Слоўнік выдавецкіх і паліграфічных тэрмінаў

Слоўнік выдавецкіх і паліграфічных тэрмінаў

Выдавец: Тэхналогія
Памер: 93с.
Мінск 2003
24.22 МБ

Слоўнік выдавецкіх і паліграфічных тэрмінаў

  

 

 

СЛОЎНІК выдавецкіх і паліграфічных тэрмінаў

A DICTIONARY of Publishing and Printing Terminology

English-Belarusian Belarusian-English

Minsk "Technalohija" 2003

СЛОУНІК выдавецкіх і паліграфічных тэрмінаў

ангельска-беларускі беларуска-ангельскі

Мінск "Тэхналогія" 2003

УДК 655(038)= 111=161.3+655(038)= 161.3=111

ББК 37.8я2

С 48

Правы на ангельскі тэкст належаць Р.Н. Collin © 1996.

English language text P.H. Collin © 1996.

Укладальнік Кастусь Санько Навуковы рэдактар Алесь Зьмітровіч

Слоўнік выдавецкіх і палі графічных тэрмінаў: анг.-бел., бел ,-анг. / У клад. С 48 К.Санько; Навук. рэд. А.Зьмітровіч. — Мн.: Тэхналогія, 2003. — 93 с.

ISBN 985-458-066-0.

Такі слоўнік выдаецца ў Беларусі ўпершыню. Тут сабраная сучасная тэрміналогія з галіны кнігавыдання, друкарскай справы, а таксама кнігараспаўсюджання. Слоўнік змяшчае па дзве з паловай тысячы тэрмінаў у кожнай моўнай версіі.

Для выдаўцоў, паліграфістаў, кнігазнаўцаў, мовазнаўцаў-тэрмінолагаў. Будзе карысны таксама студэнтам і аспірантам адпаведных спецыяльнасцяў.

УДК 655(038)-111 =161.3+655(038)=161.3-111

ББК 37.8я2

ISBN 985-458-066-0

© «Тэхналогія», 2003

АД ВЫДАВЕЦТВА

Наша краіна мае даўнія традыцыі кнігавыдання. Немагчыма ўявіць сабе адукаванага беларуса, які не ведаў бы імя Францішка Скарыны, наіпага першага кнігавыдаўца. Мы можам ганарыша, што ўваходзім у лік чатырох эўрапейскіх народаў, якія першымі атрымалі друкаваную Біблію на сваёй роднай мове. Дый набыткі беларускага кнігавыдання найноўшага часу шмат чым уражваюнь і выклікаюць павагу.

Але, як гэта ні дзіўна, дагэтуль мы не мелі слоўніка, дзе хоцьзбольшага была б сабраная і спарадкаваная прафесійная лексіка з гэтай галіны, — аўгарытэтны даведнік “Беларускія слоўнікі і энцыклапедыі”* засведчыў іх адсугнасць. Праўда, на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя была спроба стварыйь расейска-беларускі слоўнік выдавецкіх тэрмінаў, але завяршыць тую працу не ўдалося.

Ад таго часу адбыліся вялікія змены. Дастасаванне кампутарнай тэхнікі зрабіла сапраўдную рэвалюныю ў выдавецкай справе, цалкам перамясціўшы працэс падрыхтоўкі кнігі да друку (у тым ліку набор, праўку, шыхтаванне, колерападзел) у выдавецтва. Разам з тым яно далучыла да гэтай справы шырокія колы маладых людзей, шчыра перакананых, што веданне кампугара і “пяцёрка” ў школьным атэстаце па мове аўтаматычна робяць іх выдаўцамі. Гэтыя абставіны выклікаюнь патрэбу ў даведніку, які змяшчаў бы не толькі корпус тэрмінаў, эквівалентных іншамоўным, але і тлумачэнні да іх, а пры неабходнасці і кароткія азначэнні.

3 кожным годам усё больш пашыраюцца бізнэсовыя кантакты беларусаў з замежнымі партнёрамі. Гэта датычыць і кнігавыдавецкай справы (набыццё аўтарскіх правоў, размяшчэнне замоваў на паліграфічныя паслугі, ажыццяўленне супольных выдавецкіх праектаў, купля і абслугоўванне тэхнікі і абсталявання). Таму суаднесенасйь беларускай тэрміналогіі з ангельскай зусім натуральная. Бо ангельская мова ўжо даволі даўно і трывала пераняла колішнюю ролю лаціны, стаўшы моваю міжна роднага супрацоўнііпва.

Слоўнік мае дзве часткі — ангельска-беларускую і беларуска-ангель скую. Кожная з іх змяшчае блізу 2500 тэрміналагічных адзінак. Ангельска-беларуская частка складзеная на базе словаспісу, падрыхтаванага брытанскім выдаўпом Пітэрам Колінам. Ангельскія словы і словазлу-

* Беларускія слоўнікі й энпыкляпэдыі: Бібліяграфія / Укл. В.Кіпель, З.Саўка. — Нью Ёрк; Менск, [2002]. — XXXVIII, 568 с.

чэнні вылучаныя туг паўтоўстым шрыфтам і размешчаныя ў алфавітным парадку. Сінонімы, атаксама варыянты напісання аддзяляюіша адзін ад аднаго касяком. Беларускія эквіваленты ў гэтай частйы набраныя простым светлым шрыфтам, розныя іх значэнні нумаруюцца лічбамі і адасабляюіша кропкай з коскай. Пазнака гл. пры скаротах адсылае да поўнага словазлучэння, дзе і пададзены беларускі адпаведнік. Неабходныя ў слоўнікавым артыкуле тлумачэнні, удакладненні або дэфініцыі вылучаныя курсівам. 3 увагі на чытацкую аўдыторьпо мы ў абедзвюх частках падаем іх па-беларуску.

У беларуска-ангельскай часпіы слоўніка ў інтарэсах карыстальнікаў ужытая алфавітна-гнездавая будова. Складаныя тэрміны, якія ўяўляюць сабою спалучэнне двух і болып словаў, аб’ядноўваюцца па галоўным слове. Калі гэта назоўнік, то ён скарачаеййа да пачатковай літары, калі дзеяслоў — замест яго ставіцца тыльда. У межах слоўнікавага артыкула-гнязда захоўваецца алфавітны парадак. Характар такіх гнёздаў розны: некаторыя аб’ядноўваюць аднародныя паняцці, іншыя ж сфармаваныя паводле прынйыпу лексічнай спалучальнаспі. Нейкія з іх атрымаліся даволі грувасткія, але гэтая аб’ёмнасйь кампенсуецца зручнасйю ў аглядзе матэрыялу, які складае з галоўным словам пэўнае тэрміналагічнае адзінства.

Наш слоўнік, зразумела, не прэтэндуе на вычарпальнасць, бо задуманы як практычны даведнік. Спадзяемся, што ён будзе карысны ўсім, хто ўдзельнічае ў стварэнні кнігі і давядзенні яе да чытача, а таксама тым, хто яшчэ вучыцца, намерваючыся ўвайсці ў гэтую карпарацыю. Мяркуем таксама, што слоўнік паспрыяе далейшаму развіццю і спарадкаванню беларускай тэрміналогіі ў выдавецкай і друкарскай справе.

частка

ангельска-беларуская

A

A format paperback кніга ў папяровай вокладцы (фармат 178x111 мм)

AAs гл. author’s alterations abbreviation скарот abrasion resistance супрайіў сйіранню abridged скарочаны (тэкст, выданне) abridgement скарочаны варыянг absorbency паглынальная злольнаснь (паперы)

abstract рэферат abstractor рэцэнзент academic bodies акадэмічныя колы academic publication акадэмічнае выданне

accent 1) націск; 2) пазнака націску accentuation вылучэнні тэксту (курсіў, разрадка, паўтоўсты, капітэль і г.д.)

accept прымайь (прапановў) acceptance прыняіше, прыманне access доступ

accordion fold фальцаванне гармонікам

account рахунак (банкаўскі) accountant бухгалтар

accounts payable запазычанасць accounts receivable сумы да выплаты acetate празрыстая аснова для мантажу achromatic бясколерны/ахраматычны achromatic separations ахраматычны колерападзел

acid-free paper бескіслінная папера acknowledgement 1) падзяка; 2) паведамленне (пра атрыманне)

acoustic coupler акустычны мадэм acquire набывань

acronym абрэвіятура

ACs гл. author's corrections

action for libel/libel action справа пра паклёп (судовая}

acute accent пазнака найіску справа

ad гл. advert

adapt адаптаваць

adaptation адаптацыя

addendum 1) дадатак да кнігі; 2) спіс па-

мылак

address list спіс адрасоў

addressee 1) адрасат; 2) атрымальнік

adhesive 1) клей; 2) налепка/ліпкая эты-

кетка

adhesive клейкі, ліпкі

adhesive binding клеевае змацаванне блока

admin адміністрайыйная прайа

administer кіраваць (справамі)

administration 1) кіраванне (справамі),

2) адміністрацыя

administrative адміністрацыйны

adopt успрымаць (прымайь}

advance аванс

advance copy сігнальны паасобнік

advance sheets 1) прэпрынт; 2) чыстыя

аркушы

advert/advertisement 1) абвестка/

анонс; 2) рэклама

advertise 1)анансаваць; 2) рэкламаваць

advertising 1) рэклама; 2) рэкламны бізнэс

advertising agency рэкламнае агенцтва

advertising band рэкламны паясок

advertising campaign рэкламная кам-

панія

advertising copy 1) тэкст рэкламы;

2) рэкламная ўлётка

advertising rates выдаткі на рэкламу advertising space рэкламная палоса advice note паведамленне

affair справа

afterword пасляслоўе

against the grain упоперак валокнаў

agency 1) прадстаўнійтва; 2) пасярэднійтва

agent 1) агент; 2) прадстаўнік; 3) пасярэднік; 4) давераная асоба

налева

agree пагаджашіа

agreement пагадненне [вуснае або пісьмовае)

airbrush 1)аэрограф; 2) рэтушаваньздапамогай аэрографа

air freight адпраўленне груза самалётам airfreight адпраўляць груз самалётам alias псеўданім

align лінаваць радок

alignment 1) лінаванне радка; 2) сумяш-

чайь (выявы); 3) рэгуляванне; 4) міжрадковы прагал

all-in тэкст, падрыхтаваны для набору all rights reserved усе правы ахоўва-

юіша

alphabet 1) алфавіт; 2) шрыфт

alphabet length даўжыня шрыфту (у пунктах)

alphabetic character set камплект

шрыфту (удрукарні)

alphabetical алфавітны

alphanumeric алфавітна-лічбавы/

літарна-лічбавы

alter мяняць

alteration змяненне/выпраўленне amend выпраўляць/удасканальвайь

amendment 1) праўка; 2) рэдагаванне

тэксту; 3) папраўленая версія americanization амерыканізаныя ampersand (=and) знак & (злучнік “і”) analyse/analyze 1) вывучаць; 2) аналі-

заваць

analysis 1) вывучэнне; 2) аналіз

ancient book антыкварная кніга

annex дадатак

anniversary edition юбілейнае выдан-

не

annotate 1) анатаваць; 2) дадавайь ка-

ментары

annotated text анатаваны тэкст

annotation анатацыя

annual 1) штогоднік; 2) гадавы (штогадовы)

annual report штогадовая справаздача

anon/anonymous ананімны

anthology анталогія

anti-setoff spray 1) супрацьзабруджвальны сродак; 2) супрацьзабруджвальны парашковы распыляльнік

apostrophe апостраф

appendix дадатак

applications software ужытковая праграма (праграмнае забеспячэнне)

appraisal рэйэнзія

approval 1)зайвярджэнне; 2)ухваленне

approval copy кантрольны (спробны) паасобнік

approve 1) занвярджаць; 2) ухваляць

Arabic numerals/Arabic figures індаарабскія лічбы

archive архіў

area плошча

art board кардондлямастацкагадруку

art editor мастайкі рэдакгар

art paper глянцавая папера для мастац-

кага друку

article 1) артыкул; 2) пункт (параграф)

articles of association статуг асайы-

яныі

artwork (a/w) арыгінал (выяўленчы)

ascender верхні вынасны элемент літа-

ры

ASCII амерыканскі стандартны код для абмену інфармайыяй

ASCII file файл, закадаваны ASCII

assembling камплектаванне (кніжнага блока)

assembly 1) камплект/блок; 2) кампанаванне; 3) шыхтаванне (выявь^

assign даручаць

assignment 1) абавязак; 2) даручэнне

assistant памочнік/асістэнт

association асайыяйыя

asterisk зорачка (знак для пазначэння зносак і вынасак)

atlas атлас

audio-visual (AV) аўдыёвізуальны

author 1) аўтар; 2) быць аўтарам

author promotion tour рэкламная выправа аўтара (змэтаюпрамойыікніп)

author questionnaire апытальнік для аўтара (станлартная анкета выдавецтва для атрымання інфармайыі пра аўгара з мэтаю арганізацыі маркетышўі

authorless publication ананімнае выданне

author’s agent пасярэднік/літаратурны агент

author’s alterations (AAs) аўтарская праўка

author's contract аўтарскае пагадненне/аўтарская дамова

author’s copy аўтарскі паасобнік

author's corrections (ACs) 1) аўтар-

ская праўка; 2) аўтарская карэктура authorization дазвол/санкйыя authorized аўгарызаваны

authorship аўтарства

autobiography аўтабіяграфія

automatic аўгаматычны

automatic hyphenation and justifica­tion аўтаматычны перанос і выключка

automatic page make-up аўгаматычная вёрстка па палосах

autopositive film пазітыўная фотаплёнка

AV гл. audio-visual

availability даступнасць

a/w гл. artwork

award прэмія/узнагарода

в

В format paperback кніга ў папяровай вокладцы фармату В (198x129 мм) b & w гл, black and white

back спінка аправы

back copy стары нумар (газеты, часопіса)

back cover задняя старонка вокладкі back flap задні клапан

back jacket flap задні клапан супервокладкі

back lining абклейка спінкі блока

back margin нуграное поле

back matter 1) апарат выдання; 2) дашыхтоўванне (пры канцы кнігі)

back number стары нумар (газеты, часопіса)

back of inner book спінка кніжнага блока

back orders нявыкананыя замовы

back up 1) рабійь рэзервовую копію;

2) капіяваць файл

backbone спінка вечка аггравы backdate пазначаць мінулай датай background фон/задні план

backlist спіс кніг у асартыменце (выдавейтва)

backlog нявыкананая праца

bad break няправільны перанос слова bad copy неразборлівы тэкст bad debt безнадзейная запазычанасць balance sheet баланс (фінансавы) bale package стос паперы banding/bands бінты (рэльефныя папярочныя палоскі на спінцы аправы)

bank account банкаўскі рахунак

bank draft 1) банкаўскі чэк; 2) трата banner/banner headline сцяг (рубрыка ўверсе прагалу спускавой палосы)

bar code/bar graphics штрых-код

base 1) база; 2) зыходнае становішча;

3)  аснова; 4) падстаўка (для клішэ) base alignment выроўніванне знакаў

(па лініі шрыфтў)

base line лінія шрыфту

base paper папера (уякасйі асновы) bastard title шмунтытул/нутраны тытул

be in debt быць вінным/мець доўг bead каптал

belles-lettres edition літаратурна-мас-

тацкае выданне

Berne Convention Бэрнская канвенйыя (па ахове аўтарскіх правоўі

bestseller бэстсэлер bf гл. bold-faced type Bible paper папера “бібльдрук” biblio адгорт тытула (тытульнай старонкі)

bibliographical description/bibliographical entry бібліяграфічнае апісан-

не

bibliographical reference бібліяграфічная спасылка

bibliography бібліяграфія

bid 1) прапанова цаны; 2) прапаноўвапь нану (на аўкйыёне)

bilingual дзвюхмоўны

bill 1) афіша; 2) рахунак; 3) выстаўляць

рахунак

bill of exchange І) вэксаль; 2) трата bill of lading 1) накладная; 2) канаса-

мент

bimetal plate/bimetallic plate біметалічная друкарская форма

binary system двайковая сістэма bind сшываць/змайоўвань (блок) binder 1) шьггар (той, хто робіць аправў);

2)  звязнік (сувязнаядэталь); 3) апарат для змацавання (кніжнага блока) bindery кнігашытня (майстэрня) binding 1) аправа (трывалае пакрыййё, у якбе ўстаўляеййа кніжны блок);

2) брашураванне; 3) сшытаванне binding board кардон для аправы biography біяграфія bit двайковы разрад/біт black пляміна (лэфект друкў) black and white (b & w) 1) чорна-белы;

2)  абрысавы black box чорная скрыня black plate/black printer 1) форма для

друку чорнай фарбай; 2) негатыў для чорнай фарбы

blad аб’ёмны макет (кнігі)

blade coating нанясенне пакрьшйя ракельным нажом

blank 1) прагал (прамежак паміж словамі, групамі радкоў, выяўленчымі элементамі); 2) пусты/незапоўнены

blanket agreement пагадненне, якое ахоплівае ўсе сферы

bleed 1) макет старонкі з ілюстраныямі пад абрэз; 2) ілюстрацыі пад абрэз

bleed off абразаць па краі (кнігў)

blind blocking/blind embossing/blind

stamping сляпое йісненне

blind spot сляпы друк (дэфект друкў) blister pack блістэрная ўпакоўка block клішэ (форма длявысокага друкўі block capitals/block letters загалоў-

ныя літары

block in рабінь чарнавы накід

block out 1) маскаваць; 2) замазваць элементы на арыгінале

blocking 1) нісненне (фарбавае); 2) зліпанне (у стосе)

blow up павялічваць (выявў) blow-up павялічаная выява blueprint светлакопія/“сінька” blurb рэклама на вокладйы (або супер-

вокладцы)

board 1) старонка вечка аправы (аркуш кардону фармату выданняУ, 2) плата (дэталь кампутара з інтэгральнымі схемамі ды іншымі паўправадніковымі прылаламі}

board of directors дырэкцыя (рала дырэктараў)

board of editors рэдакцыйная калегія

boards (front board and back board) старонкі вечка аправы з кардону (пярэдняя і залняя)

body асноўны тэкст

body matter асноўны набор тэксту body size кегель шрыфту асноўнага

тэксту

bold тоўсты

bold-faced type/boldface (bf) паўтоўсты шрыфт

book кніга

book artist/book designer мастаккнігі

book auction 1) кніжны аўкцыён; 2) аўкцыён правоў на выданне; 3) прадаваць з аўкныёна

book band рэкламны паясок

book block кніжны блок

book box футарал для кнігі

book chamber кніжная палата

book club кніжны клуб

book club edition выданне для кніжнага клуба

book club rights права на выданне кнігі ў клубнай серыі

book cover 1) аправа; 2) вечка аправы

book cover grooving штрыхаванне (выраб паглыблення паміж адставам і старонкай на аправе)

book-edge trimming абразанне кніжнага блока

book fair кніжны кірмаш

book of problems задачнік

bookjacket вокладка

book marker закладка

book plate экслібрыс

book proofs 1) сігнальны паасобнік;

2)  спробны адбітак кнігі

book token дароўны квіток на куплю або атрыманне кнігі

the book trade кніжны гандаль

book wrapper вокладка

bookbinder 1) шытар (той, хто робіць аправў); 2) кнігашытня {майстэрня)

bookbinding 1) шытарства; 2) брашуравальна-апраўныя прайэсы

bookblock cracking разлом кніжнага блока

booklet 1) буклет; 2) брашура bookmark бібліятэчны знак

bookmarker закладка

books sent on consignment кансігнацыйныя кнігі (прадаюцца на ўмовах камісіі)

bookseller гандляр кнігамі

bookshop кнігарня

book trade (the) кнігагандаль

booth стэнд

border 1) край (дэкаратыўная рыса па краяхклішэ)-, 2) поле старонкі; 3) мяжа

bottom margin 1) ніжняе поле; 2) “хвосцік” (палосы)

bottom note падрадкоўнік (зноска)

bought ledger кніга вылаткаў

bound copies змацаваныя адбіткі

bourgeois боргес (шрыфткегелю 9 пункта^)

boxed set камплект кніг у скрынцы

brace фігурная дужка

brackets дужкі

Braille 1) друк для сляпых; 2) шрыфт

Брайля

brass латунь

breach of contract парушэнне кантрак-

ту

break абзац

break even акупляць

breakeven point акупнасць

brightness белізна (паперы)

bring forward перанесйі на болып ранні тэрмін

broadcasting rights права на выкарыстанне на радыё або тэлебачанні

brochure 1) брашура; 2) улётка

broke макулатура

bromide бромсрэбная (бромістая) фота-

папера

bromide print адбітак на бромсрэбнай фотапаперы

bronzing бранзаванне

buckle folder касетны апарат для фаль-

йавання

buckle folding касетнае фальйаванне buckram 1) клеенае палатно; 2) цвёрдая

аправа

budget 1) бюджэт; 2) складаць бюджэт bulk 1) асноўная маса (накладу); 2) таў-

шчыня блока (кніп)

bulk buying/bulk purchase гуртавая купля

bulk order гуртавая замова

bulk stock складаваны наклад

bulking dummy аб’ёмны макет выдання

bulky 1) пухкі (пра паперўі; 2) аб’ёмны (пра выданне)

bullet чорны кружок (наборны знак)

bulletin бюлетэнь

bundling 1) абйісканне і звязванне (сшыткаўупачкі}; 2) звязванне пачкаў

burst binding клеевае змайаванне блока з таршанаваннем (спінак сшыткаў)

buy купляць

buy in купляць гатовую кнігу (каб выдавайьяе)

buyer пакупнік

buying around купля партыі па ніжэйшых цэнах (што парушае права на эксклюзіўны пролаж)

byte байт

с

С format paperback кніга ў папяровай вокладцы фармату С (234x156 мм)

CAD гл. computer-aided design

calendar каляндар

calendar year каляндарны год

calender 1) каляндэр; 2) каляндэраваць

calendered paper каляндэраваная папера

calf цялячая скура

caliper 1) таўшчыня аркуша (паперы);

2)  вымяральнік таўшчыні

call number шыфры выдання

calligraphy каліграфія

camera рэпрадукныйны апарат

camera ready copy (CRC)/

camera-ready paste-up (CRPU) арыгінал-макет, падрыхтаваны длярэгірадукавання

cancel 1) адмяняць; 2) замяняйь (бракаваную старонкў)

cancellation 1) адмена; 2) сканчэнне тэрмінаў пастаўкі (тавараў або паслуг}

cap загалоўная літара

cap height вышыня загалоўнай літары

capital капітал

capital equipment абсталяванне прадпрыемства

capital expenditure акгывы

capital letters/caps загалоўныялітары

caps and lower case (caps & 1c) друк загалоўнымі i радковымі літарамі

caps and small caps (caps & sc)/caps and smalls друк загалоўнымі літарамі і капітэлямі

caption подпіс да ілюстрацыі

carbon paper капіявальная папера

card шчыльная папера

cardboard тонкі кардон (папера высокай шчыльнасйі)

care of (с/о) перадаць (пэўнай асобе; надпіс на канверйе)

carriage перавозка

carriage costs транспартныя выдаткі

carriage paid перавозка, аплочаная прадаўцом

carrier 1) транспартная кампанія;

2)  кур’ер

cartographic publication картаграфічнае выданне

cartography картаграфія

carton кардонная скрынка

cartridge paper папера для рысавання ці вокладкі

case 1) старонка вечка аправы; 2) скрынка для ўпакоўкі (кардонная або драўляная}\ 3) футарал

case 1) упакоўваць (у скрынкў); 2) апраўляць (змайоўвайь кніжны блок з вечкам аправы)

casebound/cased book кніга ў аправе

cased binding вечка аправы

casing/casing-in 1) апраўленне (змайаванне кніжнага блока з вечкам аправы); 2) крыццё (прыклейванне вокладкі да кігіжнага блока)

cash flow адмоўны аплатны баланс

cash on delivery (COD/c.o.d.) 1) аплата пры атрыманні; 2) накладная плата

cassette (tape) касета (з магнітнай стужкай)

cast off 1) падлічваць (плошчу набору з дадзенай гарнітурай); 2) падлікўмошчы набору з дадзенай гарнітурай)

cast-coated paper глянйавая крэйдаваная папера

casting off/casting up падлік (аб'ёму або кошту набору)

catalog/catalogue 1)каталог; 2)уносіць у каталог

catchword калонтытул

cathode ray tube (CRT) электроннапрамянёвая трубка

CD гл. compact disk

CD-R гл. compact disk recordable

CD-ROM гл. compact disk read-only me­mory

CD-ROM player (прылада для чытання кампакт-дыскаў) чытальнік

CD-RW гл. compact disk re-writeable center spread разгорт

centre/center 1) цэнтр; 2) цэнтравайь/ ставійь на цэнтр

certificate of origin сертыфікат (пасведчанне) паходжання

chain store сетка крамаў аднаго ўладальніка

chapter раалзел

chapter head/chapter heading/chap­ter title назоў раздзела

character 1) літара/знак; 2) шрыфт(канфігурайыя дітар ды іншых знакаў) ;

3)   герой/дзейная асоба

character count падлік знакаў (урадку)

character recognition распазнаванне знакаў і сімвалаў

character set 1) камплект шрыфту;

2)  набор сімвалаў

characters per inch (срі) колькаспь друкаваных знакаў на цалю

characters per line (срі) колькаснь знакаў у радку

characters per second (cps) колькасць знакаў (якія перадаюіша або друкуюййа) у секунду

charge 1) цана паслугі; 2) прызначайь цану за паслугі

chart рысунак (графік, дыяграма, схема)

cheap edition таннае выданне

check digit кантрольная лічба

chemac пітамп для аправы

chemical (wood) pulp драўнінная цэлю-

лоза

chief editor галоўны рэдакгар

chief of editorial office загадчык рэдак-

ІІЫІ

chipboard заменнік кардону

c.i.f. (cost, insurance and freight) СІФ

(кошт, страхаванне i фрахт)

circular letter цыркулярны ліст

circulation 1) абарачэнне; 2) наклад

circumflex accent знак націску “стрэшкай”

citation цытата

classified advertisements тэматычныя аб’явы

clause пункт (артыкул дамовы)

clean proof чыстыя аркушы

close up карэктурная пазнака “зменшыць прагал” (паміж часткамі слова)

closed market закрыты рынак

closeup фота буйным планам

cloth тканіна для аправы

clothbound кніга, апраўленая тканінай (імітайыяй тканіны)

CMYK (cyan, magenta, yellow, key) базавыя колеры (сіні, чырвоны, жоўты, чорны)

с/о гл. care of

coпрыстаўка, якая азначае “супольна” co-edition супольнае выданне

coated paper крэйдаваная папера coating крэйдаванне

coauthor 1) суаўтар; 2) пісайь у суаўтарстве

code код

coffee table book кніга (ілюстраваная) на століку для наведнікаў

cold call візіт (прадаўйа да незнаёмага кліента) без дамоўленасці

collaborate супрайоўнічань

collaboration супрайоўніцтва

collate правяраць падборку сшыткаў collating камплектаванне (кніжнага

блока}

collating mark кантрольная пазнака для камплектавання

collecting падборка (кампдектаванне накладкай}

collection зборнік

collective authorship калектыўнае

аўтарства

collector’s edition бібліяфільскае выданне

college bookstore кнігарня навучальнай літаратуры

colloguial guide размоўнік

collotype фотатыпія (бязрастравы спосаб друк^

colon двукроп’е

colophon 1) пасляслоўе; 2) выхадныя звесткі (у старадруках)

colour/color колер

colour bar кантрольная колеравая палоса

colour chart/colour separation set шкальны адбітак (фарбаў)

colour correction карэкцыя колеру

colour film каляровы слайд

colour plate клішэ для шматколернага друку

colour separation колерападзел

colour swatch узор колеру

colour transparency (С/Т) каляровы дыяпазітыў

coloured edge фарбаваны абрэз кнігі

coloured top фарбаваны верхні абрэз кнігі

column калонка

column rule калонлінейка

column-centimetre даўжыня калонкі ў сантыметрах

column-inch даўжыня калонкі ў цалях coming-and-going падвойны друк

comma коска

commentary каментар

comments заўвагі

commercial 1) рэклама па тэлебачанні;

