Беларуская Навуковая Тэрміналёгія том 3

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

том 3
Выдавец: ARCHE
Памер: 754с.
Мінск 2010
166.01 МБ
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 1
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 2
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 4

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

Nomina anatomica alboruthenica: Neurologia, Organa sensuum, Integumentum commune, Regiones corporis humani • Слоўнік фізычнае тэрміналёгіі • Слоўнік пэдагагічных дысцыплін • Слоўнік тэрміналёгіі агульнае расьлінагадоўлі

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

У чатырох кнігах

Дазваляецца выпусьціць у сьвет.

Неадменны Сакратар Інстытуту Беларускае Культуры В. Ластоўскі.

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

Кніга 3

Тэматычны дадатак да нумару «ARCHE«, прысьвечанага беларускаму мовазнаўству 1920-х гадоў, выхад якога заплянаваны на першае паўгодзьдзе 2010 г. Выданьне другое, стэрэатыпнае

Падрыхтоўка арыгінал-макету: Віталь Рыжкоў Дызайн вокладкі: Антон Баранаў Адказны за выпуск: Валер Булгакаў

У афармленьні вокладкі выкарыстаны матэрыялы з калекцыйнага збору У. Ляхоўскага.

ISSN 1392-9682

© ARCHE, 2010

Зьмест

Выпуск 20. Nomina Anatomica Alboruthenica

(Выпуск трэці) (1929) Neurologia Organa Sensuum Integumentum Commune Regiones Corporis Humani

Лацінска-расійска-беларускі слоўнік...................... 10

Увагі..................................................................... 102

Паказчык беларускіх тэрмінаў............................. 106

Выпуск 21. Слоўнік фізычнае тэрмінолёгіі (проект) (1929)           114

Слоўнік фізычнае тэрмінолёгіі............................. 118

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 305

Выпуск 23. Слоўнік пэдагогічных дысцыплін (праект) (1929)      400

Расійска-беларускі слоўнік................................... 405

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 527

Заўвага да слоўніка пэдагогічных дысцыплін....... 655

Выпуск 24. Слоўнік тэрміналёгіі

агульнае расьлінагадоўлі (праект) (1930)............. 660

Расійска-беларускі слоўнік................................... 665

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 724

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК

АДДЗЕЛ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК ІНСТЫТУТ НАВУКОВАЕ МОВЫ

Аддзел першы. Сзрыя V. Кйга 20.

БЕЛАРУСКАЯ НАВУКОВАЯ ТЭРМІНОЛЁГІЯ

ВЫПУСК ДВАЦЦАТЫ

ВЫДАНЬНЕ БЕЛАРУСКАЕ АКАДЭМІІ НАВУК У МЕНСКУ—1929

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК АДДЗЕЛ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК ІНСТЫТУТ НАВУКОВАЕ М О В Ы

NOMINA ANATOMICA ALBORUTHENICA

ВЫПУСК ТРЭЦІ

NEUROLOGIA ORGANA SENSUUM

INTEGUMENTUM COMMUNE REGIONES CORPORIS HUMAN1

Дазваляецца выпусьціць у с ь в е т.

Неадменны Сакратар Беларускае Акадэміі Навук В. Ластоўскі.

Друкарня БАН Зак. № 371—1000 экз. Галоўлітбел № 197.

ПРАДМОВА.

Спосаб апрацаваньня гэтага проекту нэўралёгічнае тэрмінолёгіі і тэрмінолёгіі органаў адчуваньняў, агульнага пакрыцьця і дзядзінаў чалавечага цела застаўся ранейшы (бач. выпуск I і II „Nomina anatomica alboruthenica").

Апроч раней паказаных крыніц, былі выкарыстаны яшчэ наступныя:

 1. Rauber.-Kopsch. Lehrbuch und Atlas der Anatomie des Menschen Abt. 5: Nervensystem und Abt. 6: Sinnesorgane. Leipzig 1923.
 2. Руководство анатомін челов'Ька A. Раубера. Том-ь 6: Ученіе обь органахг чувств-ь. Петроград-ь 1915.
 3. В. Шпальтегольць. Атлась по анатомін челов"Ька. Ч. 3, вып. 2 Москва 1916 г.
 4. Rouvi^re. Anatomie humaine descriptive et topographique. Paris 1927.

Месца націскаў y беларускім тэксьце за адсутнасьцю адпаведных знакаў у некаторых разох адзначаецца курсыўнымі літарамі.

Слоўнік мэдычнае тэрмінолёгіі, як і ўсе папярэднія тэрмінолёгіі, выходзіць у сьвет як проект і мае дыскусыйны характар. У далейшым ён можа зьмяняцца, калі запатрабуе таго штодзённая практыка, але для аўтараў падручнікаў гэтая тэрмінолёіія зьяўляецца абавязковаю, покі ня зроблены будуць зьмены, прынятым у БАН парадкам.

Выпускаючы ў' сьвет кожную тэрмінолёгію, Інстытут Навуковае Мовы і далей зьбірае тэрмінолёгічны матар’ял—народны і літаратурны, каб у наступных выданьнях пашыраць і выпраўляць тое, што на падставе новых даных будзе вымагаць патрэбных дадаткаў і пагіравак.

Даць дакладную і дасканалую тэрмінолёгію, якая-б у поўнай меры адпавядала навуковасыді і практычнасьці—справа нялёгкая —I. Н. М. лічыць, што ўдасканаліць сваю работу ён зможа толькі ў тым выпадку, калі на помач яму прыдзе актыўная праца ўсіх зацікаўленых асоб і ўстаноў. Дзеля гэтага Інстытут Навуковае Мовы зварачаецца да ўсіх з просьбаю надсылаць яму свае ўвагі і папраўкі.

Сабраны матар'ял з тае ці іншае галіны навукі або ўвагі да тае ці іншае надрукаванае тэрмінолёгіі трэба пасылаць у Інбелкульт (Менск, Рэволюцьійная вул., № 21) на імя Інстытуту Навуковае Мовы. Корэспондэнцыя на імя БАН паштовай аплаце не падлягае.

Люты 1928 г.                    /нстытут Навуковае Мовы.

ЛАЦІНСКА-РАСІЙСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК

ю

4750. NEUROLOG1A

НЕВРОЛОГМЯ НЭРВАВЕДАНЬHE, НЭУРАЛЕГІЯ

Nervus

Ganglion

Substantia alba

Substantia grisea 4755. Substantia gelatinosa

Нерв                    Нэрва

Узел                     Вўзел

Белое веіцество     Бёлая матэрыя

Серое веіцество            Шэрая                              матэрыя

Студеннстое веДрыгвістая матэшество                                               рыя

Taenia telarum

Ремешок покрыРамёнчык пакрышек                                                      вак

Ependyma ventriculorum202 ) Sulcus limitans ven-

Эпенднма желуЭпэндыма страў. дочков                                           нічкбў

Пограннчная боМежавія баразна

triculorum розда желудочстраўнічкоў

ков

Nuclei nervorum сеЯдра черепных. rebralium нервов

 1. Nuclei originis Начальные ядра

Nuclei terminales Концевые ядра Ramus communicans Сообіцнтельная ветвь

Ramus anastomoticus Соеднннтельная

Ramus muscülaris

ветвь

Мышечная ветвь

4765. Nervus cutaneus

Кожный нерв

Nervus articularis

Суставной нерв

Plexus nervorum spi-

Сплетенне спннно-

nalium

мозговых нервов

[Conjugatio simplex [Простое соедпне■           нне

Conjugatio mutua    Взйнмное соедн-

 • . ненне
 1. Decussatio] Перекрест]

>7дры мазгбвых нэрваў

>7дры пачатачныя

^дры канцавьія Злучбльная галіна

Анастомбзная галіна

Цяглічная галіна Скўрная нэрва Сустёўная нэрва Спляцёньне сьпінна-мазгбвых нэрваў [Простае злучэньне

Убаёмнае злу-

 • чэньне

Скрыжаваньне]

„     .                             Центральная

Systema nervorum нерВная снcentrale                                      стема

Цэнтрпльная: нэрвовая с ы с т э м a

Medulla spinalis         Спннной мозг

Pars cervicalis          Шейная часть

Intumescentia cerviШейное утолше-

calis203)                                                                  нне

4775. Pars thoracalis    Грудная часть

Pars lumbalis            Поясннчная часть

Сьп/нныя мазп

Шыйная чйстка

Шыйнае патаўшчэньне

Грудная чйстка Паясьнічная частка

Intumescentia lumbaПоясннчное утолlis                                                      аденне

Conus medullaris      Мозговой конус

Паясьнічнае патаўшчэньне

Сьпіннамазгбвы конус

Fiium terminale        Конечная ннть

4780. Ventriculus termi-     Конечный желу-

nalis                    дочек

Fissura mediana anПередняя средннterior                          ная іцель

Sulcus medianus posЗадняя средннная terior                                                     борозда

Sulcus lateralis          Передняя боковая

anterior                                          борозда

Sulcus lateralis posЗадняя боковая terior                                      борозда

4785. Sulcus intermedius Задняя промежуposterior точная борозда (Sulcus intermedius (Передняя промеanterior) жуточная борозда)

Funiculi medullae    Канатнкн спннно-

spinalis             го мозга

Funiculus anterior    Передннй канатнк

Funiculus lateralis   Боковой канатнк

4790. Funiculus posterior  Задняй канатнк

Pars sacralis             [Крестцовая часть

Fiium terminale in-   Внутренняя конеч-

ternum              ная ннть

Fiium terminale exterНаружная конечnum]                             ная нлть]

Sectiones medullae Разрезы спннного

spinalis                           мозга

4795. Canalis centralis Центральный ка-

Канцавая нітка Канцавы страўнічбк

Пярэдняя сярэдзінная шчыліна

Задняя сярэдзінная баразнй

Пярэдняя бакавйя баразна

Зйдняя бакавая баразнй

Зйдняя прамёжная баразнЗ

(Пярэдняя прамёжная баразнй)

Кнбцікі сьпінных мазгбў

Пярэдні кнбцік Бакавы кнбцік Зйдні кнбцік [Крыжбвая частка Нутраная канцавая нітка

Вбнкавая канцавая нітка)

Разрэзы сьпгнных мазгоў

Асяродкавы ход

нал

Substantia grisea cen­tralis [s. Substan­tia gelatinosa cen­tralis]

Commissura anterior alba

Commissura anterior grisea

Commissura posterior 4800. Columnae griseae

Columna anterior Columna lateralis Columna posterior Cervix columnae posterioris 4805. Apex columnae posterioris

Substantia gelatinosa [posterior] (Rolandi)

Nucleus dorsalis (Stillingi, Clarkii)

Formatio reticularis

Funiculus anterior

4810 Fasciculus cerebro­spinalis anterior (s. pyramidalis an­terior)204)

Fasciculus anterior proprius (Flechsigi)

Funiculus lateralis Fasciculus cerebro­spinalis lateralis (s. pyramidalis la­teralis)

Fasciculus cerebellospinalis

Fasciculus anterolateralis superficialis (Goversl)

Центральное cepoe вегцество [клн Центральное студеннстое вешество]

Передняя белая спайка

Передная серая спайка

Задняя спайка Серые столбы Передннй столб Боковой столб Задннй столб Шейка заднего столба Верхушка заднего столба Студеннстое вешество [заднее] (Роламда)

Заднее ядро (Штнллннга,

Кларка) Сетевндное образованне Передннй канатнк Передннй головноспннной пучок (нлн передннй пнрамндный) Собственный передннй пучок (Флекснга)

Боковой канатнк Боковой головноспннной пучок (нлн боковой пнрамндный) Мозжечковоспннной пучок

Пучок передне боковой поверхностн (Говерса)

Асяродкавая шэрая матэрыя, альбо Асярбдкавая дрыгвістая матэрыя]

Пярэдні бёлы зьвязак

Пярэдні шэры зьвязак

Зйдні зьвязак Шэрыя слупкі Пярэдні слупок Бакавы слупбк Зйдні слупбк Шыйка з£дняга слупкі

Вяршбк задняга слупкі

Дрыгвістая матэрыя [задняя] (Ролянда)

Зйдняе ядрб (Штыльлінга,

Клйрка) СеткавАтае ўтварэньне

Пярэднікнбцік

Пярэдні мазгбвасьпінны пучок (альбб пярэдні пірамідны)

Уласьцівы пярэдні пучбк (Флёксыга)

Бакавы кнбцік

Бакавы мазгбвасьпінны пучбк (альбб бакавы пірамідны)

Мбзачкава-сьпінны пучбк

Пярэднябакавы павярхбўны пучбк (Гбвэрса)

 1. Fasciculus lateralis proprius (Flechsigi)

Funiculus posterior

Fasciculus gracilis

(Golli)

Fasciculus cuneatus (Burdachi) [Septum posterius

 1. Septula medullae spi­nalis

Caput columnae posterioris

Zona terminalis

Zona spongiosa

Tractus rubrospinalis (Monakowi)205)

 1. Tractus tectospinalis

Tractus vestibulospi, nalis

Fasciculus longitudinalis medialis

Tractus .spinothalamicus (Edingeri)

Tractus spinoolivaris (Bechterew!)

Собственный боковой пучок (Флекснга) Задннй канатнк Нежный пучок (Голля) Клнновндный пучок (Бурдаха) [Задняя перегородка

Перегородочка спннного мозга

Головка заднего столба

Краевой пояс

Губчатый пояс Красноспннной путь (Монакова)

Покрышечноспннной путь

Преддверноспннной путь Внутренннй продольный пучок Спннноталамнческмй путь (Эдннгера) Спннноолнвный

путь(Бехтерева)

 1. Tractus cervicolumТыльный шейноbalis dorsalis (Flechпоясннчный sigi)] путь (Флекснга)]

ENCEPHALON

Rhombencephalon

ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Ромбовндный мозг

Myelencephalon           Замозжье

,, . „                . Продолговатый

Medulla oblongata г мозг

 1. Fissura mediana poЗадняя средннная sterior іцель

Fissura mediana anПередняя средннterior.    ная іцель

Уласьцівы бакавы пучок (Флёксыга)

Задні кноцік

Згрйбны пучбк

(Гбльля)

Клінавйты пучбк

(Бўрдаха) [Задняя перагарбдка

Перагарбдачка сьпінных мазгбў

Галоўка зйдняга слупка

Прыкрайні пбяс Ha3ÄpaBäTbi пояс Чырвбнасьпінны тр&кт(Манакбва)

Пакрывачна-сьпіннамазговы тракт Прысёначна-сьпіннамазговы тракт Прысярэдні прадоўжны пучбк

Сыіінназрбчны тракт (Эдынгера)

Сьпіннааліўны тракт (Бёхцерава)

Тьільны шыйнапаясьнічны тракт (Флёксыга)]

МАЗГ/ (ГАЛАЎНЬ/Я)

Ромбаватыя мазгг

Замазгоўе

Падоўжныя мазгг

Зйдняя сярэдзінная шчьіліна

Пярэдняя сярэдзінная шчыліна

Foramen coecum

Слепое отверстне

Сьляпйя атворына

Pyramis (medullae

Пнрамнда (про-

Піраміда (падоўж-

oblongatae)

долговатого мозга)

ных мазгбў)

Decussatio pyrami-

Перекрест пнра-

Скрыжавйньне пі-

dum

мнд

рамідаў

4840. Sulcus lateralis ante­

Передняя боковая

Пярэдняя бакавйя

rior

борозда

баразна

Sulcus lateralis pos­

Задняя боковая

3&дняя бакавая

terior

борозда

баразн4

Oliva

Олнва

Аліва

Corpus restiforme

Веревчатое тело

Вярбўкаватае цёла

Funiculus lateralis

Боковой канатнк

Бакавы кнбцік

4845. Funiculus cuneatus

Клнновндный канатнк

Клінаваты кнбцік

Tuberculum cinereum

Серый бугорок

Папялісты грудбк

Funiculus gracilis

Нежный канатнк

Згрйбны кнбцік

Clava 207)

Мозоль

Булава

Fibrae arcuatae exter-

Наружные дуго-

Вонкавыя дугавй-

nae

образные волокна

тыя валбкны

4850. Sectiones medullae

Разрезы продол-

Разрззы падоўж-

oblongatae

говатого мозга

ных мазгоў

Raphe

Шов

Шво

Stratum nucleare

Ядерный слой

Ддравы пласт

Nucleus nervi hypo-

Ядро под'язычно-

Ядрб пад'язычнае

glossi

го нерва

нэрвы

Nucleus ambiguus

Двойное ядро

Падвойнае ядрб

4855. Nucleus alae cine-

Ядро серого кры-

Ядрб папялістага

reae

ла

крыла.

Tractus solitarius

Однночный тракт

Адзінбчны тракт

Nucleus tractus soli-

Ядро однночного

Ядрб адзінбчнага

tarii

тракта

трйкту

Tractus spinalis nervi

Спннной тракт

Сьпіннамазгбвы

trigemini

тройннчного нерва

тракт трайчАстае (трохблізьнячае) нэрвы

Nucleus tractus spi­

Ядро спннного

Ядро сьпіннамаз-

nalis nervi trige­

тракта тройннч-

гбвага трйкту

mini

ного нерва

трайчйстае нэрвы

4860. Nucleus funiculi gra­

Ядро нежного ка-

Ядрб згрібнага

cilis

натнка

кнбціка

Nucleus funiculi cuneati Nuclei laterales Nucleus olivaris in­ferior Hilus nuclei olivaris

 1. Nucleus olivaris ac­cessorius medialis

Nucleus olivaris ac­cessorius dorsalis

Nuclei arcuati

Fibrae arcuatae internae

Substantia reticularis grisea 4870. Substantia reticularis alba

Fasciculus longitudinalis medialis Stratum interolivare lemnisci Decussatio lemniscorum

Corpus restiforme 4875. Fasciculi corporis restiformis

Fibrae cerebelloolivares

Fasciculi pyramida­les

Fibrae arcuatae externae

[Nucleus dorsalis ner­vi accessorii

 1. Formatio reticularis

Fibrae arcuatae externae anteriores

Ядро клнновндного канатнка Боковые ядра Ннжнее ядро олнвы Вход в ядро олнвы

Прнбавочное внутреннее ядро олнвы Прнбавочное тыльное ядро олнвы Дугообразные ядра

Внутреннне дугообразные волокна Серое сетевндное ветество Белое сетевндное вегцество Внутренннй продольный пучок

Межолнвный слой петлн Перекрест петель

Веревчатое тело Пучкн веревчатого тела

Мозжечковоолнвные волокна Пнрамндные пучкн Наружные дугообразные волокна [Тыльное ядро прнбавочного нерва

Сетевндное образованне Переднне наружные дугообразные волокна

Ядро клінаватага кнбціка

Бакавыя ядры Ніжняе аліўнае ядрб

Варбты аліўнага ядра

Дадаткбвае прысярэдняе аліўнае ядрб

Дадаткбвае тыльнае аліўнае ядрб

Дугавйтыя йдры

Нутраныя дугаватыя валбкны

Шэрая сеткавбтая матэрыя

Бёлая сеткавйтая матэрыя

Прысярэдні прадоўжны пучбк

Міжаліўны пласт пятлі

Скрыжавёньне пётляў

Вярбўкаватае цёла Пучкі вярбўкаватага цёла

Мбзачкавааліўныя валбкны

Пірамідныя пучк

Вбнкавыя дугаватыя валбкны

[Тыльнае ядрб дадаткбвае нэрвы

Сеткавбтае ўтварэньне

Пярэднія вбнкавыя дугав4тыя валбкны

Lemniscus medialis Fasciculus cerebellospinalis

Fibrae arcuatae externae posteriores

. Tractus thalamoolivaris

Nucleus eminentiae medialis

Nucleus intercalatus

Nucleus nervi vesti­bularis medialis (Schwalbe)

Radix descendens nervi vestibularis

Pedunculus nuclei olivaris

Nucleus praepositus nervi hypoglossi

Nucleus nervi cochleaПереднее ядро ris ventralis

Nucleus nervi cochlearis dorsalis]

Внутренняя петля Мозжечковоспннномозговой пучок

Заднне наружные дугообразные волокна

Таламнческоолнвный путь Ядро внутреннего возвышення Вставочное ядро Внутреннее ядро нерва преддверня (Швальбе)

Ннсходяіцнй корешок нерва преддверня

Ножка ядра олнвы

Переднее ядро прнбавочного нерва

нерва улнткн

Тыльное ядро нерва улнткн

Прысярэдняя пятля Мбзачкавасьпінны пучок Заднія вбнкавыя дугаватыя валбкны Зрочнааліўны шлях Ядрб прысярэдняга ўзвышша

Устаўленае ядрб Прысярэдняе ядрб прысёначнае нэрвы

(Швйльбэ) Спускны кбрань прысёначнае нэрвы Ножка аліўнага ядрй Пярэдняе ядрб дадатковае нэрвы

Брушнбе ядрб скрўтачнае нэрвы

Тыльнае ядро скрўтачнае нэрвы]

Ventriculus quartus

Четвертый желуЧацьв£рты страўдочек       нічок

 1. Fossa rhomboidea Pars inferior fossae rhomboideae

(Calamus scripto-

rius208)

Pars intermedia fossae rhomboideae

Recessus lateralis fos­sae rhomboideae

Ромбовндная ямка

Ннжняя часть ромбовндной ямкн

(Пнсчее nepo)

Промежуточная часть ромбовндной ямкн

Боковой выступ ромбовндной ямкн

РомбавЗтая йміна НІжняя частка ромбавАтае яміны (Пісальнае пярб)

Прамёжная частка ромбаватае яміны

Бакавая завараць ромбавйтае йміны

 1. Pars superior fossae rhomboideae

Sulcus limitans (fos­sae rhomboideae)

Fovea inferior

Fovea superior

Trigonum nervi hypoglossi 4905. Striae medulläres

Eminentia medialis

Colliculus facialis

Ala cinerea

Area acustica 4910. Locus coeruleus

Tegmen ventriculi quart!

Velum medulläre posterius

Taenia ventriculi quarti

Obex

 1. Lamina chorioidea epithelialis

(Apertura medialis ventriculi quarti s. Foramen Magendii)

(Apertura lateralis ventriculi quarti)

Fastigium

[Velum medulläre anterius

 1. Brachia conjunctiva (cerebelli)

Stratum cinereum fos­sae rhomboideae

Верхняя часть ромбоввдной ямкн

Пограннчная борозда (ромбовндной ямкн) Ннжняя ямка Верхняя ямка Треугольнпк под‘язычного нерва

Мозговые полосы Внутреннее возвышенне

Бугорок лнцевого нерва

Серое крыло Слуховой кружок Окрашенное место

Крыша четвертого желудочка

Задннй мозговой парус

Ремешок четвертого желудочка

Задвнжка

Эпнтелнальная сосуднстая пластннка (Средннное отверстне четвертого желудочка нлн отверстне Мажандн)

(Боковое отверстне четвертого желудочка)

Верхушка шатра [Передннй мозговой парус Ножкн мозжечка к четверному возвышенню

Серый слой ромбовндной ямкн

Вёрхняя чёстка ромбаватае яміны

Межавая баразна (ромбавётае яміны)

Ніжняя ямка Вёрхняя ямка Трыкўтнік пад‘язычнае нэрвы

Мазгбвыя палбскі Прысярэдняе ўзвышша

Узгбрачак твёрнае нэрвы

Папялістае крылб Слухавы кружбк Сінявётае мёсца

Вёка чацьвёртага страўнічка

Зёдняя мазговая ■            заслбна

Тасёмка чацьвёртага страўнічка

Засаўка

Пакрытнічны варсавёты пластбк

(Прысярэдняя атвбрына чацьвёртага страўнічкб альбб атвОрына Мажандьі)

(Бакавая атвбрына чацьвёртага страўнічкё)

Вяршбк [Пярэдняя мазгбвая заслбна

Злучёльныя плёчы (мозачкаў)

Папялісты плёст ромбавётае яміны

Sulcus medianus fos­sae rhomboideae

Recessus lateralis ventriculi quarti

Tuberculum acusticum]

Средннная борозда ромбовндной ямкн Боковой выступ четвертого желудочка

Слуховой бугорок

Сярэдзінная баразнй ромбавйтае яміны Бакавая з&вараць чацьвертага страўнічка Слухавьі грудок]

4925.Metencephalon209) Задннй мозг

Заднія м а з п

Pons (Varolii)

Мост (Варолнев) Мост (Варолія)

Sulcus basilaris Fasciculus obliquus (pontis)

(Fila lateralia pontis)

 1. Brachium pontis

[Pars basilaris Pars dorsalis]

Sectiones pontis

Pars dorsalis pontis

 1. Raphe

Nucleus nervi abducentis

Nuclei motorii nervi trigemini

Radix descendens (mesencephalica) ner­vi trigemini

Tractus spinalis ner­vi trigemini

 1. Nucleus tractus spi­nalis nervi trigemini

Nucleus nervi facialis

Radix nervi facialis

Основная борозда Косой пучок (моста)

(Боковые ннтн моста)

Ножкн мозжечка к мосту [Основная часть Тыльная часть]

Разрезы моста

Т ы л ь н а я часть моста

Шов

Ядро отводяіцего нерва

Двнгательные ядра тройннчного нерва

Ннсходяшнй корешок (среднемозговой) тройннчного нерва

Спннномозговой путь тройннчного нерва

Ядро спннномозгового путн тройннчного нерва

Ядро лнцевого нерва

Корешок лнцевого нерва

Спбдавая баразн& Укбсны пучбк (мбсту)

(Бакавыя ніткі мосту)

Плячо мбсту

[Спбдавая чйстка Тыльная чАстка|

Разрэзы мосту

Т ы л ь н а я ч ä с т к а мбсту Шво

Ядрб адводнае нэрвы

Рўхальныя ядры трайчастае нэрвы

Спускны корань (сярэднямазгбвы) трайчйстае нэрвы

Сьпіннамазгбвы тракт трайчйстае нэрвы Ядро сьш'ннамазгбвага тракту трайчйстае нэрвы

Ядрб тварнае нэрвы

Кбрань твйрнае нэрвы

Pars prima

Genu (internum)

 1. Pars secunda Nuclei nervi acustici

Nuclei n. cochlearis

Nuclei n. vestibularis

Nucleus olivaris su­perior

 1. Nucleus lemnisci lateralis

Fasciculus longitudinalis medialis

Formatio reticularis

Corpus trapezoideum

Lemniscus 4955. Lemniscus medialis (sensitivus)

Lemniscus lateralis (acusticus)

[Nucleus nervi vesti­bularis lateralis (Dei­ters i)

Nucleus nervi vesti­bularis superior (Bechterewi)

Nucleus reticularis tegmenti 4960. Nucleus trapezoides

Nuclei sensibiles nervi trigemini

Nucleus eminentiae medialis

Fibrae cruciantes nervi trigemini

Nucleus dorsalis raphes

Первая часть Колено (внутреннее)

Вторая часть Ядра слухового нерва

Ядра нерва улнткн Ядра нерва преддверня Верхнее ядро олнвы

Ядро боковой

петлн

Внутренннй продольный пучок

Сетевндное образованне

Трапецневндное тело

Петля

Внутренняя петля (чувствнтельная) Наружная петля (слуховая) [Наружное ядро нерва преддверня (Дейтерса)

Верхнее ядро нерва преддверня (Бехтерева)

Сетевндное ядро покрышкн

Трапецневядное ядро

Чувствнтельные ядра тройннчного нерва Ядро внутреннего возвышення

Перекреіцйваюшнеся волокна тройннчного нерва

Тыльное ядро

шва

Пёршая частка Калёна (нутранбе)

Другая частка Ядры слухавбе нэрвы Ддры скрўтачнае нэрвы Хдры прысёначнае нэрвы Вёрхняе аліўнае ядрб Ядро бакавбе пятлі

Прысярэдні прадбўжны пучбк

Сеткаватае

ўтварэньне Трапэцыяватае

цёла Пятля

Прысярэдняя пятля (адчувальная) Бакавая пятлй

(слухавая) [Бакавбе ядрб прысёначнае нэрвы (Дэйтэрса) Вёрхняе ядрб прысёначнае нэрвы (Бёхцерава) Сеткаватае ядрб вёка Трапэцыяватае ядрб Адчувальныя ядры трайчастае нэрвы Ядрб прысярэдняга ўзвышша Скрыжаваныя валбкны трайчастае нэрвы

Тыльнае ядрб шва

 1. Decussatio nervorum trochlearium

Pars descendens nervi trochlearis

Brachium conjunctivum

Decussatio brachii conjunctivi

Tractus thalamoolivaris

 1. Nucleus centralis superior Tractus tectospinalis

Tractus rubrospinalis]

Перекрест блоковых нервов Ннсходяіцая часть блокового нерва Ножка мозжечка к четверному возвышенню

Перекрест ножек мозжечка к четверному возвышенню

Таламоолнвный

путь Верхнее центральное ядро Покрышечно-

спннномозговой путь Красноспннномозговой путь]

Скрыжаваньне блёчных нэрваў

Спускная ч4стка блёчнае нэрвы

Злучальная нбжка

Скрыжавйньне злучйльнай ножкі

Зрочнааліўны

тракт

Вёрхняе асярбд кавае ядрб

Вёкасьпінны

тракт

Чырвбнасьпінны тракт

Pars b a s і 1 a r і s pontis

Fibrae pontis profundae

 1. Fasciculi longitu­dinales (pyramidales)

Nuclei pontis Fibrae pontis super­ficiales

Cerebellum

Gyri cerebelli 21°)

 1. Sulci cerebelli

Vallecula cerebelli

Incisura cerebelli anterior

Incisura cerebelli posterior

Sulcus horizontalis cerebelli

Основная часть моста

Глубокне волокна моста

Продольные пучкн (пнрамндные)

Ядра моста Поверхностные волокна моста

Мозжечок

Нзвнлнны мозжечка Борозды мозжечка

Долннка мозжечка

Передняя вырезка мозжечка

Задняя вырезка мозжечка

Горнзонтальная борозда мозжечка

Аснбўная ч ä c т к a мосту Глыббкія валбкны мбсту Прадбўжныя пучкі (пірамідныя)

>7дры мосту Павярхоўныя валокны мбсту

Мозачкі

Лукавіны мбзачкаў

Барбзны мозачкаў

Далінка мбзачкаў

Пярэдняя выразка мбзачкаў

Задняя выразка мбзачкаў

Пазёмная баразна мбзачкаў

 1. Fissura transversa cerebelli

Vermis

Lingula cerebelli

Vincula lingulae cerebelli

Lobulus centralis

 1. Monticulus

Culmen

Declive

Folium vermis

Tuber vermis

 1. Pyramis (vermis)

Uvula (vermis) Nodulus

Haemisphaerium c e r e b el 1 i

Facies superior

 1. Ala lobuli centralis

Lobulus quadrangularis

Pars anterior

Pars posterior

Lobulus semilunaris superior

 1. Facies inferior

Lobulus semilunaris inferior

Lobulus biventer

Tonsilla cerebelli

Flocculus2")

 1. (Flocculi secundarii)

Pedunculus flocculi

Nidus avis [Vermis superior

Поперечная іцель мозжечка

Червячок Язычок мозжечка Связь язычка мозжечка Центральная долька Горка Верхушка Скат Лнст червячка Бугор червячка Пнрамнда (червячка)

Язычок (червячка) Узелок

Полушарне мозжечка

Верхняя поверхность

Крыло центральной долькм

Четыреугольная долька

Передняя часть Задняя часть Верхняя полулунная долька

Ннжняя поверхность

Ннжняя полулунная долька

Двубрюшная долька

Мнндалнна мозжечка

Клочок (Вторнчные клочкн)

Ножка клочка Гнездо птнцы [Верхннй червячок

Папярбчная шчыліна мбзачкаў

Ч а р в я к

Язычок мбзачкаў Ланцужкі язычка мбзачкаў

Асярбдкавая дблька

Гбрачка Вяршёк Спад Ліст чарвяка Груд чарвяка Піраміда (чарвяка)

Язычбк (чарвяка) Вўзьлік

П а ў к ў л я мозачкаў

Вёрхняя павёрхня

Крыло асярбдкавае долькі

Чатырбхкўтная дблька

Пярэдняя чйстка Збдняя чбстка Вёрхняя серпавбтая дблька Ніжняя павёрхня

Ніжняя cepnaeäтая долька Двухжываткбвая долька

Мігдбліца

'мбзачкаў Касмычбк (Другарйдныя касмычкі) Нбжка касмычкй Гняздб птўшкі [Вёрхні чарвяк

Vermis inferior]

Ннжннй червяНіжні чарвйк] чок]

5015. Sectiones cerebelli

Разрезы мозРазрэзы мозачжечка            каў

Corpus medulläre

Laminae medulläres

Мозговое тело   Мазгбвае цёла

Мозговые пла-  Мазгбвыя пласткі'

стннкн

Arbor vitae

Substantia corticalis

Древо жнзнн      Дрэва жыцьця

Корковое веіцеКбркавая матэ-

5020. (Lamina basalis

ство                       рыя

(Основная плаСподавы пластбк стннка

Stratum cinereum

Stratum gangliosum)

Серый слой       Папялісты пласт

Ганглнозный      Вузлавы пласт)

Stratum granulosum Nucleus dentatus 5025. Hilus nuclei dentati

слой)

Зерннстый слой Зернаваты пласт Зубчатое ядро                              Зубчйстае ядрб

Ворота зубчатого Варбты зубчастага

Nucleus fastigii

Nucleus globosus

Nucleus emboliformis

ядра                     ядрй

Ядро шатра        Ядрб вяршка

Шаровндное ядро Скулявйтае ядрб Пробковндное                              Затычкападббнае

Capsula nuclei dentati 5030. [Centrum medulläre nuclei dentati]

ядро                     ядрб

Сумка зубчатого Кйпсуля зубчастаядра                     га ядpä

[Мозговой центр [Мазгбвы асярбзубчатого ядра] дак зубч4стага ядрй]

Isthmus rhombencephali

Перешеек ромбоПяр^смык ромбавндного мозга ватых мазгоў

Brachium conjunctivum (cerebelli)

Ножка мозжечка Злучальнае плячб к четверному                                     (мбзачкаў)

возвышенню

Lemniscus

Lemniscus lateralis

5035. Lemniscus medialis

Петля                  Пятля

Боковая петля  Бакавая пятля

Внутренняя петля Прысярэдняя пятля

Trigonum lemnisci

Треугольннк       Трыкўтнік пятлі

петлн

Velum medulläre an­ted us

Frenulum veli medularis anterioris

Передннй мозгоПярэдняя мазгбвой парус вая заслона

Уздечкапереднего Аброцька пярэдмозгового паруса няе мазгбвае заслбны

Sectiones isthmi

Разрезы переРазрэзы пярэшейка     смыку

(vide Peduncuii cerebri) (см. Ножкн мозга) (гл. Нбжкі мазгбў) 5040. Ganglion interpeМежножковый Міжнбжачны dunculare        ганглнй вўзел

Nucleus n. trochleaЯдро блокового Ядрб блёчнае ris         нерва нэрвы

CEREBRUM                МОЗГ               МАЗГ/

Facies convexa cerebri Facies medialis cerebri

 1. Basis cerebri

Mesencephalon

(Facies inferior)

Fossa interpeduncularis (Tarini) Recessus anterior

 1. Recesuss posterior Substantia perforata posterior

Выпуклая поверхность мозга Внутренняя поверхность мозга Основанне мозга

Средннй мозг

(Ннжняя поверхность)

Межножковая ямка(Тарнннева) Передннй выступ

Задннй выступ Заднее. продырявленное веіцество

Pedunculus cerebri

Aquaeductus cerebri (Sylvii)

Sulcus lateralis 5055. Sulcus n. oculomotorii

Sectiones peduncuii cerebri

Tegmentum

Stratum griseum centrale

Formatio reticularis

 1. Fasciculus longitu­dinalis medialis

Ножка мозга

Водопровод мозга (Снльвня) Боковая борозда Борозда глазодвнгательного нерва

Разрезы ножкн мозга

Покрышка

Центральный серый слой

Сетевндное образованне

Внутренннй продольный пучок

Выгнутая павёрхня мазгбў Прысярэдняя павёрхня мазгбў

Спод мазгбў

Сярэднія мазгг

(Ніжняя павёрхня)

Міжнбжачная яміна (Тарыні)

Пярэдняя зйвараць

Задняя завараць

Задняя прасьвідрбваная матэрыя

Ножка мазгоў

Вадаправбд мазгбў (Сыльвія)

Бакавая баразна

Баразнй вбкарўхальнае нэрвы

Разрэзы ножкі мазгоў

B ё к a

Асярбдкавы шэры пласт

Сеткаватае ўтварэньне Прысярэдн прадбўжны пучбк

Radix descendens nervi trigemini

Nucleus radicis descendentis n. tri­gemini

Nucleus n. oculomotorii

Nuclei tegmenti 5065. Nucleus ruber

Decussationes tegmentorum

Decussatio brachii conjunctivi

Lemniscus lateralis

Lemniscus medialis

5070.Substantia nig­ra

ННСХОДЯІЦЙЙ KOрешок тройннчного нерва Ядро ннсходяіцего корешка тройннчного нерва Ядро глазодвнгательного

нерва Ядра покрышкн Красное ядро Перекресты покрышек Перекрест ножек мозжечка к четверному возвышенню Боковая петля Внутренняя петля

Черное в е іцес т в о

Спускны корань трайчйстае нэрвы Ядрб спускнбга кораня трайч4стае нэрвы

Ядро вбкарўхальнае нэрвы

Ядры вёка Чырвбнае ядрб Скрыжаваньні вёкаў

Скрыжаваньне злучёльнага пляча

Бакавая пятля Прысярэдняя пятля

Ч 6 р н а я мат э р ы я

Basis pedunculi

Основанне ножкн

Corpora quadrigemina212) Четверохолмне

Спод Н0ЖКІ

Чатырохблізьнячыя целы

Lamina quadrige1 mina

Colliculus superior '

 1. Colliculus inferior

Brachium quadrigeminum superius

Brachium quadrigeminum inferius

Пластннка четвер■ ного возвышення Верхннй бугорок Ннжннй бугорок Верхняя ручка четверного возвышення

Ннжняя ручка четверного возвышення

Чатырбхблізьнячы пластбк Вёрхні ўзгбрачак Ніжні ўзгбрачак Вёрхняе чатырбхблізьнячае плячб

Ніжняе чатырохблізьнячае пля-

Sectiones corporum quadrigeminorum

Разрезы четверохолмня

Разрэзы чатырохблізьнячых целаў

Stratum zonale 5080. Stratum griseum colliculi superioris Nucleus colliculi inferioris

Поясной слой Серый слой верхнего бугорка Ядро ннжнего бугорка

Паясны пласт

Шэры пласг вёрхняга ўзгбрачка

Ядрб ніжняга ўзгбрачка

Stratum album proГлубокнй белый Глыббкі бёлы fundum  слой   пласт

PROSENCEPHALON гіз) ^моЗГ™ ПЯРЭДНІЯ МАЗГ/

Diencephalon

Промежуточный   Прамежныя

мозг                  мазп

 1. Ventriculus terТретнй ж е л уt і u s дочек

Трэці ст р а ўн і ч 6 к

Aditus ad aquaeductum cerebri

Commissura posterior (cerebri)

Foramen interventriculare (Monroi)

Sulcus hypothalamicus (Monroi)

 1. Massa intermedia

Recessus opticus

Recessus infundibuli Commissura anterior (cerebri)

Recessus triangularis

 1. Hypothalamus

Pars mamillaris hy­pothalami

Corpus mamillare

Pars optica hypo­thalami

Tuber cinereum

 1. Infundibulum

Hypophysis

Вход в водопровод мозга

Задняя спайка (мозга)

Межжелудочковое отверстне (Монро) Борозда областн под зрнтельным бугром (Монро) Промежуточная масса Зрнтельный выступ Выступ воронкі Передняя спайка (мозга)

Треугольный выступ

Область под зрнтельным бугром

Сосковая часть о бластн под зрнтельным о уг р о м Сосковое тело Зрнтельная часть областн под зрнтельным бугром Серый бугор Воронка Прндаток мозга

Увахбд увадаправбд мазгбў Задні зьвйзак (мазгбў) Міжстраўнічкбвая атвбрына (Монрб)

Падзрбчная баразна. (Монрб)

Прамёжная мйса

Зрбчная зйвараць

Завараць лёйкі Пярэдні зьвязак (мазгбў)

Трыкўтная завараць

Падзрочча

Сысковая частка ладз р ö ч ч a

Сыскавётае цёла

Зрбчная частка падзрбчча

Папялісты груд Лёйка

Ніжні атожылак мазгбў

Lobus anterior

Lobus posterior

Tractus opticus 5105. Radix medialis

Radix lateralis

Chiasma opticum

Lamina terminalis

Передняя доля Пярэдняя дбля Задняя доля Задняя дбля Зрнтельный тракт Зрбчны тракт Внутренннй кореПрысярэдні кошок  рань

Наружный кореБакавы кбрань шок

Перекрест зрнЗрочнае скрыжательных нервов      ваньне

Конечная пластннКанцавы пласток ка

Sectiones hypothalami.

 1. Nucleus hypothalamicus (s. Corpus Luysi)

Pars grisea hypotha­lami

Commissura superior (Meynerti) Commissura inferior (Guddeni)

Nuclei corporis mamillaris

 1. Fasciculus thalamomamillaris (Vicqd’Azyri) Fasciculi pedunculomamillares Pars tegmentalis

Pars basilaris

Ansa peduncularis

 1. Ansa lenticularis Pedunculus thalami inferior

THALAMENCEPHALON.

Thalamus 2H).

Pulvinar216)

Разрезы областн под зрнтельным бугром.

Ядро областн под зрнтельным бугром (нлн тело Люнса) Серая часть областн под зрнтельным бугром

Верхняя спайка

(Мейнерта) Ннжняя спайка

(Гуддена) Ядра соскового тела Таламососковый

пучек (Внкд'Азнра)

Ножкососковые пучкн

Покрышечная часть

Основная часть Петля ножкн Чечевнчная петля Ннжняя ножка зрнтельного бугра

ЗРРІТЕЛЬНЫЙ МОЗГ.

Зрнтельный бугор.

Подушечка

Разрэзы падзрочча.

Падзрбччавае ядрб альбо (Цёла Люіса)

Шэрая чбстка падзрбчча

Вёрхні зьвязак

(Мэйнэрта) Ніжні зьвязак

(Гўддэна) >7дры сыскавётага цёла Зрбчнасыскавйты пучбк (Вік-

д’Азыра) Нбжкасыскавй-

тыя пучкі Вёкавая чёстка

Сподавая чёстка Нбжкавая пятля Сачавічная пятля Ніжняя нбжка зрбчнага грўда

ЗРОЧНЫЯ МАЗГ/

Зрочны груд.

Падўшка

 1. Tuberculum anterius thalami

Taenia thalami

Stria medullaris

Lamina chorioidea epithelialis

Передннй бугорок зрнтельного бугра

Ремешок зрнтельного бугра

Мозговой ремешок

Эпнтелнальная пластннка сосуднстой покрышкн

Пярэдні грудок зрёчнага грўда

Тасёмка зрбчнага грўда

Мазговы пйсак

Пакрытнічны варсаваты пластбк

Metathalamus.

Область за зрнтельным бугром.

Зазрочча.

 1. Corpus geniculatum ВнутреннееколенПрысярэдняе каmediale чатое тело лёнчатае цёла

Corpus geniculatum Наружное коленБакавбе калёнчаlaterale     чатое тело                                                     тае цёла

Epithalamus.

Область над зрнтельным бугром.

Надзрочча

Corpus pineale

[s. Epiphysis]

Recessus pinealis

 1. Recessus suprapinealis

Habenula

Commissura habenu­larum

Trigonum habenulae

[Ventriculus pinealis

 1. Acervulus]

Шншковндное тело

Выступ шншковндного тела

Выступ полостн над шншковндным телом

Поводок

Спайка поводков

Треугольннк поводка [Желудочек шншковндного тела

Мозговой песок]

Шышкавіца, шышкавётае цёла [альбо Hacäдак]1

Шышавічнаязйвараць

Надшышкавічная завараць

Павадкі

Зьвязак павадкбў

Трыкўтнік павадкбў

[Шышкавічны ■ страўнічбк

Мазгбвы пясок

Sectiones thalamencephali.

Stratum zonale

Nucleus anterior tha­lami

Разрезы зрнтельного мозга

Поясной слой

Переднее ядро зрнтельного бугра

Разрззы зрочных мазгоў.

Паясны пласт

Пярэдняе ядрб зрбчнага грўда

Nucleus medialis tha­lami

 1. Nucleus lateralis tha­lami

Laminae medulläres thalami

Nucleus corporis geniculati medialis

Nucleus corporis geniculati lateralis

Nucleus habenulae 5150. Fasciculus retroflexus (Meynerti)

[Stratum reticulatum]

TELENCEPHALON *>6).

Hemisphaerium.

Pallium.

 1. Fissura longitudinalis cerebri

Fissura transversa ce­rebri

Gyri cerebri

Gyri profundi

Gyri transitivi

 1. Sulci cerebri Impressio petrosa

Fossa cerebri lateralis (Sylvii)

Fissura cerebri latera­lis (Sylvii)

Ramus posterior 5165. Ramus anterior ascendens

Внутреннее ядро зрнтельного бугра

Наружное ядро зрнтельного бугра

Мозговые пластннкн зрнтельного бугра

Ядро внутреннего коленчатого тела

Ядро наружного коленчатого тела

Ядро поводка Загнутый назад пучок (Мейнерта) [Сетчатый слой]

КОНЕЧНЫЙ МОЗГ

Полушарне.

Плаш.

Продольная гцель мозга

Поперечная тель мозга

Нзвнлнны мозга

Глубокне нзвнлнны

Переходные нзвнлнны

Борозды мозга Каменнстое вдавленне

Боковая ямка мозга (Снльвня)

Боковая тель мозга (Снльвня) Задняя ветвь Передняя восходягцая ветвь

Прысярэдняе ядрб зрбчнага грўда

Бакавбе ядрб зрочнага грўда

Мазгбвыя пласткі зрбчнага грўда

Ядро прысярэдняга калёнчатага цёла

Ядрб бакавбга калёнчатага цёла

Ядрб павадкбў Загнўты назёд пучбк (Мэйнэрта)

(Сеткаваты пласт]

КАНЦАВЬ/Я МАЗГ/.

Паўкуля.

Плашч.

Прадбўжная шчыліна мазгбў Папярбчная шчыліна мазгбў Лукавіны мазгоў Глыббкія лукавіны

Перахбдныя лукавіны

Барбзны мазгбў Каменяваты выціск

Бакавая яміна мазгбў (Сыльвія) Бакавёя шчыліна мазгбў (Сыльвія) Задняя галіна Пярэдняя ўздьімная галіна

Ramus anterior horiПередняя горнзонzontalis тальная ветвь

Lobi cerebri.

n s u 1 a.

Gy insulae

 1. Gyru longus insulae

Gyri breves insulae

Sulcus circularis (Rei­H)

Operculum

Pars frontalis

 1. Pars parietalis Pars temporalis Sulcus centralis (Rolandi)

Gyrus centralis ante­rior

Gyrus centralis poste­rior

Долн мозга.

Островок.

Нзвнлнны островка

Длннная нзвнлнна островка Короткне нзвнлнны островка Круговая борозда (Рейля)

Покрышка

Лобная часть

Теменная часть Внсочная часть Центральная борозда (Роланда)

Передняя центральная нзвнлнна

Задняя центральняя нзвнлнна

 1. L о b u s f г о n t a 1 і s. Лобная доля.

Polus frontalis

Sulcus praecentralis

Gyrus frontalis supe­rior ' Sulcus frontalis supe­rior

 1. Gyrus frontalis medius Pars superior Pars inferior

Sulcus frontalis infe­rior

Gyrus frontalis infe­rior

 1. Pars opercularis Pars triangularis Pars orbitalis Gyrus rectus

Лобный конец

Предцентральная борозда Верхняя лобная нзвмлнна Верхняя лобная борозда Средняя лобная нзвнлнна

Верхняя часть Ннжняя часть Ннжняя лобная борозда Ннжняя лобная нзвнлнна Часть покрышкн Треугольная часть Глазннчная часть Прямая нзвнлнна

Пярэдняя пазёмная галіна

Дблі мазгбў.

В ы с п а ч к а.

Лукавіны выспачкі

Дбўгая укавіна выспачкі

Карбткія лукавіны выспачкі

Кругавёя баразнй (Рэйля)

Вёчка

Лббная чйстка Цемянн^я чістка Скрбневая чйстка Цэнтральная баразна (Ролянда)

Пярэдняя цэнтpäльнaя лукавіна 3£дняя цэнтрйльная лукавіна

Лббная дбля.

Лббны канёц

Прадцэнтр4льная баразна

Вёрхняя лббная лукавіна

Вёрхняя лб >ная баразнЛ

Сярэдняя лббная лукавіна

Вёрхняя частка Ніжняя чйстка Ніжняя лббная баразнй

Ніжняя лббная лукавіна

Вёчкавая частка Трыкўтная частка Вакбвічная чйстка Прбстая лукавіна

Sulcus olfactorius

 1. Gyri orbitales

Sulci orbitales

Обонятельная борозда

Глазннчные нзвнлнны

Глазннчные бороз-

ды

Lobus temporalis.

Polus temporalis

Sulci temporales transversi

 1. Gyri temporales transversi

Внсочная д o л я.

Внсочный конец

Поперечные внсочные борозды

Поперечные внсочные нзвнлн-

Gyrus temporalis su­perior Sulcus temporalis su­perior Gyrus temporalis medius

Sulcus temporalis medius

 1. Gyrus temporalis in­ferior

Sulcus temporalis in­ferior

Fissura collateralis

Gyrus fusiformis

Gyrus lingualis

 1. Lobus occipi­talis.

Polus occipitalis

Sulcus occipitalis transversus

Gyri occipitales superiores

Sulci occipitales superiores

 1. Gyri occipitales late­rales

НЫ

Верхняя внсочная нзвнлнна Верхняя внсочная борозда

Средняя внсочная нзвнлнна Средняя внсочная борозда

Ннжняя внсочная нзвнлнна Ннжняя внсочная борозда Располагаюіцаяся сбоку іцель

Веретенообразная кзвнлнна Язычная нзвнлнна

Затылочная дол я.

Затылочный ко-

нец

Поперечяая затылочная борозда Верхнне затылочные нзвнлнны Верхнне затылочные борозды Боковые затылочные нзвнлнны

Нюхальная баразнй Вакбвічныя лукавіны Ваковічныя барбзны

Скрбневая д ö л я.

Скрбневы канёц Папярочныя скроневыя барбзны

Папярбчныя скроневыя лукавіны

Вёрхняя скрбневая лукавіна Вёрхняя скрбневая баразнй

Сярэдняя скрбневая лукавіна Сярэдняя скроневая баразнё Ніжняя скрбневая лукавіна Ніжняя скрбневая баразнё

Прыббчная шчыліна

Вераценавётая лукавіна

Язычная лукавіна

Патылічная дб ля.

Патылічны канёц

Папярбчная патылічная баразнё Вёрхнія патылічныя лукавіны Вёрхнія патылічныя барозны Бакавыя патьілічныя лукавіны

Sulci occipitales la­terales

Lob us parietalis.

Lobulus parietalis superior

Sulcus interparietalis

 1. Lobulus parietalis in­ferior

Gyrus supramarginalis

Gyrus angularis [Sulcus retrocentralis]

Боковые затылочные борозды

Теменная доля. Верхняя теменная долька Межтемянная борозда Ннжняя темянная долька Надкраевая нзвнлнна

Угловая нзвнлнна [Зацентральная борозда]

Бакавыя патылічныя барбзны

Цемянная д ö л я.

Вёрхняя цемянн&я дблька Міжцемянная баразна Ніжняя цемянная дблька

Надкрайняя лукавіна Вуглавая лукавіна [Зацэнтральная баразнё]

Facies medialis hemisphaerii.

.5225. Sulcus corporis callosi

Sulcus cinguli Pars subfrontalis Pars marginalis Sulcus subparietalis

 1. Fissura hippocampi

Gyrus fornicatus

Gyrus cinguli Isthmus gyri fornicati

Gyrus hippocampi

.5235. Uncus (gyri hippo­campi)

'Substantia reticula­ris alba (Arnoldi)

Lobulus paracentralis

Praecuneus

Внутренняя noверхность полушармя.

Борозда мозолнстого тела

Поясная борозда Подлобная часть Краевая часть Подтеменная борозда

Борозда Аммоннева рога

Сводчатая нзвнлнна

Поясная нзвнлнна Перешеек сводчатой борозды

Нзвнлнна Аммоннева рога

Крючок (нзвнлнны Аммоннева рога)

Белое сетчатое веіцество (Арнольда)

Околоцентральная долька

Предклннне

Прысярздняя павгфхня паўкулі.

Баразна мазблістага цёла

Баразна пбясу Падлббная частка Крййняя частка Падцемянная баразна

Баразнё мбрскага каня

Скляпённая лукавіна

Лукавіна пбясу Пярэсмык скляпённае лукавіны

Лукавіна мбрскага каня

Кручок (лукавіны мбрскага каня)

Бёлая сеткавйтая матэрыя (Арнбльда)

Прыцэнтральная дблька

Прадкліньне

Fissura parieto-occipitalis

 1. Fissura calcarina

Cuneus

Теменнозатылочная іцель ІЦель шпоры птнцы

Клнн

Цёменнапатылічная шчыліна

Шпбравая шчыліна

Клін ,

Corpus callosum.

Мозолнстое тело. Мазолістае цела.

