Алаіз), Бярнардзій (Бярнард, Бярард), Грыгорый, Іаан (Іван), Інакенцій, Максіміліян, Міхаіл, Павел, Пётр, Пракофій (Пракоп), Сергій (Сяргей), Фалалей (Фалялей), Феафан (Феафаній, Тэафан), Фёдар, Ціт
Амелія, Бярнарда (Бернардзіна), Гражына, Сабіна, Усціння, Фіна, Юзафіна, Юстына
13 Арсеній, Варсанофій, Васілій (Васіль, Базыль), Іаан (Іван, Ян), Касіян (Касьян), Леанард, Ляандар, Марк, Мікалай, Несцер, Нікіфар (Нічыпар), Пратэрый, Радарык, Раман, Сабін, Серафіён, Сергій (Сяргей), Феакцірыст, Феакціст, Эльдрад, Эрнэст (Эрнст)
Ада, Бажэна, Галі, Кіра, Мадзеста, Марына, Марыя, Патрыцыя (Патрыкія), Рамуальда. Хрысціна (Крысціна), Яўстафія
14 Аляксандр, Антоній (Антон), Баніфат, Васілій, Веніямін (Веньямін), Захарый (Захар), Іаан (Іван, Ян), Лазар, Лявон, Маркел, Марцірый, Міхаіл, Несцер, Пётр. Расціслаў, Трывімій, Фабрыцій, Якуб, Яраміл Аліцыя, Аляксандра (Алеся), Анна (Ганна), Антаніна, Вольга, Дамініка, Дамніна, Дарыя (Дар’я), Ева, Еўдакія, Матрона, Мацільда, Надзея, Паўліна, Расціслава, Яраміла
15 Агафон, Арсеній. Артамон, Арцямід, Захарый (Захар), Клеменс (Клемянцін), Логвін (Лонгін), Людвіг, Траадзій, Феадот (Фядот, Багдан), Хрыстафор
Агафона, Алаіза, Вераніка, Ірына (Ірэна), Клемянціна, Луіза, Лукрэцыя, Людвіга, Яўфалія
16 Аўрам, Васіліск, Гаўрыіл, Герберт, Гілярый, Заіл, Зіновій, Зінон, Кірыл, Кірыяк, Кляонік (Кляон), Міхаіл, Мяфодзій (Мятодзій), Рэнат, Таціён, Фруктозій, Юліян (Юльян), Ян, Яўтропій (Яўтроп) Актавія, Габрыіла, Генрыка, Зоя, Ізабела, Марфа, Мяфодзія, Піяма, Рэната, Эўзебія
17 Аляксандр, Антоній (Антон), Армін, Васілій, Вітольд, Вячаслаў, Габрыель, Герасім, Грыгорый, Данііл, Збігнеў, Іаасаф (Іасаф), Іакаў (Якаў, Якуб), Іларыён, Павел, Патрык, Юзаф, Ян
Гертруда, Канстанцыя. Рэгіна, Рэната, Юліянія (Ульяна, Улляна), Яфімія
18 Агапей, Адрыян, Аляксандр, Андрыян, Анісій, Анісім, Ансельм, Багуслаў, Браўлій, Гвідон. Давід, Іаан (Іван, Ян), Ісіхій, Канстанцін, Кірыл, Конан, Лука, Мардарый (Мардар), Марк, Мікалай, Наркіс (Пар­ные), Сальватор, Стэфан (Сцяпан), Феафан (Тэафан), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Фрэдзіян, Фядулій, Эдвард (Эдуард), Яўлампій (Яўламп, Яўлам), Яўлогій
Багуслава, Іраіда (Ірыяда), Сабіна, Стафанія, Эрыка
19 Андрэй, Аркадзій, Аэцій, Багдан, Баляслаў, Васілій, Васой, Іоў, Каліст. Канстанцін, Конан, Марк, Маркел, Марцалін, Мелісен, Феафіл, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Юзаф, Ян
Алена, Анна (Ганна), Багдана. Ванда, Моніка, Юзафіна (Юзэфа)
20 Агафадор, Анатолій, Архіп, Васілій, Вінцэнт, Вульфрам (Вальфрам), Герберт, Грыгорый, Емяльян, Капітон, Кутберт (Куберт), Марцін, Маўрыкій, Мікалай, Ніл, Павел, Патрыкій, Севасцьян, Эдмунд, Элпідзій (Элпідзіфор), Эферый, Юзаф, Ян, Яўгеній, Яфім, Яфрэм Аляксандра, Анна, Антаніна, Вінцанціна (Вінцэнція), Еўдакія, Ка­цярына, Кіра, Клаўдзія, Ксенія, Марыя, Матрона, Надзея, Ніла, Феадосія, Яўхімія
21 Арсеній, Арыст, Афанасій, Бенядзікт, Дамецій (Дзяменцій), Ерм, Іаан (Іван, Ян), Лазар, Любамір, Мікалай, Пафнуцій, Серапіён, Уладзімір, Фартунат, Феадарыт, Феафілакт, Фелікс, Філамен (Філумен, Філон)
Анастасія, Бенядзікта, Любаміра
22 Аглаій, Акакій, Актавіян, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Ангій, Афанасій, Аэцій. Багуслаў, Бальдвін, Бенвянуцій, Валенцій (Валент), Валерый, Валянцін, Васілій, Вівіян, Гаій, Гаргоній, Грыгорый, Дамецій, Дамеціян, Дамінік, Дзімітрый(Дзмітрый),Домній(Домн),За-
харый (Захар), Іаан (Іван, Ян), Іаасаф (Іасаф), Ілій, Ілія (Ілья), Іліян, Іраклій, Ісіхій, Кандзідзій (Кандзід), Кесарый, Кірыён, Кірыл, Клаўдзій, Ксанфій (Ксанф), Лісімах (Лісім), Лявон, Лявонцій, Мелітон, Мікалай, Міхаіл, Павел, Прыск, Сакердон (Сакута), Сакура, Северыян, Севярын, Сісіній, Смарагд, Сяргей (Сергій), Тарасій (Тарас), Урпасіян, Феадул, Феафіл (Фяфіл), Філакцімон, Флавій, Худзіён, Экдзікій (Экдзікт, Якдзікт), Эпафрадзіт, Яўноік, Яўціхій (Еўціхей) Аляксандра (Алеся), Багуслава, Бяата, Кацярына, Лея, Лявонія, Наталія (Наталля), Эпафрадзіта, Юлія
23 Актавіян, Альфонс, Анект, Віктар (Віктарын), Дамінік, Дзімітрый (Дзмітрый), Дзіядор, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Збыслаў, Кадрат, Кандрат, Клаўдзій. Крыскент, Купрыян (Кіпрыян, Купрэй), Леанід, Мяфодзій, Нікіфар (Нічыпар), Отан, Павел, Папій, Руфін, Сатарын, Серафіён (Серапіён), Серафім, Турыбій, Фелікс, Юзаф
Анастасія (Настасся), Васіліса (Васіліда, Васіліна), Галі, Галіна, Кацярына, Ніка, Нунехія, Пелагея, Рафаэлія (Рафаіла), Рэвека (Рафка), Феадора (Фядора), Фелікса, Харыеса
24 Аляксандр, Анціпій (Анціп), Васілій, Гаўрыіл (Габрыель, Гаўрыла), Дзіянісій (Дзяніс), Епімах (Эпімах), Марк, Патрыкій, Півоній, Раман, Рамул (Ромул), Сафроній (Сафрон), Сіман, Сімяон (Сымон, Сямён), Ян, Яфім (Яўфімій)
Кацярына, Марыя, Софія (Соф’я, Сафія)
25 Аляксандр, Ваўжынец, Веліслаў, Венцаслаў. Вячаслаў, Грыгорый, Дзізмас, Епіфаній (Епіфан), Іаан (Іван, Ян), Ірыней (Ірыній), Канстанцін, Квірын, Нікадзім, Пракоп, Прохар, Сімяон (Сымон, Сямён), Сяргей (Сергій), Уладзімір, Феафаній (Феафан, Тэафан), Фіняес Венцаслава, Люцыя, Малгажата, Марыёля, Марыя. Матрона, Міхаліна, Тамара, Язафата
26 Аляксандр, Анін, Афрыкан, Баронцій, Браўліён, Бярхарый, Віктар, Грыгорый, Кадрат, Касіян, Кастул, Людгард, Мікалай, Міхаіл, Нікіфар (Нічыпар), Пётр, Публій (Пуплій), Сабін (Савін), Феадосій (Тэадосій), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Цімафей (Цімох), Цярэнцій, Эмануіл (Эмануэль)
Вольга, Ларыса, Люцыя, Публія, Сабіна, Фёкла, Хрысціна (Хрысціння)
27 Аляксандр, Аўгуст, Бенядзікт (Венядзікт, Венядзей), Іаан (Іван, Ян), Міхаіл, Расціслаў, Роберт, Руперт, Феагност, Эрнэст (Эрнст), Яўсхім Бажэна, Лідзія, Эдзіта, Яніна
28 Агапій. Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Антон, Вацлаў, Гунтрам,
Дарафей, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Іларыён (Іларый), Кастар,
Конан, Кшэсіслаў, Малахій, Міхаіл, Нікандр, Пратэрый (Прот),
Пуплій, Раміл, Сікст, Стэфан, Цімалай, Юзаф, Ян
Анелія (Аняліна), Вацлава, Іаанна (Жанна), Соф’я (Софія, Сафія), Сцепаніда
29 Аляксандр, Афанасій (Апанас), Арыставул, Астап, Бяртольд, Віктар (Віктарын), Вільгельм, Гельмут, Іўліян (Юліян, Юльян), Кірыл, Марк, Маркел, Нікадзім, Пап, Рудольф (Людольф), Сабін (Савін), Серапіён, Сцяфан (Стэфан), Трафім, Фал, Яўстафій
Анна, Віктарына, Марыя, Яўстафія
30 Агапіт, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Амадэй, Віктар, Дабрамір, Іакім, Квірын, Леанард, Лявон, Лявонцій, Макарый (Макар), Марын, Рагул, Секунд, Фусік, Ян
Амалія (Амелія), Анелія, Бальбіна, Дабраміра, Леанарда, Марына, Эрнэсціна
31 Анін, Бенядзікт, Веньямін (Беньямін), Віктар, Гвідон, Дабрамір, Дзімітрый (Дзмітрый), Збігнеў, Карнель, Кірыл, Мікалай, Трафім, Яўкарпій (Яўкарп)
Бальбіна, Вікторыя, Ірына, Кардулія, Карнелія, Марыя, Наталія (Наталля)
КРАСАВІК
1 Вянанцій (Вянапцій), Гільберт, Гугон, Дарый, Дзіядор (Дыядор), Збігнеў, Збыслаў, Іаан (Іван, Ян), Іасон (Асон, Ясон), Інакенцій, Келсій (Цэльсій), Клаўдзій, Крысан, Марыян, Маўр, Панхарый, Патрык, Сімяон (Сымон, Сямён), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Хрысанф (Хрысан) Агапія (Агап’я), Адарыя (Дарыя, Дар'я), Васа (Васёна), Гражына, Іларыя (Ілірыя), Ірына (Ірэна), Іўліянія, Клаўдзія, Марыя, Матрона, Соф’я (Соф’я, Сафія). Фядора, Хіанія
2 Авундзій (Абундзій), Аронас, Васілій (Васіль, Базыль), Вікенцій, Віктар, Дамінік, Ефрасін (Еўфрасін), Іаан (Іван. Ян), Іасія, Леапольд, Мікіта, Павел, Патрыкій (Патрык), Сава, Себасцьян (Севасціян), Сергій (Сяргей), Уладзіслаў (Уладыслаў), Урбан, Фацін, Францыск (Франц, Францішак)
Аляксандра (Алеся), Анатолія, Анжэла, Дамініка, Дамніна, Ефрасіння, Кірыена, Клаўдзія (Клаўдзея), Марыя, Матрона, Параскева (Пра-
скоўя), Уладзіслава (Уладыслава), Ульяна (Улляна, Юліянія), Фацінія (Фаціда, Фаціна, Святлана), Феадора (Фядора, Тэадора), Феадосія (Фядосія, Фядосся, Цеадозія), Фота, Францішка, Яўфрасія, Яфімія (Яўхімія, Яўфімія)
3 Алаіз, Бенядзікт, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Кірыл, Панкрат, Рычард (Рыхард), Севасціян, Серафім, Сікст, Сільвестр, Уладзімір. Ульпіян, Фама, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Юзаф
Бянігна, Ірэна, Праскоўя (Параскоўя), Рэната
4 Агафапод, Амброс, Бенядзікт, Васілій, Вацлаў, Ісаакій (Ісак), Ісідар. Лазар, Пётр, Платон, Траян, Феадул (Тэадул), Францыск (Францішак)
Анна, Вацлава, Вяслава, Драсіда, Інга, Квірына, Люцыя, Міраслава
5 Аляксей (Аляксій), Амфілохій (Амфілох), Багалеп (Феапрэпій), Васілій, Вікенцій (Вінцэнт), Генадзій, Дзімітрый (Дзмітрый), Ерамей, Ілія (Ілья), Карл, Клеафас, Кранід (Кроній), Макарый (Макар), Македоній (Македон), Нікан, Сергій (Сяргей), Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Феапрэлій, Філіт
Анастасія (Настасся), Варвара (Барбара), Ірына (Ірэна), Караліна, Кацярына (Кая), Лідзія, Фярвуфа, Юльяна
6 Адам, Артамон, Арцемій (Арцём), Багалеп, Вільгельм, Дзіяген, За­харыч (Захар, Захарый), Іакаў (Якаў, Якуб), Ірыней, Павел, Пётр, Прудэнцій, Сцяфан (Стэфан), Уладзімір, Цэлясцін, Часлаў, Юлій. Юліян, Яўціхій (Еўціхей)
Ада, Вільгельміна, Ізольда, Карнелія, Марцаліна, Марыя, Піярына (Пярына), Прудэнцыя, Цэлясціна, Экразія, Энграція, Энкрація
7 Аляксандр. Армін, Генрых, Герман, Данат, Епіфаній, Іаан (Жан. Ян), Ліберт, Пніэцлаў, Руфін. Сава, Сатурнін, Уладыслаў, Ціхан, Юзаф, Юрый
Данута, Клара (Кларыса), Уладыслава (Уладзіслава)
8 Авіў, Агній (Агн), Амадэй, Аманцій, Апалінар, Апалоній, Арпіла (Арпіл), Вальтэр, Васілій, Вафусій, Верк (Вяркей), Гаўрыіл (Гаўрыла, Габрыель), Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Ігафракс, Ірыней, Іской, Максім, Малх, Рэас, Санірыл, Севярын, Сігіц, Сіла, Станіслаў, Суімвел, Сымон (Сямён), Уладзімір, Ферм, Філ, Эрвін, Януар, Яраслаў Ала, Анімаіда (Анімаіса), Анна, Апалонія, Бяата, Гаафа, Дзіяна, Дукліда, Ларыса, Маіка, Маміка, Параскева (Праскоўя), Уірка, Цэзарына (Цэзарыя), Эма, Юлія
9 Ахаз, Вадзім, Генрых, Гугон, Дамінік, Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван. Ян), Ірыней. Максім, Манаіл, Мануіл, Марцэлій, Уладзімір, Феадосій, Яўпсіхій
Вальдэтруда, Генавефа, Дабраслава, Касільда, Марцаліна, Марыя, Матрона, Мая, Пелагея (Палагея)
10 Аляксандр, Апалон, Афрыкан, Баян, Бэда, Варахісій (Варахій), Васілій (Васіль, Базыль), Данііл (Даніэль), Іаан (Іван, Ян), Іларыён (Ларыён), Іона, Макарый (Макар), Максім, Мікалай, Міхаіл, Паладзій. Пампей, Стэфан (Сцяпан, Сцяфан), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Фульберт, Цярэнцій, Эзяхель, Яўстрацій (Яўстрат)
Магдаліна, Малгажата, Марыя, Міхаліна, Стафанія, Эльза
11 Анціп, Астап, Варсанофій, Варфаламей, Галганій (Галганон), Генрых, Домній (Домн), Іаан (Іван, Ян), Іона, Ісаак, Кірыл, Леанід, Лявон, Марк, Міхаіл, Райнер, Станіслаў, Філіп (Піліп), Ярамір, Яўстафій (Астафій)
Арлета, Леанарда, Маргарыта, Эма
12 Алферый, Андрэй, Апалос. Апелій, Васілій (Васіль, Базыль), Віктар, Віктарыян, Давід, Даміян (Дзям’ян), Засіма (Засім), Зянон, Іаад, Іаан (Іван, Ян), Канстанцін, Кесар, Кіфа, Любаслаў, Людамір, Людаслаў, Панцеляіман (Панцеляймон, Панцялей), Саба, Сава, Сасфен, Сафроній (Сафрон), Эпафрадзіт, Юзаф, Юлій
Аксана, Вікторыя, Людаслава, Сабіна, Тэрэза, Юлія, Явула
13 Апалоній, Аўда, Веніямін (Веньямін), Гермянгільд, Геронцій, Іаан (Іван), Інакенцій, Іона, Іпацій (Іпат), Карп. Марцін. Патуль, Пшэмыслаў, Саба, Сабін, Урсын (Урсыцін)
Герменгільда, Іаанна, Іда, Марцаліна, Прадслава
14 Аза, Аўраамій, Аўрамій (Аўрам), Ахаз. Бенядзікт, Бернардзін, Валерый, Валяр’ян, Варсанофій, Васілід, Геронцій, Людвіг, Лямберт, Ма­карый (Макар), Максім, Сергій (Сяргей), Усцін, Фронта, Харытоній (Харытон), Хрыстафор, Цівурцій, Яфім (Яўфімій)
Бернардзіна, Валерыя, Вераніка, Ідалія, Лідвіна (Ліндвіна), Людвіга (Людвіна), Марыя, Юльяна, Юстына
15 Авундзій (Абундзій), Амфіян, Васілій, Вацлаў, Даміян (Дзям’ян), Карл, Кесар, Крыскент, Крыскенціян, Леанід, Палікарп (Палікарпій), Патэрн, Паўсіліп, Пётр, Станіслаў, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Цівурцій, Ціт, Цэзар, Эдэсій (Ядзесій)
Анастасія, Васіліса (Васіліна), Вацлава, Караліна, Людвіга (Людвіна)
16 Бенядзікт, Віфоній, Галік, Дзій, Ілірык, Калікст, Калістрат, Кантард, Квінціліян, Крыскент, Купрыян, Лазар, Леанід, Магнус, Марцьян (Марціян), Мікіта, Патрык, Публій (Публія), Сукцэсій, Турыбій, Ур­бан, Фелікс, Фронта, Фруктозій, Эводзій, Элпідзіфор, Эрвін, Юзаф, Я вод
Бернадэта (Бернардэта), Ксенія, Марыя, Софія (Соф’я, Сафія), Феадосія (Фядоцця, Фядосія, Фядосся, Цеадозія), Цэцылія, Энкрація, Юлія
17 Адольф, Ахаз, Веніямін, Георгій, Гераклій, Гермаген, Данат, Засіма, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Інакенцій, Іосіф (Юзаф, Язэп), Мікалай, Нікіфар (Нічыпар), Патрык, Пётр, Роберт, Рудольф, Сімяон (Сямён), Стэфан (Сцяфан, Сцяпан), Эляш
Аніцэта (Аніта), Вераніка (Вірынея), Клара (Кларыса), Марыя, Раберта. Фярвуфа
18 Агафапод, Аляксей (Аляксій), Апалоній, Багуміл, Багуслаў, Вернер, Гальдзін, Гасціслаў, Гвідон, Іоў, Лазарыян, Марк, Мікалай, Палікарп, Платон, Пуплій, Рычард, Сімяон (Сямён, Сымон), Фарвін, Феадул (Фядул), Флавій, Фядулій, Фяёна, Эляўтар, Ян
Аліцыя, Афанасія, Багуміла, Багуслава, Гацлава, Марыя, Рычарда. Феадора (Фядора), Харыціна
19 Адольф, Архілій (Архелій), Вернер, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў), Іерамій, Іерамія (Ерамей), Конрад, Лявон, Лявонцій, Мяфодзій, Няфёд, Пафнуцій, Пётр, Прохар, Севасціян (Себасцьян, Севасцьян), Уладзімір, Фама, Ціман, Юрый, Яўціхій (Еўціхей)
Леанціна, Марта, Мацільда, Платаніда, Хільдамарка, Эма, Яўціхія
20 Анастасій (Анастас), Аніцет, Антоній, Аркадзій (Аркадзь), Ахіла, Баляслаў, Гаўрыіл (Габрыель), Георгій, Геральд, Дамінік, Данііл, Зінон, Каліопій, Маркел (Маркелін), Марціян, Марыян, Руфін (Руфім), Севасцьян, Секунд, Сераніён, Фабіян, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Часлаў
Агнеса, Акіліна (Акуліна), Амалія (Амелія), Баляслава, Вераніка, Еўдакія, Часлава, Эвяліна
21 Абелярд, Агаў, Адам, Анастасій (Анастас), Ансельм, Апалоній, Арыс, Арыст, Асінкрыт. Варфаламей, Драгаміл, Ерм, Ермій, Ірадзіён (Радзівон, Радыён), Канрад, Келясцін (Цэлясцін), Нікадзім, Ніфант
(Ніфанцій), Паўсіліп, Раман, Руф, Сергій (Сяргей), Сымон, Фелікс, Флягонт
Анастасія, Елісавета, Надзея, Сандра, Фелікса, Фэля
22 Агапіт, Аўдзей, Аўдзіес, Вадзім, Гаій, Гаўрыіл (Габрыель), Дзісан, Ідзій, Каятан, Конрад (Канрад), Леанард, Леанід, Лука, Лявон, Лявонцій, Марыяў, Сотэр, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Яўпсіхій Кая, Лявонія, Маргарита
23 Адальберт, Азадан, Аляксандр, Аўдзікій, Африкан, Войцех, Герард, Грыгорый, Дзімітрый (Дзмітрый), Зіновій, Зінон, Іакаў (Якаў, Якуб), Ідзій, Максім, Пампей (Помпій), Пампій, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Флягонт, Цярэнцій, Юрый
Алена (Гелена), Ілона, Ірма (Ірміна), Яўлампія
24 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Анцім, Анціпій (Анціпа, Анціп), Варсанофій (Варсаноф), Варфаламей, Вільфрыд, Войцех, Гарацый, Грыгорый, Дэадат, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Марцініян, Марцям’ян, Мікалай, Пётр, Пігасій, Пракес (Прокес), Прохар, Пяр­там, Фармуфій, Фелікс, Фідэль, Юрый Аляксандра, Дэбора (Дэвора), Марыя
25 Анін, Афанасій (Апанас), Валенцій, Васілій, Давід, Зіновій, Зінон, Іаан (Іван, Ян), Ісаак (Ісак, Ісакей), Каліст, Кларэнцій, Марк, Міна, Пасікрат, Пётр, Радацех, Стэфан, Сяргей (Сергій), Эрмін, Явангел, Яраслаў
Анфуса, Афанасія, Кацярына, Франка, Эльвіра, Эрвіна, Яраслава
26 Анаклет, Артамон (Арцямон), Аўрэлій, Васілій, Вільгельм, Іосіф, Клаўдзій, Крыскент, Леапольд, Марцалін, Марцэлій, Нікадзім, Павел, Папіла, Перагрын. Рычард, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Трафім Іаанна, Клара, Магдаліна, Мажэна, Марфа, Марцаліна, Марына, Ма­рыя, Саламія, Сусанна, Тамара, Фамаіда, Эрвіна
27 Азат, Аляксандр, Анастасій, Андрэй, Антоній (Антон), Ардаліён, Астап, Жэміслаў, Іаан (Іван, Ян), Кастар, Лібяраль, Марцін, Пётр, Сіман, Сымон, Сяргей (Сергій), Феафіл, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Юзаф, Яўстафій (Еўстафей)
Анастасія, Зіта, Марцаліна, Тэафіла, Фяліцыя
28 Агапіт, Аляксандр, Анастасій (Анастас), Андрэй, Арыстарх, Вале­рий, Віктар, Віталій (Віталь), Дада, Дамеціян, Дзяменцій (Дамецій), Засіма (Засім), Іакаў (Якаў), Іардан (Ярдан), Іўхірыён, Кандрат, Квін-
ціліян (Квінтыліян), Лукіян (Лук’ян), Людвіг, Максім, Марк, Мімнянос, Нерангіёс, Павел, Паліеўкт (Палуект), Пётр. Прудэнцій, Пуд, Сава, Север, Сухій, Талалій, Трафім, Феадарыт, Фока. Ян, Яфім Анастасія (Настасся), Богна. Валерыя, Васіліса (Васіліна, Васіліда), Іаанна, Людвіга, Паўліна
29 Антоній, Ахард, Багуслаў, Барыслаў, Гугон, Гур’ян, Канстанцін, Леанід, Лукіян, Пётр, Роберт, Савер, Север, Торпес, Ціхан, Ціхік Агапія (Агап’я, Агапея, Агата), Ангеліна. Барыслава, Васіліса, Галіна, Ірына, Каліса, Кацярына, Маргарыта, Ніка. Нунехія, Петрунелія, Раберта. Феадора (Фядора), Харыеса, Хіанія
30 Агапіт, Адрыян, Азат, Акакій, Аляксандр. Ананія (Ананій), Андрыян, Аўдзялай, Бенядзікт, Варфаламей, Ваўжынец, Данат, Засіма (Засім), Іакінор, Іосіф (Юзаф), Людвіг, Марын, Мар'ян, Міхаіл, Мяркурый (Мяркул, Мяркур). Пампей, Пётр, Пій (Піус), Сімяон (Сымон. Сямён), Усфазан (Хусдазат). Фёдар (Фяодар, Тэадор), Фусік, Якаў (Якуб)
Аскітрэя, Даната (Данатэла), Елісавета (Лізавета), Кацярына, Лілія, Марыя, Мар’яна, Тамара, Хваліслава
МАЙ
1 Акіндзін (Акундзін), Арэнцій (Арэст), Асаф, Аўгуст, Аўгусцін, Аўксенцій, Віктар, Вісарыён, Грыгорый, Ерамей, Зацей, Зігмунд, Зінон, Зоцік, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Карл, Кузьма (Касма), Любамір, Рычард, Северыян, Севярын, Фама, Філіп, Юзаф Анелія, Іаанна, Караліна, Леанарда, Мая, Тамара, Юзэфа, Ярэма
2 Анастасій (Анастас), Анатолій, Антанін, Арсенцій, Афанасій, Барыс, Валенцій, Вальтэр. Віктар, Георгій, Зігмунд (Зыгмунд), Іаан (Іван, Ян), Кірыяк, Лонгін. Нікіфар (Нічыпар), Пафнуцій, Станіслаў, Трыфан, Фелікс. Фяёна (Фяён, Тэон), Хрыстафор, Юзаф, Яўгеній (Яўген)
Анастасія, Матрона. Цэлясціна
3 Аляксандр, Анастасій, Аўраамій, Гаўрыіл (Габрыель), Грыгорый, Мікалай. Мікіта, Пётр, Станіслаў, Феадосій (Тэадосій), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Філіп (Піліп), Цімафей. Эдвард (Эдуард), Ювяналій, Якуб
Антаніна. Жакліна, Марыёля, Марыя, Маўра, Тавіфа, Фядора
4 Агапій, Акуціён, Аляксей (Аляксій), Апалос, Готард, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Дысідэрый (Дзесідзерый), Дыяскор (Дзіяскор), Емяльян (Эміліян), Іаан (Іван, Ян), Іануарый (Януарый), Ісаакій (Ісакій), Кадрат, Конрад, Максіміян, Мікалай, Паўлін, Пракул (Прокул), Сакрацій (Сакрат), Сасія, Свентазар. Святаслаў, Секунд, Сосій, Уладыслаў, Фаўст, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Фларыян, Юрый, Яўціхій (Еўціхей)
Амелія, Антаніна, Антонія, Моніка, Пелагея, Тэртулія, Філіпія (Філіпіна), Эльвіра
5 Авярцін, Астап, Брытоній, Вальдэмар, Варфаламей, Вінцэнт, Віталій, Гаўрыіл, Гілярый, Готард, Грыгорый, Дзімітрый (Дзмітрый), Казімір, Клімент (Клім), Лука, Максім, Нафанаіл, Пій, Платон, Станіслаў, Усевалад, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Эрык, Юранд, Яўстафій Вінцанціна, Віталіна, Ізіда, Ірына (Ірэна), Клемянціна, Сабіна, Та­мара
6 Авідзій, Анатолій, Гасцівіт, Георгій, Дамінік, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Люцыян, Мар’ян, Пётр, Пратальён, Сульпрыцій, Філіп (Піліп), Эводзій, Юранд
Аляксандра (Алеся), Бенядзікта (Бяніта), Софія (Соф’я, Сафія), Юдзіта
7 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Аўгуст, Аўгусцін, Бенядзікт, Бранка, Валянцін, Лонгін, Людамір. Лявон, Лявонцій, Нявон, Паісій, Пасій (Пасікрат), Сава, Сергій (Сяргей), Фама, Флавій, Фларыян, Юрый, Ян, Яўсевій (Яўсей)
Вінцанціна, Гізэлія, Густава, Даміцыла, Елісавета (Альжбета, Елізавета, Лізавета), Людміла, Лявонія, Марыя, Флавія
8 Ака (Акакій), Арсеній, Ахаз, Баніфацый. Васілій. Віктар, Дысідэрый (Дзесідзерый), Іаан, Іосіф (Юзаф). Карнілій, Марк, Нікадзім, Селіверст (Селівёрст), Сергій (Сяргей), Сільвестр, Станіслаў, Фрэдэрык Альжбета (Лізавета), Анна (Ганна), Вікторыя (Віта), Іаанна, Магдаліна, Марыя, Марфа, Саламея (Саламія), Станіслава, Сусанна, Та­мара
9 Бажыдар, Бяацій, Васілій (Васіль), Геронцій, Грыгорый, Іаан (Іван, Ян), Іаанікій (Анікей), Ісай, Карл. Мікалай, Пахомій (Пахом), Пётр, Стэфан (Сцяфан, Сцяпан), Юзаф
Глафіра, Караліна, Кацярына, Марыя, Фёкла (Тэкля)
10 Антанін, Антоній (Антон), Аўксенцій, Вільгельм, Гардзіян, Гардон, Іаан (Іван, Ян), Ісідар, Катальд, Мікалай, Павел, Пётр, Сергій (Сяргей), Сімпліцый, Сімяон (Сымон, Сямён), Стэфан (Сцяфан, Сцяпан), Філадэльфій (Філадэльф), Юзаф, Яўлогій
Анастасія (Настасся), Антаніна, Беатрыса, Марыя
11 Адальберт, Анфім, Анцім, Бенядзікт, Вальтэр, Віталій, Дада, Зіновін, Зінон, Іакаў (Якаў, Якуб), Іакісхол, Іануарый (Януарый), Іасон (Ясон, Асон), Ігнацій (Ігнат), Квінціліян (Квінтыліян), Кірыл, Леў, Людамір, Лютагнеў, Лявонцій, Маёль, Максім, Мамерт, Мамій, Марсалій, Мурын, Нявон, Сасіпатр, Сатарній (Саторній, Сатарнін), Уладыслаў, Фаўсціян, Філіп (Піліп), Францыск (Францішак), Яўсевій (Яўсей), Яўфрасій (Яфрасій)
Анна (Ганна), 1га, Інга, Керкіра, Кіра, Міра, Міранда, Міраслава, Уладыслава. Францішка
12 Амфілохій (Амфілох, Амфін), Анціпатр, Арцема (Арцём), Ахіл (Ахіла), Васілій, Герман, Дамеціян, Дамінік, Дзіядор (Дыядор), Епіфаній, Леапольд, Магн. Мурын, Мямнон (Мемнан), Няктарый, Нярэй, Панкрацій (Панкрат), Радапіян, Руф, Фаўмасій, Феагнід, Феадот (Фядот, Багдан), Феасціх, Філімон, Якуб, Ян
Анна, Дамініка, Даміцыла, Іаанна, Імельда, Рыхтруда, Юта
13 Андрэй, Аронас. Багдан (Фядот), Васілій, Гервасій, Губерт, Данат, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Ігнацій (Ігнат), Максім, Мікіта, Роберт, Сірвацій, Цешыслаў
Агнеса, Аляксандра, Афелія, Глікерыя (Глікія), Глорыя, Дамініка, Магдаліна, Марыя, Разалія
14 Акакій, Баніфацый (Баніфат), Вата, Герасім, Дабраслаў, Дамінік, Ігнацій (Ігнат), Іерамііл, Іерамія (Ерамей), Ісідар, Макарый (Макар), Максім, Матфей (Мацвей), Міна, Міхаіл, Пафнуцій, Фартунат, Фелікс, Эрамберт, Яфім (Яўфімій)
Бона, Віялета, Дамініка, Даміслава, Марыя, Ніна, Саламея, Тамара, Юстына
15 Аўраамій, Аўрамій (Аўрам), Афанасій (Апанас), Барыс, Віктар, Глеб, Давід (Давыд), Дзіянісій (Дзяніс), Ісідар (Сідар), Кірыяк, Кіпрыян (Купрыян), Міхаіл, Раман, Севярын, Феадул, Эспер (Еспер), Ян Аляксандра. Берта, Вікторыя. Віталія, Зоя, Малгажата, Надзея, Софія (Соф'я, Сафія), Тавіфа, Яніна
16 Адам, Андрэй, Антоній, Аўдон. Брандан, Венцаслаў, Ганарат, Мікалай, Пасідзій, Перагрын, Пётр, Сіман, Сімяон (Сымон, Сямён), Убальд, Феадосій, Феафан (Тэафан), Фелікс, Цімафей, Ян Еўпраксія, Іўліянія (Юліянія, Юльяна), Маўра, Яніна
17 Альвіян, Багдан, Барыс, Брунон, Віктар, Іаан (Іван, Ян), Ісаакій (Ісак), Кірыл, Клеменс, Кліменцій (Клімент), Мікалай, Мікіта, Нікіфар (Нічыпар), Ніфант, Радбод, Салівон, Селівон, Сільван, Славамір. Станіслаў, Эразм
Антонія, Вераніка, Генрыэта. Пелагея. Станіслава
18 Аляксандр, Варлаам, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Леанард, Мыслібор, Станіслаў, Фелікс, Эрык, Яфрэм
Аліцыя, Аляксандра (Сандра), Галіна, Ірына, Эрыка, Яніна
19 Вакх, Вальдэмар, Варварый (Варвар), Вукашын, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Івон, Іоў, Калімах, Калогер. Крысп (Крыспін), Мікалай, Мілан, Міхей, Пётр, Урбан, Фелікс, Цэлясцін
Дарацея (Дарота), Петрунелія, Цэлясціна (Келясціна)
20 Авіў, Акакій, Аляксандр, Анастасій, Антоній (Антон), Бернардзін, Бярнард, Васілій, Давід, Зянон, Іаан (Іван, Ян), Іосіф (Юзаф), Ісідар (Сідар). Іясей, Міхаіл, Ніл, Пётр, Пір, Сава, Сімяон (Сямён), Стэфан (Сцяпан, Сцяфан), Урбан, Фадзей (Тадэвуш), Фёдар (Фяодар, Тэадор). Шыа, Эляўтарый
Аляксандра. Віктарына (Вікторыя), Данута, Івона, Крысціна (Хрысціна), Ніла
21 Арсеній (Арсенцій), Валянцін, Віктар, Гемініян, Данат, Іаан (Іван, Ян), Ісідар, Карл, Крысп, Нікіфар (Нічыпар), Патэрн, Пімен, Сімяон (Сымон, Сямён), Тэабальд, Хрыстафор. Цімафей (Цімох). Яўгеній Вікторыя, Іаанна (Яна), Тамара
22 Антон, Васілій, Вяслаў, Гуміліт, Дзімітрый (Дзмітрый), Іосіф (Юзаф), Ісаія (Ісай), Мікалай. Отан. Раман, Сімяон (Сямён), Урбан, Хрыстафор. Шыа, Эміль. Ян
Ала, Алена (Гелена), Вяслава, Маргарыта (Рыта), Раксана, Рома, Юлія
23 Алфей (Алфій), Анісім, Баляслаў, Ганарат, Губерт, Дысідэрый (Дзесідзерый), Іаан (Іван. Ян), Ісіхій, Кіпрыян (Купрыян, Купрэй), Кірыл, Кірын, Крысп, Лявонцій, Міхаіл, Сіман, Сімяон (Сымон, Сямён), Філадэльф, Эразм, Юльян, Яўціхій (Еўціхей)
Івона (Іва), Ісідора, Міхаліна, Моніка, Таісія (Таіса), Хрысціна, Эмілія
24 Аляксандр. Аўгусцін, Вацлаў, Вікенцій (Вінцэнт), Іосіф (Юзаф, Язэп), Канстанцін, Кірыл, Макей (Макій), Мікалай, Міхаіл, Мяфодзій, Нікадзім, Няфёд, Расціслаў, Сафон, Сафроній, Сіман, Сімяон (Сымон), Юрый
Вацлава, Дагна, Іаанна, Магдаліна, Марыя, Мілена, Софія (Соф’я, Сафія), Сусанна, Эсфір (Эдзіса), Юзэфа
25 Барыслаў (Барыс), Бэда, Генадзій, Герман, Грыгорый, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Епіфаній (Епіфан), Ермаген, Іаан (Іван. Ян), Лявон, Палувій, Пётр, Савін, Сімяон (Сымон), Урбан
Еўдакія, Крысціна (Хрысціна), Магдаліна, Маргарита, Марта, Ма­рыя, Мацільда, Софія (Соф’я, Сафія)
26 Аляксандр, Андрэй, Васілій, Георгій, Дысідэрый (Дзесідзерый), Лаадзікій, Лямберт, Макарий (Макар), Павел, Паўсакій (Паўсікакій), Пётр, Сергій (Сяргей), Філіп, Хрыстафор, Эляўтарый (Эляўтар), Юзаф, Яфім
Анна, Вільгельміна, Глікерыя, Ірына, Лариса, Марыя (Марыта), Марыяна, Паўліна, Эвяліна, Эльвіра
27 Аўгусцін, Афанасій, Брунон, Гаўсберт, Дада, Іаан (Іван, Ян), Ісідар, Лявонцій, Максім, Мікіта, Нікіфар (Нічыпар), Пётр, Серапіён, Фрэдэрык, Эрнэст, Юлій, Юльян, Яўтроп
Аўгусціна, Барбара, Магдаліна, Малгажата, Софія (Соф'я, Сафія), Юлія
28 Аўгусцін, Ахілій (Ахіла), Вільгельм, Герман, Давід, Дзімітрый (Дзмітрый), Ефрасін (Еўфрасін), Ісаія (Ісай), Ланфранк, Пахомій (Пахом), Серапіён, Эмануіл (Эмануэль), Юст, Ярамір
Аўгусціна, Баладзіна, Жанна, Інга, Марыя, Убальдэска, Эмілія, Юстына
29 Аляксандр, Андрэй, Віт, Вітаўт, Вукашын, Георгій, Касіян (Касьян), Лаўрын (Лаўрэнцій), Мадэст, Максім (Максіміян), Марцірый, Мядосій, Сава, Сенатар, Сіцылій, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Урбан, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Юзаф, Яфрэм (Яфрэмій)
Анжэла, Багуслава, Гражына, Іаанна, Крыскенція, Магдаліна, Марыя. Муза. Урсулія (Урсула), Фядосся, Юзэфа, Юнія
30 Андронік (Андроній, Андрос), Афанасій, Васілій, Гавіній (Гавін), Губерт, Емяльян, Іаан (Іван, Ян), Карл, Памфалон, Памфамір, Салахон, Сулімір, Сцяфан (Сцяпан), Фелікс, Фердзінанд, Юзаф Андроніка, Анна. Еўдакія. Ефрасіння (Еўфрасіння), Здзіслава, Іаанна, Ірына, Іунія, Кацярына, Марта, Фяліцыя, Юнія, Ямелія
31 Андрэй, Багдан (Феадот, Фядот), Валяр'ян, Васілій, Вахцісій, Венядзікт, Венядзім. Дабрамір. Давід, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Іаан (Іван), Іраклій, Ісаак (Ісак, Ісакей), Канстанцін, Клаўдзій, Макарый (Макар), Міхаіл, Ной, Павел (Паўлін), Пётр, Сімяон (Сымон, Ся­мён), Тарычан, Фелікс, Эрвін, Якуб
Аляксандра (Алеся), Анелія, Іулія (Юлія), Каміла, Клаўдзія (Клаўдзея), Марыя (Марыета), Матрона, Паўліна, Петрунелія, Фаіна, Фякуса (Цякуса, Цякуста). Хрысціна (Хрысціння), Эрнэсціна, Яўфрасія (Яфрасія)
ЧЭРВЕНЬ
1 Акакій, Альфонс, Аляксандр, Амон (Амун), Антоній (Антон), Ануфрый, Валянцін, Васілій, Віктар, Вістан, Ганібал, Георгій, Грацыян, Дзімітрый (Дзмітрый), Зінон, Іаан (Іван), Ігнацій (Ігнат), Іпаліт, Калуф, Капразій, Карнаш, Карнель, Карнілій, Конрад, Максім, Матфей (Мацвей), Матфій (Мацвій). Мікалай, Мітрафан, Міхаіл, Мянандр, Нікіфар (Нічыпар), Павел, Паліен, Патрыкій (Патрык), Прокл, Святаполк, Сергій (Сяргей), Сіман, Сімяон (Сымон, Сямён), Усцін (Юстын), Фартунат, Феафіл (Тэафіл), Экзуперый, Юзаф, Юстын (Юсцін). Юсцініян, Якуб, Янат (Янатан)
Бландзіна, Гартэнзія, Грацыя, Софія (Соф'я, Сафія), Усціння (Юстына)
2 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Армін, Аскалон, Астэрый, Гвідон. Дамінік, Даўмонт, Завулон, Марцалін, Марцэлій, Мар’ян, Мікалай, Нікіфар (Нічыпар), Пётр, Расціслаў, Садок, Фалалей (Фалялей), Цімафей (Цімох), Эразм, Яўгеній, Яфрэм
Бландзіна, Марцаліна, Мар'яна, Ніна, Сасанна
3 Андрэй, Гілярый, Давін, Здзіслаў, Іезекііль, Канстанцін, Карл, Касіян, Лаўрэнцій, Лех, Міхаіл, Фердзінанд. Фёдар (Фяодар, Тэадор), Ян, Яраслаў
Ала, Алена, Здзіслава, Клацільда, Лаўрэнція, Паўла, Тамара
4 Аляксандр, Васілій, Васіліск, Вернер, Гасціміл, Іаан (Іван. Ян), Іакаў (Якаў), Карл, Квірын, Мітрафан, Міхаіл, Пацыфік, Уладзімір, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Францыск (Франц, Францішак)
Аляксандра, Караліна, Квірына, Людміла
5 Андрэй, Апалоній (Апалон), Аўраамій, Багуміл. Баніфацый, Вальтэр, Васілій, Дабраміл, Дабрамір, Давід, Дамінік, Данііл (Даніэль), Дарафей (Дароцій), Дзімітрый (Дзімітрый), Іакаў (Якаў. Якуб), Іван (Ян), Ігнацій (Ігнат), Ісаія (Ісай), Канстанцін, Касьян, Лявонцій. Марціян (Марцьян), Мікіта, Міхаіл, Нікандр, Паісій, Пётр, Раман, Севасціян (Севасцьян), Сільвестр, Фердзінанд. Фёдар (Фяодар, Тэ­адор), Франк, Франц. Юльян
Валерыя, Генадзія, Дарыя (Дар'я), Еўдакія, Ефрасіння, Марыя, Мацільда, Эмілія, Юльяна
6 Аляксандр, Багуміл, Баніфацый, Вісарыён, Гільберт, Іаан (Іван, Ян), Калінік, Клаўдзій, Кольман, Лаўрэнцій, Марцалін, Марцэлій, Мікіта, Мялецій (Мяленцій, Мелянцей), Норберт (Ноберт), Серапіён, Сімяон (Сымон, Сямён), Страцілат, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Фаўст, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Філіп
Гартэнзія, Дамініка, Дарацея, Ефрасіння, Ізольда, Ксенія. Лаура, Лю­цыя, Марцаліна, Марыя, Мялеція, Паўліна, Шушаніка, Эліза, Эліса
7 Антоній (Антон), Вільбальд, Вістрамунд, Вяслаў, Дамаслаў, Іаан (Іван, Ян), Інакенцій, Кольман, Павел. Пётр, Роберт, Сабініян, Сімяон (Сымон), Таўрыён (Таўрын), Ферапонт, Яраслаў
Алена, Арыядна, Вяслава, Лукрэцыя, Яраслава
8 Аверкій (Аверый), Алфей (Алфій), Вільгельм, Георгій, Дада, Іаан (Іван), Карп (Карпей), Макарый (Макар), Максім, Мядарт, Севярын, Фартунат, Яфрэм
Алена, Альжбета, Вільгельміна, Маргарыта, Хэльга, Цыліна, Ядвіга
9 Вінцэнт, Давід, Дамінік, Дзідзім, Іаан (Іван, Ян), Іона, Калумбан, Кіпрыян (Купрыян, Купрэй), Максіміян, Ніл, Рычард (Рыхард), Феліцыян, Ферапонт (Ферапонцій), Фёдар, Фоцій (Фацей), Яфрэм Алена, Анжаліка (Анжэла), Анна, Марыя (Марыта), Пелагея (Пелагія), Феадора (Фядора), Феліцыяна, Фёкла
10 Багуміл, Бардон, Генрых, Геронцій, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Ігнацій (Ігнат), Іраклій, Макарый (Макар), Максім, Мікалай, Мікіта, Пётр, Эдгард, Эладзій (Яладзій), Яўціхій (Еўціхей), Яфім (Яўфімій)
Алена, Багуміла, Гермагена, Германа, Дзіяна, Еліканіда (Ліканіда), Малгажата (Маргарыта), Яўціхія
11 Андрэй, Бенядзікт, Варнава (Барнаба), Вацлаў, Данііл (Даніэль), Іаан (Іван, Ян), Іоў, Ігар, Лука, Максім, Марцалін, Парызій, Радаміл, Радамір, Радост, Рымберт. Фелікс, Фларыян, Флор, Юзаф
Адэлаіда, Анжэла, Вацлава, Марыя, Паўла (Паола), Разалія, Ружа, Феадосія (Фядосія, Цеадозія), Флёра
12 Алаізій, Антоній (Антон), Ануфрый, Баляслаў, Бенядзікт, Варлаам, Васілій, Вінцэнт, Гвідон, Генрых, Ісаакій (Ісакій, Ісак), Каспер, Лявон, Плацід, Францыск (Францішак), Часлаў, Эдвард, Эпенет, Эскіл, Юзаф, Юльян, Юрый, Ян, Ярагнеў Баляслава, Леаніда, Яніна
13 Авянцін, Антоній (Антон), Барыс, Генрых, Герман, Ерамей, Ерм (Ерма), Ермій, Люцыян, Мікалай, Перагрын, Рагноберт, Стэфан (Сцяпан), Табіян, Трыфілій, Фартунат, Філасоф, Яўлогій Анета, Антаніна, Грацыя, Люцыя, Марыя, Стафанія
14 Агапіт, Альфрэд, Валерый, Валерыян (Валяр’ян), Васілій, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Евялпіст (Эвялпіст, Эвяліст), Елісей, Іаан (Іван), Іўсцін (Юсцін, Юстын), Іяракс, Міхаіл, Мяфодзій, Півоній, Пявон, Руфін, Усцін (Усцім), Фартунат, Філасоф, Харытоній (Харытон) Ада, Аліна, Вера, Кандзіда, Марыя, Харыта, Эліза, Эліса, Эльвіра, Юстына
15 Амос, Аўрам, Бярнард, Варлаам, Віт, Вітаслаў, Вітольд, Іаан (Іван, Ян), Мадэст, Нікіфар (Нічыпар). Яўлогій
Ангеліна, Бянігна, Бянільда, Віёла, Вікторыя, Гелена, Гермагена, Германа, Іаанна, Іаланта, Ізольда, Іўліянія (Юліянія), Леаніда, Мадзеста, Плацыда. Ульяна (Улляна)
16 Аўрэліян, Бянон, Віктар, Дзімітрый (Дзмітрый), Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Іпацій (Апат), Іўліян (Юліян, Юльян), Кіпрыян (Купрыян, Купрэй), Кірык, Клаўдзій, Лукін, Лукіян (Лукіліян, Лук’ян), Людгард, Максіян, Маркелін, Міхаіл, Павел, Сатурнін
Аліна, Аліцыя (Аліса), Анета. Анцінея, Вікторыя, Людгарда, Мар­лена, Паўла (Паўліна), Юліта, Юстына (Юсціна)
17 Адам, Адольф, Альберт, Анцід, Астый, Грыгорый, Засіма (Засім), Іаанікій (Анікей, Анікій), Ігнацій, Інакенцій, Іпацій, Канкордзій, Лазар, Маркіян, Марціян (Марцьян), Мітрафан, Мяфодзій, Нікандр,
Няфёд, Пётр, Райнер, Северыян (Севяр’ян), Севярын, Сіланцій (Сілан), Уладзіслаў (Уладыслаў), Франтасій
Ала, Алена, Аніцэта, Герміна, Лаура
18 Аманд, Анувій, Апалон, Арый (Арыян), Васіян. Гаўрыіл (Габрыель), Георгій, Горгій, Гордзій, Грыгорый, Дарафей (Дароцій), Ігар, Іона, Іпярыхій, Ірыній (Ірыней), Калогер, Канстанцін, Леанід, Лявонцій, Марк, Маркіян, Марцін, Марцэлій (Маркел), Мікалай, Міхаіл, Нікандр, Памвон, Сяліній (Сялін), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Яфрэм Альжбета (Елісавета), Гальшка, Марцаліна, Марына (Марыяна), Мілена, Паўла, Тэрэза (Тэрэзія)
19 Адон (Адоніс), Бажыслаў, Баніфацый, Вісарыён, Гаўрыіл, Гервасій, Дэадат, Іларыён, Іона, Лямберт, Мадэст, Марцэль, Мінай, Павел, Паісій, Пратасій (Пратас), Рамуальд, Рафаіл (Рафал), Рудольф. Рэмігій, Тарас
Архелая, Міхаліна, Рамуальда. Рафаэлія, Сасанна (Сусанна, Сюзан­на), Фёкла, Хільдамарка, Юльяна
20 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Андронік (Андрон), Антанін, Апраніян, Афанасій, Багдан (Феадот, Фядот), Валерый, Валянцін, Веніямін (Веньямін), Віктар, Вінцэнт, Гобан, Грыгорый, Ігнацій, Кірын, Кірыяк, Клаўдзій (Клаўдзей), Крыскенціян, Ларгій, Леў, Маркел (Маркелін), Маўр, Мікалай, Міхаіл, Мяфодзій, Павел, Папій, Пётр, Рафаіл (Рафал), Сатурнін, Сільвестр, Сісіній, Смарагд, Уладзімір. Юліян, Ян
Аляксандра, Антаніна, Арцемія, Багуміла, Бажэна, Богна, Бянігна, Валерыя (Калерыя), Вінцанціна (Вінцэнта), Дзіна, Кірыякія, Лукіна (Лукія), Марыя, Прыскіла, Тэрэза, Фларанціна
21 Алаізій (Алаіз), Аляксей (Аляксій), Антоній, Афанасій, Барыс, Васілій, Вісарыён, Гаўрыіл (Габрыэль), Генадзій, Георгій, Дзіянісій (Дзяніс), Елісей, Засіма (Засім), Іаан (Іван, Ян), Іаасаф (Іасаф), Ігнацій (Ігнат), Канстанцін, Карл, Кіпрыян, Кірыл. Лаўрэнцій, Лявонцій, Макарый (Макар), Марцін, Мевен, Мікалай, Міна, Мітрафан. Міхаіл, Нікіфар (Нічыпар), Паўлін, Пётр, Радульф, Раймонд, Расціслаў, Рудольф, Серафім, Сімяон (Сымон, Сямён), Уладзімір, Фёдар (Фя­одар, Тэадор), Юзаф, Яраслаў, Яўстафій, Яўстрацій, Яфрэм Аліцыя, Валянціна, Дарацея (Дарота), Дэметрыя (Дэметра), Еўпраксія, Ефрасіння, Манефа (Манефія), Марта, Софія (Соф'я, Сафія), Фядора, Харыціна, Юліянія, Яніна, Яраслава
22 Аарон, Альбан, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Іаан (Іван, Джон, Ян), Інакенцій, Кірыл, Клеменс, Павел (Паўлін), Рафаіл (Рафал), Садок (Садофій), Томас, Фама, Флавій, Флавіян (Фламіян), Эўзебій, Юлій Любоў, Марфа, Марыя. Паўліна, Фёкла
23 Альбін, Аляксандр, Білій, Валерый, Васілій, Васіян, Зінон, Іаан (Іван, Ян), Мікалай, Павел, Пётр, Праспер, Сілуян, Фама, Феафан (Тэафан), Цімафей (Цімох), Юзаф
Агрыпіна, Антаніна, Ванда, Марыяна, Сідонія, Этэльдрэда
24 Варлаам, Варнава, Варфаламей, Вільям (Вілям), Іасія, Нафанаіл, Румальд, Сімпліцый, Тэадульф, Фаўст, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Юзаф, Ян, Яніслаў. Яфрэм
Данута, Дарыда, Дора, Жанна (Яніна), Эмілія