2)  камерцыйны/гандлёвы

commercial publication фірмовае выданне

commission 1) замова; 2) рабіць замову;

3)  камісійныя выплаты

commission agent камісійны агент

commissioning editor 1) рэдактар-замоўйа; 2) рэдакгар-канйэптуаліст

compact disk (CD) кампакт-дыск

compact disk read-only memory (CDROM) кампакт-дыск толькі для счытвання

compact disk recordable (CD-R) кампакт-дыск для аднаразовага запісвання

compact disk re-writeable (CD-RW) кампакг-дыск для шматразовага запісвання

comparing счытванне

compatibility сумяшчальнаснь

compatible сумяшчальны

competing titles кнігі-спаборнікі (выданні адной і той жа кнігі, якія ажыццяўляюшіа рознымі выдавецтвамі і прадаюцца на адных і тых жа рынках па блізкіх йэнах}

competition спаборнііггва/канкурэнЦЫЯ

compilation 1) кампіляныя; 2)укладанне compiler укладальнік

complementary colours дадатковыя

колеры

complete works збор твораў

complimentary copy аўтарскі паасобнік

compose набірайь

composed matter набраны матэрыял (тэкст, формулы, табліцы і г.д.)

composition набор (працэс) compositor наборнік (аператар наборў) compulsory copy абавязковы паасобнік

computer кампугар

computer error памылка кампутара

computer graphics кампутарная графіка

computer hardware апаратнае забеспячэнне

computer listing кампутарная раздрукоўка

computer system кампутарная сісгэма computer typesetting кампутарны або аўгаматызаваны набор

computer-aided design (CAD) аўтаматызаванае праектаванне

computer-generated створаны з дапамогай кампутара

concertina fold фальнаванне гармонікам conclusion заканчэнне (завяршальная

частка твора)

condensed вузкі/шчыльны (шрыфт]

condition умова

conditions of sale умовы продажу conglomerate аб’яднанне

conjecture кан’ектура (у тэксталогіі — рэканструкцыя дэфектнага тэксту)

consignment кансігнайыя

consignment note накладная

consistency 1) кансістэнцыя; 2) шчыльнасць; 3) паслядоўнасць; 4) стабільнаснь

consolidated shipment зборная

пасылка

consortium кансорцыум

consultant кансультант

contact print кантактны друк

contact screen кантактны растр container кантэйнер

containerization перавозка ў кантэйнерах

containerize перавозіць у кантэйнерах contents/contents list змест

contents page старонка зместу

continued publication выданне з працягам

continuous stationery рулонная папера для друкарак (прынтэра^

continuous tone/contone 1) тон без рэзкіх пераходаў; 2) нерастраваная выява

contract 1) кантракт/дамова; 2) пад пісваць кантракт

contract prolongation падаўжэнне дамовы

contrast кантраст

contribution артыкул (ддя газеты іл' часопіса}

contributor 1) сталы супраноўнік (газеты, часопіса); 2) аўтар артыкула (у зборніку, часопісе, энйыклапедыі]

control 1) кантроль; 2) кіраванне;

3)  рэгуляванне; 4) кантралявань;

5) кіравайь; 6) стрымлівань

control copy кантрольны паасобнік

conventional printed sheet умоўны дру-

каваны аркуш

coordinate каардынаваць coproduction супольная вытворчасйь copublication супольная публікацыя copy 1) арыгінал; 2) копія; 3) капіяваць;

4)  паасобнік (кнігі, часопіса)

copy editing выдавейкая падрыхтоўка рукапісу

copy editor выдавецкі рэдактар (рэдактар, які рыхтуе рукапіс да друкў)

copy fitting 1) разлік палосы набору;

2)  уйісканне або разгонка тэксту (на зададзены фармат)

copy for the cover тэкст на вокладку copy-holder падчытвальнік (карэктар, які выконвае падчытванне}

copy-holding падчытванне

copy prep/copy preparation вычытванне (арыгіна/іа)

copyright 1) аўтарскае права; 2) пацвярджаць аўтарскае права (паведамленнем у кнізе); 3) ахоўваецца аўтарскім правам

copyright fee плата за права ўзнаўлення твораў (якія ахоўваюцца аўтарскім правам)

copyright infringement парушэнне

аўтарскіх правоў

copyright law закон пра аўтарскае права

copyright notice паведамленне аб ахове аўтарскага права

copyright sign знак аховы аўтарскага права ©

copywriter складальнік тэксту для рэкламы

copywriting складанне тэксту для рэкламы

corporate authors аўтарскі калектыў

correction 1) карэкіура; 2) праўка correction marks карэктурныя знакі corrigenda спіс памылак

cost 1)сабекошт; 2)цана; 3)кошт; 4)пралічвайь кошт; 5) каіптаваць

cost price йана продажу, роўная сабекошту

cost-cutting скарочаны (пра выдаткі)

cost-effective выгадны

costing падлік цаны продажу

counter pack паліца для паказу кніг у кнігарні

courier 1) кур’ер; 2) перадавайь праз кур’ера

course book падручнік

cover 1) вокладка; 2) аправа; 3) пакрываць вокладкай; 4) апраўляць

cover copy тэкст на вокладку

cover costs пакрываць выдаткі/акупляць

cover design эскіз вокладкі

cover material покрыўны матэрыял фля вокладкі або аправы)

cover price раздробная цана (кніп)

covering letter/covering note даку-

мент, які пацвярджае адпраўку тавару

срі гл. characters per inch

срі гл. characters per line

cps гл. characters per second

CRC гл. camera-ready copy crease 1) згін; 2) складка (дэфект} на роўнай паперы; 3) бігавайь; 4) рабіпь складку (дэфекЬ на роўнай паперы creasing бігаванне

credit 1) паступленне (грошай на рахунак\, 2) адзначэнне аховы правоў аўтара, мастака, фатографа і г.д.;

3)  паказваць уладальніка аўгарскіх правоў аўтара, мастака, фатографа і г.д.

credit balance станоўчы баланс credit control крэдытны кантроль credit limit ліміт крэдыту

credit line радок прыналежнасйі фзе называюіша аўтар, мастак, фатограф або арганізацыя, што далі ілюстрацыю)

credit note крэдыт-нота credit-worthy крэдьпаадольны creditor крэдытор

critical review рэйэнзія

crop 1) абразайь ілюстрацыю/кадраваш>; 2) “заразайь край”

cropping абрэзка (непатрэбных часгак) ілюстрацыі/кадраванне

cross-reference 1) крыжаваная спасылка (спасылка на іншае месца ў той жа кнізе)-, 2) рабінь крыжаваную спасылку

cross head/cross heading уразны падзагаловак

CRPU гл. camera-ready paste-up

CRT гл. cathode ray tube C/T гл. colour transparency cumulative index зборны паказальнік cursor курсор customer 1) пакупнік; 2) кліент customer file картатэка для рэгістрацыі (пакупнікоў, замоўйаў)

customer service department аддзел рэалізацыі

customs мытня

customs clearance мытны дазвол

customs duty мыта

cut 1) скарачэнне тэксту або ілюстрацыі;

2)  гравюра; 3) рэзкая паніжка (цэнаў, заработнай платы, занятасці); 4) скарачаць (тэкст, ілюстрайыю); 5) рэзка паніжань

cut and paste 1) мантаж арыгіналаў шляхам наклейвання; 2) перастаноўка часткі тэксту (пры апрайоўцы на кампутары)

cut flush абрэзванне краёў кнігі [разамз вокладкай)

cut line подпіс да ілюстрайыі

cyan цыян/сіні (колер у трыядзе'}

cylinder цыліндр

cylinder press плоскадрукавальная машына

Cyrillic alphabet кірыліца (славянскі алфавіт}

D

dagger “крыжык” фрукарскі знак)

daisy-wheel пялёсткавы шрыфтаносьбіт (“рамонак')

daisy-wheel printer друкавальная прылада з пялёсткавым шрыфтаносьбітам {“рамонкам”)

dash 1) праняжнік; 2) рыса/штрых

data дадзеныя/інфармайыя

data capture увядзенне дадзеных

data processing (DP) апрацоўка інфармайыі

database база дадзеных

database publishing база дадзеных для выпуску выдавецкай прадукйыі

date of publication 1) тэрмін выдання (выпуску} кнігі; 2) дата паступлення ў продаж; 3) дзень выпуску (газеты, часопіса)

DD гл. double densify disk

de luxe edition раскошнае выданне

deadline крайні тэрмін (выканання працы)

deal 1) угода; 2) пагадненне

deal with весці гандлёвы бізнэс (з кімнебудзь)

dealer дылер (агентпа куплі іпродажы)

debit дэбет

debit and credit дэбет і крэдыт

debit note дэбет-нота

debt запазычанасць фоўбі

debtor пазычальнік (той, хтовінныдоўг}

deckle 1) край; 2) шырыня аркуша (які выходзійь з варштата паперні)

dedicate 1) прысвячаць (каму-небудзь);

2)       выкарыстоўваць мэтава (толькі для вызначанай мэты)

dedication прысвячэнне

defective copy дэфектны паасобнік

deink 1) ачышчаць ад фарбы; 2) выда ляць друкарскую фарбу з паперы пры перапрайоўцы макулатуры

delete 1) выкрэсліваць; 2)сйіраць(загес)

deletion 1) выкрэсліванне; 2) сйіранне

(запісўі; 3) выкасаванае

delivery здача фукапісў) у выдавентва

delivery date дата здачы (рукапісў)

delivery instructions інструкцыі друкару або шытару

delivery note ведамасць выпуску

demand 1) патрэба; 2) попыт; 3) патрабаванне (аплаты); 4) патрабавань

density 1) аптычная шчыльнасць;

2) шчыльнасйь пачарнення (адбітка)

department (dept) 1) бюро; 2) аддзел;

3) цэх

department head/department mana­

ger загадчык аддзела

depreciation уйэнка

dept гл. department

depth of page даўжыня палосы набору (ад загалоўка ui калонтытула да калонлічбы)

descender ніжні вынасны элемент лі-

тары

design 1) афармленне выдання; 2) эскіз (будучай кнігі, старонкі або вокладкі); 3) распраноўвайь/праектаваць

designer 1) канструктар; 2) дызайнер desk editor вьшавецкі рэдактар

desktop publishing (DTP) настольная выдавецкая сістэма

despatch 1) адпраўленне тавару кліенту;

2)  адпраўлянь тавар кліенту

Dewey decimal classification дзесятковая класіфікацыя Д’юі

diacritical marks/diacriticals/ diacri­tics дыякрытычныя знакі

diaeresis/dieresis трэма (дзве кропкі над галоснай)/уш\я\р

diagram 1) дыяграма/схема/графік;

2) макет (схема) шыхтавання

diapositive дыяпазітыў

dictionary слоўнік

die словалітная матрыца

die stamping 1) цісненне (йпампам); 2) высечка (штампам); 3) тампадрук

digest 1) агляд; 2) дайджэст; 3) зборнік digipad прылада для ўвядзення графічных дадзеных

digital computer лічбавая вылічальная машына

digitize пераводзіць у лічбавую форму (лраводзшь лічбавае кадаванне)

dimension памер

diphthong дыфтонг

diplomatic edition дыпламатычнае выданне

direct 1) кіраваць; 2) просты (без перашкодау)

direct access просты (беспасярэдні) доступ

direct mail рэклама па пошце

direct screening простае растраванне

direct selling беспасярэдні продаж (пакупніку)

direct-entry phototypesetting фотанабор на клавіятуры

direction кірунак

direction line норма

directions for use інструкйыя

directory 1) адрасная кніга; 2) даведнік;

3) картатэка кліентаў

disc/disk 1) дыск (магнітны); 2) дыскета disclaimer адмова (ад алказнасйі) discount 1) паніжка; 2) рабіць паніжку discretion 1) свабода дзеянняў; 2) выбар disk drive дыскавод

disk operating system (DOS) дыскавая аперацыйная сістэма

dispatch/despatch 1) адпраўленне та вару кліенту; 2) адпраўляць тавар кліенту

display 1) выява тэксту на маніторы; 2) паказ/дэманстрацыя; 3) паказваць;

4)  выстаўлянь

display pack/display box модуль для паказу тавару (у краме)

display stand/display unit 1) стэнд;

2)  вітрына (лля кніг)

distribution распаўсюджванне

distribution costs выдаткі на распаў-

сюджванне

distribution network сетка распаўсюджвання (гакдлёвая)

distributor 1) гандлёвая фірма; 2) размеркавальнік (цылінлр)

division аддзел

documentary edition дакументальнае выданне

door-to-door раз’язны (гандаль) DOS гл. disk operating system dot 1) кррпка; 2) растравы элемент dot etching падтраўліванне растравых

кропак

dot-for-dot reproduction растравая рэпрадукцыя паўтонавага адбітка

dot-matrix printer матрычкая друкарка/матрычны прынтэр

dots per inch (dpi/d.p.i.) колькасць кропак на цалю (раздзяляльная здольнасць расгра)

double bum раздзельнае капіяванне (з прыводкай штрыхавой і растравай выявы)

double column падвойная калонка

double density падвойная шчыльнасць запісу

double density disk (DD) дыскета з падвойнай шчыльнасцю заггісу

double inverted commas двукоссе {“лапкі”)

double page spread/double spread разгорт

double quotes 1) двукоссе; 2) брань y двукоссе

down time страчаны час

DP гл. data processing

dpi/d.p.i. гл. dots per inch

draft 1) чарнавік; 2) праект; 3) рабіпь накіды

drawing 1) малюнак; 2) рысунак

dress фальбона (набор часткі палосына завужаны фармат для размяшчэння побач малюнкаў, габлій, рубрык)

drier/dryer сушыльная машына drill свідраваць

drive out разгонка радкоў (падвышэнне аб'ёму выдання за кошт павелічэння кегелю, міжрадкоўя, спускаў і г.д.)

driver павадыр (праграма, якая забяспечвае ўзаемадзеянне кампутарных прыладаў)

dropped (chapter) heads загалоўкі з спускам

drum scanner йыліндравы сканэр

dry-transfer lettering/dry-transfer

process выраб надпісаўздапамогай пераваднога шрыфту

dryer/drier сушыльная машына

DTP гл. desktop publishing

due 1) чаканы; 2) павінны быць

dues адкладзеная замова на кнігі (ла паступлення новых)

dummy copy аб’ёмны макет (кнігі)

dump bin 1) бункер-крама; 2) дэманстрайыйная (кніжная) стойка

duotone 1) дзвюхфарбавая рэпрадукцыя; 2) дуплекс-аўтатыпія

duplicate 1) дублікат; 2) копія; 3) капіявапь; 4) памнажайь

duplicate a film рабіць копію плёнкі

duplicate a letter памнажаць дакумент

duplicate film копія плёнкі

duplicate title контртытул

duplication рэпрадукаванне

dust cover/dust jacket/dust wrapper супервокладка

dwarf edition мініяцюрнае выданне

dye 1) фарбавальнік/фарба; 2) фарбавань

dye-line copying геліяграфія

E

edge абрэз (кнігі)

edge colouring/edge staining фарбаванне абрэзу

edit рэдагавайь

editing літаратурная праўка/рэдагаван-

не

editing process рэдакцыйны прайэс

editing terminal рэдакгарскі тэрмінал

edition 1) выданне; 2) наклад; 3) выпуск

(газеты'і

edition for the blind выданне для сля-

пых

edition in a book form кніжнае выданне

editor рэдакгар

editor-in-chief галоўны рэдактар

editorial 1) рэдактарскі; 2) рэдакйыйны

editorial correction/editorial revise

рэдактарская праўка

editorial counsil рэдакйыйная рада

editorial department 1) выдавейкі ад-

дзел; 2) рэдакпыя (выдавейтва)

editorial office рэдакцыя (газеты)

educational 1) навучальны; 2) адукацыйны

educational contractor выдавецтва,

якое выдае навучальную літаратуру

educational edition навучальнае вы-

данне

educational publisher выдавец навучальнай літарагуры

electronic composition электронны набор

electronic mail (e-mail/email) электронная пошта

electronic point of sale/electronic point-of-sale (EPOS) электронная гандлёвая кропка

electronic publishing выданне (кнігі часопісаў у электроннай форме

electronic scanner электронны сканэр electrostatic printing электрастатычны друк

ellipsis шматкроп’е (паказвае на адсутнасйь часткі тэкстў

ет эм (адзінка шырыні літары} e-mail/email гл. electronic mail emboss выціскаць рэльеф emphasis вылучэнні тэксту emulsion эмульсія emulsion side эмульсійны бок еп эн (палова шырыні эм) encyclopaedia/encyclopedia энцыкла-

педыя

end matter матэрыял пасля асноўнага тэксту (кніп^

endnote вынаска (заўвага йі бібліяграфічная спасылка пры канйы раздзела або кнігі]

endpaper/endsheet форзац engraving гравюра

enlarge павялічвань (фота) enlarged edition дапоўненае выданне enlargement павелічэнне (фота) entitle 1) даваць права (на што-небудзь);

2)  называць (кнігў)

entry артыкул (j/ слоўніку, энцыклапелыі, даведнікўі

epigraph эпіграф

epilogue эггілог

EPOS гл. electronic point of sale

errata slip/erratum slip спіс памылак

друку

erratum памылка друку

error памылка

essay эсэ, нарыс

establish 1) устаноўліваць; 2) адчыняць/ засноўвань

establishment прадпрыемства estimate 1) айэнка; 2) ацэньваць estimate for a job рыхтаваць каштарыс estimated прыблізны/меркаваны estimation айэнка/папярэдні разлік estimator складальнік каштарысу even pages цотныя старонкі

even working кратная (аркушў) колькасць старонак

excerpt 1) вытрымка (з тэкстўі; 2) асобны адбітак

exclamation mark клічнік

exclusion clause пункт (у страхавым полісе або гарантыі), які змяшчае выняткі

exclusive agreement эксклюзіўнае пагадненне

exclusive right эксклюзіўнае права exemption вызваленне

exercise book задачнік exhibition выстава

exhibition room/exhibition hall дэманстрацыйнае памяшканне (пакой, зала)

exhibition stand дэманстрацыйны стэнд exhibitor удзельнік выставы

expanded type шырокі шрыфт expense выдаткі

expenses службовыя выдаткі

expire сканчаіша (пра тэрмін дзеяння дакумента)

expiry date дата сканчэння explication эксплікайыя/легенда (тэкст, які тлумачыйь значэнне сімвалаў і ўмоўных знакаў на картах, ілюстрацыях, у формулах)

exploit 1) эксплуатавайь; 2) выкарыстоўваць у сваіх інтарэсах

export 1) экспарт; 2) экспартныя тавары;

3)экспартавайь

export edition экспартнае выданне export licence ліцэнзія на экспарт

exposure вытрымка/экспазіцыя (фота) extended credit доўгатэрміновы крэдыт extension 1) камутатар; 2) нутранытэле-

фон; 3) адтэрміноўка

extent колькасць старонак (у кнізе)

extra дадатковы

extract 1) цытата/вынятак (з тэкстўп

2) выбіраць цытату

F

 1. + с. гл. folded and collated

face гарнітура

facing page супрайьлеглая старонка

facing pages старонкі разгорту

facsimile факсіміле

fair trading/fair dealing сумленны біз

нэс

family гарнітура шрыфту

fanfold фальцаванне веерам

faulty copy дэфектны паасобнік

feature сенсацыйны артыкул

fee ганарар/узнагарода

feedback вывучэнне думкі спажыўйа

feeder падавальны механізм

felt side правы бок

festive publication юбілейнае выданне

f + g гл. folded and gathered

fibre/fiber валакно

fiction мастацкая літаратура

figure 1) рысунак (графічная выява);

2) лічба

file 1) тэчка; 2) файл; 3) захоўвайь дакументы ў вызначаным парадку; 4) уводзіць дадзеныя ў файл

file copy 1) копія дакумента; 2) архіўны паасобнік [паасобнік выдадзенай кнігі, якізахоўваешіаўбібліятэцывы даўца)

filigrane/filigree вадзяны знак/філігрань

filler друкарскі матэрыял для запаўнення пустотаў на палосе

film 1) фотаплёнка/фотастужка; 2) фотарэпрадукаванне арыгінал-макета

film assembly мантаж плёнак

film make-up шыхтаванне плёнак

film rights права на экранізацыю

film setting фотанабор

filter фільтр

final demand апошняе патрабаванне

(перад спагнаннем аплаты праз суд) final draft рукапіс, гатовы да набору final proof/final revise падпісны карэк-

турны адбітак

finance 1) акйыянерны і пазыковы капітал; 2) фінансавайь

financial year фінансавы год

finish 1) сканчаць; 2) шытаваць (рабіпь аправу, апраўляць)

finished goods гатовая прадукцыя

finishing 1) брашуравальна-іпытарская

праца; 2) аздабленне

firm 1) фірма; 2) йвёрды; 3) нязменны

firm order цвёрдая замова

firm publication фірмовае вьшанне firmabinder тэчка

first cost/first price выдавецкі сабе-

кошт

first edition першае выданне

fit 1) міжлітарны прагал; 2) кампанаванне палосы

fixed costs цвёрды (фіксаваны) кошт fixing вызначэнне (цаны)

flag 1) сцяжок; 2) пазнака; 3) пазна-

чайь/адзначайь

flap клапан (дэталь супервокдадіф flat back простая спінка (аправы) flat plan 1) раскладка; 2) план кнігі;

3) схема мантажнага аркуша

flatbed плоскадрукавальны

flatbed cylinder press плоскадрука-

вальная машына

flexiback binding змацаванне блокаў на клей

flier/flyer рэкламная ўлётка floppy disk гнуткі дыск (дыскета)

flow chart/flow diagram схема паточнага тэхналагічнага працэсу

fluorescent флюарэсцэнтны

flush left or flush right выроўніванне радка ўлева або ўправа

flyleaf форзац

fly-sheet улётка

fly-title шмуйтьпул/нутраны тьпул

FOB гл. free on board

foil фольга

fold 1) фальй; 2) фальцавайь

fold-out уклейка-разгорт

folded and collated (f+c)/folded and gathered (f+g) “сфальйаваныя i naдабраныя” (паапісныя аркушы)

folded sheet сшытак (частка кніжнага блока)

folder 1) тэчка-хуткасшывальнік; 2) буклет

folding фальцаванне

folding machine фалшавальная ма-

шына

folio 1) фаліянт (выданне, фарматякога складае 1/2 папяровага аркуша);

2) калонлічба

follow style “аднатыпны набор” (карэктурная пазнака)

font/fount 1) шрыфт; 2) камплекг шрыфту

foot “хвосцік” (палосы)

foot margin ніжняе поле (старонкі)

footnote падрадкоўнік (зноска)

foredge margin пярэдняе (вонкавае) поле

foredge/fore-edge пярэдні край абрэзу

foreign language rights права на пераклад кнігі на замежную мову

foreign rights вонкавае права (права на камерцыйнае выкарыстанне твора ў іншых краінах)

foretitle авантытул

foreword прадмова

forfeit 1) канфіскацыя; 2) пазбаўленне (чаго-небудзь), 3) канфіскоўвайь;

4) пазбаўляць

form 1) форма [аакумента\, 2) друкарская форма; 3) бланк

format 1) фармат; 2) памер старонкі;

3)  фарматаваць

formation факгура паперы

forme 1) форма (друкарская); 2) штамп

forthcoming 1) рыхтуеіша да друку; 2) выходзіць з друку

forward 1) паслайь; 2) авансавы forward stock аператыўны запас foundry proof падпісны карэктурны

адбітак

four-colour чатырохколерны

four-colour printing/four-colour pro­

cess чатырохколерны друк

fraction дроб

free copy дармавы паасобнік

free deposit copy бясплатны абавязковы паасобнік

free of charge publication бясплатнае выданне

free of royalty edition безганарарнае выданне

free on board (FOB) франка-борт freelance пранаваць па-за штатам freelancer пазаштатны супраноўнік freight 1) фрахт; 2) коштперавозкі; 3) адпраўляць груз

freight charges/freight rates грузавыя кошты

freight costs транспартныя выдаткі friar сляпы друк

front and back boards пярэдняе i задняе вечкі аправы

front cover пярэдняя старонка вокладкі

front flap/front jacket flap пярэдні клапан супервокладкі

front matter матэрыял перад асноўным тэкстам (кніп)

front-end system сістэма апрайоўкі тэксту да набору

frontispiece франгыспіс

frontlist каталог выданняў (запланаваных да друку)

fulfil/fulfill выконвань

full binding суцэльнае вечка аправы

full bound book кніга ў суйэльнай аправе

full colour насычаны колер

full leather binding цалкам скураная аправа

full-page plate укладка (аркуш, які ўкладваеййа ў выланне)

full point/full stop кропка

full-scale поўны

full-time поўны працоўны час

function 1) службовыя абавязкі; 2) праца; 3) каманда (у кампутары); 4) прайаваць; 5) функцыянавайь

furnish 1) папяровая маса; 2) зарадка рулона

G

galley/galley proof 1) гранка; 2) адбітак гранкі

gap in the market незадаволены попыт

gatefold “веснічкі” (аркуш падвойнага

фармату з фалыіам спераду блока) gather камплектаваць (кніжны блок) gathering камплектаванне (кніжнага

блока)

general book паспалітая кніга (кніга для

масавага кола чытачоўі

general list каталог паспалітых кніг

general publishing выданне паспалітых

кніг

generate ствараць (праграмы)

gentleman’s agreement/gentlemen’s

agreement джэнтльменскае пагадненне

get-in увагнанне (скасаванне канцавых радкоў абзайа)

get-up афармленне выдання (мастайкімі і паліграфічнымі сролкамі)

ghost/ghost writer літаратурны парабак (аўгар, які піша за іншага); 2) пісаць за іншага

gift edition падарункавае выданне/сувенірнае выданне

gilding пазалота gilt пазалочаны gilt-edged з залатым абрэзам gloss глянцаванне

gloss art paper глянцаваная крэйдаваная папера

glossary словаспіс

glossy 1) фота на глянцавай паперы;

2) глянцавы

glue 1) клей; 2) склейваць

go-ahead 1) ухвала; 2) згода goffering сляпое цісненне gold blocking цісненне золатам gold foil залатая (бронзавая) фольга golden section залатое сечыва

golfball typewriter друкарка (прынтэр) з сферычнай шрыфтавой галоўкай

grain 1) зярністасць; 2) кірунак валокнаў

grain direction падоўжны кірунак адліву паперы

gram/gramme грам

grammage шчыльнасць (паперы) graph графік

graphic графічны

graphic artist/graphic designer графік-афармляльнік

graphics 1) графіка; 2) графічны матэрыял

graphics pad графічны электронны планшэт

graphics terminal графічны тэрмінал graphics VDU графічны дысплей gratis бясплатны/дармавы

gratis copy дармавы паасобнік

grave accent знак націску злева-направа

gravure 1) гравюра; 2) глыбокі друк

Greek alphabet грэйкі алфавіт

grey literature выданне для службовага карыстання

grid сетка

gripper edge край аркуша, які заціскаецца захопамі

gross margin валавая маржа

gross profit валавы прыбытак groundwood драўнінная маса guesstimate падлічвапь (прыблізна айэньвайь)

guide/guidbook праваднік (лаведкавае выданне)

guillotine рэзальная машына (разак) з адным нажом; 2) рэзаць; 3) абразайь (паперу)

gum 1) раслінны клей; 2) клеійь

gutter 1) спінкавае поле на разгорйе (прагалпаміжпалосамінаборў\ 2)прагал паміж калонкамі

gutter margin нутраное поле/спінкавае поле

н

H&J program гл. hyphenation and jus­tification program

half-title шмуцтытул/нутраны тытул half-yearly адзін раз на паўгода

halftone block растравае клішэ

halftone/half-tone (ht) 1) растравая (паўтонавая) выява; 2) растравая рэпрадукцыя

halftone screen растр

hand mould сетка (для ручнога адліву паперы)

hand-setting ручны набор

hand binding ручная аправа

handbook даведнік

handling charge цана ўпакоўкі і перасылкі

handling charges выдаткі на перасылку тавару

handmade paper папера ручнога адліву handout тэкст заявы для друку handwriting 1) рукапіс; 2) почырк

handwritten рукапісны

hard copy 1) раздрукоўка: 2) “цвёрдая” коггія

hard disk цвёрды дыск

hard-sized paper моцна праклееная папера

hardback кніга ў аправе

hardback rights права на выданне ў аправе кнігі, што выходзіла пад вокладкай

hardbound у аправе

hardcover edition кніга ў аправе

hardware 1) апаратныя сродкі; 2) апаратнаезабеспячэнне; 3) кампутарнае абсталяванне

hardwood pulp папяровая маса з драўніны лісцевых пародаў

head 1) рубрыка; 2) галоўка (табліцы);

