Беларуская Навуковая Тэрміналёгія том 4

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

том 4
Выдавец: ARCHE
Памер: 735с.
Мінск 2010
140.82 МБ
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 1
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 2
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 3

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

 

Практычны беларускі вайсковы слоўнік (1927) • Тэхнічная тэрміналёгія (1932) • Ваенны рускабеларускі слоўнік (1933) • Беларуска-літоўскі і руска-літоўскі тэрміналягічны слоўнік (1934)

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

У чатырох кнігах

Дазваляецца выпусьціць у сьвет.

Неадменны Сакратар Інстытуту Беларускае Культуры В. Ластоўскі.

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

Кніга 4

 

Тэматычны дадатак да нумару «ARCHE», прысьвечанага беларускаму мовазнаўству 1920-х гадоў, выхад якога заплянаваны на першае паўгодзьдзе 2010 г. Выданьне другое, стэрэатыпнае

Падрыхтоўка арыгінал-макету: Віталь Рыжкоў Дызайн вокладкі: Антон Баранаў Адказны за выпуск: Валер Булгакаў

У афармленьні вокладкі выкарыстаны матэрыялы з калекцыйнага збору У. Ляхоўскага.

ISSN 1392-9682

© ARCHE, 2010

Зьмест

Практычны беларускі вайсковы слоўнік (1927)............. 6

Прадмова................................................................ 7

Команды.............................................................. 244

Тэхнічная тэрміналёгія (1932)................................... 257

Прадмова............................................................. 259

Паказьнік беларускіх тэрмінаў............................. 423

Расійска-беларускі слоўнік....................................... 514

Выкарыстаная літаратура.................................... 523

Ваенны руска-беларускі слоўнік (1933)..................... 524

Прадмова............................................................. 526

Дадатак............................................................... 688

Беларуска-літоўскітэрміналагічныслоўнік (1934) (фрагмэнты)....691

1 Іролетары ўсіх краёў, злучаііцеся!

ПРАКТЫЧНЫ

беларускі вайсковы слоўнік

Ч A С Ь Ц Ь 1-я

(Расійска— Беларуская.)

Вайсковая Камісія п р ы

 • нстытуце Беларускае Культуры

Менск — 1927 г.

П Р А Д MOB A.

„ Практычны Беларускі Вайсковы Слоўнік1' у дзьвёх часьцях: 1) Расійска-Беларускай, 2) Беларуска-Расійскай, зьяўляецца неабходным дапамож* нікам у вайскова-політычнай вучобе ў беларускіХ нацыянальных часьцях.

Патрэба ў такім спэцыяльным слоўніку тлўмачыцца тым, што слоўнікі агульнага зьместу, якіЯ маюцца для беларускай мовы.недаюць спэцыяльных вайсковых тэрмінаў.

У вайсковы слоўнік—увайшлі вузка спэцыяль' ныя вайсковыя тэрміны, дапасаваныя пераважна да стралковых часьцей, тэрміны патрэбныя для політычнага выхаваньня вайскоўцаў, а таксама і словы агульнага ўжываньня, патрэбныя ў жыцьпі вайскоўцаў.

Слоўнік укладзены, згодна даручэньня Вайско* вай Камісіі, яе членамі М. Байковым і А. Б араноўскім, на падставе матарыялаў, апрацаваных Вайсковай Камісіяй, выпускаў БеларускаЙ Навуковай Тэрміналёгіі ў выданьні Інстытуту Беларускае Культуры і слоўнікаў: „Словарь белорус* ского наречня“ 1 Насовіча і „Практычны Pa* сійска-Беларускі слоўнік" М Байкова і М. Гарэн* кага.

Увесь укладзены слоўнікавы матарыял разглё' джаны і зацьверджаны Вайсковай Камісіяй прЫ Інстытуце Беларускае Культуры.

У разглядзе слоўніка прымалі ўдзел наступныя собы: Старшыня Вайсковай Камісіі П. Валасноў члены камісіі М. Якубовіч, М. Байкоў, • Б а р а н о ўс кі, К. Атр ах о віч, Ч. Родзевіч 'П.Дыла.

У выпрацаваньні і разглядзе вайсковай тэрміалёгіі, апрача вышэй адзначаных т. т., прымалі УДзел Ж. Л а у р, Я. Д ы л a, М. A р а б е й, ЯЛ уЦэвіч (Янка Купала), Гуцько, Яз. Лёсік.

Зважаючы на навіну справы ўкладаньня Вайк°вай тэрміналёгіі на беларускай мове, камісія напушчае, што некаторыя тэрміны перакладзены * зусім дакладна, а таму просіць т.т. Камандзіраў асобных вайсковых злучэньняў, політычных правай ‘К°Ў’ настаЎнікаЎ вайсковых школ і паасобных рй?к?ЎЦаЎ пасылаць свае крытычныя увагі на ЛоУнік у камісію.

Вайсковая Камісія пры Інстытуце

Беларускае Культуры

СКАРАЧЭН Ь НІ ужытыя ў слоўніку.

Стр. — стрелковый

Арт. — артнллернйскнй

Стр.-арт. — стрелково-артнллернйскнй

В.-ннж. — военно-ннженерный

Ав. — авнацнонный

Мор. —морской

Хнм.— хнмнческнй

Св. — связь

Анат. — анатомнческкй

АБСОЛЮТЙЗМ—абсолютызм.

АБСОЛЮТНАЯ ЕДЙНЙЦА—абсолютная адзінка.

АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА —абсолютная вышыня.

АБСТРАКТНЫЙ — абстрактны.

АБСУРД—недарзчнасьць АБСУРДНЫЙ — недарзчны.

АВАЙГАРД—авангард.

АВАНГАРДйЫЙ —авапгардны.

ABAHG—аванс.

АВАІЮОВЫЙ—авансавы.

АВАНПОСТ—аванпост.

АВАНТЮРА—авантура.

АВАНТЮРЙСТ—авантурнік.

АВАРЙЯ—аварыя.

АВГУСТ—жнівень.

АВЙАТОР—лётнік.

АВЙАТОРСКЙІІ — лётніцкі.

АВйАЦЙОШІЫЙ—лётніцкі.

АВйАЦйЯ—лётні цтва.

АВЙАЦНОННЫЙ ГІАРК

—лётны п^рк.

АВІІО-ЧАСТЬ — лётная часьць.

АВТОМ AT—аўтомат.

АВТОМАТЙЧЕСКЙІІ аўтоматычны.

АВТОМАТйЧЕСКй аўтоматычна.

АВТОМАТЧЙК аўтоматнік.

АВТОМОБЙЛЬ аўтамабіль.

А ВТОМОБЙ ЛЙСТ—аў тамабілісты.

АВТОМОБЙЛЫІЫІІ— аўтамабільны.

АВТОМОБНЛЬНАЯ КОЛОННАаўтамабільная колюмна.

АВТОМОБЙЛЫІОЕ ЙМУІЦЕСТВО—аўтамабільная маемасьць.

АВТОМОБЙЛЬНО -С АНПТАРНЫЙ ОТРЯД — аўтамабілыіа-санітарны аддзел.

АВТОМОБШІЬНЫЙ ТРАНСПОРТ—аўтамабільны транспарт.

АВТОНОМЙЯ—самаўрад, аўтономія.

АВТОНОМНЫЙсамаўрадны, аўтономны.

АВТОР—аутар.

АВТОРПТЕТ —павага, аўторытэт.

АГАТ—агат.

АГЕНТ—аі'знт.

АГЕНТУРА—агэнтура.

АГЕНТУРНАЯ РАЗВЕДКА—агэнтурная выведка.

АГЕНТУРНЫЙ — агэнтурны.

АГЙТАЦЙЯ—агіта цыя.

АГЙТЙРОВАТЬ — агітаваць.

АГЙТАТОР—агітатар.

АГЙТКАМПАНЙЯ—агіткампанія.

АГПТАЦйОННО-ПРОПАГАНДйЧЕСКЙЙ-агітацыйна-прапагандыцкі.

АГЙТПУНКТ—агітпункт. АГЙТСУ Д—агітсуд.

АГОНЙЧЕСКАЯ ЛЙНЙЯ

—агон.чная лінія.

АГРАРНЬІЙ— зямельны. АГРАРНЙ-— земляўласьнік, абшарнік.

АГРЕССйВНЫІІ— захватны.

АГРОНОМ—аграном.

АД—пекла.

АДМЙНЙСТРАТНВНЫЙ

—адміністрацыііны.

АДМйНйСТРАТйВНЫЙ СОСТАВ — адміністрацыйны склад.

АДМЙННСТР АЦЙЯ адміністрацыяг

АДМйНйСТРАТОР —

адміністратар.

АДМйНйСТРАТОРСКНЙ

—адмін істратарскі.

АДРЕС-адрэс.

АДРЕСАНТ—адрэсант.

АДРЕСАТ-адрэсат.

АДСКйЙ ОГОПЬ—пякельны агонь.

АД'ЮТАНТ—ад'ютант.

АД‘ЮТАНСКЙЙ ад'ютанскі.

АЗАРТ—газард.

АЗАРТНАЯ ЙГРА-вазардная гульня.

АЗБУКА — ’) азбука;

2) лемантар.

АЗЙМУТ—азімут.

АЗОТ-азот.

АЗОТНЫЙ—азотавы.

АКАДЕМЙЯ—акадэмія.

АКАДЕМЙК—акадамік.

АКАДЕМЙЧЕСКЙЙ — акадэмічны.

АКЦЙЯ—акцыя.

АКВАРЕЛЬ—аквараля.

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКІІ— акварзлевыя фарбы.

АКВАРйУМ—воднік.

АККУРАТНОСТЬ — акуратнасьць.

AKT—акт.

АКТЁР—актор.

АКТОВЫЙ—актавы.

АКТЙВ—актыў.

АКТНВНОСТЬ актыўнасьць.

АКТЙВЙСТ—актывісты.

АКТЙВНОЕ ЙЗБЙРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО — актыўнае выбарчае права.

АКТУАЛЬНОСТЬ — актуальнасьць.

АКТУАЛЬНЫІІ — актуальны.

АКУСТЙЧЕСКЙЙ— акустычны.

АКЦЕНТ—вымова.

АКЦйЗ—акцыза.

АКЦЙОНЕРНОЕ ОБІЦЕСТВО—акцыйнае таварыства.

АКЦЙЯакцыя.

АЛЙДАДА— алідада.

АЛЛЕЯ—прысады.

АЛЛЮР—гон.

АЛФАВЙТ—альфабэт. АЛЧНЫЙ—прагавіты.

АЛЬТЕРНАТЙВА — альтэрнатыва.

АЛЮМйййЙ—алюмін.

АМБАР—клець, сьвіраН. АМБРАЗУРА—байніца.

АМБУЛАТОРЙЯ — амбуляторыя.

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРЙЕМ—амбуляторны прыём.

АММАТОЛ—аматол. АММЙАК—аманяк.

АММЙАЧНЫЙ ЗАЙАХ— аманячны пах.

АММОНАЛ— амонал АММОНЙЙ—амон. АМНЙСТЙЯ—амністыя. АМНЙСТЙРОВАТЬ — амніставаць.

АМПЕР—ампер.

АМПЕРОМЕТР — амперамер.

АМПЛЙТУДА—амплітуда.

АМСТЕРДАМСКЙЙ ЙНТЕРНАЦЙОНАЛ— Амстярдамскі Інтэрнацыянал.

АМУНйЦЙЯ-аснада.

АМУНЙЧНЙК—аснаднік. АМУННЧНЫЙ—аснадны АМУШІЧЙВАТЬ — аснаджваць.

АНАЛйЗ—аналіз.

АНАЛНЗНРОВАТЬ — аналізаваць.

АНАЛОГЙЯ — падобнасьць.

АНАРХЙЯ—анархія. АНАРХЙСТ—анархісты.

АНГАР—ангар.

АНГЛЙЧАНЙН — ангелец.

АНЕКДОТ— анэкдот.

АНЙЛЙН анілін.

АНКЕТА — апытальны ліст.

АННЕКСЙЯ—анэксыя. АНОЙЙМ—бязыманьнік.

АННУЛЙРОВАТЬ —' касаваць

АНОМАЛЙЯ—адхіленьне АНТАБКА (стр.)—стрэмячка.

АНТАГОНЙЗМ—супраціўнасьць.

АНТАНТА—антанта. АНТЕНА— антана.

АНТЙГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ— процідзяржаўны.

АНТЙРЕЛЙГЙОЗНЫЙ — процірэлігійны.

АНТЙСЕМЙТЙЗМ —

ПрОЦІСЭМІТЫЗМ. АНТРАкТ—перапынак. АПАТЙЯ— апатыя.

АПЕЛЯЦЙЯ—апэляцыя.

АПЕЛЙРОВАТЬ апаляваць.

АПЛОДЙРОВАТЬ—біць

V ладкі.

АПЛОДЙСМЕНТЫ — воплескі.

АПОГЕЙ—апогей.

АПОПЛЕКСЙЯ — паралюш.

АППАРАТ—апарат.

8

АППАРАТНЫЙ — апаратны.

АППЕТйТ—апэтыт.

АІІРЕЛЬ—красавік. АПТЕКА—аптэка.

АПТЕКАРСКйЙ аптэчны.

АПТЁКАРЬ—аптэкар. АРБЙТР—пасярэднік. АРГУМЕНТ—аргумант, довад.

АРЕНА-арэна. АРЕНДА—арэнда. АРЕОМЕТР—арэомэтр. АРЕСТ—арышт.

АРЕСТАПТ—арыштант АРЕСТАНСКАЯ (комната)—арыштанская.

АРЕСТОВАННЫЙ арыштаваны.

АРЙСТОКРАТЙЯ — арыстократыя.

АРЙФМЕТЙК A—арытмэтыка.

АРКА—арка.

АРКАН—аркан.

АРКАН (фуражный)— пастронак.

АРМАТУРА—арматура.

АРМАТУРНЫЙ СПЙСОК

—арматурны сьпіс. АРМЕЕЦ—армеец. АРМЕЙСКАЯ КОННЙЦА —армейская коньніца.

АРМЕЙСКЙЙ—армейскі, АРМЙЯ армія.

АРММЯ ДЕЙСТВУЮШ,АЯ—армія дзейная.

АРМйЯ ПОСТОЯННАЯ— армія настаянная.

АРСЕНАЛ—збраёўня.

АРТАЧЛТЬСЯ—наравіцца.

АРТЕЗНАНСКЛЙ — артэзыянскі.

АРТЕЛЬ—арцель.

APT Е Р й Я—артэр ы я.

АРТЛЛЛЕРЛЙСКЛЙ — артылерыйскі.

АРТЛЛЛЕРЛСТ — артылерысты.

АРТЙЛЛЕРЙЯ—артылерыя.

АРТЙЛЛЕРЙЯ ТЯЖЕЛАЯ — артылерыя цяжкая.

АРТЙЛЛЕРЙЯ ОСАДНАЯ—артылерыя абложная.

АРТЙЛЛЕРЙЯ ЛЕГКАЯ

—артылерыя лёгкая.

АРТЙЛЛЕРЙЯ ПОЛЕВАЯ — артылерыя палявая.

АРТЙЛЛЕРЙЯ КОННАЯ

—артылерыя кояная.

АРТЙЛЛЕРЙЯ ПОЛКОВАЯ—артылерыя палкавая.

АРТЙЛЛЕРЙЯ ГОРНАЯ

—артылерыя горная.

АРТЙЛЛЕРЙЯ БЕРНГОВАЯ—артылерыя берагавая

АРТЙЛЛЕРЛЙСКАЯ ЧАСТЬ — артылерыйская часьць.

АРТЛЛЛЕРЛЙСКАЯ ШКОЛА—артылерыйская школа.

АРТЙЛЛЕРЙЙСКЙЙ

ОГОНЬ — артылерыйскі агонь.

АРТйЛЛЕРйЙСКІІЙ ПОЛЛГОН — артылерыйскі палігон.

АРТЙЛЛЕРЛЙСКОЕ ДОВОЛЬСТВЛЕ-аріылерыйскае забесыіячзньне.

АРТЙСТ—артысты.

АРТОСКОП—артоскоп.

АРХАЙЗМ — старасьветчына.

АРХЙВ-арх.ў.

АРХЛТЕКТОР — архітэктар.

АРШЛН-аршын.

АРЬЕРГАРД—ар'ергард.

АРЬЕРГАДНОЙ — а'рергардны.

АСБЕСТ—азбэст.

АСБЕСТОВЫЕ ПЕРЧАТКй-азбэставыя рукавіцы.

АССЕНЙЗАТОР — брудавоз.

АССЁНЙЗ АЦЙЯ»з бруду.

АСОЙГНАЦЙЯ ~ асыгнацыя.

АССйГНОВАТЬ асыгнаваць.

АССЙГНОВКА — асыгноўка.

АССйМйЛйРОВАТЬ — прыпадабляць.

ACCI1CTEHT—асысіэпт.

АССОЦЙАЦЙЯ —

злучаньнс.

АСТРОНОМЙЧЕСКЙЙ

ПУНКТ—астрономічны пункт.

АСТРОНОМЙЯ — астрономія.

ATAKA атака, АТАКОВАТЬ —атакаваць АТАМАН—атаман.

АТЕйЗМ—бязбожжа АТЕйСТ—бязбожнік.

АТЛАС—атлас.

АТЛЕТЙКА—атлетыка. АТМОСФЕРА — атмоефэра.

АТТАІПЕ—аташэ.

АТТЕСТАТ атэстат.

АТТЕСТАЦйЯ — атэстацыя.

АТТЕСТОВАТЬ атэставаць.

АУДЙЕНЦЙЯ -прыймо. АУДйТОРйЯ-слухальня АФЕРА—афёра.

АЭРОДРОМ—лётнішча. АЭРОПЛАН—самалёт. АЭРО ГІЛОІЦАДКА ~ аэро-пляцок.

АЭРОСТАТ—паветраны балён.

БАГАЖ—пакункі.

БАГАЖНЫЙ — пакункавы.

БАГОР—бусак.

БАДЬЯ—цэбар.

БАЗА—база, падстава.

БАЗйСНЫЙбазавы.

БАЗАР—рынак.

БАК—бак.

БАЛАНС — балянс, роўнавага.

БАЛАНС ЗАКЛЮЧНТЕЛЬНЫЙ — балянс канчатковы.

Б

; БАЛАНСЙРОВАТЬ — балянсаваць.

: БАЛКА—бэлька, брус. БАЛЛАСТ—баласт.

БАЛЛЙСТЙКА — балістыка.

БАЛЛЙСТЙЧЕСКЙЙ — балістычны.

БАЛЛЙСТЙЧЕСКЙЕ

ДАННЫЕ—балістычныя даныя.

БАЛЛОН—балён.

БАЛЛОТЙРОВАТЬ лёсаваць.

БАЛЛОТЙРОВКА — лёсаваньне.

БАЛОВАТЬ—балаваць.

БАЛЬЗАМЙРОВАТЬ бальзамаваць.

БАМБУ К—бак бук. БАНДА —банда.

БАНДЙТ—бандыт.

БАНДЙТЙЗМ—бандытызм.

БАНДАЖ—бандаж.

БАНДЕРОЛЬ—бандэроля.

БАНК—банк.

БАНК ГОБУДАРСТВЕННЫЙ — дзяржаўны б анк

БАНК ’ ЗАЕМ.НЫЙ—банк пазычковы.

БАНК ПРОМЫШЛЕННЫЙ — банк прамыеловы.

БАНК ТОРГОВЫЙ — банк гандлёвы.

БАНК ЗЕМЕЛЬНЫЙ — банк зямельны.

БАНК ЧАСТНЫЙ—банк прыватны.

БАНКА—слоік.

БАНКЕТ -1) (в-янж.) прыступак; 2) банкет.

БАНКЙР—банкір.

БАНКНОТ—банкнот. БАНКОВЫ Й—банкавы. ВАНКРОТ—банкрут.

БАНКРОТСТВО банкруцтва.

БАННЙК (арт) — чысьцёлка.

БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ОТРЯД—лазьня-прачкарны аддзел.

БАНЯ -лазьня.

БАРАБАН—1) бубен; 2)

(стр.) барабан. БАРАБАН РЕВОЛЬ-

ВЕРА — барабан рэвальвера.

БАРАБАНЙТЬ — барабаніць.

БАРАБАНІЦЙК — барабаньнік.

БАРАК—барак. БАРАШЕК (в двуколке)

—крылатая мўтарка. БАРЖА—баржа, лайба^ БАРКА—віціна. БАРКАС—баркас. БАРОМЕТР—баромэтр. БАРРНКАДА—барыкада БАРІЦННА—паншчына. БАРЬЕР—бар'ер. БАССЕЙН—вадазбор. БАСТОВАТЬ—баставаць, БАТАЛНОН—батальён. БАТАЛІІОННЫЙ — батальённы.

БАТАЛЙОННО батальённа.

БАТАЛНЯ—бойка. БАТАРЕЯ—батарзя.

БАТАРЕЙНЫЙ—батарэйны.

БАТРАК—парабак. БАХРОМА—махры. БАШЕIІКЛ—ввжа.

БАШЛЫК—башлык. БАШМАК—чаравік.

БАІПМАК ТОРМОЗНЫЙ

—чаравік тормазны.

БАШМАЧНЫЙ ТОРМОЗ —чаравічны тормаз.

БАШНЯ—вежа. БЕБУТ—бябут. „БЕБУТЫ (ШАШКП КЙНЖАЛЫ) ВОН“— бябуты (шаблі, кінджалы) вон.

БЕГ—бяга, БЕГА— перагонкі. БЕГАТЬ—бвгаць. БЕГЛЕЦ—бяглец. БЕГЛЫЙ ОГОНЬ шпаркі агонь.

БЕГОМ—бягом. БЕГСТВО—уцёкі. БЕДА—бяда.

БЕДНОТА — бедната, галота.

БЕДНО—бедна. БЕДОВЫЙ—ліхі. БЕДРО—сьцягно.

БЕДСТВЕННЫЙ — злыднёвы.

БЕДСТВОВАТЬ — гараваць

БЕЖАТЬ—багчы, уцякаць.

БЕЖЕНЕЦ—уцякач.

БЕЗБОЖЙЕ — бязбожнасьць.

БЕЗБОЖНЙК бязбожнік.

ВЕЗБ0ЛЕЗНЕНН0—бяз болю.

БЕЗБ0ЯЗНЕНН0 — бязбоязна.

БЕЗБРЕЖНЫЙ — бяскрайні.

БЕЗВЕСТНОСТЬ — бязвеснасьць.

БЕЗВЛАЖНЫЙ — нявільготны.

БЕЗВЛАСТЙЕ — бязуладзьдзе.

БЕЗВЛАСТНЫЙ — бязуладны.

БЕЗВОДНЫЙ—бязводны

БЕЗВОЗВРАТНЫЙ— неўзваротны.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ— дармавы.

БЕЗВОЛЬНЫЙ — бязвольпы.

БЕЗВРЕДНЫЙ — няшкодны.

БЕЗВРЕМЕННО — без пары.

БЕЗВЫХОДНЫЙ бязвыхадны.

БЕЗГРАМОТНОСТЬ — няпісьменнасьць.

БЕЗГРАМОТНЫЙ — няпісьменны.

БЕЗГРАНЙЧНОСТЬ бязьмежнасьць.

БЕЗГРАНЙЧНЫЙ — бязьмвжны.

БЕЗДАРНОСТЬ — няздатнасьць.

БЕЗДЕЙСТВЙЕ—бязвдзейнасьць.

БЕЗДЕЛЫШК гультай.

БЕЗДНА—бяздоньне.

БЕЗДОЖДЙЕ—бездажджовіца, оушд.

БЕЗДОРОЖЙЕ — бездараж.

БЕЗДОХОДНЫІІ недаходны.

БЕЗДЫМПЫІІ — бяздымны.

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ — неміласэрдны.

БЕЗЗАБОТНО — бяз клопату.

БЕЗЗАКОННО—беззаконна,

БЕЗЗАІЦйТІІЫЙ — безабаронны.

БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ — безьзямельны.

БЕЗЛЕСЫЙ—бязьлесы. БЕЗЛйСТВЕННЫЙ бязьлісты.

БЕЗЛУННЫЙ—бязьмесячны.

БЕЗМЕН— бязьмен.

БЕЗМЕРНЫЙ — бязьмерны.

БЕЗМОЛВЙЕ—бязмоўнасьць,

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ — безнадзейнасьць.

БЕЗНАКАЗАІІНОСТЬбяскарнасьць.

БЕЗНАЧАЛйЕ — бязладзьдзе.

БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ

—нясумленнасьць.

БЕЗОБЛАЧНЫЙ—бязхмарны.

БЕЗОБРАЗЙЕ—брыда.

БЕЗОБРАЗНЫЙ—-брыдкі

БЕЗОПАСНОСТЬ — бясьпечнасьць.

БЕЗОПАСНЫЙ — бясьпечны.

ВЕЗОРУЖНЫЙ бязбройны.

БЕЗОСТАНОВОЧНО бязупынна.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ

—неадказны.

БЕЗОТЛАГАТЕЛЫІОнеадкладна, без адкладу.

БЕЗОТЛУЧНЫЙ—неадлучны.

БЕЗОТСТУПНЫЙ — неадчэпны.

БЕ30ТЧЕТН0 — несьвядома, безрахубна.

БЕЗРАБОТйЦА—безрабоціца.

БЕЗРАБОТНЫЙбезработны.

БЕЗРАЗЛйЧНЫЙ абыякі.

БЕЗРАЗСУДНЫЙ — неразважны.

БЕЗУКОРЙЗНЕННО — бездакорна.

БЕЗУДЕРЖНЫЙ — нястрыманы.

БЕЗУМЙЕ —вар'яцтва.

БЕЗУСЛОВНО — бязумоўна.

БЕЗУСТАЛЙ—няўтомна. БЕЛЙЛАбелая фарба. БЕЛЛЕТРЙСТЙКА бэлетрыстыка.

БЕЛОГВАРДЕЕЦ—белагвардэец.

БЕЛЬІЙ—белы.

БЕЛЬЕ—бялізна. БЕНЗЙН—бэнзін. БЕНЗОЛ-бэнзол.

БЕНЗОХРАНЙЛЙІЦЕ— бэнзохавальня.

БЕРЕГ—бераг.

БЕРЕГОВОЙ—б ерагав ы.

БЕРЕГОВАЯ СТРАЖА— берагавая старожа.

БЕРЕЖЛЙВОСТЬ ашчаднасьць, сьцеражлівасьць.

БЕРЕЗА—бяроза.

БЕРЕЙТОР — аб'яжджачы.

БЕРМА (в. ннж) — барма.

БЕСЕДА—гутарка.

14

БЕСКОНЕЧНЫЙ—бесканечны.

БЕСПЕЧНОСТЬ нядбальства.

БЕСПАМЯТНЫЙ бяспамятны.

БЕСПЛАТНЫЙ — дармовы, бясплатны.

БЕСГІОКОЙНО — непакойна.

БЕСП0ЛЕЗН0—бескарысна.

БЕСПОМОІЦНОСТЬ беспараднасьць.

БЕСПОРЯДОК—непарадак.

БЕСПОЧВЕННЫЙ бязгрунтоўны.

БЕСПОІЦАДНЫЙ-бязьлітасны.

БЕСПРАВЙЕ—бяспраўе.

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ — бязьмежны.

БЕСПРЕКОСЛОВНЬІЙ — бесытярэчны.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ—бесьперашкодны.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП-бесьперашкодны доступ.

БЕСПРЕРЫВНЫЙ бязупынны.

БЕСПРЕСТАННО—бесьперастанку.

БЕСІІРЙМЕРНЫЙ — бяспрыкладны.

БЕСПРйСТРАСТНЫЙ — бесстаронны.

БЕСПРПЧЙННЫІІ—бяспрычынны.

БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФ — бяздротавы тэлеграф.

БЕССЕРДЕЧНЫЙ—бязьлітасны, жорсткі.

БЕССЙЛЙЕ—зьнямога.

БЕССЙЛЬНЫЙ—нядужы БЕССЛАВНЫЙ—ганебны, няслаўны.

БЕССЛОВЕСНЫЙ — бязмоўны.

БЕССМЬІСЛЕННЫЙ— бязсансу.

БЕССМЫСЛЙЦА—недарэчнасьць.

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ — 1) няпрытомны, 2) несьвядомы.

БЕССПОРНЫЙ — бясспрэчны.

БЕССРОЧНО—бяз тарміну.

БЕССРОЧНО ОТПУСКНОЙ — бестэрмінова зволены.

БЕССРОЧНЫЙ—бестэрміновы.

БЕССТРАШНЫЙ—бязбоязны.

БЕСТОЛКОВЫЙ—бязглузды.

БЕСХЛЕБЙЦА — бясхл^б'е,

БЕСХОЗЯЙСТВЕН-

НОСТЬ—безгаспадар-

I насьць.

БЕСЧЕЛОВЕЧЙЕ — нялюдзкасьць.

БЕСЧЕСТйЕ—зьнявага, ; ганьба.

БЕСЧЕСТНЫЙ—ганебны непачзснн.

БЕСЧЙНСТВО — свавольства.

IБЕСЧйСЛЕННЫй — нязьлічоны.

БЕСЧУВСТВЕННОСТЬ— 1) нячуласьць,2)няпрытомнасьць.

БЕТОН—бэтон.

БЕТОННЫЙ— бэтонны.

БЕЧОВКА—шнур. , БЕШЕНСТВО—шал. БЕШЕНЫЙ—шалёны. БЙБЛЙОГРАФЙЯ-кніі гапіс.

БЙБЛЙОТЕКА—кніжніца, бібліотэка.

j БЙБЛЙОТЕКАРЬ—кнігар.

БЙВАК—бівак.

БЙВАЧНЫЙ—бівачны.

БЙЕНЙЕбіцьцв.

БЙКФОРДОВ ШНУР — бікфордаў шнур.

БйЛЕТ—білвт.

БЙЛЕТ ОТПУСКНОЙ— адпускны білет.

БЙНОКЛЬ—бінокль. БЙЛЛЬ—законапроакт. БЙНТ—бінт.

БЙНТОВАТЬ —бінтаваць.

БйОГРАФйЯ — жыцьцяпіс.

БйРЖА-біржа.

БЙССЕКТРЙСА—роўнасечная.

БЙРКА—бірка.

БЙТВА—бойка.

БЙТЬ—біць.

БЙТЬ ТРЕВОГУ — біць трывогу.

БЙЧЕВКА—вераўчына, шнур,

БЛАГОДАРНОСТЬ падзяка.

БЛАГОДАРНЫІІ удзячны.

БЛАГОДАРЙТЬ дзякаваць.

БЛ АГОДАРйМ —дзяку ем БЛАГОДАРЙТ НАЧАЛЬНЙК—начальнік дзякуе.

БЛАГОНАДЕЖНЫЙ — пэўны, спадзеўны.

БЛАГОПОЛУЧНО шчасьліва.

БЛАГОПРйЯТНЫЙ спрыялыш.

БЛАГОІІРЙЯТНЫЕ

УСЛОВЙЯ—спрыяльныя умовы.

БЛАГОПРЙЯТСТВОВАТЬ — спрыяць.

БЛАГОУСТРОЙСТВО — упарадкаваньне.

БЛАНК—блянк,

БЛАНКОВЫй — блянкавы.

БЛЕСК—бліск.

БЛйЖНЙЙ—блізкі, бліжэйшы.

БЛЙЖАЙШАЯ ОБІЦАЯ ГОРЙЗОНТАЛЬ—найбліжшы агульны паземнік.

БЛЙЖАЙШйЙ IIАЧАЛЬНЙК—найбліжшы начальнік.

БЛЙЖНЙЙ БОІІ—блізкі бой.

БЛйЖНйЙ ОТЕЗД блізкі ад'езд.

БЛйЗКПЙ-блізкі.

БЛЙЗЛЕЖАІДЙІІ — недалёкі.

БЛйЗОРУКйЙ-недабачлівы.

БЛНЗОСТЬ — блізкасьць.

БЛЙНДАЖ (в ннж) — бліндаж.

БЛЙНДЙРОВАТЬ бліндажаваць

БЛОК—') блёк2) суполка. БЛОКАДА—блёкада.

БЛОКАДНЫЙ— блёкадны.

БЛОКЙРОВАТЬ -блёкаваць.

БЛОКГАУЗ—блёкгауз.

БЛОКНОТ—блёкнот.

БЛОХА—блыха, скочка.

БЛУДЙТЬ, БЛУЖДАТЬ

—блудзіць, блукаць.

ІэОГАТСТВО—багацьце.

БОГАТЫР — асілак, волат.

БОГАЧ—багатыр.

БОДРЫ Й—бадзёры.

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ

—баявая гатоўнасьць.

БОЕВАЯ ЛЙНЙЯ-баявая лінія.

БОЕВАЯ ЛЙЧЙНКА (стр)—баявічок.

БОЕВАЯ ІІОЗЙЦЙЯ — баявая пазыцыя.

БОЕВАЯ ПРУЖЙНА іглічная спружына.

БОЕВАЯ ЧАСТЬ—баявая часьць.

БОЕВАЯ ІЦЕЛЬ—баявая шчыліна.

БОЕВОЕ СТОЛКНОВЕ-

НЙЕ—баявая сутычка.

БОЕВОЙ вавод\стр)баявы узвод.

БОЕВОЙ" ПОРЯДОК баявы парадак.

БОЕВОЙ СТРОЙ—баявы строй.

БОЕВОЙ ЗАРЯДбаявы набоіі.

БОЕВОЙ ГРЕБЕНЬ баявы грэбень.

БОЕВОЙ КОМІІЛЕКТбаявы камплект.

БОЕВОЙ ПРЙПАС — баявы прыпас.

БОЕВОЙ РАСЧЕТ — баявы разьлік.

БОЕВОЙ УЧАСТОК баявая дзялянка.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВЙЯ баявыя дзеяньні.

БОЕВЫЕ ВЫСТУПЫ (стр.)-баявыявыступы.

БОЕВЫЕ ФОРМЫ

СТРОЯ—баявыя формы строю.

БОЕК УДАРНЙКА (стр.)

—галоўка ігліцы.

БОЕСПОСОБНОСТЬ ЧАСТЙ — баявая здольнасьць часвці.

БОЕЦ—баец.

БОЙ—бой.

БОЙКОТ—байкот.

БОЙНЙЦА-байніца.

БОЙНЯ—’) разьня 2) разьніца.

БОК—бок.

БОКОВОЙ-бакавы.

БОКОВОЙ ОТРЯД — бакавы аддзел.

БОКОВОЕ ОХРАНЕНПЕ

—бакавая забясыіека.

БОКОЕР—боксер.

БОЛЕЗНЕНІЮ—хваравіта.

БОЛЕЗНЕН НЫЙ—хваравіты.

БОЛЕЗНЬ—хвароба.

БОЛЕТЬ—хварзць.

БОЛОТО—балота.

БОЛТ—шворан.

БОЛТАТЬ— 1) боўтаць, 2) балбатаць, лапатаць.

ВОЛЬ—боль.

БОЛЬНЙЦАбольніца.

БОЛЬНОЙ—хворы.

БОЛЫПАЯ МЕДВЕДЙЦА—вялікая мядзьведзіха.

БОЛЬШЕВЙК—бальшавік.

БОЛЬШОЙ—вялікі.

БОЛЬШОЙ ПРЙВАЛ — вялікі адпачынак.

БОЛЬШННСТВО-большасьць.

БОМБА—бомба.

БОМБАРДПРОВАТЬ — бомбаваць.

БОМБАРДЙРОВКА — бомбаваньне.

Б0МБ0В03—бомбавоз.

БОМБОМЕТ—бомбамёт.

БОМБОМЕТАНЙЕ-бомбакіданьне.

БОН (в ннж.)—боп.

БОР—бор.

БОРОДА (арт.) барада.

БОРОДКА (арт.) — бародка.

БОРОЗДА — баразна, разора.

БОРОТЬСЯ — дужацца, змагацца.

БОРТ (мор.)-борт.

БОРТЙКЙ ОБОЙМЫ — сьценкі абоймы.

БОРЬБА — змаганьне, барацьба.

БОРШ,—боршч.

18

БОСОЙ—босы.

БОТЙНКЙ—бацінкі, БОЦМАН (мор )—боцман. БОЧАР—бондар.

БОЧКА—бочка. БОЧЕНОК—бочачка. БОЯЗЛІІВОСТЬ—баязьлівасьць.

БОЯЗНЬ—баязьнь. БОЯТЬСЯ—баяцца.

БРАВЫЙ—бравы.

БРАК—1) брак, 2) шлюб. БРАКОВАТЬ — бракаваць БРАКОВКА—бракоўка. БРАНДВАХТА (мор.)брандвахта.

БРАНДЕР (мор.)—брандэр.

БРАТАНЙЕ—братаньнс. БРАТЕД—братка.

БРАТОУБЙЙСТВО — братазабойства.

БРАТСКйЙ—брацкі. БРАТСТВО — брацтва. БРАУНЙНГ (стр.) — браўнінг.

БРЕВЕНЧАТЫЙ—з бярвеньня.

БРЕВНО—бервяно. БРЕД—брэд.

БРЕДЙТЬ—брэдзіць. БРЕЗЕНТ—брэзэнт. БРЕКВАТЕР—хвалярэз. БРЕМЯ—цяжар. БРЕШЬ—пралом. БРЙГ АД А— б р ы гад а.

ВРЙГАДНЫН КОМАНДЙР—брыгадны камандзір.

БРйЗАНТНЫЙ (арт)— брызантны.

БРЙКЕТ (в. ннж.)—брыкет.

БРОД—брод.

ВРОДЙТ—брадзіць, бадзяцца, валачыцца.

ВРОДЯГА—валацуга.

ВРОНЕБОЙНЫЙ—бранябойны.

БРОНЕБОЙНАЯ ПУЛЯ— бранябойая куля.

БРОНЕВАЯ ЧАОТЬ — бранявая часьць, БРОНЕВЙК—бранявік. БРОНЕВОЙ ПОЕЗД— бранявы поезд.

ВРОНЕНОСЕЦ— браняносец.

БРОНЕНОСНЫН—браняносны.

ВР0Н30ВАЯ КОЛОНКА (арт)—брон.завая калюмнка.

БРОНЬ, БРОНЯ—броня. БРОСАНЙЕ—кіданьне. БРОСАТЬ—кідаць.

БРОСАТЬ НА ПР0ЙЗВОЛ СУДЬБЫ пакідаць на самога сябе.

БРОСАТЬСЯ В ШТЫКй—кідацца ў штыхі.

БРОПІЮРА — брашура, сшытак.

БРУС—брус.

БРУСОК—брусок.

БРУСТВЕР (в ннж.)— бруствэр.

БРУСЬЯ ПАРАЛЕЛЬНЫЕ—роўналежныя брусы.

БРЫЗГАТЬ—пырскаць.

БРЫЗГЙ —пырскі.

БРЮКЙ—штаны.

БРЮШНОЙ—брушны.

БУГОР-бугор.

БУДЙРОВАТЬ — узварушваць.

ВУДЙТЬ -будзіць. БУДКА—будка.

БУДКА-ГРЙБ—будкагрыб.

БУДТО-БЫ — як-бы, нібыта. „

БУДУІЦЙІІ—будучы.

Б/ДУйЦІОСТЬ-будучына,

БУЙ (мор.)—плавок.

БУЙВОЛ-буйвал.

ВУЙСТВО—буянства.

БУКВА—літара.

БУКВАЛЬНО — літа-

ральна.

БУКВАРЬ—лемантар.

БУКСйР—буксір.

БУКСйРНЫЙ 1МФ0-

ХОД—буксірны параход.

БУ Л АВКА—шціжка.

БУЛКА—булка.

БУЛЫЖНЙК—ўйл як. БУМАГА—папера.

БУМАГЙ ВХОДЯІЦЙЕ— паперы атрыманыя.

БУМАГЙ ЙСХОДЯІЦЙЕ

—паперы адаслапыя. БУМАЖНЫЙ—папяровы БУНТ—бунт.

БУНТОВАТЬ—бунтаваць БУРА -бура.

БУРАВ—сьвідар.

БУРАВЧПК — сьвярдзёлак.

БУРАН—-завея.

БУРЕЛОМ—буралом.

БУРЖУАЗНЯ — буржуазія.

БУРНЫЙ—бурны.

БУРОВОЙ КОЛОДЕЗЬ— ■ сьвідровы калодзеж.

БУРЫЙ—руды.

БУРЯ-бура.

БУСОЛЬ (арт.)—бусоль.

БУТЫЛКА — пляшка, буталька.

БУФЕР—буфэр.

БУФЕР РЕССОРНЫЙ— буфэР рэсорны.

БУФЕРНАЯ ТАРЕЛКА —буфэрная талерка.

БУХГАЛТЕР бугаль-

тар.

БУХТА—бухта.

БЫВАЛЬГЙ—бывалы.

БЫК (в лнж.)-бык.

БЫСТРОТА быстрасьць.

ВЫСТРЫЙ—быстры.

БЫТ—быт, побыт.

БЫТНОСТЬ ВНЕ СЛУЖБЫ—знаходжаньне паза службай,

БЫТОВОЙ—бытавы. БЮДЖЕТ—бюджэт. БЮЛЛЕТЕНЬ—бюлетэнь.

БЮРО—бюро.

БЮРО КОМ'ЯЧЕЙКН бюро кам'ячэйкі.

БЮРОКРАТНЯ — бюрократыя.

БЯЗЬ бязь.

ВАГОН-вагон.

ВАГОНЕТКА—ваганетка.

ВАГОНОВОЖАТЫН — вагонаважаты.

ВАЖНЕЙІПНЙ— найважнейшы

ВАЖНОСТЬ— важнасьць.

ВАЖНЫЙважны. ВАЗЕЛНН— вазэліна.

В AK АН СПЯ—вакансія.

ВАКАНТНЫ Й—вакантны вольны.

ВАКАЦЙП — адпачынак. ВАКСА—вакса.

ВАЛ-вал.

ВАЛЕЖНЙК -лом, ііавал. ВАЛЕК—каромысла. ВАЛЕНКП-валёпкі.

ВАЛйТЬ—валіць.

ВАЛОВОІІ (ДОХОД)агульны (прыбытак).

ВАЛЮТА—валюта.

ВАЛЯТЬ, ВАЛЯТЬСЯ валяць, валяцца.

ВАНДАЛПЗМ—вандалізм ВАННА—ванна.

ВАР—шаввцкая смала. ВАРВАР—барбар.

BAPBAPlTBO — барбарства.

В АРЕЖ Кй—ру кавіцы. ВАРНАНТ—адменьнік. ВАРНТЬ—варыць.

ВАССАЛ—васал.

ВАТА—вата.

ВАТЕРЛПНПЯ (мор.) ватэрлінія.

ВАТЕРПАС — грунтвага. ВАТНЫЙватны.

ВАХТА (мор.)—вахта. ВАХТЕР—вахтар.

В БН В АТЬ—у бі в а ць. ВБйРАТЬ—убіраць. ВБЛйЗй—паблізу. ВВЕДЕНВЕ — уводз:ны. ВВЕРЕННЫЙдаручаны. ВВЕРЕННАЯ ЧАСТЬ— даручаная часьць.

ВВЕРЯТЬ ІІАРОЛЬ— перадаваць пароль.

ВВЕРХ—угару.

ВВЕРХУ—угары. ВВПНТЙТЬ ушрубаваць ВВОД—увод.

ВВОДНОЕ ЗАДАНЙЕуводное заданьне.

ВВОДНЫ Й—уводны. ВВОДЙТЬ — уводзіць, ВВОЗ—увоз

ВВОЗЙТБ увозіць, прывозіць.

ВВОЗНЫЙ—нрывозны. ВВОЛЮ—уволю.

ВГЛУ БЬ углыб.

ВГОТОВНОСТЙнапагатове.

ВД А Л ЕКЕ—в о ддал ь. ВДВЙГАТЬ, ВДВШІУТЬ—усуваць, усунуць.

ВДВІІЖНОЙ—уеуўны. ВДВОЕ—удвойчы/ ВДВОЕМ —удвох (м. р.). ВДВОЙНЕ—удвойчы. ВДОВОЛБ—даволі.

ВДОГОНКУ — наўздагон. ВДОЛЬ—усьцяж?

ВДРЕБЕЗГП—удрузгі. ВДРУГ—раптоўна. ВДЫХАНІІЕ—удыханьне ВДЫХАТЬ—удыхаць. ВЕДАТЬ—ведаць. ВЕДЕНЙЕ вядзеньпе. ВЕДЕНЙЕ веданьне. ВЕДЕШІЕ ОГНЯ вядзеньне агню.

ВЕДОМОСТЬ — ведамасьць.

ВЕДОМОСТБ ЧАСТЕЙI вадамаеьць часьцсй.

ВЕДОМСТВО-ведам ства. ВЕДОМСТВО ВОЕННОЕ

Н МОРСКОЕ ведамства вайсковае і морскае.

ВЕДРО—вядро.

ВЕДУІЦЙЙ ПОЯСОК (арт.)--праводны паясок.

ВЕЖЛЙВОСТЬ — ветлівасьць, далікатнасьць.

В'ЕЗД уезд.

ВЕЗДЕ—усюды.

ВЕЗТЙ—везьці.

ВЕК—век, сталецьце.

ВЕКСЕЛЬ—вэксаль.

ВЕЛЙКАН—волат, асілак ВЕЛйКйЙ—вялікі. ВЕЛЙЧЙНА—велічыня. ВЕЛЙКОДЕРЖАВНЫІІ— вялікадзяржаўны.

ВЕЛОСЙПЕД—самакатка вэлёсыпад.

ВЕЛОСЙ ПЕДЙСТ—самакатчык.вэлёсыпэдысты.

ВЕНЕРЙЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ—вэнэрычная хвароба.

ВЕНТЙЛЯТОР — душнік. ВЕНТЙЛЯЦЙЯ— праветрываньне.

ВЕНЧЙК (стр.)—вяночак.

ВЕНЧЙК БОЕВОЙ ЛйЧЙНКЙ (стр.)—вяночак

ВЕРБОВАТЬ — набіраць, залучаць.

22

ВЕРВОВКА—набор, залучэньне.

ВЕРЕВКЙ С ГРУЗйКАМй — вяроўкі з цяжаркамі.

ВЕРЕТЕННОЕ МАСЛОверацённая аліва.

ВЕРК (в. ннж.)—верк. ВЕРНО—пэўна, верна.

ВЕРНООТЬ — пзўнасьць. вернасьць.

ВЕРНЫЙ—пэўны, верны.

ВЕРОЛОМНЫЙ— зрадлівы.

ВЕРОТЕРІШМОСТЬ — верацярплівасьць.

ВЕРОЯТНОСТЬ —праўдаііадобнасьць.

ВЕРОЯТНОЕ ОТКЛОНЕНЙЕ ПУЛЙ —праўдападобнае адхіленыіе кулі.

ВЕЙОЯТНОЕ поражеНЙЕ — Ііраўаападобнау паражэньне.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАДАНЙЯ — праўдападобнаоьць пападаньня.

ВЕрОЯТНЫЙ — праўдападобны.

ВЕРСйЯ — чутка, вогаласка.

ВЕРСТА—вярста. ВЕРСТАК—варстат. ВЕРСТОВОЙ — верставы. ВЕРТйКАЛЬНЫЙ-старчаковы.

ВЕРТІІКАЛЬНАЯ HABO ДК A —старчаковая наводка.

ВЕРТЙКАЛЬНЫЙ УГОЛ —старчаковы вугал.

ВЕРТЛЮГ— вяртлюг. ВЕРФЬ—верф.

ВЕРХ—верх.

ВЕРХ ВЗЯТЬ перамагчы.

ВЕРХНЕЕ ОКЕЮ (стр.)— верхняе акпо.

BE РХ Нй Й—верхн і.

ВЕРХШІЕ ПАЛЬЦЫ (стр)—верхнія пальцы.

ВЕРХНйЙ СПУСК-верхні спуск.

ВЕРХОВОЙ—верхавы.

ВЕРХОМ—вярхом.

ВЕРХОВЬЕ РЕКЙ-вышнявіна ракі.

ВЕРХУШКА — всрхавіна. ВЕРШЙНА—вяршыня. ВЕРШОК—вяршок.

ВЕС—вага.

ВЕСЛО-^вяело.

ВЕСНА—вясна. ВЕСОВІЦЙК—важнік. ВЕСТП—весьці.

ВЕСТОВОЙ—вестав ы. BEÜTHIIK—весьнік.

ВЕСЫ—вага.

ВЕОЬМА—вельмі.

ВЕСЬМА СЕКРЕТІЮ— вельмі сакрэтна.

ВЕТВЬ—галіна. ВЕТЕР—вецер.

ВЕТЕРННАРНЫЙ CO­OTAB — вэтэрынарны склад.

ВЕТЕРЙНАРНОЕ ДОВОЛЬСТВЙЕ — вэтэрынарнае забесыіячэныіе.

ВЕТЕРЙНАРНЫЙ ВРАЧ

—вэтэрунарны лекар.

ВЕТЕРЙНАРНЫЙ ФЕЛЬДШВР вэтэрынарны фэльчар.

ВЕТО забарона.

ВЕТОШ—рызьзё. ВЕТРОМЕР—ветрамер. ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНІІЦА —вятрак.

ВЕХА—веха, тычка.

ВЕЧЕ-веча.

ВЕЧЕРОМ—увечар.

ВЕІЦЕВАЯ ВЕДОМОСТЬ

—ведамасьць на рачы. ВЕІЦЕВОЙ МЕШОК — мяшок на рэчы.

ВЕІДЕВОЕ ДОВОЛЬСТВПЕ — забесьпячэньне рачамі.

ВЕШ.ЕВОЙ СКЛАД— склад на рэчы.

'ВЕІЦЙ—рачы.

ВЕІЦЕСТВЕІШЬШматарыяльны.

ВЕІЦЕСТВО—матэрыя.

ВЗАЕМ, ВЗАЙМЫ— напавер.

ВЗАЙМНОСТЬ—узаемнасьць.

ВЗАйМОЕ ІІРІІВЕТСТВЙЕ—узаемнае прывітаньне.

ВЗАЙМООТНОНІЕНЙЯ— узаемаадносіпы.

ВЗАйМОДЕЙСТВЙЕ ЧАСТЕЙ — (стр.) узасмадзеяньне часьцей.-

ВЗАЙМОІЮМОІЦЬ узаемадапамога.

ВЗАМЕН—паадмен.

ВЗАТЫЛОК—у патыліцу ВЗБЕГАТЬ — узьбягаць. ВЗБЙРАТЬСЯ—узлазіць. ВЗБРЫЗГЙВАТЬ—апырскваць, крапіць.

ВЗВЕДЕНЙЕ — узьвядзеньне.

ВЗВЕСТНКУР0К(стр.)— узьвясьці курок.

ВЗВЕСТП УДАРНЙК (стр.)—узьвясьці ігліцу

ВЗВОД—разьдзел.

ВЗВОД (боевой) (етр )— узвод баявы.

ВЗВОД УПРАВЛЕНЙЯ— разьдзвл кіраваныія.

ВЗВОДНАЯ КОЛОІША— колюмна разьдзелу.

ВЗВОДНЫЙ КОМАНДЙР

—камандзір разьдзелу. ВЗГЛЯД—погляд. ВЗГОРЬЕ—узгор'е. ВЗЙМАНйЕ-сцага-

няньне.

ВЗМАХ—узмах.

ВЗНОС—узнос,

ВЗНУЗДАТЬ ЛОШАДЬ зацугляваць каня.

ВЗОЙТй—узыйсьці.

ВЗОР—узрок.

ВЗРЫВ-выбух.

ВЗРЫВАЮІЦйЙСЯ— выбуховы.

ВЗРЫВАНйЕ — узрываньне.

ВЗРЫВЧАТЫЙ выбуховы.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕІДЕСТВО — выбуховая матарыя.

ВЗЫСКАНЙЕ — пакараньне.

ВЗЫСКАНЙЕ ДЙСЦЙПЛЙНАРНОЕ—пакараньне дысцыплінарнае ВЗЫСКЙВАТЬ — караць; спаганяць.

ВЗЯТЙЕ—узя цьце.

ВЗЯТКА—хабар.

ВЗЯТ0ЧНЙЧЕСТВ0— хабарніцтва.

ВЗЯТЬ ВО ФЛАНГ— узяць з крыла.

ВЙД 1) від, 2) выгляд.

ВЙД Н А ЖЙТЕЛЬЕТВО дакумант на пражываньне.

ВЙД ОГНЯ—від агню.

ВЙДЕТЬ—бачыць.

ВЙДЙМОСТЬ—бачнасьць ВНДЙМЫЙ — вндочны, бачны.

ВЙДНО—відно, бачна.

ВКЛАДЫВАНЙЕ ПАТРОНА — укладаньнс патрону. •

ВКЛАДЫІП укладыіп.

ВКЛАДНАЯ ДОСКА— укладная дошка.

ВКЛЕПЫВАТЬ — уклёпваць.

ВКЛЕЙВАТЬ — уклей-

; ваць.

ВКЛЮЧАТЬ — уключаць.

і ВКЛЮЧЕНЙЕ — уключзньне

і ВКЛЮЧІІТЕЛЫІЫЙ —

j уключны.

I ВКОЛАЧЙВАТЬ — убіваць, уганяць.

1 ВКОНЕЦ—да рзшты, да канца, да іпчзнту. ' ВКОПАТЬ—ука паць. ВКУС—смак, густ.

ВЛАДЕЛЕЦ — уласьнік, гаспадар.

'і ВЛАДЕНЙЕ—уладаньне.

; ВЛАДЕТЬ—уладаць.

I ВЛАДЕТЬ ХОРОІПО ОРУЖЙЕМ — добра ўладаць зброяй.

ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ — панаваць. ,

ВЛАЖНЫЙ — вільготны. ВЛАСТЬ—улада ВЛЕЗАТЬ -улазіць.

ВЛЕЧЕНЙЕ-пацяг. ВЛЕЧЬ—цягнуць.

I ВЛЙЯНМЕ-уплыў.

ВЙДЫ 1) віды 2) замеры, спадзяваньні.

ВЙДЫ довольствня-

віды забесьпячзчьня.

ВЙЗА—ніза.

ВЙЗЙРОВАТЬ візаваць ВНЗЙРОВАНЙЕ — візаваньне.

ВЙЛКА — вілка (арт); відэлец.

ВЗЯТЬВВЙЛКУ (стр.)узяць у вілку.

ВЙЛКА СОЕДЙННТЕЛЬНОЙ ПЛАНКЙ--рожкі злучальнай планкі.

ВЙЛЯТЬ—віляць. рйНА—віна.

ВЙНЙТЬ —вінаваціць.

ЙІНОВНЙК— вінаваты

(у чым).

ВйНТ —шруба

ВЙНТЙТЬ—шрубаваць.

ВЙНТОВКА (стр.) — стрэльба.

ВЙНТОВЫЕ НАРЕЗЫ (стр.) — шрубныя нарззы.

ВйНТОВОЙ ВЫСТУП (стр.)—шрубны выступ.

ВйНТОВОЙ ВЫРЕЗ (стр.)

—шрубны вырзз.

ВННТООБРАЗНЫЙшрубаваты.

ВЙСЕЛЙЦА — шыбеніца.

ВНСЕТЬ—вісець.

ВЙТЫЙ—віты.

ВКЛАД—уклад.

ВЛНЯЙЙЕ ПОГОДЫ ЙА СТРЕЛЬБУ — уплыў надвор'я на стральбу.

ВЛНЯТЕЛЬНЫЙ-уплывовы.

ВЛЙЯТЬ—уіілываць. ВЛОЖйТЬ—укласьці.

ВМЕНЯТЬ В ОБЯЗАІІНОСТЬ — паставіць за абавязак.

ВМЕСТЕ—разам.

ВМЕСТЙМОСТЬ— ёмкасьць.

ВМЕСТйТЕЛЬНЫЙ — ёмісты.

ВМЕСТО—замест.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО умяшаньне.

ВМЕІЦАТЬ — умяшчаць. ВМЕІЦЕНЙЕ—умяшчэні,не.

ВМЙГ—умомант.

ВНАЧАЛЕ—спачатку. ' ВНЕ — па-за, знадворку. ВНЕЗАПНООТЬнеспадзяванаеьць;

ВНЕЗАПНО — неспадзявана, зьнянацку.

ВНЕЗАІІНАЯ ЗАДЕРЖКА — неепадзяваная задзержка.

ВНЕЗАЦНОСТЬ НАІІАДЕНЙЯ — неспадзяванасьць нападу.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ — па-зачарговы.

ВНЕСРОЧНЫЙ — па-затэрміновы.

I ВНЕШКОЛЬНЫЙпазашколыш,

ВНЕШШІЙ — знадворны

I ВНЕШНйЙ ВРАГ замежны вораг.

ВНЕШНйЙ РЫЧАГ— знадворны вагар, падважнік.

ВНЕШТОРГ—замежны гандаль.

ВНЙЗ—уніз.

ВНЙЗУ—унізе ВНЙКАТЬ—унікаць. ВНЙМАНЙЕ-увага ВНЙМАТЕЛЬНОСТЬ уважлівасьць.

ВШІМАТЕЛЬНЫЙуважлівы.

ВНОСЙТЬ, ВНЕСТЙ— уносіць. унесьці.

ВНУТРЕННЙЙ — унутра: ны, нутраны.

, ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙ-

I СТВО ЧАСТЙ—унутранае ўпарадкаваньне часьці.

ВНУТРЕННйЙ ЙОСТ — унутраная варта.

ВНУТРЕННЯЯ СЛУЖБА—унутраная служба.

ВНУТРЕННОСТй-нутро ВНУШЕНЙЕ-намова. ВНЯТЫЫЙ—унятны.

ВОВЛЕКАТЬ, ВОВЛЕЧЬ

—ўцягваць, уцягнуць. ВОВЛЕЧЕНЙЕ — уцягненьне.

ВО-ВРЕМЯ — у пару, у час.

ВОВСЕ -зусім.

ВО-ВТОРЬТХ падругос.

ВОГНАТЬ —угнаць, забіць.

ВОГНУТЫЙ — угнуты. ■ ВОДА—вада

ВОДНЫЙ—водн ы.

ВОДНЫЙ ПУТЬ—водны шлях.

В0Д0В03 — вадавозьнік.

ВОДОВОРОТ—вір.

ВОДОЕМ—вадазбор.

ВОДОКАЧКА — вадакачка.

ВОДОЛАЗ—вадалаз.

ВОДОМЕР—вадамер.

ВОДОНЕПРОШІЦАЕМЫЙ—ваданепраходны.

ВОДОПАД вадаспад ВОДОПОЙ—вадапоіі.

УВЕЛІІ ЛОШАДЕЙ НА ВОДОПОЙ — павялі паіць коні.

ВОДОПРОВОД— вадаправод.

ВОДОРАЗДЕЛ — вадападзел.

ВОДОРАЗДЕЛЬНАЯ ЛйНЙЯ — вадападзельная лінія.

ВОДОЗБОРНЫЙ — вадазборны.

ВОДОСКАТ — вадасьцёк.

ВОДОСНАБЖЕННЕ— забесьпячэньне вадою.

ВОДРУЖАТЬ ЗНАМЯставіць сьцяг.

ВОДЯНКА—вадзянка.

ВОДЯНОЙ—вадзяны. ВОЕВАТЬ—ваяваць. ВОЕНАЧАЛЬННК — начальнік войска.

ВОЕНКОМ — вайсковы камісар.

ВОЕННАЯ НГРА вайсковая ігра.

ВОЕННО ЛЕЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕННЕ—вайскова-лекавая установа.

ВОЕННО-ГОЛУБННАЯ СТАНЦІІЯ — вайскова галубіная станцыя.

ВОЕННО-НАУЧНЫЙ КРУЖОК — вайскованавуковы гурток.

ВОЕННО-НАУЧНОЕ ОБІЦЕСТВО — вайскованавуковае товарыства.

ВОЕННО САНЙТАРНОЕ ВЕДОМСТВО —вайскова санітарнае ведамства.

ВОЕННО САНЙТАРНОЕ ДОВОЛЬСТВЙЕ — вайскова санітарнае забесьпячэньне.

ВОЕННО РЕДАКЦЙОННЫЙ СОВЕТ—вайскова рэдакцыйны савет.

ВОЕННО-УЧЕБНОЕ ЗА-

ВЕДЕНЙЕ — вайсковавучэбная установа.

ВОЁШЮ-ХЙМЙЧЕСКОЕ ДЕЛО — вайскова-хэмічная справа.

ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНЙЕ— вайскова гаспадарчая управа.

ВОЕННО-ОБЯЗАННЬШ вайскова-абавязаны.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНЙЕ —ваенны стан.

ВОЕННОПЛЕННЫЙ — ваеннапалонны.

ВОЕННОСЛУЖАІЦНЙ — вайсковец, вайсковы службовец. „

ВОЕЙНЫЕ ДЕІІСТВЙЯвайсковыя дзеяньні.

ВОЕННО ВОЗДУШНЫЙ

ФЛОТ—вайскова-паветраны флёт.

ВОЕННЫЕ ПУТП СООВІЦЕННЯ — вайсковыя шляхі зносін.

ВОЕННЫЙ—вайсковы.

ВОЕННЫЙ НАЧАЛЫШК

—вайсковы начальнік. ВОЖАТЫЙ—павадыр. ВОЖДЬ—правадыр. ВОЖЖА, ВОЖЖЙ—лейчына, лейцы.

ВОЗ—воз.

ВОЗБУЖДАТЬ ДЕЛО — пачынаць справу.

ВОЗВЕДЕШІЕ узьвядзеньне.

ВОЗВОДйТЬ — узводзіць. ВОЗВРАТ-зварот.

ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖйНА (стр.)—узваротная спружына.

ВОЗВРАІЦАТЬ, ТНТЬзварачаць, зьвярнуць.

ВОЗВРАІЦЕНІІЕ зварот.

ВОЗВРАТНЫЙ зваротпы.

ВОЗВРАТНЫЙ МЕХАППЗМ (стр.) — узваротны мэханізм.

ВОЗВЫІІІЕНІІЕ — узвышэньне, падняцьце.

ВОЗВЫШЕННОСТЬ — узвышша.

ВОЗВЫШЕННЫЙ—узвыпіаны, узьнёслы.

ВОЗДЕЙСТВНЕ —усчуцьде.

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ— усчуць, усчуваць.

ВОЗДУХОПЛАВАНЙЕ (ов.)—лётніцтва.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ (ов.)—лётнік.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ (ов.)—лётніцкі.

ВОЗДУХОІІЛАВАТЕЛЬІІЫЙ ОТРЯД (ов.)лётны аддзел.

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДKÄ — паветраная выведка,

ВОЗДУШНАЯ ЦЕЛЬ паветраная цзль.

ВОЗДУШНОЕ НАБЛЮДЕНЙЕ — паветранае назіраньне.

ВОЗДУПІНЫЙ — паветраны.

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ (ов.)

—паветраны бой.

ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС(ов.)

—поветраны рэйс. ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ

(ов.)—поватраны флёт. ВОЗДУШНЫЙ ШАР (ов.)

—паветраны балён. ВОЗЗВАНПЕ—адозва. ВОЗЙТЬ—вазіць. ВОЗЛАГАТЬ, В03Л0-

ЖЙТЬ — ускладаць, ускласьці.

ВОЗМЕІЦЕНЙЕ— адплата ВОЗМОЖНОСТЬ—магчы масьць.

В03М0ЖНЫЙ— магчымы ВОЗМУТЙТЕЛЬ — бунтаўнік.

ВОЗМУІЦЕННЕ — абурэньне, бунт.

ВОЗНАГРАЖДАТЬ— узнагароджваць, вознагражденііе— узнагарода.

ВОЗНІІКАТЬ—узьнікаць.

В030БН0ВЛЕНЙЕ УДОСТОВЕРЕНЙЯ— аднаўленьне пасьведчаньня.

ВОЗРАСТ—узрост, век. ВОЗРАЖЕШІЕ — пярзчаньне.

ВОЗРАЖАТЬ—пярэчыць

ВОЗ РО ЖДЕН ЙЕ—ад раджзньне.

ВОйН—ваяк

ВОІШСКЙЙ — вайсковы.

ВОЙНСКАЯ ПОВЙН-

НОСТЬ—вайсковая павіннасьць. J ВОЙНСТВЕННЫЙваяўнічы.

ВОЙЛОК—лямец.

ВОЙЛОЧН ЫЙ—ля м цовы. ВОЙНА—вайна.

—    „ — ОБОРОНЙТЕЛЬНАЯ—абарончая.

—    „ — НАСТУПАТЕЛЬНАЯ—наступальная.

—    „ — ГРАЖДАНСКАЯ

—вайна грамадзянская.

—    „ МЕЖДОУСОБІІАЯ—міжсобная.

—    „ — ПАРТЙЗАП-

СКАЯ—партызанска я.

ВОЙСКО—во йска.

ВОЙСКОВОЕ СОЕДЙІІЕНЙЕ — вайсковае злучэньне.

ВОЙСКОВОЕ хозяйст-

ВО — вайсковая гаспадарка.

ВОЙСКОВЫЙ — вайсковы. ВОКЗАЛ—вагзал.

ВОЛДЫРЬ-пухір.

29

ВОЛНА—хваля..

ВОЛНЕШІЕ —хваляваньнс.

ВОЛНйСТЫІ1 — хвалісты. ВОЛІІОВАТЬ—хваляваць В0ЛН00БРАЗНЫЙ — хваляваты.

ВОЛОКЙТА—валакіта.

ВОЛОНТЕР — самахвотнік.

ВОЛЧЬЯ ЯМА воўча яма.

ВОЛЬТ— 1) вольт 2) абход.

ВОЛЬНО—волыіа.

ВОЛЬТЙЖЙРОВКА -вольтыжаваньне.

ВОЛЬТМЕТР—вольтамер. ВОНЬ—смурод.

ВООБРАЖЕНЙЕ уяўленьне.

ВООБІЦЕ—агулам, наагул ВООДУШЕВЛЕНЙЕ — натхненьне.

ВООДУШЕВЙТЬ — узьняць дух.

ВООРУЖАТЬ, ВООРУЖПТЬ -узбройваць, узброіць.

ВООРУЖЕНЙЕ — узбраеньне.

ВООРУЖЕННЫЙ узброены.

ВО-ПЕРВЫХ — перш-наперш, папершае.

ВОІІРЕКН—наперакор.

ВОПРОС —пытаньне. ВОР—злодзей.

ВОРОВАТЬ—красьці.

ВОРОНКА—лвйка.

ВОРОНКА (от снаряда)— лейкавіна.

ВОРОТ—калаўрот.

ВОРОТ НАТЯЖНОГО ВЙНТА—калаўроцік нацяжное шрубы.

ВОРОТНІІК—каўнер. ВОРОТА—вароты.

ВОСКРЕСЕНЙЕ нядзеля.

ВОСПАЛЕНЙЕ запа-

леньне.

ВОСПЙТАНЙЕ -выхаваньне.

ВОСПЙТАННЙК — выхаванец.

ВОСПЙТАННЫЙ — выхаваны.

ВОСПЙТАТЕЛЬ выхавальнік.

ВОСПЛАМЕНЕІІЙЕ — запал.

ВОСПЛАМЕНЙТЕЛЬ (стр.)—запальнік.

ВОСПЛАМЕНйТЬ-запаліць

ВОСПЛАМЕНЯЮІЦЙЙ

МЕХАНЙЗМ (отр.)— запальны мэханізм.

ВОСПЛАМЕНЯЮІЦЙЙСЯ—палкі.

ВОСПОМйН АНЙЕ—у с па. мін.

ВОСПРЕІЦАТЬ — забара няць.

ВОСПРЁІЦЕНЙЁ забаI рона.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ

—перашкодзіць/

ВОСПРЙЙМЧЙВОСТЬуспрыймальнасьць.

ВОСПРЙШШАТЬ — успрыймаць.

ВОСП РОЙЗВЕДЕНЙЕ— аднаўленьне.

ВОСПРОТЙВЙТЬСЯсупрацівіцца.

ВОССТАНЙЕ — паўстаньне.

ВОССТАНОВЛ ЕНЙЕ — аднаўленьне, адбудова.

ВОССТАНОВЛЕНЙЕ ГОТОВНОСТЙ к выстРЕЛУ (стр.) — аднаўленьне падрыхтаванасьці да стрэлу.

ВОССТАНОВЛЕЙЙЕ КРЕДЙТА— аднаўленьне крэдыту.

ВОСТОК—усход.

ВОСТРЕБОВАНЙЕ — запатрабаваньне.

ДО ВОСТРЕБОВАНЙЯ — да запатрабаваньня.

ВОСХОДЯІДЙЙ УГОЛузьбежны вугал.

ВОСЬМЕРКА— васьмёрка ВОТЙРОВАТЬ — галасаваць.

ВОТУМ (доверня) — выказ давер’я.

ВОШ—вош.

ВПАДйНА—упадзіна.

ВПАЙВАТЬ, ВПАЯТЬулітоўваць, улітаваць.

ВПЕРВЫЕ—упяршыю.

ВПЕРЕГОНКЎ — навыпсрадкі.

ВЙЕРЕД—уперад.

ВПЕРЕДй — уперадзе, сьпераду.

ВПЕРЕМЕЖКУ — уперамешку.

ВПЕЧАТЛЕНЙЕ — уражаньне.

ВЙЛАВ—уплаў.

ВПЛОТЙУЮ — шчылыіа.

ВЙОВАЛКУ — покатам.

ВПОЛГОЛОСА — упаўголаса.

ВПОСЛЕДСТВЙЙ — упасьледку, нарэшце.сьлеі даіл за чым.

I ВПОТЬМАХ —упоцемку.

! ВІІРАВО—управа.

ВІІРАВО ПРЙНЯТЬ — і управа ўзяць.

B11PAX—да-шчэнту.

ВВРЕССОВАННЫЙ —

! упрасаваны.

ВПРОК—на карысьць.

ВПРОЧЕМ—урэшце.

ВПРЯГАТЬ — упрагаць, запрагаць.

ВПРЙСКЙВАТЬ — упырскваць.

ВСПРЫСКЙВАНЙЕ — упырекваньне.

ВРАГ—вораг.

I ВРАЖДА—варожасьць.

I ВРАЖДЕБНЫІІ—варожы

ВРАЖЕСКНЙ воражы. ВРАЗУМЛЕНЙЕ навучаньне.

ВРАЗБРОД—розна, хто як ВРАСПЛОХ—зьнянацку. ВР АТЬ—х лу сі ць.

ВРАЧ—лекар.

ВРАЧЕВНЫЙ—лекарскі.

ВРАІЦАТЬ — круціць,

вярцець.

ВРАІЦЕНЙЕ—вярчэныіе.

ВРАІЦАТЕЛЬНОЕ ДВГІ

ВРА

ЖЕНЙЕ—абаротны рух ?/ЛЦЕНЙЕ СНАРЯДА ВОКРУГ ОСй — вяр-

чэньне знараду вакол восі.

ВРАІЦЕННЕ ПУЛЙвярчаньне кулі.

ВРЕД—шкода.

ВРЕДЙТЬ—шкодзіць.

ВРЕМЯ—час.

ВРЕМЕННО—часова.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВЙ-

ТЕЛЬСТВО — часовы ўрад.

ВРЕМЕНЫ Ы Й—часовы.

ВРЕМЕННЫЕ ПОСТЫ-

часовыя варты.

ВРЕМЕННЫЙ СТОРОЖЕВОЙ ПОСТ—часовая старажавая варта.

ВРЕМЕННО ЙСПОЛНЯЮЙЦІЙ ДОЛЖНОСТЬ (врнд)—часовы выканавец пасады.

— „ ОБЯЗАННО• СТЙ — „ — абавязкаў.

ВРОЗЬ—паасобку, розна. ВРУН—хлусель, манюка. ВРУЧНУЮ—рукамі.

ВРУЧАТЬ — даручаць, падаваць.

ВРУЧйТЕЛЬ — падаўца.

В РУЖЬЕ—узяць стрэльбы.

В РУКОПАПІНЫЙ БОЙ— у ручны бой.

ВРЫВАТЬСЯ— урывацца ВСАДНЙК—коньнік.

ВСАЖЙВАТЬ, ВСАДЙТЬ

—усаджваць, усадзіць. ВСВАЛКУ— покатам.

I ВСЕ—усе.

■ ВСЕгДа — заўсёды, заўжды.

ВСЕЛЯТЬ, ВСЕЛЯТЬСЯ

—усяляць, усяляцца.

ВСЕМЕРНО ЙСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙСТВО МЕСТНОСТЙ —усімі спосабамі выкарыстаці. уласьцівасьці мясцовасьці.

ВСЕНАРОДІІЫЙ—усенародны.

ВСЕОБУЧ—усеабуч.

ВСЕОБШЕЕ ЙЗБЙРАТЕЛЫІОЕ ПРАВО— усеагульнае выбарчае права.

ВСЕОБІЦЙІІ — усеагульны.

ВСКАПЫВАТЬ, ВСКОІІАТЬ — ускопваць, ускапаць.

ВСКЖІ паўскоч.

вскпдкл, ВСКЙДЫВАНЙЕ — ускідка, ускідваньне.

ВСКЙПЯТЙТЬ — закіпяціць.

ВОКОВЫРЯТЬ-ускалупаць.

ВСКОЛЬЗЬ — зьлёгка, павярхоўна.

ВСКОРЕ—хутка.

ВСКОК—ускок.

ВСКРЫВАТЬ — адкрываць, адчыняць.

ВСЛЕДОТВЙЕ—у выніку чаго, дзсля чаго.

ВСЛУХ—голасна.

В СОБСТВЕННЫЕ РУКЙ

—ва ўласныя рукі.

ВСЛУШЙВАТЬСЯ — услухоўвацца.

ВСМАТРЙВАТЬСЯуглядацца.

ВСПОМНЙТЬ успамянуць, успомніць.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТОЧКА ПРЙЦЕЛЙВАНЙЯ — дапаможны пункт прыцзльваньня.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

ЧАСТЬ — дапаможная часьць.

ВОПОМОГАТЕЛЬНЫЙ — дапаможны.

ВСПЫХНУТЬ — успыхнуць.

ВСПЬІШКА — успышка.

ВСТРЕВОЖПТЬ -устрывожыць.

ВСТРЕТЙТЬ — сустрэць.

ВСТРЕТйТЬОЯ-сустрэцца.

ВСТРЕЧА—сустрзча.

ВСТРЕЧАТЬЗАТРУД-

ПЕНЙЯ — напаткаць перашкоды.

ВСТРЕЧНЫЙ — сустрэчны.         „

ВСТРЕЧНЫЙ БОЙсустрэчны бой.

ВСТУПАТЬ — уступаць, уваходзіць.

ВСТУПАТЬ В БОЙ — распачынаць бой.

ВСТУПАТЬ В СОЮЗ — устапаўляць саюз.

ВСТУПАТЬ В НАРЯД— уступаць у прызначзньне.

ВСТУПАТЬ В СЙЛУнабыць моц.

ВСТУПАТЬСЯ—заступацца.

ВСТУПЛЕНЙЕ-уступ.

ВТАЙНЕ —патаемна.

ВТЙХОМОЛКУ—цішком, маўчком.

ВТОРАЯ ШЕРЕНГА— другая шарзнга.

ВТОРЖЕНЙЕ — уварваньне.

ВТОРГНУТЬСЯ В ОКОГІ

—уварвацца у вакоп. ВТОРЙЧНО—у другі раз. ВТОРОЙ—другі.

ВТОРІІЙК—аўторак.

ВТОРОПЯХ — сытяшаючыся.

ВТОРОСТЕЙЕННЫЙ— другарадны.

ВТУЛКА—утулка.

ВТУЛКА (колеса)— букса^

ВТЯГЙВАНЙЕ В БЕГ— уцягваньне ў бягу.

ВТЯПУТОСТЬ ЧАСТЙ— уцягласьць часьці.

ВЎЛКАН—вулькан.

ВХОД—уваход.

ВХОДЯІЦЙЙ — уступны.

ВХОДЯІЦнЙ НОМЕР— уступны нумар.

ВЧЕРА—учора.

ВЧЕРНЕ—начорна.

ВЫБЙВАТЬ, ВЫБЙТЬ,— выбіваць, выбіць.

ВЫБОЙНА— выбаіна.

ВЫБОР-выбар.

ВЫБОР ЦЕЛЙ — выбар цэлі.

ВЫ БОРКА выбарка. ВЫБОРНЫЙ — выбарны. ВЫБРАКОВАТЬ — збракаваць.

ВЫБРАКОВКА—бракоўка.

ВЫБРАКОВКА ЛОШАДЕЙ—бракоўка коняй.

ВЫБРАСЫВАТЬ— выклдаць.

ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ(стр.) —выцягач.

ВЫБЫВАТЬ—выбываць.

34

ВЫВАЛЙВАТЬСЯ — вывальвацца.

ВЫВЕРЕННЫЙРЕВОЛЬВЕР-вывераны рэвальвэр.

ВЫВЕДЫВАТЬ — выведваць.

ВЫВОД—вывад.

ВЫВОДЙТЬ КАРАУЛ— выводзіць каравул.

ВЫВОДКА ЛОШАДЕЙ— вывад коняй.

ВЫВОДНАЯ ТРУБКА (стр.) выводная трубка.

ВЫВОДНОЙ—вывадны. ВЫВОЗ—вываз.

ВЫГАЧйВАТЬ, ВЫГА-

ТЙТЬ (в.лнж) — загачваць, загаціць.

ВЫГЙБ—выгіб, выгін.

ВЫГЙБАНЙЕ выгібаньне, выгінаньне.

ВЫГОВОР — нагонка. ВЫГОДА—выгада.

ВЫГРУЗКА — выгрузка.

ВЫГРЕБНАЯ ЯМАвыграбная яма.

ВЫДАЧА—выдача.

ВЫДВЙГАТЬ, ВЫДВЙНУТЬ —высуваць, высунуць.

ВЫДВЙЖНОЙ ПРЙЦЕЛ (стр) — высоўны прыцальнік.

ВЫДЕРГЙВАПЙЕ — вырываньпе.

ВЫДЕРЖЙВАТЬ, ВЫДЕРЖАТЬ—вытрымліваць, вытрымаць.

ВЫДЕРЖКА-вытрымка, вынятка.

ВЫДЫХАНЙЕ выдыханьне.

ВЫЕЗД—выезд.

ВЫЕЗДКА ЛОШАДЕЙ— аб'яжджаньне коняй.

ВЫЕМЫ В ЛОЖЕ (стр)— жалабкі на ложы.

ВЫЖЙДАНЙЕ — чаканьне.

ВЫЖйДАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЙОД — пэрыяд чаканьня.

ВЫЖЙМАНЙЕ выцісканьне.

ВЫЗДОРАВЛйВАТЬ, ВЫЗДОРОВЕТЬ—здаравець, ачуньваць, выздаравець, ачуняць.

ВЫЗОВ—вызыў, выклік.

ВЫЗОВ В РУЖЬЕ —вызыў да стрэльбы.

ВЫЗОВ СМЕНЫ—вызыў зьманы.

ВЫЗЫВАТЬ— вызываць, выклікаць.

ВЫЗЫВНАЯ КНОПКА— выклікальная кнопка.

ВЫйГРАТЬ ВРЕМЯ — выгадаць час.

ВЫКЛЕЙМйТЬ — назначыць.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — выключальнік.

ВЫКОПАТЬ — выкапаць.

ВЫКОЛОТКА (стр.) — выбівачка.

ВЫЛАЗКА—вылазка.

ВЫЛЕТ—вылет.

ВЫЛЕТАТЬ, ВЫЛЕТЕТЬ

—вылятаць, вылецець.

ВЫЛЕЧЙВАНЙЕ—вылечваньне.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО — вымаганьне.

ВЫМОСТЙТЬ — выбрукаваць.

ВЫМПЕЛ(мор.)—вымпел.

НЫНЙМАТЬ ЙЗ НОЖЕН

—вымаць з похвы. ВЫНОСКА — вынаска, зноска

ВЫНОСЛЙВОСТЬ — вытрываласьць.

ВЫНОС ЗНАМЕНЙ вынас сьцягу.

ВЫНУТЬ РЕВОЛЬВЕРвыняць рэвальвэр.

ВЫНЬ ПАТРОНЫ—вым патроны.

ВЫНУЖДЕНЙЕ — прымус, прынука.

ВЫПАД—выпад.

ВЫПАДАНЙЕ — выпаданьне.

ВЫПІІСКА—выпіска.

ВЫІШСЬ—выпісь.

В ЫП Л AT A—в ы пл ата.

ВЫПЛАЧЙВАТЬ выплачваць.

ВЫПОЛНЕНЙЕ —выпаўненыіе.

ВЫПОЛНЕНЙЕ КАРАУЛЬНОГО НАРЯДА— выпаўненьне каравульііага прызначэньня.

ВЫПРАВКА—выпраўка; выпраўляньне.

„ВЫІІРЯМЙТЬ САМОКАТЫ“-самакаты рыхтуй ВЫПРЯМЛЯТЬ — выпростваць.

ВЫПУКЛОСТЬ — пукатасьць.

ВЫПУКЛЫЙ — пукаты.

ВЫПУСК—выпуск.

ВЫПУСКАТЬ, ВЫПУСТЙТЬ—выпускаць, выпусьціць.

ВЫПУСКНОЙ — выпускны.

ВЫРАБАТЫВАТЬ — вырабляць.

ВЫРАБОТКА — вырабка.

ВЫРАВНЙВАНЙЕ ШЕРЕНГЙ — выраўноўваньне шарэнгі.

ВЫРАВНЙВАТЬ, ВЫР АВНЯТЬ—в ыр аўноўваць, выраўнаваць.

ВЫРАЖАТЬ, ВЫРАЗйТЬ—выяўляць, выявіць, выказваць, выказаць.

ВЫРАЖЕНЙЕ—выраз.

ВЫРАЗйТЕЛЬ—выяўнік ВЫРЕ8—вырэз.

ВЫРЕЗЫВАТЬ — вырэзваць.

ВЫРУЧАТЬ,ВЫРУЧЙТЬ —выручаць, выручыць

ВЫРУЧАТЬ В БОІО-выручаць у баі.

ВЫРУЧКА—1) прыбытак 2) выручка.

ВЫСАДКА -высадка.

В Ы СЕ Л OK—в ы с елак. ВЫСЛУГА—выслуга. ВЫСЛУШЙВАННЕ — выслухваньне.

ВЫСЛУШЙВАТЬ, ВЫСЛУШАТЬ--выслухваць, выслухаць

ВЫСЛЕЖЙВАТЬ — высочваць.

ВЫСДЕЖЙВАНЙЕ ЦЕЛЕН—высочваньне цэляй.

ВЫСОТАузвыышша; вышыня.

ВЫСОТА ІІРЙЦЕЛА (стр.)—вышыня прыцэльніка.

ВЫСТАВЛЯТЬ, ВЫСТАВЙТЬ — выстаўляць, выставіць,

ВЫСТРЕЛ—стрэл.

ВЫСТРЕЛЙТЬ — стрэліць.

ВЫСТРОЙТЬСЯ — выстраіцца.

ВЫСТУП—выступ.

ВЫСТУП БОЕВОЙ (стр.) —баявы выступ.

ВЫСТУП КОРОБКН (стр.)—выступ каробкі.

ВЫСТУПАТЬ, ВЫСТУПЙТЬ — выступаць, выступіць.

ВЫСТУПЛЕНЙЕ выступленьне.

ВЫСШЕЕ ВОЙСКОВОЕ СОЕДЙНЕНЙЕ — вышэйпіае вайсковае злучэньне.

ВЫСШЙЙ КОМСОСТАВ —вышзйшы камандны склад.

ВЫСШйЙ ВОЕННО-РЕДАКЦйОННЫЙ СОВЕТ —лайвышайшы вайскова рэдакцыііны савет.

ВЫСШйЙ COBET НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА — найвышайшы савст народнай гаспадаркі.

ВЫСЫЛАТЬ, ВЫСЛАТЬ —высылаць, выслаць.

ВЫТАЛКЙВАТЬ, ВЫТОЛКНУТЬ-выпіхаць, выпіхнуць.

ВЫТРЕБОВАТЬ вытрабаваць.

ВЫТЯГПВАННЕ-выцяіваньне.

ВЫТЯГЙВАТЬ, ВЫТЯПУТЬ — выцягваць, выцягнуць.

ВЫТЯЖНАЯ ТРУВА (стр.) — выцяжная труба.

ВЫУ ЧЙВАТЬ, ВЫУЧЙТЬ

—вывучваць, вывучыць

ВЫХОД M3 ПОДЧЙНЕНЙЯ — выхад з-пЯд улады.

ВЫХОД—выхад.

ВЫЧЕРКЙВАТЬ, ВЫЧЕРКНУТЬ— выкрэсьліваць, выкрасьліць.

ВЫЧЕТ-вылік.

ВЫЧЙСЛЕНЙЕвылічэньне.

ВЫЧМСЛЯТЬ, ВЫЧЙСЛЙТЬ—вылічаць, вылічыць.

ВЫЧйТАННЕ-адыманьне.

ВЫШКА—вышка.

ВЫІІІЙБНОЙ ЗАРЯД — вышыбны набой.

выяснять.выяснпть — ВЫЯСЫіЯЦЬ, выясьніць.

ВЬЮК—клунак.

ВЬЮЧЙТЬ — уекладаць.

ВЬЮЧНОЕ ЖЙВОТНОЕжывёла падк клункі.

ВЫОЧНЫЙ РЕМЕНЬ— клуначны рамень.

ВЬЮЧНЫЙ — клуначны.

ВЯЗКНЙ-—ірузкі, вязкі. ВЯЛОСТЬ —вяласьць.

ГАВАНЬ—прыстань. ГАЗ—газ.

ГАЗЕТА—газэта.

ГАЗЕТЧЙК—газэтчык.

ГАЗОБАЛОН—газабалён ГАЗОВЦ Й-тазавы.

ГАЗОВАЯ КАМЕРА — газавая камара.

ГАЗОВЫЙ ЙНСТРУКТОР—газавы інструктар.

ГА30В0Е ОТВЕРСТЙЕ (стр) — газавая адтуліна.

ГАЗОМЕТ -газамёт.

ГА300ТРАВЛЕНЙЕ — атручэньне газам.

ГАЗОМЕТР—газамер.

ГАЗООБРАЗНЫЙ — газаваты.

ГАЗООСВЕІЦЕНйЕ — газаасьвятленьне.

ГАЗОУБЕЖйІЦЕ-схованка ад газаў.

ГАЙКА—мутарка.

ГАЛЕТЫ—сухары.

ГАЛЛЕРЕЯ—галярэя (в. інж).

ГАЛЛЮЦЙНАЦЙЯ — здань.

ГАЛОІІ— галоп.

ГАЛУН—галун.

ГАЛЬВАНЙЗМ—гальван'ізм.

ГАЛЬВАНЙЧЕСКйЙ — гальванічны.

ГАЛЬВАНОМЕТР—гальванамер.

ГАНГРЕНА—гангрзна.

ГАРАЖ—гараж.

ГАРАІІТЙЯ—гарантыя, забясьпека.

ГАРАНТЙРОВАННЫЙ забясыіечапы.

ГАРМОНйЯ—гармонія.