25 Адальберт, Альбрэхт, Андрэй, Антоній (Антон), Ануфрый, Арсеній, Аўксенцій, Васіян, Вільгельм, Вітольд, Дорыс, Іаан (Іван, Ян), Іона, Іраклямон (Іракламвон), Максім, Пётр, Праспер, Саламон, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Уладзімір, Феафіл, Эміль
Анна (Ганна), Антаніна, Дарацея (Дарота), Ефрасіння, Люныя (Люцына), Марыя, Фёкла, Эмілія
26 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Андронік (Андрон, Андрос), Антэльм, Вігілій, Віргілій, Давід, Дзімітрый (Дзмітрый), Дэадат, Ерамей, Зыгмунд, Іаан (Іван, Ян), Павел, Пелагій, Рудольф, Сава, Сальвій, Трыфілій (Трыфіл), Юзаф
Акіліна (Акуліна), Аліна, Аляксандра (Алеся), Анна (Ганна), Антаніна, Данута, Зоя, Ірына (Ірэна), Ляўкусія, Магдаліна, Марыя, Міраслава, Паўліна, Пелагея, Яна
27 Аляксандр, Арыяльд, Георгій, Елісей, Іосіф (Юзаф), Кірыл, Мікалай, Мсціслаў, Мяфодзій, Няфёд, Павел, Уладзімір, Уладыслаў Іаланта, Магдаліна, Марыя, Мсціслава, Уладыслава
28 Альберт, Амос, Аўгусцін, Віт, Герои, Грыгорый, Дула, Іеранім (Еранім), Іона, Ірыней, Касіян (Касьян), Лазар, Любамір, Лявон, Мадэст, Мікалай, Нявон, Павел, Плутарх, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Ян, Яфрэм Бянігна, Вікторыя, Вінцанціна (Вінцэнта), Вольга (Вальгіна), Жанна, Крыскенція, Леанарда, Марцаліна, Раіса (Раіда)
29 Аўгусцін, Гермаген, Канстанцін, Касьян, Маісей (Майсей), Міхаіл, Павел, Пётр, Раймонд (Раймунд), Феафан (Тэафан), Цігрый (Тыгрый), Ціхан, Ян, Яўтропій (Яўтроп), Яфрэм
Ангеліна, Анна (Ганна), Барбара (Варвара), Бенядзікта, Бяата, Бяніта, Магдаліна, Маргарыта, Марыя, Мацільда, Софія (Соф’я, Сафія), Эма
30 Аверкій (Аверый), Васілій (Васіль, Базыль), Ізмаіл (Ісмаіл), Максім, Манаіл, Мануіл, Марцалій (Марцьян), Нікандр, Раймонд, Савасцей, Савацій, Савелій (Савел), Уладзіслаў, Эрнэст
Людміла, Люцына, Марыя, Пелагея, Уладзіслава, Хрысціна (Крысціна), Эмілія, Эрэнтруда
ЛІПЕНЬ
1 Аарон, Алівер, Аліхвер, Аляксандр, Антоній (Антон), Аронас, Вальтэр, Васілій, Віктар, Гавел, Дамеціян, Іпацій, Лявонцій, Марцін, Мар'ян, Ніканор, Отан, Сымон, Сяргей (Сергій), Тэабальд, Феадул, Фрэдэрык, Юлій
Аліна, Антаніна, Галіна, Іларыя (Ілірыя), Кларыса, Лявонія, Мар'яна, Эсфір
2 Бернардзін, Бярнард, Варлаам, Засіма (Засім), Іаан (Іван, Ян), Іоў, Лявій (Лявей), Марцініян, Паісій, Урбан, Фадзей
Багуслава, Барбара, Бернардзіна (Бернардэта, Бярнарда), Карына, Марыя, Фацінія (Фаціна, Фаціння, Фаціда)
3 Альфрэд, Анатолій, Андрэй, Антоній, Арыстоклій, Афанасій, Барыс, Гаўрыіл (Габрыель), Генадзій, Георгій, Гіяцынт, Глеб, Гурый, Дзімітрыян, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Елісей, Іаан (Іван, Ян), Іаасаф (Іасаф), Іна, Ірыней, Карнелій (Карнель), Кірыл, Лаўрэнцій, Леўкій (Ляўкій), Лявон, Макарый (Макар), Марцін, Мікалай, Міласлаў, Міна, Мітрафан, Міхаіл, Мяфодзій, Нікіфар (Нічыпар), Няфёд, Паўлін. Паціт, Піна, Раймонд, Расціслаў, Рыма, Серафім, Сімяон (Сымон, Сямён), Уладзімір, Фама (Тамаш), Фёдар, Яўстафій
Валянціна, Еўпраксія (Праксэда), Ефрасіння, Іна, Манефа, Піна, Ры­ма, Софія (Соф’я, Сафія), Тамара, Харыціна, Эвяліна, Юліянія
4 Адон (Адоніс), Альфрэд, Аляксей (Аляксій), Андрэй, Антоній (Антон), Арчыл, Аўрэліян, Валенцій (Валент), Георгій (Юрый), Грыгорый, Данііл (Даніэль), Іаан (Іван, Ян), Інакенцій, Іона, Луарсаб, Максім, Мікалай, Мікіта, Павел, Пётр, Пракоп, Раман, Тэрцый, Ульдарык, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Цярэнцій, Юлій, Юліян (Іўліян) Альжбета, Берта, Гальшка, Мальвіна, Марыя, Юлія, Юльяна
5 Антоній, Афанасій, Баляслаў, Варфаламей, Галакціён, Гаўрыіл (Габрыель), Генадзій, Грыгорый, Дамецій, Зіна, Зінон, Карл, Отан, Фёдар (Тэадор), Яўсевій
Анжаліка (Анжэла), Антаніна, Баляслава, Генадзія, Іаланта, Іўліянія (Юліянія), Караліна, Кіпрыла, Марта, Марцаліна, Марыя, Ульяна (Улляна), Філамена (Філаніда)
6 Абрамій, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Андрэй, Антон, Антроп, Арцемій (Арцём), Барыс, Гаій, Георгій, Герман, Глеб, Готард, Дамінік, Данііл (Даніэль), Дзімітрый (Дзмітрый), Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Ізяслаў, Ілія (Ілья), Іона, Іоў, Канстанцін, Карнаш, Карніл, Карп (Карией), Кіпрыян (Купрыян, Купрэй), Кірыл, Кузьма (Касма), Лолій, Лукіян (Лук’ян), Мітрафан, Міхаіл, Мсціслаў, Паладзій, Парфеній (Парфен), Пётр, Провій (Проў), Прохар, Рамул (Ромул), Святаслаў, Сергій (Сяргей), Оман, Осой, Стэфан (Сцяпан), Уладзімір. Урван (Урбан), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Ян. Яўстохій, Яфім
Агафія (Агаф’я, Агата), Аграфена (Агрэня, Агрыпіна), Дамініка, Дарацея (Дарота), Еўдакія, Ефрасіння, Ірма (Ірміна). Іўліянія (Юліянія), Люцыя, Маніна, Марыя, Моніка, Софія (Соф’я, Сафія), Тэрэза, Феадора, Феадосія (Феадосся, Фядосся, Фядосія, Цеадозія), Хрысціна (Крысціна, Хрысціння), Юліянія
7 Антанін, Антоній (Антон), Апалон, Арэнцій (Арэст), Бенядзікт, Вільбальд, Віталій, Вяслаў, Дамінік. Дональд, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Кірыл, Кірыяк, Клаўдзій, Купрыян, Лонгін, Люцыян, Маел, Марк, Маркел, Мяфодзій, Сікст, Фарнакій (Фарнак), Фірмас (Фірмін), Эвальд, Эрас, Эстэр, Этэльбург
Вяслава, Жульета, Марыя, Мірэля, Этэльбурга
8 Адрыян, Апалінарый, Васілій, Гардзіян. Грыгорый, Давід, Далмат (Далмацій), Дзізібод, Іаан (Іван. Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Кіліян, Мікалай, Нікан, Пётр, Пракоп, Прохар, Хвалімір, Эдгард, Яўгеній Адрыяна, Аквіла, Альжбета, Апалінарыя, Віргінія, Ефрасіння (Еўфрасіння), Прыскіла, Фяўронія
9 Адрыян, Антоній (Антон), Аўгусцін, Георгій, Грыгорый, Давід, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Зінон, Іаан (Іван, Ян), Мікалай, Міхаіл, Ніл, Патрыкій (Патрык, Патрыкей), Пётр, Фама, Францыск (Францішак), Ціхан
Антаніна, Вераніка, Іаанна, Лукрэцыя, Людвіга, Люцыя, Макрына, Паўліна, Сільвія
10 Аляксандр, Амвросій (Амброс), Анікіта (Аніцет), Антоній (Антон), Апат, Віталій, Георгій, Данііл (Даніэль), Іаан (Іван, Ян), Іона, Іпат, Канут, Лявонцій, Марцін, Маўрыкій (Маўрыцій), Неафіт, Олаф, Парфеній (Парфен), Пётр, Самос, Самсон (Сампсон), Серапіён, Сілан (Сіланцій), Сільван (Сільвін), Сісіній, Сіцылій, Сявір, Уладзімір, Фелікс, Філіп, Эмануіл, Януарый
Амалія (Амелія), Анелія, Іаанна, Івона, Руфіна, Сандра, Сільвіяна, Феліцыта (Фэля)
11 Алег, Бенядзікт, Васілій, Генрых, Герман, Грыгорый, Іаан (Іван, Ян), Каліна, Кір (Кірэй, Кірыян), Ксенафонт, Купрыян, Павел, Пётр, Пій (Піус), Сергій (Сяргей)
Вольга, Івона, Каліна, Пелагея, Севасціяна (Севасцьяна)
12 Аркадзій, Баніфацый (Баніфат), Брунон, Гвальберт, Грыгорый, Іона, Лех, Набор, Неафіт, Нікан, Павел, Парфеній, Пётр, Сіман, Фартунат, Фелікс, Ян
Вераніка, Грэта, Іаанна (Яніна), Памелія, Паўліна, Фядора (Феадора)
13 Аляксандр, Андрэй, Бенядзікт, Варфаламей, Генрых, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Ірвін, Матфей (Мацвей), Матфій (Мацвій), На­фанам (Нафан), Ніканор, Пантыян, Парфеній, Пётр, Сафроній (Сафрон), Серапіён, Сіман, Сімяон (Сымон, Сямён), Спірыдоній (Спірыдон), Стахій, Фадзей, Фама, Феаген, Філіп (Піліп), Цімафей (Цімох), Эрнэст, Яўгеній
Кінга, Клелія, Кунягунда, Маргарыта (Малгажата, Грэта), Мірапія (Міропія), Сара, Севасціяна (Севасцьяна), Юстына (Юста), Яўгенія
14 Аляксей (Аляксій), Аркадзій, Банавентурый, Вінцэнт, Генрых, Даміян (Дзям’ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Каміл, Касма (Кузьма), Марцэлій, Нікадзім, Паціт, Пётр, Францыск (Францішак)
Ангеліна, Банавентура, Генрыэта, Ізабела, Каміла, Марцаліна, Ста­ла, Тускана, Эліза
15 Афанасій, Банавентурый, Генрых, Давід, Іўвяналій (Ювяналій), Каміл, Катулін, Любаслаў, Мікалай, Памфіл, Уладзімір, Фоцій (Фацей), Эгон, Ювяналій
Банавентура, Караліна, Марыя, Мацільда, Эдзіта
16 Аляксандр, Анатолій, Андрэй, Антоній (Антон), Антыёх, Аскліпіядот, Афінаген, Бенядзікт, Васілій, Гелер, Дзіямід (Дзямід), Дзяніс, Іаан (Іван, Ян), Іакінф, Іона, Канстанцін, Лонгін, Макей (Макій),
Марк, Мокій, Нікадзім, Парфеній (Парфен), Сільвестр, Стэфан (Сцяпан), Фаўст, Філіп (Філіпій), Яўлампій (Яўлам, Яўламп), Яўстафій Альбіна, Бяніта, Галіндуха, Магдаліна, Маргарита, Марлена, Мари­на, Марыя, Моніка, Ружа (Ружана), Яўстафія (Яўстахія)
17 Аляксей (Аляксій), Андрэй, Арсеній, Багдан (Феадот, Фядот), Васілій, Гаразд, Георгій, Дзімітрый (Дзмітрый), Каламан (Кольман), Лявон, Марцалін, Марцьян, Мікалай, Нікан, Павел, Пётр, Руфін, Сава, Сімяон (Сымон, Сямён), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Ціхан, Энодзій, Яфім (Яўфімій)
Аляксандра (Алеся), Анастасія (Настасся), Анета, Багдана, Богна, Вольга, Клелія. Марфа, Марцаліна, Марыя, Руфіна (Руфіма), Таціяна (Таццяна), Феадоція (Фядоція, Фядоцця), Юліта, Юстына (Юста), Ядвіга
18 Агапіт, Арнольд, Арнульф, Афанасій (Апанас), Бруна, Генадзій, Емяльян (Эміліян), Каміл, Канстанцін, Кірыл, Лампад, Матэрн, Роберт, Руфілій (Руфіл), Сергій (Сяргей), Сіман. Сымон (Сямён), Фрэдэрык, Эміліян (Эмільян), Эрвін
Анна (Ганна), Варвара (Барбара), Елісавета (Елізавета, Лізавета), Ілона, Каміла, Канстанцыя, Караліна, Кірыла
19 Авакум, Альфрэд, Антоній (Антон), Аронас, Арсеній, Астэрый (Асцерый), Аўдзіфакс (Аўцій), Бяртольд, Вадзіслаў, Валянцін, Васілій, Вікенцій, Віктар, Вільгельм, Гервасій, Дзіён, Дзіядор, Ерамей, Ермій, Інакенцій, Ісаўр, Ісідар, Капік, Квінт (Коінт), Кірын, Кутоній, Лука, Лукіян (Лук’ян), Македоній, Марцін, Нікан, Перагрын, Радамір, Руф, Руфін (Руфім), Рыке, Сатур, Сімах, Сісой, Уладзімір, Уладзіслаў, Феадул (Тэадул), Фелікс (Філікс), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Ціхан, Юліян, Ян, Яфім (Яўфімій)
Валянціна, Вераніка, Лукія, Макрына, Марфа, Марына, Ульяна (Улляна), Юліянія (Іўліянія)
20 Акакій, Апалінарый, Астыён (Асціён), Аўрэлій, Геранім, Герасім, Герман, Ігнацій, Ісіхій, Лукіян (Лук’ян), Лявон, Павел, Пампей, Папій, Перагрын, Сатарнін. Севярын, Фама, Фруменцій, Фрэдэрык, Часлаў, Эляш, Эпікцет (Епікцет), Юзаф, Явангел
Анета, Ева, Еўдакія, Ефрасіння, Кірыякія, Людвіга, Маргарыта (Мал­гажата), Марыя, Часлава
21 Аляксандр, Андрэй, Ануфрый, Апалінарый (Апалінар), Бенядзікт, Ванг, Ваўжынец, Віктар, Данііл, Лаўрэнцій (Лаўрэн), Мікалай, Пра-
кофій (Пракопій, Пракоп), Сімяон (Сымон, Сямён), Феафіл, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Эляш, Юзаф
Ангеліна, Анна, Даліда, Даніэлія (Данііла), Еўпраксія, Марыя
22 Альбін, Аляксандр, Анастасій, Вальтар. Васілій (Васіль, Базыль), Збігнеў, Канстанцін, Кірыл, Копрый, Лаўрэн, Леапольд, Панкрацій, Пацярмуфій, Феафіл, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Філіп. Ян Баляслава. Магдаліна, Марыя, Мілена
23 Аляксандр, Анікіта, Антоній, Апалінар, Апалоній, Баляслаў, Васілій (Васіль), Вірылад, Віянор, Вячаслаў, Георгій, Данііл (Даніэль), Жэміслаў, Здзіслаў, Іанікіта (Іанікіт), Івон. Іезекііль (Езекііль), Касіян, Лявон, Лявонцій, Маўрыкій, Мяней, Несцер, Парфеній (Парфен), Пётр, Савер, Север, Сілуян, Сісіній, Сцяфан (Стэфан), Эдвард (Эду­ард), Ян, Яўменій (Яўмен)
Апалінарыя, Богна, Брыгіда (Брыгіта), Людвіга, Слава, Часлава
24 Бальдвін, Барыс, Віктарын, Глеб, Іларыён, Канстанцін, Кіндзей, Кшэсімір, Шарбель
Алена, Вольта, Іаанна, Ірміна, Кінга, Крысціна (Хрысціна), Кунягунда, Людвіга, Яўфрасія, Яфімія (Яўфімія, Яўхімія)
25 Алімпій, Арсеній, Бяртольд, Віктар, Гаўрыіл (Габрыель), Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Іларый, Інакенцій, Міхаіл, Павел, Прокл, Сіман, Сімяон (Сымон, Сямён), Тэадэмір. Фёдар (Фяодар, Тэадор), Хрыстафор
Алімпія (Алімпа), Валянціна, Галіндуха, Жакліна, Марыя, Міхаліна (Міхаіла), Тэя
26 Андронік, Антоній (Антон), Варфаламей, Гаўрыіл (Габрыэль), Іаан (Іван), Іакім, Іўліян (Юліян, Юльян), Крысцін, Маркіян, Мікалай, Міраслаў, Серапіён, Сімяон (Сымон), Стэфан (Сцяфан), Яўстафій, Яфім (Яўхім)
Анета, Аніта, Анна (Ганна), Барталамея (Варфаламея), Гражына, Клаўдзія, Крысціна (Хрысціна), Маркіяна (Маркіяніла), Марыя, Міраслава, Сандра, Хрысціяна, Яўгенія
27 Акіла (Акула), Альфонс, Анісім, Ансельм, Аўрэлій, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Іаан (Іван, Ян), Іуст (Юст). Канстанцін, Кірыл, Кле­менс, Мікалай, Нікадзім, Панцеляймон (Панцелімон), Рудольф, Сімяон (Сымон, Сямён), Сцяфан (Сцяпан), Урзус, Цэзар, Цэлясцін, Элій. Юльян
Анфуса, Лілія (Ліліяна), Наталія (Наталля), Юлія
28 Авудзім, Валянцін, Васілій, Віктар, Інакенцій, Камільян, Кірык, Мельхіёр, Назарый (Назар), Пётр, Сава, Самсон, Сарбелій, Уладзімір Ада, Аіда, Аліна, Валянціна, Іўліта (Юліта), Марцаліна, Тэадора, Уліта
29 Антыёх (Анцівох), Анціх, Ардаліён (Ардальён), Афінаген, Іаан (Іван. Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Канстанцін, Лазар, Люпус, Олаф, Па­вел, Пётр, Сімпліцый (Сімпліцыян), Фаўсцін, Фелікс, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Часлаў, Юлій
Аляўціна, Беатрыса, Валянціна, Вольта, Іулія, Людміла, Люцылія, Марта, Марыя, Матрона, Раберта, Серафіма, Фларанціна, Флёра, Хіанія, Часлава, Юлія (Іулія)
30 Аўдон, Багдан, Ірынарх, Лазар, Леанід, Леапольд, Павел, Пётр, Расціслаў, Юзаф, Юліян
Альдона, Вераніка, Данатэла, Дарота, Ірміна, Людміла, Максіма, Маргарыта, Марына, Марыя. Матрона. Расціслава, Юліта, Юлія
31 Апалінарый (Апалінар), Бяацій. Герман, Емяльян, Іаан (Іван, Ян), Іакінф, Ігнацій, Калімах, Калімер, Леапольд, Любамір, Людамір, Памва, Эрнэст, Юстын (Юст)
Алена (Гелена), Здзіслава, Іга, Любаміра, Людаміра, Цэцылія, Эрнэсціна, Яніна
ЖНІВЕНЬ
1 Альфонс, Варух, Васілій, Дзій, Макавей, Паісій, Пётр, Раман, Савер, Север, Секунд, Серафім, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Усцін, Фелікс, Этэльвольд, Эўзебій, Юлій, Юстын, Янатан (Янат)
Вера, Макрына, Міліца, Надзея, Серафіма, Усціння (Юстына), Яўгенія
2 Аляксандр. Аляксей (Аляксій), Аўгуст, Аўраамій, Аўрамій (Аўрам), Афанасій (Апанас), Васілій, Георгій, Густаў, Іаан (Іван, Ян), Ілія (Ілья), Канстанцін, Касма (Кузьма), Максім, Мікалай, Пётр, Рутылій, Севярын, Сергій (Сяргей), Стэфан, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Ціхан. Эўзебій, Юліян, Яфім (Яўфімій), Яўхіміян
Анелія, Анна, Карына, Марыя
3 Альфонс, Анісім, Ануфрый. Аспрэн, Аўгуст, Аўгусцін, Ефрасін, Іаан (Іван, Ян), Іезекііль, Міласлаў, Нікадзім, Пётр, Раман, Сіман, Сімяон (Сымон, Сямён), Сцяфан (Стэфан, Сцяпан) Аліна, Лідзія
4 Альфрэд, Аляксей (Аляксій), Арыстарх, Аўрэліян, Дамінік, Іван (Ян), Карнаш, Карнілій, Міхаіл, Пракоп, Пратасій, Райнер, Фока, Францыск (Францішак)
Дамініка, Ія, Магдаліна, Марыя, Эліза, Эльза, Яніна
5 Абелярд, Андрэй, Апалінарый (Апалінар), Віргіній (Вяргіній), Луп (Лупан), Мар’ян, Міхаіл, Освальд, Сікст, Станіслаў, Трафім, Феафіл, Фёдар (Фяодар, Тэадор)
Марыя, Нона, Софія (Соф'я, Сафія), Станіслава, Эмілія
6 Актавіян, Алфей, Апалінар, Барыс, Вячаслаў, Гарміздас (Харміздас), Георгій, Глеб, Давід, Далмацій (Далмат), Зінон, Іаан (Іван. Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Мікалай, Палікарпій (Палікарп), Раман, Сава, Славамір, Станіслаў, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Юст
Актавія, Альбярціна (Альберта), Дамініка, Маргарыта, Разалінда, Славаміра, Хрысціна (Крысціна, Хрысціння)
7 Альберт, Аляксандр. Віктрыцій, Данат, Канрад, Кандрацій (Кандрат), Касьян, Каятан, Макарый (Макар), Марк, Мікалай, Сікст, Эдвін, Эдмунд
Алімпіяда (Алімпа, Алімпія), Анна (Ганна), Афра, Даната, Дарафея (Дарацея, Дарота), Еўпраксія (Праксэда), Іраіда (Ірыяда), Каміла, Клаўдзія, Рэната
8 Альтман, Віктарын, Гермакрат (Ермакрат), Дамінік, Емяльян (Еміліян), Ермалай, Еўсігней (Еўсігній), Карпафор, Каятан, Кірыл, Кірыяк, Конрад, Купрыян, Маісей (Майсей), Марын, Несцер, Севярын, Северыян (Сявір), Секунд, Сергій (Сяргей), Сільван, Смарагд, Фаміян, Эўзебій, Ян, Ярміл, Ярміп, Яўсевій
Віргінія, Дамініка, Параскева (Праскоўя), Эмілія, Юльяна, Юстына (Іўсціна)
9 Амвросій, Ангелярый (Ангеляр), Гаразд, Герман, Іаан (Іван, Ян), Іасаф, Клімент, Купрыян, Мікалай, Навум, Натан (Нат), Панцеляіман (Панцеляймон, Панцелімон, Панцялей, Панцей), Платон, Раланд, Раман. Рамуальд, Рычард, Сава, Фейдлімід, Юльян
Агнеса, Анфіса, Бенядзікта, Ірына (Ірэна), Клара (Кларыса), Марфа, Саламея, Тэрэза, Эдзіта
10 Акакій, Амадэй, Антон, Арэфа (Арэфій), Астап, Багдан, Барыс, Бярнард, Васілій, Ваўжынец, Гугон, Іаан (Іван, Ян), Іўліян (Юліян, Юльян), Лаўрэнцій (Лаўрэн, Лаўрын), Маісей (Майсей), Мікалай,
Ніканор, Павел, Пармен (Пармон), Піцірым, Прохар, Ціман (Цімон), Яўстафій (Астафій)
Алена, Анастасія (Настасся), Анжэла, Багдана, Бланка, Маўра, Разалія, Філамена (Філаніла)
11 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Анатолій, Астап, Дзямід (Дзіямід), Каліна (Калінік), Канстанцін, Касма (Кузьма), Касьян, Міхаіл, Пахомій (Пахом), Руфін, Серафім, Таўрыён (Таўрын), Уладзімір, Феагност, Яўстафій
Клара, Лігія, Луіза, Лукрэцыя, Манефа (Амелфа), Серафіма, Сусан­на, Феадоція (Фядоція, Фядоцця), Філамена, Шушаніка
12 Авундзій (Абундзій), Алімпій. Анатолій. Андронік, Аніцет, Апалоній (Апалон), Аўдон, Валянцін, Вацлаў, Геркулан, Герман, Гілярый, Еўпл (Еўпел), Іаан (Іван, Ян), Інакенцій, Карл, Крыскент, Лех, Лу­ка, Макар, Максім, Муірадах, Мука (Мукій), Паліхроній, Парменій, Пракул (Прокул), Сеніс (Сяніс), Сіла, Сілуян, Тыберый, Фоцій, Хрысатэль, Эпенет, Эфіў (Яфіў), Юльян, Яліма (Ялім), Яфіў
Алімпія (Алімпа), Вацлава, Гілярыя, Іаанна (Жанна), Клара (Кларыса), Лелія (Лела), Францыска (Францішка), Эўзебія, Юльяна
13 Бянільд, Васілій, Веніямін (Веньямін), Дзіянісій (Дзяніс), Еўдакім, Іаан (Іван, Ян), Іпаліт. Ірвін, Канстанцін, Касьян, Максім, Марк, Мікалай, Пантыян, Раман, Сяргей (Сергій), Уладзімір, Уліт, Эрнэст, Юрый
Алена (Гелена), Анна (Ганна), Гертруда, Даіна, Дзіяна, Елісавета (Елізавета, Лізавета), Іўліта (Юліта), Радаміла, Радэгунда, Рамуальда, Уліта, Францішка, Эльвіра
14 Авім, Алан, Алім, Альфрэд, Аляксандр, Антанін, Арнульф, Ацій, Гурый, Дзімітрый (Дзмітрый), Елеазар (Елізар), Еўсявон, Каліст, Катун, Кіндзей, Кірык, Кірыяк, Лявон, Лявонцій, Майнард (Мінард), Макавей, Максіміліян, Максіміян, Маркел, Мінсіфей, Мінявон, Урсыцін, Фартунат, Эўзебій, Яўклей
Антаніна, Афанасія, Гурыя, Ірына (Ірэна), Кацярына, Саламея (Саламія), Саламонія (Саламанія), Софія (Соф’я, Сафія), Эліза
15 Авіў, Альфрэд, Васілій, Вацлаў, Гамалііл, Зінон, Майнард, Напаляон, Нікадзім, Платон, Раждзен, Руперт, Сімпліцый (Сімпліцыян), Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Тарсіцій, Фаст
Дзіяна, Клаўдзія, Марыя, Мехтыльда, Стэла
16 Аляксей (Аляксій), Амброс, Антоній (Антон), Армель, Арсацій, Вячаслаў, Далмат, Дамарад, Дзям’ян, Іакім, Ісаакій (Ісаак, Ісак), Касма (Кузьма), Мікалай, Радульф, Раждзен, Роберт, Рох (Рохальд), Стэфан (Сцяфан), Фаст, Фаўст, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Фрамбальд, Ціт, Яфім
Антаніна, Гражына, Разалія, Ружа (Роза), Стафанія
17 Аляксей (Аляксій), Антанін, Герон, Гіяцынт, Дзімітрый (Дзмітрый), Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Еляўферый (Эляўтар), Іаан (Іван, Ян), Іамвліх (Іямвліх), Ілія (Ілья), Канстанцін, Максіміліян, Марцініян, Мірон, Міхаіл, Роберт, Сімяон (Сымон, Сямён), Эксакустадзіян, Эляш, Эўзебій, Юльян
Анжаліка, Аніта (Аніка), Антаніна, Беатрыса, Еўдакія, Іаанна (Жан­на), Ія, Клара, Эліза, Юльяна
18 Агапіт, Анфір, Барыс, Браніслаў, Грыгорый, Еўсігней (Еўсігній, Еўсцігней, Яўсігній), Іаан (Іван, Ян), Іоў, Кандзідзій, Кантыдзій, Кантыдзіян, Понцій, Сівел, Сіман, Сцяфан, Сымон, Фавій
Адарыя (Дарыя, Дар’я), Алена (Гелена), Браніслава, Еўдакія, Ілона, Караліна, Клара, Лаура, Марыя (Марыта), Нона, Нэлі
19 Баляслаў, Варфаламей, Іаан (Іван, Ян), Людвіг, Магнус, Пётр, Сікст, Юлій, Юльян
Баляслава, Людвіга, Юльяна, Яніна
20 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Антоній, Астэрый (Асцерый), Афанасій, Бярнард, Васілій, Дамецій, Дзімітрый (Дзмітрый), Елісей, Емяльян, Іаан (Іван, Ян), Іерафей (Ерафей), Леавігільд, Макарый (Ма­кар), Максім, Марын, Мітрафан, Міхаіл, Мяркурый (Мяркул), Ор. Пётр, Пімен, Сабяслаў, Самуіл, Святаслаў, Сцяфан, Фаўсцін, Феадосій (Феадот), Філіберт, Хрыстафор
Бярнарда, Марыя, Патамія, Сабіна, Сабяслава, Феадосія (Феадоція), Філамена
21 Апалінар, Бальдвін, Герман, Грыгорый, Еляўферый, Емяльян, Засіма (Засім), Іосіф, Кірыяк, Леанід, Мікалай, Мірон (Міран), Нікадзім, Пётр, Пій, Савацій (Савацей), Сідоній, Уладзіслаў, Фелікс, Фідэль, Францыск (Франц, Францішак), Ян
Бальбіна, Іаанна, Казіміра, Феакліта, Феакціста, Філіпія, Францішка
22 Агафон, Аляксей (Аляксій), Антоній (Антон), Грыгорый, Дзімітрый (Дзмітрый), Зігфрыд, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Іўліян (Юліян, Юльян), Лявон, Лявонцій, Маркіян, Матфій (Мацвій), Пётр,
Псой, Сімфарыян, Фабрыцій, Філіп. Фока, Фоцій (Фацей), Цімафей (Цімох), Цэзар
Агафона (Агафоніка), Лявонія, Маргарита, Марына (Марыяна), Марыя
23 Авундзій (Абундзій), Агапіт, Антоній (Антон), Апалінарый (Апалінар), Архілій (Архелій), Афанасій, Бярнард, Валяр’ян, Віктар, Вячаслаў, Ірыней, Кірыяк, Клаўдзій, Лаўрэнцій (Лаўрэн), Лін, Луп, Нявон, Піус, Раман, Сава, Сікст, Сулірад, Уладзіслаў (Уладыслаў), Фелікісім, Фелікс. Філіп, Флавіян (Фламіян), Яўгеній
Разалія, Ружа (Роза)
24 Альберт, Аляксандр, Аўдон, Варфаламей (Барталамей), Васілій, Гавіній, Гаій, Еўпл (Еўпел). Клаўдзій, Куфій, Максім, Нафанаіл, Тадэвуш, Фама, Фармуфій (Фармофій), Фёдар (Тэадор), Філікісім, Юрый
Іаанна, Маліна, Марыя, Міхаліна, Прапядзігна, Сасанна (Сусанна, Сюзанна), Тамара, Таціяна (Таццяна), Эмілія
25 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Антоній (Антон), Аркадзій, Варла­ам, Варнава, Васілій, Вісарыён, Вячаслаў, Гаўдэнцій, Гермаген, Гер­ман, Геронцій, Дзімітрый (Дзмітрый), Збігнеў, Іаан (Іван, Ян), Іаасаф (Іасаф), Іакаў (Якаў), Ілія (Ілья), Капітон, Леанід, Людвіг, Маркел, Матфей (Мацвей), Менас, Мікалай, Міхаіл, Міхей, Памфіл (Панфіл), Пётр, Сава, Савер, Север, Севярын, Сергій (Сяргей), Фёдар (Тэа­дор), Фоцій (Фацей), Юзаф, Яфім (Яўфімій)
Аляксандра, Аніта, Луіза, Людвіга, Памфілія (Памфіла), Патрыцыя, Эльвіра, Юзэфа, Яўгенія
26 Авундзій, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Вальдэмар, Васілій. Віктар. Дабранег, Зефірын, Іаан (Іван, Ян), Іаасаф (Іасаф), Іакаў (Якаў), Іпаліт, Ірыней, Канкордзій, Канстанцін, Максім, Мелхісядэк, Мікалай, Серафім, Ціхан, Юзаф
Альжбета, Анна, Зефярына. Іаанна, Канкордзія, Люцыя, Марыя, Наталія (Наталля), Сандра, Тэрэза
27 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Аркадзій, Васілій (Васіль, Базыль), Дамінік, Еляўферый (Эляўтарый), Маркел, Матфей (Мацвей), Мікалай, Міхей, Руф, Уладзімір, Феадосій (Фядосій), Фёдар (Фяодар, Тэ­адор), Цэзар, Юзаф, Яраслаў
Агнеса, Ева, Еўдакія, Марыя, Моніка, Фядора, Юзэфа, Яраслава
28 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Аўгусцін, Віціній, Гермес, Майжэш. Пелагій, Псой, Юліян
Адэлаіда, Адэліна, Аляксандра, Вівея, Івона (Іва), Марыя, Патрыцыя, Софія (Соф’я, Сафія)
29 Адэльфій, Аляксандр, Артур, Віктар, Віталій, Дзіямід (Дзямід), Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб). Сцяфан, Хірыман (Хірымон)
Анна (Ганна), Бяата (Беатрыса), Ірына (Ірэна), Сабіна, Тэрэза, Флёра, Эрнэсціна, Яна (Яніна)
30 Адаўкт, Аліпій (Аліп), Аляксей (Аляксій), Баноній, Боній, Дзімітрый (Дзмітрый), Еўціхіян, Каранат, Кіпрыян (Купрыян, Купрэй), Леўкій (Ляўкій), Мірон (Міран), Павел, Патрокл, Пімен, Рамахій, Стратон (Стратонік), Фелікс, Філіп, Фірс, Яўціхій
Бона, Малгажата (Маргарита), Марыя, Разалія. Роза (Ружа), Рэвека, Ульяна (Улляна), Феліцыта, Фёкла, Эвіта, Юліянія (Іўліянія)
31 Арысцід, Багдан, Георгій, Грыгорый, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Емяльян, Ерм, Іаан (Іван, Ян), Іларыён, Лаўр, Лаўрэн, Макарый (Ма­кар), Марк, Міхаіл, Паліен, Паўлін, Раймонд, Свентаслаў, Серапіён, Флор (Фрол), Юзаф, Ярміла (Ярміл), Ярміп, Яўгеній
Багдана, Ізабела, Лаура, Лілія, Паўліна, Раймонда, Рамана (Раманія)
ВЕРАСЕНЬ
1 Агапій (Агап), Андрэй, Аўгуст, Браніслаў, Віктар, Вікенцій (Вінцэнт), Ігар, Ідзій, Канстанцый, Люпус, Мікалай, Піцірым, Прыск, Сікст, Цімафей, Цярэнцій, Цярэнціян
Аліцыя, Беатрыса, Браніслава, Фёкла, Фякління
2 Агрыкол, Алівер, Аліхвер, Альберт, Аляксандр, Антанін, Ахіл (Ахіла), Вільгельм, Віт, Гвідон, Гермаген, Зінон, Калікст, Леў, Мікалай, Мямнон (Мемнан), Нонас (Нонус), Праспер, Саламон, Самуіл, Севярын, Стэфан (Сцяпан, Сцяфан), Сявір, Табіян, Тэадор, Уладзімір, Эводзій, Элпідзій, Юльян, Юст, Явод Ала, Ізабела, Інга, Стафанія, Эліза, Юлія
3 Агапій, Аляксандр, Аўрамій (Абрам), Варфаламей, Грыгорый, Ігнацій, Мансвет, Марын (Мар’ян), Павел, Піст, Рафаіл (Рафал), Сандалій, Сымон, Фадзей, Феагній, Храдэганд, Эразм, Ян
Васа, Васіліса, Дарацея (Дарота), Ефрасіння, Ізабела (Бэла), Марфа, Серафіма, Сцепаніда, Феба, Яўхімія
4 Агафон, Агафонік, Акіндзін, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Афанасій (Ананас), Багалеп (Феапрэпій), Баніфацый, Васілій, Гаразд, Гаўрыіл (Габрыель), Зацей, Іаан (Іван, Ян), Іерафей (Ерафей), Ізот (Зоцік, Зот), Іларыён, Ісаакій (Ісаак, Ісак), Майжэш, Макарый (Макар), Марцэлій, Міхаіл, Неафіт, Пшэмыслаў, Северыян (Севяр’ян), Севярын, Фадзей, Феагній, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Фрэдард, Харысім Анфуса, Іда, Ідалія, Ліліяна, Марыя, Разалія, Ружына, Серафіма, Стэла, Яўлалія
5 Аконцій, Альберт, Берцін, Вальдэмар, Ваўжынец, Віктарын, Геркулан, Іаан (Іван, Ян), Ірыней, Калінік, Квінціліян, Лаўрэн, Луп, Мікалай, Нонас (Нонус). Павел, Пётр, Севяр’ян, Таўрын, Урбан, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Фларэнцій, Юзаф, Юсцініян, Яўціхій (Еўціхей), Яфрэм
Адэлія, Дарацея (Дарота), Марыя, Тэрэза, Юстына, Яўціхія
6 Альбін, Аляксей (Аляксій), Анісіфар, Арсеній, Арыстоклій, Баляслаў, Георгій, Герман, Захарыя (Захар), Іаан (Іван, Ян), Касма (Кузь­ма), Леанід, Магнус, Мансвет, Пётр, Серафім (Серафін), Таціён, Фаўст, Часлаў, Эляўтарый (Эляўтар), Яўгеній, Яўціхій (Еўціхей) Багдана, Баляслава, Бяата, Сіра, Феба, Часлава, Яўгенія
7 Альпін, Варсіс, Варфаламей, Гратус, Дабраслаў, Ігнацій, Маісей (Майсей), Марк, Мельхіёр, Міна (Мінай), Нафанаіл, Пётр, Пратаген, Сазон (Сазонцій, Сазонт), Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Уладзімір, Ціт, Эдмунд, Юрый, Ян, Яўлогій
Даміслава, Мадэльберта, Малання, Рычарда, Рэгіна (Раіна)
8 Адрыян, Алан, Амон (Амоній), Братуміл, Віктар, Георгій, Гіяцынт, Дзімітрый (Дзмітрый), Ісаак (Ісак), Карбініян, Мікалай, Несцер, Пётр, Пратаген, Радзіслаў, Раман, Рычард, Серафім, Сергій (Сяргей), Фама, Фаўст, Феафіл, Фрэдэрык
Адрыяна, Кацярына, Клемянціна, Марыя, Наталія (Наталля), Радзіслава, Серафіма
9 Аляксандр, Асія, Аўрэлій, Гаргоній, Гіяцынт, Дабрамір, Дзімітрый (Дзмітрый), Дзіянісій (Дзяніс), Іаан (Іван, Ян), Карыён, Кіпрыян, Кукша, Ліверый, Людвіг, Магнус, Міхаіл, Мяфодзій, Няфёд, Павел, Пётр. Пімен, Руфін. Сава, Сергій (Сяргей), Сцібор, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Тадэвуш, Уладзімір. Юзаф, Якуб
Анелія, Анфіса, Аўгусціна, Грацыя, Дарацея (Дарота), Марыя. Радаслава, Ружана (Рузана), Сібіла, Яўфімія
10 Агафон, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Амон (Амона), Анатолій, Арсеній (Арсен), Афанасій (Апанас), Ахілій (Ахіла, Ахіл), Васілій, Веньямін, Віктар, Георгій, Грыгорый, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), За­хар, Зіновій, Зінон, Іаан (Іван), Ігнацій (Ігнат), Іларыён, Іоў, Іпат, Ка­сьян, Лаўрэн (Лаўрэнцій), Лука, Лукіян (Лук’ян), Лявон, Лявонцій, Маісей (Майсей), Макар, Мікалай, Мсцібор, Мсціслаў, Мурын, Навум, Нямезій, Павел, Памва, Панкрат, Піёр, Руф, Сава, Сафрон, Серафім, Сергій (Сяргей), Сілуян, Сісой, Сцяфан, Феадосій, Фелікс, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Ціт, Юзаф, Яфім
Альдона (Аўдоцця), Анна (Ганна), Люцыя, Пульхерыя, Сусанна, Шушаніка, Эдзіта
11 Габрыель. Гіяцынт, Іаан (Іван, Ян), Пафнуцій, Пётр, Прот, Фелікс, Яўгеній (Яўген)
Дагна, Данута, Фядора, Хэльга, Яніна
12 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Амадэй, Анікей, Апалінарый, Аркадзій, Арсеній, Астап. Аўтаном, Гаўрыіл (Габрыель), Гвідон, Грыго­рый, Данііл (Даніэль), Іаан (Іван, Ян), Іаанікій (Анікей), Іакаў (Якаў, Якуб), Ігнацій, Кір, Кранід, Лявонцій, Макарый (Макар), Мікалай, Нікадзім, Павел, Пётр, Радзімір, Сава, Серапіён, Сільван, Спірыдоній (Спірыдон, Свірыд), Фанцей, Фанцін, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Францыск (Францішак), Хрыстафор, Яўстафій, Яфрэм
Елісавета (Елізавета, Лізавета), Кунягунда, Марлена, Марыя, Мая
13 Аляксандр, Аманд, Амат, Апалінарый, Аўрэлій, Гвідон, Генадзій, Давід, Дзімітрый (Дзмітрый), Кіпрыян (Купрыян, Купрэй), Маўрыкій (Маўрыцій), Маўрылій, Мірон (Міран), Міхаіл, Пётр, Уладзімір, Філіп, Хрызастом (Хрысастом), Ян, Яўлогій
Віялета, Генадзія, Ефрасіння, Разалія, Ружа. Фяўронія, Яўгенія, Яўлалія
14 Айфал, Альберт, Амун, Бярнард, Віктар. Ермаген, Купрыян, Май­нард, Матэрн, Сімяон (Сымон, Сямён), Фама, Явод, Яраслаў Аксана, Альжбета, Бернадэта (Бернардэта, Бярнарда), Гальшка, Ірма, Каліста, Кінга, Клаўдзія, Марфа. Наталія (Наталля), Раксана, Рузана, Таціяна (Таццяна)
15 Авундзій (Абундзій), Альбін, Альпін, Анатолій, Антоній (Антон), Ахард, Багдан (Фядот, Феадот), Варсанофій, Васілій (Васіль, Базыль), Віктар. Герман, Дамаскін, Дамеціян, Іаан (Іван, Ян), Кім, Мамант (Мамон), Мікалай. Мікіта, Міхаіл, Нікадзім, Нікамед, Павел,
Пётр, Раланд, Стэфан (Сцяпан, Сцяфан), Уладзімір. Феадосій (Фядосій, Фядос), Філіп, Яфім (Яўфімій)
Аксіння (Ксенія), Альбіна, Антаніна, Іаланта, Кацярына, Лаліта, Марыя, Руфіна (Руфіма), Серафіма, Яўхімія
16 Авундзій (Абундзій), Аляксей (Аляксій), Андрэй, Анфім (Анхім), Арысцід, Арысціён (Арыстыён), Васілій, Гаргоній, Дарафей (Дароцій), Захар, Зіновій, Зінон, Іаан (Іван, Ян), Іаанікій (Анікей), Ілія (Ілья), Індзіс, Карнелій, Кім, Кіпрыян (Купрыян), Мардоній, Мігдоній, Мікалай, Міхаіл, Мялецій (Мяленцій, Мелянцей), Нінан, Нініян, Парфеній (Парфен), Пётр, Пімен, Прылідзіян, Прыск, Раман, Сергій (Сяргей), Уладзімір, Феакціст, Феафан (Тэафан), Феафіл, Філіп, Яўфімій (Яфім)
Анета, Бяата, Васіліса (Васіліда, Васіліна), Дамінікія (Дамініка), Домна, Кама (Каміла), Карнелія, Людміла, Люцыя, Мялеція, Фіва, Эдзіта, Яўгенія, Яўхімія (Яфімія)
17 Аляксандр, Амоній (Амон), Апалоній (Эпалоній), Вавіла, Васілій, Грыгорый, Данат, Зігмунд, Іаан (Іван, Ян), Іаакім (Іакім), Іаасаф (Іасаф, Ісафат), Ілія (Ілья), Іўліян (Юльян, Юліян), Канрад, Кіён, Лямберт, Маісей (Майсей), Макарый (Макар), Мікалай, Мітрафан, Міхаіл, Міян, Мядосій, Павел, Парфеній (Парфен), Пётр, Прылідзіян, Роберт, Родзінг, Рэгінальд, Сатур, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Урбан (Урван), Усцін, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Філіп, Францыск (Франц, Францішак), Ціт
Алена. Вера, Ерміёнія, Калумба, Хільдэгарда, Хрыстадула, Юстына (Юста)
18 Авід, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Аўдзей (Аўдзій), Афанасій (Апанас), Багуслаў, Глеб, Давід, Дамінік, Захарыя (Захарый, Захар), Іаан (Іван, Ян), Іўвянцін (Ювянцін), Максім, Медзімін (Мядзімн), Пётр, Рычард, Сарвіл, Станіслаў, Сцяпан, Урбан (Урван), Фераёл, Фёдар (Тэадор), Фіфаіл, Эвенцій (Эвенція, Явенцій), Юзаф, Яўменій (Яўмен), Яўфімій (Яфім)
Арыядна, Вівея (Вявея, Фівея), Елісавета (Альжбета, Елізавета, Лізавета), Іраіда, Ірма (Ірміна), Ірына (Ірэна), Клаўдзія, Раіса, Рычарда, Станіслава, Стафанія, Юзэфа
19 Авіў, Альфонс, Арнульф, Архіп, Давід, Дзімітрый (Дзмітрый), Еўдакім, Зіновій, Зінон, Іаан (Іван, Ян), Ілія (Ілья), Канстанцін, Кірыл, Кірыяк, Макарый (Макар), Марыян, Медзімін, Міхаіл, Ніл, Пацяр-
муфій, Пелій, Раміл, Сідоній, Сякван, Усевалад, Фаўст, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Эляш, Юзаф, Януарый (Януар), Яўдоксій, Яўстохій Канстанцыя, Марыя, Пампоза, Эмілія
20 Алег, Аляксандр, Андрэй, Анісіфар, Варун, Васілій, Вацлаў, Грыгорый, Дармідонт, Дзяніс, Захарый (Захар), Іаан (Іван, Ян), Іпацій. Карл, Кім, Леў, Лука, Макарый (Макар), Мікалай, Міхаіл, Павел, Пахомій (Пахом), Пётр, Сазонцій (Сазон, Сазонт), Серапіён, Сцяфан (Сцяпан), Францыск (Францішак), Явод, Яўгеній, Яўпсіхій, Яўстафій
Рэната, Фаўсціна, Філіпія, Эвяліна, Эўзебія
21 Бажыдар, Георгій, Дарый, Дзімітрый (Дзмітрый), Ёнаш, Іаан (Іван, Ян), Іона, Іпаліт, Кадрат, Кастар, Матэвуш, Матфей (Мацвей), Януш
Дар’я, Марыя, Маўра, Мацільда, Міраслава, Рэгіна, Софія (Соф’я, Сафія)
22 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Андронік, Ануфрый, Васілій, Грыгорый, Дзімітрый (Дзмітрый), Ёнаш, Захарыя (Захар), Іаакім (Іакім, Акім, Акімфій), Ігнацій (Ігнат), Іосіф (Юзаф), Маўрыкій (Маўрыцій), Мікіта, Северыян, Севярын, Сергій (Сяргей), Сільван (Сільвін), Стратар, Стратонік, Фама, Феадосій (Фядос), Феафан (Тэафан), Фларэнцій, Харытон, Экзуперый, Эмярам, Ян
Аліна, Анна (Ганна), Васіліна, Дар'я, Ірына (Ірэна), Кора, Марыя
23 Андрэй, Апелій (Апелес), Багуслаў, Варыпсаў, Васілій, Гаўрыіл (Габрыель), Глеб, Захарыя (Захарый, Захар), Зоцік, Іаан (Іван, Ян), Іаасаф (Ісафат). Ізмаіл(Ісмаіл),Канстанцін, Клеменс, Кліменцій(Клімент),Ліберт, Ліверый, Лін, Лука, Лукій, Мікалай, Мялецій (Мяленцій, Мелянцей), Павел, Паладзій, Пётр, Піа (Пій), Сімяон (Сымон), Увар, Яўгеній Багуслава, Бернардзіна, Елісавета (Альжбета), Клемянціна, Марыя, Мінадора (Міладора, Вінадора), Мітрадора, Мялеція, Німфадора, Пульхерыя, Таціяна (Таццяна), Фёкла
24 Анатолій (Анатоль), Антоній (Антон), Віктар, Гаўрыіл (Габрыель), Герард, Герман, Давід, Дзідзім, Дзімітрый (Дзмітрый), Дзімітрыян, Дзіядор (Дыядор), Ефрасін (Ефрасім), Ізарн, Карп (Карпей), Марцін, Мікалай, Пацыфік, Роберт, Русцік, Сілуян, Сяргей (Сергій), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Ярамір, Яраслаў
Герарда, Еўдакія, Ія, Марыя, Мацільда, Феадора (Фядора), Хрысціна (Крысціна), Яванфія, Яніна, Яраслава
25 Аляксей (Аляксій), Аўнарый, Аўрэлій, Аўтамон. Афанасій, Васіян, Гаспар, Іаан (Іван, Ян), Каміл, Карнот (Карнут), Каспер, Клеафас, Мікалай, Руф, Святаполк, Сімяон (Сымон, Сямён), Сяргей (Сергій), Уладзімір, Уладзіслаў (Уладыслаў, Ладзіслаў), Фёдар (Фяодар, Тэ­адор), Цэзар, Юліян (Іўліян, Юльян)
Амелія, Аўрэлія, Беатрыса, Васіяна, Галіна, Далія, Уладзіслава (Уладыслава)
26 Аляксандр, Валяр’ян (Валерыян), Ваўжынец, Гардзіян, Гедэон, Даміян (Дзям’ян), Зоцік, Ілія (Ілья), Карнаш, Карней (Карнілій, Карніла, Карніл), Касма (Кузьма), Кранід, Купрыян, Леанард, Лукіян (Лук’ян), Лявон, Лявонцій, Макровій, Мікалай, Ніл, Пётр, Селівон, Сенатар, Серапіён, Стратонік, Сцяфан (Сцяпан), Сялеўк, Эўзебій, Юліян (Юльян, Іўліян)
Валерыя, Дэльфіна (Дульфіна), Кецяванія, Люцыя, Тэрэза, Усціння
27 Адольф, Амадэй, Банфілій, Вікенцій (Вінцэнт), Габрыель, Гаій, Дзям’ян, Елеазар (Елізар), Іаан (Іван, Ян), Касма (Кузьма), Леанід, Сцяфан, Фларэнцій (Флор)
Гільтруда, Мірабела (Мірэля), Рыма, Фларанціна, Элеанора (Нора), Юстына (Юсціна), Яніна
28 Акакій, Андрэй. Анямонд, Багдан (Феадот, Фядот), Вацлаў. Вінцэнт, Грыгорый, Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў), Ігнацій (Ігнат), Іосіф, Лаўрэнцій (Лаўрэн), Максім, Марк, Мікалай, Мікіта (Мікіцій), Парфірый, Пётр, Саламон, Сільван, Сімяон (Сымон, Сямён), Стэфан (Сцяпан, Сцяфан), Усцін, Філафей, Ціман, Экзуперый, Эміліян
Аскліяда (Аскліпіядота), Вацлава, Венцаслава, Еўдакія, Клемянціна, Любоў, Людміла, Марыя, Яўстафія (Яўстахія)
29 Алаізій (Алаіз), Аляксей (Аляксій), Анямонд, Аўрэлій, Вальдэмар, Віктар, Гаўрыіл (Габрыель), Геранім, Грыгорый, Дарафей (Дароцій), Дзідзім, Елізар, Іосіф (Юзаф), Ісаак (Ісакей), Кіпрыян (Купрыян, Купрэй), Конрад, Кукша, Людвіг, Маўрыкій (Маўрыцій), Міхаіл, Павел, Рафаіл (Рафал), Сасфен, Сяргей (Сергій), Яфім
Вікторыя, Каміла, Людміла, Меліціна (Малюціна), Міхаліна (Міхаіла), Паўліна, Рафаэлія (Рафаіла), Севасціяна (Севасцьяна), Сільвія, Яфімія (Яўхімія, Яўфімія)
30 Віктар, Ганарат, Ганорый, Геранім, Грыгорый, Земавіт, Зіновій, Зінон, Іаакім (Іакім, Акім), Іаан (Іван, Ян), Ілія (Ілья), Нікадзім, Ніл, Павел. Пацярмуфій, Пелій, Серафім, Феадосій, Францыск (Францішак), Эдвард (Эдуард), Элізбар
Агафоклія, Аляксандра (Алеся), Вера, Вераніка, Дабраслава, Ірына. Любоў, Надзея, Софія (Соф’я, Сафія), Тэрэза, Феадоція (Фядоція. Фядоцця), Францыска (Францішка), Фядора, Фяліцыя