Splenium corporis callosi2І8)

Truncus corporis cal­losi 5245. Genu corporis callosi

Rostrum corporis callosi

Lamina rostralis Striae transversae

Stria longitudinalis medialis 5250. Stria longitudinalis lateralis

Fasciola cinerea

Утоліценне мозолнстого тела Ствол мозолнстого тела

Колено мозолнстого тела

Клюв мозолнстого тела

Пластннка клюва Поперечные полосы

Средннная продольная полоса

Боковая продольная полоса

Серая повязочка

Стаўшчэньне мазблістага цёла Ствол мазблістага цёла Калёна мазблістага цёла Дзюб мазблістага цёла

Дзюбны пластбк Папярбчныя пйскі

Прысярэдні прадбўжны пйсак Бакавы прадбўжны пасак Папялістая тасёмачка

Fornix.

Crus fornicis

Corpus fornicis 5255. Taenia fornicis

Columna fornicis

Pars libera columnae fornicis

Pars tecta columnae fornicis

Свод.

Задняя ножка свода

Тело свода

Ремешок свода

Передняя ножка свода

Свободная часть передней ножкн свода

Прнкрытая часть передней ножкн свода

Скляпеньне.

Нбжка скляпёньня

Цёла скляпёньня Тасёмка скляпёньня

Слупбк скляпёньня

Вбльная частка слупка скляпёньня

Прыкрытая ч4стка слупкй скляпёньня

Septum pellucidum.

Прозрачная переПразрыстая перагородка. гародка.

 1. Lamina septi pellucidi Пластннка проПластбк празрызрачной перегостае перагарбдродкн кі

Cavum septi pellucidi

Ventriculus lateralis.

Pars centralis

Cornu anterius

 1. Cornu posterius Cornu inferius Corpus striatum Nucleus caudatus Caput nuclei caudati
 2. Cauda nuclei caudati

Stria terminalis

Lamina affixa

Taenia chorioidea

Lamina chorioidea epithelialis

 1. Calcar avis (Bulbus cornus posterioris)

Eminentia collateralis

Trigonum collaterale

Hippocampus 217)

 1. Fimbria hippocampi

Taenia fimbriae

Digitationes hippo­campi 2I9)

Fascia dentata hippo­campi Commissura hippo­campi

Полость прозрачной перегородкн

Боковой желудочек.

Центральная часть

Передннй рог Задннй рог Ннжннй рог Полосатое тело Хвостатое ядро Головка хвостатого ядра

Хвост хвостатого ядра Конечная полоска

Прнкладная пластннка

Ремешок сосуднстого сплетення

Эпнтелнальная пластннка сосуднстого сплетення

Шпора птнцы (Луковнца заднего рога)

Боковое возвышенне

Боковой треугольннк

Аммоннев рог Бахромка Аммоннева рога

Ремешок бахромкн

Пальцы Аммонпева рога

Зубчатая нзвнлнна Аммонмева рога Спайка Аммоннева рога

Пбласьць празрыстае перагарбдкі

Бакавб/ страўнічок.

Цэнтральная частка

Пярэдні рог Зёдні рог

Ніжні рог Пaлacäтae цёла Хвастатае ядрб Галбўка хвастётага ядра, Хвост хвастётага ядра

Канцавёя палбска

Прымацаваны пластбк

Варсавётая тасёмка

Пакрытнічны варсавёты пластбк

Птушыная шпора

(Цыбўліна зёдняга рбгу)

Прыббчнае

ўзвышша Прыбочны трыкўтнік

Мбрскі конь Махры мбрскага каня

Тасёмка махроў

Пальцавётыя

чёсткі мбрскага каня Зубчйстая пялёньніца мбрскага каня Зьвязак морскага каня

 1. Rhinencephalon

Sulcus parolfactorius anterior

Pars anterior (r h i nencephali)

Lobus olfactorius

Bulbus olfactorius

 1. Tractus olfactorius

Trigonum olfactorium

Stria medialis

Stria intermedia

Area parolfactoria (Brocae)

 1. Sulcus parolfactorius posterior

Pars posterior (rhi nencephali)

Gyrus subcallosus (s. Pedunculus cor­poris callosi)

Substantia perforata anterior

Stria olfactoria late­ralis

Limen insulae [Tuber olfactorium Vallecula cerebri late­ralis

ОбонятельH Ы Й M 0 3 Г

Околообонятель-

ная передняя борозда

Передняя часть (о б о н ятельного моз га) Обонятельная доля Обонятельная луковнца Обонятельный тракт Обонятельный треугольннк Внутренняя полоска Промежуточная полоска Околообонятельный кружок (Брока) Околообонятельная задняя борозда

3 a д н я я часть (обонятельноr o м o з r a)

Подмозолястая язвнлнна (нлн ножка мозолнстого тела) Переднее продырявленное ветество

Наружная обонятельная полоска

Порог островка [Обонятельный бугор

Наружная долннка мозга

Нюхальныя м а з г 1

Пярэдняя прынюхальная баразна

Пярэдняя чйстка (нюхальных мазгбў)

НіЬхальная дбля

Нйхальная цыбўліна

Нюхальны тракт

НіЬхальны трыкўтнік

Прысярэдняя палбска

Праміжлёглая палбска Прынюхальны

кружбк (Брока)

Збдняя прынюхальная баразна

За д н я я ч ä ст к a (н ю х а л ь н ы х м а з г ö ў)

Падмазблістая лукавіна (альбо нбжка мазблістага цёла)

Пярэдняя прасьвідрбваная матэрыя Бакавбя нюхальная палбска

Парбг выспачкі [Нібхальны груд

Бакавйя далінка мазгбў

Ventriculus olfactorius

Stria dorsalis]

Обонятельный Нюхальны страўжелудочек   нічбк

Тыльная полоска] Тыльная палбска]

 1. Sectiones telencephali

Разрезы конечного мозга

Substantia corticalis

Centrum semiovale

Decursus fibrarum cerebralium

Fibrae arcuatae ce­rebri

 1. Cingulum

Fasciculus longitudinalis superior

Fasciculus longitudinalis inferior

Fasciculus uncinatus

Radiatio corporis callosi

 1. Pars frontalis

Pars parietalis

Pars temporalis

Pars occipitalis

Tapetum 2I9) 5320. Nucleus lentiformis

Putamen

Globus pallidus

Claustrum 221)

Capsula externa 5325. Capsula interna

Genu capsulae internae

Pars frontalis capsu­lae internae

Pars occipitalis cap­sulae internae

Nucleus amygdalae 5330. Corona radiata

Pars frontalis

Pars parietalis

Корковое вешество

Полуовальный центр

Ход мозговых волокон

Дугообразные волокна мозга

Пояс

Верхннй продольный пучок

Нлжнлй продольный пучок

Крючковлдный пучок

Лучлстый венец мозоллстого тела

Лобная часть Теменная часть Влсочная часть Затылочная часть

Покрывало Чечевнчное ядро Шелуха Бесцветный шар Ограда Наружная сумка Внутренняя сумка Колено внутренней капсулы

Лобная часть внутренней капсулы Затылочная часть внутренней капсулы

Ядро мнндалнны Лучлстый венец Лобная часть Теменная часть

Разрэзы канцавых мазгоў

Корачная матэрыя

Пaлyoвäльны асярбдак

Ход мазгбвых валбкнаў

Дугаватыя валокны мазгбў

Пояс

Вёрхні прадбўжны пучсж

Ніжні прадбўжны пучок

Кручкавйты пучбк

Прамяністасьць мазблістага цёла

Лббная частка Цемянная чбстка Скроневая чйстка Патылічная частка

Кілім. Пбкрыўка Сачавічнае ядро Лупіна

Блядая гблка Агарбжа Вонкавая капсуля Нутраная капсуля Калёна нутранбе кйпсулі

Лббная частка нутраное капсулі

Патылічная частка нутранбе капсулі

Ядрб мігдаліцы Прамяністы вянбк Лббная частка Цемянная частка

Pars temporalis

Внсочная часть

Скроневая чй.стка

Pars occipitalis

Затылочная часть

Патылічная частка

5335. Radiatio corporis

Лучнстый венец

Прамяністасьць

striati

полосатого тела

паласатага цёла

Radiatio occipitotha-

Затылочно-зрн-

Патылічна-зрбч-

lamica (Gratioleti)

тельный лучн-

ная прамяні-

 

стый венец (Гратноле)

стасьць(Г ратыолё)

Commissura anterior

Передняя спайка

Пярэдні зьвйзак

(cerebri)

(мозга)

(мазгбў)

Pars anterior

Передняя часть

Пярэдняя частка

Pars posterior

Задняя часть

Зйдняя чбстка

5340. [Fibrae arcuatae gy­

[Дугообразные

[Дугаватыя ва-

rorum

волокна нзвнлнн

лбкны лукавін

Fasciculus subcallo-

Подмозолнстый

Падмазблісты пу-

sus

пучок

чбк

Fasciculus verticalis

Вертнкальный пу-

Вэртыкбльны пу-

(Wernicke)

чок (Верннке)

чбк (Вэрніке)

Tractus cerebrospina­

Мозговоспннно-

Мазгбвасьпінны

lis

мозговой тракт

тракт

Tractus frontoponti-

Лобномостовой

Лббнамастбвы

nus

тракт

тракт

5345. Tractus temporopon-

Внсочномостовой

Скрбнемастбвы

tinus]

тракт]

тракт

Meninges

Оболочкн мозга

Павалокі мазгоў

Dura mater encephali

Твердая мозговая

Цьвёрдая мазгб-

 

оболочка голов-

вая абалбнка

 

ного мозга

галаўных мазгбў

Falx cerebri

Серповндный отросток твердой мозговой оболочкн

Серп мазгбў

Tentorium cerebelli

Покрывало мозжечка

Палатка мбзачкаў

5350. Falx cerebelli

Серповндный отросток мозжечка

Серп мбзачкаў

Diaphragma sellae

Днафрагма седла

Перагародка

сядла

Foramen diaphragma-

Отверстне дна-

Атвбрына перага-

tis (sellae)

фрагмы (седла)

рбдкі (сядл4)

Incisura tentorii

Вырезка покры-

Выразка паліткі

вала

Dura mater spinalis

 1. Filum durae matris spinalis

Cavum epidurale

Твердая мозговая оболочка спннного мозга Ннть твердой мозговой оболочкн спннного мозга

Пространство поверх твердой мозговой обо-

Цьвёрдая мозгбвая абалбнка сьпінных мазгбў

Нітка цьвёрдае мазговае абалбнкі сьпінных мазгбў

Пбласьць над цьвёрдаю мазгбваю абалонкаю

Cavum subdurale

Arachnoidea spina­lis 222)

Arachnoidea епсеphali

 1. Cavum subarachnoi­dale Cisternae subarachno­idales Cisterna cerebellomedullaris

Cisterna fossae late­ralis cerebri (Sylvii)

Cisterna chiasmatis

 1. Cisterna interpeduncularis

Cisterna venae magnae cerebri

Granulationes arach­noidales (Pachioni)

Pia mater spinalis

Lig. denticulatum 5370. Septum cervicale intermedium

лочкн

Пространство под твердой мозговой оболочкой

Паутннная оболочка спннного мозга

Паутннная оболочка головного мозга

Подпаутннное пространство

Подпаутннные цнстерны

Цнстерна мозжечка н спннного

мозга

Цнстерна боковой ямкн мозга (Снльвня)

Цнстерна перекреста

Цнстерна между ножкамн мозга

Цнстерна большой вены мозга

Пахпоновы грануляцнн паутннной оболочкн Мягкая мозговая оболочка спннного мозга

Зубчатая связка

Шейная промежуточная перегородка

Поласьць пад цьв^рдаю мазгбваю абалбнкаю

Павуцінная павалбка сьпінных мазгбў Павуцінная павалбка галаўных мазгбў

Падпавуцінная поласьць

Падпавуці'нныя зббрні

Мбзачкавасьпінная зббрня

Зббрня бакавбе яміны мазгбў (Сыльвія)

Зббрня зрочнага скрыжаваньня Міжнбжкавая зборня

Зббрня вялікае вэны мазгбў

Павуцінныя зернаватасьці (Пахібна)

Мяккая мазгбвая павалбка сьпінных мазгоў

Зўбчасты вяз Прамёжная шыйная перагарбдка

Pia mater encephali

Tela chorioidea ven­triculi quarti

Plexus chorioideus ventriculi quarti

Tela chorioidea ven­triculi tertii

 1. Plexus chorioideus ventriculi tertii

Plexus chorioideus Сосуднстое сплеventriculi lateralis тенне бокового желудочка

Glomus chorioideum Сосуднстый клубок

Acervulus                 Мозговой песок

[Plica petroclinoidea [Внутренняя каmedialis меннстоосновная

складка

 1. Plica petroclinoidea Наружная камеlateralis ннстоосновная

Liquor encephalospinalis

Liquor subarachnoidalis

Cisterna pontis me­dia

Cisterna pontis lateБоковая цнстерна rails      моста

 1. Cisterna laminae terЦнстерна конечminalis ной пластннкм

Cisterna corporis Цнстерна мозоcallosi лнстого тела

Cisterna ambiens] 223) Окружаюшая цнстерна]

Мягкая мозговая оболочка голов-

Horo мозга Сосуднстая покрышка четвертого желудочка Сосуднстое сплетенне четвертого желудочка Сосуднстая покрышка третьего желудочка Сосуднстое сплетенне третьего желудочка

складка Околомозговая жндкость Подпаутннная жндкость

Средняя цнстерна моста

Мйккая мазгбвая павалбка галаўньіх мазгоў Варсавйтая тканка чацьвёртага страўнічкй Варсавйтая тк4нка чацьвёртага страўнічка Варсавйтая ткйнка трэцяга страўнічкй, Варсавйтае спляцёньне трэцяга страўнічка Варсаватае спляцёньне бакавбга страўнічк^

Варсав£ты клуббк

Мазгбвы пясбк [Прысярэдняя каменяватапахіленая склйдка Бакавая каменявйтапахіленая склйдка Мазгбвая жыжка

Падпавуцінная жыжка

Сярэдняя зббрня мосту

Бакав&я зббрня мбсту

Зббрня канцавбга пластка

Зборня мазблістага цёла Навакбльная зббрня]

SYSTEMA NERVORUM PERIPHERICUM

Nervi cerebrales

 1. [N. terminalis]

Nervi olfactorii

[Nervi olfactorii me­diales

Nervi olfactorii late­rales]

Nervus opticus

 1. Nervus oculomotorius

Ramus superior

Ramus inferior Radix brevis ganglii ciliaris

ПЕРМФЕРМЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СМСТЕМА

Черепномозг о в ы е нервы

[Конечный нерв]

Обонятельные нервы

[Внутреннне обонятельные нервы

Наружные обонятельные нервы]

Зрнтельный нерв

Глазодвнгательный нерв

Верхняя ветвь Ннжняя ветвь Короткнй корешок ресннчного узла

ПЭРЫФЭРБ/ЧНАЯ НЭРВОВАЯ СЫСТЭМА

Чарапныя H 3 p B Ы [Канцавйя нэрва]

Нюхальныя нэрвы

[Прысярэднія нюхальныя нэрвы Бакавыя ніЬхальныя нэрвы]

Зрочная нэрва

Вокар_ухальная нзрва

Вёрхняя галіна Ніжняя галіна Карбткі карбнчык вёйкавага вузла

Nervus trochlearis

 1. Decussatio nervorum trochlearium

Nervus trigeminus

Portio major Ganglion semilunare (Gasseri)

Portio minor

 1. Nervus ophthalmi­cus 22<)
 2. tentorii
 3. lacrimalis

Ramus anastomoticus cum n. zygomatico

[Rami lacrimales

Блоковый нерв

Перекрест блоковых нервов

Тройннчный нерв

Большая часть

Полулунный узел (Гассера)

Меньшая часть

Глазннчный нерв

Нерв покрывала • мозжечка

Слезный нерв Анастомотнче-

ская ветвь co скуловым нервом [Ветвн k слезной железе

Бл^чная нэрва

Скрыжавёньне блечных нэрваў

Трайчлстая нэрва

Большая чёстка

Серпаваты вўзел (Гассэра)

Мёншая чбстка

Вочная або ваковічная нзрва

Нэрва палаткі

Сьлезная нэрва Анастомбзная галіна да скўлічнае нэрвы [Галіны да сьлёзнае залбзы

 1. Ramus palpebralis]
 2. frontalis
 3. supraorbitalis

Ramus frontalis

 1. supratrochlearis
 2. N. nasociliaris

Radix longa ganglii ciliaris

Ветвь k веку]    Павёкавая галі-

на]

Лобный нерв     Лббная нэрва

Надглазннчный      Надвакбвічная н.

нерв

Лобная ветвь    Лобная галіна

Надблоковый    Надблёчная н.

нерв

Носореснлчный      Нбсавёйкавая н.

нерв

Длннный коре- Дбўгі карэнчык

шок ресннчного вбйкавага вузла

узла

 1. n. ciliares longi 225) Длннные ресннчные нервы
 2. ethmoidalis posteЗадннй решетчагіог тый нерв
 3. ethmoidalis anteПередннй решетгіог чатый нерв
 4. Rami nasales anterioПереднне носоres вые ветвн

Rami nasales interni Внутреннне носовые ветвн

Rami nasales lateraБоковые носовые les        ветвн

Rami nasales mediМеднальные ноales            совые ветвн

Ramus nasalis exterНаружная носоnus           вая ветвь

 1. N. infratrochlearis Подблоковый

нерв

Ramus palpebralis    Ветвь для верх-

superior                                          него века

Ramus palpebralis    Ветвь для ннж-

inferior            него века

Ресннчный

Gang11оп с 111aге           узел

 1. n. ciliares breves Короткне ресннчные нервы
 2. [Radix media s. sym[Средннй ллн pathica] снмпатнческнй корешок]

Дбўгія вейкавыя нэрвы

Задняя рашбтнічная н.

Пярэдняя рашбтнічная н.

Пярэднія насавыя галіны

Нутраныя насавыя галіны

Бакавыя насавыя галіны

Прысярэднія насавыя галіны Вбнкавая насавёя галіна Падблечная нэрва

Вёрхняя павёкавая галіна Ніжняя павёкавая галіна

В ё й к а в ы вўзел Кароткія вёйкавыя нэрвы [Сярэдні альбб сымпатыйны карэнчык]

Nervus tnaxillaris

 1. meningeus (medius)
 2. zygomaticus

Ramus zygomaticotemporalis 5435. Ramus zygomaticofacialis

 1. n. sphenopalatini
 2. n. alveolares superiores

Rami alveolares superiores posteriores N. infraorbitalis

 1. Ramus alveolaris su­perior medius Rami alveolares superiores anteriores

Plexus dentalis supe­rior

Rami dentales superiores

Rami gingivales superiores 5445. Rami palpebrales inferiores

Rami nasales externi

Rami nasales interni

Rami labiales superiores [Pes anserinus minor]

 1. Ganglion s p h enopalatinum

Rami orbitales

 1. canalis pterygoidei (Vidii)

Верхнечелюстной нерв

Нерв твердой мозговой оболочкн (средннй) Скуловой нерв Скуловмсочная ветвь

Скулолнцевая ветвь

Основнонебные

нервы Верхнне луночковые нервы Верхнне заднне луночковые ветвн Подглазннчный

нерв Верхняя средняя луночковая ветвь Верхнне переднне луночковые ветвн Верхнее зубное сплетенне Верхнне зубные ветвн

Верхнне ветвн десны

Ветвн для ннжнего века Наружные носовые ветвн Внутреннпе носовые ветвн Ветвн для верхней губы [Малая гуснная лапка]

Основнонебн ы й у з е л Глазннчные ветвн Нерв крыловндного канала (Вндня)

Верхняскгвічная нэрва

Нэрва цьвердае мазгбвае абалбны (сярэдняя)

Скўлічная н.

Скўлічнаскроневая галіна

Скўлічнатвйрная галіна

Клінав£тападнябённыя нэрвы

Вёрхнія місачныя нэрвы

Вёрхнія заднія місачныя галіны Падвакбвічная н.

Вёрхняя сярэдняя місачная галіна Вёрхнія пярэднія місачныя галіны

Вёрхняе зубнбе спляцёньне

Вёрхнія зубныя галіны

Вёрхнія дзйснавыя галіны Ніжнія павёкавыя галіны

Вбнкавыя насавьія галіны

Нутраньія насавыя галіны

Вёрхнія губныя галіны [Мёншая гусіная лйпка]

Клінавйтападнябённы вўз е л

Вакбвічныя галіны

Н. крылаватага хбду (Відыя)

N. petrosus superfiБольшой верхнкй

Ббльшая павяр-

cialis major

каменнстый нерв

хбўная нэрва каменявётае чйсткі

N. petrosus profundus

Глубокнй каменнстый нерв

Глыббкая нэрва каменявётае чёсткі

5455. Rami nasales poste­

Верхнне заднне

Вёрхнія зёднія ба-

riores superiores late­

носовые наруж-

кавыя насавыя

rales

ные ветвн

галіны

Rami nasales poste­

Верхнне заднне

Вёрхнія заднія

riores superiores me­

носовые внут-

прысярэднія на-

diales

реннне ветвн

савыя галіны

N.nasopalatinus(Scar-

Носонебный нерв

Нбсападнябённая

pae)

(Скарпы)

нэрва (Скёрпы)

Rami nasales poste­

Ннжнне заднне но-

Ніжнія заднія (ба-

riores inferiores (late­

совые ветвн (на-

кавьія) насавыя

rales)

ружные)

галіны

N. n. palatini

Небные нервы

Паднябённыя нэрвы

Пярэдняя паднябённая н.

5460. N. palatinus anterior

Передннй небный нерв

N. palatinus medius

Средннй небный нерв

Сярэдняя паднябённая н.

N. palatinus posterior

Задннй небный нерв

Зйдняя паднябённая н.

Nervus mandibularis

Ннжнечелюстной

Н/жняск/вічная

нерв

нэрва

N. spinosus

Остнстый нерв

Васьцявётая нэрва

5465. N. masticatorius220)

Нерв жевання

Жавальная нэрва

N. massetericus

Жевательный нерв

Жавёльнічная нэрва

N. n. temporales pro­

Глубокне внсоч-

Глыбсжія скроне-

fundi

ные нервы

выя нэрвы

N. temporalis profun­

Задннй глубокнй

Зёдняя глыббкая

dus posterior

внсочный нерв

скрбневая нэрва

N. temporalis profun­

Передннй глубо-

Пярэдняя глыбо-

dus anterior

кнй внсочный нерв

кая скрбневая н.

5470. N. buccinatorius

Шечный нерв

Шчбчная н.

N. pterygoideus exter-

Наружный крыло-

Вбнкавая крыла-

nus

вндный нерв

ватая н.

N. pterygoideus in­

Внутренннй кры-

Нутранёя крыла-

ternus

ловндный нерв

вётая н.

N. auriculotemporalis

Ушновпсочный нерв

Вўшнаскрбневая н.

 1. meatus auditorii externi
 2. Ramus membranae tympani

Rami parotidei

Rami anastomotici cum. n. faciali

 1. n. auriculares an­teriores Rami temporales su­perficiales 5480. N. lingualis

Rami isthmi faucium

Rami anastomotici cum n. hypoglosso

 1. sublingualis Rami linguales 5485. N. alveolaris inferior

Нерв наружного слухового прохода

Ветвь к барабанной перепонке

Ветвн околоушной железы

Анастомотнческне ветвн с лнцевым нервом Переднне ушные нервы

Поверхностные внсочные ветвн

Язычный нерв Ветвн зева

Анастомотнческне ветвн к под'язычному нерву

Под'язычный нерв Язычные ветвн Ннжннй луночковый нерв

Plexus dentalis in­ferior

Rami dentales inferio­res

Rami gingivales in­feriores

 1. mylohyoideus
 2. N. mentalis

Rami mentales

Rami labiales infe­riores

Ннжнее зубное сплетенне

Ннжнне зубные ветвп

Ветвн ннжней десны

Челюстнопод1язычный нерв

Подбородочный нерв

Подбородочные ветвн

Ветвн ннжней губы

Нэрва вднкавага слухавбга прахбду

Галіна бубённае балбны

Прывўшныя галіны

Анастомозныя галіны да тварнае нэрвы

Пярэднія вушныя нэрвы

Павярхбўныя скрбневыя галіны

Язычная н.

Зёўныя галіны Анастомбзныя галіны да пад‘язычнае н.

Пад'язычная н. Язычныя галіны Ніжняя місачная н.

Ніжняе зубное спляцёньне

Ніжнія зубныя галіны

Ніжнія дзяснавыя галіны

Ніжнясківічнапад'язычная н.

Падбарддачная н.

Падбародачныя галіны

Ніжнія губныя галіны

G a n g 1 і о п о t і с u m Ушнойузел

 1. petrosus superfiПоверхностный cialis minor малый каменнстый нерв 5495. N. tensoris veli раіаНерв мышцы наtini прягаюіцей мягкое небо

Вушны вўзел Мёншая павярхбўная н. каменяватае часткі Н. напружальніцы паднябённае заслбны

 1. tensoris tympani Нерв мышцы наH. напружй,льніцьг прягаюіцей бабубённае балбны рабанную перепонку

Ramus anastomoticus Анастомотнческая Анастомбзная гаcum n. spinoso ветвь с остнстым ліна да васьцянервом               BäTae н.

Ramus anastomoticus Анастомотнческая Анастомбзная гаcum chorda tymветвь с барабанліна да бубённае рапі ный струной     струны

[Nervulus sphenoida[Внутренннй ос[Нутранёя клінаlis internus новный нерв ватая нэрвачка 5500. Nervulus sphenoidalis Наружный основВбнкавая клінаexternus]                            ный нерв] ватая нэрвачка]

Ganglion submaxilПодчелюстный       Падскгвічны

Іаге                       узел                вузел

Rami communicantes Соеднннтельные Анастомбзныя гаcum n. linguali ветвн с язычным ліны да язычнае нервом           нэрвы

Rami submaxillares Подчелюстные Падсківічныя гаветвн ліны

Nervus abducens        Отводяіцнй нерв Адводная нэрва

 1. Nervus facialis Лнцевой нерв Тварная нэрва

Geniculum n. facialis Колено ляцевого Калёнца тварнае ■           нерва н.

Ganglion geniculi    Коленный узел  Вўзел калёнца

 1. stapedius Нерв для мышцы Страмённая н.

стременн

Ramus anastomoticus Анастомотнческая Анастомбзная гаcum plexu tympanico ветвь с барабанліна да бубённага ным сплетеннем спляцёньня

 1. N. auricularis posteЗадннй ушной Збдняя вушнйя н. гіог нерв

Ramus occipitalis   Затылочная ветвь Патылічная галіна

Ramus digastricus  Ветвь к двубрюшДвухжываткбвая

ной мышце                  галГна

Ramus stylohyoideus Шнлопод'язычная ШылавАтапад1ветвь язычная галіна

Ramus anastomoticus Анастомотнческая Анастомбзная гаcum n. glossophaветвь с языколіна да язычнаryngeo глоточным нерглбтачнае н. вом

 1. Plexus parotideus

Rami temporales

Rami zygomatici Rami buccales Ramus marginalis mandibulae

 1. Ramus colli

[Ramus anastomoticus cum ramo auriculari n. vagi]

 1. intermedius

Chorda tympani

Nervus acusticus 227)

 1. Radix cochlearis Radix vestibularis

Fila anastomotica

 1. v e s t i b u 1 i

Ganglion vestibuläre

 1. N. utricularis
 2. ampullaris superior
 3. ampullaris lateralis
 4. ampullaris inferior

Сплетенме околоушной железы Внсочные ветвн

Скуловые ветвн Шечные ветвн Краевая ветвь ннжней челюстн Шейная ветвь [Анастомотнческая ветвь с ушной ветвью блуждаюіцего нерва]

Промежуточн ы й н е р в

Барабанная струна

Слуховой нерв

Корешок улнткн Корешок преддверня

Анастомотнческне ннтн

Нерв предд ве р н я

Узел преддверня

Нерв полуэллвптнческого мешочка

Нерв верхнего расшнрення Нерв бокового расшнрення Нерв ннжнего расшнренмя

 1. cochleae

Нерв улнткн

 1. Ganglion spirale

Спмральный узел

 1. saccularis

Нерв мешочка

Прывўшнае спляцёньне Скрбневыя галіны

Скўлічныя галіны Шчбчныя галіны Крёйняя галіна ніжняе сківіцы Шыйная галіна [Анастомбзная галіна з вушнбю галінаю блукйльнае нэрвы]

Праміжлёгл а я н.

Бубённая струнб

Слухавдя нэрва Скрўтачны кбрань Прысёначны kÖ“ рань

Анастомбзныя ніткі

Прысёначная н э р в a

Прысёначны вўзел

Нэрва эліптычнага мяшбчка

Вёрхняя гарлачыкавая н.

Бакавая гарлйчыкавая н.

Ніжняя гарлёчыкавая н.

Нэрва скрўтк a

Сьпірйльны вўзел

Крўгламяшбчкавая н.

Nervus glossopha ryngeus

Языкоглоточный нерв

Язычнаглотачная нэрва

Ganglion superius

Ganglion petrosum 5540. N. tympanicus intumescentia tympanica

Plexus tympanicus (Jacobsoni)

 1. caroticotympanicus superior
 2. caroticotympanicus inferior
 3. Ramus tubae

Ramus anastomoticus ■ cum ramo auriculari n. vagi

Rami pharyngei

Ramus stylopharyngeus

Rami tonsillares

 1. Rami linguales [Ramuli tympanici

Ramus anastomoticus cum n. sympathico

Ramus anastomoticus cum n. faciali]

Nervus vagus

 1. Ganglion jugulare Ganglion nodosum228) Ramus meningeus

Ramus auricularis

Ramus anastomoticus cum n. glossopharyngeo

Верхннй узел

Каменнстый узел Барабанный нерв Барабанное утолтенне

Барабанное сплетенне (Якобсона)

Верхннй соннобарабанный нерв

Ннжннй соннобарабанный нерв

Ветвь трубы Анастомотнческая ветвь с ушной ветвью блуждаюідего нерва

Глоточные ветвн Шнлоглоточная ветвь

Ветвн мнндалнны

Язычные ветвн [Барабанные веточкн

Анастомотнческая ветвь с снмпатпческпм нервом

Анастомотнческая ветвь с лнцевым нервом]

Блуждаютнй нерв

Яремный узел Пучковндный узел Ветвь к твердой мозговой оболочке

Ушная ветвь

Анастомотнческая ветвь с языкоглоточным нервом

Вёрхні вўзел Камяністы вўзел Бубённая н.

Бубённае патаўшчэньне

Бубённае спляцёньне (^кобсона)

Вёрхняя сбннабубённая н.

Ніжняя сбннабубённая н.

Галіна трубы

Анастомбзная галіна да вушнбе галіны блукальнае нэрвы

Глбтачныя галіны Шылаватаглбтачная галіна

Мігдалічныя галіны

Язычныя галіны [Бубённыя галінкі

Анастомозная галіна да сымпатыйнае н.

Анастомозная галіна да тварнае н.

Блукпльная нэрва

Ярэмны вўзел Пучкавёты вўзел Галіна да цьвёрдае мазгбвае абалоны

Вушная галіна Анастомбзная галіна да язычнаглбтачнае н.

 1. Rami pharyngei Глоточные ветвн

Plexus pharyngeus  Глоточное спле-

тенне

 1. laryngeus superior Верхннй гортанный нерв

Ramus externus Наружная ветвь

Ramus internus Внутренняя ветвь 5565. Ramus anastomoticus Анастомотнче-

cum n. laryngeo infeская ветвь c ннжriore hhm гортанным нервом

Rami cardiaci supeВерхнпе сердечriores        ные ветвн

(N. depressor) (Замедляюшнй нерв)

 1. recurrens Возвратный нерв

Rami cardiaci inferioНнжнне сердечres            ные ветвн

 1. Rami tracheales Ветвн к дыхатель-

ному горлу

Rami oesophagei     Ветвн к пшцеводу

 1. laryngeus inferior Ннжннй гортанный нерв

Ramus anterior Передняя ветвь Ramus posterior Задняя ветвь 5575. Rami bronchiales anПереднне бронteriores  хнальные ветвн

Rami bronchiales роЗаднне бронхнsteriores альные ветвн

Plexus pulmonalis anПереднее легочterior ное сплетенне

Plexus pulmonalis    Заднее легочное

posterior            сплетенне

Rami oesophagei     Ветвм к пшцеводу

 1. Plexus oesophageus Переднее сплетеanterior нне пшцевода

Plexus oesophageus Заднее сплетенне posterior     пшцевода

Rami gastrici             Желудочные ве-

твн

Plexus gastricus anПереднее сплетеterior нне желудка

Глотачныя галіны Глбтачнае спляцёньне Вёрхняя гарлйчная н.

Вбнкавая галіна Нутраная галіна Анастомбзная галіна да ніжняе гарлячнае н.

Вёрхнія сэрцавыя галіны

(Прыгнятальная н.)

Зварбтная н.

Ніжнія сэрцавыя

галіны Дыхн'ічныя галіны

Стравахбдныя

галіны Ніжняя гарлячная н. Пярэдняя галіна Задняя галіна Пярэднія дыхнічныя галіны

Заднія дыхнічныя галіны

Пярэдняе лёгачнае спляцёньне

Зёдняе лёгачнае спляцёньне

Стравахбдныя галіны

Пярэдняе стравахбднае спляцёньне

Зёдняе стравахбднае спляцёньне

Стрёўнічныя галіны

Пярэдняе стрёўнічнае спляцёньпе

Plexus gastricus po­sterior

 1. Rami hepatici Rami coeliaci

Rami lienales

R.imi renales

[Ramus anastomoticus superior cum ganglio cervicali superiore

 1. Ramus anastomoticus cum n. accessorio

Ramus anastomoticus inferior cum ganglio cervicali superiore

Ramus anastomoticus cum n. hypoglosso

Ramus lingualis Rami pericardiaci]

Заднее сплетенне желудка Печеночные ветвн Утробные ветвн

Селезеночные ветвн

Почечные ветвн [Верхняя анастомотнческая ветвь с верхннм шейным узлом Анастомотнческая ветвь с прнбавочным нервом

Ннжняя анастомотнческая ветвь с верхннм шейным узлом Анастомотнческая ветвь с под'язычным нервом

Язычная ветвь Ветвн околосердечной сумкн]

 1. Nervus accessorius

Ramus internus Ramus externus [Accessorius vagi

Accessorius spinalis]

Прнбавочный нерв

Внутренняя ветвь Наружная ветвь [Прнбавочный нерв блуждаюіцего нерва

Прнбавочный спннно-мозговой нерв]

Задняе страўнічнае спляцёньне

Печанёвыя галіны Нўтражыватбвыя галіны

Касбвыя галіны

Ньірачныя галіны [Вёрхняя анастомбзная галі'на да вёрхняга шьійнага вузлё

Анастомбзная галіна да дадаткбвае н.

Ніжняя анастомбзная галіна да вёрхняга шйійнага вузла Анастомбзная галіна да пад'язычнае н.

Язычная галіна Насэрцавыя галіны]

Дадатковая нзрва

Нутраная галіна Вонкавая галіна [Дадаткбвая н.

блукальнае н.

Дадаткбвая сьпіннамазгбвая н.]

 1. Nervus hypoglossus

Под'язычны й нерв

Пад‘язб/чная нэрва

Ramus descendens

Ansa hypoglossi

Ramus thyreohyoideus

Rami linguales

Ннсходятая ветвь

Петля под'язычного нерва

ІЦнтопод'язычная ветвь

Язычные ветвн

Спускная галіна

Пятля пад'язычнае н.

Шчытаватапад'язйічная галіна Язычныя галіны

5605. Ramus anastomoticus

[Анастомотнче-

Анастомбзная га-

cum ganglio cervi-

ская ветвь c верх-

ліна да вёрхня-

cali superiore

ннм шейным узлом

га шййнага вузлй

Ramus anastomoticus

Анастомотнческая

Анастомбзная га-

cum ganglio nodo-

ветвь с пучковнд-

ліна да пучка-

so n. vagi

ным узлом блуждаюшего нерва

вйтае блукйльнае н.

Ramus anastomoticus

Анастомотнческая

Анастомбзная га-

cum ansa cervicali

ветвь с первой

ліна да пёршае

prima

шейной петлей

шыйнае пятлі

Rami anastomotici

Анастомотаческая

Анастомбзная га-

cum ansa cervicali

ветвь co второй

ліна да другое

secunda

шейной петлей

шыйнае пятлі

Ramus communicans

Сообтнтельная

Анастомозная га-

cum nervo linguali

ветвь с язычным

ліна да язычнае

trigemini

нервом тройннчного нерва

н. трайчастае н.

5610. Ramus meningeus

Ветвь к твердой мозговой оболоч-

ке

Галіна да цьвёрдае мазговае абалбны

Rami vasculares

Сосуднстые ветвн

Судзінныя галіны

Ramus geniohyoideus

Подбородочнопод'язычная ветвь]

Падбарбдачнапад'язычная галіна]

Nervi spinales

Спннномозг о в ы е нервы

Сьп/ннамазговыя нэрвы

Fila radicularia

Корешковые ннтн

Карэнчыкавыя ніткі

5615. Radix anterior

Передннй корешок

Пярэдні карэнчык

Radix posterior

Заднмй корешок

Зйдні карэнчык

Ganglion spinale

Спннной узел

Сьпінны вўзел

Ramus anterior

Передняя ветвь

Пярэдняя галіна

Ramus posterior

Задняя ветвь

Зйдняя галіна

6620. Ramus communicans

Сообш.нтельная ветвь

Злучальная галіна

Ramus meningeus

Ветвь к твердой мозговой оболочке

Галіна да цьвёрдае мазгбвае абалбны

Cauda equina 229)

Конскнй хвост

Крапіла, кбнскі хвост

Ansae

Петлн

Пётлі

(Ansae meningeae

 1. Plexus meningeus anterior

Plexus meningeus posterior)

|Петлн ветвей к твердой мозговой оболочке

Переднее сплетенне твердой мозговой оболочкн Заднее сплетенне твердой мозговой оболочкн]

[Пётлі галін да цьвердае мазгбвае абалбны

Пярэдняе спляцёньне цьвёрдае мазгбвае абалбны Задняе спляцёньне цьвёрдае мазгбвае абалбны]

Nervi cervicales

Шейные нервы Шыйныя нэрвы

Rami posteriores

Ramus medialis

 1. Ramus lateralis
 2. suboccipitalis
 3. occipitalis major

(N. occipitalis tertius)

Rami anteriores

Заднне ветвн

Внутренняя ветвь

Наружная ветвь Подзатылочный нерв

Большой затылочный нерв (Третнй затылочный нерв)

Переднне ветвн

Заднія галіны Прысярэдняя галіна

Бакавая галіна Падпатьілічная н.

Ббльшая патылічная н. (Трэцяя патылічная н.)

Пярэднія галіны

5635. Plexus с е r v і с а-

Ш e й h o e c п л eтенне

lis

N. occipitalis minor

Малый затылочный нерв

N. auricularis magnus

Большой ушной нерв

Ramus posterior

Задняя ветвь

Ramus anterior

Передняя ветвь

5640. N. cutaneus colli

Кожный нерв шен

Rami superiores

Верхнне ветвн

Rami inferiores

Ннжнне ветвн

N. n. supraclavicula-

Надключнчные

res

нервы

N. n. supraclavicula-

Переднне надклю-

res anteriores

чнчные нервы

5645. N. ii. supraclavicula-

Среднне надклю-

res medii

чнчные нервы

N. n. supraclavicula-

Заднне надклю-

res posteriores

чнчные нервы

N. phrenicus

Нерв днафрагмы

Шыйнае спляцёньне

Мёншая патылічная н.

Вялікая вушнйян.

Задняя галіна Пярэдняя галіна Скўрная н. шьіі Вёрхнія галіны Ніжнія галіны Надрамёнічныя нэрвы

Пярэднія надрамёнічныя нэрвы

Сярэднія надрамёнічныя нэрвы

Зйднія надрамёнічныя нэрвы

Перагарбдачная, дыяфрагмйль ная н.

Ramus pericardiacus

Rami phrenicoabdominaies

 1. [Ansa cervicalis prima s. Ansa antlantis

Ansa cervicalis secunda

Ansa cervicalis tertia

Ansa cervicalis quar­ta

 1. occipitalis minor secundus 5655. N. cervicalis descendens inferior

Ramus sternocleidomastoideus

Ramus trapezius

Rami pleurales (n. phrenici)

Rami diaphragmatic! (n. phrenici)]

 1. Plexus brachiaiis

Ветвь околосердечной сумкн

Ветвн днафрагмы н жнвота [Первая шейная петля нлн петля атланта

Вторая шейная петля

Третья шейная петля

Четвертая шейная петля

Второй малый затылочный нерв Ннжннй ннсходягцнй шейный нерв

Ветвь грудннноключнчнососцевндной мышцы

Ветвь трапецневндной мышцы

Плевральные ветвн (нерва днафрагмы)

Днафрагмальные ветвн(нерва днафрагмы)]

Плечевое сплетенне

Pars supraclavicuНадключнчlaris          наячасть

 1. n. thoracales роЗаднне грудные steriores нервы
 2. dorsalis scapulae Тыльный нерв лопаткн
 3. thoracalis longus Длннный нерв грудной клеткн 5665. N. n. thoracales anteПереднне нервы riores грудной клеткн
 4. subclavius Подключнчный нерв

Насэрцавая галіна

Перагародачнажыватовыя галіны [Пёршая шййная пятля альбй пятля атлянта

Другая шыйная пятля

Трэцяя шыйная ПЯТЛІІ

Чацьвёртая шыйная пятля

Другёя мёншая патылічная н.

Ніжняя шыйная н. спускная

Грудзіннарамёнічнасыскавётая галіна

Трапэцыйная галіна

Плеўральныя галіны (дыяфрагмёльнае н.)

Дыяфрагмільныя галіны (дыяфрагмйльнае н.)

Плечавое спляцпіьне

Надрамёнічн а я ч ä с т к a

Заднія грудныя нэрвы

Тыльная н. лапаткі

Доўгая груднйя н.

Пярэднія грудныя нэрвы

Падрамёнічная н.

N. suprascapularis

Надлопаточный

Надлапатачная н.

N. n. subscapulares

нерв Подлопаточные

Падлапйтачныя

N. thoracodorsalis

нервы

Нерв тыльной

нэрвы Грўднасьпінная н.

5670. N. axillaris

грудной клеткн Подкрыльцовый

Пйхавая н.

Rami musculares

нерв

Мышечные ветвн

Цяглічныя галіны

N. cutaneus brachii

Наружный кож-

Бакавая скўрная

lateralis

ный нерв плеча

н. пляча

Pars i II frac 1 a v ic il­

П о д кл ю ч н ч-

Падрамёніч-

ia r i s

ная часть

ная ч ä сткa

[Fasciculi primarii]

[Первнчные пуч-

[Пачатковыя пуч-

5675. Fasciculus lateralis

кн]

Наружный пучок

кі[

Бакавй пучок

Fasciculus medialis

Внутренннй пучок

Прысярэдні пучок

Fasciculus posterior

Задннй пучок

Задні пучбк

N. musculocutaneus

Мышечнокожный

Цяглічнаскўрная

Rami musculares

нерв

Мышечные ветвн

н.

Цяглічныя галіны

5680. N. cutaneus antibra-

Наружный кож-

Бакавбя скўрная

chii lateralis

ный нерв пред-

н. прадплёчча

N. cutaneus brach®

плечья

Внутренннй кож-

Прысярэдняя

medialis

пый нерв плеча

скўрная н. пляча

N. cutaneus antibra-

Внутренннй кож-

Прысярэдняя

chii medialis

ный нерв пред-

скўрная н. прад-

Ramus volaris

плечья

Ладонная ветвь

плёчча

Далонная галіна

Ramus ulnaris

Локтевая ветвь

Лакцявічная галі-

5685. Nervus medianus

Середннный нерв

на

Сярэдзінная нэрва

Rami musculares

Мышечные ветвн

Цяглічныя галіны

N. interosseus (anti-

Межкостный

Далонная міжкос-

brachii) volaris

нерв (предплечья)

ная н. (прадплёч-

Ramus palmaris n.

ладонной стороны Кожная ладонная

ча)

Далбнная галіна

mediani

ветвь середянного

сярбдзіннае н.

Ramus anastomoticus

нерва

Анастомотнческая

Анастомбзная га-

cum n. ulnari

ветвь с локтевым

ліна да лакцявіч.

 

нервом

нае н.

 1. N. n. digitales vola­res communes
 2. n. digitales vola­res proprii

[Rami articulares

 1. membranae interosseae antibrachii

Ramus terminalis radialis

 1. N. digitalis volaris pollicis radialis
 2. digitalis volaris pollicis ulnaris
 3. digitalis volaris indicis radialis
 4. digitalis volaris communis 1

Ramus terminalis ul­naris

 1. N. digitalis volaris communis II

Ramus volaris indicis ulnaris

Ramus volaris digiti medii radialis

 1. digitalis volaris communis III

Ramus volaris digiti medii ulnaris

 1. Ramus volaris digiti quarti radialis]

Обвдне ладонные нервы пальцев

Собственные ладонные нервы пальцев [Суставные ветвн Нерв межкостной перепонкн предплечья

Конечная лучевая ветвь

Ладонный лучевой нерв большого пальца

Ладонный локтевой нерв большого пальца

Ладонный лучевой нерв указательного пальца

Первый ладонный обіцнй нерв пальцев

Конечная локтевая ветвь

Второй обіцнй ладонный нерв пальцев

Ладонная локтевая ветвь указательного пальца Ладонная лучевая ветвь среднего пальца

Третнй ладонный обгцнй нерв пальцев

Ладонная локтевая ветвь среднего пальца

Ладонная лучевая ветвь четвертого пальца]

Супбльныя далонныя нэрвы пальцаў

Уласныя далонныя нэрвы пйльцаў [Сустаўныя галіны

Н. міжкбснае балбны прадплёчча Канцавая прамёнічная галіна Далонная прамёнічная нэрва адзінцб Далбнная лакцявічная н. адзінцй

Далонная прамбнічная н. паказёльніка

Першая далонная супбльная н. пёльцаў Канцавая лакцявічная галіна

Друпія далднная супбльная н. пёльцаў

Далбнная лакцявічная галіна паказйльніка Далонная прамёнічная галіна сярбдніка

Трэцяя далбнная супбльная н. пальцаў

Далонная лакцяві'чная галіна сярЗдніка

Далбнная прамёнічная галіна персьцянцб|

Nervus ulnaris

Локтевой нерв

Лакцявгчная нзрва

Ramus cutaneus palКожная ладонная maris  ветвь

Ramus dorsalis maТыльная ветвь

nus                     кнстн

 1. ii. digitales dorsaТыльные нервы les пальцев
 2. Ramus volaris manus Ладбнная ветвь

кнстн

Ramus superficialis Поверхностная ветвь

 1. ii. digitales volaОбіцне ладонные res communes нервы пальцев
 2. n. digitales vola­res proprii

Ramus profundus 5715. Rami musculares [N. volaris digiti V ulnaris

 1. digitalis volaris communis IV
 2. volaris digiti V radialis
 3. volaris digiti IV ulnaris
 4. Ramus anastomoticus cum n. mediano

Rami articulares Rami perforantes]

Собственные ладонные нервы пальцев Глубокая ветвь Мышечные ветвн [Ладонный локтевой нерв V пальца Четвертый обтнй ладонный нерв пальцев

Лучевой ладонный нерв V паль'ца

Локтевой ладонный нерв IV пальца

Анастомотнческая ветвь с середннным нервом Суставныя ветвн Прободаюш,не ветвн]

Скўрная далбнная галіна

Тыльная галіна

рўчыцы Тыльныя пбльцавыя нэрвы Далбнная галіна

рўчыцы Павярхбўная галіна

Супбльныя далбнныя нэрвы пальцаў

Уласныя далбнныя нэрвы пёльцаў

Глыббкая галіна Цяглічныя галіны [Далбнная лакцявічная н. мёзенца

Чацьвертая далбнная супбльная н.

пальцаў Прамёнічная далбнная н. мёзен-

ца Лакцявічная далбнная н. персьцянца Анастомозная галіна да сярэдзіннае н. Сустбўныя галіны Пранікальныя галіны |

Nervus radialis

Лучевой нерв

Праменічная нэрва

 1. cutaneus brachii Задннй кожный posterior нерв плеча 5725. Rami musculares Мышечные ветвн

Задняя скўрная н.

пляча

Цяглічныя галіны

 1. cutaneus antibrachii dorsalis Ramus profundus
 2. interosseus (antibrachii) dorsalis

Ramus superficialis

 1. Ramus anastomoticus ulnaris
 2. n. digitales dorsa­les (N. collateralis ulna­ris nervi radialis]

Тыльный кожный нерв предплечья

Глубокая ветвь Тыльный межкостный нерв (предплечья)

Поверхностная ветвь

Анастомотнческая ветвь с локтевым нервом Тыльные пальцевые нервы |Локтевой коллатеральный нерв лучевого нерва]

Тыльная скўрная н. прадплёчча Глыббкая галіна Тыльная міжкосная н. (прадплёчча) Павярхбўная галіна Анастомозная галіна да лакцявічнае н.

Тыльныя нэрвы пёльцаў [Лакцявічная прыббчная н. прамёнічнае н.|

Nervi thoracales

Грудные нервы Грудныя нзрвы

Rami posteriores 5735. Ramus cutaneus late­ralis Ramus cutaneus me­dians Rami anteriores

(s. N. n. intercosta­les] Rami musculares Ramus cutaneus late­ralis (pectoralis et abdominalis) 5740. Ramus posterior Ramus anterior Rami mammarii late­rales N. n. intercostobra­

chiales Ramus cutaneus ante­rior (pectoralis et abdominalis) 5745. Rami mammarii me­diales

 1. n. lumbales [N. subcostalis

Заднве ветвн Наружная кожная ветвь

Внутренняя кожная вегвь

Переднне ветвн |нлн межреберные нервы]

Мышечные ветвн

Наружная кожная ветвь (грудная н брюшная)

Задняя ветвь Передняя ветвь Наружные ветвн молочной железы Межреберноплечевые нервы

Передняя кожная ветвь (грудная н брюшная)

Внутреннне ветвн молочной железы

Поясннчные нервы

[Подреберный нерв

Заднія галіны Бакавая скўрная галіна

Прысярэдняя скўрная галіна

Пярэднія галіны [альбб міжрабрбвыя нэрвы]

Цяглічныя галіны Бакавая скўрная галіна (грудная і жыватбвая)

Задняя галіна

Пярэдняя галіна

Бакавыя галіны малбчнае залОзы

Міжрабрбваплечавыя нбрвы

Пярэдняя скўрная галіна (груднйя і жыватбвая) Прысярэднія галіны малбчнае залбзы

Паясьнічныя нэрвы [Падрэберная н.

 1. II. cutanei pecto­ris laterales
 2. n. cutanei pecto­ris anteriores
 3. N. n. cutanei abdo­minis laterales
 4. n. cutanei abdomi­nis anteriores]

Nervi lumbales, sacrales, coccygeus

Rami posteriores Ramus medialis

 1. Ramus lateralis
 2. n. clunium superiores

Rami anteriores

 1. n. sacrales et coc­cygeus

Rami posteriores 5760. Ramus medialis

Ramus lateralis

 1. n. clunium medij 230)

|Plexus sacralis pos­terior]

Plexus lumbosa­cral i s

 1. Plexus lumbalis

Rami musculares |Ansae lumbales]

Nervus iliohypogastricus

Rami musculares

Боковые кожные нервы грудн Переднне кожные нервы грудн Боковые кожные нервы жнвота

Переднне кожные нервы жнвота]

Нервы поясннчные, крестцовые, копчнковый

Заднне ветвн

Внутренняя ветвь

Наружная ветвь Верхнне нервы седалніца

Переднне ветвн Нервы крестцовые н копчнковый

Заднне ветвн

Внутренняя ветвь

Наружная ветвь Среднне нервы седалшца

[Заднее крестцовое сплетенне]

Поясннчнокрестцовое сплетенне

Поясннчное сплетенне

Мышечные ветвн (Поясннчные петлн]

Подвздошноподчревный нерв

Мышечные ветвп

Бакавьія скўрныя нэрвы грудзёй Пярэднія скўрныя нэрвы грудзёй

Бакавыя скўрныя нэрвы жыватй Пярэднія скўрныя н$рвы жыватй]

Нэрвы паясьнгчныя, крыжовыя, хвастковая

Заднія галіны Прысярэдняя галіна Бакавйя галіна Вёрхнія крумянкбвыя нэрвы

Пярэднія галіны Крыжовыя і хвастковая нэрвы

Заднія галіны

Прысярэдняя галіна

Бакавая галіна Сярэднія скўрныя крумянкбвыя нэрвы [Зйдняе крыжовае спляцёньне]

Паясьнгчнакрыжовае спляценьне

Паясьнгчнае спляц^ньне

Цяглічныя гал'іны [Паясьнічныя пётлі ]

Падуздышнападчарэўная нэрва

Цяглічныя галі-

ны

 1. Ramus cutaneus la­teralis

Ramus cutaneus an­terior

Nervus ilioinguinalis

Rami musculares

 1. n. scrotales ante­riores 5775. N. n. labiales anteri­ores

Nervus genitofemoralis

 1. lumboinguinalis N. spermaticus externus
 2. cutaneus femoris lateralis
 3. Nervus obturatorius

Ramus anterior

Ramus cutaneus Ramus posterior [N. obturatorius ac­cessorius]

 1. Nervus femoralis

Rami cutanei ante­riores

Rami musculares

 1. saphenus

Ramus infrapatellaris

 1. Rami cutanei cruris mediales

|N. arteriae femoralis proprius]

Боковая кожная ветвь

Передняя кожная ветвь

Подвздошнопаховой нерв

Мышечные ветвн Переднне мошоночные нервы

Переднне нервы большнх губ

Нерв половых органов н бедра

Поясннчнопаховой нерв

Наружный семянной нерв

Наружный кожный нерв бедра

Запнрательный нерв

Передняя ветвь Кожная ветвь Задняя ветвь [Прнбавочный запнрательный нерв]

Бедренный нерв

Переднме кожные ветвм

Мышечные ветвн Внутренннй кожный нерв ннжней конечностн Ветвь под коленную чашку

Внутреннне кожные ветвн голенв

[Собственный нерв бедренной артернн]

Бакавая скўрная галіна

Пярэдняя скўрная галіна

Падуздышна-п«х вінная нэрва

Цяглічныя галіны

Пярэднія машбначныя нэрвы

Пярэднія ббльшагубныя нэрвы

Плоцьцева-бядровая нэрва

Паясьнічна-näxвінная н.