ГАРНЕЦ—гарнец. ГАРНЙЗОН—залога. ГАРНЙЗОННАЯ СЛУЖ-

БА—залогавая служба. ГАРНйЗОННЫЙ—зало-

гавы.

ГАРНйЗОННЫЙ

НАЧАЛЬНйК-начальнік залогі.

ГАРЦОВАТЬ—гарцаваць ГАРЬ—гарэлае (гарэлы пах).

ГАСйТЬ-тушыць.

ГАТЬ—грэбля, гаць.

Г АУ БЙЦА—гаўбіца.

ГАУБЙЧНАЯ БАТАРЕЯ

—гаўбічная батарзя.

ГАУПТВАХТА-арыштоўня.

ГВАРДЙЯ— гвардыя.

ГВОЗДЬ—гвозд, цьвек.

ГВОЗДЬ (нодковн.) — вухналь.

ГЕГЕМОНЙЯ—гегемоні я.

ГЕКТОР—гэктар.

ГЕКТОГРАМ—гэктаграм.

ГЕКТОЛЙТР—гэкталітр.

ГЕЛЙОГРАФ—праменьнік.

ГЕМОРОЙ—гамарой.

ГЕНЕЗЙС —гэнэзіс, узьнікненьне.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕШІЕ—раШучы бой.

ГЕПЕРАЛЫІЫЙ — галоўны.

ГЕНЕРАТОР —гэнератар. ГЕНЙЙ—гэні.

ГЕШІАЛЬНОСТЬ — гэніяльнасьць.

ГЕНЙАЛЬНЫЙ — ГЭНІЯЛЫІЫ.

ГЕОГРАФ—географ.

ГЕОГРАФЙЯ—географія ГЕОГРАФЙЧЕСКЙЙ — географічны.

ГЕОМЕТРЙЯ — геомэтрыя.

ГЕОМЕТРйЧЕСКЙЙ — геомэтрычны.

ГЕОФОН (св.)—геофон. ГЕРБ—гарб.

ГЕРБОВАЯ ПЕЧАТЬ — гэрбавая пячатка.

ГЕРБОВЫЙ СБОР—гарбавы збор.

ГЕРМАНЕЦ—немец.

ГЕРМАНЙЯ—нямеччына.

ГЕРМАПСКАЯ СЕТЬ (в лнж.)—нямецкая сетка.

ГЕРМ ЕТЙЧЕСКЙЙ —гермэтычны.

ГЕРОІІЗМ—гэроізм.

ГЕРОйЧЕСКЙІІ-гэроічкы.

ГЕРОЙ—гэрой.

ГЙБЕЛЬ—загуба, гібель, звод.

Г11БЕ Л ЫІЫЙ— згубн ы. ГЙБКЙЙ—гібкі.

ГПБКОСТЬ—гібкасьць.

ГЙБКОСТЬ ОРГАНЙЗА-

ЦЙЙ—гібкасьць арганізацыі.

ГЙБНУТЬ—гіпуць, прападаць.

ГЙГАНТ—волат, асілак.

ГЙГЙЕНА-гігіэна.

ГЙГРОМЕТР—вільгамер.

ГЙДРА—гідра.

ГЙДРАВЛЙЧЕСКЙЙ — гідравлічны.

ГЙДРОПЛАН (ав.) — вадалёт, гідраплян.

ГЙДРОПУЛЬТ—гідра-

 • вульт.

ГПЛЬЗА—ладунак. ГЙМН—гымн.

ГЙМНАСТЙКА—гімнастыка.

ГПМНАСТЙЧЕСКЙЙЗАЛ

—гімнастычная заля.

ГйМНАСТйЧЕСКЙЙ ГОРОДОК—гімнастычны гарадок.

ПІПНОТЙЗЙРОВАТЬ — гішіатызаваць.

ГЙПОСУЛЬФЙТ гіпосульфіт.

ГЙПОТЕЗА — гіпотэза, дапушчэньне.

ГНРЯ-гіра.

ГЛАВА — галава, разьдзел, (у кнізе); ВО ГЛАВЕ—на чале.

ГЛАВАРЬ—верхавод.

ГЛАВНОКОМАНДУЮІЦНЙ—галоўлакамандуючы.

ГЛАВНЫІІ ВРАЧ —галоўны лекар.

ГЛАВНЫЙ КАРАУЛ галоўны каравул.

ГЛАВНЫЙ УДАР — галоўны удар.

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНйЕ—галоўны кірунак.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕІШЕ—галоўная управа

ГЛАВНОЕ АРТНЛЛЕРШІСКОЕ УПРАВЛЕІШЕ —галоўная артылерыйская управа.

ГЛАВНОЕ ВЕТЕРННАРНОЕ УПРАВЛЕНЙЕ, ГЛАВЕТУПР — галоўная вэтэрынарная управа.

ГЛАВНОЕ В0ЕІШ0-Ш1ЖЕНЕРНОЕ УПРАВЛЕНПЕ — галоўная вайскова інжанерная управа.

ГЛАВНОЕ ВОЕННО-САНЙТАРІЮЕУПРАВЛЕНЙЕ, ГЛАВСАНУПР —галоўная вайсковасанітарная управа.

ГЛАВНОЕ BÖEHHO-XOВЯЙСТВЕПНОЕУПРАВЛЕННЕ, ВОЕПХОЗУПР — галоўная вайскова-гаспадарчая управа.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕННЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНОГО ФЛОТА, ГЛАВВОЗДУХОФЛОТ —галоўная управа вайскова-паветранага флвту.

ГЛАВНЫЕ СІІЛЫ — галоўныя сйлы.

ГЛАВОГНЕСКЛАД — галоўная агнявая складоўня.

ГЛАВНЫЙ НАЧАЛЫШК СНАБЖЕНІІЯ, ГЛАВНАЧОНАБ — галоўны начальнік даставы.

ГЛАВНЫІ РУКОВОДПТЕЛЬ, ГЛАВРУК галоўны кіраўнік.

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ — галоўным чынам.

ГЛАВПОЛПТПРОСВЕТ— галоўполітасьветы.

ГЛАЗ—вока.

Г JIA 31ЮЙ—вачав ы. ГЛАЗОМЕР—вокамер.

ІЖЗОМЕРІІЬІЙ —вокамерны.

ГЛАЗОМЕРІЦНК — вокамернік.

ГЛАЗОМЕРНАЯ С ЕМКА —здымак на вока.

ГЛА30МЕРН0Е ОПРЕI ДЕЛЕНЙЕ РАССТОЯНЙЯ — вызііачэныіе адлегласьці на вока.

ГЛАНДА—залоза ГЛАСЙС (в. пнж)—лабавіна.

ГЛАСНЫЙ—галосны. ГЛЙНА гліна.

ГЛЙНЙСТЫЙ—гліністы. ГЛОБУС—глёбус.

ГЛУБЙНА—глыбіня.

ГЛУБЙНА КОЛОНЫ — глыбіня калюмны.

ГЛУБЙНОІО, В ГЛУБНУ—углыбкі.

ГЛУБОКЙЙ — глыбокі;

ОЧЕНЬ ГЛУБОКЙЙ— глыбачэзны,глыбчзнны. ГЛУБОКОСТЬ — глыбокасьць.

ГЛУХОЕ КОЛЬЦО (стр.) —суцзльнае колца

ГЛЫБА—камлыга. ГЛЯДЕТЬ — глядзець. ГЛЯДЯ— гледзячы.

ГНАТЬ—гнаць. ГНЕДОЙ-гняды.

ГНЕЗДО (стр.)—гняздо. ГНЕТ—уціск. уцісканьне. ГНЕТОК (стр.)—гняток. ГНЙЕНЙЕ—гніцьцё.

ГННЛЬГНІЛЬ. ГНйЛОЙ-гнілы. ГШІТЬ—гніць. ГНОЙ-гной. ГНОЙНЫ—гнойны. ГНОЙЛЙВЫ Й—гнайііівы ГНОЙТСЯ—гнаіцца. ГНУСНЫЙ—брыдкі, подлы, гідкі.

ГНУТЬ—гнуць.

ГОВОР—гаворка, гоман. ГОВОРЛйВЫЙ—гаваркі. ГОВЯДЙНА— ялавічына. ГОД— год.

ГОДОВОЙ—гадавы. ГОДОВІДЙНА-угодкі. ГОДНЫЙ—годіш. ГОЛЕНЙІЦЕ—халява. ГОЛОВА КОЛОЙЫ — галава калюмны.

ГОЛОВКА -галоўка.

ГОЛОВКА С КАПСУЛЕМ

—галоўка з пістонам. ГОЛОВНОЙ ОТРЯД — галаўны аддзел.

ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ галаўная часьць.

ГОЛОВНОЙ ПАТРОННЫЙ ПУНКТ—пярэдні патронны пункт.

ГОЛОВНОЙ БАТАЛЙОН —чалавы батальён.

ГОЛОВНОЙ УБОР і’алаўны убор.

ГОЛОВОКРУЖЕНЙЕ вобмарак.

ГОЛОДАТЬ —галадаць.

ГОЛОЛЕДЙЦА— галалёд. ГОЛОС—голас.

ГОЛОС СОВЕІЦАТЕЛЬНЫЙ—голас даралчы.

ГОЛОС РЕШАЮІЦЙЙ голас правамоцны.

ГОЛОСОВАТЬ—падаваць голас, галасаваць.

ГОЛОСОВАНЙЕ—галасаваньне.

ГОЛУБйНАЯ ПОЧТА — галубіная пошта.

ГОНЕЦ—пасланец. ГОНДОЛА (ав)—гандола. ГОРА—гара ГОРБАТАЯ ПРУЖйЙА (стр)—гарбатая спружына.

ГОРБЫЛЬ-аполак.

ГОРЕ—гора.

ГОРЕЛКА НОЧНАЯ — начная лямпа.

Г0РЙ30ЙТ — кругавід, пазем.

ГОРЙЗОНТАЛЬ — паземнік.

ГОРЙЗОНТАЛЬНЫП — паземны.

ГОРЙЗОНТАЛЬНАЯ

ДАЛЬНОСТЬ—паземпая далячыня.

ГОРйЗОНТАЛЬНАЯ ЙА-

ВОДКА— паземная наводка.

ГОРйЗОНТАЛЬНАЯ

ПЛОШДДКА—паземны памосрцік.

ГОРЙСТЫЙ—гарысты.

42

ГОРКА—горка.

ГОРЛОВЙНА—гарлавіна.

ГОРН—горан.

ГОРНОРАБОЧЙЙ — гарняк.

ГОРНЫЙ—горны.

ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ — горны хрыбет.

ГОРНЙСТ—гарністы.

ГОРОД—горад.

ГОРОДСКО Й—гарадзкі.

ГОРТОВЫЙ РЕМЕНЬ — папружны рамень.

ГОРЧйЧНЫЙ ГАЗ-гарчычны газ.

ГОРЮЧЙЙ—палкі.

ГОРЮЧЙЕ МАТЕРЙАЛЫ

—палкія матарыялы.

ГОРЯЧАЯ ЛОШАДЬ гарачы конь.

ГОРЯЧКА—гарачка.

ГОСШІТАЛЬ—шпіталь.

ГОСПЙТАЛЬНЫЙ—шпітальны.

ГОСПОДСТВО панаваныіе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ дзяржаўны.

ГОСУДАРСТВО—дзяржава.

ГОТОВЙТЬСЯ — гатавацца, рыхтавацца.

ГОТОВНОСТЬ—гатоўнасьць.

ГОТОВН ОСТЬ К ВЫСТРЕЛУ — гатоўнасьць да стрэлу.

ГОТОВНОСТЬ ПУЛЕМЕТА—гатоўнасьць кулямёта.

ГОТОВНОСТЬ ВОЙСК — гатоўнасьць войска.

ГОТОВйТЬСЯ К ВОІІНЕ рыхтавацца да вайны ГОТОВО—гатова.

ГРАБЕЖ—рабунак, драпежніцтва.

ГРАБйТЕЛ Ь — рабаўнік, драпежнік.

ГРАБЙТЬ — рабаваць, драпежнічаць.

ГРАВйЙ -жвір, жарства.

ГРАДУС—градус.

ГРАДУСНЙК градусьнік.

ГРАЖДАНЙН грамадзяніп.

ГРАЖДАНСКАЯ

ВЛАСТЬ — грамадзянская ўлада. ■

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

—грамадзянская вайна.

ГРАЖДАНСКЙЙ — грамадзянскі.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО —грамадзянскае права.

ГРАММ—грам.

ГРАМОТНЫЙ — пісьманны.

ГРАН—гран.

ГРАНАТА—граната.

ГРАНАТА ОБОРОННТЕЛЬНАЯ—граната абарончая.

ГР AH AT I {Ы Й—гранат н ы ГРАНАТНЫЙ БОЙ—гранатны бой.

ГРАНАТОМЕТЧЙК — гранатнік.

ГРАНАТОМЕТ—гранатамёт.

ГРАН АТЧЙК— гранадзёр

ГРАНДЙОЗНЫЙ — вялізарны.

ГРАНЕНЫЙ—кантованы.

ГРАНЙТЬ кантаваць.

ГРАІШТ—граніт.

ГРАНЙЦА — грапіца, мяжа.

ГРАНЙЦА УЧАСТКА граніца дзялянкі.

ГРАНЙЧЙТЬ — межавацца.

ГРАНЬ—кант, мяжа.

ГРАФА—графа.

ГРАФЙТЬ — графіць, ліняваць.

ГРАФЙЧЕСКЙЙ графічны.

ГРЕБЕНЬ—грзбень.

ГРЕБЕНЬ СТЕБЛЯ ЗАТВОРА — грэбень замковага чаранка.

ГРЕБЕШОК-грабянец.

ГРЕБЕЦ—грабец.

43

ГРЕНАДЕРСКЙЕ ПОРУЧЕНЙЯ-грэнадзёрскія даручзньні.

ГРЕМУЧАЯ РТУТЬ грымучае жывос срзбра.

ГРЕСТІІ—грабці.

ГРЕЧІІЕВЫЙ—грэцкі.

ГРЙВА—грыва.

ГРЙМ—грым.

ГРОВ—труна, дамавіна.

ГРОЗА— навальніца.

ГРОЗйТЬ—пагражаць.

ГРОЗНЫЙ—грозны.

ГРОМ—гром, пярун.

ГРОМОЗДКйЙ — грамозны.

ГРАМОЗДКАЯ ЦЕЛЬ — вялізарная, грамозная (цяжкарухамая) цзль.

ГРОМйТЬ—руйнаваць ГРОМЫХАТЬ—грукаць. ГРОХОТ—грукат.

ГРУБАЯ НАВОДКА(арт)

—прыблізная наводка, ГРУДНАЯ МЙШЕНЬ — грудная мішэнь.

ГРУДНАЯ ВЫСОТА — вышыня па грудзі.

ГРУДЬ—грудзі.

ГРУЗ—груз, цяжар.

ГРУЗОВАЯ МАШЙНА

—грузавая машына.

ГРУ30В0Й — грузавы, цяжаравы.

ГРУЗЙТЬ—грузіць, накладаць,

ГРУЗНЫЙ грузпы, важкі.

ГРУНТ—грунт.

ГРУНТОВАЯ ДОРОГА — грунтавая дарога.

ГРУППА—група, куча.

ГРУППА ВСАДНЙКОВ— група, куча коньнікаў.

ГРУЙПА ОСВОБОЖДЕЙЙЯ ТРУДА — група вызваленьня працы.

ГРУШІЙРОВАНЙЕ — і'рупаваньне.

ГРУППЙРОВАТЬ групаваць.

ГРУППЙРОВКА-групаваньне.

ГРУІШйРОВКА ВОЙСК

—групаваньне войск. ГРУП ЙОВАЯСТРЕЛЬБА

—групавая стральба.

ГРУППОВОЙ МЕТОД ОБУ ЧЕНйЯ — групавы мэтад навучаньня.

ГРУШЕВЙДНЫЙ грушаваты.

ГРЫЖА-кіла.

ГРЯДА—града.

ГРЯЗЬ—бруд, балотаГРЯЗНО—брудна. ГРЯЗНЫЙ—брудны. ГРЯНУТЬ— грымнуць. ГУБВОЕНКОМ—губэрскі вайсковы камісар.

ГУБВОЕНКОМАТ — губзрскі вайсковы камісарыят.

ГУБЙТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ —згубны агонь.

ГУДОК—гудок.

ГУЛ-гул.

ГУЖ—гуж.

ГУЖЕВОЙ РЕМЕНЬ гужавы рамень.

ГУРТ—гурт.

ГУСЕ0ЙЧНО КОЛЕО НЫЙ ХОД—вусеннаколавы ход.

ДА—але, ага, так.

Д ABATE, ДАТЬ—даваць, даць.

ДАВЙТЬ — ціснуць, давіць.

ДАВЛЕНЙЕ —ціск, даўленьне.

ДАВЛЕНЙЕ ПРОТЙВНЙКА—націск супраціўніка.

ДАЛ ЕКЙЙ—далёкі.

ДАЛЬНЙЙ ОТ‘ЕЗД(арт.)

—далёкі ад‘езд.

ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ ОРУДЙЙ — далёкабойнасьць гармат.

ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ — далёкабойнасьць.

ДАЛЬНОБОЙНЫЙ — далёкабойны.

ДАЛЬНОВНДНОСТЬ — далёкабачнасьць.

ДАЛЕН030РКЙЙ—далёказрочны.

ГУСЕННЧНЫП вусенны.

ГУСЙНЫЙ ЖЙР-шмалец.

ГУОТОЙ—густы.

ГУСЬКОМ—іужям.

д

ДАЛЬНЙІІ ОГОПЬ—далёкі агонь.

ДАЛЬНОМЕР — дальнамер.

ДАЛЬНОМЕРІЦЙК — дальнамернік.

ДАЛЬНОСТЬ — далёкасьць.

ДАЛЬНОСТЬ ВЫОТРЕЛ A — (стр) — далячыня стрэлу.

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА ПУЛй—(стр.)далячыня лёту кулі.

ДАЛЬНОСТЬ ПРЯМОГО ВЫСТРЕЛА (стр) — далячыня простага стрэлу.

Д АМБ А—да м ба.

ДАТА—дата.

ДАТЙРОВАТЬ — датаваць.

ДАТЬ ЗАЛП.—даць залп.

ДАТЬ ТОЛЧЕК — штурхануць.

ДАЧА— 1) дача (лорма фуражу) 2) даваньне (харчы).

ДВАЖДЬІ—двойчы.

ДВЕРЬ—дзьверы.

ДВЕРЦА — дзьверцы, дзьверкі.

ДВЕРЦА РЕВОЛЬВЕРА

—заслонка рэвальвэра. ДВЙГАТЕАЬ—рухавік. ДВЙГАТЬ,-НУТЬ рухаць, рушыць.

ДВйГАТЬСЯ (строем)— пасувацца.

ДВЙЖЕНЙЕ—рух.

ДВЙЖЕНЙЕ ВПЕРЕД— пасуваньне ўперад.

ДВЙЖЕНЙЕ ШЕРЕНГй

—пасуваньне, рух шарэнгі.

ДВЙЖУІЦАЯСЯ ЦЕЛЬ

—рухомая цэль. ДВОЙНОЙ—падвойны. ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВйЕ— падвойная дзейнасьць. ДВОР—двор.

ДВОЯКЙЙ— дваякі, падвойны.

ДВУХКОЛЕСНЫЙ — двухкольны.

ДВУКОЛКА ПУЛЕМЕТНАЯ—двухколка кулямётная.

ДВУХДНЕВНЫЙ—двудзённы.

ДВУХНЕДЕЛЫІЫЙ — двохтыднёвы,

46

ДВУХМЕСЯЧНЫЙ двохмесячны.

ДВУХКОЛЕЙНЫЙ двохкаляінны.

ДВУХПАЛАТНАЯ СйСТЕМА—дзьвёхпалатная сыстэма.

ДВУХПЕРАЯ БОЕВАЯ ПРУЖЙНА—двупёрая баявая спружына.

ДВУХСМЕННЫЙ пост —двохзьменная варта.

ДВУСТОРОННЕЕ ЛЕЗВЙЕ—двухбочнае лязо.

ДВУ ХШЕРЕНОЖНЫЙ двухшарэнгавы.

ДВУХШЕРЕНОЖНЫЙ СТРОЙ— двухшарэнгавы етрой.

ДВУХ’ЭТАЖНЫЙ — двохнаверхавы.

ДЕБАТЫ—спрэчка, разважаньне, дэбаты.

ДЕБ АТЙРОВАТЬ спрачацца, разважаць.

ДЕБР—нетра, пушча.

ДЕБУШЙРОВАТЬ — апанаваць.

ДЕДУКЦЙЯ — дэдукцыя, вывядзеньне.

ДЕЖУ РЙТЬ—дэжурыць.

ДЕЖУРНАЯ КОМНАТА пакой дэжурнага.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ — дэжурная часьць.

ДЕЖУ РН Ы І І—дэжурн ы,

ДЕЖУРНЫЙ ПО КАРАУЛАМ — дэжурны па каравулах.

ДЕЖУРНЫЙ ПО КАРАУЛАМ ГАРНЙЗОНА — дзжурны па каравулах залогі.

ДЕЖУРНЫЙ КОМАНДЙР ПО ЧАСТЙ — дэжурны камандзір па часьці.

ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ-дэжурны лекар.

ДЕЖУРСТВО — дэжурства.

ДЕЗЕРТЙР—дэзэртыр.

ДЕЗйНФЕКЦЙОННЫЙ

ОТРЯД—дэзынфэкцыйны аддзел.

ДЕЗЙНФЕКЦЙРОВАТЬ

—дэзынфэктаваць.

ДЕЗЙНФЕКЦПЯ—дэзынфзкцыя.

ДЕЗОРГАНЙЗАЦЙЯ — дэзарганізацыя.

ДЕЙСТВйЕ — дзеяньне, дзея.

ДЕЙСТВЙЕ ПАРОЛЯ моц пароля.

ДЕЙСТВЙТЕЛЬНО — сапраўды.

ДЕЙСТВйТЕ Л ЬНОСТЬсапраўднасьць, рэчавістасьць.

ДЕЙСТВйТЕЛЬНЫЙ — сапраўдны, рэчавісты.

ДЕЙСТВЙТЁЛЬЙЫЙ ОГОНЬ (стр)--сапраўдны агонь.

ДЕЙСТВйТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНЙЕ — сапраўднае паражэньне.

ДЕЙСТВйТЕЛЬНОСТЬ

НАРЯДА — сапраўднасьць прызначэнаня.

ДЕЙСТВйТЕЛЬНАЯ ОЛУЖБА—прызыўная служба.

ДЕЙСТВОВАТЬ-дзеяць.

ДЕЙСТВУЮІДАЯ АРМЙЯ—дзейная армія.

ДЕЙСТВУЮІДЙЙ ІІУЛЕМЕТ—дзвйны кулямёт.

ДЕІІСТВУЮІДЙЙ — дзейны.

ДЕКАБРЬ—сьнежань.

ДЕКЛАРАЦЙЯ — дзклярацыя.

ДЕКОРАЦЙЯ дэкорацыя.

ДЕКОРАТЙВНЫЙ — дэкорацыйны.

ДЕКРЕТ—дэкрзт.

ДЕКРЕТЙРОВАТЬ — дэкрэтаваць.

ДЕЛЕГАТ—дэлегат.

ДЕЛЕГАТ ОВЯЗй (св)— дэлегат сувязі.

ДЕЛЕГАЦЙЯ — дэлегацыя.

ДЕЛЕГЙРОВАТЬ дэлсгаваць.

47

ДЕЛЕНЙЕ—падзел, дзяленьне.

ДЕЛЕНЙЯ ПРЙЦЕЛА падзелы прыцальніка.

ДЕЛйТЬ —дзяліць, падзяляць.

ДЕЛО—справа.

ДЕЛОПРОЙЗВОДЙТЕЛЬ

—справавод.

ДЕЛ0ПР0ЙЗВ0ДСТВ0— справаводзтва.

ДЕЛЬТА— дэльта.

ДЕМАГОГ—дэмагог.

ДЕМАРКАЦЙОННЫІІ — дэмаркацыйны.

ДЕМАСКЙРОВАТЬ — дэмаскаваць.

ДЕМОБЙЛЙЗАЦЙЯ — дэмабілізацыя.

ДЕМ 0БЙЛЙЗЙР0В ATIj

—дэмабілізаваць.

ДЕМОКРАТ— дэмакрат.

ДЕМОКРАТЙЯ — дэмакратыя.

ДЕМОКРАТЙЧЕСКЙЙ — дэмакратычны.

ДЕМОНСТРАЦЙЯ — дэманстрацыя.

ДЕМОРАЛЙЗОВАТЬ

ПРОТЙВНЙКА—дэмаралізаваць суцраціўніка.

ДЕМОРАЛЙЗОВАННОСТЬ — дэмаралізаванасьць.

ДЕНЬ—дзень.

ДЁНЬГЙ—грошы.

48

ДЕНЕЖНАЯ КНЙГА грашовая кніга.

ДЕНЕЖНЫЙ ЯІЦЙК грашовая скрынка.

ДЕННЙК (в копюшне) — дзеньнік.

ДЕПЕША—дэпеша.

ДЕПО—дэпо, склад.

ДЕПУТАТ — дэпутат, прадстаўнік.

ДЕРГАТЬ — тузаць, таргаць.

ДЕРГАТЬ ЗА СПУСК тузаць за спуск.

ДЕРГАНЬЕ — тузаньне, тарганьне.

ДЕРЕВЕНЕТЬ — дзернянець.

ДЕРЕВЕНСКйЙ — вясковы.

ДЕРЕВНЯ-вёска.

ДЕРЕВО— дрэва.

ДЕРЖАТЬ—трымаць.

ДЕРЗКйЙ — гарэзны; гарэза.

ДЕРЗОСТЬ-гаразасьць.

ДЕРЙВАЦЙЯ (стр.) — дэрывацыя.

ДЕРН—дзярно.

ДЕРНЙНА ТЫЧКОМ (в.йнж.) • дзярніна тычком.

ДЕРНЙНА ЛОГОМ (в.ннж.) — дзярніпа логам.,

ДЕСАНТ—дэсант.

ДЕСАНТНЫЙ ОТРЯДдэсантны аддзел.

ДЕСТЙЛЯТОР дэсты-1 лятар, перагоньнік.

ДЕСЯТЙНА—дзесяціна.

ДЕСЯТЙЧНЫЙ—дзесят| ковы.

ДЕТАЛЬ—дэталь, драб’ ніца.

ДЕТОНАТОР (стр.) — дэтонатар.

ДЕТОНАЦНЯ (стр.) — ' дэтонацыя.

ДЕФЕКТ—дэфэкт, брак, | загана.

ДЕФЙЛ ЙРОВАТЬ—праходзіць.

ДЕФЙЦЙТ—дэфіцыт.

ДЕЦЕНТРАЛЙЗАЦЙЯ—I дэцэнтралізацыя.

ДЕШЙФРЙРОВАТЬ расшыфроўваць.

ДЕЯТЕЛЬ—дзеяч.

ДЕЯТЕЛЬНООТЬ дзеяльнасьць, чыннасьць, дзейнасьць.

ДЖЙГЙТ—джыгіт.

ДЖЙГЙТОВАТЬ — джыгітаваць.

ДЖЙГЙТОВКА — джыгітоўка.

ДйАГНОЗ—дыягноз.

ДНАГРАММА — дыяграма.

ДйАЛЕКТйКА—дыялектыка.

ДйАЛЕКТЙЧЕСКйЙ МЕТОД -дыялектычны мэтад.

ДЙАМЕТР—дыямэтр.

ДйАМЕТРАЛЬНЫЙ дыямэтральны.

ДЙАФРАГМА— дыяфрагма.

ДЙВЙЗМОН—дывізыён.

ДЙВЙЗЙЯ—дывізыя.

ДЙЕТА—дыэта.

ДЙЗЕНТЕРЙЯ—крываўка.

ДЙКАРЬ—дзікун.

ДЙКЙІІ—дзікі.

ДЙКТАТОР—дыктатар.

ДЙКТАТУРА — дыктатура.

ДЙЛЕММА — дылема.

ДПНАМЙД-- дынамід.

ДЙНАМЙЧЕСКЙЙ дынамічны.

ДЙНАМО-МАШЙНА дынамо-машына.

Дй Н АМОМ ЕТР— с-іла м ер. ДЙПЛ(ШАТЙЯ — дыплёматыя.

ДЙРЕКТЙВА дырзктыва.

ДЙСК—дыск.

ДЙСК МАГАЗЙНА (антомата)—абойма аўтаматная.

ДНСКОВАЯ ІІРУЖЙНА (стр.)—дыскавая спружына.

ДЙСКУСЙЯ—дыскусія.

ДЙСЛОКАЦЙЯ — разьмяшчэньне, дыслакацыя.

ДЙСПОЗЙЦЙЯ дыспазыцыя (распарадкаваньне).

ДЙСПУТ—дыспут.

ДЙСТАНЦЙЯ дыстанцыя.

ДйСТАНЦйОННАЯ

ТРУБКА (арт)-дыстанцыйная трубка.

ДЙСТАНЦЙОННЫЙ

ОГОНЬ—дыстанцыйны агонь.

ДЙСЦЙПЛЙНА — дысцыпліна.

ДЙСЦЙПЛЙНА ОГНЯ (стр.) — дысцыпліна агню.

ДЙСЦЙПЛЙНАРНАЯ

ВЛАСТЬ — дысцыплінарная ўлада.

ДЙСЦЙПЛЙНАРНОЕ

ВЗЫСКАНЙЕ — дысцыплінарнае пакараньне. ДйСЦйПЛйНАРНЫЙ — дысцьтплінарны.

ДЙСЦЙПЛЙНЙРОВАН-

НОСТЬ ЧАСТЙ — дысцыплі наванасьць часьці.

ДЙСЦЙПЛЙНЙРОВАН-

НЫЙ-дысцыплІнаваны ДЙФФЕРЕНЦЙАЦЙЯ — дыфэрэнцыяцыя, разрозьненьне.

ДЙФФЕРЕНЦЙРОВАТЬ — дыфэрэнцыяваць, разрозьпіваць.

ДЛЙНА—даўжыпя.

50

ДЛЙНОЮ—удоўжкі. ДЛШШЫЙ—доўгі. ДЛЙТЕЛЫЮСТЬ працяжнасьць, працягласьць.

ДЛйТЕЛЫІЫЙ — працяжны, працяглы.

I ДЛЙТЬСЯ—доўжыцца. ДЛЯ ПОРУЧЕНЙЙ даручэнец.

ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАДОБНООТЙ — для гаспадарчай патрэбы.

ДНЕВАЛйТЬ — дняваліць.

ДНЕВАЛЬНЫЙ — днявальны.

ДНЕВКА—днёўка. ДНЕВНЙК-дзеньнік. ДНЕВНОЙ-дзенны. ДНЕМ—удзань.

ДНО—дно.

ДОБАВКА — дадатак, дадача.

ДОБАВЛЯТЬ—дадаваць. ДОБАВОЧНЫЙ дадатковы.

ДОБЙВ АТЬ-БЙТЬ —дабіваць-біць.

ДОБЛЕСТНЫН — мужны, адважны.

ДОБЛЕСТЬ — мужства, адвага.

ДОБРОВОЛЕЦ—дабраво лец, самахвотнік.

ДОБРОВОЛЬНО — самахоць.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ—добраякасны.

ДОБЫВАТЬ—здабываць.

ДОБЫЧА—здабыча, здабытак.

ДОВЕРЕННОСТЬ — даверанасьць, паўнамоцтва.

ДОВЕРЙТЕЛЬвернік.

ДОВЕРЧйВЫЙ імаверны.

ДОВЕРЕННОЕ ЛЙЦО — уйаўнаважаная асоба.

ДОВОД—довад.

ДОВОЛЬНО—даволі, досыць. годзе.

ДОВОЛЫІО ДАЛЕКО подалек.

ДОВОЛ ЬСТВЙЕ—спажытак.

ДОВОЛЬСТВЙЕ БРОНЕВЫМ ІШУІЦЕСТВОМ —забесьцячэньне бранявою маемасьцю.

ДОВОЛЬСТВЙЕ ВОЙСК ЙМУІЦЕСТВОМСВЯЗЙ —забесьпячэньне войска маемасьцю сувязі.

ДОВОЛЬСТВЙЕ КРАСНОЙ АРМЙЙ IIФЛОТА ПОЛЙТПРОСВЕТНМУІЦЕСТВОМ — забесьпячаньне чырвонай арміі і флёту' палітасьвет маемасьцю.

ДОВОЛЬСТВОВАТЬ — забясыіечваць, харчаваць.

I ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯі забясыіечвацца, харчавацца.

: ДОГАДКА—дагадка.

! ДОГАДЛЙВЫЙ — цямлівы, дагадлівы.

ДОГАДЛЙВОСТЬ цямлівасьць, дагадлівасьць.

' ДОГАДЫВАТЬСЯ — дагадвацца.

ДОГОВОР—умова, дагавор.

ДОГОНЯТЬ, ДОГНАТЬдаганяць, дагнаць; наганяць, нагнаць.

ДОЖДЬ—дождж. ДОЖЙДАТЬСЯ—чакаць. ДОЖЙМАТЬ ЗАТВОР даціскаць замок.

ДОЗА—доза.

ДОЗВОЛЕНЙЕ — дазвол, : дазваленьне.

' ДОЗНАВАТЬСЯ — дгведвацца, дазнавацца.

ДОЗНАНйЕ—да-знаяьне.

Д030Р—дазор.

ДОЗОР КАРАУЛЬНЫЙ

—дазор каравульны. ДОК (мор.)—док.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО -

1 довад, доказ.

ДОКЛАД—даклад, справаздача.

I ДОКЛАДЫВАТЬ — дакI ладваць.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПЙСКА —дакладная запіска.

ДОКТОР — доктар (вучоная ступень).

ДОКУМЕНТ—дакумэнт.

ДОКУМЕНТЫ ПР0ЕЗДНЫЕ -дарожныя дакумэнты.

ДОЛГ—абавязак, павіннасьць, доўг.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ — доўгачасны.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ—доўгатэрміновы.

/ 1,0 JIГОТА — д аўж ы н я. ДОЛЕТАТЬ—далятаць. ДОЛЖЕН — павінен, мусіць.

Д0ЛЖН0 — павінна, мусіць.

ДОЛЖНОСТНОІ І службовы.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛЙЦО —службовая асоба.

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНЙЕ службовае злачынства.

ДОЛЖНОСТЬ—пасада. ДОЛЖНЫЙ— павінны.

ДОЛЖНЫЙ ДОКУМЕНТ —належны дакумэнт., ДОЛЙНА—даліна.

ДОЛОЖЙТЬ—дакласьці. ДОЛОЙ—далоў.

ДОЛОТО—долата,

52

ДОЛЫШТЫКА (стр) жалабкі пітыха.

ДОМ—дом, хата.

ДОМ КРАСІЮЙ АРМйй — дом чырвонай арміі.

ДОМАШНйЙ АРЕСТ хатні арышт.

ДОМАШНІІЙ РАСХОД ЛІОДЕТІ—дамапіні расход людзей.

ДОМКРАТ—дамкрат.

ДОМОГАТЕЛЬСТВО — дамаганьне/

ДОМОГАТЬСЯ дамагацца.

ДОМОЙ—дамоў, дадому.

ДОНЕСЕНПЕ данясеньне.

ДОІІОСНТЬ — даносіць, паведамляць.

ДОННАЯ, ДОНЬЕВАЯ ВТУЛКА — донная утулка.

і ДОНОС—удаваньне, ДОНОСЧНК— удавальнік, Д0НЫШК0—донца.

ДО ОТКАЗА—да канца.

ДОПЙСЫВАТЬ — дапісваць.

ДОПЛАТА—даплата.

ДОПОЛНЕНЙЕ дапаўненьне, дадата'к.

I ДОПОЛНйТЕЛЬНЫЙ —

I дадаткОвы.

ДОПОЛНЙТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД (арт) —дадатковы набой.

ДОПРАШйВАТЬ-дапытваць

ДОПРОС—доішт.

ДОПРЙЗЫВНЙК — дапрызыўнік.

ДОПУСКАТЬ —дапушчаць.

ДОПУІЦЕІШЕ — дапушчаньне.

ДОПУСК—допуск.

ДОРЕВОЛЮЦЙОННЫЙ — дарэвалюцыйны.

ДОРОРА—дарога, шлях.

ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ — чыгунка.

ДОРОГА ГРУНТОВАЯ — дарога грунтавая.

ДОРОГА ШОССЕЙНАЯшаша.

ДОРОГА ПОЧТОВАЯ — шлях, гасьцінец.

ДОРОГА ПРОСЁЛОЧНАЯ—дарога вясковая.

ДОРОГА ЛЕТНЯЯ — летнік.

ДОРОГА ЗЙМНЯЯ — зімнік.

ДОРОЖКЙ ВЫПУКЛЫЕ (стр) — выгнутыя дарожкі.

ДОР0ЖКА ШОМПОЛЬНАЯ — штэмпелыгая дарожка.

ДОРОЖНЫЙ падарожны.

ДОСКА— дошка.

ДОСЛОВНЫЙ даслоўны, літаральны.

ДОСМОТР—дагляд.

ДОСМАТРЙВАТЬ — даглядаць.

ДОСРОЧНЫЙ — датэрміновы.

ДОСТАВАТЬ— дасхаваць. ДОСТАВКА—дастаўка.

ДОСТАВЛЯТЬ — дастаўляць.

ДОСТАТОЧНО-даволі.

ДОСТАТОЧНЫЙ здавальняіочьг.

ДООТЙГАТЬ—дасягаць.

ДООТІІГНУТЬ — дасягнуць.

ДОСТЙЖЕНЙЕ — дасяг, дасягненьне.

ДОСТЙЖЙМЫЙ— досяжпы, магчымы.

ДОСТОВЕРНОСТЬ—пэўнасьць.

і ДОСТОВЕРНО-паўна.

' ДОСТОВЕРНЫЙ—пэўны.

' ДОСТОЙНСТВО — вартасьць(рэчы) годнасьць (чалавека).

I ДОСТОЙНЫЙ варты, І’ОДНЫ.

I ДОСТРАЙВАТЬ-РОЙТЬ і —дабудоўваць,—ваць.

ДОСТРЕЛЙВАТЬ дастрзльваць.

ДОСТРЕЛКА—дастрэлка ДОСТУП—доступ.

ДОСЫЛАНЙЕ дасыланьне.

ДОСЫЛАТЬ (патрон) — дасылаць.

ДОСЫЛАТЕЛЬ (стр.) — дасылач.

ДОСЯГАЕМОСТЬ — дасяжнасьць.

ДОТАСКЙВАТЬ,-ІЦЙТЬ

—дацягваць,—гнуць.

ДОТАЛКЙВАТЬ, ДОТОЛКНУТЬ — дапіхаць, дапхнуць.

ДОТЛА — дашчэнту, датла.

ДРАКА—бойка.

ДРЕБЕЗЖАНЙЕ—бражджаньне, дрынчэньне.

ДРЕБЕЗЖАТЬ — бражджаць, дрынчзць.

ДРЕВЕСНЫЙ—дрэўны.

ДРЕВКО—дрэўца.

ДРЕДНОУТ (мор.) — дрэдноут.

ДРЕНАЖНАЯ КАНАВА (в.-ннж) — дрэнажная канава.

ДРОБННА,-НКА — шраціна,-нка.

ДРОБЬ—1) шрот; 2) дроб (мат).

ДРОВА—дровы,

54

ДРОГНУТЬ — уздрыгнуцца.

ДРОЖАННЕ дрыжаньне.

ДРОЖАТЬ—дрыжэць.

ДРУГ—сябра, сябар.

ДРУЖБА — сяброўства, дружба.

ДРУЖНЫЙ—дружны.

ДУБ-дуб.

ДУБЛЙКАТ—дублікат.

ДУГА ПОД'ЕМНОГО МЕХАННЗМА’ (стр.)— дуга подымальнага мэханізму.

ДУГН СТАНКА — дугі станка.

ДУЖКА—дужка.

ДУЛО (стр.)—дула..

ДУЛЫІАЯ НАКЛАДКА (стр.) — дулавая накладка.

ДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ (стр.) —дулавая часьць.

ДУЛЬЦЕ (етр.)—дульца.

ДУЛЬЦЕ ГЙЛЬЗЫ ПАТРОНА (стр.) — дульца ладунку патрона.

ДУХОТА—духата.

ДУІІІНО —душна.

ДУЭЛЬ (арт.) — паядынак.

ДЫМНЫЙ — дымны,

I курны.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА (вннж) — дымавая заслона.

ДЫРА—дзірка.

ДЫХАНЙЕ—дыханьне. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ — дыхальны.

ДЫШАТЬ—дыхаць. ДЫІІІЛО—дышаль.

ЕГЕРЬ—егер.

ЕДА—яда, харч.

ЕДВА—ледзь, ледзьва. ЕДЙНЕНЙЕ—яднаньне. ЕДЙНЙЦА—адзінка.

„ БОЕВАЯ — адзінка баявая.

ЕДЙНЙЧНО — паасобку. ЕДЙНЙЧНЫЙ— адзіночны.

ЕДЙПОБОРЕЦ—паядыншчык.

ЕДйНОБОРСТВО — паядынак.

Е ДЙНОВЛ АСТЙЕ— аднаўладзтва.

ЕДЙНОВЛАСТНЫЙ— аднаўладны.

ЕДЙНОВРЕМЕННО — адначасна.

ЕДЙНОВРЕМЕННЫЙ — адначасны.

ЕДЙНОГЛАСНЫЙ-аднагалосны.

ЕДЙНОДУШЙЕ — аднадушнасьць.

ДЫІШЮВАЯ ІІОДСТАВКА — дышлявая подпірка.

ДЫШЛОВОЙ РЕМЕНЬ— дышлявы рамень.

ДЮЙМ—цаль. ДЮЙМОВЫЙ—цалёвы.

ДІОНА -выдма.

ЕДЙНОКРОВПЫЙ—адзінакроўны.

ЕДЙНОЛЙЧНО — адзіп асабіста.

ЕДЙНОМЫСЛЙЕ — аднадумства.

ЕДЙНОМЫШЛЕШШК — аднадумец.

ЕДЙНОНАЧАЛЙЕ-аднаначальнасьць.

ЕДЙНООБРАЗЙЕ—аднастайнасьць.

ЕДІІНООБРАЗІЮ—аднастайна.

ЕДйНООБРАЗНЫЙ— аднастаііны, аднакавы.

ЕДйНСТВЕННЫЙ — адзіны.

ЕДЙНСТВО—адзінства.

ЕДЙНЫЙ—адзіны.

ЕДКйЙ—1) едкн; 2) колкі. ЕДОК -ядок.

ЕЖ—вожык.

ЕЖІІ ГІРОВОЛОЧНЫЕ — вожыкі драцяныя.

ЕЖЕГОДНО—штогод.

ЕЖЕГОДНЫЙ штогодні.

ЕЖЕДНЕВНО — штодня.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ — штодзенны.

ЕЖЕМЕ0ЯЧНО —штомесяц.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ — штомесячны.

ЕЖЕМЙНУТНЫН — штомінутны.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — штотыдзень.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ штотыднёвы.

ЕЖЕНОІЦНО — штоноч.

ЕЖЕНОІЦНЫЙ — штоночны.

ЕЖЕСЕКУНДНО — штосэкунду.

ЕЖЕСЕКУНДНЫЙ — штоеэкундны.

ЕЖЕЧАСНО — штогадзіну.

ЕЖЕЧАСНЫЙ—штогадзінны.

ЕЗДА—язда.

ЕЗДА ВЕРХОВАЯ—верхавая язда.

ЕЗДА СМЕНОЮ — язда зьменамі.

ЕЗДЙТЬ—езьдзіць.

ЕЗД0В0Й—ездавы.

ЕЗДОК—яздок.

ЕЛЕ—ледзь.

ЁМКйЙ—ёмісты.

ЁМКОСТЬ—ёмістасьць.

ЕСЛЙ—калі.

ЕСЛй-БЫ—калі-б.

ЕСТЕСТВЕННО — натуральна.

ЕОТЕСТВЕННОСТЬ— натуральнасьць.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ—натуральны.

ЕСТЕСТВЕННОЕ МАі СКІІРОВАНЙЕ — натуральнае маскаваньне.

ЕСТЕСТВЕННОЕ РАС[ СЕНВАННЕ ВЫСТРЕI ЛОВ—нармальнае расьI сяваньне стрэлаў.

ЕСТЬ—1) ёсьць; 2) есьці.

I ЕФЕС—дзяржаньне. ЕХАТЬ—вхаць.

j ЕІЦЕ—яшчэ.

ж

ЖАДНО—прагавіта.

ЖАДНОСТЬ — прагавітасьць.

ЖАДНЫЙ—прагавіты.

ЖАЖДА—см а га.

56

ЖАЖДАТЬ — жадаць, прагнуць.

ЖАЛЕТЬ—шкадаваць.

ЖАЛКНЙ— мізэрны.

і ЖАЛКО — шкада, жаль.

ЖАЛО—джала.

ЖАЛОБА — екарга, жальба.

ЖАЛОВАНЬЕ—пэнсія. |

ЖАЛОВАТЬОЯ скардзіцца, жаліцца.

ЖАЛОСТЬ —жаль.

ЖАР—сьпёка.

ЖАРА — сьпякота, гарачыня.

ЖАРЕННЫЙ— смажаны.

ЖАРЙТЬ—смажыць.

ЖАРКЙЙ—гарачы.

ЖАРКО—горача.

ЖАРКОЕ—смажаніна.

ЖАТЬ—ціснуць, ціскаць.

ЖГУТ—скрутак.

ЖГУЧйЙ—пякучы.

ЖДАТЬ—чака ць.

ЖЕЗЛ—жазло.

ЖЕЛАНЙЕ — жаданьне.

ПО СОБСТВЕШЮМУ ЖЕЛАНЙЮ—з уласнага жаданьня.

ЖЕЛАТЕЛЫІО — пажадана.

ЖЕЛАТЕЛЬНЫП — пажаданы.

ЖЕЛ АТЙ Н—жал аты н.

Ж Е Л АТЬ—хаце ць.

ЖЕЛЕЗА—залоза.

ЖЕЛЕЗЙСТЫЙ— 1) жалезісты; 2) залозісты.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — чыгунка.

ЖЕЛЕЗНАЯ ІЮЛОСА штаба.

ЖЕЛЕЗН0Д0Р0ЖІШКчыгуначнік.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖІІЫП —чыгуначны.

ЖЕЛЕЗНЫЙ — жалезны.

ЖЕЛЕЗНЫй КУПОРОС —(в.-ннж.) —жалезны купарвас.

ЖЕЛЕЗНЫЙ РУДШІКжалезная рудня.

ЖЕЛЕЗО ЛНСТОВОЕ ліставое жалеза.

ЖЕЛЕЗО-БЕТОН(в.-янж) —жалеза-бэтон.

ЖЕЛОБ—жолаб, раўчок.

ЖЕЛОБ ЦЕВЬЯ— жо.іаб цаўя.

ЖЕЛОБОК (стр. арт.)— жалабок.

ЖЕЛТАЯ ВНРЙДОВАЯ (краска) — зеляняважоўтая фарба.

ЖЕЛТАЯ ОХРА (п.-мнж.) —жоўтая вохра.

ЖЕЛТУХА (бол.)—жаўтачка.

ЖЕЛТУШНЫІІ -жаўтушны.

ЖЕЛТЫЙ—жоўты, ЖЕЛТЫЙ КАДМНЙ (в,ннж.)—жоўты кадмі,

ЖЕЛУДОК—кіндзюк. ЖЕЛЧНЫЙ—жоўчны. ЖЕЛЧЬ—жоўць.

ЖЕНСКЙЙ — жапочы, жаноцкі.

ЖЕШЦЙНА— жанчына. ЖЕРЕБАЯ — жарэбная (кабыла).

ЖЕРЕБЕЦ—жарабец. ЖЕРЕЬЬЕВКА— лёса-

ваньне.

ЖЕ Р Л 0—жарал о. ЖЕРТВА—ахвяра. ЖЕСТОКЙЙ—жорсткі. ЖЕСТОКО —жорстка. ЖЕСТОКОСТЬ жорсткасьць.

ЖЕСТЫ—мігі.

ЖЕСТЬ—бляха. ЖЕСТЯНЙК— бляхар. ЖЕСТЯНКА—бляша нка. ЖЕСТЯНЫЙ— бляшаны. ЖЕТОН—жатон.

ЖЕЧЬ — паліць, пячы (аб сонцы).

ЖЖЕНАЯ КОСТЬ (в,шіж)—паленая косьць.

ЖЖЕНАЯ УМБРА (в,ннж.)—паленая умбра.

ЖЖЕНЫЙ—палены. ЖЙВАЯ ЙЗГОРОДЬ —

жываплот.

ЖЙВНОСТЬ—жыўнасьць ЖЙВО—жвава, спрытна. ЖЙВОЙ—1) жывы;

2    ) жвавы, спрытны. ЖЙВОТ—жывот. ЖЙВОТНОЕ—жывёла. Жй ВУЧЙЙ—жывучы. ЖЫВЬЕМ—жыўцом. ЖЙДКЙІІ—вадкі. ЖЙДКОСТЬ — вадкасьць, жыжка.

ЖЙЖА—жыжка.

ЖЫЗНЕННЫЙ жыцьцёвы.

ЖЙЗНЬ жыцьцё. ЖЙЛА—жыла.

ЖЙЛЕЦ—жылец.

ЖЙЛЙІЦЕ—жыльлё.

ЖЙЛЙПІНЫЙ — кватзрны,

ЖЙЛОІI—жылы.

і ЖЙР—тлустасьць.

„ БАРАНЙЙ-лой.

„ ГУСйНЫЙ — ШхМа

' . ?ец-

 • ЖЙРЕТЬ — тлусьцець,

I сыцець.

I ЖйРНЫЙ—тлусты, сыты. ЖЫТЕЛЬ—насельнік.

ЖЙТЕЛЬОТВО — пражываньне; ВЙД НА ЖйТЕЛЬСТВО — дакумант на пражываныіе.

ЖЙТЕЛЬСТВОВАТЬ пражываць.

ЖМЫХЙ—жмакі.

ЖОЛОБ (стр. арт.)— жолаб.

ЖУРНАЛ (канц.)— журнал.

ЖУРНАЛ ВЗЫСКАНйЙ

—карны журнал.

ЖУРНАЛ ВХОДЯІЦЙЙХ й ЙСХОДЯІЦЙХ ВУМАГ—журнал атрыманых і адасланых паI пер.

ЖУРНАЛ (вообіце) часопіс.

ЖУРНАЛЙСТ журналісты.

ЖУРНАЛЬНЫЙ журыальны.

ЖЮРІІ—прысудная камісія.

ЗААРЕНДОВАТЬ заарандаваць.

ЗААРТАЧЙТЬСЯ занаравіцца.

ЗАБАСТОВАТЬзабаставаць.

ЗАБАСТОВКА — забастоўка.

ЗАБАСТОВОЧІІЫЙ — забастовачны.

ЗАБАСТОВІЦЙК забастоўшчык.

ЗАБЕГАТЬ—забегаць.

ЗАБЕЖАТЬ, ЗАБЕЧЬ — забягаць, забегчы.

ЗАБЕГЛЫЙ—прыблудны

ЗАБЙВАТЬ, ЗАБНТЬ — забіваць, забіць.

ЗАБЙТЬ ТРЕВОГУ — забіць трывогу.

ЗАБНРАТЬ, ЗАБРАТЬ— забіраць, забраць.

ЗАБЙНТОВАТЬ — забінтаваць.

ЗАБЛУДЙТЬСЯ заблу дзіць.

ЗАБЛУЖДАТЬСЯ— памыляцца.

ЗАБЛУЖДЕНЙЕ памылка.

ЗАБ0ЙНА(стр.)—забоіна.

ЗАБОЛАЧЙВАНЙЕ (в,пнж.) — забалочваньне.

ЗАБОЛАЧЙВАТЬ забалочваць.

ЗАБОЛЕВАНЙЕ —хвароба.

ЗАБОЛЕВШЙЙ — захварэлы.

ЗАБОЛЕВАТЬ, ЗАБ0ЛЕТЬ—хвараць, захварэць (на што).

ЗАБОР—плот.

ЗАБОРНАЯ КНЙЖКА — кніжка для цабору.

ЗАБОТА—клопат.

ЗАБОТЙТЬСЯ — клапаціцца.

ЗАБОТЛНВОСТЬруплівасьць, клапатлівасьць.

ЗАБРАКОВАТЬ — забракаваць.

! ЗАБРАКОВОЧНЫЙ — бракавалыіы.

ЗАВЕРЕННЫЙ—засьведчаны.

ЗАВЕРЙТЬ — засьведчыць.

ЗАВЕРШАТЬ,-ШЙТЬ — закончваць, закончыць.

ЗАВЕРШЕНЙЕ (боя) заканчэньне.

ЗАВЕРШЕННЫЙ-закопчаны.

ЗАВЁРТКА (арт.) — закрутка.

' ЗАВЁРТЫВАТЬ, ЗАВЕР-

і ТЕТЬ — закручваць, закруціць, заварочваць, і завярцець.

j 3ABEBA—заслона.

ЗАВННТОВАННЫЙнашрубаваны.

ЗАВННТОВАННОЕ ГНЕЗДО (арт.)—наійрубаванае гняздо.

ЗАВЙНТОВАННЫЙ KO­HEU, (стр) —нашрубаваны канец.

ЗАВЙНЧЙВАТЬ,-НТЙІЬ : — зашрубоўваць.зашру} баваць?

: ЗАВЙСЕТЬ—залежаць.

ЗАВЙСНМОСТЬ — залеж-

I насьць.

ЗАВЙСЙМЫІ1— залежны.

ЗАВЙСЯІДНЙ—які залежыць (ад каго),

ЗАВЛАДЕННЕ — заўладаньне.

ЗАВЛАДЕТЬ заўладаць

ЗАБРАСЫВАТЬ, ЗАБРОСйТЬ — закідаць, закінуць.

ЗАБРОНЙРАВАННЫЙ— забясыіечаны (запас).

ЗАБРОНЙРОВАТЬ— забясьпечыць.

ЗАБЫВАТЬ, ЗАБЫТЬзабывацца, забыцца.

ЗАВАРМВАТЬ запарваць.

ЗАВАРКА—запара.

ЗАВЕДЕНЙЕ —установа.

ЗАВЕДЕНЙЕ ВОЕННОЛЕЧЕБНОЕ вайсковалекавая ўстанова.

ЗАВЕДЕНЙЕ ВОЕННОУЧЕБНОЕ — вайсковавучэбная установа.

ЗАВЕДОМО заведама.

ЗАВЕДОМЫЙ — ведамы, даведзены.

ЗАВЕДўЮІЦІШ,-ДЬІВАЮІЦЙЙ—загадчык.

ЗАВЕДЫВАЮІЦЙЙ ОРУЖІІЕМ—загадчык зброі ЗАВЕДЫВАЮІЦЙЙ ХОЗЯЙСТВОМ—зага д чык гаспадаркі.

ЗАВЕДЫВАТЬ — загадваць (чым).

ЗАВЕРБОВАННЫЙ — завербаваны.

ЗАВЕРБОВАТЬ — завербаваць.

ЗЛВОД—фабрыка, завод. ЗАВОД КНРППЧНЫЙ-

цагельня.

ЗАВОД КОЖЕВЕННЫН —гарбарня.

ЗАВОД КОНСКЙЙ-конскі завод.

3АВОД ЛЕСОПЙЛ ЬНI >11 І

—лесапілыія.

ЗАВОД ЛйТЕЙНЫЙ— I гісэрня.

3АВОД МЕТАЛЛ OilЛ АВйЛЫІЫЙ—гамарня.

ЗАВОД МЫЛОВАРЕІІНЫЙ—мылаварня.

ЗАВОД ОРУДІПІНЫІІ— гарматня.

ЗАВОД ОРУЖЕІІНЫЙ— збройня,

ЗАВОД ПОРОХОВОЙ — парахоўня.

3АВОД СТЕКОЛЬНН ЫЙ —гута.

ЗАВОД ТРУБОЧНЫЙ — трубачная фабрыка.

ЗАВОДНАЯ ЛОШАДЬ (арт)—заііасны конь.

ЗАВОДСКЙЙ — фабрычны, заводзкі.

ЗАВОДСКЙЙ РАБОЧЙЙ —работнік фабрыкі.

ЗАВОДЬ—плёс.

ЗАВОЕВАНйЕ — заваёва. ЗАВОЕВАТЕЛЬ заваёўнік.

ЗАВОЕВАТЬ заваяваць.

ЗАВОРОТ—заварат.

ЗАВТРАК—сьнеданьне.

ЗАВТРАКАТЬ сьне-

даць.

ЗАВТРАШНйй—заўтрашні.

ЗАВЯЗКА (боя) — завязка

ЗАВЯЗНУТЬ — загрузнуць; увязнуць.

ЗАРЙБ (стр.)— загіб. ЗАГЙБІІНА—загібіна.

ЗАГЙБАТЬ, ЗАГНУТЬзагінаць, загнуць.

ЗАГЙБЫ БОЕВОЙ ЛІІЧЙНКЙ (стр)—загібы баявічка.

ЗАГЛАВНЕ — загаловак.

ЗАГЛАВНЫЙ загалоўны.

ЗАГНІІВАНЙЕ —загніваньне.

ЗАГНЙВАТЬ, ЗАГШІТЬ —загніваць, загніць.

ЗАГОВОР--змова.

ЗАГОВОРйЦІК-змоўнік ЗАГОРАЖЙВАТЬ загафоджваць, ставіць загароду.

ЗАГОРАТЬ, ТЬСЯ— запальвацца, запаліцца, загарвацца, загарацца.

ЗАГОРЕТЬ (на .солнцо) —загарэць.

3  АГОРОД К А—за гарадка. ЗАГОРОДНЫЙ — загарадны.

ЗАГ0Т0ВКА,-ВЛЕННЕ— загатоўка.

ЗАГ0Т0ВЛЕННЫЙ— загатаваны.

3 АГОТО ВЛЯТЬ, ВЙТЬ— загатаўля ць, загатаваць

ЗАГ0Т0В0ЧНЫЙ,-ВЙ-

ТЕЛЬНЫЙ — загатавальны.

ЗАГОТОВІЦЙК—загатоўнік.

ЗАГРАДЙТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ — заслонны агонь.

ЗАГРАЖДАТЬ, ЗАГРАДЙТЬ — загароджваць, загарадзіць (подступ', засланяць, заставіць.

ЗАГРАЖДЕНЙЕ загарода.

ЗАГРАНЙЦА—заграніца. ЗАГРАНЙЧНЫІІ-замежны, загранічны, закардонны.

ЗАГРЕМЕТЬ-1) о громе загрымець, 2) о телеге—затарахцець.

ЗАГРЫВОК—загрывак. ЗАГРЯЗНЕШІЕ—забруджаньнс.

ЗАГРЯЗНЯТЬ-НЙТЬзабруджваць, забрудзіць.

ЗАД—азадак, зад.

ЗАДАВАТЬ, ЗАДАТЬ — задаваць, задаць.

ЗАДАН ЙЕ—заданыж 3 АДАН НЫЙ—зададзеп ы. ЗАДАТОК—задатак.

ЗАДАТОЧНЫЙ — задаткавы.

ЗАДАЧА — задача, заданьне.

ЗАДВЙГАТЬ, ЗАДВЙНЎТЬ — засоўваць, засунуць.

ЗАДВЙЖКА (стр. арт.)— засаўка.

ЗАДВйЖНОЙ ШЙТОК (арт).-засоўны шчыток.

ЗАДЕРЖАНЙЕ — затрыманьне.

ЗАДЕРЖАННЫЙ — затрыманы.

ЗАДЕРЖКА (стр ) — задзержка.

ЗАДЕРЖЙВАТЬ ЖАТЬ

—затрымліваць, затрымаць

ЗАДЙРННА — задзірына.

ЗАДНЕЕ ОТВЕРСТЙЕ

СТВОЛА (арт.)~задняя дзірка рулі.

ЗАДНЙЙ ХОД (арт.) — задні ход.

ЗАДНЙК—заднік.

ЗАДОЛЖАТЬ—завінаваціца.

ЗАДОР—заўзятасьць.

ЗАДЫШКА—задышка.

ЗАДЫХАТЬСЯ, ЗАД0ХНУТЬСЯ — затыхацца, затохнуцца.

С2

ЗАЕЗД—заезд.

3 АЕЗЖ й 11—з аеждж ы. ЗАЁМ—пазыка.

ЗАЁМНЫЙ — пазычковы. ЗАЁМІЦЙКпазычальнік ЗАЖЙВАНІІЕ—загаеньне (раны).

ЗАЖЙВАТЬ, ЗАЖЙТЬ (о ране) —загойвацца, загаіцца.

ЗАЖЙГАПЙЕ запальваньне.

ЗАЖЙГАТЕЛЬНЫЙ — запальны.

ЗАЖЙГАТЬ, ЗАЖЕЧЬ— запальваць, запаліць.

ЗАЖЙМ—заціск.

3 АЖЙМАТЬ — заціскаць. ЗАЖйМНЫЙ—заціскны. ЗАЖЙМНАЯ ГАЙКА

(стр.) заціскная мутэрка.

ЗАЖЙМНАЯ МАТКА (арт.)—заціскная матка.

ЗАЖЙМНОЕ КОЛЬЦО (арт.)—заціскное колца.

ЗАЖЙМНОЕ ІІРЙСПОСОБЛЕНЙЕ (стр.)— заціскная прылада.

ЗАЖЙМНЫЕ КУЛАКН (арт.)—заціскныя кулакі.

ЗАЖМУРЙВАТЬ ГЛАЗА —зажмурваць вочы.

ЗАЗЕМЛЕНЙЕ (св.) ~ зазямленьне.

ЗАЗОР (стр.)—-празор.

ЗАЗУБРЙНА (арт„ стр.) —шчарбіна.

ЗАЗУБРНСТЫЙ — шчарбаты.

ЗАЙГРЙВАТЬ (на муз. янструменте) — заігрываць.

ЗАЙМООБРАЗНО— у пазыку.

заДшообразныіі—

пазычковы.

ЗАПСКЙВАТЬ—забягаць (ласкі).

ЗАКАБАЛЙТЬ — заняволіць.

ЗАКАЗ—заказ.

ЗАКАЗНОЙ—заказны.

ЗАКАЗЫВАІЬ.-ЗАТЬзаказваць, заказаць.

ЗАКАЛ—гарт.„

ЗАКАЛЕННЫй — загартаваны.

ЗАКАЛЙВАНЙЕ—гартаваньне.

ЗАКАЛНВАТЬ, ЛПТЬ— гартаваць, загартаваць.

ЗАКАЛКА—гарт, гартаваньне.

ЗАКАНЧГІВАТЬ, ЗАК0НЧЙТЬ — закончваць, закончыць, канчаць, скончнць.

ЗАКВАСйТЬ--заквасіць. ЗАКВАСКА—рошчына. ЗАКЛАДКА 1) закладка, закладзіны, 2) В КОНЮШНЕ-завала,

I ЗАКЛАД—застава.

63

ЗАКЛАДЫВАТЬ—закладаць.

ЗАКЛАДЫВАТЬ ФУГАС —падкладаць, закладваць фугас.

ЗАКЛЕПКА (стр.)— заклёпка.

3 А КЛ ЙНЕ Н МЕ— заклінаваньне.

ЗАКЛЮЧЕННЕ — заключэньне, нывад.

ЗАКЛЮЧЕНЙЕ МЙРА — замірэньне.

ЗАКЛЮЧЕНЙЕ ПОД GT Р А Ж У — за н я в о леньне.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ — вязень, зьняволены.

ЗАКЛЮЧАТЬ, ЗАКЛЮЧЙТЬ 1) заключаць, заключыць; 2) ШІР— замірацца, замірыцца;

3)  ПОД СТРАЖУ — зьнявольваць, зьняволіць; 4) УСЛОВЙЕ— складаць, скласьці ўмову, рабіць, зрабіць умову.

ЗАКОВАН НЫЙ-закуты. ЗАКОВАТЬ —закуць, закаваць.

ЗАКОЛОТЬ (штыком) — закалоць.

ЗАКОЛОТйТЬ—забіць.

ЗАКОН—закон.

3 AKO Н HO—зако н на.

ЗАКОННОСТЬ — законвасьць.

64

3 АКОННЫЙ—закошш. ЗАКОНОДАТЕЛЫІЫЙзаконадальны.

ЗАК0Н0ДАТЕЛЫ10Е СОБРАННЕ—законадальны сойм.

3 А КОНОДАТЕЛ ЬСТВО— законадаўства.

ЗАК0Н0П0Л0ЖЕШІЕ — устава.

ЗАКОНОПРОЕКТ законапраэкт.

ЗАКРАННА — закраіна (ладунку).

ЗАКРЕПЛЕННЕ (I103Mцнн) — замацаваньне.

ЗАКРЕПЛЯТЬ, ІШТЬ— замацоўваць, замацаваць. '

ЗАКРЕПЛЯЮІДЙЙ

БОЛТ (стр.) — замацавалыш шворан.

ЗАКРОМ-засек.

ЗАКРЫВАНЙЕ — засланеньне, закрываньне.

ЗАКРЫВАТЬ, ЗАКРЫТЬ —1) засланяць, засланіць; 2) закрываць, закрыць; 3) зачыняць, зачыніць.

ЗАКРЫТАЯ ПОЗЙЦЙЯзасланёная пазыцыя.

ЗАКРЫТЙЕ—заслона.

ЗАКРЫТЬ СОБРАНЙЕзакрыць сход.

ЗАКРЫТЬ ПРЕДОХРАННТЕЛЬ — зачыніць забясьпечнік.

ЗАКРЫШКА—закрыука. ЗАКУПАТЬ, ЗАКУПЙТЬ —закупляць, закупіць.

ЗАКУПКА—закуп.

ЗАКУПОРЙВАТЬ — закаркоўваць.

ЗАКУПОРКА — закаркаваньне.

ЗАКУПІЦЙК — закупнік.

ЗАЛ (собранші)—заля.

ЗАЛЕГАТЬ, ЗАЛЕЧЬ— залягаць, залегчы.

3 АЛЕЖАЛЫЙ—залежаны.

ЗАЛЕЖЙ—паклады.

ЗАЛЕЗАТЬ, ЗАЛЕЗТЬ— залазіць, залезьці.

ЗАЛЕТАТЬ, ЗАЛЕТЕТЬ —залятаць, заляцець.

ЗАЛЕЧЙВАНЙЕ — залечваньне, загаеньне (раны).

ЗАЛЕЧЙТЬ — залячыць, • загаіць (рану).

ЗАЛйВ—затока.

ЗАЛЙВАТЬ, ЗАЛЙТЬзаліваць, заліць.

ЗАЛЙВНОЙ ЛУГ понлаў.

ЗАЛОГ (юр.) — застава, заклад.

ЗАЛОЖЕШІЕ (в.-пнж.)— закладаньне.

ЗАЛОЖЙТЬ — заставіць, закласьці.

ЗАЛОЖННК—закладнік.

ЗАЛП — залп; ДАТЬ

ЗАЛП — выпаліць залпам.

ЗАЛПОВЫЙ (огонь) — залпавы.

ЗАМАЗКА (оконная)—кіт

ЗАМАЗЫВАТЬ, ЗАМА-

ЗАТЬ (оконной замазкой) — закітоўваць, закітаваць.

ЗАМАНЙВАТЬ, ЗАМАНЙТЬ — завабліваць, завабіць.

3 AM АСКЙРО В АННЫ Й замаскаваны.

ЗАМАСКЙРОВАТЬ, -

ТЬСЯ—замаскаваць,ЦЦа.

ЗАМАХЙВАТЬСЯ, ЗАМАХНУТЬСЯ—замахвацца, замахнуцца.

ЗАМАШКА —замашка.

ЗАМЕДЛЕНЙЕ ДВЙЖЕНЙЯ — зьмяншаньне

РУХУ-

ЗАМЕДЛЕННЫЙ ХОД— зьменшаны ход.

ЗАМЕДЛйТЬ ДВЙЖЕНЙЕ—зьменіныць рух.

ЗАМЕДЛНТЬСЯ —затрымацца.

ЗАМЕДЛЙТЕЛЬ (арт. стр.)—затрымач.

ЗАМЕЛЬКАТЬ — замільгаць.

ЗАМЕНА—замвна; В ЗАМЕНУ — на адмен, замест.

ЗАМЕНЯТЬ, ЗАМЕНЙТЬ

—замяняць, замяніць; заступаць, заступіць. ЗАМЕРЗАТЬ— замярзаць. ЗАМЕРЗШЙЙ—зьмерзлы ЗАМЕСТЙТЕЛЬ—намесьнік.

ЗАМЕТКА — адзнака; нататка (у кнізе); допіека (у часопісу).

ЗАМЕТЙТЬ—заўважыць. ЗАМЕТНО—значна.

ЗАМЕТНЫЙ—заметны. ЗАМЕЧАНЙЕ — увага, . заўважаньне.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫй— выдатны.

ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО (в рядах армнн)—замяшаньне.

ЗАМЕІЦАТЬ, ЗАМЕСТЙТЬ—заступаць, заступіць (месца каго).

ЗАМЕШ.ЕННЕ — заступаньне.

ЗАМЙНКА—замін.

ЗАМКНУТОСТЬ—замкнёнасьць.

ЗАМКЙУТЫЙ — замкнёны, замкнуты.

3AMK0B0E КОЛЬЦО (арт')—колца замка.

3 АМКО ВЫЙ—замковы.

ЗАМОК (стр., арт.) — замок.

ЗАМОКАТЬ, ЗАМОКНУТЬ—мокнуць,замокнуць.

ЗАМОЧНЫЙ МЕХАНЙЗМ (стр.) — замочны мэханізм.

ЗАМША—замша.

ЗАМЫКАТЕЛЬ (стр.)-замыкальнік.

ЗАМЫКАТЬ,ЗАМКНУТЬ замыкаць, замкнуць.

ЗАМЫКАЮІЦНЙ— замыкальны.

ЗАМЫКАЮІЦАЯ

ІІІПЙЛЬКА (стр.)—sa­il ыкальная шпілька.

ЗАНАВЕС—заслона.

ЗАМЫСЕЛ—замысел.

ЗАННМАТЬ, ЗАНЯТЬ — 1) ПОЗІІЦЙЮ-займаць, заняць; 2) ДЕНЬГІІ — пазычаць, пазычыць.

ЗАННМАТЬ ПО ФРОНТУ — займаць фронт.

ЗАННМАТЬСЯ—займацца ЗАНОЗА—-стрэмка.

ЗАНОСНТЬ, ЗАНЕСТН— занасіць, занесьці.

ЗАНОСЙТЬ В КНЙГУзапіеваць у кнігу.

ЗАНОСЫ СНЕЖНЫЕ — замеці.

ЗАНЯТЙЕ—занятак.

ЗАНЯТЙЕ ПОЗЙЦЙЙзайманьне пазыцыі.

ЗАНЯТЫЙ—заняты.

ЗА0ДН0—разам.

ЗАОЧНО—завочна, заачы.

ЗА0ЧН0Е РЕШЕНЙЕ — завочнае рашэньне.

ЗАПАД—захад.

ЗАПАДНЫЙ—заходні.

ЗАПАДНЯ—пастка.

ЗАПАЗДЫВАТЬ — назьніцца

ЗАПАЛ 1) (стр.)—запальнік; 2) У ЛОШАДй— дыхавіца.

ЗАПАЛЬНАЯ ЛОШАДЬ — дыхавічны конь.

ЗАПАЛЬЧПВО-апрыскліва

ЗАПАЛЬЧЙВОСТЬ — апрысклівасьць.

ЗАПАЛЬЧЙВЫЙ—апрыеклівы.

ЗАПАЛЬНАЯ ТРУБКА (арт., стр.)—запальная трубка.

ЗАПАЛЬНОЕ ОТВЕРСТВЙЕ (стр.) -запальная дзіра.

ЗАПАРЙТЬ — запарыть, спарыць.

ЗАПАС—запас.

ЗАПАСАТЬ, ЗАПАСТй— запасаць, назапасіць.

ЗАПАСНАЯ СУМКА (стр.)—запасны ладуньнік.

ЗАІІАСНАЯ ЧАСТЬ(арт. стр.) — запасная часьЦіна.

ЗАГІАСНОЙ—запасны. ЗАПЕВАЛА—запявала.

ЗАПЕТЬ — засьпяваць, запяяць.

ЗАПЙРАТЕЛЬСТВО запіраньне.выраканьне.

ЗАПЙРАТ, ЗАПЕРЕТЬ— запіраць, заперці, замыкаць, замкнуць.

ЗАПЙРАТЬСЯ В ВЙНЕ—выракацца (ад віны).

ЗАПІІСКА—запіска.

ЗАПЙСКА ОБ АРЕСТОВАНЙЙ — запіска на арышт.

ЗАПЙСКА ОБ ОСВОБОЖДЕНЙЙ ЙЗ ПОД АРЕСТА—запіска на звальненьне з-пад арышту.

ЗАПЙСКА ДОКЛАДНАЯ

—дакладная запіска.

ЗАПйСНОЙ—запісны.

ЗАПЙСЫВАТЬ — запісваць.

ЗАІІЙСЬ—запіс.

ЗАПЛАТА—латка.

ЗАПЛАТЙТЬ — заплаціць.

ЗАПЛЕТАТЬ, ЗАПЛЕСТй — заплятаць, заплесьці.

ЗАПЛЕЧНЙК (стр.)—заплечнік.

ЗАПЛОМБЙРОВАНный--заплёмбаваны.

ЗАМПЛОМБЙРОВАТЬ — заплёмбаваць.

ЗАПОДОЗРЙТЬ — западозрыць.

ЗАПОЗДАЛЫЙ, ВШЙЙ

—спозьнены.

ЗАПОЗДАТЬ — спазьніцца.

ЗАПОР 1) У ДВЕРЕЙ — засаў, завала, замок.

2) ЖЕЛУДКА — запор. ЗАПРАВІІЛА—верхавод. ЗАПРАВЛЯТЬ, ЗАПРА-

ВйТЬ — 1) упраўляць, управіць; 2) кіраваць, арудаваць (справай).

ЗАПРЕССОВАННЫЙ

ПОРОХОВОЙ СОСТАВ (арт.) запрасаваная парахавая матэрыя.

ЗАПРЕССОВАТЬ—запрасаваць.

ЗАПРЕТ.-ІЦЕНйЕ—забарона.

ЗАПР^ТНЫЙ, ІЦЕННЫЙ— забаронены.

ЗАПРЕІЦАТЬ — забараняць.

ЗАПРОДАЖА—запродаж.

ЗАГІРОС— запытаньне, запрос (у цане).

РАПРУДА—грэбля, гаць. ЗАПРУДЙТЬ—загаціць. ЗАІІУГАТЬ-застрашыць, запужаць.

ЗАПУСКАТЬ, ЗАПУСТЙТІ j—запу шчаць, запусьціць.

ЗАПУІЦЕНЬЕ — запушчзньне, занядбаньне.

68

ЗАПУТЫВАТЬ,-ТАТЬ—

заблутваць, заблутаць.

ЗАПЫЛАТЬ — запалаць. 3 АІІЯТОК —запятак.

ЗАРАБАТЫВАТЬ— зарабляць.

ЗАРАБ0Т0К—заработак.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА— заработная плата.

ЗАРАЖАТЬ, ЗАРАЗЙТЬ —заражаць, заразіць.

ЗАРАЖАТЬСЯ — заражацца (на што).

ЗАРАЖЕНЙЕ — заражэпьне.

ЗАРАЖЕНЙЕ КРОВЙ — заражэньне крыві.

ЗАРАЗА — зараза, пошасьць.

ЗАРАЗПТЕЛЬНЫІІ, ЗАРАЗНЫЙ — заразьлівы, заразны.

ЗАРАНЕЕ—загадзя.

ЗАРЕВО — зарава.

ЗАРЕЗКА — зарзз, заруб. ЗАРЖАВЕЛЫЙіржавы ЗАРЖАВЕТЬ — заіржавець.

ЗАРЖАТЬ—заіржаць.

ЗАРОСЛЬ—зарасьнік.

3 АРУ БАТЬ—засякаць. ЗАРУБКА—зарубка.

ЗАРУБЦЕВАТЬ,-ТЬСЯ— зарубцаваць,-цца.

ЗАРУЧНОЕ ОРУЖЙЕ — (стр.)—захоўная зброя.

ЗАРУЧАТЬСЯ.-ЧНТЬСЯ

-заручацца, заручыцца ЗАРЫВАТЬ, ЗАРЫТЬ— законваць, закапаць.

ЗАРЯ—золак, зара, сьвітаньне.

ЗАРЯ УТРЕННЯЯ (снгнал)—зара ранічная.

ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ—зара вячэрняя.

ЗАРЯД (стрЛ—набой.

ЗАРЯДНЫЙ ЯІЦЙК — набойная скрыня.

ЗАРЯЖАТЬ, ЗАРЯДНТЬ (ружье)—набіваць, набіць; ЗАРЯЖАЙ (ком.) —набівай.

ЗАРЯЖАЮІЦЙЙ (ружье чыр.)—набівальнік.

ЗАРЯЖЕНЙЕ-набіваньне ЗАРЯЖЕННЫЙ-набіты. ЗАСАДА—засада.

ЗАСАРЙВАНІІЕ — засьмечваньне.

ЗАСАРЙВАТЬ, ЗАС0РПТЬ—зацярушваць, зацярушыць, заеьмечваць, засьмеціць.

3 AC ВЙ ДЕТЕЛ ЬСТВОВ АНЙЕ—засьвядчаньне.

ЗАСВІІДЕТЕЛЬСТВОВАННЬІЙ—засьведчаны.

ЗАСВЙДЕТЕЛЬСТВОВ АТЬ—засьведчы ць.

ЗАСВЕТЛО—завідна.

ЗАСЕДАНЙЕ — пасяджэньне.

ЗАСЕКА (в-ннж.)—завала ЗАСЕЧКА (на гребне) — засечка.

ЗАСЛОНКА—засланка.

3 АСЛУ Г A—заслуга.

ЗАСЛУЖОННЫЙ-заслужаны.

ЗАСЛУШЙВАТЬ, ЗАСЛУШАТЬ — слухаць, заслухаць.

ЗАСОРЕНЬЕ — засьмечаньне, зацарушэньне.

ЗАСОВ С ЧЕКОЙ—засаў з загваздкай.

ЗАСОС—твань, багна.

ЗАСТАВА—застава.

ЗАСТАВАТЬ.-ТАТЬ — заставаць, застаць.

ЗАСТАВЛЯТЬ, ЗАСТАВЙТЬ -застаўляць, заставіць.

ЗАСТЕГНУТЬ,-СЯ — зашпіліць,-цца.

ЗАСТЕЖКА КРЫШКЙ

(стр.)—зашчапка вечка ЗАСТРАХОВАННЫЙзабясьнечаны, застрахаваны.

ЗАСТРАХОВАТЬ забясьпечыць, застрахаваць.

ЗАСТРАІЦАТЬ — застрашыць.-

ЗАСТРЕЛНТЬ — застрэліць.

ЗАСТРОЙКА —забудаваньне.

ЗАСТРЕВАТЬ,-ЗАСТРЯТЬ -засядаць, засесьці.

ЗАСГУДЙТЬ,-СЯзастудзіць,-цца.

ЗАСТЫВШйЙ—заетылы.

ЗАСУХА—суш.

ЗА-СЧЕТ—коштам.

ЗАСЫПАТЬ, ЗАСНУТЬ

—засыпаць, заснуць.

ЗАСЫІІАТЬ .ЗАСЫПАТЬ

—засыпаць, засыпаць.

ЗАСЧЙТЫВАТЬ,-ТАТЬ— залічваць, залічыць.

ЗАТАЙТЬ ДЫХАННЕ — прытаіць дух.

ЗАТВЕРДЕНЙЕ — зацьвярдзеньне.

ЗАТВОР (у ружья) — замок.

ЗАТВОРНАЯ ЗАДЕРЖКА (стр.) — замковая задзержка.

ЗАТВОРНАЯ ПРУЖЙНА (стр.)—замковая спружына,

ЗАТЕМ—потым.

ЗАТЕРЯТЬ.-СЯ — загубіць,-цца.

ЗАТЙХАТЬ, ЗАТЙХНУТЬ (в бою) — сьціхаць, сьціхпуць.

ЗАТЙШЬЕ ВОЯ—зацішша бою.

ЗАТОНУТЬ—патануць.

ЗАТОРМОЗЙТЬ — запыніць, затармазіць.

ЗАТОР—затор.

70

ЗАТОРОПНТЬСЯ — засьпяшацца.

ЗАТРАВА—запал (пораху у гармаце).

ЗАТРАВОЧНЫЙ — агнявы.

ЗАТРАВОЧНОЕ ОТВЕРСТЙЕ — агнявая шчыліна.

ЗАТРАВЛЙВАТЬ, ЗАТРАВЙТЬ—1) цкаваць, зацкаваць; 2) запальваць, запаліць.

ЗАТРАТА—выдатак.

ЗАТРУДНЕНйЕ-перашкода.

3 АТРУДННТЕЛЬНОСТ Ь —труднасьць.

ЗАТРУДНЙТЕЛЬНЫЙ— трудны, цяжкі.

3 АТХЛЫЙ—затхлы. ЗАТЫЛОК—патыліца.

ЗАТЫЛОК ПРЙКЛАДАтыліна прыкладу.

ЗАТЫЛОЧНЫЙ — патылічны, тыльны, ЗАТЫЛОЧНЫЙ ВЙНТ тыльная шруба.

ЗАТЫЛЬНЙК (стр.)тыльнік.

ЗАТЫЧКА — затычка, корак.

ЗАТЯЖКА—зацяжка.

ЗАТЯЖНОЙ— зацяжны (стрэл).

ЗАУСЕНЙЦА (стр., арт.) —задзірына.

ЗАХВАТНЙЧЕСКАЯ ПОЛЙТЙКА — захопная політыка.

ЗАХВАТ—захоп, захват. 3 АХВ АТЧПК — захопнік. ЗАХВАТЫВАТЬ.ЗАХВАТЙТЬ — захопліваць, захапіць; забіраць, забраць.

ЗАХВАЧЕННЫІІ РУБЕЖ — захоплены рубеж.

ЗАХОДЙТЬ—заходзіць.

ЗАХОДЙТЬ В ТЫЛ НЕПРЙЯТЕЛЮ—заходзіць у тыл ворагу.

ЗАХОЖДЕНЙЕ-заход.

ЗАХРОМАТЬ — закульгаць.

ЗАЦЕП ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ—зацап выцягача

ЗАЦЕПЙТЬ—зачапіць. ЗАЦЕПКА—зачапка.

ЗАЧЕРКНУТЬ — закасаваць, закрэсьліць.

ЗАЧЕТ—залік.

ЗАЧЕТНЫЙ-залікавы.

ЗАЧЙСЛЕНЙЕ — залічэньне.

ЗАЧПСЛЕННЫЙ — залічаны.

ЗАЧЙСЛЯТЬ, ЗАЧЙСЛйТЬ — залічаць, залічыць.

ЗАШЕЕК—карак.

ЗАІЦЕЛКА МАГАЗЙННОЙ КОРОБКЙ—зашчэпка магазыпнаіі каробкі.

ЗАІЦЙТА—абарона.

3 АІЦЙТЙТЕЛ ЫІЫ ІІ— абаронны.

ЗАШЙТНЙК — абаропец.

ЗАІЦЙТНЫІІ ЦВЕТ — ахоўны колер.

ЗАІЦЙШАТЬ ЗАІЦНТЙТЬ — абараняць, абаравіць.

ЗАІЦЙІЦЕННЫЙ — абаронены, ахованы.

ЗАЯВЙТЕЛЬ—заяўнік. .ЗАЯВЛЕНЙЕ-заява.

ЗАЯВЛЯТЬ, ЗАЯВЙТЬ— заяўляць, заявіць.

ЗБРУЯ—збруя.

ЗВАНЙЕ—годнасьць. ЗВЕЗДА-зорка.

„ ПЯТЙКОНЕЧНАЯ—зорка пяцёхканцовая.

ЗВЕНО—зьвяно.

ЗВОНКЙЙ—звонкі.

I ЗВ0НК0ВАЯ СЙГНАЛЙЗАЦЙЯ—званковая снгналізацыя.

ЗВОНОК—званок.

ЗВУК—гук, зык.

' ЗВУКОВОІІ—гукавы.

I ЗДАНЙЕ—будынак.

ЗДОРОВАТЬСЯ-здароў! кацца.

ЗД0Р0ВЫЙ—здаровы. ЗДОРОВЬЕздароўе. ЗДРАВСТВУЙТЕ—дзеньдобры, добры дзень.

ЗЕЛЕНЫЙ—зялёны.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ — зямельны.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ЗЕМОТДЕЛ)— зямельны аддзел.

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ земляўласьнік.

ЗЕМЛЕДЕЛЙРЗ — земляробства.

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ — земляроб.

ЗЕМЛЕКОП—грабар. ЗЕМЛЕМЕР—каморнік. ЗЕМЛЕПАШЕСТВО — хлебаробства.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНЙЕ -

землятрасеньне. ЗЕМЛЯ—зямля. ЗЕМЛЯК—зямляк. ЗЕМЛЯНКА—зямлянка. ЗЕМЛЯНОЙ — земляны. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ— земляные работы.

ЗЕМСКЙЙ—земскі. ЗЕМСТВО земства. ЗЕНЙТ—зэніт.

ЗЕНЙТНЫЙ (арт) — зэнітны.

ЗЕРКАЛО—люстра. ЗЕРКАЛЬЦЕ—люстэрка. ЗЕРНО—зярня.

ЗЕРНОВОЙ ХЛЕБзбожжа.

ЗЙГЗАГ—зігзаг.

ЗЙГЗАГ00БРАЗНЫІІ— зігзагаваты.

ЗЙМА—зіма.

311 MH Н Й—зі м о в ы.

ЗЙМНЯЯ ДОРОГА— ЗІМНІК.

ЗйМОІО—узімку.

ЗЛ0В0Ш1Е — смурод.

ЗЛ0В0ННЫЙ — смуродны.

ЗЛОКАНЕСТВЕННI >1Й — злаякасны.

ЗЛ0НАМЕРЕНН0—злаўмысна.

ЗЛОНАМЕРЕННЫЙ— злаўмысны.

ЗЛОПАМЯТНЫЙ злапомны.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНЙЕ— злаўжытак.

ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬБЙТЬ — ужываць, ужыць на зло.

ЗЙАК—знак.

„ МЕЖЕВОЙ — зпак гранічны.

„ ОТЛПЧМЯ -

і адзнака.

ЗНАК0МЙТЬ,-СЯ — знаёміць,-цца.

і ЗНАМЕНІЦЙК — сьцягаі носец.

' ЗНАМЯ—сьцяг.

1  ЗНАНІІЕ—веда, веданьне

ЗНАТОК—знаток.

ЗНАТЬ—ведаць (што); знаць (каго).

ЗНАЧЕК—значок.

ЗНАЧЕНЙЕ — значэныіе.