КАСТРЫЧНІК
1 Аляксей (Аляксій), Амфілохій (Амфілох), Бавон, Барыс, Бідзіна, Васілій, Васнульф, Венія.мін (Веньямін), Іаан (Іван, Ян), Ігар, Іларыён, Канстанцін, Кастар, Максім, Міхаіл, Пётр, Піятон (Піят), Раман, Рэмігій, Сергій (Сяргей), Уладзімір, Шалва, Эдвард, Элізбар, Эміль, Яўгеній, Яўменій
Арыядна, Данута, Ефрасіння, Ірына, Максіма, Софія (Соф’я, Сафія), Тэрэза, Феадулія (Феадула), Эмілія, Юлія, Яўгенія
2 Алег, Алівер, Аляксей (Аляксій), Артур, Бажыдар, Гаўрыіл (Габрыель), Георгій, Давід, Дармідонт, Дзіянісій, Засіма (Засім), Ігар, Канстанцін, Легер, Мікалай, Ніл, Русцік, Савацій (Савацей), Славамір, Станімір, Трафім, Урсын (Урсыцін), Феафіл (Тэафіл), Фёдар (Фяодар, Тэадор), Эляўтарый (Эляўтар, Эляўферый)
Марыя. Юлія
3 Агапій, Агапіт, Алег, Аляксандр, Астап, Валерый, Васілій, Генрых, Герард, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Калумбан, Кандзідзій, Касіян (Касьян), Купрыян, Люцыян, Максіміян, Міхаіл, Павел, Пётр, Сераслаў, Фаўст, Феакціст, Феапіст, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Хірымон (Хірыман), Эвальд, Эўзебій, Юзаф, Ян, Яўстафій
Валерыя, Васа, Івона, Імгарда, Кандзіда, Лідзія, Плацыда, Тэрэзія (Тэрэза), Феапісція, Юзэфа
4 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Андрэй, Аўрэлій, Валянцін, Васілій, Данііл (Даніэль), Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван), Іосіф, Іпацій (Іпат), Ісаакій (Ісаак, Ісак), Кадрат, Кандрат, Канстанцін, Квінціліян, Квінцін, Конрад, Манфрэд, Марк, Маўрыкій, Мялецій (Мяленцій, Мелянцей), Пётр, Прыск, Пятроній, Уладзімір, Францыск (Францішак, Франц), Эдвін, Яўсевій (Яўсей) Аўрэлія, Разалія, Францішка, Эма
5 Апалінарый, Ацілан, Варфаламей, Веніямін, Ігар. Іона, Макарый (Макар), Марк, Марцэль, Пётр, Плацід, Раймонд, Транквілін (Транкілін), Феадосій, Феафан, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Фока, Францыск (Францішак)
Параскева (Праскоўя), Плацыда, Раймонда, Фаўсціна, Флавія, Фларанціна. Флёра
6 Адальберт, Андрэй, Антанін, Арнольд, Артур, Арэфа (Арэфій), Браніслаў, Бруна, Брунон, Гавел, Гіяцынт, Іаан (Іван, Ян), Івон, Інакенцій, Магнус (Магн). Пётр, Раман, Фрэдэрык
Анжаліка, Антаніна, Брунхільда, Іраіда (Ірыяда), Ксанфіпа, Марыя, Паліксенія (Паліксена), Раіса, Францішка, Эмілія
7 Андрэй, Аўгуст, Васілій, Віталій, Вольфганг, Галакціён, Копрый, Лявонцій, Марк, Маркел (Марцэлій), Нікандр, Ніканор, Павел, Паладзій, Расніслаў, Спірыдон (Свірыд), Сергій (Сяргей), Сімфарыян, Стэфан, Уладзіслаў
Ада, Амалія (Амелія), Ія, Крысціна (Хрысціна), Марыя, Расціслава, Уладзіслава, Фёкла, Юстына
8 Аляксандр, Баляслаў, Герман, Гугон, Давід, Данііл (Даніла, Даніэль), Дзімітрый (Дзмітрый), Людвіг, Марцін, Мікалай, Пафнуцій, Сяргей (Сергій), Фелікс, Фёдар (Фяодар. Тэадор), Эводзій, Явод, Ян Баляслава, Брыгіда, Валерыя, Вера, Дасіфея, Ефрасіння (Еўфрасіння), Пелагея, Рэпарата, Феадулія
9 Абрам, Аляксандр, Арнольд, Аўраам (Абраам), Афанасій, Багдан, Вінцэнт, Гедэон. Дамнін, Дзімітрый (Дзмітрый), Дзіянісій, Іаан (Іаган. Іван, Ян), Інакенцій, Кірыл, Леанард, Людвіг, Мікалай, Павел, Сабін (Савін), Уладзімір, Ціхан, Якаў (Якуб), Яфрэм
Людвіна, Паўліна, Публія, Рэпарата, Сара, Яніна
10 Арыстарх, Браніслаў, Будзіслаў, Вараксій, Віктар, Ганарат, Герман, Гімнасій, Данііл (Даніэль), Дзімітрый (Дзмітрый), Дзіянісій, Зіна, Іаан (Іван, Ян), Ігнацій (Ігнат), Калістрацій (Калістрат), Кларус, Леанард, Лютамір, Лявон, Марк, Мікалай, Міхаіл, Павел (Паўлін), Пётр. Рудольф, Савацій (Савацей), Самуіл, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Фларанцін, Францыск (Франц, Францішак), Эдмунд, Яўлампій Ангелія, Анелія, Вераніка, Галіна, Епіхарыя, Кацярына, Ларэта, Ма­рыя, Паўліна, Прасдокія (Прасдока), Танка, Тэадэхільда, Яўлампія
11 Абрам, Аліпій (Аліп), Алфей, Аляксандр, Анатолій, Анастасій, Ангелій, Анісім, Анісіфар, Антоній, Арэфа (Арэфій). Брунон, Варух. Васі-
лій, Вінцэнт, Вяслаў, Вячаслаў, Грыгорый, Даміян (Дзям’ян), Емяльян (Эмільян), Засіма (Засім), Іерамія (Ерамей), Іларыён, Іліядор, Ілья, Ірадзіён, Ісаакій (Ісак), Ісаія, Ісаўр, Кірыл, Кукша, Лаўрэн, Лука, Людамір, Маісей (Майсей), Майнард, Макар, Марк, Матфей (Мацвей), Мікалай, Міхаіл, Несцер, Нікадзім, Нікан, Нявон, Няктарый (Няктар), Палікарп, Пётр, Плацід, Прохар, Сава, Санкцін, Свірыд (Спірыдон), Серафім (Серафін), Сергій (Сяргей), Сільвестр, Оман, Сымон, Феафан (Тэафан), Феафіл, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Філіп, Фірмін, Харытоній (Харытон), Ціт, Эладзій (Яладзій), Эміль, Ян, Яўстрат Альдона, Аляксандра, Анна (Ганна), Гермагена, Дабраміла, Іўліянія (Юліянія), Марыя, Міхаіла (Міхаліна), Таціяна (Таццяна), Ульяна (Улляна), Эмануэла, Эмілія, Юліянія
12 Вітольд, Гавядай, Гаўдэнцій. Гжыміслаў, Дада, Іаан (Іван, Ян), Канстанцін, Кірыяк, Максіміліян (Максімілян), Рамуальд, Рудольф, Серафім (Серафін), Феафан (Тэафан), Фелікс, Эдвін, Эўзебій, Яўстафій (Еўстафей)
Каздоя, Канстанцыя, Рамуальда, Серафіма (Сарафіна), Эўзебія
13 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Васілій, Вацлаў, Вянанцій, Вячаслаў, Ганарат, Геральд, Герард (Жэрард), Грыгорый, Жэміслаў, Леанід, Любамір, Маўрыкій, Матфей (Мацвей), Міхаіл, Павел, Пётр, Пракопій (Пракоп), Пшэмыслаў, Ромул, Серафім (Серафін), Сімяон (Сы­мон), Фаўст, Феафіл (Тэафіл), Філіп, Фларанцін, Эдвард, Януарый (Януар)
Аляксандра (Алеся), Апалінарыя, Гаіна, Гаіянія, Галіна, Ганарата. Марыя, Міхаліна, Рыпсімія, Рэната, Тэафіла, Хелідонія
14 Алан, Алег, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Ананій, Браніслаў, Бяр­нард, Гаўдэнцій, Георгій, Дамін (Дамнін), Дамінік, Данан, Дзям’ян, Іаан (Іван), Іпацій, Калікст, Мадэст, Мікалай, Міхаіл, Радзім, Раман. Сава, Фартунат, Фёдар
Анастасія, Бернадэта (Бярнарда), Браніслава, Лівія, Малгажата, Манехільда, Марыя
15 Андрэй, Брунон, Грыгорый, Давід, Длугаслаў, Канстанцін, Касіян (Касьян), Кіпрыян (Купрыян, Купрэй), Леанід, Павел, Савер, Север. Севярын (Сявір), Феакціст, Фёдар (Фяодар, Тэадор). Фрэдэрык, Яўстафій
Аляксандра (Алеся), Анна (Ганна), Аўрэлія, Ефрасіння, Люцыя, Магдаліна, Тэрэза, Фёкла, Фларанціна, Юстына (Усціння), Ядвіга
16 Агафангел, Амбросій, Анастасій (Анастас), Андрон, Бяртранд, Га­вел, Герард, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Еляўферый, Іаан (Іван, Ян), Ісіхій, Лонгін, Марцініян, Радзіслаў, Русцік, Сатурыян, Фларанцін Аўрэлія, Баніта, Васіліса, Лілія, Маргарыта (Малгажата), Марыя, Сатурніна (Сатарніна), Фларанціна, Эльвіра, Ядвіга
17 Адаўкт (Давікт), Амон (Амун), Андрэй, Анісім, Варсанофій (Варсаноф), Васілій, Віктар, Гаій, Гурый, Дзімітрый (Дзмітрый), Дульсід, Засім, Іакаў (Якаў), Ігнацій, Іерафей (Ерафей), Ісідар, Кантард, Мікалай, Міхаіл, Павел, Пётр, Руф, Рычард, Стэфан (Сцяпан), Уладзімір, Фаўст, Фларанцін, Хірыман (Хірымон), Ціхан, Эладзій (Яладзій), Ян, Яўсевій
Аскліяда, Вераніка (Вірынея), Вікторыя, Дамніна, Калісфенія, Люцына, Маргарыта (Малгажата), Марыя (Марыта), Прасдокія (Прасдока), Праскудзія, Хіанія
18 Акуціён. Аляксей (Аляксій), Амабіль, Амбросій, Аскліпіядот, Багуміл, Братуміл, Віктар, Гаўрыіл (Габрыель), Грыгорый, Даміян (Дзям’ян), Дзіянісій (Дзяніс), Ермаген (Ермагена), Земавіт, Іерамія (Ерамей), Інакенцій, Іона, Іоў, Лука, Макарый (Макар), Манон, Мат­фей (Мацвей), Пётр, Пракул (Прокл), Філарэт, Філіп (Піліп), Ціхан, Юльян, Яўціхій
Альбіна, Вольга, Мамелхва (Мамелфа), Рэната, Харыціна, Яніна
19 Астэрый (Асцерый), Вяран, Гаўрыіл (Габрыель), Земавіт, Іаан (Жан, Іван, Ян), Ісаак, Люцыян, Міхаіл, Нікіфар (Нічыпар), Павел, Патэнціян, Пётр, Пталамей, Сабін, Сабініян, Скарбімір, Урбан, Фама, Філіп, Юрый
Ада, Лаура, Мацільда, Міхаліна, Цякуса (Цякуста), Яна
20 Альдаральд, Аляксей (Аляксій), Андрэй, Вакх, Віталій, Гервасій, Іван (Ян), Капразій, Карнелій, Кесарый, Марцініян, Мікалай, Паліхроній, Сергій (Сяргей), Сіндульф, Юліян (Іўліян)
Аліна, Ірына (Ірэна), Клеапатра, Марыя, Пелагея, Таціяна (Таццяна)
21 Амвросій, Варлаам, Васілій, Вендалін, Віктар, Гаій, Гілярый, Дабраміл, Дасій, Дасіфей, Дзімітрый (Дзмітрый), Зінон, Зоцік, Іаан (Іван), Іларыён, Іона, Малх, Мікалай, Павел, Пахомій (Пахом), Пётр, Серафім, Трыфан, Уладзімір, Якаў (Якуб)
Анна (Ганна), Гальшка. Гелена, Елісавета (Альжбета, Елізавета, Лізавета), Інга, Клемянціна, Марыя, Надзея, Пелагея, Таісія (Таіса), Таціяна (Таццяна), Урсулія (Урсула), Цыліна
22 Аверкій, Андронік (Андрон), Аўрамій (Аўрам). Афанасій, Валерый, Венядзікт (Бенядзікт), Гермес, Данат, Іакаў (Якаў, Якуб), Іўвянцін (Ювянцін), Канстанцін, Кардзіян, Лот, Мадэран, Максім, Марк, Па­вел, Пётр, Пшыбаслаў, Севасціян, Філіп, Эвенцій (Явенцій), Ян Анна, Афанасія, Галіна, Глікерыя, Інга, Кардулія, Паплія (Поплія), Прадслава, Пшыбаслава, Саламея, Юзафіна
23 Амвросій (Амброс), Амфілохій, Андрэй, Васіян, Венядзікт, Ганарат, Гедымін, Герман, Іаан (Іван, Ян), Ігнацій, Інакенцій, Ісідар, Капістран, Кірыяк, Павел, Раман, Севярын, Тэадарэт, Феафіл, Феацекн, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Юзаф, Яўлампій (Яўлам, Яўламп) Адэлія, Жэгота, Іга, Інга, Марлена, Мар'яна, Сабіна, Фёкла, Эляледа, Яўлампія
24 Алаізій, Аляксандр, Антоній (Антон), Зянох, Іван (Ян), Кірыяк, Клаўдзій, Леў, Маглорый, Марцін, Прокл, Рафаіл, Феафан (Тэафан), Філарэт (Філат), Філіп (Піліп). Ювяналій (Іўвяналій)
Анета, Анна, Антаніна, Арэта, Гартэнзія, Зінаіда. Марцаліна. Філаніла
25 Аляксандр, Амфілохій, Андронік (Андрон). Баніфат, Валенцій (Ва­лент), Гаўдэнцій, Гілярый, Дарый, Іаан (Іван), Інгрыд, Ісідар, Касма (Кузьма), Крысп (Крыспін), Крыспініян, Лаўрэнцій, Марцін, Марцірый, Марціян, Маўрыкій (Маўр), Мікалай, Мініят, Пётр, Проў, Та­рах, Фёдар, Фронта. Хрысанф (Хрысант), Яраслаў
Вільгельміна, Дамніка, Дамніна, Дар’я, Інга, Хрысніна, Энграція, Яраслава
26 Агафадор, Альбін, Аманд, Бенядзікт, Веніямін (Веньямін), Віт, Дзімітрый (Дзмітрый), Дзям’ян, Інакенцій, Карп (Карпей), Лютаслаў, Люцыян, Марціян (Марцьян), Марыян (Марын), Мікалай, Мікіта, Мялецій (Мяленцій, Мелянцей), Папіла, Русцік. Фадзей, Фларэнцій, Эварыст, Эдвард (Эдуард), Эрык, Юзаф (Язэп)
Агафоніка (Агафона), Банавентура, Злата, Людміла, Люцыя, Хрысія (Хрыса). Цыліна, Юзэфа
27 Амвросій. Віктар. Вінцэнт, Гервасій, Земавіт, Келсій (Кельсій. Цэльсій), Максіміліян, Мікалай, Міхаіл, Назарый (Назар). Одран, Пётр, Пратасій (Пратас), Селіван, Сільван (Салівон), Фларэнцій. Фруменцій, Эварыст, Эварэст
Антаніна, Ванда, Вікторыя, Івона (Іва), Ілона, Параскева (Праскоўя), Сабіна
28 Альфрэд, Аляксандр, Афанасій, Валерыян, Васілій, Вінцэнт, Гер­ман, Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван, Ян), Лазар, Леанід, Лукіян (Лук’ян), Ляслаў, Матфей (Мацвей), Мікалай, Міхаіл, Парфірый (Парфір), Пётр, Радарык, Савін (Сабін), Салівон, Сальвій, Сарвіл, Серафім, Сільван, Сіман, Сімяон (Сымон, Сямён), Сяргей (Сергій), Тадэвуш, Уладзімір, Фідэль, Францыск (Францішак), Яфім (Яўфімій) Альфрэда, Анна, Вівея (Вявея, Фівея), Ксімена, Сабіна, Юлія, Яўхімія
29 Аляксей (Аляксій), Аўраам, Аўрам, Ганарат, Георгій, Гіяцынт, Дада, Зіновій, Іаан (Іван), Лонгін, Міхаіл, Нарцыс, Серафім, Фелікс, Феліцыян, Фёдар, Яўгеній
Банавентура, Віялета, Далія, Еўпраксія, Серафіма, Феліцыта, Эўзебія, Яўгенія
30 Акінф, Альфонс, Аляксандр, Анатолій, Андрэй, Антоній (Антон), Анфім (Анхім), Асія, Герард, Герман, Даміян (Дзям’ян), Зіновій, Зінон, Іакінор, Іакінф (Іакінфій), Каліст, Касма (Кузьма), Клаўдзій, Ла­зар, Лявон, Лявонцій, Максім, Марціян (Марцьян), Марцэлій (Марцэль), Міраслаў, Неафіт, Пшэмыслаў, Сатурнін, Серапіён, Эдмунд, Яўтропій (Яўтроп)
Банавентура, Бенвянута, Зіновія, Лявонія, Маргарыта, Марыяна, Міраслава, Яўтропія
31 Альфонс, Андрэй, Аўгуст, Аўгусцін, Вольф, Вольфганг, Здзіслаў, Іосіф (Юзаф, Язэп), Квінціліян, Квінцін, Лука, Марын, Мікалай, Нар­цыс, Сатурнін, Сергій (Сяргей), Урбан, Хрыстафор, Эпімах, Юліян (Юльян, Іўліян)
Антаніна, Елісавета (Елізавета, Лізавета), Злата, Люцыя, Марына, Хрысія (Хрыса), Хрысціна, Юльяна
ЛІСТАПАД
1 Андрэй, Аўдамар, Ацік (Атык), Бянігній (Бянігн). Валент, Вігор, Віктарын, Геральд, Геранім, Іаан (Іван, Ян), Іаіль, Ідзій, Леапольд, Люцыян, Магнус, Марцэлій (Марцэль), Пётр, Ромул, Садок (Садонік), Севярын, Сергій (Сяргей), Увар, Цэзар, Эдмунд, Юльян Еўпраксія, Клеапатра, Наталія (Наталля), Севярына
2 Агапій, Акіндзін, Аляксандр, Амвросій, Анемпадзіст, Арцемій (Арцём), Ахіл, Багдан, Бажыдар, Віктарын, Герасім, Герман, Дамінік, Дамнін, Засіма (Засім), Іаан (Іван, Ян), Картэрый, Леанід, Малахій,
Марціян (Марцьян), Мікалай, Міхаіл, Павел, Пётр, Пігасій, Радзіслаў, Радост, Раймонд, Табіян, Элпідзіфор, Юрый, Юст, Яўдоксій Багдана, Веняфрыда, Паўліна
3 Аляксандр. Аляксей (Аляксій), Анатолій, Аркадзій, Багуміл, Бярнард, Валент, Васілій, Гаій, Герман. Гермянгільд, Гілярый, Губерт, Даміян (Дзям’ян), Дасій, Дзімітрый (Дзмітрый), Зоцік (Ізот), Іаан (Іван), Іакаў (Якаў, Якуб), Іларыён. Канстанцін, Кіпрыян (Купрыян, Купрэй), Кірык, Кірыл, Ксаверый, Марцін, Мікалай, Неафіт. Нікандр. Патуль, Паўлін, Пірмін. Роберт, Сафроній, Сергій (Сяргей), Уладзімір, Феафіл (Тэафіл), Фёдар (Фяодар, Тэадор). Фларэнцій, Хвалібог, Хваліслаў, Цэзар, Эксакустадзіян
Агнія. Ефрасіння, Іда. Ізабела, Ксаверыя, Марцаліна, Пелагея. Сільвія, Эльвіра
4 Аверкій (Авяр’ян), Агрыкол, Альгерд, Аляксандр, Аманцій, Антанін (Антон), Васілій. Віталій, Генрих, Герман, Гермес, Грыгорый, Дзіянісій (Дзяніс), Іаан (Іван. Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Іамвліх, Ігнат. Іраклій, Канстанцін, Карл, Максіміян, Марцініян, Мікалай, Міна, Нікадзім, Нікандр, Перый, Райнард, Серафім (Серафін), Уладзімір, Фелікс, Эксакустадзіян, Эмярык
Аліна, Анна (Ганна), Барбара, Глікерыя, Елісавета (Елізавета, Лізавета), Караліна. Мадзеста, Феадоція (Фядоція, Фядоцця), Фядора
5 Аляксандр. Бярнард, Геральд, Дамінік, Дамнін, Елісей, Емяльян, Захарый (Захар), Іакаў (Якаў, Якуб), Ігнацій (Ігнат), Мікалай, Сазонцій (Сазон, Сазонт), Славамір, Уладзімір, Філафей, Фларыян, Цімафей Альжбета, Бландзіна, Дамініка, Ефрасіння. Мадзеста, Сабіна
6 Аляксей (Аляксій), Арэфій (Арэфа), Афанасій, Вінок. Георгій, Гіяцынт, Елязвой, Засіма (Засім), Земавіт, Іаан (Іван. Ян), Калінік, Лаўрэнцій, Леанард, Меланій (Маланій), Мікалай. Павел, Пётр, Севярын, Сісой, Стэфан, Фаўст, Феафіл, Фелікс, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Францыск (Франц. Францішак)
Багдана, Бяата, Крысціна (Хрысціна), Сінкліцікія, Фелікса
7 Адольф, Амарант, Амвросій (Амбросій, Амброс), Анастасій (Ана­стас), Антоній, Афінадор, Ахіл, Баўдалін, Віліброрд, Вінцэнт, Геркулан, Геронцій, Гіяцынт, Грыгорый, Зігмунд, Кангар, Лазар, Маркіян, Марцірый, Марцэлій, Мельхіёр, Пётр. Прасдок (Прасдацім), Пшэміл, Фларанцін, Фларэнцій, Энгельберт, Эрнэст (Эрнст) Анастасія, Антаніна, Каліна, Карына, Матрона, Тавіфа, Фларанціна
8 Адрыян, Адэадат, Афанасій (Апанас), Багдан, Віктар (Віктарын), Готфрыд, Дзімітрый (Дзмітрый), Кларус, Клаўдзій, Луп (Лупан), Марцін, Павел, Севярын, Феафіл, Юзаф (Язэп), Ян Багдана, Вікторыя, Клаўдзія (Клаўдзея)
9 Агрыпін, Аляксандр. Андрэй. Арэст, Вяслаў, Гаўрыіл (Габрыель), Герберт, Драгамір, Людвіг, Марк, Несцер, Сергій (Сяргей), Урбан, Урсын, Фёдар (Фяодар, Тэадор)
Альжбета (Лізавета), Аляксандра, Апалонія. Вяслава, Генавефа, Грацыя, Іаанна (Жанна), Капіталіна, Ліліяна, Людвіга, Сапатра, Тэрэзія (Тэрэза), Урсына, Фядора (Тэадора), Эрацііда, Яўстолія
10 Андрэй, Арсеній, Арэст, Афрыкан, Баўдалін, Віл, Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван), Іоў, Іяракс, Кірыяк, Любамір, Людамір, Лявон (Леў), Максім, Нарзет, Неафіт, Ніт, Пампей (Помпій), Пампій, Сарвіл, Стэфан (Сцяпан, Сцяфан), Тыберый, Феадул (Тэадул), Феафіл, Фот, Цярэнцій, Юзаф, Юлій, Юст. Яўнікій
Алена, Леанарда, Наталія (Наталля), Неаніла, Німфадора, Нэлі, Па­раскева (Праскоўя), Фларанціна, Юлія, Яўгенія, Яўнікія (Яўніка)
11 Аляксей (Аляксій), Андрэй, Астэрый (Асцерый), Аўрамій, Бертуін, Варфаламей, Васілій, Віктар, Вяран. Данііл (Даніэль), Іаан (Іван, Ян), Касма (Кузьма), Клаўдзій, Леанід, Марцін, Менас, Мікалай, Навум, Нявон, Павел, Піус (Піа), Феліцыян, Фёдар (Тэадор), Філіп, Эміль, Яўгеній
Агафія (Агаф’я, Агата), Анастасія (Настасся), Анна (Ганна), Мари­на, Марыя, Ружана (Рузана), Феаніла
12 Агафангел, Арцема (Арцём), Варсава, Віктар, Вітольд, Дзіега, Драгуцін, Емяльян (Эмільян), Ёнаш, Зіновій, Іосіф, Ісаак, Ісафат, Іуст, Канрад, Крыспін, Крыснін, Куніберт, Леанід, Макарый (Макар), Марк, Маркіян, Матфей (Мацвей), Ніл, Серафім, Сцяфан (Стэфан), Сцібор. Тэрцый, Флавій, Флор, Хрысціян, Чцібор, Юст, Яўтроп Алена, Анастасія (Настасся), Арцемія, Астрыда, Зіновія, Іаанна (Жанна), Маркіяна, Рэната, Серафіма, Цярэнція, Юзафіна (Юзэфа), Яўтропія
13 Абон, Аляксандр. Аляксей (Аляксій), Амплій, Анатолій, Антанін, Апелій (Апелес), Аркадзій, Арыставул, Бенядзікт, Валянцін, Васілій, Вінцэнт, Герман, Далмацій (Далмат), Епімах (Эпімах), Ермінінгельд, Ефрасін, Зевін, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў), Інакенцій, Ісаак, Крысп, Крысцін, Леанід, Матэвуш, Матфей (Мацвей), Мікалай, Наркіс, Ні-
кадзім, Нікіфар, Пётр, Сергій (Сяргей), Спірыдон (Свірыд), Станіслаў, Стахій, Тэадор, Уладзімір. Урбан (Урван), Усевалад, Фларэнцій, Хрысціян, Яўгеній
Аўгусціна, Люцыя, Максялінда, Маўра, Станіслава, Хрысціна, Эната, Яніна (Яна)
14 Аверкій, Альфрэд, Аляксандр, Андрэй, Ваўжынец, Даміян (Дзям’ян), Дасій, Дзімітрый (Дзмітрый), Дэадат, Ермінінгельд, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Іпацій, Касма (Кузьма), Кесарый, Лаўрэн, Мікалай, Пётр, Рагер, Руф, Серапіён, Серафім, Стэфан, Фёдар (Фяодар. Тэадор), Эміль
Агата, Елісавета (Елізавета, Лізавета), Кірыена, Лаура, Марыя, Ру­зана (Ружана), Ульяна, Феадоція (Фядоцця), Фядора, Эмілія, Юдзіта, Юліянія (Іўліянія)
15 Акіндзін, Альберт. Альфонс, Ананія (Ананій), Анемпадзіст, Артур, Афоній (Афон), Валяр’ян, Войцех, Гурый, Дысідэрый, Іосіф (Юзаф), Канстанцін, Леапольд, Маркіян, Пігасій, Пшыбаслаў, Рагер, Рох, Са­мой, Сідоній, Фіндан (Фініян), Элпідзіфор
Альжбета. Валерыя, Гертруда, Дэльфіна (Дульфіна), Ідалія. Кацярына, Крысціна, Магдаліна (Магда), Цыліна
16 Агапій, Айфал, Акепсім, Аляксандр, Андрэй, Атык (Ацік), Аўгусцін, Аўрэлій, Васілій, Вікенцій, Георгій, Дзіянісій, Еўдаксій (Яўдоксій), Здзіслаў, Іаан (Іван), Іосіф (Юзаф), Істукарый, Катэрый (Кацерый), Кузьма (Касма), Марк, Мікалай, Мокій, Ніктапаліён, Павел, Пактовій, Пётр, Сергій (Сяргей), Сімяон (Сымон, Сямён), Уладзімір, Эдмунд. Эферый (Эўферый, Яферый), Яўдоксій
Агнеса, Альбіна, Гертруда, Еўдакія, Івона, Ілона, Каміла, Маргарыта (Малгажата), Марыя, Снандулія (Снадулія), Феліцыта (Феліцата)
17 Аляксандр, Аніян, Валянцін, Грыгорый, Гугон, Збыслаў, Іаанікій (Анікей, Анікій), Ізмаіл (Ісмаіл), Лазар, Лука, Мікалай, Мяркурый (Мяркул), Нікандр, Нямезій, Самуіл, Сіман, Сулібор, Фларын, Ян, Ярдан, Ярмей
Альжбета. Валянціна, Гертруда. Івона, Саламея, Хільда. Яўгенія
18 Адон (Адоніс). Багуслаў, Віктар, Гаій, Галакціён, Гаўрыіл (Габрыель), Готфрыд, Грыгорый, Ерм, Іона, Лін, Отан, Павел, Патрокл, Патроў, Пётр, Раман, Тэафрэд, Фама, Філалог, Ціхан
Агнеса, Анелія, Вікторыя, Епісцімія, Караліна, Клаўдзіна, Клаўдзія. Ліна, Марыя, Разалія, Ружа (Ружана, Роза), Філіпія (Філіпіна)
19 Аляксандр. Анатолій, Арсеній, Аўдзій (Аўдзей), Аўдон, Афанасій (Ананас), Варлаам, Васілій, Гаўрыіл (Габрыель), Герман, Іпаліт, Канстанцін, Клаўдзій, Лука. Максім, Максіміліян (Максімілян), Мікалай, Мікіта. Павел, Севярын, Феліцыян, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Экзуперый
Альжбета (Лізавета), Аляксандра (Алеся), Афанасія, Ефрасіння, Клаўдзія (Клаўдзея), Матрона. Мехтыльда, Ніна, Палакція, Саламея. Севярына, Серафіма, Фаўста, Цякуса, Элеанора
20 Актавіян, Алег, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Аманд, Аманіт, Анатолій, Анікіта, Антанін, Астрыхій, Аўкт, Афанасій (Атаназій), Багдан (Фядот, Феадот), Барыслаў (Барыс), Валерый, Варахій (Варахііл), Васілій, Веніямін, Георгій. Гераклій, Гіганцій, Грыгорый, Дарафей, Дарон, Дасій, Дукіцій. Дыядот (Дзіядот), Епіфаній (Епіфан), Еўціхей (Яўціхій), Засіма (Засім), Іаан (Іван, Ян), Іларыён. Ісіхій, Іярон, Калімах, Калінік, Канстанцін, Кастрыкій (Кастрыхій), Кірыл, Клаўдзіян, Крысп, Ксаверий, Ксанфій (Ксанф), Купрыян, Лазар, Леанід, Лонгін, Максіміян, Мамант (Мамон), Меласіп, Мікалай, Міхаіл, Нікан (Нікандр), Павел (Паўлін), Рафаіл (Рафал), Сергій (Сяргей), Сільвестр. Таўрыён, Фартунат, Феаген (Тэаген), Феадох, Феадул, Феафіл, Фелікс, Фемялій (Фямелій), Фёдар, Францыск (Францішак), Эдмунд, Яўгеній, Яўціхій
Амелія, Анелія, Аніта, Антаніна, Генавефа, Елісавета (Елізавета, Лізавета), Касінія. Паўліна. Фесаланікія, Эдзіта, Элеанора, Яўгенія
21 Агапій (Агапей), Алівер, Альберт, Альбярцін, Варахііл (Вараксій), Вяслаў, Гаўрыіл (Габрыель), Геласій, Гілярый, Іаан (Іван, Ян), Іегудзііл, Іерамііл, Кандрат, Канрад (Конрад), Маўр. Міхаіл, Павел, Пётр, Раймонд, Рафаіл (Рафал), Руф, Селафііл, Урыіл, Фама, Юзаф, Януш
Вяслава, Зоя, Марыя, Міхаліна (Міхаіла), Эльвіра
22 Агапій, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Ананій, Анісіфар, Антоній (Антон), Бянігній, Віктар. Дзімітрый (Дзмітрый), Зінон, Іаан (Іван, Ян), Ілія (Ілья), Іосіф (Язэп), Канрад (Конрад), Канстанцін, Кірыла (Кірыл), Марк, Маўр, Несцер, Няктарый (Няктар), Павел, Парфеній (Парфен, Парфён), Парфірый, Пётр, Стэфан (Сцяпан), Фёдар (Фя­одар, Тэадор), Філімон
Ганарата, Матрона, Марыя, Сасіпатра, Феакціста, Цэцылія, Яўстолія
23 Алімп, Алімпан, Аляксандр. Аляксей (Аляксій), Амфілохій, Апалон, Арэст, Аўгусцін, Барыс, Георгій, Грыгорый, Дзіянісій (Дзіяніс, Дзяніс), Емяльян (Еміліян, Эмільян), Ермагена (Гермаген), Іаан (Іван, Ян), Іаанікій (Анікей), Ірадзіён (Радзівон), Калумбан, Канстанцін, Клемянцін (Клеменс), Клімент, Куарт (Кварт), Мікалай, Мілан (Мілій, Міль), Міхаіл, Ніфант, Пётр, Пракопій (Пракоп), Рычард, Сасіпатр, Севярын, Серафім, Сісіній, Сіцылій, Тэрцый (Цярціл), Феасцірыкт (Феасцярыкт, Сцірыкт), Цярэнцій, Эраст
Адэліна (Адэлія), Анна (Ганна), Вольта, Ізольда, Клемянціна, Лукрэцыя, Малгажата, Марыяна, Мусціёла, Феакціста, Феліцыта, Цэцылія, Энафа
24 Альберт, Аляксандр, Андрэй, Баляслаў, Вікенцій, Віктар, Герард, Іван (Ян), Кольман, Лука, Максім, Марцірый, Міна, Парціян, Пётр, Пратасій, Раман, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Фама, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Флор, Хрысагон, Эдвард (Эдуард), Эмануіл, Яўгеній Анна, Баляслава, Гражына, Ірміна, Марыя, Сцефаніда (Сцепаніда), Фларанціна, Флёра, Эма
25 Алаізій (Алаіз), Альфрэд, Аляксандр. Ахія (Ахій), Барыс, Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван, Ян), Іасафат, Канстанцін, Майжэш, Матфей (Мацвей), Маўрын, Мяркурый, Ніл, Пётр, Спірыдоній (Спірыдон), Уладзімір. Францыск (Франц, Францішак), Хвалімір, Эразм
Альжбета, Аўрэлія, Кацярына, Манефія, Марыя, Ніла, Францыска (Францішка), Юлія, Юльяна
26 Альпіній, Антанін, Герман, Дамінік, Іаан (Іван, Ян), Канрад (Кон­рад), Леанард, Лех, Лехаслаў, Лявон, Нікан, Нікіфар (Нічыпар), Сільвестр, Сірыцій, Сіцылій, Фама, Якуб, Янатан
Антаніна, Дэльфіна, Жанна, Кацярына, Леанарда, Манефа (Манефія), Фацінія, Юстына
27 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Антон, Арыстарх, Ахар, Бенядзікт, Валерый, Валерыян, Васілій, Ваўжынец, Віктар, Віргілій, Гаўрыіл (Габрыель), Георгій, Гілярый, Грыгорый, Густаў, Дзімітрый (Дзмітрый), Зігфрыд, Ісак, Іўсцініян (Юсцініян), Максім, Максіміліян, Мат­фей (Мацвей), Матфій (Мацвій), Мікалай, Міхаіл, Парфірый, Пётр, Сяргей (Сергій), Факунд, Фама, Фергій, Фёдар, Філіп (Піліп), Фран­цыск (Францішак), Фруменцій, Юзаф (Язэп), Якуб, Ян
Ада, Анна (Ганна), Валерия, Жанета, Ксенія, Леанарда, Феадора (Фядора)
28 Авіў, Андрэй, Гасцірад, Грыгорый, Гурый, Дзімітрый (Дзмітрый), Здзіслаў, Ірынарх, Ляслаў, Мансвет, Маркел. Мікалай, Мікіта, Паісій, Папініян, Патуль, Пётр, Рудольф, Руфін, Самой, Стэфан (Сцяпан), Трыстан, Урбан, Элпідзій. Якаў (Якуб), Яўстохій
Берта, Бланка, Бяата, Гелена, Маркела, Марыя, Наталія (Наталля), Саламея, Тэадора, Юлія
29 Ананія (Ананій), Антоній (Антон), Вальтар (Вальтэр), Васілій, Віктар, Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван), Лявій, Макарый (Макар), Матфей (Мацвей), Мікалай, Міхаіл, Панцеляіман (Панцеляймон), Пшэмыслаў, Радбод, Сатурнін, Стэфан (Сцяпан), Улас, Фёдар (Фя­одар, Тэадор), Філамен (Філумен), Францыск (Францішак), Фрэдэрык, Фулвіян (Фульвіян)
Дар'я, Ілюміната, Мацільда, Філамена
30 Андрэй, Ацыскл, Габрон, Галганін (Галганон), Грыгорый, Канстанцін, Куберт, Лазар, Людаслаў, Міроклій, Міхаіл, Нікан, Сергій (Сяргей), Тадэвуш, Усцін, Фрэдэрык, Юзаф
Амелія, Вікторыя, Збыслава, Канстанцыя, Маўра, Усціння (Юстына)
СНЕЖАНЬ
1 Алфей, Варул, Елісей, Закхей, Карл, Кастрыкіян, Лявонцій, Мар’ян, Мікалай, Навум. Платон, Пракул (Прокл), Раман, Сцяпан, Фларанцін, Храмацій, Эдмунд, Элігій
Бланка, Івона (Іва), Наталія (Наталля), Сабяслава, Фларанціна
2 Авянір, Адрыян, Аза, Аляксандр, Андрыян, Аўдзей (Аўдзій), Валянцін, Варлаам, Веніямін (Веньямін), Генадзій, Герасім, Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван. Ян), Іаасаф (Іасафат Іасаф), Іакаў (Якаў), Ігнацій (Ігнат), Іларыён, Іліядор, Канстанцін, Леанід, Міхаіл, Павел, Парфірый, Пётр, Пімен, Рафаіл (Рафал), Сергій (Сяргей), Сільверый (Сільвер), Сімяон (Сымон, Сямён), Суліслаў, Філарэт (Філат), Храмацій, Цімафей
Аза, Аўрэлія, Бальбіна, Біянка, Бланка, Вівея, Вівіяна (Бібіяна), Генадзія, Паўліна, Філарэта, Эльза, Яніна
3 Азат, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Анатолій, Арсеній, Астап, Бірын, Васілій, Грыгорый, Даміян, Дасій, Дзіядор (Дыядор), Емяльян, Еўціхей (Яўціхій), Іаан (Іван, Ян), Іларыён, Іосіф, Іпацій, Ісаак (Ісак, Ісакей), Касьян, Ксаверый (Ксавер), Ларыён, Люцыян, Макарый (Ма-
кар), Мікалай, Нірса (Нірс), Прокл, Саверый, Сасоній (Сасін), Сафонія (Сафоній), Уладзімір, Феспясій (Фяспесій), Філарэт (Філат), Францыск (Франц, Францішак) Яўстафій, Яўстрат
Анна (Ганна), Віялета, Іаанікія, Марыя, Таціяна (Таццяна), Фёкла, Францішка, Эма
4 Адольф, Бярнард, Гераклій, Дамаскін, Іван (Ян), Мялецій, Пётр, Сігіран, Фелікс, Хрысціян, Эрык
Ада. Барбара, Братуміла, Марыя, Хрысціна, Цехаслава, Эма. Эрыка
5 Авянір, Агава (Агаў), Альберт, Аляксей (Аляксій), Анастасій (Анастас), Архіп, Афанасій, Барыс, Валерыян, Васілій, Геральд, Герард, Герасім, Іаан (Іван, Ян), Іаасаф (Іасаф), Іакаў (Якаў), Ілія (Ілья), Люцыд, Максім, Марк, Міхаіл, Мянігн, Павел, Пётр, Пракопій (Пракоп), Саба, Сава, Сігіран, Уладзімір, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Філімон, Філіп, Цівурцій, Яраполк, Яўціхій (Еўціхей)
Апфія, Вільма, Кікілія (Цыцылія), Крыспіна. Крысціна (Хрысціна), Параскева (Праскоўя), Сабіна, Эдзіта
6 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Амфілохій (Амфілох), Антоній (Ан­тон), Барыс, Васілій (Васіль, Базыль), Грыгорый, Дзіянісій (Дзяніс), Елеазар, Емяльян (Эміліян), Ерамей, Здзіслаў, Іаан (Іван), Макарый (Макар), Мікалай, Мітрафан, Пётр, Серафім, Сісіній, Фёдар (Фяо­дар, Тэадор), Юзаф (Іосіф)
Аляксандра, Дзіянісія, Здзіслава, Леанціна, Эмілія, Ярэма
7 Агафон, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Амбросій, Аўгусцін, Афінадор, Іаан (Іван, Ян), Карл, Карнілій, Мадэст, Марцалін, Марцін, Мітрафан, Міхаіл, Мяркурый, Парфірый, Сабін, Сіман, Сымон, Урбан, Фёдар, Фларыян, Яўгеній (Яўген), Яўграфій (Яўграф) Агата, Аўгуста, Аўгусціна, Герда, Кацярына, Марыя, Мастрыдзія, Фаба, Юзэфа (Юзафіна)
8 Аляксандр. Андрэй, Варлаам, Варфаламей, Васілій, Віктар, Віргілій, Віргіній, Грыгорый, Еўціхіян, Зінон, Іаан (Іван), Іларыён (Ларыён), Кліменцій (Клімент), Кузьма (Касма), Лаўрэн, Макарый (Макар), Мікалай, Міхаіл. Наталій, Павел, Патарый. Пётр, Раман, Рамарык, Серафім, Сімяон (Сымон, Сямён), Тэабальд, Яраслаў, Яўхарыс Алімпія (Алімпа), Віргінія, Квятаслава, Магдаліна, Марыя, Петрунелія (Петрунеля), Юзэфа
9 Аліпій (Аліп), Васілій (Васіль), Вяслаў, Георгій (Юрый), Данііл (Даніэль), Дзіега, Іаан (Іван, Ян), Іакаў (Якаў, Якуб), Іакім, Ілія (Ілья),
Інакенцій, Купрыян, Мікалай, Міхаіл, Назарый (Назар), Пётр, Стыліян, Ціхан
Аніка, Валерыя, Вяслава, Гаргонія, Дэльфіна, Іаанна (Яна), Ізабела, Леакадзія, Наталія (Наталля)
10 Аляксей (Аляксій), Андрэй, Аналое, Багдан, Барыс, Вальдэмар, Васілій, Віталій, Гаўрыіл (Габрыель), Грыгорый, Дамасій (Дамас), Данйл, Дзідзім, Дзімітрый (Дзмітрый), Захар, Іаан (Іван, Ян), Іаасаф (Іасаф), Іакаў (Якаў, Якуб), Кранід, Ксенафонт, Маўр, Мікалай, Нікан, Паладзій, Радзіслаў, Раман, Серафім, Сергій (Сяргей), Стэфан (Сцяпан, Сцяфан), Уладзімір, Усевалад, Фама, Фёдар (Фяодар, Тодар, Тэадор), Эдмунд
Агнеса, Даніэлія, Ларэта, Марыя, Юдзіта, Юлія, Яўлалія
11 Аляксей (Аляксій), Багдан, Вальдэмар, Васілій, Вікенцій, Грыгорый, Дамасій (Дамас), Данііл (Даніэль), Іаан (Іван, Ян), Ірынарх, Мікалай, Мірон, Пётр, Рафаіл (Рафал), Сабін (Савін), Серафім, Сергій (Сяр­гей), Стэфан (Сцяпан, Сцяфан), Фёдар (Тэадор)
Анісія (Анісся), Клара, Параскева (Праскоўя), Разалія, Стафанія, Эдзіта, Юдзіта, Юлія
12 Авіў, Акакій, Аляксандр, Візялін, Дзіянісій (Дзяніс), Іаан (Іван, Ян), Ізраіль, Канстанцін, Клімент, Конрад, Крысп, Лазар, Мар’ян, Мяркурый, Няктарый (Няктар), Парамон, Пармон (Пармен), Сергій (Сяр­гей), Сімяон (Сымон, Сямён), Спірыдон, Усевалад, Філумен, Фініян, Эпімах
Ада, Адэлаіда, Аляксандра, Дагмара, Іаанна (Яніна), Марыя, Мар’яна, Мяркурыя, Хрысціна, Эмалія, Ярэма
13 Андрэй, Антоній, Антыёх, Арыстон, Арэст, Аўксенцій, Генрых, Зыг­мунд, Іаан (Іван), Люцыян, Мардарый, Пётр, Уладзіслаў, Фруменцій, Яўгеній, Яўстрацій
Атылія, Дарацея (Дарота), Люцыя, Раксана
14 Альфрэд, Ананія (Ананій, Анань), Арсеній, Арэст, Вянанцій, Гаўрыіл (Габрыель), Герон, Дыяскор (Дзіяскор), Ісідар, Калінік, Навум, Пампей, Руфін, Спірыдон, Фартунат, Філарэт (Філат), Эляш, Ян Альфрэда, Ананія, Габрыіла, Левія. Лівія. Рэгіна, Яна
15 Абакум (Авакум), Аляксей (Аляксій), Андрэй, Антон, Афанасій (Апанас), Барыс, Валерый, Валяр’ян, Данакт, Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван, Ян), Іракламвон (Іраклямон), Ірыней, Іясей, Канстанцін, Карл, Касма (Кузьма), Максіян, Марын, Матфей (Мацвей), Мікалай, Па-
вел, Саба, Сергій (Сяргей), Стэфан, Уладзімір, Феафіл, Фёдар (Фя­одар, Тэадор), Хрысціян
Антаніна, Вера, Вікторыя, Віргінія, Іга, Крысціна (Хрысціна), Ла­ура, Маргарыта, Марыя, Матрона, Мірапія (Міропія, Міропа), Мірэля, Ніна, Паўла, Тамара, Фяўронія, Цыліна, Эдзіта, Яніна
16 Агей, Адон (Адоніс), Аліцій, Альберт, Ананій, Андрэй, Баян, Георгій, Дыядот, Здзіслаў, Іаан (Іван, Ян), Мікалай, Сава. Сафонія (Сафон), Сафроній, Севасцьян. Феадул, Фёдар (Фяодар, Тэадор), Эвяранд, Эўзебій Адэлаіда, Аліна, Аліцыя, Альбіна (Альвіна), Антаніна, Бяата, Здзіслава, Эўзебія
17 Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Бэда, Васілій, Генадзій, Дамаскін, Дзімітрый (Дзмітрый), Іаан (Іван, Ян), Лазар, Лука, Мадэст, Мікалай, Фларыян, Хрыстафор, Юзаф
Алімпія, Анастасія, Барбара (Варвара), Вераніка, Вівіна, Генадзія, Іаланта, Ізабела, Іўліянія (Юліянія, Юльяна, Ульяна), Кацярына, Кіра, Мадзеста, Юліянія
18 Анастасій, Аўксенцій, Багдан, Багуслаў, Браніслаў, Віктар, Вунібальд, Генадзій, Грацыян, Гурый, Захарыя (Захарый, Захар), Ілія (Ілья), Карыён, Лаўрэнцій, Малахій, Павел, Пётр, Сава, Сергій (Сяр­гей), Флавіян (Фламіян)
Багуслава, Браніслава, Генадзія, Гражына, Грацыя, Лаўрэнція
19 Анастасій (Анастас), Вільгельм, Гаўрыіл (Габрыель), Грыгорый, Дарый, Мікалай, Урбан, Яраслаў
Габрыіла (Гаўрыіла), Ева, Марта, Марыя, Фаўсціна (Фаўста), Эле­анора, Эсфір
20 Амбросій (Амвросій, Амброс), Андронік (Андрон), Антоній (Ан­тон), Афінадор, Багуміл, Васілій, Галакціён, Гурый, Дамінік, Зефірын, Іаан (Іван, Ян), Ігнацій, Лібяраль, Лібярат (Ліберт), Макарый (Макар), Міхаіл, Міхей, Нікіфар (Нічыпар), Ніл, Павел, Пётр, Сергій (Сяргей), Урсыцін (Урсын), Феафіл, Філагоній (Філагон), Юлій, Яўгеній
Антаніна, Багуміла, Дагмара, Дамініка, Філафея (Філафцея)
21 Анастас, Андрэй, Анісіфар, Апалос, Апелій, Іаан (Іван, Ян), Канізій, Кесар, Кірыл, Кіфа, Міхей, Патапій (Патап), Пётр, Сасфен, Се­вярын, Сергій (Сяргей), Таміслаў, Фама, Фемістаклей (Фемістокл), Ціхік, Эпафрадзіт
Анна, Анфіса, Каміла, Таміслава
22 Аляксандр, Артур, Васілій, Зінон, Любарад, Лявон, Паўлін, Самуіл, Сафроній, Станіслаў, Сцяфан, Уладзімір, Унгер, Флавіян, Францыск (Францішак), Хірамон
Альфрэда, Анастасія, Анна (Ганна), Бальбіна, Ганарата, Грызельда, Ефрасіння, Ксаверыя, Станіслава, Францыска (Францішка), Юдзіта
23 Актавіян, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Анатолій, Васілій, Віктар, Геласій, Гемел, Гілярый, Грыгорый, Дарафей (Дароцій), Ермаген, Еўнікіян (Еўнікей, Еўнікій), Зоцік, Іаан (Іван, Ян), Іаасаф (Іасаф), Іакаў (Якаў), Івон, Канстанцін, Лаўрэнцій, Мікалай, Міна, Міхаіл, Пётр, Понцій, Сатурнін, Сервулей (Сірвуль), Сергій (Сяргей), Славамір, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Тарляк, Уладзіслаў (Уладыслаў), Фама, Феадул (Тэадул), Эварыст, Юзаф, Яўгеній, Яўграфій (Яўграф), Яўпор, Яўсевій (Яўсей)
Аляксандра (Алеся), Ангеліна, Анелія, Анна (Ганна), Вікторыя, Еўдакія, Малгажата, Марыя, Славаміра, Таціяна (Таццяна), Тэафіла, Уладзіслава, Фёкла
24 Адам, Айфал, Акепсій, Віктар, Данііл (Даніэль), Зіновій, Іаан (Іван), Канрад, Лука, Мікалай, Міракс, Нікан, Павел, Урсыцін, Феафан (Тэафан), Шарбель
Адэлія, Альжбета, Ева, Зіновія, Ірміна, Моніка, Паўла (Паўліна), Эвяліна
25 Аляксандр, Альберт, Васілій, Герард, Міхаіл, Пётр, Разумнік, Рафаіл (Рафал), Сінезій (Сінятос), Спірыдон (Свірыд), Ферапонт, Эраст Анастасія, Анета, Анцінея, Глорыя, Марыя, Саламея, Тэрэзія (Тэрэза), Яўгенія
26 Аксенцій, Аляксандр, Аляксей (Аляксій), Аркадзій, Арсеній, Арэст, Аўксенцій, Васілій (Васіль), Грыгорый, Дасій, Дасіфей, Дзіянісій (Дзяніс), Емяльян, Засіма (Засім), Зінон, Іаан (Іван), Іакаў (Якаў), Лу­ка, Мардарый (Мардар), Мікалай, Нікадзім, Роберт, Сцяфан (Стэфан, Сцяпан), Уладзімір, Яўгеній. Яўстрацій (Яўстрат), Яўфімій (Яфім) Вінцанціна (Вінцэнція), Лукія, Марына (Марыяна), Марыя
27 Апалоній, Арыян, Баляслаў, Васіян, Іаан (Іван, Ян), Калінік, Леўкій (Ляўкій), Максім, Мікалай, Пшыбаслаў, Сымон (Сямён), Феаціх, Фё­дар (Фяодар, Тодар, Тэадор), Філімон, Фірс, Цэзар
Анна, Жанета (Жанна, Яніна), Ірэна, Фабіёла, Фабіяна
28 Аліфер (Аліхвер), Аляксандр, Антоній (Антон), Вальдэмар, Васілін, Віктарын, Дабраслаў, Еляўферый (Эляўтар, Эляўтарый), Іларыён,
Карыў, Каспер, Павел, Пард, Сцяфан (Сцяпан), Трыфан, Тэон (Фяёна, Фіён), Феафіл (Тэафіл), Цэзар, Ян
Анфія, Людміла, Феафіла, Фяёна (Фяона), Эма
29 Агей, Аляксандр, Аркадзій, Бенядзікт, Герард (Жэрард), Давід, Дамаскін, Дамінік, Ілія (Ілья), Лот, Макарый (Макар), Марцін, Марцініян, Марцэлій (Марцэль), Марын, Міхаіл, Павел, Пётр, Томас, Трафім, Уладзімір, Фама, Феадосій
Бенядзікта (Бяніта), Дамініка, Івона (Іва), Марына, Софія (Соф’я, Сафія), Тамара, Феафанія (Феафана)
30 Азарыя (Азарый), Аляксандр, Ананія (Ананій, Анань), Анісій, Ан­тон, Ваўжынец, Гермес, Давід, Данііл (Даніэль), Іаан (Іван), Марцэлій, Медасей, Мікалай, Місаіл, Пётр, Рагер, Райнер, Рогер, Сабін, Севярын, Сергій (Сяргей), Сцяфан (Сцяпан), Фелікс, Эдвін, Юкунд, Яўгеній
Ірміна, Кацярына, Малгажата, Сабіна (Савіна), Севярына, Яўгенія
31 Віктар (Віктарын), Іаан (Іван, Ян), Ілія (Ілья), Іосіф (Юзаф), Касторый, Кастул, Клаўдзій, Леапольд, Мадэст, Марк, Маркелін, Марыян, Мікалай, Міхаіл, Нікастрат, Севасціян (Севасцьян), Сергій (Сяргей), Сільвестр, Сіман, Сімфарыян, Сімяон (Сымон, Сямён), Транквілін, Уладзімір, Фадзей, Флор, Францыск (Францішак), Цівурцій
Вера, Гертруда, Гілярыя, Даната, Зоя, Ірміна, Калумба, Кацярына (Кая), Меланія (Мелання, Малання), Марыя, Паўліна, Сатарніна (Сатурніна), Серафіма
ПАХОДЖАННЕ I ЗНАЧЭННЕ ЎЛАСНЫХ АСАБОВЫХ ІМЁН
МУЖЧЫНСКІЯ ІМЁНЫ
А
Аарон, Ароній — адукаваны чалавек, настаўнік (яўр.)