3) кіраўнік

head buyer асноўны пакупнік

head margin 1) верхняе поле; 2) галоўка

head of department кіраўнік аддзела

headband 1) каптал; 2) застаўка на пачатку кнігі

headed paper бланк установы

heading загаловак/рубрыка

headline калонтытул

headword загалоўнае слова (уартыкуле слоўніка)

heat sealing гарачае змайаванне heliography геліяграфія

hickey/hicky нявысахлая фарба

high-resolution (hi-res) высокая раз-

дзяляльная здольнасць

hi-res гл. high-resolution

histogram гістаграма

hot metal composition/hot type “rapaчы" (металічны) набор

house corrections выдавейкая праўка house style стыль выдавептва

ht гл. halftone

hype рабіць шумную рэкламу

hyphen 1) злучок; 2) пісаць праз злучок hyphenation перанос (слова)

hyphenation and justification prog­ram (H&J program) праграма neраносу i выроўнівання (выключкі) тэксгу

I

illustrate ілюсграваць

illustration 1) ілюстрацыя; 2) рысунак;

3) малюнак

illustrator мастак-ілюстратар

image 1) выява; 2) імідж

image area поле выявы

image scanner малюнкавы сканэр (прыстасова для сканавання выявау)

imitation імітацыя

imitation art paper імітайыя крэйдаванай паперы

imitation cloth імітацыя тканіны

impact printer прыстасова для кантактнага друку

imperfection 1) недахоп; 2) дэфект

imperial імперыял (ангельскі фарматпаперы: 30x22 цалі)

import 1) імпарт; 2) імпартаваць

import duty мыта на імпарт

import licence/import permit ліцэнзія на імпарт

imports артыкулы імпарту

impose складаць схему спуску палосаў

imposed page proofs 1) спробны адбітак; 2) макет

imposition макетаванне спуску палосаў

imposition scheme схема спуску палосаў

impression 1) наклад; 2) завод (частка накладў}; 3) адбітак; 4) нісненне

impression cylinder друкавальны цыліндр

imprint 1) выхадныя звесткі; 2) выхадныя дадзеныя (месйа выдання, выдавентва і год выдання}

in advance папярэдне

in copyright ахоўваецца аўгарскім пра вам

in print у наяўнасйі і ў друку

in stock наяўны на складзе

in-house на сваім прадпрыемстве

indent/indention 1) водступ; 2) пачы-

наць з водступу

indentation 1) абзац; 2) вылучэнне абзаца

index 1) індэкс/паказальнік; 2) складаць паказальнік

India paper індыйская папера

indirect costs/indirect expenses ус-

косныя выдаткі

industrial edition вьггворчае выданне

information technology (IT) інфарма-

цыйная тэхналогія

infra-red інфрачырвонае выпраменьт

ванне

infringe парушаць (закон, права) infringement парушэнне (закону, права) infringement of copyright парушэнне

аўтарскіх правоў

initial 1) ініцыял (пачатковая літара тэксту раздзела павялічанага памеру);

2) ставіць ініцыялы

initial print run пачатковы наклад

initials інійыялы (скарот імя, прозвішча да пачатковых літар)

injunction забарона

ink 1) чарніла; 2) друкарская фарба;

3) наносійь фарбу

ink jet printer струменны прынтэр

ink jet printing/ink-jet printing фарбаструменны друк

ink rub размазванне фарбы (на старонках)

ink set-off адбіванне (дэфект друку, пераход фарбы з наступнага адбітка на папярэдн!)

inking зафарбоўванне (нанясенне фарбы на друкарскую форму)

inner book кніжны блок

inner margin нутраное поле

input 1) увод дадзеных (у кампутар) ;

2) уводзіць дадзеныя (укампутар)

insert 1) укладка (укнізе або газейе); 2) дадатак; 3) дадавапь

insertion устаўка

inset 1) урэзка (пераа артыкулам або на карйе); 2) уклейка

inside margin нуграное none

inside title шмуцтытул/нуграны тытул

inspection copy кантрольны паасобнік

instalment/installment 1) частка (накладў)-, 2) чарговая выплата (у растэрміноўкў)

integrated book кніга з ілюстрацыямі ў тэксце

intellectual property інтэлектуальная ўласнасць

interactive дыялогавы

interest-free credit беспрацэнтавая

пазыка

interface інтэрфэйс (сістэма ўніфікаваных сувязяў і сігналаў, праз якія ўсе прыладыкампутара злучаюййа паміж сабою)

interlinear space/interline spacing міжрадкоўе/інтэрліньяж

International Organization for Stan­dardization (ISO) Міжнародная apганізацыя па стандартызацыі (ISO)

International Standard Book Number

(ISBN) міжнародны стандартны кніжны нумар (ISBN)

International Standard Serial Num­

ber (ISSN) міжнародны стандартны нумар серыйнага выдання (ISSN)

Internet Сеціва

interpret перакладаць (вусна)

introduction/intro 1) уводзіны; 2) лістрэкамендацыя

inventory 1) наяўнасць; 2) інвентарызацыя

inverted commas двукоссе investment актывы

invoice 1) рахунак; 2) выстаўляйь рахунак

invoicing выстаўленне рахунку

issue 1) выпуск; 2) выпускайь/выдавань

italic/ital 1) курсіўны; 2) курсіў

ivory board тонкі двухпластовы кардон

J

jacket 1) супервокладка; 2) пакрывайь (кнігў) супервокладкай

jacket artwork арыгінал супервокладкі

jacket blurb рэклама кнігі на супервокладцы

job title пасада

jobber (US) гуртавы гандляр кнігамі

joint змайаванне (блока)

joint author суаўтар

joint authorship суаўтарства

joint imprint выхадныя дадзеныя на супольным выданні

joint publication супольнае выданне

joint venture супольнае прадпрыемства

journal спецыялізаваны часопіс

journalist журналіст

journey order замова кнігарні гандлёваму агенту

justification выроўніваннерадкоў (справа і злева)

justify выроўніваць радкі

juvenile 1) дзіцячая кніга; 2) дзійячы

к

К гл. kilobyte

kerning кернінг (рэгуляванне міжлітарных інтэрвалаў паміж пэўнымі суседнімі знакамі)

key 1) клавіша; 2) друкаваць (на кампутары або канцылярскай машынцы)

key in увядзенне дадзеных з клавіятуры keyboard 1) клавіятура; 2) уводзійь дадзеныя з клавіятуры

keyboard operator аператар, які працуе на клавіятуры

keyline 1) абрыс; 2) эскіз keystroke націсканне клавішы keyword ключавое слова kilobyte (К) кілабайт (1024 байты) knife fold нажавы фальц

kraft paper крафт-папера (трывалаяпапера для ўпакоўкі}

L

label 1) этыкетка; 2) наклейваць/прымацоўваць (этыкеткўі

labelling прымацаванне этыкетак labour costs выдаткі на аплату працы laid paper папера “вержэ”

laminate ламінаваць

lamination ламінаванне

landscape format альбомны фармат

language мова

lapse траціць моц/сканчацца(аб праве)

large print ЬоокДагде type book кні-

га вялікага фармату

laser printer лазерная друкарка/лазерны прынтэр

lateral reversal пераварочванне (выявы) злева направа

Latin alphabet лайінскі алфавіт/лацінка

launch 1) выпуск (у продаж)-, 2) выпускаць (у продаж)

lay out 1) рабіць макет; 2) выстаўляць тавары

layout 1) макетаванне; 2) шыхтаванне;

3) выстаўленне (таварў)

гл. lower case

lead time час на выкананне замовы

leading 1) міжрадкоўе/ інтэрліньяж;

2) набор на шпоны

lead out 1) рабійь прагал; 2) ставійь

шпоны

leaf аркуш (паперы)

leaflet аркушовае выданне

learned journal акадэмічны часопіс

leather-bound book кніга ў скураной аправе

left-hand page левая старонка

legal charges/legal costs/legal expen­

ses ганарары юрыстам

legal deposit copy абавязковы паасобнік

legend легенда/эксплікацыя (тэкст, які тлумачыць значэнне сімвалаў і ўмоўных знакаўна картах, ілюстрайыях, у формулах)

length аб’ём (кнігі)

length of type page line фармат радка

. набору

letter of credit акрэдытыў

letter of reference ліст-рэкамендацыя

letter space міжлітарны прагал

letter spacing разрадка

letterhead/letterheading друкаваны загаловак (на аркушы паштовай паперы)

lettering каліграфія

letterpress 1) высокі друк; 2) машына для высокага друку

letterpress edition тэкставае вы-

данне

librarian бібліятэкар

library бібліятэка

library supplier пастаўнік кніг у біблі-

ятэку

licence /license ліцэнзія/дазвол licensee уладальнік дазволу І/ііцэнзіі)

lifetime edition прыжыцйёвае вы-

данне

ligature лігатура

lightweight cardboard (Iwc) няшчыльны кардон

lightweight paper няшчыльная папера

limited edition малое выданне (выданне кнігі невялікім накладам)

limp binding мяккая аправа

limp-bound edition/limp edition выданне ў мяккай аправе

line 1) лінія; 2) радок

line artwork чорна-белы штрыхавы малюнак

line block штрыхавое клішэ

line copy чорна-белы штрыхавы малюнак

line drawing шгрыхавы малюнак

line engraving штрыхавое клішэ

line illustration штрыхавая ілюстраііыя

line justification выроўніванне радкоў (па фармапе)

line length фармат радка набору

line spacing разгонка радкоў (падвышэнне аб’ёму выдання за кошт паведічэння кегелю, міжрадкоўя, спускаў і г.д.)

lineage падлік колькасйі радкоў

list каталог кніг

list of contents змест

list-building 1) намінал ; 2) цана згодна з каталогам

literal 1) літарны; 2) літаральны; 3) памылка 1/іітарная)

literary agency пасярэдніцкае літаратурнае агенцтва

literary agent літаратурны агент

literary interpretation літаратурны запіс (форма суаўгарства)

lithography/Iitho літаграфія

logo фірмовы знак

logotype лагатып

long grain падоўжная валакністасць (лаперы}

long primer корпус (шрыфт кегелю

10 пунктаўі

look out падбіраць (кніп)

loose cover супервокладка

loose-leaf book 1) блок на счэпках; 2) несшытаваная кніга

lower case (1с) радковыя літары

lump sum поўная сума

Iwc гл. lightweight cardboard

м

М гл. megabyte

machine direction 1) падоўжны кірунак (адлівупаперы); 2) машынны кірунак (валокнаў паперы)

machine-coated paper папера машыннага крэйдавання

machine-finished paper (MF paper)

папера машыннай гладкасці

machine-glazed paper (MG paper)

гладкая аднабаковая папера

machine-readable codes коды, якія

счытвае кампугар

machining выраб адбітку на друкарскім прэсе

magazine часопіс

magenta чырвоны/пурпуровы (у трыядзе)

magnetic tape/mag tape магнітная

стужка

mail-order тавары праз пошту

mail order catalogue/mail-order ca­talogue каталогтавараў праз пошту

mail-order firm/mail-order house фір-

ма, якая прадае тавары праз пошту

mail-order selling/mail-order sales продаж тавараў праз пошту

mail shot паштовая рэкламная ўлётка

mailing list спіс адрасоў кліентаў

main line новы радок

mainframe (computer) йэнтральны кам-

путар

make ready 1) настройвань; 2) рыхтавайь фа друкў)

make up шыхтаваць {фармаваць па/іосы набору з тэксту, ілюстрайый, табпіці г.д. на пэўны фарма^

make-up editing тэхнічнае рэдагаванне

making-up шыхтаванне

management 1) кіраванне; 2) кіраўніц-

тва

management accounts фінансавая інфарманыя для менеджэра

manager кіраўнік/менеджэр

managing director распарадчы дырэктар

manual 1)даведнік(дастасоўны); 2)ручны manufacturing машынная вытворчасйь manufacturing costs сабекошт вырабу тавару

manuscript (MS) рукапіс

manuscript deposition дэпанаванне рукапісу

manuscript preparation for printing тэхнічная падрыхтоўка выдавецкага арыгінала да вьггворчасці (вычытка, тэхнічнае рэдагаванне і г.д.)

manuscript reading вычытка

many-volumed set шматтамовае выданне

marble endpapers мармуровая папера для форзайаў

margin 1) none (на старонцы); 2) запас прасторы або часу

marginalia 1) маргіналіі (заўвагі на палях выдання або рукапісў)-, 2) ліхтарык (рубрыка, размешчаная на полі старонкі)

mark down паніжаць (цанў)

mark down a price паніжаць цану/рабіць паніжку

mark up 1) рабіць макет (схематычны)-, 2) падвышань (йанў)

marker pen маркер

market 1) рынак; 2) рынак збыту

market research рынкавыя даслед-

ванні

marketing маркетынг

marketing manager кіраўнік службы маркетынгу

marketing policy/marketing plans

маркетынгавая палітыка/маркетынгавае планаванне

marks індэксы (палрадковыя і надралковыя знакІ)

masking tape ліпкая стужка для маскавання

mass market paperback кніга ў папяровай вокладцы (лля масавага рынкў)

mass media сродкі масавай інфармацыі

master copy арыгінал

match 1) узгадненне (колеру, памеру і г.л.); 2) падбіраць

material(s) 1) матэрыял; 2) сыравіна

matrix матрыца

matrix printer/dot printer кропкавая друкарка

matt art paper матавая крэйдаваная папера

matt finish paper матавая папера matt/matte матавы

matter арыгінал

mean line сярэдняя вышыня шрыфту (без вынасных элементаў)

MB гл. megabyte

measure шырыня слупка

mechanical 1) механічны; 2) машынны

mechanical paper папера з неапрацаванай драўніны

mechanical pulp драўнінная маса

mechanical reproduction апаратнае рэпрадукаванне

media сродкі масавай інфармайыі

medium 1) сродак/спосаб; 2) сярэдні/ прамежкавы

megabyte (М, MB) мегабат (1024 кілабайты)

memorandum запіс на памянь

memorial edition памятнае выданне

memory памяць (кампутара)

menu меню (кампутара)

menu-driven software праграмы ў рэжыме меню

merchandise 1) тавар; 2) гандляваць

merchandising rights права на выкарыстанне вобразаў герояў тэлеперадач і кніг для выпуску тавараў

merge 1) злучайь/аб’ядноўваць; 2) кампанавайь (файлы)

metal paper фольга

method of edition метад выдання (xaрактар рздакцыйна-выдавейкага прайэсў)

methods handbook практыкум фавучальнае выданне)

metric system (the) метрычная сістэма

MF paper гл. machine-finished paper MG paper гл. machine-glazed paper microcomputer мікракампутар microfiche мікрафіша (мікраграфічны носьбіт інфармайыі}

microfilm мікрафільм micrographics мікраграфія microprocessor мікрапрацэсар

mill finishing машыннае глянйаванне (паперы)

millboard тоўсты кардон mimeograph рататар miniature edition мініяцюрнае вы-

данне

minicomputer мінікампутар

minion міньён (шрыфт кегелю 7 пункгай

miniweb вузкаролевая афсетная машына

miscellanea зборнік мяшанага зместу (з творамі рознага родуабо відулітаратуры, напрыклад паэзія, проза, мемуары, ліставанне)

misprint 1) памылка друку; 2) няправільна надрукавайь

misregister несупадзенне фарбаў (дэфект друкў)

mock-up макет натуральнага памеру (як у будучай кнізе}

modem мадэм

moire муар (дэфект растравай выявы ад яе паўторнага рэпралукавання)

moisture content of paper вільготнасць паперы

monitor 1) манітор; 2) кантралявайь/ назіраць

monochrome аднакодерная выява

monograph манаграфія

montage фотамантаж

moral right маральнае права (асабістае немаёмаснае права)

motherboard/mainboard матчыная

плата

motto эпіграф

mould-made paper папера ручнога вырабу

mount 1) падкладка/аснова; 2) замацоўваць (на падкладцы)

mouse “мыш” (кампутарная прылада)

MS гл. manuscript

multi-disk reader універсальны дыс-

кавод

multicolour шматкодерны

multilingual шматмоўны

multiplexor мультыплексар

multivolume edition шматгамовае вы-

данне

N

NE гл. new edition

negative негатыў

negative film негатыўная плёнка

negative reading film негатыўная чы-

тэльная плёнка (злюстраной выявай) negotiate весці перамовы/дамаўляцца negotiation перамовы

net 1) нета (чыстаявага\, 2) чысты даход;

3) прыносіць чысты даход net book кніга па цвёрдай йане net margin чысты прыбытак net price цвёрдая йана net profit чысты прыбытак net receipts чыстая выручка net sales колькаснь прададзеных па-

асобнікаў (акрамя вернутых і папсаваных)

network 1) сетка; 2) схема; 3) стварайь сетку

network card сеткавая картка network printer сеткавая друкарка new edition (NE) новае выданне newsletter інфармацыйны бюлетэнь newsprint газетная папера nick сігнатура

non-book materials друкаваныя матэрыялы не ў выглядзе кнігі

non-bookshop outlets някніжныя крамы, якія гандлююць кнігамі

non-lining figures лічбы, не роўныя па вышыні з загалоўнымі літарамі

non-net уцэнены

nonpareil нонпарэль (шрыфт кегелю

6 пунктаў)

non-payment нясплата

non-returnable незваротны

non-fiction дакументальная або навуковая літаратура

norm стандарт

normative publication нарматыўна-

вытворчае выданне

notched binding/notch binding клеевае змацаванне з высечкай шліцаў (у спінцы блока)

note 1) нататка/заггіс; 2) зноска/заўвага;

3)  анатацыя

notice 1) паведамленне; 2) паведамляйь;

3)  папярэджваць пра звальненне

not yet published (NYP) яшчэ не выдадзены

novel раман

novelist раманіст

number of sheets printed колькасць друкаваных аркушаў (у накладзе)

numbered publication нумараванае выданне

numbers індэксы (падрадковыяі надрадковыя)

numeral лічба

numeric/numerical 1) лічбавы;

2)  лікавы

NYP гл. not yet published

о

obligatory copy абавязковы паасобнік oblique stroke касяк

obscenity law закон пра непрыстой-

насць

OCR гл. optical character reader; optical character recognition

octavo (8vo) 1) трохзгінавы сшытак;

2) брашура на 16 старонак

octavo sheet аркуш (адзінка аб’ёму выдавейкай прадукцыі)

odd pages няцотныя старонкі

off-centre зрушаны/не ў цэнтры

off-line аўтаномны (некантраляваны кампугарам)

off-line printing друкарскі працэс, які не кантралюецца кампутарам

offprint асобны адбітак (артыкула з часопіса)

offset 1) сумяшчаць; 2)друкаваш>афсетным спосабам

offset paper афсетная папера

offset printing афсетны друк

old style figures інда-арабскія лічбы старога напісання

omit прапускаць

omnibus зборнік

omnibus volume аднатамовік (выбраныя творы аднаго аўтара)

on account авансам

on approval для спробы

on credit у крэдыт

on-demand publishing друк кнігі ў залежнасці ад попьпу

on-line/on line у сістэмным рэжыме/ неаўтаномна

one-off адзіны

one-shot periodical rights права на аднаразовае выкарыстанне тэксту ў газеце або часопісе

one-sided art paper папера аднабаковага крэйдавання

one-volume edition аднатамовае вы-

данне

opacity непразрыстасць

opaque непразрысты

open market вольны рынак

open-ended/open-end 1) неўдакладнены; 2) незакончаны

opening разгорт

opening stock пачатковы запас

operating costs/operating expenses пабежныя выдаткі

operating loss пабежныя страты

operating profit пабежны прыбытак

operation 1) аперацыя; 2) праца opposite page сгаронкі разгорту

optical character reader (OCR) аптычная счьпвальная прылада

optical character recognition (OCR) аптычнае распазнаванне сімвалаў

OP гл. out of print

option 1) выбар/права выбару; 2) апцыён

option clause абумоўлены апцыён

order 1) замова; 2) замоўлены тавар; 3) інструкцыя

ordered edition выданне, зробленае на замову

original 1) выдавецкі арыгінал; 2) першае выданне ў папяровай вокладцы;

3)  першапачатковы

origination стварэнне выдавецкага арыгінала

origination costs выдаткі на стварэнне выдавецкага арыгінала

ornamented typeface дэкараваны шрыфт

orphan віслы радок

OS гл. out of stock

out of copyright без аўтарскіх правоў (надпіс)

out of date састарэлы

out of print (OP) кніга, прададзеная выдаўцом і не запланаваная для перавыдання

out of register несумешчаны (з адхіленнямі ад прыводкі}

out of stock (OS) 1) адсутны на складзе;

2)  прададзены

outer forme форма для друку на правым баку аркуша

outer margin пярэдняе (вонкавае) none

outlay 1) выдаткі; 2) выдаткоўваць outlet гандлёвае прадпрыемства outline 1) кароткае аггісанне; 2) абрыс ілюстрацыі; 3) апісваць агульнымі словамі; 4) абрысоўваць (ілюстрайыю)

outline map карта-схема

output 1) прадукаванне; 2) вывад дадзеных; 3) выводзійь дадзеныя

outside margin пярэдняе (вонкавае) поле

outside reader вонкавы рэнэнзент

outstanding пратэрмінаваны/нясплочаны

outturn sheets/outtums спробныя адбіткі на зацвярджэнне (выдаўйом або кнігагандляром)

outwork пазаштатная праца

overdue пратэрмінаваны (пра вэксапь, пазыку)

overexpose ператрымліваць (фотаадбіткі)

overink перанасычайь фарбай

overlay прыпраўка

overmatter перапаўненне (радкоў)

overprint 1) друкавань зверху (на малюнку або на тэксце); 2) дадрукоўваць (друкаваць звыш накладу); 3) дадрукоўванне

overs паасобнікі звыш накладу (для замены бракў)

overset перапаўненне (радкоў)

overstock 1) лішкі запасу (на складзе);

2)  мепь лішкі (на складзе) oxidation аксіданыя/акісленне

P

pack 1) пакунак/пачак; 2) пакавайь; 3) дэманстрайыйны модуль

package 1) пасылка; 2) пакет (пытанняў, прапановаў)

package deal пакет (пытанняў, прапановаў)

packager фірма, якая пакуе кнігі для друкарні

packing 1) пакаванне; 2) пакавальны матэрыял

page 1) старонка; 2) палоса (наборў};

3)   шыхтавайь па палосах

page break мяжа старонкі

page depth даўжыня палосы набору (ад загалоўка ці калонтытула да калонлічбы)

page inset укладка (аркуш, які ўкладваейца ў выданне)

page make-up шыхтаванне па палосах

page number калонлічба

page numbering нумараныя старонак

page proofs адбітак палосы

pages (рр) старонкі

pages per inch (ppi) старонак на цалю (пухкасць паперы)

paginate 1) нумараваць старонкі; 2) разбіваць тэкст на старонкі

pagination 1) нумарапыя старонак; 2) вёрстка па палосах

palette палітра

pallet паддон

palletize 1) складваць на паддоны; 2) перавозіць на паддонах

pamphlet 1) брашура; 2) памфлет

рарег папера

paper merchant прадавей паперы

paper mill паперня (папяровая фабрыка)

paper tape перфастужка

paper-bound/paper-covered у мяккай

вокладцы

paperback таннае выданне (у мяккай вокладйы)

paperback rights права на таннае выданне (той кнігі, якая раней выдавалася ў аправе)

paragraph 1) абзай; 2) параграф; 3) знак§

paragraph mark/paragraph opener пазнака абзайа

parallel edition паралельнае выданне {дзе аднолькавы тэкст пададзены на розных мовах)

parallel folding паралельнае фальцаванне

parentheses круглыя дужкі

part частка

part delivery/part order/part ship­ment частковая пастаўка

part payment выплата ратамі (па частках}

part-time няпоўны прайоўны дзень

partwork выданне па частках

pass for press здавань у друкарню

paste-down форзац

paste-in 1) уклейка; 2) наклейка

paste-up 1) шыхтаваць (фармаваць палосы набору з тэксту, ілюстрацый, табліціг.л. на пэўны фармаб; 2) мантаж; 3) рабіць мантаж; 4) фотаформа

payment terms умовы аплаты

PC гл. personal computer

pearl перл (шрыфт кегелю 5 пунктаў)

pen name псеўданім

penalty clause артыкул (дамовы) пра штрафныя санкцыі

perfect 1) паляпшаць; 2) выключны/ідэальны

perfect binding клеевае змайаванне блока

perfect bound змайаваны клеем (блок)

perfector/perfecting press двухбаковая друкарская машына

perforate перфараваць

perforated tape перфастужка

perforating machine перфаратар

perforation перфараныя

performing rights права на сцэнічнае ўзнаўленне

period перыяд

periodic/periodical 1) часопіс/перыядычнае выданне; 2) перыядычны

permission дазвол

permission fee плата за права ўзнаўлення (твораў, якія ахоўваюцца аўтарскім правам)

permissions department юрыдычны аддзел выдавецтва (па пытаннях аўтарскіх правоў і дазволаў)

permit 1) дазвол; 2) дазвалянь

personal computer (PC) персанальны кампутар

petit петыт (шрыфт кегелю 8 пунктаў) pH (вадародны паказальнік) pH photo-offset плоскі афсетны друк photocomposition фотанабор

photocopy 1) фотакопія; 2) фотакапіяваць

photograph/photo 1) фотаздымак; 2) здымань

photographer фатограф

photographic composition/photomechanical composition фотанабор

photomechanical transfer (PMT) дыяпазітывы, атрыманыя фотамеханічным спосабам

photopolymer plate фотапалімернае клішэ

photosetting фотанабор

phototypesetter 1) фотанаборная машына; 2) фірма, якая спецыялізуеіша на фотанаборы

phototypesetting фотанабор

phrase book размоўнік

pica цьшэра (шрыфткегелю 12пунктаў)

picking 1) падбор замовы; 2) спіс тавараў з паказаннем іх месна на складзе

pictorial 1) выяўленчы; 2) ілюстрацыйны picture 1) выява (друкаваная або маляваная); 2) уяўляць (рэч, падзею)

picture-card паіптоўка (выяўленчая)

picture element (pixel) элемент выявы (піксел)

picture library збор каршн/пінакатэка picture research падбор фотаздымкаў picturization book rights права на вы-