ЗНАЧЙТЕЛЬНЫЙ — значны.

ЗНОБйТЬ—зябіць.

ЗНОЙ—сьпека.

ЗНОЙНЫЙ — пякучы, варны.

ЗОВ—заклік.

30 Л A—попел.

30Л0Т0—золата.

30Л0ТУХА (болезнь) — залатуха,

ЗОНА БОЕВАЯ баявая зона.

ЗОНАДАЛЬНЕГО ОГНЯ

—зона далёкага агню.

ЗОРКЙЙ—зоркі.

30РК0 НАБЛЮДАТЬпілыіа сачыць.

ЗРЕНЙЕ-зрок.

ЗРйТЕЛЬНЫЙ—зрокавы ЗРІІТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ— зрокавая сувязь.

ЗУБ—зуб.

„ K0PEHH0I1 — зуб карэнны.

„ БАРАБАНА-—зуб барабава.

ЗУБ ЗАІЦЕЛКН —зуб зашчэпкі.

ЗУБЕЦ—зубец, зубок.

ЗУБЙЛО — іпчарбіла, зубіла.

ЗУБНОЙ-зубны.

ЗУБНАЯ ІЦЕТКА зубная шчотка.

ЗУБНОЙ ВРАЧ —зубпы лекар.

ЗУБНАЯ БОЛЕЗНЬ — хвароба на зубы.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБЙНЕТ — зубалячэбны габінат.

ЗУБОЧЙСТКА — зубачыстка.

3   У Б Ч АТЫ Й—зубчасты.

ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА(стр.)

—зубчастая рзйка.

ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО (стр.)-зубчастае кола.

ЗУБЧАТЫЙ СЕКТОР (арт.)—зубчасты сэктар.

ЗУД—сьверб.

ЗУММЕР (св.)—зумэр.

ЗЫБЙСТЫЙ— зыбкі.

ЗЯБНУТЬ—зябнуць.

ІІГЛА—іголка.

ІІГНОРІІРОВАТЬ—незважаць.

НГО—няволя.

ЙГРА—1) гулыія, забава;

2   ) ігра.

ІІГРОК—гулец.

ЙДЕАЛ—ідэал.

ЙДЕАЛЙЗМ—ідэалізм.

ЙДЕАЛЬНЫЙ — дасканалы, пайлепшы.

ЙДЕОЛОГЙЯ ідэолёгія.

ЙДЕЯ—ідэя, думка.

ІІЗБА—хата.

ЙЗБА-ЧЙТАЛЬНЯ — хата-чытальня.

ЙЗБАВЛЯТЬ, ЙЗБАВйТЬ—вызваляць, вызваліць, выратаваць.

НЗБЕГАТЬ, ЙЗБЕГНУТЬ—ухіляцца, ухіліцца (чаго).

ЙЗБЙРАНЙЕ — выбары, абіраньне.

ІІЗБЙРАТЕЛЬ — выбаршчык.

ЙЗБНРАТЕЛЬНЫН выбарны.

ЙЗБЙРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО—права выбару.

ЙЗБЙРАТЬ—выбіраць.

ЙЗБЫТОК—лішак. ЙЗВЕСТЙЕ—вестка.

ЙЗВЕОТНО — ведама, вядома.

НЗВЕСТНЫЙ — ведамы, вядомы, знаны.

ЙЗВЕІЦЕНЙЕ—паведамленьне.

ЙЗВЕШ,АТЬ, ЙЗВЕСТЙТЬ — паведамляць, паведаміць.

ЙЗВЕСТНЯК—вапняк.

ПЗВЕСТЬ—вапна.

ЙЗВЕСТЬ БЕЛЙЛЬНАЯ

—пабельная вапна.

ЙЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ хлёра.

ЙЗВЙЛЙНА—лукавіна.

ЙЗВЙЛЙСТЫЙ — віхляваты.

ЙЗВЙНЕНЙЕ — выбачзньне.

ЙЗВЙН й ТЕЛЫІО—выбачальна.

ЙЗВЙНЯТЬ,-НЙТЬ —выбачаць, выбачыць.

ЙЗВЙНЙТЕЛНЫЙ — выбачальны.

ЙЗВЙНЯТЬСЯ — прасіць выбачэньня.

ЙЗВЛЕКАТЬ, ЙЗВЛЕЧЬ — выцягваць, выцягнуць.

ІІЗЙЛЕЧЕНЙЕ (нз дела) —вынятка.

ЙЗВЛЕЧЕНЙЕ ПРЙБЫЛй—вызыск.

ІІЗВНЕ—знадворку.

ЙЗВОЗЧЙК—рамізьнік. ЙЗВОРАЧЙВАТЬСЯ— выкручвацца, спраўляцца.

ІІЗВ0Р0Т,-ТКА — выкрутас.

ЙЗВОРОТЛЙВЫІІ — зваротлівы, спраўны.

ЙЗВРАІЦАТЬ, ЙЗВРАТйТЬ—скажаць, сказіць.

ЙЗВРАІЦЕНЙЕ — скажэньнё.

ЙЗГЙБ РУКЙ — выгіб рукі.

ЙЗГОНЯТЬ, ЙЗГНАТЬ— выганяць, выгнаць.

ЙЗГОРОДЬ—агароджа.

ЙЗГОТОВКА К ОТРЕЛЬБЕ — нарыхтоўка да етральбы.

ЙЗГОТОВКА К ДЕЙСТВЙЮ—падрыхтоўка да дзеяньня;

БЫТЬ НАЙЗГ0Т0ВКЕ— быць напагатове.

ЙЗГ0Т0ВЛЕНЙЕ — выраб.

ІІЗГОТОВЛЯТЬ, ЙЗГ0ТОВЙТЬ — вырабляць, рырабіць.

ЙЗДАНЙЕ—выданьне.

ЙЗДАНЙЕ ПРйКАЗА— выданьне загаду.

ІІЗДАТЕЛЬ—выдавец.

ЙЗДАТЕЛЬСКйЙ выдавецкі.

ЙЗДАТЕЛЬСТВО -выдавецтва.

ЙЗДАТЬ—выдаць.

ЙЗДЕВАТЕЛЬСТВО — зьдзек.

ЙЗДЕВАТЬСЯ — зьдзекавацца (з каго).

ЙЗДЕЛЙЕ—выраб. ЙЗДЕРЖКА—страта.

й 3 Д ЕРЖ АТЬ— стра ціц ь. ЙЗЖОГА — пячайка, пякотка.

ЙЗЛАГАТЬ, ЙЗЛОЖЙТЬ — выкладаць, выкласьці.

ЙЗЛЕЧЕНЙЕ—вылячэпьне; загаеньне (раны),

ЙЗЛЕЧЙТЬ —вылечыць, загаіць (рану).

ЙЗЛЙШЕК—лішак.

ЙЗЛЙШНЙЙ—лішні. ЙЗЛОЖЕНЙЕ—выклад. ЙЗЛОМ—злом.

ЙЗЛОМАТЬ—зламаць.

ЙЗЛУЧЕНЙЕ — прамепяваньне.

ЙЗЛУЧЙНА—лукавіна.

ЙЗМАЗАТЬ.-СЯ — вымазаць,-цца.

ЙЗМЕНА—зрада. ЙЗМЕНЕНЙЕ—зьмепа. ЙЗМЕННЙК—зраднік.

IЙЗМЕННЙЧЕСКЙЙ —

I зрадны.

75

ПЗМЕНЯТЬ,-НЙТЬ 1) ЧТО — зьмяняць, зьмяніць; 2) КОМУ —зраджваць, зрадзіць.

ЙЗМЕРЕНЙЕ—мераньне, вымер, памер.

ЙЗМЕРЕННЫН — вымераны.

IІЗМЕРйМОСТЬ—вымернасьць.

ПЗМЕРНМЫЙ—вымерны

ЙЗМЕРЙТЕЛЬ вымернік.

НЗМЕРЙТЕЛЬНЫЙПРІІБОР — прылада да вымеру.

IІЗМ ОЖДЕНЙЕ — зьнясіленьне.

ЙЗМОЖДЕННЫЙ—ЗЫІЯсілены, змардаваны.

ПЗМ0РЙТЬ,-СЯ — замарыць.-цца.

ЙЗМУЧЙТЬ,-СЯ — змучыць,-цца.

ЙЗМЫШЛЯТЬ—вымысьляць.

ЙЗНАНКА—выварат; НА ЙЗНАНКУ — навыварат.

ПЗНАСЙЛОВАННЕ — згвалтаваньне.

йЗНАОйЛОВАННЫЙ — згвалчаны.

ПЗНАСЙЛОВАТЬ — згвалціць.

ЙЗНАШЙВАТЬ — зноіпваць.

ЙЗНЕМОГАТЬ — зьнемагаць.

ЙЗНЕМОЖЕНЙЕ зыіямога.

ЙЗНОС—знос, зношваньне.

ЙЗН0.С ЗАГЙБОВ БОЕВОІІ ЛЙЧЙНКЙ (стр.) —знос загібаў баявічка.

ЙЗНУ РЕНЙЕ—змора.

ЙЗНУРЙТЬСЯ — змарыцца.

ЙЗНУРЙТЕЛЬНЫЙ — цяжкі.

ІІЗОБЙЛЙЕ—дастатак.

ЙЗОБЙЛЬНО — у дастатку.

йЗОБЛЙЧЕНйЕ-выява.

ЙЗО БЛ ЙЧЙТЬ — выявіць, высьведчыць.

ЙЗОВРАЖАТЬ — рабіцг, відарыс, рысаваць.

ЙЗОБРАЖЕНЙЕ — відарыс, рысунак.

ЙЗОБРЕТЕНЙЕ — вынаходка.

IІЗОБРЕТАТЕЛ Ь — вынаходца.

ЙЗОВРЕТАТЬ — вынаходзіць.

ЙЗОГНУТЫЙ ХВОСТ — прыгнуты хвост.

П30ЛЙР0ВАНЙЕ — ізаляваньне.

ЙЗОЛЙРОВАТЬ — ізаляваць.

ЙЗОЛЙРОВОЧНАЯ ЛЕН| НЛЛЮСТРАЦНЯ ілюТА (св.)—ізаляцыйная                                        страцыя.

тасьма.                      і ЙЛЛЮСТРЙРОВАТЬ —

ЙЗОЛЯТОР (св.) — ізалятар.-

ЙЗОЛЯЦЙЯ—ізаляцыя.

ЙЗОРВАТЬ,-СЯ — парваць,-цца, падраць,-цца

ЙЗРАСХОДОВАТЬ — выдаць, страціць.

ЙЗРЕДКА —калі-ні-калі.

ЙЗРУБЙТЬ — пасячы.

ЙЗУВЕЧЕНЙЕ — калечаньне.

НЗУВЕЧЙТЬ — пакалечыць.

ЙЗУМЙТЕЛЫІЫЙ — дзіўны, дзівосны.

ЙЗУРОДОВАТЬ — скалечыць.

НЗУЧЕНйЕ-вывучэньне. ЙЗУЧЙТЬ—вывучыць.

ЙЗЬІСКАНЙЕ — выведы, вышукі.

ЙЗЫСКАТЬ — знайсьці, адшукаць.

ЙЗ'ЯВЛЕНЙЕ—выказ.

ЙЗ'ЯВЙТЬ—выказаць.

НЗ'ЯТЙЕ — вынятак, выключаньне.

ЙЗ'ЯТЬ—выняць.

ІІКОТА—ікаўка.

ЙЛ—глей.

ЙЛйСТЫЙ—глеяваты.

ЙЛЛЮЗЙЯ—ілюзія.

ЙЛЛЮМЙНАЦЙЯ — ілюмінацыя.

нлюстраваць.

! ЙМЕНЙЕ—маёнтак, двор. ЙМЕННО —як-раз.

|ЙМЕННОЙ СПЙСОК — пайменны сьпіс.

j ІІМЕНОВАТЬСЯ—звацца.

! ІІМЕТЬ—мець.

, ЙММЙГРАЦМЯ — уся-

[ леньне.

ІШПЕРЙАЛІІЗМ — імпэрыялізм.

ІШПЕРЙАЛЙСТ — імпэрыялісты.

ІІМПОРТ — прывоз,

' імпорт.

■ ЙМПРОВЙЗАЦЙЯ — імпровізацыя.

I ІШУ1ЦЕСТВЕННЫІІ — маемасны.

ЙМУІЦЕСТВО — маемасьць.

НМУІЦЕСТВО ДВЙЖЙМОЕ — маемасьць рухомая.

ЙМУІДЕСТВО НЕДВЙЖйМОЕ — маемасьць пярухомая.

ЙМЯ—імя.

ЙНАЧЕ—інакш, іначай.

НН ВЕНТАРЬ — інвэнтар.

ЙНВЕНТАРНЫЙ—інвэптарны.

ЙНВ АЛЙ Д—інва л і д.

ННВАЛЙДНЫЙ — інвалідпы.

ЙНДЕКС—азначнік, індэкс.

ЙНДЙВЙДУАЛЬНО—паасобку.

ЙНДЙВНДУАЛЬНЫЙ — асабовы, асабісты.

ЙНДЙВЙДУУМ—асоба.

ЙНДУКТЙВНЫЙ ТОК (св.)—індукцыйны ток.

ЙНДУКТОР (св.)—індуктар.

ЙНДУКЦЙОННАЯ КАТУШКА (св.) — індукцыйная шпулька.

ЙНДУСТРйАЛЬйЫЙ пндустрыял ьны.

ЙНДУСТРЙЯ — індуетрыя.

ЙНЕЙ—шзрань, іцей.

ЙНЕРТНЫЙ—нярухавы.

ЙНЕРЦЫЯ (арт.) інэрцыя.

ЙНЖЕКТОР—інжэктар. йНЖЕНЕР—інжынэр.

ЙНЖЕНЕРНЫЙ інжыНЭрНЫ.

ЙНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА (в. няж.) — інжынэрная падрыхтоўка.

ЙНЖЕНЕРНЫЕ СРЕДСТВА МАСКІІРОВАНЙЯ — інжынзрныя сродкі маскаваяьня.

ЙНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА —ннжынэрнае войска.

78

ЙНЖ. ЙМУІЦЁСТВО інжынэрная маемасьць ІІНЖЕНЕРНОЕДОВОЛЬ-.

СТВЙЕ — інжынэрнае забесьпячэньне.

ЙНЖЕНЕРНОЕ УПРАВЛЕНЙЕ — інжынэрная ўправа.

ЙНЖЕНЕРНЫЙ ПЛАЦДАРМ (в.-ннж.)—ннжынэрны пляцдарм.

ЙНЙЦЙАТЙВА — ініцыятыва.

ЙНЙЦМАТОР — ініцыятар.

ЙНКВЙЗЙЦЙЯ — інквізыцыя.

ЙНКРЙМЙНЙРОВАТЬ — надаваць віны.

ЙНОЗЕМЕЦ—чужак, чужаземец.

ЙНОЗЕМНЫЙ — чужаземны.

ЙНОГДА—часам.

ЙНОЙ— іншы.

ЙНОСТРАНЕЦ-чужаземец.

ЙНОСТРАННЫЙ—чужазвмны.

ЙНСПЕКТОР—інспэктар. ЙНСПЕКТЙРОВАНЙЕ— інспэктаваньне.

ЙНСПЕКТОРСКПЙ — інспэктарскі.

ЙНСТАНЦЙЯ — інстанцыя.

ІІНСТЙНКТ—інстынкт.

CAMOOXРАНЕННЯ—інстынкт самазахаваньня.

ІШСТЙТУТ—інстытут.

ІІНСТРУКТАЖ-інструктаж.

ЙНСТРУКТЙРОВАНЙЕ

—інструктаваньне.

ЙЙСТРУКТОР —інструктар.

ПНСТРУКТОРСК1ІЙ інструктарскі.

ІІНСТРУКЦЙЯ—інструкцыя.

ЙНСТРУМЕНТ — струмэнт.

ЙНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

—струмэнтовы.

ЙНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

С'ЕМКА—струмэнтовая здымка.

ЙНТЕЛЛЕКТ—розум.

ЙНТЕЛЛЙГЕНТ —інтэлігэнт.

ЙНТЕЛЛЙГЕНЦЙЯ — інтэлігэнцыя.

ЙНТЕНСЙВНЫЙ напруджаны.

ПНТЕНСНВНЫЙ огонь

—моцны агонь.

ЙНТЕРВАЛ—прамвжак. ЙНТЕРВЬЮ—размова.

ЙНТЕРВЕНЦЙЯ — інтэрвэнцыя.

ННТЕРЕС інтарзс, цікавасьць.

ЙНТЕРЕСНО—цікава. ЙНТЕРЕСНЫЙ—цікавы. ННТЕРНАЦЙОНАЛ — інтэрнацыяналь.

ІІНТЕРНАЦЙОНАЛЙСТ — інтэрнацыяналісты.

ЙНТЕРНАЦІІОНАЛЬ-

НЫЙ — інтэрнацыяпальны, міжнародны.

ІШТЕРНАТ—інтэрнат.

ЙНТЕРНЙРОВАТЬ — інтэрнаваць.

IIНТРЙГА—інтры га.

ЙНТРЙГАНТ— інтрыгант ЙЙФЕКЦЙОННЫЙ — заразны.

ЙНФЕКЦЙЯ-зараза.

й НФЛ ЮЕ Н ЦЙЯ інфлю8НЦЫЯ.

ЙНФОРМАЦЙЯ — інфармацыя, асьведамлеаьне.

ІШФОРШІРОВАТЬ — асьведамляць.

ЙНЦЙДЕ НТ—вы падак. йОД-ёд.

ІІОДНЫЙ-ёдны.

ЙРОН ЙЯ—гірош я.

ЙРРЕГУЛЯРНЫЙ — нясталы.

ЙСКАЗЙТЬ — сказіць, сапсаваць.

ЙСКАЛЕЧЙТЬ,-СЯ — склечыць,-цца.

ЙСКАЛЕЧЕННЫН скалечаны.

ІІСКАТЬ—шукаць.

ЙСКЛЮЧАТЬ, ЧЙТЬ выключаць, выключыць

ЙОКЛЮЧЕНЙЕ — выключаньне.

ЙСКЛЮЧЙТЕЛЬНО—выключна.

ЙСКЛЮЧЙТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНЙЕ — выключнае становішча.

ЙСКЛЮЧЙТЕЛЬНЫЕ

МЕРЫ — надзвычайныя сродкі.

ЙСКОМЫЙ—шуканы.

ЙСКОПАЕМЫЕ — выкапні.

ЙСКОРЕНЯТЬ, НМТЬ— выкараняць, выкараніць.

ЙСКРА—іскра.

ЙСКРЕННО—шчыра. йСКРЕННЫЙ—шчыры.

ЙСКРЙВЛЕНЙЕ—скрыўлвньне.

ЙСКРЙВЙТЬ,-СЯ скрывіць,-цца.

ЙСКРОШЙТЬ,-СЯ — скрышыць,-цца.

ЙСКУСНО— памастацку.

ЙСКУСНЫЙ — мастацкі, умелы.

ЙСКУССТВЕННЫЙ — штучны.

ІІСКУССТВЕННАЯ МАСКЙРОВКА — штучнае маскаваньне.

ЙСКУССТВЕННОЕ ОСВЕІЦЕНЙЕ — штучнае асьвятленьне.

ЙСКУ ССТВОмастацтва, штукарства.

ІІСПАРЕНЙЕ — параваньпе.

ПСПЕЧЬ сьпячы.

ЙСПОЛНЕНЙЕ — выкананьне.

ЙСПОЛНЕНЙЕ0БЯЗАННОСТЕЙ—выкананьне, абавязкаў.

й С1 TO Л Н ЕН 0—вы канан a ЙСПОЛНЙТЕЛЬ выканавец.

НСЯОЛШІТЕЛЬНАЯ КОМАНДА — канчатковая каманда.

ЙСПОЛПЙТЕЛЫІОЕ БЮРО (ЙСПОЛБІОРО) —выканаўчае бюро.

ЙСПОЛНІІТЕЛЬНЫЙ КОМ ЙТЕТ—выканаўч ы камітэт.

МСПОЛНЙТЕЛЬНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ — спраўны чырвонаармеец

ЙСПОЛНЯТЬ,-НЙТЬ — выконваць, выканаць.

ЙСПОЛНЯТЬ ОВЯЗАННОСТЙ — выконваць абавязкі.

НСПОЛЬЗОВАННЕ скарыстаньне.

ІІСПОЛЬЗОВАННЫЙвыкарыстаны.

НСПОЛЬЗОВАТЬ — выкарыстаць.

ЙСПОРТЙТЬ.-СЯ — сапсаваць.-цца.

ЙСПРАВЛЕНЙЕ — папраўленьне.

ЙСПРАВЛЕНЙЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ — выконваньне абавязкаў.

ІІСПРАВЛЯТЬ.-ВЙТЬ — папраўляць, паправіць.

НСПРАВЛЯЮПШЙ ОБЯЗАННОСТЙ — выканавец абавязкаў.

ІІСПРАВНО—спраўна.

НСПРАВНОСТЬ — спраўнасьць.

ЙСПРАВНЫП-спраўны. ЙСПРАЖНЕНЙЕ—кал.

ІІСПУГ—спалох.

ЙСПУГАТЬСЯ — спалохацца, зьлякацца.

ГІСПЫТАНЙЕ — спроба, спрабаваньнс.

ЙСПЫТАННЫ Й — вы прабаваны.

ПСПЫТЫВАТЬ,-ТАТЬ — пробаваць, выпрабаваць.

ІІСПЫТАТЕЛЬНЫЙ — спрабавальны.

ЙСОЛЕДОВАНЙЕ — дослед, дасьледваньне.

ЙССЛЕДОВАТЕЛЬ дасьледчык.

НССЛЕДОВАТЬ дасьледваць.

ПСТЕКАТЬ КРОВЫО — зыходзіць кроўю.

ЙСТЕРЙКА—нстзрыка.

ЙСТЙННЫІІ—праўдзівы.

ЙСТОК РЕКЙ-выплынь ракі.

ЙСТОЛКОВАТЬ—вытлумачыць.

ЙСТОМА—млосьць.

ЙСТОПЙТЬ ПЕЧЬ — выпаліць печ.

ПСТОПНЙК—:апальшчык

ІІСТОЧНІІК—крыніца.

ЙСТОІЦАВШЙІІ змарнелы, высілены

ЙСТОІДЕНЙЕ — зьнясіленьне; страта.

НСТОІЦЙТЬ,-СЯ -зьнясілець,-цца.

ЙСТРЕБЙТЕЛЬ (АЭРОПЛ АН)—зьні шчальнік.

ЙСТРЕБЙТЕЛЬНАЯ ЭСКАДРйЛЬЯ(ав.)—зьнішчальная эскадрыльля.

ІІСТРЕБйТЕЛЬНЫЙ — зьнішчальны, згубны.

НСТРЕБЛЕННЕ — зьнішчэньне.

ЙСХОД—выхад.

„ ДЕЛА — вынік справы.

ЙОХОДАТАЙСТВОВАТЬ

—выстарацца.

ІІСХОДНЫЙ ПУНКТ выходны пункт.

ЙОХОДЯІЦАЯ БУМАГА

—адасланая папера. ЙСХОДЯІЦЙЙ УГОЛ — выходны вугал.

ІІСЧЕЗАТЬ, ЙСЧЕЗНУТЬ

—зьнікаць, зьнікнуць. ПСЧЕЗАЮІЦАЯ ЦЕЛЬзьнікальная цэль.

ЙСЧЕЗНОВЕНЙЕ зыііканьне.

ЙСЧЕЗНУВШЙЙ — зьніклн.

ЙСЧЕРПАТЬ — вычарпаць.

ЙСЧЙСЛЕНЙЕ — зьлічэньне.

ЙСЧЙСЛЙТЬ—зьлічыць.

ЙТАК — такім спосабам (чынам).

ЙТОГ—падсумаваньне.

НТОГО—разам.

ЙТТІІ—ісьці.

ЙТТЙНАПРЯМЙК-Ісьці

нацянькі.

ІІТТЙ НА ПЕРЕРЕЗ — ісьці напярасьцігі.

ПЕЦЕЙКА—(собака) сабака-выведнік.

ЙЮНЬ—чэрвень. йЮНЬСКЯЙ-чэрвеньскі. ЙІОЛЬ—ліпень.

НЮЛЬСКйЙ—ліннёвы.

ЙСТРЕБОВАІІЙЕ — вытрабаваньне.

. ЙОТРЕВОВАТЬ—вытра' баваць.

I ЙСТЯЗАНЙЕ катаj ваньне.

! ЙСТЯЗАТЕЛЬ—кат.

ЙСТЯЗ АТЬ—катаваць.

к

КАБАЛА—няволя.

КАБЕЛЬ (св.) — кабель

„ ПОДВОДНЫЙ— падводны кабель.

КАБЙНЕТ—габінэт.

КАБЛУК-абцас.

КАБОТАЖ (мор.) — паўзьбярэжнас плаваньнс.

КАВАЛЕРЙЙСКЙЙконны.

КАВАЛЕРйСТ—коньнік.

КАВАЛЕРЙЯ—коньвіца.

КАДКА—кадушка.

КАДР—кадр.

КАДРОВЬІЙ—кадравы.

КАЖДОДНЕВНЫЙ — штодзерны.

КАЖДЫЙ— кожньт.

КАЗАК—казак.

КАЗАЦКЙЙ—казацкі.

КАЗАРМА—кашара.

КАЗАРМЕННЫЙ— кашаравы.

82

КАЗАЧНЙ—казачы.

КАЗЕМАТ—казэмат.

КАЗЕННАЯ ЧАСТЬ

СТВОЛА — зьмяшчальная часьць рулі.

КАЗЕННЙК (стр.) — зьмяшчальнік.

КАЗЕННОЕ ММУІЦЕСТВО— дзяржаўная маемасьць.

КАЗЕННЫЙ — дзяржаўны.

КАЗНА — дзяржаўны скарб.

КАЗНАЧЕЙскарбнік.

КАЗНАЧЕЙСТВО— скарбовая камора.

КАЗШІТЬ — караць сьмерцю.

КАЗНЬ—кара сьмерцю. КАЛ—кал.

К А Л АНЧ A—вежа. КАЛЕКА—калека. КАЛЕЧЙТЬ—калечыць. КАЛЕНДАРЬ—каляндар. КАЛЕНДАРНЫЙ — каляндарны.

КАЛЕНЙЕ—гартавапыіе. КАЛЕНЫЙ—гартаваны. КАЛй-БР—калібар.

КАЛНБРОМЕР (стр). — калібарамер.

КАЛІІЕВЫЙ— каліевы.

КАЛйЙ—калі.

КАЛЙТКА—фортка.

КАЛйТЬ — гартаваць (мэталь).

КА ЛОРНМЕТР—кал ёрымер.

КАЛОРІІЯкалёрыя.

КАМЕНйСТЫЙ — камяністы.

КАМЕНОЛОМНЯ— каменяломня.

КАМЕННЫЙ — каменны.

КАМЕННЫЙ ДОМ — камяніца. о

КАМЕННЫй УГОЛЬ— каменны вугаль.

КАМЕРА—камора.

КАМПАНЙЯ — кампанія, паход.

КАМУФЛЯЖ (в.-ннж.)— сьветлацень.

КАМФОРА—кампора. КАМЫІІІ—чарот. КАНАВА—канава.

КАНАЛ—канал.

КАНАЛ СОЕДЙННТЕЛЬНОЙ ПЛАЙКЙ—канаўка злучальнай планкі.

КАНАЛ СТВОЛА (стр.) куляход рулі.

КАНАЛ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКЙ — канаўка рульнай каробкі, КАНАЛ СТЕБЛЯЗАТВО-

РА — канаўка чаранка замка.

КАНАЛЙЗАЦЙЯ — каналізацыя.

КАНАТ—канат. КАНДАЛЫ—кайданы. КАНДЙДАТ — кандыдат.

КАНДЙДАТУРА кандыдатура.

КАНЙКЎЛЫ—вакацыі.

КАНЙКУЛЯРНЫЙ — вакацыйны.

КАНЙФОЛЬ — каніфоля.

КАНОНАДА—страляніна (з гармат).

КАНТ (шаровар)—кант. КАНЦЕЛЯРІІСТканцыКАнЬеЛЯРНЯ канцылярыя.

КАНЦЕЛЯРСКНЕ ПРЙНАДЛЕЖНОСТЙ канцылярскія прыналежнасьці.

КАПЕЛЬМЕЙСТЕР — капэльмайстар.

КАІШТ А Л—капітал.

КАПЙТАЛЙЗМ — капіталізм.

КАПЙТАЛЙСТ — капіталісты.

КАПЙТАЛЙСТЙЧЕСКЙЙ —капіталістычны.

КАПЙТАЛЬНЫЙ— асноўны, грунтоўны.

КАПЙТАН (судна) — капітан.

КАПЙТУЛЯЦЙЯ капітуляцыя.

КАПЙТУЛЙРОВАТЬ— капітуляваць.

КАПКАН—пастка.

КАПЛЯ—кропля, капка. КАПОТ (ав.)—капота. КАПСУЛЬ—пістон.

КАПСУЛЬ ДЕТОНАТОР (стр)—пістон-дэтанатар

КАПСУЛЬ В ВЙДЕКОЛПАЧК A—пістонкаптурок.

КАПТЕНАРМУС — магазыньнік.

КАРАБЙН—карабін.

КАРАВАН—караван.

КАРАНДАШ—карандаш, аловак.

КАРАНТНН— карантына.

КАРАНТЙЙЙЗАЦЙЯ карантынізацыя.

КАРАТЕЛЬНЫЙ—карны

КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

—сродкі пакараньня. КАРАУЛ—каравул. КАРАУЛЙТЬ—стаяць на варце.

КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА—каравульная слу-

КАРАЎЛЬНАЯ ЧАСТЬ— каравульная часьць.

КАРАУЛЬНОЕ ПОМЕШЕНЙЕ — каравульня.

КАРАУЛЬНЫЕ ПОСТЫ

—каравульныя варты. КАРАУЛЬНЫЙ НА-

ЧАЛЬНЙК — каравульны началыіік.

КАРАУЛЫДЙК-вартаўнік.

КАРВОЛОВАЯ КЙСЛОТА—карболка.

КАРМАІІ—кішаня.

КАРНЙЗ—карніза, гзымс.

КАРТА—карта.

КАРТА ГЕОГРАФЙЧЕСКАЯ — географічная карта.

КАРТЕЧЬ—картэч.

КАРТОГРАММА — картаграма.

КАРТОН—кардон.

КАРТОННАЯ ПАЧКА— кардонны пачак.

КАРТОФЕЛЬ—бульба, картопля.

КАРТОЧКА—картка, картачка.

КАРТОЧНЫЙкарткавы.

КАРТУЗ—картуз, брыль. КАРЬЕР—наўзгалоп.

КАРЬЕРОМ — наўзгалопам.

КАРЦЕР—карцар.

К AC АТЬС’Я—датыка цца.

КАСКА—каска.

КАССА—каса.

КАССАЦЙОННЫЙ — касацыйны.

КАСС АЦЙЯ—каса цыя.

КАССЙР—касір.

КАСТА—каста.

КАСТОРКА—рыцына.

КАТАСТРОФА — катастрофа.

КАТАСТРОФЙЧЕСКЙ Й —катастрафічны.

КАТЕГОРЙЧЕСКЙЙ— рашучы.

КАТЕГОРЙЯ ВОЕННОСЛУЖАІЦЙХ — катагорыя вайскоўцаў.

КАТЕР—катэр.

КАТОК—коўзанка.

КАТКЙ ПУЛЕМЕТНЫЕкачолкі кулямётныя.

КАТУШКА—пшулька.

КАУЧУК— каўчук.

КАЧАНЙЕ — качаньне, калыханьне, хістаньне.

КАЧАТЬ-СЯ — качацьцца, калыхаць цца, хістаць-цца.

КАЧЕСТВЕННЫМ — якасны.

КАЧЕСТВО—якасьць.

КАШЕВАР—кашавар.

КАШЕЛЬ—кашаль.

КАЮТА—каюта.

КВАДРАНТ С ОТВЕСОМ

—(арт. стр.)—квадрант з адвесам.

КВ АДР AT—квадрат.

КВАДР АТНЫЙ— квадратовы.

КВАДРАТУРА (помеіценпя) квадратура.

КВАЛЙФЙКАЦЙЯ— кваліфікацыя.

КВАЛЙФЙЦЙРОВАННЫЙ — кваліфікаваны.

КВАЛЙФЙЦЙРОВАТЬ — кваліфікаваць.

КВ АРТЙ РА—кватара.

КВАРТЙРАНТ — кватарант.

КВАРТЙР'ЕР—кватзрны.

КВАРТЙРМЕЙСТЕР — кватэрмістр.

85

КВАРТЙРНОЕ ДОВОЛЬСТВЙЕ — квартэрнае забесьпячэньне.

КВАРТЙРНЫЙ— кватэрны.

КВАРТЙРОВАНЙЕ (час■ тей)—кватараваньне.

КВАСЦЫ—галун.

КВЙТАНЦЙЯ — квіток, квіт.

КВОРУМ—кворум.

КЕРНЕНЙЕ (етр.) — керненьне.

КЕРОСЙН—газа.

КЕРОСйНОВЫЙ—газавы КЕРОСЙНОВАЯ ЛАМ-

ПОЧКА—газоўка. КЙЛОГРАММ— кілёграм, КЙЛОМЕТР—кілёмэтр. КЙЛЬ (мор).—кіль, трам. КЙЛЬВАТЕР—кільватэр. КЙНЖАЛ—кінджал. КЙНЖАЛЬНЫЙ ПУЛЕ-

МЕТ— кінджальны кулямёт.

КЙЙЕМАТОГРАФ кіно, кінэматограф.

КЙЙО-СЕАНС — кіно-

СЭ8НС

КЙПЯТЙЛЬНйК — кіпяцільнік.

КЙІІЯТЙТЬ— гатаваць (ваду).

КЙПЯТОК—вар, кіпень.

КЙПЯЧЕНАЯ ВОДА — гатаваная вада.

КЙРКА—кірка.

80

КЙРКО-МОТЫРА (в.ннж.)—кірка-матыка.

КЙРПЙЧ—цзгла.

КЙСЛОРОД—тлен.

КЙСЛОРОДНЫЙ тленавы.

КйСЛОТА—квас, кісьля. КЙСТОЧКА—пэндзьлік, КйСТЬ (рукн)—пясьць. КЙШКА—кішка.

КЛАДБЙІЦЕ—могілкі. КЛАДОВАЯ—камора.

ДЛЯ ОВОІЦЕЙ—варыўня.

КЛАДЬ—паклажа. КЛАПАН—кляпан. КЛАСС—кляса.

КЛАССЙФЙКАЦЙЯ — кляеыфікацыя.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА— клясавае змаганьне.

КЛЕВОК (арт.) — клявок. КЛЕЙ—клей.

КЛЕЕНКА—цырата.

КЛЕЙМйТЬ — клеймаваць.

КЛЕЙМО—кляймо.

КЛ ЕРЙКАЛ —клерыкал.

КЛЕТКА — клетка.

КЛЙЕНТ—кліэнт.

КЛЙКА—зграя, кліка. КЛЙМАТ—клімат.

КЛЙНЙКА—клініка. КЛЙНОК—клінок. КЛЙЧ—покліч.

КЛЙЧКА — клічка, мянушка.

КЛУБОК—клубок.

КЛУБ—клюб. КЛІОЧ-ключ. КЛЮЧЙЦА—дужка. КЛЯТВА — прысяга.

кляцьба.

КЛЯСТЬТЯ — прысягацца, клясьціся.

КНЙГА АРЕСТОВАННЫХ—кніга на арыштаваных.

КНЙГА ОТПУСКНЫХ — кніга на адпускных.

КНЙГА ПРЙБЫВАЮВДЙХ—кніга на прыбылых.

КНЙЖНЫЙ МАГАЗЙН— кнігарня.

КНОГІКА'(канц.)—кнопка.

КНУТ—бізун, нуга.

КОАЛйЦйОННЫЙ— коаліцыйны.

КОАЛЙЦЙЯ—коаліцыя.

КОБУРА (стр.)—похва.

КОБЫЛА—кабыла, кабыліца.

КОВАРНЫЙ—зрадлівы.

КОВКАкаваньне.

КОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

—роеьше каваных коняй.

КОДЕКС—кодэкс.

КОЖА— скура.

КОЖАННЫЙ—скураны.

КОЖЕВЕННЙК—гарбар.

КОЖУХ (стр.) — халадзільнік.

КОЗЛЫДруж.)—козлы.

КОЗЫРЁК (у картуза)— брыль.

КОЙКА—ложак.

КОКОР (арт.)—кокар.

КОЛЕБАННЕ—хістаньнс, ваганьне.

КОЛЕБАТЬСЯ — хістацца, вагацца.

КОЛЕБЛЮІЦПЙСЯхісткі, які хістаецца.

КОЛЕНЧАТАЯ ПРОРЕЗЬ

—каленкаваты прарэз. КОЛЕНЧАТЫЙ ПАЗкаленкаваты паз.

КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ

—каленкаваты падважнік.

КОЛЕСО-кола.

КОЛЕСНЙК—калясьпік.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬкаламазь.

КОЛЕЯ—каляіна.

КОЛШШ—колікі.

КОЛНЧЕСТВЕННЫЙколькасны.

КОЛЙЧЕСТВО — колькасьць.

КОЛКЙЙ—калючы.

КОЛЛЕГЙЯ—калегія.

КОЛЛЕКТЙВ —калектыў КОЛЛЕКТЙВЙЗМ — калектывізм.

КОЛЛЕКТІІВНЫЙ —

I калектыўны.

87

КОЛЛЙЗІІЯ колізія.

КОЛОДЕЗНЫЙ — калодзежны.

КОЛОДЕЗЬ—калодзеж. КОЛОДКА—калодка.

КОЛОДКА ПРЙЦЕЛЬНАЯ (стр.)—калодка прыцэльніка.

КОЛОКОЛЬНЯ—званіца.

КОЛОНЙЗАЦЙЯ — асадніцтва.

КОЛОНЙСТ—асаднік. КОЛОНЙАЛЬНЫЙ— колёніялыш.

КОЛОНЙЯ—колёнія. КОЛЛОННА—калюмна. КОЛОРЙТ—афарбоўка. КОЛОССАЛЬНЫЙ—вялізарны, вялічэзны.

КОЛОТУШКА (стр.)—лабівачка.

КОЛОТЬ—калоць.

КОЛПАК — калпак, KanTyp.

КОЛПАЧОК (стр.)—каптурок.

ОТВЕРТКЙ— рэхва адкруткі.

КОЛУН—калун.

КОЛЫШЕК—калочак.

КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОЖКА ДУЛЬНОЙ НАКЛАДКй (стр.) — гняздо дульнай накладкі.

КОЛЬЦЕВОЙ — колцавы.

КОЛЬЦЕВОЙ ІІАЗ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКІІ (стр,)—колцавы паз рульнае каробкі.

КОЛЬЦО—колца.

КОЛЬЦО БОЕВОГО ВЗВОДА (стр.)—колца боявога ўзводу.

КОЛЬЧУ ГА—кальчуга. КОЛЮЧЙЙ—калючы. КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА —калючы дрот.

КОЛЮІЦЕЕ ОРУЖЙЕ— калючая зброя.

КОМ—груда.

КОМАНДА—каманда. КОМАНДЙР — камандзір.

„ КОРПУСА (комкор) — камандзір корпусу (камкор). КОМАНДЙР ДЙВЙЗЙЙ (комднв) — камандзір дывізіі(камдыў).

КОМАНДЙР БРЙГАДЫ (комбрнг)—камандзір брыгады (камбрыг).

КОМАНДЙР ПОЛКА(комполк) — камандзір палка (камполк).

КОМАНДЙР БАТАЛЙОНА (комбат)—камандзір батальёна (камбат).

КОМАНДЙР РОТЫ (комрот) — камандзір роты (камрот).

88

КОМАНДЙР ВЗВОДА (комвзвод) — кам. разьдзелу (камраз).

КОМАНДНР ЗВЕНА — камандзір зьвяна.

КОМАНДЙРОВАТЬкамандыраваць.

КОМАНДЙРОВКА — камандыроўка.

КОМ АН ДЙРОВО ЧІГЫЕ (деньгн) — камандыровачныя.

КОМАНДА—каманда.

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ

—камандны склад.

КОМАНДОВАНЙЕ— камандаваньне.

KOMA НДОВ АТЬ —каыандаваць.

КОМАНДУЮІЦЙЙ ВОЙСКАМЙ — начальнік войска.

КОМБННАЦЙЯ — комбінацыя.

КОМБЙНЙРОВАННЫЙ— комбінаваны.

КОМ ЕНДАНТ—комэндант КОМЕНДАНТСКМЙ — комэнданскі.

КОМЕНДАНТСКЙП ВЗВОД—комэнданскі разьдзел.

КОМВНДАНТСКОЕ ЎПРАВЛЕНЙЕ— комэндатура.

КОМЙНТЕРН—комінтэрн КОМЙССАР—камісар.

КОМЙССАРЙ AT -камісарыят.

КОМЙССАРСКЙЙ СОСТАВ камісарскі склад.

КОМЙССЙЯ—камісія.

ПО НАГРАЖДЕНйЮ ОРДЕНОМ KP. ЗН.—камісія для ўзнагароды ордэнам Чыр. Сьц.

КОМЙССЙЯ ПО ШЕФСТВУ—шафная камісія КОМЙТЕТ—камітэт.

КОМУНА—камуна.

КОММУНАЛЬНЫЙ— комунальны.

КОММУНАР—комунар. КОММУНЙЗМ—кому нізм. КОММУНЙСТ—комуні-

СТЫ.

КОММУНЙСТЙЧЕСКЙЙ —комуністычны.

КОММУН ЙСТЙЧЕСКЙ Й СОЮЗ МОЛОДЕЖЙ — комуністычны саюз моладзі.

КОММУНЙОТЙЧЕСКЙЙ СТРОЙ—комуністычны лад.

КОММУТАТОР (св.)комутатар.

КОМНАТА— пакой.

„ ДЕЖУРНОГО—пакой дзяжурнага. КОМПАКТНЫЙ КУЛАК —шчыльнае злучэньне часьцей.

КОМПАННЯ — кампанія. КОМПАНЬОН-кампанеец.

КОМІІАС—компас.

КОМПЕНСАЦЙЯ компэнсацыя.

КОМПЕНСЙРОВАТЬ — компэнсаваць.

КОМЙЕТЕНЦЙЯ—компэтзнцыя.

КОМПЛЕКС—комплекс.

КОМПЛЕКТ — комплект, поўны лік.

КОМПЛЕКТОВАНйЕ— комплектаваньне.

КОМПЛЕКТОВАТЬкомплектаваць.

КОМПРЕССОР (арт.) — компрэсар,

КОМСОМОЛ — камеамол. КОМСОСТАВ— камсклад, КОНВЕНЦЙЯ—конвэнцыя.

КОНВЕРТ—канвэрт. конвой—канвой. КОЙВОЙР—канвойны.

КОНВОйРОВАТЬ весьці пад канвоем.

КОНВОЙНАЯ КОМАНДА

—канвойная каманда.

КОНВОЙНЫЙ НАРЯД — канвойнае прызначэньне.

КОНВУЛЬСЙН—конвульсіі.

КОНГРЕСС—конгрзс.

КОНДЕНСАТОРкондэнсатар.

КОНЕЦ —канец, край, В КОНЕЦ—да рзшты, да-шчэнту; ВКОНЦЕ— у канцы.

КОНЕЦ ПЯТКІІ (стр.)— канец пяткі.

КОНЙЧЕСКАЯ ГАЙКА (арт.) — стажковая мутэрка.

КОЙКРЕТНО—конкратна КОНКУРС—конкурс.

КОНКУРЕНТ — выпярзднік, конкурэнт.

КОННЙЦА—коньніца. КОННЫЙ—конны. КОНОВЯЗЬ—канавязь. КОНОВОД—канавод. КОНОВА Л—канавал. КОНОПАТНТЬ — канапаціць.

КОНСЕРВАТЙЗМ — консэрватызм.

КОНСЕРВАТОР—консэрватар.

КОНСЕРВНАЯ БАНКА— каробка ад консарваў.

КОНСЕРВЫ — консарвы. КОНСПЕКТ—конспзкт. КОНСПЕКТІІВНЫЙ — екарочаны, сьціслы.

КОНСІШРАТПВНЫЙ— консьпіратыўны.

КОНСПЙ РА ЦІІЯ—консьпірацыя.

КОНСТЙТУ ЦйОННЫЙ — констытуцыйны.

КОНСТЙТУЦЙЯ — констытуцыя.

КОНСТРУКЦІІЯ — конструкцыя, пабудова.

КОНСУЛ—консул.

КОНСУЛЬТАНТ—дарадчы.

КОНСУЛЬТАЦЙЯ дарада.

КОНТАКТконтакт.згода КОНТЙНЕНТ—сухазем'с. КОНТЙНЕНТАЛЬНЫЙ— сухаземны.

КОНТОРА—кантора.

КОНТРАБАНДА—контрабанда.

КОНТРАВАНДЙСТ — контрабандысты.

КОНТР АБАНДНЫй— контрабандны.

КОНТРАГЕНТ — контрагент.

КОНТРАКТ—кантракт.

КОНТР-АТАКА<контратака.

КОНТР-БУФЕР (арт.) —контр-буфэр.

КОНТР-НАСТУ ПЛЕНйЕ

—контр наступленьне. КОНТР-РАЗВЕДКА — контр-выведка.

. КОНТР-РЕВОЛЮЦЙЯконтр-рзволюцыя.

КОНТР-УДАР — контрЎдар.

КОНТРАСТ—контраст.

КОНТРЙБУЦЙЯ—контрыбуцыя.

КОНТРОЛЕР—кантралёр КОНТРОЛЬ—кантроль.

КОНТРОЛЙРОВАТЬкантраляваць.

КОНТРОЛЬНЫЙ кантрольны.

КОНТРОЛЬНЫЙ КРУГ— кантрольны круг.

КОНТРОЛЬНЫЙ СТОЛБ (св.)—кантрольны елуп

КОНТРОЛЬНАЯ ЧЕРТОЧКА СТВОЛА (стр.) —кантрольная рыска рулі.

КОНТУ ЗЙТЬ —кантузіць, прышыбіць.

КОНТУЗЙЯ—кантузія, прышыб.

КОНТУР—абрыс, контур.

КОНУС—конус.

К0НУС00БРАЗНЫЙ — конусаваты.

КОНФЕДЕРАЦЙЯ — конфэдэрацыя.

КОНФЕРЕНЦЙЯ — конфэрэпцыя.

КОНФЙСКАЦЙЯ-конфіскацыя.

КОНФЛЙКТ—конфлікт.

КОНЦЕНТРАЦйОННЫЙ

ЛАГЕРЬ — концэнтрацыйны лягер.

КОНЦЕНТРАЦЙЯ згрупаваньне.

КОШІЕНТРЙЧЕСКЙЙ— концэнтрычны.

КОНЦЕРТ—концэрт. КОНЦЕСОЙЯ-концэсія. КОНЦЕССЙОНЕР — концэсыянэр.

 

КОНЮХ— канюх. КОНЮШНЯ—стайня.

КООПЕРАЦП Я коопэрацыя.

КООПЕРАТйВ—коопэратыў.

КООПТАЦйЯ — кооптацыя.

КООРДЙНЙРОВАТЬ — узгадняць.

КООРДЙНАЦЙЯ— узгадненьне.

КОПЕЙКА—капайка.

КОПЙРОВАНЙЕ— кап'яваньне.

КОПйРОВАТЬ—каіГяваць.

КОПЙЯ—копія.

КОПОТЬ-кур.

КОПЫТО—капыт.

КОПЬЕ—кап‘8.

КОПЬ—капальня.

К0РАБЛБ—карабель.

КОРДА—корда. КОРДОН—кардон.

КОРЕННОЙ (зуб) — каранны.

КОРЕШОК—карэньчык.

КОРЗЙНА—кош, кошык.

КОРМ—корм, ежа.

» ІІОДНОЖНЫЙпаша.

КОРМА—стырна. КОРМЙЛО—отырна.

КОРМЙТЬ.-СЯкарміць,-

ЦЦа.

КОРМОВОЙ—харчовы. КОРМЧйЙ—стырнік.

КОРНЕВОН—каранёвы.

КЕРНЕНЙЕ ПУЛй В ГйЛЬЗЕ—умацаваньне керненьне кулі.

КОРОБ (арт., стр.)— кораб.

КОРОБЙТЬ—карабаціць. КОРОБКА—каробка.

„ МАГАЗЙНА

—магазынная каробка.

KOPQßKA С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖЙНОЙкаробка з узваротнай спружынай.

КОРОБКА ПРЙЦЕЛА — каробка прыцэльніка.

КОРОМЫСЛО — каромысла.

КОРОСТА-кароста. КОРОТКйЙ—кароткі. КОРОТКО—каротка. КОРІІУС (часть войска)— корпус.

КОРПУС ПУЛЕМЕТАтулава кулямёта.

КОРРЕКТЙВ—выпраўка.

КОРРККТЙРОВАНЙЕ — выпраўленьне.

КОРРЕКТЙРОВАТЬвыпраўляць.

КОРРЕКТОР — выпраўшчык.

КОРРЕСПОНДЕНТдапішчык.

КОРРЕСПОНДЕНЦІІЯ допіс.

КОРРЙДОР—калідор, КОРЧЙ—курчы.

КОРЧЙТЬСЯ—курчыцца.

КОРЫТО — карыта, начоўкі.

КОСА—каса; пярзспа.

КОСВЕННАЯ СТРЕЛЬБА

—ускосная стральба.

КОСЙТЬ—касіць.

КОСМОПОЛЙТ — космополіт.

КОСО—коса, крыва. КОСОГОР—касагор. КОСОГЛАЗЫЙ — касавокі.

КОСОЙ—косы, крывы.

„        ОГОНЬ—ускос-

ны агонь.

КОСО ПРЙЦЕЛЬНЬШ ОГОНЬ — наўкосны агонь.

КОСТЕР—касьцёр, агонь. КОСТОЛОМ—касьцец. КОСТЫЛЬ—м ы ліца.

КОСТЬ — косьць, костка. КОСТЮМ—гарнітур.

КОСТЯК—касьцяк.

КОСЯК—вушак.

КОТЕЛ—кацёл, саган.

КОТЕЛОК — кацялок, саганок.

КОТЛОВЙНА—лагчына.

КОФЕ— кава.

КОЧЕВАТЬ—вандраваць. КОЧЕВНЦК—вандроўнік. КОЧЕВОП—вандроўны. КОЧЕВЬЕ—вандроўе.

КОЧЕРГА—качарга. КОЧКА—купіна.

КОЭФФЙЦЙЕНТ паказальнік.

КРАЖА—крадзеж.

КРАІІ — край, ускрай, бераг, краіна.

КРАЙНЕ — дужа, пілыіа, крайне.

КРАЙНЙЙ—крайні.

КРАЙНОСТЬ— крайнасьць.

КРАН—крант.

КРАСйЛЬНЫЙ — фарбоўны.

КРАСЙЛЫІЯ—фарбарня. КРАСЙЛЫДЙК—фарбар. КРАСЙТЬ — фарбаваць, маляваць.

КРАСКА—фарба.

КРАСНАЯ АРМЙЯ—

Чырвоная армія.

КРАСНЕТЬ— чырванець.

КРАСНОАРМЕЕЦ — чырвонаармаец. „

КРАСНОАРМЕЙСКйй — чырвонаармейскі.

КРАСНОРЕЧЙЕ — красамоўства.

КРАСНЫЙ—чырвоны.

КРАСНЫІІ МОРЯК — чырвоны марак.

КРАСНЫЙ КРЕСТ (Полумесяц) ЧырвоныКрыж (Паўмесяц).

КРАСТЬ—красьці.

КРАСТЬСЯ — красьціся.

КРАТЕР—жарало.

КРАТКЙЙ—кароткі.

КРАТКОВРЕМЕННЫН кароткачасны, малачасны.

КРАТКОСРОЧНЫЙ-

кароткатэрміновы.

КРАТКОСТЬ — кароткасьць.

КРАХМАЛ—крухмал. КРАХ—банкруцтва. КРЕЙСйРОВАТЬ крэйсаваць.

КРЕН—нахіл.

КРЕПОСТНАЯ МЙННАЯ ЧАСТЬ — крапасная мінная часьць.

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО — паншчына.

КРАШЕНЫЙ—нафарбаваны.

КРЕДЙТ—крэдыт, павер. КРЕДЙТНЫЙ — крэдытны, паверны.

КРЕДЙТОР крэдытар, павернік.

КРЕЙСЕР—крэйсар.

КРЕПКЙЙ—моцны, дужы.

КРЕЛНУ ТЬ—мацнець, дужэць.

КРЁПОСТНОЙ-1) (воен.) крапасны, 2) прыгонны. КРЕЦОСТЬ — крзпасьць. КРЕСТ—крыж, хрэст. КРЕСТЕЦ — крыжавіна, крыжы.

КРЕСТЙК—крыжык.

КРЕСТЬЯНЙН— селянін.

аі

КРЕСТЬЯНСКІШ сялянскі.

КРЕСТЬЯНСТВО сялянства.

КРЙВІІЗНА—крывізна. КРйВОЙ—крывы.

КРйЗйС — крызіс, пералом.

КРЙК—крык.

КРЙСТАЛ—крышталь.КРЙТЕРЙЙ—крытара. КРІ-ІТЙК—крытык.

КРЙТЙКА—крытыка.

КРЙТЙЧЕСКЙ крытычна.

КРЙТЙЧЕСКЙЙ — крытычны.

КРЙЧАТЬ—крычаць. КРОВАВЫЙ—крывавы. КРОВАВЫЙ ІІОНОС — крываўка.

КРОВАТЬ—ложа к.

КРОВЕН ОСНЫ Й—крывяносны.

КРОВОЖАДНЫЙ — крывяжадны.

КРОВОЙЗЛЙЯНЙЕ— выліў крыві.

КРОВООБРАІЦЕШІЕ— крывябег.

КРОВОЛОДТЕК—сіняк. КРОВОПРОЛЙТЙЕ— крывавая боііка.

КРОВОПРОЛЙТНЫЙ— крывавы.

КРОВОПУСКАННЕ крывяпуск.

КРОВОТЕЧЕНІІЕ крывяцеча.

КРОВЬ—кроў.

КРОКЙ МЕСТІЮРТН нарыс мясцовасьці.

КРОЙКА—кройка.

КРОЙТЬ—кроіць.

КРОМЕ—акрамя, апрача. КРОНЦЙРКУЛЬ — кронцыркуль.

КРОНШТЕЙН (св.) — кранштэйн.

КРОНШТЕЙН ПРЙЦЕЛА

—кранштэйн прыцэльніка.

КРОШЙТЬ— крышыць.

КРОПІКА—крошка.

КРУГ-круг.

„ ОБШ.ЕСТВА— кола грамадзянства.

КРУГЛЫЙ—круглы.

КРУГЛОГУБЦЫ (св.) — круглагубцы.

КРУГОВАЯ ПОРУКА— кругавая парука.

КРУ ГОВОЙ—кру гавы.

КРУГОВОЙ ЖЕЛОБОК (стр.)—кругавы жалабок.

КРУГОВОЙ ПАЗ (стр.)— кртгавы паз.

КРУГОВОРОТ—вір, кругаварот.

КРУГОЗОР—кругавід.

КРУГОМ—кругом.

КРУГ00БРАЗНЫЙ круглясты.

КРУГОСВЕТНЫЙ кругасьветны.

КРУЖЙТЬ-СЯ — кружыць-цца.

КРУЖКА—конаўка, КРУЖОК—гурток.

КРУП (у лошадіі) — крыж.

КРУПА—крупы. КРУПШІКА—дробачка.

КРУПНЫЙ буйны, вялікі.

КРУПНАЯ МУШКА— вялікая мушка.

КРУТАЯ ТРАЕКТОРШІ

—крутая траэкторыя. КРУТЙЗНА—круча.

КРУШЕНІІЕ — крыіпаньне, палом.

КРЬІЛО—крыло.

КРЫЛЬЦО—ганак.

КРЫСА—пацук.

КРЫША—страха, дах. КРЫШЕЧНЫЙ КЛАПАН

—язычок покрыўкі. КРЫШКА — вечка, покрыўка.

КРЫШКА МАГАЗНННОЙ КОРОБКЙ—вечка магазыннай каробкі.

КРЫШКА ПУЛЕМЕТНАЯ — кулямётнае вечка.

КРЫШКА ПАТРОННОЙ СУМКЙ—вечкаладуньніцы.

КРЮК—крук.

КРЮЧОК — гаплік, кручок.

КРЮЧОК СПУСКОВОЙцынгель.

КТО-НЙБУДЬ — абы-хто, хто-небудзь.

КУБ—куб.

КУБАТУРА—кубатура.

КУБЙЧЕСКЙЙ—кубічнм.

КУВШЙН—збан.

КУЗНЕЦ—каваль.

КУЗНЕЧНЫЙ— кавальскі КУ ЗНЙІ І,А—кузьня.

КУЗОВ—кораб.

КУЛАК—кулак.

КУЛАЧЕК— (стр.)— кулачок.

КУЛЬ—куль.

КУЛЬМЙНАЦЙОННЫ Й

—найвышэйшы.

КУЛЬТ—культ.

КУЛЬТУРА — культура.

КУЛЬТУРНЫЙ — культурны.

КУМЙР—бажок.

КУПАНйЕ—купаныіе.

КУГ АЛЬНЯ —купальня.

КУПАТЬ-СЯ — купацьцца.

КУІІЕЦ—купец.

КУ ПЙТЬ—ку піць.

КУПЛЕННЫЙкуйлёны.

КУІІОЛ—вежа.

КУПОРОС—купарвас. КУРГАН—курган. КУРЕНЙЕ—кураньне. КУРЙЛЫЦЙК—курэц. КУРЙТЬ—курыць. КУРЙЯ — курыя.

КУ РКОВОЙ—куркавы. КУРОК—курок.

КУРС—курс, кірунак. КУРС'АНТ—курсант. КУРСЙРОВАТЬ — курсаваць.

КУРСЬІ—курсы. КУРТКА—куртка.

КУРЬЕР — ганвц, пасланец.

КУ САТЬ-СЯ—кусаць-цца КУСОК—кавалак, кусок. КУСТ—куст.

КУ СТАРНЙК —хмызьняк. КУСТАРНЫЙ—саматужны.

КУСТАРЬ саматужнік. КУХНЯ—кухня.

КУХОННЫЙ — кухеніш. КУЧА—куча.

КУ ЧЕР—хурман.

КУЧНОЕ ІЮПАДАПЙЕгустое нападаньне.

КУЧНОСТЬ БОЯ — гушчыня бою.

КУШАІІЬЕ—страва, яда. КУШАТЬ-есьці.

ЛПНЕЙКА—лінейка.

ЛПНЕЙНЫЙ—лінейны.

ЛЙНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ

—лінейны карабель.

ЛЙНЙЯ—лінія.

, ВЫСТРЕЛА— лінія стрэлу.

ЛЙНЙЯ ОГНЯ — лінія агню.

ЛЙНЙЯ ПОЛЕТА ПУЛЙ —лінія лёту кулі.

ЛЙНЙЯ ПРЙЦЕЛЙВАНЙЯ--ЛІНІЯ прыцэльваньня.

ЛЙНЙЯ ФРОНТА—лінія фронту.

ЛЙПАліпа.

ЛЙСТ 1) БУМАГЙ — аркуш; 2) НА ДЕРЕВЕ— ліст.

ЛНСТ НАРЯДОВ—росьnie прызначэньняў.

ЛЙСТ 0 ПРЙПАСАХ харчовы росьпіс.

ЛйСТВЕННЫЙ ЛЕС — ліставы лес.

ЛйСТОВКА.—лістоўка.

ЛйСТОВОЙ — аркушовы, ліетавы.

ЛЙСЬЯ НОРА (в. ннж.)— лісіная нара.

ЛЙТЕЙНЫЙ—гісэрневы.

ЛЙТЕЙПЦІК — літэйшчык.

ЛЙТЕРАТОР—літаратар.

ЛЙТЕРАТУРА — літаратура.

ЛНТЕРАТУРНЫЙ—літаратурны.

ЛНТОЙ—літы.

ЛЙТОГРАФЙЯ камнядрук.

Лй' ’Р—літр.

ЛЙТЬ—ліць.

ЛЙХО—ліха.

ЛЙХОЙ-ліхі.

ЛЙХОРАДКА-трасца.

ЛЙЦЕВАЯ СТОРОНА — знадворны бок, правы бок.

ЛЙЦЕВОЙ СЧЕТ-асабовы рахунак.

ЛПЦЕМЕРЙЕ — хвальшывасьць.

ЛЙЦО—твар, асоба.

ЛЙЧНО—асабіста.

ЛЙЧНОСТЬ-асоба.

ЛЙЧЙНКА БОЕВАЯ — баявічок.

ЛЙЧНАЯ РАЗВЕДКА — асабістая выведка.

ЛЙЧНЫЙ аеабовы, асабісты.

ЛЙЧНЫЙ ЗНАК — аеабовы знак.

ЛПЧНЫЙ СОСТАВ—асабовы склад.

ЛЙШАЙ—лішай.

ЛІТШАТЬ,-ШЙТЬ—збаўляць, пазбаўляць, пазбавіць.

ЛЙШЕНЙЕ страта, пазбаўленьне.

ЛНШНЙІІ—лішні, непатрэбны.

ЛОБ—лоб.

ЛОБОВАЯ ЧАСТЬ ЛА-

ФЕТА — лобавая часьціна ляфэта.

ЛОВНТЬлавіць.

ЛОВКНЙ — спрытны, зручны.

ЛОВКОСТЬ — спрытнасьць, зручнасьць.

ЛОВЛЯ—ловы.

ЛОВУШКА—пастка. ЛОГЙКА—лёгіка ЛОГОВЙІЦЕ—логава. ЛОДКА—чайка.

ЛОЖА—ложа.

ЛОЖБННА—лагчына.

ЛОЖЕ РЕКЙ-рэчышча.

ЛОЖЕВОЕ КОЛЬЦО (стр.)—ложавае колца.

ЛОЖЕВОЙ -ложавы.

ЛОЖЕВЫЕ ГЛАЗКН (стр.)—ложавыя іпчыліны.

ЛОЖЕМЕНТ (в ннж.) акоп.

ЛОЖНТЬСЯ—класьціся.

ЛОЖКА—лыжка.

ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ-хвальшывая цэль.

ЛОЖНО—непраўдзіва.

ЛОЖНОСТЬ непраўдзівасьць.'

ЛОЖНЫІІ—непраўдзівы.

„ ОКОП — нібыакоп.

ЛОЖЬ—хлусьня.

100

ЛОЗУНГ—лёзунг. ЛОКАУТ-лёкаўт. ЛОКАТЬ—локаць. ЛОКОМОТЙВ — лёкаматыў.

ЛОМ—лом.

ЛОМОВНК—ламавік. ЛОМОВОЙ—ламавы. ЛОМОТА—ламота. ’ ЛОМОТЬ — скіба, луста, кавалак.

ЛОПАСТНЫЙ—лопасны. Л ОП АСТЬ —л о пас ь ць. ЛОПАТА — рыдлёўка, лапата.

ЛОПАТКА—лапатка. ЛОПНУТЬ—трэснуць. ЛОСК—глянец.

ЛОСКУТ—шматок. ЛОТЕРЕЯ—лятарэя. ЛОТОК (арт.)--латак. ЛОЦМАН (мор.)—лоцман. ЛОШАДЬ—конь. ЛОІЦЙНА—лагчына. ЛУВОК—лубок.

ЛУБОЧНЫЙ—тандатны.

ЛУГ—сенажаць, луг.

. ІІОЁМНЫЙ — іюплаў.

ЛУДЙТЬ—побяляць. ЛУЖА—лужа.

ЛУК—1) лук; 2) цыбуля. ЛУКА (у седла) — кульбака.

ЛУНА—месяц. ЛУНКА—ямка. ЛУННЫЙ—месячны.

ЛУІІА — люпа, павялічалыіае шкло.

ЛУЧ—прамень.

ЛУЧЕЙСПУСКАНЙЕ праменяваньне.

ЛУЧШЕ—лепш.

ЛУ ЧІІІЙЙ—лепшы. ЛЫЖЙ—лыжы. ЛЫЖНЙК—лыжнік.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ — лыжны спорт.

ЛЫСЫЙ—лысы. ЛЬГОТА—ільгота. ЛЬГОТПЫЙ—ільготны. ЛЬДЙНА—ільдзіна. ЛЮБЙТЕЛЬ—аматар. ЛЮБОЗйАТЕЛЬНЫЙ — дапытлівы.

ЛЮБОПЫТНЫЙ-цікавы ЛЮБОПЫТСТВО цікавасьць.

ЛЮВЕРСЫ (ав.) — люберсы.

ЛЮЕС—люас.

ЛЮЙЗЙТ (хнм.)—люізіс.

ЛІОЛЬКА (арт., стр.) — люлька.

ЛЮНЕТ (в.-пнж.)—люнэт.

ЛЯГАВАЯ СОБАКА — выжал

ЛЯГАТЬ,-СЯ — брыкаць,ЦЦа.

.'IЯГУШК А—жаба.

ЛЯМКА (арт.)—іплейка.

ЛЯL11K А—сьцягно.

м

МАВЗОЛ ЕЙ—маўзал ей.

МАГАЗЙН (стр.) — магазын.

„ ІІАТРОННЫЙ

—патронны магазын.

МАГАЗЙННАЯ КОРОБКА — магазынная каробка.

МАГАЗйШІЫЙ—магазынавы.

МАГНЕТІІЗЙРОВАТЬ — магнэтызаваць.

МАГНйТ-магнэс.

МАГНЙТНАЯ СТРЕЛКА

—магнэсавая стрэлка.

МАЗАТЬ—мазаць.

МАЗЙЛКА—квач.

МАЗЬ—мазь.

МАІІ—травень, май.

МАЙСКйЙ—майскі.

МАКСІІМАЛЬНЫЙ—найвялікшы.

М АКСЙМУ М —найбольш.

МАЛО—мала.

МАЛОВЕСНЫЙ — няважкі.

МАЛОДУІШІЕ — маладушнасьць.

МАЛОЗЕМЕЛЬЕ — малазямельле.

МАЛОЗЕМЕЛЫІЫЙ малазямельны.

МАЛОЗЦАЧАІЦНЙ -малазначны.

МАЛОНЗВЕСТНЫЙ — малавядомы.

МАЛОЙМУІЦЙЙ — нсзаможны.

МАЛОКРОВЙЕ — малакроўнасьць., МАЛ0ЛЕТНЙЙ — неда-

летак.

МАЛОЛЮДНО—нялюдна

МАЛО-ПО-МАЛУ — троху-па-троху.

МАЛОРОСЛЫН — нізкарослы.

МАЛОУПОТРЕБЙТЕЛЬНЫЙ—малаўжывальны

МАЛОЦЕННЫЙ — нізкацэнны, малацэнны.

МАЛОЧйСЛЕННЫМ — малы„лікам.

МАЛЫЙ—малы.

МАНДАТ—мандат.

МАНЕВР—манаўр.

МАНЕВРІІРОВАТЬ манэўраваць.

МАНЙПУЛЯЦЙЯ—ман 1пуляцыя.

МАНЙТЬ — вабіць, надзіць.

МАШІФЕСТ—ма н іфэст.

МАНЙФЕСТАЦЙЯ маніфэстацыя.

МАНЙЯ—манія,

МАНКЙРОВАТЬ — нядбала адносіцца.

102

МАНУФАКТУРА—мануфактура.

МАНУФАКТУРПЫЙ мануфактурны.

МАРГАНЦ—марганак.

МАРКА—марка. МАРКСйЗМ—м арксызм. МАРКСЙСТ—марксысты. МАРТ—сакавік.

МАРТОВСКЙЙ — сакавіковы.

МАРШ—марш.

МАРШНРОВАТЬ маршаваць.

МАРШРУТ—маршрут.

МАРШРУТ СЛЕДОВАНІІЯ — маршрут падарожжа.

MACK A—маска.

МАСКА-БРЕЗЕЙТ маска-бразэнт.

МАСКА-КОВРЙК — маска-гунька.

МАСКА-Х АЛАТ — маска халат.

МАСКЙРОВАЙЙЕ маскаваньне.

МАСКЙРОВАТЬ-СЯ — маскаваць-цца.

МАСКЙРОВОЧНЫЕ

СРЕДСТВА — сродкі для маскаваньня.

МАСЛО—масла.

МАСЛО BEPETEHUOEаліва верацённая.

М АСЛО РАСТНТЕЛ ЫІОЕ —алей.

МАССА—маса.

МАССЙВ — масыў.

МАССОВЫЙ ОГОНЬмасавы агонь.

М A GTE Р—м айста р.

МАСТЕРСКАЯ — майстэрня.

МАСТЕРСКАЯ ЗАКРОІIНАЯ—закройня.

МАСТЕРСКАЯ КУЗНЕЧНАЯ—кузьня.

МАСТЕРСКАЯ МАЛЯРНАЯ—малярня.

МАСТЕРСКАЯ САПОЖНАЯ — шавецкая майстарня.

МАСТЕРСКАЯ СЛЕСАРНАЯ—сьлясарня.

МАСТЕРСКАЯ ШВАЛЬIIА Я—швальня.

МАСТЕРСКАЯ ШОРНАЯ

—рымарня.

МАСТЬ (коня)—маеьць. МАСШТАБ—маштаб.

МАТЕРНАЛ—натарыял.

МАТЕРНАЛЙЗМ — матэрыялізм.

МАТЕРЙАЛЙСТ — матэрыялісты.

МАТЕРМАЛЬНАЯ

Ч АСТЬ —матарыяльна я часьць.

МАТЕРЙК—сухазем'е.

М АТЕРЙ Я —м а тзрыя.

МАТКА ЗАЖйМНАЯ — матка заціскпая.

МАТОВЫ Й—цьмяны.

МАТРАІI—матрас, сяньнік.

МАТРОС—матрос. МАХОВПЧЕК—махавічок МАЧТА—мачта.

МАШШІА—машыпа.

МАШШІАЛЬНО— машынальна.

МАІШШАЛЫІЫІІ — машынальны.

МАІШІНІКТ — машыністы.

МАШІЯШСТКА — машыністка.

МАШЯННЬШ — машынаны.

МАЯК—маяк.

М А ЯТН11К—маятн і к МГЛА—імгла

М ГII0BE I II I Е—і м і н ен і. 11 е М ГНОВЕ Н HO—у м о м ан т МЕБЕЛЬ—мабля.

МЕДНЦЙНА—мэдыцыііа. МЕДНЦННСКАЯ ПО-

МОІЦЬ—мэдыцынская дапамога.

МЕДНЦННСКНН ОСМОТР — мадыцынскі агляд.

МЕДПЦІІНСКІІІІ СОСТАВ — мадыцынскі СКЛНД.

МЕ ДЛ ЕН Н 0—л авол і, м a РУДна.

МЕДЛЕШІЫЙ — павольны, марудны.

МЕДЛйТЬ—марудзіць.

МЕДНАЯ ТРУБКА (стр.)

—мядзяная трубка.

М ЕДННК—катл яр.

МЕДНЫЙНАКОНЕЧНЙК (стр) — мядзяны наканечнік.

МЕДЬ —мсдзь.

МЕДЬ КРЛСНАЯ — тамбак.

МЕЖА—мяжа.

МЕЖДУПАРОДНЫЙ — міжпародны.

МЕЖДУ ТЕМ між тым, тым часам.

МЕЖЕВЛШІЕ—памер.

МЕЖЕВЛТЬ — рабіць памер.

МЕЖЕНЬ—межапіна.

МЕЛ—крэйда, (как краска)—мел.

МЕЛКЙЙ—дробны, мелкі

МЕЛКАЯ БУРЖУАЗЙЯ

—дробная буржуазія. МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЙ

—дробнабуржуазны.

МЕЛКАЯ МУШКА — малая мушка.

МЕЛОЧПАЯ ТОРГОВЛЯ —дробны гандаль.

МЕЛЬКАННЕ — мільганьнс.

МЕЛЬКПУТЬ — мільгнуць.

МЕЛ1ЛШК—млыпар.

МЕЛ ЬНЙЦА—млын.

МЕЛЬНЙЦА ВЕТРЯНАЯ —вятрак.

МЕЛЬХЙОР—мельхіор.

МЕЛЬХЙОРОВЫЙ мельхіоравы.

МЕНОВОЙ—мснавы.

МЕНЯТЬ—мяняць.

МЕРА— мара, мерка.

МЕРЫ ПООІЦРЕІШЯ — спосабы заахвочваньня.

М ЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТІІ спосабы перасьцярогі.

МЕРНН—конь.

МЕРПТЬ—мерыць.

МЕРОПРНЯТНЯ—захады МЕРТВЕЦ—мярцьвяк.

МЕРТВОЕ ПРОСТРАН-

СТВО—непаражальпая простора.

МЕРТВЫЙ—няжывы.

МЕСТЕЧКО—мястэчка.

МЕСТЕЧКОВЫЙ местачковы.

МЕСТН—мясьці.

МЕСТНОСТЬ — мясцовасьць.

МЕСТНОСТЬ ВОЛНІІСТАЯ — мясцовасьць хваляватая.

МЕСТНОСТЬ ГОРНСТАЯ — мясцовасьць гарыстая.

МЕСТНОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕННАЯ — мясцовасьць пе.расечаная.

МЕСТНОСТЬ РАВШІННАЯ — мясцовасьць раўнінавая

МЕСТНОСТЬ ХОЛМЙСТАЯ — мясцовасьць узгоркаватая, узгор'с.

МЕСТНЫП — мясцовы, тутэйпіы.

МЕСТО — месца, пасада (па службе).

МЕСТО ЗАКЛЮЧЕІШЯ

—месца заключэньня.

М ЕСТОЖЙТЕЛЬСТВО — месца жыцьця. ‘

М ЕСТЬ—помста.

МЕСЯЦ—месяц.

У1ЕСЯ ЧНЫ Й—месяч 11 ы.

М ЕТАЛ Л—мэталь.

МЕТАЛЛІІЧЕСКІШ—металёвы, металічны.

МЕТАЛЛУРГЙЯ — мэталюргія, гамарства.

МЕТАНЙЕ—кідапьне.

MET АЛЬНЫЙ—кідал ыіы

МЕТАЛЫЦЙК — кідальнік.

МЕТЕОРОЛОГЙЧЕСКЙЙ —мэтэоролёгічны.

МЕТЕОРОЛОГЙЯ — мэтэоролёгія.

МЕТЕЛЬ—мяцеліца, завея, завіруха.

МЕТІІТЬ (ставнть метку)

—значыць, таўраваць.

М ЕТНТЬ (прнцелнваться)

—цэліць.

МЕТКА—знак.

МЕТКЙЙ—трапны.

МЕТКАЯ СТРЕЛЬБА — трапная стральба.

МЕТКОСТЬ-трапнасыіь. МЕТОД—мэтад, спосаб. МЕТОДЙ К А—мэтодыка. МЕТОДНЧЕСКНЙ — мэтодычны.

МЕТР—мятр.

МЕТРЙЧЕСКПІІ — мэтрычны.

М EX AI 1ЙЗМ—мэхан ізм. MEXAH1IK—мэханік. МЕХАНЙЧЕСКАЯ ТЯГА —мэханічная цяга.

М Е X AI 1Й Ч ECK111 І—мэханічны.

МЕЧ-меч.

МЕШКАТЬ—бавіцца, марудзіць.

МЕШОК—мяшок.

МЕШОЧЕК—мяшочак. МЕІДАНЙЙ—мешчанін. МЙГ—міг, момант.

МЙЗЙНЕЦмезенец.

М ЙКРОСКОП—мікроско гі МЙКРОТЕЛЕФОП — мікротэлефон.

МІІКСТУРА—мікстура.

МйЛПТАРІІЗМ — мілітарызм.

М’,урДЙОНЕР — міліэр.

М П ЛЙ і ЦІЯ—м ілі цыя. МІІЛОСЕРДйЕ-літасьць МІ-ІЛЯ—міля.

МЙМЙКА—міміка.

МЙМЙЧЕСКЙЙ—мімічн ы МйМОХОДОМ — мімаходам.

МІШЕРАЛ—мінэрал. МЙННАТЮРА—міп'ятура МЙНА-міна.

МІІНЕР—мінёр.

МйТШРОВАНІІАЯ МЕСТНОСТЬ — заміпаванная мясцовасьць.

МЙНЙРОВАТЬ— заміноўваць.

МПІШМУМмінімум.

МПНІШАЛЬНО — наймепш, мінімальна.

МПНЙМАЛЬНОЕ КОЛІІЧЕСТВО — найменьшая колькасьць.

МЙННМАЛЬНЫЙ — найменшы, мінімальны.

МйНйСТЕРСТВО — міністэрства.

МІПШСТР—міністар.

ШІННЫЕ ЗАГРАЖДЕ-

ІШЯ—мінная загарода. ММННЫЙ—мінны. МЙНОМЕТ—м інам ёт. МПНОНОСЕЦ — мінаносец.

МЙНУТА — мінута, хвіліна.

МЙНУТНЫЙ—мінуткш.

МйР — 1) сьвет; 2) мір, пакой.

МЙРНОЕ ПОЛОЖЕНЙЕ— мірпы стан.

Мй Р0В033РЕН HE сьветапогляд.

МЙРОВОЙ—сусьветпы.

10C

МЙСКА—міска.

МЙССЙЯ—місія.

МНТЙНГ—мітынг.

М ЙШЕНЬ—мішэнь.

МНШЕНЬ В РОСТ ЧЕЛОВЕКА—мішэнь у рост чалавека.

МНШЕНЬ ГОЛОВНАЯ — мішзнь галаўная.

МЙШЕНЬ ГРЎДНАЯ — .мішэнь грудная.

МЙШЕНЬ ПОЯСНАЯ — мішэнь паясная.

МЙФ—міт.

М .’1А Д1ШІЙ—мал од і іі ы.

МЛАДШЙЙ НАЧАЛЬННК — малодшы пачальнік.

МНЙіЧЫЙ — зданьнёвы, уяўны.

МНОГО—многа, шмат.

МНОГОЗНАЧАІЦНЙ — многазначны.

МНОГОЗНАЧЙТЕЛЬНЫЙ—многазначны.

МНОГОСЕМЕЙНЫЙ — многасямейны.

МНОГОСЛОВЙЕ —многаслоўе.

МПОГОСЛОВНЫЙ—многаслоўны.

МНОГОЧЙСЛЕННО — у вялікім ліку, многалічна.

МНОГОЧЙСЛЕННЫЙ — многі, многалікі.

МНОЖЕСТВО—мноства. М0БШ1ЙЗАЦН0ННЫЙ

—мабілізацыііны.

МОБЙЛЙЗАЦЙОННЫЙ

ШКАФ — мабілізацыііная шафа.

МОБЙЛЙЗАЦЙЯ мабілізацыя.

МОБЙЛЙЗОВАТЬ — мабілізаваць.

МОГУІДЕСТВЕННЫЙ — магутны.

МОГУІЦЕСТВО — магутнасьць.

МОДЕЛЬ—мадаль.

МОДЕРАТОР (арт.)—модэратар.

МОЗГ—мазгі.

МОЗОЛЬ—мазоль.

МОЙКА—мыцьцё.

МОКРЕЦ — макрэц (хвароба).

МОКРОТА—харкавіньне. МОЛНЙЕНОСНЫЙ — бліскавічны.

МОЛНЙЯ—бліскавіца.

МОЛОДЕЦ—маладец. МОЛОТ—молат.

МОЛОТОК—малаток. МОЛЧА—моўчкі., МОЛЧАНЙЕ—маўчаныіе. МОЛЬ—моль.

МОМЕНТ—момант.

МОМЕНТАЛЫІО — у момант.

МОНАРХ—манарх.

МОНАРХЙЯ КОНСТЙТУЦНОННАЯ —манархія констытуцыйная.

МОНАРХЙЯ НЕОГРАНЙЧЕННАЯ — манархія неабмежаваная.

МОНЕТА—моната.

МОНОМЕТР — мономэтр, ціскамер.

МОНОІІОЛЙЗЙРОВАТЬ

—монополізаваць.

МОНОПОЛЙЯ — монополія.

МОНОІІОЛЬНЫЙ — моноПОЛЫІЫ.

МОНУМЕНТ—монумэнт.

МОРАЛЬ—мораль.

МОРАЛЬНЫЙ — моральны.

МОРАТОРЙУМ —мораторыум.

MOPE—мора.

MOPE ЗАЛЙВ — мора затока.

MOPE ОКРАПНІЮЕ—мора ўскрайнае.

MOPE ОТКРЫТОЕ—мора адкрытае.

MOPE ПРОХОДНОЕ — мора праходнае.

MOPE СРЕДЙЗЕМШ)Е— мора міжземнае.

МОРЕПЛАВАНЙЕ — мораплаўства.

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ-мораплаўца.

МОРПТЬ—марыць.

МОРСКНЕ КОМАНДНРЫ

—морскія камандзіры. МОРСКОЕ ВЕДОМСТВО

—морскае ведамства.

МОРСКОЙ БОЙ —морскі бой.

МОРТЙРА—мартыра.

МОРТНРКА—мартырка.

МОРЯК—марак.

MOOT—мост.

МОСТПК—мосыіік.

МОСТКН—кладкі.

МОСТНТЬ — брукаваць, масьціць.

МОСТОВАЯ брук.

МОТОЦШШЕТКА—матацыклет.

МОТОР—матор.

МОТПВ—матыў.

МОТМВ1ІРОВАНПЫЙ — угрунтаваны.

МОТНВНРОВАТЬ — грунтанаць.

МОТЫЛЬ (стр.)—матыль. МОХ—мох.

МОЧА—мачэ.

МОЧАЛО — мачульле, вехаць.

МОЧКА — мочка (у хо мута).

МОІЦЕНЙЕ —брукаваньне, маптчэныіе.

МОІЦЕНЫЙ—брукаваны, машчоны.

МОІЦНОСТЬ магутнасьць.

МОІЦІ11 >111—ма гутны.

МОІПЕННГІК—ашукапец МОІЦЬ—моц.

МРАК—цем радзь.

М Р A М 0 Р—мар му р.

МСТПТЕЛЬ—імсьлівец.

МСТНТЕЛЬНЫЙ — імсьлівы.

МУЖЕСТВЕННО — адважна.

МУЖЕСТВЕІІНЫЙ — адважны.

М УЖЕСТIЮ—а д вага. МУЖЧПНА—мужчына. МУЗЕЙ—музэй.

МУ ЗЫ К A—музыка.

МУЗЫКАЛЫІЫЙ музычны.

МУЗЫ КАНТ—музыка.

МУКА—мука. МУКА-мука. МУЛ—мул. МУНДЙР—мундзір. МУНДШТУК—мундштук МУДШТУЧЕШІЕ—мундштучаньне.

МУІІДШТУЧІІТЬ—мупдштучыць.

МУІЦШТУЧІІЫЙ — мундштучны.

МУШІЦННАЛНЗАЦШІ

і —муніцнпалізацыя.*

МУСКУЛ—мускул.

МУСОРНЫЙ ЯІЦІІК скрынка на сымецьцс. '

МУФТА (арт. стр.) — муфта.

МУЧЕННЕ — мучэньнс, мардаваньне.

МУШКА (стр.)—мушка.

МІЦЕННЕ—номста.

МЫС—мыс.

МЫСЛЕІШО—V думках.

МЬІСЛНТЬ — мысьліць, думаць.

МЫСЛЬ—думка.

МЫТЬЕ—мыцьцё.

МЫШЛЕНПЕ — мысьленьпе.

МЫШЬЯК—аршэпік.

МЯГКПЙ-мяккі.

МЯСО—мяса.

МЯСНОЙ—мясны.

МЯТЕЖ—мяцеж, бунт.

М ЯТЕЖННК — мяцежпік, бунтаўнік.

н

НАБЙВКА ЛЕНТ (магазннов)—набіўка тасям, (магазынаў).

НАБНРАТЬ—набіраць.

НАВЛІОДАТЕЛЬ — назіральнік.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ—назіральны пункт.

НАБЛЮДАТЬ—назіраць.

НАБЛЮДЕШІЕ — назіраньне.

НАБЛЮДЕНІІЕ ГА30ВОЕ — назіраньне за газамі.

ІІАБЛЮДЕШІЁ ЗА HE­BOM — назіраньне за небам.

НАВОЙКА—набоііка.

ПАБОЙНПК (арт.)пабойнік.

ІІАБОР — набор, складаныіе.

НАВОРПЦІЕ — пабіральнік, друкар.

НАБРАСЫВАТЬ.-СЯ— накідаць,-цца.

НАБРОСНТЬСЯ — накінуцца.

НАБРОСОК — зарыс, накідак.

НАБУХНУТЬ -набраклуць.

ПАІЖДЕШІЕ павядзеньне.

ПАВЕДЫВАТЬСЯ даведвацца.

HABE PH 0—н а п э ў 11 a.

НАВЕРСТАТЬ—нагнаць. НАВЁРТКА — навертка. НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ

—нагрудны рамень.

юе

НАВЕСНАЯ СТРЕЛЬБА

—крутаспадная стральба.

НАВЕРХУ—на версе.

НАВЕРХ—наверх. HAB ^С—паветка. HABET ЦАТЬ — наведвац-

ца.

НАВЗНЙЧЬ—ніц.

НАВЙГАЦЙЯ— навіга-

цыя.

НАВЙГАЦЙОННЫЙ — навігацыйны.

НАВЙНТОВАННЫЙ — нашрубаваны,

НАВЙНЧНВАТЬ—нашрубоўваць.

НАВОДНЕНЙЕ — разводзьдзе, паводка.

НАВОЗ—гной.

НАВОДЙТЬ — наводзіць.

НАВОДКА—наводка. НАВОДЧЙКнаводнік.

НАВОЛОЧКА ВЕРХНЯЯ

—пошыўка, навалачка.

НАВОЛОЧКА НЙЖНЯЯ

—насыпка.

НАВСКЙДКУ—паўскідку ЙАВСТРЕЧУ—наеустрэчу.

Н AB ЫК—нав ы чка.

НАВЯЗЫВАТЬ навяз-

ваць.

НАГАЙКA—н ага й ка.

НАГЙБАНЙЕ — нахіленьне.

НАГЙБАТЬ,-СЯ — нахіляць,-цца.

НАГЕЛЬ—нагель.

НАГЛОСТЬ — нагласьць.

НАГЛОТАТЬСЯ-наглы-

тацца.

11А ГЛ У ХО—н а глу ха. НАГЛЯДНО—навочна, наглядна.

НАГЛЯДНОСТЬ — навочнасьць, нагляднасьць.

НАГЛЯДНЫЙ—навочны, наглядны.

НАГНОЕНЙЕ — нагнаеньне.

НАГОВАРЙВАТЬ —намаўляць.

НАГОВОР—намова. НАГОЙ—нагі, голы. НАГОЛОДАТЬСЯ — нагаладавацца.

НАГОНЯТЬ—наганяць. НАГОРЬЕ—сугор'е. НАГОРНЫЙ—нагорны. НАГОТОВЕ— напагатово. йАГРАБйТЬ — нарабаваць, награбіць.