Аба — рэдк.
Абакум, гл. Авакум
Абдон — раб Суддзі, Бога (яўр.)
Абелярд — пчаляр (франц.)
Абон — бацька (арам., грэч., лац.)
Абраам, гл. Аўраам
Абрам, гл. Аўрам
Абрамій, гл. Аўрам
Абундзій, гл. Авундзій
Авадон — слуга Божы (халдз.)
Авакір — рэдк.
Авакум прар., Абакум — моцны, змагар, любоў Божая (яўр.)
Авель — лёгкі павеў ветру (ст,яўр.), імя сына Адама — першага чалавека на Зямлі
Аверкій, Аверый, Авяр’ян — той, хто ўтрымлівае, аддаляе (лац.)
Аверый, гл. Аверкій
Авід — работнік, бацька ведаў (перс., яўр.)
Авідзій — авечка (лац.)
Авім мак. — подых, павеў (грэч.); сход (яўр.)
Авісалон — бацька свету (ст.яўр.); гаспадар спакою (яўр.)
Авіў — зялёны спеючы колас; які нарадзіўся ў час, калі спеюць каласы (яўр.)
Авудзім — усхваленне, услаўленне (грэч.)
Авундзій, Абундзій — шчодры, багаты (лац.)
Авянір — бацька святла; Бог ёсць святло (яўр.)
Авянцін — імя ад назвы аднаго з сямі ўзгоркаў Рыма (лац.)
Авярцін — той, хто папярэджвае (лац.)
Авяр’ян, гл. Аверкій
Агава, гл. Агаў
Агап, гл. Агапій
Агапей, гл. Агапій
Агапій, Агапей, Агап — любоў, любімы (грэч.)
Агапіт — любасны, улюбёны (грэч.)
Агапон, гл. Агафон
Агаў ап., Агава — саранча (яўр.)
Агафадор — добры дар (грэч.)
Агафангел — добры веснік(грэч.)
Агафапод, Агафопус — мае добрыя ногі (грэч.)
Агафон, Агапон — добры, дабрадзейны (грэч.)
Агафонік — добры пераможца (грэч.)
Агафопус, гл. Агафапод
Агей прар. — урачысты, святоч­ны (яўр.)
Агілій — грамада, таварыства (лац.)
Аглаій, Аглай — юнак (яўр.); светлы, радасны, бліскучы (грэч.)
Аглай, гл. Аглаій
Агн, Агній — беззаганны (грэч.); ягня (лац.)
Агній, гл. Агн
Аграфій — узвышаны (араб.)
Агрыкол — той, хто працуе на зямлі (лац.)
Агрыпа, Агрыпін — дзіця, народжанае ножкамі ўперад (грэч.)
Агрыпін, гл. Агрыпа
Адальберт — высакародны, бліскучы (ням.)
Адам — узяты з зямлі (яўр.)
Аданай — мой Гасподзь, Уладыка (яўр.)
Адаўкт, Давікт — памножаны (лац.)
Адзікій — адмаўляць, які адмаўляецца (лац.)
Адольф — высакародны, шляхетны; воўк (ст.-герм.)
Адон, Адоніс — пан, уладар (ст,яўр.)
Адоніс, гл. Адон
Адрыян — мужны, моцны, сме­лы (грэч.); з італійскага горада Адрыі (лац.)
Адылон — атрыманы ў спадчыну, спадчынны (кельцк.)
Адэадат — Божы дар (лац.)
Адэльгар — слаўны, знакаміты + + войска (герм.)
Адэльфій — таварыскі чалавек (грэч., лац.)
Ад’ютус — дапамога (лац.)
Аза — моцны, магутнасць (яўр.)
Азадан — сухі, звялы; з Азаніі (грэч.)
Азар, гл. Азарыя
Азарый, гл. Азарыя
Азарыя прар., Азар, Азарый — дапамога Божая (яўр.)
Азат — свабода (перс., грэч.); вызвалены (перс.)
Айфал — заўсёды белы, светлы (перс., грэч.); прынесены Бо­гам (перс.)
Ака, гл. Акакій
Акакій, Ака — бязвінны, незласлівы (грэч.)
Акепсій — непахісны (грэч.)
Акепсім — насмешнік (перс., грэч.)
Акзельм — імя ад сканд. Акзель
Акіла ап., Акула — арол (лац.)
Акім, гл. Іаакім
Акімфій, гл. Іаакім
Акіндзін, Акундзін — бязбедны; бяспечны (грэч.)
Акінф, гл. Акінфій
Акінфій, Акінф — яхант (грэч.)
Аконцій — імя героя старажытнагрэчаскага міфа (грэч., лац.)
Аксенцій, гл. Аўксенцій
Аксён, гл. Аўксенцій
Аксій — дастойны, варты (грэч.)
Актавіян — які належыць да рымскага роду Актавія; восьмы (лац.)
Акула, гл. Акіла
Акундзін, гл. Акіндзін
Акурсій — парывісты (лац.)
Акуціён — які заахвочвае, падтрымлівае; дасціпны, жартаўнік (лац.)
Акцябрын — імя ад спалучэння слоў Октябрьская револю­ция (рус.)
Алаіз, гл. Алаізій
Алаізій, Алаіз — мудры (ст.-герм.)
Алан — скала (кельцк.); надзвычайны, пристойны (іран.)
Алаферн — імя асірыйскага палкаводца, які стаяў на чале арміі Навухаданасара падчас заваявання Іўдзеі (ст.-яўр.)
Алег — ад старажытнаскандынаўскага імені Негде (святы, свяшчэнны); магчыма, ад імені Вольга
Алесь, гл. Аляксандр
Алівер — гаспадар аліўкавых дрэў, на якіх растуць масліны (лац.)
Алім мак. — памазаны (яўр.)
Алімп ап. — жытло багоў (грэч.); імя ад назвы тары Алімп
Алімпан ап. — нябесны, светлы (грэч.)
Алімпій, Алімпіян — алімпійскі, нябесны (грэч.)
Алімпіян, гл. Алімпій
Алінархій — рэдк.
Аліп, гл. Аліпій
Аліпій, Аліп — безжурботны (грэч.)
Аліскер — асвядомлены, які ведае (араб.)
Аліфер, Аліхвер — свабодны, вольны (грэч.)
Аліхвер, гл. Аліфер
Аліцій — ісціна (грэч.)
Алоній — адзінокі (лац.)
Алфей ап., Алфій — перамена (яўр.)
Алферый, Алфёр — свабодны, вольны, які мае права быць вольным (грэч.)
Алфёр, гл. Алферый
Алфій, гл. Алфей
Альбан — які паходзіць з Альбы (лац.)
Альберт — знакаміты, выбітны, шляхетны (герм., ням.)
Альбін — белы чалавек са светлымі валасамі (лац.)
Альбрэхт — шляхетны; блішчасты, прамяністы (герм., ням.)
Альбярцін — шляхетны, ззяе шляхетнасцю (герм., ням.)
Альбярык — кароль эльфаў (герм.)
Альвіян — багаты, белаваты (лац.)
Альгерд — высакародны, прыстойны, хуткі (ст.-герм.)
Альдаральд — арол, які ляціць (герм.)
Альмахій — прозвішча роду
Гусцыяў (лац.)
Альпін, гл. Альпіній
Альпіній, Альпін — шляхетны прыяцель (герм., ням.)
Альтман — стары мужчына (герм.)
Альфонс — хуткі, спрытны, лоўкі (ст.-герм.)
Альфрэд — савет, думка + увесь свет (ст.-герм.)
Аляксандр, Алесь — мужны, абаронца людзей (грэч.)
Аляксей, Аляксій — абарон­ца (грэч.); памочнік, дапамога (лац.)
Аляксій, гл. Аляксей
Амабіль — мілы, варты кахання (лац.)
Амадэй — любы Богу (лац.)
Аманаф. Аманафа — нябачны, тайны, скрытны (грэч., лац.); ад імя вярхоўнага бажаства старажытных егіпцян
Аманафа, гл. Аманаф
Аманд — варты любві, ласкавы (лац.)
Аманіт — бездакорны майстар (яўр.); выдатны, беззаганны (грэч.)
Аманцій, Амат — мілы, каханы (лац.)
Амарант — незгасальны (грэч.)
Амат, гл. Аманцій
Амброс, гл. Амвросій
Амбросій, гл. Амвросій
Амвросій, Амбросій, Амброс — неўміручы, Божы (грэч.)
Аміян — рэдк.
Амон. Амона, Амоній, Амун — пясчаны (егіп.); выдатны май­стар, пастаянны, верны (яўр.); нябачны, тайны (грэч., лац.)
Амона, гл. Амон
Амоній, гл. Амон
Амос прар. — моцны, цяжка нагружаны, які нясе цяжкую но­шу (грэч.)
Амплей, гл. Амплій
Амплій о/?., Амплей — вялікі, значны, які займае ганаровую пасаду (лац.)
Амун, гл. Амон
Амфілох, гл. Амфілохій
Амфілохій, Амфілох, Амфін — той, штосядзіцьузасадзе(грэч.)
Амфін, гл. Амфілохій
Амфія, Амфіян — высокі, акружаны з абодвух бакоў (грэч.); імя міфічнага заснавальніка Фіў (грэч.)
Амфіян, гл. Амфія
Амяфіт — рэдк.
Анаклет — які заклікае (грэч.)
Ананій, гл. Ананія
Ананія <7/?., Ананій, Анань — дар Божы, каго Бог дараваў і ахоўвае (яўр.)
Анань, гл. Ананія
Анастас, гл. Анастасій
Анастасій, Анастас — уваскрэшаны, уваскрэсенне (грэч.)
Анатолій, Анатоль — узыходзячы, усход сонца (грэч.)
Анатоль, гл. Анатолій
Ангелій — пасланец, пасланнік, вястун (грэч.)
Ангеляр, гл. Ангелярый
Ангелярый, Ангеляр — анёльскі (балг.); вястун (грэч.)
Ангій — пасудзіна, вадаём, рэчышча (грэч.); святочны (яўр.)
Ангільберт — імя ад назвы аднаго з плямён + светлы (герм.)
Андрон, гл. Андронік
Андроній, гл. Андронік
Андронік <7/7., Андрон, Андроній, Андрос — пераможца мужоў (грэч.)
Андрос, гл. Андронік
Андрыян — Андрэеў (грэч.)
Андрэй <7/7. — мужны, храбры, адважны (грэч.)
Анект—цярпімы,нядрэнны(грэч.)
Анемпадзіст — бесперашкодны (грэч.)
Анепсій — пляменнік (грэч.)
Анзгар, Оскар, Аскар — кап’ё
Божае (ст.-герм.)
Анікей, гл. Іаанікій
Анікій, гл. Іаанікій
Анікіта, Аніцет — непераможны (грэч., лац.)
Анін — узвышаны, няшкодны (грэч.)
Анісій — карысць (грэч.)
Анісім ап. — выкананне, завяршэнне (грэч.)
Анісіфар ап. — карысны, які прыносіць карысць (грэч.)
Аніцет, гл. Анікіта
Аніян — засмучваць (грэч.)
Анкудзін — бяспечны (грэч.)
Анос — імя аднаго з сыноў Ваанія, які меў іншапляменных жонак і адпусціў іх разам з дзецьмі ў час Ездры (яўр.)
Ансберт — Бог + ясны, светлы (герм.)
Ансгарый — той, хто атрымаў кап’ё (герм.)
Ансельм — Бог яго ахова (ням.)
Антанін мак. — першародны (грэч.); Антоніеў (лац.)
Антон, гл. Антоній
Антоній, Антон — пераўзыходзячы (лац.), атрыманы ўзамен (грэч.)
Антроп — ветлівы (грэч.)
Антыёх, Анцівох — які едзе насустрач, або той, хто адмаўляецца ад ежы (грэч.)
Антэльм — шляхетны абаронца (ням.)
Антэрос, Анфір — квітнеючы (грэч.)
Анувій — ад імя егіпецкага бога Анубіса (егіп.)
Анурый — які пазірае ўверх (грэч.)
Ануфрый — свяшчэнны егіпецкі бык (егіп.); які мае асла (грэч.)
Анфал — бессмяротны, які вечна цвіце (грэч.)
Анфіл — рэдк.
Анфім, Анхім — высакаслаўны або квітнеючы, накрыты кветкамі (грэч.)
Анфіпат — начальнік вобласці (грэч.)
Анфір, гл. Антэрос
Анхім, гл. Анфім
Анцівох, гл. Антыёх
Анцігон — той, хто супраць (грэч.)
Анцід — з сям’і Антыдыусаў (грэч.)
Анцім — кветка (грэч.)
Анцімон — замест гаспадыні (грэч., лац.)
Анціп, гл. Анціпій
Анціпа, гл. Анціпій
Анціпатр — замест бацькі, як бацька (грэч.)
Анціпій, Анціп, Анціпа — упарты, моцны, супраць усяго; які адбівае ўдары (грэч.)
Анціх, гл. Анціхей
Анціхей, Анціх — той, хто ідзе насустрач (грэч.)
Анямонд — ветраны (грэч.)
Апалінар, гл. Апалінарый
Апалінарый, Апалінар — той, хто губіць вайною (грэч.)
Апалон, гл. Апалоній
Апалоній, Апалон, Эпалоній — караблезнішчальнік(грэч.); Апалонаў (лац.)
Апалос ап. — згубнік, які знішчае чарадзейства (грэч.)
Апанас, гл. Афанасій
Апат, гл. Іпацій
Апелес, гл. Апелій
Апелій ап., Апелес — удзельнік народнага сходу (грэч., лац.)
Апенцій — рэдк.
Апол — імя бога мудрасці або апекуна прыгожых мастацтваў (грэч.)
Апраніян — непрадбачаны, бесклапотны або роўны (грэч.)
Аргей — грэчаскі; ясны, бліскучы (грэч.)
Ардаліён, Ардальён — посуд для акраплення (грэч.); клапатлівы чалавек (лац.)
Ардальён, гл. Ардаліён
Аркадзій, Аркадзь — пастух, ураджэнец Аркадзіі (грэч.)
Аркадзь, гл. Аркадзій
Аркесілай — імя правадыра беатыйцаў пад Трояй; імя старажытнага грэчаскага акадэміка (грэч.); імя консула Рымскай імперыі 267 г. (лац.)
Армель — удавец (арам.)
Армін — воін (герм.)
Арнольд — арол + уладарынь (ст.-герм.)
Арнульф — моцны, кемлівы (ням.); арол + воўк (герм.)
Аронас — пад сузор'ем Арыён (грэч.)
Ароній, гл. Аарон
Арпіл, гл. Арпіла
Арпіла, Арпіл — выкрадальнік (герм.)
Арсакій — імя заснавальніка Парфянскага царства (грэч.)
Арсацій — мужчына (перс., грэч.. лац.)
Арсен, гл. Арсеній
Арсеній, Арсен, Арсенцій — мужны, узвышаны мужчына (грэч.)
Арсенцій, гл. Арсеній
Артамон, Арцямон — ветразь (грэч.)
Артур — мядзведзь (кельцк.)
Архелій, Архілій — начальнік сонца (грэч.)
Архілій, гл. Архелій
Архіп ап. — начальнік над коньмі, старшы коннік (грэч.)
Арцема ап., Арцемій, Арцём — здаровы, непашкоджаны; прысвечаны Арцямідзе — багіні палявання і месяца (грэч.)
Арцемідор — дар багіні Арцяміды (грэч.)
Арцемій, гл. Арцема
Арцём, гл. Арцема
Арцямід — чысты, нявінны (яўр.); здаровы, належыць Арцямідзе (грэч.)
Арцямон, гл. Артамон
Арчыл — рэдк. (груз.)
Арывон, Арыён — імя велічнага волата і паляўнічага (грэч.)
Арыён, гл. Арывон
Арый, Арыян — прысвечаны бо­гу вайны (яўр.)
Арыс — маўчанне (яўр.); ад імя бо­га вайны Арыса (Марса) (грэч. )
Арыст, гл. Арыстаклей
Арыставул ап. — найлепшы дарадца (грэч.)
Арыстаклей, Арыстоклій, Арыст — цудоўны, дабраслаўны (грэч.)
Арыстарх ап. — выдатны начальнік (грэч.)
Арыстоклій, гл. Арыстаклей
Арыстон, гл. Арыстыён
Арыстыён. Арысціён, Арыстон — узнагарода або вытанчаны, са­мы лепшы (грэч.)
Арысцід — лепшы, найлепшы (грэч.)
Арысціён, гл. Арыстыён
Арысціп — лепшы конь; імя старажытнагрэчаскага філосафа (грэч.)
Арыяльд — слуга багоў (сакс.)
Арыян, гл. Арый
Арэй — залаты, залатаносны (лац.)
Арэнцій, Арэст — горны (грэч.)
Арэс — імя іўдзея, які з дзецьмі вярнуўся з Вавілонскага палону (яўр.)
Арэст, гл. Арэнцій
Арэфа. Арэфій — арол або ара­ты (араб.)
Арэфій, гл. Арэфа
Асаф — збіральнік (ст.-яўр.)
Асінкрыт ап. — непараўнальны (грэч.)
Асір — шчаслівы, благаславенны (яўр.)
Асіхар — брат спевака або брат справядлівасці (яўр.); імя начальніка Саламонавага палаца
Асія прар. — выратаванне, дапамога (яўр.)
Аскалон — без убранства (грэч.)
Аскар, гл. Анзгар
Аскліпіядот — дар Эскулапа — бога лякарства (грэч.)
Аскліяд — нашчадак Асклепія ці Эскулапа (грэч.)
Аскольд — імя аднаго з першых кіеўскіх князёў
Асон, гл. Іасон
Аспрэн — назва месца сходаў хрысціян (лац.)
Астап — уваскрэшаны (грэч.)
Астафій, гл. Яўстафій
Астрамір — востры; нетрывалы мір (слав.)
Астрыхій — цвёрдае дрэва, бук (грэч.)
Астыён, Асціён — ветлівы, добрапрыстойны (грэч.)
Астый — гарадскі, пачцівы (грэч.)
Астэрый, Асцерый — зорны, усеяны зорамі (грэч.)
Асцерый, гл. Астэрый
Асціён, гл. Астыён
Асціфей — рэдк.
Атабальд — рэдк.
Атаназій, гл. Афанасій
Атарах — карона; ад назвы горада (яўр.)
Атлант — які падтрымлівае (грэч.)
Атык, Ацік — з Атыкі (грэч.) Аўгій — які ззяе (грэч., яўр.) Аўгуст — імя рымскага імператара падчас нараджэння Ісуса Хрыста (грэч.); вялікасны (лац.)
Аўгусцін — велічны, свяшчэнны (лац.)
Аўда — раб, слуга Божы (халдз.)
Аўдамар — старая спадчына (герм.)
Аўдзей, гл. Аўдзій
Аўдзіес — слуга Ісуса (яўр.)
Аўдзій прар., Аудзей — слуга Гасподні (яўр.)
Аўдзікій — той, хто адмаўляецца, адпрэчвае (перс., лац.)
Аўдзіфакс — які слухае свяціла (лац.)
Аўдзялай — народавяшчальнік (перс.); голас народа (грэч.)
Аўдон — раб суддзі (яўр.)
Аўксенцій, Аксенцій, Аксён — той, хто ўзрастае (грэч.)
Аўкт — памножаны, павялічаны (лац.)
Аўнарый — здрадны + войска (герм.)
Аўпей — вольны (герм., ням.)
Аўраам, Аўраамій, Абраам — бацька многіх народаў (яўр.)
Аўраамій, гл. Аўраам
Аўрам, Аўрамій, Абрам, Абрамій—бацька высокі, вялікі (яўр.)
Аўрамій, гл. Аўрам
Аўрэлій — залацісты, залаты (грэч., лац.)
Аўрэліян — які належыць да ро­ду Аўрэлія; залаты (лац.)
Аўтаном — самастойны (грэч.)
Аўцій — цар (лац.)
Афалай — рэдк.
Афанасій, Атаназій, Апанас — несмяротны, неўміручы (грэч., лац.)
Афінаген — у Афінах народжаны; нашчадак багіні мудрасці Афіны (грэч.)
Афінадор — дар багіні мудрасці Афіны (грэч.)
Афіновій — імя пасланца сірыйскага цара Антыёха VII да іўдзейскага першасвятара Сімана (II ст. да н. э.; яўр.)
Афон, гл. Афоній
Афоній, Афон — шчодры, багаты, незалежны (грэч.)
Афраат — паходзіць з Афрыкі (лац.); імя святога IV ст. да н. э., які адыграў вялікую ро­лю ў станаўленні сірыйскай царкоўнай пісьменнасці (сір.)
Афрадзісій — народжаны на свя­та Афрадзіты (грэч.)
Афрыкан — афрыканскі (лац.)
Ахаз — уладар (яўр.); які ахоўвае (ст.-яўр.)
Ахаік ап. — ахейскі, грэчаскі (грэч.); сумны (яўр.)
Ахар — бунтаўшчык (яўр.)
Ахард—моцны канецмяча(герм.)
Ахемянід — з краіны Ахемянідаў (перс.); імя праведнага Ахемяніда персідскага
Ахій, гл. Ахія
Ахікам — Бог умацоўвае, настаўляе (яўр.)
Ахіл, гл. Ахілій
Ахіла, гл. Ахілій
Ахілій, Ахіла, Ахіл — без ежы (грэч.); імя героя Траянскай вайны (грэч.)
Ахілуд — брат народжанага (яўр.)
Ахім. Ахімей — усталяванне, замацаванне (яўр.)
Ахімей, гл. Ахім
Ахісамах — Бог падтрымлівае (яўр.)
Ахісар — брат спевака або брат справядлівасці (яўр.); імя начальніка Саламонавага палаца
Ахія прар., Ахій — сябра Госпада (яўр.)
Ахіян — брат маці (яўр.)
Ацій — той, хто нападае, імклівы (грэч.)
Ацік, гл. Атык
Ацілан — які належыць бацьку (лац.)
Ацыскл — рэдк.
Аэцій — арол (грэч.)
Аяндор — рэдк.
Б
Бабілій — брама Божая (асір.)
Бавон — смелы, энергічны, паходзіць з Баварыі (ням.)
Багалеп, гл. Феапрэпій
Багдан — славянскі пераклад імені Феадот; Богам дадзены (грэч.); гл. Феадосій
Багуміл — любы Богу, багацце, шчасце (слав.)
Багуслаў — шчасце, слава (слав.)
Бажыдар — дар Бога (слав.)
Бажымір — Божы + спакой, мір (слав.)
Бажыслаў — Божы + слава (слав.)
Бажэн — надзвычайны, чароўны (грэч.); абраны Богам (слав.)
Базыль, гл. Васілій
Балтазар, Балтасарый — Бо­жа, абараняй яго жыццё (асір., яўр.)
Балтасарый, гл. Балтазар
Бальдвін — адважны, смелы + + прыяцель (герм.)
Баляслаў — той, хто можа дасягнуць вялікай славы (слав.)
Банавентурый — добрая будучыня, добры лес (лац.)
Баніфат, аг. Баніфацый
Баніфацый, Баніфат, Ваніфацый, Ваніфат — які творыць дабро (лац.)
Баноній — сын маёй журбы (яўр.)
Банфілій — добры сын (лац.)
Барамей — рэдк.
Барбат — барадач (лац.)
Бардон — тапор ваенны; воўк (герм.)
Барзамір — рэдк.
Барнаба, гл. Варнава
Баронцій — сын Онція (арам.)
Барталамей, гл. Варфаламей
Барыс, гл. Барыслаў
Барыслаў, Барыс — змагар за славу (слав.)
Басьян — славенская форма імені Себасцьян', варты пашаны (грэч.)
Баўдалін — мужны, смелы (герм., лац.)
Баян — бой, барацьба, баец (слав.); храбры воін (балг.)
Бегуай — рэдк.
Бенвянут, гл. Бенвянуцій
Бенвянуцій, Бенвянут — той, каго прыемна бачыць (лац., іт.)
Беньямін, гл. Веніямін
Бенядзікт, Венядзікт, Венядзей, Ведзяней — благаславёны, які жадае дабра (лац.)
Бернардзін — воін, герой (ст,герм.)
Бертуін — слаўны сябар, добры таварыш (герм.)
Берцін — бліскучы (герм.)
Бідзіна — рэдк. (груз.)
Білій — той, хто дае прытулак (герм.)
Бірын — русы (лац.)
Болдыр — рэдк. (слав.)
Боній — добры (лац.)
Брандан — князь (герм.)
Браніслаў — абараняць + слава (слав.)
Бранка — рэдк.
Братуміл — любы брату (слав.)
Браўліён — ззянне (герм.)
Браўлій — неўтаймаваны (ст.герм.)
Брачыслаў — бразгаць + слава (балг.)
Бруна — загарэлы, смуглы (ням.) Брунольф — буры воўк (герм.) Брунон — буры мядзведзь (ням.) Брытоній — паходзіць з брытаў (кельцк.)
Будай — які рана ўстае і ўсіх будзіць (слав.)
Будзімір — будзіць, не спаць + + спакой (слав.)
Будзіслаў — будзіць, не спаць + + слава (слав.)
Бурхард — дзейсная ахова (герм.) Бэда — вайна, змаганне (герм.)
Бяацій — багаты, шчаслівы (лац.)
Бякір — даследчык, які штонебудзь вывучае (араб.)
Бянігн, гл. Бянігній
Бянігній, Бянігн — добры, прыветлівы, паслужлівы (лац.)
Бянільд — які змагаецца за добрае (кельцк.)
Бянон — сын маёй журбы (яўр.)
Бярард, гл. Бярнард
Бярнадзій, гл. Бярнард
Бярнард, Бярнардзій, Бярнадзій, Бярард — той, хто мае мядзведжую сілу, адважны (герм., ням.)
Бярнардзій, гл. Бярнард
Бяртольд — блішчасты; той, хто пануе (герм., ням.)
Бяртранд — светлы воран (герм.)
Бярхарый — слаўны, вядомы + + войска (герм.)
Бяссон — такое імя давалі неспакойнаму дзіцяці (слав.)
В
Валерыян, Валяр’ян — мужны, з
Вавіла — паўстанец, змяшэнне (яўр.)
Вагатай — рэдк.
Вадзім — арганізатар. завадатар, важак (рус.); абвінаваўца (ст.перс.)
Вадзіслаў — валодае сдавай (слав.)
Вакула — арол (лац.)
Вакх — імя бога віна і весялосці; нястрымны (грэч.)
Валент, гл. Валенцій
Валента, гл. Валенцій
Валенцій, Валента, Валент, Уалент — моцны, магутны, дужы (лац.)
Валерий — бадзёры, моцны, здаровы (лац.)
Валерыі (лац.)
Вальдэмар — вялікі, славуты (герм.); панаваць (ст.-герм.)
Вальтар, Вальтэр — той, хто кіруе (герм., ням.)
Вальтэр, гл. Вальтар
Вальфрам, гл. Вульфрам
Вальфрыд — воўк + мір, спакой (ст.-герм.)
Валюціян — шыбкі; сын, унук (лац.)
Валянцін — здаровы, дужы (лац.)
Валяр’ян, гл. Валерыян
Ванг — бунтаўшчык (ст.-слав.)
Ваніфат, гл. Баніфацый
Ваніфацый, гл. Баніфацый
Ванхіяс — рэдк.
Ваптос — пагружаны або пафарбаваны; крыніца (грэч.)
Варадат — які мае даходы, імпартныя тавары (араб., перс.)
Варак — маланка (яўр.)
Вараксій, гл. Варахііл
Варахііл арх., Вараксій, Варахій, Варахісій — Богам благаславёны (яўр.)
Варахій, гл. Варахііл
Варахісій, гл. Варахііл
Варвар, гл. Варварый
Варварый. Варвар — чужаземец (грэч.); грубы (лац.)
Варкос — жывапісец (яўр.)
Варлаам, Варлам — сын Божы (халдз.)
Варлам, гл. Варлаам
Варлампій — мажны, сыты (халдз.)
Варлен — энергічны (лац.)
Варнава ап., Барнаба — сын суцяшэння (яўр.)
Варсава — сын сабы (народ у Фрыгіі); сын суботы (арам.)
Варсаміт — рэдк.
Варсаноф, гл. Варсанофій
Варсанофій, Варсаноф — сын ваеннага падраздзялення (арам.)
Варсімей — злы (грэч.)
Варсіс — магчыма, скарачэнне імені Варсанофій (арам.)
Варул — раб Божы (яўр., сір.); Божы сын (арам.)
Варун — які бароніцца ад чагосьці (герм.)
Варух прар.—благаславёны (яўр.)
Варфаламей ап., Барталамей — сын Фаламея (яўр.)
Варыпсаў—недакранальны(грэч.)
Вас — магчыма, краіна пустая (лац.); імя бога вятроў Васа (герм.); вытворнае ад імя Васілій
Васілід — цароў, царэвіч (грэч.) Васілій, Васіль, Базыль — царскі (грэч.)
Васіліск — царок (грэч.)
Васіль, гл. Васілій
Васіян — які належыць Васілію (лац.)
Васнульф — воўк бога вятроў Васа (герм.)
Васой — пустыня, пустынны (грэч.)
Вата — купіна (грэч.)
Ваўжынец — са старадаўняй мясціны Лаўрэнтум (лац.)
Вафусій — глыбокасутнасны, сур’ёзны, глыбокі (грэч.)
Вахцісій — шчасце (перс.) Вацлаў — славуты (слав.) Ведзяней, гл. Бенядзікт
Велізар — вялікі,велізарны(слав.) Велімір — вялікі свет (слав.)
Веліслаў — вялікі + слава (слав.) Вендалін — вандроўнік, паломнік, з племені вандалаў (ням.)
Вендзіміян — збіральнік вінаграду (лац.)
Веніямін, Веньямін, Беньямін — сын любімай жонкі, любімы сын (яўр.)
Венцаслаў — акружаны славай (слав.)
Веньямін, гл. Веніямін Венядзей, гл. Бенядзікт Венядзікт, гл. Бенядзікт Венядзім — з племені вянедаў (старажытнага славянскага пле­мен!) (лац.)
Венянон — рэдк.
Вераконд — сапраўдны, праўдзівы + ахова (герм.)
Верк, Вяркей — нахілены, які кланяецца, пакланяецца(лац.)
Вернер — які папярэджвае вой­ска (ст.-герм.)
Весялін — вясёлы, жыццярадасны (слав.)
Вівіян — жывы, жывучы, які жыве (лац.)
Вігілій — які клапоціцца, не спіць (лац.)
Вігор — улада, аўтарытэт (лац.)
Візялін — уладар (лан.)
Вікенцій, Вінцэнт, Івенцій — які перамагае (лац.)
Віктар, Віктрыцій, Віктарын — пераможца (лац.)
Віктарын, гл. Віктар
Віктарыян — які належыць
Віктару (лац.)
Віктрыцій, гл. Віктар
Вікул — пастух, які пасвіць валоў (грэч.)
Віл — стары (грэч.); галоўны валадар (асір.)
Вілен — апека, дапамога (герм., ням.)
Віліброрд — воля + наканечнік стралы (герм.)
Віліктон — ад спалучэння Вла­димир Ильич Ленин (бурацк.)
Вілорый — ад В.И. Ленин — ор­ганизатор революции (рус.)
Вільбальд — жаданне, смелы (ст.-герм.)
Вільгельм — воля, жаданне + + абарона, апека (герм., ням.)
Вільфрыд — воля + мір (герм.)
Вільям, Вілям — воля, жаданне + + апека (герм., ням.)
Вільямір — вялікі + мір (магчыма, венгерскі варыянт са славянскай мовы)
Вілям, гл. Вільям
Віналій — магчыма, варыянт імені Віталій (лац.)
Вінок — светлы ўнук (кельцк.)
Вінфанцій — рэдк.
Вінцэнт, гл. Вікенцій
Віргілій — быць квітнеючым, бадзёрым (лац.); моцны муж­чина (кельцк.)
Віргіній, Вяргіній — пан, хлопец, малады чалавек (лац.)
Вірылад — мужчынскі, мужны (лац.)
Вісарыён — горны або лясны (грэч.)
Вісон — магчыма, імя ад назвы белай дарагой тканіны з бавоўны (яўр.)
Вістан — сябар + камень (герм.)
Вістрамунд — перад + ахоўнік (герм.)
Віт — пераможны, які жыве (лац.)
Віталій, Віталь — той, хто дае жыццё, здольны да жыцця (лац.)
Віталіян — Віталіеў
Віталь, гл. Віталій
Вітаслаў — жыццё + слава (лац., слав.)
Вітаўт — гнаць людзей (лац.)
Вітольд — які вядзе, суправаджае народ (літ.)
Віфоній — глыбінны, у глыбіню кінуты (грэч.)
Віціній — лац., рэдк.
Віянор — дужы (грэч.)
Войцех — уцеха, пацеха; воін, змагар (слав.)
Вольф — воўк (ст.-герм.)
Вольфганг — воўк + хадзіць;
воўчы ход (ст.-герм.)
Восіп, гл. Іосіф
Вукашын — воўчы, які належыць воўку (серб.)
Вукол, гл. Вукола
Вукола, Вукол — пастух (грэч.)
Вульфрам, Вальфрам — воўк + + крук (герм.)
Вунібальд — смелы, адважны сябар (сакс.)
Вышаслаў — які мае вялікую славу (слав.)
Вянанцій, Вянапцій — лавец. паляўнічы, які палюе (лац.)
Вянапцій, гл. Вянанцій
Вяран — справядлівы (лац.)
Вяргіній, гл. Віргіній
Вяркей, гл. Верк
Вяслаў — пан + слава (слав.)
Вячаслаў — слаўны, найслаўнейшы (слав.)
Г
Габрон — мужны, смелы, храбры (араб.)
Габриель, гл. Гаўрыіл
Гавааф — ад назвы старажытнага горада на Яфрэмавай тары ў Палесціне (яўр.)
Гаваіл — Бог высокі (яўр.)
Гаваон — узвышаны; ад назвы старажытнага ханаанскага го­рада (яўр.)
Гавел — чалавек з Галіі; чужы, прышэлец (ірл. з кельцк.)
Гавін, гл. Гавіній
Гавіній, Гавін — жыхар з Габіі; той, хто паходзіць з Габіі (лац.)
Гавядай — рэдк.
Гаій ап. — зямны (грэч.)
Галакціён — малочны (грэч.)
Галганій, Галганон — паходзіць з Галіі (лац.)
Галганон, гл. Галганій
Галік — светлы дом, святлісты (грэч.); паходзіць з Галіі (лац.)
Гальдзін — імя з мовы яўрэяў, якія перасяліліся на тэрыторыю Расіі (яўр.)
Гамалііл — узнагарода Божая, Божы заступнік (яўр.)
Ганарат — паважаны, шанаваны (лац.)
Ганібал — дабрачынны, ласкавы чалавек (фінск.); ласка Бо­жая (фінік.)
Ганорый — гонар, пашана, годнасць (лац.)
Ганціёл — які радуецца (грэч.)
Гапей — любімы, любоў (грэч.)
Гаразд — здольны (слав.); умелы (балг.)
Гарацый — чалавек з роду Гарацьюшаў (грэч., лац.)
Гаргоній — хуткі, імклівы; які належыць Гаргоне (грэч.)
Гардзей, Гардзій, Гордзій — гроз­ны, хуткі; ад назвы сталіцы старажытнай Фрыгіі (грэч.)
Гардзій, гл. Гардзей
Гардзіян — з горада Гордзія; з Гардзіены — вобласці ў Вялікай Арменіі (грэч.)
Гардон неразумны (франц.)
Гарміздас, Харміздас — добры (перс., лац.)
Гарый — памяншальная форма імені Генрых (ням.)
Гасій — рэдк.
Гаспар — вартаўнік скарбаў (балг.) Гастамысл — госць + думка, мысль (ст.-руск.)
Гастон — лясны чалавек, жыхар Гасконіі (франц.)
Гасцівіт — гасцяваць + пан, гаспадар (слав.)
Гасціміл гасцяваць + мілы (слав.) Гаспірад—гасцяваць + рады (слав.) Гасцісл аў—гасцяваць+слава (слав.) Гаўдэнцій—вясёлы, радасны (лац.) Гаўрыіл арх., Гаўрыла, Габрыель — муж Божы, моц Божая, Бог — мая дапамога (яўр.)
Гаўрыла. гл. Гаўрыіл
Гаўсберг — знакаміты гот (герм.)
Гафтарыім — рэдк.
Гвальберт — які танцуе, слаўны (герм.)
Гвідон — вучоны, выхаваны (ням.); дрэва, лес (ст.-герм.)
Гдалій — рэдк.
Гедымін — які памятае, шукае, распытвае пра каго-небудзь (літ.)
Гедэон — які валодае зброяй, разбуральнік (яўр.)
Геладзій — грэчаскі (грэч.)
Геласій — які смяецца (грэч.) Гелер — рэдк. (кельцк.)
Гелій — сонца (грэч.)
Гельмут — здаровы, розум (герм.)
Гелярын — рэдк.
Гемел — двайнік, блізня (лац.)
Гемініян — які мае адносіны да двайнят, блізня (лац.)
Генадзій, Генадзь — высакарод­ны (грэч.)
Генадзь, гл. Генадзій
Геній — чалавек, надзелены высокай адаронасцю (лац.)
Генрых — магутны, уладар (ням.)
Георгій, Юрый, Ягор — земляроб (грэч.)