Вбнкавая семяннйя н.

Бакав«я скур ная нэрва бядр<г

Замыклльная нэрва

Пярэдняя галіна

Скўрная галіна Задняя галіна [Дадатковая замыкальная н.|

Бядровая нэрва

Пярэднія скўрныя галіньг

Цяглічныя галіны Прысярэдняя скўрная н. ніжняе канцавіны

Паднакалёнічная галіна

Прысярэднія скўрныя галі'ны галенкі [Улйсная н. бядрбвае артЗрыіі

Plexus sacralis

Truncus lumbosacralis

 1. glutaeus superi­or 2M) 5795. N. glutaeus inferior
 2. cutaneus femoris posterior
 3. n. clunium inferi­ores

Rami perineales

■ [Rami cutanei femoris posteriores]

 1. N. ischiadicus

Rami musculares

[Ramus articularis)

 1. peronaeus com­munis

Крестцовое сплетенне

Поясннчнокрестцовый ствол

Верхннй ягоднчный нерв

Ннжннй ягоднчный нерв

Заднвй кожный нерв бедра

Ннжнне кожные нервы седалшца

Промежностные ветвн

[Заднне кожные ветвн бедра]

Седалтцный нерв

Мышечные ветвн [Суставная ветвь]

Обіцнй м а л оберцовый н е р в

Крыжовае спляценьне

Паясьнічнакрыжбвы ствол

Вёрхняя крумянковая н.

Ніжняя крумянкбвая н.

Зйдняя скўрная н. бядра

Ніжнія скўрныя крумянкбвыя нэрвы

Прамёжныя галіны [Зйднія скўрныя

галіны Сядальная Цяглічныя

бядрй] нэрва галіны

[Сустаўная галіна] Супбльная малагалёначная н э р в a

Rami musculares 5805. N. cutaneus surae la­teralis

Ramus anastomoticus peronaeus

 1. peronaeus super­ficialis

Rami musculares

 1. cutaneus dorsalis medialis 5810. N. cutaneus dorsalis intermedius
 2. n. digitales dorsa­les pedis
 3. peronaeus profun­dus Rami musculares

Мышечные ветвн Наружный кожный нерв голенн Анастомотнческая ветвь малоберцового нерва

Поверхностный малоберцовый нерв

Мышечные ветвн Кожный тыльный внутреннвй нерв Кожный тыльный промежуточный нерв Тыльные пальцевые нервы стопы Глубокнй малоберцовый нерв

Мыіпечные ветвн

Цяглічныя галіны Бакавая скўрная нэрва галенкі Анастомбзная галіна малагаленачнае нэрвы Павярхбўная малагаленачная н.

Цяглічныя галіны Тыльная прысярэдняя скўрная н. Прамёжная тыльная скўрная н.

Тыльныя нэрвы пальцаў ступы Глыббкая малагалёначная н.

Цяглічныя галіны

 1. n. digitales dorsa­les—hallucis latera­lis et digiti secundi med alis
 2. [Ramus articularis
 3. n. interossei pedis]

Тыльные пальцевые нервы—большого пальца наружный н второго пальца внутренннй

[Суставная ветвь Межкостные нервы стопы]

Тыльныя пальцавыя н5рвы—вялікага п4льца бакавая і другбга пальца прысярэдняя

[Сустаўная галіна Міжкбсныя нэрвы ступы]

 1. tibialis

БольшеберВялікагалёцовый нерв начная нэрва

Rami musculares N. interosseus cruris

 1. N. cutaneus surae medialis

(N. suralis)

Rami calcanei latera­les

 1. cutaneus dorsalis lateralis

Rami calcanei media­les 5825. N. plantaris medialis

 1. n. digitales plan­tares communes
 2. n. digitales plan­tares proprii
 3. plantaris lateralis

Ramus superficialis

 1. N. n. digitales plan­tares communes
 2. n. digitales plan­tares proprii

Ramus profundus

Мышечные ветвн Межкостный нерв голенн Внутреннпй кожный нерв голенв (Нкроножный нерв)

Наружные пяточные ветвн Кожный наружный нерв тыла

Внутреннне пяточные ветвв Внутренннй подошвенный нерв Обіцне подошвенные вервы пальцев

Собственные подошвенные нервы пальцев Наружный подошвенный нерв Поверхностная ветвь

Обшне подошвенные нервы пальцев

Собственные подошвенные нервы пальцев Глубокая ветвь

Цяглічныя галіны Міжкбсная н. галёнкі Прысярэдняя скўрная н. лыткі

(Лыткавая н.)

Бакавыя пйтачныя галіны Бакавая тыльная скўрная н.

Прысярэднія пятачныя галіны

Прысярэдняя падашвбвая н.

Супбльныя падашвбвыя нэрвы пНльцаў

Уласныя падашвбвыя нэрвы пальцаў Бакавйя падашвбвая н.

Павярхбўная галіна.

Супбльныя падашвбвыя нэрвы пальцаў

Уласныя падашвбвыя нэрвы пйльцаў Глыббкая галіна

|Rami articulares (n. [Суставные ветвп cutanei surae me(внутреннего dialis) кожного нерва голенн)

Rami musculares Мышечные ветвн

>835.Nervus canalis musНерв мышечноculo-peronaei малоберцового канала

Ramus popliteus Подколенная ветвь

 1. plantaris hallucis Наружный подоlateralis швенный нерв большого пальца
 2. plantaris lateralis Наружный подоdigiti quinti| швенный нерв пятого пальца]

Срамное сплете-

Plexus pudendus21)

‘>840. N. n. haemorrhoidaСреднне прямокнles medii          шечные         нервы

 1. п. vesicales inferiНнжнне. пузырores ные нервы
 2. n. vaginales Нервы влагалшца
 3. pudendus Срамной нерв
 4. n. haemorrhoidales Нмжнне прямокнinferiores шечные нервы

'>845. N. регіпеі            Нерв промежно-

стн

 1. п. scrotales posteЗаднне мошоночriores ные нервы
 2. п. labiales posteriЗаднне нервы ores большнх губ
 3. dorsalis penis Тыльный нерв мужского полового члена
 4. dorsalis clitoridis Тыльный нерв клнтора >850. N. perforans ligamen[Нерв, прободаюtum sacrotuberoюшнй крестцоsum вобугорную связку
 5. perinei lateralis Наружный нерв промежностн

[Сустйўныя галіны (прысярЗдняе скўрнае н. лйіткі Цяглічныя галіны Н. цяглічнамалагалёначнага xö-

ДУ Падкалённая галіна Бакавйя падашвбвая н. вялікага пйльца

Бакавйя падашвбвая н. пятага пальца|

Плоцьцевае спляценьне

Сярэднія кўтнічныя нэрвы

Ніжнія пузырныя нэрвы

Пбхвавыя нэрвы Плбцьцевая н. Ніжнія кўтнічныя нэрвы Н. прамёжжа

Заднія машбначныя нэрвы

Зйднія большагубныя нэрвы Тыльная н.кбраня

Тыльная н. ласкацёня [Пранікбльная н. крыжбвагрўдавага вязу

Бакавая н. прамёжжа

 1. n. perinei mediaВнутреннне нервы Прысярэднія Hap­les] промежностн вы прамёжжа[
 2. coccygeus

Plexus coccygeus

 1. N. n. anococcygei

Копчнковый нерв

Копчяковое сплетенне

Заднепроходнокопчнковые нервы

Systema nervorum sympathicum 232)

Снмпатнческая нервная с н с т е м a

Хвастковая нэрва

Хвасткбвае спляцёньне

Кўтнічна-хвасткбвыя нэрвы

Сымпатыйная нэрвовая сыстэма

Truncus sympathicus Снмпатнческнй ствол Ganglia trunci symУзлы снмпатнчеpathici ского ствола

Plexus Sympathie! Снмпатнческне ■          сплетення

 1. Ganglia plexuum Узлы снмпатнчеsympathicorum скнх сплетеннй

[Rami intergangliares [Межузловые ветвп

Rami transversi] Поперечные ветвн[

Сымпатыйны ствол

Вузлы сымпатыйнага ствала Сымпатыйныя спляцёньні

Вузлы сымпатыйных спляцёньняў [Міжвузлбвыя галіны)

Папярбчныя галіны

Pars cephalica et cervicalis systematis Sympa­thie!

Головная h шейная часть снмпатнческой снстемы

Ganglion cervicale superius 5865. N. jugularis

 1. caroticus internus

Plexus caroticus in­ternus Plexus cavernosus

Plexus arteriae cere­bri anterioris

 1. Plexus arteriae cere­bri mediae

Верхннй шейный узел

Яремный нерв Внутренннй сонный нерв

Внутреннее сонное сплетенне Пеіцернстое сплетенне

Сплетенпе передней артернп мозга

Сплетенне средней артернн мозга

Галаўная і шыйная часткі сымпатй/йнае сыстзмы

Вёрхні шыйны вўзел

Ярэмная н.

Нутранйя сонная н.

Нутраное соннае спляцёньне

Пячорыстае спляцёньне

Спляцёньне пярэдняе артэрыі мазгбў

Спляцёньне сярэдняе артэрыі мазгоу

Plexus arteriaechorioСплетенне артеideae рнн сосуднстого сплетення

Plexus ophthalmicus Глазннчное сплетенне

Radices sympathicae Снмпатнческне ganglii ciliaris корешкн ресннчного узла

 1. п. carotici externi Наружные сонные нервы >875, Plexus caroticus exНаружное сонное ternus сплетенне

Plexus thyreoideus Верхнее шктоввдsuperior ное сплетенне

Plexus lingualis Язычное сплетенне

Plexus maxillaris exНаружное челюстternus ное сплетенне

Radix sympathica Снмпатнческнй ganglii submaxilкорешок подчеlaris люстного узла

 1. Plexus occipitalis Затылочное сплетенне

Plexus auricularisposЗаднее ушное terior       сплетенне

Plexus temporalis suПоверхностное perficialis вясочное сплетенне

Plexus maxillaris inВнутреннее чеternus люстноесплетенне

Plexus meningetis Сплетенне твердой мозговой оболочкн

Спляцёньне варсаватае артэрыі Вакбвічнае спляценьне Сымпатыйныя карэнчыкі вёйкавага вузла Вбнкавыя сбнныя нэрвы Вбнкавае сбннае спляцёньне Вёрхняе шчытаватае спляцёньне

Язычнае спляцёньне Вбнкавае сківічнае спляцёньне Сымпатыйны кбрань падніжнясківічнага вузла Патылічнае спляцёньне

Задняе вушнбе спляцёньне Павярхбўнае скрбневае спляцёньне

Нутраное сківічнае спляцёньне

Спляцёньне цьвёрдае мазгбвае абалбны

-5885. Plexus caroticus comO6iu.ee сонное Супбльнае сбннае munis                                                       сплетенне         спляцёньне

Rami laryngopharynГортанноглоточГарлячна-глбтачgei    ные ветвм    ныя галіны

Plexus pharyngeus Восходяш,ее глоУсхбднае глбтачascendens точное сплетенае спляцёньне

N, cardiacus superior

Ganglion cervicale in­fer! us

нне

Верхннй сердечный нерв

Ннжнкй шейный узел

Вёрхняя сэрцавая н.

Ніжні шьійны вў-

зел

 1. Ansa subclavia(Vieussenii)
 2. cardiacus inferior

Plexus subclavius

Plexus mammarius

internus

Plexus thyreoideus inferior

 1. Plexus vertebralis

[Ganglion cervicale medium

 1. intergangliaris inferior

Ganglion cardiacum

superius

Ganglion temporale

(Scarpae)

 1. N. cardiacus medius

Ganglion cardiacum medium (Arnoldi)

 1. cardiacus imus|

Подключнчная петля (Вьейсеннуса)

Ннжннй сердечный нерв

Гіодключнчное

сплетенне Внутреннее сплетенне молочной железы Ннжнее тнтовндное сплетенне Позвоночное сплетенне [Средннй шейный узел Ннжннй межузловой нерв Верхннй сердечный узел

Внсочный узел

(Скарпы) Средннй сердечный нерв Средннй сердечный узел (Арнольда) Самый ннжннй сердечный нерв]

Pars thoracalis systema tis Sympathie!.

Грудная часть снмпатнческой снстемы

Ganglia thoracalia 5905. N. splanchnicus major

Ganglion splanchnicum

 1. splanchnicus mi­nor

Ramus renalis (N. splanchnicus imus)

 1. Plexus aorticus tho­racalis

Грудные узлы Болыйой утробный нерв

Узел утробного нерва

Малый утробный нерв

Почечная ветвь

(Самый ннжннй утробный

нерв)

Сплетенне грудной аорты

Падрамёнічная пятля (ВіёссэНІЯ I

Ніжняя сэрцавая н.

Падрамёнічнае спляцёньне

Нутранбе спляцёньне малочнае залбзы Ніжняе шчытаватае спляцёньнг Хрыбётнічнае спляцёньне [Сярэдні шыйны вўзел Ніжняя міжвузлбвая н.

Вбрхні сэрцавы вўзел

Скроневы вўзел (Скарпы) Сярэдняя сэрцавая н.

Сярэдні сэрцавы вўзел (Арнбльда)

Найніжэйшая сэрцавая н.]

Грудная частка сымпатмйнае сыстэмы

Грудныя вузльі Ббльшая нутравая н.

Нутравы вўзел

Мёншая нутравая н.

Ныркавая галіна (Найніжэйшая нутравйя н.)

Спляцёньне груднбе абрты

Plexus cardiacus Сердечное сплетенне

Plexus coronarius corПереднее венечdis anterior ное сплетенне сердца

Ganglion cardiacuni Сердечный узел (Wrisbergi)      (Врнсберга)

Plexus coronarius poЗаднее венечное sterior сплетенне

 1. Rami pulmonales Легочные ветвн

Plexus pulmonalis   Легочное сплете-

нне (Plexus cardiacus su(Поверхностное perficialis сердечное сплетенве

Plexus cardiacus proГлубокое сердечfundus] ное сплетенне]

Сэрцавае спляцёньне

Пярэдняе вянкбвае спляцёньне сэрца

Сэрцавы вўзел (Врысбэрга)

Зёдняе вянкбвае спляцёньне

Легачныя галіны Лёгачнае спляцёнызе [Павярхбўнае сэрцавае спляцёньне

Глыббкае сэрцавае спляцёньне)

Pars abdominalis et pelvina systematis Sympa­thie!

 1. Ganglia lumbalia

Ganglia sacralia Plexus aorticus abdo­minalis Plexus coeliacus [s. solaris]

Ganglia coeliaca

 1. Ganglion mesentericum superius Plexus phrenicus

Ganglia phrenica

Plexus hepaticus

Plexus lienalis

 1. Plexus gastricus su­perior Plexus gastricus in­ferior

Брюшная н тазовая часть снмпатнческой снстемы

Поясннчные узлы

Крестцовые узлы

Сплетенне брюшной аорты

Утробное [нлн солнечное]сплетенне

Узлы утробной артернн

Верхннй брыжеечный узел

Днафрагматнческое сплетенне

Днафрагматнческне узлы Печеночное сплетенне

Селезеночное сплетенне

Верхнее желудочное сплетенне

Ннжнее желудочное сплетенне

Жыватовая і ла~ гвовая частка сымпатй/йнае сыстэмы

Паясьнічныя вузлы Крыжбвыя вузлы Спляцёньне

брушнбе абрты Жыватбвае [альбо сбнечнае] спляцёньне Вузлы нутрбвае артэрыі Вёрхні атбчынкавы вўзел Дыяфрагмйльнае спляцёньне Дыяфрагмальныя вузлы Печанёвае спляцёньне Касбвае спляцёньне Вёрхняе стрёўнічнае спляцёньне Ніжняе стрёўнічнае спляцёньне

Plexus suprarenalis

Надпочечное

Plexus renalis

сплетенне

Почечное спле-

Plexus spermaticus

тенне

Семенное сплете-

5935. Plexus arteriae ovari-

нне

Сплетенне янчнн-

cae

ковой артерян

Plexus mesentericus

Верхнее брыже-

superior

ечное сплетенне

Plexus myentericus

Сплетенне мышеч-

Plexus submucosus

ного слоя кншкн Подслнзнстое

Plexus mesentericus

сплетенне

Ннжнее брыже-

inferior

ечное сплетенне

5940. N. n. haemorrhoidales

Верхнне прямокн-

superiores

шечные нервы

Plexus haemorrhoida-

Верхнее прямокн-

lis superior

йіечное сплете-

Plexus iliacus

нне

Подвздошное

Plexus hypogastricus

сплетенне

Подчревное спле-

Plexus liaemorrhoida-

тенне

Среднее прямокн-

lis medius

шечное сплете-

5945. Plexus prostaticus

нне

Предстательное

Plexus deferentialis

сплетенне

Снлетенне семе-

Plexus uterovaginalis

пыносятего

протока Маточновлага-

Plexus vesicalis

лтцное сплетенне

Пузырное сплете-

N. n. vesicates supe­

нне

Верхнне пузыр-

riores

ные нервы

5950. N. n. vesicales infe­

Ннжнне пузыр-

riores

ные нервы

Plexus cavernosus

Петернстое спле-

penis

тенне члена

Наднырнічнае спляцённе

Ныркавае спляцёньне

Семянное спляцёньне

Спляцёньне яёчнічнае артэрыі Вёрхняе атбчынкавае спляцёньне Нўтрацяглічнае спляцёньне кішкі

Падсьлізьнічнае спляцёньне Ніжняе атбчынкавае спляцёньне Вёрхнія кўтнічныя нэрвы Вёрхняе кўтнічнае спляцёньне

Падуздышнае спляцёньне

Падчэраўнае спляцёньне

Сярэдняе кўтнічнае спляцёньне

Падкар^нічнае спляцёньне

Спляцёньне вынбснага правбду

Мацічнапбхвавае спляцёньне

Пузырнае спляцёньне

Вёрхнія пузырныя нэрвы

Ніжнія пузырныя н$рвы

Пячбрыстае спляцёньне кбракя

 1. cavernosus penis major
 2. n. cavernosi penis minores

Plexus cavernosus clitoridis

 1. N. cavernosus cli­toridis major
 2. n. cavernosi clito­ridis minores

Plexus femoralis

Plexus popliteus

[Ganglion renaliaorticum

 1. Rami pancreaticoduodenales (plexus mesenterici superio­ris)

Rami intestinales Rami colici

Plexus hypogastricus superior

Большой пеіцернстый нерв члена

Малые петернстые нервы члена

Пеіцернстое сплетенне клнтора

Большой пешернстый нерв клнтора

Малые пеіцернстые нервы клнтора

Бедренное сплетенне

Подколенное сплетенне [Почечноаортальн.ый узел

Поджелудочнодвенадцатнперстные ветвн (верхнего брыжеечного сплетення) Кншечные ветвн Ветвн ободочной кншкн

Верхнее подчревное сплетенне

Plexus hypogastrici inferiores

 1. Glomus caroticum
 2. n. splanchnic! sacrales

Plexus seminalis

Ganglia prostatica

 1. n. erigentes]

Ннжнне подчревные сплетення

Сонный клубок

Крестцовые утробные нервы

Сплетенне семенного пузырька

Предстательные узлы

Нервы напряження члена]

Ббльшая пячорыстая н. кбраня

Мбншыя пячб-

рыстыя нэрвы кбраня Пячорыстае спляцёньне ласкацёня Большая пячбрыстая нэрва ласкацёня Мёншыя пячбрыстыя нэрвы ласкацёня

Бядрбвае спляцёньне

Падкалённае спляцёньне [Ныркаваабртавы вўзел

Падстраўнічнадванёсткавыя галіны (вёрхняга аточынкавага спляцёньня)

Кішачныя галіны Абвбднічныя

галіны Вёрхняе падчэраўнае спляцёньне

Ніжнія падчэраўныя спляцёньні

Сонны клубок КрыжОвыя нутрбвыя нэрвы

Семяннбе спляцёньне

Падкарэнічныя вузлы

Напружальныя нэрвы кбраня]

 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ u ОБШ.МЙ

ОРГАНЫ ПА-

5970. ORGANA SENSUUM et INTEGUMEN-

ЧУЦЬЦЯЎ і АГУЛЬНАЕ

TUM COMMUNE

ПОКРОВ

ПАКРЫЦЬЦЛ?

Organon visus

0 p rah з p e-

Орган зроку

H H Я

Oculus

Г‘лаз

Вдка

Nervus opticus

Зрнтельный нерв

Зрочная нзрва

Vaginae n. optici

Влагалшца глаз-

Пбхвы зрбчнае

 

ного нерва

нэрвы

5975. Spatia intervaginalia

Межвлагалшцные

Міжпбхвавыя пра-

 

пространства

сторы

Bulbus oculi -:i4)

Глазное яблоко

Вочны яблык

Polus anterior

Переднпй полюс

Пярэдні канёц

Polus posterior

Задннй полюс

Задні канёц

Aequator23S)

Экватор

Роўнік, экв4тар Палўдзеньнікі

5980. Meridiani

Мернднаны

Axis oculi externa

Наружная ось

Вбнкавая вось

 

глаза

вока

Axis oculi interna

Внутренняя ось

Нутраная вось

 

глаза

вока

Axis optica

Зрнтельная ось

Зрбчная вось

(Linea visus)

(Лнння зрення)

(Лінія зроку)

5985. Vesicula ophthalmica

Глазной пузырек

Вбчны пухірык

Caliculus ophthalmicus

Глазная чашечка

Вочная чёрачка

Tunica fibrosa oculi

Фнброзная оболочка глазного

Валакнгстая аба-

 

яблока

лонка вока

Sclera -8li)

Белочная обо-

Бялочная аба-

лочка

лонка

Sulcus sclerae

Борозда белоч-

Баразна бялбч-

 

ной оболочкн

нае абалбнкі

5990. Rima cornealis

ІДель для рого-

Празарбчная

 

внцы

прбразь

Sinus venosus scle­

Венозная пазуха

Вэнная пазуха бя-

rae (canalis Schlem-

белочной обо-

лбчнае а-балбнкі

mi, Lauthi)

лочкн (канал

Шлемма, Лот-

(ход Шлёмма, Лёта)

 

та)

Lamina fusca

Темная пластнн-

Цьмяны пластбк

ка

Lamina cribrosa

Решетчатая пла-

Сіткаваты пла-

sclerae

стннка белоч-

стбк бялбчнае

 

ной оболочкн

абалбнкі

(Raphe sclerae)

(Шов белочной

(Швб бялбчнае

5995. (Funiculus sclerae)

оболочкн

абалбнкі)

(Канатнк белоч-

(Кнбцік бялбчнае

 

ной оболочкн)

абалбнкі)

Cornea 237)

Роговнца

Празарока, рагавгца

Annulus conjunc­

Кольцо соедннп-

Кблца злучальнае

tivae

тельной обо-

абалбнкі

 

лочкн

 

Vertex corneae

Верхушка рого-

Вяршбк празарбкі

 

внцы

 

Limbus corneae

Край роговнцы

Край празарбкі

6000. Facies anterior

Передняя поверх-

Пярэдняя павёрх-

 

ность

•                  ня

Facies posterior

Задняя поверх-

Збдняя павёрхня

 

ность

 

Epithelium corneae

Эпнтелнй рого-

Пакрытніца пра-

 

внцы

зарбкі

Lamina elastica

Передняя эластн-

Пярэдні прўткі

anterior (Bowmani)

ческая пластнн-

пластбк (Баўмэ-

 

ка (Баумэна)

на)

Substantia propria

Собственное ве-

Уласная матэрыя

 

іцество

 

6005. Lamina elastica

Задняя эластн-

Задні прўткі пла-

posterior (Demoursi,

ческая пластнн-

стбк (Дэмўрса,

Descemeti)

ка (Демурса,

Дэсцэмэта)

 

Десцемета)

Нўтракрытніца

Endothelium camerae

Эндотелнй перед-

anterioris

ней камеры

пярэдняе камбры

TUNICA VASCULOSA

СОСУДНСТАЯ

СУДЗ/ННАЯ

ОБОЛОЧКА

АБАЛОНКА

OCULI

ГЛАЗА

ВОКА

 

Собственная со-

 

Chorioidea

суднстая обо-

Варсав/ца

 

лочка

 

Lamina supracho-

Надсосуднстая

Надварсавічны

rioidea

пластннка

пластбк

6010. Spatium perichorio-

Пространство по

ВакблварсавГчная

idale

окружностн собственной сосуднстой оболочкн

прастбра

Lamina vasculosa

Lamina choriocapillaris

Lamina basalis

(Raphe chorioideae)

 1. [Foramen opticum chorioideae]

Corpus ciliare

Corona ciliaris

Processus ciliaris

Plicae ciliares

 1. Orbiculus ciliaris

Fibrae meridionales (Brueckei)

Fibrae circulares (Muelleri)

Plexus gangliosus ciliaris

[M. ciliaris

 1. Fibrae radiales
 2. tensor chorio­ideae (m. Brueckei)]

Iris

Margo pupillaris

Margo ciliaris

Сосуднстая пластннка

Сосуднстокапнллярная пластннка

Основная пластннка

(Шов собственной сосуднстой оболочкн)

[Зрнтельное отверстне собственной сосуднстой оболочкн]

Ресннчное тело

Ресннчный венчнк

Ресннчный отросток

Ресннчные складкн

Ресннчный кружок

Мернднональные волокна (Брюкке)

Круговые волокна (Мюллера)

Ганглнозное ресннчное сплетенне [Ресннчная мышца

Раднальные волокна

Мышца, напрягаюіцая собственную сосуднстую оболочку (мышца Брюкке)]

Радужная оболочка

Зрачковый край Ресннчный край

Судзінны пластбк

Варсавічнаваласьнінны пластбк

Аснбўны пластбк

(Швб варсавіцы)

[Зрбчная атворына варсавіцы]

Вейкавае цела

Вёйкавы вянбчак

Вёйкавы атбжы-

лак Вёйкавыя складкі

Вёйкавы кружок

Палўдзеньнічныя

валбкны (Брюкке) Кругавыя валбкны (Мюльлера) Вузлавбе вёйкавае спляцёньне

[Вёйкавая ц.

Прамяністыя валбкны

Ц. напружальніца варсавіцы (ц.

Брюкке)]

Вяс^лка

край край

 1. Facies anterior

Facies posterior

Annulus iridis major

Annulus iridis minor

Plicae iridis

 1. Pupilia
 2. sphincter pupillae

Stroma iridis

 1. dilattor pupillae

Lig. pectinatum iridis

 1. Spatia anguli iridis (Fontanae)

Circulus arteriosus major

Circulus arteriosus minor

Membrana pupillaris

[Stratum limitans anterius 6045. Stratum vasculosum

Membrana limitans iridis]

Передняя поверхность

Задняя поверхность Большое кольцо радужной оболочкн

Малое кольцо радужной оболочкн

Складкн радужной оболочкн

Зрачок

Мышца, сжнмаюгцая зрачок

Строма радужной оболочкн

Мышца, расшнряюіцая зрачок

Гребешковая

Связка радужной оболочкн

Пространства угла радужной оболочкн (Фонтана)

Большой артернальный круг

Малый артермальный круг

Зрачковая перепонка

[Передннй пограннчный слой

Сосуднстый слой Пограннчная перепонка радужНОЙ ОбОЛО'ІКй|

Пярэдняя павёрхня

3äflH4B павёрхня

Большае вясёлкавае кблца

Мёншае вясёлкавае кблца

Складкі вяселкі

Зрэнка

Ц. сьціскйльніца зрэнкі

Аснбва вясёлкі

Ц. пашыральніца зрэнкі

Грабеняватая ц. вясёлкі

Прасторы кута вяселкі (Фонтана)

Большае артэрыяльнае колца

Мёншае артэрыяльнае колца

Зрэнкавая балбнка

|Пярэдні межавы пласт

Судзінны пласт Межавая балбнка вясёлкі

Stratum pigmenti

Пягментный слой Пігмэнтны пласт

Stratum pigmenti retinae

Stratum pigmenti corporis ciliaris

Пнгментный слой сетчаткн Пнгментный слой реснмчного тела

Пігмэнтны пласт сеткавіцы Пігмэнтны пласт вёйкавага цёла

 1. Stratum pigmenti Пнгментный слой iridis радужной оболочкн

Retina 238)

Pars optica retinae

Ora serrata

Pars ciliaris retinae

 1. Papilla n. optici

Excavatio papillae n. optici

Macula lutea

Fovea centralis

Vasa sanguinea re­tinae

 1. Circulus vasculosus n. optici (Halleri)

Arteriola temporalis retinae superior

Venula temporalis retinae superior

Сетчатка

Зрнтельная часть сетчаткн Зубчатый край Ресннчная часть

сетчаткн Сосок зрнтельного нерва Углубленне соска зрнтельного нерва Желтое пятно Центральная

ямка

Кровеносные с о с у д ы с е тч аткн

Сосуднстый круг зрнтельного нерва (Галлера)

Верхняя внсочная артернйка сетчаткн

Верхняя внсочная венка сетчаткн

Arteriola temporalis retinae inferior

Venula temporalis retinae inferior

 1. Arteriola nasalis retinae superior

Venula nasalis reti­nae superior

Arteriola nasalis retinae inferior

Venula nasalis reti­nae inferior

Ннжняя внсочная артернйка сетчаткн Ннжняя внсочная венка сетчаткн

Верхняя носовая артернйка сетчаткн

Верхняя носовая венка сетчаткн

Ннжняя носовая артеряйка сетчаткн Нвжняя носовая венка сетчаткн

Пігмэнтны пласт вясёлкі

Сеткав/ца

Зрбчная частка сеткавіцы

Зубчасты край Вёйкавая частка сеткавіцы Сысбк зрбчнае нэрвы Западзіна сыска зрбчнае н.

Жбўтая плямка Цэнтрйльная ймка

К р ы в я н ьі я с уд з f н ы сеткав і ц ы

Судзінны круг зрбчнае н.

(Гальлера) Вёрхняя скрбневая артэрыйка сеткавіцы Вёрхняя скрбневая вэнка сеткавіцы Ніжняя скрбневая артэрыйка сеткавіцы Ніжняя скрбневая вэнка сеткавіцы Вёрхняя насавая артбрыйка сеткавіцы Вёрхняя насавая вэнка сеткавіцы Ніжняя насавая артэрыйка сеткавіцы Ніжняя насавая вэнка сеткавіцы

Arteriola macularis  Верхняя артернй-

superior                                          ка пятна

 1. Venula macularis Верхняя венка

superior                                                 пятна

Arteriola macularis  Ннжняя артернй-

inferior                                            ка пятна

Venula macularis     Ннжняя венка

inferior                                                   пятна

Arteriola retinae Внутренняя артеmedialis рнйка сетчаткн

Venula retinae Внутренняя венка medialis      сетчаткн

 1. [Pars iridica retinae [Радужковая часть сетчаткн

Arteria papillaris      Верхняя артерня

superior                                              соска

Vena papillaris         Верхняя вена

superior                                              соска

Arteria papillaris      Ннжняя  артерня

inferior                  соска

Vena papillaris         Ннжняя  вена

inferior)                                             соска)

 1. Camera oculi ante­rior

Angulus iridis

Camera oculi posterior [Humor aquaeus]

Corpus vitreum

 1. A. hyaloidea

Canalis liyaloideus

Fossa hyaloidea

Membrana hyaloidea

Stroma vitreum

ного тела

Передняя камера глаза

Угол радужной оболочкн

Задняя камера глаза

[Водяннстая влага]

Стекловядное тело

А. стекловндного тела Канал стекловвдпого тела

Ямка стекловндного тела Оболочка стекловмдного тела Остов стекловнд-

Вёрхняя плямачная артэрыйка

Вёрхняя плямачная вэнка

Ніжняя плямачная артэрыйка Ніжняя плймачная вэнка

Прысярэдняя артэрыйка сеткавіцы

Прысярэдняя вэнка сеткавіцы

[Вясёлкавая чйстка сеткавіцы

Вёрхняя сыскбвая а.

Вёрхняя сысковая вэна

Ніжняя сысковая а.

Ніжняя сысковая вэна]

Пярздняя камора вока

Кут вясёлкі

Зядняя камора вока

Вадзяністая жыжка]

Шклгстае цела

А. шклістага цёла

Ход шклістага цёла

>7міна шклістага цёла

Абалонка шклістага цёла

Аснбва шклістага цёла

 1. Humor vitreus

[Conus hyaloideus]

Lens crystallina

Substantia lentis

Substantia corticalis

 1. Nucleus lentis

Fibrae lentis

Polus anterior lentis

Polus posterior lentis

Facies anterior lentis

 1. Axis lentis

Aequator lentis

Radii lentis

[Facies posterior lentis

Capsula lentis

 1. Membrana pericapsularis (Retzius)

' Epithelium lentis

Vortex lentis

Membrana terminalis]

Стекловндная влага

[Конус стекловндного тела]

Хрусталнк

Веіцество хрусталнка

Корковое веіцество

Ядро хрусталнка Волокна хрусталнка

Передннй полюс хрусталнка Задннй полюс хрусталнка Передняя поверхность хрусталнка

Ось хрусталнка Экватор хрусталнка

Лучн хрусталнка

[Задняя поверхность хрусталнка

Сумка хрусталлка

Околосумочная перепонка (Ретцлуса)

Эплтелнй хрусталнка

Завнток хрусталнка

Конечная перепонка]

Шклістая жыжка

[Кбнус шклістага цёла]

Крыштллік

Матэрыя крышталіка

Кбрачная матэрыя

Ядрб крыштйліка Валбкны крышталіка

Пярэдні канёц крышталіка

Задні канёц крышталіка

Пярэдняя павёрхня крышталіка

Вось крыштйліка Рбўнік крыштёліка

Прамёньне крышталіка [Задняя павёрхня крышталіка

Капсуля крышталіка

Ваколкапсульная балонка(Рэтцыуса)

Пакрытніца крышталіка

Вярток крышталіка

Канцавая балона]

Zonula ciliaris (Zinni)

 1. Fibrae zonulares

Круговая ресннч_ „ ная пленка Вейкавы паясок (Цпнна)     (Цынна)

Волоконца кругоПаясковыя валавой ресннчной     кбнцы

пленкн

Spatia zonularia

ORGANA OCUL1 ACCESSORIA

Musculi oculi

Fasciae orbitae

 1. M. orbitalis
 2. rectus superior
 3. rectus inferior
 4. rectus medialis
 5. rectus lateralis
 6. Lacertus m. recti lateralis

Annulus tendineus communis (Zinni)

 1. obliquus superior

Trochlea

 1. obliquus inferior 6125.M. levator palpebrae superioris

Periorbita

Septum orbitale

Fasciae musculares

Fascia bulbi (Tenoni)

 1. Spatium interfasciale (Tenoni)

Corpus adiposum or­bitae

Пространства круговой реснпчной пленкн

ПРМБАВОЧНЫЕ ОРГАНЫ ГЛАЗА

Мышцы глаза

Фасцнн орбнты

Глазннчная мышца

Верхняя прямая м.

Ннжняя прямая м. Внутренняя прямая м.

Наружная прямая м.

Сухожнльное растяженне наружной прямой мышцы

Обіцее сухожнльное кольцо (Цннна)

Верхняя косая м.

Блок

Ннжняя косая м.

Мышца, подннмаюіцая верхнее веко

Пернорблта

Перегородка глазннцы

Мышечные фасцнн

Фасцня глазного яблока (Тенона)

Межфасцнальное пространство (Тенона)

Жлровое тело глазннцы

Паясковыя прастбры

ДАДАТКОВЫЯ ОРГАНЫ ВОКА

Цяглгцы вока

Пял^ньніцы ваков/цы

Вакбвічная ц.

Вёрхняя прбстая ц.

Ніжняя прбстая ц. Прысярэдняя прбстая ц.

Бакавая прбстая ц.

Сухажыльны л&пік бакавбе прбстае ц.

Супбльнае сухажыльнае кблца (Цынна)

Вёрхняя ўкбсная ц.

Блёк

Ніжняя ўкбсная ц.

Ц. паднімальніца вёрхняга павёка

Навакбвіца

Вакбвічная перагарбдка

Цяглічныя пялёньніцы

Пялёньніца вбчнага яблыка (Тэнбна)

Міжпялёньнічная прастбра (Тэнона)

Тлушчавбе цёлавакбвіцы

[Conus muscularis oculi

Zona insertionis

Membrana orbitalis

 1. Lig. palpebrale superius Lig. palpebrale inferius Lig. Suspensorium tro­chleae Diaphragma lacrimale]

[Мышечный конус глаза Пояс прнкреплення

Глазннчная перепонка

Верхняя связка век

Ннжняя связка

век

Подвешнваюгцая связка блока Слезная днафрагма]

[Цяглічны конус вбка

Пояс прымацаваньня Ваковічная балдна

Вёрхні павёкавы вяз

Ніжні павёкавы

вяз

Падвёсны вяз

блеку

Сьлезная перагарбдка]

Supercilium

Бровь

Брыво

 1. Palpebrae

Векн

Павекі

Palpebra superior

Palpebra inferior

Facies anterior palpe­brarum

Facies posterior pal­pebrarum

 1. Rima palpebrarum

Commissura palpe­brarum lateralis

Commissura palpe­brarum medialis

Angulus oculi latera­lis

Angulus oculi media­lis

 1. Limbi palpebrales an­teriores Limbi palpebrales posteriores

Tarsus superior239) Tarsus inferior

Lig. palpebrale me­diale

 1. Raphe palpebralis lateralis

Glandulae tarsales (Meibomi)

Sebum palpebrale

Верхнее веко Ннжнее веко Передняя поверхность век

Задняя поверхность век

Глазная іцель

Наружная спайка век

Внутренняя спайка век

Наружный угол глаза

Внутренннй угол глаза

Переднне губы век

Заднне губы век

Верхняй хрягц век

Ннжннй хряіц век Внутренняя связка век

Наружный шов век

Железы век (Мейбома)

Сало век

Вёрхняе павёка Ніжняе павёка Пярэдняя павёрхня павёк

Задняя павёрхня павёк

Прбразь павёк Бакавьі зьвязак павёк

Прысярэдні зьвязак павёк

Бакавы кут вбка

Прысярэдні кут 'вбка

Пярэднія краі павёк

Зйднія краі павёк

Вёрхні шчытбк Ніжні шчытбк Прысярэдні павёкавы вяз

Бакавбе павёкавае шво

Шчыткбвыя залозы (Мэйбома)

Павёкавае сйла

 1. tarsalis superior
 2. tarsalis inferior
 3. [Margo palpebralis Sulcus palpebromalaris

Sulcus orbitopalpebralis superior

Sulcus orbitopalpebralis inferior

Pars lacrimalis marginis palpebralis

 1. Pars bulbosa marginis palpebralis

Cilia-40)

Pars ciliaris m. orbi­cularis oculi

Glandulae sebaceae Gl-ae sudoriferae

 1. Gl-ae ciliares (Molli)

Gl-ae tarsales tubulosae (Wirchowi)]

Мышца верхнего хряіца век

Мышца ннжнего хряша век [Край век

ІДечновёковая борозда

Верхняя глазннчновёковая борозда

Ннжняя глазннчновековая борозда

Слезная часть края век

Глазная часть края век

Ресннцы

Ресннчная часть круговой мышцы глаза

Сальные железы Потовые железы Ресннчные железы (Молля)

Трубчатые железьі хрягцей век (Внрхова)]

Conjunctiva

Соедкннтельная оболочка

Plica semilunaris conПолулунная junctivae складка соеднннтельной обо-

лочкн

Caruncula lacrimalis Слезное мясцо 6175. Tunica conjunctiva Соеднннтельная bulbi оболочка глазного яблока

Tunica conjunctiva Соеднннтельная palpebrarum оболочка век

Fornix conjunctivae Верхннй свод superior кон’юктнвы

Вёрхняя шчыткбвая ц.

Ніжняя шчыткбвая ц.

[Павёкавы край Павёкавашчбчная баразнй

Вёрхняя вакбвічнапавёкавая баразна

Ніжняя вакбвічнапавёкавая баразнй

Сьлезная чбстка павёкавага краю ^блычная чйстка павёкавага крйю

Вёйкі

Вёйкавая частка кругавбе ц. вбка

Сйльныя залбзы Пбтавыя залбзы Вёйкавыя залбзы (Мбльля)

Трўбныя шчыткбвыя залбзы (Вірхова)]

Злучальніца

Серпаватая склйдка злучальніцы

Сьлёзнае мяска Злучальніца вочнага яблыка

Злучальніца павёк

Вёрхняе скляпёньне злучгільніцы

Fornix conjunctivae inferior

Glandulae mucosae (Krausei)

 1. Noduli lymphatici conjunctivales

(Pinguecula)

[Saccus conjunctivae)

Ннжнмй свод кон’ ІОНКТНВЫ Слнзпстые железы (Краузе) Лнмфатнческне узелкн соеднннтельной оболочкн (Желтоватое пятно на белочной оболочке глаза у пожнлых людей) [Мешок соеднннтельной оболочкн)

Ніжняе скляпёньне злучальніцы Сьлізявыя залбзы (Краўзэ)

Лімфатычныя вўзьлікі злучйльніцы

(Тлўшчык)

[Мяшбк злучальніцы]

Apparatus lacrimalis

Слезный аппарат Сьл^зны апарлт

Glandula lacrimalis supe­rior

 1. Gl. lacrimalis infe­rior

(Gl-ae lacrimales accessoriae)

Ductuli excretorii (gl. lacri­malis)

Rivus lacrimalis242) Lacus lacrimalis

 1. Puncta lacrimalia Ductus lacrimales Papillae lacrimales Ampulla ductus lacri­malis

Saccus lacrimalis

 1. Fornix sacci lacrima­lis

Ductus nasolacrimalis

Plica lacrimalis (Hasneri)

Lacrimae

[Pars papillaris (duc­tus lacrimalis)

Верхняя слезная железа

Ннжняя слезная железа

(Прнбавочные слезные железы

Выводные канальцы (слезной железы)

Слезный жолоб Слезное озеро Слезные точкн Слезные каналы Слезные сосочкн Расшнренне слезного канала

Слезный мешок Свод слезного мешка

Носослезный проток

Слезная складка (Гаснера)

Слезы

[Сосочковая часть (слезного канала)

Вёрхняя сьлезная залбза

Ніжняя сьлёзная залбза

(Дадаткбвыя сьлёзныя залбзы)

Вывбдныя правбдзікі (сьлёзнае залбзы)

Сьлёзны жалаббк Сьлёзнае вбзера Сьлезныя пўнкты Сьлёзныя хбды Сьлезныя сысбчкі Гарлачык сьлёзнага праводу

Сьлёзны мяшбк Скляпеньне сьлёзнага мяшкй

Нбсасьлёзны правбд

Сьлёзная складка (Гёснэра)

Сьлезы [Сысочкавая чйстка (сьлёзнага правбду)

 1. Angustiae (ductus Суження (слезноlacrimalis) го канала)

Sinus sacci lacrimaВерхняя пазуха

lis superior (Maieri) слезного мешка (Майера) Sinus sacci lacrimalis Ннжняя пазуха inferior (Arltii) слезного мешка (Арльта) Valvula lacrimalis suВерхняя слезная perior (Merkeli) заслонка (Mepкеля) Valvula lacrimalis inНнжняя слезная ferior (Krausei)] заслонка (Kpayзе)]

 1. ORGANON [SPATH ET] AUDITUS

ОРГАН [PABНОВЕСЙЯ M] СЛУХА

Auris interna

Внутреннее yxo

Labyrinthus membranaceus

Перепончатый лабнрннт

Ductus endolympha­ticus

Saccus endolympha­ticus

 1. Ductus utriculosaccularis

Utriculus243)

Ductus semicirculares

Ductus semicircularis superior

Ductus semicircularis posterior 6215. Ductus semicircularis lateralis

Ampullae membranaceae

Sulcus ampullaris

Эндолнмфатнческнй проток

Эндолнмфатнческнй мешок

Проток нз эллнптнческого в круглый мешочек

Эллнптнческнй мешок

Полукружные каналы

Верхннй полукружный канал

Задннй полукружный канал

Наружный полукружный канал

Перепончатые расшнрення

Борозда расшнрення

Звужэньні (сьлёзнага праводу)

Вёрхняя пазуха сьлёзнага мяшкй (Mäflepa) Ніжняя пйзуха сьлезнага мяшка (Лрльта) Вёрхняя сьлёзная заслбнка (Мэркеля) Ніжняя’"сьлезная заслонка (Краўзэ)|

ОРГАН [ПРАСТОРЫ 1] СЛУХУ

Нутраное вўха

Балончасты лябірй/нт

Нўтралімфатычны правод Нўтралімфатычны мяшбк

Правбд з эліптычнага ў крўглы мяшбчак

Эліптычны мяшбчак Паўкругавыя правбды Вёрхні паўкругавы правбд Задні паўкругавы правбд Бакавы паўкругавы правбд Балбнчастыя гарлачыкі Гарлёчыкавая баразнй

Crista ampullaris

Ampulla membranacea superior

 1. Ampulla membranacea posterior Ampulla membranacea lateralis

Sacculus

Ductus reuniens (Henseni) Maculae acusticae

 1. Macula acustica utriculi

Macula acustica sacculi

Грейешок расшнрення Верхнее перепончатое расшнренне

Заднее перепончатое расшнренне Наружное перепончатое расшнренне

Круглый мешок Соеднннтельный проток(Гензена)

Слуховые пятна

Слуховое пятно эллнптнческого мешка

Слуховое пятно круглого мешка

Otoconia

Endolympha

Perilympha

 1. Spatium perilymphaticum

Ductus perilymphatici

Слуховые песчннкн

Эндолнмфа Пермлнмфа Пермлнмфатнческое пространство

Пернлнмфатнческне протокн

Гарлачыкавы грабёнчык Вёрхні балончасты гарлачык

Задні балбнчасты гарлйчык Бакавы балбнчасты гарлачык

Крўглы мяшочак Злучальны правбд (Гэнсэна)

Слухавьія плямкі Слухавйя плямка эліптычнага мяшочка

Слухавая плямка крўглага мяшбчка

Слухавыя пяшчынкі

Нўтрал'імфа

Вакольная лімфа Вакол-лімфатычная прастбра

Вакол-лімфатычныя правбды

Ductus с о с 1і 1 е a r і s

Улнтковый Скрўтачны проток   правбд

Coecum cupulare

Coecum vestibuläre

 1. Lamina basilaris

Membrana vestibula­ris (Reissneri)

Lig. spirale cochleare

Prominentia spiralis

Слепой верхушечВяршкбвая сьляный мешок пая завараць

Слепой мешок   Прысёначная

преддверня сьляпйязйвараць

Основная плас- Аснбўны пластбк

тннка

Перепонка предПрысёначная бадверня (Рейсслона (Рэйсснера)         нэра)

Спнральная связСьпіральны скрўка улнткн тачны вяз

Спнральный выСьпірбльная выступ   пукліна

Stria vascularis

Сосуднстая no-

лоска

Судзінная палбска

6240. Sulcus spiralis

Спнральная борозда

Сьпіральная баразпй

Labium tympanicum

Барабанная губа

Бубенная губа

Foramina nervosa

Отверстня для нервов

Атворыны для нэрваў

Labium vestibuläre

Губа преддверня

Прысёначная губа

Ganglion spirale

Спнральный узел

СьпірАльны вўзел

cochleae

улнткн

скрўтка

6245. Sinus posterior utri-

[Задняя пазуха

[Задняя пазуха

culi (Retzius)]

эллнпткческого мешочка (РетЦнуса)]

эліптычнага мяшочка (Рэтцыуса)]

Organon spirale

Спнральный ор-

Сьпірйльны ор-

(Corti)

ган (Кортн)

ган (Корты)

[Arcus spiralis

[Спнральная дуга

[Сьпіральная дуіа

Columnae internae

Внутреннне столбы

Нутраныя слупкі

Columnae externae

Наружные столбы

Вонкавыя слупкі

6250. Fissurae interpilares

Межволосковые телн

Міжваласкбвыя шчыліны

Membrana reticularis

Сетчатая перепонка

Сеткаватая балбна

Membrana tectoria

Покрышечная пе-

Накрыўная балбна

(Corti)]

репонка(Кортн)]

(Корты)|

Vasa auris internae

 1. auditiva interna
 2. Rami vestibuläres

Ramus cochleae Glomeruli arteriosi cochleae

 1. v. auditivae inter­nae
 2. spiralis modioli
 3. Vas prominens [s. Ve­na spiralis externa]

Сосуды внутреннего yxa

Внутренняя слуховая артерня

Ветвн преддверня

Ветвь улнткн Сосуднстые клубочкн улнткн

Внутреннне слуховые вены

Спнральная вена стержня

Выступаюгцнй сосуд [нлн наружная спнральная вена]

Судз/ны нутранога в_уха Нутраная слуха-) вая артэрыя Прысёначныя галіны Скрўтачная галін Артэрыяльныя клуббчкі скрўтка

Нутраны слухавыя вэны Сьпіральная вэна стрыжня Выпінальная судзіна [альбо вбнкавая сьпіральная вэна]

 1. v. vestibuläres
 2. aquaeductus vestibuli
 3. canaliculi cochleae

[Ramus stapedius (a. stylomastoideae)

 1. Vas spirale internum]

LABYRINTHUS OSSEUS

Вены преддверня

Вена водопровода преддверня

Вена канальца улнткн

[Ветвь к стременн (шнлососцевндной артернн)

Внутренннй спнральный сосуд]

КОСТНЫЙ ЛАБМРННТ

Прысёначныя

вэны Вэна вадаправбду прысёнка Вэна ходзіку скрўтка [Страмянная галіна (шылаватасыскаватае а.)

Нутраная сьпіральная судзіна КОСНЫ ЛЯБІ-

Р6/НТ

Vestibulum

Recessus sphericus

Recessus elipticus

 1. Crista vestibuli

Pyramis vestibuli

Recessus cochlearis Maculae cribrosae Macula cribrosa su­perior

 1. Macula cribrosa me­dia

Macula cribrosa infe­rior

Canales semicircula­res ossei

Canalis semicircularis superior

Canalis semicircularis posterior

 1. Canalis semicircularis lateralis

Ampullae osseae

Ampulla ossea supe­rior

Ampulla ossea poste­rior

Преддверне        Прысенак

Сферйческнй карКрўглы выступ ман

Эллнптнческнй Эліптычны выступ карман

Гребешок предГрабёнчык прыдверня            сёнка

Пнрамндка предПіраміда прысёндверня       ка

Карман улнткн Скрўтачны выступ Решетчатые пятна Сіткаватыя плямкі Верхнее решетчаВёрхняя сіткаватое пятно тая плямка

Среднее решетчаСярэдняя сіткаватое пятно          тая плямка

Ннжнее решетчаНіжняя сіткаватое пятно     тая плямка

Костные полуКбсныя поўкругакружные кана-         выя хбды

лы

Верхннй полу-   Вёрхні поўкруга-

кружный канал              вы ход

Задннй полу-     Задні поўкруга-

кружный канал              вы ход

Наружный полуБакавы поўкругакружный канал     вы ход

Костные расшнреКбсныя гарлйчыкі ння

Верхнее костное Вёрхні кбсны гаррасшнренне       лйчык

Заднее костное Задні косны гаррасшнренне           лйчык

Ampulla ossea late­

Наружное кост-

Бакавы кбсны

ralis

ное расшнренне

гарлйчык

6285. Crura ampullaria

Ножкн расшнреннй

Гарлйчыкавыя нбжкі

Crus commune

Обіцая ножка

Супбльная нбжка

Crus simplex

Простая ножка

Прбстая нбжка

Cochlea 227)

Улнтка

Скрутак

Cupula

Верхушка

Вяршбк

6290. Basis cochleae

Основанне улнткн

Аснбва скрўтка

Canalis spiralis coch­

Спнральный ка-

Сьпірйльны ход

leae

нал улнткн

скрўтка

Modiolus

Стержень

Стрыжэнь

Basis modioli

Основанне стержня

Аснбва стрыжнй

Lamina modioli

Пластпнка стержня

Пластбк стрыжнй

6295. Lamina spiralis ossea

Костная спнральная пластняка

Кбсны сьпіральны пластбк

Hamulus laminae

Крючок сплраль-

Кручбк сьпірбль-

spiralis

ной пластянкя

нага пласткб

Scala vestibuli

Лестннца преддве-

Схбды прысёнка

Scala tympani

рня

Лестннца барабана

Схбды бўбна

Helicotrema

Отверстне улнткн

Скруткавая вбрына

6300. Lamina spiralis se­

Вторячная спн-

Дрўгаступяневы

cundaria

ральная пластннка

сьпірбльны пластбк

Canalis spiralis mo­

Спнральный ка-

Сьпірйльны ход

dioli

нал стержня

стрыжнй

Canales longitudina­

Продольные ка-

Прадбўжныя хб-

les modioli

налы стержня

ды стрыжнй

[Pars vestibularis

[Преддверная

[Прысёнкавая

cochleae

часть улнткі

чйстка скрўтка

Lamina spiralis mem-

Спяральная пере-

Сьпіральны ба-

branacea

пончатая пластлнка

лбнчасты пластбк

7305. Fissura spiralis]

Спнральная

Сьпіральная

іцель]

шчыліна]

Meatus acusticus

Внутренннй слу-

Нутраны слухавы

internus

ховой проход

праход

Porus acusticus inter­

Внутреннее слу-

Нутранйя слуха-

nus

ховое отверстне

вйя атвбрына

Fundus meatus acustici interni

Crista transversa

 1. Area n. facialis

Area cochleae

Tractus spiralis foraminosus

Area vestibularis su­perior

Area vestibularis inferior

 1. Foramen singulare

Cavum tympani

Paries tegmentalis

Recessus epitympanicus

Pars cupularis

 1. Paries jugularis

Prominentia styloidea

Paries labyrinthica

Fenestra vestibuli Fossula fenestrae vestibuli

 1. Promontorium Sulcus promontorii

Sinus tympani Fenestra cochleae 6330. Fossula fenestrae cochleae

Processus cochleariformis

Дно внутреннего слухового прохода Поперечный гребешок

Кружок лнцевого нерва

Кружок улмткн Спнральный тракт отверстнй Верхннй кружок преддверня

Ннжннй кружок преддверня

Простое отверстне

Барабанная полость

Крышечная стенка

Надбарабанный карман Сводчатая часть

Я р е м н а я с т е н к a

Шнловндное возвышенне

Стенка лаб н р н н т a

Окно преддверня Ямка окна преддверня

Мыс

Борозда мыса

Барабанная пазуха Окно улнткм Ямка окна

улнткн Ложечковндный отросток

Subiculumpromontorii Подошва мыса

Дно нутранбга слухавбга прахб-

ДУ

Папярбчны грабёнчык

Кружок твйрнае н.