НАГРАДА—нагарода.

НАГРАЖДАТЬ — нагараджаць.

НАГРЕВАНІІЕ — награваньне.

НАГРЕВАТЬГРЕТЬ— награваць, пагрэць.

НАГРУБйТЬ-нагрубіяніць.

Н А ГРУ ДНЫЙ—нагрудн ы НАГРУДНЫЙ ЗНАК — нагрудны знак.

НАГРУЖАТЬ, НАГРУЗПТЬ—нагружаць, нагрузіць, накладаць, накласьці.

НАГРУЗКА нагрузка.

НАГРЯНУТЬ — набегчы, наскочыць.

ЙАДАВЛІІВАТЬ —націскаць.

11АДВАВКА наддатак. НАДБАВЛЯТЬ — наддаваць.

Н А ДВЙ Г AT Ь—н ас о v в а і і,ь 11АДГРОВНЫЙ хаўтурны.

НАДЕВАТЬ.-ДЕТЬ — надзяваць, надзець, апранаць.-нуць.

Н А ДЕЖДА—надзея.

НАДЕЖНО-пэўна.

■Н А ДЕЖНЫ Н—пэўны. НАДЕЛ—надзел.

НАДЕЛЕНЙЕ — надзяленьне.

НАДЕЯТЬСЯ—спадзявацца.

Н АДЗйРАТЕЛ Ь—нагляднік.

ПАДЗНРАТЬ—наглядаць НАДЗОР—нагляд.

НАДКОЖЙЦА — падскурка.

НАДЛЕЖATЬ належаць НАДЛЕЖА11(EE— належнае.

НАДЛЕЖйТналежыць. НАДЛОМ—налом.

НАДО—трэба.

НАДОБНО—патрзбна.

Н АДОБНОСТЬ—ііатрзба. Н А ДО Л ГО—на доў га. НАДОЕДАТЬ — дадзяваць, назаляць.

НАДОЕДЛПВЫЙ — дакучны.

ІіАДІПІСЬ — напіс, надпіс.

ІІАДРЕЗ—надрзз.

НАДРУБАТЬ падрубаць.

Н А ДРУ Б К А—надрубка. ПАДРУГАТЕЛЬСТВО — наруга.

НАДРЫВАТЬСЯ — надрывацца.

НАДСМОТРШІІК даглядач.

НАДСТРАІІВАТЬ — надбудоўваць.

НАДСТРОЙКА — надбудова.

IІА ДУ ЛЫШК -надульнік НАДУВАТЕЛЬСТВО ашуканства.

11А ЕДАТЬС Я ,-ЕСТЬСЯ— наядацца, наесьціся.

НА ЕЗДШІК—наезьнік. НАЕЗЖАТЬ-наяжджаць НАЕМШІК—найміт.

НАЕМНЫЙ—наняты. НАЁМ—наймы.

НАЖАТЬ — націснуць.

ІІАЖЙМ—націск. НАЗАДЙ—ззаду. НАЗВАНЙЕ—назва.

Н АЗВАННЫЙ — названы.

ПАЗЕМНАЯ РАЗВЕДКА —наземная выведка.

ПАЗНАЧАТЬ—назяачаць 11А ЗНАЧЕ Hl ІЕ — прызначэньне, назначэньне.

НАЗОЙЛПВО — назольна.

НАЗОЙЛЙВЫЙ — на-

ЗОЛЫІЫ.

ПАЗРЕВАНЙЕ — насыіяваньне.

ПАЗВАННЕ—назва, НАЗЫВАТЬ — называць. НАЙВОЛЕЕ — найбольш. НАЙЗНАНКУ — навыварат.

НАЙМЕНОВАНЙЕ— найменьне.

НАЙСКОСЬ—наўскось.

НАЙТЙ—знайсьці.

НАКАЗ—наказ.

НАКАЗАНЙЕ—кара.

НАКАЗЫВАТЬ,-ЗАТЬ караць, пакараць.

НАКАЗУЕМОСТЬ— карнасьць.

НАКАЗУЕМЫЙ — карпы.

НАКАЛЙВАНЙЕ СТВОЛА—распаленыіе рулі, ПАКАЛІІВАТЬ распаляць.

НАКАНУНЕ — напярададні.

НАКАПЛЙВАНЙЕ нампажэньне.

НАКАПЛЙВАТЬСЯ — намнажацца.

НАКАТНЙК—накатнік.

ІІАКЛА ДКА (дульная)— накладка дульная.

НАКЛАДНАЯ — накладная.

НАКЛАДНОЙ—накладны

ПАКЛАДЫВАШІЕ — накладаньнс.

НАКЛАДЫВАТЬ пакладаць.

НАК Л 0II—11 а х іл.

НАКЛОНЕШІЕ — нахіленьне.

НАКЛОНЙТЬ,-СЯ — нахіліць,-цца.

Н A К Л ОННЫЙ — н ахіл ен ы

НАКОВАЛЬНЯ — кавадла, кавадлачка.

ІІАКОНЕЧННК ЛЕНТЫ

—наканечнік тасьмы.

НАКОНЕЧННК—наканвчнік.

НАКОПЛЕНЙЕ — намнажэньне.

ІІАКОПЛЯТЬ.-СЯ— намнажаць,-цца.

ПАКРАСПТЬ — нафарбаваць, намаляваць.

ПАКРЕСТ—накрыж.

НАКЛАДАТЬ, НАЛОЖйТЬ — накладаць, накласьці.

Н А Л Е ВО—нал е в а.

НАЛЕГАТЬ, НАЛЕЧЬ'налягаць, налегчы.

НАЛЁТ—налёт.

НАЛЁТЧЙК—налётнік. НАЛЕТУ—улёт.

НАЛНВНАЯ ДЫРА(стр.) наліўная дзірка.

НАЛНВНОЙ ЭЛЕМЕНТ (св.)—наліўны элемэнт.

ЙДЛЙЧЦЕГЧНОСТЬ — наяўнасьць.

ПАЛЙЧНЫЙ СОСТАВ — наяўны склад.

ПАЛІІЧНЫЕ ДЕНЬГП— гатоўка.

НАЛОБНЙК—налобнік.

НАЛОЖЕНЙЕ ВЗЫСКАІІТІЯпакараньне.

НАЛОГ—падатак.

НАЛОГОВЫЙ — падатковы

Н АЛОЖНЫ Й 11Л АТЕЖ

—накладная плата.

НАМЁК—намёк.

НАМЕРЕВАТЬСЯ намервацца.

НАМЕРЕНЙЕ намер.

НАМЕРЗНУТЬ перамерзьці.

НАМЕСТШІК—намесьнік

НАМЕТНТЬ ЙУНКТ

УДАРА— вызначыць пункт удару.

НАМЕЧАТЬ.-ТЙТЬ значыць, вызначыць.

ЙАНЕСЕНЙЕ нанясеньне.

НАННМАТЬ.-НЯТЬ — наймаць,-няць.

НАНОС—напос.

НАОБОРОТ — наадварот. НАОТРЕЗ—н аадр зз,

НАПАДАТЬ нападвць, павапьвацца.

НАПАДЕПЙЕ—нанад.

НАПАЧКАТЬ напэцкаць.

НАІІЕРЕД—наперад.

НАПЕРЕКОР—напера ко і > ІІАІТЕЧАТАНЙЕ—надрукаваньне.

НАПЕЧАТАТЬ — надрукаваць.

ПАПНВАТЫ'Я-ППТЬСЯ

—напівацца, напіцца.

НАПЙЛОК-НАІІЙЛЬННК

 • —напілак, напільнік.

НАІШРАТЬ, ІІЕРЕТЬ — напіраць, наперці, націскаць, націснуць.

НАІШСАТЬ—напісаць.

НАПЛЫВАТЬ, НАПЛЫТЬ — наплываць, наплыць.

ІІАПЛЫВ—наплыў.

IIAII OB А Л—а дра зу.

ІШЮЛНЕНВЕ — напаўненьнс.

НАІЮЛНЯТЬ.-НІІТЬ — напаўняць, напоўніць.

НАПОМЙНАННЕ — напамінаньне.

ПАПОМШІАТЬ — папамінаць.

ІЕ\ПОРТЙТЬ—напсаваць ІІАПОР—напор.

ПАПРАВЛЕННЕ — кірунак.

НАПРАВЛЕННЕ OCH

КАНАЛА СТВОЛАкірунак восі куляходу рулі.

НАПРАВЛЯЮІЦАЯ

Ч АСТЬ—на кіравальная часьць.

І1АПРАВЛЯТЬ,-ВЙТЬ — накіроўваць, накіраваць.

НАТІРАВО—направа. ПАПРАСІЮ—дарма, дярэмня

НАПРАПШВАТЬСЯ — набівацца.

НАПРЙМЕР—напрыклад НАПРОЛЁТ—наскрозь.

НАПРОЛОМ — напралом. НАПРОТЙВ—супраць.

НАЦРЯГАТЬ, НАПРЯЧЬ — напруджваць, напружыць.

НАПРЯЖЕННОСТЬ

ОГНЯ — напруджанасьць агню.

Н All РЯМ ЙК — ,н аця н ьк і. IIА П У Г АІПІЫ 11—н а пал о-

ханы.

НАПУГАТЬ—напалохаць НАПУСКАТЬ, НАІІУ-

СТЙТЬ—напускаць, напусьціць,

НАПУСКНОЙ—напускны НАПУХНУТЬ — напухнуць.

НАРАВНЕ—пароўні. НАРЕЗ (стр.)—нараз, НАРЕЗАТЬ—нарэзаць.

НАРЕЗКА—нарззка.

НАРЕЗНОЙ—нарэзны. НАРКОЗ—наркоз. ІІАРКОТНЧЕСКІІЙ — наркатычны.

НАРОД—народ. ІТАР0ДНЫІ1—народны. НАРОДОНАСЕЛЕШІЕ — люднасьць.

НАРОЧНЫІІ—нііўмысны.

НАРУЖНАЯ ТРУБКА (стр.) — знадворная трубка.

НАРУЖНО—знадворку. HA ’УЖНОСуь—выгляд. НАРУЖНЫН—знадворны ПОСТ—знадворная варта.

НАРУШАТЬ УСЛОВІІЕ

—парушыць умову.

НАРУШЕІШЁ — ііарушэньне.

НАРУШНТЕЛЬ — парушальнік.

НАРЫ—нары, пол.

Н А РЫ В—на рыў.

НАРЫ ВІЮЙ,-ВЧ АТЫ Й— нарыўны.

НАРЯД (одежда) — убраньне.

НАРЯД (на службу)— прызначаньне.

НАРЯД ДНЕВНОЙ — прызначэньне дзаннае.

НАРЯД НОЧНОЙ— прызначаньне ночнае.

НАРЯД СУТОЧНЫЙ— прызначэньне сутачнае,

НАРЯДЙТЬВКАРАУЛпрызначыць у каравул.

НАСАДІІТЬ—насадзіць.

НАОАДКА—насадка.

НАСЕДАТЬ НА ВРАГАнаціскаць, насядаць на ворага.

НАСЕДАЮІЦЙЕ ЧАСТЙ —напорныя часьці.

НАСЕЛЕНйЕ — насельніцтва.

НАСЕЛЕННЫЙ — залюднены.

НАСЕЧКА—насечка.

НАСйЛйЕ—гвалт.

НАСЙЛЬНЙК — гвалтоўнік.

НАСйЛ ЬНО—гвалтам.

НАСЙЛЬСТВЕННЫЙ — гвалтоўны.

НАСКВОЗЬ—наскрозь.

НАСКОК—наскок. НАСКОРО—сьпвхам.

НАСКОЧЙТЬ—наскочыць НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ спадчыннасьць.

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ — спадчынны.

НАСЛЕДСТВО — спадчына.

II AC Л ОЕНЙ Е— н аслаеньне, напластаваныіе.

НА СМЕРТЬ—да сьмарці. НАСМОРК—катар.

НАСОС—помпа.

НАСПЕХ—сыіехам.

НАСТАВЛЕНЙЕ—настаўленьне.

НАСТЙГАТЬ, НАСТЙЧЬ

—наганяць, нагнаць.

НАСТЙЛАТЬ—насьцілаць.

НАСТЙЛКА — насьцілка.

НАСТЙЛЬНОСТЬ БОЯ— насьцільнасьць бою.

НАСТОЙЧйВО — упарта.

НАСТОЙЧЙВОСТЬ — упартасьць, неадступнасьць.

НАСТОРОЖЕ— наварце, настарожы: БЫТЬ HÄ СТОРОЖЕ — сьцерагчыся.

НАСТОЯТЕЛЬНО — пільна.

НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДЙМОСТЬ—пільная патрэба.

НАСТОЯІЦЙЙ — цяпврашні.

Н АСТРОЕН ЙЕ—настро й.

НАСТРАЙВАТЬ, ІІА-

СТРОІІТЬ—настройваць, настроіць.

НАСТУІІАТЕЛЬНАЯ ВОЙНА— наступальная вайна.

НАСТУПАТЕЛЫЮЕ ДВЙЖЕНЙЕ—наступальны рух.

НАСТУПАТЕЛЫІЫЕ ДЕЙСТВйЯ—наступальныя дзеяньні.

ПАСТУІІАТЕЛЫІЫЙ БОЙ—наступалыіы бой

НАСТУПАЮІЦАЯ ЧАСТЬ — часьць, якая наступае.

НАСТУПАЮІЦНН — які наступае.

НАСТУПАТЬ — наступаць.

НАСТУПЛЕНМЕ—наступленьне.

ПАСУШНАЯ НЕОБХОДЙМОСТЬ — пільная патрэба.

НАСЫПЬ—насып.

НАТАСКЙВАТЬ, НАТАІЦЙТЬ — нацягваць, нацягнуць.

НАТйСК (протнвннка)— націск.

НАТОІЦАК—нашча.

НАТРЕНйРОВАННЫ Й — натрэніраваны, памуштраваны.

НАТУ РАЛ ЫIЬШ — натуральны.

ПАТЯГЙВАТЬ, НАТЯНУТЬ — нацягваць, нацягнуць.

ПАТЯЖЕНЙЕ — нацяжаньне.

ПАТЯЖКА—нацяжка.

НАТЯЖІЮЙ B11HT — нацяжная шруба.

йАТЯЖНОЙ РЕМЕНЬ — нацяжны рамень.

НАТЯНУТЫЙ — нацягнены.

Н АУ Г А Д—і іаўздагад.

НАУГОЛЫШК (стр.) — навугольнік.

НАУГОЛЬНЫЙ — навугольны.

НАУСКЙВАТЬ—цкаваць.

НАУЧАТЬ.-ЧНТЬ — наўчаць, наўчыць.

Н АУ Ч НЫ Й—наву ковы. НАФТА ЛйН—нафтал і на, ІЙАУШНЙКЙнавушнікі. НАХАЛЬНЫЙ—пахабны. НАХАЛЬСТВО — нахаба. НАХОДЙТЬ,-СЯ знаходзіць,-цца.

НАХОДЧЙВОСТЬ цямкасьць.

НАХОДЧНВЫЙ—цямкі.

НАХОЖДЕШІЕ — знахаджэньне.

НАІЦЮНАЛЙЗАЦЙЯнацыяналізацыя.

ЙАЦЙОНАЛЙЗЙРОВАТЬ —нацыяналізаваць. •

НАЦЙОНАЛНСТ — нацыяналісты.

НАЦЙОНАЛЫЮСТЬ — нацыянальнасьць.

НАЦІЮНАЛЫІЫЙ— нацыянальны.

НАЦЕЛЙТЬ, СЯ — нацэліць,-цца.

НАЧАЛО—пачатак.

НАЧАЛЬНАЯОКОРООТЬ (стр.)—пачатковая скорасьць.

НАЧАЛЬНЙК ГАРНІІЗОНА — начальнік залогі.

lie

НАЧАЛЬНЙК ПОЛйТОТДЕЛА ДЙВЙЗЙЙ (начподнв) — начальнік палітаддзелу дывізіі (начподыў).

ПАЧАЛЬНПК СВЯЗН—J начальнік сувязі.

ПАЧАЛЬНЙК СПАБЖЕj ШІЯ —начальнік да। ставы.

ПАЧАЛЬНПК ШТАБА— начальнік штабу.

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕІІЙЕ—пачатковае навучаньне.

ПАЧАТЬ; -СЯ — пачаць,цца; распачаць,-цца.

ПАЧАЛЬОТВО — начальстна.

ПАЧЕРТАНЙЕ—нарыс.

НАЧЕРТНТЬ — парысаваць.

ПАЧЕСТЬ—налічыць. НАЧ ЕТ—налічка.

НАЧЙНАНЙЕ—пачын.

ІІАЧЙНАТЬ.-СЯ — пачынаць,-цца.

НАЧЙТАННЫЙ — начытаны.

НАШАТЫРЬ— нашатыр.

ПАШЕСТВЙЕ — наход, найсьце.

IIAIIIIIВКА—наш ы ўка. НАШЙВНОЙ—нашыты. НАІШІЛЬНЙК—нашыльНІК.

НАШЙЛЫІЫЙ КРІОК— нашыльны крук.

НАЯВУ—наяве.

НЕАККУРАТНО—неакуратна.

НЕАККУРАТНОСТЬ неакуратнасьць.

НЕАККУРАТНЫЙнеакуратны.

НЕБЕЗОПАСНЫЙ — небясьпачны.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ— няўд.зячны.

НЕБЛАГОІІАДЕЖНОСТЬ—няпэўнасьць.

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ —няпэўны.

НЕБЛАГОІІРІІЯТНЫЙ— непамысны.

НЕБЛАГОРАЗУМЙЕ — j неразважнасьць.

НЕБЛАГООКЛОНІІЫ ІI— няпрыхільны.

НЕБРЕЖНО—нядбала.

НЕБРЕЖНОСТЬ — нядбаласьць.

НЕВЕДЕННЕ — няведаньне.

НЕВЕЖЕСТВО — ііевуцтва.

НЕВЕЖЛйВЫЙ — недалікатны.

НЕВЕРйЕ—нявера.

■ НЕВЕРНЫІІ—нспраўдзі: вы, няпэўны.

НЕВЕРОЯІІЮ— нспраўдападобна.

j НЕВЕРОЯТНЫП —

I непраўдападобны, ■ недапушчальны.

НЕВНДАННЫЙ пябачаны.

НЕВНДйМЫЙ—нябачны.

ПЕВЙНОВНЫІІ — невінаваты.

НЕВМЕІІЯЕМОСТЬ — няпрытомнасьць.

ІІЕВМЕНЯЕМЫ Й — няпрытомны.

НЕВННМАТЕЛЬНО— няўважна.

НЕВННМАТЕЛЬНЫЙ — няўважны.

НЕВНЯТНО— нявыразна.

НЕВНЯТНЫЙ — нявыразны.

НЕВОЗМОЖНО — немагчыма.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ — немагчымасьць.

НЕВОЗМОЖНЫЙ — немагчымы.

НЕВОЛЯ—няволя.„

НЕВООБРАЗІІМЫЙ— невыабражалыш.

НЕВОСПРЙНМЧЙВОСТЬ —нячуласьць.

НЕВРЕДЙМЫЙ — непашкоджаны,,

НЕВРЕДНЫН — пяшкоД' ны.

НЕВРАСТЕНЙК — пэўрастанік.

НЕВРАСТЕНПЯ—нэўрастэнія

НЕВЫБРАСЫВАННЕ ГГІЛЬЗЫ—невыкіданьне ладунка.

НЕВЫГОДНЫЙ нявыгоднн.

НЕГАТЙВ—нэгатыў.

HE ГО ДНЫЙ—няго д н ы.

НЕГРАМОТНОСТЬ— няпісьменнасьць.

НЕГРАМОТНЫЙняпісьменны.

НЕДАЛЕКЙЙ—недалёкі HE Д АЛЬНОВЙ ДНЫЙ— недабачлівы.

НЕДЕЙСТВІІТЕЛЬЙОСТЬ—незапраўднасьць.

НЕДЕЛНМОСТЬ — непадзельнасьць.

НЕДЕЛйМЫЙ непадзельны.

НЕДЕЛЬНЫЙ—тыднёвы.

НЕДЕЛЯ—тыдзень.

НЕДЕЯТЕЛЬНО — нядзеііна.

НЕДЕЯТЕЛЬНЫЙнядзейны.

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВО — нязычлівасьць.

ІІЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ — нясумлепнасьць.

НЕДОВОЛЬ( JTBO — нездаволеньне.

НЕДОВЕС—недаважка.

НЕДОГАДЛЙВЫЙ— някемкі.

НЕДОЙМ КА—нядоі мка. НЕДОЛГЙЙ—нядоўгі.

НЕДОЛЕТ—недалёт.

НЕДОМОГАТЬ — нядужаць.

ПЕДОМОГАНЙЕ нядужасьць.

НЕДОРАЗУМЕНЙЕ — непаразуменьне.

11 ЕД( )СМ ОТ Р—нсдагляд.

ПЕДОСТАТОК — брак, недахват.

НЕДОСТАТОЧНЫЙ — нездавальняючы.

ПЕДОСТЙЖЙМОСТЬ — недасяжнасьць.

ПЕДОСТЙЖЙМЫЙ — недасяжны.

НЕДОСТОВЕРІІЫЙ — НЯПЭЎНЫ.

НЕДОСТУПНЫП УЧАСТОК — недастуйная дзялянка.

НЕДООУГ—брак часу. НЕДОСЯГАЕМЫЙ —' недасягалыш.

ПЕДОУЗДОК — кантар, аброць.

НЕДОУМЕШІЕ — неўразуменьне.

11Е ДОЧ ЕТ—н еда л і к.

НЕЕСТЕСТВЕННОСТЬ — ненатуральнасьць.

НЕЕСТЕСТВ Е1II1Ы І І — ненатуральны.

НЕЖДАННЫЙ — нечаканы.

НЕЖЕЛАНЙЕ — нежаданьне.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙнежаданы.

НЕЗАВЙСІШОСТЬ-

незалежнасьць.

НЕЗАВІІСНМЫЙ — незалежны.

НЕЗАМЕДЛІІТЕЛЫЮ — безадкладу.

ІІЕЗАМЕПНМЫЙ —незаменны.

НЕЗАМЕТНО — нябачна. НЕЗАМЕТНЫЙ —няпрыметны.

НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ— незаслужаны.

НЕЗДОРОВЫЙ — нездаровы.

I НЕЗДОРОВЬЕ — нездаpove.

НЕЗЙАКОМЫІІ — незпаёмы.

, НЕЗНАНHE— няведаньне

I НЕЗНАЧЙТЕЛЫІЬШ — нязначны.

НЕНЗБЕЖНОСТЬ — няўхільпасьць.

НЕйЗВЕСТНЫЙ — невядомк.

ПЕйЗМЕННЫЙ—нязьменны.

НЕЙМУІЦІІЙ — незаможны.

ІІЕНСКРЕННШІ — няшчыры.

НЕЙСКУСНЫЙ—неспрактыкаваны.

НЕЙСІТОЛНЕНЙЕ— невыкананьне.

ПЕІІСІГОЛПНМЫЙ невыканальны.

НЕЙСПРАВІШОСТЬнепапраўнасьць.

НЕЙСПРАВЙМЫЙ— нспапраўны.

ПЕЙСПРАВНОСТЬ — няспраўнасьць.

ВЕЙСІІРАВНЫЙ — няспраўны.

НЕЙСПЫТАННЫЙ — ■ нявыпрабаваны.

НЕйСЧйСЛНМЫЙ нязьлічоны.

НЕЙТРАЛйТЕТ—нэўтралітэт.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ—нэўтральны „

НЕКОТОРЫЙ—некаторы. НЕКСТАТЙ—не да рачы НЕКТО—нехта, хтось.

НЕЛОВКЙЙ — нязручны.

НЕЛОВКОСТЬ — нязручнасьць.

НЕЛЬЗЯ—нельга.

НЕМЕДЛЕНІЮ—заразжа.

НЕМЙНУЕМЫЙ — пямі-

ІіуЧЫ;

НЕМОЙ—нямы.

НЕМОТА—немасьць.

НЕМЫСЛЙМЫЙ — няўяўны.

НЕНАДЕЖНО—няпэўна. НЕНАДЕЖНЫЙ — ня1І8ўнЫ.

НЕНАДОЛГОненадоўга

120

НЕНАКАЗЖШ’ТЬбяскарнасьць.

НЕНАКАЗУЕМЫЙ— бяскарны.

НЕІІАМЕРЕШЮ — бсз замару.

ПЕНАРУШЙМО — непаруіпна.

НЕПАРУШЙМЫІІ — непарушны.

НЕНАСТЬЕ—нягода.

НЕОБДУМАННОСТЬ — неабдуманасьць.

ЙЕОБДУМАНПЬТЙ — неабдуманы.

НЕОБОСНОВАННЫЙ — неўгрунтаваны.

йеобрАзоваыный—

неадукаваны.

НЕОБХОДЙМОСТЬ — неабходнасьць,патрэба.

НЕОБХОДІІМЫЙ — неабходны, патрэбнм.

НЕОБ'ЯСІШМЫЙ — неаб'ясыіяльны.

НЕОБЫКНОВЕІШО — нязвычайа.

НЕОБЫКНОВЕННЫІІ — нязвычайны.

ІІЕОБЯЗ АТЕЛ ЬН Ы11 — неабавязковы.

НЕОГРАНІІЧЕЙНЫЙ — неабмежаваны.

НЕОДНОКРАНО — неаднакраць.

НЕОДОБРЕНЙЕ — няўхвала.

ПЕОЖЙДАННО-нечака-' ЙЕОФЙЦЙАЛЬНЫЙ -

на, неспадзявана.

НЕОЖПДАННЫЙ ОБ| СТРЕЛ—неспадзяваны абстрэл.

ІІЕОПАСНЫІІ — бязьпечі ны.

11ЕОІ1РЕДЕЛЕННОСТЬ—неазначанасьць.

ШДШРЕДЕЛЕШІЫЙ — неазначаны.

IIEO11РЯТНЫ Й—нсахайны.

БЕОПЫТНОСТЬ — неспрактыкаванасьць.

11EO111 >ГГ 11Ы ІІ—нес п рактыкаваны.

НЕОСМОТРНТЕЛЬНО — нсабачліва.

НЕОСНОВАТЕЛЫІО — без падставы.

ПЕОСТОРОЖНОСТЬ — неасьцярожнасьць.

НЕОСТОРОЖНЫЙ — неасьцярожны.

ІІЕОТВРАТНМЫЙ — неадхільны.

НЕОТЛОЖНЫЙ — неадкладны

НЕОТЛУЧНО — без адлучкі.

НЕОТРАЖЕШІЕ (стр.)— неадбіваньне.

ПЕОТСТУПНО — неадступна.

ПЕОТСТУПНЫЙ — неадступвы.

неофіцыяльны.

НЕПЛАТЕЖ—няплата. НЕПОБЕДІІМЫЙ непераможны, непабядзімы.

НЕПОВННОВЕІШЕ няслуханьне.

ІІЕПОВННУЮПЦПІСЯняслухняны.

НЕІІОДВЙЖНАЯ ЦЕЛЬ

—нярухомая цэль.

ПЕПОДВЙЖНОЕ ОХРАНЕНЙЕ — нярухомае вартаваньне.

НЕГЮДВЙЖНЫН—нярухомы.

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ—шнадроблены.

НЕПОДКУПНЫЙ — пепадкупны.

НЕПОДСТУПНЫЙ— непадступны.

НЕП03В0ЛІІТЕЛЫ1ЫЙ

—недазволены.

НЕПОДСУДНОСТЬ — непадсуднасьць.

ПЕПОКОЛЕБЙМЫІІ — нязрушны.

НЕПОЛНОТА — непаўната.

НЕПОЛНЫМ РЯД — няпоуны рад.

НЕПОГіРАВЙМЫПнепапраўны.

ПЕПОРАЖАЕМОЕ IIРОСТРАШ 'ТВО — непаражальная прастора.

НЕПОСЛУШАНЙЕ няпослух.

НЕІЮСЛУШНЫЙ няслухняны.

НЕІІОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ— непаступовасьць.

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ—непаступовы.

НЕПОСРЕДСТВЕННО— пепасрздна.

НЕНОСРЕДСТВЕННОЕ СОДЕЙСТВЙЕ — ненасрадная данамога.

НЕПОСРЕДСТВЕПНЫЁ НАЧАЛЬНЙК —непасрадны начальнік.

НЕПОСТОЯННЫЙ— нясталы.

НЕІТРАВЙЛЬНО—няправільна.

НЕПРАВЙЛЬНЫЙ — няправільны.

HE П РЕДВйДЕННЫЙ — непрадбачаны.

НЕПРЕКЛОННЫЙ — нязломны.

НЕПРЕМЕННО—капвчпа.

НЕПРЕМЕНН Ы Й—канечны.

ПЕНРЕРЫВНО — бязупынна, неперарыўна.

НЕПРЕРЫВНОЕ НАБЛЮДЕНйЕ—бязупыннае назіраньне.

1   99

НЕПРЕРЫВНОСТЬ бязупыннасьць

НЕПРйВЫЧНЫЙ — нязвычны.

НЕ1ІРЙКОСНОВЕННОЕ Л й I [О—недатыкальная асоба.

НЕПРЙКОСНОВЕН-

НОСТЬ — недатыка.іьнасьць.

НЕПРйКОСНОВЕННЫЙ недатыкальны.

ПЕПРйКОСНОВЕШІЫЙ ЗАПАС — непарушпы запас.

НЕПРйСТУПНЫЙ— няпрыстушш.

НЕПРйЯЗНЕННЫЙ — няпрыязпы.

1ІЕІІРЙЯТЕЛ Ь—няпрыяцель, вораг.

НЕІІРЙЯТЕЛЬСКЙЙ— няпрыяцельскі, ворагаў, варожы.

ІІЕПРЙЯТНОСТЬ няпрыемпасьць.

ПЕПРЙЯТНЫЙ— няпрыемны.

НЕПРОДОЛЖЙТЕЛЬНЫЙ—кароткі.

НЕПРОХОДЙМЫІІ — непраходны.

ПЕПРОЧНО—пятрывала, цястала.

НЕРАВЕНСТВО — няроўнасьць.

НЕРАДЕНЙЕ — нядбальства.

НЕРАДЙВО—нядбала. НЕРАДЙВЫЙ—нядбалы. НЕРАЗРЕШЙМЫЙ неразьвязальны.

НЕРВ—нэрв.

НЕРВНЫІІ—нэрвовы.

НЕРЕПШТЕЛЬНЫЙ — нерашучы.

НЕРОВНОСТЬ — няроўнасьць.

НЕРЯШЛЙВЫН — неахайны.

НЕСВОЕВРЕМ EH HO—н я ў свой час.

НЁСВОЕВРЕМЕННЫЙ — несваячасны.

НЕСЛЫШНЫЙ — нячутны.

НЕСМЕТНЫЙ — нязьлічоны.

НЕСОВМЕСТЙМЫН — нясумяпічальны.

НЕСОГЛАСй Е—нязгода. НЕСОГЛАСНЫЙ — нязгодны.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНЬШ — незаможны.

НЕСООТВЕТСТВЕННЫІІ —неадпаведны.

НЕСПОКОЙНЫЙ—неспакойны. ..

НЕСПОКОЙОТВЙЕ— неспакой.

НЕСПОСОБНЫй — няздольны, няздатны.

НЕСПРАВЕДЛЙВО — несправядліва.

ЙЕСПРАВЕДЛПВОСТЬнесправядлівасьць, крыўда.

НЕСТОЙКЙЙ—хісткі.

НЕСТРОЙНЫЙ— нястройны.

НЕСЧАСТйЕ — няшчасьце.

НЕТОЧНЫЙ — недакладны.

НЕТРЕЗВЫІІ ВІІД нецьвярозы від.

НЕУДАЧА—няўдача.

НЕУДАЧНЫЙ—няўдалы НЕУДОБНЫЙ — нявыгодны, нязручнн.

ІІЕУДОБСТВО —нявыгода, нязручнасьць.

НЕУД0ВЛЕТВОРЕННЕ нездавальнаньне.

НЕУДОВЛЕТВОРНТЕЛЬНО — нездавальняюча.

НЕУДОВЛЕТВОРНТЕЛЬНЫЙ—нездавальняючы.

НЕУДОВОЛЬСТВНЕ — незадаволенасьць.

ІІЕУКЛОННЫЙ — няўХІЛЫІЫ.

НЕУМЕСТНО —не да рэчы.

НЕУМЕСТНЫЙ — недарзчны.

НЕУМЫШЛЕННЫЙ —

I ненаўмысны.

123

НЕУРОЧНЫП няўчас-I ны.

НЕУСЕРДНЫЙ нестаранны.

ПЕУСТАННЫЙ — бязустанны.

НЕУСТОЙЧйВОСТЬ хісткасьць, нясталасьць.

НЕУСТРАШЙМОСТЬ бязбоязнасьць.

ЙЕУТОМЙМЫЙ —няўтомны.

НЕУЯЗВЙМЫЙ—непаражальны.

ЙЕФТЬ—нафта.

МЕЦЕЛЕС00БРАЗН0нямэтазгодна.

Н ЕЧАЯННЫЙ ВЫСТРЕЛ

—ненаўмысны стрэл. НЕЧЕТКЙЙ—1) нявыраз-

НЫ, 2) нячытзлыш. ПЕЧйСТОТА—бруд. ПЕЧЙСТЫЙ—брудны. НЕЯВКА— незьяўленьнс. НЙВЕЛЛЙРОВАТЬ — нівэліраваць.

НЙЖЕ—ніжэй^ ШГЖЕОЗІІАЧЕННЫЙ— піжэйазначаны.

ЙЙЖЕІЮДПЙСАВШЙЙСЯ—ніжэйпадшсаны.

ІІйЖЕПРМВЕДЕННЫЙніжэйпаказаны.

НЙЖЕСКАЗАІШЫЙ — ніжэйказаны.

124

ННЖЕУПОЫЯНУТЬШніжэйпамянёны ніжэйспомнены.

I НЙЖНЕЕ ОКНО (стр.)— ніжняе акно.

і ЙЙЖНЙЙ СПУСК (стр.) —ніжні спуск.

I НЙЗ—ніз, дол.

ЙЙЗКЙЙ—нізкі.

ЙЙЗМЕЙЙОСТЬ—нізіна.

НЙЗМЕННЬІЙ — нізінны, нізкі.

НЙЗОВЬЕ—пізавіна.

ЙЙКАК—ніяк.

1ШКАКОЙ— ніякі ІІЙККЕЛЬ—нікель.

ІІЙККЕЛЛЙРОВАНЙЫЙ

—нікеляваны.

НЙСХОДЯІДЙІІ УГОЛ— зьбежпы вугал.

ІІЙТЕВЙДНЫЙ ніткаваты.

; НІІША—ніша.

ІЮВАТОР—наватар.

ЙОВОБРАНЕЦ—навабранец, ракрут.

: НОВОВВЕДЕНЙЕ — навіна.

НОГА—нага.

I НОЖЙК—нож, ножык. НОЖНЙЦЫ—нажніцы.

■ ЙОМЕНКЛАТУРА — помэнклятура.

1IOMEP—нумар.

ЙОМШІАЛЬНЫЙ—памінальны.

НОШІУС (арт.) поніус. ЙОРА—нара.

НОРМА—норма.

НОРМЛЛЬНЫЙ-звычаііны.

HOC—(ав. мор.)—нос. ІЮСНЛКІІ—насілкі. НОСКІІ — шкарпэткі. НОСОВОЙ—насавы. НОСОВОЙ ІІЛАТОК — насатка.

НОТА—нота.

ІЮТАЦНЯ — вымова, нагонка.

НОЧЛЕГ—начлег.

НОЧНОЙ—ночны, начны. НОЧЬ—ноч.

НОЧЬЮ—ноччу.

; НОША-ноша.

і ІІОЯБРЬ—лістапад.

' ПРАВСТВЕШЮСТЬ мараль.

ПРАВСТВЕННЫЙ — маральны.

НУЖДА—патрэба.

. НУЛЕВОЙ—пулявы.

НУМЕРАІЦІЯ — нумара цыя.

НУМЕРОВІЦНК — нумаравальнік.

НЫНЕШНЙЙ — цяпврашні.

НЫРЯТЬ—ныраць.

НЮАНС—адценьне.

ОБВАЛ—абвал.

ОБВАЛПВАТЬ,-СЯ — абвальваць,-цца.

ОБВЕДЕНМЕ — абвядзеньне, агароджваньне

ОБВЕРТЫВАТЬ—абгортваць, абкручваць.

ОБВЕС—абважваньнс.

ОБВКВАТЬ — абвіваць, абвінаць.

ОБВЯНЕНПЕ—абвіпавачваньне.

ОБВІШНТЕЛЬ — абвінавальнік.

ОБВІІННТЕЛЬНЫЙ — абвінавальны.

ОБВНННТЕЛЬНЫН AKT —абвінавальны акт.

ОБВННЯЕМЫЙ — падвіноўны.

ОБВЙНЯТЬ — абвінавачваць.

! ОБВОДНТЬ—абвадзіць. ОБВЕСТЬ—абвясьці. ОБВОЛАКПВАТЬ —абвалакваць.

ОБВОРОВЫВАТЬ,-РОВАТЬ — абкрадаць,красьці.

; ОБВЯЗКА—абвя:жа.

ОБВЯЗЫВАТЬ — абвязваць.

( ОБПШАТЬ, ОБОГНУТЬ —абгінаць, абагнуць.

ОБГОНЯТЬ—абганяць.

I ОБДЕЛКА—абрабленьне.

ОБДЕЛЫВАТЬ,-ЛАТЬ— абрабляць,-біць.

ОБДУМАННО—абдумана, абмеркавана.

ОБДУМАННОСТЬ абдуманасьць, абмеркаванасьць.

ОБДУМАННЫЙ — абдуманы, абыеркаваны.

ОБДУМЫВАТЬ,-АТЬ — абдумваць,-аць абмяркоўваць,-аць.

ОБЕГАТЬ— абягаць.

ОБЕД—абед.

ОБЕДЕННАЯ ЗАКЛАДі КА — абедзенная закладка.

ОБ'ЕДЙНЕНЙЕ —'аб‘яднаньне.

ОБ‘ЕДШІЯТЬ,-СЯ — яднаць,-цца.

ОБ'ЕДКЯ—недаедкі.

ОБ‘ЕКТЙВ (арт.) — об‘ектыў.

ОБ‘ЕМ—аб‘вм.

ОБ'ЕМйСТЫЙ—вмістн. і

ОБ'ЕЗД -аб'езд.

ОБ‘ЕЗЖАТЬ,-ЕХАТЬ — аб‘яжджаць,-ехаць.

ОБЕЗОПАСЙТЬ—зрабіць і бясыіечным.

ОБЕЗОРУЖЙТЬ,РУЖйj ВАТЬ — абязброіць, і абязбройваць.

ОБЕЗОРУЖЕНЙЕ—абязI бройваньне.

126

0БЕ30РУЖЕННЫЙ абязброены.

ОБ ЕРЕГАТЬ,-(’ Я -берагчы, берагчыся.

ОБ ЕР ЕЧ Ь,-Ч Ь(' Я—аба раніць.-цца.

ОБЕСПЕЧЕІІЙЕ—забясьпека, забесыіячэньне.

ОБЕСПЕЧЙТЬ 1IEPEПРАВУ—забясьпвчыць

пераправу.

ОБЕСПЕЧЕНПЫЙ

забясыіечаны.

ОБЕССІІЛЕІШЕ—зьнясіленьне.

ОБЕССНЛЕННЫЙ — зьнясілены.

ОБЕССЯЛЙТЬ — зьнясіліць.

ОБЕССНЛЕТЬ — зьнясіліцца.

ОБЕСЦЕННВАТЬ — абясцэньваць.

ОБЕСЦЕШІТЬ абясцэніць.

ОБЕІДАІШЕ—абяцаньне. ОБЕІДАТЬ—аб я цаць.

ОБЖАЛОВАШІЕ — абскарджаньне.

ОБЖАЛОВАТЬ — абскардзіць.

ОБЖНМ (стр.)—прыціск. 0Б30Р—агляд.

ОБЗЙРАТЬ, ОБОЗРЕТЬ

—аглядаць, аглядзець. 0Б30Р МЕСТНОСТЙ— агляд мясццвасьці.

ОВІІВАТЬ.-ВйТЬ аббіваць,-біць.

ОВНВКЛ—аббіўка.

ОБЙДА—крыўда.

ОБЙДЧЙ К—крыў дзіцсл ь.

ОБІІ X 0 Д—ужытак.

ОБКАПЫВАТЬ — абкапваць.

ОБКОПАТЬ—абкапаць.

ОБКЛЛДЫВАТЬ, ОБЛОЖНТЬ — абкладаць, абкласьці.

ОБКЛАДЫВАТЬ ДЕРНОМ—а бдзярноў ваць.

ОБКЛАДЬІВАТЬ KAMBEM — абмуроўваць.

ОБКРАДЫВАТЬ, ОБКРАСТЬ — абкрадаць, абкрасьці.

ОБ Л A В A—а бл ава.

ОБЛАДАНЙЕ — уладаньне.

ОБЛАДАТЬ — ва.іадаць, уладаць.

ОБЛАКО ГАЗА.(хнм.)— хмара газу.

ОБЛАСТЬ—краіі, краіна, вобласьць.

ОБЛАСТЬ ЗНАНЙЯ галіна веды.

0 Б Л А Ч НI >111—х м арп ы.

ОБЛЕГЧАТЬ.-ЧЙТЬ — ігалягчаць, палегчыць.

ОБЛЕГЧАТЬСЯгЧНТЬСЯ — аблягчацца, аблягчыцца.

ОБЛЕГЧЁННОЙ РЫСЬЮ —палвгчанай рысьсю.

ОБ ЛIIЧ ЕСКЙІ І—ускос н ы ОБЛЙЧЕСКОЕ ДВЙЖЕ-

НЙЕ—ускосны рух.

ОБЛОЖЕНЙЕ — аблога (войск).

ОБЛОЖЕНІІЕ ПАЛОГАМй—ападаткаваньне.

ОБЛОЖКА—вокладка. ОБМАН—ашуканства. ОБМАНЧЙВ0—падманна ОБМАНІЦЙК—ашуканец. ОБМЕЛЕТЬ—абмялець. ОБМЕН—абмен, мена.

ОБМЕНЙВАТЬ, UBMEНЯТЬ — абменьваць, абмяняць.

ОБМЕР—абмер; недамер.

ОБМОРОК — вобмарак, абамленьне.

ОБМОРОЧНОЕ СОСТОЯНЙЕ—няпрытомнасьць.

ОБМОТКЙ—абмоткі.

ОБМУНДЙРОВАНЙЕ — абмундзіраваньне.

ОБНАДЕЖЙВАТЬ — абнадзейваць.

ОБНАЖАТЬ, ОБНАЖЙТЬ (фронт)—адкрываць, адкрыць.

ОБІІДЖНТЬ оружне— агаліць зброю.

ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖНЕ—голая зброя.

ОБНАРОДОВАННЕ — агалашэньне.

ОБНАРУЖЕНІІЕ—выява

ОБНАРУЖЙВАТЬ,ЖЙТЬ — выяўляць,віць.

ОБНАРУЖЙТЬ ПРОТЙВНІІКА—выявіць супраціўніка

ОБІІОВЛЕПЙЕ — аднаўланьне.

ОБОБІЦЕНйЕ — абагульненьне.

ОБОГРЕВАНЙЕ — аграваньнс.

ОБОД—вобад.

ОБОДОВЫЙ РЕМЕІІЬ— абадовы рамень.

ОБОДРЯТЬ.-РЙТЬ — бодрыць, падбодрыць.

ОБОЖДАТЬ—пачакаць. 0Б03—абоз.

ОБОЗНАЧАТЬ — абазначаць, зазначаць.

0Б03НАЧЕНЙЕ—абазпачэньне, зазначакьне.

0Б03Н0Е ДОВОЛЬСТВЙЕ — абознае забссьпячэньпе.

0Б03НЫЙ—абозны.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ — аглядальнік.

0Б03РЕННЕ—агляд.

ОБОЙМА (стр.)—абойма.

ОБОЛОЧКА—абалонка.

ОБОРОНА—абарона.

ОБОРОШІТЕЛЬНАЯ 110ЛОСА — абаронная палоса.

128

ОБОРрНЙТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВЙЯ ПЕХОТЫ —абаронныя дзеяньні пяхоты.

ОБОРрНйТЕЛЬНЫЙ БОй—абаронны бой.

ОБОРОНйТЕЛЬНЫЕ БЛЙНДАЖЙ (в. ннж.) —абаронныя бліндажы.

ОБОРОНЙТЕЛЬНЫЙ — абаронны.

ОБОРОНЯЮІЦЙЙСЯ ПРОТЙВІІЙК — супраціўнік, які абаранясцца

ОБОРОТ—зварот.

ОБОРОТНЫЙ—зваротпы; адваротны

ОБОРУДОВАНЙЕОКОІІА (в. пнж.)—абсталяваньне акопа.

ОБОРУДОВАНЙЕ ЛАГЕРЯ — абсталяваньнс лягера.

ОБОРУДОВАІШЕ ПОЗІЬ ЦйЙ (в. ннж.) — абсталяваньне пазыцый.

ОБОСНОВАНЙЕ —угрунтаваньне.

ОБОІОДНЫЙ—узаем н u.

ОБРАБАТЫВАТЬ — абрабляць.

ОБРАБОТКА — абраблені.не, апрацоўка.

ОБРАЗ ЖЙЗНІІ—спосаб жыцьця.

ОБРАЗЕЦ—узор.

0Г>РАЗЕЦ ФОРМЫ ДО11УСКA — узор формы допуску.

0БРА30ВАННЕ адукацыя, асьвета.

ОБРАЗОВЫВАТЬ, ОБРАЗОВАТЬ — утвараць, утварыць.

0БРАЗЦ0ВЫЙ —узорны, прыкладны.

ОБРАТІ1ТЬ,-СЯ — зьвярнуць,-цца.

ОБРАТНТЬ ВНІШАШІЕ — заўважыць, зьвярлуць увагу.

ОБРАТПТЬСЯ В БЕГСТВО—кіну.цца наўцекі.

ОБРАТНЬІЙ—узваротны; адваротны.

ОБРАТНЫЙ СКАТ В03ВЫШЕННОСТЙ тыльны схіл узвышша.

ОБРАІЦЕННЕ—1)абарот, абарочвавьне, 2) абхаджаньне, 3) адозва, 4) зварот (да каго небудзь).

ОБРЕЗ (верхннй) (стр.)— абрэз (верхні).

ОБРЕЗ ДУЛЬЦА ГНЛЬЗЫ (стр.)—абрэз дульца ладунку.

ОБРЕМЕНЕНЙЕ — абцяжэньне.

ОБРЕМЕНЯТЬ — абцяжваць.

ОБ РНСОВЫВАТЬ.-ВАТ Ь

—абрысоўваць.-ваць.

ОБРОК—чынпь падатак. ОБРУБАТЬ—абсякаць. ОТРУБОК — цурбалак, уцінак.

ОБРУЧ—абруч.

ОБРУШІІВАТЬС'Я — абрушвацца.

ОБРУШПТЬСЯ — абрупшцца.

ОБРЫВ—абрыў.

ОБСЛЕДОВАНІІЕ—абсьледаваньне.

ОБСЛУЖНВАННЕ — абелугоўваньне.

ОБСТАНОВКА — абстаноўка.

ОБСТОЯТЕЛЫІЫЙ — дакладны, грунтоўны.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО — акалічнасьць.

ОБСТРЕЛ—абстрэл.

ОБСТРЕЛВВАННЕ — аботрэльваньне.

ОБСТУПАТЬ, ОВСТУШІТЬ — абступацв, абступіць.

ОБСУЖДЕННЕ — абмсркаваньне.

ОБТНРАТЬ, ОБТЕРЕТЬ

—абціраць, абцерці.

ОБТЮРАТОР (арт., етр.) —обцюратар.

ОБТЮРАЦНЯ (арт., стр.) —обцюрацыя.

ОБУВЬ—абутак.

ОБУСЛОВЛНВАТЬ-абумоўліваць.

ОБУХ—абух.

ОБУЧАЁМЫЙ—вучань.

ОБУЧАТЬ, ОБУЧЙТЬ— навучаць, навучыць.

ОБУ ЧАЮІЦЙЙ—настаўнік, інструктар.

ОБУЧЕНЙЕ—навучаньне ОБХВАТ—абхват.

ОБХОД—абход. „ ОБХОДЙТЬ, ОБОЙТЙ — абходзіць, абыйсрці.

ОБШЙВКА—абшыўка.

ОБШЙРНЫЙ — прасторны.

ОБШЛАГ—закаўраш.

ОБІЦЕЕ ПОЛОЖЕНЙЕ— агульнае палажэньне.

ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ — агульнаасьветны.

ОБІЦЕСТВЕННОСТЬ — грамадзкасьць.

ОБІЦЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ — грамадзкія работы.

ОБІЦЕСТВЕННЫЙ — Урамадзкі.

ОБІЦЕСТВО — грамадэ, таварыства, грамадзянства.

ОБІЦЕСТВОВЕДЕНЙЕ — грамадазнаўства.

ОБІЦЙЙ — агульны, суІІОЛЫШ.

ОБІЦЙЙ ВЙД — агульны выгляд.

ОБІЦЙНА—суполка. ОБЫВАТЕЛЬ—жыхар.

130

ОБЫКНОВЕННЫЙ—звычайны.

ОБЫСК—вобыск.

ОБЫЧАЙ—звычай.

ОБ'ЯВЙТЬ, ОБ‘ЯВЛЯТЬ

—абвясьціць, абвяшчаць

ОБ'ЯВЛЕНЙЕ—абвестка, абвяшчэньне.

ОБ'ЯВЛЕНйЕ ПРЙКАЗА

—абвяшчэныіе загаду. ОБ'ЯСНЯТЬ, ОБ'ЯСНЙТЬ

—аб‘яеьняць, аб‘ясьніць, тлумачыць, вытлумачыць.

ОБ ЯСНЙТЕЛЫІАЯ ЗАПйСКА—паясьняльная запіека.

ОБЯЗАННОСТЬ — абавязак, павіннасьць.

ОБЯЗАННОСТй ЧАСОВОГО—абавязкі варта-.

вога.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ — абавязковы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — абавязнасьць.

ОБЯЗЫВАТЬ, ОБЯЗАТЬ — абавязваць, абавязаць.

ОВАЛЬНЫЙ—авальны.

ОВАЛЬНЫЕ ЧАСТЙ

(стр.)—авальныя часьці.

ОВАЦЙЯ—авацыя.

ОВЕС—авёс.

ОВРАГ—роў.

ОГЛАВЛЕНЙЕ—зьмест.

ОГЛАІІІАТЬ, ОГЛАСйТЬ — апавяіпчаць, апавясьціць.

ОГЛОБЛЯ—аглобля.

ОГЛЯДЫВАТЬ, ОГЛЯДЕТЬ — аглядаць, аглядзець.

ОГНЕВАЯ ГРУППА — агнявая група.

ОГНЕВАЯ ЗАВЕСА — агнявая заслона.

ОГНЕВАЯ ЛЙНЙЯ агнявая лінія.

ОГНЕВОЕ МОГУІЦЕСТВО — агнявая магутнасьць.

ОГНЕВОЕ ПРЕВОСХОДСТВО — агнявая перавага.

ОГНЕВЫЕ ПРЙБОРЫ— агнявыя прылады.

ОГНЕВАЯ ПРЕГРАДА (в. ннж.)—агнявая перашкода.

ОГНЕВОЕ СОДЕЙСТВЙЕ —агнявая дапамога.

ОГНЕВАЯ СВЯЗЬ — агнявая сувязь.

ОГНЕВОЙ МЕШОК агнявы мяшок.

ОГНЕМЕТ (стр.) — агнямёт.

ОГНЕМ ЕТАНЙЕ — агнякіданьне.

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖйЕ — зброя агнястрэльная.

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ агнястрэльны.

ОГНЕУПОРНЫЙ агня-

стоігкі.

ОГОНЬ—агонь.

ОГОНЬ ОЧЕРЕДЯМЙ— агонь чаргамі.

ОГОНЬ НАВЕСНЫЙ — агонь навесны.

ОГОНЬ ПЕРЕКйДІЮЙ— агонь перакідны.

ОГРАБЛЕНЙЕ — аграбленьне.

ОГРАДА—агароджа.

ОГРАЖДЕНЙЕ (кого ннбудь) — абарона, засьцярога.

ОГРАНЙЧЕНЙЕ — абмежаваньне.

ОГРАНЙЧЕННЫЙ — абмежаваны.

ОГРАНЙЧНВАТЬ, ОГРАНЙЧЙТЬ — абмяжоўваць, абмежаваць.

ОГРАНЙЧЙТЕЛЬ (стр.)

—абмежава лыіік.

ОДЕВАТЬ,-СЯ — адзяваць,-цца, апрагаць,цца.

ОДЕЖДА — адзежа, вопкі л t т? я

ОДЕЯЛО—коудра.

ОДЙНОЧНАЯ СТРЕЛЬ-

БА — адзіночная стральба. .

ОДйНОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ—адзіночны стрзл.

ОДННОЧНАЯ КАМЕРАадзіночная камара.

ОДННОЧНОЕ УЧЕНІІЕ— адзіночнас вучэньне.

ОДШЮЧНЫЙ ОГОНЬадзіночны агонь.

ОДНОВЕРСТНЫЙ—аднавёрстны.

ОДНОВРЕМЕННЫЙ — адначасны.

ОДНОДНЕВНЫЙ — аднадзённы.

0ДН00БРАЗНЕ ПРНЦЕ: ЛНВАННЯ — аднастайнасьць пацэльваньня.

0ДН00БРАЗНЫЙ — аднастайны.

ОДНОКОЛНБЕРНЫЙ — аднакалібравы.

ОДНОКОННЫЙ — аднаконны.

ОДНОПАЛАТНАЯ CHUTEMA — аднапалатная сыстама.

ОДНОРОДПЫЙ — аднародны.

ОДНОЦВЕТНЫІІ—аднаколерны.

ОДНОШЕРЕІЮЖНЫЙ СТРОЙ — аднашарзнгавы строй.

ОДОБРЕННЕ—ухвала. ОДОБРЯТЬ—ухваляць. ОДОЛЕВАТЬ, ОДОЛЕТЬ —перамагаць, перамагчы.

ОДОЛЕТЬ І1РЕПЯТСТВЙЕ—узяць перашкоду.

ОДОЛЖЕННЕ — паслуга, пазыка.

ОДЫШКА—дыхавіца. ОЖНДАІШЕ—чаканьне. ОЖНДАЕМОЕ ОТКЛО-

НЕННЕ — спадзяванас адхіленьне.

ОЗАБОТНТЬСЯ — патурбавацца, паклапаціцца.

03ЕР0—возера.

ОЗЛОБЛЯТЬ, 03Л0-

БНТЬ—злаваць, раззлаваць.

ОЗНАКАМЛНВАТЬ, 03НАКОМНТЬ — азналмляць, азнаёміць.

ОЗНАЧАТЬ, ОЗНАЧІІТЬ

—азначаць, азначыць. 03Н0Б—дрыжыкі, ОЗОКЕРНТ (хнм)—азаксрыт.

ОЗОКЕРНТНАЯ ТКАНЬ (хнм) — азакерытная тканіна.

ОКАНЧНВАТЬ -канчаць. ОКАПЫВАТЬ, 0КАІ1ЫВАТЬСЯ — акопваць, акопвацца.

ОКАПЫВАННЕ — акопваньне.

ОКАРМЛНВАТЬ, ОКОРМІІТЬ — абкормліваць, абкар.міць.

ОКЕАН—акіян.

ОККУПАЦНЯ — акупацыя,

ОКЛАД (содерж.) — аклад.

ОКЛйК—воклік.

ОКНО (в. ннж.)—акпо.

ОКІІО ВЕРХНЕЕ, IIЙЖНЕЕ, ПРОДОЛГОВАТОЕ (стр.)—акно верхняе, ніжняе, прадаўгаватае.

ОКНА ПОПЕРЕЧНЫЕ, ПРОДОЛЬНЫЕ (стр.) — вокны папярочныя, прадоўжныя.

OKI 10 ДЛЯ ВЫХОДА ГАЗОВ—акно для выхаду газаў.

ОКО—вока.

ОКОВКА—акуцьце.

ОКОВЫ—кайдапы. ОКОЛО—каля.

ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ — вак.ольны шлях.

0К0ЛЫШ—акол ы шка.

ОКОНЕЧНОСТЬ —канцовасьць.

ОКОНЧАННЕ канец, канчатак.

ОКОНЧАТЕЛЫІЫЙ — аканчальны, канчатковы.

ОКОІІ—акоіт.

ОКРАЙНА—акраіна.

ОКРАІША ЛЕСА—акраіна лесу. .

ОШ’АШЕННЫЙ—(тканіна) афарбаваны, (дрэва) абмаляваны.

ОКРАСКА МЕСТНОСТЙ —колер мясцовасьці.

ОКРАПШВАІШЕ ІЮД ЦВЕТ — афарбаваныіе пад колер.

ОКРЕПНУТЬ — узмацнець, памацнець.

ОКРЕСТНОСТЬ —аколіца ОКРЕСТНЫЙ—аколічны. ОКРЫК—вокрык.

ОКРОВАВЛЕННЫЙ — акрываўлены.

ОКРОВАІШТЬ — акрывавіць,

ОКРУГ—акруга.

ОКРУГЛЕНЙЕ — акругленьне.

ОКРУЖАТЬ, ОКРУЖПТЬ — абкружаць, абкружыць.

ОКРУЖЕНЙЕ — абкружзньне.

0 KP У ЖІІЫ І І —акру гов ы; наўкольны.

ОКРУЖІЮСТЬ — акружына.

0 КРУЖНОЕ УІІРАВЛЕННЕ—акруговая управа, кіраўніцтва.

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦЙЯ —кастрычнікавая рэвалюцыя.

ОКТЯБРЬ—кастрычнік.

ОКУЛЯР (арт.)—акуляр.

133

ОКУРЙВАТЬ, ОКУРЙТЬ

—абкурваць, абкурыць ОЛЙГАРХЙЯ—олігархія. ОЛЙМПЙАДА — алімпіяда.

ОЛОВО—цына.

ОЛОВЯНЫЙ КРУЖОК— цынавы кружок

ОЛЬДГАМОВСКОЕ СОЕДЙНЕНЙЕ (арт.)—ольдгамаўскае злучэньне.

ОЛЬХА—вольха.

ОМЕРТВЕЛЫЙ — зьмярцьвелы.

ОМУТ—вір.

ОНЕМЕТЬ—анямець.

ОПАЗДЫВАТЬ, 0П03ДАТЬ — пазьніцца, спазьніцца.

ОПАЛЗЫВАТЬ абсоўвацца.

ОПАСНОСТЬ — небясьпека.

ОПАСНЫЙ — небясыіечны.

ОПЕРАЦЙОННЫЙ — опэрацыйны.

ОПЕРАЦЙЯ—опэрацыя.

ОПЕРАЦйОННАЯ Лй-

НЙЯ — опэрацыйная лівія.

ОПЕРАТЙВНЫЙ ОТДЕЛ

—опэрацыйны аддзел.

ОПЕРАТЙВНЫЙ IIРйКАЗ — опэраныйны загад.

134

ОПЕРАТЙВНАЯ СВОДКА — опэрацыііная зборка.

ОПЕРЙРОВАТЬ-1) опэраваць, 2) рабіць опэрацыю.

ОПЕЧАТКА—друкарская памылка, памылка друку-

ОЙЕЧАТЫВАНйЕ -

апячатваньне

ОІШЛ КН—піл ав і н ьн е.

ОПЙЛЙВАТЬ — апілоўваць.

ОПЙСАНЙЕ— апісаньне.

ОПЙСАТЬ, ОПЙСЫВАТЬ

—апісаць, апісваць.

ОПЙСКА—апіска.

ОШІСЬ—вопіс.

ОПЙСЬ I1OCTA — вопіс варты.

ОПЛАТЙТЬ, ОПЛАЧЙ-

ВАТЬ—аплаціць, анлачваць.

ОПЛОШНОСТЬ—хіба.

ОПОВЕІДАТЬ, OI10BEСТЙТЬ— апавяшчаць, апавясьціць.

ОІІОВЕІДЕНЙЕ — анавяшчзньне.

ОПОРА—(в. ннж) апора. 0 ГІОРНЫ Й—апорны.

ОПОРНЫЙ ПУНКТ— апорны пункт.

ОГЮЗІІЦВОННЫЙ — опозыцыйны.

ОПОЗЙЦЙЯ — опозыцыя. ОППОНЕНТ—супярачнік.

0ПП0РТУНЙЗМ опортунізм.

ОПРАВА ПОПЕРЕЧНОГО У РО ВНЯ (авт.)—апр а ва папярочнага ровеня.

ОПРАВА рукояткй (стр.)—аправа ручкі.

ОПРАВДАННЕ — апраўданыіе.

ОТІРАВДАТЕЛЬНЫЙ— апраўдальны.

ОПРАВДАТЕЛЫІЫЙ ДОКУМЕНТ — апраўдальны дакумант.

ОПРАВДАТЬ, ОПРАВДАТЬСЯ—апраўдаць, апраўдацца; спраўдзіць, спраўдзіцца.

0IIРАВЛЯТЬСЯ, ОП РАВЛЯТЬ — папраўляцца, ачуняць; апраўляць; аправіцца.

ОПРАШПВАТЬ, O1IPOСЙТЬ—апытваць, апытаць.

ОПРЕДЕЛЕНЙЕ —1) вызначэньне, 2) пастанова, прысуд.

ОПРЕДЕЛЕНЙЕ РАС-

СТОЯНЙЯ (стр.)—вызначэньнс адлегласьці.

ОПРЁДЕЛЕННЫЙ — азначаны.

ОПРЕДЕЛЯТЬ, ОПРЕДЕЛЙТЬ — вызначаць, вызначыць; пастанаўляць, пастанавіць.

ОПРОКНДЫВАТІлОПРО КННУТЬ— абарочваць’ абярнуць, валіць, паваліць, перакульваць, перакуліць.

ОПРОМЕТЧЙВО — неразважна.

ОПРОМЕТЧйВЫЙ— неразважлівы.

ОПРОС—апытаньне.

ОПРЯТНОСТЬ—чыстасьць, акуратнасьць

ОПТЙМЙЗМ—оптымізм.

(J 11ТЙЧ EC К й Й—оптыч н ы. ОІІТЙЧЕСКЙЙ ПРЙЦЕЛ (арт.)—оптычны прілцэльнік.

ОГІУБЛЙКОВАНЙЕ-апублікаваньне, апавяшчэньне.

ОПУСКАТЬ, ОПУСТЙТЬ—апускаць, апусьціць.

ОПУСТОШАТЬ, ОІІУСТОШЙТЬ — спусташаць, спусташыць.

ОІІУСТОШЕНЙЕ—спусташэньне.

ОПУХОЛЬ—вопух, пухліна.

ОПУШКА (леса) — узьлесьсе, узьлесак.

ОПЫТ—досьлед.

ОІІЫТНОСТЬ— спрактыкаванасьць.

011ЫТНЫЙ—дасьледчы; спрактыкаваны.

ОПЯТЬ-зпоў.

OP ATOP—прамоўца.

ОРГАН—орган.

ОРГАН ПЕЧАТЙ—часопіс.

ОРГАШІЗАТОР —арганізатар.

IІОЛНТОРГАІШЗАТОР— палітаргані-затар.

ОРГАП НЗАЦІЮННЫЙ — арганізацыйны.

ОРГАНЙЗАЦЙЯ—арганізацыя.

ОРГАНЙЗАЦЙЯ РАБОТ (в.-ннж.) — арганізацыя работ.

ОРГАНЙЗМ—арганізм.

ОРГАШІЧЕСКНЙ—арганічны.

ОРГБЮРО — оргбюро, арганізацыйнае бюро.

ОРДЕН (ТРУДОВОГО) КРАОНОГО ЗНАМЕНй—ордэн (працоўнага) чырвонага сьцягу.

ОРДЕР—ордэр. -

ОРДЙНАРЕЦ —даручны. ОРДЙНАРЧЕСКАЯ

СЛ У ЖБ А—дару ч ная служба.

ОРЙГЙНАЛ—арыгінал.

ОРЙЕНТАЦЙЯ — орыентацыя.

ОРЙЕНТЙРОВАНЙЕ— орыентаваньне.

ОРЙЕНТЙРОВАТЬСЯ— орыентавацца.

136

ОРНЕНТЙРОВАТЬ

КАРТУ — орыентаваць карту.

ОРКЕСТР—аркестра.

ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ — ортодоксальны.'

ОРТООКОІІ—ортоскоп. ОРУДЙЕ (арт.)—гармата. ОРУДЙЙНОЕ УЧЕНЙЕ (арт.)—гарматнае вучаньне.

ОРУДЙЙНОЕ ГНЕЗДО

(арт.)—гарматнае гняздо. ..

ОРУДЙЙНЫЙ НАЧАЛЬ-

НЙК (арт.)— начальнік гарматы.

ОРУДйЙНЫЙ РАОЧЕТ (арт.)—штат гарматы.

ОРУЖЕЙНАЯ МАСТЕР-

СКАЯ—збройная майстэрня.

ОРУЖЕЙНЫЙ МА-

GTEP—збройны майетар.

ОРУЖЕЙНЙК—збраяр.

ОРУЖЕЙНЫЙ—збройны. ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД — збройня.

ОРУЖЙЕ—зброя.

ОСАДА—аблога.

ОСАДЙТЬ, ОСАЖДАТЬаблажыць, абложваць.

ОСАДЙТЬ КОНЯ —асадзіць каня.

ОСАДНОЕ 1ЮЛ0ЖЕНЙЕ—абложны стан.

ОСАЖДЕННЫП абложаны.

ОСВЕДОМЛЕІШЕ—азнаямленьне, даведваньнс.

ОСВЕДОМЛЯТЬ, ОСВЕДОМНТЬ —азнаямляць, азнаёміць, інфармаваць.

ОСВЕТЙТЬ, ОСВЕІЦАТЬ ■—асьвятліць, асьвятляць.

ОСВЕШЕШІЕ— асьвятленьне.

ОСВЙДЕТЕЛЬСТВОВАНЙЕ—агляд, агляданьне.

ОСВІІДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ—аглядзець.

ОСВОБОДЙТЬ, ОСВОБОЖДАТЬ—вызваліць, вызваляць.

ООВОБОДЙТЕЛЬ — вызваліцель.

ОСВОБОДЙТЕЛ ЬНЫЙ — вызваленчы.

ОСЕВОЙ ПО ДШ1ІПНЙК— восевы падшыпнік.

ОСЕДЛАТЬ, ОСЕДЛЫВАТЬ—асядлаць, сядлаць.

OGE4KA (стр., арт.) — асечка.

ОСЙНА—асіна.

ОСКОЛОК (стр., арт.) — асколак.

ОСКОРБЛЕНЙ Е—зьнявага, абраза.

ОСЛАБЕВАТЬ, ОСЛАБЕТЬ—слабнуць, аслабнуць.

ОСЛАБЛЕННЕ — аслабленьне.

ОСЛАБЛЕШІЕ СПУСКА—аслабленьне сііуску.

ОСЛАБЛЯТЬ ІІАПРЯЖЕIIIIЕ — аслабляць натіруджанасьць.

ОСЛЕПЛ ЕШІЕ—асьля 11леньнс.

ООЛЕПІІУТЬ — асьленнуць.

ОСЛО ЖІIЯТЬ—уокладняць.

ОСЛУШАТШЕ—няпослух.

ОСЛУШАТЬСЯ—ненаслухаць; недачуць.

ОСМ АТРНВАНПЕ агляд, агляданьне.

ОСМОТР ВШІТОВКН — агляд стрэльбы.

ОСМОТРНТЕЛЬНОСТЬ— асьцярожнасьць,

ОСМЫСЛНТЬ — уразумець, уцяміць.

ОСНАСТКА СТОЛБА (св.) — абснашчаньне слупа.

OGHOBA, ОСНОВАШІЕ— аснова, падстава.

OGHOBA ЗАМКА (стр.)— аснова замка.

OGHOBA СТАНКА (стр.)аснова станка.

ОСНОВАНЙЕ МУШКЙ (стр.)—аснова мушкі.

ОСНОВАНЙЕ ПРЙІІЕЛA (стр.)—аснова прыцэльніка.

ОСНОВАНЙЕ СКАТА — аснова схілу.

ОСНОВАНЙЕ УРОВНЯ (арт.)—аснова ровеня.

ОСНОВАТЕЛЫІОСТЬ — грунтоўнасьць.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ — грунтоўны.

ОСНОВНОЙ—асноўны.

ОСНОВЫВАТЬ, ОСНО-

ВАТЬ—закладаць, закласьці, асноўваць, аснаваць.

ОСНОВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ — асноўная пасада.

ОСОБЕННОСТЬ асаблівасьць.

ОСОБЕННЫЙ— асабл івы.

ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНЙЕ— асаблівае назначэньне.

ОСОБОЕ ІІОЛОЖЕНЙЕ— выключны стан.

ОСОБЫЙ—асаблівы.

ОСОБЫЙ ОТДЕЛ — асобны аддзел.

ОСІІА—воспа.

ОСТАВАТЬСЯ, ОСТАТЬСЯ—заставацца, застацца.

ОСТАВЙТЬ БЕЗ ВНЙМАНЙЯ — пакінуць бяз увагі.

ОСТАВЛЯТЬ, ОСТАВЙТЬ—пакідаць, пакінуць.

ОСТАЛЫІОй—рэшта.

ОСТАНАВЛЙВАТЬ, ОСТАНОВЙТЬ— спыняць, спыніць.

ОСТАНОВКА —прыпынак, астаноўка.

ОСТАНОВЙТЬ СОЕДЙНЕНЙЕ—сныніць злучэньне.

ОСТАНОВКА ДЛЯ II РйВАЛА — прыпынак для прывалу.

ОСТАТОК—астача.рэшта.

ОСТЕРЕГАТЬ, ОСТЕРЕГАТЬСЯ — сьцерагчы, сьцерагчыся.

ОСТОВ—драбы.

ОСТОВ СТАНКА (замка) (стр.) — драбы станка (замка).

ОСТОВ ТРЕНОГЙІстр.)— драбы трыножніка.

ОСТОРОЖНОСТЬ — асьцярожнасьць.

ОСТОРОЖНО — асьцярожна.

ОСТРЙЕ— вастрыё.

ОСТРЫЙ УГОЛ—востры вугал.

ОСТРОВ—востраў, выспа.

ОСТРОГУБЦЫ (св.)~ кусачкі.

ОСТРОКОНЕЧНЫЙ востраканечны.

ОСТРОУГОЛЫІЫЙ— востравуглы.

ОСТРЫЙ—востры. ОСТЫВАТЬ—астываць. ОСУНУТЬ, ОСУНУТЬСЯ

—абсунуць, абсунуцца. ОСУШАТЬ, ОСУШйТЬ— абсушваць, абсушыць. ОСУЙІЕСТВЛЕНЙЕ —

ажыцьцяўленьне.

ОСУIЦЕСТВЛЯТЬ, ОСУІЦЕСТВЙТЬ — ажыцьцяўляць, ажыцьцявіць.

ОСЬ—вось

ОСЬ ВАРАВАНА (стр.)— вось барабана.

ОСЬ ВОЕВОГО ВЗВОДА (стр.) — вось баявога ўзводу.

ОСЬ ВРАШЕЙЙЯ —вось вярчзньня.

ОСЬ КУРКА (стр.) — вось курка.

ОСЬ СНММЕТРІIII—вось сімэтрыі.

ОСЯ ЗАНIIЕ—дотык.

ОТАПЛЙВАТЬ — апальваць.

ОТБЙВАТЬ, ОТВЙТЬ — адбіваць, адбіць.

ОТБЙТЬ ПРОТЙВНЙКА

—адбіць сунраціўніка. ОТБ й Р А ТЬ—а дб іраць.

ОТБЙТЙЕ АТАКЙ —

ідбіцьце атакі.

ОТБЛЕСК—водбліск.

ОТБОЙ—адбой.

ОТБОРНЫ Й—адборны.

ОТБРОСЙТЬ ПРОТЙВНЙКА — адкінуць супраціўніка.

ОТБЫВАШІЕ — адбываньне.

ОТБЫТйЕ—ад'езд, адход, адбыцьце.

ОТВАГА—адвага.

ОТВАЖНЫЙ — адважны.

ОТВЕРСТЙЕ (стр.)—адтуліна.

ОТВЕРСТЙЕ ГА30В0Е, КРУГЛОЕ (стр.)—адтуліна газавая, круглая.

ОТВЕРТКА (стр. CB.J — адкрутка.

ОТВЕС—адвес.

ОТВЕСІIЫ Й—п роста падны.

ОТВЕТ—адказ.

ОТВЕТВЛЕЙЙЕ (стр.) адгалінаваньне.

ОТ В ЕТСТВЕ11Н OCTЬ— адказнасць.

ОТВЕТСТВЕНЙЫІІ— адказны.

ОТВЕТСТВЕННЫП OPPAH ЙЗАТОР— адказн і J арганізатар.

ОТВЕЧАТЬ—адказваць.

ОТВЕТЧЙК—адказчык.

ОТВЙНЧЙВАТЬ—адшрубоўваць.

ОТВЛЕКАТЬ, ОТВЛЕЧЬ

—адцягваць.адцягнуць.

ОТВЛЕЧЕНйЕ — адцягненьне.

ОТВОД—адвод.

ОТВОДНЫ Й—адвод ны.

ОТВОДЙТЬ, OTBECT1I— адводзіць, адвесьці.

ОТВОЕВЫВАТЬ, ОТВОЕВАТЬ — адвайўваць, адваяваць.

ОТВОРЯТЬ—адчыняць.

ОТГЙБАТЬ—адгі н аі ц>. ОТГО Л ОСО К—водгу л ьл е. ОТДАВАТЬ, ОТДАТЬ — аддаваць, аддаць.

ОТДАЛЕШЮСТЬ — воддальнасьць.

ОТДАЛЕННЫЙ — воддальны.

ОТДАЛЯТЬ, ОТДАЛЙТЬ — аддаляць, аддаліць.

ОТДАТЬ ОТЧЕТ—а дда і ц. справаздачу.

ОТДАЧ А—адда ча.

ОТДАЧА ПОВОДА — папушчэньне повада.

ОТДАЧ АПОД НАДЗОР— аддача пад нагляд.

ОТДЕЛ—аддзел.

ОТДЕЛЕНЙЕ—аддзяленьне.

ОТДЕЛЕНЙЕ ЦЕРКВй ОТ ГОСУДАРСТВА— адлучэныіе царквы ад дзяржавы.

ОТДЕЛЕННЫЙ КОМАН-

ДЙР—камандзір аддзяленьня.

ОТДЕЛЬНАЯ ЗАСТА-

ВА—асобная застава, ОТДЕЛЬНЫЕ СТРОЕ.

НЙЯ—асвбння будынкі ОТДЕЛЫІЫЙ-асобны. ОТДЕЛЫІЫ Й СЛУЧАЙасобны выпадак.

ОТДЕЛЯТЬ, ОТДЕ-

ЛЙТЬ—аддзяляць, аддзяліць, адлучаць, адлучыць.

ОТДЫХ—адпач ы н ак.

ОТ Д Ы X А ТЬ—а д п а ч і .і ваць.

0Т‘ЕЗД—ад'езд.

ОТЖ11 MAT 1 > —а д ціскаі іь.

ОТЖЙМАТЬ ЗАТВОР — адціскаць замок

ОТЗЫВ—водзы ў. ОТЗЫВАТЬ—адз ыва ць. ОТЗЫВЧЙВОСТЬ — спагаднасьць.

ОТКАЗ—адмова, адказ. ОТКАЗЫВАТЬСЯ — адмаўляцца.

ОТКАЛЫВАТЬ, ОТКО-

ЛОТЬ—адколваць, адкалоць.

ОТКАТ (арт )—адкат. ОТКАТЫВАТЬ, ОТКА-

ТЙТЬ—адкочваць, адкаціць.

ОТКЙДНАЯ РАМКА (стр.)—адкідная рамка.

ОТКННУТЬ ЗАМОК— адкінуць. замок.

ОТКЙ ДНОЙ—а дкідны.

ОТКЙДЫВАНЙЕ —адкідваньне.

ОТКЛАДЫВАТЬ, ОТЛОЖйТЬ — адкладаць, адкласьці.

ОТКЛ ЙК—водгук.

ОТКЛОНЕППЕ—адхіленьне.

ОТКЛОНЕННЕ ІІУЛМ— адхіленьне кулі.

ОТКЛОНЯТЬ, ОТКЛОШІТЬ—адхіляць, адхіліць.

ОТКОМАНДІ1РОВАТЬ — адкамандыраваць.

ОТКОС—адкос.

ОТКОСН ЫЙ—адкосны.

ОТКРЫТЫІІ —адчынены, адкрыты.

ОТКРЫВАТЬ, ОТКРЫТЬ

—адчыняць, адчыніць, адкрываць, адкрыць.

ОТКРЬІВАТЬ ОГОНЬ — пачынаць агонь.

ОТКРЫТЙЕ — адчыненьне, адкрыцьце.

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ—адкрытая мясцовасьць.

ОТКРЫТАЯ ПОЗЙЦЙЯ— адкрытая пазыцыя.

ОТКРЫТЙЕ ОГНЯ— пачатак агню.

ОТКРЫТЫЙ ВРАГ— адкрыты вораг.

ОТКРЫТЫЙ ФЛАНГ— адкрытае крыло.

ОТКРЫТКА—паштоЎка.

ОТЛАГАТЕЛЬСТВО"— адкладані.не,

ОТЛЙЧАТЬ, отлмчйть —адрозьніваць, адрозьніць; адзначаць, адзначыць.

ОТЛНЧНЕ—адзнака.

ОТЛІІЧІІТЕЛ Ы ] ЫЕ 311АКН—знакі адметнасьці.

ОТЛНЧНТЕЛЫІЫЙ— адметны.

ОТЛНЧЙТЕЛЬНЫЙ ПРйЗНАК—адзнака.

ОТЛІІЧНЫЙ — выдатнй, дасканалы.

ОТЛОГЙЙ—пакаты, спадзісты.

ОТЛОГОСТЬпакатасьць, спадзістасьць.

ОТЛОГАЯ ТРАЕKTO14111

—пакатая траэкторыя. ОТ ЛУ ЧК A—адлучка.

ОТМЕЖЕВАШІЕ — адмсжаваньне.

ОТМЕЛЬ—аб.меліна.

OTME1LA—адмена, скасаваньне.

ОТМЕНА ПРЙКАЗА— адмена загаду.

ОТМЕНЯТЬ — адмяняць, касаваць, скасоўваць.

ОТМЕТКА — адметка, паметка.

ОТМЕЧАНйЕ ОРУДЙЯ (арт.)—адмячаньне гарматы.

ОТМЕЧАТЬ, ОТМЕТЙТЬ —адмячаць, адмеціць, намячаць, намеціць

ОТМОРАЖЙВАТЬ — адмарожваць.

ОТМЫВКА—(тп) адмыўка; адмываньне.

ОТМЫКАТЬ — адмыкаць ОТІІЙМАТЬ4— адбірацв. ОТНОСЙТЕЛЬНОСТЬ — адноснасьць.

ОТНОСПТЕЛЬНО—адносна, што-да (чаго).

ОТНОСЙТЕЛЬНОЕ ПОЛ ОЖЕIШЕ— а д н ос нае палажвньне.

ОТНОШЕНЙЕ—адносіны; зварот.

ОТНЮДЬ — зусім, ні ў якім разе.

ОТОГРЕВАНЙЕ—адаграваньне.

ОТОДВЙГАНЙЕ — адсуваньне.

ОТОДВЙГАТЬ, ОТОДВЙНУТЬ—адсуваць, адсунуць.

0Т03ВАНЙЕ адазваньне.

ОТОМКНУТЬ штык— зьняць штых.

ОТОПЛЕНЙЕ—апал.

ОТОРВАННОСТЬ — адарванасьць. •

142

ОТОРВАТЬСЯ ОТ ПРОТЙВНЙКА—адарвацца ад супраціўніка.

ОТОСЛАНЙЕ-адасланьне ОТПАДЕНЙВ-адпад.

ОТПЕЧАТОК—адбітак.

ОТПЕЧАТАТЬ— надрукаваць.

ОТПЙРАТЕЛЬСТВО — выраканьне.

ОТПЙСКА—адпіска.

ОТПЙСЫВАТЬ, ОТПЙ-

ОАТЬ—адпісваць, адпі саць.

ОТПОР—адпор.

ОТГІОР НАІІАДЕНЙЯ ПРОТЙВНЙКА—адпор нападу супраціўніка.

ОТПРАВІІТЕЛЬ-адпраўнік.

ОТПРАВКА—адпраўка.

ОТПРАВЛЕНЙЕ KÖМАНД — выпраўленьнс каманд.

ОТІІРАВЛЕНЙЕ СЛУЖБЫ—выкананьне елужбы.

ОТПРАВЛЕНЦЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ—выкананьне обавязкаў.

ОТПР AB ЛЯТЬ—в ыпраўляць.

ОТПРАВЛЯТЬСЯ— выпраўляцца, выяжджаць, рушыць.

ОТПРАПІЙВАТЬСЯ, 01ІІРОСЙТЬСЯ—адпрошI вацца, адпрасіцца.

ОТПУСК—водпуск.

ОТПУСК КРАТКОВРЕМЕННЫЙ — водпуск кароткатэрміновы.

ОТІІУСК ПРОДОЛЖйТЕЛЬНЫЙ—водпуск доўгатэрміновы.

ОТПУСКНОЙ-адпускны.

ОТПУСКНОЙ БЙЛЕТ — адпускны білет.

ОТРАВА—атрута.

ОТРАВЛЕНЙЕ—атручэньнс.

ОТР АВЛ ЕННЫЙ—атручаны.

ОТРАВЛЕШІАЯГ АЗАМй ЗОНА—зона атручаная газамі.

ОТРАВЛЯТЬ, ОТРА• ВНТЬ —атручваць, атруціць.

ОТРАЖАТЕЛЬ (стр.) — адбівальнік.

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ВЫСТУП (стр.) —адбівалЬнік аддзеляча.

ОТРАЖАТЬ, ОТРАЗМТЬ—адбіваць, адбіць

ОТРАЖЕНЙЕ — адсьвет, адбітак.

ОТРАЖЕНЙЕ АТАКН— адбіваньне атакі.

ОТРАЗйТЬ НАПАДЕЙЙЕ—адбіць напад.

ОТРАЗйТЬ ІІРОТЙВНЙКА СВОЙМ ОГНЁМ— адбіць супраціўніка сваім агнём.

ОТРЕЗ, 0ТРЕ30К — адрэз, адрэзак.

ОТРЕЗЫВАТЬ, ОТРЕЗАТЬ — адрэзваць, адрззаць.

ОТРЕШАТЬ ОТ ДОЛЖНОСТй—звалыіяць з пасады.

ОТРйЦАТЕЛЫІЫЙ— адмоўны.

ОТРЙЦАТЕЛЫЮ— адмоўна.

ОТРЙЦАТЬ-адмаўляць, пярэчыць.

ОТРОСТОК—адростак.

ОТРУБАТЬ, ОТРУ-

БЙТЬ—адсякаць, адсячы, адцінаць, адцяць.

ОТРУБЙ—высеўкі.

ОТРЫВАТЬ—адрываць. ОТРЫВКА ходов со-

ОБШ.ЕНЙЯ — адкопваньне ходаў злучэньня

ОТРЫВОЧНО-урыўкамі.

ОТРЯД—адд.зел.

ОТРЯЖАТЬ, ОТРЯ-

ДГІТЬ—выдзяляць, выдзеліць.

ОТСЕКАТЬ, ОТСЕЧ — адсякаць, адсеч.

ОТСЕК (в.-пнж.) — адцінак.

ОТСЕЧКА ОТРАЖА-

ТЕЛЬ (стр.)—аддзяляч. ОТСРОЧКА—адсрочка. ОТСТАВАТЬ, ОТСТАТЬ— адставаць, адстаць.

ОТСТАЛЫЙ—адсталы.

ОТСТЕГІІВАТЬ, ОТСТЕГНУТЬ — адшпільваць, адшпіліць.

ОТСТЕГНУТЫЙ-адшпілены.

ОТСТРАНЕНЙЕ —адхіленьне, звалыіеньне.

ОТСТУПАТЕЛЫІОЕ ДВЙЖЕНйЕ—адступальны pvx.

ОТСТУПАТЕЛЬНЫП— адступалыіы.

ОТСТУПАТЬ, ОТСТУПЙТЬ—адступаць, адступіць.

ОТСТУПЛЕІШЕ-адступленьне.

ОТСУТСТВйЕ—адсутнасьць.

ОТСУТСТВОВАТЬ—б ыць адеутным.

ОТСЧПТЫВАШІЕ-адлічваньне.

ОТСЫЛКА—адсылка.

ОТСЫРЕТЬ — адеырэць, зьвільгатнець.

ОТСЮДА—адсюль.

ОТТАЛКЙВАТЬ, ОТТОЛ-

КНУТЬ—адпіхаць, адпіхнуць.

ОТТЕНЯТЬ, ОТТЕШІТЬадцяняць, адцяніць.

ОТТЕСНЯТЬ, ОТТЕСЬНЙТЬ—адціскаць, адціснуць.

ОТТНСК—адбітак.

ОТТОЧКА — гастрэньне, наточка.

ОТТУДА—адтуль.

ОТТЯГЙВАТЬ, ОТТЯЙУТЬ—адцягваць, адцягнуць.

ОТТЯЖКА—адцяжка.

ОТТЯЖКА С ЗАЦЕПОМ (стр.) — адцяжка з зацэпам.

ОТХОД—адход.

ОТХОДЯІЦАЯ ЧАСТЬ — часьць што адходзіць.

ОТХОДЙТЬ, ОТОЙТІІ адыходзіць, адыйсьці.

ОТХОЖЕЕ ^ІЕСТО—патрэбнік.

ОТЦЕПЛЯТЬ ОТЦЕІШТЬ — адчанляць, адчапіць.

ОТЧАЯНЙЕ-роспач.

ОТЧАЯННЫЙ—адважпы, бязбоязны.

ОТЧАЛЙВАТЬ, ОТЧАЛЙТЬ — адплываць, адплыць.

ОТЧАСТЙ — часткова, крыху.

ОТ1 ЕСТВО—па бацьку. ОТЧЕТ—справаздача.' ОТЧЕТНА Я КАРТОЧКАсправаздачная картка.

ОТЧЕТНОСТЬ — справаздачнасьць.

ОТЧЕТНЫЙ — справаздачны.

ОТЧЕТЛЙВОСТЬ — выразнасьць.

ОТЧЕТЛЙВЫЙ — вьгразны.

ОТЧНСЛЕШІЕ—ад.іічэньне.

ОТЫСКНВАТЬ, ОТЫСКАТЬ — адшукваць, адшукаць, знаходзіць, знайсьці.

ОТЫСКАІШЕ ЦЕЛЕЙ — адшуканьне цзляй.