Герадот — імя старажытнагрэчаскага вучонага — гісторыка (ст.-грэч.)
Гераклій — слава, гонар; які належыць Гераклу (ст.-грэч.)
Геральд — той, хто танцуе (герм.)
Геранім, гл. Іеранім
Герард, Жэрард — мужны лучнік (герм.)
Герасім — сумленны, шаноўны, чэсны (грэч.)
Герберт — знакаміты воін (герм.)
Гервасій — кап’яносец (герм.); ганаровы дар (грэч.)
Геркулан — Геракл + слава (грэч.)
Гермаген, Ермаген, Ермагена нашчадак Гермеса (грэч.)
Гермакрат, Ермакрат — сіла, моц (грэч.); моц Гермеса (лац.) Герман — родны, адзінародны брат (лац.)
Гермес — той, хто паказвае дарогу (грэч.)
Гермянгільд — бітва, змаганне (герм.)
Герои — апякун (герм.)
Геронцій — састарэлы, стары (грэч.)
Гефест — вулканічны; імя бога агню, Зеўса і Геры (грэч.)
Гжыміслаў — слава (ст.-польск.)
Гіганцій — іспалінскі, гіганцкі (грэч.)
Гільберт — праслаўлены шляхецтвам; надзвычайны лучнік (герм.)
Гіляр. гл. Гілярый
Плярый, Гіляр — вясёлы, радасны (грэч.)
Гімнасій—які практыкуецца(грэч.)
Гіянынт — імя выдатнага юнака, ператворанага богам Апалонам у кветку (грэч.)
Глеб — адданы пад абарону Бо­га (ст.-руск.)
Глікер, гл. Глікерый
Глікерый, Глікер — салодкі (грэч.)
Гневамір — гнеў + спакой (слав.)
Гобан — боскі каваль (герм., кельцк.)
Горгій — грозны, хуткі (грэч.)
Гордзій, гл. Гардзей
Готард — сіла, мои (ням.)
Готфрыд — якога Бог беражэ, ахоўвае Бог (ням.)
Градзіслаў — гарадзіць + слава (слав.)
Граніслаў — грань + слава (слав.)
Гратус — удзячны, паслужлівы (лац.)
Грацыян — прывабнасць, чароўнасць (лац.)
Григорий, Рыгор — які не спіць (грэч.)
Грыміслаў — грымець + слава (слав.)
Губерт — які мае ясны розум (герм.)
Гугон — быстры, праніклівы, разумны (герм.)
Гуміліт — пакорны (лац.)
Гунтрам — вайна + крук, груган (герм.)
Гурий мак., Гур’ян — ільвяня (яўр.); прышэлец, чужынец (грэч.)
Гур’ян, гл. Гурый
Густаў — падпора (швед.); бітва + жазло (ст.-герм.)
д
Дабраміл — добры, мілы (слав.)
Дабрамір—добры, спакойны(слав.)
Дабрамысл — добры + мысль, думка (слав.)
Дабранег — добры + раскоша (слав.)
Дабраслаў — добрая слава (слав.)
Дабрыня —добры чалавек (слав.)
Давід, Давыд — любімы, каханы (яўр.)
Давікт, гл. Адаўкт
Давін — суддзя (яўр., лац.)
Давыд, гл. Давід
Дада — лучына, паходня (грэч.)
Дакучай — надакучлівы (ст.-слав.)
Далат — рэдк.
Далмат, гл. Далмацій
Дал мацій, Далмат—з Далмаціі — мясцовасці на ўсходнім беразе Адрыятычнага мора (лац.)
Дамарад — дом + рады, здаровы (слав.)
Дамас, гл. Дамасій
Дамасій, Дамас — лагодны, прыручаны (грэч., лац.)
Дамаскін — з горада Дамаска (грэч., яўр.)
Дамаслаў — дом + слава (слав.)
Дамецій, Дзяменцій, Дземянцей — утаймоўшчык (лац.)
Дамеціян — Дамеціеў; рымскае радавое імя; утаймоўшчык (лац.) Дамін, Дамнін — гаспадар, валадар (лац.)
Дамінік — які належыць Богу, Хрысту (лац.)
Даміян, гл. Дзям’ян
Дамнін, гл. Дамін
Дан — суд, суддзя; ад імені Данііл (яўр.)
Данакс — дараваны Богам (лац.)
Данакт — прысвечаны Зеўсу (грэч.)
Данан — карычневы (кельцк.)
Данат — падараваны (лац.)
Данііл прар., Даніла, Даніэль — суддзя Божы, Бог — мой суд­дзя (яўр.)
Даніла, гл. Данііл
Даніэль, гл. Данііл
Дарафей, Дароцій — дар Божы (грэч.)
Дармідонт — з кап’ём, добразычлівы (грэч.)
Дарон — дар, падарунак (яўр.)
Дароцій, гл. Дарафей
Дарый — цар, які валодае чымнебудзь, уладар (перс.)
Дасій — калматы (грэч.)
Дасіфей — дадзены Богам; разм. ад імені Феадосій (грэч.)
Даўмонт — вастрыё мяча (літ.)
Даўрат — рэдк.
Дацій — той, хто дае (лац.)
Джон, гл. Іаан
Дземянцей, гл. Дамецій
Дзесідзерый, Дысідэрый — жаданы (грэч.), жаданы сын (лац.)
Дзідзім — блізня (грэч.)
Дзіега — які навучае (грэч.)
Дзіён — імя ад назвы горада, боскі (грэч.)
Дзізібод — уладар народа (герм.)
Дзізмас — Добры Лотр (лац.)
Дзій — божы (грэч., лац.); эпітэт Зеўса (грэч.)
Дзімітрый, Дзмітрый — плод зямны, плод зямлі (грэч.)
Дзімітрыян — высокія землі (грэч.)
Дзісан — сувязны, які звязвае (грэч.)
Дзіяген, Дыяген — Зеўсаў нашчадак (грэч.)
Дзіядор, Дыядор — Божы дар (грэч.)
Дзіядот, Дыядот — Богам дадзе­ны (грэч.)
Дзіякліціян — Зеўс + слава (грэч.)
Дзіямід, Дзямід — парада Божая (грэч.)
Дзіяніс, Дзіянісій, Дзяніс — імя бога жыццёвых сіл, прыроды, віна; пазней яго лічылі богам урадлівасці, цывілізацыі, шчасця; весялун (лац.)
Дзіянісій, гл. Дзіяніс
Дзіяскор. Дыяскор — сын Зеўса (Дзія) (грэч.)
Дзмітрый, гл. Дзімітрый
Дзяменцій, гл. Дамецій
Дзямід, гл. Дзіямід
Дзям’ян, Даміян — які належыць багіні Даміі (лац.); які ўтаймоўвае (грэч.)
Дзяніс, гл. Дзіяніс
Дзяфенсар — рэдк.
Длугаслаў — доўгі + слава (слав.)
Домн, гл. Домній
Домній, Домн — гаспадар, уладар (лац.)
Дональд — магутны, багаты ўладар свету (кельцк.)
Дорыс — падарунак (грэч.); імя можа належаць асобе жаночага полу
Драгаміл — дарагі, любы (слав.)
Драгамір — дарагі, спакой (слав.)
Драгуцін — дарагі (серб.); гэ­та імя даюць хлопчыкам, якія па паходжанні маюць сербскія карані
Дрымент — рэдк.
Дукіцій — даверлівы, легкаверны (грэч., лац.); правадыр (серб.)
Дула — раб, слуга (грэч.) Дульсід — даліна (лац.) Дысідэрый, гл. Дзесідзерый Дыяген, гл. Дзіяген Дыядор, гл. Дзіядор Дыядот, гл. Дзіядот Дыяскор, гл. Дзіяскор Дэаграцій — удзячны Богу (лац.) Дэадат — Богам дадзены (грэч.) Дэйкола — які шануе Бога (лац.)
Е
Еварэст — прыймальны, угодны (грэч.)
Евель — магчыма, паходзіць ад імені Іаэль, што ў перакладзе з іўрыта азначае Усявышні', голы, лысы (яўр.)
Евіёт — які легка здабывае сабе харчаванне (грэч.)
Евіласій, Эвіласій — ветлівы, мілы, добразычлівы (грэч.)
Евяіл — рэдк.
Евялпіст, Эвялпіст, Эвяліст — добранадзейны (грэч.)
Егаваон — рэдк.
Езекііль, гл. Іезекііль
Езякія — якім кіруе Бог, крэпасць Божая (яўр.)
Езяхіль — Бог ёсць сіла (яўр.)
Ексакустадзіян, Эксакустадзіян — вайсковы суддзя (грэч.); сын Эксуперанса (лац.)
Елеазар мак., Елізар — Божая дапамога (яўр.)
Елеанан рэдк.
Елізар, гл. Елеазар
Елізбар, Элізбар — рэдк. (груз.)
Елій, Элій — сонечны (грэч.); для каго Бог ёсць Ён (яўр.)
Елісавет — які шануе Бога (яўр.)
Елісей прар. — якога збавенне праз Бога, якога ратуе Бог (яўр.)
Елпідзіфор, Элпідзіфор — які абнадзейвае (грэч.)
Елязвой — імя эфіопскага цара (грэч.)
Еляўсіп — коннік (грэч.)
Еляўферый, Эляўтар, Эляўтарый — свабодны, вольны, варты быць вольным (грэч.)
Еміліян, Емяльян, Эміліян, Эмільян — які належыць Эмілію, прыняты ў род Эмілія; прыемны ў словах (грэч.)
Емяльян, гл. Еміліян
Емярыкій, Эмярык — заўсёды багаты (ням.); уладар (герм.)
Енергіян — дзеянне, дзейнасць (грэч.)
Енікей, гл. Іаанікій
Енікій, гл. Іаанікій
Епафрас, гл. Эпафрас
Епікцет, Эпікцет — набыты (грэч.)
Епімах, Эпімах — ваяўнічы, які аказвае ваенную дапамогу (грэч.)
Епіфан, гл. Епіфаній
Епіфаній, Епіфан — відны, знакаміты (грэч.)
Ерамей, гл. Іерамія
Еранім, гл. Іеранім
Ерафей, гл. Іерафей
Ерм ап., Ерма — веснік, вястун (грэч.)
Ерма, гл. Ерм
Ермаген, гл. Гермаген
Ермагена, гл. Гермаген
Ермакрат, гл. Гермакрат
Ермалай — які абвяшчае штонебудзь народу (грэч.)
Ермій ап. — тлумачальнік (грэч.)
Ермінінгельд — спалучэнне слоў Ірмін (бог вайны) і герой (герм.)
Еспер, Эспер, Яспер — вечар (грэч.)
Есявон — бляск (яўр.)
Еўдакім — слаўны. акружаны гонарам (грэч.)
Еўдаксій, Яўдоксій — які карыстаецца добрай сдавай (грэч.)
Еўнікей, гл. Яўнікій
Еўнікій, гл. Яўнікій
Еўнікіян. гл. Яўнікій
Еўпел, гл. Еўпл
Еўпл, Еўпел — добры плывец (грэч.)
Еўсігней, Еўсігній, Еўсцігней, Яўсігній — добры сваяк (грэч.)
Еўсігній, гл. Еўсігней
Еўстафей, гл. Яўстафій
Еўсхімон — прыстойны, прывабны (грэч.)
Еўсцігней, гл. Еўсігней
Еўсявон мак. — поўны глыбокай павагі, надзейны (грэч.)
Еўфіміян, Еўхіміян — Яфімаў; дабрадушны (грэч.)
Еўфрасін, Ефрасім, Ефрасін, Яўфрасій, Яфрасій — радасны, вясёлы (грэч.)
Еўхіміян, гл. Еўфіміян
Еўціхей, гл. Яўціхій
Еўціхіян, гл. Яўціхій
Ефрасім, гл. Еўфрасін
Ефрасін, гл. Еўфрасін
Ё
Ёнаш, гл. Іона
Ж
Ждан — якога чакаюць, чакаемы (ст.-слав.)
Жазеф — памножаны (яўр.) Жан, гл. Іаан
Жэміслаў — жадаць + слава (слав.)
Жэрард, гл. Герард
3
Завад— падараваны Богам (грэч., яўр.)
Завулон — знак дару Божага; гаспадар (яўр.)
Заіл — які любіць жывёл (грэч.)
Заір — ціхі, лагодны, пакорлівы (араб.)
Закхей — праведны, справядлівы, чысты (сір., яўр.)
Зарававель — народжаны ў Вавілоне; імя кіраўніка першага атрада іўдзеяў, якія вярнуліся з Вавілонскага палону ў Іерусалім (538 г. да н. э.)
Зарвіл — рэдк.
Засі.м. гл. Засіма
Засіма. Засім, Зосім, Ізосім моцны ў жыцці, жывучы (грэч.)
Заўдзііл, Заўдзій — каго Іегова дараваў (яўр.)
Заўдзій, гл. Заўдзііл
Захар, гл. Захарыя
Захарый, гл. Захарыя
Захарыя прар.. Захарый, Захар — памяць Гасподняя (яўр.)
Зацей — задума. план (слав.)
Збігнеў — які пазбавіцца гневу (слав.)
Збыслаў — збыць + слава (слав.) Здзіслаў — класці + слава (слав.) Зевін — куплены, набыты (яўр.) Зевядзей — дар Божы (яўр.); імя бацькі апосталаў Іакава і Іаана
Земавіт — асоба, пан, сям’я (слав.)
Зефірын — лёгкі заходні вецер (грэч., лац.)
Зігмунд, Зыгмунд — ахова, апека (герм., лац.)
Зігфрыд — устанаўленне спакою праз перамогу (ням.)
Зілот — прыхільнік, змагар, апякун (яўр.)
Зімран — якога славяць песнямі (яўр.)
Зіна ап. — надзвычайны, божы, ад імя Зеўс (грэч.)
Зіновій — які набожна жыве, жыве дзякуючы Богу (грэч.)
Зінон — Зеўсаў, боскі (грэч.) Зосім, гл. Засіма
Зот, гл. Зоцік
Зоцік, Зот, Ізот — жыватворны, поўны жыцця (грэч.)
Зыгмунд, гл. Зігмунд
Зянон — рэдк. (груз.)
Зянох — дарослы, стары (кельцк.)
I
Іаад прар. — Бог сведка. дабрачасны (яўр.)
Іаакім, Іакім, Іахін, Акім, Акімфій, Якім — Бог паставіў (яўр.)
Іаан ап., Іаган. Іван, Джон, Жан, Яаній, Ян — ласка Божая, Бог мілуе (яўр.)
Іаанан — якога Іегова даў (яўр.)
Іаанафан — Бог даў (ст.-яўр.)
Іаанікій, Анікей, Анікій, Енікей, Енікій — Божая перамога (яўр.)
Іаасаф. Іасаф, Іасафат, Ісафат — Гасподзь суддзя (яўр.)
Іавіл, Іавілей — які належыць Зеўсу (грэч.)
Іавілей, гл. Іавіл
Іаган, гл. Іаан
Іадай — любімец Божы (яўр.)
Іадор — дар фіялак (грэч.)
Іазаній, гл. Іазанія
Іазанія, Іазаній — якога чуе Бог (яўр.)
Іаіль прар. — Іегова — Бог, Гас­подзь Бог (яўр.)
Іаір — якога Бог заахвочвае, навучае (яўр.)
Іакаў ап., Якаў, Якуб — перашкода; які ідзе следам за кімнебудзь (яўр.)
Іакім, гл. Іаакім
Іакінор — рэдк.
Іакінф. Іакінфій — гіяцынт (назва кветкі), яхант (грэч.)
Іакінфій. гл. Іакінф
Іакісхол — перашкаджальны, які перашкаджае (грэч.)
Іамвліх, Іямвліх — які любіць вершы (грэч.)
Іанафан — дар Божы (яўр.)
Іанікіт, гл. Іанікіта
Іанікіта, Іанікіт — непераможны (грэч.)
Іануарый, Януарый, Януар — вартаўнік брамы (лац.)
Іарам — Іегова высокі (яўр.)
Іардан, Ярдан — спадаць, гнаць уніз у яму (араб., яўр.); імя ад назвы свяшчэннай біблейскай ракі
Іасаф, гл. Іаасаф
Іасафат, гл. Іаасаф
Іасія ап. — якога падтрымлівае
Бог (яўр.); праведны (лац.)
Іасон ап., Ясон, Асон, Іясон — лекар (грэч.)
Іаўліян — рэдк.
Іафет, Яфет — пашырэнне, павелічэнне (ст.-яўр.); Бог распаўсюдзіць (яўр.)
Іафор — перавага (яўр.); імя цесця прарока Маісея
Іахін, гл. Іаакім
Іван, гл. Іаан
Івенцій, гл. Вікенцій
Івон — дрэва цісавае, кап’ё з дрэва цісавага (ням.); голуб (яўр.)
Ігар — ахоўваць (ст.-сканд.); ваяўнічы (сканд.); асцярожны, беражлівы (слав.)
Ігафракс — надзейна агароджаны (грэч.)
Ігемон — імя правіцеля Іўдзеі з тытулам пракуратара (грэч.)
Ігнат. гл. Ігнацій
Ігнацій, Ігнат — невядомы, вогненны (грэч.)
Ігурый — рэдк.
Ідай — урачыстасць у гонар
Іеговы (яўр.); імя аднаго з 30
самых моцных воінаў пара Давіда
Ідзій — шчыт дубовы; народжаны каля Эгейскага мора (грэч.)
Ідэал — узор годнасці (франц.)
Іегудзііл арх. — які славіць Бо­га (яўр.)
Іезавель — цярпець (фінік.)
Іезекііль прар., Езекііль — Богам умацаваны (яўр.)
Іерамііл арх., Іерамій — узвышэнне да Бога (яўр.)
Іерамій, гл. Іерамііл
Іерамія прар., Ерамей — узвышаны Богам (яўр.)
Іеранім, Еранім, Геранім — чалавек, які носіць святое імя (грэч.)
Іерафей, Ерафей — асвячоны Бо­гам (грэч., яўр.)
Іерыіл — навучаны Богам (яўр.)
Ізарн — зброя, арол (герм.)
Ізмаіл, Ісмаіл — чуе Бог, пачуе Бог (ст.-яўр.); аб якім малітвы бацькоў Бог пачуе (яўр.)
Ізосім, гл. Засіма
Ізот, гл. Зоцік
Ізраіль — які змагаўся супраць Бога (яўр.)
Ізяслаў — слава, які здабывае славу (слав.)
Іларыён, Іларый, Ларыён — ціхі, радасны, вясёлы (грэч.)
Іларый, гл. Іларыён
Ілій — сонца (грэч.)
Ілірык — з краіны Ілірыі (грэч.)
Ілія прар., Ілья, Ілля — моц, крэпасць Божая (яўр.)
Іліядор — дар сонца (грэч.)
Іліян — сонечны (грэч.)
Ілля, гл. Ілія
Ільдэфонс — гатовы да бітвы (герм., ням.)
Ілья, гл. Ілія
Імяней — імя сына багіні Гімянеі (грэч.)
Іна — чыстая вада (готф.); бурлівы паток (грэч.)
Інакенцій — бязвінны (лац.)
Інарый — рэдк.
Інгрыд — які ездзіць конна (герм.)
Індзіс — індус (лац.), індзейскі (грэч.)
Іона прар., Ёнаш — голуб (яўр.)
Іосій — імя аднаго з братоў Госпада (яўр.)
Іосіф. Восіп, Юзаф, Язэп — памножаны, няхай Бог памножыць (яўр.)
Іоў — які звяртаецца да Бога, каецца (яўр.)
Іпаліт — які распрагае коней (грэч.)
Іпат, гл. Іпацій
Іпацій, Іпат, Апат — высокі, найвышэйшы (грэч.)
Іпярыхій — які пераўзыходзіць ва ўсім (грэч.)
Ірадзіён ап., Радзівон, Радыён — геройскі, ружовы (грэч.)
Іракламвон, Іраклямон — Гераклаў(грэч.); Геркулесаў (лац.) Іраклій — прысвечаны Гераклу, слава Геры (грэч.)
Іраклямон, гл. Іракламвон
Ірам — гарадскі (яўр.)
Ірвін — сябар дзіка (англ.)
Ірмос — спляценне (грэч.); імя ад назвы жанру старажытна-
рускай царкоўнай музыкі (ст.руск.)
Ірынарх — пачынальнік свету, начальнік свету (грэч.)
Ірыней, Ірыній — мірны, спакойнае жыццё (грэч.)
Ірыній, гл. Ірыней
Ісаак, гл. Ісаакій
Ісаакій, Ісаак, Ісак, Ісакей, Ісакій — смех, радасны смех; ён будзе смяяцца, засмяецца (яўр.)
Ісаій, гл. Ісаія
Ісаія прар., Ісаій, Ісай — збавенне Гасподняе, якога Бог падтрымаў (яўр.)
Ісай, гл. Ісаія
Ісак, гл. Ісаакій
Ісакей, гл. Ісаакій
Ісакій, гл. Ісаакій
Ісаў — валасаты, калматы. кудла­ты (яўр.)
Ісаўр — роўны і ціхі вецер (грэч.); з Ісаўрыі (лац.)
Ісафат, гл. Іаасаф
I сахар — падзяка, узнагарода (яўр.)
Ісідар. Сідар — дар багіні Ісіды, культ якой існаваў у Старажытнай Грэцыі (грэч.)
Ісіхій — спакойны, ціхі. мірны (грэч.)
Іской — які думае (грэч.)
Ісмаіл, гл. Ізмаіл
Ісоп — рэдк.
Іспалт — рэдк.
Істома — леў сярод людзей (ст,грэч.); млявы (ст.-руск.)
Істукарый — які ўзначальвае(грэч.)
Іўвяналій, Ювяналій — юнацкі (лац.)
Іўвянцін, гл. Эвенція
Іулій, Юлій — пушысты, хвалісты, кучаравы (грэч., лац.)
Іўліян, гл. Юліян
Іуст, гл. Юст
Іўсцін, Юсцін, Юстын, Усцім, Усцін — Юстаў, які належыць Юсту (лац.)
Іўсцініян, Юсцініян — Іўсцінаў, Юстынаў (лац.)
Іўхар — выбраны (яўр.); імя аднаго з сыноў цара Давіда
Іўхірыён — рэдк. (груз.)
Іямвліх, гл. Іамвліх
Іяракс — сокал (грэч.)
Іярон — свяшчэнны, пасвячоны (грэч.)
Іясей — дар Бога (яўр.); імя бацькі цара Давіда
Іясон, гл. Іасон
Іяфай — Богам вызвалены (яўр.)
К
Кадзімім — рэдк.
Кадзіс — ад назвы левіцкага горада (яўр.)
Кадраг ап. — чатырохкутны, ква­дратны (лац.)
Казімір — той, хто не дае ворагу спакою (слав.)
Каламан, Кольман — голуб (англ.); пустэльнік (ірл.)
Калівіт — рэдк.
Калікст — найленшы, найпрыгажэйшы (грэч.)
Калімах — добры воін (грэч.)
Калімер — прыгожы дзень (грэч.)
Каліна. Калінік — добры пераможца (грэч.)
Калінік, гл. Каліна
Каліопій — цудоўны спявак (грэч.)
Каліст, гл. Калістрацій
Калістрат, гл. Калістрацій
Калістрацій, Калістрат, Каліст — спрытны, спрытны воін (грэч.)
Калогер— прыгожы стары (грэч.)
Калумбан — лагодны, далікатны; голуб, галубіца (лац.)
Калуф — які суправаджае, па­стух (егіп.)
Калясанцій — імя святога — апекуна школьнай моладзі; ад назвы мясцовасці Калясанца (лац.)
Каміл — шляхетнага паходжання (лац.)
Камільян — які належыць Камілу; юнак са слаўнага роду (лац.)
Кананіт — прыхільнік, змагар. апякун (яўр.)
Канафей — рэдк.
Кангар — зручнае кап’ё + адважны (герм.)
Кандзід, Кандзідзій — белы, чысты, бліскучы (лац.)
Кандзідзій, гл. Кандзід
Кандрат, гл. Кандрацій
Кандрацій. Кандрат — шыракаплечы (грэч.)
Канізій — рэдк.
Канкордзій — згода, згодны (лац.)
Канрад. Конрад — адважны, сме­лы дарадца (герм.)
Канстанцін — цвёрды, стойкі, пастаянны (лац.)
Канетанцый — настойлівы, станоўчы, пастаянны (лац.)
Кантард — смелы, адважны (ням.); бой + сіла (герм.)
Кантыдзій — які спявае (лац.)
Кантыдзіян — які належыць
Кантыдзію (лац.)
Канут — вузел (герм.); імя свя­тога Даніі (лац.)
Капік — малпа (арам.)
Капістран — рэдк.
Капітон — з вялікай галавой (лац.)
Капразій — рэдк. (лац.)
Каранат — венчаны, каранаваны (лац.)
Карбініян — падобны да крумкача; паходзіць з Карбеі (лац.)
Кардзіян — сэрца (лац.)
Карл — асілак, мужны чалавек (ням.)
Карм — ад злучэння Красная Армия (рус.)
Кармель — рэдк.
Карнаш — рэдк.
Карней, гл. Карнілій
Карнелій, Карнель — рог, дзёрн; народжаны на Кіпры (лац.)
Карнель. гл. Карнелій
Карніл, гл. Карнілій
Карніла, гл. Карнілій
Карнілій. Карніла, Карніл, Кар­ней — дужы (лац.)
Карнот, Карнут, Корнут — сагнуты (лац.)
Карнут, гл. Карнот
Карп ап., Карпей — плод (грэч.)
Карпафор — ураджайны; той, хто прыносіць плады (грэч.)
Карпей. гл. Карп
Картэрый, Карцерый — цярплівы, мужны, модны (грэч.)
Карцерый, гл. Картэрый
Карыён — найміт, маларослы салдат; з краіны Карыі (грэч.)
Карму — імя жраца фрыгійскай багіні Кібелы (грэч.)
Касіян, Касьян — пусты, парожні, бедны (лац.)
Касконій — рэдк. (лац.)
Касма, Кузьма — упрыгожанне (грэч.)
Каспер — вартаўнік скарбаў (серб., польск.)
Кастар — бліскучы, выдатны начальнік (грэч., лац.)
Касторый — бобр (грэч.)
Кастрыкій, Кастрыхій — лагерны, узброены, умацаваны (лац.)
Кастрыкіян — які належыць Кастрыкію (лац.)
Кастрыхій, гл. Кастрыкій
Кастул — узброены, чысты, бязгрэшны (лац.)
Касьян, гл. Касіян
Катальд — рэдк.
Катулін — шчаня (лац.)
Катун — магчыма, дзіця (грэч.)
Катэрый, Кацерый — разбуральны (грэч.)
Каўсаім — рэдк.
Каўсяіл — рэдк.
Кацерый, гл. Катэрый
Каятан — які паходзіць з горада
Каста (паблізу Неапаля) (лац.)
Кварт, гл. Куарт
Квінт, Коінт — пяты (лац.) Квінтыліян, гл. Квінціліян Квінціліян. Квінтыліян, Кінтыліян — які нарадзіўся ў ліпені (у
старажытнасці ліпень быў пя­тым месяцам у годзе) (лац.)
Квінцін — зсям'і роду, прозвішча якога паходзіць ад лічэбніка пя­ты (лац.)
Квірын — імя ад назвы рымскіх жыхароў (лац.)
Келсій, Кельсій, Цэльсій — высокі, узвышаны (лац.)
Кельсій, гл. Келсій
Келясцін. Цэлясцін — блакітны, нябесны, які з’явіўся з неба (лац.)
Кендзявей — імя правіцеля прыморскай Сірыі, які жыў у час іўдзейскага першасвятара Сімана (сір.)
Кенсарын — які належыць знатаку, даследчыку; строгі (лац.)
Кенцінар — імя ад назвы ста­рой адзінкі вагі на Русі (грэч., слав.)
Кесар ап., Кесарый — цар. царскі, іссечаны (лац.)
Кесарый, гл. Кесар
Кіён — акіян (лац.); калона. помнік (грэч.)
Кіліян — маленькі воін (кельцк.) Кім — а) скарочаная форма імені
Іакім (яўр.); б) імя савецкага часу, утворанае ад спалучэння пачатковых літар назвы Камуністычны інтэрнацыянал моладзі (рус.)
Кіндзей — рухавы, які рызыкуе, ідзе ў бой (грэч.)
Кінтыліян, гл. Квінціліян
Кіпрыян, Купрыян, Купрэй — спелы плод (араб.)
Кір. гл. Кірэй
Кірыён — жрэц, дэпутат (лац.)
Кірык — веснік, прапаведнік (грэч.)
Кірыл, гл. Кірыла
Кірыла, Кірыл — сонца (перс.); які мае сілу (грэч.)
Кірын — ад назвы ўзгорка ў Ры­ме (лац.)
Кірыяк, гл. Кірэй
Кірыян, гл. Кірэй
Кірэй, Кірыяк, Кірыян, Кір — гаспадар (грэч.); сонца (яўр.)
Кіфа ап. — камень, скала (арам.)
Кларус — чысты, светлы, ясны (лац.)
Кларэнцій — бліскучы (лац.)
Клаўдзей, гл. Клаўдзій
Клаўдзій, Клаўдзей — кульгавы (лац.); рымскае родавае імя
Клаўдзіян — Клаўдзіеў, кульга­вы (лац.)
Клеадзім — рэдк.
Клеафас — народжаны ад слаўнага шляхетнага бацькі (грэч.)
Клеменс, гл. Клемянцін
Клемянцін, Клеменс — спакойны, ціхі, ласкавы (лац.)
Клім, гл. Клімент
Клімент ап., Кліменцій, Клім — міласцівы (лац.)
Кліменцій, гл. Клімент
Клод — кульгавы (лац.); французскі варыянт імені Клаўдзій
Кляон, гл. Кляонік
Кляонік, Кляон — слаўны пераможца (грэч.)
Кляопа ап. — усяслаўны (яўр.)
Коінт, гл. Квінт
Колпас — ад назвы часткі хітона, спушчанага над таліяй пры
падпяразванні (у жаночым адзенні) у VII—II стст. да н. э. (яўр.)
Кольман, гл. Каламан
Конан — які працуе, служыць, спяшаецца (грэч.)
Конрад, гл. Канрад
Конрый — які творыць (грэч.)
Корнут, гл. Карнот
Кранід, Кроній — сын Кронаса, бацькі Зеўса (грэч.)
Кроній, гл. Кранід
Крысан — рэдк.
Крыскент ап., Крыскенцій — які расце (лац.)
Крыскенцій, Д7. Крыскент
Крыскенціян — Крыскенціеў; які расце (лац.)
Крысп ап., Крыспін — кучаравы, які мае кучаравыя валасы (лац.)
Крыспін, гл. Крысп
Крыспініян — Крыспінаў; кучаравы (лац.)
Крысцін — які належыць Хрысту (лац.)
Ксавер, гл. Ксаверый
Ксаверый, Ксавер — ад на­звы замка ў Іспаніі, адкуль паходзіць Святы Францыск
Ксанф, гл. Ксанфій
Ксанфій. Ксанф — светларужовы, рыжы (грэч.)
Ксенадох — ад назвы прытулку для бедных і хворых у Візантыі (грэч.)
Ксенафонт — які гаворыць на замежных мовах (грэч.)
Ксінон—чужаземец, чужы(грэч.) Куарта/?., Кварт—чацвёрты (лац.)
Куберт. гл. Кутберт
Кузьма, гл. Касма
Кукша — назва птушкі з сямейства вераб’іных (слав.)
Куніберт — дзейны, адважны (герм.)
Купрыян, гл. Кіпрыян
Купрэй, гл. Кіпрыян
Кутберт, Куберт — вядомы, знакаміты, смелы чалавек (герм.)
Кутоній — галоўны (лац.)
Куфій — лёгкі, лёгкаўзброены воін (грэч.)
Кшэсімір — які будзіць, уваскрашае (слав.)
Кшэсіслаў — які ўваскрашае сла­ву (слав.)
Л
Лаадзікій — які разглядае скаргу, народны суддзя (грэч.)
Лаван — белы (яўр.)
Лавер — закаханы (герм.)
Лагафет — які выдае пастанову, загад (грэч., лац.)
Ладзіслаў, гл. Уладзіслаў
Лазар — дапамога Божая (яўр.)
Лазарыян — які належьщь Лаза­ру (яўр.)
Лаліян — Лоліеў (грэч.)
Лампад — светач, які прасвятляе (грэч.)
Лапфранк — вольны ў краі (ням.)
Ларгій — шчодры (лац.); багаты (грэч.)
Ларыён, гл. Іларыён
Латан — утойванне, скрыванне (яўр.)
Лаўр — перамога, урачыстасць; лаўровае дрэва, лаўровы вянок (лац.)
Лаўрын, Лаўрэн, Лаўрэнцій — лаўровы; з горада Лаўрэнта (лац.)
Лаўрэн, гл. Лаўрын
Лаўрэнцій. гл. Лаўрын
Лафідор — рэдк.
Лахіс — узгорак, узвышша; ад назвы хананейскага горада (яўр.)
Леавігільд — пільны леў, які не спіць (герм.)
Леакадзій — які клапоціцца пра людзей (грэч.)
Леанард — мои, сіла (лац., ням.) Леандар — чалавек мужны (грэч.) Леанід — падобны да льва (грэч.) Леанор — Бог з'яўляецца маім святлом (араб.)
Леапольд — адважны, смелы (герм.)
Легер — вядомы воін, кідальнік кап’я (ням.)
Леў, гл. Лявон
Леўкій, Ляўкій — белы, светлы, яркі (грэч.)
Лех — магчыма, ад дзеяслова хваліць ці ліслівіць (слав.); імя праайца палякаў — брата Руса і Чэха (польск.)
Лехаслаў — Лех + слава (слав.)
Ліберт, гл. Лібярат
Лібяраль — добразычлівы, адкрыты, шляхетны (лац.)
Лібярат, Ліберт — вызвалены (лац.)
Ліван — белы; ад назвы ланцуга гор паміж Іўдзеяй і Сірыяй; ад назвы пахучага рэчыва (яўр.)
Ліверый — вольны, свабодны, незалежны (лац.)
Лікарыён — воўчы, ваўчаня (грэч.)
Лімней, гл. Лімній
Лімній, Лімней — возера, азёрны, балотны (грэч.)
Лін ап. — цудоўная кветка, сумная песня, юнак; імя міфічнага ге­роя, музыканта і спевака (грэч.)
Лісім, гл. Лісімах
Лісімах, Лісім — які спыняе бітву (грэч.)
Логвін, Логін, Лонгін — доўгі (лац.)
Логін, гл. Логвін
Лолій — трава куколь (грэч.); лятучая рыба (лац.)
Лонгін, гл. Логвін
Лот — покрыва; імя пляменніка Аўраама, які быў адзіным памочнікам, акрамя жонкі, пры перасяленні яўрэяў у Ханаан (яўр.)
Луарсаб — імя старажытнагрузінскага цара (груз.)
Лука ап. — які нарадзіўся пры ўзыходзе сонца; з Луканіі (лац.)
Лукій ап. — бліскучы, светлы; які свеціць (лац.)
Лукіліян, гл. Лукіян
Лукін — які свеціць (лац.)
Лукіян, Лук’ян, Лукіліян — святло, светлы; які ззяе (лац.)
Лук’ян, гл. Лукіян
Луп. Лупан — воўк (лац.)
Лупан, гл. Луп
Л юбамір — каханы, жаданы (слав.)
Любапаліт — рэдк.
Любарад — любімы, рады (слав.) Л юбаслаў—любімы+слава (слав.) Любім — любімы (слав.)
Людамір —людзі + спакой (слав.)
Людан — які прызначаны Лю­ду — аднаму з гальскіх багоў (кельцк.)
Людаслаў — людзі + слава (слав.)
Людвіг — вядомы, славуты, слаўны ў баі (герм.)
Людвін — сябар людзей (герм.)
Людгард — абаронца, апякун (герм.)
Людольф, гл. Рудольф
Люпус — воўк (лац.)
Лютагнеў — суровы, сур’ёзны + + гнеў (слав.)
Лютамір — круты, сур’ёзны + + спакой (слав.)
Лютаслаў — круты, суровы + + слава (слав.)
Люцыд — празрысты (лац.)
Люцыян — святло, светлы (лац.)
Ляандар, гл. Ляандр
Ляандр, Ляандар — леў (лац.)
Лявей, Лявій — які суправаджае, прыслужвае (яўр.)
Лявій, гл. Лявей
Лявон, Ляонт, Леў — леў (грэч.)
Лявонцій — ільвіны — (грэч.)
Лямберт — са светлай краіны (ст.-герм.)
Ляонт — гл. Лявон
Ляслаў — слаўны заступнік, аба­ронца (польск.)
Ляўкій, гл. Леўкій
м
Маглорый — сын хвалы (кельцк.)
Магн, Магнус — вялікі (лац.)
Магнус, гл. Магн
Мадэран — сучасны (франц.)
Мадэст — сціплы. ветлівы, памяркоўны (лац.)
Маел — князь (кельцк., ст.-ірл.)
Маёль — большы (лац.)
Макей прар., Майсей — узяты з вады (егіп., яўр.)
Майжэш — сын, дзіця (егіп.); выратаваны з вады (яўр.)
Майнард, Мінард — моцны, вынослівы (ням.)
Майсей, гл. Макей
Макавей мак. — молат, малаток (арам.); імя ад назвы яўрэйскага племені (яўр.)
Макар, гл. Макарый
Макарый, Макар — шчаслівы (грэч.)
Македон, гл. Македоній
Македоній, Македон — з Македоніі. македонец (грэч.)
Макей, Макій — насмешнік, які высмейвае (грэч.)
Макій, гл. Макей
Макіян — які належыць Макею (Макію) (грэч.)
Макровій — доўгажыхар (грэч.)
Максім, Максіян, Маўсіма — найвялікшы. самы вялікі (лац.)
Максіміліян, Максімільян, Максімілян — вялікі, з роду Эміліяў (лац.)
Максімільян, гл. Максіміліян
Максімілян. гл. Максіміліян
Максіміян — Максімаў (лац.)
Максіян, гл. Максім
Маламір — малы + спакой (слав.)
Маланій, гл. Меланій
Малафей, гл. Малахія
Малах, гл. Малахія
Малахій, гл. Малахія
Малахія прар., Малахій, Малах, Малафей — пасланец Божы (яўр.)
Малх — цар (яўр.)
Мамант, Мамон — маці, карміцель (грэч., лац.)
Мамерт — рэдк.
Мамій — мамін, бабулін (грэч.); трудны (лац.)
Мамон, гл. Мамант
Манаіл — суцяшальнік (яўр.)
Манон — добры, шляхетны, высакародны (ірл.)
Мансвет — рэдк.
Мануіл, Мануэль — вызначэнне
Божае, з намі Бог (яўр.)
Мануэль, гл. Мануіл
Манфрэд — чалавек, які ахоўвае спакой (герм.)
Мар, Марэй — рука (грэч.)
Марат — імя ад прозвішча рэвалюцыянера-якабінца Жана Поля Марата (1743—1793)
Мардар, гл. Мардарый
Мардарый, Мардар — з Мардара — мясцовасці ў Арменіі (грэч.)
Мардоній — ад назвы марды — племені ў Паўночнай Арменіі (грэч.); мардарыйскі (лац.)
Марк ап., Марка — сухі, які вяне (лац.); малаток (грэч.)
Марка, гл. Марк
Маркел.ігак., Маркелін, Марцэлій, Марцэль — ваяўнічы (лац.)
Маркелін, гл. Маркел
Маркіян — Маркаў (лац.)
Марклен — ад частак слоў Маркс + Ленін (рус.)
Марлен — ад частак слоў Маркс + + Ленін\ гэта імя паводле паходжання нельга атаясамліваць з жаночым іменем Марлена (рус.)
Марон — рымскае радавое імя (лац.); імя выхавальніка юнага Вакха (грэч.)
Марсалій — ваяўнічы, Марсаў (лац.)
Мартын, гл. Марцалій
Мартэн — імя савецкага часу са значэннем мартэнаўская печ; імя французскага металурга П’ера Мартэна (франц.)
Маруф — знакаміты (сір.); вядомы (араб.); безвалосы (яўр.)
Мархольд — рэдк.
Марцалій, Марцьян, Марцін, Марціян, Марцыял, Мартын — які належыць богу Марсу; ваяўнічы (лац.)
Марцалін — які належыць да рымскага роду Марцэлі (лац.)
Марцін, гл. Марцалій
Марцініян — ваяўнічы, Марцінаў (лац.)
Марцірый—сведка, мучанік(грэч.) Марціян, гл. Марцалій
Марцыял, гл. Марцалій
Марцэлій, гл. Маркел
Марцэль, гл. Маркел
Марцьян, гл. Марцалій
Марцям’ян — народжаны ў сакавіку (лац.)
Марин, Марыян, Мар’ян — мо­ра, марскі, чалавек мора (лац.)
Марыян, гл. Марын
Марыяў — рэдк.
Марэй, гл. Мар
Марэлій — рэдк.
Мар’ян, гл. Марын
Матрыкс — рэдк.
Матфан — дар, падарунак (яўр.)
Матфей ап., Мацвей — Божы дар (грэч.); Божы чалавек (ст,грэч.)
Матфій ап., Мацвій — дараваны Богам (яўр.)
Матэвуш — дар Яхве (Бога) (ст.яўр.)
Матэрн — мацярынскі (лац.)
Маўр, гл. Маўрыкій
Маўродзій — песня маўра (маўры — у старажытнасці і сярэднія вякі еўрапейская назва карэннага насельніцтва Паўночнай Афрыкі, акрамя Егіпта, і арабаў)
Маўрыкій, Маўрыцій, Маўр — цёмны, чорны (грэч.)
Маўрылій — велікадушны (кельцк.); любімы маўр (лац.)
Маўрын — той, хто паходзіць з Маўрытаніі (лац.)
Маўрыцій, гл. Маўрыкій
Маўсіма — вытворнае ад імені Максі.м (лац.)
Мацвей, гл. Матфей
Мацвій, гл. Матфій
Мевен — той, хто поіць мужчын (кельцк.)
Медасей — рэдк.
Медзімін, Мядзімн — мера сыпкіх рэчываў, хлебная мера (грэч.)
Меланій, Маланій — чорны, цёмны (грэч.)
Меласіп — які клапоціцца пра каня (грэч.)
Мелісен — пчала, пчаліны (грэч.)
Мелітон — мядовы (грэч.)
Мелхісядэк — цар праўды (яўр.)
Мельхіёр — які з’яўляецца маім святлом, Бог — мая святасць (яўр.)
Мельхіяд — рэдк.
Мелянцей, гл. Мялецій
Меляўсіп — які клапоціцца аб кані (грэч.)
Мемнан, Мямнон — памятлівы (грэч.)
Менас — магчыма, ад імені Мені — аднаго з вавілонскіх багоў, якія, я к думал і тады, вызначалі лёс чалавека (грэч.)
Менінг — бясстрашны (грэч.)
Мерцій — заслужаны, варты (лац.)
Месрап — рэдк.
Мечыслаў — які будзе мець славу (слав.)
Мігдоній — магчыма, жыхар Фрыгіі (грэч.)
Мікалай — пераможца народа (грэч.)
Мікіта, гл. Мікіцій
Мікіцій, Мікіта — пераможца (грэч.)
Мікней — уласнасць Іеговы (яўр.)
Мікула — перамагаць, які перамагае (грэч.)
Мілаван — мілаваць, мілаваны (лац., слав.)
Мілан, Мілій, Міль — яблычны (грэч.)
Міласлаў — мілы. любы + сла­ва (лац.)
Мілаш — скарочаная форма ад імені Міласлаў
Мілій, гл. Мілан
Міль, гл. Мілан
Мімнянос — рэдк. (груз.)
Міна, Мінай, Міней, Мінявон — месяц, месяцавы (грэч.)
Мінай, гл. Міна
Мінард, гл. Майнард
Міней, гл. Міна
Мініямін — шчаслівы (яўр.)
Мініят — фарбаваны (лац.)
Мінсіфей — які памятае пра Бо­га (грэч.)
Мінявон, гл. Міна
Мір — мір, спакой, цішыня (рус.)
Міракс — юнак (грэч.)
Міран, Мірон — які вытачае міра — пахучы царкоўны ялей (грэч.)
Міраслаў — спакой + слава (слав.)
Міроклій — міра + слава, хвала (грэч.)
Мірон, гл. Міран
Місаіл — Богам умацаваны, выпрашаны ў Бога, Богу нале­жыць (яўр.)
Міслаў — думка + слава (слав.)
Мітрадор — маці + дар (грэч.)
Мітрафан — маці яўлены (грэч.)
Міхаіл арх. — хто як Бог, роўны Богу (яўр.)
Міхей прар. — падобны да Бога (яўр.)
Міцір — рэдк.
Міян — які належыць маці, карміцельцы (грэч.)
Мокій — насмешнік (грэч.)
Мсцібор — які змагаецца, помсціць (слав.)
Мсціслаў—слаўнымсцівец(слав.)
Мямнон, гл. Мемнан
Муірадах — рэдк.
Мянандр — дужы мужчына
Мука, Мукій — той, хто заікаец-
(грэч.)
ца, заіка (слав.)
Мяней, гл. Мянея
Мукій, гл. Мука
Мянея, Мяней — моцны, паста-
Мурын — чорны (егіп.); сцяна
янны (грэч.)
(лац.); эфіаплянін (грэч.)
Мянігн — бясстрашны (грэч.)
Мусікій — рэдк.
Мяркул, гл. Мяркурый
М ысл ібор—думка+змагацца (слав.)
Мяркур, гл. Мяркурый
Мэл к — рэдк.
Мяркурый, Мяркул, Мяркур —
Мядарт — моцны, стойкі, адваж-
купец; імя бога, які лічыўся апе-
ны (лац., ст.-герм.)
куном купцоў, падарожнікаў,
Мядзімн, гл. Медзімін
пастухоў, прамоўцаў (лац.)
Мядосій — рэдк.
Мятодзій, гл. Мяфодзій
Мялас — чорны (грэч.)
Мятранс — рэдк.
Мяленцій, гл. Мялецій
Мяфодзій, Мятодзій — які ўпа-
Мялецій, Мяленцій, Мелянцей —
радкоўвае, ведае методыку
клапатлівы апякун, старанны (грэч.)
(грэч.)
н
Наам, Нааман — радасць, міласць
Божая (яўр.)
Нааман, гл. Наам
Набор — той, хто моліцца (фінік.)
Навамір — ад спалучэння слоў новы + мір (рус.)
Навум прар. — суцяшэнне (яўр.)
Назар, гл. Назарый
Назарый, Назар — прысвечаны Богу (яўр.)
Назарэй — аддзяляць, адлучаць (яўр.)
Напаляон — які паходзіць з Неапаля (лац.)
Нарзет — рэдк.
Наркіс ап., Нарцыс — цудоўны юнак, ператвораны багамі ў кветку, нарцыс (грэч.)
Нарныс, гл. Наркіс
Нат, гл. Натан
Наталій — родны, народжаны (лац.)
Натан, Нат — падараваны (яўр.)
Наўкрацій — які перамагае на моры (грэч.)
Нафан, гл. Нафанаіл
Нафанаіл, Нафан — дадзены Бо­гам, падараваны (яўр.)
Неафіт — новазвернуты, нованасаджаны (грэч.)
Нерангіёс — рэдк. (груз.)
Нерый. Нярэй — ад імені Вене­ры — багіні любві і прыгажосці (грэч.)
Нестар, гл. Несцер
Несцер, Нестар — які вярнуўся дадому (грэч.)
Неўфалім, гл. Нефалім
Нефалім, Неўфалім — барацьба з дапамогай малітвы, спрэчка (яўр.)
Неямія — Бог суцяшае (яўр.)
Нікадзім — пераможца народа (грэч.); бязвінная кроў (яўр.)
Нікамед — які думае пра перамогу (грэч.)
Нікан, Нікандр — пераможца, чалавек перамогі (грэч.)
Нікандр. гл. Нікан
Ніканор ап. — той, хто сузірае перамогу (грэч.)
Нікастрат—воін-пераможца(грэч.)
Нікель — падземны дух (ням.)
Нікіфар, Нічыпар — перамаганосец (грэч.)
Ніктапаліён — які належыць гораду (грэч.)
Ніл — ад назвы ракі Ніл (грэч.); чорны (інд.)
Нінан — сяброўскі (араб.); Бог міласэрны (яўр.)
Нініян — імя першага хрысціянскага епіскапа ў Шатландыі (каля 360 — 432 гг.)
Нірс, гл. Нірса
Нірса, Нірс — вільготны (грэч.)
Ніт — бліскучы, светлы (лац.)
Ніфант, гл. Ніфанцій
Ніфанцій, Ніфант — цвярозы (грэч.)
Нічыпар. гл. Нікіфар
Ноберт, гл. Норберт
Ной — спакой, заспакаенне; імя апошняга з дапатопных патрыярхаў па прамой лініі ад Ада­ма (яўр.)
Нон — які павялічваецца, распаўсюджваецца (яўр.)
Нонас, Нонус — чысты, Богу пасвячоны (егіп.)
Нонус, гл. Нонас
Норберт, Ноберт — слаўны муж з поўначы (ням.)
Няаній — новы (грэч.)
Нявон — малады, юны, які плавае (грэч.)
Няктар, гл. Няктарый
Няктарый, Няктар — пітво багоў (грэч.)
Нямезій — прызначэнне належнага (грэч.)
Нямір — не + спакой (слав.)
Нямнон — народны (ст.-грэч.); які памятае (грэч.)
Нярэй, гл. Нерый
Няфёд — упарадкаваны (грэч.)
Нячай — нечаканы, неспадзяваны (слав.)
О
Одран — моцны, дужы (кельцк.)
Олаф — справядлівы, праведны (ням. са сканд.)