Кружбк скрўтка Сьпіральны дзіркаваты тракт

Вёрхні прысёначны кружбк

Ніжні прысёначны кружбк

Адзінбчная дзірка

Бубгнная поласьць

Вёчкавая с ь цё н кa

Надбубённая зёвараць

Вяршбчная частка

Я р э м н а я с ь ц ё н к a

Шылавётая выпукліна

Лябірынтная с ьцён кa

Вакнб прысёнка ^мінка вакна прысёнка

Выступ

Баразнё выступу

Падашва выступу Бубённая пёзуха Вакнб скрўтка Ямінка вакнй скрўтка

Лыжкаваты атбжылак

Paries mastoidea

Antrum tympanicum

Prominentia canalis semicircularis late­ralis

 1. Prominentia canalis facialis

Eminentia pyramida­lis

Fossa incudis

Sinus posterior Apertura tympanica canaliculi chordae

 1. Cellulae mastoideae

Cellulae tympanicae

Paries carotica

Paries membranacea

Membrana tympan!

Сосцевндная с т е н к a

Барабанная пе-

тера Выпуклость наружного полукружного канала Выпуклость канала лнцевого

нерва Пнрамндальное возвышенне

Ямка наковальнн Задняя пазуха Барабанное отверстне канальца струны Сосцевндные

клеткн Барабанные

клеткн

С о н н а я сте н к a

Перепончатая стен ка

Барабанная перепонка

Сыскаватая сь цёнка

Бубённая пячбра

Выпукліна бакавбга поўкругавбга хбду

Выпукліна хбду твйрнае нэрвы

Піраміднае ўзвышша ^міна кавадла Збдняя пёзуха Бубённая атвбры на ходзіку струны

Сыскавйтыя камбркі

Бубённыя камбркі

Cöh h ая сьцёнка

Балончастая c ь цё н к a

Бубенная балона

 1. Pars flaccida 244)

Pars tensa

Limbus membranae tympani

Plica malleolaris anterior

Plica malleolaris posterior 6350. Prominentia malleo­laris . Stria malleolaris

Umbo membranae tympani

Ненапряженная Ненапрўжаная часть чбстка

Напряженная Напрўжаная чбстчасть ка

Край барабанной Край бубённае перепонкн            балбны

Передняя складка Пярэдняя маламолоточка тбчкавая складка

Задняя складка Зйдняя малатбчмолоточка кавая складка

Выступ молоМалатбчкавая точка        выпукліна

Полоса молоМалатбчкавая точка        палбска

Пупок барабанной Пупбк бубённае перепонкн        балбны

Stratum cutaneum Annulus fibrocartilagineus 6355. Stratum radiatum

Stratum circulare Stratum mucosum [Foramen membranae flaccidae (Rivini)

Lamina propria

 1. Trigonum interradiale

Vasa membranae tympani

 1. a. marginales
 2. manubrialis externa
 3. manubrialis interna
 4. Plexus venosus manubrii

Plexus venosus marginalis]

Кожный слой Волокннстохряіцевое кольцо

Слой no раднусам ндуіцнх волокон

Круговой слой Слнзнстый слой [Отверстне ненапряженной перепонкн (Рнвннн) Собственная пластннка

Межраднальный треугольннк

Сосуды барабанной перепонкн

Краевые артернн

Наружная артерня ручкн

Внутренняя артерня ручкн

Венозное сплетенне ручкн

Краевое венозное сплетенне]

Скўрны пласт Валакністахрасткбвае кблца Прамяністы пласт

Кругавы пласт Сьлізявы пласт [Атвбрына ненапрўжанае балбны (Рывіні) Улёсны пластбк

Міжпрамёньневы трыкўтнік

Судзіны бубённае балбны Прыкрайнія артэрыі Вбнкавая ручкавёя артэрыя Нутраная ручкавая артэрыя Вэннае спляцёньне рўчкі Прыкрййняе вэннае спляцёньне]

Ossicula auditus

Stapes

Capitulum stapedis

Crus anterius [s. rectilineum]

Crus posterius [s. curvilineum]

Basis stapedis

Incus

Corpus incudis

Crus longum

Слуховые Koсточкн

C t p e m я

Головка стременн Передняя ножка [нлн прямолннейная] Задняя ножка

[нлн крнволннейная] Основанне стременн

Наковальня

Тело наковальнн Длннная ножка

Слухава/я костачкі

Страмянб

Галбўка страмяна

Пярэдняя нбжка

[альбб прбсталінёйная] Зй.дняя нбжка

[альбб крывалінёйная[ Аснбва страмянё

К а в ä д л a

Цёла кавёдла Дбўгая нбжка

Processus lenticularis

Crus breve

Malleus Manubrium mallei

 1. Capitulum mallei

Collum mallei Processus lateralis

Processus anterior (Folii)

Articulationes ossiculorum auditus

 1. Articulatio incudomalleolaris

Articulatio incudostapedia

Syndesmosis tympanostapedia

Чечевнцеобразный отростс

Короткая ножка

Молоточек

Рукоятка молоточка

Головка моло-

точка

Шейка молоточка Наружный отросток

Переднпй отросток (Фолнуса)

Сочленення слуховых косточек

Сочлененне между наковальней н молоточком

Сочлененне между наковальней н стременем Барабанностременной снндесмоз

Сачавічны адрбстак

Карбткая нбжка

М а л а т о к

Рўчка малаткй

Галбўка малаткй

Шыйка малатка

Бакавы адрбстак

Пярэдні адрбстак (Фблія)

Суставы слухавых костачак

Кавадламалаткбвая сустава

Kaвäдлacтpaмянная сустава

Бубённастрамянньі вйзазрбст

Ligamenta ossiculorum auditus

Связкн слуховых косточек

Вязы слухавых костачак

Lig. mallei anterius 6390. Lig. mallei superius

Lig. mallei laterale

Lig. incudis superius Lig. incudis posterius Membrana obturatoria (stapedis)

 1. Lig. annulare baseos stapedis

Передняя связка молоточка

Верхняя связка молоточка Наружная связка молоточка

Верхняя связка наковальнн

Задняя связка наковальнн

Запнрательная перепонка (стременн)

Кольцеобразная связка основання стременн

Пярэдні вяз малатка

Вбрхні вяз малатка Бакавы вяз малатка

Вёрхні вяз кавадла

Задні вяз кавадла

Замыкальная балона (страмяна)

Персьценяваты вяз аснбвы страмяна

(M. fixator baseos stapedis)

Musculi ossiculorum auditus

 1. tensor tympani
 2. stapedius
 3. Tunica mucosa tympanica

(Glandulae tympanicae)

Plica malleolaris anterior

Plica malleolaris posterior

Recessus membranae tympani anterior

 1. Recessus membranae tympani superior

Recessus membra­nae tympani poste­rior

Plica incudis

Plica stapedis

Membrana tympani secundaria

 1. Tuba auditiva (Eustachii)

Ostium tympanicum tubae auditivae

Pars ossea tubae audi­tivae

Isthmus tubae audi­tivae

Мышца, фнкснруюшая основанме стременн)

Мышцы слуховых косточек

Мышца, напрягаюіцая барабанную перепонку Мышца стременн

Слнзнстая оболочка барабанной полостн

(Барабанные железы)

Передняя складка молоточка Задняя складка молоточка

Передннй карман барабанной перепонкн Верхннй карман барабанной перепонкн

Задннй карман барабанной перепонкн

Складка нако-

вальнн

Складка стременн

Вторнчная барабанная перепонка

Слуховая труба (Евстахня)

Барабанное отверстне слуховой трубы

Костная часть слуховой трубы

Перешеек слуховой трубы

(Ц. стрымальніца аснбвы страмяна)

Цягл/цы слухавых костачак

Ц. напруж&льніца бубённае балбны

Страмянная ц.

Бубенная сьл/зьніца

(Бубённыя залозы)

Пярэдняя малатковая складка Задняя малаткбвая склйдка

Пярэдняя зйвараць бубённае балбны

Вёрхняя завараць бубённае балбны

Задняя зёвараць бубённае балбны

Складка кавадла

Складка страмяна

Другаступянёвая бубённая балбна

Слухавая труба (Эўстахі я)

Бубённая атвбрына слухавбе трубы

Кбсная näCTKa слухавбе трубы

Пярэсмык слухавое трубы

Cellulae pneumaticae tubariae

 1. Pars cartilaginea tubae auditivae Cartilago tubae audi­tivae

Lamina (cartilaginis) medialis

Lamina (cartilaginis) lateralis

Lamina membranacea

 1. Tunica mucosa

Glandulae mucosae

Воздушные клеткн трубы

Хряіцевая часть слуховой трубы

Хряіц слуховой трубы

Внутренняя пластннка (хряіца)

Наружная пластннка (хряіца)

Перепончатая пластннка

Слнзнстая обо-

лочка

Слнзнстые же-

Павётраныя камбркі трубы Храстковая чйстка слухавбе трубьі Храстбк слухавбе трубы

Прысярэдні пластбк (храсткй) Бакавьі пластбк (храстка) Балбнчасты плаCTÖK Сьлізьніца

Сьлізявыя залбзы

лезы

Noduli lymphatici Лнмфатнческне Лімфатычныя tubarii узелкн трубы вўзьлікі трубы

Ostium pharyngeum Глоточное отверГлбтачная атвбtubae auditivae стне слуховой рына слухавбе трубы                          трубы

Meatus acusticus externus

Наружный слуховой проход

Вонкавы слухавы праход

 1. Porus acusticus externus

Incisura tympanica (Rivini)

Meatus acusticus externus cartilagineus

Cartilago meatus acustici

Incisurae cartilaginis meatus acustici extern! (Santorini)

 1. Lamina tragi 2<ö) [Lig annulare meatus acustici externi

Glandulae ceruminosae

Cerumen]

Наружное слуховое отверстне

Барабанная вырезка (Рнвннн)

Хряшевой наружный слуховой проход

Хряіц слухового прохода

Вырезкн хрята наружного слухового прохода (Санторнна)

Пластннка козелка [Кольцеобразная связка наружного слухового прохода

Железы, выделяютне ушную серу

Ушная сера]

Вбнкавая слухавая атвбрына

Бубённая выразка (Рывіні)

Храсткбвы вбнкавы слухавы прахбд

Храстбк слухавбга прахбду

Выразкі храстка вонкавага слухавбга прахбду (Санторына)

Пластбк кбзьліка [Персьценяваты вяз вбнкавага слухавёга прахбду

Вўшнасёркавыя залозы

Вушная сёрка]

Auricula 246         Ушная раковнна

 1. Lobulus auriculae Cartilage auriculae

Helix 247)

Crus helicis

Spina helicis 6440. Cauda helicis

Anthelix

Fossa triangularis (auriculae)

Crura anthelicis

Scapha 6445. Concha auriculae

Cymba conchae

Cavum conchae

Antitragus

Tragus 245) 6450. Incisura anterior (auris)

Incisura intertragica

(Tuberculum auricu­lae (Darwini)

(Apex auriculae (Darwini)

Sulcus auriculae posterior 6455. Tuberculum supratragicum)

Jsthmus cartilaginis auris

Incisura terminalis auris

Fissura antitragohelicina

Ушная долька Хряіц ушной раковнны

Завнток

Ножка завнтка Ость завнтка Хвост завнтка Протнвузавнток Треугольная ямка (ушной раковнны)

Ножкн протнвузавнтка

Ладья

Собственно раковнна уха Челнок раковнны

Полость раковнны

Протнвукозелок Козелок

Передняя вырезка (уха)

Вырезка между козелкамн (Бугорок ушной раковнны (Дарвнна) (Верхушка ушной раковнны (Дарвнна)

Задняя борозда ушной раковнны (Надкозелковый бугорок)

Перешеек хрята ушной раковнны

Конечная вырезка уха

ІЦель между протнвукозелком н завнтком

Вуха

Дблька вўха Храстбк вўха

Закрутка

Нбжка закруткі Восьць закруткі Хвост 3äKpyTKi Прбцізакрутка Трыкўтная яміна (вўха)

Нбжкі прбцізакруткі

Чаўнбк Чарапашына вўха

Чаўнбк чарапашыны

Пбласьць чарапашыны

Прбцікбзьлік Кбзьлік

Пярэдняя выразка (вўха)

Міжкбзьлікавая выразка

(Грудбк вўха (Дарвіна)

Вяршбк вўха (Дарвіна)

Задняя баразна вўха (Надкбзьлікавы грудбк)

Пярэсмык храстка вўха

Канцавая выразка вўха

Прбцікбзьлікавазакруткавая шчыліна

Sulcus anthelicis transversus

 1. Sulcus cruris helicis

Fossa anthelicis

Eminentia conchae

Eminentia scaphae

Eminentia fossae triangularis

 1. Ligg. auricularia (Valsalvae)

Lig. auriculare anterius

Lig. auriculare superius

Lig. auriculare pos­terius

 1. helicis major
 2. M. helicis minor
 3. tragicus

Поперечная борозда протнвузавнтка

Борозда ножкн завктка Ямка протнвузаВЙГК Возвышенне от собственно раковнны

Возвышенне от ладьн

Возвышенне от треугольной ямкн

Связкн ушной раковнны (Вальсальвы)

Передняя связка ушной раковнны Верхняя связка ушной раковнны

Задняя связка ушной раковнны

Большая мышца завнтка Малая мышца завнтка Козелковая мыш-

(М. pyramidalis auri­culae (Jung!)

М. antitragicus

М. transversus auri­culae

 1. M. obliquus auricu­lae (M. incisurae helicis (Santorini)

[Barbula tragi

Agger perpendicularis

ца (Пнрамндальная мышца ушной раковнны (Юнга) Протмвукозелковая мышца Поперечная мышца ушной раковнны

Косая мышца ушной раковнны (Мышца вырезкн завнтка (Санторнна)

[Бородка козелка Перпенднкуляр-

ный вал

Папярбчная баразнй прбцізйкруткі

Баразна нбжкі з&круткі ^міна прбцізйікруткі

Узвышша чарапёшыны

Узвышша чаўнакй

Узвышша трыкўтнае йміны

Вушныя вйзы (Вальсальвы)

Пярэдні вушны вяз

Вёрхні вушны вяз

Задні вушны вяз

Ббльшая ц. 3äкруткі

Мёншая ц. закруткі

Кбзьлікавая ц.

(Пірамідная ц. вўха (/Онга)

Прбцікбзьлікавая ц.

Папярбчная ц. вўха

Укбсная ц. вўха

(Ц. выразкі закруткі (Санторын

[Барбдка кбзьліка Прбставёсны Bäлак

Rima helicis

6480. M. styloauricularis

(Hyrtli)]

ІДель завнтка Шнлораковннная мышца (Гнртля)]

Проразь закруткі Шылавйтавушнйя ц. (Пртля)]

Organon olfactus

Орган о б о н ян н я

Ор ган н/оху

Organon gustus

Орган в к у с a

Орган смаку

Caliculi gustatorii

Вкусовые чашечкн

Смйкавыя чёрачкі

integumentum commune

Наружный кожный покров.

Arj/льнае п акрыцьц^

6485. Cutis24H)

Кожа

Скура

Sulci cutis Cristae cutis Retinacula cutis

Toruli tactiles

6490. Foveola coccygia Lig. caudale

Кожные бороздкн Кожные гребешкн Кожные удержнваюіцне связкн Осязательные мякншн

Копчнковая ямка Хвостовая связка

Барбзны скўры

Грабёнчыкі скўры Стрымальныя вязы скўры

Датыкёльныя Bäлачкі

Хвасткбвая ямка Хвасткбвы вяз

Epidermis 248)

Stratum corneum

Stratum germinativum (Malpighii) 6495. [Stratum granulosum

Stratum lucidum]

Кожнца

Роговой слой

Зачатковый слой

(Мальпнгня) [Зерннстый слой Блестяіцнй слой]

Н адс кур ка Рагавы пласт Плбдны пласт (Мальпігія) [Зернавёты пласт Бліскўчы пласт]

Corium 248)

Собственно кожа

Уласьцгвая с ку р a

Tunica propria

Corpus papillare 6500. Papillae

Собственная оболочка

Сосочковое тело Сосочкн

Уласная павалбка

Сысочкавае цёла Сысбчкі

Tela subcutanea

Подкожная ткань

Падск_урная т к а н к a

Panniculus adiposus

Подкожный жнрный слой

Падскўрны тлушчавы пласт

Corpuscula nervorum terminalia

Corpuscula bulboidea (Krausii)

Конечные нервные тельца

Конечные колбы (Краузе)

Канцавыя нэрвовыя цельцы

Крўглыя цёльцы (Крёўзэ)

 1. Corpuscula lamellosa (Vateri, Pacini)

Corpuscula tactus

(Meissneri)

Corpuscula nervorum genitalia

Corpuscula nervorum articularia

Pili

 1. Lanugo Capilli Supercilia Cilia Barba
 2. Tragi Vibrissae Hirci

Pubes

Folliculum pili

 1. Fundus folliculi pili

Collum folliculi pili

Papilla pili Scapus pili Radix pili

 1. Bulbus pili M. m. arrectores pilorum

Flumina pilorum Vortices pilorum (Vortex coccygeus)

 1. [Apex pili]

Ungues

Matrix unguis 2W)

Cristae matricis un­guis

Пластннчатые

тельца (Фатера, Пачнння) Осязательные

тельца (Мейсснера) Нервные половые тельца Нервные суставные тельца

Волосы

Пушок

Волосы головы Волосы бровей Ресннцы Борода

Ушные волосы Волосы ноздрей Волосы подкрыльцовой впаднны Лобковые волосы Волосяной мешочек

Дно волосяного мешочка Шейка волосяного мешочка Сосок волоса Стержень волоса Корень волоса Луковнца волоса Мышцы волосяного мешка Дорожкн нз волос Внхрн волос (Копчнковый внхрь) (Верхушка волоса]

Н о г т н

Ногтевое ложе

Г ребешкн ногтевого ложа

Пласткбвые цёльцы (Фйтэра,

Пачыні)

Цёльцы дбтыку (Мэйсснэра)

Нэрвбвыя плоцьцевыя цёльцы

Нэрвбвыя сустаўныя цёльцы

В а л а с ы

Пушбк

Валасы на галавё Броўныя валасы Вёйкі

Барадй

Вушныя валасы Валасы нбздраў Пахавыя валасы

Лабкбвыя валасы Мяшбчак вбласа

Дно мяшочка вбласа

Шьійка мяшочка вбласа

Сысбк воласа Стрыжэнь вбласа Кбрань воласа Цыбўліна вбласа Ц. ц. напружйльніцы валасбў

Ручаі валасбў Віры валасоў (Хвасткбвы вір)

[Вяршок вбласу]

Пазногці

Мйціца пазнбгЦЯ

Грабёнчыкі пазнбгцевае маціцы

Sulcusmatricis unguis

Борозда ногтевоБаразнб пазнбгце-

го ложа

вае Mäumu

6535. Vallum unguis

Corpus unguis Radix unguis

Lunula

Margo occultus

6540. Margo liber

Margo lateralis

Stratum corneum un­guis

Stratum germinativum unguis

Ногтевой валнк

Тело ногтя Корень ногтя Серповвдное пятно

Скрытый край Свободный край Боковой край Роговой слой ногтя

Зародышевый слой ногтя

Пазнбгцевы Bäлак

Цёла пазнбгця Кбрань пазнбгця Сярпбк

Схавйны край

Вбльны край Бакавы край Рагавы пласт пазнбгця

Плбдны пласт пазнбгця

Glandulae cutis

Ж е л е з ы кожн

3 а л оз ыскуры

6545. Gl-ae glomeriformes

Клубочковые железы

Клубочкавыя залозы

Gl-ae sudoriferae Corpus gl. sudoriferae

Ductus sudoriferus

Porus sudoriferus

6550. Sudor

Gl-ae ciliares (Molli)

Gl-ae circumanales

Gl-ae ceruminosae

Cerumen

Потовые железы Тело потовой железы

Выводной проток потовой железы

Потовое отверстне

Пот

Ресннчные железы (Молля)

Железы вокруг заднего прохода

Железы, выделяюіцне ушную серу

Ушная сера

Пбтавыя залбзы Цёла пбтавае залбзы

Пбтавы правбд

Пбтавая атвбрынка

Пот

Вёйкавыя залбзы (Мбльля)

Вакблкўтнічныя залбзы

Вўшнасёркавыя залОзы

Вушная сёрка

6555. Glandulae sebaceae

Сальные железы

Сальныя залозы

Sebum cutaneum

Кожное сало

Скўрнае сала

Mamma

Молочная железа

Малочная залоза

Papilla mammae

Corpus mammae

6560. Lobi mammae

Грудной сосок

Тело молочной железы

Долн молочной

железы

Сысбк малбчнае залбзы Цёла малбчнае залбзы

Дблі малбчнае залбзы

-ga­

Lobuli mammae

Ductus lactiferi

Sinus lactiferi

Lac femininum

6565. Colostrum

Areola mammae

Gl-ae sebiceae

Gl-ae areolares(Montgomerii)

Долькн МОЛОЧНОЙ железы

Млечные протокн

Млечные пазухн Женское молоко Молознво Околососковой кружок

Сальные железы Железкн кружка (Монтгомерп)

Дблькі малЬчнае залбзы

Малбчныя правбды

Малбчныя пазухі

Жанбчае малакб

МалЬдзіва

Прысыскбвы круЖ0К

Сйльныя залбзы

Кружкбвыя залЬзы (Монтгбмэры)

 

Mamma virilis

Мужская молочная железа

Мужчьінская малбчная з албза

 

6570. (Mammae accessoriae (muliebres et viriles)

[Basis gl-ae mammae

Pori lactiferi

Colostrum gravidarum

Colostrum puerpera-

rum

6575. Lac neonatorum]

(Добавочные молочные железы (женскне н мужскне) [Основанне молочной железы

Млечные отверстня

Молознво беременных

Послеродовое молознво

Молоко новорожденных]

(Дадзткбвыя малЬчныя залозы (жанбчыя і мужчынскія) [Аснбва малбчнае залбзы Малочныя атвбрынкІ Малбдзіва цяжйрных Радзільнае малбдзіва

Малакб нбварЬджаных]

 

Regiones corporis human! 260)

Областн человеческого те л a

Дзедзіны ч алавечага цела

 

Auctoribus: Merkel, Rüdinger, Toldt

Linea mediana ante­rior

Zinea mediana po­sterior

Linea sternalis

6580. Linea parasternalis

Linea mammilaris

По авторам: Меркелю, Рудннгеру, Тольдту Передняя средкнная лнння Задняя средннная лнння Грудннная лнння Прнгрудннная лнння

Сосковая лнння

Паводле аўтараў: Мэркеля.Рўдынгера, Тбльдта

Пярэдняя сярэдзінная лінія 34дняя сярэдзінная лінія

Грудзінная лінія Прыгрудзінная лінія Сыскбвая лінія

 

Linea axillaris

Linea scapularis

Regiones capitis

Подмышечная лнПахавёя лінія ння

Лопаточная лнння Лапётачная лінія

Областн головы

Дзедзіны галавь^

6585. Regio frontalis

Лобная область

Лббная дз.

Regio supraorbitalis

Надглазннчная область

Надвакбвічная дз.

Regio parietalis

Теменная область

Цемянная дз.

Regio occipitalis

Затылочная область

Патылічная дз.

Regio temporalis

Внсочная область

Скрбневая дз.

6590. Regio auricularis

Область ушной раковнны

Вушная дз.

Regio mastoidea

Сосцевндная область

Сыскавйтая дз.

Regiones faciei

Областн лнца

Дзедзіны твару

Regio nasalis

Носовая область

Насавая дз.

Regio oralis

Ротовая область

Ратавёя дз.

6595. Regio labialis supe­rior

Область верхней губы

Вёрхняя губнаядз.

Regio labialis inferior

Область ннжней губы

Ніжняя губнё.я дз.

Regio mentalis

Подбородочная область

Падбарбдачная дз.

Regio orbitalis

Глазннчная область

Ваковічная дз.

Regio palpebralis su­

Область верхнего

Вёрхняя павёка-

perior

века

вая дз.

6600. Regio palpebralis in­

Область ннжнего

Ніжняя павёка-

ferior

века

вая дз.

Regio infraorbitalis

Подглазннчная область

Падваковічная дз.

Regio buccalis

Шечная область

Шчбчная дз.

Regio zygomatica

Скуловая область

Скўлічная дз.

Regio parotideomas-

Область около-

Прывўшнажа-

seterica

ушной железы н жевательных мышц

вäльнiчнaя дз.

6605. Fossa retromandibu-

Область сзадн

Заніжнясківічная

laris

ннжней челюстн

дз.

Regiones colli

Областн шен

Дзедзіны ШЫІ

Regio colli anterior

Передняя область

Пярэдняя дз. шыі

           

шне

Regio submentalis

Область под под-

Падпадбарбдач-

 

бородком

ная дз.

Regio hyoidea

Под'язычная об-

Пад'язычная дз.

 

ласть

 

6610. Regio subhyoidea

Область ннже

Ніжэйпад'языч-

 

под'язычной ко-

ная дз.

Regio laryngea

стн

Г ортанная область

Гарлячная дз.

Regio thyreoidea

ІЦнтовндная об-

Шчытаватая дз.

 

ласть

 

Regio suprasternalis

Надгрудннная об-

Надгрудзінная дз.

 

ласть

 

Fossa jugularis

Яремная ямка

Ярэмная яміна

6615. Regio submaxillaris

Подчелюстная об-

Падсківічная дз.

 

ласть

 

Fossa carotica

Сонная ямка

Сбнная яміна

Regio sternocleido-

Грудноключнч-

Грудзінна-рамёнь-

mastoidea

но-сосковндная

нічна-сыскавй-

 

область

тая дз.

Fossa supraclavicula-

Малая надклю-

Мёншая надра-

ris minor

чнчная ямка

мёньнічная йміна

Regio colli lateralis

Наружная область

Бакавйя дз. шыі

 

шен

 

6620. Fossa supraclavicu-

Большая надклю-

Большая надра-

laris major

чнчная ямка

мёньнічная яміна

Trigonum omoclavi-

Лопаточно-клю-

Лопатачнарамёнь-

culare

чнчный треуголь-

нічны трыкўтнік

 

ннк

 

Regio colli posterior

Задняя область

Зёдняя ваколіца

 

шен

шыі

Regio nuchae

Область затылка

Вакбліца паты-

 

 

ліцы

Fovea nuchae

Ямка затылка

^мка патыліцы

6625. Regiones pectoris

Областн грудн

Дзедзіны грудзей

 

Regio pectoris ante­rior

Regio sternalis

Передняя область Пярэдняя дз. гру-

грудн

Грудннная об-

дзей

Грудзінная дз.

Regio clavicularis

ласть

Ключнчная об-

Рамёньнічная дз.

Regio infraclavicu-

ласть

Подключнчная об-

Пад'рамёньніч-

laris

6630. Trigonum deltoideo-

ласть

Дельтовндногруд-

ная дз.

Дэльтаваты тры-

pectorale

ной треугольннк

кўтнік

Regio mammalis Областьмолочной Дзёдзіна малбчжелезы нае залбзы

Regio inframammalis Область под моДзёдзіна ніж^й ад лочной железой малбчнае залбзы

Regio

Regio

pectoris lateraБоковая область Бакавая дз. гру-

axillaris

lis

грудн Подкрыльцовая область

дзей Пахавйя дз.

6635. Fossa

axillaris

 

Подкрыльцовая ямка

Пахавйя

йміна

Regio

costalis

late­ralis

Боковая реберная область

Бакавая

рабрбвая дз.

Regiones abdominis

Областн жнвота Дзедзіны жывата

Regio epigastrica

Regio hypochondriaca

 1. Regio mesogastrica

Regio umbilicalis

Regio abdominalis la­teralis

Regio hypogastrica

Regio pubica 6645. Regio inguinalis

Regiones dorsi

Regio mediana dorsi

Regio interscapularis

Regio scapularis 6650. Regio suprascapularis

Regio infrascapularis

Regio lumbalis

Regio cox"ae

Regio sacralis

Надчревная обНадчэраўная дз. ласть

Подреберная обПадрабрбвая дз. ласть

Среднечревная Сярэднячэраўобласть           ная дз.

Пупочная обПупкбвая дз. ласть

Боковая брюшная Бакавая жыватбобласть  вая дз.

Подчревная обПадчэраўная дз. ласть

Лобковая область Лабкбвая дз.

Паховая область Пахвінная дз.

Областн спнны Дзедзіны сьпгны

Средннная обСярэдзінная дз.

ласть спнны                     сьпіны

Межлопаточная Міжлапйтачная дз. область

Лопаточная обЛапАтачная дз. ласть

Надлопаточная Надлапатачная дз. область

Подлопаточная Падлапйтачная дз. область

Поясннчная обПаясьнічная дз. ласть

Тазобедренная обСьцягнбвая дз. ласть

Крестцовая обКрыжбвая дз. ласть

 1. Regio glutaea

Regio perinealis

Regio analis

Regio urogenitalis

Regio pudendalis

 1. Regiones extremitatis superioris

Regio acromialis

Regio deltoidea

Regio brachii lateralis

 1. Regio brachii medialis Regio brachii anterior

Regio brachii poste­rior

Regio cubiti anterior

Fossa cubitalis

 1. Regio cubiti posterior

Regio olecrani

Regio cubiti lateralis

Regio cubiti medialis

Regio antibrachii volaris

 1. Regio antibrachii dor­salis

Regio antibrachii radialis

Regio antibrachii ulnaris

Regio dorsalis manus

Ягоднчная обКрумянкбвая дз. ласть

Область вокруг Прамёжжавая дз. заднего прохода

Заднепроходная Кўтнічная дз. область

Мочеполовая обМбчаплбцьцевая ласть        дз.

Срамная область Плбцьцевая дз.

Областн верхней Дзедзіны вгрхконечностн няе канцавгны

Область плечевоНадплёчнічная дз. го отростка

Дельтондная обДэльтаватая дз. ласть

Наружная область Бакавёя дз. плячй плеча

Внутренняя        об- Прысярэдняя          дз.

ласть     плеча         пляча

Передняя область Пярэдняя дз. пля-

плеча                       ча

Задняя область ЗНдняя дз. пляча плеча

Передняя область Пярэдняя дз. лбклоктя    ця

Локтевая ямка  Локцевая йміна

Задняя область Задняя дз. лбкця

локтя

Область локтевоЛакцянёвая дз. го отростка

Наружная область Бакавйя дз. лбкця локтя

Внутренняя обПрысярэдняя дз. ласть локтя лбкця

Ладонная область Далбннаядз.прадпредплечья   плёчча

Тыльная область Тыльная дз. прадпредплечья      плёчча

Лучевая область Прамёньнічная дз. предплечья прадплёчча Локтевая область Лакцявічная дз.

предплечья            прадплёчча

Тыльная область Тыльная дз. рукнстн           чьіцы

Regio volaris manus

 1. Regiones digitales (manus)

Regiones dorsales digitorum

Regiones unguiculares Regiones volares digitorum

Ладонная область кнстн

Областн пальцев

(рукн)

Тыльные областн пальцев

Ногтевые областн Ладонные областн пальцев

Regiones extremitatis Областн ннжней inferioris     конечностн

 1. Regio femoris anteПередняя область rior бедра

Fossa subinguinalis Подпаховая ямка

Regio femoris lateralis

Regio troclianterica

Regio femoris poste­rior 6690. Regio femoris media­ns

Regio genus anterior

Regio patellaris

Regio genus posterior

Fossa poplitea

 1. Regio cruris anterior

Regio cruris posterior

Regio suralis

Regio cruris lateralis

Regio cruris medialis

 1. Regio malleolaris la­teralis

Regio malleolaris me­dialis

Наружная область бедра

Вертельная область

Задняя область бедра

Внутренняя область бедра Передняя область колена

Область коленной чашкн Задняя область колена

Подколенная ямка Передняя область голенн

Задняя область голенн

Область нкр Наружная область голенн

Внутренняя область голенн

Область наружной лодыжкн

Область внутренней лодыжкн

Далбнная дз. ручыцы Пальцавыя дзёдзіны (рукі)

Тыльныя дз. пальцаў Пазнбгцевыя дз. Далбнныя дз. пальцаў

Дзедзіны н/жняе канцавгны

Пярэдняя дз. бядра Падпахвінная яміна

Бакавая дз. бядра

Круцякбвая дз.

Задняя дз. бядра

Прысярэдняя дз. бядрй

Пярэдняя дз. калёна

Накалёньнічная дз.

Задняя дз. калёна

Падкалённая яміна

Пярэдняя дз. галёнкі

Задняя дз. галёнкі

Лыткавйя дз.

Бакавёя дз. галёнкі

Прысярэдняя дз. галёнкі Бакавая шчыкалаткавая дз.

Прысярэдняя шчыкалаткавая дз.

Regio, retromalleolaris lateralis

Regio retromalleolaris medialis

Regio calcanea 6705 Regio dorsalis pedis

Regio plantaris pedis

Regiones digitales pedis

Regiones dorsales digitorum pedis

Regiones unguiculares 6710 Regiones plantares digitorum pedis

Наружная залодыжковая область

Внутренняя залодыжковая область

Пяточная область Тыльная область стопы

Подошвенная область стопы Областн пальцев стопы

Тыльные областн пальцев стопы Ногтевые областн Подошвенные областн пальцев стопы

Бакавая зашчыкалаткавая дз.

Прысярэдняя зашчыкалаткавая дз. Пятавая дз.

Тыльная дз. ступы

Падашвовая дз.

ступы Пальцавыя дз.

ступы Тыльныя дз. пйльцаў ступы Пазногцевыя дз. Падашвовыя дз. пальцаў ступы

У в a г і.

202)   ependyma — atis, n. [tö szsvoup.a=6 sksvSutt]? (гт-на; sv8uva>=sv86w — надзяю; iitevSu« — надзяю паверх) — верхняя сукенка].

203)  Intumescentia — ае, f. [intumesco — tumui — mescere.3 — набракаць, напухаць, надзімацца, павялічвацца, расьці]— літаральна можна было-б перадаць словамі „набракласьць“, „напухласьць“. Папольску „nabrzmienie“, укр. „потовіцення“.

204)   Поўная назва: „пярэдні пучок паміж галаўнымі і сьпіннымі мазгамі“. Палаціне галаўныя мазгі называюцца адным словам „cerebrum", і скарачэньне гэтага доўгага тэрміна можа быць зроблена лепш, чым пабеларуску. Палаціне толькі другая частка тэрміна недакладная, бо пучок ідзе не давосьцяў, як выходзіць паводле літаральнага значэньня тэрміна (... spinalis), але да сьпінных мазгоў, тым часам слова medulla прапушчана. Пабелар. і першая частка тэрміну ня зусім дакладная („мазгова...“), бо ёсьць-жа і галаўныя і сьпінныя мазгі, але злучэньня больш, чым двух слоў, беларуская мова ня церпіць, і такі (дакладны) тэрмін (галаўномазговасьпіннамазговы пучок) быў-бы вельмі нязграбным і няжыцьцёвым.

205)   Тэрмін „тракт“ дапасованы да пэўных анатомічных утварэньняў — пучок валокнаў, што злучаюць паасобныя часткі нэрвовае сыстэмы. Тэрмін „шлях“ мае дастасаваньне да некалькіх трактаў, аб'яднаных фізыёлёгічна. Розьніца ясна відаць з прыкладаў: „зрочны тракт“ (ад chiasma n. n. opt. да thalamus opt., corp, genic, lat. i corp, quadrigem. ant.) i „зрочны шлях“ (увесь шлях зрочнага ўзбуджэньня ад сеткавіцы да патылічнае кары).

206)   Cinereus-a-um. [cinis-eris, m. — попел]—літаральна значыць: падобны да попелу, папялісты. У рас. і укр. тэрмінолёгіі прынята: серый, сірмй, бо параўнаньне да попелу выдаецца цяпер ня так відавочным, як тым анатомам, што давалі назву: tuber cinereum. Папольску popielaty.

207)   Clavus-i, m. — цьвік, мазоль. Clavis-is, f. — ключ. Clava-ae, f. xkäßa—ö xXä8o<;— галіна, булава, дубіна, сукаваты кій] (Крон. 90).

208)  Calamus-i, m.pxwjw: — трысьціна, дудка, пішчалка, сьцябло, салома.

209)  Metencephalon-i, п. [теіа=рв-я — за, ззаду; тбіухвагаоу=о        (sv-y, v; xscpaWi — галава) — тое, што ўгалаве—

мазгі і мозачкі].

210)          Рака робіць паварот — лукў, лукавіну.

211)  Flocculus-i, m. — зьменшанае ад floccus-i, m.— «асмык, жмут. Пол. klaczek, укр. жмуток.

212)          Quadrigeminus-a-um [quadri...—4, geminus—блізьнюк].

213)          Prosencephalon-i, n. [pros=~oo;— перад].

214)  Thalamus-i, m. [6 Hakauo; — спальня, ложак мужа з жонкаю, жаночая спальня, камора для схову каштоўнасьцяў, крыёўка, спод карабля].

215)          Pulvinar—aris, п. падушка, ложак.

216)  Telencephalon-i п, [w.si — у канцы, здалёк; тб tsao?— канец, вынік, апошняя граніца, канец жыцьця, сьмерць].

217)  Hippocampus-i, m. [6 тетсбхартго; (о — конь; ö хяр.то;— загіб, выгіб; т, хІ|аяті-кіт) — морская мітычная жывёла, падобная да каня, з рыб’ім загнутым хвастом.

218)          Гл. ўв. 110.

219)  Спачатку было прынята: digitationes— пальцаватасьці, як granulationes — зернаватасьці (гл. тэр. № 5367).

220)  Tapetum-i, п.— „Ковер“ (Крон. 522) пабелар. „кілім“ (Нас. 230), паўкр. „кнлнм“, папольску прынята „obicie“.

221)  Claustrum-i, п. Замок, засаўка, запора, плот, агарожа, агароджанае месца, манастыр, кляштар.

222)  Arachnoidea-ae, f. р — павук, павуціна, тб гіЗос— постаць].

223)  Ambiens—ntis ad ambio—іі—itum—ire 4—абыходзіць, абкружаць.

224)  Ophthalmicus-a-um agophthalmos—вока. [ö wliaÄjAoc— вока, зрок, слонца і месяц (вочы неба), сьвятло, усякая рэч, каштоўная як вока). N. ophthalmicus — літаральна: „вочная нэрва“, і гэтак перакладаецца ў польскай, украінскай, нямецкай тэрміналёгіях. Але-ж частка разгаліненьняў гэтае нэрвы ідзе не да вока, і дзеля гэтага ў расійскай тэрміналёгіі прынята іншая назва: „глазннчный нерв“.

225)  Cilium-ii, п.—вейка. N. п. ciliares называюцца так не таму, што ідуць да веек, але таму, што яны падобны да веек.

226)  N. masticatorius аддае галінкі да ўсіх цягліц, што прымаюць удзел у жаваньні, у тым ліку і да n. masseter.

227)  Cochlea-ae, f.(6 xo/Äo;)— сьлімак. Папольску прынята „slimak“, паукр.—„слнмак“, парасійску—„улнтка“. Праектавалася і пабелар. „сьлімак“, але Гал. тэрм. кам. зьмяніла, грунтую-

чыся на тым, што ня ўсе сьлімакі маюць кохлеарыформна закручаную чарапашынку.

228)   Nodosus-a-um — вузлаваты, a ganglion-ii, n. — вузел. Выходзіць таўталёгія: „вузлаваты вузел“. Гэтая таўталёгія ў ўкр. тэрм. абходзіцца тым, што ў ёй ganglion наогул застаецца без перакладу: вузловнй ганглій. Папольску ganglion усюды перадаецца словам zwöj, і ў даным выпадку таўталёгіі няма: zwöj w^zlowy. Pac. спроба: „пучковндный узел“ ня вельмі ўдалая.

229)           „Крапіла“ зьяўляецца народнаю беларускаю назваю.

230)  Разьмежаваць n. п. clunium і n. n. glutaei нялёгка, (выходзячы са значэньня лацінскіх назваў) і дзеля гэтага яны ў укр. і польск. тэрміналёгіі блытаюцца: n. n. posladkowe, нервн сідннчні. Парасійску зроблена спроба размежаваць ix. Clunis-is, m. (it. Clunes-ium. pl. Horat) — задніца, зад.

231)           Гл. ўв. 186.

232)           Форма Гал. тэрм. кам.: „сымпатыйная“.

233)  „Пачуцьцё“ гневу, .пачуцьцё" радасьці і г. д.; ,адчуваньне" гукаў, белага колеру, формы рэчаў і г. д.

231)   Згодна з сэнсам слова bulbus і ўжываньнем дзеля яго перакладу слова „цыбуліна“ (тэрм. № 3430, 3580), тут таксама трэба было-б сказаць: „вочная цыбуліна“, што правільна, але выкліхае ў людзей такую ўсьмешку, якое „вочны яблык“ не выклікае, можа, дзеля прывычкі да расійскага .глазного яблока“.

235)           Гэограф. тэрм.

236)           Sclera-ae, f.      — цьвёрды, сухі, востры, су-

ровы]. Папольску— „twardöwka“. Назва „бялочная абалонка“ (белочная оболочка) выходзіць з тых-жа разуменьняў, што tunica albuginea і, такім чынам, перакладам слова „sclera“ не зьяўляецца.

237)  Cornea-ae, f. [cornu, n. — рог]. Літаральна „роговнца“, але ў Драздовіча ёсьць назва „празарока", што добра перадае фізыёлёгічнае значэньне, якое мае „cornea“.

238)  Rete-is, n. — сетка. Retina-ae, f. — папольску „siatköwka“, паўкр. „сітківка“.

239)   Гл. ўв. 54. Tarsus palpebralis складаецца не з храстковае тканкі. Польская назва „tarczka“ і беларуская—„шчыток“ лепш падходзяць, чым рас. і ўкр. „хряш,“.

240)           Іначай: „веенкі“.

241)  Pingue-is, п.— тлушч; зьмяншэньне: „тлушчык'. Папольску pinguecula перадаецца проста словам „tluszczyk“, паўкр.: „сполучннчна пляма“, парасійску апісальна: „желтоватое пятно на белочной оболочк'е глазау пожшіых людей“ (ОКС).

242)           Rivus-i, m. — ручай, канава.

243)           Гл. ўв. 178.

244)   Flacceo—ui—ere, 2 i flaccesco—ui—ere, 3вянуць, слабець. Flaccida — папольску .wiotka“, паўкр. „в'яла".

245)           ö трарс — казёл.

246)           Auris-is, f. — вуха; auricula-ae, f. — вушка.

247)  Helix-icis, f. [tq skt$-ixo; — усё скручанае, вір вады, кругі вужа, вусы вінаграду, плюшчу, кудры, нараменьнік, закрутка вуха].

248)  Cutis-is, f. [to ах5то;=хйто<;-ео<;— пакрыцыіё, павалока, скура, кара; рэчы, зробленыя са скуры: вобуй, біч, шчыт= scutum].

Epidermis-is, f. [epi — над, на, derma — скура].

Corium-i, n. [to yopiov — скура, скура на целе (ням. Haut), скура, зьдзёртая з цела (ням. Leder), скура вырабленая, рэмень, кара, скурка апэльсіну, лупіна, луска, скарынка на хлебе].

249)  Matrix-icis, f.—матка (саміца), што корміць сваіх дзяцей; пень, ад якога растуць галіны; крыніца, пачатак, маціца, маці, мэтрыка.

250)  Regio-onis, f.—лінія, кірунак, граніца, мяжа, шлях. старана, край, частка краю, краіна, ваколіца. Мэд. тэрм. кам. прапанавала: „ваколіца“, „дзялянка“. Польск. „okolica*, укр. .ділянка“.

Паказчык

беларускіх тэрмінаў.

 

A.

Абалонка бялочная

5987

Варсаваты клубок

Варсаваты пакрытнічны пласток

5377

4915

 

Агарожа

5323

Варсавіца

6008

 

Аліва

4842

Вароты аліўнага ядра

4864

 

Анастомозная галіна

4763

Вейкі

6513

 

Асяродкавая дрыгвістая

Вейкавы атожылак

6018

 

матэрыя

4796

Вейкавы вяночак

6017

 

Асяродкавы ход

4795

Вейкавае цела

6016

 

Атожылак вейкавы

6018

Века

5057

 

Б.

Бакавы корань

5106

Века страўнічка Векасьпінны тракт Вечка

Віры валасоў

4911

4971

5173

6528

 

Балончасты лябірынт

6207

Возера сьлёзнае

6189

 

Баразна сподавая

4927

Вочны яблык

5976

 

Белая матэрыя

4753

Вузел

4752

 

Блёк

6123

Вузьлік

4996

 

Блёчная нэрва

5399

Выпукліна сьпіральная

6237

 

Бліскучы пласт

6496

Выразка міжкозьлікавая

6351

 

Блукальная нэрва

5554

Выспачка

5168

 

Блядая галка

5322

Выступ

6325

 

Брыво

6139

Выціск каменяваты

5161

 

Бубенная губа

6241

Вяз зубчасты

5369

 

Бубенная поласьць

6316

Вяночак вейкавы

6017

 

Бубенная пячора

6333

Вясёлка

6027

 

Бубенная сьлізьніца Булава

6400

4848

Вяршковая сьляпая завараць

6233

 

Бялочная абалонка

5987

Вяршок

4991

 

В.

Вадаправод мазгоў Вакольная лімфа Валак пазногця

5053

6229

6535

Вяршок слупка Вяроўкаватае цела

Г.

Галкавае ядро

4805

4843

5027

 

Валасы

6509

Галіна анастомозная

4763

 

Галіна цяглічная

4764

Злучэньне простае

4768

 

Гарлачыкавая баразна

6217

Злучэньне ўзаемнае

4769

 

Гняздо птушкі

5012

Зрочная нэрва

5394

 

Горачка

4990

Зрочнае скрыжаваньне

5107

 

Груд зрочны

5123

Зрочнааліўны тракт

4885

 

Груд чарвяка

4994

Зрочны груд

5123

 

Грудок папялісты

4846

Зрэнка

6035

 

Губа бубенная

6241

Зубчасты вяз

Зубчастае ядро

5369

5024

 

д.

 

Зьвязак белы пярэдні Зьвязак задні

4797

4799

 

Двохжыватковая доля

Дзедзіны цела

5000

6576

Зьвязак шэры пярэдні

4798

 

Дзюбавы пласток

Дрыгвістая матэрыя

5257

4755

К.

 

 

Дрэва жыцьця

5018

Кавадла

6373

 

Дугаватыя ядры

4867

Каленчатае цела

Каменяваты выціск

5130

5161

 

ж.

 

Канцавая нітка

Канцавы страўнічок

4779

4780

 

Жалабок сьлёзны

6188

Касмычок

5009

 

Жоўтая плямка

6058

Кілім

5319

 

Жыжка мазговая

5381

Клін

5241

 

Жыжка шклістая

6090

Клінаваты пучок Клубок варсаваты

4818

5377

 

3.

 

Кноцік задні

Кноцік зграбны

4816

4847

 

Завараць задняя

5050

Кноцікі сьпінных мазгоў

4787

 

Завараць лейкі

5092

Козьлік

6449

 

Завараць сьляпая вяршко

-

Корань бакавы

5106

 

вая

6233

Коркавая матэрыя

5019

 

Завараць яміны

4899

Круглыя цельцы

6504

 

Задні зьвязак

4799

Кружок прынюхальны

5294

 

Заднія мазгі

4925

Кружок слухавы

4909

 

Зазрочча

5129

Крыло папялістае

4908

 

Закрутка

6437

Крыжовая частка

4791

 

Замазгоўе Засаўка

4833

4914

Крышталік

6092

 

Заслона мазговая

Зборня мазгоў

4912

5361

Л.

4988

 

Зграбны кноцік

4847

Ланцужкі язычка

 

Зграбны пучок

4817

Лейка

5100

 

Зернаваты пласт

5023

Ліст чарвяка

4993

 

Злучальніца

6172

Лукавіны мозачкаў

4979

 

Злучальная ножка

4967

Лупіна

5321

 

Злучальныя плечы

4920

Лябірынт балончасты

6207

 

м.

Нэрва блукальная

Нэрва зрочная

5554

5394

Мазгі галаўныя

4831 Нэрва скурная

4765

Мазгі заднія

4925 Нэрва сустаўная

4766

Мазгі ромбаватыя

4832 Нэрвовая сыстэма

4771

Мазгі сьпінныя

4772 Нэрва трайчастая

5401

Мазговая жыжка

5381 Нэўралёгія

4750

Мазговыя палоскі

4905 Нюхальная цыбуліна

5289

Мазговыя пласткі

Мазговы пясок Мазговае цела Малодзіва

5017

5378                         П

5016

6565 Павадкі

5136

Мазолістае цела

5242 Павекавае сала

6157

Мозачкавасьпінны пучок

4814 Павуцінныя зернаватасьці 5367

Малаток

6378 Падвойнае ядро

4854

Морскага каня баразна

5230 Падзрочча

5095

Матэрыя белая

4753 Падзрочная баразна

5089

Матэрыя дрыгвістая

4755 Падоўжныя мазгі

4834

Матэрыя шэрая

4754 Падушка

5124

Маціца пазногця

6537 Пазногці

6536

Месца сіняватае

4910 Пазногцевы валак

6535

Мігдаліца мозачкаў

5008 Пакрывачны тракт

4825

Міжаліўны пласт Міжкозьлікавая выразка

4872 Пакрытнічны варсаваты

6451          пласток

4915

Міжножкавая яміна

5048 Паласатае цела

5267

Мозачкі

4977 Палудзеньнікі

5980

Морскі конь

5279 Папялісты грудок

4846

Мост

4926 Папялістае крыло

4908

Мяска сьлёзнае

6174 Парог выспачкі

5300

Мяшок злучальніцы

6182 Патаўшчэньне паясьнічнае 4777

н.

Навука аб нэрвах

Натаўшчэньне шыйнае Паўкуля мозачкаў Перагародка празрыстая 4750 Пірамідныя пучкі

4774

4999

5259

4877

Надзрочча

5132 Піраміднае ўзвышша

6336

Надскурка

6492 Пісальнае пяро

4897

Наздраваты пояс

4823 Пласт ядравы

4852

Напружаная частка

5381 Пласткі мазговыя

5017

Ненапружаная частка

6345 Пласток пакрытнічны

4915

Нітка канцавая

4779 Плашч

5154

Ножка аліўнага ядра

4890 Плечы злучальныя

4920

Ножка злучальная

4967 Плодны пласт

6494

Нутралімфа

6228 Плямка жоўтая

6057

Нутралімфатычны правод

6208 Плямка слухавая

6225

Нэрва

4751 Плячо мосту

4930

Нэрва блёчная

5399 Пояс

5310

               

Пояс прыкрайні          4822

Прадкліньне                5233

Празарока                   5996

Празрыстая перагародка 5259

Прамяністыя валокны 6025

Прасьвідрованая матэрыя 5051

Проразь павек            6145

Простае злучэньне   4768

Процізакрутка            6441

Процікозьлік               6448

Прыкрайні пояс          4822

Прынюхальны кружок 5294

Прысенак                     6227

Прысеначная балона 6236

Прысеначна-сьпінна-маз-

говы тракт              4826

Прысярэдняе ўзвышша 4906

Прысярэдняя пятля  4882

Пучок мозачкавасьпінны 4814

Пушок                           6511

Пяро пісальнае          4897

Пясок мазговы           5140

Пятля                            4954

Пячора бубенная       6333

Р.

Рагавіца                       5996

Рагавы пласт              6493

Раменчык покрывак 4756

Ромбаватыя мазгі     4832

Ромбаватая яміна     4895

Роўнік                           5979

Ручаі валасоў             6527

Рухальныя ядры        4937

с.

Сала павекавае         6157

Сачавічная пятля      5120

Серп мазгоў                5348

Серпаваты вузел       5403

Сеткаватая матэрыя 4869

Сеткаватае ўтварэньне 4880

Сеткавіца                     6051

Сіняватае месца        4910

Скляпеньне

Скрутак

Скрыжаваньне

Скрыжаваньне зрочнае Скура

Скурная нэрва

Слухавы кружок

Слухавая плямк

Слупкі шэрыя Спод

Спод мазгоў

Сподавая баразна Спляценьне нэрваў Спускны корань нэрвы Страмяно

Страўнічок канцавы

Стрыжэнь

Сустаўная нэрва Сысочкі

Сыстэма нэрвовая Сьлёзнае мяска СьлізьнІца бубенная Сьляпая атворына Сьляпая вяршковая завараць

Сьпіннааліўны тракт Сьпіннамазговая жыжка Сьпінныя мазгі Сьпіральная выпукліна Сярпок

5252 6288 4770 5107 6485 4765 4909 6225 4800 4992 5045 4927 4767 4889 6368 4780 6292 4766 6500 4771 6147 6400 4837

6233 4829 5381

4772 6237

6538

Т.