ОФПЦІІАЛЫІЫЙ — афіцыйны.

ОФПЦІЮЗ (орг. печа™)~-урадавы часопіс.

ОХВАТ—абхват.

ОХВАТЫВАТЬ, ОХВАТІІТЬ—ахватваць, ахваціць.

ОХВАТ ФЛАПГА — абхват крыла.

ОХЛАЖДАТЬ, ОХЛАДНТЬ—ахалоджваць, ахаладзіць, астуджваць, астудзіць.

ОХЛАЖДЕНЙЕ — ахалоджваныіе, астуджваньне,

ОХЛАЖДЕНЙЕ В03ДУШНОЕ—паветрапае астуджэньнс.

ОХОТН11К—самахвотнік; паляўнічы.

ОХОТНО—з ахвотаю.

ОХРА—вохра.

ОХРАНА—ахова, варта.

ОХРАНЕНЙЕ — ахаваньне.

ОХРАНЙТЕЛЬНЫЙ — ахоўны,

I ОХІ’АШІТЕЛЬНЫІІ

БЛй НДАЖ (в. ннж.)— ахоўны бліндаж.

ОХРАНЙТЕЛЫІЫЙ ДОЗОР—вартавалыіы дазор.

ОХРАПЯТЬ, ОХРАННТЬ—ахоўваць, ахаваць, вартаваць, звартаваць.

ОХРЙПЛЫЙ—ахрынлы.

ОЦЕНКА—ацзнка.

ОЦЕНКА II ВЫБОР ЦЕЛй — ацэнка і выбар цэлі.

ОЦЕПЛЕІШЕ-атачэньне.

ОЦЕПЛЯТЬ.ОЦЕІПІТЬ— атачаць, атачыць.

ОЧАГ—вогнішча.

ОЧАГ ЗАРАЗЫ — асязодак пошасьці.

ОЧАГ СОІІРОТІІВЛЕIIIЯ—асяродак супраціўленьня.

ОЧЕВПДЕЦ навочіш еьведка.

ОЧЕВІІДНЫЙ — відавочны.

ОЧЕНЬ—ве.дьмі, надта.

0 ЧЕРЕД НОЙ—чар гов ы.

ОЧЕРЕДНОЙ НА ПОСТ— чарговы на варту.

ОЧЕРЕДЬ—чарга.

ОЧЕРЕДЬ ШРАПНЕЛЬНАЯ — шрапнзльная чарга.

ОЧЕРЕДЯМЙ ОГОНЬ— агонь чаргамі.

145

ОЧЕРК—нарыс.

ОЧЕРТАНйЕ—абрыс.

ОЧЕРЧЙВАТЬ, ОЧЕР-

ТйТЬ—абрысоўваць, абрысаваць.

ОЧЙСТКА—ачыстка.

ОЧЙІЦАТЬ.ОЧЙСТЙТЬ ачышчаць, ачысьціць.

ОЧЙІЦЕНЙЕ — ачышчэньне.

ОЧКЙ—акуляры.

ОЧКО В УБОРНОЙ —

дзірка ў патрэбніку.

ОЧНУТЬСЯ—ачнуцца. ОЧУТІІТЬСЯ — апынуцца. ОПІЕЛОМЛЯТЬ, ОШЕ-

ЛОМйТЬ-ашаламляць, ашаламіць.

ОШЕЛОМЛЯТЬ ПРОТйВНйКА—ашаламляць супраціўніка.

ОШЙБАТЬСЯ, ’ ОШЙБЙТЬСЯ—памыляцца, памыліцца, хібіць, схібіць.

0Ш1ІБКА—паыылка,хіба. ОІІІЙБОЧНЫЙ — памылковы, хібны.

ОІЦУПЫО—вобмацкам.

ОІЦУТЙТЕЛЬНОСТЬадчувальнасьць.

ОІЦУТЙТЕЛЫІЫЙ адчувальны.

ОІЦУІЦЕНЙЕ адчуваньне.

IIАВЙЛЬОНпавільён.

ІІАДАТЬ — падаць, валіцца.

ПАДЕНЙЕ—паданьне.

ПАДЕНЙЕ ПУЛЬ паданьне куль.

ПАДЕНЙЕ ЛйСТОМ (ав) —паданьне лістам.

ПАДУЧАЯ БОЛЕЗНЬ — падучка.

ПАЗ (стр.)—ва.з.

ПАКГАУ 3—пакгауз.

ПАКЕТ—пакет.

ПАКЛЯ—лакульле.

ІІАЛАТА ДЕПУТАТОВ— палата дэпутатаў.

ПАЛАТА БОЛ ЬНЙЧНАЯ

—пакой хворых. ПАЛАТКА палатка. ІІАЛАЧ—кат.

ПАЛЕЦ (стр., арт.) — палец.

ПАЛКА ЛЫЖНАЯпалка лыжная.

П А Л ЛII АТй 13— пал іаты ў. ПАЛУБА—палуба.

ПАЛЬБА—пальба.

ІТАЛЬБА ГРУППОЙпальба групай.

ПАННКА—перапалох.

ІІАНОРАМА (арт.)—панарама.

146

ПАНТАНЕР—пантапёр.

ПАНЦЫРЬ—панцыр.

П ATT A X А—ку чм a.

ПАПКА—папка.

ПАРАГРАФ—арть кул, разьдзел.

ІІАРАД—парад.

ПАРАДНАЯ ВСТРЕЧА— парадная сустрэча.

ПАРАДНАЯ ' ФОРМА ОДЕЖДЫ — парадная форма адзеньня.

11АРАДНЫЙ—парадны.

11АРА ДОКС—парадокс.

ПАРАЗйТ — паразыт, чужаед.

IIA PA JI II BOB A ТЬ—пара • люшаваць.

ПАРАЛЙЧ—паралюш.

ІІАРАЛЛЕЛЬ—1) роўпалежнік (мат.) 2) параўнаньне.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

БРУ СЬЯ —роўналежныя брусы.

ПАРАЛЛЕЛЫІЫЙ— роўналежны.

ПАРАПЕТ (в. нпж.)— парапет.

ПАРАШІОТ (ав. арт.) — парашут.

ПА РЙКМАХЕР—галяр. ПАРЙТЕТНЫЙ— парытэтны, роўнапраўны.

ІІАРК (арт)—парк. ІІАРЛАМЕНТ —парлямант.

ПАРЛАМЕНТЕР—парля-

мантар.

ПАРІІАЯ ПОВОЗКА — параконная павозка.

ПАРНЫЙ ПОСТ—парная варта.

ПАР0В03—паравоз. ПАРОЛЬ—пароль.

ПАРОМ—паром.

ПАРООТВОДНОЕ ОТВЕРСТЙЕ (стр.) — паравыхад.

ПАРОХ ОД—па раход. ПАРТЙЗАН—партызан. ПАРТІІЗАНСКЙЙ ОТРЯД

—партызанскі аддзел. ПАРТЙЙНОСТЬ-партыіінасьць.

11А РТйЙІІІЫЙ КОМІІТЕТ

—партыйны камітэт.

IIАРТЙЯ—партня.

ПАРТЙЙПАЯ ЯЧЕІІ КА-партыйная ячэйка.

11APT1ІЯ РАЗВЕДЧІІКОВ

—партыя выведнікаў. ПАРТРАБОТА — партработа.

ІІАРТСТРОЙТЕЛЬСТВО

—партбудаў н іцтва.

ІІАРУС—парус.

11АРУСНН А—парусіна.

11АРУ СНЫЙ—парусны. ПАСМУРНЫЙ — хмурны.

11ACC1IB—пасыў.

11АССЙВН Ы Й—пасы V н ьг. ПАССіІВНАЯ ОБОРЬНА —пасыўпая абарона.

ПАТРйАРХАЛЫІЫІІ— патрыярхальны, старасьвецкі.

ТТАТРНОТНЗМ—патрыятызм.

11АТРОІІ—патр о н.

IІАТРОП УІІНТА РН Ы — патрон унітарны.

ПАТРОШІАЯ ДВУКОЛКА — патронная двуколка.

ІЮТРОПІІАЯ СУМКА — ладуньніца.

ПАТРОНННК (стр.) — патроньнік.

НАТРОННЫЙ ВЫОК (стр., арт.) — патронпы клунак.

ІІАТРОШІЫЕ КОРОБКП

—патронныя каробкі.

11АТРОІПІЬП1— патронп u ПАТРОШІЫЙ ПОСТ— патронны пункт.

ІІАТРО1ЮПОДНОСЧПКпадавец патронаў.

11АТРОНТАШ-ладу ныі і к ПАТРУЛЬ—патруль. ПАТРУЛЙРОВАННЕ

РАЗВЕДЧНКОВ — патруляваньне выведнікаў. ПАЧКА—пачак.

ПАЯЛЬНЯК — літавальнік.

ПАЯТЬ—літаваць.

ПЕДАЛП—пэдалі, панажы.

ПЕКАРІІЯ—пя карня.

IIЕНСНЯ—пэнсія.

ПЕНЬ-пень.

ПЕНЕК СТВОЛА (стр.)пянёк рулі.

ПЕРВАЯ ІПЕРЕНГА— першая шаранга.

ПЕРВОБЫТНЫЙ — першабытны.

ІІЕРВОНАЧАЛЫІЫЙ — першапачатковы.

ПЕРГАМЕНТСЗАПАЛЬІЮГО ОТВЕРСТНЯ — пэргамант з запальнай шчыліны.

ІІЕРЕБЕГАТЬ, ПЕРЕБЕЖАТЬ — перабягаць, нерабегчы.

ГІЕРЕБЕГАЮІШ'ІЕ ФМГУРЫ — перабежні>ія фігуры.

ІІЕРЕБЕЖКА — пера-

М О W1? Q

ПЕРЕБЕЖЧШІ—перабежчык.

ІІЕРЕБРАСЫВАШІЕ ВОЙСК—перакіданвне войска.

ПЕРЕВАЛНВАТЬ, ПЕРЕВАЛНТЬ — перавальваць, пераваліць.

ПЕРЕВЕС — перавага, перамога.

ПЕРЕВЕС В ОГНЕ— перавага ў агні.

ПЕРЕВОД — пераклад; перавод.

ПЕРЕВОДЧНК — перакладчык.

11ЕРЕВОЗК А—неравозка.

ПЕРЕВОЗОЧНЫЕДОКУМЕНТЫ — дакуманты на перавозку.

ПЕРЕВ030ЧНЫЕ СРЕДСТВА — перавозачныя сродкі.

1ІЕРЕВОРОТ—пераварот. 11ЕРЕВЯ ЗК А— перавязка. 11ЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ОТ-

РЯД—перавязачны аддзел.

ІІЕРЕВЯЗОЧНЫЙ

ІІУНКТ — перавязачнй пункт.

11ЕРЕВЯЗЫВ АТЬ —пс-

равязваць.

11ЕРЕГЙБ—перагіб.

НЕРЕГОВАРПВАТЬ,СЯ— перамаўляць,

пе-

рамаўляцца.

1 ІЕРЕГОВОРЫ-перамаўленьні, перагаворы.

ПЕРЕГОРОДКА — uepaгародка.

ПЕРЕГРЕВАНЙЕ — нераграваньне.

ПЕРЕГРУЗКА — псрагрузка.

ПЕРЕДАВАТЬ, ПЕРЕДАТЬ—перадаваць, перадаць.

ПЕРЕДАТОЧНЫН ПОСТ—перадатачная стойка.

11ЕРЕДВЙЖЕІПІЕ — перасуваньне. „

ПЕРЕДВЙЖНОЙ — пераеоўны.

ПЕРЕДЕЛ К А—пераробка.

ТІЕРЕДННЙ—пярэдні.

ПЕРЕДНЙЙ КОНЕЦ

СТВОЛА—пярэдпі канец рулі.

1ІЕРЕДННЙ ХОД (арт. )— пярздні ход.

ІІЕРЕДНЯЯ ВЫДВНЖНАЯ ЛАПА (стр.) — пярэдняя высоўная лапа.

ПЕРЕДОВАЯ ЛШШЯ — перадавая лінія.

IІЕРЕДОВОЙ—перадавы.

ПЕРЕДОК (арт.)—перадок.

ІІЕРЕДЫШКА — псрадышка.

11ЕРЕЕЗД—пераезд.

; ІІЕРЕЗАРЯЖАТЬ, ПЕРЕЗАРЯДЙТЬ (стр.) — перанабіваць, перанабіць.

ПВРЕКАПЫВАТЬ, ПЕРЕКОПАТЬ — перакопваць, перакапаць.

ПЕРЕКЙДНАЯ САПА (в.-ннж.)’ перакідны падкоп.

ПЕРЕКЙДНОЙ .ОГОНЬ— перакідны агонь.

ПЕРЕКЛАДЙНА — псракладзіна.

ПЕРЕКЛЙЧКА — пярэклічка.

149

ПЕРЕЮШЧКА ВЕЧЕРПЯЯ, УТРЕННЯЯ пярэклічка вячэрняя, ранічная.

ПЕРЕКОС ПАТРОНА (стр.)-перакос патропа, ПЕРЕКРЕСТНЫЙ

ОРОНЬ — скрыжаваны агонь.

ІІЕРЕЛЕТ—пералёт. ПЕРЕЛЕТНЫЙ—пералётны.

11ЕРЕ Л ОМ—11 ералом.

ІІЕРЕМЕНА — перамена, зьмена.

ІІЕРЕМЕНА НАПРАВЛЕНЙЯ—зьмена кірунку.

ПЕРЕМЕНА ЦЕЛЙ — зьмена цэлі.

ІІЕРЕМЕІІНЫЙ COGTAB—пераменнысклад.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (св.)—пераменпы ток.

ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ —пераменная скорасьць.

ПЕРЕМЕНЧЙВЫЙ— зьменны.

ПЕРЕМЕСТЙТЬСЯ —перамясьціцца.

IIЕРЕМЕШЕНЙЕ —перамяшчэньне.

ПЕРЕМЙРЙЕ — часовае замірэньне.

ПЕРЕРЫВ ОГНЯ—перапынак агню.

ПЕРЕНОС ОГНЯ-перанос агню.

ПЕРЕНОСІІТЬ, ПЕРЕНЕСТй— пераносіць, перанееьці.

ПЕРЕНОСІІЫЕПРЕПЯТ-

СТВІІЯ (в.-ннж.) —пераносньія перашкоды.

ПЕРЕНОСНЫЙ ПЛЕ-

ТЕНЬ—пераносіш нлецянік.

ІІЕРЕОБУВАТЬСЯ — пераабувацца.

ПЕРЕПЕЧАТКА — перадрук.

ІІЕРЕТШСКА -перапіска. ПЕРЕІШСЧНК-пісар. ПЕРЕПНСЬ-перапіс.

НЕРЕПЛЕТ пераплёт; вокладка.

ІІЕРЕПЛЁТЧЙК—перашіётнік.

ПЕРЕПОЛЗАТЬ перапаўзаць.

ПЕРЁПОЛОХ—перапалох.

ПЕРЕПРАВА — пераправа.

ПЕРЕПРЯЖКАперапраганьне.

ПЕРЕПУГ—перапуд.

ПЕРЕРАСХОД—перавыдатак.

ПЕРЕСЕДЛАТЬ перасядлаць.

ПЕРЕСЕКАТЬ 11EPEСЕЧ—перасякаць, перасекчы.

150

ІІЕРЕСМОТР—псрагляд.

ПЕРЕСТАНОВКА—перастаноўка.

ПЕРЕСТРЕЛЙВАТЬ, ПЕРЕСТРЕЛЯТЬ — перастрэльваць, нерастраляць.

ПЕРЕСТРЕЛКА перастрзлка.

ПЕРЕСТРОЕНЙЕ—перастраеньнс.

ПЕРЕСТРОЕНІІЕ ІПЕРЕНГЙ—псрастраепьне шарзнгі.

IІЕРЕСЫЛ ЫІА Я Ч АСТЬ

—перасыльная часьць.

ПЕРЕТЯГЙВАНПЕ псрацягваньне.

ПЕРЕХВАТЫВАНЙЕ — перахватваньне.

ПЕРЕХВОРАТЬ—перахварэць.

ПЕРЕХОД—псраход.

ПЕРЕХОДНЫЙ пераходны.

ІІЕРЕХОДЯІЦЙЕ СУММЫ—пераходныя сумы.

ПЕРЕЧЕНЬ—пералік.

ПЕРЕЧЕРКЙВАТЬ, ПЕРЕЧЕРКНУТЬ—закасоўваць, закасаваць.

ПЕРЕЧЙСЛЯТЬ, ПЕРЕЧЙСЛЙТЬ — пералічваць, пералічыць.

ІІЕРйЛА—поручні.

ПЕРйОД—пэрыяд.

ПЕРЙОДНЧЕСКАЯ ЛНТЕРАТУРА—пэрыядычная літаратура.

ПЕРНОДЙЧЕСКЙЙ— пэрыядычны.

ІІЕРЙСКОІІ (стр.)—пэрыскоп.

I1E РЙФЕРЙ Япэр ыфэрыя.

ІІЕРПЕНДЙКУЛЯР простастауная.

ПЕРПЕНДЙКУЛЯРНЫЙ—простастаўны.

ПЕРСОНАЛЬНЫІІ — асабовы.

ПЕРСІІЕКТЙВА —пэрспэктыва.

ПЕРЧАТКА — пальчатка. ІІЕСНЯ—п?сыія.

11 ECO Ч11Ы Й—п ескав ы. ПЕСЧАНЫЙ—пясчанй. ПЕСЧАНЙК—пескавік. П ЕТ Л й Ц A—пятл і ца. ПЕТЛЯ—пятля; завеса. ПЕТЛЯ МЕРТВАЯ (ав.) мёртвая пятля.

ПЕТЬ—сьпяваць.

11 EXOT А—пяхота. ІІЕХОТЙНЕЦ—псхацінец ПЕХОТНЫЙ-пяхотны. ПЕЧ ATI! IIК—дру кар. ІІЕЧАТЬ—1) пячатка;

2 ) Друк.

ПЕЧНЦК—мўляр. ПЕШЙЙ—пешы.

ПЕШЙМ ПОРЯДКОМ — пехатою.

ПЕШКОМ —пехатою.

ГШКА-піка.

ІІЙКЕТ-пікет.

ІШЛА—піла.

ПЙЛйТЬ-пілаваць.

ПЙОНЕР—піонэр.

11ПI ’АММДА—п ірам іда. ШІРОКСІІЛПІІ-піроксіліна.

ШІРОКСЙЛЙІЮВАЯ 11ІАШКА—піроксілінавая шашка.

НЙСАТЬ—пісаць.

ПЙСТОІІ (стр.)— iiiqTOH.

ПЙСЧЕБУМАЖПЫІІ — папяровы.

ШІСЬМЕІШЫЕ IIP1IНАДЛЕЖНОСТй — пісьмовыя прыналвжпасьці.

ПйСЬМЕННЫЙ ПРЙКАЗ — пісьмовы загад. , ЙЙСЬМО—ліст, пісьмо. ПйТАНйЕ—харчаваньне. ПЙТАНЙЕ ПАТРОНАМй (стр.) забесыіячэньне натронамі.

I ІйТАТЕЛЬНЫЙ—сытн ы, нажыўны.

ІШТЬ-ітіць.

ГШШУІЦАЯ МАШЙНКА . —друкавальная машынка.

ЙЙІЦА—ежа, яда, харч. ПШЦЕВОЙ—харчовы. ПЛАВАНЙЕ—плаваньне. ІІЛАВАТЕЛЬНЫЙ —

плавальны.

ітВНЬШСГІУСККУРКА—роўны спуск курка.

ПЛАВУЧАЯ БАЗА (мор.) —плывучая база.

ПЛАВУЧАЯ МШІА (мор.) —плывучая міна.

ПЛАВУЧЙЙ MOOT плывучы MOOT.

ПЛАВАЮІЦАЯ КОМАНДА — плавальная каманда.

ІІЛАКАТ—плякат, ПЛАМЯ—полымя. 'ПЛАН—плян.

ІІЛАНйРОВАТЬ-пляпаваць.

ПЛАПКА СОЕДЙШІТЕЛЬНАЯ (стр.) — злучальная планка.

ПЛАН КАРАУЛЫЮГО НАРЯДА — плян каравульнага прызначэньня.

ПЛАН ПОСТОВ-плян вартаў.

j ПЛАНОМЕРНЫЙ — нля-

і новы.

j ПЛАНШЕТ—пляншэт.

; ІІЛАСТ-^нласт.

ПЛАСТЙНКА—пласток.

ПЛАОТЙНКЙ ЛЕНТЫ— пласткі тасьмы.

ПЛАСТЙНЧАТАЯ ПРУ-

■ ЖЙНА — пластковая спружына.

, ПЛАСТйНЧАТЫЙ—пластковы.

ПЛЛСТЫРЬ-плястыр.

ІІЛАТА нлата.

ПЛАТЕЖ — аплата, выплата.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ—платаздол (>насьць.

ПЛАТФОРМА пляцформа.

ПЛАЦ—пляц.

ПЛАЛДАРМ (в. ннж.) — пляцдарм.

ПЛАПШ Я—плазам.

ПЛА1Ц-—плашч.

ПЛАШ НЕПРОМОКАЕМЫ11—непрамакал ыш плашч.

ІІЛЕБШ ’ЦЙТ — плебісцыт.

ПЛЕВАТЕЛЫІЙЦА — плявалка.

ПЛЕН— палон.

ПЛЕППТЬ—паланіць.

11ЛЕП НЙК, ПЛЕНН Ы11палоньнік, палонны

ПЛЕНУМ—пленум.

ПЛЕСЕНЬ — бросьня, цьвіль.

ГІЛЕТЕІІЬ (в. ннж.)— плецянік.

ІІЛЕЧЙ—плечы.

ПЛЕЧйКй (стр. арт.)— плечкі.

ПЛЕЧО—плячо.

ПЛОМБА—плёмба.

ІІЛОМБІІРОВАТЬ— плёмбаваць.

I ПЛОСКШІ плоскі.

I ПЛОСКОГОРЬЕ—плоскаўзвышша.

I ПЛОСКОГУБЦЫ (св.) — плоскагубцы.

ПЛОСКОСТЙ (в азроплане)—роўніцы.

і ПЛОСКОСТЬ —роўніца.

і ПЛОТ-плот.

ІІЛОТЙНА — запруда.

ПЛОТНІІК—цесьля.

ПЛОТІІОСТЬ — шчыл і,насьць. t

ПЛОТНЫЙ—шчыльны.

ІІЛОХО—дрэнна.

ІТЛОІЦАДЬ — пляц, плоіпча.

ПЛОййДЬ ІІОПАДАНЙЯ (стр.) — плошча пападаньня.

ПЛОШАДЬ РАССЕЙВАНЙЯ (стр.) — плоінча расьсяваньня.

ПЛОІЦАДКА ПУЛЕМЕТНАЯ — кулямётпы пляцок.

ПЛОІЦАДКА (в седле)— памосьцік.

ПЛОІЦАДКА ЗАМКА (стр.) —плашчынка замка.

ІШЕВМАТІІЧЕСКНЙ — пнеўматычны.

ПОБЕГ—уцёкі. .

! ПОБЕДА—пабеда, перамога.

і IЮБЕДЙТЕЛ Ь — пера-

і можнік.

ПОБЕЖДАТЬ, ПОБЕДНТЬ—перамагаць, перамагчы.

ПОБЕРЕЖНЫЙ узьбярэжны.

ПОБЛАЖКА— патураньне.

ІЮБОРОТЬ—збароць, перамагчы.

ІЮБРЫТЬ, ПОБРЙТЬСЯ—пагаліць, пага.ніцца.

ПОБУЖДЕНЙЕ — пабудка.

ЙОВАР—кухар.

ІЮВЕДЕІШЕ — навядзеньне, трыманьне.

ПОВЕРКА—праверка.

ПОВЕРКА БОЯ ВЙН-

ТОВКй (стр.)—праверка бою стрэльбы.

ПОВЕРКА КАРАУЛОВ— праверка каравулаў.

ПОВЕРОЧНЫй праверачны.

ІЮВЕРСТНЫЙ—ад вярсты.

ІЮВЕРХНОСТЬ —паверхня.

ПОВЕРЯТЬ, ПОВЕРЙТЬ-правяраць, праверыць.

ПОВЕСТКА —: паведамленьне, позва.

ПОВЕСТКА (к заре) — абвестка.

ІЮВЙШЮСТЬ — павіннасьць.

ПОВОД—повад, прычына. ІЮВОЗКА— павозка, воз. П0В030ЧНЫЙ — павозачны.

ІІОВОРАЧЙВАТЬ, ІІОВОРОТЙТЬ—паварочваць, павярнуць.

ІІОВОРОТ—паварот.

I f ОВОРОТЛ ЙВЫ Й паваротлівы.

ПОВОРОТНЫЙ — паваротны.

ІІОВОРОТНЫЙ МЕХАШІЗМ (стр., арт.)—паваротны мэханізм.

II OB РЕЖДЕНйЕ—папсаванасьць, папікоджаньне, шкода.

ПОВРЕЖДЕННЫЙ — папсаваны, пашкоджаны.

ІІОВСЕДНЕВЫЙ — штодзенны.

II0 В С Е М Е С Т Н 0 — усюды, скрозь.

ПОВТОРЕНйЕ — паўтарэньне.

ПОВЫШЕНЙЕ — падвышэньне падняцьце.

П ОВЯЗКА—панязка.

ІЮГАШЕНЙЕ ДОЛГОВОГО ДОКУМЕНТА— пагашэньне пазычковага дакуманту.

ПОГЙБАТЬ—гінуць, гібнуць.

ПОГЙБЕЛЬ—згуба.загуба ІІОГЛОТЙТЕЛЬ (хнм) — паглынальнік.

ПОГЛОШДЮІЦШІ КОЛОДЕЦ (в. ннж.)—убіральны калодзеЖ."

ПОГНАТЬ, ПОГНАТЬСЯ—пагнаць, пагнацца.

ПОГНУТОСТЬ — пагнутасьць.

ПОГОДА—пагода.

ПОГОНЯ—пагоня.

ПОГРАНЙЧНАЯ СТРАЖА —паўзьмежная, пагранічная старожа.

ПОГРАШІЧНЫЙ — паўзьмежны, пагранічны.

II0 Г Р Е Б (в. ннж.) — пограб, склеп.

ІІОГРЕШНОСТЬ памылка, хіба.

ПОГРОМ—пагром.

ПОГРУЗКА—пагрузка.

ПОДАВАТЕЛЬ (стр.) — падавач.

ПОДАВЙТЬ ОГНЕМ ПРОТЙВНЙКА—змагчы агнём супраціўніка.

ПОДАВЛЯТЬ, ПОДА-

ВІІТЬ — душыць, здушыць; змагаць, змагчы. ПОДАТЬ, ПОДАВАТЬ

КОМАНДУ— падаць, надаваць каманду. ПОДАЧА—падача.

ПОДАЮІЦЙЙ МЕХАНЙЗМ (стр.)—падавалка.

ПОДАЮІЦЙЙ РЫЧАГ (стр.)вагар, падважнік, які падае.

ПОДБОР—падбор.

ПОДБОРОДОК—падбародак.

ІЮДВАЛ — склеп, сутарэньне.

ПОДВЕДОМСТВЕНН ЫЙ —падведамны.

ПОДВЕРГНУТЬ НАКАЗАНЙЮ—пакараць.

ПОДВЕРГАТЬ АРЕСТУкараць арыштам.

ПОДВЕСЫ (стр.) — падвесы.

ГІОДВЙГАТЬ, ПОДВЙНУТЬ—пасуваць, пасунуць.

ІЮДВПЖІЮН ЗАТВОР (стр.)—рухомы замок.

ПОДВІІЖНАЯ ТРУБКA (стр.)—рухомая трубка.

ГІОДВІІЖНОЙ — рухавы; рухомы.

ПОДВНЖНОСТЬ — рухавасьць.

ПОДВЙЖНЫЕ СБОРЫ— пераходныя зборы.

ПОДВІІЖНОЙ СОСТАВ— рухомы склад.

ПОДВЛАОТНЫЙ— паду^ ладны.

ПОДВОДА—падвода.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА— падводная лбдка.

ПОДВОДНЫЙ— падводны ПОДВОЗ—падвоз.дастава ПОДВЯЗЫВАТЬ, ПОД-

ВЯЗАТЬ — падвязваць, падвязаць.

155

ПОДВЯЗЬ (арт.) — падвязь.

ПОДГОВОР—падмова.

ПОДГОНЯТЬ, ІІОДОГІІАТЬ—падганяць. падагнаць.

ІЮДГОТОВЙТЕЛЬНЫЙ

—падрыхтоўчы.

ПОДГОТОВКА—падрыхтоўка.

ПОДГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ

—падгрудны рамень ПОДДАННЫЙпадданы. ГІОДДАНСТВО— паддан-

ства.

ПОДДЕЛКА — падробка. ІЮДДЕРЖКА— падмога, падтрыманьне.

ІІОДДОН 'стр. )-п аддон ца ПОД'ЕЗД—пад'езд.

ІІОДЕЙСТВОВАТЬ (на кого) — зрабіць уплыў.

ПОД’ЕМ—пад‘ём.

ІІОДЕМНЫЕ ДЕНЬГЙ— падарожння грошы.

ПОД'ЕМНЫЙ МЕХАНЙЗМ (стр., арт.)— падымальны мэханізм*

ПОД'ЕМНЫЙ РЫЧАГ (стр.) — падымальны вагар, падважнік.

ГІОД'ЕМНЫЙ MOOT — падымалыш мост.

ПОДЗЕМНЫ Й -падзе м н ы ІІОДЗОРНАЯ ТРУВАпадзорная труба.

ПОДЖЙДАТЬ — чакаць, дажыдацца.

ПОДКЛАДКАпадкладка ПОДКОВА—падкова.

ПОДКОЛЕННЙК (арт.)падкаленыіік.

ІІОДКОП—падкоп.

ПОДКРАДЫВАТЬСЯ— падкрадвацца.

ПОДКРЕПЛЕНйЕ пндмога.

ПОДКРЕПЛЯТЬ, ПОДКРЕПЙТЬ—падмагаць, падмагчы; падмацоўваць, падмацаваць.

ПОДЛЕЖАТЬ—належаць ПОДЛЕЖАІЦЙЙ -належны.

ПОДЛЙННЙК-орыгінал, аўтэнтык.

ІЮДЛЙННОСТЬ — запраўднасьць.

ПОДЛОГ—надлог.

ІІОДЛОКОТНЙК (стр.)падлокатнік.

ПОДМОСТКЙ—падмостк і ПОДМЕТКй—падноскі.

ПОДНЙМАТЬ, ПОДНЯТЬ

—падымаць, падняць. ПОДНОЖЙЕ—падножжа. ЙОДНОЖКА (арт.)-падножка.

ІЮДНОЖНАЯ ЧАСТЬ ДВУКОЛКЙ — падножная часьць двуколкі.

„ГІОД ІІОГЙ“ — пад ногі. ПОДНОСЧЙКІІАТРОНОВ —падавец патронаў.

ІІОДОБЙЕ—ііадобнасьць. I ПОДОБНЫЙ—падобны.

ІЮДОЗРЕВАТЬ-пада-

зраваць.

ПОДОЗРйТЕЛЫІЫЙ— падазроны, няпэўны.

ІІОДОРОЖ1ІЫЙ — падарожны.

ПОД'ОТДЕЛ—пададдзел.

1ІОДОХОДНЫЙ—ад прыбытку.

ПОДОШВА—падошва.

ПОДОШВА ГОРЫ-падножжа гары.

ПОДОШВА СКАТА — падножжа схілу.

ГІОДПАЛЗЫВАТЬ, ТІОДПОЛЗТЙ-падпоўзваць, падпаўзьці.

ПОДПЕРСЬЕ—нагруднік. ПОДШІЛОК—напільнік. ПОДПЙСКА—падпіска. ПОДПйСЬ—подпіс.

І1ОДПОРА,ПОДПОРКА— падпора, падпорка.

IЮДПРУГА—папруга.

ІЮДПРУГА ТЕСЬМЯНАЯ—папруга тасьмяная.

ІЮДПРУЖЙВАТЬ, ПОДП РУ ЖйТЬ—падцягнуць цапругу.

ІЮДПРЯГАТЬ, ПОДПРЕЧЬ — падпрагаць, падпрагчы.

ПОДІІЯТННК (арт.)— падпятнік.

ПОДРАЖАНЙЕ — псрайманьне.

ПОДРАЗДЕЛЕНЙЕ -

падзел.

ПОДРОБНОСТЬ — падрабязнасьць.

ПОДРОБНЫЙ — падрабязны.

ПОДРУЧІІЫЙ--надручны ІІОДРЫВ—падрыў.

ПОДРЫВАТЬ, ПОДОРВАТЬ — пацрываць, падарваць.

ПОДРЫВАТЬДЮДРЫТЬ —падкопваць, падкапаць.

ПОДРЫВНЫЕ СРЕДСТВА (в. ннж.)—падрыўныя сродкі.

ПОДРЯД — падрад, дастава.

ПОДСЛУШВВАНПЕ — падслухваньне.

ПОДСЛЕЖНВАТЬ — высьледжваць.

і ПОДСТАВКА—яадстаўка

I ПОДСТЕРЕГАТЬ, ПОДОТЕРЕЧЬ — падсьцерагаць, надсьцерагчы; падпільноўваць, падпільнаваць.

1ІОДСТПЛК А— подсьціл. іПОДСТРЕКАТЕЛЬ — I падбухторшчык.

; ІЮДСТРЕКАТЬ-падбухторваць.

ПОДСТУ ПЫ—іюдсту п ы. ПОДСУДНЫЙ — падсудны.

157

ПОДСУДНМЫЙ—падсудзімы.

ПОДСУМОК—ладуньнік.

ПОДСЧЕТ — падрахунак, падлік.

ПОДТВЕРЖДЕНЙЕ— пацьвярджэньне.

ПОДТРОЧЙТЬ — падвязаць.

ПОДТЯГЙВАНЙЕ РЕЗЕРВА— падцягваньне рэзарву.

ПОДУШКА—падушка.

ПОДХОД—падыход.

ПОДХОДЯІЦЙЙ — адпаведны.

ПОДЧАСОК—падвартовы ПОДЧЙНЕНЙЕ — падлегласьць.

ПОДЧйНЕННЫЙ — падлеглы.

ПОДЧЙНЯТЬОЯпадлягаць.

ПОДШЙПНЙК (арт)— падшыпнік.

ПОЕДйНОК — паядынак^ ПОЕЗД—поезд.

ПОЖА Л OB АТЬ—падараваць; зьявіцца.

ПОЖАЛУЙСТА — калі ласка.

ПОЖАР—пажар.

ПОЖЕЛАНЙЕ --пажаданьне.

ПОЖйЗНЕННЫЙ-на ўсё жыцьцё, на вечнасьць.

ПОЗАБОТЙТЬСЯ—паклапаціцца.

ПОЗАВЧЕРА— пазаўчора ПОЗАДЙ—ззаду.

ІЮЗВОЛЕНЙЕ — дазвол. ПОЗВОЛЯТЬ, П03В0-

ЛйТЬ— дазваляць, дазволіць.

ІЮЗДОРОВАТЬСЯ прывітацца.

ПОЗйТйВНЫЙ позытыўны.

П03ЙЦЙ0ННАЯ ВОЙНА

—позыцыйная вайна. ПОЗЙЦЙЯ—позы цыя. ПОЗНАКОМЙТЬСЯ — па-

знаёміцца, П030Р—ганьба. П030РНЫЙ—ганвбны. ПОЙМЕНОВАНЙЕ — паіменаваныіе.

ПОйСК—шуканьне.

ПОЙСКЙ РАЗВЕДЧЙКОВ

—шуканыіе выведнікаў.

ПОКАЗАНЙЕ — паказаньне.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙпаказальны.

ПОКАЗНОЕ ОБУЧЕНЙЕ

—паказное навучаньне. ПОКАЗНАЯ МУШКА —

паказная мушка. ПОКАЗЧЙК—паказчык. ПОКАЗЫВАТЬ, ПОКА-

ЗАТЬ—паказваць, паказаць.

ПОКАТйСТЫЙ —пакаты. ПОКАТОСТЬ-пакатасьць.

ПОКНДАТЬ, ПОКННУТЬ

—пакідаць, пакінуць. ІІОКЛАЖА—паклажа. ПОКОРНОСТЬ пакорнасьць.

ЙОКОРЯТЬ, ІІОКОРЙТЬ

—пакараць, пакарыць. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ прынамсі.

ГІОКРОВ—пакрыцьцё. ПОКРЫШК A покрыўка. ПОКРЫТНЕнакрыцьцё. ПОКУПКА — покупка;

куііля.

ПОКУІІІЦЙК—купец. ПОКУШЕНЙЕ—замах. ІІОЛ—падлога; род. ГІОЛА—крыса.

ІІОЛАГАТЬСЯ — епадзявацца.

ПОЛАГАТЬСЯ (на кого)— разьлічваць (на каго).

ПОЛДЕНЬ—поўдзень. ІІОЛЕ—поле.

ПОЛЕ БОЯ—поле бою.

ПОЛЕ ЗРЕНЙЯ—поле зроку.

ІІОЛЕ КАЙАЛА СТВОЛА

—куляходнае поле ў рулі. „

ПОЛЕВОЙ—палявы.

ІЮЛЕВЫЕ ВОЙСКА — палявыя войскі.

ЙОЛЕВАЯ КНЙЖКА— палявая кніжка

ПОЛЕВОЙ КАБЕЛЬ — палявы кабель.

ПОЛЕВОЙ КАРАЎЛпалявы каравул.

ПОЛЕВОЙ УСТАВ-палявы статут.

ПОЛЕЗНЫЙ—карысны.

ПОЛЕНО—палева.

ПОЛЕТ—лёт.

ІІОЛЁТ ПУЛЙ—лёт кулі. ГІОЛЗАНЙЕ— поўзаньне. ПОЛЗАТЬ—поўзаць.

Й0ЛЗК0М—паўзком.

ЙОЛЗУН (стр.) — паўзун.

ЙОЛЗУЧЙЕ МЙНЫ — паўзучыя міпы.

ІІОЛЗУЧЙЙ—паўзучы.

ІЮЛЙГОН—палігон.

ІІОЛЙГОН АРТІІЛЛЕРййСКйЙ — палігон артылерыйскі.

ПОЛйГОННЫЙ— палігонны.

ІІОЛЙТБЕСЕДА — політгутарка.

йОЛнТВОСПЙТАНйЕ політвыхаваньне.

ПОЛЙТГРАМОТА політпісьменнасьць.

ЙОЛЙТЙКА—політыка.

ПОЛЙТЙКАНСТВО — політыканства.

ПОЛЙТЙЧЕСКЙЙ—політычны.

ПОЛЙТЛЕКЦЙЯ—політлекцыя.

ЙОЛЙТОТДЕЛ — палітаддзел.

ПОЛЙТПРОВЕРКА — політправерка.

159

ПОЛНТПРОСВЕТРАБОТА—політасьветработа.

ПОЛйТПРОСВЕТЧАС політасьветгадзіна.

ПОЛЙТРАБОТА — політработа.

ПОЛЙТРАБОТПЙК-політработнік.

ПОЛйТРУК — політычны кіраўнік.

ПОЛНТСВОДКА — політзборка.

ПОЛйТСОСТАВ — політсклад.

ПОЛйТУПРАВЛЕШІЕ політкіраўніцтва.

ПОЛЙТУОТАВ — політстатут.

ПОЛЙТЧАС — політгадзіна.

ПОЛЙТЭКЗАМЕН — політэкзамен.

ПОЛЙТЭКОНОМЙЯ — політэкономія, політычная экономія.

ПОЛК—полк.

ПОЛКА—паліца, палЛка ПОЛКОВОЙ—палкавы.

ПОЛНАЯ РАЗБОРКА — поўная разборка.

ПОЛНОВЛАСТНЫЙ — паўнаўладны.

ПОЛНОВОДЙЕ — паўнаводзьдзе.

ПОЛНОЛУНПЕ-поўня.

ІЮЛНОМОЧНЫЙ — паўнамоцны.

ПОЛЙОМОЧПЙ паўнамоцтва.

ПОЛНОСТЬ—поўнасьць.

ПОЛНОЧЬ —поўнач.

ПОЛНЫМ ШАГ—поўны шаг.

ПОЛОВЙННЫЙ — палавінны.

ПОЛОВОДЬЕ—паводка.

ГІОЛ QBOPOTA—паўзварот.

ПОЛОГйЙ—спадзісты.

ТІОЛОГОСТЬ — спадзістасьць.

ПОЛОЖЕННЕ — палажэньне.

ПОЛОЖЕННЕ ДЛЯ ОТРЕЛЬБЫ: СТОЯ -пастава для стральбы: стоячы.

— „ — С КОЛЕНАз калена.

— „ — СЙДЯ — седзячы.

—„— ЛЁЖА—лежачьг.

ПОЛОЖЙТЕЛЬНЫЙ — сталы, дадатны.

ПОЛОМ КА—йаломка.

ПОЛОСА—палоса.

ПОЛОСА ОГНЯ —палоса агню.

ПОЛОСА НАБЛЮДЕНЙЯ —палоса назіраньня.

ПОЛОСА РЕЗЕРВА — палоса рэзэрву.

ПОЛОСА СОПРОТНВЛЕНЙЯ — палоеа супраціўленьня.

ПОЛОСКАНЙЕ паласканьне.

ПОЛОСТЬ (стр.)—дуціна.

ПОЛОСЫ ОХРАННЫЕпалосы ахоўньтя.

ПОЛОТЕНЦЕ — ручнік, уціральнік.

ПОЛОТНО—палатно.

ПОЛУДЕННЫЙ — паўдзенны.

ПОЛУЙНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ — напаўструмантовы.

ПОЛУЗАКРЫТАЯ ІІО-

ЗЙЦЙЯ — напаўзакрытая позыцыя.'

ПОЛУКРУР—паўкруг.

ПОЛУКРУГЛЫЙ—паўкруглы.

ПОЛУОБОРОТ — паўзварот.

ПОЛУПЕРЕХОД—паўпераход.

ПОЛУПРЙСЕДАНЙЕ — паўпрысяданьне.

ПОЛУЧАТЬ, ПОЛУЧЙТЬ — атрымліваць, атрымаць; палучаць, палучыць.

ПОЛУЧЕРТОЧКЙ -(прпцела)—паўрыскі (прыцэльніка).

ПОЛУШУБОК—кажушок ПОЛ ШАГА—паўшага.

ІІОЛЫЙ (стр.) — дудчасты.

ПОЛЬЗА—карысьць.

ПОЛЬЗОВАНЙЕ карыстаньне.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ—карыстацца.

ПОЛЮС—полюс;

ПОЛЮС БАТАРЕЙ (св.)

і —полюс батарэі.

ПОЛЯНА—паляна.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА — паўночная зорка.

ПОЛЯРНЫЙ—палярпы.

„ПО МЕСТАМ“—„па мясцох“.

ПОМЕШАТЬ — перашкодзіць.

ПОМЕШАТЬСЯ — звар'яцець.

ПОМЕІЦАТЬ, HOME. СТЙТЬ—памяшчаць, памясьціць.

ПОМЕІЦЕНЙЕ — памяшчзньне.

ІІОМНЙТЬ, ВСПОМНЙТЬ — памятаць, успамянуць.

ПОМОГАТЬ, ПОМОЧЬ — памагань, памагчы, дапамагаць, дапамагчы.

ПОМОЙНАЯ ЯМА-яма на памыі.

ПОМОСТ—памост.

ПОМОІДНЙК—памочнік.

ПОМЯТОСТЬ ГЙЛЬЗЫ— пагнутаеьць ладунку.

ПОНАДОБЙТЬСЯ—спатрэбіцца.

ПОНЕДЕЛЬНЙК панядзелак.

ПОНЕМНОГУ — пакрысе, патроху.

ПОІІЙМАНЙЕ — разуменыіе.

ПОННМАТЬ, -ПОНЯТЬ — разумець, зразумець.

ПОНОС — нястрываласьць.

ПОНТОН (в. ннж.)—пантон.

ПОНТОННЫЙ (в. пнж )— пантонны.

ІІОНУЖДЕНЙЕ прынука.

ПОНЯТЙЕ—разуменьне. ПОНЯТНЫЙ-зразумелы. ПООІЦРЕНЙЕ — заахвочваньне.

ПООІЦРЯТЬ, ПООІЦРЙТЬ — заахвочваць, заахвоціць.

ПОПАДАНЙЕ (стр.) пападаньне.

ПОПАДАТЬ, ПОП АСТЬ— пападаць, напасьці.

ПОПЕРЕК—упоперак.

ПОПЕРЕМЕННО — напераману.

ПОПЕРЁЧНЙК-папярочнік.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПАЗ (стр.)—папярочны паз.

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ ПУЛН — папярочны разрэз кулі.

ПОПЕЧЕНЙЕ—клопат.

ПОПЛАВОК (в. пнж.)плавок.

ПОПОЛНЕНЙЕ — папаўненьне.

ПОПОНА-гунька.

ПОПРАВКА—папраўка.

ПОПРАВЛЯТЬ, ПОПРАВЙТЬ — папраўляць, паправіць.

ПОПУЛЯРЙЗАЦЙЯ — папулярызацыя.

ІЮПУТНЫЙ — падарожны.

ПОПЫТКА—спроба.

ПОРАЖАЕМОЕ ПРОСТ-

РАНСТВО (стр.) — паражальная прастора.

ПОРАЖЕНЙЕ — паражэньне.

ПОРАЖАТЬ, ПОРАЗЙТЬ

—паражаць, паразіць.

ПОРАЖАЕМОСТЬ — паражальнасьць.

ПОРАЗЙТЬ ВРАСПЛОХ — паразіць неспадзявана.

ПОРАЗЙТЬ В УПОР — паразіць у упор.

ПОРйСТЫЙ—сітаваты.

ПОРЙЦАНЙЕ—ганьба.

ПОРЙЦАТЬ—ганіць.

ПОРОГ—парог.

ПОРОК—парок.

ПОРОСЛЬпарасьнік.

ПОРОХ (стр.)—порах.

1IOPOX дымовой — норах дымавы.

ПОРОХ БЕЗДЬШНЫЙ— порах бяздымны.

ПОРОХОВОЙ—парахавы.

ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ парахавы пограб, (склеп).

ПОРТ—порт.

ПОРТЙТЬ, ЙОПОРТЙТЬ

—іісаваць, сапсаваць.

ІІОРТНОЙ—кравец.

ПОРТРЕТ—патрэт. ПОРТУПЕЯ— портупея. ПОРТЯНКА—парцянка. ПОРУЧАТЬ, ПОРУЧйТЬ

—даручаць, даручыць. ПОРУЧЕНЙЕ—даручзнь-

не.

ПОРУЧНй (стр.-арт.) — поручні.

ПОРУЧЙТЕЛЬ —паручыцель.

ІЮРУЧЙ^ЕЛЬСТВО парука.

ПОРЦЙЯ-порцыя.

ПОРЦйОННЫЙ СКОТ быдла на мяса.

[ЮРЧА—псута. ПОРШЕНЬ—поршань.

ІІОРШНЕВОЙ — норшнявы.

ПОРЫВ—імпэт.

ПОРЫВНСТЫЙ — імпэтны.

ПОРЯДОК—парадак, лад.

ПРЙВЕСТЙ В БОЕВОЙ ПОРЯДОК — прывасьці ў баявы парадак.

ГІОРЯДОК СОДЕРЖАНЙЯАРЕСТОВАННЫХ

—парадак утрыманьня арыштаваных.

ПОРЯДОК ВОЕННЫІІ — вайсковы парадак.

ПОСАДКА—пасадка. ПОСВЙДЕТЕЛЬСТВО-

ВАТЬ—пасьведчыць. ПОСЕЛЕНЙЕ—паселішча ПОСЕЛОК—пасёлак.

ЛОСЛАБЛЕНЙЕ — паслабленьне.

ПООЛАНЕЦ—пасланец.

ПООЛЕ—пасьля.

ІІОСЛЕДНЙЙ — астатні, апошні.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-

НООТЬ — пастуновасьць.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ

—паступовы.

ПОСЛЕДСТВЙЕ—вынік.

ПОСЛЕДУЮШНЙ — наступны.

ІІОСЛУЖНОЙ СПЙООК

—паслужбовы сьпіс.

ПОСМАТРЙВАТЬ паглядаць.

ПОСОБЙЕ—1) дапамога, 2) падручнік.

ПОСОВЕТОВАТЬ — парадзіць, ттараіць.

ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ— дапамагчы.

ПОСПЕВАТЬ, ПОСПЕТЬ

—пасьпяваць, пасьпець

163

ПООПЕШАТЬ сыіяшацца.

ПОСПЕШНОЕ УКРЕПЛЕНЙЕ (в. ннж.) — умацаваньне на сьпех.

ПОСПЕШНОСТЬ—сьпешнасьць.

ПОСРЕДЙ—пасярод.

ПОСРЕДНЙК — пасярэднік.

ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ мернасьць, звычайнасьць.

ПООТАНОВКА КУРКА— пастаноўка курка.

ПОСТЕЛЫІАЯ ПРЙНАДЛЕЖНОСТЬ — пасьцельная прыналежнасьць,

ПОСТОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

—росьпіс на варты.

ПОСТОВАЯ ОДЕЖДА — вартавая адзежа.

ПОСТОВОЙ ТУЛУП вартавы кажух.

ПОСТ—варта.

ПОСТАВІЦЙК—дастаўнік

ПОСТАНОВЛЕНЙЕ — пастанова.

ПООТАНОВЛЯТЬ, ГІОСТАНОВЙТЬ пастанаўляць, пастанавіць.

ПОСТАРАТЬСЯ — пастарацца.

ПОСТЕПЕННОСТЬ — паступовасьць.

ПОСТЕПЕННЫЙ— паступовы.

ІІОСТОЯННЫЙ ПРЙЦЕЛ

—пастаянны прыцзльнік

ПОСТОЯННАЯ БУДКАпастаянная будка.

постой— 1) пастой, 2) пачакай.

ПОСТОРОННЙЙ -пабочНЫ, ЧУЖЫ.

ПОСТОЯННЫЙ — пастаянны, еталы.

ПОСТРОЕНЙЕ (по ротно) -пастраеньне (ротамі).

ПОСТРОЕНЙЕ ДЛЯ РАЗВОДА — пастраеньне для разводу.

ПОСТРОЕНЙЕ ШЕРЕНГй — пастрааньне шарэнгі.

ПОСТРОЙТЬ — 1) пастроіць, 2) пабудаваць.

ПОСТРОЙКА —будова.

ПОСТРОМКА—пастронак ПОСТУІІАТЕЛЫІЫЙ — паступальны.

ПОСТЎПАТЬ, ПОСТУПЙТЬ--паступаць, пастуліць.

ПОСТУПЛЕНЙЕ — паступленьне.

ПОСТУПОК—учынак.

ПООУДА—пасуда, судзьдзё.

ПОСЫЛАТЬ, ПОСЛАТЬ —аіасылаць, паслаць.

ПОСЫЛЬНЫЙ — пасланец.

ПОСЯГАТЕЛЬСТВО замах.

ПОТ-пот.

ІІОТАЙНОЙ ФОНАІ’Ь патайны ліхтар.

ПОТАЙНОЙпатайны.

ПОТЕМКЙ — поцемкі; В 1I0TEMKAX — упоцемку.

ПОТЕ РТОСТЬ (нарезо в)— пацёртаеьць нарэзаў.

ПОТЕНЦЙАЛЬНЫЙ — ІІОТЭНЦЫЯЛЬНЫ.

ПОТЕРЯ — страта, утратак.

ЛОТНЙК натнік.

ЙОТНЫІІ— потны. ПОТОК— струмень.

ЙОТОКІІУЛЬ—струмень куль.

ПОТОЛОК—столь.

ЙОТОЙЛЯТЬ, пото-

ПЙТЬ тапіць, утапіць. ЙОТРЕБЙТЕЛЬ сііажывец.

ЙОТРЕБЙТЕЛЬСКЙЙ спажывецкі.

ПОТРЕБЙТЕЛЬСКАЯ

КООПЕРАЦЙЯ — спажывецкая коопэрацыя. ПОТРЕБІІОСТЬ патрзба ПОУТРУ—раніцаю, ранком.

ГІОХОД—паход.

ПОХОДНАЯ КОЛОННА

—паходная калюмна. ПОХОДНОЕ ДВЙЖЕНЙЕ

—лаходны рух.

ПОХОДНАЯ ФОРМА находная„форма.

ІЮХОДНЫЙ—паходны.

ПОХОЖЙЙ—падобны.

ЙОХОРОНЫ пахаваньне.

ПОЧВА—глеба; грунт.

ПОЧЕРК—почырк.

ПОЧЕСТЬ—чэсьць, пашана.

ПОЧЕТ—пашана.

ЙОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ ганаровы каравул.

ПОЧЕСТЬ ВОЙНСКАЯушанаваньне воінскае.

ЙОЧЙНЯТЬ, ПОЧЙНЙТЬ папраўляць, паправіць.

ІЮЧЙЙКА—паправа.

ПОЧТА пошта.

ЙОЧТАЛЙОН — паштальён.

ЙОЧТОВАЯ КОІІТОРА паштовая кантора.

ПОЧТОВЫЙ ЯІДПК паштовая скрынка.

ПОЧТЙ -амаль, блізка што.

ПОЧУВСТВОВАТЬ адчуць, пачуць.

ПОШЛЙНА—мыта.

ПОІЦАДА — міласьць, зьлітаваньне

ПОЯВЛЕНЙЕ — зьяўленьне.

ПОЯВЛЯЮІЦАЯСЯ ЦЕЛЬ — цэль якая зьяўляецца.

ПРАВОФЛАНГОВЫІІ правакрылы.

ПРАЗДННКсьвята. ПРАКТЙКА—практыка. ІІРАКТНЧЕСКЙІІ—практычны.

ПРАЧЕШІІАЯ—прачкарня.

ПРЕБЫВАШІЕ — прабываньне.

ПРЕВОСХОДСТВО — перавага.

ПРЕВЫШАТЬ —псравышаць.

ІІРЕВЫШЕНЙЕ перавышэньне.

ПРЕГРАДА—перашкода.

ПРЕГРАЖДАТЬ, ІІРЕГРАДЙТЬ — загараджваць, загарадзіць, перашкаджаць, перашкодзіць.

ПРЕГРАЖДЕНЙЕ — перагарода, перашкода.

ПРЕДАННОСТЬ — адданасьць.

ІІРЕДАТЕЛЬ—зраднік.

ПРВДВАРЙТЕЛЬНАЯ

КОМАНДА — папярэдняя каманда.

ПРЕДВАРЙТЕЛЬНЫІІ— папярэдні.

ПРЕДГОРЙЕ — перадгор'е.

ПРЕДЕЛ—граніца, край.

IІРЕДЕЛЬН АЯ Д №Т АНЦЙЯ — гранічная дыстанцыя.

ПОЯС-пояе

ПОЯСНОІІ РЕМЕНЬ j паясны рамень.

ІІОЯСНЕННЕ паясь;

неньне.

ПОЯСШІЦА—паясынца. ;

ПРАВДЙВООТЬ — нраўдзівасьць.

ПРАВЯЛО (арт.) — правіла.

ПРАВЙЛО—правіла.

ПРАВЙЛЬНОСТЬ — правільнасьць.

ПРАВЙЛЬНЫІІ правільны.

ІІРАВНЛЬНЫН (арт.) —I правільны.

ПРАВЙЛЬНАЯ МУШКА —правільная мушка.

11РАВйЛЬНЫ І І ПРЙ11.ЕЛ правільны прыцэльнік.

ПРАВЙТЕЛЬСТВЕННЫЙ—урадавы.

ПРАВЙТЕЛЬСТВО —

Урад.

ПРАВйТЬ — правіць, кіраваць.

ПРАВО—права.

ПРАВОБЕРЕЖНЫІІ праваберажны. •

ПРАВОМОЧЙЕ — правамоцнасьць.

ПРАВОНАРУІПЕНЙЕ — ііарушзньне права.

ПРАВОПЙСАНЙЕ праваціс.

ПРАВЫЙ ФЛАНГ-правае крыло.

ІІРЕДЕЛ ВНЛКЙ (больJ шой, малой) (арт.) — (вялікая, малая) граніца вілкі.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ-гранічны ПРЕДЙСЛОВЙЕ — нрадмова.

ІІРЕДЛАГАТЬ, ПРЕДЛОЖЙТЬ — прапанаваць, запрапанаваць.

ПРЕДЛОЖЕНЙЕ — 1) прапанова, 2) сказ.

ПРЕДМЕСТЬЕ — прадмесьце.

IІРЕДМЕТ—прадмет.

ІІРЕДМОСТНЫЙ-перадмоставы.

ПРЕДНАЗНАЧАТЬ, ПРЕДНАЗНАЧЙТЬ запрызначаць, запрызначыць.

ІІРЕДНАЗНАЧЕНЙЕ запрызначэньне.

ПРЕДІІАМЕРЕІШЫЙ наўмысны.

ЛРЕДОСТАВЛЯТЬ, ПРЕДОСТАВЙТЬ — даваць, даць.

IІРЕДОСТЕРЕГ АТЬ, ПРЕДОСТЕРЕЧЬ — перасьцерагаць, перасьцярэгчы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНЙЕ перасьцярога.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

—асьцярога.

ПРЕДОХРАНЙТЕЛЬ (стр.)—забясыіечнік.

ПРЕДОХРАНЙТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА (стр.)— забясьпечная планка.

ЛРЕДОХРАННТЕЛЬНАЯ ЧЕКА (арт.) — забясыіечная загваздка.

ПРЕДОХРАНйТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (стр.)-забясьпечнае колца.

ПРЕДОХРАНІІТЕЛЬ! НЫЙ ВЗВОД (стр.) — забясьпечны узвод.

ІГРЕДОХРАНЙТЕЛЬНЫЙ ВЫОТУІІ (стр.) —забясьпечны выступ.

ІІРЕДОХРАННТЕЛЬІІЫЙ КОЛПАК (стр.) —забясьпечны калпак.

ПРЕДПЙСАНЙЕ — прадпісаньне, ПРЕДГЮЛАГАТЬ — дапускаць.

ПРЕДПОЛОЖЕНЙЕ — дапушчэньне.

ПРЕДПОСЛЕДНЙП — перадапошні.

ПРЕДПОЧТЕНЙЕ-пера-

’ вага.

: ПРЕДПРЙНЙМАТЬ,

 • ПРЕДІІРЙНЯТЬ—распачаць заходы, узяцца за што.

ПРЕДІІРЙЯТЙЕ — прадпрыемства.

ІІРЕДРАССУДОКзабабоны, прымхі.

ПРЕДСЕД АТЕЛ Ь-старшыпя.

ПРЕДСТАВЙТЕЛЬ — прадстаўнік.

ПРЕДСТАВЛЕНЙЕ прадстаўленьне; уяўленьне.

ПРЕДСТАВЛЯТЬ (к повышеншо по службе)— выстдўляць.

ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ — прадстаўляцца.

ПРЕДСТОЙТ БОЙ-будзе бой.

ПРЕДСТОЯІЦЙЙ — што мае быць.

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, ПРЕДУПРЕДЙТЬ— папяраджваць, папярэдзіць.

ПРЕДУПРЕЖДЕНЙЕ — папярэджапьне, перасьцярога.

ПРЕДУСМАТРЙВАТЬ, ПРЕДУСМОТРЕТЬ— прадуглядаць, прадугледзіць.

ПРЕДУСМОТРНТЕЛЬНОСТЬ— абачлівасьць.

ПРЕДШЕСТВЕННЙК — папяраднік.

ПРЕДШЕСТВУЮІДЙЙ папярэдні.

ПРЕД'ЯВЙТЕЛЬ — падавец, прад'яўнік.

ПРЕД'ЯВЛЯТЬ, ПРЕД'ЯВНТЬ-падаваць, падаць, прад'яўляць, прад'явіць.

I ПРЕЖДЕ—даўней.раней, ; некалі.

I НРЕЖДЕ ВСЕГО — най-

I перш за ўсё, перад усім.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО — да пары.

ПРЕЖННЙ—ранейшы, папярэдні.

I ПРЕЗНДЕНТпрэзыдэпт

! ПРЕЗНДНУМ — прэзыдыум.

ПРЕЗРЕШІЕ—пагарда.

П РЕЙМУ ШЕСТВО-перавага.

ПРЕКРАТЙТЬ ОГОНЬ, БОЙ—спыніць агонь, бой.

ПРЕКРАІЦАТЬ, ПРЕКРАТЙТЬ—сгіыпяць, спыніць.

ПРЕМЙЯ—прэмія.

ПРЕНЕБРЕЖЕНЙЕ — зьнявага.

ПРЕНЙЯ—спрэчкі.

ПРЕОБЛАДАНЙЕ—перавага.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ выкладчык.

ПРЕПРОВОДЙТЕЛЬНАЯ БУМАГА — дасылальная папера.

ПРЕПЯТСТВЙЕ — перашкода.

ІІРЕПЯТСТВОВАТЬ — перашкаджаць.

ПРЕРЫВАТЕЛЬ (св.) — перапыньнік.

168

ПРЕРЫВйСТЫй—ііера| пынны.

ПРЕОЛЕДОВАНйЕ перасьледаваньне, па-; гоня.

ПРЕСЛЕДОВАТЬ перасьледаваць, гнацца.

ПРЕСС—прае.

ПРЕССА—друк.

ПРЕССОВАТЬ прасаj ваць.

ПРЕСТУПЛЕНЙЕ — злачынства.

ПРЕСТУПНЙК — злачынец.

ПРЕСТУПНЫЙ—злачынцы.

ПРЕТЕНЗйЯ—пратзнзія.

ПРЙБАВКА.ПРЙБАВЛЕНЙЕ— прыбаўка, прыбаўленьне.

ПРЙБАВЬ, УБАВЬ (скорость двнження)—прыбаў, зьменш скорасьць руху.

ПРЙБЛЙЖАЮІДАЯСЯ ДЕЛЬ—цэль, якая набліжаецца.

ПРЙБЛЙЖАТЬ, ПРЙБЛЙЖАТЬСЯ—йабліжаць, набліжацца.

ПРЙБЛЙЖЕНЙЕ—набліжэныіе.

ПРЙБЛЙЗЙТЕЛЬНЫЙ — прыблізны.

ПРЙБОР—прылада.

ПРЙБОР ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ДРОБЙНКАМЙ прылада для стральбы шрацінкамі.

ПРЙБОР ДЛЯ СНАРЯЖЕНЙЯ ПАТРОННЫХ ЛЕНТ — прылада для набіваньня патронных тасям.

ПРЙБРЕЖНЫЙ — узьбярэжны.

ПРЙБРЕЖЬЕ — узьбярэжжа.

ПРЙБЫЛЬ — прыбытак.

ПРЙВАЛ—прывал.

ПРЙВАРОК— прыварак. ІІРЙВАРОЧНЫЙ — прываркавы.

ПРЙВЕДЕНЙЕ В ПОРЯДОК— упарадкаваньне.

ПРЙВЕРТЫВАТЬ, ПРІІВЕРНУТЬ — прыкручваць, прыкруціць.

ПРЙВЕТСТВІІЕ — прывітаньне.

ПРйВЙВАНЙЕ-прышчэпліваньне.

ПРЙВПВАТЬ, ПРЙВЙТЬ —прышчапляць, прышчапіць.

ПРЙВЙЛЕГЙЯ прывілея.

ПРЙВЛЕКАТЬ, ПРЙВЛЕЧЬ -1) прыцягаць, прыцягнуць, 2) залучаць, залучыць.

ІІРНВОД (арт.)—прывод.

ПРЙВОДЙТЬ, ІІРІІВЕСТЙ—прыводзіць, нрывесьці.

ПРЙВОДЙТЬ в нспол-

НЕНПЕ—выконваць.

ПРйВОДНОЙ ВАЛЙК (арт)—прыводны валік.

ІІРНВОЗ—прывоз.

ПРЙВ Ы Ч К A — прыв ы чка. ІІРЙВЬТЧНЬІЙ— прывы чны.

ПРЙВЯЗЬ (арт.) — прывязь.

ПРЙВЯЗЫВАТЬ, ПРІІВЯЗАТЬ—прывязваць. прывязаць.

ПРЙГОВОР—прысуд.

ПРЙГОДНОСТЬ прыгоднасьць.

ПРЙГОДНЫЙ лрыгодны, годны.

ПРІІГОНКА — дапасоўка.

ПРЙГОНКА СНАРЯЖЕІШЯ—дапасоўка рыштунку.

ПРЙГОРОДНЫЙ—прцга-

—прыгорак.

ПРЙГОТОВЛЕНІІЕ— прыгатаваньне, рыхтаваньне

ПРйДАВАТЬ, ПРЙДАТЬ

—дадаваць, дадаць; надаваць, надаць.

ПРЙДЕРЖАННАЯ МУШКА-ухіленая мушка ПРЙДЕРЖАТЬ МУШКУ —ухіліць мушку.

родны.

ПРЙГОРОК

ПРЙЕМ — хват (вайск); прыймо; спосаб.

ПРПЕМЫ—хваты.

ПРЙЕМКА—прыйманьпе.

ПРЙЕМЫ СТРЕЛЬБЫ— спосабы стральбы.

ПРПЕМІЦЙК-прыймач.

ПРЙЕМНЙК (стр.)прыймальнік.

ПРЙЕМІІО-СДАТОЧПАЯ ВРЗДОМОСТЬ — ведамасьць прыйманьняі здачы.

ІІРЙЕМІІЫЙ AKT — акт прыйманьня.

ПРйЕМНЫЙ ЭКЗАМЕЫуступны экзамін.

ПРЙЖЙГАНЙЕ— прьыіяканьне.

ПРНЖЙГАТЬ, ПРЙЖЕЧЬ — прыпякаць, прыпячы.

ПРйЖйМ—нрыціск.

ПРЙЖЙМНЫЕ ВйНТНКй — прыціскныя шрубкі.

ІІРйЗ—прыз, нагарода.

ПРЙЗМА (арт.)—прызма. ПРЙЗНАК — адзнака, прыкмета.

ПРЙЗНАНЙЕ —прызнаньне.

ПРЙЗРАК—здань.

ПРЙЗЫВ (на службу), ПРНЗЫВ (на помоіць)— 1) набор, прызыў, 2) кліч на дапамогу.

ПРйЗЫВНОЙ ВОЗРАСТ —прызыўны узрост.

ПРЙКАЗ—загад.

ПРЙКАЗАНЙЕ—наказ.

ПРЙКАЗЙСТ —пісар загадаў.

ПРПКАЗЫВАТЬ, ПРЙКАЗАТЬ—загадвяць, загадаць.

ПРЙКАОАТЬСЯ, ПРЙКОСНУТЬСЯ—датыкацца, датыкнуцца, дакранацца, дакрануцца.

ПРЙКЛАД—прыклад. ПРЙКЛАДКА. (стр.) — прыкладка.

ПРІІКЛЕПАННЫЙ— прыкляпаны.

ПРЙКЛЮЧЕНЙЕ — прыгода.

ПРЙКОЛЫШ (палаткн, коновязный) — пастарняк.

ПРЙКОСНОВЕНІІЕ — дотык.

ПРЙКРЕПЛЯТЬ, ПРІІ-

КРЕПНТЬ — прымацоўваць, прымацаваць.

ПРЙКРЫТЙЕ — заслона. ПРЙКРЫВАЮІЦАЯ

ЧАСТЬ — заслонная часьць.

ПРЙКРЫТЙЕ ІЦЙТОВОЕ (арт.) — шчытавая заслона.

ПРЙЛАЖЙВАТЬ, ПРЙЛАДЙТЬ — прыладжваць, прыладзіць.

ПРЙЛОЖЕНЙЕ—дадатак ПРЙЛЕГАТЬ, ПРЙЛЕЧЬ —прылягаць, прылегчы ПРЙЛЕЖАНЙЕ стараннасьць.

ІІРЙЛЕЖАІЦЙЙ — сумежны, суседні.

ІІРйЛЕЖНЫЙ — старанны.

ГІРЙЛІІЧНЫЙ—прыстоііны.

ПРЙМЕНЕНЙЕ (к местн.)

—прыстасаваньне да мясцовасьці.

ПРйМЕНІІТЕЛЬНЫЙ — прыстасоўны.

ПРЙМЕНЯТЬ, ПРНМЕНЙТЬ — ужываць, ужыць, прыетасоўваць, прыстасаваць.

ПРЙМЕНЯТЬ ОРУЖІІЕужываць зброю.

ПРІІМЕР—прыклад.

ПРЙМЕТА — прыкмвта, адзнака.

ПРЙМЕТНІ >1Й— прыкметны.

ПРЙМЕЧАНЙЕ — увага. ПРЙМЕЧАТЬ, ПРЙМЕ-

ТЙТЬ — прыкмячаць, прыкмеціць, заўважваць, заўважыць.

ПРЙМКНУТЬ (штык) (стр.) — надзець штых.

ПРЙНАДЛЕЖАТЬ — належаць.

ПРЙНАДЛЕЖАІЦПІІ — піто належыць.

ПРЙНАДЛЕЖНОСТЬ прыналежнасьць.

ПРЙНЙМАТЬ, ПРйНЯТЬ — прымаць, прыяяць.

ПРЙНЯТЬ ВО ВНЙМАНЙЕ—узяць пад увагу.

ІІРЙНЯТЬ БОЙ — прыняць бой.

ПРШІЯТЬ ВПРАВО,ВЛЕВО — узяць управа, улева.

ПРЙНУДЙТЕЛЬНЫ Йпрымусовы.

ПРЙНУЖДЕНЙЕ — пры-

мус.

ПРЙНУЖДАТЬ, ПРЙНУДЙТЬ — прымушаць, прымусіць.

ПРЙНУ ЖДЕННЫЙ— змушаны.

ПРйНЦЙП—прынцып.

ПРЙОБРЕТАТЬ, ПРЙОБРЕСТй—набываць, набыць.

ПРЙОБРЕТЕНЙЕ—набытак.

ПРЙОСТАНОВКА (огня)прыпыненьне (агню).

ПРНІІАДОК — прыпадак.

ПРйПАС—прыпас.

ПРЙПАСЫ С'ЕСТНЫЕ— харчы.

ПРЙІІЕВ—прыпеў.

ПРЙПРАВА — прыправа, прысмакі.

ПРЙСВОЕНЙЕ прысваеньне.

ГІРЙСЕДАНЙЕ — прысяданьне.

ПРЙСЛУШЙВАНЙЕ прыслухоўваньне.

ПРЙСМОТР—дагляд.

ПРЙСОЕДЙНЕНЙЕ далучзньне.

ПРЙСОЕДЙНЯТЬ, ІІРЙСОЕДЙНЙТЬ далучаць, далучыць.

ПРЙСПОСОБЛЕШІЕ — прылада; прыстасаваньне.

ПРйСТАЛЬНЫЙ пільны.

ПРЙСТАНЬ — прыстань.

ПРЙСТЕГЙВАТЬ(ремень)

—прышпільваць.

ПРЙСТРЕЛКА (стр. арт.)

--прыстрэлка.

ПРЙСТУГІ—прыступ.

ПРЙСУТСТВЙЕ пры-

. сутнасьць.

ІІРйСУІЦНЙ—уласьцівы ПРЙСЯГА—прысяга.

ПРЙТВОРЯТЬСЯ, ІІРЙТВОРЙТЬСЯ — прыкідацца, прыкінуцца.

ПРЙТЕСНЕНЙЕ — уціск.

ІІРЙТОК—прыток.

IIРЙТ ЯЖЕ НЙЕ-прыцяг.

ПРЙУЧАТЬ, ПРЙУЧЙТЬ — прывучаць, прывучыць.

ІІРЙХОД—прыход, прыб ытяк

ІІРЙХОДЙТЬ, ІІРЙТТЙпрыходзіць, прыйсьці.

ПРЙХОДНТСЯ даводзіцца, прыходзіцца.

ПРйХОДО-РАСХОДНАЯ КНЙГА—кніга прыбыткаў і выдаткаў.

ПРЙЦЕЛ (стр. арт.) — прыцэльнік,

ПРЙЦЕЛЙВАНЙЕ (стр.)~ прыцэльваньне.

ПРЙЦЕЛЙВАТЬСЯ (стр.) —прыцальваода.

ПРЙЦЕЛЫІАЯ КОЛОДКА (стр.) — калодка прыцэльніка.

ПРЙЦЕЛЬНАЯ МУФТА (стр.)—муфта прыцэльніка.

ПРЙЦЕЛЬНАЯ ПРОРЕЗЬ (стр)—прыцзльны прарэз.

ПРЙЦЕЛЬНАЯ ІІРУЖЙНА (стр. арт.) — спружына нрыцзльніка.

ПРЙЦЕЛЬНАЯ РАМКА (стр.)—рамка прыцзльніка.

прйцельная шіійл Id­ea (стр.) — шпілька прыцэльніка.

ПРйЦЕЛЬНЫЙ ХОМУ-

ТЙК (стр.) — хамуток прыцальніка.

ПРЙЦЕЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ—прыцэльная далячыня.

ПРйЦЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ — црыцэлыіы стрэл.

ПРЙЦЕЛЬНЫЙ СТАНОК прыцэлыш станок.

ПРЙЦЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ прыцэльны агонь.

ПРЙЧЙНА—прычына.

ПРЙЧЙСЛЯТЬ.ПРЙЧЙСЛЙТЬ — прылічваць, прылічыць.

ПРЙШПОРЙВАТЬ, ІІРйШПОРЙТЬ —прышпорваць, прышпорыць.

ПРОБА—проба.

ПРОБАНЙВАТЬ, ПРОБАНЙТЬ (орудне) — праціраць, працерці.

ПРОБЕГ—прабег.

IIРОБЕ Л— прабел.

ПРОБЙВНОЕ ДЕЙСТВЙЕ (стр.) —прабіўная моц.

ПРОБЙРАТЬСЯ, ПРОБРАТЬСЯ—прабірацца, прабрацца.

ПРОБНЫЙ ВЫСТРЕЛ— пробны стрэл.

ІІРОБНАЯ СТРЕЛЬБА— пробная стральба.

ПРОБКАкорак, затычка.

ПРОБКА ІІАРООТВОДНОГО ОТВЕРСТЙЯ— затычка паравыхаду.

ПРОБЛЕМА — проблема. ПРОБОЙНА—прабоіна.

ПРОБОЙНЙК (для дырок)

—прабойнік.

ПРОВАЛ—правал.

ПРОВЕДЕНйЕ — правядзеньнр.

ПРОВЕРКА—праверка. ПРОВЕШЙВАТЬ.ПРОВЕ-

СйТЬ (лпнню) — вытыкаць, вытыкаць (лінію). ГІРОВЙАНТ—правіянт. ВРОВйАНТСКОЕ ДО-

ВОЛЬСТВЙЕ—правіянскае забесыіячэньне.

ПРОВЙНЦЙЯ — правінцыя.

ПРОВОД (св.)—провад.

ПРОВОДНТЬ, ПРОВЕСТЙ

—праводзіць, правесьці ПРОВОДКА (св.) — праводка.

П РОВОДННК— правадн і к I ІРОВОДЫ—провады.

ЙР0В03—правоз.

11POBOKATOP— правакатар.

ПРОВОЛОКА—дрот.

ПРОВОЛ0ЧКА — правалочка.

ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТЬ (в. ннж.) — драцяная сетка.

ІІРОВОЛОЧНОЕ ЗАГРА-

ЖДЕНйЕ (в. ннж.) — драцяная загарода.

ПРОВОЛОЧНЫЙ — драцяны.

ІІРОВОЛОЧНЫЙ ЁЖ (в. пнж.)—драцяны вожык.

ПРОВОРНОСТЬ—праворнасьць.

ПРОГАЛЙНА—прагаліна

174

ПРОГЛЯДЕТЬ—недаглядзець.

ПРОГРАММА—праграма.

ГІРОГРЕСС—поступ, програс.

ПРОГРЕССйВНЫЙ— паступовы, прогрэсыўны. ПРОГУЛКА — прагулка, спацыр.

ПРОДВЙГАТЬ, ПРОДВЙгАТЬСЯ — прасуваць, прасувацца.

ПРОДВйЖЕНЙЕ-прасу ■ ваньне.

ПРОДЕРГЙВАТЬ, ПРОДЕРНУТЬ — прасмыкваць, прасмыкнуць.

ІІРОДНАЛОГ —харчпадатак.

ПРОДОВОЛЬСТВЕНІІЫІІ—харчовы.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЬІЙ МАГАЗЙН—харчо'вы магазын.

ПРОДРВОЛЬСТВЕНПЫЙ ПУНКТ — харчовы пункт.

ПРОДОВОЛЬСТВЙЕ — харч.

ПРОДОЛГОВАТОЕ ОКНО (стр.) — прадаўгаватае акно.

ПРОДОЛЖАТЬ, ПРОДОЛЖЙТЬ — прадаўжаць, прадоўжыць, працягваць, працягнуць.

ІІРОДОЛЖЕНЙЕ — працяг, прадаўжэньпе.

ПРОДОЛЖІІТЕЛЬНОСТЬ-працягласьць. „ІІРОДОЛЖАТЬ ОГОНЬ“ —„трымаць агонь“.

ІІРОДОЛЬНЫЙ ПАЗ (стр.) — уздоўжны паз.

ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕІЦЕНЙЕ — уздоўжнае перамяшчзньне.

ПРОДОЛНЬНЫЙ —уздоужны.

ІІРОДОЛЫІЫЙ ОГОНЬ— уздоўжны агонь.

ІІРОДУКТ—прадукт.

ІІРОДУКТЙВНЫЙ—продукцыйны.

П РОДУКЦЙЯ — продукцыя.

ІІРОЕЗД— праезд.

IIРОЕЗЖЙЙ— праежджы ІІРОЕКТ—праект.

ПРОЖЕКТОР (в.-ннж.)— пражзктар.

ІІРОЗРАЧНОСТЬ — празрыетасьць.

ПРОЙЗВЕДЕНЙЕ твор. ПРОЙЗВОДЙТЕЛЬНЫЙ —вытворчы, продукцыйпы.

ПРОЙЗВОДЙТЬ, ПР0ЙЗВЕСТЙ — вытвараць, вытварыць.

ІІР0ЙЗВ0ДСТВ0 вытворчасьць.

ПРОЙЗВОДСТВО в КОМАНДЙРЫ — вывяг дзеньне ў камандзіры.

ПРОЙЗВОДЙТЬ РАЗВОД КАРАУЛА-рабіць развод каравулу.

ІІРОйЗВОДСТВО выСТРЕЛА (стр.)—тэхніка стрэлу,

ПРОйЗВОЛЬНЫЙ — адВОЛЫІЫ.

ПРОЙСХОДЙТЬ, ПРОй30ЙТЙ-—вынікаць, вынікнуць; адбывацца, адбыцца; паходзіць.

ІІРОЙСХОЖДЕНЙЕ пахаджзньне.

ЙРОЙСШЕСТВЙЕ — здарэньяе.прыгода.падзея.

ПРОКЛАДКА— пракладка.

ПРОКЛАДЫВАТЬ, I1POКЛАСТЬ-пракладваць, пракласьці.

ІІРОКЛАМАЦЙЯ — праклямацыя.

НРОКУРОР—прокурор. ПРОЛЕСОК—пралесак. ПРОЛЕТ—пралёт.

ПРОЛЕТАРЙАТпролетарыят.

ІІРОЛЕТАРйЙ — пролетар.

ПРОЛЕТАРСКЙЙ — пролетарекі.

ГІРОЛЙВ—пратока.

ПРОЛОЖЙТЬ ДОРОГУ ПЕХОТЕ — пракласьці дарогу пяхоце.

ПРОЛОМ—пралом. ПРОМАХ—прамах.

175

ПРОМАХНУТЬСЯ—прамахнуцца,схібіць, спудлаваць.

ПРОМЕДЛЕНЙЕ -спазь^ неньне.

ПРОМЕЖУТОК — прамежак;—ВРЕМЕНЙ—працяг часу.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ— прамежны.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОСТ—прамежная варта.

ПРОМЕР—прамер.

ПРОМЕРЗЛЫЙ — прамёрзлы.

ПРОМЕРйВАТЬ, ПРОМЕРЙТЬ — прамерваць, прамераць.

ПРОМОЙНА —прамыіна. ПРОМЫШЛЕННЫЙ — прамысловы.

ПРОНЗЙТЕЛЬНЫЙ праразьлівы.

ПРОНЙКАТЬ, ПРОНЙКНУТЬ—пранікаць, пранікнуць

ПРОНЙЦАТЕЛЫІЫЙ— праніклівы.

ПРОПАГАНДА — пропаганда.

ПРОПАДАТЬ, ПРОПАСТЬ — прападаць, прапасьці.

ПРОПАСТЬ БЕЗ ВЕСТЙ —прапасьці невядома дзе.

ПРОПАСТЬ — бяздоньне.

17Q

ПРОІІЕЛЛЕР (ав.) — пронелер.

ПРОІІЙСКА—прапіска.

ПРОПЙТАНЙЕ — пражытак.

ПРОПЙТАННЫЙ праняты.

ПРОПУСК (воен.) — проПУСК.

ПРОРЕЗ ПРЙЦЕЛА (стр.)

—нрарэз прыцэльніка.

ПРОРЕЗ УДАРНЙКА — (стр.) — іглічны прарэз.

ПРОРУБЬ—палонка.

ПРОРЫВ—прарыў.

ПРОРЫВ ГАЗОВ'— прарыў газаў.

ПРОРЫВАТЬ-.СЯ, ПРОРВАТЬ,-СЯ — прарываць, цца, прарваць,цца.

ПРОСАЛЙВАТЬ, ПРОСАЛЙТЬ — прасальваць, прасаліць.

ПРОСВЕІЦЕНЙЕ асьвета.

ПРОСЕКА—прасека.

ПРОСЛЕДЙТЬ — прасачыць.

ПРОСЛОЙКА—лераслойка.

ПРОСРОЧКА — пропуск тэрміну.

ПРОСТОЙ АРЕСТ — звы чайны арышт.

ПРОСТОРНЫЙ — прасторны.

ПРОСТРАНСТВО іірастора.

ПРОСТРЕЛ—прастрзл.

ПРОСТРЕЛЙВАТЬ, ПРОСТРЕЛ ЙТЬ прастрэл ьваць, прастрэліць.

ПРОСТУДА-прастуда.

ПРОСТУПОК — правіннасьць.

ПРОСТЫНЯ—іірасьціна. ПРОТАЛЙНА—праталіна ПРОТАЛКЙВАТЬ, ПРОТОЛКНУТЬ правіхаць, прапхнуць.

ПРОТАСКЙВАТЬ, ПРОТАІЦПТЬ—працягваць, працягнуць.

ПРОТЕСТ— пратэст.

ПРОТЙВЙТЬСЯ —супрацівіцца.

ІІРОТЙВНЙКсупраціўнік.

ПРОТЙВНЫЙ—праціўны, гадкі.

ПР0ТЙВ0ГА30ВАЯ

ОБОРОНА (в.ннждхнм.) —супрацьгазавая абарона.

ПРОТЙВОДЕЙСТВПЕ — супрацідзеяньне.

ПРОТй ВОІIОЛОЖНЫЙпроцілежны.

ПРОТЙВОРЕЧЙЕ — супярзчнасьць.

ПРОТйВОТАНКОВЫЙ (в. ннж.) —супрацьтанкавы.

ІІРОТйРАТЬ-праціраць,

ПРОТЙРКА (стр.) — працірка.

ПРОТОКОЛ—пратакол.

ПРОТОРЙТЬ пратаптаць (дарогу, сьцежку).

ПРОТОЧЙНА — праточына.

П РОТЯЖЕНЙЕ працяг.

ПРОТЯЖЕНЙЕ ФРОНТА працяг фронту.

ІТРОТЯЖНЫЙ — працяглы.

ПРОУШЙНА (арт.)—правушына.

ПРОУШЙНА КОРОБА — правушына кораба.

ІІРОФЕСОЙЯ-профэсія. ПРОФПНТЕРН-профінтэрн.

ПРОФСОЮЗ—профсаюз.

ПРОХОД—праход.

ПРОХОДЙМОСТЬ праходнасьць.

ПРОХОДЙТЬ, ПРОЙТй— праходзіць, прайсьці.

11РОХОДНОІI—праходп ы ГІРОЦЕНТ—процант.

ПРОЦЕНТНЫЙ—процантавы.

ПРОЦЕСС—працэс. ПРОЦЕССЙЯ—працасія. ПРОЧНОСТЬ — мацунак, трываласьць.

ПРОЧНЫЙ—моцны, трывалы.

ПРОШЛОГОДНЙЙ — леташні.

ПРОШЛОЕ—мінулае.

177

ІІРОІЦАНТЕ бывайце здаровы.

ПРОЯВЛЕІІЙЕ выяўленьне.

ПРУД—сажалка.

ПРУЖЙНА, ПРУЖЙНКА--спружына, спружынка.

ПРУЖйНА ДВУПЕРАЯ (стр.)—двупврая спружына.

ПРУЖйНА НЕЙЗйЛЬ-

БЕРНАЯ (стр.) — нейзільберная спружына.

ПРУЖІША ПОДАВАТЕЛЯ (стр.) — спружына надавача.

ІІРУЖйНА ТАРЕЛОЧНАЯ (стр.) — талеркавая спружыра.

ПРУЖЙННЫЙ — спружынавы.

ПРУЖЙННЫЕ ЧАОТй— спружынавыя часьці.

ПРУЖЙННЫЕ ВЕСЫ — спружынавая вага.

ПРУЖЙННЫЕ НАЖЙМЫ — спружынавыя націскі.

ІІРУТ—прут.

ІІРЫГАНЙЕ—скакапьне.

ПРЫЖОК—скок.

ПРЯЖКА — клямар, спронжка.

ІІРЯМАЯ НАВОДКА

(арт.) простая наводка ПРЯМОЙ НАЧАЛЬНйК

—свой начальнік,

ПРЯМОЙ УГОЛ-просты вугал.

ІІРЯМЫЕ 0БЯЗАНН0СТЙ — непасрэдныя абавязкі.

ПРЯМО—проста.

ПРЯМОй—просты.

ПРЯМОЙ ВЫСТРЕЛ (стр.)—просты стрэл.

ПРЯМОЛйНЕЙНЫЙ — просталінеііны.

ПРЯМОУГОЛЬНЙК — проставугольнік.

ПРЯТАТЬ, ПРЯТАТЬСЯ

—хаваць, хавацца.

ПОЕВДОНЙМ — псэўдонім, займеньне.

ПСЙХЙКА—нсыхіка.

ПСЙХОЛОГЙЯ — псыхолёгія.

ПСЙХОТЕХНЙКА-псыхотэхніка.

ПУБЛЙКАЦЙЯ — апавяшчэньне.

ПУ ГЛЙВОСТЬ палахл івасьць.

ПУГОВЙЦА—гузік.

ПУГОВКА КУРКА (стр.)

—галоўка курка.

ПУГОВКА РАЗРЯДЙЙКА (стр.) — галоўка разладавальніка.

ПУЗЫРЬ—пузыр, пухір.