Ор — муж, тара (грэч.); святло (лац.)
Освальд — абаронца дому (герм.)
Оскар, гл. Анзгар
Отан — багацце, уласнасць (ст,герм.)
п
Павел ап., Паўланцій, Паўлін — малы, маленькі, невялікі (лац.)
Пад’ём — імя ад дзеяслова падняць (рус.)
Паздзей — позні (ст.-слав.)
Паісій — дзіцячы, усім роўны (грэч.)
Пактовій — захавальнік жыцця, які ўмацоўвае (грэч.)
Паладзій — апора, ахова (грэч.)
Палалій — рэдк.
Паламон — дзейны, актыўны (грэч.)
Паліект, гл. Паліеўкт
Паліен — шматхвальны (грэч.)
Паліеўкт, Паліект, Палуект — жаданы, доўгачаканы (грэч.)
Палікарп, гл. Палікарпій
Палікарпій, Палікарп — мнагалюдны, ураджайны на плады (грэч.)
Паліхроній — шматгадовы (грэч.)
Палувій — які мае шмат сродкаў для жыцця (грэч.)
Палуект, гл. Паліеўкт
Памва — пастух усіх (грэч.)
Памвон — які да ўсіх усклікае, шматгучны (грэч.)
Пампей, Помпій — правадыр, удзельнік урачыстага шэсця (грэч.)
Пампій — выдатны ва ўсім (грэч.)
Памфалон — з усіх родаў, разнародны (грэч.)
Памфамір — усяго пазбаўлены (грэч.)
Памфіл, Панфіл — агульны сябар, якога ўсе любяць, паважаюць (грэч.)
Памфіліён — Памфілаў (грэч.)
Пангал — які пераліваецца цераз край, сімвалізуе матэрыяльны дабрабыт (тамільск.)
Панімон — рэдк.
Панкрат, гл. Панкрацій
Панкрацій, Панкрат — усемагутны, уседзяржаўны (грэч.)
Пансофій — усямудры, наймудрэйшы (грэч.)
Панталеян, Панталяён — міласцівы да ўсіх (грэч.)
Панталяён, гл. Панталеян
Пантыян — мора (грэч., лац.)
Панфіл, гл. Памфіл
Панхарый — для ўсіх мілы (грэч.)
Панцей, гл. Панцеляіман
Панцелімон, гл. Панцеляіман
Панцеляіман, Панцеляймон, Панцелімон, Панцей, Панцялей — усяміласцівы (грэч.)
Панцеляймон, гл. Панцеляіман
Панцялей, гл. Панцеляіман
Пап, гл. Папій
Папій, Пап — бацька, дзед (лац.)
Папіла — бацька (грэч.)
Папініян — бацькаў (лац.)
Паплій, Поплій — агульнанародны (лац.)
Паракліт — рэдк.
Парамон — цвёрды, трывалы, пастаянны (грэч.)
Пард — барс, рысь (грэч.)
Пармен ап., Парменій, Пармон — трывалы, надзейны, які стойка трымаецца (грэч.)
Парменій, гл. Пармен
Пармон, гл. Пармен
Парод — дарога, шлях, выхад, выйсце (грэч.)
Парфен, гл. Парфеній
Парфеній, Парфен, Парфён — чысты, нявінны, ад дзевы (грэч.)
Парфён, гл. Парфеній
Парфір, гл. Парфірый
Парфірый, Парфір — барвовы, пурпуровы, апрануты ў пурпур (грэч.)
Парціян — прыняты ў род Порціяў (лац.)
Парыгорый — які пераконвае, суцяшае (грэч.)
Парызій — з племені парызіяў (кельцк.)
Пасарыён — з моцных людзей (грэч.)
Пасідзій — які валодае чымсьці (лац.)
Пасій, Пасікрат — уладар усіх (грэч.)
Пасікрат, гл. Пасій
Патамій — які нешта робіць, які хоча нешта рабіць (грэч.)
Патап, гл. Патапій
Патапій, Патап — які топча працу нагамі (грэч.)
Патарый — з прыморскага горада Патары ў Малой Азіі, які наведаў апостал Павел (лац.)
Патрокл — слава бацькі (грэч.)
Патроў ап. — паслядоўнік бацькі (грэч.)
Патрык, гл. Патрыкій
Патрыкей, гл. Патрыкій
Патрыкій, Патрыкей, Патрык — шляхетнага паходжання, патрыцый, сенатарскі сын (лац.)
Патуль — рэдк.
Патэнціян — сіла, магчымасць, здольнасць (лац., польск.)
Патэрн — бацькоўскі (лац.)
Паўланцій, гл. Павел
Паўлін, гл. Павел
Паўсакій, Паўсікакій — які спыняе зло (грэч.)
Паўсікакій, гл. Паўсакій
Паўсіліп — які сунімае журбу (грэч.)
Пафнуцій — які належыць Богу (егіп.)
Пахом, гл. Пахомій
Пахомій, Пахом — шырокі ў пла­нах (грэч.)
Паціенс — той, хто пакутуе (лац.)
Паціт — які атрымаў штонебудзь, завалодаў (лац.)
Пацыфік — той, хто прыносіць мір (лац.)
Пацярмуфій — слава бацькі (лац.)
Пелагій — марскі, які льецца (грэч.)
Пелій — бягун; гліняны (грэч.)
Перагрын — падарожны (лац.)
Перасвет — светлы, вельмі свет­лы (ст.-руск.)
Пергій — з горада Пергіі ў Ма­лой Азіі, які наведаў апостал Павел з Варнавам (грэч.)
Перый — пасвячоны Перыдому, г. зн. музам, ахвяраваны музам (грэч.)
Пётр ап. — камень, скала, апора (грэч.)
Піа, Пій, Піёр, Піус — адданы Богу, набожны (лац.)
Півоній — багаты, поўны (грэч.)
Пігасій — з якога струменіцца вада (грэч.)
Піёр, гл. Піа
Пій, гл. Піа
Пілат — узброены кап’ём (лац., іт.)
Піліп, гл. Філіп
Пімен — пастар (грэч.)
Піна — пярліна, перламутравая ракавіна (грэч.)
Пір — вогненна-чырвоны. рыжы (грэч.)
Пірмін—квітнеючы славай (кельцк.)
Піст — верны (грэч.)
Піус, гл. Піа
Піцірун, гл. Піцірым
Піцірым, Піцірун — носьбіт ліку дзевяць (грэч., лац.)
Піят, гл. Піятон
Піятон, Піят — ачысціць, улагодзіць (лац.)
Платон — шыракаплечы, шырокі (грэч.)
Плацід — лагодны, спакойны. ласкавы (лац.)
Плутарх — багацце + уладар (грэч.)
Помпій, гл. Пампей
Понцій — марскі (лац.)
Поплій, гл. Паплій
Пракес, Прокес — поспех, хада, працэс (лац.)
Пракоп, гл. Пракофій
Пракопій, гл. Пракофій
Пракофій, Пракопій, Пракоп — які пераганяе, апярэджвае, паспявае (грэч.)
Пракул, Прокл, Прокул — далёкі (лац.); той, чыя слава ідзе спераду ад яго (грэч.)
Прасдацім, гл. Прасдок
Прасдок, Прасдацім — чаканы, жаданы, якога чакаюць (грэч.)
Праспер — шчаслівы, прыхільны (лац.)
Пратаген — які народжаны першым (грэч.)
Пратальён, гл. Праталяон
Праталяон, Пратальён — першы, старэйшы леў (грэч.)
Пратас, гл. Пратасій
Пратасій. Пратас — які стаіць у першым шэрагу, перадавы (грэч.)
Пратэрый, Прот — які папярэджвае (грэч.)
Провій, Проў — сумленны, до­бры (лац.)
Прокес, гл. Пракес
Прокл, гл. Пракул
Прокул, гл. Пракул
Прот, гл. Пратэрый
Проў, гл. Провій
Прохар ап. — начальнік, кіраўнік хору (грэч.)
Прудэнцій — асцярожны, дасведчаны, удумлівы (лац.)
Прылідзіян — які дае, робіць (лац.) Прынкіпс—першы, галоўны (лац.) Прыск — стары (лац.)
Псой — паясніца, прыдзірлівы (грэч.)
Пталамей — ваяўнічы; імя шаснаццаці вядомых егіпецкіх цароў і некаторых дзеячаў Палесціны ў дахрысціянскі перыяд (лац.)
Публій, Публія, Пуплій — народ­ны, агульнанародны, публічны (лац.)
Публія, гл. Публій
Пуд ап. — сарамлівы (лац.)
Пудзент — рэдк. (лац.)
Пуплій, гл. Публій
Пурпур — барвовы (грэч.)
Пшыбаслаў — прыбыць + слава (слав.)
Пшэміл — перад + мілы (слав.)
Пшэмыслаў — перад + думка
(слав.)
Пшэцлаў — перад + слава (слав.)
Пявон — лекар, урач (грэч.)
Пяргам — рэдк.
Пярфіл, гл. Пярфілій
Пярфілій, Пярфіл — апрануты ў багру (грэч.)
Пятроній — са скалістага месца (лац.)
Р
Рабан — крумкач (ням.)
Равул, гл. Равула
Равула, Равул — сварлівы (яўр.); крыкун (лац.)
Рагвалод — які карыстаецца аўтарытэтам сярод таварышаў (ст.-герм.)
Рагер — рэдк.
Рагноберт — цудоўная парада (герм.)
Рагуіл, Рагул — пазнаваць Бога (ст.-яўр.)
Рагул, гл. Рагуіл
Радаміл — рады, любы (слав.)
Радамір — рады, апекавацца + + спакой (слав.)
Радапіян — ружовы; з мясціны Радопа (горны ланцуг у Фракіі) (грэч.)
Радарык — поўны хвалы (ням.)
Радацех — рады (слав.)
Радбод — рада + адважны (герм.)
Радзівон. гл. Ірадзіён
Радзім — скарочаная форма імені
Радзімір (слав.)
Радзімір — рады, апекавацца + + спакой (слав.)
Радзіслаў — рады, апекавацца + + слава (слав.)
Радост — радасць (слав.)
Радульф — парада + воўк (герм.)
Радыён, гл. Ірадзіён
Радый — прамень (лац.)
Раждзен — святло веры (груз.)
Разван — рэдк.
Разумнік — мудры, разумны (слав.); славянскі пераклад імені Сінезій
Раймонд, Раймунд — розум + + апека, ахова; апякун (ням.)
Раймунд, гл. Раймонд
Райнард — мудры, моцны (англ.) Райнер — няскораны баец (ням.) Райнольд — розум, рашэнне + панаваць (герм., ням.)
Раланд — слава + край, зямля (герм., ням.)
Рам — высокі, узвышаны (яўр.)
Раман — чалавек з Рыма, рымскі (лац.); моцны (грэч.)
Рамарык — выбітны чалавек, слынны ўладальнік, знакаміты валадар (ням.)
Рамахій — той, хто ваюе з усімі (грэч.)
Рамедзій — той, хто лечыць (лац.); слаўны (герм.)
Раміл — моцны (грэч.)
Рамуальд — слава, хвала + валадарыць, кіраваць (герм., ням.)
Рамул, Ромул — імя легендарнага заснавальніка Рыма (іт.)
Раслаў, гл. Расціслаў
Расціслаў, Раслаў, Раціслаў — які памнажае славу, расце са сда­вай (слав.)
Ратмір — адбаронца міру (ст,слав.)
Рафаіл арх., Рафал — лекар Божы, вылячэнне Божае (яўр.)
Рафал, гл. Рафаіл
Раціслаў, гл. Расціслаў
Роберт — акружаны сдавай, яркі ад славы (герм.)
Ротер — слаўны дзякуючы валоданню кап’ём (герм.)
Родзінг — слаўны (герм.)
Ромул, гл. Рамул
Рох, гл. Рохальд
Рохальд, Рох — баявы вокрык (герм.)
Рувім — сын (яўр.)
Рудольф, Людольф — слава + + воўк (ст.-герм.)
Румальд — той, хто здабыў сла­ву дзякуючы свайму панаванню (герм.)
Руперт — які ззяе сдавай (сакс.)
Рурык — слаўны кароль (ст,сканд.)
Руслан, Рустам — волат, гігант (перс.); ад імя Еруслан (араб.), якое прыйшло ў рускую і беларускую мовы ад часоў татарамангольскіх заваёўнікаў
Рустам, гл. Руслан
Русцік — вясковы (лац.)
Рутылій, гл. Руфімій
Руф ап. — рыжы (лац.)
Руфіл, гл. Руфімій
Руфілій, гл. Руфімій
Руфім, гл. Руфімій
Руфімій, Руфім, Руфін, Руфілій, Руфіл, Рутылій — залацістажоўты, рыжавалосы (лац.)
Руфін, гл. Руфімій
Руфіян — які належыць Руфіну (лац.)
Рыгор, гл. Грыгорый
Рыкс — цар (лац.)
Рыма — кінуты (грэч., лац.)
Рымберт — бліскучая рада (герм.)
Рыней — рэдк.
Рыхард, гл. Рычард
Рычард, Рыхард — уладар, князь, кароль адважны (ст.-герм.)
Рэас — рэдк. (гоцк.)
Рэвакат — адкліканы (лац.)
Рэгінальд — той, хто пануе па волі лёсу (герм.)
Рэйнгольд — розум, рашэнне + панаваць, уладарыць (ст.герм.) Рэм — вясло (лац.); імя бра­та легендарнага Ромула — заснавальніка Рыма
Рэмігій — чалавек, які вырабляе вёслы (лац.)
Рэнальд — уладарны дарадчык (герм.)
Рэнат — які вярнуўся да жыцця (лац.)
Рэўдзіт — імя ўтворана ад спалучэння слоў революции дитя (РУС.)
Рэўмір — імя ўтворана ад спалучэння слоў революция мировая (рус.)
Рэўпуць — імя ўтворана ад спалучэння слоў революционный путь (рус.)
С
Саба — ранішняя зорка (араб.)
Сабін, Савін — сабінец (народ у Італіі) (лац.)
Сабініян — які належыць Сабіну (лац.)
Сабяслаў — сабе + слава (слав.)
Сава — віно (яўр.); суботні (грэч.); стары дзед (арам.)
Савасцей — свяшчэнны (грэч.)
Савацей, гл. Савацій
Савацій, Савацей — суботні (яўр.)
Савел, гл. Савелій
Савелій, Савел — цяжкая праца (яўр.), цяжкай працай выпрашаны ў Бога (ст.-яўр.)
Савер, гл. Саверый
Саверый, Савер — імя па назве мясцовасці ў Іспаніі (лац.)
Савін, гл. Сабін
Савініян — які належыць Савіну (лац.)
Садок, Садонік, Садофій — царскі сябар (перс.); справядлівы, пра­ведны (ст.-яўр.)
Садонік, гл. Садок
Садофій, гл. Садок
Сазон, гл. Сазонцій
Сазонт, гл. Сазонцій
Сазонцій, Сазонт, Сазон — які ратуе, выратавальнік (грэч.)
Сакердон, Сакута — святар (лац.)
Сакрат, гл. Сакрацій
Сакрацій, Сакрат — захавальнік улады (грэч.)
Сакура — вішня, якая цвіце (япон.)
Сакута, гл. Сакердон
Саламан — мірны (яўр.)
Саламон — спакой, шчасце; які жыве (яўр.)
Салахон — забойца камянямі (яўр.)
Салівон, гл. Сілуян
Сальватор — выратавальнік, збаўца (лац.)
Сальвій — з роду Сальвуса (лац.)
Самей прар., Самойла — пачуты
Богам (яўр.)
Самойла, гл. Самей
Самон — моцны, дужы, тоўсты (яўр.)
Самос — імя ад назвы вострава ў Эгейскім моры, дзе нарадзіўся Піфагор (яўр.)
Сампсон, гл. Самсон
Самсон, Сампсон — сонечны, моцны, дужы (яўр.)
Самуіл прар., Самуэль — якога пачуў Бог (яўр.)
Самуэль, гл. Самуіл
Сандалій—сапраўдны воўк (лац.)
Санірыл — рэдк.
Санкцін — строгі (лац.)
Сапрон, гл. Сафроній
Сарафін, гл. Серафім
Сарбелій — той, хто носіць шырокія штаны (грэч.)
Сарвіл — кіпарыс (араб.); шаравары (перс.)
Сармат — ад назвы скіфскага племені (грэч.)
Сасін, гл. Сасоній
Сасіпатр ап. — выратавальнік бацькі (грэч.)
Сасія — здаровы, жывы (грэч.)
Сасоній, Сасін — саксонскі (грэч.); сонечны (яўр.); малпавідны (перс.)
Сасфен ап. — які не страчвае моцы, ахоўвае крэпасць, захоўвае войска (грэч.)
Сатарній, Сатарніл, Сатарнін, Саторній — сыты, багаты; ад імя бога пасеваў Сатурна (лац.)
Сатарніл, гл. Сатарній
Сатарнін, гл. Сатарній
Сатарын — з горада Сатурына (лац.)
Саторній, гл. Сатарній
Сатур, гл. Сатурнін
Сатурнін, Сатурыян, Сатур — які належыць Сатурну, Сатурнаў (лац.)
Сатурыян, гл. Сатурнін
Сафон, гл. Сафонія
Сафоній, гл. Сафонія
Сафонія прар., Сафоній, Са­фон — Гасподзь ахоўвае (яўр.)
Сафрон, гл. Сафроній
Сафроній, Сафрон, Сапрон, Супрын — з цвярозым розумам (грэч.)
Сацір — імя ляснога бажаства Саціра; пажадлівы (грэч.)
Свентазар — святы + слава (слав.) Свентамір—святы+спакой (слав.) Свентасл аў—святы + слава (слав.) Свірыд, гл. Спірыдоній
Святаполк — святы + полк, грамада (слав.)
Святаслаў — слаўны святасцю (слав.)
Святлан — светлы (рус.) Себасцьян. гл. Севасціян Севасціян, Севасцьян, Себасць­ян — варты пашаны, знакаміты (грэч.)
Севасцьян, гл. Севасціян
Север — паважаны, аскетычны, сур’ёзны (лац.)
Северыян, Севяр’ян — Севярынаў; строгі (лац.)
Севярын, Сявір — строгі (лац.)
Севяр’ян, гл. Северыян
Секунд — другі, удалы або шчаслівы (грэч.)
Селафйл арх. — малітва да Бо­га (яўр.)
Селіван — імя бога лясоў, палёў (лац.)
Селіверст, гл. Селівёрст
Селівёрст, Селіверст — лясны (лац.)
Селівон, гл. Селіфан
Селіфан, Селівон — лес (лац.)
Семідалін — магчыма, ад семідал — назвы самай чыстай пшанічнай мукі, ахвяраванага хлебнага прынашэння (яўр.)
Сенатар — член сената (лац.) Сеніс, Сяніс — стары (лац.) Серапіён, гл. Серафіён
Сераслаў — пазбаўлены + слава (слав.)
Серафіён, Серапіён, Серпіён — сонца (егіп.); прысвечаны егіпецкаму богу жыцця, смерці і вылячэння Серапісу (грэч.)
Серафім, Серафін, Сарафін — палымяны, яркі. палаючы (яўр.)
Серафін, гл. Серафім
Сервіліян — імя святога (лац.)
Сервулей, Сірвуль — малады нявольнік (лац.)
Сергій, Сяргей — высокі, шаноўны (лац.)
Серпіён, гл. Серафіён
Сівел — магчыма, грамадзянскі (лац.)
Сігіберт—перамога+ясны (герм.)
Сігізмунд — перамога + ахова (ст.-герм.)
Сігіран — перамога + тайна (ст,сканд.)
Сігіц — у адно месца зліты (грэч.)
Сігней — знак (грэч.)
Сідар, гл. Ісідар
Сідоній — чалавек з Сідона — старажытнейшага і багацейшага горада Фінікіі, вядомага яшчэ да Маісея (лац.)
Сіёній — ад назвы тары Сіён, якая знаходзіцца ў Іерусаліме і на якой быў пабудаваны палац цара Саламона (яўр.)
Сікст — выгладжаны (грэч.); шосты (лац.)
Сіла ап. — маўчанне, спакой (яўр., лац.)
Сілан, гл. Сіланцій
Сіланцій, Сілан — лясны, дзікі (лац.)
Сілуян ап., Сільван, Сільвін, Салівон — лясны, лес (лац.)
Сільван, гл. Сілуян
Сільвер, гл. Сільверый
Сільверый, Сільвер — які належыць да лесу (лац.)
Сільвестр — які жыве ў лесе (лац.)
Сільвін, гл. Сілуян
Сім — знак, імя, назва, слава (яўр.); імя старэйшага сына Ноя — родапачынальніка многіх народаў
Сіман ап., Шыман — паслухмяны (яўр.); пачуты Богам (грэч.)
Сімах — саюзнік, таварыш па барацьбе (грэч.)
Сімей — вядомы, слаўны, знакаміты (яўр.)
Сімпліцый, Сімпліцыян — сціплы, просты, прастадушны (лац.)
Сімпліцыян, гл. Сімпліцій
Сімфарыян — спрыяльны, патрэбны (грэч.)
Сімяон ап., Сымон, Сямён — па­чуты Богам, якога Бог выслухаў (грэч., яўр.)
Сіндульф — доўгая ваенная справа + воўк (герм.)
Сінезій, Сінятос — розум, развага (грэч.)
Сінясей — які атрымлівае ад Бо­га дапамогу (грэч.)
Сінятос, гл. Сінезій
Сірвацій — выратаваны (лац.)
Сірвуль, гл. Сервулей
Сірыцій — які паходзіць з Сірыі (грэч.)
Сісіній — фамільнае імя ў родзе
Карнеліяў (грэч., лац.); сляпы (лац.)
Сісой, Сысой — белы мармур (яўр.); шосты (ст.-яўр.)
Сіф — аснова, становішча, дар ад Бога (яўр.); імя трэцяга сы­на Адама
Сіцылій — імя ад назвы вострава Сіцылія (лац.)
Скарбімір — засмучваць + спа­кой (слав.)
Славамір — слава + спакой (слав.)
Смарагд — імя ад назвы зялёнага мінералу смарагду, ізумруду (грэч.)
Собаль — магчыма, ад назвы невялікага звярка з сямейства куніцавых (слав.)
Сосій — здаровы (грэч.)
Сотэр — выратавальнік (грэч., лац.)
Спартак — імя кіраўніка рымскага паўстання рабоў, які ро­дам з Фракіі; ужываецца з савецкага часу (лац.)
Спірыдон, гл. Спірыдоній
Спірыдоній, Спірыдон, Свірыд — сплецены кошык (грэч.); незаконнанароджаны (лац.)
Спяўсіп — хуткі конь (грэч.)
Сталій — слуп (грэч.)
Станімір — які ўсталёўвае спакой (слав.)
Станіслаў — стаць слаўным (слав.)
Стахій ап. — колас (грэч.)
Стаян — каб застаўся жывы (балг.); ахоўнае імя
Стратар — воін (лац.)
Стратон, гл. Стратонік
Стратонік, Стратон — які ваюе, знаходзіцца на ваеннай службе, воін-пераможца (грэч.)
Страцілат — палкаводзец (грэч.)
Стыліян — слуп (грэч.)
Стэфан, гл. Сцяфан
Суімвел — рэдк. (слав.)
Сукцэсій — наступны за кімсьці (слав.)
Сулібор — абяцаць, змагацца (слав.)
Сулімір — абяцаць, дакляраваць спакой (слав.)
Сулірад — абяцаць, дакляраваць або лепшы, магутны (слав.)
Суліслаў — абяцаць, дакляра­ваць + слава (слав.)
Сульпіцій — які належыць да ро­ду Сульпіція (лац.)
Сульпрыцій — пенны (лац.)
Супрын, гл. Сафроній
Супрыян — Супрынаў, які нале­жыць Супрыну
Сухій — рэдк. (груз.)
Сцібор — той, хто паважае змаганне (слав.)
Сцірыкт — скарочаная форма імені Феасцірыкт (грэч.)
Сцяпан, гл. Сцяфан
Сцяфан ап., Сцяпан, Стэфан — вянец, карона (грэч.)
Сымон, гл. Сімяон
Сысой, гл. Осой
Сяваст — свяшчэнны (грэч.)
Сявір, гл. Севярын
Сякван — імя ад назвы ракі Сякваны (лац.)
Сялеўк, гл. Сялеўкій
Сялеўкій, Сялеўк — які хістае
(грэч.)
Сялін, гл. Сяліній
Сяліній, Сялін — месяцавы
(грэч.)
Сямён, гл. Сімяон
Сяніс, гл. Сеніс
Сярвацій — уратаваны, выратаваны (лац.)
Сяргей, гл. Сергій
Табіян — Бог ласкавы (яўр.)
Тавяіль — рэдк.
Тадэвуш, гл. Фадзей
Талалій — рэдк. (груз.)
Тамар — пальма фінікавая (яўр.); смакоўніца (груз.)
Тамаш, гл. Фама
Таміслаў—дзякаваць+слава(слав.)
Тарас, гл. Тарасій
Тарасій, Тарас — які хвалюецца, усхваляваны (грэч.)
Тарах—клопат, хваляванне (грэч.)
Тарляк — ад імені бога перуноў Тора (герм.)
Тарсіцій — які паходзіць з горада Тарса, дзе нарадзіўся апостал Павел (яўр.)
Тарычан — рэдк. (груз.)
Таўрыён, Таўрын — юначы; імя ад назвы ракі Таўр (грэч.); ад назвы скіфскага племен і ў Таўрыдзе (лац.)
Таўрын, гл. Таўрыён
Таціён — маўклівы заснавальнік (лац.); імя ад прозвішча легендарнага сабінскага пара Ціта Тація (грэч.)
Тварымір — захоўваць + спакой (слав.)
Тодар, гл. Фяодар
Томас — блізня, з двойні (яўр.)
Торпес — рэдк.
Торый — заваёўнік, які перамагае (англ.)
Траадзій — з Троі, траадскі (грэч.)
Трактар — ад назвы сельскагаспадарчай машыны
Транквілін, Транкілін — спакойны, ціхі, ціхамірны (лац.)
Транкілін, гл. Транквілін
Трафім ап. — выхаванец, гадаванец (грэч.)
Траян — з тройні, каб доўга жыў (балг.)
Трывімій — спакойны; перакрыжаванне трох дарог (лац.)
Трывун — які трымаецца, выконвае сваё прызначэнне (слав.)
Трыстан — сумны (лац.)
Трыфан — шыкоўны (грэч.)
Трыфіл, гл. Трыфілій
Трыфілій, Трыфіл — канюшына, выпешчаны. трохлістовы (грэч.)
Турвон — віхура, бура, натоўп (лац.)
Турыбій — імя ад родавага прозвішча (лац.)
Тыберый — ахрышчаны богу ракі Тыбр (лац.)
Тыгрый, Цігрый — тыгровы (грэч., лац.)
Тыцыян — рымскае радавое імя (лац.)
Тэабальд — моцны, магутны, адважны (герм., ням.)
Тэаген, гл. Феаген
Тэадарэт, гл. Феадарыт
Тэадор, гл Фяодар
Тэадосій, гл. Феадосій
Тэадул, гл. Феадул
Тэадульф — рэдк.
Тэадэмір — слаўны народ (герм.)
Тэапемпт—пасланы Богам (грэч.)
Тэафан, гл. Феафан
Тэафіл, гл. Феафіл
Тэафрэд — мірны народ (герм.)
Тэлясфор — той, хто давядзе справу да канца (грэч.)
Тэон, гл. Фяёна
Тэрцый ап., Церцій, Цярціл — трэці (грэч.)
У
Уалент, гл. Валенцій
Убальд — моцны духам, валадар (ням.)
Увар — цяжкі, крываногі (грэч.); кривы (лац.)
Уладзілен, Уладлен — ад пачатовых складоў імя і прозвішча Владимир Ленин (рус.)
Уладзімір — які валодае светам, вялікі, знакаміты (слав.)
Уладзіслаў, Уладыслаў, Уладзіслаў—які валодаесдавай (слав.)
Уладлен, гл. Уладзілен
Уладыслаў, гл. Уладзіслаў
Улас, гл. Уласій
Уласій, Улас — невук, просты (грэч.)
Уліт — ліпень (лац.)
Уллян, гл. Юліян
Ульдарык — той, хто паходзіць з багатага роду (герм.)
Улыііян — прыняты ў род
Ульпіяў (лац.)
Ульрых — багаты (ням.)
Ульян, гл. Юліян
Умфрыд — рэдк.
Унгер — венгр, з Венгрыі (яўр.)
Урал — магчыма, ад назвы гор (РУС,)
Ураціслаў — вярнуць славу (слав.)
Урбан, гл. Урван
Урван ап., Урбан — гарадскі, ветлівы (лац.)
Урзус — мядзведзь, моцны (лац.)
Урош — ахоўнік (грэч.)
Урпасіян — горад (лац.)
Урсын, Урсыцін — мядзведжы (лац.)
Урсыцін, гл. Урсын
Урыіл арх. — святло Божае, свет мой Бог (яўр.)
Урый — святло, свяціла (ст,яўр.); спадарожны вецер (грэч.)
Усевалад — які ўсім валодае (слав.)
Усфазан, Хусдазат — свабодная, вольная душа (араб.)
Усцім, гл. Іўсцін
Усцін, гл. Іўсцін
Усяслаў — славуты (слав.)
Уўрыкій — рэдк.
ф
Фабіян — ад назвы рымскага ро­ду Фабіі (лац.)
Фабрыцій — рамеснік, каваль ці цясляр (лац.)
Фавій — бабовы (лац.)
Фадзей ап., Тадэвуш — хвала, пахвала, прывабнасць мая, хараство (яўр.)
Факунд — красамоўны (лац.)
Фал — маладая маслінавая раслінка; вежа, зробленая для ахо­вы, абароны ад непрыяцеля, ворага (грэч., лац.)
Фалалей, Фалялей — квітнеючая масліна (грэч.)
Фаламей — сын радасці (яўр.)
Фаларыд — рэдк.
Фаласій — марскі, спрытны ў марской справе (грэч.)
Фалялей, гл. Фалалей
Фама ап., Тамаш — з двойні, блізня (яўр.)
Фаміян — які належыць Фаме (яўр.)
Фанцей — рэдк.
Фанцін — дзіця (лац.)
Фарвін — карміцель (грэч.); які кіпіць (лац.)
Фармакей, гл. Фармакій
Фармакій, Фармакей — імя персідскага правіцеля ў Малой Азіі (перс.)
Фармофій, гл. Фармуфій
Фармуфій, Фармофій — назва па-егіпецку месяца красавіка (егіп.)
Фарнак, гл. Фарнакій
Фарнакій, Фарнак — магчыма, далікатны, ласкавы (яўр.)
Фартунат ап. — шчаслівы, удачлівы (лац.)
Фаст — паспяховы, які заўсёды ўсё вырашае паспяхова (лац.)
Фасцірый — свяшчэннік (грэч.)
Фаўмасій — дзівосны, выдатны (грэч.)
Фаўст, гл. Фаўсцін
Фаўсцін,Фаўст—шчаслівы(лац.)
Фаўсціян — які належыць Фаўсту (лац.)
Фацей, гл. Фоцій
Фацін, гл. Фоцій
Фацьян — які належыць Фаціну, светлы (грэч., лац.)
Фаэлан — малы воўк, ваўчаня (ст.-ірл.)
Феаген, Феагнід, Фяогній, Тэаген, Феагній — народжаны багамі (грэч.)
Феагнід, гл. Феаген
Феагній, гл. Феаген
Феагност — Богу вядомы (грэч.)
Феадарыт, Тэадарэт — дараваны Богам (грэч., лац.)
Феадокс — рэдк.
Феадосій, Феадот, Фядосій, Фядот, Фядос, Тэадосій, Багдан — Богам дадзены (грэч.)
Феадот, гл. Феадосій
Феадох — Богапрыімец (грэч.)
Феадул, Фядул, Фядулій, Тэадул — Божы слуга, раб Божы (грэч., лац.)
Феакліт — якога пасылаюць багі (грэч.)
Феакцірыст, гл. Феасцярыкт
Феакціст, Феакцісцій, Фякціст, Фякліст — Богам створаны (грэч.)
Феакцісцій, гл. Феакціст
Феаліпт—адданы,верны Богу(грэч.)
Феапемпт — Богам пасланы (грэч.)
Феапіст — Богу верны (грэч.)
Феапрэлій — які належыць Бо­гу (грэч.)
Феапрэпій, Багалеп — які падабаецца Богу (грэч.)
Феасцірыкт, гл. Феасцярыкт
Феасціх — Божы парадак (грэч.)
Феасцярыкт, Феасцірыкт, Феакцірыст — сцверджаны ў Богу (грэч.)
Феафан, Феафаній, Феафанцій, Тэафан — паказаны Богам (грэч.)
Феафаній, гл. Феафан
Феафанцій, гл. Феафан
Феафіл. Фяфіл, Тэафіл — шчаслівы, які любіць Бога (грэч.)
Феафілакт — якога ахоўвае Бог (грэч.)
Феацекн — Божае дзіця (грэч.)
Феаціх — шчаслівы з Богам (грэч.)
Фейдлімід — прыгажосць (ірл.)
Фелікісім — найшчаслівейшы, самы шчаслівы (грэч.)
Фелікс, Філікс — шчаслівы, які дабіваецца вялікіх поспехаў (лац.)
Феліцыян — удачлівы (лац.) Фемістаклей, гл. Фемістокл Фемістокл, Фемістаклей — праслаўлены за справядлівасць (грэч.)
Фемялій, гл. Фямелій
Фераёл — жалезны, нязломны (лац.)
Ферапонт, гл. Ферапонцій
Ферапонцій, Ферапонт — слуга (грэч.)
Фергій — рэдк.
Фердзінанд — войска + слава (ст.-герм.)
Ферм — цёплы (грэч.)
Феспясій, Фяспесій — прарочы (грэч.)
Фёдар, гл. Фяодар
Фідэль — верны, адданы (ісп. з лац.)
Фіён, гл. Фяёна
Філ — ліст (грэч.); сябар (готф.)
Філагон, гл. Філагоній
Філагоній, Філагон — які любіць сваіх дзяцей, нашчадкаў (грэч.)
Філагрый — які любіць сельскае жыццё, аматар вёскі (грэч.)
Філадэльф, гл. Філадэльфій
Філадэльфій, Філадэльф — браталюбец (грэч.)
Філаксен — рэдк.
Філакцімон — які любіць набываць багацце (грэч.)
Філалог ап. — які любіць, паважае мудрасць, вучонасць, ама­тар слова (грэч.)
Філамен, Філумен, Філон — лю­бы, дарагі, прыяцель (грэч.)
Філарэт, Філат — аматар дабрадзейнасці (грэч.)
Філасоф — мудры, аматар мудрасці (грэч.)
Філат, гл. Філарэт
Філафей, Філафцей — багалюб, богалюбівы (грэч.)
Філафцей, гл. Філафей
Філетэр, Філяцер — які любіць сяброў (грэч.)
Філіберт — вельмі бліскучы (герм.)
Філікісім — рэдк.
Філікс, гл. Фелікс
Філімон ап., Філіт — любімы (грэч.)
Філіп ап., Піліп, Філіпій — які любіць коней (грэч.)
Філіпій, гл. Філіп
Філіт, гл. Філімон
Філон, гл. Філамен
Філумен, гл. Філамен
Фільяш — той, хто жыве ў прыязні (грэч.)
Філяцер, гл. Філетэр
Фіндан, Фініян — белы (кельцк.)
Фініян, гл. Фіндан
Фіняес — які спадзяецца (яўр.)
Фірмас, Фірмін — моцны, цвёрды (лац.)
Фірмін, гл. Фірмас
Фірс — жазло, абвітае ві наград­ным! лозамі і кветкамі, якое
насілі падчас святочных працэсій (грэч.)
Фіфаіл — рэдк. (лац.)
Флавій — жоўты, залацісты (лац.)
Флавіян, Фламіян — які належыць Флавію (лац.)
Фламіян, гл. Флавіян
Фларанцін — бліскучы, ззяючы (лац.)
Фларын — які цвіце; сын Флоруса (лац.)
Фларыян — які належыць багіні Флоры (лац.)
Фларэнцій, Флор, Фрол — квітнеючы (лац.)
Флор, гл. Фларэнцій
Флягонт ап. — пякучы; які гарыць, апальвае (грэч.)
Фока — цюлень, марская жывёла (грэч.)
Фот — святло, сонца (грэч.)
Фоцій, Фацей, Фацін — светлы (грэч.)
Фрамбальд — мужны, баявы (герм.)
Франк — незалежны, вольны (ням.)
Франтасій — смелы, дзёрзкі (лац.)
Франц, гл. Францыск
Францішак, гл. Францыск
Францыск. Францішак, Франц — вольны, вольна народжаны (герм.)
Фрол, гл. Фларэнцій
Фронта — які мае шырокі лоб (лац.)
Фруктозій — ураджайны (лац.)
Фруменцій — які дастаўляе збожжа, хлеб (лац.)
Фрыдрых — мір + багаты, магутны (ст.-герм.)
Фрэдард — адважны (герм.)
Фрэдзіян, гл. Фрэдэрык
Фрэдэрык, Фрэдзіян — уладар спакою, які дае спакой (герм., ням.)
Фулвіян, Фульвіян — русы, жаўтаваты. рыжаваты (лац.)
Фульберт — рэдк.
Фульвіян, гл. Фулвіян
Фульгенцій — бліскучы (лац.)
Фурзей — рэдк.
Фусік — натуразнаўца, фізік (грэч.)
Фядзім — светлы, ззяючы (грэч.)
Фядос, гл. Феадосій
Фядосій, гл. Феадосій
Фядот, гл. Феадосій
Фядул, гл. Феадул
Фядулій, гл. Феадул
Фяён, гл. Фяёна
Фяёна, Фіён, Тэон, Фяён — дум­ка, розум, ад Бога дапамогу мае (грэч.)
Фякліст, гл. Феакціст
Фякціст, гл. Феакціст
Фямелій, Фемялій — грунт, аснова (грэч.)
Фяогній, гл. Феаген
Фяодар, Фёдар, Тодар, Тэадор — Божы дар, падараваны Богам (грэч.)
Фяспесій, гл. Феспясій
Фяфіл, гл. Феафіл
Фяціс — у Богу сцверджаны (грэч.)
X
Хаздазат — рэдк. (араб.)
Халеў — адданы (як сабака) (яўр.)
Харалампій, гл. Харлампій
Харлам, гл. Харлампій
Харламп, гл. Харлампій
Харлампій, Харламп, Харлам, Харалампій — які ззяе ад радасці (грэч.)
Харміздас, гл. Гарміздас
Харысім — найпачцівейшы (лац.)
Харытон, гл. Харытоній
Харытоній, Харытон — дабрадушны, шчоды, надзейны (грэч.)
Хвалібог — хваліць Бога, шчасце (слав.)
Хвалімір — хваліць спакой, мір (слав.)
Хваліслаў — хваліць славу (слав.) Хігін, Хугін — здаровы (грэч.) Хірамон — сябар анёлаў (егіп.) Хірыман, Хірымон — які радуецца, радасны (грэч.)
Хірымон, гл. Хірыман
Храдэганд — рэдк.
Храмацій — каляровы, барвовы (грэч.)
Хрызастом, Хрысастом — красамоўны (грэч.)
Хрысагон — залатародны (грэч.)
Хрысан, гл. Хрысанф
Хрысант, гл. Хрысанф
Хрысанф, Хрысант, Хрысан — залаты, падобны да колеру золата (грэч.)
Хрысастом, гл. Хрызастом
Хрысатэль — дасканалы, як золата (грэч.)
Хрыстафор — Хрыстаносны (грэч.)
Хрысціян — Хрыстовы (лац.)
Хугін, гл. Хігін
Худзіён — просты, звычайны (грэч.)
Хусдазат, гл. Усфазан
ц
Цеафор — рэдк.
Целярын — рэдк.
Цертуліян — Тэрцыяў, трэці
(грэч.)
Церцій, гл. Тэрцый
Цешыслаў — цешыць + слава (слав.)
Цівурцій — з горада Цібура (лац.)
Цігрый, гл. Тыгрый
Цімалай — з павагай да народа (грэч.)
Ціман ап., Цімон — якога паважаюць (грэч.)
Цімафей ап., Цімох — з павагай да Бога (грэч.)
Цімей — рэдк.
Цімір — рэдк.
Цімон, гл. Ціман
Цімох, гл. Цімафей
Цімур — імя палкаводца Цімура Тамерлана; жалеза (цюрк.)
Цірон — малады салдат, рэкрут (лац.); назіральнік (грэч.)
Ціт ап. — паважаны, гонар, павага (грэч.)
Цітан, Цітон — волат, знакаміты (грэч.)
Цітон, гл. Цітан
Ціхамір — ціхі + свет (слав.)
Ціхан — шчасце, шчаслівы, удачлівы (грэч.)
Ціхік ап. — выпадковы, удалы (грэч.)
Цэзар — кучаравы, доўгавалосы (лац.); фамільнае імя роду Юліяў
Цэльсій, гл. Келсій
Цэлясцін, гл. Келясцін
Цярціл, гл. Тэрцый
Цярэнцій — які паліруе, расцірае (грэч.); які малоціць хлеб (лац.)
Цярэнціян — які належыць Цярэнцію (грэч.)
ч
Чціслаў — павага, пашана + сла-
Часлаў — чакаць + слава (слав.)
Чцібор — той, хто паважае змаганне (слав.)
ва (слав.)
Чэркас — прадстаўнік казацтва (імя ўжываецца з рэвалюц. часоў)
ш

Шалва — рэдк. (груз.)
Шарбель — цар ад Бога (грэч.)
Шыа — рэдк. (груз.)
Шыман, гл. Сіман


э
Эвул, гл. Явул
Эвальд — той, хто справядліва пануе (герм.)
Эварыст — найлепшы, узорны, прыемны (грэч.)
Эварэст — прыймальны, угодны (грэч.)
Эвенцій, гл. Эвенція
Эвенція, Эвенцій, Явенцій, Іўвянцін, Ювянцін — юнак, юнацкі (лац.)
Эвіласій, гл. Евіласій
Эводзій — чалавек з добрай дарогі; той, каму шанцуе (грэч.)
Эвяліст, гл. Евялпіст
Эвялпіст, гл. Евялпіст
Эвяранд — адважны дзік (герм.)
Эвярмод — дзік + розум, мозг, дух (герм.)
Эгон — меч (герм., ням.)
Эдвард, гл. Эдуард
Эдвін — багацце, шчасце (ст.англ.)
Эдгард — маёнтак, багацце + + кап’ё (ст.-англ.)
Эдмунд — апякун багацця, шчасця (ст.-англ.)
Эдуард, Эдвард — апякун, вартаўнік маёнтка (ст.-англ.); той, хто ахоўвае (грэч., лац.)
Эдэсій, Ядзесій — радаснь (сір.)
Эзяхель — Бог ёсць сіла (яўр.)
Экдзікій, Экдзікт, Экдзіт. Якдзікт, Якдзіт — які скінуў вопратку (грэч.)
Экдзікт, гл. Экдзікій
Экдзіт, гл. Экдзікій
Экзуперый — рэдк.
Эксакустадзіян, гл. Ексакустадзіян
Эксуперанцій — рэдк.
Эладзій, Яладзій — з Элады, грэчаскі (грэч.)
Элігій — выбраны (лац.)
Элізбар, гл. Елізбар
Элій, гл. Елій
Элпідзій, гл. Ялпідзій
Элпідзіфор, гл. Елпідзіфор
Эльдрад — мудры чалавек (ст.англ.)
Эляўтар, гл. Еляўферый
Эляўтарый, гл. Еляўферый
Эляўферый, Эляўтарый, Эляўтар — вольны, варты быць вольным (грэч.)
Эляш — моц, крэпасць Гасподняя; Гасподзь — Бог мой (яўр.) Эмануіл, Эмануэль — Бог з намі (яўр.)
Эмануэль, гл. Эмануіл
Эмілій. гл. Эміль
Эміліян, гл. Еміліян
Эміль, Эмілій — старанны, працавіты (лац.)
Эмільян, гл. Еміліян
Эмярам — айчына, крук (герм.)
Эмярык, гл. Емярыкій
Энгельберт — анёл + ясны (герм.) Энодзій — рэдк.
Эпалоній, гл. Апалоній
Эпафрадзіт ап. — прыемны, лю­безны, мілы (грэч.)
Эпафрас ап., Епафрас — прыем­ны (грэч.); пакрыты пенай (яўр.)
Эпенет ап. — хвалебны (грэч.)
Эпікцет, гл. Епікцет
Эпімах, гл. Епімах
Эпінікіён — рэдк.
Эпітрон — рэдк.
Эпяндзіт — адзенне, плашч (яўр.) Эразм—любасны.улюбёны(грэч.) Эрамберт — вялікі, светлы (герм.) Эрас — каханне, пажада (грэч.) Эраст ап. — які любіць, які вар­ты любові (грэч.)
Эрвін — войска+ прыяцель (герм.)
Эргард, Эрнард — гонар, годнасць (герм., ням.)
Эрмін — той, хто ахвотна ваюе (герм.)
Эрнард, гл. Эргард
Эрнст, Эрнэст — сур'ёзны, станоўчы, настойлівы (ст.-герм.)
Эрнэст, гл. Эрнст
Эрык — мае гонар; пашана + улада, панаванне (герм., сканд.)
Эскіл — бог + вайна (герм.)
Эспер, гл. Еспер
Эстэр — зорка (перс.)
Этэльберт — слаўны, шляхетны (герм.)
Этэльбург — шляхетны горад (герм.)
Этэльвольд — продак, шляхетны ўладальнік (англ.)
Эўзебій — богабаязны, справядлівы (грэч.)
Эўферый, Яферый, Эферый — паветраны (грэч.)
Эферый, гл. Эўферый
Эфіў, Яфіў — юнак (грэч.)
Эцбон — які аказвае ўвагу Богу
(яўр.)

ю
Юльян, гл. Юліян
Юній — малады, падлетак (ням.)
Ювяналій, гл. Іўвяналій
Ювянцін, гл. Эвенція
Юзаф, гл. Іосіф
Юкунд — шчаслівы (лац.)
Юлій, гл. Іулій
Юліян, Юльян, Уллян, Ульян, Іўліян — Юліеў; кучаравы (грэч., лац.)
Юранд — арол (герм., ням.)
Юрый, гл. Георгій
Юст ап., Іуст — праведны (лац.)
Юстын, гл. Іўсцін
Юсцін, гл. Іўсцін
Юсцініян, гл. Іўсцініян

Я
Ян, гл. Іаан
Янан — які мае шмат крыніц
Яаній. гл. Іаан
Явагрый — якому шанцуе на паляванні (грэч.)
Явангел — добры вястун (грэч.)
Явенцій, гл. Эвенція
Явод ап. — добрапаспяховы, спрыяльны (грэч.)
Явул, Эвул — добрасумленны (грэч.)
Ягор, гл. Георгій
Ядзесій, гл. Эдэсій
Язэп, гл. Іосіф
Якаў, гл. Іакаў
Якдзікт, гл. Экдзікій
Якдзіт, гл. Экдзікій
Якім, гл. Іаакім
Якуб, гл. Іакаў
Яладзій, гл. Эладзій
Ялім, гл. Яліма
Яліма, Ялім — маўчанне (яўр.)
Ялпідзій, Элпідзій — надзея (грэч.)
(яўр.)
Янат, гл. Янатан
Янатан, Янат — Бог даў (яўр.)
Яніслаў — Ян + слава (слав., лац.)
Я нос — чалавек слабы, смертны (яўр.)
Янох — прысвечаны Богу (яўр.) Януар, гл. Іануарый
Януарый, гл. Іануарый Януш — голуб (яўр.) Ярагнеў — строгі + гнеў (слав.) Яраміл — сонечны + мілы (слав.) Ярамір—сонечны+спакой(слав.) Яраполк — моцны военачальнік (слав.)
Яраслаў — слаўны жыццёвай сілай (слав.)
Ярдан, гл. Іардан
Ярмей — прыбытковы, які мае даход (грэч.)
Ярміл, гл. Ярміла
Ярміла. Ярміл — які з лесу Ермія (грэч.)
Ярміп — вястун на кані (грэч.)
Ясон, гл. Іасон
Яспер, гл. Еспер
Яўген, гл. Яўгеній
Яўтенд — шляхетнага роду (лац.)
Яўгеній, Яўген — высакародны, шляхетнага паходжання (грэч.)
Яўграф, гл. Яўграфій
Яўграфій, Яўграф — які добра піша (грэч.)
Яўдокій — згодны, прыхільны (грэч.)
Яўдоксій, гл. Еўдаксій
Яўкарп, гл. Яўкарпій
Яўкарпій, Яўкарп — які прыносіць добрыя плады (грэч.)
Яўклей — які мае добрую славу (грэч.)
Яўкрацій — рэдк.
Яўкул — рэдк.
Яўлалій, Яўлогій — які прыгожа размаўляе, добра валодае сло­вам (грэч.)
Яўлам, гл. Яўлампій
Яўламп, гл. Яўлампій
Яўлампій, Яўламп, Яўлам — до­бры, светлы (грэч.)
Яўлогій, гл. Яўлалій
Яўмен, гл. Яўменій
Яўменій, Яўмен, Яўноік — прыхільны, міласцівы (грэч.)
Яўнікій, Еўнікей, Еўнікій, Еўнікіян — паважаны, які перамагае (грэч.)
Яўноік, гл. Яўменій
Яўпор — багаты. вынаходлівы, праворны (грэч.)
Яўпрэвій — рэдк.
Яўпсіхій — дабрадушны (грэч.)
Яўсевій, Яўсей — набожны (грэч.)
Яўсей, гл. Яўсевій
Яўсігній, гл. Еўсігней
Яўстафій, Еўстафей, Астафій моцны, трывалы, устойлівы, здаровы (грэч.)
