У планеты высокая тэмпература Хто вінаваты і што рабіць?

У планеты высокая тэмпература

Хто вінаваты і што рабіць?
Выдавец:
Памер: 28с.
Мінск 2016
10.05 МБ
АЭбылося перамяшчэнне межаў азракліматычных зон на 60-150 км.
НапрышО, сцаоне плошчы а2ракліматычнай зоны на поуначы краіны Ызе За тз20, што змяншаюцца ао'амы еырошчбаш такой традыцыйнай Оля Беларусі культуры, м лй.
Беларусь:
ўжо ^ачныя?
Часцей сталі сустракацца неб'яспечны» з'ЯбЫ набеор'л. Напрыклад, узмацніліся не толькі пабоЭкі, але у летнія месяцы і засухі. У засушліеыя перыяды па ўсв краіне паеялічылася колькасць пажараў у лясах і на тарфяніках.
Змяненні ў тзмпературным рэжыме і siль2отнасіді цязнуць за са^ой рост папулдыі шкодных і нейспечшх Эля чалаеека насмомых (камароў) і шшчоў, якія таксама з'яўляюцца пераносчыкамі не^яспечных захеореанняў.
Экстрэмальныя ўмовы надзор'я, стыхійныя йЗсті і інфекцыііныл захеороні таксама Эрэнна ўплыеаюць на здароўе насельніцтеа.
I Што роб'ійда ў свеце | Злшіратаоня^
Людзі, яш зразумелі небяспечнасць змянення клімату і тое, што неаб'хоЗна прыкласці сумесныя намазанні 8ля Я20 еыратаом, прыдумалі некаші механізмаў.
Арзанізацыя ^'ябнашх Нацый распраца^ала дакумент, у мім апісаш a^asoi краін, калі жі па^абжаю^а змэ2ацр са змлненнт клімату Рамачная Канб’енцыя ААН а^ змяненні клімату (1992 2J. Каноцыю падпісалі ўсе краіны.

Пазнец йў стеораны жчз адзін еажш дакумент Кіёцкі пратакол (1997 ?J. Краіны, яш язо падпісалі, скарачалі еыЫы парнікоеых 2азаў у параўнанні з 199D зодам.
Сусеетш супольнасць спадзяеалася, што рост сярэдмй суштнай тзмпературы не складзе б'ольш за 2 зрадусы.
Напрыканцы 2015 soda ў Парыжы падпісана ноеае міжнароднае кліматычнае пазаЭненне «Парыжскае пазадненне», ззодна з мім краіны Цуць на пй б'ольш еысокія кліматычныя аб'аеязкі.

кожны чала^ек?
Мш дзеwi, накіраб’аныя на змжж спажьюо мшза гшіеа і скарачэнне еыкібу парнікоеых 2азаў, бапамазаюць ратаеаць оімат.
Кожны чалам можа MW co паеодзіны, каб зменшыць незатыўш ўплыу на оімат.
Часцей карыстайцеся роварамі і 2рамаМім транспартам. Калі не можаце аЭмоеіцца ао уласнага аўтамаб'ід то йрыцр з сайа максімальную колькасць паВарожнікаў;
Вырошчвайце праЭукты Эм сябе і ceaeu cm і без жарысташ хікічвых умаеніяу і Ф°ка2 аховы Раслі« аЭ шкоЗнш насятых afoaseta
I прыжыпам ар2анічна28 звмлярооства,
Купляйце толькі тое, што saw сапраўды неабходна і з мінімашай упакоўкай, мінімізаеаць утеарэнне адходаў;
Выбірайце тавары, яш зройеш з Эапамояай экалазічных тзхнало2ш н,і Эрузаснай сыравті;
Сартуйце адходы, ка^ іх можна б'ыло пераапрацабаць і бжарыстоўбаць у жасці Вругаснай сыраеіш.
УУУ.УУ'У/У
Біблілграфічны спіс:
ДнЭрэенка, О. Время меняь прцвычкц / О. Дндрэенка, Н.Н. Бельская, H.R. Бычкоў. Міш, 2010.50 с.
КірбЬ, 0. Долоц старый йт. Как не наередйть клнмату: пер. з ан?.! 0. Кір^і. Macua, 2008.204 с.
Клнмат е опасностй / ГРІД Дрэндал і SMI books. Сэн-Марсель-ле-Валанс, 2012.62 с.
Какорын fl.fi. Нзмешце клймата. Кнйза Оля учнтелей старшйх классое / fl.fi. Какорын, Е.В. Смірнова, Д.Г. ЗамалоЭчыкаў. Наскеа, 2013.220 с.
Навукова папулярнае выданне
У ПЛАНЕТЫ ВЫСОКАЯ ТЭМПЕРАТУРА: ХТО ВІНАВАТЫ I ШТО РАБІЦЬ?
Складальнікі: Чумакова А.А., Яблонская Ю.В., МГА “Экапартнёрства” (Беларусь) Хаванская М.А., Рэгіянальны экалагічны цэнтр (Венгрыя) www.rec.org
Адказны за выпуск: Белая А.А.
Ілюстрацыі: Воля Кузьміч, www.animatarka.by
Выдадзена па замове МГА“Экапартнёрства” www.ecopartnerstvo.by
Падпісана ўдрук 06.12.2016. Фармат 60x90 1/8.
Папера CREDA. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 3. Ул. выд. арк. 3. Тыраж 1000 экз. Заказ 4779.
Выдавец і паліграфічнае афармленне ТАА“Альтмора Форте”
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў №1/27 ад 19.08.2013
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў №2/172 ад 18.12.2014
Вул. Сурганава, д. 11,каб. 86, 220072, г. Мінск, Тэл./факс: +375 17 294 90 94
УДК 502/504
ББК 20.18
У 11
ISBN 978-985-7175-06-2
© МГА «Экапартнёрства», 2016
© Афармленне. ТАА «Альтпора Форте», 2016