ІІУК... СНОТІ ТРОЕКТОРЙЙ—пук, сноп траэкторый.

ПУЛЕМЕТ (стр.)—кулямёт.

ПУЛЕМЕТНАЯ КОМАНДА — кулямётная каманда.

ПУЛЕМЕТНАЯ ЛЕНТА (стр.) — кулямётная тасьма.

ПУЛЕМЕТНЫЕ ГНЕЗДА (в. пнж.)— кулямётныя гнёзды.

ПУЛЕМЕТНЫЙ ВЫОК (стр.)—кулямётны клунак.

ПУЛЕМЕТ РУЧНОЙ — куляхмёт ручны.

11УЛЕМЕТ С'ТАН КОВЫ Й

—кулямёт станковы ПУЛЁМЕТНАЯ ЧАСТЬ

—кулямётная часьць.

ПУЛЁМЕТНЫЕ КАТКЙ

—кулямётныя качолкі. ПУЛЕМЕТЧЙК — кулямётнік

ПУЛЬНЫЙ ВХОД (стр.) —куляўход.

ІІУЛЬО-пульс.

ПУЛЯ (стр.)—куля.

ПУНКТ—пункт.

ПУНКТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ — перавязачны пункт.

ПУНКТ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ—пункт назіральны.

ПУНКТЙР—пункцір.

ПУНКТНРНЫЙ пункцірны.

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ дакладнасьць.

ПУСКАТЬ, ПУСТЙТЬ пускаць, пусьціць.

ПУСТОЕ МЕСТО— пустое месца.

ПУСТОЙ — пусты. парожні.

IIУ СТЫРЬ—пустка. ПУТАНЙЦА—блутаніна. ПУТЕВОЕ ДОВОЛЬСТ-

ВЙЕ—падарожнае забесьпячэньне.

ПУТЕВЫЕ ЙЗДЕРЖКТІ

—падарожныя выдаткі.

ІІУТЙ СООБІДЕНЙЯ — шляхі зносін.

ПУТЫ—путы.

ПУТЬ —шлях, дарога.

ПУТЬ СЛЕДОВАНЙЯ шлях падарожы.

ПУШЕЧНАЯ БАТАРЕЯ

(арт.)—батарэя пуіпак. ЙУШЕЧНЫЙ—пушкавы. ПУШКА—пушка.

ІТУІДА-путча.

ІІЫЖ. (стр. арт.)—пыж, клак.

11Ы Л АТЬ—палаць.

11 ЫЛйТЬ—пыліць. ПЫЛЬ—пыл.

НЬЕСА—п'ес-а.

ПЯДЬ—пядзя.

ІІЯТКА-—пятка.

ПЯТКА ШАРОВАЯ(арт.)

—пятка кулястая.

ТІЯТКА КОЛЕНЧАТОГО

РЫЧАГА (арт.)—пятка каленкаватага падважніка, вагара.

ПЯТКА ПРЙЦЕЛЬНОІІ РАМКЙ (стр.)—пятка прыцэльнікавай рамкі.

ПЯТКА ОТСЕЧКЙ ОТРА-

Р

РАБОТА—работа.

РАБОТАТЬ-рабіць, працаваць.

РАБОТНЙК—работнік.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН-

СКАЯ ЙЙСПЕКЦЙЯ— рабоча-сялянская інспакцыя.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКЙЙ—работніцка -сялянскі.

РАБОЧЙЙ—рабочы.

РАБОЧЙЙ ДЕІІЬ—працоўны дзень.

РАБСКЙЙ — нявольніцкі.

РАБСТВО—няволя.

РАВЕНСТВО—роўнасьць

РАВНЕНЙЕ — раўнаньнс (направа, палева, на сярздзіну).

РАВНЙНА—раўніна.

РАВНО—роўна.

РАВНОВЕСЙЕ—роўнавага.

Р АВНОВЕСНО — роўнаважна.

РАВНОВЕСНЫЙ-роўнаважны.

РАВНОЗНАЧАІДЙН— роўназначны.

180

ЖАТЕЛЯ (стр.) — пятка аддзеляча.

П ЯТНйСТЫЙ—плямісты IIЯТНЙЦА—пятні ца.

РАВНОМЕРНОСТЬ-роўнамернасьць.

РАВНОМЕРІІЫЙ—роўнамерны.

РАВНООТСТОЯШ.ЙІІ— роўнаадлеглы.

РАВНОПРАВНОСТЬ роўнапраўнасьць.

РАВІЮПРАВНЫЙ— роўнапраўны.

РАВНОЦЕННЫЙ — роўнацэнны.

Р АВЙ Ы Й—роўны.

РАВПЯТЬСЯ -раўняцца.

РАДНКАЛ—радыкал.

РАДйКАЛЬНЫЙ—радыкальны.

РАДЙАТОР (стр.)—радыятар.

РАДЙО (св.)—радыё.

РАДЙО-ТЕЛЕГРАФ—радыё-тэлеграф.

РАДЙУС — прамень.

РАЗАССЙГНОВЫВАТЬразасыгноўваць.

РАЗБЕГ—разьбег.

РАЗБЕГАТЬСЯ-разьбягацца.

РАЗБЕЖАТЬСЯ разьбегчыея.

РАЗБЙВАТЬ, РАЗБЙТЬ ПАЛАТКУ -разьбіваць разьбіць.

РАЗБЙТЬ ЛАГЕРЬ— стаць лягерам.

РАЗБйВКА разьмеркаваньне.

РАЗБЙРАТЕЛЬСТВО— разбор.

РАЗБЙРАТЬ, РАЗОБРАТЬ—разьбіраць, разабраць.

РАЗБОР разбор.разгляд РАЗБОРКА—разборка, разбор.

РАЗБРАСЫВАТЬ.-РОСАТЬ—раскідваць,даць

РАЗБРОСАННОСТЬ— раскіданасьць.

РАЗБУДйТЬ-пабудзіць. РАЗВАЛЙНА—руіна.

РАЗВЕДКА—выведка.

РАЗВЕДЧЙК — выведчык.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ—выведны.

РАЗВЕДЫВАТЬ—выведваць.

РАЗВЕРНУТЫЙ СТРОЙ—разьвінуты строй.

РАЗВЕРНУТЬ ВЗВОД-гразьвінуць разьдзел.

РАЗВЕРНУТЬ ІІЛЕЧЙ— выпрастаць плечы.

РАЗВЕРСТКА—разьмеркаваньне.

РАЗВЕРСТЫВАТЬ,ТАТЬ—разьмяркоўваць, разьмеркаваць.

РАЗВЕТВЛЕНЙЕ—галінаваньнеі

РАЗВЕТВЛЯТЬСЯ,ВйТЬСЯ—галінавацца, разгалінавацца.

РАЗВЕРТЫВАПНЕ— разьвінаньне.

РАЗВЙТЙЕ — развой, разьвіцьцё.

РАЗВЙТЬ ОГОНЬ—узмацніць агонь.

РАЗВОД КАРАУЛА— развод каравулу.

РАЗВОДЙТЬ, РАЗВЕСТЙ—разводзіць, разьвесьці.

РАЗВ0ДН0Е КОЛЬЦО (арт.)—разводнае колца.

РАЗВОДНОЙ—разводны. РАЗВОДЯІДЙЙ—разводнік.

РАЗВОРАЧЙВАТЬ, РАЗВЕРНУТЬ —разгортваць, разгарнуць.

РАЗВЯЗКА—разьвязка.

РАЗВЯЗЫВАТЬ.-ЗАТЬразьвязваць.-заць.

РАЗГАДКА—адгадка, разгадка.

РАЗГАР—разгар.

РАЗГЙБАНЙЕ разьгінаньне.

РАЗГЙБАТЬ, РА30ГНУ ТЬ—разьгіна ць, разагнуць.

РАЗГЛАСКА — розгалас.

РАЗГЛАШАТЬ разгалашаць.

РАЗГЛАШЕНЙЕ—разгалашэньне.

РАЗГЛЯДЫВАНЙЕ— разглядваньне.

РАЗГЛЯДЫВАТЬ,ДЕТЬ—разглядваць, разглядзець.

РАЗГОВАРЙВАТЬ -размаўляць.

РАЗГ0В0Р—разыова.

РАЗГ0В0РНЫЙ—размоўны.

РАЗГ0В0РНЫЙ КЛАПАН (св.) — размоўны кляпан.

РАЗГОВОРЧЙВЫН — гутарлівы, гава'ркі.

РАЗГОН— разгон.

РАЗГОНЯТЬ, РА30ГНАТЬ—разганяць, разагнаць.

РАЗГ0РАТЬСЯ,-РЕТЬСЯ--разгарацца,-рэцца.

РАЗГОРЯЧЕННАЯ ЛОШАДЬ—разгарачаны копь.

РАЗГРАНЙЧЙТЕЛЬНЫЙ— разьмежавальны.

РАЗГРАБЛЕНЙЕ-разрабаваньне.

182

РАЗГРАНІІЧЕННЕ-разьмежаваньне.

РАЗГРАННЧЙВАТЬ,ЧЙТЬ—разьмяжоўваць разьмежаваць,

РАЗГРАФЙТЬ — разьлінаваць.

РАЗГР0МЛЯТЬ,-ГР0МЙТЬ —руйнаваць, зруйнаваць.

РАЗГРОМ ЙРОТЙВЙЙКА—разгром супраціўніка.

РАЗГРОМ—зруйнаваньнс РАЗГРУЖАТЬразгружаць.

РАЗГРУЗКА—разгрузка.

РАЗДАВАТЬ, РАЗ-

ДАТЬ—раздаваць, раздаць.

РАЗДАТЧЙ К-раздавальнік.

РАЗДВЙГАТЬ, РАЗДВйНУТЬ—рассоўваць, рассунуць.

РАЗДВЙЖЙОЕ КОЛЬЦО—раесоўнас колца.

РАЗДВйЖНОЙ КЛЮЧ— рассоўны ключ.

РАЗДВОЕННЕ — раздваепьне.

РАЗДЕВАТЬСЯ, ДЕТЬСЯ — разьдзявацца,дзецца, распранацца, распрануцца.

РАЗДЁЛ—падзел.

РАЗДЕЛЕІІЙЕ—разьдзяленьне, падзел.

РАЗДЕЛНМЫЙ-падзельны.

РАЗДЕЛЬНО—асобна, паасобку.

РАЗДЕЛЬНЫЙпаасобны.

РАЗДЕЛЯТЬ, ЛйТЬ падзяляць,-ліць.

РАЗДОР—нязгода.

РАЗДРАЖАТЬ,-ЖЙТЬраздражняць,-ніць.

РАЗДРАЖЕНПЕ — раздражненьне.

РАЗДРАЖйТЕЛЬ —раздражальнік.

РАЗДРАЖйТЕЛЫІЫЙ— дражлівы.

РАЗДРОБЛЯТЬ — раскрышыць, скрышыць.

РАЗДУВАТЬ,-ДУТЬраздмухваць,-муць.

РАЗДУТОСТЬ СТВОЛА—раздутасьць рулі.

РАЗ'ЕДЙНЕНЙЕ разьяднаньне. *

РАЗ'ЕДЙНЯТЬ— разьяднаць.

РАЗ'ЕЗД—разьезд.

РАЗЖЙМАТЬ, РАЗЖАТЬ—расьціскаць, расьціснуць.

РАЗЖЙМАТЬСЯ—расходзіцца.

РАЗЛАГАТЬ.-ЛОЖЙТЬраскладаць, раскласьці РАЗЛАДнялад, нязгода. РАЗЛОМЙТЬ-разламаць. РАЗЛЙВ—разводзьдзе.

РАЗЛНЧАТЬ.-ЧНТЬадрозьніваць,-ніць.

РАЗЛПЧЕНЙЕ-адрозьненьне.

РАЗЛЙЧЙЕ—розьніца.

РАЗЛЙЧНО—розна, парознаму.

РАЗЛЙЧНЫЙ—розны.

РАЗ ЛОЖЕНЙЕ—раеклад распад, гніцьцё.

РАЗЛОМ—разлом.

РАЗМАХ—размах.

РАЗМАХНВАТЬ.-ХНУЦЬ разуахваць,-хнуць.

РАЗМЕЖЕВАНЙЕ-разьмсжаваньне.

РАЗМЕЖЕВЫВАТЬ,ЖЕВАТЬ— разьмяжоўваць,-жаваць.

РАЗМЕЛЬЧЙТЬ — здрабніць, скрышыць.

РАЗМЕН—разьмен.

РАЗМЕНЙВАТЬ.-НЯТЬразьманьваць, мяніць.

РАЗМЕННЫЙ-разьменны.

РАЗМЕР—разыіер.

РАЗМЕРЙВАТЬ,РЯТЬ,РІІТЬ—разьмяркоўваць.-меркаваць.

РАЗМЕТАТЬ—раскідаць, параскідваць, uaраскідаць.

РАЗМЕЧАТЬ,-ТЙТЬ— разьмячаць, разьмеціць

РАЗМЕЙІАТЬ, РАЗМЕСТЙТЬ— разьмяшчаць, разьмесьціць.

РАЗМЕІЦЕНйЕ-разьмяшчэньне.

РАЗМЫВАНЙЕ — размываньне.

РАЗМЫВАТЬ—размываць.

РАЗМЫКАНЙЕ размыканьне.

РАЗМЫКАТЬ, РА30МКНУТЬ—размыкаць, разамкнуць.

РАЗМЫШЛЕНйЕ — разважаньне.

РАЗМЯГЧЕІШЕ-размякчаньно.

РАЗМЯКАТЬ—разьмякаць.

РАЗМЯКЛЫЙ разьмяклы.

РАЗННМАТЬ.-НЯТЬразьнімаць, разьпяць.

РАЗНй ЦА—розьні ца.

РАЗНО—парознаму.

РАЗНОВЙДНОСТЬ — адмена.

РАЗНОМЫСЛЙЕрознадумства.

РАЗН00БРАЗЙЕ рознастайнасьць.

РАЗН00БРАЗНЫЙ рознастайны.

РАЗНОРОДНОСТЬ— рознароднасьць.

РАЗНОРОДНЫІІ—рознародны.

РАЗНОСНТЬ, НЕСТЬ— разносіць, разьнесьці.

Р A ЗНОСК А—разнос.

184

РАЗН0СТ0Р0ННЙЙ— рознабокі.

РАЗНОСТЬ -розьніца.

РАЗНОСНАЯ КНЙГАразносная кніга.

РАЗНОШЕННОСТЬ

СТВО Л А—зношанас ьць РА&ЗДАТЬ разнуздаць.

РАЗОБІЦАТЬ, ІЦЙТЬразлучаць,-чыць.

РАЗОБІЦЕНЙЕ — разлучэньне,

РАЗГОНЯТЬ, -ЗОГНАТЬ

—разганяць, разагнаць РАЗОРЕНЙЕ—руйнаваньне.

РАЗОРУЖАТЬ.-ЖЙТЬ разбройваць, разброіць РАЗОРУЖЕНЙЕ разбраеньнс.

РАЗОРЯТЬ.-РЙТЬ— руйнаваць, зруйнаваць.

РАЗРАБАТЫВАТЬ, БОТАТЬ — распрацоўваць.-цаваць.

РАЗРАБОТКА — распрацаваньнс.

РАЗРАВНЙВАТЬ, РОВНЯТЬ— разроўніваць,ніць.

РАЗРЕЖЕННАЯ ЦЕЛЬ

—разрэджаная цэль.

РАЗРЕЗ —разрэз.

РАЗРЕЗНАЯ ОБОЙМА— разразная абойма.

РАЗРЕЗНАЯ ЧЕКА— разразная загваздка.

РАЗРЕЗНОЙ ІІАТРОН—

разразны патрон.

РАЗРЕШАТЬ, РЕШйТЬ

—разьвязваць, вязаць; дазваляць.-воліць.

РАЗРЕШЕНЙЕ — развязаньне (пытаньня); дазвол (на што небудзь).

РАЗРЕШНМЫЙ-разьвязальны.

РАЗРОСТАТЬСЯ—разрастацца.

РАЗРОЗІІЙТЬ -разрозьніць.

РАЗРУБАТЬ,-БЙТЬ— расьсякаць,-сячы.

РАЗРУШАТЬ, ШЙТЬ — руйнаваць, зруйнаваць. РАЗРУШЕІІЙЕ— руйнаваньне.

РАЗРУШЙТЕЛЬ руйнавальнік.

РАЗРУШЙТЕЛЬНЫЙ — руйнавальны.

РАЗРЫВ —разрыў.

РАЗРЫВ СТВОЛА— разрыў рулі.

РАЗРЫВАТЬ, РА30РВАТЬ разрываць, разарваць.

РАЗРЫВНОЙ-разрыўны.

РАЗРЫВНОЙ ЗАРЯД (арт.)—разрыўны набой.

РАЗРЯД—1) ступснь; 2) разрад (для абозу).

РАЗРЯДЙТЬ (ружьо)— разладаваць.

РАЗРЯДНЫН—ступянёвы; разрадны.

РАЗРЯЖАНЙЕ разладаваньне.

РАЗРЯЖЕННЫЙ — разладаваны.

РАЗУЗНАВАТЬ,ЗНАТЬ —разьведваць,-даць.

РАЗУЧЙВАТЬ, ЧЙТЬ— вывучваць, вывучыць.

РАЗЫСКЙВАТЬ, ЫСКАТЬ—шукаць, знайсьці.

РАЗ'ЯСНЕНЙЕ—растлу-

I мачэньне.

РАЗ'ЯСНЯТЬ — растлумачваць.

РАЙОН—раён.

РАКЕТА —ракета.

I РАКЕТНЫЙ—раквтны.

! РАКОВЙНА—выедзіна.

! РАМА—рама.

і РАНА—рана.

РАНЕНЙЕ—раненьне. РАНЕНЫЙ—паранены. РАНЕЦ—ранец.

РАНЙТЬ—раніць. РАННЙЙ—раньні. РАНО—рана.

РАЙЫПЕ—ранай. РАІІОРТ—рапарт.

РАПОРТ УТРЕННЙЙ— рапарт ранічны.

РАПОРТ ВЕЧЕРННЙ ; рапарт вячэрні.

РАПОРТОВАТЬ— рапартаваць.

РАСКАЛЕНЙЕ-распаленьне.

РАСКАПЫВАТЬ, КОГІАТЬ—раскопваць,раскапаць.

РАСКАЯНЙЕ-пакаяныіе.

РАСКЛАДКА— раскладка.

РАСКОВЫВАТЬ, PAGКОВАТЬ— раскоўваць, раскаваць.

РАСКРЫВАТЬ.-КРЫТЬ ■ расчыпяць, расчыніць, раскрываць,-крыць.

РАСКРЫТйЕ—выяўленьне, раскрыцьце.

РАСПАДЕНЙЕ— распад.

РАСПАКОВЫВАТЬ, КОВАТЬ— распакоўваць,каваць.

РАСПАРЫВАТЬ,РАСПОРОТЬ—распорваць, распароць.

РАСІІЙЕАНйЕ-расклад.

РАСПНСАТЬСЯ — расьііісацца.

РАСШІСКА — расьпіска.

РАСПЛАТА—расплата.

РАСПЛАЧЙВАТЬСЯ,ТЙТЬСЯ—расплачвацца -ціцца.

РАСПОЛАГАТЬ.-ЛОЖЙТЬ — распалагаць, распалажыць.

РАСПОЛАГАТЬ ВРЕМЕНЕМ—мець час.

РАСПОЛАГАТЬСЯ,-ЛОЖЙТЬСЯ—распалагацца распалажыцца.

РАСПОЛОЖЕНЙЕ (место)—распалажэньне.

РАСПОЛОЖЕНЙЕ ЧАСТй—разьмяшчаньне часьці, распалажэньне

РАСПОРЯДЙТЕЛЬ-распарадчык.

РАСПОРЯДЙТЕЛЬНОСТЬ—распараднасьць.

РАСПОРЯДОК — распарадак.

Р АСГІОРЯЖАТЬСЯ, РЯДЙТЬСЯ — распараджацца.-дзіцца.

РАСПОРЯЖЕНЙЕ — распараджэньне.

РАСПРАВА—расправа.

РАСПРАШЙВАНЙЕ— распытваньне.

РАСПРАШЙВАТЬ.-ПРОСЙТЬ—распытваць,таць.

РАСІІРЕДЕЛЕНЙЕ— разьмеркаваньне.

РАСПРЕДЕЛЯТЬ,-ДЕЛЙТЬ—разьыяркоўваць,-разьмеркаваць.

РАСПРЕДЕЛЙТЕЛЬразьмеркавальнік. .

РАСІІРОСТРАЦЕННЕ— пашырэньне, распаўсюджваньне.

РАСПРОСТРАНЕННЫІІ

—пашыраны, распаўсюджаны.

РАСЙРОСТРАНЯТЬ,ШІТЬ—пашыраць,рыць, раснаўсюджваць.-дзіць.

РАСПРОС — распытваньне.

РАСІІУСКАТЬ,-ЙУСТЙТЬ — распушчаць, сьціць.

РАСПУТЙЦА—бездарожжа,

РАСПУТЫВАТЬ,-ТАТЬ-распутваць.-таць.

РАССВЕТ — сьвітаньне, золак.

РАССЕЙВАНЙЕ ОГНЯ— расьсяваньне агню.

РАССЕВАТЬ, РАССЕЯТЬ

—расьеяваць, расьсеяць.

РАССЕВАЮІЦЙЙМЕХАНйЗМ — расьсявальны мэханізм.

РАССЕДЛЫВ АТЬ,-Л АТЬ —расьсёдлаваць, сядлаць.

РАССЕКАТЬ, СЕЧЬ— расьсякацьгсячы.

Р АССЕЛННА —расколіна РАССЕЯННОСТЬ—раскіданасьць.

РАССЕЯННЫЙ — раскіданы.

РАССКАЗ—апавяданьне.

РАССКАЗЧНК апавядальнік.

РАССЛАБЛЕНЙЕ -расслабленьне.

РАССЛЕДОВАТЬрасьсьледваць.

РАССМАТРЙВАТЬ— разглядаць.

РАССМОТРЕННЕ разгляд.

РАССТАНОВКА-расстаноўка.

РАССТЕГЙВАТЬ,СТЕГНУТЬ —расшпільваць,ліць.

РАСТЕРТОСТЬ СТВОЛА

—расьцёртасьць рулі. РАССТЕРЯЙЙОСТЬ

ІІРОТЙВНЙКА -замяшаньне супраціўніка. РАССТОЯІШЕ-адлеі’ласьць.

РАССТРЕЛЙВАТЬ,-

ЛЯТЬ—расстрэльва ць,расстраляць.

РАССТРАЙВАТЬ,СТРО-

ЙТЬ—расстройваць,роіць.

РАССУДЙТЕЛЬНЫЙ— разважны.

РАССУДОК-развага.

РАССУЖДАТЬ.-СУ-

ДНТЬ—разважаць,жыць.

РАССУЖДЕНЙЕ—разважаньне.

РАССЧЙТАТЬ — разьлічыць,

РАССЫЛАТЬ—рассылаць.

РАССЫЛКА— рассылка, РАССЫЛЬНЫІІ—рассыльны, пасланвц.

РАССЫПАТЬ—рассыпаць.

РАССЫПНОЙ -рассыпны РАССЫХАТЬСЯ,-СОХ-

НУТЬСЯ рассыха цца, -сохнуцца.

РАСТАПЛЙВАТЬ,-ТОПЙТЬ (печь)—распальваць,-ліць.

РАСТАСКЙВАТЬ, ТАСКАТЬ —раеьцягваць,гнуць.

РАСТВОР — рошчына, распуст.

РАСТЕРЯННЫЙ—зьбянтэжаны.

РАСТЕРЯТЬСЯ — зьбяптажыцца.

РАСТЙ—расьці.

РАСТЙРАНЙЕ расьціраньне.

РАСТЙРАТЬ.-ТЕРЕТЬ — расьціраць, расьцерці.

РАСТЙТЕЛЬНОСТЬ — расьліннасьць.

РАСТЙТЕЛЬНЫЙ -расьлінны.

Р АСТЙТЬ—гадава ць.

РАСТОЛКОВАНЙЕ растлумачаньне.

РАСТОЛКОВЫВАТЬ,КОВАТЬ—растлумачваць,-чыць.

РАСТОПКА—распалка.

РАСТОРОПНЫЙ—растаропны.

РАСТРАТА—растрата.

РАСТРАТЧйК—растратчык.

РАСТЯНУТЫЙ -расьцягнены.

РАСХЙІЦАТЬ,-ТЙТЬ — раскрадваць, раскрасьці.

РАСХЙІЦЕНЙЕ — раскрадваныіс.

РАСХОД—расход, выдатак.

РАСХ0ДйТЬСЯ,-30ЙТЙСЬ—разыходзіцца,зыйсьціся.

РАСХОДНЫЙ — расходны, выдатковы.

РАСХОДОВАНЙЕ — расходваньне, выдаваньне.

РАСХОДОВАТЬ расходваць, выдаваць.

РАСХОДЯІЦЙЙСЯ разьбежны.

РАСЦЕНЙВАТЬ расцэньваць.

РАСЦЕНКА—расцэнка.

РАСЧЕТ — разьлік, разьлічзньне.

РАСЧЕТ КАРАУЛА — разьлічэньне каравула.

РАСЧЙСТКА — расчыстка.

РАСЧЙТАТЬ,-СЯ — разьлічыць,-цца.

РАСЧЕТЛЙВО—ашчэдна РАСЧЕТЛйВЫЙ ашчэдны.

РАСЧЛЕНЕНЙЕ расчляненьне, разлучэныіе

РАСШАТЫВАТЬ,-ТАТЬ

—хістаць, расхістаць.

РАСШЙРЕНЙЕ СТВОЛА

—расшырэньне рулі.

РАСШЙРЯТЬСЯ,-РЙТЬСЯ — пашырацца,-рыцца.

РАТЙФЙКАЦЙЯ—ратыфікацыя.

РАЦЙОНАЛЬНЫЙ — рацыянальны.

РВАНУТЬ—ірвануць.

РВАТЬ-ірваць ванітаваць РВОТА—ванітаваньне.

РВОТНЫЙ — ванітавальны.

РЕАГЙРОВАТЬ рэагаваць.

РЕАКЦЙЯ—рэакцыя.

РЕАКЦЙОННЫЙ — рэакцыйны.

РЕАЛЙЗАЦЙЯ рэалізацыя.

РЕАЛЙЗЙРОВАТЬ -рэалізаваць.,, РЕАЛЬНЫЙ—рэалыіы. РЕБРО—рабрына.

РЕБРО ХОМУТЙКА — кант хамуціка.

РЕБРА ШТЫКА-канты штыха.

РЕВНЗНОНЙЗМ — рэвізыянізм.

РЕВйЗйОННЫЙ рэвізыйны.

РЕВЙЗЙЯ—рэвізыя.

РЕВЙЗОВАТЬ рэвізаваць.

РЕВМАТЙЗМ—раматус.

РЕВНОСТІІО—шчыра.

РЕВОЛЮЦЙОННЫІІ — рэвалюцыйны.

РЕВОЛЮЦЙОННЫЙ ВОЕННЫй СОВЕТ (Рсввоенсовет) — Рэвалюцыйны Вайсковы Савет (Рэввайсавет).

РЕВОЛЮЦЙ0ННЫЙ КОМЙТЕТ (Рсвком) — Рэвалюцыйны Камітэт (Рэвком).

РЕВОЛЮЦйОННЫЙ ТРйБУНАЛ (Ревтрнб) —Рэвалюцыйны трыбунал (Рэвтрыб).

РЕВОЛЮЦйЯ — рэвалю'цыя.

РЕВОЛЬВЕР—рэвальвер РЕГЙСТРАЦЙЯ — рэгістрацыя.

РЕГЙСТРЙРОВАНЙЕ рэгістраваньне.

РЕГйСТРЙРОВАТЬ-рэгістраваць.

РЕГУ-ЛІІРОВАТЬ —фэгуляваць.

РЕГУЛЯРНОСТЬ — рэгулярнасьць, правільнасьць.

РЕГУЛЯРНЫЙ—рэгулярны, правільны.

189

РЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА

—рэгулярнае войска. РЕДАКТЙРОВАНЙЕ рэдагаваньне.

РЕДАКТЙРОВАТЬ — рэдагаваць.

РАДАКТОРСКЙЙ рэдактарскі.

РЕДАКЦйОННЫЙ — рэдакцыйны.

РЕДАКЦЙЯ—рэдакцыя.

РЕДКЙЙ—рэдкі.

РЕДКО—радка.

РЕДКОСТЬ—рздкасьць.

РЕДУТ—рэдут.

РЕДЮйТ— (в.-пнж.) — рэдуіт.

РЕЖЙМ-уклад, рэжым.

РЕЗАТЬ—рэзаць.

РЕЗЕРВ—рэзэрва.

РЕЗЕРВНЫЙ — рэзэрвенны.

РЕЗЙНА—гума.

РЕЗЙНОВЫ—гумавы.

РЕЗКЙЙ—рэзкі.

РЕЗКА— сечка.

РЕЗКОСТЬ—рэзкасьць.

РЕЗОЛЮЦЙЯ — рэзалюцыя.

РЕЗУЛЬТАТ — вынік (стральбы).

РЕ.ЙД-рэйд.

РЕЙКА—рэйка.

РЕКА—рака.

РЕКВЙЗЙРОВ АТЬ рэквіааваць.

РЕКВНЗЙЦЙЯ —рэквізыцыя.

190

РЕКЛАМА—рэкляма.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ

—рэкомэндацыйны.

РЕ КОМЕНД АЦЙЯ-рэкомэндацыя.

РЕКОМЕНДОВАТЬ — рэкомэндаваць.

РЕКОРД—рэкорд.

РЕКОРДНЫЙ — рэкордпы.

РЕЛЙГЙЯ—рэлігія.

РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТЙ— рэльеф мясцовасьці.

РЕЛЬЕФНЫЙ — рэльефіш.

РБЛЬСА—рэйка.

РЕМЕНЬ—рамень.

РЕМЕСЛО—рамяство.

РЕМЕСЛЕННЙК — рамесьнік.

РЕМОНТ—рэх онт.

РЕМОЫТЙРОВАНЙЕ — рэмонтаваньне.

РЕМОНТЙРОВАТЬ — рэмонтаваць.

РЕНТА—рзнта.

РЕОРГАНЙЗАЦЙЯ рэорганізацыя.

РЕПЕРТУАР—рэпэртуар

РЕПЕТЙЦЙЯ — рэпетыцыя.

РЕПРЕССйЯ'— рэпрэсія, уціск.

РЕПУТАЦЙЯ — рэпутацыя.

РЕСПУБЛЙКА рэспубліка.

респўблйканскйй-

рэспубліканскі.

РЕССОРНАЯ П0В03КА

—рэсорная павозка. РЕФЕРАТ—рэферат. РЕФЛЕКТОР — адбівальнік.

РЕФОРМЙРОВАТЬ — рэфармаваць.

РЕЦЕНЗйЯ ацэнка.

РЕЦЕПТ--- рэцэпт.

РЕЧЬ—1) мова; 2) прамова.

РЕШАТЬ.-ШЙТЬ — разьвязваць,-заць; пастанаўляць.-навіць.

РЕПІЕНЙЕ (процесс) — разьвязаньне.

РЕШЕНЙЕ (результат)— разьвязак.

РЕШЕТКА—краты, краткі.

РЕШЙТЕЛЫЮ—рашуча. РЕШЙТЕЛЬНЫЙ — рашучы.

РЖ АВЧЙН А—іржа.

РЖАВЕТЬ—іржавець.

РЖАТЬ—іржаць.

РйКОШЕТ—адскок.

РйСКОВАННЫЙ —рызыкоўны.

РЙСК—рызыка.

РНСОВАНЙЕ—рысаваньне.

РЙСОВАТЬ—рысаваць.

РЙТМ—рытм.

РЙТМЙЧЕСКЙІІ — рытмічны.

РОБЕТЬ — палохацца, баяцца.

РОБКЙЙ—палахлівы.

РОБОСТЬ — палаклівасьць, боязкасьць.

РОВ—роў.

РОВНАЯ МУІПКА—роўная мушка.

РОВНО—роўна.

РОГАТКА ПРОВОЛОЧНАЯ —рагатка драцяная.

РАГУЛЬКА ДЕРЕВЯННАЯ—козьлікі.

РОГОЖА—рагожа. РОД—род.

РОД ЗАНЯТНЙ — прафзсія.

РОДЙНA — радзіма, родны край.

РОДЙНОВЕДЕНЙЕ — радзімазнаўства.

РОДНОЙ—родны. РОДСТВЕІШйК-сваяк. РОДСТВО—сваяцтва.

РОЖДЕНЙЕ нараджэньне.

РОЖКЙ БОЕВОЙ ЛЙЧйНКй — рожкі баявічка.

РОЖОК СЙГНАЛЬНЫЙ

—трубка еыгнальная.

РОЗЫГРЫШ — розыгрыш.

РОЗЫСК—вышукваньне. РОЛЙК—ролік.

РОЛЬ-роля.

РОПОТ — ропат, нараканьне.

POCA—раса.

РОСПУСК—роепуск.

РОСТ—рост, узрастапьне. РОТА—рота.

РОТНЫЙ КОМАНДЙР — ротны камандзір.

РТУТЬ—жывое срзбра. РУБАХА—кашуля.

РУБЕЖ—рубеж. РУБЕЦ—рубец.

РУБЙТЬ-сячы, рубаць. РУБКА—рубка.

РУБЛЬ—рубель. РУГАТЬ -лаяць. РУДА—руда.

РУДНЙК — рудня, капальня.

РУДОКОП рудакоп. РУЖЕЙНЫЙ — стрэльбавы.

РУЖЕЙНАЯ ГРАНАТА етральбавая граната.

РУЖЕЙНЫЕ ПРЙЁМЫ

—стрэльбавыя хваты. РУЖЬЁ—стрэльба. РУКАВ—рукаў. РУКАВЙЦА—рукавіца. РУКОВОДЙТЕЛЬ— кі-

раўнік.

РЎКОВОДЙТЬ—кіраваць ічым).

РУКОВОДСТВО—1) кіраваньне, 2) падручнік.

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ

—кіравацца.

РУКОВОДЯІЦЙЁ УКАЗАІШЯ — кіраўнічыя паказаньні.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ — ручны бой.

РУКОМОЙНйК — рукамыйнік.

РУКОПйСНЫЙ рукапісны.

РУКОПЙСЬ—рукапіс.

РУКОПЛЕСКАЙЙЕ — воплескі, плясканьке.

РУКОІІЛЕСКАТЬ—нляскаць у ладкі.

РУКОЯТКА—ручка. ЛОЖЕВАЯ— ложавая ручка.

РУЛЬ—р(уль.

РУЛЕВОЙ—рулявы.

РУПОР—рупар.

РУСЛО—рэчышча.

РУЧАТЕЛЬСТВО — парука.

РУ Ч АТЬСЯ—паручацца. РУЧЕЙ-ручай.

РУЧКА ЗАТЫЛЬНЙКА —ручка тыліны.

РУЧКА ДЛЯ ПЙСЬМА— асадка.

РУЧНОЙ—ручны.

РУЧНАЯ ГРАНАТА — ручная граната.

РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА — ручная цялежка.

РЫНОК—рынак.

РЫНОЧНЫЙ— рыначны.

РЫСЬ—рысь.

РЫСЬЮ—рысьсю.

РЫТВПЫА—калдобіна. РЫТЬ,-СЯ—капаць,-цца РЫЧАГ —падважнік, вагар.

„ ПОД‘ЕМНЫЙ— падважнік падымальны

„ ЗАМОЧПЫЙ — падважнік замковы.

РЫЧАГ КОЛЕНЧАТЫПпадважнік каленкаваты

„ СПУСКОВОЙ — падважнік спускавы. РЯД—рад.

РЯДОВОЙ—радавы.

САБЕЛЬНЫІІ — шабельны.

САБЛЯ—шабля.

САБОТАЖ—сабатаж.

САД—сад.

САЖА—сажа.

САЖЕНЬ—сажань.

САЛАЗКЙ (арт.)—санкі.

САЛО—сала.

„ ОРУДЙЙНОЕ—сала гарматнае.

САЛЬНЙК (арт) — сальнік.

САЛЬНЙЦА КОЛОМАЗй

—каламазьніца.

САЛІОТ—салют.

САЛЮТАЦйОННЫЙ — салютацыйны.

САМ0ВЗВ0Д — самаўзвод.

САМОВЗВОДНЫЙ самаўзводны.

САМОВЗРЫВАНЙЕ — самавыбух.

САМОВОЗГОРАНЙЕ самаўзгараваньне.

САМОВОЛЫІАЯ ОТЛУЧКА — самавольная адлучка.

САМОВОЛЬНО — самавольна.

САМОВОЛЬНЫН — самавольны.

САМОВОСПЙТАНЙЕ— самавыхаваньне.

С АМОДЕЙСТВУЮйШ Й самадзейны.

САМОДЕЛЬНЫН— самаробны.

САМОДЕРЖАВЙЕ — самаўладства.

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬсамадзейнасьць.

САМОКАТ—сама'кат.

САМОКАТНЫЙ — самакатны...

САМОЛЁТ—самалёт.

САМОЗАІЦЙТА — самаабарона.

САМООКАПЫВАНЙЕ (в.-ннж.) — самаакопі ваньне.

САМОНАДЕЯННОСТЬ саманадзейнасьць.

САМООБЛАДАНЙЕ — самааўладаньне.

ОАМООБРАЗОВАНЙЕ— самаадукацыя.

САМООГРАНЙЧЕНЙЕ— самаабмежаваньне.

С АМОРОДОК— самародак

САМОСОЗНАНйЕ— самасьвядомасьць.

САМОСОХРАНЕЙЙЕ— самазахаваньне.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

—самастойнасьць.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ — самастойны.

САМОСУД—самасуд.

САМОУБйЙСТВО—самагубства.

САМОУБЙЙЦАсамагубец.

САМОУВЕРЕННОСТЬ— самаўпэўненасьць.

САМОУПРАВНЫ Й — свавольны.

САМОЧУ ВСТВЙЕ самапачуцьцё.

САНАТОРЙЙ — здароўніца.

САНЙ—сані.

САНЙТАР—санітар.

САНЙТАРЙЯ—санітарня САГІЙТАРКА— санітарка САНЙТАРНЫЙсанітарны.

САНКЦЙЯ — санкцыя, зацьвярджзньне.

САННЫН—саннй.

САНТІІМЕТР-сантымэтр САП—can.

САНА (в.-ннж.)—падкоп.

САПЁР—сапёр.

САПЕРНАЯ СЕТЬ (в.ннж.)—сапёрная сетка.

„ ЧАСТЬ—сапёрная часьць.

САЙЁРНЫЙ ЙНСТРУМЕНТ—сапёрны струмант.

САПОГ—бот.

САПОЖНЙК—шавец.

САРАЙ—пуня; СЕННЫЙ

—адрыва.

САХАР—цукар.

САХАРНЫЙ цукровы.

СБАВКА — зьмяншэньне. СБАВЛЯТЬ.-ВЙТЬ — зьмяншаць, зьменшыць.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ— ашчздны.

СБЕРЕГАТЬ,-РЕЧЬ ашчаджаць.-дзіць.

СБЕРЕЖЕНйЕ-ашчада, абераганьне.

СБЙВАТЬ, БЙТЬ — зьбіваць, зьбіць.

СБЛЙЖЕНЙЕ СПРОТЙВНІІКОМ—зьбліжэньне з супраціўнікам.

СБОР—зборы.

СБОРКА ВЙНТОВКЙ — зборка С'грэльбьт.

СБОРНОЕ МЕСТО-месца збораў.

СБОРНЙК—зборнік. СБОРНЫЙ—зборны.

СБРАСЫВАТЬ, СйТЬ—

скідаць, скінуць.

СВАЛІІВАНІІЕ ВйНТОВКІІ—схіленьне стрэльбы.

СВАЛІІТЬ ВЙНТОВКУ— схіліць стрэльбу.

СВЕДЕНЙЕ СЧЕТОВ— падрахунак.

СВЕДЕНйЕ— ведамасьць, зьвестка.

СВЕРГАТЬ.-ГНУТЬ—скідаць,-нуць.

СВЕРЖЕНЙЕ—зрынуцьце.

СВЕРЛОВКА сьвідроўка. СВЕРЛйТЬ-сьвідраваць. СВЕРТЫВАТЬ, ТЕТЬ — скручваць,-ціць.

СВЕРХ МЕРЫ — праз меру.

СВЕРХ СЙЛЫ—праз сілу С ВЕРХС РОЧНОСЛУЖАІЦЙЙ—звыштэрміновы службовец.

С ВЕРХУ—зьверху.

СВЕТ — сьвятло; сьвет (мнр).

СВЕТЙТЬ—сьвяціць. СВЕТЛЫЙ—сьветлы. СВЕТОВОЙ —еьветлавы. СВЕТОЧ—ліхтар.

СВЕТЯІДЙЕСЯ СНАРЯДЫ — сьветлавыя знарады.

СВЕЧА—сьвечка.

СВЙДАНЙЕ—пабачаньне СВЙДЕТЕЛЬ—сьведка.

СВЙДЕТЕЛЬСТВО— сьввдчаньне.

СВйДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

—сьведчыць. СВІІНЕЦ—волава. ОВЙНЦОВЫЙ-—алавяны. СВйСТОК—сьвісток.

СВОБОДА—воля, евабода. СВОБОДНЫЙ — вольны, свабодны.

СВОД—скляпеньне. СВОДНЫЙ—зводны. СВОЕВОЛЙЕ — сваволь-

ства.

СВОЕВОЛЬНЫЙ — свавольны.

СВОЕВРЕМЕННО — у час, у самы час.

СВОЕОБРАЗНЫЙ асабісты.

СВОЗІІТЬ—звозіць. СВОЙСТВЕННЫЙ — уласьцівы.

СВОМСТВО уласьцівасьць.

СВЯЗНОЙ — сувязны. СВЯЗКА—зьвязка.

СВЯЗЫВАТЬ,-ЗАТЬ — зьвязваць, зьвязаць.

СВЯЗЬ—^сувязь. СГЙБАНЙЕ—згінаньне. СГЙБАТЬ—згінаць.

СГНЙВАТЬ,-НЙТЬ— гніць,згніць, струхле ць.

СГНОйТЬ—згнаіць.

СГОВАРЙВАТЬСЯ,РйТЬСЯ — умаўляцца, умовіцца.

СГОНЯТЬ—зганяць.

СГРУШШРОВАТЬ— сгрупаваць.

СГУІЦАТЬ,-СТЙТЬ — згушчаць, згусьціць.

СГУІЦЕНЙЕ—згушчэньне.

СДАВАТЬ, СДАТЬ—здаваць, здаць.

С Д АТЬСЯ—зда цца.

СДАВЛЙВАТЬ.-ВЙТЬ — сьціскаць, сьціснуць.

СДАЧА—здача.

СДВйГ—зрушэньне. СДВЙНУТЬ—зрушыць. СДЕЛАТЬ—зрабіць. ОЕАНС—сэанс.

СЕВЕР—поўлач.

СЕВЕРІІЫЙ— паўночныСЕВЕРО-ВОСТОК — паўночны ўсход.

СЕВЕРО-ЗАПАД — наўночны заход.

СЕГМЕНТ — адрэзак, сэгмэнт.

С'ЕДАТЬ—зьядаць.

СЕДЛО—сядло.

СЕДЛАНЙЕ—сядланьне. СЕДЛАТЬ—сядлаць.

СЕДЛОВКА — сядлоўка. С'ЕЗД—зьезд.

0‘ЕЗЖАТЬСЯ — зьяжджацца.

СЕ§ОН—сэзон, пара году. СЕЙМ—сойм.

СЕЙЧАС—зараз. СЕКРЕТ—сакрэт. СЕКРЕТАРЬ — сакратар. СЕКРЕТНЫЙ-сакрэтны. СЕКТА—сэкта.

СЕКТОР—сзктар. СЕКЦЙЯ—сэкцыя. СЕКУНДА—сэкунда. СЕЛЙТРА—салетра. СЕЛО—сяло.

СЕЛЬСКйЙ—сельскі. СЕМЕЙНЫЙ—сямейны. СЕМЕЙСТВО—сям'я. С'ЕМКА—здыманьне. С'ЕМІДНК—здымалыіік. СЕНО—сена.

GEHOKOC—сенакос.

СЕНОКОСНЫЙ ЛУГ-сенажаць.

СЕНСАЦйОННЫЙ— дзівосны.

СЕНСАЦЙЯ—дзівота. СЕНТЯБРЬ—верасень.

СЕНТЯБРЬСКЙЙ верасьнёвы.

СЕРА—серка.

СЕРДЕЧНЙК (стр.) асяродак (кулі).

СЕРДЦЕ—сзрца.

СЕРДЦЕВЙНА — асяродак.

СЕРДЦЕВЙННЫН— асяродкавы.

СЕРЕБРО—срэбра.

СЕРЕБРЯНЫЙ — сярэбраны.

СЕРЕДЙІІА — сярэдзіна.

196

СЕРЕДЙННОЕ ОТКЛОНЕНЙЕ ПУЛЙ-сярэдзіннае адхіленыіе кулі.

СЕРЕЖКА (арт.)—каткі. СЕРЙЯ—сэрыя.

СЕРП—серп.

СЕРЬЕЗНОСТЬ — паважнасьць.

ОЕРЬЕЗНЫЙ—паважнн.

СЕР03Н0Е ЙСТЕЧЕНЙЕ

—сярознае выдзяленьне СЕССЙЯ—сэсія.

С'ЕСТНЫЕ ПРЙПАСЫ— харчы.

СЕТКА—сетка.

СЕТЬ—сетка.

СЕЧЕНЙЕ—сячэныіе, перасак.

СЖАТЙЕ— сьцісканьно. СЖАТЫЙ — сьціслы, сьціснуты.

СЖАТЬ—сьціснуць.

СЖЙГАНЙЕ—спаленьнс.

СЖйГАТЬ, СЖЕЧЬ — паліць, спаліць.

СЗАДй—ззаду.

СЙГНАЛ сыгнал.

„ ПОВЕСТКЙ-сыгнал абвесткі.

„ СТРОЕВОІІ—сыгнал страявы.

. ТРЕВОГЙ — сыгнал трывогі.

СЙГНАЛЙЗАЦЙЯ смгналізацыя.

С'ЙГНАЛЙЗЙРОВ АТЬ — еыгяалізаваць.

СЙГНАЛЙСТ сыгналісты.

СЙГІІАЛЬНАЯ РАКЕТА

—сыгнальная ракета.

СЙГНАЛЬНАЯ СВЯЗЬсыгнальная сувязь.

СйДЕІІЙЕ—сядзеньне. СЙДЕТЬ—сядзець.

СЙЛА—сіла.

СЙЛКЙ (в.-ннж.) — сіло. СЙЛУЭТ-абрые.

СйЛЬНЫЙ моцны,

дужы.

СЙМВОЛ—сымболь.

СЙММЕТРЙЧЕСКЙЙ— сымэтрычны.

СЙМПТОМ—адзнака.

СЙМУЛЯЦЙЯ сымуляцыя.

СЙМУЛЯНТ — сымулянт. СЙНДЙКАТ — сіндыкат. СЙСТЕМА—-сыстзма.

СЙСТЕМ АТЙЗ А ЦЙЯ— сыстэматызацыя.

СЙСТЕМАТНЗЙРОВАТЬ

—сыстэматызаваць.

СЙСТЕМАТЙЧЕСКЙІІсыстэматычны.

СйФйЛЙС—пранцы. СЙФЙЛНТЙК—пранцук. СКАКАТЬ—скакаць.

СКАЛА—скала.

СКАМЕЙКА.-МЬЯ лаўка, услон.

СКАРЛАТЙНА -шкарлятына.

СКАТ ВОЗВЫШЕІШОСТЙ—спад узвышша.

„ ГЙЛЬЗЫ—пакат ладунка.

(ЖАТКА—скрутак.

СКАТЫВЛТЬ-скручнаць, екочваць.

СКАЧОК—скачок.

СКАЧКЙ—скачкі.

ОКВАЖЙНА—шчыліна.

СКВЕРНО—блага.

СКВОЗНАЯ ДЫРА—дзіра наскрозь.

СКВОЗНЯК—скразьнік. СКЕЛЕТ--касьцяк,шкілет СК Я ДК A—скі дка.

СКЙДЫВАТЬ,-НУТЬ— скідваць,-нуць.

СКЙПЙДАР—піпігінар.

СКЛАД—склад.

СКЛАДКА—складка.

СКЛАДНО—складна.

СКЛАДНЫЙ—складны.

СКЛАДЫВАНЙЕ складаньне.

СКЛАДЫВАТЬ, СЛОЖЙТЬ—складаць, скласьці.

СКЛОН-схіл.

СКЛОНЕННЕ—схіленьне. СКЛОННОСТЬ -нахіл. СКЛОННЫЙ — нахільны. СКЛОНЯТЬ.-ШІТЬ — схіляць,-ліць.

СКЛЯІІКА—слоік.

СКОБКА—дужка.

СКОБА СПУСКОВАЯклямка спускавая.

СКОБА ЛЕНЧІІКА—вуш-

ка ленчыка.

СКОВЫВАТЬ,-ВАТЬ— скоўваць, скаваць.

СКОЛЬЗЙТЬ— коўзацца. СКОЛЬЗКЙЙ—сьлізкі.

СКОЛЬКО колькі. СКОМПРОМЕТІІРО-

В АТЬ—аб нясла віць. СКОПЛЕНЙЕ ВОЙСК — зграмаджаньне, згруджэньне войска.

СКОРОПОСТЙЖНО -раптам.

СКОРОСТРЕльность— скорастрэльнасьць.

СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ— скорастрэльны.

СКОРОСТЬ—скорасьць. СКОРЫЙ-скоры.

СКОСЫ ГРЕБНЯ — ускосы грзбеня.

СКОСЫЙ РЕМЕНЬ ПОДХВОСТНЙКА — ускосны рамень падхвосьніка.

(ЖОТ—быдла.

СКРЕБНЙЦА — скрабло. СКРЕПЙТЕЛЬНЫЙзмацавальны (рамень).

СКРЕПЛЯЮІЦЙЙ ВЙНТ

—змацавальная шруба. СКРЕПЫ—скрэны.

СКРЕІЦЙВАНЙЕ — крыжаваныіе.

СКРЕОТЙТЬ — скрыжаваць.

СКРЙВЛЯТЬ,-ВЙТЬ і скрыўляць, скрывіць.

СКРУЧЙВАТЬ.-ТЙТЬ екручваць, скруціць.

СКРЫВАТЬ,-РЫТЬ — хаваць, захаваць.

СКРЫТНЫЙ — скрытны.

СКУДНЫЙ—мізэрны, певялікі (запас).

СКУЛЬПТО-МАСКЙРОВКА(в,-ннж.)—скульптамаскаваньне.

ОКУЧЕННЫЙ — скучаны. ■ СКУЧЙВАНЙЕ ВОЙСК— ; скучваньне войска.

СЛАБНТЕЛЫЮЕ — праслабнае.

СЛАБО—слаба.

СЛАБОСЙЛЬЙЫІІ — ня| дужн.

СЛАБОСТЬ — слабасьць. СЛАБЫЙ—слабы.

РЛАВА—слава. СЛАВНЫЙ—слаўны. СЛАЙЕЦ—лупняк. СЛЕВА—зьлева. СЛЕГКА—зьлёгка.

СЛЕД—сьлед. СЛЕДЙТЬ—сачыць.

СЛЕДОВАТЕЛЬ— сьледчы.

СЛЕДОВ АТЕЛЬНО—значыцца.

СЛЕДОВАНЙЕ КОМАНД

—сьледаваньне каманд.

СЛЕДОВАТЬ—ісьці сьледам; вынікаць.

СЛЕДСТВЙЕ вынік; (юрнд.)—сьлвдзтва.

СЛ ЕДУЕМЫ ІI—на лежн ы ОЛЕДУЮІЦЙЙ — наступны.

СЛЕЗТЬ—зьлезьці. СЛЕПОЙ—сьляпы. СЛЕПОК—зьлепак.

СЛЕПОК С ПЕЧАТЙ адбітак пячаткі.

СЛЕПОТ А—сьлепата. (’ЛЕСАРНЯ— сьлясарня. СЛЕСАРЬ—сьлесар. СЛЕТ—зьлвт.

СЛЕТАТЬ—зьлятаць.

СЛйВАТЬ.-ЛйТЬ зьліваць, зьліць.

СЛЙВНОЕ ОТВЕРСТЙЕ (ав.) — зьліўная адтуліна.

СЛЙТНО—зьлітна.

СЛЙЧАТЬ, СЛЙЧЙТЬпараўноўваць.параўнаваць.

СЛЙЧЙТЕЛЬНЫЙ — параўнавальны.

СЛЙЧЕНЙЕ — параўнаваньне.

СЛОВЕСНАЯ ІІЕРЕДАЧА ПОСТА—славесная перадача варты.

СЛОВЕСНО — на словах. СЛОВЕСНЫЙ— олавесны

„ ПРЙКАЗ— славесны загад.

СЛОВО—слова.

СЛОЖНОСТЬ — складанасьць.

СЛОЖНЫЙ — складаны. СЛОЙ—пласт.

СЛОЙСТЫЙ — пластаваты.

СЛУЖАІЦЙЙ — службовец.

С JІУ ЖБ A—служб a.

СЛУЖЕБНЫЙ — службовы.

СЛУЖЙТЬ — служыць.

СЛУХ—1) слух, 2) чутка, пагалоска.

СЛУЧАЙ—выпадак.

СЛУЧАЙНОСТЬ—выпадковасьць.

СЛУЧАЙНЫЙ выпадковы.

СЛУЧАТЬСЯ трапляцца СЛУШАНЙЕ—слуханьне СЛУШАТЕЛЬ — слухач. СЛУШАТЬ.-ТЬСЯ — слухаць, слухацца.

СЛЫШАТЬ—чуць.

СЛ ЫШНО—чуваць, чутна СЛЮДА—луііічак.

СЛЯКОТЬ—слота.

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРй-

АЛ — матарыял для змазкі.

СМАЗКА — 1) змазка;

2)  мазь.

СМАЗЫВАТЬ, СМАЗАТЬ —змазваць, змазаць.

СМАТЫВАНйЕ (св.)— змотваньне.

СМАТЫВАТЬ—змотваць.

СМЕЖНАЯ ПОЛОСА — сумежная паласа.

СМЕЖНО—сумежйа, побач.

СМЕЖНОСТЬ — сумежнасьць.

СМЕЖНЫЙ — сумежны. СМЕКАЛКА—цямкасьць. СМЕЛОСТЬ—сьмеласьць СМЕНА—зьмена.

СМЕНЯТЬ,-НЙТЬ зьмя-

НЯЦЬ,-НІЦЬ. .

СМЕНЕННЫЙ зьменены СМЕННЫЙ—зьменны.

СМЕРКАТЬСЯ — зьмяркацца.

СМЕРТОНОСНЫЙ — сьмертаносны.

СМЕРЙВАТЬ,-РЯТЬ — вымерваць, вымераць.

СМЕРТНОСТЬ сьмяротнасьць.

СМЕРТЬ—сьмерць. СМЕРЧ—віхраслуіі. СМЕСЬ—мешаніна.

СМЕТА—каштарыс.

СМЕТАТЬ.-СТй зьмятаць, зьмееьці.

СМЕТНЫЙ—каштарысны СМЕШАННЫЙ-мяшаны, зьмешаны.

СМЕШЕНЙЕ -зьмяшэньне.

СМЕШЙВАТЬ, ШАТЬ — зьмешваць, зьмяшаць.

СМЕІЦАТЬ, СТЙТЬ — зьмяшчаць, зьмяеьціць.

СМЕІЦЕНЙЕ — зьмяшчэньне.

СМЙРНЫЙ—спакоііны.

СМОЛА—смала.

СМОЛНСТЫЙ—смольны.

СМОЛКАТЬ-КНУТЬ змаўкаць, змоўкнуць.

СМОТР—агляд.

СМОТРЕТЬ — глядзець, пільнаваць.

СМОТРЙТЕЛЬ — даглядач.

СМУТА—непакой.

СМУТНЫІІ — непакойны.

СМУІЦЕНПЕ—замяшаньне.

СМЫКАНЙЕ—зл v чзньн с.

CMЫКАТЬ, СОМКНУТЬ

—злучаць, злучыць.

СМЫСЛ—сзнс.

СМЫЧКА—змычка.

СМЯГЧЕНЙЕ — зьмякчзньнс.

СМЯТЕНЙЕ — замяшаньне.

СНАБЖАТЬ,БДЙТЬ дастаўляць,-віць.

СНАБЖЕНЙЕ — дастава, забесьпячэньне (патронамі).

СП АРУЖЙ — зпадворку.

СНАРЯД—знарад.

СН АРЯЖЕНЙЕ—рыштунак.

СНАЧАЛА—спачатку.

СНЕГ—сьнег.

СНйЗУ—зьнізу.

СІІЙМАТЬ,-НЯТЬ — здымаць, зьняць.

СНЙМОК—здымак.

СНОВА—ізноў, нанова.

СНОП ОГНЯ—сноп агню. СІІ0С!ІТЬ,-НЕСТН-знасіць. зьнесьці.

(ЯЮШЕНЙЕ —зносіны.

СНУР—шнур.

СНЯТЙЕ—здыманьне.

СОБАКА—сабака.

СОБАЧКА (арт., стр.)— язычок.

СОБАЧКЙ ДВУКОЛКЙ— язычкі двуколкі.

СОБЕСЕДНІІК — размоўца.

СОБЕСЕДОВ A HUE—размова.

СОБйРАНЙЕ-збор, зьбіраньне.

СОБЙРАТЕЛЫІЫЙ — зборны.

ООБйРАТЬ,-БРАТЬ зьбіраць, сабраць.

СОБЛЮДЕШІЕ захаваньне.

СОБЛЮДАТЬ захоўваць трымацца.

СОБРАШІЕ—збор; (обпр) —сход.

СОБСТВЕШІЙК — уласьнік.

СОБСТВЕННО — уласна. СОБСТВЕІІНОЕ ЙМЯ — імя ўласнае.

СОБСТВЕННОРУ ЧНЫ Й

—уласнаручны.

СОБСТВЕННОСТЬ— уласнасьць.

СОБСТВЕННЫЙ — уласны.

СОБЫТНЕ—падзея.

СОВЕРШАТЬ, ШЙТЬ учыняць,-ніць, рабіць, зрабіць.

СОВЕРШЕННО — дасканала; цалком.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО—зусім сакрзтна.

СОВЕРШЕННОЛЕТЙЕ поўналецьце.

СОВЕРШЕННОЛ ЕТНН ІІ —поўналетні.

COB EPI 11ЕННЫІІ дас каналы; закончаны.

СОВЕРШЕІІСТВО — дасканаласьць.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬудасканальваць.

COBET—1) савет 2) рада.

„ НАРОДНЫХ KO­NI НССАРОВ—Савет Народных Камісараў.

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА — Савет Народнай Гаепадаркі.

СОВЕТ ТРУДА II ОБОРОНЫ (СТО) Савет Працы і Абароны(СПА) СОВЕТННК-дарадца.

СОВЕТОВАТЬ — радзіць, раіць.

СОВЕТСКНЙ—савецкі.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ— Савецкая Улада.

СОВЕТСКНЙ РАБОТННК —савецкі працаўнік.

202

СОВЕТСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — савецкая гаспадарка.

СОВЕІЦАНІІЕ-нарада. СОВЕІЦАТЕЛЬНЫЙ — дарадчы.

СОВЕІЦАТЬСЯ — радзіцца, раіцца.

СОВМЕСТІШОСТЬ сумяшчальнасьць.

СОВМЕСТНМЫЙ — сумяшчальны.

СОВМЕСТПО-суполыіа, сумесна.

СОВМЕІДАТЬ — сумяшчаць.

СОВМЕБІЕНПЕ—сумяшчэньне.

СОВОКУШЮСТЬ — злучнасьць.

СОВПАДЕННЕ — супаданьне.

СОВРЕМЕНННК — сучасьнік.

СОВРЕМЕННОСТЬ сучаснасьць.

СОВРЕМЕННЫІІ—сучасны.

СОВСЕМ—зусім.

СОГЛАСНЕ—згода.

СОГЛАСНЫЙ—згодны.

СОГЛАСОВАННЕ—узгадненьне.

СОГЛАООВАННЫЙ — узгоджаны.

СОГЛАСОВАТЬ — узгодніць.

СОГЛАШАТЕЛЬ згоднік.

СОГЛАШАТЕЛЬСКЙІІзгодніцкі.

СОГЛАШАТЕЛЬСТВО — згодніцтва.

СОГЛАШАТЬСЯ згаджацца.

СОГЛАШЕНЙЕ—згода.

СОДЕЙСТВЙЕ дапамога,

СОДЕЙСТВОВАТЬ — дапамагаць.

СОДЕРЖАНЙЕ (лнт.) — зьмест; (юрнд.)—утрыманьне.

СОДЕРЖАТЬ — зьмяшчаць; утрымоўваць.

СОЕДйНЕНйЕ—злучэньне.

СОЕДЙНЕННЫЙ — злучаны.

СОЕДЙНПТЕЛЬНАЯ

ВТУЛКА (стр.) — злучальная ўтулка.

СОЕДЙНЙТЕЛЬНАЯ

ПЛАНКА—злучалыіая планка.

СОЕДЙНЙТЕЛЬНОЕ

КОЛЬЦО (стр.) — злучальнае колца.

СОЕДНННТЕЛЬНЫЙ злучальны.

„ ВЙНТ

(стр.)—злучальная іпруба РЫЧАГ

(стр.)—злучальны падважнік.

СОЕДЙНЯТЬ,-НЙТЬ злучаць-.чыць.

СОЖАЛЕТЬ—шкадаваць СОЗВЕЗДЙЕ—сузор'е. С03ДАВАТЬ(-ДАТЬ ствараць,-рыць.

СОЗДАНЙ Е —стварэныіе. СОЗНАВАТЬСЯ, -ЗН AT Ь-

СЯ — прызнавацца,-нацца (у віне).

СОЗНАНЙЕ — сьвядомасьць, прытомнасьць; прызнаньне (віны).

СОЗНАТЕЛЫІОСТЬ сьвядомасьць.

СОЗНАТЕЛ ЫІЫЙ сьвядомы.

СОЗыВ--скліканьне.

СОЗЫВАТЬ—склікаць.

СОКРАПААТЬ,-ТЙТЬ — скарачаць, скараціць.

СОКРАІЦЕНЙЕ — скарачэньне.

СОКРАІЦЕННЫЙ скарочаны.

СОКРУШАТЬ крышыць, руйнаваць.

СОЛЕНЫЙ—салоны.

СОЛйДАРПОСТЬ —згоднасьць.

СОЛЙДА РНЫЙ—згодны. СОЛОМЕННЫЙ MAT — саламяная мата.

СОМКНУТАЯ ЧАСТЬ— самкнутая часьць.

СОМКНУТЫЙ СТРОЙсамкнуты строй.

СОМНЕВАТЬСЯ-сумнявацца.

СОМНЕНЙЕ—сумненьне.

СОМНЙТЕЛЬНЫЙ — няпэўны.

СОНЛЯВЫЙ санлівы, млявы.

СОННЫЙ — сонны.

СООБРАЖЕНйЕ—меркаваньне.

СООБРАЖАТЬ,-ЗйТЬ — меркаваць, зьмеркаваць.

СООБРАЗйТЕЛЬНОСТЬ — цямлівасьць.

СООБРАЗЙТЕЛЬНЫЙ — цямлівы.

СООБРАЗНО — згодна, адпавадна.

СООБРАЗНЫЙ—згодны, адпаведны.

СООБШ,А—супольна.

СООБІЦАТЬСЯ—зносіцца.

СООБІЦЕНЙЕ — паведамленьне, зносіны.

СООБІЦНЙКсупольнік.

СООРУЖАТЬ,-ДЙТЬ — будаваць, збудаваць, пабудаваць.

СООРУЖЕНЙЕ — будыніна.

СООТВЕТСТВЕННЫЙ — адпаведны.

СООТВЕТСТВЙЕ — адпаведнасьць.

204

СООТВЕТСТВОВАТЬ -

' адпавядаць.

СООТНОШЕНЙЕ суадносіны, стасунак.

СОПЕРНЙК супраціўнік.

СОПКА—сопка.

СОПРЙКАСАТЬСЯ — стыкацца.

СОПРЙКОСНОВЕНЙЕ— стык, стыканыіе.

СОПРОВОЖДАТЬ праводзіць.

СОПОСТАВЛЕНЙЕ — параўнаньне.

СОПОСТАВЙТЬ — параў'нацв.

СОПРОТЙВЛЕНЙЕ — супраціўленьне. *

СОПРОТЙВЛЯТЬСЯ — супраціўляцца.

СОР—сьмяцьцё.

СОРАЗМЕРНЫЙ — суразьмерны.

СОРВАТЬ—сарва ць.

СОРЕВНОВАНЙЕ—выпярэдніцтва.

СОРОЧКА—кашуля.

СОРТ—сорт.

СОРТЙРОВАТЬ — сартаваць.

СОСЕД—сусед.

СОСЕДНІІЙ—сусадпі.

СОСКАКЙВАНЙЕ — саскокваньне.

СОСЛОВЙЕ-стан.

СОСЛОВНЫЙ — станавы.

СОСЛУЖНВЕЦ с.упрацоўнік.

СОСЙА—хвоя.

СОСОК БОЕВОЙ ЛйЧЙНКй—зубок баявічка.

СОСРЕДОТОЧЙЕ — асяродзьдзе.

СОСРЕДОТОЧЙВАНЙЕ-— ОГНЯ — згрупаваньне агню.

СОСРЕДОТОЧІІВАТЬ

ОГОНЬ — групаваць агонь.

СОСТАВ — еклад (каравулу); састаў (пораху).

СОСТАВ ТЕРОЧНЫЙ (стр.)—састаў церачны.

СОСТАВ УДАРНЫЙ

(стр.)—састаў ударны. СОСТАВЛЯТЬ,-ВЙТЬ — складаць, скласьці.

СОСТАВЛЕНЙЕ укладаньне, складаньне.

СОСТАВНОЙ— складаны. СОСТОЯНЙЕ стан;

маемасьць.

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ — sa­il ожны.

СОСТОЯТЬ (нз) —складацца.

„ ПО СПйСКУ— лічыцца па сьпісу.

„ В ВЕДЕНЙЙ— знаходзіцца пад ведамам.

СОСТЯЗАНЙЕ — выпярэдніцтва.

СОСУД—пасудзіна.

С()СЧЙТЫВАТЬ,-ТАТЬ— зьлічаць, зьлічыць.

СОТНЯ-сотня.

СОТРУДНЙК — супрацоўнік.

СОТРУДНЙЧАТЬ — супрацоўнічаць.

СОТРУДНЙЧЕСТВО супрацоўніцтва.

СОТРЯСЕЙЙЕ — страсеньне.

СОУЧАСТЙЕ — удзельніцтва.

СОУЧАСТНЙК — удзельнік.

СОХРАНЕНЙЕ захаваньне.

СОХРАНЯТЬ.-НЙТЬ захоўваць, захаваць.

СОЦЙАЛПЗМ — соцыялізм.

СОЦЙАЛЙСТ — соцыя-

СОЦЙАЛЙСТЙЧЕСКЙІІ

—соцыялістычны.

СОЦЙАЛЬНОЕ ВОСПЙТАНЙЕ — соцыяльнае выхаваньне.

СОЦЙАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНЙЕ (соцбес) — соцыяльная забясьпека (соцзаб).

СОЦЙАЛЬНОЕ СТРАХОВАНйЕ (соцстрах) — соцыяльнае страхаваньне.

СОЦЙОЛОГ—соцыялёг.

206

СОЦЙОЛОГЙЯ — соцыялёгія.

СОЧЕТАНЙЕ — спалучзньне.

СОЧЙЙЕНЙЕтвор.

СОШКА— сошка.

СОШНЙК (арт., стр.) — сашнік.

С0І03—хаўрус,саюз.

СОЮЗ СОВЕТСКЙХ СОЦЙАЛЙСТЙЧЕСКЙХ РЕСПУБЛЙК (СССР)Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

СОЮЗНІІК—саюзьнік.

СОЮЗНЫЙ—саюзны.

СПАЙКА ЧАСТЙ—зьлітнасьць часьці.

СПАСАТЬ,-СТЙ — ратаваць, выратаваць, вызваляць, вызваліць.

СІІАСАТЕЛЬНЫЙ — ратавалыіы.

СП АСЕНйЕ -ратунак. СГІАТЬ—спаць.

СПЕКТАКЛЬ—спэктакль СПЕКТОР—спзктар.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ спэктральны.

СПЕКУЛЯЦНЯ — спэкуляцыя. ,

СПЕРТЫЙ ВОЗДУХ — цяжкае паветра

СІІЕЦЙАЛЙСТ—спэцыялісты.

СПЕЦЙАЛЬНО — спэцыяльна.

і СПЕЦЙАЛЬНОСТЬ спэцыяльнасьць.

СПЕЦЙАЛЬНЫЙ — спэцыяльны.

СІІЕЦЙФЙЧЕСКЙЙ спэцыфічны.

СПЕШЙВАТЬ — спешваць.

СПЕШЙТЬ — пасьпяшацца, сьпяшацца.

СПЙНА—сьпіна.

СПЙННОЙ-сьпінны.

СПЙРАЛЬ— скрутка.

СПЙРАЛЬНАЯ ПРУЖЙ-

НА — пакручастая спружына

СПЙРТ—сьпірытус.

СІІЙСОК—сьпіс.

СПЙСЫВАТЬ,-САТЬ — сьпісваць,-саць.

СПЙЦА— сьпіца. СПЙЧКЙ—запалкі.

СПЛАВ—сплаў.

СПЛЕТАТЬ,-СТй — сплятаць, сплесьці.

СПЛЕТНЯ—плётка. СПЛОЧЕННЫЙ—зьліты. СПЛЮІДЙТЬ — сплюснуць, сьціснуць.

СПЛОШНОЙ—цэлы (рад фігурі,

СПОКОЙНО—спакойна. СІІОКОЙСТВЙЕ—спакой. СПОЛНА—споўна. СГЮР—спрэчка.

СПОРйТЬ спрачацца. СПОРНЫН—спрэчны. СІІОРТ—спорт.

СПОРТЙВНЫЙ — спартыўны.

СПОСОБ —спосаб.

СПОСОБНОСТЬ — здольнасьць.

СПОСОБНЫЙ—здольны.

СПОСОБСТВОВАТЬ — дапамагаць.

СПРАВЕДЛЙВОСТЬ — справядлівасьць.

СПРАВЕДЛйВЫЙ справядлівы.

СПРАВКА—довсдка.

СПРАВОЧНЫЙ — даведачны.

СІІРАШЙВАТЬ,-СПРО' СЙТЬ — пытаць, спытаць, запытаць.

СПУСК—спуск. •

СПУСКАТЬ.-СТНТЬ — спускаць, спусьціць.

СПУСКОВАЯ ПРУЖйНА (стр.)—спускавая спружына.

СПУСКОВАЯ ТЯГА — спускавая цяга.

СПУСКОВОЙ КРЮЧЕК— цынгель. м

СПУСКОВОЙ МЕХАНЙЗМ—спускавы мэханізм.

СПУСКОВОЙ РЫЧАГ — спускавы падважнік.

СПУТНЙК—спадарожнік СПЯЧКА—еьпячка.

СРАВНЕНЙЕ — параўнаньне,

СРАВНЙВАТЬ,-НЙТЬ — раўнаваць, параўнаваць, параўнаць.

СРАВНЙТЕЛЬНЫЙ — параўнальны.

СР АЖ АТЬСЯ—б і ц ца.

СРАЖЕНЙЕ—бой, бойка, бітва.

СРАЗЙТЬ—зьбіць.

СРАЗУ—адразу.

СРАСТАТЬСЯ — зрастацца.

СРЕДА— серада, (дзень); асяродзьдзе.

СРЕДНЯЯ ТОЧКАПОПАДАНЙЯ — сярэдні пункт ііападаньня.

СРЕДНЙЙ КОМСОСТАВ

—сярздні камсклад.

СРЕДСТВО—спосаб, сродак.

СРЕДСТВА СООБІЦЕНІІЯ—спосабы зносін.

СРЕЗАТЬ—зрэзаць.

СРОК—тэрмін.

СРОЧНО -тэрмінова.

СРОЧНО-СЛУЖАІЦЙЙ тэрміновы службовец.

СРОЧНЬІЙ—тэрміновы.

СРУБ (в.-ннж.)—зруб.

СРУБАТЬ,-БЙТЬ — зрубаць,-біць.

СРЫВАТЬ, СОРВАТЬ — зрываць, сарваць.

СРЫВАТЬ,-РЫТЬ—скопваць, скапаць.

ССАДЙНА—абдзерына.

ССУДА—пазычка.

ССУДНЫЙ—пазычковы. ССЫЛКА — сасланьне, адноска (у пісьме).

СТАВЙТЬ НА ВЙД—зварачаць увагу.

СТАВНЙ—акеньніцы. СТАВЙТЬ—ставіць.

СТАВКА— стаўка СТАДЙЯ—стадыя.

ОТАДО—статак. СТАДО—стаж.

СТАІІКА—ключ.

СТАК АН—шкля н ка. СТАЛЬ—сталь.

СТАЛЬНОЙ—сталёвы.

СТАЛЬНОЙ СТВОЛ (стр.)

—сталёвая руля СТАМЕСКА — долатца,

стамеска.

СТАНЙНА (арт.)—станіна.

СТАНЙЦА—станіца. СТАНКОВЫЙ ПУЛЕ-

МЕТ — станковы кулямёт.

СТАНОВЙТЬСЯ, СТАТЬ

—і) станавіцца, стаць;

 • 2) рабіцца, зрабіцца. СТАНОК—станок. СТАНЦйЯ—станцыя. СТАРАНйЕ—стараньне. СТАРАТЕЛЬНОСТЬ —

стараннасьць.

СТ АРАТЬСЯ-стара цца. СТАРЙННЫЙ — даўні, старадаўні.

СТАРОСТА—стараста. ОТАРОСТЬ—старасьць.

СТАРТ—старт.

СТАРШЙЙ—старэйшы.

СТАРШЙЙ НАЧАЛЬ-

НЙК—старшы начальнік.

СТАРШЙЙ КОМСОСТАВ

—старшы камсклад.

СТАРШЙНА—старшыня.

СТАРПІЙНСТВО — старшынство.

СТАРЫЙ ЧАСОВОЙ — папярэдні вартавы.

СТАТЙСТЙК—статыстык

СТАТЙСТЙКА — статыстыка.

СТАТЙСТЙЧЕСКІШ статыстычны.

СТАТСКЙЙ —цывілыш.

СТАТУТ—статут.

СТАТЬ ІІА ЯКОРЕ — стаць на якары.

СТАТЬЯ—артыкул.

СТАЧКА — забастоўка, стачка.

СТАЯ—зграя.

СТВОЛ—сьцябло.

СТВОЛ РУЖЬЯ — руля.

СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА (стр.)—рульная каробка

СТВОЛЬНАЯ НАКЛАДКА (стр.) — рульная накладка.

СТВОРА—уздоўжнік.

СТВОРНЫЕ ЗНАКЙ — уздоўжнікавыя знакі.

СТЕБЕЛЬ—сьцябло.

„ ЗАТВОРА

(стр.)—чаранок.

СТЕБЕЛЬ ІІРОТЙРКЙ (стр.) — чаранок праціркі.

СТЕКЛЙТЬ—шкліць.

СТЕКЛО—шкло.

СТЕКЛО В ОКНЕ —шыба. СТЕКЛ Я Н НЫIІ—ш кля ны СТЕКОЛЫДНК—шкляр. СТЕЛАЖй (в цейхгаузе) —намасьці.

(Л’ЕЛЬКА—усьцелка. ('ТЕМНЕТЬ—сьцяйнець. СТЕНА—сьцяна.

СТЕННАЯ ГАЗЕТА насьценная газзта.

СТЕНОГРАФІІЯ —скорапіс.

СТЕПЕНЬ—ступвнь.

(’ТЕІШОЙ—стэпавы. СТЕПЬ—стэл.

СТЕРЕО-ТРУБА (арт.) стэрэа-труба.

СТЕРЕЧЬ.-СЯ — пільнаваць,-цца.

СТЕРЖЕЙЬ—стрыжань.

„ (для расправкн гнезд лент) (стр.)—шпянёк.

СТЕСНЕІШЕ—уціск СТЕСНЙТЕЛЬНЫЙ — цяжкі, цяжарны.

СТЕСІІЯТЬ,-ПЙТЬ — сьціскаць,-нуць.

СТЕЧЕНЙЕ — зьбет, сплыў.

СТйЛЬ—стыль.

СТЙПЕНДЙЯ — стыпэндыя.

СТЙРАНЙЕ—сьціраньнеСТЙРАТЬ— сьціраць.

„     БЕЛЬЕ—мыць

бялізну.

СТЙРКА—мыцьцё.

СТЙХАТЬ.-ХНУТЬ сьціхаць.-сьціхнуць.

СТНХЙЙНОСТЬ-навальнасьць.

СТЕХЙЙНЫЙ-навальны СТйХІІЯ—навала.

СТОЙКА—стойка. СТОНМОСТЬ-кошт.

СТОЙТ—каштуе.

СТОЙКОСТЬ—стойкасьць СТОЙКЙЙ—етойкі.

СТОЙЛО—стойла.

СТОЛ—стол.

СТОЛБ—слуп.

СТОЛБНЯК—слунняк.

СТОЛІІЦА—сталіца.

СТОЛКНОВЕНЙЕ — сутычка.

СТОЛКНУТЬСЯ — стыкнуцца.

СТОЛОВАТЬСЯ — харчавацца.

СТОЛОВАЯ — сталоўка, сталовы пакой.

СТОЛЯР—сталяр.

СТОПОР (арт., стр.)затрымач.

СТОПОРІІЫЙ КЛЛН— клін затрымача.

СТОРОЖ—вартаўнік, стораж.

СТОРОЖЙТЬ-вартава ць, шльнаваць.

СТОРОЖКЛ — вартоўпя. СТОРОНА—бок, край.

СТОРОНІШЙ — убочны, пабочны.'

СТОРОННЙК — прыхільнік.

СТОЯН КА—стаян ка.

СТОЯЧШІ—стаячы.

СТРАДАНІІЕ — пакута, мука.

СТРАДАТЬ—пакутаваць, мучыцца.

СТРАЖА — варта, старо-

СТРАНА—старана, край, краіна.

СТРАНйЦА — старовка.

СТРАТЕГйЧЕСКАЯ ІІОЗйЦНЯ — стратэгічная позыцыя.

СТРАТЕГІІЧЕСКОЕ РЕШЕННЕ— стратэгічнае разьвязаньне.

СТРАХ—страх.

СТРАХОВАТЬ — страхаваць.

СТРАХОВКА—страхоўка СТРАХО ВОЙ—страхав ы. СТРАШНЫЙ — страшны, страшэнны, жудасны.

СТРЕЛА—страла.

СТРЕ ЛКА—стрз лка.

СТРЕЛКОВЫЙ стралковы.

СТРЕЛКОВАЯ ЛПНЕЙКА—стралковая лінейка.

СТРЕЛКОВАЯСТУПЕІІЬ (в.-ннж.) — стралковая ступень.

СТРЕЛКОВАЯ ЦЕПЬ — ланцуг стралкоў-

СТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНЙЕ — стралковае аддзяленьне.

СТРЕЛОК — стралок, стралец.

СТРЕЛЬБА—стральба.

НАВЕСНАЯстральба навесная.

СТРЕЛЬБА ПРЙЦЕЛЬНАЯ — стральба прыцэльная.

СТ-РЕЛЬБА ПО ГІЛОІДАДй—стральба па плошчы.

СТРЕЛЬБА С РУКЙ— стральба з рукі.

СТРЕЛЬБА С УПОРА— стральба з апоры.

СТРЕЛЬБА ОЧЕРЕДЯМй—стральба чаргамі.

СТРЕЛЬБЙІЦЕ—стрэльбішча.

СТРЕЛЯТЬстраляць.

СТРЕМІІТЕЛЬНОСТЬ імпэтнасьць.

СТРЕМйТЕЛЬНЫЙ— імпэтны.

СТРЕМЙТЬСЯ-імкнуцца СТРЕМЛЕНЙЕ—імкненьне.

СТРЕМНЙНА — круча, строма.

СТРЙЖКА—стрыжка.

СТРОГйЙ—строгі.

СТРОГОСТЬ —строгаеьць СТРОЕВОЙ—страявы.

СТРОЕВАЯ ЛОШАДЬ — страявы конь.

СТРОЕВОЙ УСТАВ — страявы статут.

СТРОЕНЙЕ—будынак.

СТРОЙ (войск.)—строй (полнт.)—лад.

СТРОЙНО — складна, у лад^стройна.

СТРОЙНОСТЬ — стройнасьць.

СТРОЙНЫЙ—стройны.

СТРОЙТЕЛЬ — будаўнік.

СТРОЙТЕЛЬНЫЙ будаўнічы.

СТРОЙТЬ— будаваць.

СТРОКА—радок.

СТРОПЙЛА—кроквы.

СТРОПТЙВЫЙ—перакорлівы.

СТРУЖКА— стружка.

СТРУКТУРА—пабудова.

СТРУНА—струна. " СТРУ ННЫЙ—стру н н ы.

СТРУЯ—струмень. СТУЖА— сь цюжа.

СТУК—стук, грукат.

СТУ КОТНЯ—гру кат н я. СТУЛ—крэсла.

СТУПЕНЬ — ступень, прыступка.

СТУПЕНЬКЙ СТОІІКЙ— сходкі стойкі.

СТУПйЦА КОЛЕСА калодка кола.

СТУПНЯ—стуііа. СТЫНУТЬ—стынуць. СТЯГЙВАТЬ,-НУТЬ — сьцягваць.-нуць.

СТЯГІІВАЮІЦНІІ ВЙНТ сьцягалыіая піруба.

СУББОТА—субота. СУБ'ЕКТЙВНЫЙ—асабісты.

СУБСЙДЙЯ — субсыдыя. СУВЕРЕНЙТЕТ—сувэрэнітэт.

СУВЕРЕННЫЙ сувэрзнны.

СУГРОБ — гурба, сумёт. СУД-суд.

„ ВОЁНІІЫІІ—суд вайсковы.

СУДЕБНЫЙ -судовы.

СУДЙТЬ — судзіць; меркаваць, разважаць.

СУДНО--карабель, судно. СУДОРОГЙ—корчы.

СУДОПРОЙЗВОДСТВО— судоўніцтва.

СУДОХОДНЫЙ суднаходны.

СУДЬЯ—судзьдзя.

СУЕВЕРЙЁ — забабоны, прымхі.

СУЕТА—мятусяніна.

СУ ЕТйТЬСЯ—мяту с і цца. СУЖДЕНЙЕ-суджаныіе. ОУЖЙВАТЬ.-ЗЙТЬ — звужваць,-зіць.

СУК—сук.

СУКПО—сукно.

СУКОННЫЙ — суконны.

СУЛЕМА—сулема.

СУКРОВЙЦА—сукровіца СУМА—торба.

СУМАСШЕДШЙЙ-вар'ят

('УМАТОХА — гармідар, суматоха.

СУМБУР—бязладзіца.

СУМЕРКЙ ВЕЧЕРНйЕ змрок, зьмярканьне.

СУМЕРКП УТРЕННЙЕ— । сьвітаньне.

СУМКА —сумка.

СУМКА ПАТРОННАЯ (стр.)~ладуньніца.

СУММА—сума.

СУ ММЙРОВАНПЕ сумаваньне.

СУММйРОВАТЬ — сумаваць.

СУМРАК-змрок.

СУМРАЧНЫЙ—хмуры.

СУНДУК—куфар, куфэрак.

СУРГУЧ—ляк.

СУРОВЫЙсуровы.

СУТКЙ—суткі.

СУТОЛОКА — бязладзьдзе, гармідар.-

СУТОЧНЫЙ—сутачны.

СУТОЧНЫЙ НАРЯД— сутачнае прызначэньне СУТОЧНОЕ ДОВОЛЬ-

СТВЙЕ — сутачны спажытак.

СУХОЖШШЕ — сухажыльле.

СУХОЙ—сухі.

СУХОПУТНЫЙ — сухаземны.

СУШАсухазем'е.

СУШЕННЫЙ — сушаны.

СУШЙТЬ—еушыць.

СУШ,ЕОТВЕННЫН— істотны.

СУІЦЕСТВО —істота.

СУІЦЕСТВОВАНЙЕ існаваньне.

СУІЦНОСТЬ—сутнасьць.

СФЕРА—сфэра, абсяг.

СФЕРЙЧЕСКЙЙ — сфэрычны.

GXBATKA—бойка, схватка.

СХВАТЫВАТЬ — схватваць.

СХЕМА — схэма, нарыс.

СХЕМАТЙЧЕСКЙІІ — схэматычны.

СХОДЙТЬСЯ— сходзіцца СХОДКА—сход.

СХОДСТВО-падобнасьць, падабенства.

СХОДЯІЦЙЙСЯ — зьбежны.

СЧАСТЛЙВЫЙ— шчасьлівы.

СЧЕТ—рахунак.

СЧЕТЫ—рахубнік.

СЧЕТНЫІІ — рахунковы. СЧЕТОВОД— рахаўнік.

СЧЕТОВОДСТВО рахаўніцтва.

СЧЕТОВОДНЫЙ рахаўнічы.

СЧЙСЛЕНЙЕ—зьлічзньне

СЧЙТАТЬ,— лічыць, рахаваць.

СЧЙТАТЬСЯ—лічыцца.

СШЙВАТЬ.-СШІІТЬ— ешываць, сіпыць.

СЫПЬ—высыпка.

СЫР—сыр.

СЫРОЙ— сыры, вільгот ны.

СЫРЬЕ—сыравіна.

: СЫТЫЙ—сыты.

Т

ТАБАК—тутун.

ТАБЛЙЦА 1IOCTAM сыгіс вартаў.

ТАБЛЙЦА СТРЕЛЬБЫ— табліца стральбы.

ТАБУРЕТКА—табурэтка ТАЙНА—таямніца.

ТАЙНАЯ ПОДАЧА ГО-

ЛОСОВ—закрытае галасаваньне.

ТАЙНЫЙ—таемны, патайны.

ТАЙТЬСЯ — таіцца, хавацца

ТАКЕЛАЖ (св.) — такслаж.

ТАКСА такса.

TAKT—такт.

ТАКТЙКА—тактыка.

ТАКТЙЧЕСКАЯ ^АДАЧА—тактычная задача.

ТАКТЙЧЕСКЙЙ тактычны.

ТАКТйЧНЫЙ—тактоўны

ТАКТЙЧЕОКАЯ ОЦЕНКА (в-ннж)—тактычная ацэнка.

ТАКТЙЧЕСКЙЕ 1ЮЛ0ЖЕНІІЯ — тактычныя палажэньні.

ТАЛАНТ—талвнт.

ТАЛАНТЛЙВОСТЬ талентнасьць.

ТАЛОН —талён. палажэньні.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛЙНА—мыта.