Яўстохій — дасціпны, трапны (грэч.)
Яўстрат, гл. Яўстрацій
Яўстрацій, Яўстрат — добры воін (грэч.)
Яўсхім — самавіты, гожы (грэч.)
Яўтроп, гл. Яўтропій
Яўтропій, Яўтроп — ветлівы; зменны, здольны да прыстасавання (грэч.)
Яўфімій, гл. Яфімій
Яўфрасій, гл. Еўфрасін
Яўхарыс — рэдк.
Яўхім, гл. Яфімій
Яўхіміян — Яфімаў, дабрадуш­ны (грэч.)
Яўцей хораша, добра + Бог (грэч.)
Яўціхій, Еўціхіян, Еўціхей — шчаслівы, пастія.ховы (грэч.)
Яфей — існы, які жыве (яўр.)
Яферый. гл. Эўферый
Яфет, гл. Іафет
Яфім, гл. Яфімій
Яфімій. Яфім, Яўхім, Яўфімій — дабрадушны, свяшчэнны (грэч.)
Яфіў, гл. Эфіў
Яфрасій. гл. Ефрасін
Яфрон — падобны да аленя (яўр.)
Яфрэм, гл. Яфрэмій
Яфрэмій, Яфрэм — багаты на ўраджай (яўр.)
ЖАНОЧЫЯ ІМЁНЫ
А
Авіята — птушка (лац.)
Авянціна — ад назвы аднаго з сямі ўзгоркаў Рыма (лац.)
Агапея. гл. Агапія
Агапія, Агапея, Агап’я — любоў (грэч.)
Агап’я. гл. Агапія
Агата, гл. Агафія
Агафія. Агаф’я, Агата — добрая, шляхетная (грэч.)
Агафоклія — з добран сдавай (грэч.)
Агафона, гл. Агафоніка
Агафоніка, Агафона — заўсёды перамагае (грэч.)
Агаф’я, гл. Агафія
Аглаіда, Аглая — бліскучая, раскошная, краса (грэч.)
Аглая, гл. Аглаіда
Агна, гл. Агнія
Агнеса, гл. Агнія
Агнета, гл. Агнія
Агнешка, гл. Агнія
Агнія. Агна, Агнеса, Агнета, Аг­нешка — цнатлівая, чыстая, бязгрэшная (грэч.)
Аграфена, Агрыпіна, Агрэня, Агруня — лавіць, хапаць + нага; якая цяжка нарадзілася (лац.)
Агруня, гл. Аграфена
Агрыпіна, гл. Аграфена
Агрэня, гл. Аграфена
Ада — аздоба, упрыгожанне (ст.яўр.)
Адальфіна — высакародная (ст,герм.)
Адарыя, Адар’я, Дарыя, Дар'я моцная, якая перамагае (перс.)
Адар’я, гл. Адарыя
Адрыяна — якая паходзіць з горада Адрыя (лац.)
Адэлаіда — шляхетная + становішча (ст.-герм.)
Адэліна, Адэлія, Адэля — высака­родная. прыстойная (ст.-герм.)
Адэлія, гл. Адэліна
Адэльгунда — шляхетнага роду + + бітва (герм.)
Адэля, гл. Адэліна
Аза — Бог дапамагае (яўр.); заспакоеная (тат.); усечаная фор­ма імені Азалія (лац.)
Азалія — ад назвы дэкаратыўнай расліны сямейства верасковых (лац.)
Аіда — карысць, узнагарода (араб.)
Аквіла — арол (лац.)
Акіліна, гл. Акуліна
Аксана, гл. Аксіння
Аксіння, Ксенія, Аксана — гасціннасць; падарожная (грэч.)
Актавія — восьмая (лац.)
Акуліна, Акіліна — арліная, арол (грэч.)
Акцябрына — імя ў гонар Октябрьской Революции (рус.)
Ала — другая, наступная, калі размова ішла аб нараджэнні блізнят (грэч.)
Алаіза — мудрая (ст.-герм.)
Александрына — Аляксандрава (лац.)
Алена. Гелена — паходня. бляск, светач, выбраная (грэч.)
Алеся, гл. Аляксандра
Алівія — аліўкавае дрэва (лац.)
Алімпа, гл. Алімпіяда
Алімпія, гл. Алімпіяда
Алімпіяда, Алімпія, Алімпа — якая ўсхваляе неба (грэч.)
Аліна, гл. Альбіна
Аліса, гл. Аліцыя
Аліцыя, Аліса — ісціна (грэч.)
Альберта, гл. Альбярціна
Альбіна, Аліна, Альвіна — белая (лац.)
Альбярціна, Альберта — знакамітая, шляхетная, выбітная (герм., ням.)
Альвіна, гл. Альбіна
Альдона, гл. Еўдакія
Альдэтруда — рэдк.
Альжбета, гл. Елісавета
Альфа — імя ад назвы першай літары ў грэчаскім алфавіце (грэч.)
Альфрэда — савет, думка + увесь свет (ст.-герм.)
Аляксандра, Алеся, Санда—мужная абаронца, моцная (грэч.)
Аляўціна — якая памазвае (грэч.)
Амалія, гл. Амелія
Аманда — вартая любві (лац.)
Амелія, Амалія, Эмалія — працавітасць (ст.-герм.)
Амелфа, гл. Манефа
Амільда — рэдк.
Ананія — ласка Божая (яўр.)
Анастасія, Настасся — адроджаная, уваскрэслая (грэч.)
Анатолія — усходняя, з усходу (грэч.)
Анафа — гордая (сір.)
Анафролія — рэдк.
Ангеліна, Ангелія — весніца (грэч.)
Ангелія, гл. Ангеліна
Андроніка — мужная (грэч.)
Анелія, Аняліна — пасланка (грэч.)
Анета — мілавіднасць, грацыя (яўр.)
Анжаліка, гл. Анжэла
Анжэла, Анжаліка — анёльская (грэч.)
Аніка, гл. Аніта
Аніла — багіня ветру (ст.-інд.)
Анімаіда, Анімаіса — праслаўленая ў гімнах, натхняльніца, якая адухаўляе (грэч.)
Анімаіса. гл. Анімаіда
Анісія, Анісся — здзяйсненне, поспех (грэч.)
Анісся, гл. Анісія
Аніта, Аніцэта, Аніка — непераможная (грэч., лац.)
Аніцэта, гл. Аніта
Анна, Ганна — Божы дар, мілавіднасць, грацыя (яўр.)
Антаніда, гл. Антаніна
Антаніна, Антаніда — якая набывае, купляе ўзамен, набівае цану (грэч.)
Антонія—пераўзыходзячая(грэч.)
Анфіса, гл. Анфія
Анфія, Анфіса, Анфуса — кветка, квітнеючая, якая цвіце (грэч.)
Анфуса, гл. Анфія
Анцігона — тая, што супраць (грэч.)
Анцінея — імя ад назвы горада Анцінеі (ст.-грэч.)
Аняліна, гл. Анелія
Апалінарыя, Апалонія — якая знішчае вайною, прысвечана Апалону (грэч.)
Апалонія, гл. Апалінарыя
Апія — рэдк.
Апраксія, гл. Еўпраксія
Апфія — якая запальвае, узводзіць (грэч.)
Арлета — рэдк.
Арнольда — арол + уладарыць (ст.-герм.)
Арсенія — мужная (грэч.)
Артура — мядзведзіца (кельцк.)
Архелая — начальніца людзей (грэч.)
Арцемія — здаровая, квітнеючая (грэч.)
Арцяміда, Дзіяна — нявіннасць, чысціня; імя знакамітай язычніцкай багіні Эфескай (грэч.)
Арцямізія — ад назвы месяца спартанскага і македонскага календара (прыблізна сакавік — красавік) (грэч.)
Арыядна — якая строга захоўвае вернасць мужу, вельмі паважаная (грэч.)
Арэапагіта —суддзя; Арэа — ска­ла, уцёс у Афінах, дзе праходзілі суды ў апостальскія часы (грэч.)
Арэта — скарочаная форма імені Маргарита', пярліна (грэч.)
Аскітрэя — падзвіжніца, аскет (грэч.)
Аскліпіяа, гл. Аскліпіядота
Аскліпіядота. Аскліпіяда, Аскліяда — дадзеная Эскулапам (бо­гам лекарства) (грэч.)
Аскліяда, гл. Аскліпіядота Аспазія—жаданая,любімая(грэч.) Астра — прыгажосць (герм.) Астрыда — жарсць (сканд.)
Ася — гараджанка (грэч.)
Атылія — спадчына, маёнтак (герм.)
Аўгуста, Аўгусціна — велічная, свяшчэнная (лац.)
Аўгусціна, гл. Аўгуста
Аўдоцця, гл. Еўдакія
Аўрора — ранішняя світальная заранка, зорка (грэч.)
Аўрэлія — залатая (лац.)
Аўстраберта — усходняя краіна + слаўная, вядомая (герм.)
Афанасія — неўміручая, несмяротная (грэч.)
Афелія — дапамога (грэч.)
Афра — якая паходзіць з Афрыкі (лац.); скарочаная форма імені Афрадзіта (грэч.)
Афрадзіта — імя багіні прыгажосці і любві (грэч.)
Аэліта — паветра + камень (грэч.)
Б
Багдана — Богам дадзеная (грэч.)
Багуміла — любая Богу (слав.)
Багуслава — шчасце, слава (слав.)
Бажэна — надзвы чайная, чароўная (грэч.), абраная Богам (слав.)
Базілія — царская (грэч.)
Баладзіна — магчыма, ад рускага слова баландиться — хістацца, калыхацца, блукаць (рус.)
Бальбіна — заіка (лац.)
Баляслава — якая можа дасягнуць вялікай славы (слав.)
Банавентура — добрая будучыня, добры лес (лац.)
Баніта — чалавек з добрым сэрцам (лац.)
Барбара, гл. Варвара
Барталамея. гл. Варфаламея
Барыкада — вал з грувасткіх прадметаў, прызначаны для абароны ў часе вулічных баёў (франц.)
Барыслава — змагарка за славу (слав.)
Батыльда — ваяўнічая (кельцк.)
Беатрыса, Бяата — багатая, шчаслівая (лац.)
Бенвянута — тая, каго прыемна бачыць (іт.)
Бенядзікта, Бяніта — благаславенная (лац.)
Бернадэта, гл. Бернардзіна
Бернардзіна, Бернадэта, Бернардэта, Бярнарда — адважная, як мядзведзь (ням.); мае мядзведжую сілу (герм.)
Бернардэта, гл. Бернардзіна
Берта — бляск, пышнасць, раскоша (ст.-герм.)
Бібіяна, гл. Вівіяна
Бірута — сыпаць, вальцаваць (літ.)
Бісектрыса — двойчы + дзяліць, рассякаць (франц, з лац.)
Біянка — белая, светлавалосая (іт.)
Бландзіна—любая, ласкавая(лац.)
Бланка — пригожая, светлавало­сая (ісп.)
Богна — Богам дадзеная (грэч.)
Бона — добрая (лац.)
Браніслава — абараняць + слава (слав., балг.)
Братуміла — любая брату (слав.)
Брунхільда — кальчуга + бітва (ст.-герм.)
Брыгіда, Брыгіта — высокая, моцная, дужая (ням.)
Брыгіта, гл. Брыгіда
Бэла, гл. Ізабела
Бяата, гл. Беатрыса
Бянігна — прыветлівая, паслухмяная (лац.)
Бянільда — рана + вайна (герм.)
Бяніта, гл. Бенядзікта
Бярнарда, гл. Бернардзіна
Вайслава — воін + слава (слав.)
Валерыя, Калерыя — моцная (грэч.), здаровая (лац.)
Вальгіна, гл. Вольга
Вальдэтруда — шляхетнага роду, сіла (герм.)
Вальпурга — якая пануе, пільнуе (герм.)
Валянціна — дужая (лац.)
Ванга — бунтаўшчыца (ст.-слав.)
Ванда — вада, хваля (літ.)
Варвара, Барбара — чужаземка (грэч.)
Варсанофія — з ваеннага падраздзялення (арам.)
Варфаламея, Барталамея — дач­ка радасці (яўр., лац.)
Васа. Васёна — пустыня, пустая краіна (грэч.)
Васёна, гл. Васа
Васіліда, гч. Васіліса
Васіліна. гл. Васіліса
Васіліса, Васіліда, Васіліна — царская, царова, царыца (грэч.)
Васіяна — Васілёва (слав.); цар­ская, каралеўская (грэч.)
Васта — вартая пашаны (лац.)
Вацлава — славутая (слав.)
Веліянора — Бог з’яўляецца маім святлом (араб.)
Венера — любоў (лац.)
Венцаслава — вянец, карона + + слава (слав.)
Венядзея — рэдк.
Веняранда — паважаная (лац.)
Веняфрыда — мір блаславёны (кельцк.)
Вера — вера (грэч., слав.)
Вераніка, гл. Вірынея
Веранія, гл. Вірынея
Вердзіяна, гл. Верыдзіяна
Верыдзіяна, Вердзіяна — свет­лая, свежая, зялёная (лац.)
Вівея, гл. Вявея
Вівіна — дачка Вівіуса (лац.)
Вівіяна. Бібіяна — поўная жыцця (лац.)
Віёла, гл. Віялета
Віктарына, гл. Вікторыя
Вікторыя, Віктарына, Віта — перамога (лац.)
Вілена — імя ад спалучэння Вла­димир Ильич Ленин (рус.)
Віліна — радасць, святло (грэч.)
Вілора — ад пачатковых літар слоў Владимир Ильич Ленин — организатор революции (рус.)
Вільгельміна. Вільма — во­ля, жаданне + абарона, апека (герм., ням.)
Вільма, гл. Вільгельміна
Віляніна — ад пачатковых літар і частак слоў Владимир Ильич Ленин (рус.)
Вінадора, гл. Мінадора
Вінарыя — ад імя Анёла, які ахоўвае чалавека ўсё жыццё (ст.-с лав.)
Вінцанціна, Вінцэнта, Вінцэнція — якая перамагае (лац.)
Вінцэнта. гл. Вінцанціна
Вінцэнція, гл. Вінцаціна
Віргінія — паненка, дзяўчына (лац.)
Вірсавія — ад назвы горада ў Іўдзейскім царстве (яўр.); крыніца клятвы (араб.)
Вірынея. Веранія. Вераніка — якая прыносіць перамогу (грэч.); маладая, свежая (лац.)
Віта, гл. Вікторыя
Віталіна. гл. Віталія
Віталіса, гл. Віталія
Віталія. Віталіна, Віталіса — жыццёвая, якая дае жыццё (лац.)
Віялета, Віёла — фіялка (лац.)
Віярыка — рэдк.
Вольта, Вальгіна, Хэльга — свя­тая, здаровая, шчаслівая (ст.сканд.)
Воля — упартае імкненне чагонебудзь дасягнуць (слав.)
Вявея, Фівея, Вівея — верная, надзейная (грэч.)
Вядзенія — рэдк.
Вяслава — пані + слава (слав.)
Вячаслава — слаўная (слав.)
Г
Гаафа — рэдк.
Габрыіла, Габрыэлія, Гаўрыіла — крэпасць Божая, мая дапамога — Бог (яўр.)
Габрыэлія, гл. Габрыіла
Гаіна — зямля (грэч.)
Гаіянія — слаўная, зямная (грэч.) Галі — куніца, ласка (грэч.) Галіна — цішыня, спакой (грэч.) Галіндуха — рэдк. (перс.) Гальшка — Бог мой з’яўляецца дасканаласцю (яўр., польск.)
Ганарата, Ганора — якая карыстаецца павагай (лац.)
Ганарына — гонар (лац.)
Ганіянія — зямная, якую славяць (грэч.)
Ганна, гл. Анна
Ганора, гл. Ганарата
Гартонія — пужлівая (грэч.)
Гартэнзія — садовая (лац.)
Гарына — магутная ўладарка (ням.)
Гарыслава — гарэць + слава (слав.)
Гаўрыіла, гл. Габрыіла
Гацлава — паважаная, гордая (слав.)
Геаргіна. гл. Георгія
Гелена, гл. Алена
Гелія — сонца (грэч.)
Генавефа — белая хваля, шляхетнага роду (гальск.)
Генадзія — высакародная (грэч.) Генрыета, Генрыка, Генрыэта — магутная, уладарка, князёўна (ням.)
Генрыка, гл. Генрыета
Генрыэта, гл. Генрыета
Георгія, Геаргіна — якая працуе на зямлі (грэч.)
Герадзіяда — гераічная (ст.-яўр.)
Гераіда, Гераіса — гераіня, мужная (грэч.)
Гераіса, гл. Гераіда
Гераклія — ад імя багіні Геры + + слава (грэч.)
Герарда — якая ваюе кап’ём (ст.герм.)
Герда, гл. Гертруда
Гермагена — пасланка багоў (грэч.)
Германа — сястра (лац.)
Герменгільда — бітва, змаганне (герм.)
Герміна — родная (лац.)
Гертруда, Герда — моцная, з кап’ём (ням.)
Гізэлія — страла (ст.-ням.), прыгожая (балг.)
Гільтруда — з шлемам і сілай (герм.)
Гілярыя — вясёлая, радасная (грэч., лац.)
Пяцынта — выдатная дзяўчына, ператвораная богам Апалонам у кветку; ад назвы кветкі (грэч.)
Глафіра — вытанчаная, статная (грэч.)
Глікерыя, Глікія — салодкая (грэч.)
Глікія, гл. Глікерыя
Глорыя — слава (лац.)
Градзіслава — гарадзіць + сла­ва (слав.)
Гражына — прыгожая (літ.)
Граніслава — грань + слава (слав.)
Грация — чароўная, прывабная (лац.)
Гризельда — шэры + бітва (ст.герм.)
Грэта, гл. Маргарита
Гудзелія — рэдк. (армянск.)
Гудула, гл. Гудулія
Гудулія, Гудула — добрая, смеш­ная; якая выганяе злых духаў (герм., лац.)
Гурия — ільвяня (яўр.)
Густава — падпора (швед.); бітва + жазло (ст.-герм.)
д
Дабраміла — добрая, мілая (слав.)
Дабраміра — добрая, спакойная (слав.)
Дабраслава — добрая слава (слав.)
Даброхна — добрая, любая, якой спрыяе дабро (слав., польск.)
Давянара — рэдк.
Дагмара — дарагая + спакой (сканд.)
Дагна — дзень + новы (сканд., швед.)
Даіна — багіня лесу, палявання (лац.)
Даліда — бедная, нешчаслівая (яўр.)
Далія — назва веткі, ад імені шведскага батаніка Далат (1751—1799)
Дамініка, Дамінікія, Дамніка — Госпадава (лац.)
Дамінікія, гл. Дамініка
Даміслава — дом + слава (слав.)
Даміцыла — якая ўціхамірвае (лац.)
Дамніка, гл. Дамініка
Дамніна, Домна — гаспадыня, спадарыня (лац.)
Дамяцея — дрэсіроўшчыца, утаймавальшчыца (лац.)
Дана, гл. Данута
Даната, Данатэла — падараваная, падарунак Бога (лац.)
Данатэла, гл. Даната
Данііла, Даніэлія — мой суддзя — Бог (яўр.)
Даніэлія, гч. Данііла
Данута, Дана — добрая воля, зычлівасць (грэч.)
Дарафея, Дарацея, Дарота — дар багіні (грэч.)
Дарацея, гл. Дарафея
Дарота, гл. Дарафея
Дарыда — ад назвы мясцовасці ў Сярэдняй Грэцыі; падарунак (грэч.)
Дарыя, гл. Адарыя
Дар’я, гл. Адарыя
Дасіфея — дар Божы (грэч.)
Даціва — даная (лац.)
Джэма — каштоўнасць, каштоўны камень (іт.)
Дзіна — вера, рэлігія (араб.)
Дзіямара — здольная да кампрамісу (слав.)
Дзіяна, гл. Арцяміда
Дзіянісія — якая належыць
Дзіянісу — богу віна (грэч.)
Дзябора, гл. Дэвора
Домна, гл. Дамніна
Дора, гл. Феадора
Драсіда—раса, якая арашае (грэч.)
Дукліда — якая вядзе, першая, лідар (лац.)
Дульфіна, Дэльфіна — сястра (балг. з грэч.)
Дэбора, гл. Дэвора
Дэвора, Дэбора, Дзябора — збіральніца, пчолка працавітая (яўр.)
Дэкрэта — загад, рашэнне (лац.)
Дэльфіна, гл. Дульфіна
Дэметра, гл. Дэметрыя
Дэметрыя, Дэметра — імя грэчаскай багіні ўраджайнасці і земляробства (лац.)
Е
Ева — прамаці ўсіх людзей (яўр.)
Елізавета, гл. Елісавета
Еліканіда, Ліканіда—геліконская муза, німфа з гары Гелікон; якая пускае стрэлы на д’ябла па волі Божай (грэч.)
Елісавета. Елізавета, Лізавета, Альжбета, Эліза — якая шануе Бога, якая служыць Богу (яўр.)
Епісцімія — дасведчаная, усё ўмее, ведае (грэч.)
Епіхарыя — радасная, ласкавая, прыемная (грэч.)
Ерамея — узвышаная Богам (яўр.)
Ерацііда — ветлівая (грэч.)
Ерміёнія — якая злучае, звязвае (грэч.)
Еўдакія, Аўдоцця, Альдона — прыхільнасць, зычлівасць, ла­ска (грэч.)
Еўдаксія, Яўдоксія — якая карыстаецца добрай славай, мае добрае імя (грэч.)
Еўнікія, Яўнікія, Яўніка — добрапераможная (грэч.)
Еўпраксія, Апраксія, Яўпраксія, Праскэда — удача, поспех, дастатак (грэч.)
Еўфрасіння, гл. Ефрасіння
Ефрасіння. Еўфрасіння — радас­ная, вясёлая (грэч.)
Ж
Жазефіна — памножаная, няхай
Бог памножыць (яўр.)
Жакліна — скальны дрозд (араб.)
Жанета, гл. Іаанна
Жанна, гл. Іаанна
Жульета — кучаравая (франц.)
Жэгота — паліць, падпальваць
(слав., польск.)
3
Зіновія — жыве дзякуючы Богу,
Заіра — ціхая, лагодная, пакорлівая (араб.)
Заліна — рэдк.
Зарына — золата (перс.)
Збыслава — збыць + слава (слав.) Здзіслава — класці + слава (слав.) Зелфа — капля, зусім малая (яўр.) Зефярына — вецер заходні, захад (грэч.)
Зігфрыда — перамога (ст.-герм.) Зінаіда — рэлігійная, надзейная, Божая (грэч.)
якая набожна жыве (грэч.)
Зіта — дзяўчына (іт. з перс.)
Злата — залатая (балг.); славянскі пераклад імені Хрыса (грэч.)
Змена — перамена, паварот да чаго-небудзь новага (рус.)
Змычка — сумеснасць чыіхнебудзь дзеянняў, агульнасць інтарэсаў, саюз (рус.)
Зоя — жыццё (грэч.)
Зямфіра — каштоўны камень (тат.)
1
Ізольда — вельмі прыгожая (кельцк.); лёд + панаванне (ст.-англ.)
Іаанікія — Божая перамога (яўр. з грэч.)
Іаанна, Жанна, Жанета, Яанна. Яна, Яніна — дар Божы, міласць Божая (яўр.)
Іавіла — якая належыць Зеўсу (грэч.); магчыма, ад мужчынскага імені Іоў (яўр.)
Іаланта — фіялка (ісп.)
Іва, гл. Івона
Івона, Іва — дрэва цісавае, кап’ё з дрэва цісавага (ням.)
Іга — барацьба (герм.)
Іда — ад назвы тары (грэч.)
Ідалія — бачыць сонца (грэч.)
Ідылія — мірнае, гарманічнае, шчаслівае жыццё (грэч.)
Ідэя — думка, задума (грэч.)
Ізабела, Бэла — Богам узвышаная (яўр.)
Ізіда — імя егіпецкай княжны (грэч.)
Ізяслава — узяць + слава (слав.)
Іларыя, Ілірыя — ціхая, радасная, вясёлая (грэч.)
Ілірыя, гл. Іларыя
Ілона — сонечная (венг.)
Ілюміната — асветленая (лац.)
Імгарда — павольная, спакойная (ням.)
Імельда — рэдк.
Іна, гл. Інеса; мужчынскае імя, якім у хрысціянскай традыцыі называюць і жанчын
Інакенція — бязвінная (лац.)
Інга — дапамога (герм.); імя бога багацця (ст.-сканд.)
Інеса, Іна — чыстая, цнатлівая (грэч.)
Інілія — рэдк.
Інтэрна — паміж + народ (лац.)
Ірадзіяда — мужная гераіня (грэч.); імя ўнучкі Ірада Вялікага
Іраіда, Ірыяда — гераіня, спадарыня. нашчадак Геры (грэч.)
Ірма, Ірміна — зямля; святло, якое абдымае ўсё (ням.)
Ірміна, гл. Ірма
Ірына, Ірэна — мір, спакой, цішыня; імя багіні мірнага жыцця (грэч.)
Ірыса — вясёлка (грэч.); у грэчаскай міфалогіі імя багіні вясёлкі
Ірыяда, а? Іраіда
Ірэна, гл. Ірына
Ісідора — дар ісціны, дар Ісіды — старажытнай багіні, культ якой існаваў у Старажытнай Грэцыі (грэч.)
Іскра — яркі, зіхатлівы водблік (рус.)
Іўдзіф, Юдзіта, Юта — іўдзейка (яўр.), жанчына з Іўдзеі (ст.яўр.)
Іулія, Юлія, Іўліта, Юліта — кучаравая, хвалістая, пушыстая (грэч.)
Іўліянія, гл. Юліянія
Іунія. Юнія — якая належыць багіні Юноне (лац.)
Іўсціна, гл. Юсціна
Іўліта, гл. Іулія
Іфігенія — доблесная + род(грэч.)
Ія — фіялка (грэч.)
Іярыя — свяшчэнная (грэч.)
К
Каздоя — якая блішчыць (грэч.)
Казіміра — якая не дае спакою ворагу (слав.)
Каладота — рэдк.
Калерыя, гл. Валерыя
Калета — ад імя Мікалай (пераможца народа) (грэч.)
Каліна — добрая пераможца (грэч.)
Калінікія — драўляная, прыгожая (грэч.)
Каліса — цудоўная (грэч.)
Каліста—найцудоўнейшая(грэч.)
Калісфенія — у добрых сілах (грэч.)
Калумба — галубка (лац.)
Кама, гл. Каміла
Каміла, Кама — шляхетнага паходжання (лац.)
Кандзіда — белая (лац.)
Канкордзія — згода (лац.)
Канрада — адважная, смелая дарадца (герм.)
Канстанцыя — цвёрдая, пастаянная (лац.)
Капіталіна — ад назвы аднаго з сямі ўзгоркаў Рыма (лац.)
Караліна — мужная (ням.)
Кардулія — позна народжаная, сэрцайка (лац.)
Кармія — імя ад спалучэння Красная Армия (рус.)
Карнелія — рог, дзёрн (лац.) Карына — дзяўчына (грэч.) Касільда — якая належыць да роду Касія; ад назвы расліны, якая выдае прыемны пах (яўр.)
Касінія — служанка (лац.)
Кацярына, Кая — заўсёды чыстая, сапраўдная надзея (грэч.)
Кая. гл. Кацярына
Квірына — імя ад назвы часткі рымскіх жыхароў (лац.)
Квятаслава — кветка + слава (лац.)
Келідонія — з Шатландыі (лац.)
Келясціна, гл. Цэлясціна
Керкіра — імя ад назвы вострава
Керкіра (грэч.)
Кецяванія — ст.-груз.
Кікілія, Цыцылія, Цэцылія — якая танцуе, радуецца (грэч.); блізарукая (лац.)
Кілікія — імя ад назвы вобласці ў Малой Азіі (яўр.)
Кінга, Кунягунда — дастойная ў бітве (ст.-герм.)
Кіпрыла — кіпрская, з Кіпра (грэч.)
Кіра, Кірыя, Кірыена — гаспадыня, уладарка (грэч.)
Кірыена, гл. Кіра
Кірыла — сонца (перс.), пані (грэч.)
Кірыя, гл. Кіра
Кірыякія — гаспадарова (грэч.)
Клара, Кларыса — чыстая, свет­лая (лац.)
Кларыса, гл. Клара
Клаўдзея, гл. Клаўдзія
Клаўдзіна — якая належыць да роду Клаўдзія (лац.)
Клаўдзія, Клаўдзея — кульгавая (лац.)
Клацільда — вядомая ў барацьбе, бітве (ст.-герм.)
Клеапатра — слаўная праз бацьку (грэч.)
Клелія — рэдк.
Клемянціна — спакойная (лац.) Клерыя — моцная (грэч.) Кора — панна, дзяўчына (грэч.) Красарма — імя ад спалучэння Красная Армия (рус.)
Крыскенція — якая расце (лац.) Крыспіна — кучаравая (лац.) Крысціна. гл. Хрысціна Ксаверия — імя ад назвы месца ў Іспаніі, адкуль паходзіць Св. Францыск Ксаверый (1506 — 1552)
Ксанфіпа — рыжы конь (грэч.)
Ксенафобія — чужаземка + страх (грэч.)
Ксенія, гл. Аксіння
Ксімена — Бог выслухаў (ст.-ісп.) Кубіна — з Кубы (рус.)
Кунягунда, гл. Кінга
Л
Лада, Лаіда — любімая, мілая (ст.-руск.)
Лаіда, гл. Лада
Лаіна — старажытная, славянка (слав.)
Лаіса — львіца; гурманка (араб.)
Лаліта — палявая кветка (ісп. ад лац.)
Ландзіна — рэдк.
Лариса — чайка (грэч.)
Ларэта, Лаура — лаўровае дрэва (лац.)
Лаура, гл. Ларэта
Лаўрэнція — лаўровая (грэч.)
Леакадзія — якая клапоціцца пра людзей (грэч., польск.)
Леакрыція — людзі + сад (грэч.)
Леальгіна — доўгая (лац.)
Леанарда — моц, сіла (лац., ням.)
Леаніда — падобная да льва (грэч.)
Леаніла, Леанціна, Лея — львіца (лац.), львіная (грэч.)
Леанора — Бог з’яўляецца маім святлом (араб.)
Леанціна, гл. Леаніла
Левія — ільвіная (грэч.)
Лела, гл. Лелія
Лелія. Лела — якая прысягае Бо­гам (яўр.)
Леніяна — імя ад прозвішча Ленін (рус.)
Лея, гл. Леаніла
Ліберта, гл. Лібярата
Лібярата, Ліберта — вызваленая, вольная (лац.)
Лівія — сінявата-чорная, бедная (лац.)
Лігія — чысты голас (грэч.)
Лідвіна, Ліндвіна — цудоўнае радаснае свята (кельцк.)
Лідзія — родам з Лідзіі — вобласці ў Малой Азіі (грэч.)
Лізавета, гл. Елісавета
Ліканіда, гл. Еліканіда
Лілія, Ліліяна — лілія (лац.)
Ліліяна, гл. Лілія
Ліна — сумная песня (грэч., араб.); цудоўная кветка (грэч.); ад мужчынскага імені Лін
Ліндвіна, гл. Лідвіна
Лія — стомленая (яўр.)
Ліяна, Ліяніна — антылопа (ст.-яўр.)
Ліяніна, гл. Ліяна
Луіза — знакамітая, вядомая + + бой (ст.-яўр.)
Лукер’я — якая нарадзілася пры ўзыходзе сонца (лац.); салодкая (грэч.)
Лукіна, гл. Лукія
Лукія, Лукіна — светлая, яая нясе святло, якая свеціцца (лац.)
Лукрэцыя — выгода, багацце (лац.)
Любава, Любаміла — любімая, мілая (слав.)
Любаміла, гл. Любава
Любаміра — жаданая, каханая (лац.)
Любаслава — любімая + слава (слав.)
Любоў — славянскі пераклад грэчаскага імені са значэннем любоў (грэч., слав.)
Людаміра — людзі + спакой (ням.) Людаслава—людзі + слава (слав.) Людвіга, Людвіна — вядомая, смелая на вайне (ст.-ням.)
Людвіна, гл. Людвіга
Людгарда — апякунка (герм.)
Людміла — людзям мілая (слав.)
Лютаслава — крутая, суровая + + слава (лац.)
Люцылія, Люцына, Люцыя — святло (лац.)
Люцына, гл. Люцылія
Люцыя, гл. Люцылія
Лявонія — ільвіная (грэч.)
Ляўкусія — рэдк.
м
Магда, гл. Магдаліна
Магдаліна, Магда — з горада
Магдала (яўр.)
Мадзеста — сціплая (лац.)
Мадэльберта — бліскучы, справядлівы суд (герм.)
Мажэна, гл. Маргарыта
Маіда, гл. Маіса
Маіка — будзь маёй (слав.)
Маіна — ад назвы месяца май (рус.)
Маіса. Маіда — услаўляць гімнамі (грэч.)
Макарыя — шчаслівая, з Богам (грэч.)
Макрыда — хударлявая (лац.)
Макрына — сухая, высахлая (грэч.)
Максіма — найвялікшая (лац.)
Максялінда — рэдк.
Малання, гл. Меланія
Малгажата, гл. Маргарыта
Маліна — скарочаная форма імені Магдаліна (яўр.); куст, плод на кусце (слав.)
Мальвіна — справядлівая сяброўка (ст.-герм.)
Малюціна, гл. Меліціна
Мамелфа, Мамелхва — якая садзейнічае Богу (арам.)
Мамелхва, гл. Мамелфа
Маміка — мая маленькая (балг.), матчына (лац.)
Манефа, Манефія, Амелфа — дадзеная частка (яўр.)
Манефія, гл. Манефа
Манехільда — рэдк.
Маніна — адна, самотная (лац., кельцк.)
Маргарыта, Малгажата, Грэта, Рыта, Мажэна — пярліна, жамчужына (грэч.)
Маркела, Марцініяна — ваяўнічая (лац.)
Маркіта — гаспадыня дому (арам.)
Маркіяна, Маркіяніла — Маркава (лац.)
Маркіяніла, гл. Маркіяна
Марксіна — ад прозвішча Маркс (РУС.)
Марлена — ад складоў імён Ма­рыя і Магдаліна (лац.)
Марсельеза — ад назвы горада Марсель (франц.)
Марта, гл. Марфа
Марфа, Марта — настаўніца, спадарыня (арам.)
Марцаліна, Марціса — якая належыць богу Марсу (лац.)
Марцініяна, гл. Маркела
Марціса, гл. Марцаліна
Марыета, гл. Марыя
Марыёля — малы відарыс або фігурка Маці Божай, якую носяць пры сабе (франц.)
Марына, Марыяна, Мар’яна, Марыяніла — мора, марская (лац.)
Марыта — форма імені Марыя, распаўсюджаная ў Еўропе і ЗША (лац.)
Марыя, Марыета, Марыямна — спадарыня, любімая, жаданая, надзея (ст.-яўр.); па некаторых крыніцах — горкая (яўр.)
Марыямна, гл. Марыя
Марыяна, гл. Марына
Марыяніла, гл. Марына
Мар'яна, гл. Марына
Мастрыдзія — даследніца (грэч.)
Матрона — знатная, знакамітая (лац.)
Маўра — цёмная, чорная (грэч.)
Мацільда, Мехтыльда — мужная ў бітве (ст.-ням.)
Мая — імя прамаці Сусвету ў індыйскай міфалогіі (інд.); ад назвы месяца май (рус.)
Медарада — моцная, мужная, смелая (герм., ням.)
Меланія, Мелання, Малання — чорная, цёмная (грэч.)
Мелання, гл. Меланія
Мелітрыса — напоўненая мёдам (грэч.)
Меліціна, Малюціна — мядовая, салодкая (грэч.)
Мена — магчыма, скарочаная форма імені Філамена', любімая (грэч.)
Месіяда — памазанніца свяшчэнным ялеем (яўр.)
Мехтыльда, гл. Мацільда
Мечыслава — якая будзе мець славу (слав.)
Міладора, гл. Мінадора
Мілана — яблычная (грэч.)
Міласлава—любая+слава (слав.)
Мілена, Міліца — мілая (балг., серб.)
Міліца, гл. Мілена
Мільбурга — лагодная + крэпасць (герм.)
Мінадора, Міладора, Вінадора — дар месяца (грэч.)
Міра — пахучы ялей (грэч.); спакой, цішыня (слав.)
Мірабела, Мірэля — цудоўная (іт.)
Міранда — годная захаплення (лац.)
Мірапія, Міропія, Міропа — якая вырабляе міра (грэч.)
Міраслава — спакой + слава (слав.)
Міропа, гл. Мірапія
Міропія, гл. Мірапія
Мірэля, гл. Мірабела
Мітрадора — дар маці (грэч.)
Міхаіла, Міхаліна — хто як Бог (яўр.)
Міхаліна, гл. Міхаіла
Млада — маладая, юная (слав.)
Моніка — адзіная (грэч.)
Мсціслава — слаўная мсціўца (слав.)
Муза — імя старажытнай грэчаскай багіні мастацтваў (грэч.)
Мусціёла — мушка фруктовая (лац.)
Мюда — імя ад пачатковых літар спалучэння Международный юношеский день (рус.)
Мядэя — імя дачкі калхідскага цара (грэч.)
Мязіна — рэдк.
Мялеція — клапатлівая, апякунка (грэч.)
Мяркурыя — імя ад назвы бо­га Мяркурыя — вестуна багоў, апекуна гандлярства, прыгожага маўлення (грэч.); тавар (лац.)
Мяфодзія — упарадкаванне (грэч.)
н
Надзея — надзея (грэч.); славянскі пераклад грэчаскага імені Элпіс з такім жа значэннем
Назарэта — імя ад назвы горада, у якім жыў Ісус Хрыстос (яўр.)
Наіна — нявінная (яўр.)
Настасся, гл. Анастасія
Наталія, Наталля — родная, народжаная (лац.)
Наталля, гл. Наталія
Наябрына — ад назвы месяца ноябрь (рус.)
Неаніла — маладая, строгая (грэч.)
Неафіта — нованасаджаная (грэч.)
Шка — багіня перамогі, перамога (грэч.)
Нікерата — рэдк.
Шла — ад назвы ракі Ніл (грэч.); чорная, каламутная (інд.)
Німфадора— дар нявесты (грэч.)
Ніна, Нінель — ад імя Ніна — заснавальніка Асірыйскай дзяржавы; ад назвы сталіцы Сірыі (грэч.)
Нінель, гл. Ніна
Нінявія — ад назвы горада Асірыйскага царства (яўр.)
Нона — Богу пасвячоная, чыстая (егіп.); дзявятае дзіця ў сям’і (лац.)
Нора , гл. Элеанора
Нунехія — якая мае розум (грэч.)
Нэлі, гл. Элеанора
Нэра — ад імені Венеры — багіні любві і прыгажосці (грэч.)
О
Ольгда, Ольда — магчыма, ласка (яўр.)
Ольда, гл. Ольгда
Ора — чысціня (яўр.); залатая
(іт.); малітва (лац.)
п
Палагея, гл. Пелагея
Паладзія — якая належыць Паладзе (грэч.)
Палакіда — рэдк.
Палакція — правадырка многіх, каштоўная (грэч.)
Паліксена, гл. Паліксенія
Паліксенія, Паліксена — надзвычай гасцінная (грэч.)
Паліна — скарочаная форма імені Апалінарыя (ці ПаўлінсТ)
Пальміра — імя ад назвы го­рада, які быў пабудаваны (ці ўмацаваны) царом Саламонам: горад пальм (яўр.)
Памелія — увесь мёд (грэч.)
Пампоза — добрая, патрэбная для ўсіх (лац.)
Памфіла, гл. Памфілія
Памфілія, Памфіла — любімая ўсімі (грэч.)
Паола, гл. Паўла
Паплія, Поплія — агульнанародная (лац.)
Параскева, Параскоўя, Праскоўя — падрыхтоўка, прыгатаванне, пятніца, канун свята (грэч.)
Параскоўя, гл. Параскева
Парфенія — нявінная, цнатлівая (грэч.)
Патамія — рачная (грэч.)
Патрыкія, Патрыцыя — шляхетнага паходжання (лац.)
Патрыцыя, гл. Патрыкія
Паўла, Паўліна, Паола — малая, маленькая, нізкага росту (лац., іт.)
Паўліна, гл. Паўла
Паэма — прыгожая, велічная, надзвычайная (грэч.); назва вершаванага твора
Пелагея, Пелагія, Палагея — марская (грэч.)
Пелагія, гл. Пелагея
Перпятуя, Пярпетуя — вечная, пастаянная ў веры (лац.)
Петрунелія, Петрунеля — з камяністай, скалістай мясцовасці (лац.)
Петрунеля, гл. Петрунелія
Піліпіна, гл. Філіпіна
Піна — пярліна, перламутравая ракавіна (грэч.)
Піяма — маці (егіп.)
Піярына — камень, скала (грэч.); мужчынская форма Пётр
Платаніда — прадбачлівая, дальнабачная, шырокая (грэч.)
Плаўціла — рэдк.
Плацыда — лагодная, спакойная, ласкавая (лац.)
Поплія. гл. Паплія
Прадслава — вельмі слаўная (слав.)
Праксэда, гл. Еўпраксія
Прапядзігна — высокай годнасці (лац.)
Прасдока, гл. Прасдокія
Прасдокія, Прасдока — чаканне (грэч.)
Праскоўя, гл. Параскева
Праскудзія — чаканне, якая шчыра моліцца (грэч.)
Прудэнцыя — асцярожная, дасведчаная (лац.)
Прыскіла — ранейшая, старадаўняя, старая (лац.)
Публія — народная (лац.)
Пудзенцыяна — рэдк.
Пульхерия — цудоўная, прыго­жая (лац.)
Пшыбаслава — прыбыць + сла­ва (слав.)
Пярпетуя, гл. Перпятуя
Пярына, гл. Піярына
р
Рада, гл. Радзіяна
Радаміла — радасць + мілая
Раберта — слава (герм., ням.)
(слав.)
Рагнеда — парада, бітва (ст.-
Радаслава, Радзіслава — ра­
сканд.)
дасць + слава (слав.)
Радзіслава, гл. Радаслава Радзіяда, гл. Радзіяна
Радзіяна, Радзіяда, Рада — вясёлая (слав.)
Радыя — выбранніца (араб.) Радэгунда — рада ў баі (ням.) Разаліна — ружа (сл.) Разалінда — цудоўная ружа (ісп.) Разалія — вянок з ружаў (герм.), ружа (лац.)
Раіда, гл. Раіса
Раіна, гл. Рэгіна
Раіса, Раіда — лёгкая, якая выздаравела (грэч.)
Раймонда — розум + абарона, ахова (ст.-герм.)
Раксана — святло, світанне (грэч., лац.)
Рамана, гл. Раманія
Раманія, Рамана, Рома — рим­ская (лац.), моцная (грэч.)
Рамелія — римлянка (лац.)
Рамуальда — слава + панаваць (ст.-герм.)
Расціслава — расці, павялічвацца + слава (слав.)
Рафаіла, Рафаэлія — Бог лечыць, аздараўляе; вылячэнне Божае (яўр.)
Рафаэлія, гл. Рафаіла
Рафка, гл. Рэвека
Рахіль — авечка (яўр.)
Роза, гл. Ружана
Рома, гл. Раманія
Ружа, гл. Ружана
Ружана, Ружа, Ружына, Рузана, Роза — ружа (слав.)
Ружына, гл. Ружана
Рузана, гл. Ружана
Рунеса — рэдк.
Руслана — ад мужчынскага імені Руслан (араб.)
Руф — сяброўка (яўр.)
Руфіма, Руфіна — рыжаватая, рудавалосая (грэч.)
Руфіна, гл. Руфіма
Рыда — рэдк.
Рыма — мужчынскае імя, якім у хрысціянскай традыцыі называюць і жанчын; кіданне (грэч.) Рыпсілія — кіданне + адна (грэч.) Рыпсімія — якая кідае, адвяргае (грэч.)
Рыта, гл. Маргарита
Рыхтруда — рэдк.
Рычарда — уладарка, князёўна, адважная (ст.-герм.)
Рэвека, Рафка — пригожая, уражвае прыгажосцю; якая бярэ ў палон (яўр.)
Рэгіна, Раіна — царыца (лац.); начальніца (араб.)
Рэма, Рэміда, Рэмідыя — ад муж­чынскага імені Рэм
Рэміда, гл. Рэма
Рэмідыя, гл. Рэма
Рэміра — якая здзіўляе, нясе мір (слав.)
Рэната — адроджаная, нованароджаная (лац.)
Рэпарата — адноўленая, атрыманая (лац.)
Рэўміра — імя ад спалучэння слоў революция мировая (рус.)
С
Сабіна, Савіна — якая належыць да роду Сабінаў (іт.)
Сабяслава — сабе + слава (слав.)
Савера — імя ад назвы замка ў Іспаніі (лац.)
Савіна, гл. Сабіна
Саламанія, гл. Саламонія
Саламея, гл. Саламія
Саламія, Саламея — спакой, шчасце (яўр.)
Саламонія мак., Саламанія — мір, мірная, спакойная, ціхая (яўр.)
Саманта — слухаць, слухацца (арам.)
Сандра, гл. Аляксандра
Сапатра, гл. Сасіпатра
Сара — княжна, князёўна, знакамітая (яўр.)
Сарафіна, гл. Серафіма
Сасанна, гл. Сусанна
Сасіпатра, Сапатра — выратавальніца бацькі, якая ратуе бацьку (грэч.)
Сатарніна, Сатурніна — з гора­да Сатурнія, ад імя бога Сатур­на (лац.)
Сатурніна, гл. Сатарніна
Саўла — выпрашаная ў Бога (ст.-яўр.)
Сафія, гл. Софія
Свабода — незалежнасць, самастойнасць (слав.)
Светазара — імя ад спалучэння слоў светлая заря (рус.)
Святаслава — слаўная святасцю (слав.)
Святлана — светлая, сонечная (грэч.); славянскі пераклад грэчаскага імені Фаціна
Севасціяна, Севасцьяна — вартая пашаны (грэч.)
Севасцьяна, гл. Севасціяна
Севярына — строгая (лац.)
Селяўкія — імя ад назвы сірыйскага прыморскага горада, які быў заснаваны за 300 гадоў да н. э.
Серафіма. Сарафіна — палымяная (яўр.)
Сібіла — прадказальніца, прарочыца (лац.)
Сідонія — імя ад назвы прымор­скага горада Сідон (назва мае значэнне лоўля рыбы), вядомага яшчэ да прарока Маісея (лац.)
Сільвіра, гл. Сільвія
Сільвія, Сільвіра, Сільвіяна, Сільвястрына — лясная жанчына, якая жыве ў лесе (лац.)
Сільвіяна, гл. Сільвія
Сільвястрына, гл. Сільвія
Сінкліцікія — сенатарша, жонка сенатара (грэч.)
Сіра — працяг, злучнасць (грэч.); з Сірыі
Слава — шырокая вядомасць, агульнае прызнанне (слав.); сарочаная форма імені Станіслава
Славаміра — слава + спакой (слав.)
Снадулія, гл. Снандулія
Снандулія, Снадулія — якая прымае ў чым-небудзь удзел (грэч.)
Сняжана — белая, чыстая, як снег (слав.)
Софія, Соф’я, Сафія — мудрасць, прамудрасць (грэч.)
Соф’я, гл. Софія
Сталіна — імя ад прозвішча
Сталін (рус.)
Станіслава — стаць слаўнай (слав.)
Стафанія — вянец, карона (грэч.)
Стэла — зорка (лац.)
Сусанна, Сасанна, Сюзанна — белая лілія (яўр.)
Схаластыка — вучоная (лац.)
Сцепаніда, гл. Сцефаніда
Сцефаніда, Сцепаніда — венчаная, павенчаная (грэч.)
Сюзанна, гл. Сусанна
т
Тавіфа — серна (яўр.), казуля (арам.)
Тадора, гл. Феадора
Таіса, гл. Таісія
Таісія, Таіса — належыць егіпецкай багіні земляробства Ісідзе, культ якой існаваў у Старажытнай Грэцыі (грэч.)
Тамара — фінікавая пальма (яўр.), смакоўніца (груз.)
Таміла — мучыць (ст.-руск.)
Таміслава — мучыць + слава (слав.)
Танка — рэдк.
Таціяна, Таццяна — заснавальніца, кіраўніца (грэч.); ад імя легендарнага сабінскага цара Тація (лац.)
Таццяна, гл. Таціяна
Траада — імя ад назвы прыбярэжнага горада ў Малой Азіі, дзе
апостал Павел прапаведаваў Евангелле (яўр.)
Трактарына — імя ад назвы сельскагаспадарчай машыны (лац.)
Трыфена — якая жыве ў раскошы (грэч.); імя знакамітай рымскай набожнай хрысціянкі (лац.)
Тускана — якая належыць да тускаў (этрускаў) (лац.)
Тэадозія, гл. Феадосія
Тэадора, гл. Феадора
Тэадэхільда — рэдк.
Тэафіла, гл. Феафіла
Тэкля, гл. Фёкла
Тэртулія — трэцяе дзіця (яўр.)
Тэрэза, гл. Тэрэзія
Тэрэзія, Тэрэза — чыстая, бездакорны чалавек (грэч.); моцная, мілая (ням.)
Тэя — багіня (грэч.)
У
Убальдэска — рэдк.
Уірка — цнатлівая (лац.)
Улада — якая мае ўрадавыя паўнамоцтвы (слав.); скарочаная форма імені Улады­слава
Уладзілена — ад частак спалу-
Уласта — рэдк.
чэння ўласных назоўнікаў Вла-
Уліта — ліпень (лац.)
димир Ильич Ленин (рус.)