данне кнігі выяваў або коміксаў (якія раней друкаваліся ў газене)

piece-work fee акордавы ганарар

pigment пігмент

pin register прыводка па штыфтах

piracy пірашва

pirate 1) пірат (той, хто незаконна вырабляе або прадае тавары, якія

ахоўваюййа аўтарскім правам); 2) вырабляць па-пірайку

pitch крок размяшчэння літары ў радку (звычайна 10, 12 або 17 знакаў на йалю)

pixel піксэл (элемент выявы)

placard 1) плакат; 2) афіша

plagiarism плагіят

plan 1) план/схема; 2) рысунак; 3) планаваць

plant costs 1) кошт абсталявання; 2) йвёрдыя цэны (на выданне кнігі)

plastic пластык/пластмаса

plate 1) клішз; 2) друкарская форма

plate cylinder формавы йыліндр plate-making выраб друкарскіх формаў platen папераапорны валік

plc гл. private limited company; public li­mited company

plug рэкламавапь

PMT гл. photomechanical transfer

pocket book кніга кішэннага фармату

point 1) кропка (знак прыпынкў); 2) пункт (адзінка вымярэннф

point size кегель шрыфту

point-of-sale (POS, p.o.s.) пункт продажу (у краме)

point-of-sail material рэкламны матэрыял у краме

polygraphic presentation паліграфічнае выкананне (выдання)

pop-up book кніжка-панарама (кніга, y якой малюнкі ўадымаюййа, калі адгортваюййа старонкі)

pornography парнаграфія

portrait 1) партрэт; 2) апісанне (каго-небудзь)

portrait format вертыкальны фармат

POS/p.o.s. гл. point-of-sale

positive 1) пазітыў; 2) пазітыўны positive film пазітыўная стужка positive reading просты/нелюстраны

(пра выяву або тэкст} postage паштовая аплата postal charges/postal rates паштовыя

выдаткі

poster 1) плакат; 2) афіша; 3) насйенная рэклама

poster paper плакатная (крэйдаваная аднабаковая) папера

posthumous edition пасмяротнае выданне

рр гл. pages

ppi гл. pages per inch

PR гл. public relations

pre-press перад друкаваннем

pre-press costs кошты прайэсаў перад друкаваннем

pre-publication перад выхадам кнігі preface 1) прадмова; 2) пісайь прадмову;

3)  рабіць папярэднія заўвагі

prefix 1) прыстаўка; 2) прэфікс (слова перад імем, якое абазначае статус абогоднасйьасобы:Ог., Зігіда т.п.)

prejudice 1) страты; 2) наносіць страты (каму-небудзь)

preliminary pages/prelims 1) тытульныя элементы кнігі; 2) друкаваныя старонкі перад асноўным тэкстам у кнізе

preliminary table of contents папярэдні змест (пералік усіх загалоўкаў арыгінала з улікам іх падпарадкаванасці)

prepaid з папярэдняй аплатай prepayment папярэдняя аплата

prescription інструкныя (нарматыўнавьггворчае выданне)

presensitized папярэдне сенсібілізаваны (лра пдасніны)

presentation copy прэзентацыйны

(прадстаўнічы) паасобнік

press 1) друкарскі варштат; 2) друкарня;

3)  выдавецтва (пры навуковай арганізацыі або ўніверсітэцкае)

press conference прэс-канферэнцыя

press costs выдаткі на друк

press cutting выразка (газетная, часопісная)

press proofs 1) сігнальны паасобнік;

2) кангрольны паасобнік

press release паведамленне для друку

price 1) цана; 2) прызначань йану

price fixing дамова паміж кампаніямі пра цану (на тавары-канкурэнты)

price list прэйскурант

pricing policy палітыка цэнаў

primary publishing выданне падручнікаў для пачатковай школы

print 1) адбітак; 2) друкаваны тэкст; 3) пазітыўны фотаадбітак; 4) друкаваць (на друкарскай машыне)

print number наклад (гыраж)

print of a sheet аркуш-адбітак

print order замова на наклад

print out раздрукоўвайь

printed blanks/printed forms бланкавая прадукцыя

printed music нотнае выданне

printed output/printed production друкаваная прадукцыя

printed sheet capacity ёмістаспь друкаванага аркуша

printer 1) друкар; 2) прынтар; 3) паліграфічная фірма

printer’s corrections друкарская карэктура

printer’s error друкарская памылка printer’s imprint выпускныя дадзеныя printing 1)друкарская справа; 2) наклад printing press 1) друкарскі варштат;

2) паліграфічная фірма

printing method/printing process/ printing technique спосаб друку

printing sequence паслядоўнаспь друку колераў

printing trade (the) 1) паліграфічная вытворчасць; 2) гандаль друкаванай прадукцыяй

printing works друкарня

printout раздрукоўка

print run наклад

private limited company (plc) прыватнае таварыства з абмежаванай адказ-

насйю

pro forma/pro forma invoice рахунакфактура (на папярэднюю апдату)

process 1) працэс; 2) спосаб

process camera рэпрадукцыйны фотаапарат

process colours асноўныя кодеры

process engraving выраб клішэ фотамеханічным спосабам

processing 1) апрацоўка інфармацыі;

2) праяўленне плёнкі і друкз негатыва

product 1) выраб; 2) тавар

production вытворчасць

production costs 1) вытворчыя вьшаткі;

2)  сабекошт вырабу тавару

production department вьгтворчы аддзел

production manager загадчык вытворчага аддзела

production process вытворчы прайэс

professional books/professional list кнігі па прафесіях

profile кароткае паведамленне (пра аўтара, кнігу)

profit прыбытак/даход

profit and loss прыбыткі і страты

program/programme 1) праграма; 2) складаць праграму/праграмаваць

progressive proofs/progressives/ progs камплект спробных адбіткаў з усіх колерападзельных формаў

project праект

projected sales меркаваны продаж

promote 1) рэкламавапь; 2) спрыяць кар’ернаму росту

promotion 1) прамоцыя/рэкламаванне тавару; 2) кар’ерны рост

promotion copies рэкламныя паасобнікі (кніп)

promotional рэкламны/прамапыйны

proof 1) карэкгура; 2) спробны адбітак (з гравюры)

proof copy/proof sheet карэктурны адбітак

proofing выраб карэктурных (спробных) адбіткаў

proofread чытайь карэктуру

proofreader карэкгар

proofreader’s marks пазнакікарэкгара proofreading чытанне карэктуры

prospectus праспекг (выдання, установы, фірмы і да т.п.)

protect абараняць/ахоўвапь

pseudonym псеўданім

pubdate гл. publication date

public domain грамадская ўласнаспь (аўтарскае права не ахоўваеіша)

public library system сетка грамадскіх бібліятэк

public limited company (plc) дзяржаўная кампанія з абмежаванай адказнасцю

public relations (PR) служба сувязі з грамадскаспю

publication 1) публікацыя (твор, надрукаваны ў перыёдыйы або асобнай кнігай ui брашурай); 2) выданне (падіграфічна асобна аформленае);

3)  выпуск у свет (апублікаванне)

publication date (pubdate) 1) тэрмін выдання кнігі; 2) дата пачатку продажу; 3)дзеньвыхаду(газеть/, часопіса)

publication title назоў (выдання) publication volume аб’ём выдання publicity рэклама

publicity band рэкламны паясок

publicity budget выдаткі на рэкламу

publicity campaign рэкламная кампанія

publicity copy тэкст рэкламы (да здачыў друк)

publicity department аддзел рэкламы

publish 1) выдаваць/публікаваць; 2) пускань у абарачэнне

publisher 1) выдавец; 2) уласнік газеты

publisher’s corrections выдавецкая

праўка

publishers signature улікова-выдавенкі аркуш

publishing выдавецкая справа

publishing company/publishing hou­

se выдавецтва

publishing house output вьшавецкая прадукцыя

publishing contract выдавецкае пагалненне (кантракт)

publishing trade выдавейкі бізнэс (у тым ліку кнігагандаль)

pull спробны адбітак

pulp 1) пульпа (папяровая або драўнінная маса); 2) вырабляць паперу з макулатуры; 3) перапрацоўвань у пульпу

pulp board/pulp card кардон з валакністай масы

pulp fiction танная літаратура

punching-out штанцаванне (наданне

друкаванай прадукйыі фігурнай формы шляхам высечкі фасоннымі нажамі-штампамі)

punctuation 1) пунктуайыя; 2) знакі прыпынку

punctuation mark знак прыпынку

purchase ledger кніга выдаткаў

Q

quad/quadrat квадрат (48 пункгаў) quality control кантроль якасці quantity колькасць

quantity discount паніжка на буйную партыю

quarter 1) квартал; 2) чвэрць

quarter binding камбінаванае вечка аправы (з скураной спінкай і старонкамі, пакрытымі паперай або тканінай)

quarter-bound book кніга ў камбінаванай аправе

quarterly 1) штоквартальны; 2) часопісштоквартальнік

quarto (4о) 1) чайвертая доля аркуша; 2) фарматам чацвертай долі аркуша

query пытальнік (карэктурная пазнака “просьба праверыйь тэкст”}

question mark пытальнік

questionnaire анкета

quire друкаваны аркуш

quotation 1) цытата; 2) разлік (калькуляцыя); 3) ацэнка

quotation marks двукоссе

R

rack стэнд

radiation drying сушэнне з дапамогай прамянёў (ультрафіялетавых або інфрачырвоных)

radio and TV rights права на адаптацыю тэксту для радыё і тэлебачання

random access адвольны (выпадковы) доступ

range выроўніваць радок (па краі набор^

range left or range right выключка

радка (улева або ўправа)

rate card расцэнкі на публікацыю рэк-

ламы

raw materials сыравіна

reader 1) рэцэнзент; 2) карэктар; 3) хрэстаматыя, анталогія

readership чытацкая аўдыторыя (кола чытачоў)

reading book кніга для чьггання (навучальны дапаможнік)

reading copy спробны рэкламны адбітак

“ready for press” “у друк” (дазволдрукавайь на падпісной карэктуры^

real time рэальны час

ream стос паперы або кардону

receipt распіска

recommended retail price рэкамендаваная раздробная цана

record 1) справаздача; 2) запіс; 3) запісваць

recording rights права на гуказапіс музычнага або літаратурнага твора

recto правая (няцотная} старонка

recycled paper другасная папера (зробденая з макулатуры)

reduce змяншайь/паніжайь фэны) reduction памяншэнне/паніжка фэнаў} reel 1) рулон; 2) шпуля

refer 1) спасылацца; 2) мень дачыненні;

3)  адгукацца

referee арбітр/суддзя

reference 1) спасылка/зноска; 2) рэкамендайыя

reference aid/reference tool даведкавы дапаможнік

reference book даведнік

reference edition даведкавае выданне

reference mark знак зноскі

reflectory copy непразрысты арыгінал

reformat перафарматоўвань (змяняць фармат тэксту або тэхнічнае афармленне выдання}

refuse зрэзіва (пашкоджаныя пласты паперы, якія зразаюша ўпрацэсе падрыхтоўкі}

register 1) лясэ; 2) закладка; 3) сумяшчэнне (прыводка')

register mark рэгістрацыйная адзнака

register marks пазнакі для сумяш-

чэння

regrouping of line arrangement перашыхтоўванне (у сувязі з праўкай}

reimpose перашыхтоўваць

reimposition перашыхтоўванне (усувязі з праўкай)

reissue 1) перавыданне; 2) перавыдавапь

rejection адхіленая кніга

release выхад выдання з друку

remainder 1) рэшткі накладу; 2) прадаваць рэшткі па паніжаным кошце

remainder house/remainder merchant рэшткавы гандляр (кнігагандляр, які купляе ў выдаўца непрададзеныя кнігі па нізкім кошйе з мэтай перапродажў)

remarks заўвагі

renew узнаўлянь (падпіскўі

renewal узнаўленне (падліскі)

reorder 1) паўгорная замова; 2) паўторна замаўляць

rep/sales representative раз’язны гандлёвы агент

report 1) даклад; 2) справаздача; 3) паведамленне; 4) рабшь справаздачу

represent быць прадстаўніком

representative 1) прадстаўнічы; 2) характэрны

reprint 1) паўторны наклад; 2) перадрук;

3)  стэрэатыпнае выданне; 4) перадрукоўвань; 5) перавыдавайь

repro выдавейкі арыгінал

repro paper папера для спробных адбіткаў ілюстрацыяў

reproduce узнаўляць

reproduction 1) узнаўленне/рэпрадукаванне; 2) рэпрадукцыя (адбітак)

reproduction fee аплата за дазвол на ўзнаўленне

reproduction proof/reproduction

pull/repro pull адбітак для фотарэпрадукавання

reproduction rights права на ўзнаўленне (ілюстрацыяў або тэксту)

reprography рэпраграфія

research 1) даследванні; 2) даследваць reserve адкладваць/рэзервавайь

reset перанабірапь

resetting 1) пераналадка; 2) паўторны набор

resolution рэзкасць (выявы)

restrict абмяжоўваць

retail 1) раздробны продаж; 2) прадавань раздробна

retail catalogue прэйскурант

retail price раздробны кошт

retail shop/retail outlet крама, што

гандлюе ўраздроб

retailer раздробны гандляр

retain захоўваць (права)

retouch рэтушавань

retouching рэтушаванне

return 1)зварот; 2)даходзкапіталаўкладанняў; 3) вяртаць

returns вяртанне непрададзеных выданняў

returns policy палітыка выдаўца ў дачыненні да вяртання кніг гандлярамі

reversal film абарачальная плёнка

reverse of title адгорт тытульнага аркуша

reverse reading люстраная выява

reversion вяртанне (уласнасйі) ранейшаму ўладальніку

reversion of copyright вяртанне правоў аўтару (калі выдаўцу не ўдалося выдаць кнігў)

revert вяртаць/перадаваць (уласнасйь ранейшаму ўладальнікў)

review 1) агляд; 2) рэцэнзія; 3) праглядаць; 4) рэйэнзаваць

review copy рэцэнзійны паасобнік (паасобнік кнігі, які адсылаюйь у газету з прапановай напісайь рэцэнзію)

review slip рэцэнзійная заяўка (суправаджальны ліст да кнігі, якую адсылаюйь на рэйэнзію)

reviewer 1) аглядальнік; 2) рэйэнзент

reviewing рэцэнзаванне

revise/revised proof зверка

revised edition перапрацаванае вы-

данне

revision новая рэдакцыя (кніп)

right права

right-angled fold/right-angle fold перпендыкулярнае фальцаванне

right-hand page няйотная старонка right reading/right-reading просты/

нелюстраны (пра выяву або тэкст} right-reading film пазітыўная плён

ка/дыяпазітыў

rights and permissions department юрыдычны аддзел выдавецтва (па пыганнях аўгарскіх правоў)

rights manager загадчык юрьшычнага аддзела

ring binder машына для змацавання блока колцамі (металічнымі або пластыкавымІ}

rising space пляміна (дэфект друкў

river раўчук (супадзенне па вертыкалі а бо дыяганалі міжслоўных прагалаўу некалькіх суседніх радках)

roller валік

Roman alphabet лайінскі алфавіт/лацінка

Roman numerals/Roman figures рымскія лічбы

rotary machine/rotary press ратацыйная друкарская машына

rough 1) шурпаты; 2) грубы

rough draft/rough sketch эскіз/накід

round brackets круглыя дужкі

royalty аўтарскі ганарар (вызначаны

працэнт з кожнага прададзенага паасобніка кніп}

royalty statement пісьмовае абавя-

занне выдаўца наконт адлічэнняў аўгару

RRP гл. recommended retail price

run of inks фарбапрагон

run on 1) дадатковы наклад; 2) друкавайь дадатковы наклад; 3) друкавань у падбор

run-on price цана за дадатковы наклад running costs/running expenses/costs

of running business пабежныя

выдаткі

running headline/running head калон-

тытул

running sheet сігнальны аркуш

rush information экспрэс-інфарманыя

s

saddle-stitching устаўное шышё

sale or return сістэма звароту непрададзеных тавараў (ад раздробных гандляроу}

sale/sales продаж

sales campaign кампанія па продажы (чаго-небудзь}

sales conference/sales meeting гандлёвая канферэнйыя ідля сумавання вынікаў і плапавання)

sales figures 1) агульная сума продажу;

2) вынікі продажу або распродажу

sales force гандляры

sales forecast падлік будучага продажу

sales ledger кніга продажу

sales manager загадчык аддзела продажу

sales promotion спрыянне продажу (захады, якія стымулююнь куплю гаварў)

same size (s/s) 1) “такім жа фарматам” (карэюурная пазнака); 2) “аднолькавы кегель” (карэктурная пазнака)

sample узор (паказальны або спробны экземпляр)

sample chapter спробны раздзел

sample pages спробныя адбіткі старонак (для рэкламы і перамоваў пра продаж)

sample print спробны адбітак

sans/sans-serif/sanserif сансэрыф/ шрыфт без засечак

save захоўвайь (на кампугарным дыскўі

sc гл. small capitals

scale 1) маштаб; 2) шкала; 3) устанавіць маштаб; 4) маштабаваць

scan 1) сканаванне; 2) праг/іяд; 3) сканавань; 4) разгортваць

scanner сканэр/прыстасова для сканавання

scanning 1) сканаванне; 2) электронны колерападзел

scatter proof спробны адбітак ілюстрацыі

schedule 1) план/графік; 2) расклад

school books падручнікі

school contractor фірма, якая выдае навучальную літаратуру

sci-fi гл. science fiction

science fiction (sci-fi/SF) навуковафантастычная літаратура

scientific conference papers матэрыялы навуковай канферэнцыі

scientific, technical and medical

(STM) publishing вьшанне навуковай, тэхнічнай і медычнай літаратуры

scissors and paste job макетаванне

арыгіналу

score 1) бігаваць; 2) рабінь пазнакі; 3) праводзінь рысу

screen 1) экран (кампутарнага манітора); 2) растр

screen angle вугал павароту растра

screen printing/screen process prin­ting трафарэтны друк

screen ruling лініятура растра

screened print друк з дапамогай трафарэта

second colour другі колер

secondhand ужываны/карыстаны

section 1) сшытак (частка кніжнага блока); 2) раздзел

security paper бяспечная (абароненая ад палробкі} папера

see-safe выдаткаванне выдаўйом крэдыту кнігагандляру на непрададзеную літаратуру (пры канцы вызначанага тэрміну і на вызначаных умовах)

see-through праступанне тэксту на адгорце

seizure канфіскацыя/накладанне

арышту

selected works/selection выбраныя творы

self-adhesive самаклейны

self-cover кніга ў вокладпы з паперы, як у накладзе

self-endpaper/self-end форзац з паперы, як у накладзе

self-mailer бесканвертавая адпраўка (паштоўкай)

self-seal envelope самаклейны канверт sell at cost прадаваць па сабекошце seller 1) гандляр; 2) хадавы тавар

semicolon кропка з коскай

semi-popular edition навукова-папулярнае выданне

send under separate cover пасылаць y асобным канверце (асобнай поштай}

sentence сказ (граматычная адзінка)

separated artwork колерападзельная выява (на фотаплёнцы)

serial publication/series серыйнае выданне

serial rights права на публікацыю твора па частках (у часопісе або газеце)

serialization публікапыя кнігі па частках (у часопісе або газеце)

series серыя

serif засечка (літары)

set 1) камплект; 2) набіраць (тэксф, 3) суіпыць (фарбў)

set page палоса (плошча старонкі, адведзеная для тэксту / ілюстраііый)

set up наладжваць

setting друкарскі набор

setting up costs/set up costs выдаткі

на размяшчэнне замовы

sew шыць

sewing шыішё

sewn binding сшыўная аправа

SF гл. science fiction

shading рэтушаванне

sheet аркуш

sheet feed прылада для падавання па-

перы

sheet signature сігнатура

sheet sizes фармат паперы (стандартныя памеры аркуша)

sheet-fed press аркушавая друкарская машына

shelf back спінка вечка аправы

shelve адкладваць

shelving паліна

shipment партыя адпраўленага тавару

shipping адпраўка тавару

shipping agent грузаадпраўнік

shipping costs выдаткі на адпраўку тавару

shipping instructions інструкцыі па адпраўны і перавозцы грузу

shipping note накладная

short discount малая паніжка (меншая за звычайную гандлёвую паніжкў)

short grain папярочная валакністасць

short grain paper папера з папярочнымі валокнамі

short run малы наклад

short story апавяданне

shoulder head падзагаловак з выроўніваннем улева

show-through праступанне тэксту на адгорце аркуша

showcard рэкламны цэтлік (таварў)

shrink-packed/shrink-wrapped загорнуты ў тэрмаўсадкавую плёнку

shrink-wrap тэрмаўсадкавая плёнка

side heading/side head загаловак збо-

ку тэксту

sidenotes 1) маргіналіі (заўвагі на палях);

2) ліхтарык (ррбрыка)

side-sewing/side-stitching складовае шыцнё

signatory падпісальнік факумепта)

signature 1) аўтарскі аркуш; 2) сігнатура (парадкавы нумар друкаванага арку ша); 3) грыф (назоў арганізацыі ў надзагалоўкавых дадзеных)

signature title норма

silk-screen printing 1) трафарэтны друк;

2) шаўкаграфія

single-copy order замова аднаго паасобніка кнігі

single-volumed set аднатамовае выданне

size 1) памер/велічыня; 2) аб’ём; 3) фармат; 4) рабіць патрэбнага памеру

size of edition аб’ём выдання (кнігі, брашуры і г.д.)

sizing 1) давядзенне выявы (да патрэбнага памеру)-, 2) праклейванне

skeleton-map карта-схема

skid 1) паддон; 2) стапель (паперы)

slide слайд/дыяпазітыў

slipcase футарал для кнігі

slush pile незваротны стос (паасобнікі кнігі, якія высылаюййа выдаўйам, літаратурным агентам і не падлягаюць вяртанню)

small capitals (sc) капітэль

small edition малое выданне (выданне кнігі невялікім накладам)

small order surcharge падвышэнне кошту замовы на невялікі наклад

small paper edition малафарматнае выданне

SMT publishing гл. scientific, technical and medical publishing

soft binding y мяккай вокладцы

soft cover мяккая вокладка

software 1) праграмнае забеспячэнне;

2)  кампутарная праграма

softwood драўніна ігліцавых парод

sole адзіны

sole agency выключнае права агента (права адной асобы прадстаўляць фірму або прадаваць тавар у вызначаным рэгіёне)

solid ink printer йвердафарбавая друкарка

sort 1) камплект наборных знакаў; 2) гарнітура; 3) сартаваць; 4) класіфікаваць

sound board гукавая плата

space 1) прагал; 2) набірайь разрадкай

spacing 1) набор разрадкай; 2) павелічэнне міжрадкоўя

special sorts спецыяльныя наборныя знакі (напрыклад, дыякрытычныя)

specification спецыфікацыя

specify удакладняць

specimen узор (паказадьны або спробны экземпдяр)

specimen chapter спробны раздзел

specimen copy кантрольны паасобнік

spelling правапіс/арфаграфія

spin off рабіць (нешта) на аснове галоўнага тавару

spine спінка (кніп)

spine lettering тэкст на спінцы

spinner 1) стойка-круцёлка для кніг; 2) дазавальны валік фля кдею)

spinoff перавыданне (кнігіабо часопіса) асобнымі тэматычнымі выпускамі

spiral binding змацаванне блокаў спружынай

spoilage брак

sponsor спонсар/фундатар

spot colour друк адным дадатковым колерам

spotting карэктура выявы (на негатыве, дыяпазітыве або друкарскай форме)

spread разгорт

sprinkled edge абрэз, зафарбаваны

пырсканнем                     >

square back/square spine простая

спінка (кніжнага блока)

square brackets квадратныя дужкі

s/s гл. same size

stamp 1) штамп; 2) ціснуць

stamping цісненне

stamping-out штаннаванне

stand стэнд

standard стандарт

standard agreement/standard con­tract стандартны ўзор кантракта

standard paper sizes стандартны памер паперы

standing order сталая замова

star зорачка (графічны знак для пазначэння зносак і вынасак)

stationery канцылярскія прылады statutory copy бясплатны абавязковы

паасобнік

stencil трафарэт/шаблон

step and repeat капіявальна-множны

пранэс

stereo/stereotype стэрэатып

stet (лап.) “пакінунь як было” (карэктурная пазнака)

stillage стэлаж

stipulate ставіць умовы/абумоўлівайь

stitch сшываць

stitching шыццё

stock 1) партыя тавару (кніг^ на продаж;

2) складаваць; 3) ствараць запас

stock control 1) кантроль наяўнасці запасаў і іх рэгістрайыя; 2) кіраванне запасамі

stock level колькаснь запасаў

stock tum/stock tumround/stock

turnover абарот тавараў на складзе

stocklist спіс тавараў на складзе stocktaking праверка фондаў/пераўлік

тавараў

storage 1) захоўванне; 2) складаванне strawboard пакункавы (тарны) кардон strike-on набор (тэксту на клавіятуры) strike-through прабіванне (фарбы)/

праступанне выявы на адгорце

strip in уклейваць

stripping-in 1) уклейванне аднаго дыяпазітыва ўдругі; 2) наклейванне негатыва на мантажную аснову

study aid навучальны дапаможнік

stuffer рэклама праз пошту

subagency філія агенцтва

subedit рэдагаваць аддзел (у газейе)

subeditor 1) рэдактар аддзела; 2) памочнік рэдакгара

subbing/subediting падрыхтоўка рукапісу да друку

subheading/subhead падзагаловак

sublicense выдаваць субліцэнзію submit падаваць факументы, прапа-

новы)

subscribe падпісвацца (рабійь папярэднюю замовў)

subscription 1) папярэдняя замова;

2)  падпіска (на газету і г.д.)

subscription edition падпісное вы-

данне

subsidiaries апарат выдання subsidiary другасны

subsidiary company даччыная кампанія

subsidiary rights другасныя правы (на выкарыстанне твора —экранізацыю, пераклад і г.д.)

subsidy субсідыя/датацыя

substance вага паперы

substitute замяняйь

subtitle падзагаловак

successor to copyright правапераемнік аўтара

sulphite pulp сульфітная цэлюлоза summarize рэзюмаваць

summary рэзюмэ

summary between title and text экс-

тэнза

supercalendered paper суперкаляндэраваная папера

superior figures надрадковыя лічбы superior letters надрадковыя літары superscript надрадковыя знакі supplement 1) дадатак; 2) дадаваць supplier пастаўнік/забеспячэнец supply 1) запасы; 2) пастаўка; 3) пастаў-

ляць/ забяспечваць

supply and demand попыт і прапанова surcharge дадатковы падатак

surface паверхня

survey агляд

symbol сімвал (матэматычны, хімічны, фізічны)

symbols індэксы (падрадковыя і надрадковыя знакі)

syndicate рабіць артыкул (ілюстрацыю) для публікацыі адначасова ў некалькіх выданнях

synopsis 1) канспект; 2) аўтарэферат дысертаныі

system сістэма

т

table табліца

table of contents змест

tablet графічны элекіронны планшэт

tabular material/tabular matter ка-

лонка

tail margin ніжняе поле/хвост палосы

tailband каптал

tailpiece каніюўка

take back уйіскаць (радок)

take over выганяць (радок)

talking book гаваркая кніга (кніга з гукавым даааткам}

tape стужка

target 1) мэта; 2) нацэльвацца; 3) планаваць

teacher’s book/teacher’s manual дапаможнік лля выкладчыка

tearsheet адрыўная абвестка (рэкламнаяабвесткаўдруку, якаяможа быйь выразаная і накіраваная ў фірму ў якасйі замовы)

technical тэхнічны

telecommunication дыстанйыйная сувязь (тэлефон, тэлеграф, радыё, тэлесувязь)

teleordering тэлезамова (праз кампугар)

term тэрмін

terminate сканчаць/завяршаць termination завяршэнне/сканчэнне

terms умовы (ламовы)

terms of payment умовы аплаты

text тэкст

text abbreviations/text cut/text abridgement скароты ў тэксце

text area плошча набору

text criticism тэксталогія

text line size фармат радка набору

text page format фармат палосы набору

text pages тэкставыя старонкі

text paper друкарская папера

textbook падручнік

textual тэкставы

thermo-mechanical pulp тэрмамеха-

нічная драўнінная маса

thermographic printing/thermography тэрмаграфія

thermoplastic binding клеевае змацаванне блока

thesaurus тэзаўрус (ідэаграфічны слоўнік)

thread sewn book кніга, сшытая ніткамі

three-colour processing трохколерны друк

throw-of выроўніванне радкоў (па фармаце)

thumb index пальцавы індэкс (літарны паказалыгік на абрэзе ў выглядзе выразаў для пальцаў\

tie-in тэлекніга (кніга на аснове тэлеабо ралыёперадачы йі выпушчаная адначасова з ёй)

tight back/tight spine глухая спінка

time час

time limit ліміт часу

time scale час на выкананне працы

tint 1) растравы фон; 2) ствараць растравы фон

tip in уклейвань

title 1) назоў/найменне; 2) загаловак;