ТАМОЖНЯмытніца. ТАНЙН (апт.)—танін. ТАНК—танк, паўзун. ТАРЕЛКА—талерка.

ТАРЕЛОЧНЫЕ ПРУЖЙНЫ (арт.)—талеркавыя спружыны.

ТАРЙФ—тарыф.

ТАСКАТЬ.-ІЦЙТЬ— цягнуць, валачыць

ТВЕРДОСТЬ—цьвордасьць.

ТВЕРДЫЙ—цьворды, упарты.

ТВОРЧЕСКйЙ —творчіл.

213

ТВОРЧЕСТВО творчасьць.

ТЕАТР—тэатр.

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВІІЙ—тэатр ваенных дзеяньняў.

ТЕЗйС—тэза.

ТЕКСТ—тэкст.

ТЕКУІДІШ— бягучы.

ТЕКУІЦЙЙ СЧЕТ—бягучы рахунак.

ТЕЛЕГА— калёсы.

ТЕЛЕГРАММА—тэлеграма.

ТЕЛЕГРАФ—тэлеграф.

ТЕЛЕГРАФЙРОВАТЬ — падаць тэлеграму.

ТЕЛЕГРАФйСТ — тэлеграфісты.

ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА—тэлеграфная кантора.

ТЕЛЕСКОП—тэлескоп.

ТЕЛЕСНЫЙ — цялесны, матарыяльны.

ТЕЛЕФОН—тэлефон.

ТЕЛЕФОНЙРОВАТЬ—тэлефонаваць. ’

ТЕЛЕФОНОГРАММА — тэлефонаграма.

ТЕЛО—цела.

ТЕЛО ОРУДЙЯ (арт.Н тулава гарматы.

ТЕЛО ПУЛЕМЕТА —тулава кулямёта.

ТЕЛОДВЙЖЕІШЕ — целарух.

ТЕЛОСЛОЖЕЙЙЕ — целасклад.

ТЕЛОГРЕЙКА — бязрукаўка, целагрзйка.

ТЕМА —тэма.

ТЕМНЕТЬ—цямнець ТЕМНО—цёмна.

ТЕМНОТА—цемра, цям‘нота.

ТЕМП—тэмп.

ТЕМПЕРАТУРА —тнмпэратура.

ТЕМЯ—цемя.

ТЕНДЕНЦНОЗНЫЙ— прадузяты.

ТЕНДЕНЦНЯ-тэндэн-

 • цыя, імкненьне.

ТЕЙЬ—цень.

ТЕОРЕМА—тэарама.

ТЕОРЕТЙК-тэарэтык.

ТЕОРЕТйЧЕСКйЙ— тэарэтычны.

ТЕОРЙЯ—тэорыя.

ТЕПЕРЕШНйЙ-цяперашні.

ТЕПЛО—цяпло, цяплыня ТЕПЛОВОЙ— цеплавы.

ТЕПЛОЕМКОСТЬ — цеплаёмкасьць.

ТЕПЛОТА —цяпло.

ТЕIIЛ ЫЙ— цё пл ы.

ТЕРЕТЬ—церці.

ТЕРМІІН—тэрмін, назва.

ТЕРПЕЛНВЫЙ— цярплівы.

ТЕРІІЕНЙЕ— цярпеныіе.

ТЕРІШМОСТЬ—зноснасьць.

ТЕРПйМЫЙ—зносны.

ТЕРРАСА—тэраса, прыступка.

ТЕРРЙТОРЙЯ — тэрыторыя, абшар.

ТЕРРОР—тэрор.

ТЕРРОРйСТ тэрарысты

ТЕРЯТЬ, ІІОТЕРЯТЬ — губіць, загубіць, страціць.

ТЕС—цёс.

ТЕСАК—цясак.

ТЕСНЙНА—цясьніна.

ТЕСНЙТЬ—сьціскаць.

ТЕСНОТА—цяснота.

ТЕСНЫЙ —цесны, вузкі.

ТЕСЬМА (стр.)—тасьма.

ТЕСЬМА МЕРНАЯ — тасьма мерная.

ТЕХНЙКА—тэхніка.

ТЕХНЙКУМ—тэхнікум.

ТЕХНЙЧЕСКЙЙ—тэхнічны.

ТЕЧЕНЙЕ—плынь, цеча.

ТЕЧЬ (гл.)~цячы; (суіц.) —цеча.

ТЛП—тып.

ТЙПЙЧЕСКЙЙ,ЧНЫЙ— тыповы.

ТйПОГРАФ—друкар.

ТЙПОГРАФЙЯ —друкарня.

ТЙПОГРАФСКЙЙ — друкарскі.

ТЙР—цір.

ТЙРАЖ—тыраж. ТЙСКЙ—клешчы. ТЙФ—тыфус. ТНХЙЙ—ціхі.

ТЙШЙНА—ціша, цішыня ТКАНЬ—тканіна.

ТОВАР—тавар.

ТОВАРЙШ, таварыш.

ТОВ АРЙ ШЕСКй Й-та нарыскі.

ТОВАРЙІДЕСТВО—таварыства.

ТОВАРНЫЙ—таварны.

ТОВАРООБМЕП—тавараабмен.

ТОГДАШНЙЙ — тагочасны.

ТОЖДЕСТВЕННЫЙ тожсамы, тоесамы.

ТОК—цеча, ток. ТОКАРЬ—токар. ТОЛК—сэнс, розум. ТОЛКАТЬгКЙУТЬ— штурхаць, таўхаць, піхаць,-нуць.

ТОЛКОВО — зразумела, з сэнсам.

ТОЛКОВАНЙЕ — тлумачэньне.

ТОЛ КОВ АТЬ-тлу м а чы ць ТОЛКОВНЙК,-ВАТЕЛЬ

—тлу.мач.

ТОЛКОВЫЙ — разважны. ТОЛКОТНЯ--штурханіна, таукатня.

ТОЛПА—натоўп, грамада.

ТОЛСТЫЙ-грубы.тоўсты.

ТОЛЧЕК—штуршок. ТОЛШ,ЙНА—таўшчыня. TOM—том.

ТОНКЙЙ—тонкі.

ТОННЕЛЬ—тунэль.

ТОНУТЬ—тануць, тапіцца, залівацца

ТОПЙТЬ — паліць (печ); тапіць (у вадзе).

TO11KA — паленьне; чарэн.

ТОПЛЙВО—апа.т.

ТОПОГРАФЙЯ-топографія

ТОПОР—сякера, тапор.

ТОПОТ—тупат.

ТОПТАТЬ—таптаць.

ТОПЬ—багна.

ТОРГОВАТЬ — гандляваць, таргаваць, ТОРГОВЕЦ—гандляр. TOP ГО В Л Я—га н да ль.

„ ВІІЕШНЯЯгандаль замежны.

„ ВНУТРЕННЯЯ

—гандаль унутраны.

ТОРГОВЫЙ — гандлёвы, таргов-ы.

ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ,ВО — урачыстасьць.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ— урачысты.

ТОРМОЗ-тормаз, тарнач. ТОРМОЗІІТЬ—тармазіць. ТОРМОЗНАЯ ПЛАСТЙНКА (стр.) — тормазны плясток.

Т0РМ030К — тармазок, тарначык.

ТОРОПЛЙВЫЙ — пасьпешны.

ТОРФ—торп.

ТОРФЯН11К—тарпаві ш ч a ТОРФЯНОЙ—тарпяны. ТОТЧАС—зараз.

ТОЧЕНЙЕ—тачзньне.

ТОЧЙТЬ—тачыць.

ТОЧКА— кропка, пункт.

ТОЧКА ВСТРЕЧІІ—пункт сустрэчы.

ТОЧКА ЙОПАДАНЙЯ — пункт пападаньня.

ТОЧКА ІІРЙЦЕЛЙВАІШЯ—пункт прыцэльваньня.

ТОЧКА СТОЯНЙЯпункт стаяньня.

ТОЧКА ЗРЕНЙЯ—погляд

ТОЧНОСТЬ—дакладнасьць.

ТОЧНЫЙ—дакладны.

ТОШНО— млосна

ТОШНОТА—млосьць.

ТРАВА—трава.

ТРАВЕРО (в-ннж.) — заслона.

ТРАВЕРСНЫЕ ІІ03ЙЦйй (в-ннж.)—заслонныя пазыцыі.

ТРАВЙТЬ—труціць.

ТРАГЕДйЯ —трагадыя.

ТРАГйЧЕСКНЙ— трагічны.

ТРАДЙЦЙЯ— традыцыя, ТРАКТ—шлях.

ТРАКТОР—трактар.

ТРАМБОВАТЬ утоптваць.

ТРАМПЛІШ — трамплін.

ТРАМВАЙ—трамвай.

ТРАНСПАРАНТ — транспарант.

ТРАНСПОРТ—транспарт

ТРАНСФОРМАТОР— трансфарматар.

ТРАНШЕЯ—траншзя.

ТРАП—сходы.

ТРАПЕЦйЯ—трапаз.

ТРАССйРОВАТЬ (в-шіж.) —зазначаць.

ТРАССйРУЮШАЯ пуЛЯ—дымасьледная куля.

ТРАУР—жалоба.

ТРАФАРЕТ—узор.

ТРЕБОВАНЙЁ — вымога, трэбаваньне.

ТРЁБОВАТЬ— вымагаць, патрабаваць.

ТРЕВОГА—трывога.

ТРЕВОЖйТЬ — трывожыць.

ТРЕЗВОСТЬ — цьвярозасьць.

ТРЕННЕ—траньне.

ТРЕНЗЕЛЬ—трэнзэль.

ТРЕНЗЕЛЫІЫЕ ПОВОДЬЯ — трэнзэльныя павады,

ТРЕНЗЕЛЬНЫЕ УДЙЛА

—трэнзэльныя цуглі.

ТРЕНйРОВАТЬ — муштраваць.

ТРЕНОГА-трынога, трыножнік.

ТРЕПАТЬ—трапаць.

ТРЕСК—трэск.

ТРЕСНУТЬ—трзснуць.

ТРЕСТ—трэст.

ТРЕТЙЙ—трэці.

ТРЕТЬ—трэць.

ТРЕУГОЛЬНЙК — трохвугольнік.

ТРЕХГРАННЫЙ—трысьценны.

ТРЕХСТОРОННЙЙ— трохбочны.

ТРЕХТЫСЯЧНЫЙ трохтысячны.

ТРЕІЦАТЬ—трашчаць.

ТРЕІДЕТКА—клякотка. ТРЕІДІША—шчыліна. ТРПБУН—трыбун.

ТРЙБУНА—трыбуна.

ТРЙУМФ—трыумф.

ТРОГАТЬ,-НУТЬ — кратаць,-нуць,даткнуцца.

ТРОЕКРАТНО-тры краць ТРОЙКА—тройка.

ТРОЙНОЙ—тройны.

ТРОЙСТВЕННЫЙ— троісты.

ТРОК—гунькавы пасак.

ТРОПА—сьцежка.

ТРОПйК—зваротнік.

ТРОПЙНКА—сьцежачка. ТРОПЙЧЕСКЙЙ-зваротнікавы.

ТРОСТНЙК—чарот.

ТРОСТЬ—трысьціна.

ТРОТУАР—насьціл, тратуар.

ТРЎБА—трўба.

ТРУБАЧ—трубач.

ТРУБЙТЬ — трубіць.

ТРУБКА (арт., стр.)— трубка.

ТРУБКА ДЙСТАНЦЙОННАЯ (арт.)—дыстанцыйная трубка.

ТРУБКА ЗАМОЧНЫХ РЫЧАГОВ (стр.)—трубка замковых падважнікаў.

ТРУБКА ПАРООТВОДНАЯ— трубка параадводная.

ТРУБКА ШТЫКОВАЯ— трубка штыхавая.

ТРУБЧАТАЯ ОСЬ (стр.) трубчастая вось.

ТРУД—праца.

ТРУ ДНОСТЬ-труднасьцв. ТРУДЙТЬСЯ -працаваць. ТРУДНЫЙ-трудны, цяжкі.

ТРУДОВОЙ — працоўны, ТРУ ДОВЙ Кй—трудавікі.

ТРУДОЛЮБЙВЬІЙпрацавіты.

ТРУДОСПОСОБНОСТЬпрацаздольнасьць.

ТРУЖЕНЙК працаўнік.

ТРУП—труп.

ТРУСЛйВЫЙ палахлівы.

ТРЮМ (мор.)-труМ. ТРЫНЧЙК—трынчык.

ТРЯПКА—рызіна, ашмётка, анучка.

ТРЯПЬЕ—рызьзё. ТРЯСйНАдрыгва.

ТРЯСКА—дрыжэпьнс, трасеньне.

ТРЯСКЙЙ—дрогкі (дарога).

ТУБЕРКУЛЕЗ — сухоты. ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ— хворы на сухоты.

ТУГОЙ-тугі.

ТУГОСТЬ СПУСКА— тугасьць спуску

ТУГОУХЙІІ-глухаваты. ТУЗЕМЕЦ— тубылец.

ТУЛОВЙІЦЕ—тулава. ТУЛУП—кажух.

ТУМАН—туман.

ТУМБА—тумба. ТУНДРА—тундра. ТУПЙК-тупік.

ТУПОЙ—тўпы.

ТУРНЙК—турнік.

ТУ СКЛ Ы Й—ць *м я н ы. ТУХЛЫЙ—тухлы. ТУЧА—хмара.

ТУША—туша. ТУШЙТЬ—гасіць. ТІЦАТЕЛЬНОстаранна. ТШАТЕЛЬНОСТЬ — етараннасьць.

ТІДАТЕЛЬНЫЙ—старанны.

ТЫЛ—тыл. '

ТЫЛ ГЛУБОКШІ— глы бокі тыл.

ТЫЛОВАЯ ПОЗЙЦІІЯтылавая, пазыцыя.

ТЬГЛЬНЫЙ— тыльны, задні.

ТЮРЬМА—турма, астрог.

I ТЮФЯК—сяньнік.

' ТЯГА -цяга

ТЯГОТЕНЙЕ—цяжэньне.

; ТЯЖЕЛО—цяжка.

ТЯЖЕСТЬ— цяжар.

■ ТЯЖКЙЙ—цяжкі.

ТЯНУТЬ—цягнуць.

УБАВКА.-ВЛЕНЙЕ — зьмяншэньне.

УБАВЛЯТЬ, УБАВЙТЬ — зьмяншаць, зьменшыць.

УБЕГАТЬ, УБЕЖАТЬ— уцякаць, уцячы.

УБЕДЙТЕЛЬНЫЙ — пераканальны.

УБЕЖДАТЬ, УБЕДЙТЬ — пераконваць, пераканаць.

УБЕЖДЕШІЕ — пераконаньне.

УБЕЖДЕННЫЙ пераконаны.

УБЕЖйІЦЕ-уховы.

УБЙВАТЬ, УБЙТЬ — забіваць, забіць.

УБНЙСТВЕННЫЙ — згубны.

УБЙРАТЬ.-УБРАТЬ — убіраць, убраць, прыбірёць.-браць.

УБОЙ—забой.

I УБОЙНАЯ СйЛА — забойная сіла.

УБОЙНОЕ МЕСТО — забойнае мёеца.

■ УБОР—убор.

I УБОРКА — убіраньне, прыбіраньне.

УБОРКА ЛОШАДІІ — чыстка каня.

УБОРІДЙК — убіральнік, прыбіральнік.

УБОРНАЯ—прыбіралыія УБРАНСТВО—убраньне, аздоба.

УБЫВАТЬ, УБЫТЬ убывать, убыць, зьмяншацца, зьменшыцца.

УБЫЛЬ — зьмяншэньне, убытак.

УБЫТОК—страта.шкода.

УБЫТОЧНЫЙ—стратны.

У ВАЖЕНЙЕ —паважаньне, пашана.

УВАЖАЕМЫЙ—паважаны, шаноўны.

УВАЖАТЬ—паважаць.

УВАЖЙТЕЛЫІЫІІ уважлівы.

УВЕДОМЛЕНЙЕ паведамленьне.

УВЕДОМЛЯТЬ, УВЕДОМЙТЬ — паведамляць, йаведаміць.

У ВЕЛЙЧЕНЙЕ — павялічзньне.

УВЕЛЙЧЙВАТЬ,-ЧІІТЬ — павялічваць, павялічыць.

УВЕЛЙЧЙТЕЛЬНЫЙ — павялічальны.

УВЕРЕПЙЕ —залэўііеньне.

УВЕРЕННОСТЬ — пэўнасьць.

УВЕРЕШІЫН—пэўны.

УВЕРЯТЬ—запэўніваць.

УВЕЧЬЕ—калецтва.

УВЙДАТЬ,-ДЕТЬ — убачыць.

УВЙЛЫІУТЬ—ухіліцца. ;

УВЛЕКАТЬ, УВЛЕЧЬ— захапляць,-піць.

УВОДЙТЬ, УВЕСТй — уводзіць, увесьці.

УВОЗНТЬ, УВЕЗТЙ — вывозіць, вывезьці.

УВОЛЫіЕНЙЕ — зваль-

■ неньне.

УВОЛЬНЯТЬ,-ЛІІТЬ звальняць, зволіць.

УВОЛЬНЙТЕЛЬНАЯ ЗАПЙСКА—адпускная । заніска.

УВЯЗКА—увязка.        I

УГАРчад, УГАРНЫЙ—чадны.

У ГЛЕРОД—вуглец.

УГЛОВОЙ — вуглавы, нарожны.

УГЛОМЕР (арт.)—вугламер.

у ГЛOMЕР [ ІОЕ КОЛЫ 1,0 (арт.) — вугламернае колца.

УГЛОМЕРНЫІІ БАРА-

БАНЧЙК (арт.)-вугламерны барабанчык.

УГЛУБЛЕПНЕ — западзіна.

У ГЛ У БЛЯТ Ь,-Б1ІТЬ— паглыбляць,-біць.

УГПЕТАТЬ—уціскаць.

У ГІІETE1ШЕ—у ціск.

у Г1ІЕТЕННЫЙ—уціспуты, прыгнечаны.

У ГОВАРЙВАТЬСЯ,-ВОРЙТЬСЯ — умаўляцца, умовіцца.

УГОВОР—умова.

УГОЛ—вугал.

БРОСАНЙЯ—вугал кіданьня.

ВОЗВЫШЕШІЯ

—вугал падняцьця. ВСТРЕЧЙ —вугал сустрэчы.

„     ' ВЫЛЕТА—вугал

вылету.

ВЫСТРЕЛА — вугал стралу.

УГОЛ МЕСТІЮСТІІ — вугал мясцовасьці.

„ ПАДЕНЙЯ вугал паданьня.

„ ПРЙКЛАДА вугал прыкладу.

„ ПРЙЦЕЛЙВАШІЯ—вугал прыцэльваньня.

„ ОТКЛОЙЕНЙЯ

—вугал адхіленьня.

„ СКЛОНЕНЙЯ вугал схіленьня.

УГОЛОВНЫІІ — крымінальны.

УГОЛОВНЫІІ СУД — крымінальны суд.

УГОЛЬ—вугаль.

„      ДРЕВЕСНЫП—

вугаль дрэўны.

„      КАМЕННЫЙ —

вугаль каменны.

У   ГОЛ ЬНЫП—ву гл я н ы.

У   ГРОЖАЕМЫІІ—пагражаны, небясьпечны.

УГРОЖАТЬ—пагражаць УГРОЗА—пагроза.

УДАВАТЬСЯ, УДАСТЬСЯ—УДавацца, удацца.

УДАЛЫЙ—удалы, зухаваты, адважны.

УДАЛЬ — зухвальства, адвага.

УДАЛЕНЙЕ — адсуваньне, падаленьне.

УДАЛЯТЬ,-ЛЙТЬ адсуваць,-нуць, падаляць, падаліць.

УДАР-хдар.

УДАР В ШТЫКЙ—удар у штыхі.

УДАРНАЯ ГРУППА — ударная група.

УДАРНЙК (стр.)—ігліца.

УДАРЯТЬ, УДАРЙТЬ удараць, ударыць.

УДАЧА—удача.

У   Д АЧН Ы 11—у да ч н ы.

УДВОЕННЫЙ — падвоены.

УДВОЕНйЕ—падваені.не УДВОЯТЬ—падваяць.

УДЕРЖАНІІЕ — затрыманьне

УДЕРЖАТЬ,-ТЬСЯ — затрымаць,-цца.

УДЙВЙТЕЛЬНЫЙ — дзіўны.

УДЙВЛЕНЙЕ — зьдзіўленьне.

УДЙВЛЯТЬ.-ВЙТЬ — зьдзіуляць, ЗЬДЗІВІЦЬ.

УДЙЛА—цуглі.

У  ДН РАТЬ —у цякаць.

УДЛЙНЕШІЁ — падаўжзньне.

УДЛЙНЯТЬ.-НІІТЬ — падаўжаць, падоўжыць

УДОБЙО—выгодна, зручна.

УДОБНЫП — выгодны, зручны.

УДОБОПОНЯТНЫЙ — зразумелы.

УДОБСТВО — выгода, зручнасьць.

УДОВЛЕТВОРЕШІЕ — здавальненьне.

УДОВЛЕТВОРЙТЕЛЫЮ —здавальняюча.

УДОВЛЕТВОРЙТЕЛЬНЫЙ—здавальняючы.

УДОВЛЕТВОРЯТЬ,РЙТЬ — здавальняць,воліць.

УДОСТОВЕРЕНЙЕ — пасьведчаньне.

УДОСТОВЕРЯТЬ,-РЙТЬ — пасьвядчаць, пасьведчыць.

УДОСТОВЕРЯТЬСЯ — запэўняцца.

УДУШЬЕ—удушша, ды ■ хавіца.

УДУШЛйВЫЙ — удушлівы.

УЕЗД—павет.

УЕЗДНЫЙ—павятовы.

УЖАС—жах.

УЖЙВЧЙВОСТЬ—ужыўчасьць.

УЖЙН—вячэра.

УЖЙННАЯ ЗАКЛАДКА

—закладка на вячэру. УЖЙНАТЬ—вячзраць. ' УЗАКОНЕНЙЕ — узаканеньне.

УЗАКОНЯТЬ — узаканяць.

УЗДА—вузда.

УЗДЕЧКА — вуздэчка, аброць.

УЗЕЛ—вузел, клунак.

УЗКйЙ—вузкі.

УЗЛОВЫЕ ПАЗЫ (стр.)

—вузлавыя пазы.

УЗНАВАТЬ, УЗНАТЬ — пазнаваць, пазнаць.

У К АЗАТЕЛЬ —паказальнік.

УКАЗАНЙЕ — паказаньне.

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ паказальны.

УКАЗКА—паказка.

УКАЗЧйК—паказальнік.

УКАЗЫВАТЬ'-ЗАТЬ — паказваць,-заць.

УКАЛЫВАТЬ, УКОЛОТЬ—калоць, укалоць.

УКЛАДЫВАТЬ, УЛОЖЙТЬ — укладаць, укласьці.

УКЛОН—ухіл.

УКЛОНЕНЙЕ—адхіленьне.

УКЛОНЧЙВЫЙ — ухільны.

УКОМПЛЕКТОВАТЬ укамплектаваць.

УКЛОНЯТЬСЯ — ухіляцца, адхіляцца.

УКОЛ—укол.

УКОРАЧЙВАТЬ,-РОТЙТЬ — скарачаць,ціць.

УКРАДКОЮ-цішком.

УКРАШЕНйЕ—аздоба.

УКРЕПЛЕНПЕ — умацаваньне.

УКРЕПЛЕННЫЙ ума-

цаваны.

УКРЕПЛЯТЬ, УКРЕПйТЬ — умацоўваць,

умацаваць.

УКРОМНЫЙ—зацішныУ КРЫТЛЕ—заслона.

УКСУС—воцат.

УКУПОРКА—укупарка.

УЛАЖйВАТЬ, УЛАДЙТЬ — уладжваць, уладзіць.

УЛйКА—доказка.

ЛЙЦА—вуліца.

УЛйЧНЫЙ—вулічны.

УЛУЧШАТЬ,-ШЙТЬ — паляпшаць, палепшыць.

X ЛУЧШЕНЙЕ — палеп-

шаньне.

УЛЬТйМАТУМ — ультыматум.

УЛЬТйМАТйВНЫЙ — ультыматыўны.

УМ—розум.

УМЕЛОСТЬ—умеласьць.

УМЕНЬЕ—уленьне.

УМЕНЬШАТЬ,-ШЙТЬ

зьмяншаць, зьменшыць. УМЕНЫПЕНЙЕ — зьмян-

шэньне.

УМЕРЕННОСТЬ — мернасьць.

УМЕРЕННЫЙ—мерны.

УМЕСТНО—да-рэчы.

УХІЕСТНЫЙ—дарачпы.

УМЙРАТЬ.-МЕРЕТЬ — паміраць, уміраць, умерці.

УМІЮЖАТЬ, УМНОЖЙТЬ,—множыць, памножыць.

УМЫВАЛЬНЙК — умывалыіік.

УМЫВАТЬ,-ТЬСЯ — мыць,-цца.

УМЫСЕЛ — умысел, замер.

УМЫШЛЕННЫЙ—умысны, наўмысны.

УНйВЕРСАЛЬНЫЙ — унівэрсальны.

УІІІІВЕРСЙТЕТ—унівэрсытэт.

УНЙЖАТЬ.-ЗІІТЬ—зьневажаць, зьняважыць.

УПЙЖЕНЙЕ — зьнявага.

УНПЧТОЖАТЬ-ЖІІТЬ— зьнішчаць, зьнішчыць.

УНЙЧТОЖЕНЙЕ-зьнішчзньне, скасаваньне.

УПАСТЬ — упасьці, зваліцца.

УПАДОК—заняпад.

УПАКОВКА--пакаваньне.

УПАКОВЫВАТЬ, УПАКОВАТЬ — пакаваць, запакаваць.

УІШРАТЬСЯ—упірацца.

УПЛАТА —выплат.

УПЛАЧЙВАТЬ,-ТЙТЬ — выплачваць, выплаціць.

УІЮЛНОМОЧЕННЫЙ— упаўпаважаны.

УПОЛНОМОЧЙВАТЬ,ЧЙТЬ — упаўнаважваць,-жыць.

УПОР—апора, упор.

УПОР КОЛЬЦА (стр.)упор колца.

УГІОРНАЯ МУФТА — упорная муфта.

УПОРНАЯ ОБОРОНА— упартая абарона.

УПОРНЫЙ—упарты, заўзяты.

УІІОРСТВО—упартасьць, заўзятасьць.

УПОРЯДОЧЕНйЕ—упарадкаваньне.

УПОРЯДОЧЕННЫЙ — упарадкаваны.

УйОРЯДОЧйТЬ — упарадкаваць.

У ПОТРЕБйТЕЛЬНЫЙ — ужытны.

УПОТРЕБЛЕНЙЕ—ужываньне.

УІЮТРЕБЛЯТЬ — ужываць.

УІІРАВЛЕНЙЕ — кіраўніцтва, управа.

УПРАВЛЯТЬ — кіраваць (чым). „

УПРАВЛЯЮІЦЙЙ — кіраўнік, кіраўнічы, УПРАЖНЕНйЕ — практыкаваньне.

УПРАЖНЯТЬ,-ТЬСЯ — практыкаваць,-цца.

УПРЕК—дакор.

224

УЙРЕКАТЬ,-КНУТЬ— дакараць,-рыць.

УПРОІЦЕНЙЕ — упрошчаньне.

УйРОШЕННЫІІ—упроіпчаны.

УПРОСТЙТЬ—упросьЦІЦЬ.

УПРУПІЙ—прудкі.

У П РЯЖ—запр ажка.

УПРЯМСТВО — упартасьць.

УПРЯМЫЙ—упарты.

УПУІЦЕНЙЕ—хіба.

УРА—вура!

УРАВНЁНЙЕ-раўнаньнс.

І’РАВНЙВАТЬ.-НЯТЬ— раўнаць, зраўнаць.

УРАВНОВЕШЕННЫЙ— ураўнаважаны; вытрымалы, сталы.

УРАГАН—гураган.

УРАГАННЫЙ — гураганны (агонь).

УРЕГУЛЙРОВАТЬ-упарадкаваць.

УРОВЕНЬ—ровень.

УРОК — лекцыя; заданьне.

' УРОН—шкода, страта. УРОЧНЫЙ — вызначапы. УСАДЬБА—сядзіба.

УСВАЙВАТЬ.-ВОЙТЬ засваяць, засвоіць.

УСВОЕННЕ— засваеньне.

■ УСЕРДЙЕ — шчырасьцьУСЕРДНЫЙ— шчыры.

УСЕЧЕННЫЙ сьцйты.

УСІІЛЕНЙЕ—узмацненьне.

УСйЛЕННОЕ ПЙТАНЙЕ

—паболыланае харчаваньне.

УСЙЛЕННЫЙ MAPI11 — прысьпешаны марш.

УСйЛЕННЫЙ ПОСТ — узмоцненная варта.

УСЙЛЙВАТЬ,-ЛЙТЬ — узмацняць, узмоцніць.

У СЙЛЙЕ—натуга.

УСКОЛЬЗНУТЬ — высьлізнуць.

УСКОРЕННЕ — прысьпяшэньне.

УСКОРЕННЫЙ ШАГ — прысьпешаны шаг.

УСКОРНТЕЛЬ (стр.) — прысьпяшальнік.

УСЛОВЙЕ—уыова.

УСЛОВНЫЙ—умоўны.

„           ЗНАК—умоў-

ны знак.

УСЛАВЛЙВАТЬСЯ,ВЙТЬСЯ — умаўляцца, умовіцца.

УСЛОЖНЯТЬ — ускладняць.

УСЛУГА—паслура.

' У CM АТРЙВАТЬ, У СМОТРЕТЬ — угледжваць, угледзіць.

УСМОТРЕНЙЕ — погляд.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНІ1Е—удасканалепыіе.

УСОВЕРШЕНСТВОВАІ1НЫЙ — удасканалены.

УСІІЕХ—посыіех.

УСПЕШНОСТЬ—пасьпяховасьць.

УСПЕШНЫЙ — пасьпяховы.

УСПОКОЕНЙЕ — заспакаеньне.

УСТА—вусны.

УСТАВ—статут.

УСТАВЛЯТЬ.-ВЙТЬ — устаўляць, уставіць.

УСТАЛОСТЬ — зморанасьць.

УСТАЛЫЙ — змораны.

УСТАНАВЛЙВАТЬ, НОВйТЬ — устанаўляцв,навіць.

УСТАНОВКА ПРЙЦЕЛА

—устаноўка прыцэльніка.

УСТАНОВЛЕНЙЕ— установа.

УСТАРЕВПІЙЙ,ЛЫЙ — пастарзлы.

УСТАРЕТЬ — пастарэць.

У СТЕРЕЧЬ -упільнаваць УСТНЫЙ-вусны.

УСТНОЕ РАСПОРЯЖЕНйЕ—распараджзныіе на словах.

УСТРАЙВАТЬ, УСТРОЙТЬ—рабіць, зрабіць; уладжваць,-дзіць.

УСТРАНЕНЙЕ — адхіленыіе.

УСТРАНЯТЬ.-ПЙТЬ — адсуваць.-нуць, адхіляць, адхіліць.

УОТРАШАТЬ, ШЙТЬ — пастрашаць.-шыць.

УСТРАШЕНйЕ— пастрашаньне.

УСТРЕМЛЯТЬСЯ,МйТЬСЯ — кідацца, кінуцца; рынуцца.

УСТРОЙСТВО — лад, па радак.

УСТУПАТЬ.-ПйТЬ — уступаць,-піць

УСТУПКА—уступка.

УСТЬЕ (рекн)—гарлавіна

УТВЕРДйТЕЛЬНЫЙ зацьвярджальны.

УТВЕРЖДАТЬ-,ДЙТЬ — зацьвярджаць, зацьвердзіць.

УТВЕРЖДЕНЙЕ — зацьвярджэньне.

УТЕС—круча.

УТЕЧКА—выцек.

УТЙЛЙЗАЦЙЯ — выкарыстаньне.

УТЙРАЛЬНЙК — ручнік, уціральнік.

УІНХАТЬ, УТЙХНУТЬсьціхаць, сьціхнуць.

УТОЛІЦЕНЙЕ — патаўшчэньне.

УТОМйТЕЛЬНЫЙ — цяжкі.

УТОМЛЕПЙЕ—утома.

ЎТОНЧЕНЙЕ—утанчэньне.

УТОІІЙТЬ ІІАТРОН (пол зуб отсечкн)—загнаць патрон.

УТРАМБОВАТЬ—утрамбаваць.

УТОПАТЬ — тапіцца, іануць.

УТОПЙСТ — утапісты.

УТОПЙЯ—утопія.

УТРАТА—страта.

УТРЕННЙЙ—ранічны.

УТРЙРОВКА—увыдатненьне.

УТРО—раніца, раньне..

УТРОМ раніцаю, зранку

УТІОГ—прас.

УТЮЖЙТЬ — прасаваць.

УХАБ—калдобіна.

УХВАТКА—манера.

УХО—вуха.

УХОД—адход; догляд.

УХОДЙТЬ—адходзіць.

УХУДШАТЬ,-ШЙТЬ пагаршаць, пагоршыць.

УЦЕЛЕТЬ—захавацца.

УЧАСТОК — дзялянка, частка.

УЧАСТОК БОЕВОЙ баявая дзялянка.

УЧАСТВОВАТЬ — мець удзел.

УЧАСІ'ЙЕ—удзел.

УЧАСТНЙК —удэельнік.

УЧЕБНй К—падручнік.

УЧЕБНЫЙ—вучэбны.

УЧЕНЙЕ;—вучаньне.

УЧЕНЫЙ—вучоны.

УЧЕТ—падлік, падлічка.

УЧйТЕЛЬ —настаўнік.

УЧЙТ—наўчаць.

УЧРЕДЙТЕЛЬНОЕ СО-

БРАНЙЕ— устаноўчы сойм.

УЧРЕЖДАТЬ,-ДЙТЬ— закладаць, закласьці.

УЧРЕЖДЕНЙЕ — установа.

УШЙРЕННЫЙ ВЫРЕЗ— пашыраны вырэз.

УШАТ—цэбар.

УШКО—вушка.

УІЦЕЛЬЕ—цясьніна.

УІЦЕРБ — 1) ушчэрбак, страта, шкода; 2) убываньне (месяца).

УЯЗВЙМОСТЬ — паражальнасьць (цэлі).

УЯСНЯТЬ.-НЙТЬ — выясьняць,-ніць; уразумляць,-мець.

ФАБРЙКА — фабрыка. ФАБРйКАНТ — фабрыкант.

ФАБРЙЧНО-ЗАВОДСКЙЙ КОМЙТЕТ — фабрычна заводзкі камітэт.

ФАЗА —фаза, адмена (месяца).

ФАКЕЛ--паходня.

ФАКТ—факт, дзая.

ФАКТЙЧЕСКЙЙ фактычны, сапраўдны.

ФАЛАНГА —чарада.

ФАЛЬСЙФЙКАЦЙЯ падробка.

ФАЛЬШЙВЙТЬ хвальшывіць.

ФАМЙЛ ЙЯ— прозьвішча. ФАМЙЛ ЬЯРНЫЙ— панібрацкі.

ФАНАТЙЗМ— фанатызм. ФАНАТйК—фанатык.

Ф

ФАНЕРА—фанера. ФАНТ А ЗЙЯ—фантазія. ФАРВАТЕР—вадаход. ФАРТУК—хвартух.

ФАСАД—фасад. ФАСОЛЬ—фасоля.

ФАТАЛЙЗМ—вера ў лёс. ФАШЙЗМ—фашызм. ФЕВРАЛЬ—люты.

ФЕВРАЛЬСКйЙ —лютаўскі.

ФЕДЕРАТйВНЫЙ — фэдэрацыйны.

ФЕДЕРАЦЙЯфэдэрацыя.

ФЕЛЬДШЕР — фэльчар. ФЕЛЬЕТОН — фэльетон. ФЕЙЕРВЕРК— агняграй. ФЕОДАЛЬНЫЙ— фэудальны.

ФЕРМА—фэрма.

ФЕ ХТОВ АТЬ-фэхтаваць. ФЙАСКО—няўдача.

ФйГУРА — фігура.

ФЙГУРА В РОСТ—фігура ў рост.

„ ГРУДНАЯ — грудная.

„ ГОЛОВНАЯ — галаўная.

„ ПОЯСНАЯ — паясная.

ФЙГУ РІІРОВАТЬ— фігураваць.

ФЙЗЙКА—фізыка.

ФВЗЙЧЕСКЙЙ—фізычны ФЙКТЙВНЫЙ—несапраўдны.

ФЙЛЬМА—фільма. ФЙЛЬТР—фільтар.

ФЙІІАЛ--канец,разьвязка ФЙНАНСОВЫЙ— фінансавы.

ФЙНАНСЫ—фінансы. ФЙРМА—фірма.

ФЙТЙЛЬ—кнот.

ФЛАГ— флаг. ФЛАНГ—крыло. ФЛАНГОВЫЙ—крыловы. ФЛОТЙЛЙЯ— флётылія. ФЛОТ—флёт.

ФЛЮГЕР—бандзера.

ФЛЯГА—пляшка. ФОКУС—фокус. ФОН—фон, грунт. ФОНАРЬ—ліхтар. ФОНД—фонд. ФОНДОВЬІЙ — фондавы. ФОНТАН—вадаграй. ФОРМА—форма.

ФОРМАЛЙЗМ — фармалізм.

ФО PM AT—фармат.

ФОРМЕННЫЙ — форменны.

ФО РМЙРОВАТЬ— фармаваць.

ФОРМУЛА—формула.

ФОРМУЛЯР—фармуляр.

ФОРПОСТНЫЙ АППАРАТ (св.) — форпосны апарат.

ФОРСйРОВАННЫЙ

МАРШ — бесыіераменны марпі.

ФОРСЙРОВАТЬ— апанаваць.

ФОРТ—форт.

Ф ОРТЙФЙ К А Цй Я-фортыфікацыя.

ФОРТКА—хвортка.

ФОТОГРАФ — фатограф.

ФОТОГРАФЙЯ—фатаграфія. „

ФРАКЦЙОННЫЙ фракцыйны.

ФРАКЦЙЯ—фракцыя.

ФРОНТ—фронт.

ФРОНТАЛЬНОЕ ДВЙЖЕНйЕ-фронтавырух.

ФРОНТАЛЬНОЕ ПРОТЯЖЕНЙЕ — працягласьць фронту,

ФРОНТАЛЬНОЕ ОХРАНЕНЙЕ — забясьпека на фронту.

ФРОНТАЛЫІЫЙ ОГОНЬ —франтальны агонь.

ФРОНТОВОЙ -фронтавы.

ФУГАС—фугас.

ФУГАСНЫЙ СНАРЯД фугасны знарад.

ФУНДАМЕНТ— падваліна, падмурак.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ.-НЫЙ — грун тоўнасьць,-ны.

ФУНКЦЙОНЙРОВАТЬ — д-зеяць.

ФУНКЦЙЯ—чыннасьць.

: ФУРАЖ—фураж.

I ФУРГОН—фургон.

■ ФУТ—фут.

X

ХАЛАТ—халат. ХАЛАТНЫЙ — нядбалы, X АОС—бязладзьдзе. ХАРАКТЕР—характар.

ХАРАКТЕРЙЗОВАТЬ — характарызаваць, адзначаць.

ХАРАКТЕРйСТйКА — характарыстыка.

ХАРАКТЕРНЫЙ— паказальны.

ХВАЛЙТЬгСЯхваліць,ЦЦа.

ХВОРОСТ—хвораст. ХВАТАНЙЕ—хапаньне. ХВАТАТЬ— хапаць.

ХВОСТОВОЙ ВЙНТ-хваставая шруба.

ХВОЙНЫЙ-хваёвы.

ХВОСТ—хвост.

ХВОЯ-хвоя.

ХЙМЙЯ—хэмія.

ХЙМЙЧЕСКОЕ ДЕПСТВЙЕ—хэмічнае дзеяньне.

ХЙРУРГ—хірург.

ХЙРУРГЙЧЕСКНЙ —хірургічны.

X й РУ РГЙЯ—хірургія. ХЙТРЕЦ -хітрэц.

ХЙТРЙТЬ—хітраваць. ХЙТРОСТЬ — хітрасьць. ХйМйЧЕСКОЕ СОЕДЙ-

НЕНйЕ—хэмічнае злучэньне.

ХЙІЦНЙК—драпежнік. ХЙІЦНЫЙ—драпежны.

ХйІЦНйЧЕСЕйЙ.— драпежніцкі.

ХЛАМ—рызьзё.

ХЛЕБ—хлеб.

ХЛЕВНЫЙ—хлебны.

ХЛЕБОПЕК—пвкар.

ХЛОПЧАТО-БУМАЖНЫЙ—баваўйяны.

ХЛОР (хпм.)—хлёр. ХЛОРйТ—хлёрыт.

ХЛЫСТ—бізун.

ХОБОТ—хобат.

ХОД—ход.

ХОДОВОЙ ВЙНТ— хадавая шруба.

ХОДКЙІІ--пашыраны. ХОДУЛЯ—дыба. ХОЗЯЙКА—гаспадыня. ХОЗЯЙН—гаспадар. ХОЗЯЙНЙЧАТЬ —гаспадарыць.

ХОЗЯЙСТВЕННЙК—гаспадарнік.

ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ — гаспадарнасьць.

ХОЗЯЙСТВО— гаспадар' ка.

Х03ЯЙСТВЕНН0Е УЧРЕЖДЕНЙЕ — гаспадарчая ўстанова.

X 0 ЛЕРА—ха л ера. ХОЛЕРЙК—хал ерык. ХОЛМ—узгорак; пагорак ХОЛОД—холад.

ХОЛОДЙЛЬНЙК — халадзільня.

ХОЛОДНОЕ ОРУЖйЕ— гострая зброя.

ХОЛОДНЫЙ — халодны, зімны.

ХОЛОСТОЙ — нежанаты, дзяцюк.

ХОЛСТ—палатно.

ХОЛОСТОЙ ПАТРОН — пусты патрон.

ХОМУТ—хамут.

ХОМУТЙК штыковой

штыхавы хамуток.

ХОМУТЙНА—хамуціна.

ХОРОВОЙ КРУЖОК — харавы гурток.

ХРА БРЫЙ—адважны. ХР А НЕНЙЕ—хаваньне. ХРАНЙЛЙІЦЕ—спрат. ХРАНЙТЬ—хаваць.

ХРАП—храп.

ХРЕБЕТ—хрыбет.

X РЙ П Л Ы Й—хр ы п л ы. ХРОМОЙ—кульгавы. ХРОНЙКА—кроніка. ХРОНЙЧЕСКЙЙ — паўторны.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ — мастацкі.

ХУДОЖЕСТВОмастацтва.

ХУ ДОЖНЙК—мастак. ХУДОЙ—благі, худы. ХУ ДШ й Й—горшы. ХУЖЕ—горш. ХУТОР—хутар.

ц

ЦАПФА (арт.) — цапфа. зачэііа,

ЦАРАПЙНА—пісуга. ЦАРНЗМ—цары-зм. ЦВЕТ—колер.

ЦВЕТНОЙ—колерны.

230

I ЦЕВЬЕ (стр,)—цаўе.

; ЦЕНХГАУЗ—магазын.

! ЦЕЛЙК—цэлік.

I ЦЕЛЙКОМ—цалкам.

■ ЦЕЛйТЬСЯ—цэліцца.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬмэтазгоднасьць.

ЦЕЛЫЙ—цэлы.

ЦЕЛЬ (воен.)—цэль; мэта.

ЦЕЛЬНЫЙ—цэльны, суцзльны.

ЦЕМЕНТ—цэмэнт.

ЦЕНА—цана.

ЦЕНЗОР—цэнзар. ЦЕНЗУРА—цэнзура. ЦЕНйТЬ—цайіць. ЦЕННОСТЬ—вартасць, каштоўнасьць.

ЦЕННЫЙ—каштоўны, дарагі.

ЦЕНТР—цэнтр, асяродак „          ТЯЖЕСТЙ—ася-

родак цяжару.

ЦЕНТРАЛЙЗАЦЙЯ— цэнтралізацыя.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦЙЯ—цэнтральная станцыя.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ— цэнтральны, асяродкавы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЙСПОЛНйТЕЛЬНЫЙ КОМЙТЕТ — Цэнтралыін Выканаўчы Камітэт.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ-цэнтрабежны адасяродкавы

ЧАЙ—гарбата. ЧАЙНЙК—імбрычак. ЧАС—гадзіна.

ЧАСОВОЙ— 1) гадзінны;

2)  вартавы.

ЦЕНТРОСТРЕМЙТЕЛЬНЫЙ—даасяродкавы.

ЦЕП—цэп.

ЦЕПЕНЕТЬ—дубвць.

ЦЕПЛЯТЬ,-СЯ-чапляць,-

ЦЦа

ЦЕПОЧКА—ланцужок.

ЦЕПЬ—ланцуг.

„ ЗЕМЛЕМЕРНАЯстужка каморніцкая.

ЦЕРЕМОНЙАЛЬЫЫЙ

МАРШ--парадны маріп. ЦЕРЕМОНЙАЛ— цэрэманіял.

ЦЕРЕМОНЙЯ--цэрэмонія. ЦЕХ—цэх.

ЦЙВЙЛЙЗАЦЙЯ цывілізацыя.

ЦйКЛ—цыкл, кола.

ЦЙНК—водава.

ЦЙНКОВЫЙ—алавяны.

ЦЙРКЎЛЬ—цыркуль.

ЦйРКУЛЯР— цыркуляр. ЦЙРКУЛЯРНЫЙ — цыркулярны.

ЦЙСТЕРНА— цыстзрна.

ЦйТАДЕЛЬ—цытадзля.

ЦЙТАТА—цытата.

ЦЙНГА — цынга.

ЦЙНОВКА—мата.

ЦйФРА—цыфра, лічбіна.

ЧАСОВОЙ ВНУТРЕННЙЙ—вартавы ўнутраны.

ЧАСОВОЙ НАРУЖНЫЙ вартавы знадворны.

ЧАСТй ОСОБОГО НАЗНАЧЕНЙЯ — часьці асобнага назначаньня.

ЧАСТЙ СОЕДЙНЕННЯ— часьці злучэньня.

ЧАСТЙЦА—часьцінка. ЧАСТНО—прыватна. ЧАСТЙЧНЫЙ—частковы. ЧАСТНОЕ ЛЙЦО — прыватная асоба.

ЧАСТО—часта.

ЧАСТЫЙ—часты.

ЧАСТЬ—частка.чаеьціна, часьць.

ЧАСЫ—гадзіньнік.

ЧАХЛЫЙ—змарнвлы. ЧАХОТКА—сухоты.

ЧАШЕЧКА БОЕВОЙ ЛйЧЙНКЙ—падвяночак баявічка.

ЧАІЦА—гушчар.

ЧВАНСТВО—хванабэрыя ЧЕКА—загваздка.

ЧЕК—чэк.

ЧЕЛОВЕК—чалавек.

ЧЕЛОВЕЧЕСКЙЙ—чалавечы.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО — чалавецтва.

ЧЕЛЮСТЬ—сківіца.

ЧЕРВОНЕЦ — чырвонец.

ЧЕРВООБРАЗНЫЙ

ВЙНТ — падсувальная шруба.

ЧЕРЕД—чарга, чарод. ЧЕРЕДОВАНЙЕ — чаргаваньне.

ЧЕРЕДОВАТЬСЯ чаргавацца.

ЧЕРЕЗЧУР—занадта.

ЧЕРЕНО К—чаранок. ЧЕРЕПЙЦА—чарапіца ЧЕРНЙЛА—атрамэнт.

ЧЕРНЙЛЬНЙЦА — каламарніца.

ЧЕРНОВЙК—чарнавік.

ЧЕРНОВОЙ—чарнавы. ЧЕРНОЗЕМ—чарназеы. ЧЕРНОСОТЕНЕЦ — чорнасоценец.

ЧЕРНЫЙ—чорны.

ЧЕРПАК—конаўка,карэц ЧЕРТА—рыска.

ЧЕРТЕЖ—рысунак.

ЧЕРТЕЖНЙК рысавальнік.

ЧЕРТЙТЬ—рысаваць.

ЧЕРТОЧКА—рыска; злучок (паміж словамі).

ЧЕРЧЕНЙЕ—рысаваньне ЧЕСОТКА—кароста.

ЧЕСТВОВАНЙЕ—ушанаваньне.

ЧЕСТВОВАТЬ — шанаваць.

ЧЕСТНЫЙ—сумленны. ЧЕСТЬ—гонар, чэсьць. ЧЕТВЕРГ—чацьвер. ЧЕТВЕРО—чатыры.

ЧЕТВЕРТЬ — чвэрць, квадра (месяца).

Ч ЕТ ВЕРТЫ Й—чацьв орты ЧЕТКЙЙ—чытэлыіы, выразны.

ЧЕТНЫЙ—парны, у цот.

ЧЕТЫРЕ—чатыры.

ЧЕТЫРЕСТА — чатырыста.

ЧЕТЫРЕУГОЛЬНЬШ — чатырохвугольны.

ЧЕТЫРЕХГРАННЬШ — чатырохкантовы(штых)

ЧЕТЫРЕХСТОРОННйЙ

—чатырохбочны.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ чатырнаццаты.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ — чатырнаццаць.

ЧЕХОЛ—чахол.

ЧЙРЕЙ—балячка.

ЧЙСЛЙТЬСЯ — лічыцца.

ЧЙСЛО—чысло (месяца); лік.

ЧЙСТПТЬ—чысьціць.

ЧЙСТКА—чыстка.

ЧЙСТО—чыста.

ЧйСТОПЛОТНЫЙ — ахайны.

ЧЙОТОТД—чыстата. ЧІІСТЫЙ—чысты.

ЧйТАТЬ—чытаць.

ЧЛЕН—член (цела, праўленьня і інш ); сябра (таварыства).

ЧОЛКА — загрывак.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КО-

МЙССЙЯ — надзвычайная камісія.

ЧРЕЗВЫЧАЙІІО — надзвычайна. ,, ЧРЕЗМЕРПЫЙ -надмер-

ны.

ЧТЕНЙЕ—чытаньне.

ЧТЕЦ—чытач.

ЧУВСТВЙТЕЛЬНЫЙ— чулы.-льлівы.

ЧУВСТВО -пачуцьцё.

ЧУВСТВОВАТЬ — пачуваць.

ЧУГУН -чыгун ЧУЖДЫЙ—чужы. ЧУЧЕЛО—чучала.

ш

ПІАБЛОН—шаблён. ШАГ—крок; шаг. ШАГАТЬ—шагаць. ІІІАГОМ—ступою, шагам. ШАГОМЕР—крокамер. ШАЙБА—шайба.

ШАЛАШ — буда, салаш. ШАЛЬНОЙ—дурны. ШАНС—шанс.

ШАНТАЖ—шантаж,

ШАНЦЕВЫЙ — шанцавы (струмант).

IІІАПКА—шаііка.

ШАР—гала.

ШАРШІР—шарнір.

ШАРОВАРЫ—лорткі;

штаны.

ШАРОВОЙ—галкаваты.

ШАРФ—шалік.

ШАТАНЙЕ—хістаньне.

ШЙРЙТЬ— шырыць, пашыраць.

ШйРОКйЙ—шырокі.

ШйРОТА—шырата, шырокасьць

ШКВАЛ ПУЛЬ —струмень куль.

і ШКОЛА—школа.

і ІІІЛАГБАУМ—рагатка.

ІІІЛАК—жужла.

ШЛЕМ—іплем.

ІІІЛЕЯ—шляя.

ШЛЙФОВАТЬ шліхаваць.

ШЛЙФОВКА — шліхаваньне.

ІПЛІОЗ—шлюз, застаўка.

ШЛЯІІА—капялюш.

ШЛЯПКА ПАТРОНА — пятка патрона

ІІІНУР—шнур.

ШНУРОВАЯ КНЙГА — шнуравая кніга.

ШОМПОЛ—штэмпэль.

ШОМПО Л-ХВОСТ штэ мпэль-хвост.

ШОМПОЛЬНАЯ ДОРОЖКА — штэмпэльная дарожка.

ШОМПОЛЫІАЯ МУФТА

—штзмпэльная муфта.

ШОРКА—шорка.

ІІІОРНЙК—рымар.

ШОССЕ—шаса.

ШОССЕЙНЫЙ— шасовы, шасейны.

і ШІІАГА—шпага.

I ШІІАЛА—шпала.

ШАТАТЬ,-СЯ хістаць,-

ЦЦа. „

ШАТКЙЙ—хісткі.

ШАТУН—хадун. IIJAXTA--шахта.

ШАШКА — 1) шабля;

2)  шашка.

ШВЕЙНЫЙ—кравецкі.

ШЕВЕЛйТЬ,-СЯ — варуіпыць,-цца.

ШЕЙКА—шыйка. ШЕЙНЫЙ—ш ы й н ы. ШЕЛЕСТ—пюлах.

ШЕЛЕСТЕТЬ — шалохацца.

ШЕЛК—шоўк.

ШЕЛУХА — шалупіньне. ШЕПОТ—шопат.

ШЕПТАЛО (спусковой пружпны)—зачапка.

ШЕРЕНГА—шарэнга.

ШЕРОХОВАТЫЙ — шурпаты.

ШЕРСТЬ-воўна, шэрсьць ШЕСТ — шост, жэрдка. ШЕСТВйЕ — паход, працэсія.

ШЕСТЙГРАННЙК — шасьцісьцвньнік.

ШЕФ—шэф. ШЕЯ—шыя. ШЙЛО—іпыла. ШЙНА—шына. ІІІЙНЕЛЬ—шынэля. ШЙРЙНА—шырыня. ІШІРЙНОЮ—ушыркі.

ШПАТ—шпат.

ШІІЙЛЬКА — шпілька, сьпіца.

ШІІЙОН—inner.

ШПОРЫ—шпоры.

ШПРЙЦ — прыскаўка.

ШІІРЙНЦОВАТЬ — спрынцаваць.

ШРАМ—шрам, рубец. ШРАПЙЕЛЬ—шрапнэль. ШТАБ—штаб.

ШТАБЕЛЬ—штабель. ШТАБНОЙ—штабны. ШТАМП—штамп.

ШТАНДА РТ—штандар. ШТАТ—штат.

ШТАТЙВ—трынож’нік. ШТАТНЫЙ—штатны.

ШТЕПСЕЛЬ— штапеэль. ШТЙЛЬ—зацішша. ІПТЙФТ—штыфцік.

ШТОПАТЬ цыраваць.

111TO1IOP— гл я й цар.

ШТОРМ—морская бура ІПТРАФ—штраф.

ШТРАФОВАТЬ — штрафава.ць.

ШТРЕЙКБРЕХЕР — шрайкбрзхер.

ШТРЙХ—рыса.

ШТУКАТУРЙТЬ тыпкаваць.

ШТУРМ—штурм.

ШТУРМОВАТЬ — штурмаваць.

Ш.ТЫК—пітых.

ПІТЫКОВОЙ —штыхавы.

„ ' ХОМУТЙК

—штыхавы хамуток.

ШТЫКОВЫЕ ДЁЙСТВЙЯ—штыхавыя дзеяньні.

ІІІТЫРЬ (арт.)—штыр.

ШУБА—хутра.

ШУМ—шум.

ШУРУП—шруба.

ШДВЕЛЬ—шчаўе.

Ш,АДЙТЬ—ш чадзіць.

ШЕБЕНЬ—друзгі. ІЦЕДРЫЙ—шчодры. ІДЕКОЛДА—клямка. ІДЕКОТАТЬ —ласкатаць, казытаць.

ІЦЕКОТКА — ласкотка, козыт.

ІЦЕЛКА—шчылінка.

ЙІДЛКАТЬ (затвором) — ляекаць (замком).

ІЦЕЛЧОК-пстрычка.

ІЦЕЛОК—луг.

ІДЕЛОЧНЫЙлужны.

Ш,ЕЛЬ—шчыліна.

ЙІЕПКА—трэска. ІДЕРБЙНА—шчарбіпа. Ш,ЕТЙНА— шчаціна. ІЦЕТКА— шчотка.

ІЦЙ—варыва.

Ш,ЙПЦЫ — клешчы, абцугі.

ІЦЙТ—шчыт.

ШйТОВЙДНЫЙ—падобны на шчыт.

ЭБОНйТ—эбаніт.

ЭВАКУАЦЙЯ — эвакуацыя.

ЭВАКУйРОВАТЬ — эвакуаваць.

ЭВ0ЛЮЦЙЯэволюцыя, разьвітак.

ЭГОйЗМ— сябялюбства.

ЭГОЙСТ—сябялюб.

ЭКВАТОР—роўнік.

ЭКВЙВАЛЕНТ — роўназначнік.

ЭКЗЕКУЦЙЯ — экззкуцыя.

ЭКЗЕМА—экзэма.

ЭКЗАМЕН экзамін.

ЭКЗАМЕНАТОР — экзамінатар.

ЭКЗЕМПЛЯР — прымврнік.

ЭКЙПАЖ—экіпаж.

ЭКОНОМЙКА— экономіка

ЭКОНОМЙСТ экономісты.

ЭКОНОМЙЧЕСКЙЙ—экономічны.

ЭКОНОМЙЯ— ашчада.

ЭКОНОМНЫЙ—ашчадны ЭКРАН—экран.

ЭКСКУРСЙЯ—экскурсыя ЭКОНОМЙТЬ —зкономіць

ЭКСПЕДЙЦЙЯ — экспэдыцыя.

ЭКСПЕРЙМЕНТ — экспэ-. рымэнт, спроба.

ЭКСПЕРйМЕНТАЛЬНЫЙ — экспэрымэптальны, спробны.

ЭКСПЛОАТАЦЙЯ — вызыск, эксплёатацыя.

ЭКСПЛОАТАТОР—вызыскач, эксплёататар.

ЭКСПЛОАТЙРУЕМЫЙ— вызыскаваньт, які экс-

I плёатуецца.

ЭКОПОЙ AT—экс п анат.

ЭКСПОРТвываз.

ЭКСПРОПРЙАЦЙЯ — эспрапрыяцыя.

ЭКСТЕРРЙТОРЙАЛЬНЫЙ—экстэрыторыяльны.

ЭКСТРАКТ—выцяжка.

ЭКСТРАОРДЙНАРНЫЙ —надзвычайпы.

ЭКСТРЕННАЯ НЕОБХОДЙМОСТЬ—пільная йатраба.

ЭЛАСТЙЧЕСКЙЙ гнуткі.

ЭЛЕКТРЙЗАЦЙЯ—эле ктрызацыя.

ЭЛЕКТРЙЧЕСКЙН электрычны.

ЭЛЕКТРЙЧЕСТВО — электрычнасьць.

ЭЛЕМЕНТ — складнік, элемэнт.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ — пачатковы. „

ЭМАЛЕВЫЙ—эмалевы.

ЭМАЛЬ—эмаля.

ЭМ А НСЙП АЦЙЯ—вызваленьне.

ЭМБЛЕМА—азнака.

ЭМЙГРАЦЙЯ — перасяленьне.

ЭМЙССЙЯ—эмісія.

ЭНЕРГЙЧЕСКІІІІ — энэргічны.

ЭНЕРГЙЯ—энэргія.

ЭНТУЗЙАЗМ—запал.

ЭНЦйКЛОПЕДйСТ — энцыклёпэдысты.

ЭНЦЙКЛОПЕДЙЧЕСКЙЙ — энцыклёмэдычны.

ЭНЦНКЛОПЕДЙЯ энцыклёпэдыя.

ЭПЙДЕМЙЧЕСКЙЙ — пошасны.

ЭПЙДЕМЙЯ—пошасьць. ЭПЙЗОД—выпадак.

ЭПОХА—эпоха.

ЭРА — часазьлічэньне, эра ЭСКАДРА—эскадра.

ЭСКАДРЙЛЬЯ — эскадрыльля.

ЭСКАДРОН—эскадрон.

ЭСКЙЗ—нарыс.

ЭСПЛАНАДА — эсплянада.

ЭССЕНЦЙЯ—эсэнцыя.

ЭСТАФЕТНЫЙ БОЙ — эстафатны бой.

ЭТАЖ—паверх.

ЭТАЖЕРКА — павярхоўка.

ЭТАП—этап.

ЭТЙКА—-этыка.

ЭТІОД—нарые.

ЭХО—рэха, водгульле.

ЭФЕО—эфэс.

ЭІПАФОТ—эшафот.

ЭШЕЛОН—эшалон.

ЮБЙЛЕЙ— юбілей.

ЮВЕЛІІР—ювелір.

ЮГ—поўдзень.

ЮГО-ВОСТОК — паўднёвы ўсход.

ЮГО-ЗАПАД —паўднёвы заход.

ЮЖНЫЙ—паўднёвы.

ЮМОР—гумар. ЮНОСТЬ—юнацтва. ЮНОША—юнак. ЮНОШЕСКІІІІ—юнацкі. ЮНЫЙ—малады.

ЮРйДйЧЕСКйЙ — праў пы.

ЮРЙСТ—правазнаўца. ЮРКЙЙ—юркі.

237

я

ЯВКА—яўка.

ЯВЛЕННЕ—зьява.

ЯВЛЯТЬСЯ,-ВНТЬСЯ — зьяўляцца.-віцца.

ЯВНЫЙ — відавочны, яўны.

ЯД—атрута.

ЯДОВЙТЫЙ ГАЗ-атрутны газ

ЯДРО—ядро.

ЯЗВА—балячка.

ЯЗЫК —1) язык (анат.);

2)  мова. .

ЯЗЫЧЕК— язычок

ЯЙЦО—яйка.

ЯЙЧКО—яечкд.

ЯМА—яма.

ЯНВАРЬ—студзень.

ЯНТАРЬ—бурштын.

ЯРКЙЙ—яркі.

ЯРМО—ярмо.

ЯРОСТЬ—ярасьць.

ЯРУС—паверх.

ЯСЛЙ—ясьлі.

ЯСНО—ясна.

ЯСНЬІЙ—ясны. ЯЧЕЙКА—ячэйка.

ЯІДЙК—скрыня.

выдвнжной

—шуфляда.

ЗАРЯДНЫЙ набойнал скрыня.

КОМАНДЫ.

БАТАРЕЕІО (взводамн, оруднямн) ПРАВОЕ (левое)—ОГОНЬбатарэяю (разьдзеламі, гарматамі) правае (левае) — агонь.

БАТАРЕЯ—СТОЙ— батарэя—стой.

БЕГОМ МАРШ-бягом—, марш.

БЕЗ РАЗДЕЛЕНйй-без падзяленьняў.

БОМБОЙ—бомбаю.

В АТАКУ ВПЕРЕД — у атаку ўперад.

В ЛЙНЙЮ — МАРІН — у лінію—марш.

В ' ЛЙНЙЮ — СТРОЙСЯ (бегом) — у лінію — стройся (бягом).

В ІІЕРЕДКЙ, ВІІЕРЕД (назад)—МАРШ—на перадкі, уперад (назад)— марш.

В ПЕРЕДКЙ, НАЛЕВО (направо)—МАРШ—на перадкі, налева (направа)—марш.

В ПОРЯДКЕ НОМЕРОВ ГРУПП.СМЕНА ЕЗДОЙ НАПРАВО (налево) — АЛЛЮР — МАРШ у парадку нумароў груп, зьмена яздою направа (налева)—алюр—марш.

В ПОХОДНУЮ КОЛОННУ—СТРОЙСЯ-у паходную колюмну — стройся.

в ПОХОДНУЮ КОЛОННУ ШАГОМ-МАРШ— у паходную колюмну шагам—марш.

B РОТНУЮ КОЛОННУСТРОПСЯ — у ротную калюмну—стройся.

В РУЖЬЕ—да стрэльбы.

В РУКУ—у руку.

В ШТЫКЙ—у штыхі.

239

ВЗВОД В ОДІІУ ШЕРЕНГУ ВЛЕВО (вправо) НА 00 ШАГОВ—АЛЛІОР— МАРШ — разьдзел у адну шарэнгу ўлева (управа) на 00 крокаўалюр марш.

ВЗВОД ВПРАВО (влево) СОМКНЙСЬ — разьдзел управа (ўлева) злучыся

ВЗВОД ВІІРАВО (влево) НА 00 ШАГОВ РА30МКНйСЬ — разьдзел управа (ўлева) на 00 крокаў разлучыся.

ВЗВОД —К ПЕШЕМУ СТРОЮ ВПЕРЕД —

 • ^вправо, влево) — СЛЕЗАЙ—разьдзел—да пешага строю уперад— (ўправа, ўлева)—злазь.

ВЗВОД НАЗАД РАВНЯЙСЬ — разьдзел назад раўнуйся.

ВЗВОД (эскадрон.полш)— САДЙСЬ. РАВНЯЙСЬ. СМЙРНО—разьдзел (эскадрон, полк) — сядай. Раўнуйся. Зважай.

ВЗВОД (эскадрон, полк)СЛЕЗАЙ. РАВНЯЙСЬ. СМЙРНО—разьдзел (эскадрон, полк) — злазь, Раўнуйся. Зважай.

ВЗВОД СПРАВА (слева) ПО ОДНОМУ (по отделенням, по шестн) — разьдзел справа (зьле-

ва) па адным (аддзяленьнямі, па шэсьць). ВЗМАХ ВЛЕВО (вправо) С ПОВОРОТОМ НАЛЕВО (направо) — узмах улева (ўправа) з паваротам налева (направа). ВЙНТОВКУ ГОРЙЗОН-

ТАЛЬНО ВНІІЗ—ВПЕРЕД (на грудь, вперсд, перед лнцом, вверх, за голову) — стрэльбу па’ земна уніз—уперад (на грудзі, упер'ад, перад тварам, угару, за галаву).

ВЙНТОВКЙ—стрэльбы.

ВЙС, ЙРЙТЯГЙВАНЙЕ, ВЙС й СОСКОК—віс, прыцягваньне, віс і саскок.

ВЛЕВО ОТДЕЛЬНОЕДЕРЕВО. ЛЕВЕЕ НА ДВА ПАЛЬЦА—ЦЕПЬ. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ. НАВОДЙТЬ В СЕРЕДЙНУ ЦЕЛй улева асобнае дрэва. Лявей на два пальцы — ланцуг. Чатырнаццать. Наводзіць у сярэдзіну цэлі.

ВНЙМАНЙЕ—увага.

ВО ВЗВОДНУЮ КОЛОЙНУ — IIА ЙНТЕРВАЛ 00 ШАГОВ—МАРШ— у разьдзельную колюмну—наінтэрвал 00 крокаў—марш;

ВОЛЬНО—вольна.

ВОЛЬНО-ОПРАВЙТЬСЯ

—вольна — аправіцца. ВОЛЬТ НАПРАВО (налево)—МАРШ—вольт направа (налева)—марш. ВПЕРЕД—уперад.

ВПЕРЕД (назад, налева, направо), ЗАКРОЙОЬ— .уперад (назад, налева, направа) закрыйся.

ВПЕРЕД (назад) ПЕРЕМЕНЙ СТОІІКУ —уперад (назад) перамяні стойку.

ВПЕРЕД СЛЕВА (справа) ПРЙКЛАДОМ БЕЙ — уперад зьлева (справа) прыкладам бі.

ВРОЗНЬ—МАРШ — паасобку—марш.

ВСКОК, В УПОР, ЛЕЖА БОКОМ (левым, нравым)—ускок, ва ўпор, лежачы, бокам (левым, правым).

ВСТАТЬ—устаць.

ВЫГЙБАНЙЕ В СТОЙКЕ НА КОЛЕНЯХ— выгінаньне ў стойцы на каленях.

ВЫНУТЬ ЛОТКН — выняць латакі.

ВЫНЬ ПАТРОН (патроны)—вым патрон (патроны).

ВЫПАД—выпад.

I ВЫПАД ПРАВОЙ й ЛЕ) ВОЙ НОГй ВІІЕРЕД ПОПЕРЕМЕННО выпад правае і левае нагі ўперад напераменку.

ВЫПРЯГАЙ — выпрагай. ВЫПРЯМЙТЬ САМОКА-

ТЫ — нарыхтаваць самакаты.

ВЫПРЯМЙТЬ ТУЛОВйІЦЕ В ПОЛОЖЕНЙЕ ОСНОВНОй ОТОЙКЙ— выпрастаць тулава ў палажэньне асноўнай стойкі.'

ВЫСТАВЛЕНЙЕ ПРАВОЙ й ЛЕВОЙ НОГЙ ВПЕРЕД НА ВСЮ СТУПНК), ПОІІЕРЕМЕННО—выстаўлен ь не правае 1 левае нагі ўперад на ўсю ступу напераменку.

ВЫХОДЙ, РАВНЕНЙЕ НАПРАВО (налево) — ШАГОМ—МАРШ—выходзь, раўнаньне направа (налева) шагам— марш.

вышмыг толчком НОГ ОТ ЗЕМЛЙ й ПРЫЖОК ВПЕРЕД ПОД ПЕРЕКЛАДЙНУ —вышмыг штуршком ног ад зямлі і скок уперад пад перакладзіну

ВЬЮКЙ ЗА ВЗВОД — клункі за раЗьдзел.

ГОЛОВНОЙ НОМЕР ЛЕВОЕ (правое) ПЛЕЧО ВПЕРЕД, СМЕНА СТРОЙСЯ ВЛЕВО (вправо)—М АРШ — галаўны нумар левае (правае) плячо ўперад, зьмена стройся ўлева (ўправа)—марш.

ГОЛОВНОЙ НОМЕР — СТОЙ, СМЕНА СТРОЙСЯ ВЛЕВО (вправо) — МАРШ — галауны нумар — етой, зьмена стройся ўлева (ўправа)—марш.

ГОТОВО—гатова. ГОТОВСЬ—рыхтуйся. ГРАНАТОЙ—гранатаю.

ДВОЙНОЙ ШАГ ВПЕРЕД (назад)—падвойны крок уперад (назад).

ДЙСТАНЦЙЯ 00 ШАГОВ — дыстанцыя 00 крокаў.

ЕЗДОВЫЕ САДЙСЬ — ездавыя сядай.

ЕЗДОВЫЕ СЛЕЗАЙ — ездавыя злазь.

ЕСТЬ КОНТАКТ — ёсьць кантакт.

ЗА МНОЙ (за такнм то) В ЗМЕЙКУ (в стайку, в цепь)—за мною (за

242

такім-та) у змейку (у ключ, у ланцуг).

ЗА МНОІІ (за такіш-то) НАПРАВЛЕНЙЕ, ПЕДАЛЬ, САДЙСЬ — МАРШ — за мною (за такім-та) кірунак, пэдаль, сядай—марш.

ЗА СПЙНУ—за сьпіну.

ЗА ТАКЙМ-ТО НАПРАВЛЕНйЕ, ШАГОМ (бсгом)—МАРШ — за такім-та, кірунак, шагам (бягом)—марш.

ЗАГРАДЙТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ — заслонны агонь.

ЗАВОДЙ МОТОР — заводзь матор.

ЗАКРОЙ ПРАВУЮ ІЦЕКУ й ПРАВЫЙ БОК— (голову)—закрый правую шчаку і правы бок —(галаву).

ЗАКРОЙСЬ—закрыйся.

ЗАКРОЙСЬ НАПРАВО (налево)—закрыйся на права (на лева).

ЗАІІРЯГАЙ—запрагай. ЗАРЯЖАЙ—набівай.

ЗАСТЕГНУТЬ ПОДСУМОК (ялп кобур) — зашпіліць ладуньнік (ці похву).

ЗАІЦЙІЦАЙ ГОЛОВУ (левый бок, правый бок) — засьцерагай галаву (левы бок, правы бок).

ЙНТЕРВАЛ 00 ШАГОВ— інтэрвал 00 крокаў.

ЙСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНЙЕ ПРЙНЯТЬ — выходнае палажэньне прыняць.

К БОІО—да бою.

К БОЮ ВПРАВО (влево) ПО ТАКОЙ-ТО ЦЕЛй —ОГОНЬ—да бою ўправа (ўлева) па такойта цэлі—агонь.

К БОЮ —ГОТОВСЬ —да бою—рыхтуйся.

К НОГЕ—да нагі.

К ОРУДЙЯМ—дагармат.

К ОРУЖЙЮ—да зброі.

К ОСТАНОВКЕ—СТОЙ— да спыненьня—стой.

К ПОЛЕТУ ГОТОВСЬ— да лёту рыхтуйся.

КАРАУЛ В РУЖЬЕ — каравул да стрэльбы.

КАРАУЛЬНЫЕ НАЧАЛЬНЙКЙ HA СЕРЕДЙНУ — каравульныя начальнікі на сярэдзіну.

КАРАУЛЬНЫЕ НАЧАЛЬНЙКЙ НА СВОЙ МЕСТА — каравульныя начальнікі на свае месцы.

КАЧАНЙЕ РУК НАЗАД (вперед) — калыханьне рук назад (уперад).

KO МНЕ —да мяне.

КОЛЙ—калі.

КОННЫЕ САДЙСЬ — конныя сядай.

КОННЫЕ СЛЕЗАЙ — конныя злазь.

КОНОВОДЫ ЗА МНОЙканаводы за мною.

КОНТАКТ—кантакт.

КРУГОВЫМ УДАРОМ, ПРЯМЫМ УДАРОМ наўкольным ударам, простым ударам.

КРУГОМ—кругом.

КРУГООБРА0НОЕ ВРАШЕНйЕ РУКАМЙ, СПЕРЕДЙ II A3 А Д (сзадя наперед) — кружэньне рукамі сьпераду назад(ззадунаперад)

КУРОК—курок.

КАРЬЕРОМ МАРШ —

МАРШ—наўскач марш —марш.

ЛЕВЕЕ 0-00—лявеіі 0-00. ЛЕВОЕ (правое) ПЛЕЧО

ВПЕРЕД—левае (правае) плячо ўперад.

ЛОЖЙСЬ—лажыся.

МАРШ—марш.

ПА ДОРОГУ — МАРШ— на дарогу—марш.

НА КАТКЙ (к переноске) ВЗЯТО 00 КОРОБОК П0В03КЙ (вьюкн) ТУДА-ТО—па качолкі (да

пераноскі). Узяць 00 каробак. Павозкі (клункі) туды-та.

НА РЁМЕНЬ—на шлейку.

HA ТАКОЕ-ТО ПРЕПЯТСТВЙЕ (аллюр) — МАРШ — на такую-та перашкаду (алюр) — марш.

НА ТАКОЙ-ТО ПРЕДМЕТ ВПРАВО (влево) — на такі-та прадмет управа (улева).

HÄ хвост сомкнйсь — МАРШ — на хвост злучыся—марш.

НАГЙБАНЙЕ ГОЛОВЫ ВПЕРЕД й ВЫТЯГЙВАНЙЕ РУК' НАЗАД— нагінаньне галавы ўперад і выцягваньне рук назад.

НАГЙБАНЙЕ ТУЛОВЙІЦА ВПЕРЕД С ВЫТЯГЙВАННЕМ РУК НАЗАД — нагінаньне тулава ўперад з выцягваньнем рук назад.

НАГЙБАНЙЕ ТУЛОВйГЦА ВПЕРЕД (назад) й ПОВОРАЧЙВАНЙЕ ТУЛОВЙІЦА НАПРАВО (налево)—нагінаньне тулава уперад (назад) н паварочваньне тулава направа (налева).

НАЗАД (направо, налево, свпрху) ПРЙКЛАДОМ БЕЙ —назад (направа, налева, зьверху) прыкладам бі.

НАЗАД—назад.

НАЗАД РАВНЯЙСЬ — МАРШ—назад раўнуйся—марш.

НАЛЕВО—налева.

НАЛЕВО (направо) ВО ВЗВОДНУЮКОЛОННУ — СКОРОСТЬ—МАРШ —налева (направа' у разьдзельную колюмну —скорасьць—марш.

НАПРАВЛЕНЙЕ HA ТАКОЙ-ТО ПРЕДМЕТ — кірунак на такі-та прадмет.

НАПРАВЛЯЮІЦЙЙ — СТОЙ—накіравалыш —стой.

НАПРАВО— направа

НАПРАВО (налево) КРУГОМ—МАРПІ — направа (налева) кругом — —марш.

НАПРАВО (налево) НАЗАД—МАРШ — направа (налева) назад — марш.

НАІІРАВО (налево) ШАГОМ—МАРШ — направа (налева) шагам — марш.

НАЧйНАЙ, ДЕЛАЙ — РАЗ, ДЕЛАЙ—ДВА— пачынай, рабі — раз, рабі—два.

НОГЙ В СТОРОНЫ НА ШЙРЙНУ—РАССТОЯЙЙЕ—ногі ў бакі на шырыну—адлегласьць.

НОЖНЙЦЫ — ДЕЛАЙ — РАЗ — ножны — рабі— раз.

ОГОНЬ—агонь.

ОБМАН УКОЛА ВНЙЗ (вверх), С ЙЕРЕВОДОМ ВНЙЗ —КОЛЙ — падман уколу ўніз (ўгару) з пераводам уніз—калі.

0ДЙНОЧНЫМЙ ЗАРЯЖАЙ — адзіночнымі набівай.

ОДЙНОЧНЫМЙ НАЧЙНАЙ—адзіночнымя пачынай.

ОДНА ОЧЕРЕДЬ (две очередн) — БЕГЛЫй ОГОНЬ — адна чарга (дзьве чаргі)—шпаркі агонь.

ОПРАВЙТЬСЯ аправіцца.

ОПУСКАЙ—апускай.

ОРУДЙЯМЙ ЛРАВОЕ (левое) UrOHB—гарматамі правая (левая) агонь.

ОТ УКОЛА ЗАКРОЙСЯ НАЙРАВО ОДНЙМЙ РУКАМЙ—КОЛЙ—ад уколу закрыйся направа, аднымі рукамі — калі

ОТБЕЙ ВПРАВО (влево, вверх) — адбі ўправа (ўлева, ўгару).

ОТБОЙ—адбой

ОТДЕЛЕНЙЕ KO МНЕ— аддзяленьне да мяне.

ОТДЕЛЕНЙЕ ЗА МНОЙ адзяленьне за мною.

ОТДЕЛЕНЙЕ СТОЙ — аддзяленьне стой.

OTIJOP РУКАМЙ—адпор рукамі.

ОТПРЯГАН—выпрагай.

ОТРАЖАТЕЛЬ БОЛ ЫІІЕ (меньше) — 00 — адбівальнік больш (менып) — 00.

ОТРЯД САДЙСЬ—аддзел сядай.

ОТСТА ВЙТЬ— адставіць. ОЧЕРЕДНОЙ HA BOOT чарговы на варту.

ОЧЕРЕДНОЙ, ОРУЖйЕ К НОГЕ, ОТСТЕГНУТЬ ПОДСУМОК— чарговы, зброю да нагі, адшпіліць ладуньнік.

ОЧЕРЕДНОЙ, ОТСТЕГНУТЬ КРЫШКУ коБУРА—чарговы, адшпіліць покрыўку похвы.

П АРАЛЛЕЛЬНЫй BEEP ПО ТАКОМУ-ТО ОРУДЙЮ—УГЛОМЕР 00 00 ОТМЕТНТЬСЯ—роўналежны веяр па такойта гармаце, вугламер 00-00. Адмеціцца.

ПЕРВАЯ СМЕНА К РАЗВОДЯІЦЙМ — першая зьмена да разводнікаў.

ПЕРЕДКй НА БАТАРЕІО перадкі да батарэі.

ПЕРЕМЕНА НАПРАВЛЕНЙЯ—МАРШ— перамена кірунку—марш.

ПО ДВА РАСЧйТАЙСЬ —па два — разьлічыся.

ПО ДВА—СТРОЙСЯ (бегом)—па два—стройся (бягом).

110 ДВА ШАГОМ (бягом) —МАРШ — по два шагам (бягом)—марш.

110 КОМАНДЕ — па камандзе.

ПО МЕСТАМ—на месцы. ПО ОДНОМУ ВПЕРЕД.

ОЧЕРЕДЬ (две очередн) ОГОНЬ—па адным уперад. Чарга (дзьве чаргі) агонь.

ІІО ОДНОМУ—СТРОЙСЯ —па адным — стройся.

ПО ОДНОМУ ШАГОМ (бягом)—МАРШ— па адным шагам (бягом)— марш.

ПО ОРУДйЙНО СПРАВА (слева) — гарматамі справа (зьлева).

ПО ОТМЕТКАМ —па адметках.

ІІО РАЗДЕЛЕНЙЯМ — з раздзеламі.

ПО САМОЛЁТАМ—па самалётах.

ІІО ТАКОМУ-ТО ОТДЕЛЕНЙЮ — СВЕРНПСЬ (разверннсь)—па такімта аддзяленьні — зьвініся (разьвініся).

ПО ЧЕТЫРЕ-СТРОЙСЯ (бегом) — па чатыры— стройся (бягом).

ПО ЧЕТЫРЕ ШАГОМ (бегом)—М АРШ — па чатыры шагам (бягом)— марш.

ПОВОД В ОБЕ РУКЙ— повад у абедзьве рукі.

ПОВОД ВПРАВО (влево) —повад управа (улева).

ПОВОД ПО СТРОЕВОМУ —повад па страявому.

ІІ0В03КН (выокн) К ПУЛЕМЕТУ — павозкі (клункі) да кулямёта.

ПОВОРАЧНВАННЕ ГОЛОВЫ НАПРАВО (налево) Н НАГЙБАННЕ ГОЛОВЫ ВПЕРЕД (назад) — паварочваньне галавы направа (налева); нагінаньне галавы уперад (назад).

1I0B0P0T БАТАРЕЕЮ

НАПРАВО (налево)— МАРШ—паварот батарэяю направа (налева) марш.

ПОД НОГЙ—пад ногі.

ПОДНЙМАЙ — падымай. ПОДНЙМАНЙЕ й ОПУСКАНЙЕ ПЛЕЧ—падыманьне і апусканьне плеч.

ПОДНЙМАНЙЕ HA HOC­KE — падыманьне на наскі.

ПОДНЙМАНЙЕ ОБЕЙХ

НОГ йОПУСКАНЕЕ— падыманьне абедзьвюх ног і апусканьне.

ПОКАЗАТЬ УКОЛ паказаць укол.

ПОЛК СПРАВА (слева, нз середнны) ПО ЭСКАДРОННО (по днвнзнонно) УСТУПАМЙ— ДЙСТАНЦЙЯ 00 ШАГОВ. АЛЛЮР—МАРШ —полі/ справа (зьлева, з сярэдзіны) эскадронамі (дывізіёнамн) уступамі. Дыстанцыя 00 крокаў. Алюр — марш.

ПОЛНЫЙ ШАГ — поўны шаг.

ПОЛОБОРОТА НАПРАВО (налево) МАРШ — паўзварота направа (налева) марш.

ПОЛ ШАГА—паў крока (уперад, назад).

ПОЛУПРЙСЕДАНЙЕ— паўпрысяданьне.

ІІРАВЕЕ (левее) 0 00правей (лявей) 0-00.

ПРАВОЕ (левос) ПЛЕЧО ВПЕРЕД — МАРШ. ПРЯМО — правае (левае) плячо ўперад — марш. Проста.

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ (левофланговый) ЭСКАДРОН УСТУП ВПЕРЕД (назад) — права крылавы (левакрылавы) эскадрон уступ уперад (назад). '

ІІРАВУЮ (левую) ІДЕКУ —РУБй — правую (левую) шчаку—сячы.

ПРЕКРАТЙТЬ ОГОНЬспыніць агонь.

ПРйБАВЬ (убавь) РЫСй —ПРЯМО — падбаў (зьменьш) рысі—проста

ПРЙГОТОВЙТЬСЯ— нарыхтуйся.

ПРЙМКНУТЬ ШТЫКЕ надзець пітыхі.

ПРЙСЕДАНЙЕ — прысяданьне.

ПРЙСТАВЙТЬ ПРАВУЮ НОГУ К ЛЕВОЙ -прыставіць правую нагу да левае.

ПРЙСТРЕЛКА ПРЙБЛЙ-

ЖЕНЙЕМ -прыстрэлка падбліжэньнем.

ГІРЙОТРЕЛКА СКАЧКА-

Мй—нрыстрэлка скачкамі.

ПРЫЖОК 0 ТРАМПЛй-

НА (с разбега, для взятня старта) — скок з трампліна (з разьбегу, каб узяць старт).

ПРЯМО—проста.

ПУЛЕМЕТ К П0В03КАМ

(вьюкам) — кулямет да павозак (клункаў).

РАВНЕНПЕ НА 0 ОРУ-

ДЙЕ — раўнаньне на 0 гармату.

РАВНЕНЙЕ НАПРАВО

(налево) — раўнаньне направа (налева).

РАВНЯЙСЬ — раўнуйся. РАЗВЕРНЙСЬ-развініся. РАЗГЙБАНЙЕ (медлсн-

ное) ЙЛЙ ВЫБРАСЫВАНЙЕ (быстрое) РУК ВПЕРЕД, В СТОРОНЫ й ВВЕРХ—разгінаньне (павольнае) альбо выкіданьне (хуткае) рук уперад, у бак і ўгару. РАЗДЕЛЙТЬ ОГОНЬ UT

ТАКОГО-ТО ОРУДйЯ

(взвода) В 0—00—разлучыць агонь ад такойта гарматы (разьдзелу) у 0—00.

РАЗОЙДйСЬ—разыдзіся

248

РАЗОМКНЙСЬ — разлучыся.

РАЗРЯЖАЙ — разладоўвай.

РАСЧЕТ САДЙСЬ—разьлік сядай.

РАСЧЕТ СЛЕЗАЙ-разьлік злазь.

РУБЙ—сячы.

РУКЙ НА БЕДРА— СТАВЬ -рукі на клубы—стаў.

С ВЫСТАВЛЕНЙЕМ ЛЕВОІІНОГЙ В СТОРОНУ НА ВСІО СТУПНЮ, ВЙНТОВКУ Г0РЙ30ІІТАЛЬНО ВНЙЗ ВПЕРЕД—СТАВЬ — 3 выстаўленьнем левае нагі ў бок на ўсю ступу, стрэльбу паземна ўніз уперад—стаў.

С ДОРОГЙ В СТОРОНЫ (вправо, влево)—з дарогі ў бакі (ўправа, ўлева).

С РАССЕЙВАНЙЕМ ОЧЕРЕДЬ—з разсяваньнем чарга.

САДЙСЬ—сядай.

САМОКАТЫ ЗА СПЙНУ —самакаты за сьпіну.

СБОКУ (сннзу, сверху) ПРЙКЛАДОМ БЕЙ збоку (зьнізу, звверху) прыкладам бі.

СБОР -збор.

СВЕДЕІІЙЕ II РАЗВЕДЕНЙЕ ПЛЕЧ—зьвядзеньне і разьвядзеньне плеч.

СКАЧОК НАЗАД — екок назад

СЛЕЗАЙ—злазь.

СЛЕВА ГОЛОВУ—РУБЙ злева галаву—сячы.

СМЕНА ЗА МНОЙ — МАРШ—зьмена за мпою —марш.

СМЕНАДЗЛЕВО (вправо) СТРОЙСЯ — МАРШ зьмена ўлева (ўправа) стройся—марш.