 

Тасемка страўнічка

Тлушчык

Тракт чырвонасьпінны Трапэцыяватае цела Трайчастая нэрва

4913

6181

4824

4953

5401

У.

 

Узаемнае злучэньне Узвышша піраміднае Узвышша прысярэдняе Узгорачак тварнае нэрвы Уласьцівы бакавы пучок

4769

6336

4906

4907

4815

Устаўленае ядро         4887

Утварэньне сеткаватае 4880

X.

Ход асяродкавы           4795

ц.

Цела вейкавае           6016

Цела вяроўкаватае   4843

Цела каленчатае       5130

Цела мазговае           5016

Цела мазолістае        5241

Цела паласатае         5267

Цела трапэцыяватае 4953

Цела шклістае            6084

Цельцы дотыку          6506

Цэнтральная нэрвовая сыстэма           4771

Цыбуліна нюхальная 5290

Цяглічная галіна        4764

Цягліца напружальніца бубеннае балоны     6398

Ч.

Чарапашына вуха     6445

Чарвяк                          4986

Чатырохблізьнячыя целы           5072

Чаўнок чарапашыны 6446

Чорная матэрыя        5070

Чырвонае ядро          5065

Чырвонасьпінны тракт 4824

Ш.

Шво

4851

Шклістая жыжка

6090

Шклістае цела

6084

Шыйка слупка

4804

Шышкавіца

5133

Шэрая матэрыя

4754

Шэрыя слупкі

4800

э.

 

Эліптычны выступ

6269

Эліптычны мяшочак

6211

Эпэндыма страўнічкоў

4757

я.

Яблык вочны

5976

Ядравы пласт

4852

Ядры канцавыя

4761

Ядры мазговых нэрваў

4759

Ядры пачатачныя

4760

Ядры рухальныя

4937

Язычок мозачкаў

4987

Яміна кавадла

3763

Яміна міжножкавая

5048

Яміна ромбаватая

4895

Ярэмная сьценка

6320

Заўважаныя памылкі ў асноўным тэксьце.

Стар.

X» тэрміну

Надрукована

Павінна быйь

9

4760

1 : пачатачныя

пачатачныя

9

4766

суставной

суставный

11

4798

Передная

ГІередняя

11

4809

Пярэдні-кноцік

Пярэдні кноцік

11

4814

передне боковой

переднебоковой

14

4877

пучк

пучкі

18

4960

trapezoides

trapezoideus

19

4970

асярод кавае

асяродкавае

20

4998

1 Haemisphaerium

Hemisphaerium

21

5027

і Скуляватае

Куляватае

21

5038

1 medularis

medullaris

22

5039

istlim і

isthmi

22

5060

Прысярэдн

Прысярддні

26

5134

Шышавгчная

Шышкав/чная .

28

5168

nsula

Insula

28

5169

Gy

Gyri

28

5170

Gyru

Gvrus

28

5170

укав/на

лукав/на

28

5187

ніжняя

шжняя

28

5188

ніжняя

шжняя

28

5189

ніжняя

шжняя

31

5259

Septum

Saeptum

31

5260

septi

saepti

32

5261

septi

saepti

32

5281

махроў

махроў

36

5354

мозговая

мазговая

36

5355

мазговае

мазговае

36

5370

septum

saeptum

43

5498

барабаннып

барабанною

43

5508

страм^нная

страмянндя

45

5541

intumescentia

Intumescentia

48

5608

Анастомотпческая ветвь

Апастомотнческне ветвн

48

5608

Анастомозная гал/на

Анастомозныя галі'ны

51

5689

лакцяв/ч.

лакцяв/ч-

 

 

нае

нае

53

5721

галіны

гал/ны

54

5747

Падраберная

Падрабровая

58

5814

med alis

medialis

58

5826

вервы

нервы

59

5835

малагал^начнага

малагал^начнага

61

5885

4885

5885

63

5929

спляп^ньне

спляценьне

64

5932

спляценне

спляценьне

66

5991

Лотта

Лота

67

5995

Кнош'к

Кноцік

73

6120

L acertus

Lacertus

73 1

6127

Septum

Saeptum

Стар.

№ тэрміну

Надрукована

Павінна быць

 

73

6130

Межфасцнальное

Междуфасцнал ьное

 

73

6131

цела-ваковіцы

цела ваковіцы

 

75

6163

глазннчновековая

глазннчновековая

 

75

6177

кон'юктнвы

кон'юнктнвы

 

76

6179

Glan dulae

Glandulae

 

79

6256

гал/н

гал/на

 

79

6258

Нутраны

Нутраныя

 

79

6266

альбо

альбо

 

80

6269

elipticus

ellipticus

 

81

6300

сьп/ральны

сьпіральны

 

87

6420

сьлізьніца

сьл/зьніца

 

88

6456

Jsthmus

Isthmus

 

89

6461

протнвузавнтк

протнвузавнтка

 

89

6476

(Санторын

(Санторына)

 

93

6578

Zinea

Linea

 

94

6607

шне

Шен

 

             

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК АДДЗЕЛ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК ІНСТЫТУТ НАВУКОВАЕ МОВЫ

Аддзел першы. Сэрыя V. Кн. 21,

БЕЛАРУСКАЯ

НАВУКОВАЯ ТЭРМІНОЛЁГІЯ

ВЫПУСК ДВАЦЦАЦЬ ПЕРШЫ

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК АДДЗЕЛ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК ІНСТЫТУТ НАВУКОВАЕ МОВЫ

С Л О Ў н і к

ФІЗЫЧНАЕ ТЭРМІНОЛЁГІІ

(П Р О Е К Т)

Дазваляецца выпусьціць у с ь в е т.

Неадменны Сакратар Беларускае Акадэміі Навук В. Ластоўскі.

Друкарня Беларускае АкадэмІІ Навук. Заказ № 488. Тыраж 1000. Галоўлітбел № 1741.

ПРАДМОВА.

3 даручэньня Інстытуту Навуковае Мовы проект фізычнае тэрмінолёгіі быў апрацаваны выкладчыкам фізыкі ў Белпэдтэхнікуме і ў Б. Дз. Унівэрсытэце А. Ю. Міцкевічам ў 1927-1928 гадох у трох мовах: расійскай, беларускай і францускай; пры гэтым у аснову клаліся такія прынцыпы:

1)    Наблізіць да інтэрнацыянальнае фізычнае тэрмінолёгіі,

2)            Скарыстаць багацьце жывой народнай мовы.

Для ажыцьцяўленьня апошняга прынцыпу ўкладальнік імкнуўся скарыстаць, апроч матар'ялаў кніжных і слоўнікаў, і сраю сувязь з студэнтамі (родам з розных мясцовасьцяй Беларусі) Белпэдтэхнікуму і Пэдфаку Б. Дз. У.

Ніжэйпаданы проект фізычнае тэрмінолёгіі імкнецца задаволіць патрэбы школ усіх тыпаў, пачынаючы з сямілеткі і канчаючы вышэйшымі школамі. Выкарыстана наступная літаратура:

Менн й Твйсс — Учебняк фнзнкн.

А. Цйнгер.—Начальная фнзнка.

А.  Бачйнскйй.—Учебннк фнзнкн на пронзводственной основе. Ч. 1, 2.

Б. Бачйнскйй. Фнзнка в трех кннгах.

Н. Грйгорьев.—Курс фнзнкн. Ч. 1, 2.

Э. Варбург.—Учебннк опытной фнзвкн.

В.    Мйхельсон.—Фнзнка. Т. 1, 2.

Э.    Лехер.—Курс фнзнкн для меднков н бнологов.

Н. Умов.—Курс фязнкн. Т. 1, 2.

Г. Лоренц.—Курс фнзнкн. Т. 1, 2.

А. Эйхенвальд.—Теоретнческая фнзнка. Ч. 1.

,              „ Электрнчество.

Э. Грймзель.—Курс фнзнкн. Ч. 1, 2, 3, 4.

О. Хвольсон.—Курс фнзнкн. Т. 1, 2, 3, 4, 5 н дополннтельные 6, 7.

К. Круг.—Основы электротехннкн.

Пачатковы проект тэрмінолёгіі ў сярэдзіне 1928 году быў разгледжаны Камісіяй у складзе проф. ЯСіроціна,

Я. Сьняткова, А. Круталевіча і А. Міцкевіча. Пасьля дадаткаў і некаторых зьмен ён быў перададзены ў Інстытут Навуковае Мовы для перагляду і зацьвярджэньня.

Пры складаньні пачатковага проекту дапал?огу рабіла настаўніца Н. А. Вераскоўская.

Апрацаваны такім спосабам проект фізычнае тэрмінолёгіі перад пераглядам яе ў Інстытуце Навуковае Мовы, пасылаўся для дадаткаў, уваг і паправак у Аддзел Прыроды і Гаспадаркі Б. A. Н. і ў Горацкае Навуковае Таварыства (пры С.-Г. Акадэміі), а потым перагледжаны Інстытутам Навуковае Мовы.

Гэты слоўнік фізычнае тэрмінолёгіі, як і ўсе папярэднія тэрмінолёгічныя слоўнікі, выходзіць у сьвет як проект. і мае дыскусійны характар. У далейшым ён можа зьмяняцца, калі запатрабуюць таго навуковы досьлед і школьная практыка. Дзеля гэтага кожны можа падаваць свае ўвагі, якія будуть разглядацца і прымацца да ведама. Але для настаўнікаў і аўтараў падручнікаў гэтая тэрмінолёгія зьяўляецца абавязковаю, покі ня будуць зроблены зьмены прынятым у Беларускай Акадэміі Навук парадкам.

Выпускаючы ў сьвет кожную тэрмінолёгію, Інстытут Навуковае Мовы і далей зьбірае тэрмінолёгічны матар'ял— народны і літаратурны, каб у наступных выданьнях пашыраць і выпраўляць тое, што на падставе новага матар'ялу будзе вымагаць належных паправак і дадаткаў.

Даць дакладную тэрмінолёгію, якая-б адпавядала ў поўнай меры навуковасьці і здавальняла-б пэдагогічную практыку—справа нялёгкая, і 1. Н. М. лічыць, што ўдасканаліць сваю работу ён зможа толькі ў тым выпадку, калі на помач яму прыдзе актыўная праца ўсіх зацікаўленых асоб і ўстаноў. Вось чаму і. Н. М. зварачаецца да іх з просьбаю дапамагчы яму ў цяжкай справе распрацаваньня беларускае навуковае тэрмінолёгіі.

Сабраны тэрмінолёгічны матар'ял 1. Н. М. просіць надсылаць у Беларускую Акадэмію Навук (Менск, Рэволюцыйная, 21) на імя Інстытуту Навуковае Мовы.

Інстытут Навуковае Мовы.

15 чэрвеня

1929 г.

СЛОЎНІК ФІЗЫЧНАЕ ТЭРМІНОЛЁГІІ

A.

 1. Аберрацнонное смеіценне
 2. Аберрацня
 3. „ главная
 4. „ поперечная
 5. „ продольная
 6. „ сфернческая
 7. „ хроматнческая
 8. Абсолютная велнчнна
 9. „ влажность
 10. „ еднннца нзме-

рення

 1. „ снстема мер
 2. „ температура
 3. „ точность
 4. „ шкала
 5. Абсолютно белое тело
 6. „ черное „
 7. Абсолютное двнженне
 8. „ нзмеренне
 9. „ равновесне
 10. „ сопротнвленне
 11. , увелнченне
 12. „ чнсло колеба-

ннй

 1. Абсолютные весы Томсона
 2. Абсолютный бнфнляр
 3. „ гальванометр
 4. . коэффнцнент

преломлення

 1. „ нуль
 2. . электроднна-

мометр

 1. „ электрометр
 2. Абсорбнровать
 3. Абсорбнруюшнй слой

Абэрацыйнае зьмяшчэньне, cöступ

Абэрёцыя

„         галбўная

»        папярбчная

„         паўздоўжная

„         сфэрычная

„         хроматычная

Абсолйтная велічынй

„ вільгбтнасьць

„ адзінка мёраньня

„ сыстэма мёр(аў)

„            тэмпэратўра

„            даклёднасьць

„            шкаля

Абсолютна бёлае цёла

,            чорнае цёла

Абсолютны рух Абсолютнае мёраньне Абсолютная роўнавёга Абсолйтнае супраціўлёньне,(ы) cynöp

„ павялічэньне Абсолйтны лік вагёньняў

Абсолібтныя Bäri Тбмсона (Thomson)

Абсолютны біфілйр

„            гальванбмэтар

„            коэфіцыёнт пера-

ламлёньня

.            нуль

„            электрадынамб-

мэтар

„            электромэтар

Абсорбавёць Абсорбавйльны пласт, слой

32.

Абсорпцнометр

Абсорпцыемэтар

33.

Абсорпцнонная способ-

Абсорпцыйная здбльнасьць

 

ность

 

34.

Абсорпцнонные полосы

Абсорпцыйныя палосы

35.

Абсорпцнонный пнро-

Абсорпцыйны піромэтар

36.

мс і р

Абсорпцня

Абсбрпцыя

37.

,           газов

„            газаў

38.

„           энергнн

„            энэргіі

39.

Авнатор

Авіятар

40. Авнацня

Авіяцыя

41.

Авнетка

Авіётка

42.

Автоматнческнй выключа-

Аўтаматычны выключальнік

 

тель

 

43.

„                   регнстра-

,                 рэгістрётар

 

тор

 

44.

„                           рубнльннк

„                 разйк

45.

„                           указатель

.                 пакйзьнік індўк-

 

нндукцнн

цыі

46. Автотрансформатор

Аўтатрансформатар

47.

Аггломерат

Аглёмэрйт

48.

Аггрегатное состоянне

Агрэгатны стан

49.

Аггрегатный

Агрэгатны

50.

Агент магннтный

Агёнт магнэсавы

51.

Адаптацня

Адаптйцыя

52. Адднтнвное свойство

Адытыўная ўласьцівасьць

53. Адднтнвность

Адытыўнасьць

54. Аднабата

Адыябёта

55. Аднабатнческнй

Адыябатычны

56.

„                  калорн-

„                  калёрымэтар

 

метр

 

57.

„                  процесс

„                  npauäc

58.

„ (ое) нзмененне

„ (ая) зьмёна

59.

„            „ нзмененне

»             »      » гйзу

 

газа

 

60.

„            „ нзмененне

„             .       „ вадкась-

 

жндкостн

ці

61.

„            „ нзмененне

»             n      п      пары

 

пара

 

62.

„            „ распро-

„ (ае) распасьцірань-

 

страненне

не вагёньняў

 

колебаннй

 

63.

„            „ расшнре-

„             „ расшырэньне

 

нне

 

64.

„            „ сжатне

„           (ы) сьціск

65. Аднабатный

Адыябатны

 1. Адсорпцня
 2. Азнмут
 3. „ второй
 4. „ главный
 5. , первый
 6. Аккомодацня
 7. Аккумулнрованне
 8. Аккумулятор
 9. „ железо-ннк-

келевый

 1. „ свннцовый
 2. „ іцелочный
 3. „ эталонный
 4. Аккумуляторная батарея
 5. Аккумуляторный переключатель
 6. Акснальный
 7. „ вектор
 8. Актнвацня
 9. Актнвнрованный слой
 10. Актнвная масса
 11. „ молекула
 12. Актнвность наведенная
 13. „ элемента
 14. Актнвный атом
 15. „ процесс
 16. Актнннй
 17. Актнннческне лучн
 18. Актнння семейство
 19. Актннометр
 20. Актннометрнческне нзме-

рення

 1. Актннометрня
 2. Актнноэлектрнческне лучн
 3. . (ое) явленне
 4. Актнноэлектрнчество
 5. Actio in distans—действне на расстояннн
 6. Акустнка
 7. „ музыкальная
 8. . стронтельная
 9. „ фнзнологнческая
 10. Акустнческая обратнмость
 11. „ плотность
 12. „ проводн-

мость

Адсбрпцыя

Азымўт

„ ДРУГІ

„ галбўны

„ пёршы

Акомодйцыя

Акумуляваньне

Акумулятар

„            жалёза-нікелевы

„            валавяны

,            лўжны

„            эталёнавы

Акумулйтарная батарэя Акумулятарны пераключйльнік

Аксыяльны

„ вэктар

Актывацыя

Актывавёны слой, пласт

Актыўная маса

„ молёкула

Актыўнасьць навёдзеная

„ элем^нту

Актыўны атом „ працэс

Актыні

Актынічныя прамяні

Актынія сям'й

Актыномэтар

Актынамэтрычныя мёраньні

Актынамэтрыя

Актынаэлектрычныя прамяні „ (ая) зьйва

Актынаэлектрычнасьць

Actio in distans—дзёяньне на адлёгласьці

Акўстыка

„         музычная

„         будаўнічая

„         фізыялёіічная

Акустычная абарачёльнасьць

„            шчытнасьць

,            правбднасьць

12

Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія.

 

107.

Акустнческая прозрач-  Акустычная празрыстасьць

ность

 

108.

Акустнческне волны       Акустычныя хвалі

 

109.

Акустнческнй мех            Акустычны мех

 

110.

,                нерв             Акустычная нэрва

 

111.

,                 пнрометр Акустычны пірбмэтар

 

112.

„                резонанс             „         рэзонанс

 

113.

.                стол                       „         стол

 

114.

„                термометр          „         тэрмбмэтар

 

115.

Акустнческое давленне         „         ціск

 

116.

„                отраженне           „          (ае) адбіцьцё

 

117.

„                отталкнва-           „            „ адштўрх-

нне                                                                   ваньне

 

118.

„                прнтяженне        „            „ прыцягйньне

 

119.

.                реакцнон-            ,             , рэакцыйнае

ное колесо                                                     кбла

 

120.

Аллотропня                       Алётропія

 

121.

Альтернатор                      Альтэрнйтар

 

122.

Альфа-лучн                       Лльфа-прамяні

 

123.

Алюмннневый выпрямнАлюмініевы выпрастач тель

 

124.

Амальгама                         Амальгама

 

125.

Амальгамнрованне         АмальгамавАньне

 

126.

Амальгамнрованая кожа Амальгамаваная скўра

 

127.

„                 (ый) цннк            „        (ы)цынк

 

128.

Амальгамнровать            Амальгамаваць

 

129.

Амметр                               Аммэтар

 

130.

Аморфное состоянне     Амбрфны стан

 

131.

Ампера правнло              Ампэрава прйвіла

 

132.

Ампер                                 Амп$р

 

133.

Ампер-весы                       Ампэр-вагі

 

134.

„   ВНТКН                      , ВІТКІ

 

135.

„ международный            „ міжнародны

 

136.

„ манометр                        „ манбмэтар

 

137.

„ оборот                             „ абарбт

 

138.

„ секунда                           „ сэкўнда

 

139.

Ампер-час                          Ампэр-гадзіна

 

140.

Амперметр                        Ампэрмэтар

 

141.

„          ртутный                     „          жывасрэбны

 

142.

„          тепловой                   „          цеплавы

 

143.

Амплктуда                         Амплітўда

 

144.

„          колебання                 „        ваганьня

 

145.

„          снлы тока                  »       сілы тбку

 

146.

„          электродвн-             .        электрарухбвай

жушей снлы                                         сілы, электрама-

тбрнай. сілы

 

 

Слоўнік Фізычнае Тэрмінолёгіі.

13

147. 148.

149.

150.

151.

152.

153.

154. 155, 156.

157.

158.

159. 160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

Амфотерные электролнты Анаберрацнонная поверхность

Анаглнфон

Аналнз гармоннческнй

„ гласных

„ звуков

„ колебаннй

„ магннтный

„ массовый

„ спектральный

„ рентгеновскнй

„ электромагннтный Аналнзатор

„            гармоннче-

скнй

Аналнтнческне весы Аналнтнческнй разновес „    (ое) доказа-

тельство

Анастнгмат

„                 проекцнонный

»                 фотографнче-

скнй

Анемограф Анемометр Анеронд „              барограф

„       барометр

„       термоскоп

Аннзотропня „                случайная

Аннзотропная матерня

„          (ое) состоянне

Аннзотропность Аннзотропный Аннон Анодное напряженне

„       пространство

. (ые) лучн

„(ый) ток Анодо-катодные лучн Аномалня гравнтацнонная

„         магннтная

Амфотэрныя электраліты Анабэрацыйная павёрхня

Анагліфбн

Анёліз гармонічны

„ галбсных

„ гўкаў

„ вагйньняў

„ магнэсавы

„ мйсавы

„ спэктральны

„ рэнтгёнавы

„ электрамагнэсавы:

Аналізйтар

„             гармонічны

Аналітычныя вагі Аналітычная рознавёга „ (ы) довад

Анастьігмат

„             проекцыйны

„                    фотаграфічны

Анэмбграф

Анэмбмэтар

Анэрбід

„ барбграф

„ барбмэтар

„ тэрмаскоп

Анізатрбпія

„              выпадкбвая

Анізатрбпная матэрыя „                стан

Анізатрбпнасьць

Анізатрбпны

Аніён

Анбднае напружэньне

„ (ая) прастбра

,(ыя) прамяні

„ (ы) ток

Анбда-катбдныя прамяні АномЗлія гравітацыйная

,          магнэсавая

 

         
 1. Аномалня расшнрення воды
 2. Аномальная днсперсня
 3. . (ое) враіценне
 4. „ „ намагннченне
 5. „ „ расшнренне
 6. Аномальный проце.сс
 7. Анортоскоп
 8. Антенна
 9. „ Г-образная
 10. „ двулучевая
 11. „ заземленная
 12. „ зонтнчная
 13. „ колбасообразная
 14. „ корзнночная
 15. , однолучевая
 16. „ рамочная
 17. „ Т-образная
 18. „ удлннненная
 19. Антнкатод
 20. Антнкогерер
 21. Антнконтактная теорня
 22. Антнпараллельный крнвошнп

209.

Антнпассат

210.

Антнцнклон

 

211.

Аперноднческне

весы

212.

п

нзмернтельные прнборы

213.

Аперноднческнй

 

214.

 

гальва-

 

 

нометр

215.

разряд

216.

 

 

 

конденсатора

217.

Апертометр

 

218.

Апертура

 

219.

Апланат

 

220.

Апланатнческая лупа

221.

 

снстема

222.

точка

223.

„ (ое) зеркало

224. Апохромат

 

225.

Аппарат пншушнй

124

 

 

Аномёлія расшырэньня вады

Аномйльная дыспэрсія

„ (ае) вярчэньне

„        „ намагнасавйньне

„        „    расшырэньне

АномАльны працэс Анортаскбп Антэна

. Г-падббная

„ двохпрамённая

„ зазёмленая

„ парасонная

„ каўбйсападббная

„ кбшыкападббная

» аднапрамённая

„ рёмачная

. Т-падббная

„ падбўжаная Антыкатбд Антыкбгэрэр Антыконтактная тэбрыя Антыпаралёльны крывашып

Антыпасйт Антыцыклен Апэрыёдычныя вёгі

. мёральныя прылёды

Апэрыёдычны

„ гальванбмэтар

Апэрыёдычнае распрыж$ньне п        »»

кондэнс£тара

Апэртбмэтар Апэртўра Аплянат Аплянатычная лўпа „ сыстэма „          (ы) пункт

„ (ае) лйстра

Апохромёт

Апарат пісбўны, пісальны

 1. Аппарат проекцнонный
 2. Арагоннт •
 3. Ареометр
 4. „ с постоянным

весом

 1. „ с постоянным

об'емом

 1. „ унмверсальный
 2. Ареометрнческне весы
 3. Ареопнкнометр
 4. Арматура
 5. Армнлярная сфера
 6. Арретнр
 7. Арретнрованне
 8. Артезнанскнй колодец
 9. Арфа эолова
 10. Архммедов вннт
 11. Асбестовая сетка
 12. Асннхроннзм
 13. Аспнратор
 14. Аспнрацнонный пснхрометр
 15. Асснмметрнческнй атом
 16. Астазнруютнй магннт
 17. Астатнческая стрелка
 18. Астатнческнй гальванометр
 19. Астнгматнзм
 20. Астролябня
 21. Астрономнческая едлнлца снлы
 22. Астрономнческая рефракцля
 23. , слстема
 24. . труба
 25. Астроспектроскопля
 26. Астрофнзнка
 27. Атвуда машлна
 28. Атмолнз
 29. Атмосфера
 30. Атмосферные осадкн
 31. Атмосферный разряд
 32. „ (ое) давленле
 33. Атмосферное электрнчество
 34. Atom

AnapäT проекцыйны

Арагоніт

Арэомэтар

. з сталаю, пастайннаю вагбю

,           „ сталым, паста-

йнным аб'ёмам

„          унівэрсёльны

Арэамэтрычныя вагі Арэапікнбмэтар Арматўра Армілярная сфэра Арэтыр, задзёржнік Арэтыраваньне, задзёржваньне Артэзійская стўдня Гарфа эблева Архімэдава шрўба Азбэставая сётка Асынхронізм

Асьпіратар

Асьпірацыйны псыхрбмэтар

Асымэтрычны атом Астазыцыйны магнэс Астатычная стрэлка Астатычны гальванбмэтар

Астыгматызм

Астралйбія

Астраномічная адзінка сілы

Астраномічная pэфpäкцыя

.                сыстЗма

.                труба

Астраспэктраскбпія

Астрафізыка

Атвудава машйна

Атмаліз

Атмасф^ра

Атмасф^рныя ападкі

Атмасфэрнае распрыжэньне „  (ы) ціск

Атмасфэрная электрычнасьць

Лтом

265. Atom актпвный

Лтом актыўны

„ асымэтрычны

„ іёнізаваны

 

266.

267.

„ аснмметрнческнй

„ ноннзованный

 

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

„ электрнчества „ энергнн

Атомнстнческая гнпотеза „                    механнка

„                  модель

Атомная преломляемость „ структура „ теплоемкость „ энергня „(ое)строенне „ „ чнсло „(ый)вес „ „ об'ем „ „ распад

Ауднфон Афокальная снстема Аффннная связь Ахроматнзацня Ахроматнзм Ахроматнческая лннза „              прнзма

,           (нй)  окуляр

„             „              об'ектнв

„             „              рефрак-

тор „     (ое)  стекло

Ацетнленовая лампа Ацетнленовый генератор Аэродннамнка Аэрокннематнка Аэромеханнка Аэроплан Аэро-санн Аэростат Аэростатнка Аэростатнческмй парадокс

„ электрычнасьці

„ энэргіі

Атомістычная гіпбтэза „                  мэханіка

„                  модЗль

Лтомная пералбмлівасьць „           структўра

„                 цеплаемнасьць

„         энэргія

„         будбва

„ (ы) лік ,, „ Barä „ . аб‘ём „ „ распйд

Аўдыфбн

Афокйльная сыстэма Афінная сўвязь Ахроматызацыя Ахроматызм Ахроматычная лінза „                            прызма

„             (ы) акулйр

„               .  об'ектыў

„               „             рэфрактар

„            (ае)                   шклб

Ацэтылёнавая лямпа Ацэтылёнавы генэратар Аэрадынаміка Аэракінэматыка Аэрамэханіка.

Аэраплйн Аэра-сйні Аэрастат Аэрастйтыка Аэрастатычны парадбкс

 

 

 

Б.

 

303.

304.

305.

306.

126

Баланснр

Балластный реостат

Баллнстйка

Баллнстнческая крнвая

Балянсыр

Баляставы рэастат

Балістыка

Балістычная крывйя

 

 

Слоўнік Фізычнае Тэрмінолёгіі.         17

307.

308.

309.

310.

311.

312

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

Баллнстнческая постоянная „ (нй) гальванометр „                          маятннк

Баллон

Банка

„ лейденская Баня

„ водяная

„ воздушная

„ песочная

Бар

Барабан для запнсн

Барабанный пнрометр

Барабанный реостат „             якорь

Барнческая снстема Барогнгрограф Барогнгротермограф Барограф „  анеронд

„        весовой

Бароманометр Барометр „  анеровд

„        весовой

„        водяной

„        высотомер

„        днфференцн-

альный „        металлнческнй

„        паровой

„        ртутный

„        снфонный

„        чашечный

Барометрнческая ннвелнровка „ трубка

„             (не) нзолн-

ннн

„                „ крмвые

„ (нй) граднент

„ манометр

Балістычная сталая, пастаянная

„ (ы) гальванбмэтар

„               махавік, вагйльнік

Балён Слбік

„ лёйдэнскі Ванна

„ вадзяная

„ павётраная

„ пясбчная Бар Валак запісваць, натавйць Bäлaчны пірбмэтар Валачны рэастйт

„ якар, йнкер Барычная сыстэма Барагігрбграф Барагігратэрмбграф Барограф

„           анэроід

„           вагавы

Бараманомэтар Барбмэтар

„           анэрбід

„           вагавы

„           вадзяны

„           вышынямёр

„                   дыфэрэнцыяльны

„           мэталічны

„           паравы

„           жывасрэбны

„           сыфбнны

„           місачны

Барамэтрь'ічная нівэлёўка

„                     рўрка

„ (ыя) ізалініі

„               „    крывыя

„ (ы) градыёнт

„    „ манбмэтар

           

Фізычная тэрмінолёгія

 1. Барометрнческое давленне
 2. Баропснхрометр
 3. Бароскоп
 4. Баротермограф
 5. Батавскне слезкн
 6. Батарея
 7. „ аккумуляторов
 8. » анодная
 9. . водяная
 10. . гальваннческая
 11. „ конденсаторов
 12. Батарея лейденская
 13. „ термоэлектрн-

ческая

 1. . элементов
 2. Башня водонапорная
 3. Безваттная моіцность
 4. „ проводнмость

цепн

 1. „ слагаюшая

напряження

 1. . слаг. снлы тока
 2. Безваттное сопротавленне
 3. „ (ый) ток
 4. Безвоздушное пространство
 5. Безмен
 6. Безмоторное летанне
 7. Безразлнчная лнння магннта
 8. Безразлнчное положенне
 9. „ равновесне
 10. Безуаттный ток
 11. Безусловная точность
 12. Белое нзлученне
 13. „ каленне
 14. „ тело
 15. Бензнновая лампа
 16. , (ый) мотор
 17. Бесконечность фнзнческая
 18. Бесконечный вннт
 19. „ ремень
 20. Беспрерывное двнженне

Барамэтрычны ціск

Барапсыхромэтар Бараскбп Баратэрмбграф Батаўскія сьлезкі Батарэя

„      акумулятарная

„      анбдная

„      вадзянйя

„      гальванічная

„      кондэнсатарная

Батарэя лёйдэнская

„    тэрмаэлектрычная

„    элемэнтная

Вёжа ваданапбрная Бязвйтная патўжнасьць

„ правбднасьць ланцуга

„ (ы)складйльнік напружэньня

„ „                 „ сілы

току

„ (ае) супраціўлёньне, (ы) cynöp

„ (ы)ток Беспавётраная прастбра

Бязьмён

Безматбрнае лятаньне Індыфэрэнтная лінія магнэса

„      (ае) палажэньне

„       (ая) роўнавйга

Бязвётны ток Бязумбўная даклйднасьць Бёлая радыяцыя

. (ае)напальваньне

„ „ цёла

Бэнзынавая лймпа

„ (ы) матор, рухавік Бесканцбвасьць фізйчная Бясконцая шрўба Бяскбнцы рэмень Бязупынны рух

 1. Беспроволочная передача энергнн
 2. Беспроволочный телеграф
 3. „ телефон
 4. Бесцветный луч
 5. Бета-лучн
 6. Бненне
 7. „ акустнческое
 8. „ световое
 9. „ электрнческнх

волн

 1. Бнкварц
 2. Бнлннза
 3. Бннокль
 4. „ прнзматнческнй
 5. Бннокулярная лупа
 6. п (ое) зренне
 7. п (ый) мнкроскоп
 8. Бнном
 9. „ кубнческого рас-

шнрення

 1. „ лннейного расшн-

рення

 1. Бнплан
 2. Бнполь
 3. Бнпрнзма
 4. Бнфнляр
 5. Бнфнлярный
 6. , варнометр
 7. „ гальвано-

метр

 1. „ магнетометр
 2. „ подвес
 3. Блнзкодействне
 4. Блнзорукнй
 5. Блнзорукость
 6. Блок
 7. „ днфференцнальный
 8. „ неподвнжный
 9. „ подвнжной
 10. „ сложный
 11. в цепной
 12. Блуждаюіцая волна
 13. п (нй) ток
 14. Боковая рефракцня
 15. , (ое) давленне

Бяздрбтная перадйча энэргіі

Бяздрйтны тэлеграф „ тэлефбн

Бясколерны прамёнь Бэта-прамяні (ß-прамяні) Дрыгацёньне

„             акустычнае

„             сьветлавбе

„             электрычных

хваляў

Бікварц

Білінза

Бінбкаль

„ прызматычны

Бінакулйрная лўпа

„ (ы) зрок

, мікраскбп

Біном

„ кубічнага расшырэньня

„ лінёйнага „

Біплйн

Біпбль

Біпрызма

Біфіляр

Біфілярны

„        варыёмэтар

„ гальванбмэтар

„         магнэтбмэтар

„         падвёсак

Блізкадзёяньне

Нізкавбкі

Нізкавокасьць

Блёк

„ дыфэрэнцыйльны

„ нярухомы

„ рухбмы

„ складаны

„ ланцўжны

Блукальная хваля

„ (ы) ток

Ббчная рэфрйкцыя

„ (ы) ціск

 1. Боковой удар
 2. Болометр
 3. Болонская склянка
 4. Большая калорня
 5. „ (ое) гало
 6. Бомба калорнметрнческая
 7. Бора (ветер)
 8. Бромнстое серебро
 9. Броннрованный гальванометр
 10. „ кабель
 11. „ транс-

форматор

 1. Броуновское двнженне
 2. Бузннный шарнк
 3. Бумажный электроскоп
 4. Буря магннтная
 5. Буссоль
 6. Буферная батарея
 7. Бюретка

Ббчны ўдар Болёмэтар Болёнская шклянка Вялікая калёрыя „ (ае) галё

Ббмба калёрымэтрычная

Бора (вёцер) Бромід срэбра Шнцырны гальванбмэтар

„          кабаль

„          трансформатар

Брбўнаўскі рух Бузінная галачка Папярбвы электраскбп Бўра магнэсавая Бусбль

Бўфарная батарэя Бюрэтка

 1. Вакуметр
 2. Валентность
 3. Ванна гальваннческая
 4. „ пневматнческая
 5. „ ртутная
 6. „ сушнльная
 7. Варнатор
 8. „ звуковой
 9. Варнацнонное нзмеренне
 10. Варнацнонный прнбор
 11. Варнометр
 12. „ бнфнлярный
 13. Ватерпас
 14. Ватт
 15. Ваттметр
 16. Ваттная моіцность
 17. „ проводнмость
 18. „ слагаюіцая напря-

ження

 1. Ваттная слагаютая снлы тока

Вакўмэтар

Валёнтнасьць

Ванна гальванічная

„ пнэўматычная

„ жывасрэбная

„ сушыльная

Варыятар

„ гукавьі

Варыяцыйнае мёраньне, (ы) вымер

Варыяцыйная прылйда

Варыёмэтар

„ біфілйрны

Ватарпас

Ват

Ватмэтар

Ватная патўжнасьць

„ правбднасьць

„ складйльная напру-

жэньня

„                „ сілы тбку

462. Ваттное сопротнвленне

Ватнае супраціўлёньне,(ы) супбр

463. Ваттчас

Ват-гадзіна

464. Ввод высокого напряже-

Увбд высбкага напружэньня

ння

 

465. Ведерко Архнмеда

Архімэдава вядзёрца

466. Вектор акснальный

Вэктар аксыяльны

467.     „ Герца

„ Гэрцаў

468.    „ главный

„ галбўны

469.     „ еднннчный

„ адзі'нкавы

470.     „ кннетнческнй

„ кінэтычны

471.    „ компланарный

„ комплянірны

472.     „ магннтный

„ магнэсавы

473.    „ осевой

„ васявы

474.    „ п-мерный

„ п-мёрны

475.    „ передвнжной

„ перасбўны

476.    „ Пойнтлнга

„ Пбйнтынгаў

477.     „ полярный

„ полйрн ы

478.    „ потенцнальный

„ потэнцыяльны

479.    , прнложенный

„ прылбжаны

480.    „ равнодействую-

„ роўнадзёйны

ШНЙ

„ вынікальны.-рэзультант

481.    „ результнруюіцнй

482.    „ свободный

„ вбльны

483.     „ связанный

„ зьвязаны

484.    „ соленондальный

„ соленаідйльны

485.    „ составляюіцнй

„ складальны

486.    , эквнвалентный

„ эквівалёнтны

487. п электрнческнй

„ электрычны

488.    „ -потенцнал

„ -потэнцыйл

489.    „ -скорость

„ -скорасьць

490. в -ускоренне

„ -прыскарэньне

491. Векторнальный

Вэктарыяльны

492. Векторная велнчнна

Вэктарная велічынй

493.       я         днаграмма

„           дыяграма

494.      „         разность

„           рбзьніца

495.       „         сумма

„           сўма

496.       „ (ое) пронзведенне

, (ы) здабытак

497.       ,     , соотношенне

„(ыя) суаднбсіны

498.      „ „ уравненне

„ (ае) раўнаньне

499.       „ (ые) операцнн

„(ыя) опэрйцыі

500. Векторный аналнз

Вэктарны анйліз

501. Велнчнна абсолютная

Велічыня абсолйтная

502.      я        векторная

„          вэктарная

503.      п        действнтельная

„          рэчаістая

504. Велнчнна неоднородная

Велічыня неаднарбдная

 

505.       „        первоначальная

„ першапачаткбвая

 

506.       „        переменная

„          перамённая

 

507.       „        поля зрення

„ пбля зрбку

 

508.       .        постоянная

„          сталая, пастаянная

 

509.       „        скаларная

„          шкалевая

 

510.       „        фнзнческая

„ фізычная

 

511. Вентнль

Вэнтыль

 

512. Вентнлятор

Вэнтылйтар

 

513.       „         центробежный

„              адцэнтравы

 

514. Вентнляцня

Вэнтыляцыя

 

515. Верность ннструмента

Дакладнасьць інструмэнта

 

516. Вероятная ошнбка

Вераёмная памылка

 

517.       „         прнчнна

„            прычына

 

518. Вероятнейшая скорость

Вераёмнейшая скбрасьць

 

519. Вероятность

Вераёмнасьць

 

520.        „          орбяты

„                орбіты

 

521.        „          положення

„                палажэньня

 

522.        „          распределе-

„ разьмеркавёньня

 

ння

 

 

523.        ,          снстемы

„                сыстэмы

 

524.        „          состояння

„                стану

 

525.        „          статнческая

„               статычная

 

526.        „          гермодннамн-

, тэрмадынамічная

 

ческая

 

 

527. Вертнкальная составляю-

Вэртыкальная складёльная

 

ш.ая

 

 

528.         » (ое) направле-

„           (ы) кірўнак

 

нне

 

 

529.         „ (ый) гальвано-

„            „ гальваномэтар

 

метр

 

 

530.         „        „ гальвано-

„            „ гальванаскбп

 

скоп

 

 

531. Вес

Barä

 

532. , абсолютный

„ абсолютная

 

533. „ атомный

„ атомная

 

534. „ нстннный

„ сапрёўдная

 

535. „ кажушнйся

„ зданьнёвая

 

536. „ молекулярный

„ молекулйрная

 

537. „ собственный

„ улёсная

 

538. „ удельный

. спэцыфічная, аднбсная

 

539. Весовой

Вагавы

 

540.     „ барометр

„ барбмэтар

 

541.     „ днлатометр

„ дылятбмэтар

 

542.     „ метод

„ мэтад

 

543.     „ термометр

„ тэрмбмэтар

 

544. Весомость

 

545.

„        воздуха

 

546.

,        матернн

 

547.

„        энергнн

 

548. Весомый

 

549. Весы

 

550. ,

аналнтнческне

 

551. ,

аперноднческне

 

552. „

аэродннамнческне

 

553. „

Вестфаля

 

554. „

гндростатнческне

 

555. ,

гнроскопнческне

 

556. „

гравнтацнонные

 

557. ,

демонстрацнонные

 

558. „

десятнчные

 

559. „

дннамнческне

 

560. „

крутнльные

 

обі. „

„               одноннт-

ные

 

562. „

„               двуннт-

ные

 

563. „

магннтные

 

564. ,

Мора

 

565. „

одноплечные

 

566. „

полюсные

 

567. „

пружннные

 

568. „

Роберваля

 

569. „

рычажные

 

570. „

с мостом

 

!71' ”

сотенные

 

572. „

тарнрные

 

573. „

Томсона абсолютные

 

574. „

точные

 

575. „

хнмнко-техннческне

 

576. .

центробежные

 

577. „

электрнческне

 

578.   ,

электродннамнческне

 

579. Ветромер

 

580. Вечный двнгатель

 

581. Веіцество

 

582.

583. Co A

„ абсорбнруюіцее

 

„        весомое

 

584.

585.

„        днамагнктное

 

„        красягцее

 

         

Вагомасьць

„           павётра

„           матэрыі

„           эн^ргіі

Вагбмы

Bari

„ аналітычныя

„ апэрыёдычныя

„ аэрадынамічныя

„ Вэстфёля

„ гідрастатычныя

, гіраскапічныя

„ гравітацыйныя

„ дэмонстрацыйныя

„ дзесяткбвыя

„ дынамічныя

„ круцільныя

„         „        аднанітныя

„         „        дзьвёхнітныя

„ магнэсавыя

„ Möpa (Mohr)

„ аднаплёчыя

„ пблюсныя

„ спружынбвыя

„ Робэрваля

, падвйжнічныя

„ з мастбм

„ сотныя

, тйравыя

„ Тбмсона абсолютныя

„ дакладныя

„ хэмічна-тэхнічныя

„ адцэнтравыя

„ электрычныя

„ электрадынамічныя

Ветрамёр

Вёчны рухавік, матбр

МатЗрыя, субстйнцыя абсорбавальная вагбмая дыямагнэсавая хварббўная

586. Вешество

невесомое

Матэрыя невагбмая

587.       „

неорганнческое

„ неорганічная

588.       „

органнческое

„ органічная

589.       „

парамагннтное

„ парамагнэсавая

590.       ,

пластнчное

, плястьічная

591.       „

порнстое

„ субстйнцыя сіткаватая

592.       .

простое

„ простая

593.       „

радноактнвное

„ радыяактыўная

594.       „

рассенваюідее

„ расьсявйльная

595.       „

сложное

„ складаная

596.       „

текучее

„ цякўчая

597.       „

ферромагннт-

„ фэрамагнэсавая

 

ное

 

598.       „

упругое

„          прўгкая

599. Взанмная

днффузня

Узаёмная дыфўзія

600.       „

нндукцня

„ індўкцыя

601.       „ (ое)

перемеш,енне

„(ае) перамяшчэньне

602.       „

прнтяженне

„ прыцягнёньне

603.       „

растворенне

„ (ы) раствбр, рбшчын

604.       „

уравновешнва-

„ (ае) уроўнавйжваньне

 

нне

 

605. Взанмно уравновешнвать-

Узаёмна ўроўнаважвацца

ся

 

 

606. Взанмность тяготення

Узаёмнасьць цяжэньня

607. Взанмодействне

Узаемадзёяньне

608.          „

зарядов

„ '                  наббяў

609.          „

полюсов

„                   пблюсаў

610. Взвеснть

 

Узважыць

611. Взвешнванне

Узважваньне

612.        .

гндростатн-

„                       гідрастатычнае

 

ческое

 

613. Взвешенный

Узвйжаны

614. Взвешнвать

Узважваць

615. Взрыв

 

Выбух

616. Взрывная

волна

Выбухная хвйля

617. Взрывчатые вешества

„(ыя) матэрыі

618.        „

соедннення

„           злучэньні

619. Внбратар

 

Вібрйтар

620.       „

акустнческнй

„ акустычны

621.       „

Герца

„ Гэрца (Hertz)

622.       „

замкнутый

„         замкнўты

623.       „

открытый

„ адкрыты

624.       „

связанный

„ зьвязаны

625.       „

электрнческнй

„         электрычны

626. Внбрацнонный гальвано-

Вібрацыйны гальванбмэтар

метр

 

Слоўнік Фізычнае Тэрмінолёгіі

25

627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

640.

641.

642.

643.

644.

645.

646, 647.

648.

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

672.

Внбрацнонный мнкроскоп Внбрацня Внбрнровать Внброграф Вііденне Вііднмость Внднмые лучн „     размеры

Внднмый свет

Вннт

„ бесконечный

„ воздушный

„ коннческнй

„ мнкрометрнческнй

„ цнлнндрнческнй Вннтовая гайка

„      ось

,       передача

„      спнраль

, (ое) двнженне

„      перемешенне

„ (ой) ворот

.       пресс

Вннтообразный

Внсмутовая спнраль Внток

Внхревая лнння

„       'теорня атома

, (ое) двнженне

„ » кольцо „ „ пространство „ (ые)токн

Внхрь Включатель Включенне Влажность „               абсолютная

„         воздуха

„                относнтельная

Влнянне заряда

Внешнее давленне

„ поле „ тренне „ явленне

Внешняя рефракцня „ снла

Вібрацыйны мікраскбп Вібрацыя Вібравёць Вібрбграф Бёчаньне

Бйчымасьць, відбмасьць

Б£чныя, відомыя прамяні „ разьмёры „ (ае)сьвятлб

Шрўба

„ бяскбнцая

„ павётраная

„ конічная

„ мікрамэтрьічная

„ цыліндрычная Нашруббваная мутэрка

„                   вось

Шрўбавая перадача Шрубавётая сьпіраль Шрўбавы рух

„ (ае) перамяшчэньне

„ (ы) калаўрбт

„           прэс

Шрубападббны Бісмутавая сьпірйль Вітбк Віхравая лінія

„         тэбрыя ётома

.. (ы) рух

„ (öe) кблца

„(ая) прастбра

„ (ыя)т0кі Віхар, віхбр Уключальнік Уключэньне Вільгбтнасьць

„              абсолютная

„              павётра

„              аднбсная

Уплыў наббю Знадвбрны ціск

„ (ае) пбле

„           цёрцз, трэньне

„ (ая) зьява Знадворная рэфрёкцыя

„             сіла

 

       
 1. Внешняя теплопровод-

 

ность

 

674.

Внутреннее

давленне

675.

н

натяженне

676.

п

тренне

677.

п

рассенванне

678.

п

сопротнвленне

679.

„ (яя)

днффузня

680.

п     п

работа

681.

я      п

рефракцня

682.

Я     п

снла

683.

п     п

теплопроводность

684.

М     W

энергня

685.

Внутрнатомный

686.

Внутрнмолекулярный

687.

Вогнутая решетка

688.

Вогнуто-выпуклое стекло

689.

Вогнутое сфернческое

зеркало

 1. Вогнутое сфернческое стекло
 2. Вогнутость
 3. Водоем
 4. Водолаз картезнанскнй
 5. Водолазный колокол
 6. Водомерная трубка
 7. Водонапорная башня
 8. Водопровод
 9. Водопроводная труба
 10. Водородное ядро
 11. Водородный термометр
 12. Водоструйный насос
 13. „ разрядн-

тель

703.

Водяная

баня

704.

W

снрена

705.

»

турбнна

706.

п (ое)

колесо

707.

 

отопленне

708.

„ (ой) барометр

709.

п  ч

вольтаметр

710.

» »

двнгатель

711.

п п

насос

712.

Я  п

ннвелнр

Знадвбрная цеплаправбднасьць

Нутраньі ціск

„ (ое) нацяжэньне

„ „ цёрце, трэньне

„ „ расьсяваньне

„ „ супраціўлёньне, супбр

„ (ая) дыфўзія

„ „ раббта

, „ рэфрйкцыя

. „ сіла

„ „ цеплаправбднасьць

„ „ энэргія Унутрыйтомны Унутрымолекулярны Увагнўтая крата Увагнўта-пукатае шкло Увагнўтае сфэрычнае люстэрка

„ (ае) „ (ае) шкло

Увагнўтасьць Вадаём

Вадалйз картэзійнскі Вадалазны калпак Вадамёрная рўрка Ваданапбрная вёжа Вадаправбд

Вадаправбдная трубй Вадарбднае ядрб Вадарбдны тэрмбмэтар Вадаструмённая пбмпа „           (ы) распрыжнік

Вадзянйя ванна

„ сырэна

„ турбіна

„ (6е) кбла

„ аграваньне

„ (ы) барбмэтар

„ „ вольтамэтар

„ . рухавік, матбр

„ (ая) пбмпа

„ (ы) нівэлір

713:

Водяной пар

Вадзяная näpa

 

714.

,       пнрометр

„           пірбмэтар

 

715.

„       термометр

„ (ы) тэрмбмэтар

 

716.

„       уровень

„ „ рбвень

 

717.

„       эквнвалент

„ „ эквівалёнт

 

718.

„ (ые) часы

„ „ гадзіньнік

 

719.

Водяно-воздушный насос

Вадзяна-павётраная пбмпа.

 

720.

Возбуднтель волн

Узбуджйльнік хваляў

 

721.

Возбужденне колебаннй

Узбуджэньне ваганьняў

 

722.

Возвратный удар

Зварбтны ўдйр

 

723.

Воздух

Павётра

 

724.

Воздухоплаванне

Лётніцтва

 

725.

Воздушная баня

Павётраная ванна

 

726.

.                   перспектнва

„               пэрспэктьіва.

 

727.

„            почта

.               пбшта

 

728.

. (ое) огннво

„ (ае) вбгніва

 

729.

„      „ отопленне

„          . аграваньне

 

730.

„     . сверло

„         , сьвярдлб

 

731.

„     „ теченне

„ (ая) плынь

 

732.

Воздушный зазор

Павётраны празбр

 

733.

„                    калорнметр

„             калёрымэтар

 

734.

,             насос

„ (ая) пбмпа

 

735.

„             пнстолет

„ (ы) пісталёт

 

736.

„             тормаз

„ , тбрмаз

 

737.

„             шар

, . балён

 

738.

Возможная работа

Магчымая раббта

 

739.

Возннкновенне поля

Узьніканьне пбля

 

740.

Возрастаюшнй потен-

Узрастальны потэнцыйл

 

 

цнал

 

 

741.

Волна

Хваля

 

742.

„ акустнческая

„ акустычная

 

743.

„ барнческая

„ барычная

 

744.

„ блуждаюіцая

„ блукйльная

 

745.

. „ взрывная

„ выбухнйя

 

746.

„ вторнчная

„ другачная, другарёдная

„ гармонічная

 

747.

„ гармоннческая

 

748.

„ Герца

„ Гэрца

 

749.

750.

„ гнутня

„ затухаютая

„ згінаньня

„ згас4льная

 

751.

„ звуковая

„ гукавёя

 

752.

„ нзлучення

. радыйцыі

 

753.

„ наложенная

„ налбжаная

 

754.

„ незатухаюіцая

„ незгасальная

 

755.

756.

757.

„ несуіцая

» отраженная

„ падаюіцая

„ нясўчая

„ адбітая

„ пйдаючая

 

28

Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія.

758.

759.

760.

761.

762.

763.

764.

765.

766.

767.

768.

769.

770.

771.

772.

773.

774.

775.

776.

777.

778.

779.

780.

781.

782.

783.

784.

785.

786.

787.

788.

789.

790.

791.

792.

793.

794.

795.

796.

797.

798.

799.

800.

801.

Волна первнчная „ переломленная , плоская „ погоды

,, полярнзованная

„ поперечная

„ продольная

„ прямая

„ световая

„ сложная

„ стояшая

„ сфернческая

„ упругая

„ электромагннтная Волновая лнння

„        машнна

„        механнка

„        поверхность

„        снрена

„        скорость

„        теорня света

Волномер Волнообразное двнженне Волокннстая структура Волосная трубка Волосность Волчек

„ враіцаюіцнйся Волшебный фонарь Вольт

„ кулон

„ международный

„ нормальный Вольтаж

„ нскровой Вольтаметр

„          водяной

„          газовый

„          нодовый

„          медный

„          серебряный

Вольтампер Вольтметр

„         переменного

тока

Хваля пяршачная

„ пералбмленая

„ плбская

„ пагбды

„ полярызаваная

„ папярбчная

„ паўздбўжная

„ простая „ сьветлавая „ складйная „ стаячая „ сфэрычная „ прўгкая „ электрамагнэсавая Хвйлістая, хваляпадббная лінія

Хвалевая машына

„ мэханіка Хвалістая павёрхня Хвйлевая сыр$на

„          скбрасьць

„          тэорыя сьвятлй

Хвалямёр Хваляпадобны рух Валакністая структўра Валосная рўрка Валбснасьць Турок

„ вяpчäльны Проэкцыйны, магічны ліхтйр Вольт

„ кулён

„ міжнародны

„ нормйльны Вольтйж

„ іскравы Вольтймэтар

„             вадзяны

.              гйзны

„             ёдавы

„             медзяны

„             срэбны

Вольтампэр Вольтмэтар

„             перамённага тбку

         

820.

821.

822.

823.

824.

825.

826.

827.

828.

829.

830.

831.

832.

833.

834.

835.

836.

837.

838.

839.

840.

841.

 1. Вольтметр постоянного тока
 2. Вольтметр тепловой
 3. „ электростатн-

ческнй

 1. Вольтов столб
 2. „ (а) дуга
 3. „ „    „ звуча-

іцая

 1. „ „    „      говоря-

шая

 1. я    „      поюіцая
 2. Вольфрамовая ннть
 3. „ (ый) антнкатод
 4. Волюмометр
 5. Воронка
 6. я внхревая
 7. я волшебная
 8. я делнтельная
 9. я стеклянная
 10. Воронкообразный сосуд " Ворот „ вннтовой

Воспламеняемость Воспрннмчнвость „         магннт-

ная „            сетчаткн

Восходяіцнй ток Впаднна волны Врашательная днсперсня „     скорость

„               способ-

ность „ (ое) двнженне „ (ый) волчек „        „          днхронзм

„          .   момент

Враіцаться Вратенне „     аномальное

„       естественное

„       нскусственное

„       магннтное

„       мгновенное

„       молекулярное

Вольтмэтар сталага, пастаяннага тбку

„              цеплавы

„              электрастатычны.