Улляна, гл. Юліянія
Уладзіміра — якая валодае све-
Ульяна, гл. Юліянія
там (слав.); знакамітая (грэч.)
Урсула, гл. Урсулія
Уладзіслава, Уладыслава — якая
Урсулія, Урсула — мядзведзіца,
валодае сдавай (слав.)
моцная (лац.)
Уладлена — ад спалучэння
Урсына — мядзведжая (лац.)
складоў спалучэння Владимир
Усціння — Юсцінава, праўдзівая
Ленин (рус.)
(лац.)
Уладыслава, гл. Уладзіслава
Усяслава — усё + слава (слав.)
Ф
Фаба — рэдк.
Фабіёла — імя паходзіць ад рымскага роду Фабіюшаў; фасоля (лац.)
Фабіяна — Фабіева (лац.)
Фаіна — светлая, бліскучая, ззяючая (грэч.)
Фамаіда, гл. Фамініка
Фаміда, гл. Фамініка
Фамініка, Фамаіда, Фаміда — дзяўчынка-блізня (яўр.)
Фантазія —уяўленне, мара (грэч.)
Фаўста, гл. Фаўсціна
Фаўсціна, Фаўста — шчаслівая (лац.)
Фаціда, гл. Фацінія
Фаціна, гл. Фацінія
Фацінія, Фаціння, Фаціна, Фаціда — светлая, сонечная (грэч.)
Фаціння, гл. Фацінія
Феадора, Фядора, Дора, Тадора, Тэадора — Божы дар, падарунак (грэч.)
Феадосія, Феадосся, Феадоція, Феадоцця, Фядосія, Фядосся, Фядоція, Фядоцця, Цеадозія, Тэадозія — Богам дадзеная (грэч.)
Феадосся, гл. Феадосія
Феадоція , гл. Феадосія Феадоцця, гл. Феадосія Феадула, гл. Феадулія
Феадулія, Феадула — раба Бо­жая, слуга (грэч.)
Феазевія, гл. Фяозва
Феакліта — якая пасылаецца багамі (грэч.)
Феакціста — Богам створаная (грэч.)
Феаніла — боскасць, богаразумная (грэч.)
Феапісція — Богу верная (грэч.)
Феафана, гл. Феафанія
Феафанія, Феафана — богаяўленне (грэч.)
Феафіла, Фяфіла, Тэафіла — лю­бая Богу (грэч.)
Феба — чыстая, поўная святла (грэч.)
Фелікса — шчаслівая (лац.)
Феліцата, Феліцыта, Фэля — уда­ча, шчасце, задаволеная (лац.)
Феліцыта, гл. Феліцата
Феліцыяна — якая мае быць шчаслівай, якая можа быць шчаслівай (лац.)
Фенасея — рэдк.
Фесаланікія — з горада Фесалонікі (грэч.)
Феўраліна — народжаная ў ме­сяцы лютым (феврале) (рус.)
Фёкла, Тэкля — дасканалая (яўр.); надзея (арам.)
Фіва — светлая (грэч.)
Фівея. гл. Вявея
Філамена, Філаніда, Філаніла, Філіміна — любімая, любая (грэч.)
Філаніда, гл. Філамена
Філаніла, гл. Філамена
Філарэта — аматарка дабрадзейнасці (грэч.)
Філафея, Філафцея — богалюбівая (грэч.)
Філафцея, гл. Філафея
Філіміна, гл. Філамена
Філіпіна, Філіпія, Піліпіна — якая любіць коней (грэч.)
Філіпія, гл. Філіпіна
Філіцата, Філіцытата — шчасце, шчаслівая, удачлівая (лац.)
Філіцытата, гл. Філіцата
Фіна — падобная да анёла, палымяная (яўр.)
Фірміна — якая гандлюе (перс., лац., іт.)
Флавія—жоўтая, залацістая (лац.)
Фларанціна — жыхарка Фларэнцыі (лац.)
Флёра — кветка (лац.)
Фота — святло (грэч.)
Франка, гл. Францыска
Францішка. гл. Францыска
Францыска. Францішка, Фран­ка — вольная, свабодная, адкрытая (ст.-герм., герм.)
Фрэдэрыка — уладарка спакою (герм.)
Фэля, гл. Феліцата
Фядора, гл. Феадора
Фядосія, гл. Феадосія
Фядосся, гл. Феадосія
Фядоція, гл. Феадосія
Фядоцця, гл. Феадосія
Фяёна, Фяона — снег, думка, розум (грэч.)
Фякління — рэдк.
Фякліста — якую пасылаюць багі (грэч.)
Фякуса, Цякуса, Цякуста — якая нараджае, маці (грэч.)
Фякцінія — святло, сонца (грэч.)
Фяліцыя — шчаслівая (лац.)
Фяозва, Фяозвія, Феазевія — набожная (грэч.)
Фяозвія, гл. Фяозва
Фяона, гл. Фяёна
Фярвуфа — якая корміць (грэч.)
Фяўронія — вечны прывід, бачанне (грэч.)
Фяфіла, гл. Феафіла
X
Хрызяіда — імя дачкі Хрыса —
Харыеса — мілая (грэч.)
Харыта — ветлівая, любезная
(грэч.)
Харыціна — дабрадатная (грэч.) Хваліслава—хваліць+слава(слав.) Хелідонія — рэдк.
Хіанія — снежная (грэч.)
Хільда — вайна (ст.-герм.)
Хільдамарка — адзначаная ў бітве (герм.)
Хільдэгарда — адважная ў бітве, умее абараняцца (ням.)
жраца Апалона (грэч.)
Хрыса, гл. Хрысія
Хрысія, Хрыса — залатая (грэч.)
Хрыстадула — Хрыстова слуга (грэч.)
Хрысціна, Хрысціння, Крысціна — Хрыстова, памазанніца Божая (грэч.); якая належыць Хрысту (лац.)
Хрысціння, гл. Хрысціна
Хрысціяна — хрысціянка (слав.)
Хэльга, гл. Вольга
ц
Цэзарына, Цэзарыя — доўга-
Цеадозія, гл. Феадосія
Церамінфа — рэдк.
Цехаслава — суцяшэнне, радасць (слав.)
Цыліна — неба (лац.)
Цырылія — якая належыць па­ну (грэч.)
Цыцылія, гл. Кікілія
валосая. кучаравая (лац.)
Цэзарыя, гл. Цэзарына
Цэлясціна, Келясціна — нябесная (лац.)
Цэцылія, гл. Кікілія
Цякуса, гл. Фякуса
Цякуста. гл. Фякуса
Цярэнція — якая паліруе, расцірае (грэч.)
ч
Часлава — гонар, слава (слав.
ш
Шушаніка — белая лілія (груз.);
Шарлота — свабодная, мужная (франц.); французская жаночая форма імені Карл
грузінсая інтэрпрэтацыя імені Сусанна
э
Эвіта — жыццё (ст.-яўр.)
Эвяліна — сіла (англ.); радасць, святло (кельцк.)
Эдзіса, гл. Эсфір
Эдзіта — якая змагаецца за маёнтак, шчасце, багацце (ст.англ.)
Экразія — рэдк.
Эла — імя ад грэч. Элада (Грэцыя)
Элеанора, Нора, Нэлі — Бог з’яўляецца маім святлом (араб.) Элегія — сумны напеў флейты (лац.)
Электрына — асвятленне (грэч.)
Эліза, гл. Елісавета
Эліна — грачанка, эліна (грэч.)
Эліса — імя легендарнай заснавальніцы Карфагена (лац.)
Эльвіна — белая, бледная (лац.)
Эльвіра — апякунка ўсіх (араб., ісп.)
Эльза — Бог мой з’яўляецца дасканаласцю (яўр.)
Эльфрыда — эльф + сіла (ст.герм.)
Эляледа — рэдк.
Эма — скарочаная форма імені Ірміна', карміцелька (ст.-герм.)
Эмалія, гл. Амелія
Эмануэла — Бог з намі (яўр.)
Эмілія — старанная, працавітая (лац.); ласкавая, прыемная ў слове (грэч.)
Эмярыта — рэдк.
Эната, гл. Янафа
Энафа, гл. Янафа
Энграція — рэдк.
Энергія — дзеянне, дзейнасць (грэч.)
Энкрація — рэдк.
Эпафрадзіта — ветлівая, дасканалая (яўр.)
Эра — рэальная або легендарная падзея (лац.)
Эрацііда — любімая, любезная (грэч.)
Эрвіна — прыяцелька (герм.)
Эрнэсціна — сур’ёзная, настойлівая (герм.)
Эрыка — улада, панаванне (сканд.)
Эрытрэя — якая пільнуе, не дрэмле (яўр.)
Эрэнтруда—арол + моцны(герм.)
Эсма — грузінскае праваслаўнае імя
Эсфір, Эдзіса — зорка (перс.)
Этэльбурга — рэдк.
Этэльдрэда — рэдк.
Эўзебія — богабаязная, справядлівая (грэч.)
ю
Югана — рэдк.
Юдзіта, гл. Іўдзіф
Юзафіна, Юзэфа жыць (ст.-яўр.)
Юзэфа, гл. Юзафіна
Юкунда — прыемная, прывабная (лац.)
Бог памноЮліта, гл. Іулія; памяншальная форма імені Юлія (грэч.)
Юлія, гл. Іулія
Юнія, гл. Іунія
Юліянія, Юльяна, Улляна, Улья-
Юнона — маладая (лац.)
на, Іўліянія — паходзіць з ро-
Юста, гл. Юсціна
ду Юлія (лац.); Юліева (грэч.)
Юстына, гл. Юсціна
Юльяна, гл. Юліянія
Юсціна, Юстына, Юста, Іўсні-
Юнарма — рэдк.
на — Юсцінава; праведная,
Юнаўлада — імя ад частак слоў
справядлівая (лац.)
юнасць + улада (рус.)
Юта, гл. Іўдзіф
Я
Яанна, гл. Іаанна
Явагрыя — якой шанцуе на паляванні (грэч.)
Яважына — рэдк.
Яванфія — дабрацветная (грэч.)
Яводзія — добрапаспяховая, спрыяльная (грэч.)
Явула, гл. Явулія
Явулія, Явула — добрасумленная, разумная (грэч.)
Ядвіга — бой, бітва, барацьба (ст.-герм.)
Язафата — Гасподзь суддзя (яўр.)
Ямелія — прыемная ў словах (грэч.)
Яна, гл. Іаанна
Янафа, Эната, Энафа — якая пасяляе ў храм (грэч.)
Яніна, гл. Іаанна
Яраміла — сонечная, мілая (слав.)
Яраслава — яркая, сонечная + + слава (слав.)
Ярэма — узвышаная Богам (яўр.) Яўгенія — высакародная (грэч.)
Яўдоксія, гл. Еўдаксія
Яўлалія — красамоўная (грэч.)
Яўлампія — якая свеціць (грэч.) Яўларыя — мацярынства (грэч.) Яўніка, гл. Еўнікія
Яўнікія, гл. Еўнікія
Яўпраксія. гл. Еўпраксія
Яўрозія — ружа, куст ружы (лац.)
Яўсевія — набожная (грэч.)
Яўстафія, Яўстахія — устойлівая, ураўнаважаная (грэч.)
Яўстахія, гл. Яўстафія
Яўстолія — добра апранутая (грэч.)
Яўстохія — якая імкнецца да добрай мэты (грэч.)
Яўтропія — добрай натуры (грэч.)
Яўфалія — квітнеючая (грэч.)
Яўфімія, Яўхімія, Яфімія — усяхвальная, набожная (грэч.)
Яўфрасія, Яфрасія — радасць, весялосць (грэч.)
Яўхімія, гл. Яўфімія
Яўціхія — вясёлая, велікадушная, шчаслівая (грэч.)
Яфімія. гл. Яўфімія
Яфрасія. гл. Яўфрасія
ДАДАТАК
СКЛАНЕННЕ ЎЛАСНЫХ АСАБОВЫХ ІМЁН, ІМЁН ПА БАЦЬКУ I ПРОЗВІШЧ
Асабовыя ўласныя імёны, якім прысвечаны слоўнік, адносяцца да назоўнікаў. У сістэме беларускай мовы любое асабовае ўласнае імя мае адпаведны род (мужчынскі або жаночы), можа ўжывацца ў адзіночным або множным ліку (у множным, калі размова ідзе аб некалькіх асобах з аднолькавым іменем).
Асабовыя ўласныя імёны змяняюцца па склонах (скланяюцца). Пры скланенні канчаткі імён залежаць ад роду імені, характару асновы і націску ў слове.
Асаблівасці склонавых канчаткаў асабовых уласных імён, імён па бацьку і некаторых прозвішч падаюцца ў табліцах.
БЕЛАРУСКАЯ МОВА
УЗОРЫ СКЛАНЕННЯ МУЖЧЫНСКІХ ІМЁН
Адзіночны лік
Склон
Імёны з асновай на цвёрды зычны
Н.
Максім
Альберт
Рычард
Фядос
Р.
Максіма
Альберта
Рычарда
Фядоса
д.
Максіму
Альберту
Рычарду
Фядосу
в.
МаксЫа
Альберта
Рычарда
Фядоса
т.
Максімам
Альбертам
Рычардам
Фядосам
м.
(аб) Максіме
Альберце
Рычардзе
Фядосе
Заўвага. Уласныя асабовыя імёны, аснова якіх канчаецца на цвёрды зычны, у месным склоне могуць мець варыянтны канчатак -у: пры Максіме і пры Максіму.
Склон
Імёны з асновай на мяккі зычны
Н.
Сяргей
Провій
Васіль
Аркадзь
Р.
Сяргея
Провія
Васіля
Аркадзя
д.
Сяргею
Провію
Васілю
Аркадзю
В.
Сяргея
Провія
Васіля
Аркадзя
т.
Сяргеем
Провіем
Васілём
Аркадзем
м.
(аб) Сяргею
Провію
Васілю
Аркадзю
Склон
Імёны з асновай на зацвярдзелы зычны і г, к, х
Н.
Вікпшр
Франц
Алег
Марк
Стах
Р
Віктара
Франца
Алега
Марка
Стаха
д.
Віктару
Францу
Алегу
Марку
Стаху
в.
Віктара
Франца
Алега
Марка
Стаха
т.
Віктарам
Францам
Алегам
Маркам
Стахам
м.
(аб) Віктару
Францу
Алегу
Марку
Стаху

Склон
Мужчынскія імёны з канчаткамі на -а, -я
Н.
Даніла
Іона
Асія
Дабрыня
Р.
Данілы
Іоны
Асіі
Дабрыні
д.
Данілу
Іону
Асію
Дабрыню
В.
Данілу
Іону
Асію
Дабрыню
т.
Данілам
Іонам
Асіем
Дабрынем
м.
(аб) Данілу
Іону
Асію
Дабрыню
Множны лік
Склон
Імёны з рознымі відамі асноў
Н.
Максімы
Сяргеі
Віктары
Алегі
Маркі
Дабрыні
Р.
Максімаў
Сяргеяў
Віктараў
Алегаў
Маркаў
Дабрынь
д.
Максімам
Сяргеям
Віктарам
Алегам
Маркам
Дабрыням
В.
Максімаў
Сяргеяў
Віктараў
Алегаў
Маркаў
Дабрыняў
т.
Максімамі
Сяргеямі
Віктарамі
Алегамі
Маркамі
Дабрынямі
м.
(аб) Максімах
Сяргеях
Віктарах
Алегах
Марках
Дабрынях
УЗОРЫ СКЛАНЕННЯ ЖАНОЧЫХ ІМЁН
Адзіночны лік
Склон
Імёны з рознымі відамі асноў
Н.
Рыта
Еўдакія
Кіра
Бланка
Галіндуха
Р.
Рыты
Еўдакіі
Кіры
Бланкі
Галіндухі
д.
Рыце
Еўдакіі
Кіры
Бланцы
Галіндусе
в.
Рыту
Еўдакію
Кіру
Бланку
Галіндуху
т.
Рытай(-аю)
Еўдакіяй(-яю)
Кірай(-аю)
Бланкай(-аю)
Гал індухай (-аю)
м.
(аб) Рыце
Еўдакіі
Кіры
Бланцы
Геліндусе
Множны лік
Склон
Імёны з рознымі відамі асноў
Н.
Рыты
Еўдакіі
Кіры
Бланкі
Галіндухі
Р.
Рыт
Еўдакій
Кір
Бланак
Галіндух
д.
Рытам
Еўдакіям
Кірам
Бланкам
Галіндухам
в.
Рыт
Еўдакій
Кір
Бланак
Галіндух
т.
Рытамі
Еўдакіямі
Кірамі
Бланкамі
Галіндухамі
м.
(аб) Рытах
Еўдакіях
Кірах
Бланках
Галіндухах
СКЛАНЕННЕ ЎЛАСНЫХ АСАБОВЫХ ІМЁН МУЖЧЫНСКАГА I ЖАНОЧАГА РОДУ, НАПИСАНИЕ ЯКІХ СУПАДАЕ Ў НАЗОЎНЫМ СКЛОНЕ
Адзіночны лік
Склон
Мужчынскі род
Жаночы род
Н.
Жэня
Саша
Жэня
Саша
Р.
Жэні
Сашы
Жэні
Сашы
д.
Жэню
Сашу
Жэні
Сашы
в.
Жэню
Сашу
Жэню
Сашу
т.
Жэнем
Сашам
Жэняй(-яю)
Сашай(-аю)
м.
(аб) Жэню
Сашу
(аб) Жэні
Сашы
Множны лік
Склон
Мужчынскі род
Жаночы род
Н.
Жэні
Сашы
Жэні
Сашы
Р.
Жэняў
Сашаў
Жэнь
Саш
д.
Жэням
Сашам
Жэням
Сашам
В.
Жэняў
Сашаў
Жэнь
Саш
т.
Жэнямі
Сашамі
Жэнямі
Сашамі
м.
(аб) Жэнях
Сашах
(аб) Жэнях
Сашах
СКЛАНЕННЕІМЁН ПА БАЦЬКУ
Склон
Мужчынскі род
Жаночы род
Н.
Іванавіч
Кузьміч
Іванаўна
Кузьмінічна
Р.
Іванавіча
Кузьміча
Іванаўны
Кузьмінічны
д.
Іванавічу
Кузьмічу
Іванаўне
Кузьмінічне
в.
Іванавіча
Кузьміча
Іванаўну
Кузьмінічну
т.
Іванавічам
Кузьмічом
Іванаўнай
Кузьмінічнай
м.
(аб) Іванавічу
Кузьмічу
(аб) Іванаўне
Кузьмінічне
СКЛАНЕННЕ НЕКАТОРЫХ ПРОЗВІШЧ
Прозвішчы, якія заканчваюцца на зычны
Склон
Мужчынекі род
Н.
Ціханчук
(Арцём)
Новік
(Міхаіл)
Луцэвіч
(Кар)
Р.
Ціханчука
(Арцёма)
Новіка
(Міхаіла)
Луцэвіча
(Ігара)
д.
Ціханчуку
(Арцёму)
Новіку
(Міхаілу)
Луцэвічу
(Ігару)
в.
Ціханчука
(Арцёма)
Новіка
(Міхаіла)
Луцэвіча
(Ігара)
т.
Ціханчуком
(Арцёмам)
Новікам
(Міхаілам)
Луцэвічам
(Ігарам)
м.
(аб) Ціханчуку
(Арцёму)
Новіку
(Міхаіле)
Луцэвічу
(Ігару)
Склон
Жаночы род
Н.
Ціханчук
(Анастасія)
Новік
(Марына)
Луцэвіч
(Ада)
Р.
Ціханчук
(Анастаса)
Новік
(Марыны)
Луцэвіч
(Ады)
д.
Ціханчук
(Анастаса)
Новік
(Марыне)
Луцэвіч
(Адзе)
в.
Ціханчук
(Анастасію)
Новік
(Марыну)
Луцэвіч
(Аду)
т.
Ціханчук
(Анастасіяй)
Новік
(Марынай)
Луцэвіч
(Адай)
м.
(аб)Ціханчук
(Анастаса)
Новік
(Марыне)
Луцэвіч
(Адзе)
Прозвішчы, утвораныя ад прыналежных прыметнікаў
Мужчынскі род
Склон
Прозвішчы на -оў(-аў), -ёў(-еў), -ін(-ын)
Н.
Пятроў
Амосаў
Анікееў
Гарулёў
Кузьмін
Сініцын
Р.
Пятрова
Амосова
Анікеева
Гарулёва
Кузьміна
Сініцына
д.
Пятрову
Амосову
Анікееву
Гарулёву
Кузьміну
Сініцыну
в.
Пятрова
Амосова
Анікеева
Гарулёва
Кузьміна
Сініцына
т.
Пятровым
Амосовым
Анікеевым
Г'арулёвым
Кузьміным
Сініцыным
м.
(аб) Пятрове
Амосове
Анікееве
Гарулёве
Кузьміне
Сініцыне
Заўвага. У прозвішчах на -ін(-ын), -аў(-оў), -ёў(-еў) у творным склоне адзіночнага ліку пішацца канчатак -ам(-ом): Бёрклінам, Грынам, Дарвінам, Франклінам, Бюлавам, Вірхавам, Гуцкавам і інш.
Жаночы род
Склон
Прозвішчы на -ова(-ава), -ева(-ёва), -іна(-ына)
Н.
Пятрова
Амосова
Анікеева
Гарулёва
Кузьміна
Сініцына
Р.
Пятровай
Амосовой
Анікеевай
Гарулёвай
Кузьміной
Сініцынай
д.
Пятровай
Амосовой
Анікеевай
Гарулёвай
Кузьміной
Сініцынай
в.
Пятрову
Амосову
Анікееву
Гарулёву
Кузьміну
Сініцыну
т.
Пятровай
Амосовой
Анікеевай
Гарулёвай
Кузьміной
Сініцынай
м.
(аб) Пятровай
Амосавай
Анікеевай
Гарулёвай
Кузьміной
Сініцынай
Склон
Прозвішчьі на -еня(-эня, -аня), -уня(-юня)
Н.
Васіленя
Ляўчэня
Вершаня
Шабуня
Бацюня
Р.
Васілені
Ляўчэні
Вершані
Шабуні
Бацюні
д.
Васілені
Ляўчэні
Вершані
Шабуні
Бацюні
в.
Васіленю
Ляўчэшо
Вершаню
Шабуню
Бацюню
т.
Васіленяй
Ляўчэняй
Вершанёй
Шабуняй
Бацюняй
м.
(аб) Васілені
Ляўчэні
Вершані
Шабуні
Бацюні
Заўвага. Прозвішчы на -еня(-эня, -аня), -уня(-юня) скланяюцца незалежна ад роду іх носьбітаў.
Прозвішчы, якія паходзяць ад назваў прадметаў жаночага роду (за выключэннем прозвішч на ь і на ненаціскныя -га, -ка, -ха)
Склон
Мужчынскі і жаночы род
Н.
Зязюля
Скарына
Пяхота
Дуга
Гушча
Р.
Зязюлі
Скарыны
Пяхоты
Дугі
Гушчы
д.
Зязюлі
Скарыне
Пяхоце
Дуге
Гушчы
в.
Зязюлю
Скарыну
Пяхоту
Дугу
Гушчу
т.
Зязюляй
Скарынай
Пяхотай
Дугой
Гушчай
м.
(аб) Зязюлі
Скарыне
Пяхоце
Дузе
Гушчы
Заўвага. Калі прозвішчамі служаць назвы прадметаў жаночага роду (за выключэннем на 6 і ненаціскныя на -га, -ка, -ха), то такія прозвішчы скланяюцца незалежна ад роду іх носьбітаў.
Прозвішчы, якімі служаць назвы прадметаў жаночага роду і канчаюцца на ненаціскныя -га, -ка, -ха
Склон
Мужчынскі род
Н.
Кніга
(Павел)
Мурашка
(Леанід)
Слабуха
(Глеб)
Р.
Кнігі
(Паўла)
Мурашкі
(Леаніда)
Слабухі
(Глеба)
д.
Кнігу
(Паўлу)
Мурашку
(Леаніду)
Слабуху
(Глебу)
В.
Кнігу
(Паўла)
Мурашку
(Леаніда)
Слабуху
(Глеба)
т.
Кнігам
(Паўлам)
Мурашкам
(Леанідам)
Слабухам
(Глебам)
м.
(аб) Кнігу
(Паўле)
Мурашку
(Леанідзе)
Слабуху
(Глебе)
Склон
Жаночы род
Н.
Кніга
(Г'анна)
Мурашка
(Эла)
Слабуха
(Раіса)
Р.
Кнігі
(Ганны)
Мурашкі
(Элы)
Слабухі
(Раісы)
д.
Кнізе
(Ганне)
Мурашцы
(Эле)
Слабусе
(Раісе)
в.
Кнігу
(Ганну)
Мурашку
(Элу)
Слабуху
(Раісу)
т.
Кнігай
(Гіннай)
Мурашкай
(Элай)
Слабухай
(Раісай)
м.
(аб) Кнізе
(Гтне)
Мурашцы
(Эле)
Слабусе
(Раісе)
Заўвага. Прозвішчы, якімі служаць назвы прадметаў жаночага роду і канчаюцца на ненаціскныя -га, -ка, -ха, у давальным, творным і месным склонах маюць канчаткі ў залежнасні ад роду носьбіта.
Прозвішчы, якімі служаць назвы прадметаў ніякага роду, а таксама назвы прадметаў, род якіх выразна не вызначаны
Склон
Мужчынскі род
Н.
Шыла
(Клім)
Сукала
(Андрэй)
Вайда
(Нікан)
Р.
ІПыла
(Кліма)
Сукача
(Андрэя)
Вайды
(Нікана)
д.
Шылу
(Кліму)
Сукачу
(Андрэю)
Вайду
(Нікану)
в.
Шыла
(Кліма)
Сукала
(Андрэя)
Вайду
(Нікана)
т.
Шылам
(Клімам)
Сукалам
(Андрэем)
Вайдам
(Ніканам)
м.
(аб) Шылу
(Кліме)
Сукачу
(Андрэю)
Вайду
(Нікане)

Склон
Жаночы род
Н.
Шыла
(Наіна)
Сукача
(Рэгіна)
Вайда
(Ілона)
Р.
Шыла
(Наіны)
Сукача
(Рэгіны)
Вайда
(Ілоны)
д.
Шыла
(Наіне)
Сукала
(Рэгіне)
Вайда
(Ілоне)
В.
Шыла
(Наіну)
Сукача
(Рэгіну)
Вайда
(Ілону)
т.
Шыла
(Наінай)
Сукала
(Рэгінай)
Вайда
(Ілонай)
м.
(аб) Шыла
(Наіне)
Сукала
(Рэгіне)
Вайда
(Ілоне)
Заўвагі. 1. Прозвішчы, якімі служаць назвы прадметаў ніякага роду, а таксама назвы прадметаў, род якіх выразна не выступае, скланяюцца толькі тады, калі іх носьбітамі з’яўляюцца асобы мужчынскага роду.
2. У беларускай мове ўласныя імёны і прозвішчы ў значэнні аб’екта гутаркі ўжываюцца пераважна не ў месным. а ў вінавальным склоне з прыназоўнікам пра: пра Алеся, пра Куляшова, пра Паліну.
Нескланяльныя прозвішчы
Да нескланяльных прозвішч у беларускай мове адносяцца:
1. Прозвішчы. якія заканчваюцца на націскное -о: Будзько, Гурло, Занъко, Лапо, Трушко, Шарко; Гюго, Дзідро, Русо і інш.
Заўвага. Выключэнне складаюць тыя прозвішчы на націскное -о, якімі служаць назвы прадметаў ніякага роду: Вясло, Сцябло, Талакно. Такія прозвішчы скланяюцца, калі іх носьбітамі з'яўляюцца асобы мужчынскага полу.
2. Прозвішчы, якія заканчваюцца на -іх, -ых: Барановых, Белых, Крутых, Савіных, Чуткіх і інш.
3. Іншамоўныя прозвішчы з ненаціскнымі і націскнымі канцавымі -а(-я)\ Галілеа, Золя, Фарыа, Хаджа, Ціта і інш.
Заўвага. Некаторыя іншамоўныя прозвішчы на ненаціскное -а могуць скланяцца: фільмы А. Вайды, песні Б. Акуджавы.
4. Іншамоўныя прозвішчы, якія заканчваюцца на -і(-ы): Гандзі, Нізамі, Паганіні, Расіні, Страдзівары і інш.
5. Іншамоўныя прозвішчы, якія заканчваюцца на -э(-е)\ Арджанікідзэ, Струвэ, Фрунзэ, Гётэ, Дантэ, Мелье, Эйве і інш.
6. Іншамоўныя прозвішчы, якія заканчваюцца на -у(-ю): Амаду, Мілку, Неру, Сырбу, Пятрэску, Цуркану, Шэню і інш.
РУСКАЯ МОВА
УЗОРЫ СКЛАНЕННЯ МУЖЧЫНСКІХ ІМЁН
Адзіночны лік
Склон
Імёны з асновай на цвёрды зычны
Н.
Максим
Альберт
Ричард
Федос
Р.
Максима
Альберта
Ричарда
Федоса
д.
Максиму
Альберту
Ричарду
Федосу
В.
Максима
Альберта
Ричарда
Федоса
т.
Максимом
Альбертом
Ричардом
Федосом
м.
(о) Максиме
Альберте
Ричарде
Федосе
Склон
Імёны з асновай на мяккі зычны
Н.
Сергей
Провий
Василий
Аркадий
Р.
Сергея
Провия
Василия
Аркадия
д.
Сергею
Провию
Василию
Аркадию
в.
Сергея
Провия
Василия
Аркадия
т.
Сергеем
Провием
Василием
Аркадием
м.
(о) Сергее
Провии
Василии
(об) Аркадии

Склон
Імёны з асновай на зацвярдзелы зычны і г, к, х
Н.
Виктор
Франц
Олег
Марк
Стах
Р.
Виктора
Франца
Олега
Марка
Стаха
д.
Виктору
Францу
Олегу
Марку
Стаху
В.
Виктора
Франца
Олега
Марка
Стаха
т.
Виктором
Францем
Олегом
Марком
Стахом
м.
(о) Викторе
Франце
(об) Олеге
(о) Марке
Стахе

Склон
Мужчынскія імёны з канчаткамі на -а, -я
Н.
Данила
Иона
Асия
Добрыня
Р.
Данилы
Ионы
Асии
Добрыни
д.
Даниле
Ионе
Асие
Добрыне
в.
Данилу
Иону
Асию
Добрыню
т.
Данилой
Ионой
Асией
Добрыней
м.
(о) Даниле
(об) Ионе
Асии
(о) Добрыне
Множны лік
Склон
■мёны з рознымі відамі асноў
Н.
Максимы
Сергеи
Викторы
Олеги
Марки
Добрыни
Р.
Максимов
Сергеев
Викторов
Олегов
Марков
Добрынь
д.
Максимам
Сергеям
Викторам
Олегам
Маркам
Добрыням
В.
Максимов
Сергеев
Викторов
Олегов
Марков
Добрынь
т.
Максимами
Сергеями
Викторами
Олегами
Марками
Добрынями
м.
(о) Максимах
Сергеях
Викторах
Олегах
Марках
Добрынях
УЗОРЫ СКЛАНЕННЯ ЖАНОЧЫХ ІМЁН
Адзіночны лік
Склон
Імёны з рознымі відамі асноў
Н.
Рита
Евдокия
Кира
Бланка
Голиндуха
Р.
Риты
Евдокии
Киры
Бланки
Голиндухи
д.
Рите
Евдокии
Кире
Бланке
Голиндухе
в.
Риту
Евдокию
Киру
Бланку
Голиндуху
т.
Ритой
Евдокией
Кирой
Бланкой
Голиндухой
м.
(о) Рите
(об) Евдокии
(о) Кире
Бланке
Голиндухе
Множны лік
Склон
Імёны з рознымі відамі асноў
Н.
Риты
Евдокии
Киры
Бланки
Голиндухи
Р.
Рит
Евдокий
Кир
Бланок
Голиндух
д.
Ритам
Евдокиям
Кирам
Бланкам
Голиндухам
в.
Рит
Евдокий
Кир
Бланок
Голиндух
т.
Ритами
Евдокиями
Кирами
Бланками
Голиндухами
м.
(о) Ритах
(об) Евдокиях
(о) Кирах
Бланках
Голиндухах
СКЛАНЕННЕ ЎЛАСНЫХ АСАБОВЫХ ІМЁН МУЖЧЫНСКАГА I ЖАНОЧАГА РОДУ, НАПІСАННЕ ЯКІХ СУПАДАЕ Ў НАЗОЎНЫМ СКЛОНЕ
Адзіночны лік
Склон
Мужчынскі род
Жаночы род
Н.
Женя
Саша
Женя
Саша
Р.
Жени
Саши
Жени
Саши
д.
Жене
Саше
Жене
Саше
в.
Женю
Сашу
Женю
Сашу
т.
Женей
Сашей
Женей
Сашей
м.
(о) Жене
Саше
(о) Жене
Саше
Множны лік
Склон
Мужчынскі род
Жаночы род
Н.
Жени
Саши
Жени
Саши
Р.
Жень
Саш
Жень
Саш
д.
Женям
Сашам
Женям
Сашам
в.
Жень
Саш
Жень
Саш
т.
Женями
Сашами
Женями
Сашами
м.
(о) Женях
Сашах
(о) Женях
Сашах
СКЛАНЕННЕІМЁН ПА БАЦЬКУ
Склон
Мужчынскі род
Жаночы род
Н.
Иванович
Кузьмич
Ивановна
Кузьминична
Р.
Ивановича
Кузьмича
Ивановны
Кузьминичны
д.
Ивановичу
Кузьмичу
Ивановне
Кузьминичне
В.
Ивановича
Кузьмича
Ивановну
Кузьминичну
т.
Ивановичем
Кузьмичом
Ивановной
Кузьминичной
м.
(об) Ивановиче
Кузьмиче
(об) Ивановне
(о) Кузьминичне
СКЛАНЕННЕ НЕКАТОРЫХ ПРОЗВІШЧ
Прозвішчы, якія заканчваюцца на зычны
Склон
Мужчынскі род
Н.
Тихончук
(Артем)
Новик
(Михаил)
Луцевич
(Игорь)
Р.
Тихончука
(Артема)
Новика
(Михаила)
Луцевича
(Игоря)
д.
Тихончуку
(Артему)
Новику
(Михаилу)
Луцевичу
(Игорю)
в.
Тихончука
(Артема)
Новика
(Михаила)
Луцевича
(Игоря)
т.
Тихончуком
(Артемом)
Новиком
(Михаилом)
Луцевичем
(Игорем)
м.
(о) Тихончуке
(об) (Артеме)
Новике
(Михаиле)
Луцевиче
(Игоре)
Склон
Жаночы
род
Н.
Тйхончук
(Анастасия)
Новик
(Марина)
Луцевич
(Ада)
Р.
Тйхончук
(Анастасии)
Новик
(Марины)
Луцевич
(Ады)
д.
Тйхончук
(Анастасии)
Новик
(Марине)
Луцевич
(Аде)
в.
Тйхончук
(Анастасию)
Новик
(Марину)
Луцевич
(Аду)
т.
Тйхончук
(Анастасией)
Новик
(Мариной)
Луцевич
(Адой)
м.
(о) Тйхончук
(Анастасии)
Новик
(Марине)
Луцевич
(Аде)
Прозвішчы, утвораныя ад прыналежных прыметнікаў
Мужчынскі род
Склон
Прозвішчы па -ов, -ев(-ёв), -ин(-ын)
Н.
Петров
Амосов
Аникеев
Горулев
Кузьмин
Синицын
Р.
Петрова
Амосова
Аникеева
Горулева
Кузьмина
Синицына
д.
Петрову
Амосову
Аникееву
Горулеву
Кузьмину
Синицыну
В.
Петрова
Амосова
Аникеева
Гэрулева
Кузьмина
Синицына
т.
Петровым
Амосовым
Аникеевым
Горулевым
Кузьминым
Синицыным
м.
(о) Петрове
Амосове
Аникееве
Горулеве
(о) Кузьмине
Синицыне
Жаночы род
Склон
Прозвішчы на -ова, -ева(-ёва), -ина(-ына)
Н.
Петрова
Амосова
Аникеева
Горулева
Кузьмина
Синицына
Р.
Петровой
Амосовой
Аникеевой
Горулевой
Кузьминой
Синицыной
д.
Петровой
Амосовой
Аникеевой
Горулевой
Кузьминой
Синицыной
в.
Петрову
Амосову
Аникееву
Горулеву
Кузьмину
Синицыну
т.
Петровой
Амосовой
Аникеевой
Горулевой
Кузьминой
Синицыной
м.
(о) Петровой
Амосовой
Анйкеевоіі
Горулевой
Кузьминой
Синицыной

Склон
Прозвішчы на -еня, -уня, -юня
Н.
Василеня
Левченя
Вершеня
Шабуня
Батюня
Р.
Василени
Левчени
Вершени
Шабуни
Батюни
Працяг
Склон
Прозвішчы на -еня, -уня, -юня
д.
Василене
Левчене
Вершене
Шабуне
Батоне
В.
Василеню
Левченю
Вершеню
Шабуню
Батюню
т.
Василеней
Левченей
Вершеней
Шабуней
Батюней
м.
(о) Василене
Левчене
Вершене
(о) Шабуне
Батюне
Заўвага. Прозвішчы на -еня, -уня, -юня скланяюцца незалежна ад роду іх
носьбітаў.
Прозвішчы, якія паходзяць ад назваў прадметаў жаночага роду (за выключэннем прозвішч на ь)
Склон
Мужчынскі і жаночы род
Н.
Зезюля
Скорина
Пехота
Дуга
Гуща
Р.
Зезюли
Скорины
Пехоты
Дуги
Гущи
д.
Зезюли
Скорине
Пехоте
Дуге
Гуще
В.
Зезюлю
Скорину
Пехоту
Дугу
Гущу
т.
Зезюлей
Скориной
Пехотой
Дугой
Гущей
м.
(о) Зезюле
Скорине
Пехоте
Дуге
Гуще
Заўвага. Калі прозвішчамі служаць назвы прадметаў жаночага роду (за выключэннем на ь), то такія прозвішчы скланяюцца незалежна ад роду іх носьбітаў.
Прозвішчы, якімі служаць назвы прадметаў жаночага роду і канчаюцца на ненаціскныя -га, -ка, -ха
Склон
Мужчынскі род
Н.
Книга
(Павел)
Мурашка
(Леонид)
Слабуха
(Глеб)
Р.
Книги
(Павла)
Мурашки
(Леонида)
Слабухи
(Глеба)
д.
Книге
(Павлу)
Мурашке
(Леониду)
Слабухе
(Глебу)
В.
Книгу
(Павла)
Мурашку
(Леонида)
Слабуху
(Глеба)
т.
Книгой
(Павлом)
Мурашкой
(Леонидом)
Слабухой
(Глебом)
м.
(о) Книге
(Павле)
Мурашке
(Леониде)
Слабухе
(Глебе)
Склон
Жаночы род
Н.
Книга
(Анна)
Мурашка
(Элла)
Слабуха
(Раиса)
Р.
Книги
(Анны)
Мурашки
(Эллы)
Слабухи
(Раисы)
д.
Книге
(Анне)
Мурашке
(Элле)
Слабухе
(Раисе)
в.
Книгу
(Анну)
Мурашку
(Эллу)
Слабуху
(Раису)
т.
Книгой
(Анной)
Мурашкой
(Эллой)
Слабухой
(Раисой)
м.
(о) Книге
(Анне)
Мурашке
(Элле)
Слабухе
(Раисе)
Прозвішчы, якімі служаць назвы прадметаў ніякага роду, а таксама назвы прадметаў, род якіх выразна не вызначаны
Склон
Мужчынскі род
Н.
Шило
(Клим)
Сукало
(Андрей)
Вайда
(Никон)
Р.
Шило
(Клима)
Сукало
(Андрея)
Вайды
(Никона)
д.
Шило
(Климу)
Сукало
(Андрею)
Вайде
(Никону)
в.
Шило
(Клима)
Сукало
(Андрея)
Вайду
(Никона)
т.
Шило
(Климом)
Сукало
(Андреем)
Вайдой
(Никоном)
м.
(о) Шило
(Климе)
Сукало
(Андрее)
Вайде
(Никоне)

Склон
Жаночы род
Н.
Шило
(Наина)
Сукало
(Регина)
Вайда
(Илона)
Р.
Шило
(Наины)
Сукало
(Регины)
Вайда
(Илоны)
д.
Шило
(Наине)
Сукало
(Регине)
Вайда
(Илоне)
в.
Шило
(Наину)
Сукало
(Регину)
Вайда
(Илону)
т.
Шило
(Наиной)
Сукало
(Региной)
Вайда
(Илоной)
м.
(о) Шило
(Наине)
Сукало
(Регине)
Вайда
(Илоне)
Нескланяльныя прозвішчы
Да нескланяльных прозвішч у рускай мове адносяцца:
1. Прозвішчы, якія заканчваюцца на націскное -о: Будько, Гурло, Занъко, Лапо, Трушко, Шарко, Франко, Головко і інш.
2. Прозвішчы, якія заканчваюцца на -аго, -ако, -яго, -ых, -их, -ово. Доброго, Плевако, Дубяго, Белых, Савиных, Долгих, Дурново і інш.
3. Іншамоўныя прозвішчы, якія заканчваюцца на:
- а (-я): Дюма, Золя',
- е (-э): Орджоникидзе, Струве, Фрунзе, Гёте, Данте, Мелье, Эйве і інш.;
- и, -ы: Ганди, Низами, Паганини, Россини, Страдивари, Кер-огпы і інш.;
- о (-ё): Боккаччо, Галилео, Форио, Тито і інш.;
- у (-ю): Амаду, Милку, Неру, Сырбу, Петреску, Цупкану, Шеню і інш.
Заўвага. Некаторыя іншамоўныя прозвішчы на націскное і ненаціскное -а, ненаціскныя -о, -я могуць скланяцца: басни Григория Сковороды, стихи Пабло Неруды, песни Булата Окуджавы, жестокость Торквемады і інш.
Л МАРАТУ РА
Беларускі праваслаўны каляндар. — Мінск, 2014.
Библия. — М., 2006.
Грыгор’ева, Л. М., Андарала, Г. Ф., Берднік, С. К. і інш. Сучасная беларуская мова / пад рэд. Л. М. Грыгор'евай. — Мінск, 2010.
Евангелле. — Мінск, 2007.
Завальнюк, У. М., кс.-магістр. Духоўны каляндар хрысціяніна. — Мінск, 2011.
Ивашко, В. А. Как выбирают имена. — Мінск, 1980.
Казаков, В. С. Именослов: словарь славянских имен и прозвищ. — Калуга, 1997.
Какое имя выбирать новорожденному. — М., 2003.
Кароткая граматыка беларускай мовы. Ч. I. Фаналогія. Марфаналогія. Марфалогія / навук. рэд. А. А. Лукашанеи. — Мінск, 2007.
Левинская, И. А, Горелов, А. А. Апостолы // Католическая энциклопедия, Т. 1. — М„ 2002.
Мельников, В. М. Что означает Ваше имя? Имена и именины. — Новосибирск, 2013.
Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелитинский. — М., 1991.
Олейникова, Т. С. Твое православное имя. — М., 2008.
Петровский, И. А. Словарь русских личных имен. — М., 1980.
Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен. — М., 2006.
Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. — Мінск, 2008. [Закон Рэспублікі
Беларусь № 420-3 ад 23 ліпеня 2008 г.]
Православные святцы. — М., 1990.
Православный церковный календарь, 2014. — М., 2014.
Ринекер, Ф., Майер, Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. — Кременчуг, 1999.
Рымскі Імшал для дыяцэзій на Беларусі. — Мінск, 2004.
Святое Евангелле. Праблемы перакладу на беларускую мову: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі па абмеркаванні перакладу Св. Евангелля на сучасную беларускую літаратурную мову. — Мінск, 2011.
Слоўнік асабовых уласных імён / уклад. М. Р. Суднік; навук. рэд. доктар філал. навук, прафесар А. А. Лукашанеи. — Мінск, 2005.
Справочник личных имен народов РСФСР / под ред. А. В. Суперанской, Ю. М. Гусева. — М„ 1987.
Суслова, А. В., Суперанская. А. В. О русских именах. — Л., 1985.
Тихонов, А. И., Бояринова, Л. 3., Рыжкова, А. Г. Словарь русских личных имен. — М, 1995.
Успенский, Л. В. Ты и твое имя. Имя дома твоего. — Л., 1972.
Усціновіч, А. К. Слоўнік асабовых уласных імён. — Мінск, 2011.
Флоренский, И. Имена. — Кострома, 1993.
Шур, В. В. Беларускія ўласныя імёны. — Мінск, 1998.
Шур, В. В. 3 гісторыі ўласных імён. — Мінск, 1993.
Юрэвіч, У. М. Слова жывое, роднае, гаваркое... — Мінск, 1992.
А§епсІа ВіЫцпа 2014. — Уаг^хаиа. 2014.
Каіепбагх Рзхсхеіагха роІзкіе§о, 2012. — Тогші, 2012.
Казхе ітіопа. бгйра ХУуёазупісха Вегіеізтапп Медіа. 8Маі Кзцхкі. — Аагйхайа. 2002.
§Іо\упік ітіоп. \Ууда\упісіхуо — АУагзгазуа, 2002.
ХУіпсепіу Хаіезкі. 8»фсі па кахду ёхіеп. — ХУагвга^а, 2008.
2а1езкі, XV. кз. 8ОВ. 8\уфсі па кахду сіхіеп. — Жатх/аиа. 2008.
8дафсі па кагду сігіеп: Род гедакфд: АОВоокзБ.г.І., Погепфа. — Кіеісе, 2013.
ХУікіредіа. хуоіпа епсукіоредіа (р!.\уікіредіа.ог§/), ХУіеІка Кзі^а Ітіоп (Кхіа^аітіоп.сот), Имениада (йлуй.какхоуйі.гй/папіех/)
Ьйр://\у\у\у.деоп.р1/ітіепіпу
ІШр ://раігопі леай.рі
1Шр://Ьге\уіагх.р1/схуіе1піа/8\уіесі
1ійр://\у\у\у.8\уіесі.р1
ЗМЕСТ
Прад.мова 3
Беларуска-рускі слоўнік імён 12
Мужчынскія імёны —
Жаночыя імёны 111
Каляндар імён 131
Паходжанне і значэнне ўласных асабовых імён 194
Мужчынскія імёны —
Жаночыя імёны 245
Дадатак. Скланенне ўласных асабовых імён, імён па бацьку і
прозвішч 269
Беларуская мова —
Руская мова 276
Літаратура 284
Даведачнае выданне
Завальнюк Уладзіслаў Мацвеевіч Раманцэвіч Валянціна Карлаўна
Слоўнік асабовых уласных імён
Заг. рэдакцыі Г. А. Бабаева. Рэдактар А. I. Чыгрынава. Мастацкі рэдактар Л. А. Дашкевіч. Тэхнічнае рэдагаванне і камп’ютарная вёрстка Т. В. Свірыдзенка. Карэктары В. С. Бабеня, А. П. Тхір, Г. В. Алешка.
Падпісана ў друк 30.03.2017. Фармат 60 X 9О'/16. Папера афсетная. Гарнітура Тып Таймс. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 18. Ул.-выд. арк. 15. Тыраж 1500 экз. Заказ 886.
Выдавецкае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Народная асвета» Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/2 ад 08.07.2013.
Пр. Пераможцаў, 11, 220004, Мінск, Рэспубліка Беларусь.
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/102 ад 01.04.2014.
Пр. Незалежнасці, 79, 220013, Мінск, Рэспубліка Беларусь.
Завальнюк, У. М.
3-13 Слоўнік асабовых уласных імён / У. М. Завальнюк, В. К. Раманцэвіч; над агул. рэд. А. А. Лукашанца. — Мінск : Народная асвета, 2017. — 286 с.
18ВИ 978-985-03-2743-7.
Слоўнік з’яўляецца нарматыўным даведнікам па выкарыстанні аса­бовых уласных беларускіх імён у афіцыйнай і паўсядзённай практыцы, іх правапісе і скланенні, а таксама па ўтварэнні імён па бацьку. У слоўніку пададзены найбольш пашыраныя народныя і размоўныя фор­мы і варыянты імён, а таксама кананічныя (праваслаўныя і каталіцкія) хрысціянскія імёны, што выкарыстоўваюцца пры хрышчэнні дзяцей.
Адрасуецца работнікам пашпартных сталоў і кадравых службаў, ЗАГСаў, натарыяльных кантор і юрыдычных кансультацый, работнікам друку і інш., для выкарыстання ў канфесійнай іменаслоўнай практыцы. Будзе карысным для настаўнікаў, студэнтаў, а таксама ўсіх тых, хто цікавіцца сучасным беларускім іменасловам.
УДК 811.161.3’373.231’374
ББК 81.2Бей-4
Завальнюк Уладзіслаў Мацвеевіч — ксёндз-дэкан Мінскага касцёла Святога Сымона і Святой Алены, магістр тэалогіі, кандыдат гістарычных навук. 3 1989 г. стаяў ля першавытокаў перакладаў і выданняў на беларускай мове тэкстаў малітваў, рэлігійных і іншых кніг, у тым ліку «Слоўніка сучаснай беларускай мовы», які выйшаў у выдавецтве «Народная асвета» (2009, 2010).
Раманцэвіч Валянціна Карлаўна — выкладчык беларускай мовы і літаратуры. Аўтар кніг, шматлікіх артыкулаў метадычнага і навукова-папулярнага характару, перакладчык на беларускую мову падручнікаў для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Працуе ў складзе трупы вучоных-філолагаў пры Мінскім касцёле Святога Сымона і Святой Алены.
«Народная асвета»
ІЗВН 978-985-03-2743-7
9 789850 327437

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.