3) тытульны аркуш

title page тьпульны аркуш

title page verso/title verso адгорт ты-

тульнага аркуша

tolerance допуск

tome том

tone тон/адйенне

tooling цісненне

top copy першы паасобнік машынапіснага тэксту

top margin верхняе поле/галоўка палосы

top side правы бок (паперы)

touch up рэтушаванне

tracking трэкінг (рэгуляванне міжлітарных і міжслоўных інтэрвалаў)

trade 1) гандаль; 2) гандляры/бізнэсоўцы (у пэўнай галіне)

trade association асацыяцыя прадпрымальнікаў

trade book кніга для раздробнага гандлю

trade catalogue/trade list выдавенкі каталог кніг для раздробнага ган-длю

trade discount паніжка вытворцы раздробнаму гандляру

trade fair кірмаш

trade joumal/trade paper/trade pub­

lication галіновая газета або часопіс

trade magazine галіновы часопіс

trade mark/trade name 1) гандлёвая

марка; 2) фірмовы знак

trade paperback камерйыйнае выданне ў мяккай вокладцы

trade publisher вьшавец, які спецыялізуецца на выданні кніг для раздробнага гандлю

trade terms паніжка кліенту з той жа галіны

training aid/training appliance наглядны навучальны дапаможнік

transcribe транскрыбавайь

transcription транскрыпцыя

transfer перавадная выява

transfer letters/transfer lettering/

transfer type перавадны шрыфт

translate перакладаць (пісьмова)

translation пераклад

translation rights права на пераклад

translator перакладнік (пісьмовы)

transliterate транслітэраваць transliteration транслітэрайыя

transparent positive/transparency дыяпазітыў

transpose мяняць месцамі

trim абразаць/падразайь

trim size/trimmed size фармат старонкі (або аркуша) пасля падрэзкі

TS гл. typescript

turn-in каптал

turn over 1) мець абарот (фінансавы};

2)  гартаць (старонкў)

turnover 1) абарот (фінансавы); 2) адгорт (частка тэксту, якая пераходзійь на наступную старонкў)

two-colour press двухколерны друк two-up шышё спарышом фвайніком) type 1) шрыфт; 2) друкаваць

type area 1) плошча набору; 2) даўжыня друкаванага радка

type family гарнітура шрыфту

type height вышыня шрыфту

type metal гарт (друкарскі стопак)

type size/type body кегель шрыфту typeface 1)шрыфт; 2)гарнітурашрыфту typescript (TS) машынапісная копія typeset набірайь

typesetter наборнік (аператар наборў) typesetting набор

typewriter друкарская машынка

typewriter composition набор на друкарскай машынцы

typo памылка друку

typographic make up паліграфічнае выкананне (выдання)

typography тыпаграфіка (фармаванне вонкавага і нутранога аблічча кнігі з дапамогай друкарскіх сродкаў)

U

u & 1с, u/lc гл. upper and lower case

uc (upper case) “загалоўнымі” (карэктурная пазнака)

UCC гл. Universal Copyright Convention UCR гл. undercolour removal ultraviolet (light) (UV) ультрафіялетавае выпраменьванне/УФ-выпраменьванне

ultraviolet drying сушэнне УФ-выпраменьваннем

unabridged поўны/нескарочаны unacceptable непрымальны unauthorized 1) недазволены; 2) неаўтарызаваны

unbacked book кніжны блок unbound несшытаваны

uncoated paper некрэйдаваная папера uncorrected непапраўлены/некарэктаваны

under contract паводле кантракга undercolour removal (UCR) вылучэнне каляровай фарбы (з-пад чорнай)

underexposed недатрыманы

underline лінія, якая падкрэслівае тэкст undermentioned ніжэй названы undertitle падзагаловак

unearned advance аванс для аўтара, не пакрыты гарантаванымі адлічэннямі (ад продажу кнігі)

unexpurgated нявыкраслены (тэксі} unfinished 1) няскончаны; 2) недэкараваны; 3) неапрацаваная (папера)

uniform edition серыя кніг з аднолькавым афармленнем

unit паасобнік

unit cost сабекошт аднаго паасобніка unit price цана паасобніка

Universal Copyright Convention (UCC)

Сусветная (Жэнеўская) канвенцыя аб аўгарскім праве

university press універсітэйкае выдавецтва

unjustified нефарматаваны тэкст unlined table табліца без лінеек unpublished неапублікаваны unsewn нясшыты

unsold непрададзены

until further notice да наступнага паведамлення

untrinuned неабрэзаны

untrimmed size фармат неабрэзанай палосы

up front авансам

up to date 1) узорны; 2) найноўшы

update 1) выпраўленне і дапаўненне

(у сувязі з новымі ўмовамі або дадзенымі); 2) выпраўляць і дапаўняйь;

3)      дапрацоўваць

upper and lower case (u & 1c, u/lc) набор з загалоўнымі літарамі толькі на пачатку радка

upper case 1) загалоўныя літары; 2) верхні рэгістр

user-friendly нескладаны для карыстальніка

UV гл. ultraviolet

V

variable costs зменныя выдаткі вытворчасці

varnish 1) лак; 2) лакаваць

VDT гл. visual display terminal

VDU гл. visual display units venture рызыкоўная справа version 1) версія/варыянт; 2) пераклад verso 1) левая (цотная) старонка;

2)  адгорт (аркуша)

vertical justification выроўніванне па вертыкалі

video выява (на экране дысплея) video card відэакартка video cassette відэакасета

video disk відэадыск

video text 1) відэатэксг; 2) доступ да базаў дадзеных праз каналы сувязі vignette віньетка

virus вірус (кампугарны) visual 1) бачны; 2) арыгінал-макет

visual aid наглядны дапаможнік

visual display terminal (VDT) відэатэрмінал

visual display unit (VDU) дысплей

vocable вакабула (загаловак слоўнікавага артыкула)

vocabulary слоўнік

volume 1)том; 2) колькасйь; 3)таўшчыня паперы

volume discount гуртовая паніжка (для пакупніка буйной партыі таварў)

volume rights права на выданне тэксту ў форме кнігі

voucher copy бясплатны паасобнік (для рэкламнага агента або тых, хто рыхтаваў кнігўі

W

waive адмаўляййа ад правоў

waiver адмова ад права патрабавання

wall chart/wall map насненная карта/

насценная схема

warehouse 1)склад; 2) складавапь; 3)захоўваць на складзе

warehousing складаванне

warp карабаціцца/дэфармавацца

wastage страты

waste зрэзіва (пашкоджаныя пласты паперы, якія зразаюіша ў пранэсе падрыхтоўкі)

watermark вадзяны знак/філігрань web ролік (паперы)

web offset printing рулонны (ролевьі)

друк

web press/web machine рулонная (ролевая) друкарская машына

web site інтэрнэт-старонка

web-fed рулонны

weigh узважваць

weight вага камплекта (шрыфтў)

WF гл. woodfree paper

wf гл. wrong font

white river раўчук (супадзенне па вертыкалі абодыяганаліміжслоўныхпрага лаў у некалькіх суседніх радках)

white space 1) прагал (прамежак паміж словамі, групамі радкоў, выяўленчымі элементамі); 2) белы абсяг (месйа на старонцы, не занятае наборам)

whiting out павелічэнне прагалу

whole binding цэльнае вечка аправы

wholesale bookseller/wholesaler гур-

тавы кнігагандляр

widow віслы радок

width шырыня

window display 1) вітрына; 2) дэманстрацыя тавараў на вітрыне

wire bound/wire stitched сшыты дро-

там

wire side адваротны (сеткавы) бок паперы

woodfree paper (WF) бездраўнінная папера

woodpulp драўнінная маса

word слова

word break/break перанос (слова) word count падлік словаў у тэксце word space апрош {прагал паміж словамі)

word-process апрайоўвайь тэкст (на кампутары)

word processor 1) кампутар; 2) тэкставы рэдактар

work твор

work in progress незавершаная npaua workbook зборнік практыкаванняў working capital абаротны капітал work-up пляміна (дэфект друкў)

wove вяленевая папера

wrapper супервокладка wrapping упакоўванне wrapround намотванне паперы

wrong font (wf) чужая літара (з іншай гарнітурьі)

wrong-reading film люстраная выява на плёнцы

x height

50

zip-a-tone

Xyear end канец фінансавага года yearbook штогоднік yellow жоўты (колер у трыялзе)

х height асноўная вышыня шрыфту (на роўні літары “х", без вынасных элементаўі

xerox 1) ксеракопія; 2) здымань копію

xylography дрэварыт (гравюра на лрэ-      Z

ве)

year год

zero-rated нулявы ГШВ (палатак на дададзеную вартасйь)

zinco/zincograph цынкавае клішэ

zip-a-tone растравы фон на самаклейнай плёнцы

частка

беларуска-ангельская

A

абавязак assignment

абараюшь/ахоўвайь protect абарачальяая плёнка reversal film абарачэнне circulation

абарот (фінансавы] turnover

а. тавараў на складзе stock tum/ stock turnround/stock turnover

абвестка/анонс advert/advertisement

аб’ём выдання (кнігі, брашуры і г.л.) publication volume/size of edition/ length

аб’ёмны (пра выданне) bulky

абзац break/indentation/paragraph

абклейка спінкі блока back lining абмяжоўвайь restrict

абразанне кніжнага блока book-edge trimming

абразайь (паперў) guillotine

~ць ілюстраііыю (кадравайь) crop

~ць па краі (кнігў) bleed off

~ць (падразаць) trim

абрыс keyline

а. ілюстрайыі outline

абрысавы black and white (b & w) абрысоўваць (ілюстрайыю) outline

абрэвіятура acronym

абрэз (кнігі) edge

a., зафарбаваны пырсканнем

sprinkled edge

 1. фарбаваны coloured edge
 2. фарбаваны верхні colou­

red top

абрэзванне краёў кнігі (разам з вокладкай} cut flush

абрэзка {непатрэбных частак) ілюстрацыі/кадраванне cropping

абсталяванне прадпрыемства capital equipment;

а. кампутарнае hardware

абцісканне і звязванне (сшыткаў у пачкі) bundling

аб'яднанне conglomerate

аванс advance

а. для аўтара, не пакрыты гарантаванымі аллічэннямі (ал продажу кніп) unearned advance

авансавы forward

авансам up front/on account

авантьгтул foretitle

агент agent

 1. камісійны commission agent
 2. літаратурны literary agent
 3. раз’язны гандлёвы rep/sales re­presentative

агляд digest/review/survey

аглядальнік reviewer

агульная сума продажу sales figures

алаптаваць adapt

адаптаііыя adaptation

адбіванне Ідэфектдруку, пераход фарбы з наступнага адбітка на папярэдіф ink set-off

адбітак impression/print

а. асобны (артыкула з часопіса) offprint/excerpt

а. гранкі galley/galley proof

а. для фотарэпрадукавання re­production proof/reproduction pull/ repro pull

 1. ілюстраііыі спробны scatter proof
 2. карэктурны proof copy/proof sheet
 3. кнігі спробны book proofs
 4. на бромсрэбнай фотапаперы

bromide print

 1. падпісны карэктурны final proof/final revise/foundry proof
 2. палосы page proofs
 3. рэкламны спробны reading copy
 4. спробны imposed page proofs/ pull/sample print
 5. спробны (з гравюры) proof
 6. шкальны (фарбаў) colour chart/ colour separation set

адваротны (сёткавы) бок паперы wire side

адгорт (аркуша) verso

а. (частка тэксту, якая пераходзіць на наступную старонк^ turnover

а. тытула (тьггульнай сгаронкі) biblio

а. тытульнага аркуша reverse of title/title page verso/title verso

адгукацца refer

аддзел department (dept)/division

 1. выдавейкі editorial department
 2. вытворчы production department
 3. выдавецтва юрыдычны (па пытаннях аўгарскіх правоў і дазволаў rights and permissions department/ permissions department
 4. рэалізацыі customer service department
 5. рэкламы publicity department

адзін раз на паўгода half-yearly алзіны one-off/sole

адзначань flag

адзначэнне аховы правоў (аўтара, мастака, фатографа і г.д.) credit

адкладвайь shelve

адкладваць/рэзервавайь reserve адмаўляййа ад правоў waive

адмена cancellation

адміністрацыйны administrative адміністрайыя administration адмова (ад адказнаол) disclaimer

а. ад права патрабавання waiver адмяняйь cancel

аднатамовік (выбраныя творы аднаго аўтара) omnibus volume

адпраўка тавару shipping

а. бесканвертавая (паштоўкай} self-mailer

адпраўленне груза самалётам air freight

а. тавару кліенту dispatch/ despatch

адпраўляць груз freight

~ць груз самалётам airfreight

~ць тавар кліенту dispatch/ despatch

адрасат addressee

адрыўная абвестка (рэкламная абвестка ўдруку, якаяможа быць выразаная і накіраваная ў фірму ў якасні замовы) tearsheet

адсутны на складзе out of stock (OS) адтэрміноўка extension адукацыйны educational адчыняць/засноўваць establish аздабленне finishing

акадэмічныя колы academic bodies акрэдытыў letter of credit аксідайыя/акісленне oxidation актывы capital expenditure/investment акупляць break even

~ць (пакрывапь выдаткі) cover costs акупнасць breakeven point алфавіт alphabet

 1. грэцкі Greek alphabet
 2. лацінскі/лацінка Latin alphabet/ Roman alphabet
 3. славянскі/кірылійа Cyrillic alphabet

алфавітна-лічбавы/літарна-лічбавы alphanumeric

алфавітны alphabetical амерыканізайыя americanization аналіз analysis

аналізаваць analyse/analyze ананімны anon/anonymous анансавайь advertise

анатаваць annotate анатацыя annotation/note анкета questionnaire анталогія anthology апавяданне short story

апарат выдання back matter/subsidiaries

апарат для змайавання (кніжнага блока) binder

апаратнае забеспячэнне computer hardware/hardware

аператар, які працуе на клавіятуры keyboard operator

аперацыя operation апісанне (каго-небудзь) portrait

а. бібліяграфічнае bibliographical description/bibliographical entry

 1. кароткае outline

апісваць агульнымі словамі outline

аплата за лазвол на ўзнаўленне re­production fee

а. папярэдняя prepayment

а. паштовая postage

 1. пры атрыманні cash on delivery (COD/c.o.d.)

апостраф apostrophe

аправа (трывалае пакрыййё, y якое ўстаўляеййа кніжны блок) binding/ book cover/cover

а. мяккая limp binding

 1. ручная hand binding
 2. сшьіўная sewn binding
 3. цалкам скураная full leather bin­ding
 4. цвёрдая buckram

апраўленне (змайаванне кніжнага блока з вечкам аправы) casing/casing-in

апраўляйь {змайоўвайь кніжны блок з вечкам аправы} case/cover

апрайоўваць тэкст (на кампутары) word-process

апрацоўка інфармацыі data proces­sing (DP)/processing

апрош (прагал паміж словамі) word space

апцыён option

а. абумоўлены option clause

апытальнік для аўтара (стандартная анкета выдавейтва для атрымання інфармайыі пра аўтара з мэтаю арганізайыі маркетынгўі author ques­tionnaire

арбітр/суддзя referee

аркуш sheet

а. (алзінка аб’ёму выдавейкай пралукцыў octavo sheet

а. (паперы) leaf

а. аўтарскі signature

 1. друкаваны quire
 2. сігнальны running sheet
 3. тытульны title/title page
 4. улікова-выдавецкі publishers

signature

 1. умоўны друкаваны conventional printed sheet

аркуш-адбітак print of a sheet

артыкул article

 1. (дамовы) пра штрафныя санкцыі penalty clause
 2. (для газеты ui часопіса) contribution
 3. (y слоўніку, энйыклапедыі, давед нікў) entry

а. сенсацыйны feature

артыкулы імпарту imports

архіў archive

арыгінал copy/master copy/matter

а. (выяўленчы) artwork (a/w)

 1. выдавейкі original/repro
 2. непразрысты reflectory copy
 3. супервокладкі jacket artwork

арыгінал-макет visual

арыгінал-макет, падрыхтаваны для рэпрадукавання camera ready copy (CRC)/camera-ready paste-up (CRPU)

асацыяйыя association

 1. прадпрымальнікаў trade asso­

ciation

аснова base

асноўныя колеры process colours

атлас atlas

атрымальнік addressee

аўдыёвізуальны audio-visual (AV)

аўкныён правоў на выданне book

auction

аўтабіяграфія autobiography

аўтаматызаванае праектаванне

computer-aided design (CAD)

аўтаматычны automatic

аўтаматычны перанос і выключка automatic hyphenation and justifica­tion

аўтаномны фекантраляваны кампутарам) off-line

аўтар author

а. артыкула зборніку, часопісе, знпыклапедыі) contributor

аўтарскі калектыў corporate authors аўтарства authorship

а. калектыўнае collective authorship

аўтарызаваны authorized аўтарэферат дысертацыі synopsis афармленне выдання (мастайкімі 1

паліграфічнымі сродкамі) get-up/design

афіша bill/placard/poster

ахоўваецца аўтарскім правам сору-

right/in copyright

айэнка estimate/quotation ацэнка/папярэдні разлік estimation аііэньваііь estimate

ачышчаць ад фарбы deink аэрограф airbrush

Б

база base

б. дадзеных database

б. дадзеных для вьіпуску выдавецкай прадукйыі database publi­shing

базавыя колеры (сіні, чырвоны, жоўты, чорны) CMYK (cyan, magenta, yellow, key}

байт byte

баланс (фінансавы) balance sheet

б. адмоўны аплатны cash flow

банкаўскі чэк bank draft

бачны visual

без аўтарскіх правоў (надпіс) out of copyright

белізна (паперы) brightness

белы абсяг (месйа на старонцы, не занятае наборам) white space

беспрайэнтавая пазыка interest-free credit

бібліяграфія bibliography

бібліятэка library

бібліятэкар librarian

бігаванне creasing

бігавань crease/score

бінты (рэльефныя папярочныя палоскі на сгпнйы аправы) banding/ bands

біяграфія biography

бланк form

б. установы headed paper

бланкавая пралукцыя printed blanks/ printed forms

блок кніжны book block/inner book/unbacked book

б. на счэпках loose-leaf book

боргес (шрыфт кегелю 9 пунктаў} bour­geois

брак spoilage

бранзаванне bronzing

брайь у двукоссе double quotes

брашура booklet/brochure/pamphlet

б. на 16 старонак octavo (8vo)

брашуравальна-апраўныя працэсы bookbinding

брашураванне binding

бромсрэбная (бромістая) фотапапера

bromide

буклет booklet/folder

бункер-крама dump bin

бухгалтар accountant

быць аўтарам author

—ц ь вінным (мейь доўг} be in debt

~нь прадстаўніком represent

Бэрнская канвенііыя (па ахове аўтарскіх правоу) Beme Convention

бэстсэлер bestseller

бюджэт budget

бюлетэнь bulletin

б. інфармайыйны newsletter

бюро department (dept)

бясколерны/ахраматычны achro­

matic

бясплатны/дармавы gratis

в

вага камплекта (шрыфтў) weight в. паперы substance

вакабула (загаловак слоўнікавага артыкула) vocable

валавая маржа gross margin

валакно fibre/fiber

валік roller

в. дазавальны (для клею) spinner

в. папераапорны platen

ведамаснь вьіпуску delivery note версія/варыянт version

в. папраўленая amendment

вёрстка па палосах pagination

в. па палосах аўтаматычная auto­matic page make-up

верхні рэгістр upper case

“веснічкі” (аркуш падвойнага фармату з фальцам спераду блока) gatefold

весці гандлёвы бізнэс кім-небулзь) deal with

-ui перамовы [ламаўляцйа) nego­tiate

вечка аправы book cover/cased binding в. аправы камбінаванае (з скураной спінкай і старонкамі, пакрытымі паперай або тканінай) quarter bin­ding

в. аправы цэльнае whole binding відэадыск video disk

відэакасета video cassette

відэатэкст video text

відэатэрмінал visual display terminal (VDT)

візіт (прадаўйа ла незнаёмага кліента) без дамоўленасці cold call

вільготнасць паперы moisture content of paper

віньетка vignette

вірус (кампутарны) virus

вітрына window display

в. (для кніб) display stand/display unit водступ indent/indention

вокладка book wrapper/bookjacket/cover

 1. мяккая soft cover

вугал павароту растра screen angle вузкі/шчыльны (шрыфб condensed выбар discretion

выбар/права выбару option выбірайь цьпгату extract

выбраныя творы selected works/se-

lection

вывад дадзеных output выводзійь дадзеныя output вывучайь analyse/analyze вывучэнне analysis

в.  думкі спажыўна feedback выгадны cost-effective выганяйь (радок) take over выдаваць/публікаваць publish выдаваць субліцэнзію sublicense выдавен publisher

в. навучальнай літаратуры educa­tional publisher

в., які спецыялізуецца на выданні кніг для раздробнага гандлю trade publisher

выдавейкая падрыхтоўка рукапісу copy editing

выдавейкая прадукйыя publishing house output

выдавенкі бізнэс (у тым ліку кнігагандаль} publishing trade

выдавецтва publishing company/publishing house

 1. (пры навуковай арганізалыі або ўніверсітэйкае) press

в. універсітэйкае university press

в., якое выдае навучальную літаратуру educational contractor

выдаляйь друкарскую фарбу (зпаперы пры перапрайоўцы макулатуры) deink

выданне (паліграфічна асобна аформлены твор друкў) edition/publication в. аднатамовае one-volume edition/ single-volumed set

в. акадэмічнае academic publication

в. ананімнае authorless publication

в. аркушовае leaflet

в. безганарарнае free of royalty edi­tion

в. бібліяфільскае collector’s edition в. бясплатнае free of charge publi­cation

 1. вытворчае industrial edition
 2. лаведкавае reference edition
 3. дакументальнае documentary edition
 4. дапоўненае enlarged edition
 5. дыпламатычнае diplomatic edi­tion
 6. для кніжнага клуба book club edition
 7. для службовага карыстання

grey literature

 1. для сляпых edition for the blind
 2. 3 прайягам continued publication b., зробленае на замову ordered edition

в. камерцыйнае (y мяккай вокладцы) trade paperback

 1. картаграфічнае cartographic publication
 2. кніжнае edition in a book form
 3. літаратурна-мастайкае belleslettres edition
 4. малафарматнае small paper edi­tion
 5. малое (выданне кнігіневялікімнаклааам) limited edition/small edition

в. мініяцюрнае dwarf edition/miniature edition

в. навукова-папулярнае semi-po­pular edition

 1. навучальнае educational edition
 2. нарматыўна-вытворчае norma­tive publication
 3. новае new edition (NE)
 4. нотнае printed music
 5. нумараванае numbered publica­tion
 6. падарункавае/сувенірнае gift edition
 7. падпісное subscription edition
 8. памятнае memorial edition
 9. паралельнае (дзе аднолькавы

тэкст палалзены на розных мовах) parallel edition

в. пасмяротнае posthumous edition в. перапрацаванае revised edition в. першае first edition

в. першае ў папяровай вокладйы original

в. прыжыцйёвае lifetime edition

в. раскошнае de luxe edition

в. серыйнае serial publication/series

в. стэрэатыпнае reprint

в. супольнае co-edition/joint publi­cation

в. таннае cheap edition

в. таннае мяккай вокладцьі) pa­perback

в. тэкставае letterpress edition

в. у мяккай аправе limp-bound edition/limp edition

в.     фірмовае commercial publication/ firm publication

 1. шматтамовае many-volumed set/ multivolume edition
 2. экспартнае export edition
 3. юбілейнае anniversary edition/ festive publication

выданне (кніг i часопісаў) y электроннай форме electronic publishing

в.     навуковай, тэхнічнай і медычнай літаратуры scientific, technical and medical (STM) publishing

 1. па частках partwork
 2. падручнікаў для пачатковай школы primary publishing

в.  паспалітых кніг general publi­shing

вылаткаванне выдаўцом крэдыту кнігагандляру на непрададзеную літаратуру (пры канцы вызначанага тэрміну і на вызначаных умовах) see-safe

выдаткі expense/outlay

в. вытворчыя production costs

в. вытворчасці зменныя variable costs

в. на адпраўку тавару shipping costs

в. на аплату прайы labour costs

в. на друк press costs

в. на перасылку тавару handling charges

в. на размяшчэнне замовы setting up costs/set up costs

в.  на распаўсюджванне distribu­tion costs

 1. на рэкламу advertising rates/ pub­licity budget
 2. на стварэнне выдавейкага арыгінала origination costs

в.  пабежныя operating costs/operating expenses/running costs/running expenses/costs of running a business

 1. паштовыя postal charges/postal rates
 2. службовыя expenses
 3. транспартныя carriage costs/ freight costs
 4. ускосныя indirect costs/indirect expenses

выдаткоўвайь outlay

вызваленне exemption

вызначэнне (йаны) fixing

выкарыстоўвань мэтава (толькі для вызначанай мэты) dedicate

~ць у сваіх інтарэсах exploit выкасаванае deletion

выключка ралка (улева або ўправа) range left or range right

выключны/ідэальны perfect выконваць fulfil/fulfill

выкрэсліванне deletion выкрэсліваыь delete

вылучэнне абзайа indentation

в.  каляровай фарбы (з-пад чорнай) undercolour removal (UCR)

вылучэнні тэксту (курсіў, разрадка, паўтоўсты, капітэль і г.д.) accentuation/emphasis

вымяральнік таўшчыні caliper

вынаска (заўвага ui бібліяграфічная спасылка пры канйы разлзела або кнігі} endnote

вынікі продажу або распродажу

sales figures

вынятак (з тэкстўі excerpt

выплата ратамі (па частках) part pay­ment

в. чарговая (у растэрміноўкў) in­stalment/nstailment

выпраўленне і дапаўненне (у сувязі з новымі ўмовамі або дадзенымі} update

выпраўляйь і дапаўняць update выпраўляць/удасканальвайь amend выпуск issue

в. газеты edition

в. у продаж launch

в. у свет (апублікаванне) publication выпускайь/выдаваць issue выпускаць продаж) launch выпускныя дадзеныя printer’s imprint выраб product

в. адбітку на друкарскім прэсе machining

в. друкарскіх формаў plate-making

в. карэктурных (спробных) адбіткаў proofing

в. клішэ фотамеханічным спосабам process engraving

в. надпісаў з дапамогай пераваднога шрыфту dry-transfer lettering/ dry-transfer process

вырабляць паперу з макулатурьі pulp

~ць па-пірацку pirate

выразка (газетная, часопісная) press cutting

выроўніванне знакаў (па лініі шрыфту) base alignment

в. па вертыкалі vertical justification

в.     радка ўлева або ўправа flush left or flush right

 1. радкоў (па фармаце) line justification/throw-of

в. радкоў (справа і злева) justification выроўніваць ралкі justify

~ш> ралок (па краі наборў) range высечка (штампам} die stamping

высокая раздзяляльная здольнасць high-resolution (hi-res)