Вбльтаў слуп Вбльтава дуга „   „          гучлівая

„          „   гаварлівая

,           „   сьпёўная

Вбльфрймавая нітка

„ (ы) антыкатбд Волюмбмэтар Лёйка, вір Вір віхравы Лёйка магічная

„ дзялільная

„ . шкляная Лейкападббная пасўдзіна Калаўрот

„ шрўбавы Успалымчывасьць Успрыёмлівасьць

в                    магнэсавая

„                   сеткаўніцы:

Пад'ёмны ток Запйдзіна хвалі Вярчйльная дыспэрсія „ скбрасьць „ здбльнасьць

» (ы) рух

я (ы) турбк

„ (ы) дыхроізм

„     „ момант

Вярцёцца, круціцца Вярчэньне

„        аномальнае

„        натуральнае

„        штўчнае

„        магнэсавае

„        імгнённае

я.       молекулярнае

30

Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія.

842.

843.

844.

845.

846.

847.

848.

849.

850.

851.

852.

853.

854.

855.

856.

857.

858.

859.

860.

861.

862.

863.

864.

865.

866.

867.

868.

869.

870.

871.

872.

873.

874.

875.

876.

877.

878.

Враіценне плоскостн полярнзацня „               равномерное

„        удельное

Вредное пространство Временный магнетязм Время „ абсолютное „ звездное „ колебаыяя „ международное „ месгное „      „ (по Эйн-

штэйну) „ относятельное „ регенерацяя „ релаксацнн „ солнечное „     „                 действя-

тельное

„          „        среднее

Всасываняе

Всасываюіцяй насос

Всемярное тяготеняе Встречные колебаняя Вторячная обмотка

,           реакцяя

„ (ое) язлученяе

„ (ые)лучя

„ (ый)проводняк

„ „ спектор

„      „ элемент

Второе начало термодннамнкя

Второй закон двяженяя Выключатель

„             автоматяче-

скяй

„                    двуполюсный

„            масляный

„            многополюс-

яый

„            моменталь-

ный

Вярчэньне рбўніцы полярызацыі „                 роўнамёрнае

„           спэцыфічнае

Шкбдная прастбра Часбвы магнэтызм Час

„ абсолютны

„ збрны

„ ваганьня

„ міжнародны

„ мясцбвы

„ (павбдле Эйнштэйна)

„ аднбсны

„ рэгенэрацыі

„ рэляксацыі

„ сонечны

„       „      сапрйўдны

„       „      сярэдні

Усбсваньне; паглынаньне Усбсная помпа Сусьвётнае цяжэньне Сустрэчныя вагйньні Другачная, другарйдная абмбтка

„            рэакцыя

„            радыяцыя; праме-

нявйньне

„ (ыя) прамяні

„ (ы) праваднік

„ „ спэктар „ „ элемэнт Другі прынцып тэрмадынамікі

Другі закбн рўху Выключйльнік

„                  аўтаматьічны

„                 двухпблюсны

„                 аліўны

„                         многапблюсны

„                 імгнённы

879.    Выключатель однополюсный

880.        „          ступенчатый

881.         „          трехполюс-

ный

882.    Выключенне

883.        в           тока

884.        в           цепн

885.    Вынужденные колебання

886.    Выпрямнтель

887.          в     вентнльный

888.         „      газовый

889.          в      катодный

890.          в    механнческнй

891.          в      моторный

892.          в     рентгенов-

скнй

893.          „       ртутный

894.          ,      содовый

895.          в    электролнтн-

ческнй

896.    Выпукло-вогнутая лннза

897.    Выпуклое сфернческое

Выключальнік аднапблюсны

„                 ступёньчасты

„                 трохпблюсны

Выключэньне „       тбку

„                 ланцугй

Вымушаныя вагйньні Выпрастач

,            вэнтыльны

„           гйзны

„            катбдны

,            мэханічны

„           матбрны

„           рэнтгёнавы

„            жывасрэбны

.            сбдавы

„            электралітычны

Пуката-ўгнўтая лінза

Пукйтая сфэрычная люстэрка

 

осрКаЛО

898.    Выпуклое сфернческое стекло

899.    Выпуклость

900.    Высокнй тон

901.    Высота звука

"02. о полета

903.    Высшне гармоннкн

904.    Высшне гармоннческне тона

905.    Вязкнй гнстерезнс

906.    Вязкость

907.     в       газа

908.     в       жндкостн

„ (ае)        „ (ае) шклб

Пукатасьць

Высбкі TÖH

Вышыня гўку в        палёту

Вышэйшыя гармбнікі

Вышэйшыя гармонічныя тбны

Глёйкі, вязкі гістэрэзыс Глёйкасьць, вйзкасьць л -                          газу

„                   „                           вйдкасьці

 

         

г.

909.

Газ

Газ

910. Лі і

 

благородный

W

індыфэрэнтны

911.

п

гремучнй

л

грымўчы

912.

п

ндеальный

п

ідэйльны

913.

п

-нон

п

-іён

914.

»

реальный

п

рэяльны

 1. Газ рудннчный
 2. „ светнльный
 3. „ совершенный
 4. „ электронный
 5. Газовая ванна
 6. . гармоннка
 7. . горелка
 8. „ лампа
 9. „ машнна
 10. „ постоянная
 11. „ (ое) освеіценне
 12. „ „ состоянне
 13. „(ые)законы
 14. „(ый)аналнз
 15. „ „ выпрямнтель
 16. „ „ днлатометр
 17. „ „ ннднкатор
 18. „ „ калорнметр
 19. „ „ кран
 20. „ „ мотор
 21. „ „ пнрометр
 22. „ „ самовыключатель
 23. „ „ термометр
 24. „ „ элемент
 25. Газомер
 26. Газометр
 27. „ уннверсальный
 28. Газообразный
 29. Гайка
 30. , вннтовая
 31. Гален
 32. Галеннтовый детектор
 33. Галнлеева труба'
 34. Гало
 35. „ большое
 36. „ малое
 37. Гальваннзацня
 38. Гальваннческая ванна
 39. „ нндукцня
 40. „ полярнза-

цня

 1. „ (нй)   ток
 2. „ „    элемент
 3. Гальваномагннтные явлення
 4. Гальванометр

Газ руднёвы

„ сьвяцільны

„ дасканалы

„ электрбнны

Газная ванна

„ (ы) гармбнік

„    пальнік

„ лямпа

„    машына

„ сталая, пастаянная

„(ае)асьвятлёньне

„(ы) стан

„ (ыя) закбны

„ „ аналіз

„ „ выпрастач

„ „ дылятомэтар

„ „ індыкатар

„ „ калёрымэтар

„ „ крант

„ „ матбр, рухавік

„ „ піромэтар

„ „ самавыключйльнік

„ „ тэрмомэтар

„ „ элемэнт

І'азамёр

Газбмэтар

„ унівэрсальны

Газавідны

Мутэрка

„ шрўбавая

Галён

Галенітавы дэтэктар

Галілёева труба

Галё

„ вялікае

„ малбе

Гальванізацыя

Гальванічная вйнна

„ індўкцыя

„ полярызацыя

„         (ы) ток

„         „ элемэнт

Гальванамагнэсавыя зьйвы

Гальваномэтар

959. Гальванометр абсолютный

Гальванбмэтар абсолютны

 

»OU.

»

961.

аперноднческнй

я

апэрыёдьічны

 

астатнче-

»

астатычны

 

962.

п

963.

С\г> і      п

скнй баллнстнческнй

 

балістйчны

 

бнфнлярный

»

біфілярны

 

964.

я

965.

броннрованный

п

панцырны

 

вертнкальный

н

вэртыкйльны

 

966.

я

 

внбрацнон-

м

вібрацыйны

 

967.

»

ный днфферен-

»

дыфэрэнцыйл-

 

968.

969.

970.          "

цнальный

 

ны

 

зеркальный

люстраны

 

панцырный перноднче-

п

панцырны пэрыёдычны

 

971.

скнй петлевой

п

петлявьі

 

972.          ”

с враіцаю-

п

з пакрутнбю

 

973.

п

шейся рамкой

 

рамкаю

 

с подвнж-

»

з рухомаю

 

974.

0

ной катушкой

 

шпўлькаю

 

с подвнж-

я

з рухбмым

 

 

ным магнн-

 

магнэсам

 

975.

том

с подвнж-

п

з рухбмым

 

976.

ным током

 

тбкам

 

с пронз-

 

з адвбльнаю

 

977

978           ”

979.          ”

п

вольною шкалою

 

шкалёю

 

co стрелкой

п

з стрйлкаю

 

струнный

п

стрўнны

 

уннверсальный

я

унівэрсйльны

 

980.

W

 

чувствнтельный

»

чўлы

 

 

 

981 • Гальванометрнческая по-

Гальванамэтрычная стйлая,

 

__  стоянная

 

пастаянная

 

Гальванопластнка

Г альванаплястыка

 

9°3Гальваноскоп

 

Гальванаскбп

 

 

984. »

ертнкальный

я

вэртыкйльны

 

985.

Гальваноскоп горнзон-

Гальванаскбп гарызантальны,

 

 

 

тальный

пазёмны

 

 

986.

„                 чувствн-

тельный

„                 чўлы

 

 

987.

Гальваностегня

Гальванастэгія

 

 

988.

7-гамма-лучн

7-гама-прамяні

 

 

989.

Гамма

Гйма

 

 

990.

„ гармоннческая

„ гарманічная

 

 

991.

„ днатоннческая

„ дыятанічная

 

 

992.

„ мажорная

„ мажбрная

 

 

993.

„ мелоднческая

„ мэлёдычная

 

 

994.

„ мннорная

„ мінбрная

 

 

995.

„ темпернрованная

„ тэмпэраваная

 

 

996.

„ уравненная

„ зрбўненая

 

 

997.

„ хроматнческая

„ хроматычная

 

 

998.

Гармоннка газовая

Гармонік газны

 

 

999.

„           (н) высшне

„ (і) вышэйшыя

 

 

1000.

Гармоннческнй аналнз

Гарманічны анйліз

 

 

1001.

„                  тон

тон

 

 

1002.

„                  (ое) двн-

»           РУХ

 

 

 

женне

 

 

 

1003.

„                  (ое) коле-

„ (ае) ваганьне

 

 

 

банне

 

 

 

1C04.

„                  (ое) коле-

„ (ы) вагальны рух

 

 

 

бательное двнженне

 

 

 

 

 

1005.

Гаусс (едяннца)

Гаўс (адзінка)

 

 

1006.

Гауссово положенне

Гйўсава палажэньне, тэза

 

 

1007.

„                 » вто-

„                  „          другбе

 

 

 

рое

 

 

 

1008.

»                 »     П е р -

„                  „          пёршае

 

 

 

вое

 

 

 

1009.

Гектоваттчас

Г эктават-гадзіна

 

 

1010.

Гелнконд

Гэлікбід

 

 

1011.

Гелностат

Гэліостат

 

 

1012. Гематометр

Гэматбмэтар

 

 

1013.

Генератор

Генэратар

 

 

1014.

,         дуговой

„ дугавьі

 

 

1015.

„         затухаюшнх

„ загасальных хваляў

 

 

 

волн

 

 

 

1016.

„         нскровой

„ іскравы

 

 

1017.

„         катодный

„ катбдны

 

 

1018.

.         ламповый

„ лймпавы

 

 

1019.

„         незатухаюшнх

„ незгасйльных хваля;

 

 

 

волн

 

 

 
             

 

 1. Генераторный газ ‘021. Генерацня

Ю22. Генернрованне

*023.           „ обратное

 1. Генрн (еднннца)

Ю25. Геометрнческая оптнка 026.       „          (лй) луч

'027.            „   (ое) про-

стран-

 1. 1029. ЮЗО. Ю31. 1032. ЮЗЗ. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042.
 2. 1044. 1045. 1046.
 3. 1048. 1049. 1050.
 4. 1052.

1053.

1054.

1055.

1056.

1057.

1058.

ство Герметнческн Геронов фонтан . шар

Гетерогенная реакцня Гетероднн Гетероморфнзм Гефнера лампа „ якорь Гнбкость Гнгрограф Гнгрометр „          абсолютный

„          весовой

„          волосяной

„          с гнгроскопн-

ческнм телом „       с точкой росы

Гнгрометрня Гнгроскоп Гнгроскопнческое тело Гндравлнка Гндравлнческая машнна ,          энергня

„ (нй) мех ,         „ пресс

„            „ пресс

беспоршневый .           „ таран

»         (ое) давле-

нне Гндродннамнка Гндродннамнческнй „ (ое) давленне Гндрометр

Генэратарны газ Генэрацыя Генэраваньне „ адварбтнае

Гэнры (адзінка) Геамэтрычная бптыка „ (ы) прамёнь „ (ая) прастбра

Гэрмэтычны

Гэрбнаў фонтан

, (ва) гала Гэтэрагённая рэакцыя Гэтэрадын Гэтэраморфізм Гэфнэрава лймпа

„ (аў) якар, анкер Гібкасьць Гігрбграф Гігрбмэтар

„         абсолютны

„         вагавы

„         валасяны

„         з гіграскапічным

цёлам

„         з пўнктам расы

Гіграмэтрыя Гіграскбп Гіграскош'чнае цёла Гідраўліка Гідраўлічная машына

„ энэргія

„       (ы)  мех

„         »  прас

„         „   прас бессаўгачны

,          „   таран

„         „   Ціск

Гідрадынаміка Гідрадынамічны , Ціск

Гідрбмэтар

1059. Гядрометрнческне весы

Гідрамэтрычныя вагі

1060. Гяцрометрня

1061. Гядромеханнка

1062. Гядростатяка

1063.  Гндростатнческяй парадокс

1064.            „        (ое) взве-

шнванне

1065.            „           . давле-

нне

1066.  Гндростатяческне весы

1067.              ,              зако-

Гідрамэтрыя

Гідрамэханіка Гідрастатыка Гідрастатычны парадбкс

„ (ае) ўзважваньне

„ (ы) ціск

Гідрастатычныя вагі

„                     законы

1068. Гндроэлектрнческая станцня

1069. Гядроэлектрнческнй ток

1070. Гнперболнческая завнснмость

1071.              „            орбнта

1072. Гяпотеза

1073.      „      атомнстнческая

1074.      „      внхревая

1075.      „      дуалнстнческая

1076.     „      молекулярная

1077.      „      молекулярных

магнятов

1078.     „      световых кван-

тов

1079.      „      уннтарная

1080. Гнпотезы эфнра

1081. Гнпсометр

1082. Гяпсотермометр

1083. Гнроскоп

1084. Гяроскопнческая железная дорога

1085. Гнроскопнческая теорня эфяра

1086. Гнроскопнческнй компас

1087. Гнростат

1088. Гяростатнческнй маятннк

1089. Гнроэдряческая форма

1090. Гяря

1091. Гнстерезнс

Гідраэлектрычная станцыя

„                (ы) ток

Гіпэрболічная залёжнасьць

.                 орбіта

Гіпбтэза

„       атомістычная

„       віхравая

„       дуалістычная

„       молекулярная

„       молекулйрных магнэ-

саў

„       сьветлавых квантаў

„       унітарная

Гіпбтэзы этару

Гіпсбмэтар

Гіпсатэрмомэтар

Гіраскбп

Гіраскапічная чыгўнка

„          тэбрыя этару

Гіраскапічны кбмпас Гірастат

Гірастатычны махавік, вагальнік

Гіраэдрычная фбрма Гіра

Гістэрэзыс

1092.

Гнстерезнс вольтовой

 

1093.

 

дугн вязкнй

 

1094.

п

днэлектрн-

 

1095.

 

ческнй магннтный

 

Ю96.

п

магннтно-уп-

 

1097.

п

ругнй упругнй

 

1098.

»

электрнчес-

 

1099.

кнн

Гнтторфа пространство

 

1100.

Главная

днафрагма

 

1101.

п

магннтная ось

 

1102.

 

опнческая ось

 

1103.

я

поперечная

 

1104.

 

аберрацня продольная

 

1105.

(ое) сеченне

 

1106.

V

„        „ крнс-

 

1107.

п

талла

„ фокусное

 

1108.

п

расстоянне (ый) азнмут

 

1109.

М

„ коэффнця-

 

1110.

я

ент расшнрення

„ раднус крн-

 

1111.

>1

внзны

„ угол паде-

 

U12.

 

ння

„ фокус

 

1113.

Главные

плоскостн

 

П14.

п

точкн

 

H15. 1116. H17.

Гладкая

поверхность

 

Глазное

зеркало

 

м

стекло

 

H18. 1119.

Г нутне

бруса

 

1120.

1121.

1122.

»

консолн пластннкн

 

Говорная труба

 

1123.

Годограф

 

1124.

1125.

Голбс

Голосовая связка

 

U26.

п

шель -

 

         

Гістэрэзыс вбльтавай дўгі

„ вязкі

„ дыэлектрычны

„ магнэсавы

„ магнэса-прўгкі

„ прўгкі „ электрычны

Гітбрфава прастбра Галбўная дыяфрагма , магнэсавая вось

„       оптычная вось

„       папярбчная абэрацыя

„       паўздбўжная

„       (ае) сячэньне

„       „           „ крыш*

таля

„ (ая) фбкусная адлёгласьць

„       (ы)   азымут

„         ,    коэфіцыёнт рас-

шырэньня

„         „   радыус крывізны

„         „    кут пйданьня

„         „   фбкус

Галбуныя рбўніцы „ пўнкты

Глйдкая павёрхня

Вбчная люстэрка

„(е) шклб

Гнуцьцё ,,     брўса

„  консблі

„ пластка

Гаварная трубй

Годбграф

Гблас

Галасавы вяз

„ (ая) шчыліна

1127. Голосовой аппарат

1128. Гомоцентрнческнй луч

Галасавы апарат

Гомацэнтрычны прамёнь

1129. Гоннометр

Гонібмэтар

1130. Горелка

Пальнік

1131.    „        Бунзена

„ Бўнзэнаў

1132. Горенне

Гарэньне

1133.    „        беспламенное

„ бяспблымнае

1134. Горнзонтальная днсперсня

Гарызантальная, пазёмная дыспэрсыя

1135.          „            плоскость

„                     рбўніца

1136.          „            составля-

юіцая

„                             складёльная

1137.          „            (ое) на-

правленне

„                 (ы) кірунак

1138. Горнзонтальность уровня

Гарызантёльнасьць, пазёмнасьць рбўня

1139. Горнзонтальный гальваноскоп

Гарызантальны, пазёмны гальванаскбп

1140.          .               маятннк

„                     махавік, ва-

гальнік

1141. Гороптер

Гороптэр

1142. Горючая смесь

Гарўчая мешаніна, сумесь

1143.    „ (нй) газ

„ (ы) газ

1144.    „     „ матернал

. „ матар'ял

1145. Гравнтацнонная постоянная

Гравітацыйная стйлая, пастаянная

1146.          „ (ое) поле

» (ае) поле

1147. Гравнтацнонные весы

„ (ыя) вагі

1148.          „ (ый) маятннк

, (ы) махавік, вагйльнік

1149.          ,         „ элемент

„             „ элемэнт

1150. Гравнтацня

ГравітАцыя

1151. Граднент.

Градыёнт

1152.   „ барометрнческнй

„ барамэтрьічны

1153.     „ давлення

„ ціску

1154.    „ потенцнала

. потэнцыялу

1155.    „ термнческнй

. тэрмічны

1156.    „ электрнческнй

, электрьічны

1157. Градунрованне

Градуяваньне

1158. Градус

Грёдус

1159. Грамм

Грам

1160.    „ атом

„ -атом

1161.     „ -вес

. вагё

1162.    „ -калорня

„ калёрыя

1163.     „ -масса

„ мёса

1164.     „ молекула

„ молёкула

Слоўнік Фізычнае Тэрмінолёгіі.

 

1165.

1166.

1167.

1168.

1169.

1170.

1171.

1172.

1173.

1174.

1175.

1176.

1177.

1178.

1179.

1180.

1181.

1182.

1183.

1184.

1185.

1186.

1187.

1188.

1189.

Грамм снла

„ -теоретнческнй „ -эквнвалент Граммовой разновес Граммо сантнметр Граммофон.

Граннца атмосферы Графнк двнження Г рафнческая завнснмость Графнческнй метод , (ое) нзображенне

Гребень волны Грёмучнй газ Гроза

Грозовое электрнчество

„         явленне

„ (ой) переключатель „ „ разряд „ „ разрядннк

Грозоотметчнк Громоотвод „          с нскровоз-

буднтелем „      „ реле

Группа волн Групповая скорость

Грам сіла

„ -тэорэтычны

„ -эквівалёнт Грамавая рознавёга Грама сантымэтар Грамафбн Граніца атмасфэры Грйфік рўху Графічная залёжнасьць Графічны мэтод

„ вббраз

Грэбень хвёлі Грымўчы газ Грымбты, навальніца Грымбтная электрычнасьць „                   зьява

, (ы) пераключёльнік „ (ае) распрыжэньне „ (ы) распрыжнік

Грымбтаадзначнік Пярунаадвод, громаадвод „          з іскраўзбу-

джальнікам „     „ рэлё

Грўпа хва.ляў Групавая скбрасьць

 

 

д

 

 

1190.

1191.

1192.

1193.

1194.

1195.

1196.

1197.

1198.

1199.

1200.

1201.

Давнть

Давленме

„        акустнческое

„        атмосферное

„               барометрнчес-

кое

„        боковое

„        внешнее

„        внутреннее

„        внутрн жнд-

костн

„        волны

„        гндравлнче-

ское

„        гндродкнамн-

ческое

Ці'снуць

Ціск

„ акустычны

„ атмасфэрны

„ барамэтрычны

„ ббчны

„ знадвбрны

„ нутраны

„ унутры вадкасьці

„ хвалі

„ гідраўлічны

„ гідрадынамічны

 

1202. Давленне гндростатнчес-

Ціск гідрастатычны

 

кое

 

1203.      „        жндкостн на

, вйдкасьці на днб пасў-

 

дно сосуда

дзіны

 

1204.      „        жндкостн на

„          „        сьцёнкі „

 

стенкн сосуда

„ гукавых хваляў

 

1205.      „        звуковых волн

 

1206.      „        крлтнческое

„ крытычны

 

1207.      „        лучнстой энер-

„ прамяністае энэргіі

 

гнн

 

 

1208.      „        молекулярное

„ молекулярны

 

1209.      „        нормальное

„ нармёльны

 

1210.      „        осмотнческое

„ осмотычны

 

1211.               паров

„ пйры

 

1212.      „        парцнальное

„ парцыйльны

 

1213.      „        под поверх-

„ пад павёрхняй вадкасьці

 

ностью жндкостн

 

 

1214.      »       потока

„ струмёня

 

1215.      „        раднацнн

„ радыяцыі

 

1216.      „        растворення

„ растварэньня, рашчыненьня

 

1217.      „        расшнраюіце-

„ расшыральнае матэрыі,

 

гося вешества

матэрыі ў часе расшырэньня, рбсшыру

 

1218.      „        света

„ сьвятла

 

1219.      „        сннзу вверх

„ зьнізу ўверх

 

1220.      „        тела на окру-

„ цёла на атачэньне

 

жаютую среду

 

 

1221. Дагерротнпня

Дагератыпія

 

1222. Дагерротнпы

Дагератыпы

 

1223. Дальнодействне

Дальнадзёяньне

 

1224. Дальнодействуюіцая снла

Дальнадзёйная сіла

 

1225. Дальнозоркость

Дальназрбчнасьць

 

1226. Дальномер

Дальнамёр

 

1227.      „          стереоскопн-

„ стэрэаскопічны

 

ческнй

 

 

1228. Дальтоннзм

Дальтонізм

 

1229. Двнгатель

Рухавік, матбр

 

1230.      „        вечный

„         вёчны

 

1231.      „            „ второго

„             „ другбга рбду

 

рода

,              „ пёршага „

 

1232.      „            „ первого

 

рода

„         нутранбга згараньня

 

1233.      „        внутреннего

 

сгорання

 

 

1234.

Двнгатель водяной

Рухавік вадзяны

 

1235.

1236.

1237.

„        паровой

„        тепловой

„                электрнческнй

„        паравьі

„        цеплавы

„        электрычны

 

1238.

1239.

Двнгательная снла Двнженне

Рўхальная сіла Рух

 

1240.

1241.

„        абсолютное

„        аперноднчес-

кое

„ абсолютны

„ апэрыёдычны

 

1242.

„         Броуново

„ Брбўнавы

 

1243.

„         вннтовое

„ шрубавы

 

1244.

„ внутрнатомное

. унутрыйтомны

 

1245.

„ волнообразное

„ хвалявйты

 

1246.

„                 враіцательное

„ вярчёльны

 

1247.

1248.

„                гармоннческое

„                гнперболнчес-

кое

„ гарманічны

„ гіпэрболічны

 

1249.

1250.

1251.

„         затухаюіцее

колебательное

„        ннтермолеку-

лярное „         ннтрамолеку-

лярное

„ згасйльна-вагальны

„ інтэрмолекулярны

, інтрамолекулярны

 

1252.

„ нрротацнонное

„ іротацыйны

 

1253.

„         кажутееся

„ зданьнёвы

 

1254.

„         Кеплерово

„ Кёплераў

 

1255.

„                 колебательное

. вагальны

 

1256.

„                крнволлнейне

„ крывалінёйны

 

1257.

„         круговое

„ кругавы

 

1258.

„         молекул

„ молёкулаў

 

1259.

1260.

„         наклонно бро-

шенных тел

„         неравномер-

ное

„ нахільна-кінутых цел

„ няроўнамёрны

 

1261.

„                  несвободное

„ нявбльны

 

1262.

1263.

„                 относнтельное

„                 параболнчес-

кое

„ аднбсны

„ параболічны

 

1264.

„          переменное

. пераменны.

 

1265.

„          переносное

„ пераносны

 

1266.

„                 перноднческое

„ пэрыёдычны

 

1267.

1268.

„          под влняннем

постоянной снлы

„          под влняннем

„ пад уплывам пастаяннай сілы

„              „ сілы цяжару

 

             

снлы тяжестн

1269. Двнженне по наклонной

Рух па нахіленай рбўніцы

 

плоскостн

1270.

„          поперечное

„ папярочны

1271.

1272.

1273.

„         попятное

„         поступатель-

ное

„         прынужден-

ное

„ адступйльны паступНльны „ прымўшаны

1274.

„          проводннка

, праваднікё

1275.

„          простое

„ просты, або нескладаны

1276.

1277.

1278.

„         прямое

„         прямолнней-

ное

„         равнозамед-

ленное

, просты

„ просталінёйны

„ роўнапавольнены

1279.

1280.

1281.

„         равномерное

„         равнопере-

менное

„         равноуско-

ренное

„ роўнамёрны

„ роўназьмённы

„ роўнапаскбраны

1282.

„                  рефлектнвное

„ рэфлектьіўны

1283.

1284.

„         свободное

„         сннусондаль-

ное

„ вольны

„ сынусаідальны

1285.

„          сложное

„ складйны

1286.

„          сннзу вверх

„ зьнізу ўверх

1287.

1288.

„          спнральное

„          статнстнчес-

кое

„ сьпіральны

„ статыстычны

1289.

„          ускоренное

„ прыскбраны

1290.

,                  центральное

„ цэнтральны

1291.

1292.

„                 центробежное

„         центростре-

мнтельное

„ адцэнтравы

„ дац^нтравы

1293.

„                 элнптнческое

„ ЭЛІПТЬІЧНЫ

1294.

Двнжуіцая снла

Рухбвая сіла

1295.

1296.

1297.

1298.

1299.

1300.

Двойная снрена

,        труба

„ (ое) преломленне

„ (ой) магннтный слой

„ „ обмен в растворах

„ „ электрнческлй слой

Падвбйная сырэна

„            труба

„ (ае) пераламлёньне

„ (ы) магнэсавы слой, пласт

„            абмён у раствбрах

„            электрычны слой,

пласт

 1. Двояковогнутая лннза Падвойнаўгнўтая лінза
 2. Двояковыпуклая лннза
 3. Двуколенная трубка
 4. Двуосный крысталл
 5. Двупреломляюіцая прнзма
 6. Двухфазный ток
 7. Двухцнлнндровый воздушный насос
 8. Действне
 9. „ на расстояннн
 10. Действне н протнводействне
 11. Действнтельное двнже-

 

женне

1312.

„               нзображе-

 

нне

1313.

„               отраженне

 1. „(ый)газ
 2. „ „ фокус
 3. Действуюіцая высота ан-

 

 

тенны

1317.

 

емкость

1318.

 

разность

 

 

потенцна-

 

 

лов

1319.

я

самонндук-

 

 

цыя

1320.

я

снла

1321.

»

(ее) значенне

1322.

W

„ сопротнв-

 

 

ленне

 1. Декллнатор
 2. Декремент
 3. „ затуханля
 4. „ логарлфмлчес-

клй

 1. Деленле механлческое
 2. Деллмость тел
 3. Деллтельная воронка
 4. Деллтельная ллнейка
 5. „ машлна
 6. „ (ый) круг
 7. Деллтель напряження
 8. Дензлметр
 9. ■ „ днфференцн-

43

Падвойнапукатая лінза Двухкалённая рўрка Дзьвюхвбсны крышталь

Двойчыпералбмчая прызма Дзьвюхфазны ток Двухцыліндравая павётраная пбмпа

Дзёяньне „ на адлёгласьці

Дзёяньене і процівадзёяньне

Рэчаісты рух

„ вобраз

„ (ае) адбіцьцё, адлюстраваньне

„         газ

„         фбкус

Дзёйная вышыня антэны

„ ёмнасьць

„ рбзьніца потэнцыйлаў

„ самаіндўкцыя

„ сіла „(ае)значэньне

„ „ супраціўлёньне, (ы.)/ супор

Дэклінатар Дэкрэмэнт „ згасёньня

, лёгарытмічны

Падзёл мэханічны Падзёльнасьць цел Дзялільная лёйка Дзялільная лінёйка „ машына „ (ы) круг

Дзёльнік напружэньня: Дэнзымэтар

альны

Дынзымэтар дыфэрэнцыяльны

1336. Деполярнзатор

Дэполярызатар

1337. Деполярнзацня

Дэполярызацыя

1338.          „        электродов

„                электрбдаў

.1339. Депрессня

Дэпрэсія

1340. Дестлляцня воды

Дэстыляцыя вады

1341. Десятлчная свеча

Дзесятковая сьвёчка

1342.          „        слстема мер

„                сыстэма мёраў

1343.          „(ые)весы

„ (ыя) вагі

1344. Детектор

Дэтэктар

1345.      „ крлсталллческлй

„            крышталевы

1346.      „ ламповый

„            лямпавы

1347.      „ магнлтный

,             магнэсавы

1348.      » электрлческлй

„            электрычны

1349. Детермлнант тока

Дэтэрмінйнт тбку

1350. Дефлегматор

Дэфлегматар

1351. Деформацля

Дэформацыя

1352.      „        ллнейная

„            лінёйная

1353.      ,        неупругая

„            няпрўгкая

1354.      „        об'ёмная

„            аб'емная

1355.      „        остаточная

„            астёчная

1356.      „        поперечная

„            папярбчная

1357.     „        прл всесторон-

нем сжатлл

1358.     „        „ всесторон-

нем расшлренлл

„            пры ўсябочным

сьціску

„              „ ўсябочным

расшырэньні

1359.      „        продольная

„            паўздбўжная

1360.      „        упругая

„            прўгкая

1361. Деформлруюіцая слла

Дэформбўчая сі'ла

1362. Децлметр

Дэцымэтар

1363. Длаграмма

1364.      „        векторная ко-

лебаннй

1365. Длаграмма лндлкаторная

Дыягрёма

„        вэктарная вагйньняў

Дыягрёма індыкатарная

1366. Длаллз

Дыяліз

1367. Длаллзатор

Дыялізатар

1368. Днамагннтное тело

Дыямагнэсавае цела

1369. Дламетр молекулы

Дыямэтар молёкулы

1370. Длапозлтлв

Дыяпозытыў

1371. Днатоннческая гамма

Дыятонічная гама

1372. Днафрагма

Дыяфрагма

1373.        „        главная

„            галоўная

1374. Днвергенцня

Дывэргёнцыя

1375. Длвлзор

154

Дывізор

1376. Днзель

1377. Днлатограф

 

1378.

Днлатометр

 

1379.

„            весовой

 

1380.

,             газовый

 

1381.

Днморфнзм

 

1382.

Днна

 

1383.

Дннамнка

 

1384.

Дннамнческая мера

 

1385.

„                постоян-

ная

 

1386.

„                характе-

рнстнка (вольтовой дугн)

 

1387.

.                энергня

 

1388.

„ (не) весы

 

1389.

„ (ое) действне

 

1390.

„           . поле

 

1391.

„           „ равновесне

 

1392.

„           „ свойство

матернн

 

1393.

„           „ сравненне

 

1394.

Дннамо-машнна

 

1395.

„           » пере-

менного тока

 

1396.

„           „        посто-

янного тока

 

1397.

Дннамометр

 

1398.

Днносантнметр

 

1399.

Дннатрон

 

1400.

Дноптрня

 

1401.

Днполь

 

1402.

Днрнжабль

 

1403.

Днсгрегацня

 

1404.

Днск

 

1405.

Днсперсня

 

1406.

„                   аномальная

 

1407.

„           в данном

месте спектра

 

1408.

„                   враіцательная

 

1409.

„           горнзон-

тальная

 

1410.

„           звуковая

 

       

Дызэль

Дылятбграф

Дылятбмэтар

„              вагавы

„              газны

Дыморфізм

Дына

Дынаміка

Дынамі'чная мёра

„          пастаянная, сталая

,          характарыстыка

(вольтавай дугі)

„ энэргія

„ (ыя) вагі

„ (ае) дзёяньне

„ „ пбле

„ (ая) роўнавага

„      „   ўласьцівасьць ма-

тэрыі

„ (ае) параўнёньне Дынама-машына

„           ,        перамённага

току

„           „       пастаяннага,

сталага току

Дынамбмэтар

Дынасантымэтар

Дынатрбн

Дыёптрыя

Дыполь

Дырыжабль

Дысгрэгацыя

Дыск

Дыспэрсія

„ аномёльная

„          у даным мёсцы

спэктра

„          вярчёльная

„          гарызантальная,

пазёмная

„          гукавйя

46

Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія.

1411.

Днсперсня наклонная

Дыспэрсія нахіленая

1412.

„           нормальная

„             нармйльная

1413.

„           относнгель-

ная

„             адносная

1414.

.            прекреіцен-

ная

„             скрыжаваная

1415.

„           полная

„             пбўная

1416.

„           света

сьвятла

1417.

„           спектра

„             спэктра

1418.

„           частная

,             няпбўная, часьцін-

ная

1419.

„           эпнполнче-

ская

„             эпіполічная

1420.

Днссонанс

Дысонанс

1421.

Днссоцнацня

Дысоцыяцыя

1422

„               водных

растворов

„                вадзяных раствб-

раў

1423.

„                электро-

лнтов

„              электралітаў

1424.

Днссоцннрованный пар

Дысоцыявйная пара

1425.

Днфференцнальное уравненне двнження

Дыфэрэнцыйльнае раўнаньне рўху

1426.

Днфференцнальный гальванометр

Дыфэрэнцыйльны гальванбмэтар

1427.

Днфференцнальный дензнметр

„                               дэнзьімэтар

1428.

Днфференцнальный калорнметр

„                               калёрымэтар

1429.

Днфференцнальный термометр

,                               тэрмбмэтар

1430.

Днффракцнонная решетка

Дыфракцыйная крйта

1431.

Днффракцнонная решетка для большнх длнн волн

п                       » для вя-

вялікіх даўжынь хвйляў

1432.

Днффракцнонная решетка отражательная

,                        , адбівйль-

ная

1433.

Днффракцнонная решетка отражательная вогнутая

„                        „ адбіваль-

ная ўгнутая

1434.

Днффракцнонная решетка отражательная плоская

„                        „ адбівйль-

ная плоская

1435. Днффракцнонная ре-

Дыфракцыйная крата ступеньчйстая

 

 

шетка стуленчатая

 

1436.

Днфракцнонная теорня радугн

„ (ая) тэбрыя вясёлкі

 

1437.

Днффракцнонный гальванометр

„ (ы) гальванбмэтар

 

1438.

Днффракцнонный спек-

„ „ спэктар

 

1439.

Днффракцня

Дыфрйкцыя

 

1440.

„            звука

»             Гўку

 

1441.

„             от края

іцелн

„              ад краю шчыліны

 

1442.

„             от края

„               „       „ экрйна

 

1443.

экрана

,              рэнтгёнавых пра-

 

„             рентгенов-

 

 

скнх лучей

мянёў

 

1444.

„             света

„              сьвятлй

 

1445.

„             Фраунго-

фера'

, Фраўнгбфэрава

 

1446.

„             Френеля

„              Фрэнэлева

 

1447.

„             через малые

,              праз малыя адтў-

 

 

отверстня

ліны, атвбрыны Дыфўзнае адбіцьцё, адлюстраваньне

 

1448.

Днффузное отраженне

 

1449.

Днффузня

Дыфўзія

 

1450.

„            внутренняя

.           нутраная

 

1451.

„             газов

„           гйзаў

 

1452.

„            жндкостей

„           вадкасьцяў

 

1453.

л             нонов

„           іёнаў

 

1454.

„             коллондов

„           колёідаў

 

1455.

„             металлов

„           мэталаў

 

1456.

„                    поверхност-

ная

„           павёрхневая

 

1457.

„             слабых рас-

„           слйбых раствораў

 

1458.

творов

 

 

„             твердых тел

„           цьвёрдых цел

 

1459.

Днффунднровать

Дыфундавйць

 

1460.

Днхронзм

Дыхроізм

 

1461.

„                враіцательный

„            вярчйльны

 

1462.

„         магннтный

„            магнэсавы

 

1463.

Днхроскопнческая лупа

Дыхраскопічная лўпа

 

1464.

Днэлектрнк

Дыэлёктрык

 

1465.

Днэлектрнческая поля-

Дыэлектрычная полярызацыя

 

 

рнзацня

„                    пастаянная,

 

1466.

„                    посто-

 

 

янная

сталая

 

48

Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія.

 

1467.

Днэлектрнческнй гнстеДыэлектрычны гістэрэзыс резнс

 

1468.

Длнна волны                   Даўжыня хвалі

 

1469.

„ маятннка                         „        махавікй, вагёльніка

 

1470.

„ путн                                  „        шляху

 

1471.

Длнна свободного проДаўжынй вбльнага прабёгу

 

 

бега молекул                         молёкул

 

1472.

Добавочное сопротнв- Дадатковае супраціўлёньне,

 

 

ленне                                (ы) супбр

 

1473.

. (ый) тон                               , (ы) тон

 

1474.

Дождемер                        Дожджамёр

 

1475.

Дополннтельный цвет  Дапаўнйльны колер

 

1476.

Дрожанне струн             Дрыжэньне струн

 

1477.

Дроссельная катушка  Дрбсэльная шпўлька

 

1478.

Дуалнстнческая гнпотеза Дуалістычная гіпбтэза

 

1479.

Дуговая лампа                Дугавая лямпа

 

1480.

„ (ой)генератор              „ (ы)генэратар

 

1481.

„ , разряд                         „ „ распрыжэньня

 

1482.

„ „ разрядннк                  „ „ распрыжнік

 

1483.

„ „ предохранл-              „ „ забясьпёчнік

тель

Е.

 

1484.

Еднннца                           Адзінка

 

1485.

,         абсолютная          „ абсблютная

 

1486.

„         астрономн-            „ астранамічная

ческая

 

1487.

„         веса                        „ вагі

 

1488.

„         временн                 „ часу

 

1489.

„         длнны                     „ даўжыні

 

1490.

„         емкостн                  „ ёмнасьці

 

1491.

»        нзмерення             „ вымеру, мёраньня

 

1492.

,        колнчества         „     колькасьці магнэтызму

магнетнзма

 

1493.

„         колнчества            „              „         цяплыні

теплоты

 

1494.

„         колнчества.          „              „                 электрыч-

 

1495.

электрнчества                                          насьці

 

„         колнчества           „              „                 электрыч-

 

 

электрнчества                                          насьці

 

1496.

практнческай                                                                           практычная

 

„         колнчества            „              „                электрыч-

 

 

электрнчества                                          насьці

 

 

электростатн-                                                                           электраста-

 

 

ческая                                                        тычная

 

—-

Слоўнік Фізычнае Тэрмінолёгіі                                                                                          49

1497.

Еднннца колнчестваэлекАдзінка кблькасьці электрыч-

1498.

трнчества элек-                      насьці электрахэмічная

трохнмнческая

„ коэффнцнента             „ коэфіцыёнту самаін-

1499.

самонндукцнн                         дўкцыі

„ массы                             „ масы

1500.

„ моодносгн                     „ патўжнасьці

1501.

„ напряження                  „ напружэньня

1502.

„ об'ёма                            „ аб'ёму

1503.

, плотностн                       , шчыльнасьці

1504.

, поверхностн                  „ павёрхні

1505.

, потенцнала                    „ потэнцыйлу

1506.

„ проводнмостн              „ правбднасьці

1507.

„ простая                          „ простая, нескладаная

1508.

„ работы                           „ раббты

1509.

„ самонндукцнн              „ самаіндўкцыі

1510.

„ снлы                                „ сілы

1511.

1512.

„           „ света                  „         „ сьвятла

„           „ тока                    „         „ току

1513.

„ скоростм                        „ скбрасьці

1514.

„ солротнвлення             „ супраціўлёньня, су-

1515.

пору

„ составная                      „ складаная, сустаўная

151b.

„ ускоренля                      „ прыскарэньня

1517.

„ электродвнжу-              „ электраруховай, элек-

1518.

іцей снлы                                 траматорнай сілы.

„ электропровод-            „ электраправоднасьці

1519.

ностн

„ энергнн                           „ энэргіі

1520.

Еднннчная трубка натяАдзіначная рўрка нацягнёньня

1521.

ження

Еднннчное отношенне  Адзіначны стасўнак

1522.

„          (ый) вектор            „ (ы) вэктар

4523.

Емкость                             Ёмнасьць

1524.

„       антены                       „        антэны

1525.

„       внутрнламповая     „        нутралямпавая

1

,        воздушная                „        павётраная

1527.

„      дннамнческая       ,       дынамічная

1528.

„       конденсатора          „        кондэнсатара

1529.

1530.

„      магнітная                  „        магнэсавая

„      переменная              „        перамённая

1531.

1532.

1533.

„      постоянная                „       пастаянная,              сталая

„      сетн                             „       сёткі

„      сеткн                           „       сёткі

1534.

„       статнческая             „        статычная

1535.

„       частнчная                 .        часьцінная

             

50

jle^pycKaflJ^ujyKOMajr^

1536. Емкость электрнческая

1537. Естественное рассенванне

1538. Естественные превраіцення

1539. Естественный луч

1540.         „            магннт

1541.        „            процесс

1542.        „            свет

Ёмнасьць электрычная

НатурАльнае расьсёйваньне

•            „ (ыя) ператварэньні

„           (ы) прамёнь

„                 магнэс

„             „ працэс

„ (ае) сьвятлб

 

ж.

1543. Железные опнлкн

1544.      „ (ый) сердечннк

1545. Железняк магннтный

1546. Железо легнрованное

1547.    „       мягкое

1548.    „ электролнтнчес-

кое

1549. Желтое пятно (в глазу)

1550. Жесткая магннтная связь

1551.     , снстема

1552.     „ (не) рентгеновы

лучн

1553. Жнвая снла

1554. Жндкая прнзма

1555. Жвдкне крнсталлы

1556. Жндкнй водород

1557.    „       воздух

1558.    .        газ

1559. „(ое)тело

1560. Жндкость лдеальная

1561.      „          магннтная

1562.     „        невесомая

1563. Жмроскоп

1554. Жом

Жалёзныя пілавіны

„ (ы) сардэчнік Жалязьняк магнэсавы Жалёза легаванае

„ мяккае

„ электралітьічнае

Жбўтая пляма

Жорсткая магнэсавая сўвязь

„             сыстэма

„ (ія) рэнтгёнавыя прамяні

Жывая сіла

Вёдкая прызма

„ (ія) крышталі

Вй'дкі вадарбд

„ (ае) павётра

„ (і) газ

„ (ае) цёла

Вадкасьць ідэальная

„             магнэсавая

„           невагбмая

Жыраскоп

Сьціскач

 

1565.

Завнснмость фнзнческая

Залёжнасьць фізычная

1555.

Задержнвательная снла

Затрымальная сіла

1567.

Зажнганне

Запальваньне

1568.

Зажнгательное стекло

Запйльнае шклб

1569.

Зажнм

Заціскйч

1570.

Зажнмной вннт

Заціскная шрўба

1571.

Заземленне

Зазямлёньне

1572. Заземленне нулевойточкі

1573. Зазор

 

1574.

Закал

 

 

1575.

Закатодные лучн

 

1576.

Закон

волосностн

 

1577.

»

всемнрного тяготення

 

1578.

»

враіцення плоскостн полярызацыі

 

1579.

я

действня масс

 

1580.

п

днффузнн

 

1581.

 

жнвых снл

 

1582.

п

затвердевання

 

1583.

»»

ннерцнн

 

1584.

п

ннтегрального лученспускання

 

1585.

»

лнтерференцнн

 

1586.

»

колебання

 

1587.

 

крнтнческой температуры

 

1588.

 

кручення

 

1589.

п

лученспускання

 

1590.

п

молекулярной теплоемкостн

 

1591.

1592.

я

молекулярных сіл

 

п

освеіцення

 

1593.

м

отраження

 

1594.

я

охлаждення

 

1595.

я

параболы

 

1596.

п

преломлення

 

1597.

я

пснхофнзнческнй

 

1598.

»

распределення лнннй в спектре

 

1599.

п

соответственных состояннй

 

1600.

 

соответствня

 

1601.

я

сохранення масс

 

1602.

п

„             энер-

гнн

 

1603.

п

теплового равновесня

 

1604.

 

теплоемкостн хнмнческнх соеднннй

 

         

Зазямлёньне нулявбга пўнкту

Празбр

Гарт

Закатбдныя прамяні

Закён валбснасьці

„ сусьвётнага цяжэньня

„ вярч§ньня рбўніцы полярызацыі

„ дзеяньня мас

„ дыфўзіі

„ ЖЫВЫХ сіл

„ цвярдзёньня

„ інэрцыі

„ інтэгральнага праменяваныія

„ інтэрфэрэнцыі

„ ваганьня

„ крытычнай тэмпэратўры

„ кручэньня

„ праменяваньня

„ молекулярнай цяплаёмнасьці

„ молекулярных сіл

„ асьвятлёньня

„ адбіцьця, адлюстраваньня

„ ахалбджваньня, астўджваньня

„ параболы

„ пераламлёньня

„ псыхофізьічны

„ разьмеркаваньня лініяў у спэктры

„ суадпавёдных стйнаў

„ суадпавёднасьці

„ захаваньня мас

„           „ энэргіі

„ цеплавбй роўнавагі

„ цёплаёмнасьці хэмічных злучэньняў

 1. Закон термохнмнчегкнй
 2. „ трення
 3. „ упругостн
 4. „ фнзнческнй
 5. „ электродвнжуіцей

сілы

 1. „ электромагннтной

нндукцнн

 1. Законы газового состо-

 

яння

1612.

м

двнження

1613.

п

днфференцыальные

1614.

п

ннтегральные

1615.

л

прнроды

1616.

п

рентгеновскнх сернй

1617.

W

сернй в спектрах

1618.

п

термодннамнкн

 1. Закрасная часть спектра
 2. „ (ые) лучн
 3. Закручнваюіцнй момент
 4. Закрытая труба
 5. „ (ый) внбратор
 6. „ „ манометр
 7. Замедленное двнженне
 8. Замерзанне
 9. Замкнутая цепь
 10. „ (ый) контур
 11. Замыканне тока
 12. Замыкатель тока
 13. Заморажнванне
 14. Зарннца
 15. Заря
 16. Заряд
 17. „ атома
 18. „ атомного ядра
 19. „ остаточный
 20. „ переменным током
 21. „ перноднческнй
 22. „ постояным током
 23. „ электрнчества
 24. , электрона
 25. Зарядный ток

Закон тэрмахэмічны

„ цёрця, трэньня

„ прўгкасьці

„ фізычлы

„ электрарухбвай сілы

„ электрамагнэсавай індукцыі

Закбны газнага стану

РЎХУ

„ дыфэрэнцыяльныя

„ інтэгрйльныя

„ прырбды

„ рэнтгёнавых сэрыяў

„ сэрыяў у спэктрах

„ тэрмадынймікі

Па-зачырвбная частка спэктру „ (ыя) прамяыі

Закрўчвальны момант Закрытая труба „ (ы) вібратар „ „ манбмэтар

Замарўджаны рўх, спавбльнены рўх

Замярзаньне

Замкнўты ланцўг

„ кбнтур

Замыканьне тбку Замыкальнік тбку Замарбжваньне Бліскавіца 3apä Наббй

„ атома

„ äTOMHara ядра

„ астачны

„ перамённым токам

„ пэрыёдычны

„ пастаянным токам, сталым тбкам

„ электрычнасьці

„ электрбна

Наббйны ток

Слоўнік Фізычнае Тэрмінолёгіі        53

1644.

1645.

1646.

1647.

1648.

1649.

1650.

1651.

1652.

1653.

1654.

1655.

1656.

1657.

1658.

1659.

1660.

1661.

1662.

1663.

1664.

1665.

1666.

1667.

1668.

1669.

1670.

1671.

1672.

1673.

1674.

1675.

1676.

1677.

1678.

1679.

1680.

1681.

1682.

1683.

1684.

1685.

1686.

1687.

1688.

Затвердеванне Затменне

„              кольцеобразное

„       полное

„       частное

Затрата энергнн Затраченная работа

„             теплота

Затуханне Затухаюіцая волна

„   (ее) двнженне

„                            „                  колебанне

„   (нй) процесс

Зафнолетовая часть спектра

„ (ые) лучн Заіцнта магннтная Звонковая сеть Звонок электрнческнй Звук

„ простой

„ сложный Звуковая волна

„         днсперсня

„ (ой) варнатор

„ (ые) лучн Звучать Звучавдее тело Земная труба Земная рефракцыя

„ (ое) магннтное поле

„ „ электрнчество

„ (ой) магнетнзм

„ „ мернднан

„ „ полюс

„ „ пояс Зеннт Зеркало

„             апланатнческое

„     вогнутое

„     выпуклое

„     коннческое

„     металлнческое

„             параболнческое

„     плоское

„     ртутное

Цьвярдзёньне Зйцьма

„       колцападббная

»      пбўная

„       няпбўная,               часьцінная

Затрата энэргіі Затрачаная раббта

.              цяплыня

Згасйньне

Згасйльная хваля „ (ы) рух „ (ае) ваганьне . (ы) процэс

Па-зафіялётавая частка спэктру „ (ыя) прамяні

Заслбна магнэсавая Званбчная сетка Званбк электрычны Гук „ прбсты „ складаны

Гукавйя хвйля

„ дыспэрсія

„ (ы) варыятар

„ (ыя) прамяні

Гучэць

Гучйльнае цёла

Зёмная труба

Зёмная рефрйкцыя

„ (ае) магнэсавае поле

„ (ая) электрычнасьць

„ (ы) магнэтызм

„    „  мэрыдыйн

„    „  пблюс

п    „  П0ЯС

Зэніт

Люстэрка

„          аплянатычная

„          ўвагнўтая

„          вьігнутая

„          конічная

„          мэталічная

„          параболічная

„          плбская

„          жывасрЗбпая

 1. Зеркало сфернческое
 2. „ цшіяндрнческое
 3. „ черное
 4. Зеркальная поверхность
 5. „ (ое) отраженне
 6. „ (ый)гальванометр
 7. „ „ секстант
 8. Змеевнк
 9. Знак телеграфный
 10. Золотннк
 11. Зрачек
 12. „ входа
 13. , выхода
 14. Зренне
 15. „ непрямое
 16. „ прямое
 17. Зрнтельная труба
 18. „ (ый) нерв
 19. Зубчатая передача
 20. „ (ое) колесо

Люстэрка сфэрычная „    цыліндрьічная

„         чбрная

Люстранйя павёрхня

Люстранбе адбіцьцё

„ (ы) гальваномэтар

„       „ сэкстант

Зьмеявік

Знак тэлеграфны

Залатнік (распадзёльнік)

Зрэнка

„ увбйсьця

„ выйсьця

Зрок

„ няпрбсты

„ прбсты

Падзбрная труба

Зрочная нэрва

Зўбчастая перадйча „ (ае) кбла

1714.

1715.

 1. Ндеальная жндкость
 2. „ (ое) твердое тело
 3. йдеально-упругое тело 1712. Ндеальный газ
 4. Нзбнрательная способность (ое) яспусканне поглоіценне
 5. Нзгнб фокальной поверхностн
 6. Нзентропнческое нзмененне
 7. Нзлучаемая волна
 8. Нзлученне
 9. „ аднабатное
 10. „ света
 11. „ тепла
 12. „ энергнн
 13. Нзмененне состояння
 14. „ температур-

ное

Ідэальная BäAKacwib

„ (ае) цьвёрдае цёла Ідэальна-прўгкае цела Ідэальны газ Выбіральная здольнасьць

„ (ае) выпускйньне

„ паглынйньне

Вьігін фокальнай павёрхні Ізэнтропічная зьмёна

Радыяваная хваля Радыяцыя

„ адыябатная

„          сьвятла

„          цяпла

„          энэргіі

Зьмёна стйну

„ тэмпэратўрная

1726.