выстава exhibition

выстаўленне (таварў layout

выстаўленне рахунку invoicing выстаўляць display

~ць рахунак bill/invoice

~нь тавары lay out

вытворчасйь production

в. паліграфічная printing trade (the) вытворчы працэс production process вытрымка/экспазійыя (фота) expo­

sure

выхал вылання з лруку release

выхалныя дадзеныя (месйа выдання, выдавецтва і год выдання) imprint

в. а. на супольным выланні joint imprint

выхадныя звесткі imprint в. з. старадруках) colophon

выхолзіць з друку forthcoming

выйіскаць рэльеф emboss

вычытванне (арыгінала) copy ргер/сору preparation

вычытка manuscript reading

вышыня загалоўнай літары cap height

в. шрыфту type height

в. шрыфту асноўная (на роўні літары “х”, без вь/насных элементаў х height

выява image

в. фрукаваная або маляваная) picture в. (на экране дысплея) video

в. аднаколерная monochrome

в. колерапалзельная (на фотаплёнігы) separated artwork

в. люстраная reverse reading

в. люстраная на плённы wrong­reading film

в. нерастраваная continuous tone/ contone

в. павялічаная blow-up

в. перавалная transfer

в. растравая (паўгонавая) halftone/ half-tone (ht)

в. тэксту на маніторы display

выяўленчы pictorial

вэксаль bill of exchange

вяртанне (уласнасці) ранейшаму ўлалальніку reversion

в. непрададзеных выланняў re­turns

в.     правоў аўтару (калі выдаўйу не ўдалося вылаііь кнігўі reversion of co­pyright

вяртаць return

вяртаць/пералавайь (уласнасць ранейшаму ўладальнікў) revert

г

галавы (штогаловы) annual

галіновая газета або часопіс trade joumal/trade paper/trade publication

галоўка head margin

 1. (табліцы) head

ганарар (узнагарода) fee

г. акорлавы piece-work fee

г. аўтарскі (вызначаны прайэнт з кожнага прададзенага паасобніка кнігі) royalty

ганарары юрыстам legal charges/legal costs/legal expenses

гандаль trade

г. друкаванай прадукііыяй prin­ting trade (the)

г. кніжны the book trade

гандлёвая канферэнйыя фля сумавання вынікаў і планавання) sales conference/sales meeting

гандлёвая марка trade mark/trade

name

гандляваііь merchandise

гандляр seller

г. кнігамі bookseller

г. кнігамі гуртавы jobber (US)

г. раздробны retailer

г. рэшткавы (кнігагандляр, які купляе ў выдаўйа непрададзеныя кнігі па нізкім кошйе з мэтай перапродажў) remainder house/remainder mer­chant

гандляры sales force

гандляры/бізнэсоўцы (y пэўнай галіне) trade

гарнітура face/sort

г. шрыфту family/type family/typeface

гарт (друкарскі стопак) type metal гартайь (старонкўі tum over

гатовая прадукныя finished goods

геліяграфія dye-line copying/heliography

герой/дзейная асоба character гістаграма histogram

глянцаванне gloss глянцавы glossy

год year

г. кадянларны calendar year

г. фінансавы financial year гравюра cut/engraving/gravure грам gram/gramme

грамадская ўласнасць (аўтарскае права не ахоўваеййа) public domain

гранка galley/galley proof

графік graph

графіка graphics

г. кампутарная computer graphics графік-афармляльнік graphic artist/

graphic designer

графічны graphic

графічны тэрмінал graphics terminal

графічны электронны планшэт gra­phics pad/tablet

грубы rough

грузаадпраўнік shipping agent

грыф (назоўарганізацыіўнадзагалоўкавых дадзеных) signature

грэцкі алфавіт Greek alphabet к

гуртавы кнігагандляр wholesale bookseller/wholesaler

A

да наступнага паведамлення until fur­ther notice

давайь права (на што-небудзь) entitle даведнік directory/handbook/reference book

 1. (дастасоўны} manual

давераная асоба agent

давядзенне выявы (да патрэбнага памерў) sizing

дадавайь insert/supplement

~ць каментары annotate

дадатак annex/appendix/insert/supplement

д. да кнігі addendum

дадатковы extra

дадатковы падатак surcharge

ладатковыя колеры complementary

colours

дадзеныя/інфармацыя data

дадрукоўванне overprint

дадрукоўваць (друкаваць звыш накладў) overprint

дазваляць permit

дазвол permission/permit

д. (санкцыя) authorization

д. мытны customs clearance

дайджэст digest

даклад report

дакумент, які пацвярджае адпраўку тавару covering letter/covering note

дакументальная або навуковая літаратура non-fiction

дамаўляцца negotiate

дамова паміж кампаніямі пра цану (на тавары-канкурэнты) price fixing

лапаможнік для выкладчыка tea­cher’s book/teacher’s manual а. даведкавы reference aid/reference tool

 1. навучальны study aid
 2. наглядны visual aid
 3. наглядны навучальны training aid/training appliance

дапраііоўваць update

дароўны квіток (на куплю або атрыманне кніп) book token

даручаць assign

даручэнне assignment

даследванні research

д. рынкавыя market research

даследвайь research

даступнасць availability

дата здачы (рукапіс^ delivery date

д. паступлення ў продаж date of publication

д. пачатку продажу publication date (pubdate)

д. сканчэння expiry date

даўжыня друкаванага радка type area

д. калонкі ў сантьіметрах column­centimetre

д. калонкі ў цалях coloumn-inch д. палосы набору (ад загалоўка ні калонтытула да калонлічбы) page depth/depth of page

д. шрьіфту (у пунктах) alphabet length

даход (прыбытак) profit

д. з капіталаўкладанняў return

д. чысты net

дашыхтоўванне {пры канйы кніп} back matter

двайковы разрал/біт bit

двукоссе double quotes/inverted commas/quotation marks

д. {“лапкі”) double inverted commas

двукроп’е colon

дзвюхмоўны bilingual

дзень выпуску (газеты, часопіса) date of publication

д. выхаду (газеты, часопіса) pub­lication date (pubdate)

д. працоўны няпоўны part-time лзесятковая класіфікацыя Д’юі De­

wey decimal classification

дзіцячы juvenile

для спробы on approval

допуск tolerance

доступ access

 1. адвольны (выпадковы) random access

д. да базаў дадзеных праз каналы сувязі video text

д. просты (беспасярэдні) direct ac­cess

доўгатэрміновы крэдыт extended cre­dit

драўніна ігліцавых парод softwood драўнінная цэлюлоза chemical (wood)

pulp

дроб fraction

другасны subsidiary

другасныя правы (на выкарыстанне твора — экранізаныю, пераклад і г.д.) subsidiary rights

друк алным дадатковым колерам spot colour

д. афсетны offset printing

д. высокі letterpress

д. глыбокі gravure

д. двухколерны two-colour press

д. для сляпых Braille

д. з дапамогай трафарэта scree­ned print

д. загалоўнымі і ралковымі літарамі caps and lower case (caps & 1c) д. загалоўнымі літарамі i капітэлямі caps and small caps (caps & sc)/ caps and smalls

д. кантактны contact print

 1. кнігі ў залежнасйі ад попыту on-demand publishing

д. падвойны coming-and-going

 1. плоскі афсетны photo-offset
 2. рулонны (ролевы) web offset prin­ting

д. сляпы (аэфект друку) blind spot/ friar

д. трафарэтны screen printing/ screen process printing/silk-screen printing

 1. трохколерны three-colour pro­cessing
 2. фарбаструменны ink jet printing/ink-jet printing

д. чатырохколерны four-colour printing/four-colour process

 1. электрастатычны electrostatic

printing

друкаваная прадукцыя printed output/printed production

друкаваныя матэрыялы не ў выгля-

дзе кнігі non-book materials

друкавайь type

~нь (на друкарскай машыне'і print

~ць (на кампутары або канііылярскай машынцы) key

~ць афсетным спосабам offset

~ць дадатковы наклад run on

~ць зверху (на малюнкуабо на тэксue) overprint

~ць у падбор run on

друкар printer

друкарка (прынтэр) printer

д. з сферычнай шрыфтавой галоўкай golfball typewriter

 1. кропкавая matrix printer/dot printer

д. лазерная laser printer

д. сеткавая network printer

 1. струменная ink jet printer
 2. цвердафарбавая solid ink printer друкарня press/printing works друкарская машынка typewriter друкарская фарба ink

друкарскі варштат press/printing press друкарскі праііэс, які не кантралю-

euua кампутарам off-line printing дрэварыт (гравюра на дрэве) xylogra­

phy

дублікат duplicate

дужкі brackets

д. квадратныя square brackets

д. кругльгя parentheses/round bra­ckets

дуплекс-аўтатыпія duotone

дызайнер designer

дылер {агент па куплі і продажы) dealer

дырэкцыя (рада дырэктараў) board of directors

дыск (магнітны) disc/disk

д. гнуткі (дыскета) floppy disk

 1. цвёрды hard disk

дыскавод disk drive

 1. універсальны multi-disk reader дыскета disc/disk
 2. 3 падвойнай шчыльнасйю заnicy double density disk (DD)

дысплей visual display unit (VDU)

д. графічны graphics VDU

дыстанцыйная сувязь (тэлефон, тэлеграф, радыё, тэлесувязь) telecom­munication

дыфтонг diphthong

дыяграма/схема/графік diagram

дыялогавы interactive

дыяпазітывы, атрыманыя фотамеханічным спосабам photomecha­nical transfer (РМТ)

дыяпазітыў diapositive/transparent роsitive/transparency

д. каляровы colour transparency (С/Т)

дэбет debit

дэбет і крэдыт debit and credit

дэбет-нота debit note

дэманстрацыйнае памяшканне (пакой, за/іа) exhibition room/exhibition hall

дэманстрацыйная (кніжная) стойка dump bin

дэманстрайыя тавараў на вітрыне window display

дэпанаванне рукапісу manuscript de­position

дэфект imperfection

Ё

ёмістасйь друкаванага аркуша prin­ted sheet capacity

ж

жоўты (яолер у трыядзе) yellow журналіст journalist

3

з залатым абрэзам gilt-edged

з папярэдняй аплатай prepaid

забарона injunction

завод (частка накладу) impression

завяршэнне/сканчэнне termination

загадчык аддзела department head/ department manager

з. аллзела пролажу sales manager

з.     вытворчага алдзела production manager

з. рэдакцыі chief of editorial office

 1. юрыдычнага аддзела rights ma­nager

загаловак title

 1. друкаваны (на аркушы паштовай паперы) letterhead/letterheading

з.      збоку тэксту side heading/side head

з./рубрыка heading

загалоўкі з спускам dropped (chapter) heads

загалоўная (літара) cap

“загалоўнымі” (карэктурная пазнака) uc (upper case)

загалоўныя літары block capitals/block letters/capital letters/caps/upper case

загорнуты ў тэрмаўсадкавую плёнку shrink-packed/shrink-wrapped

задачнік book of problems/exercise book

заканчэнне (завяршальная частка reopa) conclusion

закладка book marker/bookmarker/register

закон пра аўтарскае права copyright law

з.      пра непрыстойнасйь obscenity law

залатое сечыва golden section

замазвайь элементы на арыгінале block out

замайоўваць (на падкладцы) mount

заменнік карлону chipboard

замова commission/order

з.     аднаго паасобніка кнігі single­copy order

з. кнігарні гандлёваму агенту

journey order

з. на наклад print order

з. гуртавая bulk order

з.      на кнігі адкладзеная (да паступлення новых) dues

з. папярэлняя subscription

з. паўторная reorder

з. сталая standing order

з. цвёрлая firm order

замяняць substitute

~ць бракаваную старонку cancel

запазычанасйь accounts payable

з. (доўг) debt

з. безнадзейная bad debt

запас прасторы або часу margin

з. аператыўны forward stock

з. пачатковы opening stock

запасы supply

запіс record

з.      літаратурны (форма суаўгарства) literary interpretation

з. на памяць memorandum

запісваш record

зарадка рулона furnish

“заразаць край’’ crop

засечка (літары} serif

застаўка на пачатку кнігі headband

заўвагі comments/remarks

зафарбоўванне (нанясенне фарбы па друкарскую формў) inking

захоўванне storage

захоўваць (на кампугарнымдыску) save

~ць права retain

~ць дакументы ў вызначаным па-

ралку file

~ць на складзе warehouse

зайвярджаць approve зацвярджэнне approval

збор карцін/пінакатэка picture library

з. твораў complete works

зборнік collection/digest/omnibus

з.      мяшанага зместу творамі рознага роду або віду літаратуры, напрыклад паэзія, проза, мемуары, ліставанне) miscellanea

з. практыкаванняў workbook

зварот return

зверка revise/revised proof

звязванне пачкаў bundling

звязнік (сувязная дэталь) binder

згін crease

згода go-ahead

здавань у друкарню pass for press здача (рукапісўі у выдавейтва deli­

very

здымайь photograph/photo

~ць копію xerox

зліпанне стосе) blocking

злучайь/аб’ядноўваць merge

злучок hyphen

змайаванне (блока) joint

з.     блока клеевае adhesive binding/ perfect binding/thermoplastic binding

 1. блока клеевае з таршанаваннем (спінак сшыткаў) burst binding з. блокаў на клей flexiback binding з. блокаў спружынай spiral binding

з.  гарачае heat sealing

з.     клеевае з высечкай шліцаў (у спінйы блокў) notched binding/notch binding

змайаваны клеем (блок) perfect bound змацаваныя адбіткі bound copies змест contents/contents list/list of con-

tents/table of contents

 1. папярэдні (перадік ycix загалоўкаў арыгінала з улікам іх падпарадкаванасйі} preliminary table of con­tents

змяненне/выпраўленне alteration змяншаць/паніжайь (йэны) reduce знак & (злучнік “і”) ampersand (=and)

з. § paragraph

з.     аховы аўтарскага права © co­pyright sign

з.  бібліятэчны bookmark

з.     вадзяны/філігрань filigrane/filigree/watermark

з. зноскі reference mark

з.  націску accent

з.     наніску “стрэшкай” circumflex accent

з.     націску злева-направа grave accent

з. прыпынку punctuation mark

 1. фірмовы logo/trade mark/trade name

знакі прыпынку punctuation

 1. дыякрытычныя diacritical marks/ diacriticals/ diacritics
 2. карэктурныя correction marks
 3. надрадковыя superscript зноска/заўвага note

зорачка (графічны знак для пазначэння зносак і вынасак) star/asterisk

зрушаны/не ў цэнтры off-centre

зрэзіва (пашкоджаныя пласты паперы, якія зразаюййа ў працэсе падрыхтоўкі) refuse/waste

зыходнае становішча base зярнісгасць grain

I

ілюстраваць illustrate

ілюстрацыі пад абрэз bleed

ілюстрацыйны pictorial

ілюстрацыя illustration

і. паўтонавая halftone illustration

і. штрыхавая line illustration

імідж image

імітацыя imitation

і.   крэйдаванай паперы imitation art paper

і. тканіны imitation cloth

імпарт import

імпартавайь import

імперыял (ангельскі фармат паперы: 30x22 цалі} imperial

інвентарызацыя inventory

інда-арабскія лічбы Arabic numerals

і .-а. лічбы старога напісання old style figures

інлэкс (паказальнік) index

і. палыіавы (літарны паказальнік на абрэзе ў выглядзе выразаў для пальйаў thumb index

індэксы (падрадковыя і надрадковыя знакі) marks/symbols/numbers

ініцыял (пачатковая літара тэксту раздэела павялічанага памерў) initial

ініцыялы (скарот імя, прозвішча да пачатковых літар) initials

інструкцыі друкару або шытару de­livery instructions

і. па адпраўпы і перавозйы грузу shipping instructions

інструкныя directions for use/order

 1. (нарматыўна-выгворчае выданне) prescription

інтэлектуальная ўласнасйь intellec­tual property

інтэрліньяж/міжралкоўе interlinear space/interline spacing/leading

інтэрфэйс (сістэма ўніфікаваных сувязяў і сігналаў, праз якія ўсе прылады

кампутара злучаюййа памізк сабрю) interface

інфармацыйная тэхналогія informa­tion technology (IT)

інфрачырвонае выпраменьванне

infra-red

к

каардынаваць coordinate

кадраваш* crop

каліграфія calligraphy/lettering калонка column/tabuiar material/tabular

matter

к. падвойная double column калонлінейка column rule калонлічба folio/page number калонтытул catchword/headline/run­

ning headline/running head каляндар calendar

калянлэр calender

калянлэравайь calender

каманда ф кампугары) function каментар commentary

камерйыйны/ганллёвы commercial камісійныя выплаты commission кампакт-лыск compact disk (CD)

к.-л. для аднаразовага запісвання compact disk recordable (CD-R)

к.-д. для шматразовага запісвання compact disk re-writeable (CD-RW)

к.-д. толькі для счьітвання com­pact disk read-only memory

(CD-ROM)

кампанаванне assembly

 1. палосы fit

кампанавайь (файлы} merge

кампанія па пролажы (чаго-небудзь)

sales campaign

к.     рэкламная advertising campaign/ publicity campaign

кампанія даччыная subsidiary com­pany

к.     дзяржаўная з абмежаванай лказнасцю public limited company (plc)

к. транспартная carrier кампіляцыя compilation камплект set

к. (блок) assembly

к.     кніг у скрынцы boxed set к. наборных знакаў sort

к.     спробных адбіткаў з усіх колерападзельных формаў progressive proofs/progressives/progs

к.     шрыфту character set font/fount k. шрыфту (y друкарні) alphabetic character set

камплектаванне (кніжнага блока) assembling/collating/gathering

камплектавайь (кніжны блок) gather кампутар computer/word processor

 1. персанальны personal computer (PC)
 2. йэнтральны mainframe (computer) камутатар extension кан’ектура (y тэксталогіі—рэканструкцыя дэфектнага тэксту} conjecture канасамент bill of lading каней фінансавага года year end кансігнацыйныя кнігі (прадаюййа на ўмовах камісіі) books sent on consign­ment

кансігнацыя consignment кансістэнйыя consistency кансорцыум consortium канспект synopsis канструктар designer кансультант consultant кантракт/дамова contract кантралявайь control кантралявайь/назіраііь monitor кантраст contrast кантроль control

к. крэдытны credit control

к.      наяўнасці запасаў і іх рэгістрацыя stock control

к. якасці quality control

кантэйнер container

канфіскацыя/накладанне арышту forfeit/seizure

канфіскоўваць forfeit

канйоўка tailpiece

канйылярскія прылады stationery

капітал capital

к. абаротны working capital

к. акцыянерны і пазыковы

finance

капітэль small capitals (sc)

капіяваць copy/duplicate

~ць файл back up

каптал bead/headband/tailband/turn-in

кар’ерны рост promotion

карабаціййа/дэфармавацца warp

кардон для аправы binding board

к.      для мастанкага друку art board

к.      з валакністай масы pulp board/ pulp card

к.      няшчыльны lightweight cardboard (Iwc)

 1. пакункавы (тарны) strawboard
 2. тонкі (nanepa высокай шчыльнасйі} cardboard

к. тонкі двухпластовы ivory board

к. тоўсты millboard

картаграфія cartography

карта-схема outline map/skeleton-map

картатэка для рэгістрайыі (пакупнікоў, замоўйаў customer file к. кліентаў directory

карэктар proofreader/reader

карэктура correction/proof

к.      аўтарская author’s corrections (ACs)

к.      выявы (на негатыве, дыяпазітыве або друкарскай форме) spotting

к. друкарская printer’s corrections карэкцыя колеру colour correction касета (з магнітнай стужкай) cassette

(tape)

касетны апарат для фалыіавання buckle folder

касяк oblique stroke

каталог catalog/catalogue

к.     выданняў (запланаваных да друку) frontlist

к. кніг list

к.     кніг (выдавейкі) для раздробнага гандлю trade catalogue/trade list к. паспалітых кніг general list

к.     тавараў праз пошту mail order catalogue/mail-order catalogue

каштавайь cost

квадрат (48 пунктаў) quad/quadrat

квартал quarter

кегель шрыфту point size/type size/ type body

“к. аднолькавы” (карэктурная пазнака) same size (s/s)

 1. шрыфту асноўнага тэксту body size

кілабайт (1024 байты) kilobyte (K) кіраванне control/management к. (справамі) administration к. запасамі stock control

кіраваць control/direct

~ць справамі administer

кіраўнік head/manager

к. аддзела head of department

к.     службы маркетынгу marketing manager

кіраўніцтва management

кірмаш trade fair

к. кніжны book fair кірунак direction

к. валокнаў grain

к.     падоўжны (адліву паперы) machi­ne direction/grain direction

кірыліца (славянскі алфавіт) Cyrillic al­phabet

клавіша key

клавіятура keyboard

клапан (дэталь супервокладкі) flap к. задні back flap

к.      супервокладкі задні back jacket flap

к. супервокладкі пярэдні front

flap/front jacket flap

класіфікавайь sort

клеенае палатно buckram

клеінь gum

клей adhesive/glue

к. раслінны gum

клейкі/ліпкі adhesive

кліент customer

клічнік exclamation mark

клішэ plate

к.       (форма для высокага друкўі block

к.      для шматколернага лруку co­lour plate

к. растравае halftone block

к.      фотапалімернае photopolymer plate

к. йынкавае zinco/zincograph

к.      штрыхавое line block/line en­graving

кніга book

к. адрасная directory

к. адхіленая rejection

к. антыкварная ancient book

к., апраўленая тканінай (імітацыяй тканіны) clothbound

к.      выдаткаў bought ledger/purchase ledger

к.      вялікага фармату large print book/large type book

 1. гаваркая (кніга з гукавым дадаткам) talking book

к. дзінячая juvenile

к.      для раздробнага гандлю trade book

к.      для чытання (навучадьны дапаможнік) reading book

к.      з ілюстрайыямі ў тэксце inte­grated book

к. кішэннага фармату pocket book

к. несшытаваная loose-leaf book

к. (ілюстраваная) на століку для

наведнікаў coffee table book

к. паспалітая (кніга лля масавага кола чытачоу) general book

к. na цвёрлай йане net book

к. продажу sales ledger

к. у аправе casebound/cased book/ hardback/hardcover edition

к. y воклашы з паперы, як у накладзе self-cover

к. у камбінаванай аправе quar­ter-bound book

к. у папяровай вокладйы (фармат 178x111 мм) A format paperback

к. у папяровай вокладды фармату В (198x129 мм) В format pa­perback

к. у папяровай вокладйы фармату С (234x156 мм) С format paper­back

к., праладзеная выдаўйом і не запланаваная для перавылання out of print (OP)

к., сшытая ніткамі thread sewn book

к. y скураной аправе leather-bo­und book

к. y суыэльнай аправе full bound book

кнігагандаль book trade (the)

кнігарня bookshop

 1. навучальнай літаратуры college bookstore

кнігашытня (майстэрня) bindery/bookbinder

кнігі па прафесіях professional books/ professional list

кнігі-спаборнікі (выданні адной i той жа кнігі, якія ажыццяўляюцйа рознымі выдавецтвамі і прадаюцйа на адных і тых жа рынках па блізкіх йэнах) competing titles

кніжка-панарама (кнііа, у якой малюнкі ўзлымаюцца, калі алгортваюйца старонкі) pop-up book

кніжная палата book chamber

кніжны аўкцыён book auction кніжньі клуб book club

код code

к. стандартны амерыканскі для абмену інфармапьіяй ASCII

коды, якія счытвае кампутар ma­chine-readable codes

колер colour/color

к. другі second colour

к. насычаны full colour

колерападзел colour separation

к. ахраматычны achromatic sepa­rations

к. электронны scanning

колькаснь quantity/volume

к. друкаваных аркушаў накладзе) number of sheets printed

к. друкаваных знакаў на цалю characters per inch (epi)

к. запасаў stock level

к. знакаў (якія пералаюцца абодрукуюййа) у секунду characters per second (cps)

к. знакаў у радку characters per line (epi)

к. кропак на цалю (раалзяляльная алольнасць растра) dots per inch (dpi/ d.p.i.)

 1. прададзеных паасобнікаў (акрамявернугыхіпапсаваных) net sales к. старонак (у кнізе) extent

к. старонак кратная (аркушў) even working

контртытул duplicate title

копія copy/duplicate

к. дакумента file copy

к. машынапісная typescript (TS)

к. плёнкі duplicate film

к. “цвёрдая” hard copy

корпус (шрыфт кегелю 10 пунктаў) long primer

коска comma

кошт cost

к. абсталявання plant costs

к. перавозкі freight

к. раздробны retail price

к. цвёрды (фіксаваны) fixed costs

кошты прайэсаў перад друкаваннем pre-press costs

к. грузавыя freight charges/freight rates

край deckle

к. абрэзу пярэдні foredge/foreedge

к. аркуша, які заціскаеіша захопамі gripper edge

к. {аэкаратыўная рыса па краях клішэ) border

крама, што гандлюе ўраздроб retail shop/retail outlet

крафт-папера (трывалая папера для ўпакоўіф kraft paper

крок размяшчэння літары ў радку (звычайна 10, 12або 17 знакаў на uaлю) pitch

кропка dot/full point/full stop

к. (знак прыпынкўі point

к. з коскай semicolon

крыжаваная спасылка (спасылка на іншае месца ў тойжа кнізе) cross-refe­

rence

“крыжык” (друкарскі знак) dagger

крыішё (прыклейванне вокладкіда кніжнага блока) casing/casing-in

крэдытаздольны credit-worthy крэдыт-нота credit note

крэдытор creditor

крэйдаванне coating

ксеракопія xerox

купля партыі па ніжэйшых цэнах

(што парушае права на эксклюзіўны пролаж) buying around

к. гуртавая bulkbuying/bulk purchase

купляйь buy

~ць гатовую кнігу (каб выдаваць яе)

buy in

кур’ер carrier/courier

курсіў italic/ital

курсіўны italic/ital

курсор cursor

A

лагатып logotype

лазерная друкарка/лазерны прынтэр laser printer

лак varnish

лакавайь varnish

ламінаванне lamination

ламінавайь laminate

латунь brass

лацінка/лацінскі алфавіт Latin alphabet/Roman alphabet

легенда/эксплікайыя (тэкст, які тлумачыйь значэнне сімвалаў і ўмоўных знакаў на картах, ілюстрайыях, у формулах) legend

лігатура ligature

лікавы numeric/numerical

ліміт крэдыту credit limit

л. часу time limit

лінаванне радка alignment

лінавайь радок align

лінія line

л. шрыфту base line

л., якая палкрэслівае тэкст un­derline

лініятура расгра screen ruling

ліст-рэкамендайыя introduction/intro/ letter of reference

ліст цыркулярны circular letter літаграфія lithography/litho літара/знак character

літаральны literal

літаратурны парабак (аўтар, які піша за іншага) ghost/ghost writer

літарны literal

ліхтарык (рубрыка) sidenotes

л. (рубрыка, размешчаная на полі сгаронк!} marginalia

лійэнзія/дазвол licence/license

л. на імпарт import licence/import permit

л. на экспарт export licence лічба figure/numeral

л. кантрольная check digit лічбавы numeric/numerical лічбы, не роўныя па вышыні з загалоўнымі літарамі non-lining figures л. інда-арабскія Arabic numerals/ Arabic figures

л. надрадковыя superior figures

л. рымскія Roman numerals/Roman figures

лішкі запасу (на складзе) overstock лясэ register

м

мадэм modem

м. акустычны acoustic coupler

макет imposed page proofs

м. аб’ёмны кнігі/м. аб’ёмны выдання blad/bulking dummy/dummy copy

м. натуральнага памеру (яяубудучай кпізе) mock-up

м. старонкі з ілюстрайьіямі пад абрэз bleed

м. (схема) шыхтавання diagram

макетаванне layout

м. арыгінала scissors and paste job

м. спуску палосаў imposition

макулатура broke

малюнак drawing/illustration

м. чорна-белы штрыхавы line artwork/line copy

м. штрыхавы line drawing

манаграфія monograph

манітор monitor

мантаж paste-up

м. арыгіналаў шляхам накленвання cut and paste

м. плёнак film assembly

маргіналіі (заўвагі на палях выдання або рукапісў) marginalia/sidenotes

маркер marker pen

маркетынг marketing

маркетынгавая палітыка/маркетынгавае планаванне marketing policy/marketing plans

маса асноўная (накладу} bulk м. драўнінная groundwood/mechanical pulp/woodpulp

м. папяровая furnish

м. папяровая з лраўніны лісневых пародаў hardwood pulp

маскавайь block out

мастак кнігі book artist/book designer

мастак-ілюстратар illustrator

мастацкая літаратура fiction

матавы matt/matte

матрыца matrix

м. словалітная die

матрычная лрукарка/матрычны прынтэр dot-matrix printer

матэрыял materialfs)

м. графічны graphics

м. друкарскі для запаўнення пустотаў на палосе filler

м. кабраны (тэхст, формулы, таблійы і г.д.) composed matter

м. пакавальны packing

м. пасля асноўнага тэксту (кнігі} end matter

м. перад асноўным тэкстам (кніп) front matter

м. покрыўны (для воклалкі або аправьі} cover material

м. рэкламны ў краме point-of-sail material

матэрыялы навуковай канферэнцыі scientific conference papers

маштаб scale

маштабаваць scale

машына для высокага друку letter­press

м. аркушавая друкарская sheet­fed press

м. вузкаролевая афсетная mini web

м. двухбаковая друкарская per fector/perfecting press

м. для змайавання блока колнамі (металічнымі або пластыкавымі} ring binder

м. лічбавая вылічальная digital computer

м. плоскадрукавальная cylinder press/flatbed cylinder press

м. ратайыйная друкарская rotary machine/rotary press

м. рулонная (ролевая} друкарская web press/web machine

м. рэзальная (разак) з адным нажом guillotine

м. сушьільная drier/dryer

м. фальйавальная folding machine м. фотанаборная phototypesetter

машыннае глянцаванне (паперы) mill finishing

машынная вытворчасць manufactu­ring

машынны mechanical

мегабайт (1024кілабайты} megabyte (М, MB)

меню (кампутара) menu

метад выдання (характар рэдакныйнавыдавенкага прайэсўі method of edi­tion

механічны mechanical

мейь абарот (фінансавы} tum over

~ць дачыненні refer

~нь доўг be in debt

~ць лішкі (на складзе} overstock

Міжнародная арганізацыя па стандартызайыі (ISO) International Or­ganization for Standardization (ISO) міжнародны стандартны кніжны нумар (ISBN) International Standard Book Number (ISBN)

міжнародны стандартны нумар ceрыйнага выдання (ISSN) Interna­tional Standard Serial Number (ISSN) міжрадкоўе/інтэрліньяж interlinear space/interline spacing/leading

мікраграфія micrographics

мікракампутар microcomputer мікрапрапэсар microprocessor мікрафільм microfilm

мікрафіша (мікраграфічны носьбіт інфармайыі) microfiche

мінікампутар minicomputer

міньён (шрыфткегелю 7 пунктаф minion

мова language

модуль для паказу тавару краме) display pack/display box м. дэманстрайыйны pack

муар (дэфект растравай выявы ад яе паўгорнага рэпрадукавання) moire

мультыплексар multiplexor

мыта customs duty

м. на імпарт import duty

мытня customs

“мыш” (кампугарная прылада) mouse

мэта target

мяжа border

м. старонкі page break

мяняйь alter

~ць месцамі transpose

н

на сваім прадпрыемстве in-house

набіраць compose/typeset

~ць (тэкст) set

~йь разрадкай space

набор typesetting

н. (працэс) composition

н. (тэксту на клавіятуры) strike-on

“н. аднатыпны” (карэктурная пазнака) follow style

н. “гарачы” (металічны) hot metal composition/hot type

н. друкарскі setting

н. з загалоўнымі літарамі толькі на пачатку радка upper and lower case (u & 1c, u/lc)

н. кампутарны або аўтаматызаваны computer typesetting

н. на друкарскай машынцы type­writer composition

н. на шпоны leading

н. паўторны resetting

н. разрадкай spacing

н. ручны hand-setting

н. сімвалаў character set

н. тэксту асноўны body matter

н. электронны electronic composi­tion

наборнік (аператар набор^ compositor/ typesetter

набываць acquire

навукова-фантастычная літаратура science fiction (sci-fi/SF)

навучальны educational

надрадковыя літары superior letters назоў/найменне title

н. выдання publication title

н. раздзеда chapter head/chapter heading/chapter title

называйь (кнігў) entitle

найноўшы up to date

наклад/тыраж circulation/edition/impression/print run/printing/print num­ber

 1. дадатковы run on
 2. малы short run
 3. паўторны reprint
 4. пачатковы initial print run
 5. складаваны bulk stock

накладная bill of lading/consignment note/shipping note

наклейванне негатыва на мантажную аснову stripping-in

наклейвайь/прымацоўвайь (этыкетку) label

наклейка paste-in

наладжвайь set up

налепка/ліпкая этыкетка adhesive

намінал list-building

намотванне паперы wrapround

наносіш» страты (каму-небудзь)

prejudice

наносійь фарбу ink

нанясенне пакрыцця ракельным на-

жом blade coating

настройвайь make ready

насйенная карта/насйенная схема

wall chart/wall map нататка/заігіс note напіск accent

наііісканне клавішы keystroke нацэльваіша target

наяўнасйь inventory

наяўны на складзе in stock неабрэзаны untrinuned

неапрацаваная (папера) unfinished * неапублікаваны unpublished неаўтарызаваны unauthorized негатыў negative

н. для чорнай фарбы black plate/

black printer

негатыўная плёнка negative film негатыўная чытэльная плёнка (злюс-

траной выявай) negative reading film недазволены unauthorized недатрыманы underexposed недахоп imperfection недэкараваны unfinished незакончаны open-ended/open-end незваротны non-returnable

непапраўлены/некарэктаваны un­

corrected

непрададзены unsold непразрыстасйь opacity непразрысты opaque непрымальны unacceptable нескладаны для карыстальніка user-

friendly

несумепічаны адхіленнямі ад прыводкі} out of register

несуладзенне фарбаў (дэфект друку}

misregister

несшытаваны unbound

нета (чыстая вага) net

неўдакладнены open-ended/open-end ніжэй названы undermentioned

нонпарэль (шрыфт кегелю 6 пунктаф) nonpareil

норма direction line/signature title

нулявы ПДВ (падатак на дададзеную вартасйь) zero-rated

нумараваць старонкі paginate

нумарайыя старонак page numbering/ pagination

нутраньі тытул/шмуцтытул inside title/fly-title/half-title/bastard title

нутраны тэлефон extension нявыкананыя замовы back orders нявыкраслены {тэкст} unexpurgated нявысахлая фарба hickey/hicki нязменны firm

някніжныя крамы, якія гандлююйь кнігамі non-bookshop outlets

няправільна надрукаваць misprint няскончаны unfinished

нясплата non-payment

нясшыты unsewn

п

паасобнік unit

п.  (кнігі, часош'са) copy

п.  абавязковы compulsory сору/1еgal deposit copy/obligatory copy

п.  архіўны (паасобнік выдадзенай кнігі, які захоўваешза ў бібліятэйы выдаўца) file copy

п.  аўтарскі author’s copy/complimentary copy

п.  бясплатны {для рэкламнага агента або тых, хто рыхтаваў кнігу) vou­cher copy

п.  бясплатны абавязковы free de­posit copy/statutory copy

п. дармавы free copy/gratis copy

п.  дэфектны defective copy/faulty copy

п.  кантрольны (спробны) approval copy/control copy/inspection copy/ press proofs/specimen copy

п.  першы машынапіснага тэксту top copy

п.  прэзентацыйны (прадстаўнічы) presentation copy

п. рэцэнзійны (паасобнік кнігі, які адсылаюйь у газету з прапановай напісаць рэйэнзію) review copy

п.  сігнальны advance copy/book proofs/press proofs

паасобнікі звыш накладу (для замены бракў) overs

павадыр (праграма, якая забяспечвае ўзаемадзеянне кампугарных прыладаў) driver

паведамленне advice note/notice/report

п.  (пра атрыманне) acknowledgement

п. аб ахове аўтарскага права co­pyright notice

п.  для друку press release

п.  кароткае (пра аўтара, кніпД pro­file

паведамдяць notice

павелічэнне (фота) enlargement

п. міжрадкоўя spacing

п. прагалу whiting out

паверхня surface

павінны бьшь due

паводле кантракта under contract

павялічваць (выявў) blow up

~ць (фота) enlarge

пагаджашіа agree пагадненне deal

п.  (вуснае або пісьмовае) agreement п. аўтарскае (аўтарская дамова) author’s contract

п. выдавейкае (кантракб publishing contract

п. джэнтльменскае gentleman’s agreement/gentlemen’s agreement

п. эксклюзіўнае exclusive agree­ment

п., якое ахоплівае ўсе сферы

blanket agreement

паглынальная здольнасць (паперы) absorbency

падавальны механізм feeder

падавайь {дакументы, прапановьі) sub­mit

падаўжэнне дамовы contract prolonga­tion

падбіраць match

~ць (кніп) look out

падбор замовы picking

п. фотаздымкаў picture research падборка (камплектаванне накладкай)

collecting

падвышаць (цану) mark up

падвышэнне кошту замовы на невялікі наклад small order surcharge

паддон pallet/skid

падзагаловак subheading/subhead/subtitle/undertitle

 1. 3 выроўніваннем улева shoulder head

п. уразны crosshead/crossheading падзяка acknowledgement падкладка/аснова mount

падлік (аб ’ёму або кошту наборў) casting off/casting up

п.      (плошчы набору з дадзенай гарнітурай) cast off

п.     будучага продажу sales forecast п. знакаў (у радкўі character count

п. колькасці радкоў lineage

п. словаў у тэксце word count

п. цаны продажу costing

падлічвапь (прыблізна айэньвайь) gues­stimate

~ць (плошчу набору з дадзенай гарнітурай) cast off

падоўжная валакністасць (паперы) long grain

падпісальнік (дакумента) signatory падпісвацца (рабійь папярэднюю замоsubscribe

падпісвайь кантракт contract падпіска {на газетуіг.д.) subscription падрадкоўнік (зноска) bottom note/

footnote

падразайь trim

падручнік course book/textbook падручнікі school books

падрыхтоўка рукапісу (да друкў) subbing/subediting

падстаўка (для к/п'шэ) base

падтраўліванне растравых кропак

dot etching

падчытвальнік (карэктар, яківыконвае падчытваннё} copy-holder

падчытванне copy-holding

пазалота gilding

пазалочаны gilt

пазаштатны супрацоўнік freelancer

пазбаўленне (чаго-небудзь) forfeit

пазбаўляпь forfeit

пазітыў positive

пазітыўная плёнка/дыяпазігыў right­

reading film

пазітыўны positive

пазітыўны фотаадбітак print

пазнака flag

п. абзаца paragraph mark/paragraph opener

п. кантрольная для камплектавання collating mark

п. карэктурная “зменшьшь прагал” (паміж часткамі слова) close up

п. націску accent

п. найіску справа налева acute ac­cent

пазнакі для сумяшчэння register marks п. карэктара proofreader’s marks

пазначаыь (адзначаць) flag

~йь мінулай датай backdate

пазычальнік (гой, хто вінны доўг}

debtor

пакаванне packing

пакаваць pack

паказ/дэманстраііыя display

паказальнік (індэкс) index

п. зборны cumulative index

паказвайь display

—ць уладальніка аўтарскіх правоў (аўтара, мастака, фатографа і г.д.) credit

пакет {пытанняў, прапановаў) package/ package deal

“пакінуць як было” (карэктурная пазнака) stet (лай.)

пакрываііь (кнііўі супервокладкай jacket

~йь вокладкай cover

~ць вьідаткі (акупляйь) cover costs

пакунак/пачак pack

пакупнік buyer/customer

п. асноўны head buyer

паліграфічнае выкананне (выдання) polygraphic presentation/typographic make up

палітра palette

палітыка выдаўйа ў дачыненні да вяртання кніг гандлярамі returns policy

п. цэнаў pricing policy

палійа shelving

п. для паказу кніг у кнігарні coun­ter pack

палоса (наборў) page

п. (плошча старонкі, ааведзеная для тэксту і ілюстрацый) set page

п. кантродьная колеравая colour bar

п. рэкламная advertising space

паляпшайь perfect

памер dimension

п. старонкі format

п./велічыня size

памнажаць duplicate

~ць дакумент duplicate a letter

памочнік рэдактара subeditor

памочнік/асістэнт assistant

памфлет pamphlet

памылка error

п. (літарная) literal

п. друкарская printer’s error

п. друку erratum/misprint/typo

п. кампутара computer error

памяншэнне/паніжка (цэнаў) reduc­tion

памяць (кампутара) memory

паніжапь (цану) mark down

~ць цану (рабіць паніжкў} mark down a price

паніжка discount

п. вытворцы раздробнаму гандляру trade discount

п. гуртовая (для пакупніка буйной партыі таварў) volume discount

п. кліенту з той жа галіны trade terms

п. малая (меншаяза звычайную гандлёвую паніжкў) short discount

п. на буйную партыю quantity dis­count

п. рэзкая (цэнаў, заработнай платы, занятасц'і cut

палера paper

п. (уякасці асновы) base paper

п. аднабаковага крэйдавання

one-sided art paper

п. афсетная offset paper

п. бездраўнінная woodfree paper (WF)

п. бескіслінная acid-free paper

п. “бібльдрук” Bible paper

п. бяспечная (абароненая ал падробкі) security paper

п. “вержэ” laid paper

п. вяленевая wove

п. газетная newsprint

п. гладкая аднабаковая machineglazed paper (MG paper)

п. глянйаваная крэйдаваная gloss

art paper

п. глянцавая для мастацкага друку art paper

п. глянцавая крэйдаваная castcoated paper

П. для рысавання ці вокладкі

cartridge paper

п. для спробных адбіткаў ілюстрапыяў repro paper

п. другасная (зробленая з макулатуры) recycled paper

п. друкарская text paper

п. з неапрацаванай драўніны me­chanical paper

п. з папярочнымі валокнамі short grain paper

п. індыйская India paper

п. каляндэраваная calendered pa­per

п. капіявальная carbon paper

п. крэйдаваная coated paper

п. мармуровая для форзацаў mar­ble endpapers

п. матавая matt finish paper

п. матавая крэйдаваная matt art

paper

п. машыннага крэйдавання ma­chine-coated paper

п. машыннай гладкасііі machinefinished paper (MF paper)

п. мойна праклееная hard-sized paper

п. некрэйдаваная uncoated paper

п. няшчыльная lightweight paper

п. плакатная (крэйдаваная аднабаковая) poster paper

п. рулонная для друкарак (прынтэраўі continuous stationery

п. ручнога адліву handmade paper п. ручнога вырабу mould-made pa­per

п. суперкаляндэраваная superca­lendered paper

п. шчыльная card

паперня (папяровая фабрыка) paper mill

папярочная валакністасііь short grain папярэджваць (пра звальненне) notice папярэдне in advance

папярэдне сенсібілізаваны (пра пласціны) presensitized

параграф paragraph

парнаграфія pornography

партрэт portrait

партыя адпраўленага тавару ship­

ment

п. тавару (кніг} на продаж stock парушаць (закон, права) infringe парушэнне (закону, права) infringement

п. аўтарскіх правоў copyright іпfringement/infringement of copyright п. кантракта breach of contract

пасада job title

паслаць forward

паслядоўнасць consistency

п. друку колераў printing sequence пасляслоўе afterword/colophon пастаўка supply

пастаўляць/забяспечвайь supply пастаўнік/забеспячэнеп supplier

п. кніг y бібліятэку library supplier паступленне фрошайна рахунак) credit пасылань y асобным канверце (асоб-

найпоштай) send under separate cover

пасылка package

п. зборная consolidated shipment

пасярэднік agent

пасярэднік/літаратурны агент author’s agent

пасярэдніцкае літаратурнае агенптва literary agency

пасярэдніцтва agency

патрабаванне (аплаты) demand

п. апошняе (перад спагнаннем аплаты праз суд} final demand

патрабаваць demand

патрэба demand

паўторна замаўляць reorder

пацвярджаць аўтарскае права (паве-

дамленнем у кнізе) copyright

пачынаць з водступу indent/indention паштоўка (выяўленчая) picture-card

пераварочванне (выявы} злева направа lateral reversal

пераводзіць у лічбавую форму (пра-

водзійь лічбавае кадаванне) digitize

перавозіць на паддонах palletize

~ць у кантэйнерах containerize перавозка carriage

п., аплочаная прадаўйом carriage

paid

п. у кантэйнерах containerization перавыдавайь reissue/reprint перавыданне reissue

п. (кнігі або часопіса) асобнымі тэматычнымі выпускамі spinoff

перад выхадам кнігі pre-publication перад друкаваннем pre-press

перадаваць праз кур’ера courier

перадайь (пэўнай асобв; надпіс на канверце) care of (с/о)

перадрук reprint

перадрукоўвапь reprint

пераклад translation/version перакладаць (вусна) interpret

~йь (пісьмова) translate перакладнік (пісьмовы) translator перамовы negotiation

перанабіраць reset

пераналадка resetting

перанасычаць фарбан overink перанесці на больш ранні тэрмін

bring forward

перанос (слова) hyphenation/break/ word break

п. няправільны bad break перапаўненне (радкоў) overmatter/

overset

перапрайоўваць у пульпу pulp перастаноўка часткі тэксту (пры ап-

райоўйына кампутары) cut and paste ператрымлівакь (фотаадбіткі) overex­

pose

перафарматоўвайь (змяняйь фармат тэкстуабо тэхнічнае афармденне выдання} reformat

перашыхтоўванне (у сувязі з праўкай) regrouping of line arrangement/reimposition

перашыхтоўвань reimpose

перл (шрыфт кегелю 5 пунктаў) pearl перфараваць perforate

перфаратар perforating machine перфарацыя perforation

перфастужка paper tape/perforated tape

першапачатковы original перыяд period

перыядычны periodic/periodical петыт (шрыфт кегелю 8 пунктаў) petit пігмент pigment

піксэл (элемент выявы) pixel

пірат (той, хто незаконна вырабляе або

прадае тавары, якія ахоўваюцйа аўтарскім правам) pirate

пірантва piracy

пісайь за іншага ghost/ghost writer

~ць прадмову preface

~ць праз злучок hyphen

~пь у суаўтарстве coauthor

пісьмовае абавязанне выдаўйа наконт адлічэнняў аўтару royalty sta­tement

плагіят plagiarism

плакат placard/poster

план кнігі flat plan

п. (графік) schedule

п. (схема) plan

планаваць plan/target

пластык/пластмаса plastic

плата (аэталь кампугара з інтэгральнымі схемамі ды іншымі паўправадніковымі прыладамі} board п. гукавая sound board

п. матчыная motherboard/mainboard

плата за права ўзнаўлення (твораў, якія ахоўваюцца аўтарскім правам) permission fee/copyright fee

п. накладная cash on delivery (COD/ c.o.d.)

плоскадрукавальны flatbed

плошча area

п. набору text area/type area

пляміна (аэфект друку) black/rising space/work-up

подпіс да ілюстрацьіі caption/cut line

поле (на сгаронцы} margin/border

п. выявы image area

п. верхняе (галоўка палосы) head margin/top margin

п. ніжняе (хвост падосы) bottom margin/foot margin/tail margin

п. нутраное back margin/inner margin/inside margin

п. пярэдняе (вонкавае) foredge margin/outer margin/outside margin

п. спінкавае gutter margin

п. спінкавае на разгорце (прагал паміж палосамі наборў) gutter

попыт demand

п. і прапанова supply and demand

п. незадаволены gap in the market поўная сума lump sum

поўны full-scale

поўны/нескарочаны unabridged почырк handwriting

прабіванне (фарбы} strike-through права right

п. аўтарскае copyright

п. агента выключнае фрава адной асобы пралстаўляць фірму або прадаваць тавар у вызначаным рэгіёне) sole agency

п. вонкавае (праванакамерцыйнае выкарыстанне твора ўіншых краінах) foreign rights

п. маральнае (асабістае немаёмаснае права) moral right

п. на адаптацыю тэксгу для радыё і тэлебачання radio and TV rights

п. на алнаразовае выкарыстанне тэксту ў газеііе або часопісе one-shot periodical right

п. на выданне кнігі выяваў або коміксаў (якія раней друкаваліся ў газеце) picturization book rights

п. на выланне кнігі ў клубнай серыі book club rights

п. на выланне тэксту ў форме кнігі volume rights

п. на выданне ў аправе кнігі, што выходзіла пад вокладкай hard­back rights

п. на выкарыстанне вобразаў repony тэлеперадач і кніг для выпуску тавараў merchandising rights п. на выкарыстанне на радыё або тэлебачанні broadcasting rights п. на гуказапіс музьгчнага або літаратурнага твора recording rights п. на пераклад translation rights

п. на пераклал кнігі на замежную мову foreign language rights

п. на публікацыю твора па частках (у часопісе або газейе) serial rights

п. на сцэнічнае ўзнаўленне per­forming rights

п. на таннае выданне (той кнігі, якая раней выдавалася ў аправе) paperback rights

п. на ўзнаўленне (ілюстрайыяў або тэкстў) reproduction rights

п. на экранізайыю film rights

п. эксклюзіўнае exclusive right правалнік (даведкавае выданне) guide/guidbook

правапераемнік аўтара successor to copyright

правапіс/арфаграфія spelling праверка фонлаў/пераўлік тавараў

stocktaking

праволзіць рысу score правы бок felt side

п. б. (паперы) top side

правярайь палборку сшьггкаў collate прагал space

п. (прамежак паміж словамі, групамі радкоў, выяўленчымі элементамі) blank/white space

п. міжлітарны fit/letter space

п. міжрадковы alignment

п. паміж калонкамі gutter

п. паміж словамі/апрош fit прагляд scan праглядайь review

праграма program/programme

п. кампутарная software

п. пераносу і выроўнівання (выключкі) тэксту hyphenation and jus­tification program (H & J program) п. ужытковая {праграмнае забеспячэннё) applications software праграмнае забеспячэнне software праграмы ў рэжыме меню menu-

driven software

прадавайь з аўкцыёну book auction

~ць па сабекошце sell at cost

~ць раздробна retail

~йь рэшткі па паніжаным кошпе remainder

прадавей паперы paper merchant

прададзены out of stock (OS) прадмова foreword/preface прадпрыемства establishment

п. гандлёвае outlet

прадстаўнік agent

прадстаўнііггва agency

прадстаўнічы representative

прадукаванне output

праект draft/project

празрыстая аснова для мантажу

acetate

праклейванне sizing

практыкум (навучальнае выданне) me­thods handbook

пралічваць кошт cost

прамоцыя/рэкламаванне тавару

promotion

прапанова цаны bid

прапаноўвайь цану (на аўкцыёне) bid

прапускапь omit

праспект (выдання, установы, фірмы і да т.п.) prospectus

праступанне тэксту на адгорце seethrough/show-through

пратэрмінаваны (пра вэксаль, пазыкўі overdue

пратэрмінаваны/нясплочаны out­standing

праўка amendment/correction

п. аўтарская author’s alterations (AAs)/author’s corrections (ACs)

п. выдавецкая house corrections/ publisher’s corrections

п. літаратурная editing

п. рэдактарская editorial correction/editorial revise

npaua function/operation

п. адміністрацыйная admin

 1. брашуравальна-шытарская

finishing

п. незавершаная work in progress п. нявыкананая backlog

п. пазаштатная outwork прайаваць function

~йь па-за штатам freelance

працэс process

п. капіявальна-множны step and repeat

п. рэдакцыйны editing process

працяжнік dash

праяўленне плёнкі i друк з негатыва processing

продаж sale/sales

п. беспасярэдні (пакупніку) direct selling

п. меркаваны projected sales

п. раздробны retail

п. тавараў праз пошту mail-order selling/mail-order sales

просгае растраванне direct screening

просты (без перашкодаў) direct

просты/нелюстраны (пра выяву або тэкст} positive reading/right reading/ right-reading

прыблізны/меркаваны estimated

прыбытак (даход) profit

п. валавы gross profit

п. пабежны operating profit

п. чысты net margin/net profit

прыбыткі i страты profit and loss

прыватнае таварыства з абмежаванай адказнасшо private limited com­pany (plc)

прыводка па штыфтах pin register прызначаііь цану price

~ць пану за паслугі charge

прылала для падавання паперы sheet feed

п. аптычная счытвальная optical character reader (OCR)

п. для ўвядзення графічных дадзеных digipad

п. друкавадьная з пялёсткавым шрыфтаносьбітам (“рамонкам”) daisy-wheel printer

прымацаванне этыкетак labelling прымаць (прапановў) accept прыносійь чысты лаход net прынтэр/друкарка printer прыняіше/прыманне acceptance прыпраўка overlay

прысвячайь (каму-небудзь) dedicate прысвячэнне dedication

прыстасова для кантактнага друку impact printer

п. для сканавання scanner

прыстаўка prefix

п., якая азначае “супольна” сопрэйскурант price list/retail catalogue прэмія/узнагарода award прэпрынт advance sheets прэс-канферэнцыя press conference прэфікс (слова перадімем, якое абазна-

чае сгатус або годнасць асобы—Dr., Sir і да т.п.) prefix

псеўданім alias/pen name/pseudonym публікацыя (твор, надрукаваны ў перыёдыцы або асобнай кнігай ці брашурай) publication

п. кнігі па частках (у часопісе або газейе) serialization

п. супольная copublication

пульпа (папяроваяабодраўніннаямаса) pulp

пункт (адзінка вымярэння) point п. (артыкуд дамовы) clause п. (параграф) article

п. продажу (у краме) point-of-sale (POS, p.o.s.)