йзмеренне

 

1727.

п

абсолютное

1728.

»

актннометрнческое

1729.

п

относнтельное

1730.

»

точное

1731.

Нзмернтельные прнборы

1732.

Нзобары

 

1733.

Нзображенне (предмета)

1734.

п

действнтельное

1735.

п

нскаженное

1736.

п

нсправленное

1737.

W

зеркальное

1738.

п

мннмое

1739.

п

негатнвное

1740.

п

обратное

1741.

п

ортоскопнческое

1742.

п

прямое

1743.

п

увелнченное

1744.

п

уменьшенное

1745.

Нзогндрнческнй рлствор

1746.

Нзогоны

 

1747.

Нзоднны

 

1748.

Нзоклнны

 

1749.

Нзолнннн

 

1750.

Нзолнрованная снстема

1751.

Нзолятор

 

1752.

Нзоляцня

 

1753.

йзомерня

 

1754.

„         оптнческая

1755.

йзоморфнзм

1756.

йзоосмотмческнй рас-

твор

 1. йзопнеста
 2. йзопнестнческнйпроцесс
 3. йзопнкна
 4. йзоповерхность
 5. йзопотенцнальная поверхность
 6. йзотера
 7. йзотерма

Мёраньне, вымер „           абсолютнае

„         актынамэтрычнае

„         аднбснае

„         дакладнае

Меральныя прылады

Ізабары

Вобраз

„      рэчаісны

„      скажоны

„      выпраўлены

„      люстэрачны

„      уяўны

„      нэгатыўны

„      адварбтны

„      ортаскопічны

„      прбсты

„      павялічаны

,       зьмёншаны

Ізагідрычны раствор

Ізагбны

Ізадыны

Ізакліны

Ізалініі

Ізаляваная сыстэма

Ізалятар

Ізаляцыя

Ізамэрыя

„ оптычная

Ізаморфізм

Ізаосмотычны раствор

Ізапіёста

Ізапіестычны процэс

Ізапікна

Ізапавёрхня

Ізапотэнцыяльная павёрхня

Ізатэра

Ізатэрма

1767.

1768.

 1. йзотерма теоретнческая
 2. „ фнзнческая
 3. йзотермнческая поверхность

(нй) процесс (ое) нзмене-

нне coстояння 1769. Нзотоннческнй раствор 1770. Нзотопы

 1. йзотропная матерня
 2. Нзотропность
 3. Нзохнмена
 4. Нзохора
 5. Нзохорнческнй процесс
 6. Нзохроматнческая крнвая
 7. „ лнння
 8. „ повер-

хность

 1. йзохроннзм
 2. Нзохронность
 3. Нзэнергета
 4. Нкс-лучн
 5. Нммерзконная снстема
 6. ймпеданс
 7. Нмпульс
 8. „ снлы
 9. „ элементарный
 10. Ннверснонная температура
 11. Ннверсня
 12. йнднкатор
 13. „ газовый
 14. „ электрнче-

скнх колебаннй

 1. Ннднкаторная днаграмма
 2. „ моіцность
 3. Нндуктанс
 4. йндуктнвная емкость
 5. „ нагрузка
 6. „ способ-

ность

 1. , (ое) поле

Ізатёрма тэорэтычная

„ фізычная

Ізатэрмічная павёрхня

„     (ы) процэс

„     (ая) зьмёна стану

Ізатоні'чны раствбр Ізатбпы

Ізатрбпная матэрыя Ізатропнасьць Ізахімэна

Ізахбра

Ізахорычны процэс Ізахроматычная крывая

„                  лінія

„                  павёрхня

Ізахронізм Ізахрбннасьць Ізэнэргёта Ікс-прамяні Імэрзійная сыстэма Імпэданс Імпўльс

„        сілы

»       элемэнт^рны

Інвэрсійная тэмпэратўра Інвэрсія

Індыкётар

„ газны

„ электрычных ваганьняў Індыкатарная дыяграма

„ патўжнасьць Індўктанс Індукцыйная ёмнасьць

„             нагрўзка

„             здольнасьць

„ (ае) поле

1800. йндуктнвное сопротнв-

Індукцыйнае супраціўлёньне, (ы) cynöp

 

ленне

1801.

„ (ый) ток

„          (ы) ток

1802.

Нндуктор

Індўктар

1803.

„         земной

„          зёмны

1804.

„        телефонный

„          тэлефбнны

1805.

Нндукцнонная катушка

Індукцыйная шпўлька

1806.

„                спнраль

„              сьпіраль

1807.

„ (ые) прнборы

„ (ыя) прылйды

1808.

„            „ электрнче-

„         „ электрычныя пёчы

Індўкцыя

1809.

скне печн

Нндукцня

1810.

„          взанмная

.           ўзаёмная

1811.

1812.

„         гальваннчес-

кая

„        зарядов

„         гальванічная

„         наббяў

1813.

„          магннтная

„           магнэсавая

1814.

„         токов

„          тбкаў

1815.

„         уннполярная

„           уніполйрная

1816.

1817.

1818.

1819.

„          фото-хнмнче-

ская „ электромаг-

ннтная

„                 электростатн-

ческая

Ннертность

„          фотй-хэмічная

„                 электрамагнэсавая

„                 электрастатычная

Інэртнасьць

1820.

Ннертный

Інэртны

1821.

Ннерцня

ІнЗрцыя

1822.

Ннжектор

Інжэктар

1823.

Ннклннатор

Інклінатар

1824.

„                    деклннатор

„            дэклінйтар

1825.

Ннтегральное лученспу-

Інтэгральнае праменяваньне Інтэрвёл

1826.

сканне

Ннтервал

1827.

„        акустнческнй

„ акустычны

1828.

„         оптнческнй

„ оптычны

1829.

1830.

Ннтермолекулярное двнженне

Ннтерполяцня

Інтэрмолекулярны рух Інтэроплйцыя

1831.

Ннтерференцнонная крн-

Інтэрфэрэнцыйная крывая

„                                спэктраскб-

пія

„                  (ы) пірбмэтар

1832.

1833.

вая

„                              спект-

роскопня

„ (ый)пнрометр

 1. йнтерференцнонный рефрактометр
 2. „ спектроскоп
 3. „ фотометр
 4. йнтерференцня
 5. , звука
 6. „ полярн-

зованых лучей

 1. „ света
 2. йнтерферометр
 3. „ ступенча-

тый

 1. йнтраатомная энергня
 2. йнтрамолекулярное двнженне
 3. йнсоляцня
 4. йнфракрасная часть спектра
 5. „(ые) лучн
 6. йодовый вольтаметр
 7. йон
 8. йоннзатор
 9. йоннзацвя
 10. йрраднацня
 11. йрротацнонное двнженне
 12. йскаженне предмета
 13. йскра электрнческая
 14. йскренне шеток
 15. йскрнвленне нзображення
 16. йскровая станцня
 17. „ телефоння
 18. йскровозбуднтель
 19. йскровой вольтаж
 20. „ промежуток
 21. „ разряд
 22. „ разрядннк
 23. йскусственный магннт
 24. „ плеохра-

нзм

 1. йсландскнй шпат
 2. йспаренне
 3. йспаряться

Інтэрфэрэнцыйны рэфрактбмэтар

„                      спэктарскоп

„                  „ фотбмэтар

Інтэрфэрэнцыя

,,                 гўку

„                  полярызавё-

ных прамянёў

„                  сьвятла

Іртэрфэрбмэтар

‘ „               ступёньчасты

Інтраатомная энэргія Інтрамолекулярны рух

Інсоляцыя

Інфрачырвбная частка спэктра

„ (ыя) прамяні

Ёдавы вольтамэтар

Іён

Іёнізатар

Іёнізацыя

Ірадыяцыя

Іротацыйны рух

Скажэньне прадмёта |скра электрычная Іскраваньне шчбтак Скрыўлёньне вобразу

Іскравая стйнцыя

„ тэлефбнія

Іскраўзбуджальнік

Іскравы вольтйж

„ прамёжак

„ (ое) распрыжэньне

„ (ы) распрыжнік

Штўчры магнэс . плеохраізм

Іслйндзкі шпат

Параваньне

Выпарацца, выпйрвацца, паравйць

1870.

йспусканне

Выпускйньне

1871.

йспусканне нзбнрательное

„                выбіральнае

1872.

йсследованнз экспернментальное

Дасьлёдваньне экспэрымэнтйльнае

1873.

йстеченне

Выцячэньне

1874.

„         газов

„             гйзаў

1875.

.         жндкостей

„             вадкасьцяў

1876.

„                электрнчества

„             электрычнасьці

1877.

йстннная темплоемкость

Сапраўдная цёплаёмнасьць

1878.

„ (ое) увелнченне

„ (ае) павялічэньне

1879.

„ (ый) вес

„ (ая) вагй

1880.

йсточннк естественный

Крыніца натуральная

1881.

„         звука

„         гўку

1882.

„                 нскусственный

„         штўчная

1883.

„         колебаннй

„         вагйньняў

1884.

„         магннтного

поля

„         магнэсавага пбля

1885.

„         сьвета

„         сьвятла

1886.

„         теплоты

„         цяплыні

1887.

.         тока

„         тбку

1888.

„ электрнчества

„ электрычнасьці

1889.

„         энергнн

„         энэргіі

1890.

йсходная точка

Выхбдны пункт

к.

1891.

Кабель

Кабаль

 

1892.

„ броннрованный

„ панцырны

 

1893.

, подводный

„ падводны

 

1894.

„ трансатлантнческнй

„ трансатлянтычны;

 

1895.

Кабестан

Кабэстан

 

1896.

Кажуіцаяся масса

Зданьнёвая маса

 

1897.

» (ееся) двнженне

„ (ы) рух

 

1898.

. (нйся)вес

„ (ая) earä

 

1899.

Калейдоскоп

Калейдаскбп

 

1900.

Каленне

Напальваньне, напал

 

1901.

„ белое

„                   бёлае

 

1902.

„ вншневое

„                          вішнёвае

 

1903.

» красное

„                           чырвбнае

 

1904.

Калнбрнрованне

Калібраваньне

 

1905.

Калмбромер

Калібрамёр

 

1906.

Калнбры

Калібры

 

1907.

Калневая амалыама

Каліевая амальгама

 

1908.

Калнйна-натронный фотоэлемент

Калійна-натрбнны фотаэлемэнт

 

1909.

Калнльная лампа

Haпäльнaя лямпа

 

1910.

„ (ый) сьвет

„ (ае) сьвятлб

 

1911.

Калорнметр

Калёрымэтар

 

1912,

,             аднабатнче-

скнй

„                адыябатычны

 

1913.

„            водяной

„                вадзяны

 

1914.

„             воздушный

„                павётраны

 

1915.

„            газовый

„                газны

 

1916.

„            двойной

„                падвбйны

 

1917.

„            днфферен-

цнальный

„ дыфэрэнцыяльны

 

1918.

„            ледяной

„                ледзяны

 

1919.

„            медный

„                медзяны

 

1920.

„            паровой

„                паравы

 

1921.

.            ртутный

„                жывасрэбны

 

1922.

„            термоэлек-

рнческнй

„                       тэрмаэлектрычны

 

1923.

Калормметрнческая бомба

Калёрымэтрычная ббмба

 

1924.

„                (нй) пнро-

метр

„                 (ы) піромэтар

 

1925.

Калорнметрня

Калёрымэтрыя

 

1926.

Калорнфер

Калёрыфэр

 

1927.

Калорнческое лученспусканне

Калёрычнае праменяваньне

 

1928.

.                лучепрело-

мленне

„                      праменяпералам-

лёньне

 

1929.

Калорня

Калёрыя

 

1930.

„ большая

„            вялікая

 

1931.

„ малая

„            малая

 

1932.

„ нормальная

„            нармальная

 

1933.

Камера

Камбра

 

1934.

„ актннометречесская

„ актынамэтрычная

 

1935.

„ ноннзацнонная

„ іёнізацыйная

 

1936.

„ обскура

„ обскўра

 

1937.

„ оптнческая

„ оптычная

 

1938.

„ стереоскогшческая

„ стэрэаскопічная

 

1939.

„ фотографнческая

„ фотаграфічная

 

1940.

Камертон

Камэртбн

 

1941.

„         внбрацнонный

. вібрацыйны

 

1942.

„         международ-

ный

„ міжнарбдны

 

1943.

Камертон нормальный

Камэртон нармальны

1944.

„ хронографнческнй

„ хронаграфічлы

1945.

Канал слуховой

Канал слыхавы, слухавы

1946.

Каналовые лучн

Каналавыя прамяні

1947.

Каноннческое уравненне двнження

Кананічнае раўнёньне рўху

1948.

„                  состояння

„                    „         стану

1949.

Капельножндкне крнсталлы

Кропельнавадкія крышталі

1950.

„             (ое) состоя-

нне

,                 (і)           стан

1951.

Капельные электроды

Крбпельныя электрбды

1952.

Капнллярная постоянная

Капілярная пастаянная, сталая

1953.

„             разность

потенцналов

„              рбзьніца потэнцьі-

ялаў

1954.

„             трубка

„              рўрка

1955.

. (ое) давленне

„ (ы) ціск

1956.

„        „ поднятне

„ (ае) паднімйньне

1957.

„ (ые) снлы

„ (ыя) сілы

1958.

„ (ый) метод

„ (ы) мэтод

1959.

»       „ ток

„         „ ток

1960.

„        „ электрометр

„         „ электрбмэтар

1961.

Капнллярность

Капілярнасьць

1962.

Капялляры

Капілйры

1963.

Карбюратор

Карбюрат ар

1964.

Карбюрнрованный газ

Карбюраваны газ

1965.

Карданов подвес

Карданаў падвёсак

1966.

Карднограмма

Кардыяграма

1967.

Карднограф

Кардыёграф

1968.

Картезнанскнй водолаз

Картэзыйскі вйдалаз

1969.

Касательная снла

Датычная сіла

1970.

„              составляю-

іцая

„           складёльная

1971.

„ (ое) ускоренне

„ (ае) прыскарэньне

1972.

Кассета

Касэта

1973.

Катакаустнка

Катакаўстыка

1974.

Каталнз

Каталіз

1975.

Каталнтнческая реакцня

Каталітычная рэйкцыя

1976.

Катанне

Качаньне

1977.

Катенонд

Катэнбід

1978.

Катетометр

Катэтбмэтар

1979.

Катнон

Катыён

1980.

Катнться

Каці'цца

1981.

Катод

Катод

1982.

„ вольфрамовый

„ вольфрімавы

1983.

Катол

1 накалнваютнйся

 

1984.

Катодная лампа

 

1985.

 

ННТЬ

 

1986.

»

„ окснднрованная

 

1987.

я

„ торнровная

 

1988.

 

сетка

 

1989.

»

(ое) напряженне

 

1990.

г

„ реле

 

1991.

г

„ свеченне

 

1992.

W

„ темное пространство

 

1993.

л

(ый)генератор

 

1994.

„ детектор

 

1995.

п

„ поток

 

1996.

W

, уснлнтель

 

1997.

W

(ые) лучн

 

1998.

п

„ мягкне

 

1999.

п

„ стрнкцн онные

 

2000.

п

лучн твердые

 

2001.

»

пластнны ак-

 

                 

кумулятора

2002.

Катоптрнка

2003.

Катушка

 

2004.

п

баскетная

2005.

 

без'емкостная

2006.

п

без'нндукцнонная

2007.

 

дроссельная

2008.

нндукцнонная

2009.

п

корзнночная

2010.

ff

магннтная

2011.

м

плоская

2012.

»

самонндукцнн

2013.

»

сотовая

2014.

 

спнральная

2015.

п

удлнннтельная

1016.

»

цнлнндрнческая

2017.

Каустнка

 

2018.

Качанне

 

2019.

Квадрант

2020.

Квадрант-электрометр

2021.

Квант

 

2022.

„ действня

Катод напальны

Катбдная лямпа

„         нітка

„            „ оксыдаваная

„            „ торыяваная

„             . сётка

„ (ае) напружэньне

„ „ рэлё

„ „ сьвячэньне

„ (ая) цёмная прастбра

„   (ы)   генэрйтар

.     „    дэтэктар

„     „    струмёнь

„     „    узмацнйльнік

„ (ыя) прамяні

„     „      „     мйккія

„     „      „  стрыкцый-

ныя

„     „      ,    цьвёрдыя

„ пласткі акумулятара

Катоптрыка

Шпўлька

„        баскётная

„        бяз‘емістая

„        без'індукцыйная

„        дрбсэльная

„        індукцыйная

„        кошыкападббная

„       магнэсавая

.         плоская

„        самаіндўкцыі

„        сотавая

.         сьпіральная

„        падаўжёльная

„        цыліндрычная

Каўстыка

Гбйданьне

Квадрант

Квадрант-электрбмэтар

Квант

„ дзёяньня

 1. Квант лучнстой энергнн
 2. „ света
 3. Квантованне
 4. Квантовая механнка
 5. „ теорня
 6. „ энергня
 7. „ (ое)чнсло
 8. Квантовые орбіты
 9. „ условня
 10. „ (ый) ннтеграл
 11. Кварта (муз.)
 12. Кварц
 13. „ левый
 14. „ правый
 15. Кварцевая лннза
 16. „ ртутнаялампа
 17. Кватернарная снстема
 18. Квннта (муз.)
 19. Кефалометр
 20. Кнло
 21. Кнловатт
 22. Кнловатт-час
 23. Кнловольт
 24. Кнлограмм
 25. Кнлограмм-калорня
 26. Кнлограммометр
 27. Кнлограмм-снла
 28. Кнлоджауль
 29. Кнлометр
 30. Кнлостен
 31. КннеМатнка
 32. „ снстемы
 33. „ точкн
 34. Кннематнческая пара
 35. Кннематнческая „ вннтовая
 36. Кннематнческая пара прнзматнческая
 37. Кннематнческая пара цнлнндрнческая
 38. Кннематнческне законы
 39. Кннематограф
 40. Кннетнка
 41. Кннетнческая теорня матернн
 42. „ форма тела

Квант прамяністай энэргіі „ сьвятла

Квантаваньне Квантавая мэханіка „   тэбрыя

„          энэргія

„ (ы) лік

Квантавыя орбіты

„ ўмовы

„ (ы) інтэгрйл Кварта Кварц „ лёвы „ правы Кварцавая лінза

„ жывасрэбная лямпа Кватэрнёрная сыстэма Квінта Кафалёмэтар Кіле Кілёвйт Кілёват-гадзіна Кілёвбльт Кілёграм Кілёграм-калерыя Кілёграмамэтар Кілёгрйм-сіла Кілёджауль Кілёмэтар Кілёстэн Кінэмётыка

„          сыстэмы

,           пўнкта

Кінэматычная пара

„                    „  шрубавая

„                    „  прызма-

тычная

„                    „  цыліндрыч-

ная

Кінэматычныя закбны Кінэматбграф Кінэтыка Кінэтычная тэбрыя матэрыі

„ форма цёла

2065. Кннетнческая энергня

Кінэтычная энэргія „ (ы) вэктар

2066.

п

(нй)вектор

2067.

 

„ момент

п

„ момант

2068.

п

(ое) давленне

п

„ ціск

2069.

Кннетнческое состоянне

Кінэтычн

ы стан

2070.

п

тренне

„ (ае) цёрце, трэньне

2071.

Кнпенне

 

Кіпеньне

 

2072.

Кнпятнльннк

Варнік

 

2073.

Кнстевой разряд

Гронкавае распрыжэньне

2074.

Клапан

 

Затамка

 

2075.

л

предохраннтель-

„ забясьпёчная

 

 

ный

 

 

2076.

Клемма

 

Клёма

 

2077.

Клнн

 

Клін

 

2078.

Клопфер

Клёпфэр

 

2079.

Клопферный способ те-

Клёпфэрны спбсаб тэлеграфа

 

леграфнровання

ваньня

2080.

Кнопка

звонковая

Кнбпка званочная

2081.

Коагуляцня

Коагуляцыя

2082.

Кобылка (в сонометре)

Кбнік

 

2083.

Ковкость

Кбўкасьць

2084.

Когерер

 

Когэрэр

самадзёйны

2085.

я

самодействую-

п

 

ШНЙ

 

 

 

2086.

Колба

 

Кбўба

 

2087. Колбачкн (на сетчатке)

Кбўбачкі

 

2088.

Колебанне

Ваганьне

 

2089.

 

вынужденное

л

вымушанае

2090.

»

гармоннческое

W

гарманічнае

2091.

»»

затухаюіцее

п

згасальнае

2092.

»

нзохронное

ізахрбннае

2093.

 

круговое

п

кругавбе

2094.

 

крутнльное

я

круцільнае

2095.

п

кручення

*

кручэньня

2096.

п

лннейное

»

лінёйнае

2097.

механнческое

 

мэханічнае

2098.

п

незатухаюіцее

 

незгасальнае

2099.

»

поперечное

 

папярбчнае

2100.

п

продольное

я

падбўжнае

2101.

»

простое

 

прбстае

2102.

 

прямолнней-

п

просталінёйнае

 

 

нре

 

 

2103.

л

сво^одное

п

вбльнае

2104.

п

связных снс-

»

сўвязных сыстэм

тем

2105. Колебанне сннусон-

 

дальное

2106.

„           с конечною

амплнтудою

2107.

„           сложное

2108.

„                  собственное

2109.

„                  температур-

ное

1110.

„          упругое

2111.

„                  электромаг-

ннтное

2112.

„                  эллнптнчес-

кое

2113.

Колебательное двнженне

2114.

„ (ый) контур

2115.

„           „ разряд

2116.

Коленчатый вал

2117.

Колесо зубчатое

2118.

„ махавое

2119.

„ налнвное

2120.

„ подлнвное

2121.

. Савара

2122.

„ Сегнерово

2123.

. турбннное

2124.

„ Франклнна

2125.

Колнчество двнження

2126.

„                   магнетнзма

2127.

„            работы

2128.

„            степеней сво-

боды

2129.

„            тепла

2130.

„                    электрнчес-

тва

2131.

„            энергнн

2132.

Коллектор

2133.

Коллнматор

2134.

Коллондальное состоянне

2135.

„ (ый) раствор

2136.

Коллонды

2137.

„          тнпнчные

2138.

Колокол воздушного насоса

2139.

Колорнметр

2140.

Кольца Ньютона

2141.

Кольцевой разряд

Ф^зычная тэрмінолёгія

Ваганьне сынусаідёльнае

„       з канёчнаю амплі-

тўдаю

»       складйнае

„       ўлёснае

„       тэмпэратўрнае

,        прўгкае

„       электрамагнэсавае

„       эліптычнае

Вагільны рух

„      кбнтур

„ (ае) распрыжэньне Каленчасты вал

Кбла зубчастае

„ махавбе

, наліўнбе

„ падліўнбе

„ Саварава

. Сзгнэрава

„ турбіннае

„ Франклінава Кблькасьць рўху

,            магнэтызму

„            раббты

„            ступёняў вбль-

насьці

„            цяплй

,            электрычнасьці

„            энэргіі

Колёктар

Коліматар

Колёідёльны стан

„ раствбр, рбшчын Колёіды

„ тыпбвыя Каўпак павётранае пбмпы

Колёрымэтар

Кблцы Ньютбнавы Колцавое распрыжэньне

2142. Кольцевой фото-элемент

Колцавы фота-элемэнт

2143.        „ электромагннт

, электрамагнэс

2144.        „        якорь

„ йкар

2145. Кольцевые снловые лн-

Кблцавыя сілавыя лініі

ннн

 

2146. Кольцеобразное затме-

Кблцападобная зацьма

нне

 

2147. Кольцо внхревое

Кблца віхравое

2148.     „ Грамма

„ Грамава

2149. Комбннацнонные тоны

Комбінацыйныя тоны

2150. Комма

Кбма

2151. Коммутатор

Комутатар

2152. Компоненты

Компанэнты

2153. Компаратор

КомпарАтар

2154. Компас

Кбмпас

2155. Компаунд-дннамо

Компаунд-дынама

2156.       „        машнна

„ машына

2157.       „        обмотка

„ абмотка

2158. Компенсатор

Компэнсйтар

2159. Компенсацнонный маят-

Компэнсацыйны махавік, ва-

ннк

гальнік

2160.              „               метод

„                           м$тод мё-

нзмерення

раньня

2161. Компенсацвонный пнр-

„                           піргэліямэтар

гелнометр

 

2162. Компенсацня

Компэнсёцыя

2163. Компланарный вектор

Комплйнарны вэктар

2164. Компрессор

Компрйсар

2165. Конвекцнонный ток

Конвэкцыйны ток

2166. Конвекцня

Конвэкцыя

2167. Конвертор

Конвйртар

2168. Конденсатор

Кондэнсатар

2169.          „          блокнро-

„               блёкавйны

вочный

 

2170.          „                    воздушный

,               павётраны

2171.          „          капельный

„               крбпельны

2172.          „          перемен-

„               перамённы

ный

 

2173.          „          плоскнй

„               плбскі

2174.         „                   постоянный

„               пастайнны, сталы

2175.          „          прямовол-

„               простахвалевы

новой

 

2176.          „          прямочас-

„                       простачастбтны

тотный

 

2177.          ,          ротацнон-

„               ротацыйны

ный

2179.

2180.

2181.

2182.

2183.

 1. Конденсатор секцноннрованный сложный сфернческнй цнлнндрнческнй шаровой электрнческнй
 2. Конечная скорость
 3. Коннческая рефракцня
 4. „ (нй) маятннк
 5. „ (ое) зеркало
 6. „ „ преломленне
 7. Коноскоп
 8. Консерватнвная снстема 2191. Консоль
 9. Консонанс
 10. Константа гравнтацнонная
 11. Константы жнвых сял
 12. Контакт
 13. Коятактная теорня
 14. Контактные разностн
 15. Контур колебательный
 16. Концентрацнонный элемент
 17. Концентрацня растворов 2201. Коромысло весов
 18. Корона солнечная
 19. Короннй
 20. Короткое замыканне
 21. Короткоплечнй рычаг
 22. Короткофокусный об'ектнв
 23. Корпускулярная теорня сьвета
 24. „ (ые) лучн
 25. Косвенный метод
 26. Космнческая пыль
 27. „ (не) лучн
 28. Космогоннческая гнпотеза
 29. Космос
 30. Косность

Кондэнсатар сэкцыянаваны

„             складаны

„             сфэрычны

„             цыліндрычны

я             сфэрьічны

„             электрычны

Канёчная скбрасьць

Конічная рэфракцыя

„ (ы) махавік, вагальнік

„ (ая) люстэрка

„ (ае) пераламлёньне Конаскбп

Консэрватыўная сыст^ма

Консбль

Консонёнс

Констйнта гравітацьійная

Константы жывьіх сіл

Контйкт

Контёктная тэбрыя

Контактныя рбзьніцы

Кбнтур вагйльны

Концэнтрацыйны элемэнт

Концэнтрйцыя раствбраў

Карбмысел вёгаў

Карбна сбнечная

Корбні

Карбткае замыкЗньне

Кароткаплёчы падвёжнік Кароткафбкусны об'ектйў

Корпускулйрная тэбрыя сьвятла „ (ыя) прамяні

Няпрбсты, абходны мйтод Косьмічны пыл „ (ыя) прамяні

Космагонічная гіпбтэза

Кбсмос

Кбснасьць

68

Беларуская Навуковая Тэрмінолёгі

я.

2215. Косой нзгнб

2216.    „      удар

2217. Котел паровой

2218.    „      Папнна

2219. Коэрцнтнвная снла

2220.           „ (ое) напряже-

нне

2221. Коэффнцнент абсорбцнн

2222.        „          адсорбцнн

2223.       „          взанмной

нндукцнн

2224.       „          вязкостн

2225.       „          днсперснн

2226.       „          днффузнн

2227.       „          днэлектрн-

ческой постоянной

2228.        „        емкостн

2229,        „       затухання

2230.       „       моіцностн

2231.        „       напряження

2232.        „       отраження

2233.        „       передачн

2234.        „       пластнчно-

стн

2235.        „       поверхност-

ного натя-

ження

2236.        „       поглоіцення

2237.        .        полезного

действня

2238.        „      преломлення

2239.        „      прнведення

2240.        „      проннцаемо-

стн

2241.        „        пропорцн-

ональностн

2242.        „       Пуассона

2243.        „        распада

2244.        ,       рассеяння

2245.        .       растворнмо-

стн

2246.        „                        расшнрення

лннейного

2247.        .           об'ем-

,                                   ного

178

Касьі выгін

» ўдар

Кацёл паравы

„ Шпінаў Коэрцытыўная сіла

„ (ае) напружэньне

Коэфіцыёнт абсбрбцыі

„            адсорбцыі

,             узаёмнай індўкцыі

„            вйзкасьці

„            дыспэрсіі

■            дыфўзіі

„            дыэлектрычнай

пастаяннай,стёлай

„            ёмнасьці

„            згас£ньня

„            патўжнасьці

„            напружэньня

„             адбіцьцй

„             перадйчы

„             плястычнасьці

„             павёрхневага                    на-

цягнёньня

„            паглынаньня

„             карыснага дзёянь-

ня

„             пераламлёньня

„             прывядзёньня

,             пранікальнасьці

„            пропорцыяніль-

насьці

„            Пуасбнаў

„            pacnäfly

„            расьсявйньня

„            раствбрнасьці

,             расшырэньня

лінёйнага

„            аб'ёмнага

       
 1. КоэффнцнентсамонндукКоэфіцыёнт самаіндўкцыі

 

цнн

2251.

2252.

2253.

2254.

2255.

2256.

2257.

2258.

2259.

2260.

2261.

2262.

2263.

2264.

2265.

2266.

2267.

2268.

2269.

2270.

2271.

2272.

2273.

2274.

2275.

2276.

2277.

2278.

2279.

„           связн

„           сдвнга

„           сжатня

„           скольження

„           сопротнв-

лення

„           термнче-

скнй

„           теплопро-

водностн

„                   трансформа-

цнн

„           трення

„                » внеш-

него

„           трення внут-

реннего

„           упругостн

„           утечкн

„           формы крн-

вой

„           экономн-

ческнй

„           электропро-

водностн

Краевой угол

Кран под'емный

Крнвая баллнстмческая

я гнстерезнса

„ давлення

„ затвердення

. нзохроматнческая

„             ннтерференцнон-

ная

,     кнпення

„             ортометрнческая

„     плавлення

„     упругостн

Крнволннейная траектопыо

„             сўвязі

„             зрўху

„             сьціскў

„             сьлізганьня

,             супраціўлёньня,

супору

,             тэрмічны

„                    цяплаправбднасьці

я             трансформ£цыі

„             цёрця, трэньня

„                 „      знадвбр-

нага

„                 ,      нутрандго

„             прўгкасьці

„             сыцечкі

„             фбрмы крывбй

,             эканамічны

„                    электраправодна-

сьці Краявы кут Асьвёр пад'ёмны Крывая балістычная

„      гістэрэзыса

„      ціску

„      зацьвярдзёньня

„      ізахроматычная

„ інтэрфэрэнцййная

„      кіпёньня

„      ортамэтрйчная

„      таплёньня

„      прўгкасьці

Крывалінёйная траектбрыя

2280.

2281.

рмя Крнвошнп Крногндрат

Крывашып Крыёгідрат

2282. Крнофор

2283. Крнсталл

 

2284.

„         двуосный

 

2285.

„                двупреломля-

ЮІЦНЙ

 

2286.

„         жкдкнй

 

2287.

„         одноосный

 

2288.

, отрнцательный

 

2289.

,         положнтель-

ный

 

2290.

, полярнзуюіднй

 

2291.

Крнсталлнзатор

 

2292.

Крнсталлнзацнонная чашка

 

2293.

Крнсталлнзацня

 

2294.

Крнсталлнческая струк-

 

         

тура

 1. Крнсталлографнческая ось
 2. Крнсталлонды
 3. Крнсталло-люмннесцен-

 

цня

2298.

Крнтяческая нзотерма

2299.

„               скорость

2300.

,               темпера-

 

тура

2301.

„               точка

2302.

„ (нй) об'ём

2303.

„         „ потенцнал

2304.

„ (ое) давленне

2305.

„ „ состоянне

2306.

Кронглас

2307.

Круг крнвнзны

2308.

Круговое колебанне

2309.

„ (ой) ноннус

2310.

„ . процесс

2311.

Кружок Ньютона

2312.

Круксовы трубкн

2313.

Крутнзна характернстнкн

2314.

Крутнльная пара

2315.

„ (ые) весы

2316.

Крутнльный момент

2317.

Крученне

2318.

К—серня

2319.

Куб перегонный

2320.

Кубнческая решетка

180

 

Крыёфбр Крышталь „      дзьвюхвбсевы

„        двойчыпералбмчы

„        вадкі

„        аднавбсевы

,        адмбўны

„        дадйтны

„        полярызавальны

Крышталізйтар Крышталізацыйная міска

Крышталізйцыя Крышталічная структўра

Крышталяграфічная вось

Крышталёіды

Крыштйля-люмінэсцэнцыя

Крытычная ізотэрма

„ скбрасьць

„ тэмпэратўра

„ (ы) пункт

„ . аб'ём

„       „ потэнцыйл

„       , ціск

„ , стан Крбнгляс Круг крывізньі Кругавде ваганьне „ (ы) нбніус „ (ы) працэс Кружбк Ньютонаў Крўксавы рўркі Стромасьць характарыстыкі Круцільная näpa

, (ыя) вагі

, (ы) момант Кручэньне К—сэрыя Куб перагбнны Кубічная крата

 1. Кубнческое расшнренне кубічнае расшырэньне
 2. Кулон Кулён
 3. Кулонметр Кулёнмэтар

Л.

 1. Лабнрннт (в ухе)
 2. Лабораторня
 3. Лакмус
 4. Лакмусовая бумажка
 5. Лактометр
 6. Лампа ацетмленовая
 7. „ газовая
 8. „ Гефнер-Альтенека
 9. „ Дэвн
 10. „ кадмневая
 11. „ Карселя
 12. „ катодная
 13. „ кварцевая
 14. „ накалнвання
 15. „ натронная
 16. „ неоновая
 17. „ Нернста
 18. „ ннтрнрованная
 19. „ ртутная
 20. „ увнолевая
 21. Лампочка электрнческая
 22. „ электрнческая

полуватная

 1. „ электрнческая

экономнческая

 1. Лебедка
 2. Левовраіцаюіцаяся снстема
 3. Левый кварц
 4. Легальный ом
 5. Легковоспламеняемая смесь
 6. Легкоплавкнй металл
 7. Легкоплавкость
 8. Лед донный
 9. Ледяной калорнметр
 10. Лейденская банка
 11. Ленардовы лучн
 12. Летучая жндкость
 13. Лнвер

Лябірынт

Ляборатбрыя

Лякмус

Лякмусавая папёрка

Ляктбмэтар

Лймпа ацэтылёнавая

„ гйзная

„ Гэфнэр-Альтэнэкава

„ Дэві

„ кадміевая

„ Карсэлева

„ катбдная

„ кварцавая

„ напёльваньня

„ нйтронная

„ нэонавая

„ Нэрнстава

„ нітрыявёная

„ жывасрэбная

„ увіёлевая

Лймпачка электрычная

„                 ,           паўвёт-

ная

„                 »          экана-

мічная

Лябёдка

Левавярчальная сыстэма

Лёвы кварц

Легальны ом

Лёгкaпäлкaя сумесь, мешаніна

Лёгкатбпкі мэтал

Лёгкатбпкасьць

Лёд дбнны

Лёдзяны калёрымэтар

Лёйдэнскі слбік

Ленардавы прамяні

Лётная вадкасьць

Лівар

2360.

Лннейная деформацня

Лінёйная дэформацыя

2361.

,          скорость

„          скорасьць

2362.

„ (ое) напряженне

„ (ае) напружйньне

2363.

„ „ расшнренне

„ „ расшырэньне

2364.

, „ увелнченне

„ „ павяліч^ньне

2365.

„ (ый) нсточннк света

„ (ая) крыніца сьвятла

2366.

„ „ момент

„ (ны) мбмант

2367.

я „ ноннус

„ „ нбніус

2368.

2369.

Лннейчатый спектр Лннза

Лінёйчасты сп^ктар Лінза

2370.

„ анастнгматнческая

„ анастыгматйчная

2371.

» апланатнческая

„ аплянатычная

2372.

„ апохроматнческая

. апохроматьічная

2373.

„ ахроматнческая

„ ахроматычная

2374.

, рассенвательная

„ расьсявальная

2375.

„ рассенват. выпукловогнутая

„               .            пук£та-

ўвагнўтая

2376.

„ рассенвательнай двояко-вогнутая

.               „                       падвбйна-

ўвагнўтая

2377.

„ рассенвательная плоско-вогнутая

„               „           плоска-

ўвагнўтая

2378.

„ собнрательная

„ зьбіральная

2379.

„ собнрат. вогнутовыпуклая

„             „                    ўвагнўта-

пукётая

2380.

„ собнрательная

двояко-выпуклая

„             „                    падвбйна-

пукётая

2381.

„ собнрательная плоско-выпуклая

„            „             плбска-

пукатая

2382.

Лнння безразлнчня

Лінія абыякасьці

2383.

„ вннтовая

„ шрўбавая

2384.

„ внхревая

„ віхравая

2385.

» влняння

„ ўплыву

2386.

„ волны

„ хвалі

2387.

„ временн

„ часу

2388.

„ нзохроматнческая

, ізахроматычная

2389.

„ короткозамкнутая

„ каротказамкнутая

2390.

. моіцностей

„ патўжнасьцяў

2391.

„ нагруженная

„ нагрўжаная

2392.

„ ненагруженная

„ ненагрўжаная

2393.

„ передачн

„ перадічы

2394.

„ прямого зрення

, прбстага зрбку

2395.

„ ровного потенцнала

„ рбўнага потэнцыйлу

2396.

» снл

„ сіл

2397.

182

„ телеграфная

„ тэлеграфная

2398.

Лнння

телефонная

 

2399.

п

тока

 

2400.

п

фокальная

 

2401.

Лнннн

[ несернальные

 

2402.

»

нормальные

 

2403.

п

сернальные

 

2404.

п

снловые магннт-

 

 

 

ные

 

2405.

я

снловые электрн-

 

 

 

чесекне

 

2406.

п

спэктральные

 

2407.

п

теллурнческне

 

2408.

Лнтр

 

 

2409.

Лнфт

 

 

2410.

Логарнфмнческая лннейка

 

2411.

 

„            спн-

 

 

 

раль

 

2412.

 

„    (нй) декре-

 

 

 

мент

 

2413.

Локомобнль

 

2414.

Локомотнв

 

2415.

Ломкость

 

2416.

Лопасть

 

2417.

L— серня

 

2418.

Лошаднная снла

 

2419.

Лошлкдта чнсло

 

2420.

Лупа

 

 

2421.

»

апланатнческая

 

2422.

м

бннокулярная

 

2423.

п

днхроскопнческая

 

2424.

я

простая

 

2425.

м

сложная

 

2426.

Луч

 

 

2427.

Лученспусканне

 

2428.

 

„        абсолют-

 

 

 

но черно-

 

 

 

го тела

 

2429.

 

„        ннте-

 

 

 

гральное

 

2430.

 

„        калорн-

 

 

 

ческое

 

2431.

 

„        монохро-

 

 

 

матнчес-

 

 

 

кое

 

2432.

 

„        спек-

 

 

 

тральное

 

           

Лінія тэлефбнная „ Т0ку „ фок^льная

Лі'ніі несэрыйльныя „ нормальныя „ сэрыйльныя „ сілавыя магнэсавыя

„       „     электрйчныя

„       „     спэктрйльныя

„       „     тэлюрычныя

Літар Ліфт Лёгарытмічная лінёйка „ сьпірйль

„           (ы) дэкрэмэнт

Лёкамобіль Лёкамотыў Крбхкасьць, лбмкасьць Лапасьнй L — сэрыя Кбнская сіла Лёшлідтаў лік Лупа

„ аплянатычная , бінокулйрная „ дыхроскопічная „ прбстая „ складйная

Прамёнь Праменяваньне „ абсолйтна чбрнага цёла

„                 інтэгральнае

„                 калёрычнае

„                 монахроматьіч-

нае

„          спэктральнае

2433.

Лученспускательная спо-

Праменявальная здольнасьць

 

собность

 

 

2434.

Лучепреломленне

Праменяпераламлёньне

2435.

 

„                двой-

 

,                   падвой-

 

 

ное

 

нае

2436.

 

„               удель-

 

„                   спэцы-

 

 

ное

 

фічнае

2437.

Лучн актлнлческле

Прамяні актынічныя

2438.

я

актлнометрлческле

п

актынамэтрычныя

2439.

п

a—альфа

л

a — йльфа

2440.

п

анодные

 

анодныя

2441.

п

белые

п

бёлыя

2442.

 

8— бета

 

ß — бэта

2443.

л

влдлмые

 

бйчныя, відбмыя

2444.

»

вторнчные

п

другёчныя, (другарадныя)

2445.

я

7— гамма

7 — гйма

2446.

я

гомоцентрлческле

я

гомацэнтрычныя

2447.

л

8— дельта

п

8 — дэльта

2448.

л

длффузно-рассеян-

п

дыфўзна-расьсёяныя

 

 

ные

 

 

2449.

п

длффузные

V

дыфўзныя

2450.

п

естественные

я

натурёльныя

2451.

п

закатодные

»

пазакатбдныя

2452.

п

закрасные

п

пазачырвбныя

2453.

 

зафнолетовые

п

пазафіялётавыя

2454.

п

звуковые

я

гукавыя

2455.

W

X—лкс

п

X—ікс

2456.

я

лнфракрасные

»

інфрачырвбныя

2457.

*

каналовые

 

кан4лавыя

2458.

л

катодные

н

катбдныя

2459.

п

монохроматлческле

я

монахроматычныя

2460.

 

неактлнлческле

 

неактын'ічныя

2461.

»

невлдлмые

п

нябачныя, нявідбмыя

2462.

п

необыкновенные

п

нязвычайныя

2463.

п

неоднородные

п

неаднарбдныя, разнастайныя

2464.

»>

обыкновснные

п

звыч4йныя

2465.

2466.

п

однородные

 

аднарбдныя, аднастййныя

л

остаточные

 

астачныя

2467.

»

побочные

м

паббчныя

2468.

полярлзованные

п

полярызаваныя

2469.

»

радля

W

радыю

2470.

я

Рентгента

п

Рэнтгёнавы

184

 

 

 

 

2471. Лучн Рентгена жесткне

2472.   „            „ мягкне

2473.   „  световые

2474.   „  тепловые

2475.   „  туманные

2476.   „  ультрафнолетовые

2477.   „  флюоресценцнн

2478.   „  фосфоресценцнн

2479.   „  характернстнче-

скне

2480.   „  хнмнческне

2481.   „  центральные

2482.   „  электрнческне

2483. Лучнстая теплота

2484.      „        энергня

2485. Люкс

2486. Люксометр

2487. Люмнннсценцня

Прамяні Рэнтгёнавы жбрсткія

„                             мйккія

, сьветлавыя

, цеплавыя

„ туманныя

„ ультрафіялётавыя

. флюерэсцэнцыі

„ фосфорэсцэнцыі

„ характарыстьічныя

. хэмічныя

„ цэнтрйльныя

, электрычныя

Прамяністая цяплынй

„               энэргія

Люкс

Люксамэтар

Люмінісц^нцыя

 

М.

 

2488. Магазнн емкостн

2489.     „      магннтный

2490.     „      сопротнвлення

2491. Магдебургскне полушаnua

Магазын ёмнасьці „        магнэсавы

„        супраціўлёньня, су-

пору

Майдабўрскія паўгалкі

 

рмя

2492. Магнческое зеркало

2493. Магнетнзм

2494.      „        аннзотропных

тел

2495.      ,        временный

2496.      „        жнвотный

2497.      „        земной

2498.      „        нндуктнрован-

ный

2499.      „        молекулярный

2500.     „      наведенный

2501.      „        остаточный

2502.      „        свободный

2503.     „        севёрный

2504.     „        южный

3505. Магнетнт

2506. Магнето

2507. Магнетометр

2508.        „          бнфнлярный

Магічная люстэрка Магнэтызм

„            анізатропных цел;

„           часбвы

„           жывёльны

„           зёмны

.            індуктаваны

в           молекулйрны

„         навёдзены

„           астАчны

„           вбльны

„           паўнбчны

„           паўднёвы

Магнэтыт

Магнэто Магнэтбмэтар ,                     біфілйрны

 

2509.

Магнетометр уннфнляр-

Магнэтбмэтар уніфілйрны

 

 

 

нын

 

 

 

2510.

Магнетон

Магнэтбн

 

2511.

Магнневая вспышка

Магніевы пбшуг

 

2512.

Магннт

Магнэс

 

 

2513.

остазнруюіцнй

л

астазбўчы

 

2514.

я

временный

п

часбвы

 

2515.

Я

глазной

»

вбчны

 

2516.

Я

естественный

п

прырбдны, натурйльны

 

2517.

»»

нскусственный

п

штўчны

 

2518.

»

магазннный

п

магазынны

 

2519.

Я

молекулярный

п

молекулярны

 

2520.

»»

подковообразный

м

падковападббны

 

2521.

п

постоянный

я

пастаянны, сталы

 

2522.

»

соленондальный

п

соленаідальны

 

2523.

Н

стержневой

п

стрыжанёвы

 

2524.

W

точечный

п

пўнктавы

 

2525. Магннтная аномалня

МагнЗсавая аномалія

 

2526.

п

астатнческая

я

астатычная сы-

 

 

 

снстема

 

ст^ма

 

2527.

»

броня

я

(ы) пйнцыр

 

2528.

п

буря

п

(ая) бўра

 

2529.

»

воспрннмчн-

м

ўспрымальнасьць

 

 

 

вость

 

 

 

2530.

я

врашательная

я

вярчйльная здбль-

 

 

 

способность

 

насьць

 

2531.

п

деклннацня

я

дэклінйцыя

 

2532.

n

жндкость

п

BäÄKacbijb

 

2533.

п

нндукцня

я

індўкцыя

 

2534.

п

ннклннацня

W

інклінацыя

 

2535.

я

карта

»»

кйрта

 

2536.

»

масса

л

маса

 

2537.

»

ось

я

вось

 

2538.

я

проннцаемость

п

пранікйльнасьць

 

2539.

я

с'емка

я

здымка

 

2540.

я

снла

 

сіла

 

2541.

 

снловая лнння

я

сілавая лінія

 

2542.'

л

стрелка

л

стрэлка

 

2543.

 

тень

я

цень

 

2544.

п

цепь

я

(ы) ланцўг

 

2545.

п

„ замкнутая

п

„        „ замкнуты

 

2546.

я

„ разомкну-

л

„        „ разамкнуты

 

 

 

тая

 

 

 

2547.

я

энергня

л

(ая) энэргія

 

2548.

Магннтное наклоненне

Магнэсавае нахілёньне

 

2549.

насыіценне

я

насычэньне

 

2550.

Магннтное отклоненле

Магн^савае адхілёньне

 

2551.

.           отталклванле

„              адштўрхваньне

 

2552.

.           поле

„              пбле

 

2553.

„             „ землл

„                , зямлі

 

2554.

„             „ перемен-

ное

„                „ зьмённае

 

2555.

„             „ постоян-

.ное

„                „ пастайннае,

стйлае

 

2556.

„             „ электрл-

ческого тока

„                „ электрьічнага

току

 

2557.

„          последействле

„              посьлядзёяньне

 

2558.

„          прлтяженле

„              прыцягёньне

 

2559.

„          свойство

, (ая) ўласьцівасьць

 

2560.

„         снловое поле

» (ае) сілавбе пбле

 

2561.

„         склоненне

„ „ схілёньне

 

2562.

„          сопротлвле-

нле

,         „ супраціўлёньне,

супбр

 

2563.

„          сопротлвле-

нне среды

„        , супраціўлёньне

асярбдзьдзя

 

2564.

„         явленле

„ (ая) зьйва

 

2565.

Магнлтные варлацлл

Магн^савыя варыяцыі

 

2566.

Магнлтные варлацлл вековые

„                    „        вёкавыя;

 

2567.

Магнлтные варлацлл годовые

„                    „        гадавыя

 

2568.

Магнлтные варлацлл перноднческне

„                    .        пэрыё-

дычныя

 

2569.

Магннтные варлацлл суточные

.                     „        Сўтач-

ныя

 

2570.

Магнлтные весы

„              вагі

 

2571.

„           влхрл

„              віхры

 

2572.

„           полосы

,              палдсы

 

2573.

Магнлтный агент

Магнісавы агёнт

 

2574.

„           аналлз

„            анйліз

 

2575.

,           брусок

»           брусбк

 

2576.

.           вектор

„            в$ктар

 

2577.

„           глстерезлс

„            г!стэр$зыс

 

2578.

„           двойной слой

„            падвбйны слой„

пласт

 

2579.

„          декллнатор

„            дэклінатар

 

2580.

„           детектор

я            дэт^ктар

 

2581.

„          длхролзм

,            дыхроізм

 

2582.

„          железняк

,            жалязьнйк

 

2583.

„           лнкллнатор

„            інклінётар

 

2584.

„          ллсток

»           лістбк

 

2585. Магннтный манометр

Магнэсавы манбмэтар

„            мэрыдыйн

 

2586.

„            мернднан

 

2587.

„            момент

.            мбмант

 

2588.

„            полюс

„          П0ЛЮС

 

2589.

„            потенцнал

„            потэнцыял

 

2590.

„            поток

„            струмёнь

 

2591.

,            слой

„            слой, пласт

 

2592.

„            соленонд

„            соленоід

 

2593.

„            спектр

„            спэктар

 

2594.

„            спектрометр

„            спэктрбмэтар

 

2595.

„            теодолнт

„            тэодаліт

 

2596.

„            экватор

„            эквйтар

 

2597.

„            экран

„            экран

 

2598.

Магннтограф

Магнэсограф

 

2599.

Магннтодвнжуіцая снла

Магнэсаруховая сіла

 

2600.

Магннтометр

Магнэсбмэтар

 

2601.

Магннтометрня

Магнэсамэтрыя

 

2602.

Магннтооптнка

Магнэсаоптыка

 

2603.

Магннтострнкцня

Магнэсастрыкцыя

 

2604.

Мажорная гамма

Мажорная гама

 

2605.

„          трезвучне

„            трыгўчнасьць

 

2606.

„ (ый) аккорд

„ (ы) акорд

 

2607.

Макрофнзнка

Макрафізыка

 

2608.

Максвелл

Максвэль

 

2609.

Макснмальная нагрузка

Максымальная нагрўзка

 

2610.

„ (ый) термометр

. (ы) тэрмбмэтар

 

2611.

Макснмум энергнн

МНксымум энэргіі

 

2612.

Малая деформацня

Малая дэформйцыя

 

2613.

„ калорня

„ калёрыя

 

2614.

„ (ое) гало

„ (ое) галё

 

2615.

„ „ отверстне

„ (ая) адтўліна, атвбрына

 

2616.

„ „ перемеіценне

. (ое) перамяшч^ньне

 

2617.

Манометр

Манбмэтар

 

2618.

„       -барометр

„          -барбмэтар

 

2619.

„        водяной

„            вадзяны

 

2620.

„         закрытый

,            закрыты

 

2621.

„         капнллярный

.            капілйрны

 

2622.

„         масленый

„            аліўны

 

2623.

„ металлнческнй

,            мэталёвы

 

2624.

„         открытый

„            адкрыты

 

2625.

„         ртутный

„            жывасрэбны

 

2626.

Манометрнческое давленне

Манамэтрычны ціск

 

2627.

Мартеновская печь

Мартэнаўская печ

 

2628.

Масленый насос

Аліўная помпа

 

2629.

188

Масса

Mäca

 

Слоўнік Фізычнае Тэрмінолёгіі.                                 7 9

 

2630.

Масса актнвная

Маса

актыўная

 

2631.

»

весомая

 

вагбмая

 

2632.

я

ннертная

м

інэртная

 

2633.

п

кванта

»

кванта

 

2634.

я

магннтная

я

магнэсавая

 

2636.

 

отрнцательная

»

адмбўная

 

2637.

»

поверхностная

п

павёрхневая

 

2638.

»

положнтельная

ff

дадётная

 

2639.

»

поперечная

п

папярбчная

 

2640.

продольная

п

паўздоўжная

 

2641.

ff

протона

п

протона

 

2642.

я

фнктнвная

W

фіктьіўная

 

2643.

»

частнцы альфа

 

часьціны альфа

 

2644.

м

электромагннтная

»

электрамагнэсавая

 

2645.

W

электрона

W

электрбна

 

2646.

Массовая плотность

Мйсавая шчыльнасьць

 

2647.

я

(ое) нзлученне

п

радыйцыя

 

2648.

я

(ый) аналнз

п

(ы) анёліз

 

2649.

 

спектрограф

»

спэктрбграф

 

2650.

Математнческая фнзнка

Матэматычная фізыка

 

2651.

 

„          (нй) маятннк

 

„        (ы) махавік, вагаль-

 

 

 

 

нік

 

2652.

 

„            „ рычаг

 

„          „ падвДжнік

 

2653.

Матернальная точка

Матар'йльны пункт

 

2654.

 

„ (ое) тело

 

я (ае) цела

 

2655.

Матерня

МатЗрыя

 

2656.

я

аннзотропная

 

анізатропная

 

2657.

 

жнвая

»>

ЖЫВ&Я

 

2658.

»

нзотропная

 

ізатрбпная

 

2659.

 

лучнстая

п

прамяністая

 

2660.

 

неоднородная

»

неаднарбдная

 

2661.

п

неорганнзованная

»

неорганізбваная

 

2662.

п

однородная

 

аднарбдная, аднастёйная

 

2663.

»

органнзованная

 

організбваная

 

2664.

п

простая

м

прбстая

 

2665.

V

сложная

п

складаная

 

2666.

Матовая поверхность

Матавая, цьмйная

 

 

 

 

 

павёрхня

 

2667.