п. (у страхавым полісе або гарантыі), які змяшчае выняткі exclusion

clause

пунктуайыя punctuation

пускаць у абарачэнне publish пусты/незапоўнены blank пухкі (пра паперу) bulky пытальнік question mark

п. (карэктурная пазнака “просьба праверыць тэкст”} query

пялёсткавы шрыфтаносьбіт (“рамонак") daisy-wheel

пярэдняе і задняе вечкі аправы front and back boards

P

рабіць артыкул (ілюстрайыю) для публікацыі адначасова ў некалькіх выданнях syndicate

~ць замову commission

~пь копію плёнкі duplicate a film

~ць крыжаваную спасылку cross­reference

~ць макет (схематычны) mark up

~ць макет lay out

~ць мантаж paste-up

~ць накіды draft

~ць (нешта) на аснове галоўнага тавару spin off

~ць пазнакі score

~ць паніжку discount/mark down a price

~йь папярэднія заўвагі preface

~ць папярэднюю замову (падпісвайца) subscribe

~ць патрэбнага памеру size

~ць прагал lead out

~ць рэзервовую копію back up ~ць склалку Ідэфект) на роўнай паперы crease

~ць справаздачу report

~ць чарнавы накід block in

-Ufa шумную рэкламу hype

радковыя літары lower case (1с)

радок line

р. віслы orphan/widow

р. новы main line

р. прыналежнасці (дзе называюйца аўтар, мастак, фатограф або арганізайыя, што далі ілюстрацыю) credit line

раз’язны (гандаль) door-to-door

разбівайь тэкст на старонкі paginate разгонка радкоў (падвышэнне аб’ёму выданнязакоштпавелічэннякегелю, міжрадкоўя, спускаў і г.д.) drive out; line spacing

разгорт centre spread/double page spread/double spread/opening/spread

разгортваць scan

раздзел chapter/section

 1. спробны sample chapter/specimen chapter

раздзельнае капіяванне прыводкай штрыхавойі растравай выявы) double bum

раздрукоўваць print out

раздрукоўка printout

р. кампутарная computer listing разлік (калькуляцыя) quotation

р. палосы набору copy fitting

р. папярэдні estimation

разлом кніжнага блока bookblock cracking

размазванне фарбы (на старонках) ink rub

размеркавальнік (цыліндр) distributor размоўнік colloguial guide/phrase book разралка letter spacing

раман novel

раманіст novelist

расклад schedule

расклалка flat plan

распазнаванне знакаў i сімвалаў character recognition

 1. сімвалаў аптычнае optical cha­racter recognition (OCR)

распаралчы дырэктар managing di­rector

распаўсюджванне distribution распіска receipt

распраііоўвайь/праектаваць design

растр halftone screen/screen

 1. кантактны contact screen

растравы фон tint

растравы фон на самаклейнай плёнпы zip-a-tone

расцэнкі на публікайыю рэкламы rate card

рататар mimeograph

раўчук {супадзенне па вертыкалі абодыяганалі міжслоўных прагалаў у некалькіх суседніх радках) river/white river

рахунак bill/invoice

р. банкаўскі bank account/account р.-фактура (на папярэднюю аплатў) pro forma/pro forma invoice

pH (вадародны паказальнік) pH

рубрыка head

рукапіс handwriting/manuscript (MS)

р., гатовы да набору final draft

рукапісны handwritten

рулон reel

р. (палеры) web

рулонны web-fed

ручны manual

рынак market

р. вольны open market

р. закрыты closed market

р. збыту market

рыса/штрых dash

рысунак drawing/illustration/plan

р. (графік, дыяграма, схема) chart

р. (графічная выява) figure

рыхтавайь да друку make ready

~ць каштарыс estimate for a job рыхтуеіша да друку forthcoming рэгістрацыйная адзнака register mark рэгуляванне alignment/control

р. інтэрвалаў паміж пэўнымі суседнімі знакамі kerning

р. міжлітарных і міжслоўных

інтэрвалаў tracking

рэдагаванне editing

р. тэксту amendment

р. тэхнічнае make-up editing

рэдагаваш» edit

~ць аддзел (угазейе) subedit

рэдактар editor

р. аддзела subeditor

р. выдавецкі desk editor

р. выдавецкі (рэдактар, які рыхіуе рукапіс да друкў) copy editor

р. галоўны chief editor/editor-inchief

р.-замоўца commissioning editor р.-канцэггтуаліст commissioning editor

 1. мастанкі art editor
 2. тэкставы word processor

рэдактарскі editorial

рэдактарскі тэрмінал editing terminal рэдакііыйная калегія board of editors рэдакцыйная рада editorial counsil рэдакйыйны editorial

рэдакйыя (выдавейтва) editorial depart­ment

 1. (газеты) editorial office
 2. новая (кніп) revision

рэзаць guillotine

рэзка паніжань cut

рэзкасць (выявы) resolution

рэзюмаваць summarize

рэзюмэ summary

рэкамендацыя reference

рэклама advert/advertisement/advertising/publicity

 1. кнігі на супервокладцы jacket blurb
 2. на вокладцы blurb
 3. насценная poster
 4. na noume direct mail
 5. па тэлебачанні commercial
 6. праз пошту stuffer

рэкламаваць advertise/promote/plug рэкламнае агенцтва advertising agency рэкламная выправа аўтара мэтаю

прамоцыі кніп) author promotion tour

рэкламны бізнэс advertising

рэкламны паясок advertising band/ book band/publicity band

рэкламны цэтлік (таварў) showcard рэкламны/прамапыйны promotional рэкламныя паасобнікі (кніп) promoti­on copies

рэпраграфія reprography

рэпрадукаванне duplication

р. апаратнае mechanical reproduc­tion

рэпрадукныйны апарат/рэпрадукцыйны фотаапарат camera/pro­cess camera

рэпрадукыыя (адбітак) reproduction р. дзвюхфарбавая duotone р. растравая halftone/half-tone (ht) р. растравая паўтонавага адбітка dot-for-dot reproduction

рэтушаванне retouching/shading/ touch up

рэтушаваць retouch

~ць з дапамогай аэрографа air­brush

рэферат abstract

рэйэнзаванне reviewing

рэйэнзаваць review

рэпэнзент abstractor/reader/reviewer р. вонкавьі outside reader

рэцэнзійная заяўка (суправаджадьны лістда кнігі, якую адсылаюйь на рэйэнзію) review slip

рэнэнзія appraisal/critical rewiew/review

рэпггкі накладу remainder

c

сабекошт cost

 1. аднаго паасобніка unit cost
 2. выдавецкі first cost/first price
 3. вырабу тавару manufacturing costs/production costs

самаклейны self-adhesive

самаклейны канверт self-seal envelope

сансэрыф/шрыфт без засечак sans/

sans-serif/sanserif

сартаваць sort

састарэлы out of date

свабода дзеянняў discretion

светлакопія/“сінька” blueprint

свідраваць drill

сертыфікат (пасведчанне) пахолжання certificate of origin

серыя series

с. кніг з алнолькавым афармленнем uniform edition

сетка grid/network

с. [для ручнога адлівў паперы} hand mould

с. грамадскіх бібліятэк public lib­rary system

с. крамаў алнаго ўладальніка chain store

с. распаўсюджвання (ганддёвая) distribution network

сеткавая картка network card

Сеціва Internet

сігнатура (парадкавы нумар друкаванага аркуша) nick/sheet signature/signature

сімвал (матэматычны, хімічны, фізічны) symbol

сістэма system

с. апрацоўкі тэксту да набору front-end system

с. двайковая binary system

с. дыскавая аперайыйная disk operating system (DOS)

 1. звароту тавараў (ад раздробных гандляроў) sale or return

с. кампутарная computer system

с. метрычная metric system

с. настольная вьідавейкая desk­top publishing (DTP)

СІФ (кошт, страхаванне і фрахт) c.i.f. (cost, insurance and freight)

сказ (граматычная адзінка) sentence сканаванне scan/scanning

сканаваць scan

сканчацца (пра тэрмін дзеяння дакумента) expire

сканчаць finish

сканчаць/завяршаііь terminate

сканчэнне тэрмінаў пастаўкі (тавараў або паслут} cancellation

сканэр (прыстасова для сканавання)

scanner

с. малюнкавы (прыстасова ддя сканавання выяваў) image scanner

с. цыліндравы drum scanner

с. электронны electronic scanner скарачаць (тэкст, ідюстрайыю) cut скарачэнне (тэксту або ілюстраныі) cut скарот abbreviation

скароты ў тэксце text abbreviations/ text cut/text abridgement

скарочаны (пра выдагкі) cost-cutting скарочаны (тэксг, выданне) abridged

скарочаны варыянт abridgement склад warehouse

складаванне storage/warehousing складавайь stock/warehouse

складальнік каштарысу estimator

с. тэксту для рэкламы copywriter складанне тэксту для рэкламы copy­

writing

скдадайь бюджэт budget

~ць паказальнік index

~ць праграму/праграмавайь pro­

gram/ programme

~ць схему спуску палосаў impose склалваць на паддоны palletize складка Ідэфекб на роўнай паперы

crease

складовае шыццё side-sewing/sidestitching

склейваць glue

скрынка для ўпакоўкі (кардонная або драўляная) case

с. кардонная carton

слайд (дыяпазітыўі slide

с. каляровы colour film слова word

с. загалоўнае (у артыкуле сдоўніка) headword

с. ключавое keyword

словаспіс glossary

слоўнік dictionary/vocabulary

служба сувязі з грамадскасцю public

relations (PR)

службовыя абавязкі function

спаборнійтва/канкурэнцыя compe­

tition

спасылаіша refer

спасылка/зноска reference

с. бібліяграфічная bibliographical

reference

спецыфікайыя specification

спепыяльныя наборныя знакі (нап-

рыкдад, дыякрытычныя} special sorts спінка (кнігі} spine

с. аправьі back

с. вечка аправы backbone/shelf

back

с. кніжнага блока back of inner book

 1. глухая tight back/tight spine
 2. простая (аправы) flat back
 3. простая (кніжнага блока) square back/square spine

спіс адрасоў address list

 1. адрасоў кліентаў mailing list
 2. кніг y асартыменце (выдавешва'і

backlist

 1. памылак addendum/corrigenda
 2. памылак друку errata slip/erratum slip
 3. тавараў з паказаннем ix месца

на складзе picking

с. тавараў на складзе stocklist спонсар/фундатар sponsor

спосаб process

с. друку printing method/printing process/printing technique

справа affair

 1. выдавейкая publishing
 2. друкарская printing
 3. пра паклёп (судовая) action for libel/libel action
 4. рызыкоўная venture справаздача record/report
 5. штогадовая annual report

спробныя адбіткі старонак (для рэкламыі перамоваўпра продаж) sample pages

спробныя адбіткі на зацвярджэнне

(выдаўйом або кнігагандляром} out­turn sheets/outtums

спрыянне продажу [захады, якія стымулююйь куплю таварўі sales promo­tion

спрыяць кар'ернаму росту promote сродак/спосаб medium

сродкі масавай інфармапыі media/ mass media

с. апаратныя hardware стабільнасць consistency ставіць ініцыялы initial

~йь на йэнтр centre/center

~ць умовы/абумоўлівайь stipulate

~ць шпоны lead out

сталы супрацоўнік (газеты, часопіса) contributor

стандарт norm/standard

стандартны памер паперы standard paper sizes

стандартны ўзор кантракта standard agreement/standard contract

станоўчы баланс credit balance стапель (паперы) skid

старонак на йалю (пухкасйь паперы} pages per inch (ppi)

старонка page

 1. вечка аправы (аркуш кардону фармату выдання) board/case

с. вокладкі пярэдняя front cover

с. зместу contents page

с. супраыьлеглая facing page

с. вокладкі задняя back cover

С. левая фотная) left-hand page с. правая (няйотная) right-hand page с. цотная verso с. няцотная recto старонкі pages (рр)

с. вечка аправы з кардону (пярэлняя і задняя) boards (front board and back board)

 1. друкаваныя перад асноўным тэкстам кнізе) preliminary pages/ prelims

с. няйотныя odd pages

с. разгорту facing pages/opposite page

 1. тэкставыя text pages
 2. йотныя even pages

стары нумар (газеты, часопіса) back copy/back number

статут асацыяйыі articles of association ствараць (праграмы) generate

~ць запас stock

~ць растравы фон tint

~ць сетку network

стварэнне выдавецкага арыгінала origination

створаны з дапамогай кампутара computer-generated

сгойка-круііёлка для кніг spinner стос паперы bale package

с. незваротны (паасобнікікнігі, якія высылаюцца выдаўцам, літаратурным агентам і не падлягаюнь вяртанню) slush pile

с. паперы або кардону ream страты prejudice/wastage

с. пабежныя operating loss струменны прынтэр ink-jet printer стрымліваць control

стужка tape

с. ліпкая для маскавання masking tape

с. магнітная magnetic tape/mag tape

с. пазітыўная positive film

стыль выдавейтва house style стэлаж stillage

стэнд booth/display stand/display unit/ rack/stand

 1. дэманстрайыйны exhibition stand стэрэатып stereo/stereotype суаўтар coauthor/joint author суаўтарства joint authorship субсідыя/датапыя subsidy сульфітная цэлюлоза sulphite pulp сумленны бізнэс fair trading/fair dealing сумы да выплаты accounts receivable сумяшчальнасць compatibility сумяшчальны compatible

сумяшчайь offset

~ць (выявы) alignment сумяшчэнне (прыводка) register супервокладка dust cover/dust jacket/

dust wrapper/jacket/loose cover/wrapper

супольнае прадпрыемства joint ven­

ture

супольная вьітворчасць coproduction супраціў сйіранню abrasion resistance супрайоўніцтва collaboration

супрацоўнічайь collaborate

супрацьзабруджвальны парашко-

вы распыляльнік anti-setoff spray супрацьзабруджвальны сродак anti­

setoff spray

Сусветная (Жэнеўская) канвенйьія аб аўтарскім праве Universal Copy­right Convention (UCC)

суцэльнае вечка аправы full binding

сушыць (фарбў) set

сушэнне з дапамогай прамянёў (ультрафіялетавых або інфрачырвоных) radiation drying

сушэнне УФ-выпраменьваннем ultra­

violet drying

“сфальцаваныя і падабраньія” (падпісныя аркушы) folded and collated (f+c)/folded and gathered (f+g)

схема network

 1. мантажнага аркуша flat plan
 2. паточнага тэхналагічнага працэсу flow chart/flow diagram
 3. спуску палосаў imposition sche­me

сціранне (запісў) deletion

сціраць (same) delete

сйяг (рубрыка ўверсе прагалу спускавой палосы) banner/banner headline

сйяжок flag

счьггванне comparing

сшываііь stitch

сшывайь/змацоўваыь (блок) bind

сшытаванне binding

сшытак (частка кніжнага блока) folded sheet/section

с. трохзгінавы octavo (8vo) сшыты дротам wire bound/wire stitched сыравіна material(s)/raw materials сярэдні/прамежкавы medium сярэдння вышыня шрыфту (без вы-

насных элементаў) mean line

т

табліна table

т. без лінеек unlined table

тавар merchandise/product

т. замоўлены order

т. хадавы seller

тавары праз пошту mail-order

т. экспартныя export

“такім жа фарматам" {карэктурная пазнака) same size (s/s)

тампадрук die stamping

танная літаратура pulp fiction

таўшчыня аркуша (паперы) caliper

т. блока (кніп) bulk

т. паперы volume

твор work

тканіна для аправы cloth

том tome/volume

тон/адйенне tone

тон без рэзкіх пераходаў continuous tone/contone

тоўсты bold

транскрыбавайь transcribe транскрыпцыя transcription транслітэраваць transliterate транслітэрацыя transliteration трата bank draft/bill of exchange трафарэт/шаблон stencil

Tpauiub моц/сканчапца (аб праве)

lapse

трэма Ідзве кропкі нал галоснай)/умляўт diaeresis/dieresis

тыпаграфіка (фармаванне вонкавага і нутранога аблічча кнігі з лапамогай дрўкарскіх сродкаў) typography

тытульныя элементы кнігі preliminary pages/prelims

тэзаўрус Цлэаграфічны слоўнік) the­saurus

тэкст text

т. анатаваны annotated text

т. асноўны body

т. друкаваны print

т. заявы для друку handout

т. на вокладку copy for the cover/ cover copy

 1. на спінцы spine lettering
 2. неразборлівы bad copy
 3. нефарматаваны unjustified
 4. рэкламы (да здачыўдрук} publicity

copy

 1. рэкламы advertising copy

t., падрыхтаваны ддя набору

all-in

тэкставы textual

тэксталогія text criticism

тэлезамова (праз кампутар) teleordering

тэлекніга (кніга на аснове тэлеабо радыёперадачы ui выпушчаная адначасова з ёй) tie-in

тэматычныя аб’явы classified adver­tisements

тэрмаграфія thermographic printing/ thermography

тэрмамеханічная драўнінная маса thermo-mechanical pulp

тэрмаўсадкавая плёнка shrink-wrap тэрмін term

т. выдання (выпускў) кнігі date of publication/publication date (pubdate) t. крайні (выканання прайы) dead­line

тэхнічная падрыхтоўка выдавецкага арыгінала да вытворчасйі (вы~ чытка, тэхнічнае рэлагаванне і г.д.) manuscript preparation for printing

тэхнічны technical

тэчка file/firmabinder

тэчка-хуткасшывальнік folder

У

у аправе hardbound

“у друк” (дазвол друкаваць на падпісной карэктуры) “ready for press”

у крэдыт on credit

у мяккай вокладцы paper-bound/paper-covered/soft binding

у наяўнасйі і ў друку in print

у сістэмным рэжыме/неаўтаномна

on-line/on line

увагнанне (скасаванне каннавых радкоў абзайа) get-in

увод дадзеных (у кампутар) input уводзіны introduction/intro

уводзіць дадзеныя Іу кампутар) input

~ць дадзеныя з клавіятуры key­

board

~ць дадзеныя ў файл file увядзенне дадзеных data capture

у. дадзеных з клавіятуры key in

угода deal

удакдадняць specify

удзельнік выставы exhibitor ужываны/карыстаны secondhand узважваць weigh

узгадненне (колеру, памеру і г.д.)

match

узнагарода (ганарар) fee

узнаўленне (падпіскі) renewal

узнаўленне/рэпрадукаванне repro­

duction

узнаўляць reproduce

~ць (падпіскў) renew

узор (паказальны або спробны экземпляр) sample/specimen

у. колеру colour swatch

узорны up to date

укладальнік compiler

укладанне compilation

укладка (аркуш, які ўкладваецца ў выданне) full-page plate/page inset

у. Іукнізе або газейе) insert

уклейванне аднаго дыяпазітыва ў другі stripping-in

уклейваць strip in/tip in уклейка inset/paste-in

у.-разгорт fold-out

улалальнік дазволу (ліцэнзіі) licensee уласнік газеты publisher

улётка brochure/fly-sheet

у. рэкламная advertising copy/flier/ flyer

у. рэкламная паштовая mail

shot

ультрафіялетавае выпраменьванне/УФ-выпраменьванне ultra­violet (light) (UV)

умова condition

умовы [ламовы) terms

у. аплаты payment terms/terms of payment

 1. продажу conditions of sale уносіць y каталог catalog/catalogue упакоўванне wrapping упакоўваць (y скрынку) case упакоўка блістэрная blister pack упоперак валокнаў {паперы, кардонў)

against the grain

урэзка (перад артыкулам або на карйе) inset

усе правы ахоўваюййа all rights re­served

успрымаць (прымань) adopt устанавшь маштаб scale устаноўліваць establish устаўка insertion

ухвала go-ahead

ухваленне approval

ухваляйь approve

уйісканне або разгонка тэксту (на зададзены фармат} copy fitting

уйіскайь (радок) take back

уцэнены non-net

уцэнка depreciation

уяўляць {рэч, падзею) picture

ф

файл file

ф., закадаваны ASCII ASCII file

факсіміле facsimile

фактура паперы formation

фаліянт (выданне, фармат якога складае S папяровага аркуша) folio

фальбона (набор часткі палосына завужаны фармат для размяшчэння no634 малюнкаў, таблій, рубрык) dress

фалыі fold

ф. нажавы knife fold

фальцаванне folding

ф. веерам fanfold

ф. гармонікам accordion fold/concertina fold

ф. касетнае buckle folding

ф. паралельнае parallel folding

ф. перпендыкулярнае right-angled fold/right-angle fold

фалыіавайь fold

фарбавальнік/фарба dye

фарбаванне абрэза edge colouring/ edge staining

фарбаваць dye

фарбапрагон run of inks

фармат format/size

ф. альбомны landscape format

ф. вертыкальны portrait format

ф. неабрэзанай палосы untrim­

med size

ф. палосы набору text page format ф. паперы (станлартныяпамерьіар куша) sheet sizes

ф. радка набору length of tipe page line/line length/text line size

ф. старонкі (або аркуша) пасля падрэзкі trim size/trimmed size

фарматаваць format

фарматам чацвертай долі аркуша

quarto (4о)

фатограф photographer

фігурная дужка brace філія агенцтва subagency фільтр filter

фінансавайь finance

фінансавая інфармацыя для мене-

джэра management accounts фінансавы год financial year

фірма firm

ф. гандлёвая distributor

ф. паліграфічная printer/printing press

ф., якая выдае навучальную літаратуру school contractor

ф., якая пакуе кнігі для друкарні

packager

ф., якая прадае тавары праз пошту mail-order firm/mail-order house

ф., якая спейыялізуецйа на фотанаборы phototypesetter

флюарэсцэнтны fluorescent

фольга foil/metal paper

ф. залатая (бронзавая) gold foil фон/задні план background

форзац endpaper/endsheet/flyleaf/ paste-down

ф. з паперы, як у накладзе self endpaper/self-end

форма факумента) form

ф. фрукарская) forme/plate

ф. біметалічная друкарская bi­

metal plate/bimetallic plate

ф. для друку на правым баку аркуша outer forme

ф. для друку чорнай фарбай black

plate/black printer

формавы цыліндр plate cylinder фота буйным планам closeup

ф. на глянцавай паперы glossy фотаздымак photograph/photo фотакапіявайь photocopy фотакопія photocopy фотамантаж montage

фотанабор filmsetting/photocomposition/photographic composition/pho­

tomechanical composition/photosetting/phototypesetting

ф. на клавіятуры direct-entry pho­totypesetting

фотаплёнка film

ф. пазітыўная autopositive film

фотарэпрадукаванне арыгінал-макета film

фотастужка film

фотатыпія (бязрастравы спосаб друкў) collotype

фотаформа paste-up

франка-борт free on board (FOB)

франтыспіс frontispiece

' фрахт freight

функцыянавайь function

футарал case

ф. для кнігі book box/slipcase

ц. цвёрдая net price

цвёрды firm

цвёрдыя йэны (на выданне кніп) plant costs

цісненне impression/stamping/tooling іі. золатам gold blocking

ц. сляпое blind blocking/blind embossing/blind stamping/goffering

ц. фарбавае blocking

ц. штампам die stamping

ціснуш» stamp

цыліндр cylinder

 1. друкавальны impression cylinder цытата citation/quotation

ц./вынятак тэкстўі extract цьшэра (шрыфткегелю 12пунктаў) pica цыян/сіні (колер у трыядзе} cyan цэнтр centre/center цэнтраваць/ставійь на цэнтр centre/

center

пэх department (dept)

цялячая скура calf

характэрны representative

хвост палосы (ніжняе none} bottom margin/foot margin/tail margin

хрэстаматыя/анталогія reader

Ц

цана cost/price

 1. за дадатковы наклад run-on price

ц. згодна з каталогам list-building ц. паасобніка unit price ц. паслугі charge

 1. продажу, роўная сабекошту cost price

ц. упакоўкі і перасылкі handling charge

 1. раздробная (кніп) cover price ц. рэкамендаваная раздробная recommended retail price

ч

чаканы due

чарнавік draft

чарніла ink

час time

ч. на выкананне замовы lead time

ч. на выкананне працы time scale

ч. поўны працоўны full-time

ч. рэальны real time

ч. страчаны down time

часопіс magazine

ч. (перыядычнае выданне) periodic/ periodical

ч. акадэмічны learned journal

ч. галіновы trade magazine

ч. спеііыялізаваны journal

ч.-штоквартальнік quarterly частка part

ч. (накладў) instalment/installment частковая пастаўка part delivery/part

order/part shipment

чатырохколерны four-colour

чацвертая доля аркуша quarto (4о)

чвэрць quarter

чорна-белы black and white (b & w)

чорная скрыня black box

чорны кружок (наборны знак) bullet

чужая літара іншай гарнітуры} wrong font (wf)

чырвоны/пурпуровы (jz трыядзе) ma­genta

чыстая выручка net receipts

чыстыя аркушы advance sheets/clean proof

чытальнік (прылада для чытання кампакт-дыскаўі CD-ROM player

чытанне карэктуры proofreading

чытайкая аўдыторыя (кола чытачоў) readership

чытайь карэктуру proofread

ш

шаўкаграфія silk-screen printing

шкала scale

шматколерны multicolour

шматкроп’е (паказвае на алсутнасйь часткі тэкстў) ellipsis

шматмоўны multilingual

шмуйтытул/нутраны тытул fly-title/

half-title/bastard title/inside title

шпуля reel

шрыфт alphabet/font/fount/type/typeface

 1. (канфігурайыялітардыіншыхзна-

Kay} character

 1. без засечак sans/sans-serif/sanserif
 2. Брайля Braille
 3. дэкараваны ornamented type­face

ш. паўтоўсты bold-faced type/ boldface (bf)

ш. перавадны transfer letters/transfer lettering/transfer type hi. шьірокі expanded type

штамп forme/stamp

 1. для аправы chemac

штанцаванне фаданне друкаванай прадукцыі фігурнай формы ш/іяхам высечкі фасоннымі нажамі-штампамі) stamping-out/punching-out

штогоднік annual/yearbook

штоквартальны quarterly

штрыхаванне (выраб паглыблення

паміж адставам і старонкай на аправе) book cover grooving

штрых-код bar code/bar graphics

шурпаты rough

шчыльнасйь consistency

ш. (паперы) grammage

 1. аптычная density
 2. запісу падвойная double density ui. пачарнення (адбітка) density

шырыня width

 1. аркуша (яківыходзіць зварштата паперні] deckle

ш. слупка measure

шытаваць (рабіць аправу, апраўляйь) finish

шытар (той, хто робіць аправўі binder/ bookbinder

шытарства bookbinding

шыфры выдання call number

шыхтаванне layout/making-up

ш. (выявы) assembly

ш. па палосах page make-up

 1. плёнак film make-up

шыхтавайь (фармаваць палосы набору з тэксгу, ілюстрацый, таблш і г.д. на пэўны фармай make up/paste-up

~ць па палосах page

шыййё sewing/stitching

ш. спарышом {двайніком} two-up пі. устаўное saddle-stitching

шьшь sew

э

экран (кампугарнага манітора) screen

экслібрыс book plate

экспарт export

экспартавань export

эксплікацьія/легенда (тэкст, які тлумачыйь значэнне сімвалаў і ўмоўных знакаў на картах, ілюстрайыях, у формулах) explication

эксплуатаваць exploit

экспрэс-інфармапыя rush information экстэнза summary between title and text электронна-прамянёвая трубка ca­

thode ray tube (CRT)

электронная гандлёвая кропка elec­tronic point of sale/electronic point-ofsale (EPOS)

электронная пошта electronic mail

(e-mail/email)

элемент выявы (піксел) picture element (pixel)

 1. літары верхні вынасны ascender э. літары ніжні вынасны descender

э. растравы dot

эм (адзінка шырыні літары) ет

эмульсійны бок emulsion side эмульсія emulsion

эн (палова шырыні эм) еп

энйыклапелыя encyclopaedia/encyclopedia

эпіграф epigraph/motto

эпілог epilogue

эскіз keyline

э. (булучай кнігі, старонкі або вокладкі) design

э. вокладкі cover design

э./накід rough draft/rough sketch

эсэ/нарыс essay

этыкетка label

я

яшчэ не выдадзены not yet published (NYP)

ЗМЕСТ

Адвыдавецтва............................................................. 5

Часткаангельска-беларуская...................................... 7

Частка беларуска-ангельская................................... 51

Даведкавае выданне

Слоўнік выдавейкіх і паліграфічных тэрмінаў

Укладальнік

Санько Кастусь

Рэдактар Галіна Сергіенка

Карэктар Галіна Іванова

Тэхнічны рэдактар

Ала Таўстая

Макетаванне Кастусь Санько

Мастак Віта/іь Катовіч

Падпісана да друку 12.04.03. Фармат 60x90 Vig. Папера афсетная. Друк афсетны.

Гарнітура Soucer. Ум. друк. арк. 6,0. Ул.-выд. арк. 8,9. Наклад 500 паас.

Замова № 67.

НВК "Тэхналогія". /1В № 73 ад 12.11.02. 220007, Мінск, вул. /Іяўкова, 19.

Друк НВК "Тэхналогія". 7ІП № 153 ад 30.12.02. 220007, Мінск, вул. Ляўкова, 19.

Сертыфікат выдавецкай дзейнасці і паліграфічных паслуг МН № 0000385, выдадзены 19.03.99 Беларускай гандлёва-прамысловай палатай.

ДЛЯ ЗАЎВАГ

Д/ІЯ ЗАЎВАГ

  

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.