Маховое колесо

Махавое кола

 

2668.

Машнна

Машына

 

2669.

м

Атвуда

я

Атвудава

 

2670.

 

газовая

»

газная

 

2671.

 

делнтельная

W

дзялільная

 

2672.

я

Карно

п

Карнб

 

2673. Машнна компаунд

п я

компаунд лёдарббная паравая

 

2674.

2675.

п

ледоделательная паровая

 

2676.

W

пневматнческая

 

 

пнэўматычная

 

2677.

я

простая

»

 

простая

 

2678.

я

сложная

п

 

складйная

 

2679.

»

тепловая

 

 

цеплавйя

 

2680.

W

холоднльная

я

 

халадзільная

 

2681.

я

центробежная

я

 

адцэнтравая

 

2682.

я

электрнческая

я

 

элетрычная

 

2683.

я

электрнч. тре-

я

 

„             цёрця,

 

 

 

ння

 

 

трэньня

 

2684.

я

электрнч.-элект-

я

 

„                    электра-

 

 

 

рофорвая

 

 

фбрная

 

2685.

»

элементарная

V

 

элемэнтарная

 

2686.

Маятннк

Махавік,

вагальнік

 

2687.

п

баллнстнческнй

s

 

балістычны

 

2688.

п

гнростатаче-

п

 

гірастатычны

 

 

 

скнй

 

 

 

 

2689.

я

горнзонталь-

я

 

гарызантйльны

 

 

 

ный

 

 

 

 

2690.

 

компенсанцнон-

я

 

компэнсацыйны

 

 

 

ный

 

 

 

 

2691.

я

коннческнй

я

 

конічны

 

2692.

Я

круговой

W

 

кругавы

 

2693.’

п

математнческнй

я

 

матэматычны

 

2694.

п

оборотный

я

 

абарбтны

 

2695.

п

плоскнй

м

 

плбскі

 

2696.

»

простой

я

 

прбсты

 

2697.

я

секундный

я

 

сэкўндны

 

2698.

п

сннхроннческнй

»

 

сынхронічны

 

2699.

я

сложный

я

 

складаны

 

2700.

 

сфернческнй

п

 

сфэрычны

 

2701.

Я

уравннтельный

 

 

ураўнальны

 

2702.

»

фнзнческнй

н

 

фізычны

 

2703.

»

Фуко

я

 

Фукб

 

2704.

»

цнклондальный

я

 

цыклёідальны

 

2705.

»

электрнческнй

я

 

электрычны

 

2706.

Мгновенная ось враіце-

Імгнённая вось вярч^ньня

 

 

 

ння

 

 

 

 

2707.

п

снла

я

 

сіла

 

2708.

я

скорость

 

 

скбрасьць

 

2709.

п

(ое) враоденне

я

(ае) вярчэньне

 

2710.

п

(ый) ток

я

(ы)

1 ток

 

2711.

я

„ центр

*

я

цэнтар

 

2712.

Mera

 

Мэга

 

 

 

2713. Мегабар

Мэгабар Мэгаджаўль

 

2714.

Мегаджауль

 

2715.

Мегаднна

Мэгадына

 

2716.

Мегаскоп

Мэгаскбп

 

2717.

Мегаэрг

Мэгаэрг

 

2718.

Мегом

Мэгбм

 

2719.

Меднцннскнй термометр

Мэдыцынскі, мэдычны тэрмбмэтар

 

2720.

Медно-цннковый элемент

Мядзйна-цынкавы элемэнт

 

2721.

Медный вольтаметр

Медзяны вольтамэтар

 

2722.

„      калорнметр

„         калёрымэтар

 

2723.

Международный ангстрем

Міжнарбдны ангстрэм

 

2724.

„                    камер-

тон

.                камэртон

 

2725.

„                    ом

„               ом

 

2726.

Международные еднннцы

Міжнарбдныя адзінкі

 

2726.

Междуфазовое напряженне

Міжфйзнае напружэньне

 

2728.

Мельдометр

Мельдбмэтар

 

2729.

Мельканне

Мігйньне

 

2730.

Мелькаюіцнй фотометр

Мільгатлівы фотбмэтар

 

2731.

Мембрана

Мэмбрйна

 

2732.

„         мнкрофонная

„          мікрафбнная

 

2733.

„          полупроннцае-

мая

я напоўпранікальная

 

2734.

„         телефонная

„          тэлефбнная

 

2735.

„         угольная

,           вугляная

 

2736.

„         ушная

,           вушнйя

 

2737.

Мензурка

Мэнзўрка

 

2738.

Менйск

М^ніск

 

2739.

Мера деформацнн

Мёра дэформацыі

 

2740

„ снлы

„ сілы

 

2741.

„ устойчнвостн

„ ўстбйлівасьці, трыв^ласьці

 

2742.

Мернднальная плоскость

Мэрыдыяльная рбўніца

 

2743.

Мернднальное намагнн-

Мэрыдыяльнае намагнэса-

 

 

ченне

вйньне

 

2744.

Мернднан магннтный

Мэрыдыян магнэсавы

 

2745.

Мертвое положенне

Мёртвае палаж^ньне шпэнталя.

 

 

поршня

саўгачй

 

2746.

„ (ый)ход вннта

„ (ы)ход шрўбы

 

2747.

Мерцанне звезд

Мігацёньне збрак

 

2748.

Местное время

Мясцбвы час

 

2749.

Месяц сндернческнй

Месяц сыдэрычны

 

                                                     

б

Фізычная тэрмінолёгія.

2750. Месяц снноднческнй

2751. Металлнческнй барометр

Месяц сынодычны

Мэталёвы барбмэтар

2752.          „            манометр

„          манбмэтар

2753.          „            пнрометр

„          пірбмэтар

2754.          „                    термометр

„          тэрмбмэтар

2755. Метастатнческнй термометр

Мэтастатычны тэрмбмэтар

2756. Метацентр

Мэтацэнтар

2757. Метеорнт

Мэтэорыт

2758. Метеорные потокн

Мэтэбрныя струмяні

2759. Метеорологнческая оптлка

Мэтэоролёгічная бптыка

2760. Метеоры атмосферные

Мэтэбры атмосф^рныя

2761. Метод

М$тод

2762.   „ статнстнческнй

. статыстычны

2763. Метр

Мэтар

2764.   „ международный

„ міжнарбдны

2765.   , нормальный

, нормальны

2766.   „ эталон

„ эталён

2767. Метрнка пространства

МЗтрыка прастбры

2768. Метрлческая слстема мер

Мэтрычная сыстэма мёр(аў)

2769. Метрологля

Мэтралёгія

2770. Метроном

Мэтраном

2771. Мех гндравлнческнй

Мех гідраўлічны

2772. Механлзм намагннчнвання

Мэханізм магнэсаваньня

2773. Механнзмы

Мэханізмы

2774. Механнка

Мэхйніка

2775.      „                аналлтлческая

„        аналітычная

2776.      ,        прнкладная

„        прыкладная

2777.      „        рацнональная

„        рацыянйльная

2778.      „        снстемы

.         сыстЗмы

2779.      ,        теоретлческая

„        тэорэтйчная

2780. Механлка точкн

Мэхйніка пўнкта

2781. Механлческая деформацля

Мэханічная дэформйцыя

2782.          „           работа

„             раббта

2783.          ,           снстема

„             сыстэма

2784.          „           смесь

„             сўмесь, мешаніна

2785.          „           теорля

„             тэбрыя

2786.          „           энергля

„             энЗргія

2787.          „ (нй) процесс

„ (ы) прац^с

2788.          „     „ эквлва-

лент тепла

,        „ эквівалёнт цяплй

2789. Млкро

Мікро

2790. Млкро-ампер

Мікро-ампэр

2791. Мнкро-весы

Мікро-вйгі

2792.

Мнкро-вольт

 

2793.

Мнкро-кулон

 

2794.

Мнкро-лампа

 

2795.

Мнкрометр

 

2796.

„                   об^ектнвный

 

2797.

„                   окулярный

 

2798.

Мнкрометрнческнй внн

 

2799.

Мнкромнллнметр

 

2800.

Мнкрон

 

2801.

Мнкроскоп

 

2802.

„                  бннокуляр-

 

 

ный

 

2803.

,                  внбрацнон-

 

 

ный

 

2804.

„                  нзмернтель-

 

 

ный

 

2805.

„                  полярнзацн-

 

 

онный

 

2806.

„                  проекцнон-

 

 

ный

 

2807.

,           простой

 

2808.

„          сложный

 

2809.

Мнкроскопнческая про-

 

 

екцня

 

2810.

Мнкроскопнческне от-

 

 

счеты

 

2811.

Мнкроскопнческнй сто-

 

 

лнк

 

2812.

Мнкрофарада

 

2813.

Мнкрофнзнка

 

2814.

Мнкрофон

 

2815. Мнкрофотографня

 

2816.

Мнллн

 

2817.

Мнллнампер

 

2818.

Мнллнамперметр

 

2819.

Мнллнвольт

 

2820.

Мнллнвольт-амметр

 

2821.

Мнллнвольтметр

 

2822.

Мнллнгенрн

 

2823.

Мнллнграм

 

2824.

Мнллнметр

 

2825.

Мяллн-мнкрон

 

2826.

Мнллнстен

 

2827.

Мннорная гамма

 

2828.

„ (ое) трезвучне

 

2829.

Мнраж

 

       

Мікро-вдльт

Мікро-кулён

Мікро-лймпа Мікрбмэтар „         об'ектьіўны

„              акулйрны

Мікромэтрычная шрўба Мікромілім^тар

Мікрбн

Мікраскбп

„          бінакулйрны

я          вібрацьійны

„          мёральны

. полярызацыйнь

,          проекцьійны

,          прбсты

„          складаны

Мікраскопічная проёкцыя

Мікраскопічныя адлікі

„     (ы) стблік

Мікрафарёда Мікрафізыка Мікрафбн Мікрафотаграфія Мілі

Міліймпэр

Міліампэрмбтар Мілівбльт Мілівбльт-амм^тар Мілівольтмбтар Мілігэнры Міліграм Мілімбтар Мілі-мікрбн Мілістбн Мінорная гама „ (ае) трохгучча, трыгучча

Міраж

6*

193

2830. Мннмая гнпотеза

Уйўная гіпбтэза , (ы) вббраз

 

2831.

„ (ое) нзображенне

 

2832.

„ (ый) фокус

„ , фокус

 

2833.

Многоатомный газ

Многайтомны газ

 

2834.

Многознатный потенцнал

Многазнйчны потэнцыял

 

2835.

Многополюсные машнны

Многаполюсныя машыны

 

2836.

Многоугольннк векторов

Многакўтнік вэктараў

 

2837.

„                   снл

.                сіл

 

2838.

Многофазные токн

Многафйзныя тбкі

 

2839.

Многоэлектронный атом

Многаэлектрбнны атом

 

2840.

Модуль

Мбдуль

 

2841.

„ всестореннего сжатня

„ усяббчнага сьціску

 

2842.

„ гнутня

„ гнўцьця

 

2843.

„ кручення

„ кручэньня

 

2844.

„ лннейного ра-

„ лінёйнага расшы-

 

 

сшнрення

рЗньня

 

2845.

. об’емной упругостн

„ аб'ёмнай прўгкасьці

 

2846.

„ одностороннего сжатня

„ аднаббчнага сьціску

 

2847.

„ сдвнга

„ зруху

 

2848.

„ скольження

„ сьлізгйньня

 

2849.

, сопротнвлення

„ супраціўлёньня, супбру

 

2850.

„ упругостн

„ прўгкасьці

 

2851.

„ Юнга

„ /Онгаў

 

2852.

Молекула

Молёкула

 

2853.

„         актнвная

„ актыўная

 

2854.

Молекулярная концентрацня

Молекулйрная концэнтрйцыя

 

2855.

„                 прелом-

ляемость

„ пералбмлівасьць

 

2856.

.                 проводн-

мость

„                          правбднасьць

 

2857.

„                 снла

„                  сіла

 

2858.

„                 теорня

„                  тэбрыя

 

2859.

„                 тепло-

емкость

„                         цеплаёмнасьць

 

2860.

„                 фнзнка

„                  фізыка

 

2861.

.                 энергня

„                  энэргія

 

2862.

. (ое) враіценне

„ (ае) вярчэньне рбў-

 

 

плоскостн

ніцы поляры-

 

 

полярнзацнн

зйцыі

 

2863.

Молекулярное поннже-

Молекулйрнае паніжёньне

2864.

нне точкн кнпення

„                поннже-

пўнкту кіпёньня паніжэньне

2865.

нне точкн замерзання

„ (ое) сцепленне

пўнкту замярзйньня

,                  шчаплёньне

2866.

„ (ые) магннты

„ (ыя) магнйсы

2867.

„ (ый) вес

„ (ая) вага

2868-.

.         „ об'ем

, (ы) аб’ём

2869. Молння

Малйнка

2870.

„ шаровая

„ сфэрйчная

2871.

Молоточный прерыва-

Малатбчны перарывальнік

2872.

2873.

тель

Момент

„ вектора

Мбмант

„ вёктара

2874.

„ векторнальный

„ вэктарыйльны

2875.

„ враіцательный

„ вярчйльны

2876.

„ враіцення

„ вярчэньня

2877.

„ временн

я чйсу

2878.

„ закручнваюіцнй

„ закрўчвальны

2879.

„ ннерцнн

„ інёрцыі

2880.

„             „ осевой

„             „ восевы

2881.

„             „ поляр-

„             „ полйрны

2882.

ный

» . Нен

,             „ адцёнтравы

2883.

тробеж-

ный

„             » эква-

я             „ экватары-

2884.

торнальный

„ кннетнческнй

йльны

„ кінэтычны

2885.

. колнчества

, кблькасьці рўху

2886.

двнження

„ крутнльный

„ круцільны

2887.

„      лннейный

„ лінёйны

2888.

Момент магннтный

„ магнёсавы

2889.

„ пары

„ пйры

2890.

, реактявный

„ рэактыўны

2891.

„ результнруюіцнй

„ рэзультацййны, выні-

2892.

„ снлы

кальны

» сілы             г

2893.

„ сопротнвлення

„ супраціўленьня, су-

 

nöpy

86

Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія.

 

2894.

2895.

2896.

2897.

2898.

2899.

2900.

2901.

2902.

2903.

2904.

2905.

2906.

2907.

2908.

2909.

2910.

2911.

2912.

2913.

2914.

2915.

2916.

2917.

2918.

2919.

2920.

2921.

2922.

2923.

2924.

Момент статнческлй

„ устойчлвостл

„ центробежный

„ элекрнческнй Моноварлантная слстема Моноплан Монохорд Монохроматнческнй луч Морфотропня М-серня Мостлк лннейный

„ метровый

„ Ултстота

, электроллтлческлй

. яіцлчвый Мотор

„ газовый

„ тепловой

„ электрлческлй Моіцность

„        безваттная

,         лндлкаторная

„        уаттная

„        эффектлвная

Музыкальная гамма Мультлплетные серлл Мультлпллкатор Мутныё средлны Мыльлая пленка

„ (ый) пузырь Мягкле лучл

Мбмант статычны

„ устбйлівасьці, трывёласьці

„ адцэнтравы

„ электрычны Монаварыйнтная сыстэма Монаплйн Монахбрд Монахроматычны прамёнь Морфатрбпія М-с$рыя Мастбк лінёйны

„ мбтравы

„ Вітстбтаў

„ электралітычны

„ скрыначны Матбр

„ газны

„ цеплавы

„ электрьічны Патўжнасьць

„                 бязватная

„                індыкйтарная

„                 ватная

„                 эфэктыўная

Музычная гёма Мультыплётныя сэрыі Мультыплікйтар Каламўтныя асярэдзіны Мыльная пленка

„ (ая) бўрбалка Мяккія прамяні

 

             

н.

2925. Наблюденле влзуальное

Назірбньне візуальнае

2926.

Наведенле і

на бесконеч-

Навядзёньне на бесканцо-

 

 

ность

 

васьць

2927.

п

. фокус

п

„ фбкус актыўнасьць

2928.

Наведенная

актлвность

Навёдзеная

2929.

»

радлоактлвность

п

радыёактыўнасьць

2930.

. (Ый)

заряд

(ы)

наббй

2931.

п п

магнетлзм

п п

магнэтызм

 1. Наведенный ток
 2. Нагнетательный насос
 3. Нагреванне проводннков
 4. Нагреватель
 5. Нагревательное дейст-

вне тока

2937. Нагрузка

2938.      „       безопасная

2939.      „                допускаемая

2940.      „ макснмальная

2941.      „ подвнжная

2942.      .        предельная

2943. Нанбольшая скорость

2944. Нанменьшее отклоненне

2945. Накал

2946. Накалнваемый катод

2947. Наклоненне магннтное

2948. Наклонная днсперсня

2949.       „        плоскость

2950. Наклонно-брошенное

тело

2951. Наложенне малых двн-

женнй

2952.       „                 электрнчес-

скнх полей

2953. Намагннченне

2954.         „                   аномаль-

„                                ное

2955.          „           остаточ-

ное

2956.         „            сложное

2957.         „                   соленон-

дальное

2958.         „            током

2959. Напор

2960. Направленне

2961.         „                   враіцення

2962.         ,          двнження

2963.         „         действня

2964.         ,          поля

2965.         „          тока

 1. Направленность механл-

ческлх веллчлн

 1. Направляюіцая слла
 2. Напряженле
 3. „ безопасное

Навёдзены ток

Нагнятальная.нагбначнаяпбмпа Награваньне праваднікоў Награвальнік

Награвальнае дзёяньне тбку

Нагрўзка

„        бясьпёчная

„ прыпушчйльная

„        максымйльная

„        рухбмая

„        рубёжная

Налббльшая скбрасьць Нанмёншае адхілёньне Напал Напальваны катбд Нахілёньне магнэсавае Нахіленая дыспэрсія

„ рбўніца Нахільна-кІнутае цёла

Накладаньне малых рўхаў

„ электрычных палёў Намагнэсавйньне

.                    аномёльнае

„                    астйчнае

„                    складйнае

.                    соленаідаль-

нае

„           тбкам

Напбр Кірўнак „     вярчэньня

 • РЎ*У

„     дзёяньня

„     пбля

„     тбку.

Накірбванасьць мэханічных вялічынь

Накірбўчая сіла Напружэньне , бясьпёчнае

2970. Напряженне второсте-

НапружЗньне другачнае

 

пенное

2971.

„             дннамнчес-

кого поля

„                дынамічнага

пбля

2972.

„             днэлектрн-

ческое

.                       дыэлектрычнае

2973.

„             допускае-

мое

„                        прыпушчальнае

2974.

„             нзгнба

„              выгіну

2975.

„             нскусствен-

ное

„              штўчнае

2976.

„             магнктное

„              магн^савае

2977.

„             ннзкое

„              нізкае

2978.

„                     нормальное

,               нармёльнае

2979.

„             поля

„              пбля

2980.

„                     предельное

„              рубёжнае

2981.

„             тангенцн-

альное

„                      тангенцыйльнае

2982.

„             тока

„              тбку

2983.

„             упругое

„              лрўгкае

2984.

„                     электрнчес-

кое

„              электрычнае

2985.

„                    элементарное

„                       элемэнтйрнае

2986.

Напряженность потока лучнстой энергнн

Напрўжанасьць струмёню прамяністай энэргіі

2987.

Наростаюшнй ток

Нарастальны ток

2988.

Насос

Пбмпа

2989.

„ абсорбцнонный

„ абсорбцыйная

2990.

„ воздушный

, павётраная

2991.

„ водоструйный

„ вадаструмённая

2992.

„ водяной

„ вадзянёя

2993.

„ всасываюшнй

„ усбсная

2994.

„ днффузнонный

„ дыфузыйная

2995.

„ масленый

„    аліўная

2996.

„ молекулярный

„ молекулйрная

2997.

, нагнетательный

. нагнятальная, нагбначная

2998.

„ пневматнческнй

„ пнэўматычная

2999.

, разрежаюіцнй

„ разрэджвальная

3000.

„ ротацнонный

„ ротацыйная

3001.

„ ртутный

„ жывасрэбная

3002.

Насытенне

Насычэньне

3003.

„            магннтное

„             магнэсавае

3004.

„            предельное

„             рубёжнае

3005.

Насышенное простран-

Насычная прастбра

ство

 1. Насышенный пар
 2. „ раствор
 3. Натяженне
 4. „ внутреннее
 5. , поверхност-

ное

 1. Начало возможных перемеіценнй
 2. , „ скоро-

стей

 1. „ нанменьшего дей-

ствня

 1. „ „ (ей) ра-

боты

 1. „ термодннамнкн
 2. „ „

второе

 1. „ термодннамнкн

первое

 1. Начальная скорость
 2. „ фаза
 3. „ (ое)      положенне
 4. „ ,     тренне
 5. „ „    условне
 6. Невесомая жндкость
 7. „ (ое) веіцество
 8. Невнднмые лучн
 9. , (ый) свет
 10. Невязкое веіцество
 11. Негаднн
 12. Негатнв
 13. Негатнвный процес
 14. Неестественное положенне
 15. Неестественные преврашення
 16. Нензменная снстема
 17. Нейтралнзацня
 18. Нейтральная лнння
 19. „ ось
 20. „ поверх-

ность

 1. . точка
 2. „ (ый) атом
 3. „ „ раствор

Насычаная пара „ (ы) раствбр, рбшчын

Нацягнёньне „        нутранбе

„             павёрхневае

Прынцып магчымых перамяшчэньняў

„                 . скбрась-

цяў

, наймёншага дзёяньня

»                „ (ае) раббты

„    тэрмадынамікі

.                                       „ дрўгі

„    тэрмадынамікі

пёршы

Пачатковая скбрасьць

„ фаза „ (ае) палажэньне ,    „ цёрце, трэньне

„ (ая) ўмбва

Невагбмая вадкасьць , матэрыя

Нябёчныя, нявідомыя прамяні „           „ (ае) сьвятлб

Нявязкая матэрыя Нэгадын Нэгатыў Негатыўны працэс Ненатуральнае палажэньне

Ненатуральныя пратварэньні

Нязьмённая сыстэма Нэўтралізацыя Нэўтральная лінія „ вось „ павёрхня , (ы) пункт ,    „ атом

„        „ раствор, рбшчын

 1. Нейтральный слой
 2. Ненасыіценный пар
 3. Ненормальная рефракцня
 4. Необратнмый процесс
 5. Необыкновенный луч
 6. Неоднородная матерня
 7. „ раднацня
 8. „ (ое) тело
 9. „ (ые) велнчнны
 10. „ (ый) луч
 11. Неорганнзованная матерня
 12. Неорганнческнй мнр
 13. „ (ое) веіце-

ство

 1. Неподвнжная ось
 2. , (ый)блок
 3. „ „ эфнр
 4. Неполярнзуюіцнеся электроды
 5. Неправяльная рефракцня
 6. , (ое) отраженне
 7. Непрерывная снла
 8. „ (ое) двнженне
 9. „ (ый) разряд
 10. „ „   спэктр
 11. Непрерывность
 12. Непроводннкн тепла
 13. „ электрн-

чества

 1. Непрозрачное тело
 2. Непроннцаемость
 3. Неравномерное двнженне
 4. Несвободная энергня
 5. Несернальные лнннн
 6. Несжнмаемая жндкость
 7. Несжнмаемость
 8. Неупругая деформацня
 9. „ (ое) тело
 10. Неустойчнвая снстема
 11. „ (ое) положенне

Неўтральны слой, пласт Ненасычаная näpa НенармАльная рэфракцыя

Незварбтны працэс Нязвычайны прамёнь Неаднародная мат^рыя „ радыйцыя . (ае) цёла „ (ыя) вялічыні »           (ы)      прамёнь

Неорганізбваная матёрыя

Неорганічны сьвет „ (ая) матэрыя

Нярухбмая вось „ (ы) блёк » „ этар

Неполярызбўныя электрбды

Няправільная рэфракцыя , (ае) адбіцьцё, адлюстравйньне

Неперарыўная сі'ла „       (ы)      рух

„           „  распрыжёньне

„           „  спэктар

Неперарыўнасьць Неправаднікі цяплё. „ электрычнасьці

Непразрыстае цёла Непранікальнасьць Няроўнамёрны рух

Нявбльная энэргія Несэрыйльныя лініі Нясьціскная вадкасьць Нясьціскёльнасьць Няпрўгкая дэформацыя „ (ае) цёла

Няўстбйлівая, нятрывалая сыстэма „ (ае) „ (ае) палажэньне

3078. Неустойчнвое равно-

Няўстбйлівая нятрыв£лая роўнавйга

 

весне

3079.

Неустойчнвость

Няўстбйлівасьць, нятрываласьць

3080.

Ннвеллнр

Нівэлір

3081.

„         водяной

„ вадзяньі

3082.

Ннзкнй тон

Нізкі тон

3083.

Ннккелнн

Нікелін

3084.

Няккелнрованне

Нікелявйньне

3085.

Ннколева прнзма

Нікблева прызма

3086.

Ннколь

Нікбль

3087.

Ннсходяіцее двнженне

Схадны рух

3088.

„ (нй) ток

„          » ток

3089.

Ннть гнбкая

Нітка гібкая

3090.

, жндкая                •

я вйдкая

3091.

„ накала

. напблу

3092.

Нонварнантная снстэма

Нонварыйнтная сыстэма

3093.

Ноннус

Нбніус

3094.

„ круговой

„ кругавы

3095.

„ лннейный

, лінёйны

3096.

Нормаль

Нормйль

3097.

Нормальная днсперсня

Нармальная дыспбрсія

3098.

я            лнння

я              лінія

3099.

,             орбнта

я              орбіта

3100.

„            освеіцае-

мость

я асьвятлйльнасьць

3101.

„            сіла

■             сіла

3102.

„            составляю-

іцая

я              складбльная

3103.

„            чувствн-

тельность

„              чўласьць

3104.

я (ое) давленне

я (ы) ціск

3105.

Нормальное зренне

Нармйльны зрок

3106.

„             напряженне

. (ае) йапруж^ньне

3107.

„             натяженне

я я нацягнёньне

3108.

„             состоянне

„ (ы) стан

3109.

„             увелнченне

„ (ае) павялічбньне

3110.

„            ускоренне

„          „ прыскарэньне

3111.

„ (ые) этолоны

я (ыя) эталёны

3112.

„ (ый) барометр

„ (ы) баромэтар

3113.

я „ камертон

я камэртбн

3114.

„       „ об'ем

я я аб'ём

3115.

„       „ ом

»       » ОМ

3116.

,        „ раствор

„          „ раствбр, рбшчын

3117.

я спектр

я спЗктар

3118.

„       „ термометр

я я тэрмбмэтар

3119.

Нормальный тон

Нармальны тон

 

3120.

„              электрод

„               электрбд

 

3121.

„               элемент

„               элемэнт

 

3122.

Нулевой метод

Нулявы мЗтад

 

3123.

„        отсчет

„         адлік

 

3124.

Нутацня

Нутацыя

 

3125.

Ньютоннанское прнтяженне

Ньютонійнскае прыцягйньне

 

3126.

Ныотоновская механнка

Ньютбнаўская мэханіка

 

3127.

„                 постоян-

,                   стДлая, пастйн-

 

 

ная

ная

 

3128.

. (яй) коэффнцн-

„             (і) коэфіціент ця-

 

 

ент тяготення

жэньня

 

 

0.

 

3129.

0‘бект наблюдення

06‘ёкт назіраньня

 

3130.

06‘ектнв

06‘ектыў

 

3131.

„ анастнгматнческнй

„ анастыгматычны

 

3132.

, апланатнческнй

„ аплянатьічны

 

3133.

„ апохроматнческнй

„ апохроматычны

 

3134.

„ ахроматнческнй

„ ахроматычны

 

3135.

„ проекцнонный

„ проекцыйны

 

3136.

„ телеостереоскопнческнй

„ тэлеастэрэаскопічны

 

3137.

„ фотографнческнй

, фотаграфічны

 

3138.

06‘ектнвное нзображенне

Об'ектыўны вббраз

 

3139.

„ (ый)мнкрометр

„                мікромэтар

 

3140.

„        „ отсчет

„                адлік

 

3141.

Об'ём атомный

Аб'ём атомны

 

3142.

„ вытесненный

„ вьіціснуты

 

3143.

„ крнтнческнй

„ крытычны

 

3144.

я молекулярный

. молекулйрны

 

3145.

„ удельный

„ спэцыфічны, аднбсны

 

3146.

Об'емное расшнренне

Аб'ёмнае расшырэньне

 

3147.

„         свеченне

„           сьвячэньне

 

3148.

„         сжатне

, (ы) сьціск

 

■3149.

06‘емные снлы

Аб'емныя сілы

 

3150.

Об'емомер

Аб'ёмамёр

 

3151.

Обертон

Обэртбн

 

3152.

Облако

Вбблак

 

3153.

„ акустнческое

, акустычны

 

3154. Облако нскусственное

3155. Область влняння

3156. Обман оптнческнй

Вбблак штўчны

Сфэра ўплыву

Падман, ман£ оптычны(ая)

3157.  „ органов чувств

„ брганаў адчув4ньняў-

3158. Обманка скдотовая

Падабнйк сыдбтавы

3159.      „ цннковая

„           цынкавы

3160. Обмотка

Абмбтка

3161.      „ без'нндукцнон-

ная

„ без'індукцыйная

3162.      , бнфнлярная

„ біфілйрная

2163.      „ вторнчная

„ другйчная, другарйдная

3164.      „ первнчная

„ пяршачная, першарйдная Абмбтка трўбчастая

3165. Обмотка трубчатая

3166. Оболочка атмосферная

Абалонка атмасф$рная

3167.      ,         радужная

,           вясёлкавая

3168.      „        роговая

„          рагавйя

3169.      „        сетчатая

,           сеткаватая

3170.      „        сосуднстая

„          судзі'нчастая

3171. Оборот полный

Абарбт пбўны

3172. Оборотная прнзма

Абарбтная прьізма

3173.      „ (ый) маятннк

„ (ы) махавік, ваг&льнік

3174. Обратнмость процессов

Зварбтнасьць прац^саў

3175.        .            фнзнческо-

го маятннка

,                  фізычнага маха-

віка, вагальніка

3176.        .            электрнче-

скнх машнн

„                 элетрычных Ma­

ui ьін

3177. Обратнмый процесс

Зварбтны працэс

3178. Обратная снла полярнзацпн

Адварбтная сіла полярызацыі

3179.      „           , токасамо-

нндукцнн

„                 „ току самаін-

Дўкцыі

3180.      „ (ое) нзображенне

„ (ы) вббраз

3181.      „ „ направленне

„         „ кірўнак

3182.      „ (ый) эффект

„         „ эфэкт

3183. Обраіцаюіцнй слой

Абарачальны слой, пласт

3184. Обраіценне спектров

Абарачэньне спэктараў

3185. Обраіценное нзображе нне

Абёрнуты вобраз

3186.        „ (ый) спектр

,           спэктар

3187. Обесценнванне энергнн

Абясц$ньваньне энэргіі

3188. Обыкновенный луч

Звычайны прамёнь

3189. Обіцее тяготенне

Агўльнае цяжэньне

3190. Огнеупорный тнгель

Агнятрывалы тыгель

3191. Одноатомный газ

Аднайтомны газ

3192. Однонменные заряды

Аднаймённыя наббі

             
 1. Однонменные полюсы
 2. Одноклнномерная прнзма
 3. Одноннтный подвес
 4. Одноплечне весы
 5. „ (нй) рычаг
 6. Однородная матерня
 7. „ снстема
 8. „ (ое) поле
 9. „ . тело
 10. „ (ые) лучн
 11. Однофазная сястема
 12. „ (ый) двнгатель
 13. „ » ток
 14. Одноэлектронный атом
 15. Ожжнженне
 16. . газов
 17. „ паров
 18. Окнслнтельное пламя
 19. „ (ые) процессы
 20. Окклюзня
 21. Окраска
 22. Октавы
 23. „ акустнческле
 24. „ музыкальные
 25. „ электромагнлт-

ных волн

 1. Окуляр
 2. „ ахроматлческлй
 3. „ ортоскоплческлй
 4. „ отрлцательный
 5. „ положлтельный
 6. Окулярный млкрометр
 7. „ мнкроскоп
 8. Ом
 9. „ легальный
 10. „ международный
 11. Омлческоесопротлвленле
 12. Омметр
 13. Омо-сантлметр
 14. Опалесценцля
 15. Опалесцлруюіцлй слой
 16. Опора подвлжная
 17. Определенне графлче-

ское

Аднаймённыя пблюсы

Аднаклінамёрная прьізма Аднанітачны падвёсак Аднаплёчыя вагі „ (ы) падвйжнік

Аднародная матэрыя

„ сыст$ма

„ (ае) пбле

„ . цёла

. (ыя) прамяні Аднафазая сыст$ма

, (ы) рухавік

„    . ТОК

Аднаэлектрбнны бтом Звадкавйньне „          газаў

„             пбры

Атлянйльнае пблымя

„ (ыя) працэсы Оклйзія

Ахварбоўка Октавы

„ акустычныя

„ музычныя

„ электрамагн^савых хвбляў

Акулйр

„ ахроматйчны

„ ортаскопічны

„ адмбўны

„ дадатны

Акулйрны мікрбмэтар „ мікраскРп

Ом

„ легальны

„ міжнарбдны

Омічнае супраціўлёньне (ы) супор

Оммэтар

Ома-сантымэтар Опалесцэнцыя Опалесцыйны слой, пласт Апора рухбмая Азначэньне графічнае

3235. Определнтель полюсов

Вызнйчнік пблюсаў

3236. Оптнка

Оптыка

 1. Оптнка волновая Оптыка хвалевая
 2. „ геометрнческая „          геамэтрычная

3239.

„ фнзнческая

„ фізйчная

3240.

Оптнческая нзомерня

Оптычная ізам^рыя

3241..

„            эсь

, вось

3242.

„              „ главная

„              , галбўная

3243.

„              „ побочная

„             „ паббчная

3244.

„                    пнрометрня

„            пірамэтрыя

3245.

„            плотность

, шчыльнасьць

3246.

„            снла

„            сіла

3247.

„            скамья

„            скамліца

3248.

„ (нй) ннтервал

„ (ы) інтэрвал

3249.

„       „ метод нзме-

рення.

, „ мЗтад мёраньня

3250.

» , прнбор

„ (ая) пpылäдa

3251.

„       . сенснбнлнза-

тор

, (ы) сэнсыбілізйтар

3252.

„       » центр

„ „ ц^нтар

3253.

„ (ое) стекло

я (ае) шкло

3254.

я явленне

„ (ая) зьйва

3255.

Оптнческн пустая среда

Оптычна-пустбе асяродзьдзе

3256.

Опыт (научный)

Дбсьлед

3257.

Опытная фнзнка

Дасьлёдчая фізыка

3258.

Орбнта

Орбіта

3259.

„ гнперболнческая

„         гіпэрболічная

3260.

• „ круговая

„         кругавёя

3261.

„ параболнческая

„         параболічная

3262.

„ эллнптнческая

„         эліптычная

3263.

„(ы) квантовые

„ (ы) квантавыя

3264.

„ „ планетные

„ „ плянэтныя

3265.

„ „ электронные

„ „ электрбнныя

3266.

Орбнтальная скорость

Орбітйльная скбрасьць

3267.

Орган слуха

Орган слўху, слыху

32Q8-

Органнзованная матерня

Організбваная матэрыя

3269.

Органнческое веіцество

Органічная матэрыя

3270.

Органные трубы

Аргйнныя трўбы

3271.

Ортометрнческая крнвая

Ортамэтрьічная крывйя

3272.

,                      точка

„              (ы) пункт

3273.

Ортоскоп

Ортаскбп

3274.

3275.

3276.

Ортоскопнческнй окуляр . (ое) нзо-

браженне

Ортохроматнческне пластннкн

Ортаскопічны акуляр

„                 вобраз

Ортахроматьічныя пласткі

 1. Осадкн атмосферные
 2. Осадочная мембрана
 3. Осажденне пара
 4. Осветнтель
 5. Осветнтельная снстема
 6. Освешаемость
 7. „ нормаль-

ная

 1. Освешенне
 2. „ газовое
 3. „ дуговое
 4. „ кероснновое
 5. „ поверхностн
 6. „ электрнче-

ское

 1. Осевая турблна
 2. „(ое) увелнченне
 3. „(ой)вектор
 4. „ „  момент ннерцнн
 5. „ ,        „     пары
 6. „ „  угол
 7. Осеннее равноденствне
 8. Осн свободные
 9. Осмос
 10. Осмотнческая теорня элемента
 11. . (ое) давленне
 12. Основанне клнна
 13. Основной тон
 14. Основные велнчнны
 15. „ едяннцы

3 Ю5.      „          законы фнзнкн

 1. „ точкн термо-

метра

 1. Остаточная деформацня
 2. „ (ое)  намагннче-

нне

 1. , (ый)   заряд
 2. „ „   магнетнзм
 3. Остаточный ток
 4. Острне клнна
 5. Осцнллограф
 6. „ катодный
 7. „ механнче-

скнй

Ападкі атмасфэрныя Апёдачная мэмбрёна Ападзёньне пары Сьвяцільнік Сьвяцільная сыстэма Асьвётленасьць „ нармбльная

Асьвятлёньне „       газнае

„              дугавбе

„              газавае

„              павёрхні

„              электрьічнае

Вбсевая турбіна

„ (ае) павялічбньне

„ (ы) вэктар

„ „ мбмант інэрцыі'

„ ,        „ пары

„ п кут.

Асённяе, восенскае роўнадзёньне

Böci вбльныя Осмос

Осматычная тэбрыя элемэнта

„       (ы) ціск

Аснбва кліна Аснбўны тон Аснбўныя вялічьіні „ адзінкі „  закбны фізыкі

„      пўнкты тэрмбмэтра

Астёчная дэформацыя „ (ае) намагнэсавйньне

„ (ы) набой

„ „ магнэтйзм

Астачны ток Сьпічак кліна Осцылёграф „     катбдны

_            мэханічны

3316. Осцнллограф светяіцнйся

3317. Осцнллоскоп

Осцылёграф сьвяцільны Осцылёскоп

3318.

3319.

3320.

Ось

п

главная

глазная

гнроскогшческая

Вось

я я

галбўная вбчная гіраскош'чная

3321.

 

вннтовая

п

шрўбавая

 

3322.

я

враіцення

я

вярчэньня

 

3323.

п

земная

»

зёмная

 

3324.

п

нзгвба

я

выгіну

 

3325.

п

ннерцнн

п

інэрцыі

 

3326.

п

качання

я

гбйданьня

 

3327.

W

качення

»

качйньня

 

3328.

я

крнсталлографнче-

»

крышталёграфі'чная

 

 

 

ская

 

 

 

3329.

W

кручення

 

кручэньня

 

3330.

»

магнятная

»

магнэсавая

 

3331.

п

мгновенная

я

імгнённая

 

3332.

»

нейтральная

»

нэўтрйльная

 

3333.

W

неподвнжная

»

нярухбмая

 

3334.

я

оптнческая

я

оптычная

 

3335.

я

пары

п

пйры

 

3336.

я

перманентная

п

пэрманэнтная

 

3337.

»

прнвеса

я

прывёсу

 

3338.

»

снмметрнн

 

сымэтрыі

 

3339.

п

скольження

»

сьлізганьня

 

3340.

п

соленонда

»

соленбіда

 

3341.

»

сопротнвлення

п

супраціўлёньня, супору

 

3342.

»

центральная

я

цэнтральная

 

3343.

Отвердеванне газа

Ацьвярдзёньне rä3y

 

3344.

 

„        жндкостн

 

„         вадкасьці

 

3345.

Отвес

Грунтвйга, проставёс

 

3346.

Отвесная лнння

Проставёсная лінія

 

3347.

 

„(ое) направленне

 

„       (ы) кірўнак

 

3348.

Отдача

Аддача

 

3349.

 

газов

я

газаў

 

3350.

 

машын

»

машын

 

3351.

я

реактнвная

п

рэактыўная

 

3352.

н

электронная

п

электрбнная

 

3353.

Отклоненне магннтное

Адхілёньнё магнэсавае

 

3354.

 

„      отвеса

 

„         грунтвагі, проста-

 

 

 

 

 

вёсу

 

3355.

Открытый внбратор

Адкр

ыты вібрйтар

 

3356.

 

„          манометр

 

манбмэтар

 

3357.

Отлйвной стакан

Адліўная шклйнка

 

3358.

Относнтельная влажность

Адносная вільгбтнасьць

 

3359.

 

„         днсперсня

 

„ дыспэрсія

 

Фізычная

тэрмінолёгія

 

7

207

3360.

Относнтельная скорость

Аднбсная скбрасьць

 

3361.

,                 темпера-

тура

„ тэмпэратўра

 

3362.

„                 точность

„ дакладнасьць

 

3363.

„ (ое) двнженне

» (“) рух

 

3364.

„           „ перемеіце-

нне

„(ае) перамяшчэньне

 

3365.

,            , равнове-

сне

„(ая) роўнавага

 

3366.

„           „ сопротнв-

ленне

„(ае) супраціўлёньне, (ы) cynöp

 

3367.

„    „ удлнненне

„ „ падаўжэньне

 

3368.

.     „ ускоренне

„ „ прыскарэньне

 

3369.

„ (ый) показатель преломлення

.(ы) паказйльнік пераламлёньня

 

3370.

„           „ покой

„ „ спакдй

 

3371.

Относнтельность временн

Аднбснасьць часу

 

3372.

„                     про-

странства

„                прастдры

 

3373.

„                     разме-

ров

„                памёраў

 

3374.

Отопленне

Апйл, абаграваньне

 

3375.

„           воздушное

, павётраны (ае)

 

3376.

„           паровое

» паравы (ое)

 

3377.

„           электрнче-

ское

„ электрычны (ае)

 

3378.

Отражательная решетка

Адбівальныя краты

 

3379.

„                  способ-

ность

„ -ая, адлюстравальная здбльнасьць

 

3380.

Отражательное зеркало

Адбівбльная люстэрка

 

3381.

„ (ый) гальванометр

в (ы) гальванбмэтар

 

3382.

,            „ телескоп

,          „ тэлескбп

 

3383.

Отраженне

Адбіцьцё, адлюстравёньне

 

3384.

„           волн.

,           хвёляў

 

3385.

„           днффузное

„          дыфўзнае

 

3386.

„           звука

»          гўку

 

3387.

,                   неправнльное

„           няправільнае

 

3388.

„           плоской вол-

ны

,           плбскай хвйлі

 

3389.

„           правнльное

„           правільнае

 

3390.

„           прн ударе

„           пры ўдары

 

3391.

208

„           рассеянное

„           расьсёянае

 

3392. Отраженне света

3393. Отрнцательная масса

Адбіцьцё сьвятлй

Адмбўная маса

 

3394.          ,            плотность

„ шчйльнасьць

 

3395.          „           работа

„ раббта

 

3396.          „           электрнче-

ская жндкость

„ электрьічная вёдкасьць

 

3397.          „ (ое) электрн-

чество

„ электрычнасьць

 

3398.          „ (ые) превра-

іцення

„(ыя)ператварэньні

 

3399.          „ (ый) окуляр

„ (ы) акулйр

 

3400.          „      „ потенцнал

„ „ потэнцыйл

 

3401.          „       „ процесс

„ „ працэс

 

3402. Отстаюіцне потенцналы

Адставальныя потэнцыйлы

 

3403. Отступленне

Адступлёньне

 

3404.          „        от газовых

законов

„               ад гйзныхзакбнаў

 

3405. Отсчет

Адлік

 

3406.     „ зеркальный

„ люстэрачны

 

3407.     „ на расстояннн

, на адлёгласьці

 

3408. Отталкнванне

Адштўрхваньне

 

3409.          »           акустнче-

ское

„                    акустычнае

 

3410.          .            магннтное

„                    магнэсавае

 

3411.          „           световое

„                    сьветлавбе

 

3412.          »           электрн-

ческое

„                            электрычнае

 

3413. Отталкнвательная снла

Адштурхальная сіла

 

3414.              „              спо-

собность

„                  .здбльнасьць

 

3415. Оттенок

Адцёньне

 

3416.      „ звука

. гўку

 

3417.      „ цвета

„ кблеру

 

3418.      „ чувствнтельный

. адчувільнае

 

3419. Охлажденне

Ахалбджваньне, астўжваньне

 

3420.         „         прн нспаре-

ннн

„                     пры паравань-

ні

 

3421.         „         прн раство-

реннн

,                      пры раства-

рэньні

 

3422. Охладнтельная смесь

Ахладжальная, астуджальная, мешаніна, сўмесь

 

3423. Охранное кольцо

Ахбўнае кблца

 

3424. Очкн

Акулйры

 

3425. Очковые стекла

Акулйрныя шклы

 

                     
 1. Ошнбка
 2. „ вероятная
 3. „ допустнмая
 4. „ нзмерення
 5. , наблюдення
 6. » средняя

давлення напряження потенцнала тел

„ свободное температуры стекляная эбоннтовая

 1. Падаюіцне звезды
 2. „ метеоры
 3. Падаютнй луч
 4. Паденне
 5. ,
 6. Палочка
 7. Пар
 8. „ высокого давлення
 9. „ мятый
 10. , насыіценный
 11. „ ненасыіценный
 12. „ ннзкого давлення
 13. „ отработанный
 14. „ перегретый
 15. „ пересышенный
 16. Пара
 17. „ векторов
 18. „ враіценнй
 19. , снл
 20. Параболнческая орбнта
 21. „ (ое) двнже-

нне

 1. „ „ зеркало
 2. Параболонд вратення
 3. Паразнтные связн
 4. „ токн
 5. Параллакс
 6. Параллелограмм двнження
 7. „ снл
 8. „ скоро-

стей

Памылка

„ вераёмная

„ прыпушчальная

„ мераньня, вымеру

„ назірйньня

„ сяр$дняя

Спадальныя збркі

„ мэтэбры Спадальны прамёнь Спадйньне

„         Ціску

,         напружэньня

„         потэнцыялу

Шданьне цел

„         „ вбльнае

Спадйньне тэмпэратўры Палачка шкляная

„ эбонітавая Пара

„ высокага ціску

„ мятая

„ насычаная

„ ненасычаная

„ нізкага ціску

„ адпрацавйная

„ перагрэтая

„ перасычаная fläpa

„ вэктараў

„ вярчэньняў

„ сіл

Параболічная орбіта

„         (ы) рух

„ (ая) люстЗрка Параболёід вярчэньня Паразытныя сўвязі „ тбкі Паралйкс Паралелёграм рўху

„               сіл

„               скбрасьцяй

3468.

3469.

 1. Параллельное соеднненне соеднненне проводннков соеднненне элементов
 2. Параллельные снлы
 3. Парамагннтное веіцество
 4. . тело
 5. Параметр состояння
 6. Парашют
 7. Паровая баня
 8. „ машнна
 9. „ снла
 10. „ турбнна
 11. „ тяга
 12. „(ое)давленне
 13. „(ой)двнгатель
 14. я „ калорнметр
 15. „ „ свнсток
 16. Паровоз
 17. Парообразованне
 18. Пароход
 19. Парцнальное давленне
 20. „ (ый) процес
 21. Пассажный ннструмент
 22. Пассаты
 23. Пасснвная снла
 24. Пасснвность металлов
 25. Паяльннк
 26. Пенетрометр
 27. Пепельный свет
 28. Первая акснома двнження

3497 „ (ое) начало термодннамнкн

 1. „ (ый) азнмут
 2. Первнчная обмотка
 3. „ (ый) ток
 4. Первоначальная велнчнна
 5. , (ое) положе-

нне

Паралёльнае злуч$ньне

.                   „        правад-

нікбў

„                   „        элемэн-

таў

Паралёльныя сілы

Парамагнэсавая матёрыя , (ае) цёла

Парам^тар стану

Парашўт

Паравйя вённа

,       машына

„       „ сіла

„       турбіна

„       цйга

„ (ы) ціск

„ „ рухавік

я „ калёрймэтар

„ , сьвістбк

Паравоз

Параўтварэньне

Парахбд

Парцыяльны ціск „ npauäc

Пасажны інструмэнт

Пасаты

Пасыўная сіла

Пасыўнасьць мэталаў

Літавёльнік

Пэнэтрбмэтар

Попельнае сьвятлб

Пёршая аксыёма рўху

„ (ы) прынцып тэрмадынамікі

„ „ йзымут

Пяршёчная, першарадная абмотка „  (ы) ток

Першапачаткбвая велічынй

, (ае) палажэньне

 1. Переводныйкоэффнцнент Перавбдны коэфіцыёнт

3504.

„             множнтель

.              мнбжнік

3505.

Перегонка

Перагбнка

3506.

„         дробная

„ часткбвая

3507.

,          сухая

„ сухая

3508.

Перегрев

Перагрэў

3509.

Перегреватель

Перагравальнік

3510.

Перегретая жндкость

Перагр^тая вйдкасьць

3511.

Передаточный ремень

Перадатачны рэмень

3512.

Передатчнк

Пepaдaвäльнiк

3513.

„                    коротковол-

новой

„                       кароткахвалевы

3514.

„             раднотеле-

фонный

,                       радыётэлефбнны

3515.

Передача

Перадйча

3516.

, вннтовая

„ шрўбавая

3517.

»       давлення

» ціску

3518.

„ двнження

• рўху

3519.

„        зубчатая

„ зўбчастая

3520.

.        ременная

„ рамённая

3521.

„ упругнх снл

„ прўгкіх сіл

3522.

„        энергнн

„ эн^ргіі

3523.

Передвнжной вектор

Перасбўны вэктар

3524.

Переключатель тока

ПераключАльнік тбку

3525.

Перекреіценные прнзмы

Перакрыжавйныя прйзмы

3526.

Перекреіцнванне провоДОВ

ПеракрыжавАньне правадбў

3527.

Перемена положення

Зьмёна палажэньня

3528.

Переменная велнчнна

Перамённая велічынй

3529.

„             снла

„              сіла

3530.

„             скорость

„              скбрасьць

3531.

„ (ое) двнженне

. (ы) рух

3532.

„ магннтное поле

, (ае) магн$савае пбле

3533.

„       » состоянне

„ (ы) стан

3534.

„ (ый) ток

„         » ток

3535.

Перемешнванне жндкостей

Перамёшваньне вадкасьцяў

3536.

Перемешенне

ПерамяшчЗньне

3537.

„                      бесконечно-

малое

,                     бесканёчна-ма-

лбе

3538.

„              взанмное

,                     ўзаёмнае

3539.

,               вннтовое

»                    шрўбавае

3540.

„                      возможное

Перамяшчэньне магчымае

3541.

„              перенос-

ное

,                      перанбснае

3542.

Перенесенне электрнче-

 

 

ства нонамн

 

3543.

Перенесенная теплота

 

3544.

Перенос нонов

 

3545.

Переносная скорость

 

3546.

„ (ое) двнженне

 

3547.

„     „ перемешенне

 

3548.

„      „ ускоренне

 

3549.

Переохлажденне

 

3550.

Переохлажденный ра-

 

 

створ

 

3551.

Перепонка

 

3552.

„ полупроннцае-

 

 

мая

 

3553.

Пересыіценне

 

3554.

Пересыіценный раствор

 

3555.

Пернод

 

3556.

„ колебаннй

 

3557.

„ качання

 

3558.

„ днффракцнонной

 

3559.

решеткн

 

„ жнзнн элементов

 

3560.

„ обраіцення

 

3561.

Перноднческая снстема

 

3562.

„                         функцня

 

3563.

, (нй) закон

 

3564.

n п заряд

 

3565.

, (ое) двнженне

 

3566.

,           „ нзмененне

 

3567.

Перноднчность явленнй

 

3568.

Пернскоп

 

3569.

Пермеаметр

 

3570.

Перпенднкулярное на-

 

 

правленне

 

3571.

Perpetuum mobile

 

3572.

„              „ второго

 

3573.

рода

 

„              „ первого

 

 

рода

 

3574.

Перспектнва

 

3575.

„                    воздушная

 

3576.

Пертурбацня

 

3577.

Печь нндукцнонная

 

3578.

Пнгмент

 

3579.

Пнезокварц

 

3580.

Пнезометр

 

       

Перанбс электрычнасьці іёнамі

Перанёсеная цяплынй Перанбс іёнаў Перанбсная скбрасьць „ (ы) рух

„ (ае) перамяшчэньне

„       „  прыскарэньне

Пераахалбджваньне Пераахалбджаны раствбр, рбшчын

Балбнка

„ напаўпранікйльная

Перасычэньне

Перасьічаны раствбр, рбшчын Пэрыёд

„ ваганьняў

„ гбйданьня

„ дыфракцыйных кратаў

„ жыцьця элем$нтаў

, абарачэньня Пэрыёдычная сыстЗма , фўнкцыя , (ы) закон . ,        „            наббй

„         -     Рўх

„ (ая) зьмёна Пэрыёдйчнасьць зьяў Пэрыскбп Пэрмэамэтар Пэрпэндыкулйрны кірўнак

Perpetuum mobile

„           другбга рбду

„         пёршага „

Пэрспэктыва

„ павётраная Пэртурбйцыя Печ індукцыйная Пігмэнт Піезакварц Піезомэтар

</

3581. Пнезоэлектрнческая по-

 

верхность

3582.

Пнезоэлектрнчество

3583.

Пнкнометр

3584.

Пнпетка

 

3585.

Пнр

 

3586.

Пнргеляометр

3587.

»

компенсацнонный

3588.

Пнрекс

 

3589.

Пнрометр

3590.

 

абсорбцнонный

3591.

п

акустнческнй

3592.

п

барабанный

3593.

я

водяной

3594.

п

газовый

3595.

п

ннтерференцнонный

3596.

п

калорнметрнческнй

3597.

п

металлнческнй

3598.

м

мраморный

3599.

п

платнновый

3600.

я

ртутный

3601.

п

термоэлектрнческнй

3602.

я

электрнческнй