СГЙБАНЙЕ ПРАВОЙ й ЛЕВОЙ НОГЙ В КОЛЕНЕ С ВЫСТАВЛЕНІІЕМ ПРОТЙВОПОЛОЖНОЙ НОГй ВПЕРЕД, HA НОСОК, ПОПЕРЕМЕННО—згінаньне правае й левае нагі у калене з выстаўленьнем другое нагі ўперад, на насок, напераменку.

СМйРНО—зважай.

СПРАВА (слева) НА ДЕВЯТЬ, ШЕСТЬ, ТРІІ, НА„ МЕСТЕ — РАСЧЙТАЙСЬ— снрава (злева) на дзевяць.шэсьць, тры, на месцы — разлічыся.

CO СГЙБАНЙЕМ ЛЕВОЙ НОГІІ В КОЛЕНЕДРАВУЮ НОГУ НАЗАД НА НОСОК, РУКЙ К ПЛЕЧАМ—СТАВЬ —са згі-

наньнсм левае нагі ў калене, правую нагу назад на насок, рукі да плеч—стаў.

СОЕДЙНЙТЬ ОГОНЬ К 0 ОРУДЙЮ (взводу) в 0—00 — злучыць агонь да 0 гарматы (разьдзелу) у 0—00.

СОКРАІДЕННОЙ РЫСЬЮ — МАРШ — зьменьшанай рысьсю— маріп.

СОМКНЙСЬ—злучыся.

СОМКНУТЬ КОЛОНІІУ— злучыць калюмну.

СОСТАВЬ—састаў.

С ПЕРЕНОСОМ КОЛЙ— з пераносам калі.

С ПЕРЕВОДОМ КОЛй— з пераводам калі.

СПРАВА ПО ОДНОМУ, НА 0 ЛОШАДЕЙ, АЛЛЮР—МАРШ—справа па адным, на 0 коняй, алюр—марш.

СПРАВА (слева) ПО ОДНОМУ НА 0 ЛОШАДЕЙ ПРОТЙВ СВОЙХ МЕСТ.-АЛЛЮРМАРШ — справа (зьлева) па адным на 0 коняй, проціў сваіх месц, алюр— марш.

СТАВЬ—стаў.

СТАНОВЙСЬ—станавіся.

249

СТАРЫЙ ЧАСОВОЙ С ІІОСТА—стары вартавы„з варты.

СТОЙ— стой.

СТОЙ.ВЫНЬ ПАТРОН—стой. Вым патрон.

СТОЙ. ПО КОЛЬЦУ НА ЗАД (вперед)—стой. Па колцы назад (уперад).

СТОЙ. ПО ТАКОЙ TO ЦЕЛЙ—стой. Па такойта цэлі.

СТОЙ. ПРЕЖНЯЯУСТАНОВКА — стой. Ранейшая устаноўка.

СТОЙ.РАВНЯЙСЬ—стой. Раўнуйся.

СТОЙ. С ПЕРЕДКОВ НАЛЕВО (направо) МАРШ —стой. 3 перадкоў налева (направа) марш.

СТОЙ. С ПЕРЕДКОВ ПРЯМО—МАРШ—стой 3 перадкоў проста — марш.

СТОй. ЦЕЛЬ 00. ВйЛКА 00-00—стой. цэль 00. Вілкі 00 00

СТОЛЬКО-ТО СЕКУНД (мннут) ВЫСТРЕЛ — ОГОНЬ—праз столькіта еэкунд (мінут)стрэл —агонь.

СТРЕЛЯВШЕМУ ОРУДНЮ(взводу)—гармаце (разьдзелу) якая страляла—(яў).

СТРОЙ ВЗВОДЫ—строй разьдзелы.

СТРОЙ ФРОНТ — строй фронт.

СТРОЙСЯ ВЛЕВО (вправо) — стройся улева (ўправа).

ТАКОЙ-ТО ВЗВОД (орудне) ПРОПУСКАЕТСЯ —такі-та разьдзел (гармата) не страляе.

ТАКОЙ-ТО НОМЕР В CE­PE ДЙНУ МАНЕЖА— АЛЛЮР—М АРШ — TaKi-Ta нумар на сярэдзіну маняжа — алюр — марш.

ТОВАРЙІЦЙ КОМАНДЙРЫ—таварышы камандзіры.

ТОВАРЙІДЙ КОМАНДЙРЫ ПО МЕСТАМ—таварышы камандзіры на месцы.

ТОВАРЙІЦЙ КОМАНДЙРЫ (рот п т. д.) КО МНЕ — таварышы камандзіры (рот і г. д.) да ыяне.

ТОЛЧОК—штуршок.

ТРУБАЧЙ ПО МЕСТАМ

—трубачы на месцы.

УБАВЬ—зьменьш.

УІІОР СПЕРЕДЙ й СОСКОК НАЗАД — упор сіпераду і саскок назад.

УРОВЕНЬ БОЛЫПЕ (меньшс) 00 — ровень больш (меньш) 00.

УЧЕБНОЙ (строевой) РЫСЬЮ — вучэбнай (страявой) рысьсю.

ХНМНЧЕСКйМ — хэмічным.

ІПАГ ВПЕРЕД, ШАГ НАЗАД—крок наперад, крок назад.

ШАГОМ, РЫСЫО, ГАЛОТЮМ, ПОЛЕВЫМ ГАЛОПОМ, КАРЬЕРОМ— МАРШ—піагам, рысьсю, галопам, палявым галопам, наўскач — марш.

ШАШКА К БОЮ-шабля да бою.

ШАШКА В НОЖНЫ — шабля ў похву.

ШНРЕ ШАГ — шырэй шаг.

ШРАПНЕЛЫО, IIO ТАКОЙ-ТО ЦЕЛН—шрапнэльлю, по такой-та цэлі.

ЗАРЯД — 0. УГЛОМЕР 00-00. УРОВЕІІЬ 00-00 ПРПЦЕЛ 00. ТРУБКА оо (удар, картечь) — набой 0. Вугламер 00-00. Ровень 00-00.

Прыцэльнік 00. Трубка 00 (удар, карцеч).

ЭСКАДРОН НАІІРАВЛЕІШЕ ПО 0 ВЗВОДУ — »скадрон — кірунак па 0 разьд.зелу.

ЭСКАДРОН В ЛНШІЮ КОЛОНН—эскадрон у лінію колюмн.

ЭСКАДРОН — СТРОЙ ВЗВОДЫ — эскадрон — строй разьдзелы.

ЭСКАДРОН—ПО 0 ВЗВ0ДУ СТРОЙ ФРОНТ — эскадрон по 0 разьдзелу строй фронт.

ЭСКАДРОІІ К ПЕШЕМУ СТРОЮ ВПЕРЕД — эскадрон да пешага строю ўперад.

ЭСКАДРОН ПО ОТДЕЛЕНІІЯМ — эскадрон аддзяленьпямі.

ЭСКАДРОН ПОЛ-ОВОРОТА ІІАПРАВО--АЛЛЮР—МАРІІІ — эекадрон поўзварота направа—алюр—марш.

ЯІЦІІК (орудня) ВЛЕВО (вправо, вперед) — МАРШ -скрынка (гарматы) ўлева (ўправа, ўперад)—марш.

WHITE-RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES THE INSTITUTE OF LINGUISTICS

THE TECHNICAL TERMINOLOGY

FIRST ISSUE

MINSK—1932

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК

ІНСТЫТУТ МОВАЗНАЎСТВА

ТЭХНІЧНАЯ ТЭРМІНАЛЁГІЯ

ВЫПУСК ПЕРШЫ

МЕНСК— 1932

ПРАДМОВА

Аб'яднаны сакавіЦкі пленум ЦК і ЦКК КП(б)Б (1932 г.) у пастанове па пытаньню культурнага будаўніцтва даў дырэктыву „паскорыць выданьне Беларускай тэхнічнай тэрміналёгіі"... У выкананьне гэтай пастановы Інстытут Мовазнаўства выпушчае пачатковы слоўнік Твхнічнае тэрміналёг)і, які ахапляе сабою паравыя катлы, паравыя поршневыя машыны, паравыя турбіны і рухавікі ўнуіпранога згараньня.

Пры складаньні тэрміналёгічнага слоўніка для гэтага разьдзелу тэхнікі мелася на ўвазе даць суцэльную сыстэму работы паравых і газавых рухавікоў і ўсе тыя гідраўлічныя і электрычныя рухавікі і прылады, якія служаць або дапаможнымі мэханізмамі, а0о маюць блізкае прыстасаваньне пры пабудове ці рамонце1 машын.

Дзеля большае паўнаты і зручнасьці пры карыстаньні ў гэты выпуск Тэхнічнае тэрміналёгіі ўнесена наступнае:

. 1. Будаўнічыя матар'ялы.

 1. Дэталі машын.
 2. Будаваньне, рамонт машын.
 3. Кіраваньне машынамі і дагляд іх.
 4. Віды паліва і мазіва.
 5. Мэханічныя, фізычныя, хэмічныя і рабочыя процэсы.
 6. Струмантарыя.

Тэхніка—шырокая і разнастойная галіна, і, каб яе ахапіць у адным' выпуску, для гэтага трэба многа часу і людзей. Між тым соцыялістычнае будаўніцтва, індустрыялізацыя краіны, існаваньне значнай колькасьці ніжэйшых і вышэйшых тэхнічных навучальны« устаноў, выданьне значнай колькасьці перакладной і арыгінальнай тэхнічнай літаратуры на беларускай мове вымушае выпусьцінь хутчэй гэты, хоць і няпоўны, слоўнік тэхнічнае тэрміналёгіі.

Распачынаючы першую спробу ў апрацоўцы Тэхнічнае тэрміналёгН, Ін-т мовазнаўства можа сказаць, што ён не ўсьцярогся недакладнасьцяў у перадачы некаторых беларускіх тэрмінаў на адпаведныя расійскія назвы.'

Але з цягям часу далейшай работай Ін-т Мовазнаўства пры дапамозе рабочых і тэхнічнага персаналу з фабрык і заводаў БССР, а таксама пралетарскага студэнцтва і шырокіх колаў савецкай грамадзкасьці, гэтую працу будзе ўдасканальваць і выпраўляць, тым больш, што за паасобнымі выпускамі тэрміналёгіі з розных адгаліненьняў тэхнікі будзе выданы агульны тэхнічны слоўнік.

Вялікую дапамогу ў апрацоўцы гэтага выпуску ўжо зрабілі рабочыя і тэхнічны пэрсанал прадпрыемстваў БССР, надаслаўшы адказы на нашую анкету. Трэба спадзявацца, што і ў далейшай тэрміналёгічнай рабоце мы сустрэнем належнае падтрыманьне ў зьбіраньні і надсыланьні тэрміналёгічнага матар'ялу з галіны тэхнікі.

Слоўнік тэхнічнае тэрміналёгіі ўкладзены навуковым працаўніком Ін-ту Мовазнаўства А. Гурло.

Канчатковая рэдакцыя зроблена ПБузуком, Я. Мацюкевічам і П. Юргілевічам.

Інстытут мовазнаўства.

№№

Рускі тэкст

Сгар.

Надрукавана

Т р э б a

34.

а. пнтатель

3

а. пажыўшк

а. жыв/льнік

83.1

Амбушура

5

амбуійура, цыбук

амб_ушура

146. J

б. станііна

бі

б-ы стаян

б. стан/на

183.

1

Башмак (ползуна)

71

ступняк, башмак

башмяк

283.

Боровок

10

лежачак

лежачок

2Й7.

Борт (трубы)

10

борт, рубец

борт

337.

в. бьет

11

в. дрыгае

в. б'г

434.

в. станнна

13

в-ы стаян

в-ая стан/на

450.

в. домкрат

14

в. дамкрлт,

в. дамкрат

828.

вторнчная обмотка

23

в. падымач дручлчная абмотка

другачная абмотка

1092.

г. домкрат

29

г. дамкрат,

г. дамкрлт

1453.

д. пнтанне

39

г. падымач

д. пажыўленьне

д. жыўленьне

1477.

домкрат

39

дамкрдт, падымач.

дамкрдт

1583.

жнвотное масло

42

жыв?льны тлушч

жыв£лыіае масла

1841.

Затвор (карбю-

48

закрутка, зясаўка

затвор

2115.

ратора)

Каорнческая

55

— —

Калорнческая

2219.

машнна

Кернер, керно

57

кернэр, значнік

машнна к^рнэр

2545.

Край (днска)

65

Р>б

край'

2285.

Крпвошнпно-ша-

1 66

крывашыйна-ша-

крывашыпна-ша-

3212.

тунный механнзм н. бяшмак

82

тунны мэханізм н. ступняк,

Tj'HHN мэхашзм н. башмак

3598.

однпкратнае

92

н. башмак

1

однократное

3647.

сжатне

о-ый башмак

93

а. стулняк.

сжатне

а. башмак

4210.

ПОВТОрНЫІІ ОПЫТ

1О€

а. башмлк.

паўторны досьлед.

паўторны вопыт

4467.

П-ЫІІ опыт

112

п-ая спроба

п-ы досьлед, п-ая спроба

р. дамкрдт,

п-ы вопыт

4932.

р. домкрат

124

р. дамкрдт

5023.

регулнруемый

121

р. падымач рэгуліўны ступняк,

рэгул^ўны башмак

5123

башмак

р. домкрат

12!

р-ы башмак

в. д., в. падымач

в. дамкрлт

№№ .

Рускі тэкст

Стар. I

Надрукавана

Т р э б a

 

5191.

свеча (Боша)

130

Іскрлчка

сьвячл (Боша)

 

5322.

скошенная станнна

133

скошаны стаян

скошаная сташна

 

5343.

сланец

134

лупняк

сланец

 

5344.

сланцовое масло

134

лупняковая аліва

сланцовая аліва

 

5345.

с-ый уголь

134

л-ы в^галь

с-ы вугаль

 

5361.

Слюда

134

сьлюдд, лушчак

сьлюда

 

6541.

Станнна

138

стаян

сташна

 

5782.

Т-образная станнна

144

Т-падобны стаян

1

Т-падобная стан/на

 

5850.

тоіцнй каменный

146

посны каменны

Тошчы каменны

 

 

уголь

149

в_угаль

вугаль

 

5981.

удельная мотность

спэцыф/чная магутнасыіь

удзельная магу/тнасыіь

 

5982.

■ »

 

 

У-

 

5983.

V           •

 

 

У-

 

5984.

 

 

 

У-

 

5985.

■ ■

 

 

У-

 

5986.

■ »

 

 

У-

 

5987.

V          ■

 

» •

У-

 

5988.

II           0

156

в              »

У-

 

6102.

центробежная помпа

адцэнтравая помпа

адцэнтрабгжная п0мпа

 

6201.

• ■

 

• ■

адцэнтрабежная

 

6202.

о              П

 

 

 

6203.

■              М

 

 

 

6204.

в              в

 

я              ■

 

6205.

м             •

 

" »

II

 

6206.

 

 

 

 

 

6207.

 

 

[

» "

 

6208.

 

і

• >

 

 

6209.

 

 

 

 

6212.

і центростремнтель-

І       ная скла

155

дацэнтравая сіла

дацэнтрабежная сіла.

 

6385.

ш. станіна

159

ш-ы стаян

ш-ая сташна

 

6747.

I этажная колосннковая решетка

162

павярховая каласьніковая рашотка

этажная каласьніковая рашотка

 

6478.

 

 

 

этджны. ..

 

6479.

» •

1

 

 

 

 

подшнпннк

 

падшыпнік,

падшыпнік

 

 

!

 

падвдлак

чытаць усюды

 

               

У канцы слоўніка зьмешчаны дадатак векаторых тэрмінаў.

 1. Абсолютная влажность
 2. а. моіцность
 3. а. пронзводнтельность
 4. а. работа

5’   а. екорость

 1. а. температура
 2. а. теплотворная способность
 3. а-ое давленне
 4. а. двнженне
 5. а. содержанне золы

Н. а. удлнненне

 1. Абсорбцнонная жндкость
 2. а-ый аппарат
 3. а. прнбор
 4. а. сосуд
 5. а. эконометр
 6. Аванкамера
 7. Аванкамерный двнгатель
 8. Аварня (котла)
 9. Авнацнонный двнгатель
 10. а. мотор
 11. Автогенная горелка
 12. а. сварка
 13. Автол
 14. Автоматнческая заслонка
 15. а. масленка
 16. а. регулнровка
 17. а. смазка
 18. а-не весы
 19. а-нй выключатель
 20. а. затвор
 21. а. карбюратор
 22. а. клапан
 23. а. пнтатель

абсалйтная вільгбтнасьць

а. магўтнасьць

а. прадукцыйнасьць

а. раббта

а. скбрасьць

а. тэмпэратўра

а. цеплатвбрная здбльнасьць

а-ы ціск

а. рух

а-ая кблкасьць попелу а-ае падаўжэньне абсарбцьійная вйдкасьць а-ы апарйт а. прыбор

а-ая судзіна, пасўдзіна а-ы эканбмэтр аванкамэра

аванкамэрны рухавік аварыя

авіацыйны рухавік

а. матор

аўтагённая гарэлка

а-ая звйрка аўтол

аўтаматычная зісланка

а. алівйрка, а. масьлйрка

а. рэгулёўка

а. змйзка а-ыя вагі а-ы выключальнік а-ая закрутка, а. 3äcayxa а-ы карбурйтар а. клйпан а. пажьіўнік

 1. а. прнбор—уменшнтель давлення
 2. а. регулятор
 3. а. тормоз
 4. Авто.матнческн прнсасываюіцнй ннжектор
 5. Автоматйческое подсасыванне
 6. а. прнсасыванне
 7. а. расцепленне
 8. а. регулнрованне
 9. Автомобнльный двнгатель
 10. а. мотор
 11. Аггрегат (машйн)
 12. Аднабата
 13. Аднабатнческая крнвая
 14. а-нй коэффнцнент полезного действня
 15. а. тепловой напор
 16. а-ое нзмененне состояння газа
 17. а. паденне тепла
 18. а. расшнренне
 19. а. сжатне
 20. Адос-прнбор
 21. Азбест
 22. Азбестнт
 23. Азбестовая вата
 24. а. набнвка
 25. а. плетенка
 26. а. прокладка
 27. а-ое кольцо
 28. а-ый жгут
 29. а. картон
 30. а. ліст
 31. а. шнур
 32. Аккумулятор
 33. Аккумуляторная батарея
 34. а. пластннка
 35. Аккумуляцня
 36. Акселератор
 37. Актнвнрованный уголь
 38. Актнвная захватка
 39. а. зацепка
 40. а. турбнна

а. прыббр—памяншальнік ціску

а. рэгулятар

а. тбрмаз

аўтаматычна прысбсваючы інжэктар

аўтаматычнае падсосваньне

а. прысбсвяньне

а. расчаплёньне

а. рэгуляваньне аўтамабільны рухавік а. матбр агрэгат адыябата

адыябатычная крывая

а-ы каэфіцыёнт карыснага дзёяньня, а. к. дзёйства

а. цеплавы напор

а-ае зьмянёньне ў стане газу

а-ы спад цяпла, а-е падзёньне ц.

а-ае расшырйньне а-ы сьціск

Адос-прыббр азбэст азбэстыт азбэставая вата а. набіўка а. пляцёнка а. пракладка а-ае кальцб а-ы жгут а. кардбн а. ліст а. шнур акумулйтар акумулйтарная батарэя а. пласьцінка акумуляцмя аксэлерйтар актывавйны вўгаль актьіўная захвйтка а. зачапка а. турбіна

 1. а-ое действне
 2. а. колесо
 3. Актнвно-реактнвная турбнна
 4. Аллюмннневые частн
 5. а-ый сплав
 6. Аллюмнннй
 7. Альбомный чертеж
 8. Альтернатор
 9. Амбушюра
 10. Амернканская топка
 11. а-нй кероснн
 12. а-нй котел
 13. а-ое сверло
 14. Амметр
 15. Аммначный раствор
 16. а-ая вода
 17. Амортнзатор
 18. Амортнзацня
 19. Ампер
 20. Амперметр
 21. Амплнтуда колебаннй
 22. Аналнзатор (для дыма)
 23. Англнйская кладка
 24. а-нй гаечный ключ
 25. а. кнрпнч
 26. а. котел
 27. Анемометр
 28. Анкер
 29. Анкерная плнта
 30. а. труба
 31. а-ое закрепленне
 32. а-ые балкн
 33. а-ый болт
 34. Антнфрнкцнонная прокладка
 35. Антраценовое масло
 36. Антраодт
 37. Антрацнтовндный уголь
 38. Аншлажный угольннк
 39. А-образная станнна
 40. Аппарат
 41. Ареометр

а-ае дзёяньне, а. дзёйства а. кбла актьіўна-рэактыўная турбіна

алюміневыя часьці а-ы сплаў, а-ы сплйвак алюміні, алюмінь альббмны чарцёж альтэрнатар амбушўра, цыбўк амэрыканская тбпка, а-і карасін, а-я газа а-і кацёл

а. сьвёрдзел аммэтр аманіячны раствбр а-ая вадё амартызётар амартызёцыя ампэр ампэрм^тр амплітўда вагёньняў аналізатар ангёльская клёдка, а. му-

рбўка

а-і гёечны ключ

а-ая ц$гда а-і кацёл анэмбмэтр анкер 4нкерная пліта а. труба

а. замацбўка, а-ае замацаваньне

а-ыя бёлькі, а. бэлькі а-ы бблт

антыфрыкцыйная праклАдка

антрацэнавая аліва антрацыт антрацытападббны вўгаль аншлйжны вугольнік, а. ву* глав'ік

А-падббны стайн апарёт арэбмэтр

 1. Арматура (котла)
 2. Аспнратор
 3. Астатнческая точка .19. а-нй регулятор
 4. Асфальтовая залнвка
 5. а. нзоляцня
 6. а-ый лак
 7. Ат.мосфера (технйческая)
 8. Атмосферная лнння
 9. а. паровая машнна
 10. а-ое влнянне
 11. а. давленне
 12. а-ые условня
 13. а-ый воздух
 14. а. дввгатель
 15. а. кнслород
 16. а. клапан
 17. Атомная теплота
 18. а-ый вес
 19. Аутнн
 20. Ацетнлен
 21. Ацетнленовая сварка
 22. а-ый генератор
 23. Аэротермометр

арматўра асьпіратар астатычны пункт а. рэгулйтар асфёльтавая заліўка а. ізалйцыя

а-ы лак атмасфэра

атмасфэрная лінія а. паравйя машына а-ы ўплыў а. ціск а-ыя ўмовы а-ае павётра а-ы рухавік а. кісларбд а-ы клйпан ётамная цяплынй а. вага

аутын ацэтылён ацэтылёнавая зварка а-ы генэратар аэратэрмбмэтр

 1. Баббнт (белый металл)
 2. Баббнтовая залнвка
 3. б-ый подшнпннк
 4. б. сплав
 5. Бабка (токарного станка)
 6. Байонетная рама
 7. б. станнна
 8. Бак (для топлйва)
 9. Бакаут
 10. Бакаутовый подшнпннк
 11. Баланс (теплотой)
 12. Баланснр
 13. Баланснрная балка
 14. б. паровая машлна
 15. б. рессора
 16. б-ый насос
 17. Баланслровка машлн

бабіт

бабітавая заліўка

б-ы падшыпнік, а. падвёлак

б. сплаў, б. сплйвак бабка байянэтная рама б-ы стайн бак бакёут

бакёўтавы падшыпнік, б. падвалак

балйнс

балянсыр

балянсырная бёлька, б. б^лька

б. паравйя машына

б. рысбра

б. помпа

балянсаваньне машйн

 1. Балка (колоснйковая)
 2. Балласт
 3. Балластная цнстерна
 4. б-ый насос
 5. Баллон
 6. Балочная связь
 7. б-ое железо
 8. БаНдаж
 9. Бандажное скрепленне
 10. Баненье
 11. Баннть
 12. Банка (засасываюіцая)
 13. Банннк
 14. Барабан (йнднкатора)
 15. Барабанный водомер
 16. б. промыватель
 17. Барашек (гайка)
 18. Барботажная смазка
 19. б-ый карбюратор
 20. Боровнчскнй кнрпнч
 21. Барометр
 22. Бас.сейн
 23. Бассейный конденсатор
 24. Батарейный котел
 25. Батарея (аккумуляторная)
 26. Башенное охлажденне
 27. Башмак (ползуна)
 28. Башня (водонапорная)
 29. Бедная смесь
 30. б-ый газ
 31. Безвоздушная ннжекцня
 32. б-ое пространство
 33. Безвреднре пространство
 34. б-ый газ
 35. Бездействне машнны
 36. Бездымная топка
 37. б-ое горенне
 38. Безопасная рукоятка
 39. б-ое действне
 40. б. напряженне
 41. Безопасность действня

балька, бэлька балйст

балястная цыстэрна б. помт балён

балечная зьвязь, бэлечная з.

б-ае жалёза, бэлечнае ж. бандаж

бандажная змацбўка банёньне баніць банька бёньнік

6apa6äH

барабанны вадамёр б. прамывальнік гййка-крылатка барбатажная змазка б-ы карбуратар баравіцкая цэгла барбмэтр басэйн

басэйны кандэнсатар батарэйны кацёл батар^я

вёжавае axaлaджäньнe ступнйк, башмйк вёжа

бёдная сўмесь б-ы газ беспавётраная інжэкцыя б. прастора няшкбдная прастбра

н-ы газ

бязьдзёяньне машыны, бязьдзёйства м.

бяздымная тбпка б-ае гарэньне неапасьлівая рукайтка н-ае дзёяньне, н. дзёйства н. напрўжаньне неапйсьлівасьць дзёяньня, н. дзёйства

 1. Безупречное нспытанне
 2. Белнла
 3. Белое каленне
 4. б-ый металл
 5. б. сплав
 6. б. чугун
 7. Бензнн
 8. Бензнновая лампа
 9. Бензяновпускаюіцая трубка
 10. Бензнновые пары
 11. б-й бак
 12. б. двіігатель
 13. б. нспарнтель
 14. б. карбюратор
 15. б. насос
 16. Бензннопровод
 17. Бензол
 18. Бескомпрессорный двнгатель
 19. Бесконечная длнна
 20. б. цепь
 21. б-ый вннт
 22. б. ремень
 23. Бесперебойная работа
 24. Бесполезная плоіцадь
 25. б. часть хода
 26. Беспрерывное двнже' нне
 27. б-ый процесс
 28. Бессемеровская воздуходувка
 29. б-ое лнтое железо
 30. Бесшумная форсунка
 31. б-ый ход
 32. Бетон
 33. Бетонный слой
 34. б. фундамент
 35. Бнло (промывателя)
 36. Бннарная паровая машнна
 37. б. паровая турбнна
 38. Бнтумннозное топлнво
 39. б-ый уголь „

бездакорнае выпрабаваньне

бёліва

бёлы распал, б. напал б. мэтал

б. сплаў, б. сплавак

б. чыгўн бэнзын бэнзынавая лймпа бэнзынаўпускаючая трўбка

бэнзынавая пара б-ы бак б. рухавік б. выпарнік б. карбуратар б-ая пбмпа бэнзынаправбд бэнзбль

бескампрэсарны рухавік

бяскбнцая даўжынй б-ы ланцўг б. вінт, б. шрўб б. рамёнь, б. пас бесьпераббйная раббта бескарысная плбшча б. чйстка хбду бязупйнны рух

б. працйс бэсэмэраўская паветрагбнка

б-ае літбе жалёза бясшўмная фарсўнка б-ы ход бэтбн бэтбнны слой б. фундамант біла

бінарная паравая машына

б. паравая турбіна бітумінбзны апйл, б-ае па-

ліва б. вўгаль

 1. Благопрнятные условня
 2. Блестяіцнй каменный уголь
 3. Блок
 4. Блок-мотор
 5. Бобнна
 6. Богатая смесь
 7. б-ый газ
 8. Богемскяй бурый уголь
 9. Богхет
 10. Богхетскнй уголь
 11. Боёк
 12. Боковая балка
 13. б. закранна
 14. б. колосннковая ре-

шетка

 1. б. планка
 2. б. стенка
 3. б. часть
 4. Боковнна
 5. Боковое
 6. б. качанне
 7. б. направленне
 8. б. расположенне
 9. б-ой газоотвод
 10. б. дымоход
 11. б. люк
 12. б. прнлнв (колоснйка)
 13. б. эксцэнтрнк
 14. Болванка (сталй)
 15. Болотный бурый уголь
 16. б. торф
 17. Болт
 18. Болтовая головка
 19. б-ое железо
 20. б. скрепленне (место)
 21. б. соеднненне (ліесто)
 22. б. стягнванне (место)
 23. Болтовой ключ
 24. Болторезный станок
 25. Большая мошность
 26. б. нагрузка
 27. б. скорость
 28. б-ой днаметр
 29. б. ремонт
 30. б. угол наклона

спрыйльныя ўмбвы бліскўчы камённы вўгаль, блішчасты к. в.

блёк блёк-матбр бабіна, шпўлька багатая сўмесь б-ы газ багёмскі бўры вўгаль багхэт

багхэцкі вўгаль баёк

бакавая б4лька, б. бэлька б. закраіна

б-ая каласьнікбвая рашбтка

планка б. сьцёнка б. часьць бакавіна, узббчына бакавы ціск б-ое калыхйньне, б. хістаньне б-ы кірўнак

б-ое разьмяшч^ньне б-ы газаадвбд б. дымахбд б. люк

б. прылівак

б. эксц$нтрык балвёнка балбтны бўры вўгаль б. торф болт

бблтавая галбўка, б. плёшка б-ае жалёза б-ая змацбўка б-ае злучэньне б. сьцяжвб бблтавы ключ балтарэзны станбк вялікая магўтнасьць в. нагрўзка в. скбрасьць в-і дыймэтр в. рамбнт в. вўгал нахілу

 1. Борн
 2. Боров (топочкый)
 3. Боровок
 4. Бородок
 5. Бороздка
 6. Бороздчатый блок
 7. Борт (трубы.)
 8. Бочкообразная втулка
 9. Брандспойт
 10. Брашпнль (пароаой)
 11. Брезент
 12. Брнкет
 13. Брнкетный пресс
 14. Брлтанская еднннца тепла
 15. б. калорля
 16. Бронзовая отллвка
 17. б-ое нажлмное кольцо
 18. Бронлрованный бак
 19. Брус (лаза)
 20. Брусок (стержень)
 21. Брусковая кулнса
 22. б-ое железо
 23. Брызгалка
 24. Бугель
 25. Букса
 26. Бумага лндлкаторная
 27. Бумагодержатель
 28. Бумажная прокладка
 29. Бурленле (воды)
 30. Бурное образованле пара
 31. Буроугольная смола
 32. б-ый брлкет
 33. б. кокс
 34. Бурт
 35. Буртлк
 36. Буртованле
 37. Бурый уголь
 38. Буфер (паровой.)
 39. Быстрое врашенле
 40. б. закрытне
 41. б. лспаренле

322/ 6. охлажденле

 1. б. паденле температуры
 2. б. парообразованне
 3. б. сгоранле

борн

ляжак

лежачак

друшлйк, праббйнік жалабок, раўчўк жалобчасты блёк борт, рубёц бочкападобная ўтўлка брандспбйт брйшпіль брызэнт брыкёт

брыкётны прэс брытанская адзінка цяпла

б. калёрыя

брбнзавы адлітак б-ае націскнбе кальцб браняваны бак брус

брусбк

брускбвая куліса б-ае жалёза пырскаўка

бўгель бўкса

папёра індыкатарная папёратрымальнік папярбвая праклйдка бурлёньне

бўрнае ўтварйньне пары буравўгальная смала б-ы брыкёт б. кокс бурт бўрцік буртаваньне бўры вўгаль бўфэр

быстрае вярчйньне

б. закрыцьцё

б. выпарйньне

б. ахаладжйньне

б-ы спад тэмпэратўры б-ае пйраўтварйньне б. згараньне

 1. б. смешенне (горючйх гозов)
 2. Быстроменяюшнйся расход пара
 3. Быстрооборотный двлгатель
 4. Быстроходная паровая машнна
 5. б-ый генератор
 6. б. двлгатель
 7. Быстрый выпуск пара

в.

 1. Вакуум
 2. Вакууметр
 3. Вакуумоповыслгель
 4. Вал
 5. в. б'ет
 6. Валец
 7. Валнк
 8. Валоповоротный прлвод
 9. Вальволлновое масло
 10. Вальцованле (трубок)
 11. Вальцованная труба
 12. Вальцовка (предмет)
 13. Ванадлева сталь
 14. Ватерллнля
 15. Ватерпас
 16. Ватный фнльтр
 17. Ватт
 18. Ваттметр
 19. Вбрызгяванне (воды)
 20. Ввернуть, ввертывать
 21. Ввертыш
 22. Ввлнтнть, ввлнчлвать
 23. Ввннчнванле
 24. Вглб
 25. Вглбанле
 26. Вгонять, вогнать (клйн)
 27. Вдавлть, вдавллвать
 28. Вдавленле (результат)
 29. Вдавленная жаровая

труба

 1. Вдавллванне (труб)

б. зьмяшэньне

быстразьмёнлівы расход пёры

быстраабаротны рухавік

быстрахбдная паравая машына

б-ы генэратар

б. рухавік

бьістры выпуск пары

вёкуум

вакуумэтр вёкуумапавышальнік вал

в. дрыгае валец вёлік вёлапаваротны прывбд варвбль

вальцаваньне вальцаваная трубй вальцбўка ванадыева сталь ватэрлінія

ватэрпас, грунтвага ватны фільтр

ват

ватмэтр

упырскваньне, убрызгваньне укруціць, укрўчваць укрўтка

увінціць, увінчваць, ушруба вйць, ушруббўваць

увінчваньне, ушруббўваньве угіб, угін угібёньне, угінаньне заганйпь, загнйць уціснуць, уціскйць уцісьнёньне уціснутая жаравая труба

уціскйньне

 1. Вделать, вделывать
 2. Вделка
 3. Вдуванне (воздуха)
 4. Вдувать, вдуть
 5. Ведомая точка
 6. в-ое колесо
 7. в-ый вал
 8. в. маятннк
 9. в. рычаг
 10. в. шкнв
 11. Ведуідее колесо
 12. в-нй вал
 13. в. рычаг
 14. в. шкнв
 15. Веерообразное расположенне (цйлйндров)
 16. в-ый мотор
 17. Велнчнна (зазора)
 18. Венец (лопаток)
 19. Вентнль (клапан)
 20. Вентнлятор
 21. Вентнляторная граднрня
 22. в. установка
 23. в-ый клапан
 24. в. кран
 25. в. ремень
 26. Вентйляцнонная потеря
 27. в-ое сопротнвленне
 28. Вентнляцня
 29. Веревочный тормоз
 30. Верстак
 31. Вертнкальная жаровая труба
 32. в. задвнжка
 33. в. паровая машнна
 34. в. рессора
 35. в. турбнна
 36. в-ое направленне
 37. в. положенне
 38. Вертнкально отлнтый цнлнндр
 39. в. расположенный цнлнндр

4       02. Вертякальный вал

 1. в. воздушный насос

уштукаваць, уштукбўваць уштукбўка

удзіманьне, удуваньне удзімаць, удзьмўць, удуваць, удўць

вадзімы пункт в-ае кбла

в-ы вал в. мйятнік

в. вагар в. шкіў вядўчае кола в-ы вал

в. ваг4р

в. шкіў

вёерападобнае разьмяшчйньне

вёерападобны матор велічыня

вянёц, вянок вэнтыль

вэнтылйтар

вэнтылятарная градырня в. устанбўка

в-ы клйпан

в. крант

в. рамёнь, в. пас вэнтыляцыйная страта в-ае супраціўлёньне вэнтыляцыя вярбвачны тбрмаз вярстйт, варштат вэртыкальная жаравая труба

в. зйсаўка

в. паравая ыашына

в. рысбра

в. турбіна в-ы кірўнак в-ае палажэньне вэртыкальна адліты цыліндр

в. прыладжаны цыліндр

вэртыкальны вал в. павётраны насбс

 1. в. двнгатель
 2. в. дымаход
 3. в. клапан
 4. в. котел
 5. в. цнлнндр
 6. Вертушка (для йзмеренйя воды)
 7. Верхнее дутье
 8. Верхнеснлезскнй каменный уголь
 9. Верхннй барабан (котла)
 10. в. вкладыш (подшйпнйка)
 11. в-яя мертвая точка

4і5.  Вес (тепловой)

 1. Весовой регулятор
 2. Весы (газовые)
 3. Ветвь (трубопроводная)
 4. Вешество (горючее)
 5. Взанмное воздействне
 6. в. перемеіценне
 7. 'Вздрагнванне (котла)
 8. Взрыв (горючего)
 9. Взрыванне
 10. Взрывная волна
 11. Вэрывчатая смесь
 12. Внбратор
 13. Внбрацня
 14. Внд нзлома
 15. Вндонзмененная топка (Тенбрйка)
 16. Внлка (рычага)
 17. Внлкообразная головка (шатуна)
 18. в. рама
 19. в. станлна
 20. в-ый крейцкопф
 21. в. рычаг
 22. в. шатун
 23. Внльчатый шатун
 24. Вннт (зажймной)
 25. в.-барашек

в. рухавік

в. дымахбд в. клйпан в. кацёл в. цыліндр круцёлка

вёрхняе дзьмуцьцё, в. дуцьцё вёрхнясілёскі камённы вўгаль.

вёрхні барабйн

в-яя ўкладка, в-і падвальнік

в. мёртвы пункт вага

вагавы рэгулятар вагі

ветка

матэрыя

узаёмнае ўзьдзёяньне, у. ўзьдзёйства

у. перамяшчэньне уздрыганьне узрьіў узрывйньне узрыўная хваля узрыўчастая сўмесь вібратар вібраныя від злбму відазьмёненая тбпка (Тэнбрыкава) вілкі вілкападббная галбўка в. рама в-ы стаян в. крэйцкбпф в. вагар в. шатўн вілчйсты шатўн вінт, шруб вінт-крылйтка, шруб-крылатка

 1. в. (гребной)
 2. Вннтнк
 3. Вннтовая нарезка
 4. в. резьба
 5. в. форсунка
 6. в-ое колесо
 7. в-ой водомер
 8. в. глухарь
 9. в. двнгатель
 10. в. домкрат
 11. в. зажнм
 12. в. калвбр
 13. в. ключ
 14. Вннто-моторная группа
 15. в.-м. установка
 16. Вннтообразная жаровая труба
 17. в-ый вал
 18. Вннторезный станок
 19. Внскознн
 20. Внсячая свободно банонетная рама
 21. в. с. часть котла
 22. Внсячнй маятннк
 23. Внтая двойная ннднкаторная пружнна
 24. Ввтернт
 25. Внток (обмоткй)
 26. Внхревое двнженне
 27. Внхреобразованне
 28. Вншнево-красное каленне
 29. Вкладыш (подйшпнйка)
 30. Вклепать
 31. Включатель
 32. Включенне (механйзма)
 33. Влажность
 34. Влажный в.оздух
 35. в. конденсатор
 36. в. пар
 37. в. холоднльннк
 38. Влнянне (атмосферное)
 39. Вмазать, вмазывать
 40. Вмазка (котла)
 41. Вместнмость (воды в котле)

вінт грабны вінцік, шруббк вінтавая нарэзка в. разьба в. фарсўнка в-ое кбла в-ы вадамёр в. глушэц в. рухавік в. дамкрёт, в. падымёч в. заціск в. калібр в. ключ

вінта-матбрная грўпа в.-м. ўстанбўка вінта-падббная жаравая труба

в-ы вал

вінтарззны станбк вісказын

сваббдна вісячая байон^тная рама

с. в. часьць катла вісячы маятнік вітёя падвбйная індыкатарная спружына

вітэрыт вітбк віхравы рух віхраўтварэньне вішнёва-чырвбны напйл, в.-ч.

распал

уклёдка, падвальнік укляпаць

уключйльнік уключэньне вільгбтнасьць вільгбтнае павётра в-ы кондэнсатар в-ая пара в-ы халадзільнік уплыў умазаць, умазваць умйзка умяшчйльнасьць

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

Внезапное повышенне

раптбўнае павышэньне тэмпэ-

температуры

ратўры

в. поннженне т.

р. паніжэньне т.

в. уменьшенне давлення

р. памяншЗньне ціску

в-ый расход пара

р-ы расход пары

Внешнее давленне пара

зьнёшні ціск пйры

в. лннейное опереженне

з-яе лінёйнае апярэджаньне

в. л. предваренне

з. л. упярэджаньне

в-нй внд механнзма

з-і выгляд мэханізму

в. днаметр

з. дыямэтр

в. дымоход

з. дымахбд

в. подшнпннк

з. падшыпнік, з. падвАлак

в-яя головка (шатуна)

з-яя галбўка

в. кннетнческая энергня

з. кінэтычная энэргія

в. кромка (золотнйка)

з і ўскраек, з. акраек

в. мертвая точка

з. мертвы пункт

в. нарезка

з-яя нарэзка

в. перекрыша

з. пярэкрыўка

в. поверхность нагрева

з. павёрхня нагр5ву

в. работа

з. раббта

в. температура

з. тэмпэратўра

в. теплота нспарення

з. цяплынй выпарэньня

в. т. парообразовання

з. ц. пйраўтварэньня

в. топка

з. тбпка

в. характернстяка мош-

з. характарыстыка магўтнасьці

ностн

 

в. чнстка

з. чыстка

Внутреннее давленне

унўтраны ціск

в. лянейное опереженне

у-ае лінёйнае апярэджаньне

в. напряженяе (в от-

у. напрўжаньне

лйвке)

 

в. тренне

у. трэньне

в-нй днаметр

у-ы дыямэтр

в. дымоход

у. дымаход

в. фланец

у. флянец

в-яя головка (шатуна)

у-ая галбўка

в. горловнна

у. гарлавіна

в. грань

у. грань

в. кннетнческая энергня

у. кінэтычная энЗргія

в. кромка

у-ы ускрйек, у. акраек

в. мертвая точка

у. мертвы пункт

• в. нарезка

у-ая нарэзка

в. перекрыша

у. пярэкрыўка

в. поверхность (наг-

у. павёрхвя

рева)

 

 1. в. теплота нспарення
 2. в. т. парообразова-

ння

 1. в. топка
 2. в. характернстнка моіц-

ностн

 1. в. чнстка
 2. в. энергня
 3. V-образный двнгатель
 4. W-образный двнгатель
 5. Вогнутая оттулмна
 6. в. труба
 7. Водогрейный котел
 8. Водомер
 9. Водомернтельное колесо
 10. Водомерное стекло
 11. Водонагревательный прнбор
 12. Водонапорная башня
 13. Водонепроннцаемость
 14. Водонепроняца’емые дверн
 15. в. отделення
 16. в. переборкн
 17. Водоотвод
 18. Водоотводчнк (конденс. горшок)
 19. Водоотделнтель
 20. Водоотделнтельный горшок
 21. Водоотлнвная паровая машнна
 22. в-ой кран
 23. в. эжектор
 24. Водоочястнтель
 25. Водоочнстнтельный бак
 26. в. бассейн
 27. Водоочніценне
 28. Водопод'емность
 29. Водоподогреватель
 30. Водопрнводная труба
 31. Водопровод •
 32. Водопроводная башня
 33. в. задвнжка
 34. Водопроннцаемость

у. цяплынй выпарэньня

у. ц. параўтварэньня у. тбпка

у. характарыстыка магўтнасьці

у. чыстка у. энэргія V-падббны рухавік W-падббны рухавік угнўтая адтўліна у. труба вадагр^йны кацёл вадамёр вадамёрчае кбла вадамёрнае шкло ваданагравальны прыббр

ваданапорная вёжа ваданепранікальнасьць ваданелранікАльныя дзьвёры

в. аддзялёньні в. пераббркі вадаадвбд вадаадвбднік

вадааддзёльнік вадааддзёльчы гаршчбк

вадаадліўная паравая машына

в-ьі крант в. эжэктар вадаачышчальнік вaдaaчышчäльны бак в. басэйн

вадаачышчэньне вадапад'ёмнасьць вадападагравальнік вадапрывбдная труба вадаправбд вадаправбдная вёжа в. зйсаўка вадапранікальнасьць

 1. Водопускной клапан
 2. Водораспределнтельная перегородка
 3. в. стенка

582.

583.

584.

585.

586.

587.

588.

589.

590.

591.

592.

593.

594.

595.

596.

597.

598.

599.

600.

601.

602.

603.

604.

 1. Водораспылнтель
 2. Водород
 3. Водослнв
 4. Водослнвной насос
 5. 68. Водопуск
 6. Водоспускной вентнль 570. в. клапан 571. в. кран
 7. Водоструйный насос
 8. Водотрубный котел

574: Водоуказатель

 1. Водоуказательная головка 576. в. стекляная трубка 577. в-ое стекло 578. в-ый прнбор 579. Водоуловнтель 580. Водяная вуаль

в. камера в. коробка в. рубашка в-ое зеркало в. охлажденне в. пространство в-ой бак

в. газ

в. калорнзатор в. калорнметр в. коллектор в. манометр , в. мешок в. насос в. пар в. снфон в. столб в. эквнвалент в. экономайзер в-ые пары Возбуднтель (тока) Возвратная заслонка

в. камера в-ое двнженне

вадапускны клйпан вадаразьмеркавальная перагародка

в. сьцёнка вадараспьільнік вадарбд вадазьліў вадазьліўная пймпа вадаспўск вадаспускны вэнтыль в. клйпан

в. крант вадаструмённая пбмпа вадатрўбны кацёл вадапаказальнік вадапаказальная галбўка в. шклянйя трўбка в-ае шкло в-ы прыббр вадаўлбўнік вадзяная вуёль, в-ы вэлюм в. KäMapa в. карббка в. рубйшка в-öe люстэрка в. ахаладжэньне в-ая прастбра в-ы бак в. газ в. калёрызйтар в. калёрймэтр в. калёктар в. манбмэтр в. мех в. пбмпа в-ая пара в-ы сыфбн в. слуп в. эквівалёнт в. эканамайзэр в-ая пара узбуджальнік зварбтная засланка з. камэра з-ы рух

 1. Тэхнічная тэрміналггія.
 2. Возвратно-поступательное двнженяе
 3. Возвратные окна
 4. в-ый дымоход
 5. в. клапан
 6. в. холоднльннк
 7. Возвышенный резервуар
 8. Воздух (сжатый)
 9. Воздуходувка
 10. Воздуходувная паровая машнна
 11. в-ый аппарат
 12. в. мех
 13. в. прнбор
 14. Воздухоотводный канал
 15. Воздухоочнстнтель
 16. Воздухоподводяіцнй канал
 17. Воздухопровод
 18. Воздухораспределнтель
 19. Воздухораспределятельный прнбор
 20. Воздушная заслонка
 21. в. камера
 22. в. магястраль
 23. в. передача
 24. ■’в. подушка
 25. в. проводка
 26. в. пульвернзацяя
 27. в. струя
 28. Воздушно-горючая смесь
 29. Воздушно-электрнческяй тормоз
 30. Воздушное охлажденне
 31. в. пространство
 32. Воздушно-топлнвная струя
 33. Воздушные язоляцяонные слоя
 34. Воздушный баллон
 35. в. буфер
 36. в. вянт
 37. в. газ
 38. в. горшок
 39. в. золотняк
 40. в. канал

зваротна-паступальны рух

зварбтныя вбкны з-ы дымахбд

з. кляпан

з. халадзільнік

узвйшайы рэзэрвуар павётра

паветрагбнка

паветрагбнная паравая машына

п-ы апарат п. мех п. прыббр павётраадводны канал павётраачышчальнік павётрападвбдзячы канал

павётраправбд павётраразьмеркавальнік павётраразьмеркавальны прыбор

павётраная засланка

п. кёмэра

п. магістрйль

п. перадача

п. падўшка п. правбдка п. пульвэрызйцыя п-ы струмёнь павётрана-гарўчая сўмесь павётрана-электрычны тбрмаз

павётранае ахаладжйньне п-*ая прастбра

павётрана-паліўны струмёнь

павётраныя ізоляцыйныя слаі

павётраны балён п. бўфэр п. вінт

п. газ

п. гаршчбк п. залатнік п. канйл

_

Тэхнічная тэрміналёгія                19

644.

645.

646.

647.

648.

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679.

580.

681.

682.

683.

684.

в. катаракт в. клапан в. коллектор в. колпак в. компрессор в. кран в. мешок в. насос в. поршень в. поток в. тормаз в. цнлнндр в. экономайзер

Возрастанне (скоростн) Возрастаюіцая скорость Войлок Войлочная обшнвка

в. прокладка

в. шайба

в-ое уплотненне

Волна (взрывная) Волннстая жаровая труба

в. пружнна

в. топка в-ое железо в-ый колосннк Волнообразный мзгнб

В. колосннк Волокннстое строенне в-ые шлакн в-ый бурый уголь Волосная трубка Вольт Вольтметр Вольфрамовая сталь Воронка (загрузочная) Воронкообразный нзлом Воротняк (горловйны) Вороток Воспламененне (смесй) Воспламеннтель

п. катаракт п. кляпан п. калёктар п. калпак іі. кампрэсар п. крант п. мех п. насбс п. пбршань п. патбк п. тбр.маз п. цыліндр п. эканамайзэр узрастаньне узрастаючая скбрасьць вбйлак, лймец вбйлачная абшыўка, лямцбвая аб., аблямцбўка вбйлачная праклйдка.

лямцбвая п.

в. iuäü6a, лямцбвая ш. в-ае ўшчыльнёньне, в. ўшчытнёньне, лямцбвае ў., л. ўшчытнёньне хвйля хвалістая жаравая труба

х. спружына х. тбпка х-ае жалёза х-ы каласьнік хваляпадббны згіб, х. згін х. каласыгік валакністая будбва в-ыя шлйкі в-ы бўры вўгаль валбсная трўбка вольт вбльтамэтр вальфрамавая сталь лёйка лейкападббны злом каўнёр варатбк успалымнёньне успалымнйльнік, запальнік

 1. Воспламеняемость
 2. Воспрнятне (нагрузкй)
 3. Врсходяіцее двнженне
 4. в-нй дымоход
 5. Восьмнгранная головка
 6. в-ое железо
 7. Восьмнцнлнндровый двнгатель
 8. Впаднна (дйска)
 9. Впанвать, впаять
 10. Вспрыскнваемая вода
 11. Впрыскнванне (воды)
 12. Впрыскнвать, впрыснуть
 13. Впрыскнваюідая труба
 14. в-ее отверстне
 15. в. сопло
 16. в-нй карбюратор
 17. в. клапан
 18. в. конденсатор
 19. в. холоднльннк
 20. Впуск (горючего)
 21. Впускать, впустнть
 22. Впускная камера
 23. в. клапанная коробка

708^  . в. кромка (золотнйка)

 1. в. скорость (заряда)
 2. в-ое колено
 3. в. кольцо
 4. в. окно
 5. >в. отверстне
 6. в-ой венец
 7. в. канал
 8. в. клапан
 9. в. кулак
 10. в. прорез
 11. Враіцательная дымовая задвнжка
 12. в. д. заслонка
 13. в-ое двнженне
 14. в. уснлне
 15. Враіцать
 16. Враіцаться

успалымняльнасьць, запальнасьць

успрынйцьце усхадны рух у. дымахбд васьмігрйнная галбўка, в. плёшка, васьмікантб* вая г., в. плёшка

в-ае жалёза, васьмікантбвае ж.

васьміцыліндравы рухавік

западзіна

улітоўваць, улітаваць упырскная вадй упырскваньне упырскваць, упырснуць упырскваючая труба у. адтўліна у-ае саплб у-ы карбуратар у. клйпан у. кандэнсатар у. халадзільнік упуск упускаць, упусьціць упускная камэра у. кляпанная карббка у-ы ўскраек, у-ы акраек у-£я скбрасьць y-öe калёна у. кальцб у. акнб у-ая адтўліна у-ы вянёц, у. вянбк у. канал у. клйпан у. кулак у. прарэз

вярцёльная дымавая засаўка

в. д. засланка в-ы рух в-ая намбга вярцёць, круціць вярцёцца, круціцца

 1. Враіцаюш.ая снла
 2. Враіцаюіцаяся воздуходувка
 3. в. колосннковая

решетка

 1. в. масса
 2. в. точка
 3. в. часть машнны
 4. Враідаюіцее уснлне
 5. Враіцаюш.нй момент
 6. Враіцаюшнйся вал
 7. в. вентнлятор
 8. в. днск
 9. в. золотннк
 10. в. кран
 11. в. крнвошнп
 12. в. фланец •
 13. Вратенне (крйвойійпа)
 14. в. влево
 15. в. вокруг осн
 16. в. вправо
 17. Вредное влнянне
 18. в. действне
 19. в. пространство
 20. в. сопротнвленне
 21. в. тренне
 22. в-ые газы

”50.   в.    напряження

 1. Врезанне, врезыванне
 2. Врезать, врезывать
 3. Врезная задвнжка
 4. в. шпонка

'55.   в-ой клнн

 1. Временная жосткость

/57.   в.    нагрузка

 1. в. сшнвка
 2. в. установка
 3. в-ое действне
 4. в. сопротнвленне
 5. в. удлнненне
 6. Время (воспламененйя)
 7. Врубать, врубнть

вёрцячая сіла кругаваротная паветрагбнка

к. каласьнікдвая рашбтка

к. маса к’-ы пункт к-ая часьць машыны вёрцячая намбга вёрцячы момант кругаваротны вал к. вэнтылятар к. дыск к. залатнік

к. крант к. крывашьіп к. флянец вярчэньне, кручэньне в. ўлёва, кручэньне ў. в. навакол восі, кручэнь-

не н. в.

в. ўправа, кручэньне ў. шкодны ўплыў

ш-ае дзеяньне, ш. дзейства ш-ая прастора ш-ае супраціўлёньне ш. трэньне ш-ыя газы ш. напрўжаньні уразаньне, урэзваньне уразаць, урэзвайь урэзная зёсаўка у. шпонка у-ы клін часбвая жбрсткасьць,

ч.     цьвёрдасьць

ч. нагрўзка

ч. сшыўка

ч. ўстаноўка

ч-ае дзёяньне, ч. дзёйства ч. супраціўлёньне ч. падаўжэньне

час

усякёць, усячы

 1. Врубка (шпонкй)
 2. Вручную враіцать
 3. в. клепать
 4. Всасываемый об‘ем
 5. Всасыванне (воздуха)
 6. Всасывать, всосать
 7. Всасываюіцая головка
 8. в. камера
 9. в. магнстраль
 10. в. сетка
 11. в. труба
 12. в. шахта
 13. в-еекрыло
 14. в-нй аппарат
 15. в. вентнлятор
 16. в. генератор
 17. в. горшок
 18. в. ннжектор
 19. в. клапан
 20. в. конденсатор
 21. в. насос
 22. в. патрубок
 23. в. раструб
 24. Ві трубопровод
 25. в. ход
 26. Вскнпанне (воды)
 27. Вскнпать, вскнпеть
 28. Вскрытне (котла)
 29. Вспомогательная

задвнжка

794.

в.

машнна

795.

в.

передача

796.

в.

пружнна

797.

в-ый вал

798.

в.

двнгатель

799.

в.

клапан

800.

в.

компрессор

801.

в.

конус

802.

в.

котел

803.

в.

механнзм

804.

в.

подшнпннк

805.

в.

поршень

806.

в.

регулятор

усёчка

рукамаш вярцёць, р. круціць р. кляпаць, р. нітавёць усбсны аб'ём усбсваньне, уцйгваньне усбсваць, усасаць, уцйгваць> уцягнўць

усбсваючая галбўка, уцягваючая г.

у. кёмэра, уцяг-ая к.

у. магістраль, уцяг. м.

у. сётка, уцяг. с.

у. труба, уцяг. т.

у. шахта, уцяг. ш.

у-ае крылб, уцяг-ае к.

у-ы апарат, уцяг-ы а. у. вэнтылйтар, уцяг. в. у. генэрётар, уцяг. г. у. гаршчбк, уцяг. г. у. інжёктар, уцяг. і. у. клапан, уцяг. к. у. кандэнсатар, уцяг. к. у. насбс, уцяг. н.

у. патрўбак, уцяг. п у. растрўб, уцяг. р. у. трубаправбд, уцяг. т. у. ход, уцяг. х.

закіпёньне

закіпаць, закіпёць ускрыцьце, рбскрыў дапамбжная засаўка

д. машына

д. перадача

д. спружына

д-ы вал

д. рухавік

д. клйпан

д. кампрэсар

д. кбнус

д. кацёл

д. мэханізм

д. падшыпнік, д. падвалак д. пбршань

д. рэгулйтар

807.  в. трубопровод

808.  в. ход

809.  в. холоднльннк

810.  в. цнлнндр

811.    Вспышка

812.    Вставка (предмет)

813.    в. (процесс)

814.    Вставная втулка

815.   в. крышка

816.    в. рабочая часть

817.  в-ой зуб

818.  в. палец

819.  в. цнлнндр

820.  в. шнп

821. Встречно-двнжушнеся поршнн

822.    Встречный ток (воды й газа)

823.    Вступленне (воды)

824.    Вталкнваемая вода

825.    Вталкмваюшнй клапан

826.    Втекать, втечь

827,    Вторая ступень давлення

828.    Вторнчная обмотка

829.  в-ое напряженне

830.  в-ый воздух

831.  в. взрыв

832.  в. нспарнтель

833.  в. ток

834.    Второстепенное напряженне

835.    Втулка

836.    Втулочный ключ

837.    Вуаль (водяная)

838.    Вулканнзнрованая фнбра 8^9. в-ый азбест

яа ’ ®ход (eodbij яіо ®ходная скорость $42.          в ое отввРстне

$43.  В ОЙ канал

844. Выбнвать, выбнть (болты)

д. трубаправод

д. ход

д. халадзільнік

д. цыліндр успьішка устаўка, уточка устаўляньне устаўнёя ўтулка у-öe вёка, у-ая накрыўка у-ёя рабочая часьць у-ы зуб

у. пйлец у. цыліндр у. шып сустрэчна-рухлівыя пбршні

сустрэчны ток

уваход

уштурхнёя вада уштўрхваючы кляпан улівацца, уліцца

другая ступёнь ціску

дручёчная абмбтка д-ае напрўжаньне д. павётра

д-ы ўзрыў, д-ы выбух д. выпарнік

д. ток

другарёднае напрўжаньне

утўлка

утўлачны ключ вуаль, вэлюм вулканізаваная фібра в-ы азбэст

увахбд

увахбдная скорасьць у. адтўліна у-ы канал

выбівёць, выбіць, выганйць,

$45. Выбрасыванне (пламенй)

846. Вывернть, выверять

выгнаць

шўганьне, выкідваньне выверыць, вывяраць

 1. Выверка (парораспределеная)
 2. Выверочная лннейка
 3. Вывестн, выводнть нз действня
 4. Выводной коллектор
 5. Выгнбанне (лнспгов)
 6. Выгнбать, выгнуть (ся)
 7. Выгнутая труба
 8. Выгнутость (стенок)
 9. Выгребанне (золы)
 10. Выгребать, выгрестн
 11. Выдавнть, выдавлнвать
 12. Выдавлнванне Сболтов)
 13. Выдвнганне (труб)
 14. Выдвнгать, выдвннуть
 15. Выдвнжная топка
 16. в. труба
 17. в-ой перегреватель
 18. Выделенне (тепла)
 19. Выделнть, выделять (ся)
 20. Выдуванне (прокладкн)
 21. Выдувать, выдуть
 22. Выеднна (место)
 23. Выемка (кольцевая)
 24. в. (процесс)
 25. Выкачать, выкачнвать
 26. Выкачнванне (воды)
 27. Выключатель
 28. Выключательный клапан
 29. Выключать, выключнть
 30. Выключаюшнй прнбор

87&  Выключенне (механйзма)

 1. Выковать, выковывать
 2. Выколачнвать, выколотнть
 3. Выколотка (предмет)
 4. Вылуднть, вылужнвать
 5. Вымбовка (шпйля)
 6. Выносная топка
 7. Вынужденное двнженне
 8. Выпаденне (кяйна)
 9. Выпарнванне (воды)

выверка

выверачная лінёйка

вывесьці, вывадзіць з дзеяньня, з дзейства

вывадны калёктар выгібаньне, выгінаньне выгібаць, выгінаць, выгнуць

(цца)

выгнутая труба выгнутасьць выграбаньне выграбёць, выграбці выціснуць, выціскаць выціскйньне высбўваньне высбўваць, высунуць высаўная тбпка в. труба

в-ы перагравйльнік выдзялёньне, вылучэньне выдзеліць, выдзялйць (цца), вьі

лучыць, вылучаць (цца) выдзіманьне выдзімёць, вьідзьмаць выедзіна выемка, выразка выманьне

выпампаваць, выпампбўваць выпампбўваньне выключальнік

выключальны кляпан

выключаць, выключыць выключёючы прыббр выключэньне

выкаваць, выкбўваць выбіваць, вьібіць

выбівачка

вьілудзіць, вылўджваць вьімбаўка

вынбсная тбпка

вымушаны рух выпадзёньне выпарваньне

887, Выпнлнванне (шпонкй)

 1. Выпнлнвать, выпнлнть ■ 89. Выплавнть, выплавлять 890. Выплавка (баббйта)
 2. Выполненне (рабочего цйкла)
 3. Выпрямнть, выпрямлять
 4. Выпрямленне (проволокн)
 5. Выпуклая крышка
 6. в. поверхность
 7. в-ое днніце
 8. в. дно
 9. Выпуклость (поверхностй)
 10. Выпуск (газа)
 11. Выпускаемая вода
 12. в-ый воздух
 13. в. газ
 14. в. пар
 15. І^ыпускная клапанная коробка
 16. в. кромка
 17. в. труба
 18. в-ое кольцо
 19. в. окно
 20. в. отверстне
 21. в-ой венец
 22. в. газопровод
 23. в. горшок
 24. в. канал
 25. в. клапан
 26. в. кулак
 27. Выпучнванне
 28. Вьіпучнна (топкй)
 29. Выравннванне (давленнй}
 30. Выравннвать, выровнять
 31. Вырез
 32. Вырезка
 33. Вырубанне (процесс)
 34. Высадная головка
 35. Высасываемый дымовой газ
 36. Высасыванне (дымовых газов)
 37. Высасывать, высосать

выпілбўваньне

выпілбўваць, выпілаваць

выплавіць, выплаўляць выплаўка

выпаўнёньне

выпрастаць, выпростваць выпрбстваньне

пукйтае вёка, п-ая накрыўка п-ая павёрхня п-ае днішча

п. дно

пукатасьць

вьшуск

выпускная вада

в-öe павётра

в-ьі газ

в-ая näpa

выпускная кляпанная каробка

в-ьі ўскрйек, в-ы акраек в-йя труба в-ое кальцб

в. акно

в-ая адтўліна

в-ы вянёц, в. вянок

в. газаправод

в. гаршчбк

в. канал

в. клйпан

в. кулак

выпікёньне

выпукліна

вырбўніваньне

вырбўніваць, выраўняць

выраз

выразка

высяканьне

высаднйя галбўка, в. плёшка

высосны дымавы газ

высбсваньне

высбсваць, высасаць, выцйгваць, вйцягнуць

 1. Высверленный стержень
 2. Высверлнвать, высверлнть
 3. Высевкн (коксовьт)
 4. Высеребренная медь
 5. Высокая начальная температура
 6. в. температура сжатня
 7. Высокнй перегрев
 8. в-ое давленне
 9. в. напряженне
 10. Высоко-моіцный двнгатель
 11. Высоко-перегретый nap
 12. Высота (под'ёма)
 13. Высотный двнгатель
 14. в. карбюратор
 15. Выстрел (в карбюраторе)
 16. Выступ (поршневой)
 17. Выступаюіцая головка
 18. в-нй маховнк
 19. Высушнванне (пара)
 20. Высшая скорость
 21. в. теплопронзводнтельность
 22. в-нй предел сжатня
 23. в. уровень воды .
 24. Выталкнваемый газ
 25. в. пар
 26. Выталкнванне (воды)
 27. Выталкнваюіцнй ход
 28. Вытеканне (струн)
 29. Вытекать, вытечь
 30. Вытекаюіцая струя
 31. Вытесненне (газов)
 32. Вытесннтель
 33. Выточка (место)
 34. Выточка (процесс)
 35. Вытяжная труба
 36. в-ой вентнлятор
 37. в. колпак
 38. в-ые дверцы
 39. Выхлоп (газов)
 40. Выхлопная скорость
 41. в. температура
 42. в. труба

высьвердлены стрыжань, вы. кручаны с.

высьвёрдліваць, высьвердліць, выкрўчваць, выкруціць

высеўкі пасярэбраная медзь высбкая пачаткбвая тэмпэ-

ратўра

в. тэмпэратўра сьціску высбкі перагрэў

в. ціск

в-ае напрўжаньне высбка-магўтгіы рухавік высбка-перагрэтая пара вышыня

вышынны рухавік в. карбуратар выстрал выступ

выступаючая галбўка,в. плёшка в-ы махавік

высўшваньне вышэйшая скбрасьць в. цеплапрадукцыйнасьць,

в. цеплавытвбрлівасьць в. граніца сьціску в-ы ўзрбвень вадьі выштўрхньі газ в-&я пара выштўрхваньне выштўрхваючы ход выцяканьне

, выцякаць, выцечы выцякіючы струмёнь выцясьнёньне выцясьняльнік

вытачка вытбчваньне выцяжнйя трубё в-ьі вэнтылятар в. калпак в-ыя дзьвёрцы выхлап выхлапная скбрасьць в. тэмпэратўра в. трубё

 1. в-ой горшок
 2. в. клапан
 3. в. прорез
 4. Выход (газов)
 5. Выходное отверстне
 6. Выходятая струя
 7. Выштамповать, выштамповывать
 8. Выіцелачнванне (котла)
 9. Выіцелачнвать, выіцелочнть
 10. Вяжутее ветество
 11. Вязкне шлакн
 12. Вязкость (сжазкй)

г.

 1. Габарнт
 2. Гаечный ключ
 3. Газ (горючйй)
 4. Газгольдер
 5. Газоаналнзатор
 6. Газовая бюретка
 7. г. горелка
 8. г. заслонка
 9. • г. нарезка
 10. г. постоянная смесн
 11. г. среда

992.

г. труба

993.

г. турбнна

 

г. установка

995.

г. центрофуга

996.

Газоводотрубный котел

997,

Газовое маслр (газель)

998.

Газовсасываюіцая уста-

 

новка

999.

1000.

г-нй генератор Газовыделенве

1001.

Газовые весы

1002.

г. часы

1003.

г-ый аналнз

1UQ4.

т. генератор

1 'JUD,

г. двнгатель

1006.

г. золотннк

1007.

г. канал

в-ы гаршчок

в. клйпан

в. прарэз

выхад

выхаднйя адтўліна

выхбдзячы струмёнь выштампаваць, выштампбў-

ваць

вышчалбчваньне

вышчалбчваць, вышчалачыць

вяжучая матэрыя вязкія шлякі

вйзкасьць

габарыт, абмёр гаечны ключ

газ

газгб.іьдэр газааналізйтар газавая бюрэтка г. гарэдка г. зйсланка г. нарэзка г. пастаянная сўмесі г-ае асяродзьдзе, г. асярбдзішча

г-ая труба г. турбіна г. ўстанбўка г. цэнтрафўга газавадатрўбны кацел газавая аліва (газэль) газаўсбсваючая ўстанбўка

г-ы генэратар газавыдзялёньне гйзавыя вагі г-ы гадзіньнік г. аналіз г. генэрйтар г. рухавік г. залатнік г. канйл

1008.

1009.

1010.

1011.

г. клапан

г. ключ

г. кокс

г. кран

R клйпан г. ключ г. кокс г. крант

1012.

г. мешок

г. мяшбк

1013.

г. молот

г. мблат

1014.

г. насос

г-ая пбмпа

1015.

г. прнемннк

г-ы прыемнік

1016.

г. регулятор

г. рэгулятар

1017.

г. счетчнк

г. лічыльнік

1018.

г. уголь

г. вўгаль

1019.

Газогенератор

газагенэрётар

1020.

Газогенераторная уста-

газагенэратарная ўстанбўка

 

новка

 

1021.

г-ый двнгатель

г-ы рухавік

1022.

Газодннамо

газадынама

1023.

Г азоем

газаем

1024.

Газонзмернтель

газавымяральнік, газавымёрнік

1025.

Газонсходяіцая труба

газавыходная труба

1026.

Газокалнльная горелка

газанапальнік

1027.

Газолнн

газалін

1028.

Газолнновый бак

газалінавы бак

1029.

Газомер, газометр

газамёр, газамэтр

1030.

Газомотор

газаматбр

1031.

Газообразное горючее

газападббнае гарўчае

1032.

г. состоянне

г-ы стан

1033.

г. тело

г-ае цёла

1034.

г. топлнво

г-ы апал, г-ае паліва

1035.

Газообразованне

газаўтварэньне

1036.

Газоотвод

газаадвбд

1037.

Газоотводная головка

газаадвбдная галбўка

1038.

г. труба

г. труба

1039.

г-ый канал

г-ы канал

1040.

Газоохладнтель

газаахаладжальнік

1041.

Газоочнстнтель

газаачышчальнік

1042.

Газоочнстнтельная уста-

газаачышчальная ўстанбўка

 

новка

 

1043.

г-ый вентнлятор

г-ы вэнтылятар

1044.

Газопрнводная головка

газапрывбдная галоўка

1045.

Газопрнемная головка

газапрыёмная галбўка

1046.

Газопровод

газаправбд

1047.

Газопроводнтель

газаправбднік

1048.

Газопроводная задвнжка

газаправбдная засаўка

1049.

Г азораспределенне

газаразьмеркаваньне

1050.

Газораспределнтель

газаразьмеркавальнік

1051.

Газососатель

газасасальнік, газасбсьнік

288

 

 

 1. Газосушятель
 2. Газоуловятель
 3. Газоход
 4. Гайка
 5. Галяцнйское газовое масло
 6. Галтель (йнстр.)
 7. Гальваннческая металлнческо-бумажная набнвка
 8. Гамбургскне нормы
 9. Гарантярованная мошность
 10. г. пронзводнтельность
 11. г-ый расход
 12. Гарантяя (рабопіы)
 13. Гаргойль
 14. Гарнятура (котла)
 15. Гарное масло
 16. Гарь
 17. Гашеная нзвесть
 18. Гелнкондальный вал
 19. Генеральчый план
 20. Генератор
 21. Генераторная печь
 22. г. турбіна
 23. г-ый газ
 24. Герметячность
 25. Гжельскяй кнрпнч
 26. Гнбкнй вал
 27. Гябкость
 28. Гягрометр
 29. Гнгроскопяческая вода
 30. Гндравлнка
 31. Гндравлнческая донка
 32. г язвесть
 33. г. клепка
 34. г. отдача
 35. г. передача
 36. г. проба
 37. г. рулевая машнна
 38. г-не потеря
 39. г-нй аккумулятор
 40. г. дннамометр
 41. г. домкрат

газасушьільнік газаўлбўнік газахбд гййка

галіцыйская газавая аліва

галтэль

гальванічная мэталічна-папяровая набіўка

гамбургскія нбрмы гарантаваная магўтнасьць

г. вытворлівасьць, г. прадукцыйнасьць

г-ы расхбд гарантыя гаргонль гарнітўра гарная аліва гар, смаль гашаная вйпна гелікаідальны вал генэральны плян генэратар генэратарная печ г. турбіна г-ы газ

гермэтычнасьць гжйльская цэгла гібкі вал, гнўткі вал гібкасьць, гнўткасьць гігрбмэтр гіграскапічная вада гідрйўліка гідраўлічная дбнка г. вапна г. клепка г. аддача г. перадача г. прбба г. рулявая машына г-ыя стрйты г-ы акумулятар г. дынамамэтр г. дамкрат, г. падымач

 1. г. запор
 2. г. коэффнцнент полез-

ного действня

 1. г. коэффнцнент coпротнвлення
 2. г. пресс
 3. г. прнвод
 4. г. регулятор
 5. г. тормоз
 6. г. эжектор
 7. г-ое давленне
 8. г. нспытанне
 9. г. клепанне
 10. Гядрокннетор
 11. Гядростатяческая высота
 12. r-ое давленне
 13. Гнльза (йглы)
 14. Гнпс
 15. Главная задвяжка
 16. г. набнвка
 17. г. паровая машяна
 18. г. п. турбяна
 19. г. шестерня
 20. г-ое напряженне
 21. г-ый бак
 22. г. вал
 23. г. вентнль
 24. г. запорный клапан
 25. г. золотннк
 26. г. ннжектор
 27. г. нспарятель
 28. г. конденсатор
 29. г. конус
 30. г. механнзм
 31. г. перегреватель
 32. г. подшнпняк
 33. г. резервуар
 34. г. ток
 35. г. трубопровод
 36. г. холоднльннк
 37. г. цнлнндр
 38. Гладялка
 39. Гладкая жаровая труба
 40. г. колосннковая решетка

г-ая зашчапка, г-ы запбр г-ы коэфіцыёнт карыснага

дзёяньня, г. к. к. дзёйства г. коэфіцыёнт супраціўлёньня

г. прэс

г. прывбд

г. рэгулятар

г. тбрмаз

г. эжэктар

г. ціск

г-ае выпрабаваньне, г-ае апрабаваньне

г. кляпйньне гідракінэтар гідрастатьічная вышыня г-ы ціск гільза, цэўка гіпс

галбўная засаўка

г. набіўка

г. паравая машына

г. п. турбіна

г. шасьцярнй г-ае напрўжаньне г-ы бак

г. вал

Г. ВЭНТЬІЛЬ

г. запбрны клйпан

г. залатнік

г. інжэктар

г. выпёрнік

г. кандэнсатар

г. кбнус

г. мэханізм

г. перагравёльнік

г. падшып-нік, г. падвалак

г. рэзэрвуар

г. ток

г. трубаправод

г. халадзільнік

г. цыліндр

прыгладніца, гладзілка гладкая жаравая трубй г. каласьнікбвая рашбтка

 1. г. стенка
 2. г. труба
 3. г-нй дымоход
 4. Гладкотрубный экономайзер
 5. Глнна (огнеупорная)
 6. Глнняный раствор
 7. Глнцернн
 8. Глубнна (котла)
 9. Глухарь (вннтобой)
 10. Глухой фланец
 11. Глушнтель
 12. Гнездо (клапана)
 13. Гнутне
 14. Гнуть (ся)
 15. Голая труба
 16. Голландскнй кнрпнч
 17. Головка (болта)
 18. г. в обжнмку
 19. г. в оправку
 20. г. в потай
 21. г. (шаіпуна)
 22. Голубое масло
 23. г-ой дым
 24. Горелка (калйльная)
 25. Горенне
 26. Горнзонтальная жаровая труба
 27. г. колосннковая решетка
 28. г. паровая машнна
 29. г. п. турбнна

П64. г. поверхность нагрева

 1. г. рессора
 2. Горнзонтально враіцаюіцнйся днск
 3. Горнзонтальное положенне
 4. г. расстоянне
 5. Горнзонтально отлнтый цнлнндр

Н70. г. расположенный цнлнндр

 1. Горнзонтальный вал
 2. г. двнгатель
 3. г. дымоход

г. сьцёнка г. труба г-і дымаход гладкатрўбны эканамійзэр

гліна

глінянае мёсіва, г. раствбр гліцарына

глыбінй

глушэц глухі флянец глушыльнік гняздб

гнўцьце

гнуць (цца) гблая трубй галяндзкая цэгла галбўка, плёшка г. ў абціск, п. ў абціск г. ў апраўку, п. ў апраўку г. ў патай, п. ў патай галбўка блакітная аліва б-ы дым

гарэлка гарэньне гарызантальная жараваятруба

г. каласьнікбвая рашбтка

г. паравая машына г. п. турбіна

г. павёрхня нагрэву

г. рысбра

дыск гарызантальнага вярчэньня

гарызантйльнае палажэньне

г-ая адлёгласьць гарызантальна адліты цыліндр

г. памёшчаны цыліндр, г. пастаўлены ц.

гарызантальны вал г. рухавік

г. дымаход

1174. г. клапан

г. кляпан

1175. г. колосннк

г. каласьнік

1176. г. котел

г. кацёл

1177. г. .маятннк

г. маятнік

1178. г. насос

г-ая пбмпа

1179. г. сальннк

г. сальнік

1180. г. цнллндр

г. цыл'шдр

1181. г. шов

г-ае шво

1182. Горловлна (трубы)

гарлавіна

1183. Горн (кузнечный.)

горан

1184. Горное масло

горная аліва

1185. Горошковый уголь

гарахаваты вўгаль

1186. Горшок (водяной)

гаршчбк

1187. Горючее (вецество)

гарўчае

1188. Горючесть

гарўчасьць

1189. Горючне масла

гарўчыя алівы

1190. r-нй газ

г-ы газ

1191. г. матерлал

г. матар'йл

1192. Горячая вода

гарачая вада

1193. г. проба

г. прбба

1194. г. струя

г-ы струмёнь

1195. г-лй газ

г. газ

1196, Граднрня

градырня

1197. Градунрованный сектор

градуявйны сёктар

1198. Градус

градус

1199. Градуснлк

градусьнік

1200. Градусный клапан

градусны клйпан

1201. Грамм-калорля

грам-калёрыя

1202. г.-молекула

г.-малёкула

1203. Граненое острле

кантовае вбстрыва, к. вастрыё

1204. Грань

грань

1205. Графлт

графіт

1206. Графятная смазка

графітнае мазіва

1207. г-ое масло

г-ая аліва

1208. г-ый плрометр

г-ы пірбмэтр

1209. г. термометр

г. тэрмбмэтр

1210. Графлческлй расчет

графічны разьлік, г. разрахўнак

1211. Гребенчатая втулка

грабёнчастая ўтўлка

1212. г. цапфа

г. цапфа

1213. г. шейка

г. шййка

1214. г-ый барабан

г-ы барабан

1215. г. вал

г. вал

1216. г. подшлпнлк

г. падшьіпнік, г. падвалак

1217. Гребень (кулака)

грёбень

1218. Гребное колесо

грабнбе кола

1219. г-ой вал

г-ы вал

 1. г. вннт
 2. Гребок
 3. Грнбовндный поршень
 4. Грнбок (смесйтельный)
 5. Грохот (для угля)
 6. Грубая арматура
 7. Грубозерннстое строенне
 8. Груз (регулятора)
 9. Грузовой клапан
 10. г. регулятор
 11. Грузопод'емная паровая машнна
 12. Грундбукса
 13. Грунтовая вода
 14. Групповой двнгатель
 15. Грязевнк
 16. Грязевнчок
 17. Грязевое кольцо
 18. г-ой кран
 19. г. патрубок
 20. Грязная вода
 21. г-ый фнльтр
 22. Грязь (осадок)
 23. Губа (зажймная)
 24. Губчатый фнльтр
 25. Гудрон
 26. Гужон
 27. Густая с.мазка
 28. г-ое масло
 29. Густота (дыма)

Г. ВІНТ граббк грыбавідны пбршань грыббк драцяное рэшата грубая арматўра грубазярністая будбва груз грузавы кляпан г. рэгулйтар грузапад'емная паравая машына грундбўкса грунтавйя вада групавы рухавік гразявік гразявічбк гразявое кальцб г-ы крант г. патрубак брўдная вада б-ы фільтр гразь губа гўбчасты фільтр гудрбн гужбн густбе мазіва, г-ая з.мазка г-ая аліва гушчыня

 1. Давленне (пара)
 2. Дазнметр
 3. Дверцы (топоч.ные)
 4. Двяганне (золотнйка)
 5. Двнгатель внутреннего сгорання
 6. Двнженве
 7. д. вверх н вннз
 8. д. взад н вперед
 9. Двнжуіцая ось
 10. д. снла
 11. Двнжуіцаяся масса
 12. Тэхнічная тэрмінадбгія.

ціск

дазымэтр

дзьвёрцы рўханьне руі|<}вік унўтранага згарйньня

рух

р. увёрх і ўніз

р. узад і ўпёрад рўхаючая вось р. сіла

рухлівая Mäca

 1. д. среда
 2. д. часть машнны
 3. Двнжуіцее действне снл ннерцнн
 4. Двнжушнеся согласно поршнн
 5. Двнжуіцнй рычаг
 6. Двнжуіцнйся полюсный путь
 7. д. колосннк
 8. Двойная вктая ннднкаторная пружнна
 9. д. горнзонтальная колосннковая решетка
 10. д. днаграмма
 11. д. лопатка
 12. д. развальцовка
 13. д. рама
 14. д. раскатка
 15. д. станнна
 16. д. стенка
 17. д. труба
 18. д. трубка
 19. д. турбіна
 20. д. цапфа
 21. д-ое действне
 22. д. днніце
 23. д. дно
 24. д. зажлганне
 25. д. сжатне
 26. д-ой водоуказатель
 27. д. гаечный ключ
 28. д. генератор
 29. д. двнгатель
 30. д. золотннк
 31. д. ннднкатор
 32. д. карбюратор
 33. д. кардан

р-ае асярбдзьдзе, р. асярбдзішча

р-ая часьць машыны

рўхаючае дзёяньне сіл інэрцыі, р. дзёйства с. і.

згодна-рухлівыя поршні, пбршні згбднага рўху

рўхаючы вагар

рухлівы пблюсны шлях

р. каласьнік

дубальтовая вітйя індыкатарная спружына, падвбйная в. і. с.

д. гарызантальная каласьніковая рашбтка, падвойная г. к. р.

д. дыяграма, падвбйная д.

д. лапатка, падвбйная л.

д. развальцоўка, падвойная р.

д. рама, падвойная р.

д. раскётка, падвбйная р. д-ы стайн, падвбйны с. д-ая сьцёнка, падвбйная с. д. труба, падвбйная т.

д. трўбка, падвбйная т.

д. турбіна, падвбйная т.

д. цапфа, д. зачэпа, падвбй-

 • ная ц., п. зачэпа д-ае дзёяньне, д-ае дзёйства, п-ае дзёяньне, п-ае дзёйства

д. днішча, падвбйнае д.

д. дно, падвбйнае дно

д. запальваньне, падвбйнае з. д-ы сьціск, падвбйны с.

д. вадаўказальнік, д. вадаўкйзьнік, п. вадаўказальнік, п. вадаўказьнік

д. гаечны ключ, падвбйны г. к. д. генэратар, падвбйны г.

д. рухавік, падвбйны р.

д. залатнік, падвбйны з.

д. індыкатар, падвбйны і.

д. карбурётар, падвбйны к.

д. кардан, падвбйны к.

 1. д. ключ
 2. д. котел
 3. д. крнвошкп
 4. д. кузнечный горн
 5. д. манометр
 6. д. маятнік
 7. д. ннппель
 8. д. палец
 9. д. предохраннтельный клапан
 10. д. трубопровод
 11. д. труборасшнрнтель
 12. д. указатель уровня воды
 13. д. фндьтр
 14. д. ход
 15. д. шов
 16. д-ые параллелн
 17. Двухбалочная станнна
 18. Двухвнтковая ннднкаторная пружнна
 19. Двухзолотннковое парораспределенне
 20. Двухкамерный компрессор
 21. д. котел
 22. Двухколенчатый вал
 23. Двухкратное сжатне
 24. д-ый компрессор
 25. Двухопорный клапан
 26. Двухпоршневой двнгатель
 27. Двухпроводный тормаз
 28. Двухраздельны конус
 29. Двухразрезный конус
 30. Двухрядный шов
 31. Двухседалніцный клапан =
 32. Двухскатная топка
 33. Двухслойная резнна
 34. Двухсрезная заклепка
 35. д-ый шов
 36. Двухстворчатые дверцы

д. ключ, падвбйны к.

д. кацёл, падвбйны к.

д. крывашып, падвбйны к.

д. кавйльскі гбран, падвойны

к. г.

д. манбмэтр, падвойны м.

д. маятнік, падвбйны м.

д. ніпэль, падвбйны н.

д. палец, падвбйны п.

д. засйцярбжны кляпан, падвойны з. к.

д. трубаправод, падвбйны т.

д. трубарасшыральнік, падвойны т.

д. указальнік узроўню вады, падвбйны ў. у. в.

д. фільтр, падвойны ф.

д. ход, падвойны х.

д-ае шво, падвойнае ш.

д-ыя паралёлі, падвойныя п. двухбалечны стайн, двухбэ-

лечны ст.

двухвітковая індыкатарная спружына

двухзалатнікбвае параразьмеркаваньне

двухкамэрны кампрэсар

д. кацел

двухкалёнчасты вал двухкрйтны сьціск; д. кампр^сар двухапбрны кляпан двухпбршневы рухавік

двухправбдны тбрмаз двухпадзёльны кбнус двухразразны кбнус двухраднае шво, д-ны шоў двухсядзёльны кляпан

двухск5тная тбпка двухслбйная гўма двухзрэзная заклепка, д-ы ніт д-ае шво, д-ы шоў двухствбрчастыя дзьвёрцы

 1. Двухсторонннй гаечный ключ
 2. д. направляюшмй башмак
 3. д-ая лопатка
 4. д. рама
 5. Двухструйный двнгатель
 6. Двухступенчатый воздушный насос
 7. д. компрессор
 8. д. кулак
 9. Двухтавровое железо
 10. д. сеченне
 11. Двухтактное действне
 12. д-ый двнгатель
 13. д. процесс
 14. д. цнкл
 15. Двухходовая снстема перемены скоростей
 16. Двухцнлнндровая паровая машнна
 17. д-ый двнгатель
 18. Двухшарннрный кардан
 19. Двуіцечная кулнса
 20. Деготь (каменноугольный)
 21. Дегтеотделнтель
 22. Дегтярное масло
 23. Дедукцня
 24. Дежектор (грязевйк)
 25. Дейдвудная труба
 26. д-ый вал
 27. д. сальняк
 28. Действне (сйлы)
 29. Действнтельная днаграмма
 30. д. ннднкаторная работа (тепла)
 31. д. лошаднная скла
 32. д. мотность
 33. д. плошадь (поршня)
 34. д. пронзводнтельность

(продуктйвность)

 1. д. работа
 2. д. температура

двухбаковы гаечны ключ

д. накірбўваючы ступняк, д. накірбўваючы башмёк

д-ая лапатка

д. рама

двухструмённы рухавік двухступёньчасты павётраны насбс

д-ы кампрэсар д. кулак двухтаўравае жалёза д. сячэньне

двухтактнае дзёяньне, д. дзёйства

д-ы рухавік

д. працэс д. цыкл двуххадавая сыстэма перамёны скбрасьцяй

двухцыліндравая паравйя машына

д-ы рухавік

двухшарнірны кардйн двухшчбчная куліса дзёгаць

дзёгцяаддзёльнік дзягцярная аліва дэдўкцыя дэжэктар дэйдвўдная труба д-ы вал д. сальнік дзёяньне, дзёйства сапрёўдная дыяграма

с. індыкйтарная раббта

с. кбнская сіла с. магўтнасьць с. плбшча

с. прадукцыйнасьць

с. рабёта

с. тэмпэратўра

 1. д-ое давленне
 2. д. наполненне
 3. д-ый расход (топлйва)
 4. Действуюшая плоіцадь (поршня)
 5. Декомпрессор
 6. Декомпрессорный клапан
 7. Делнтельная окружность
 8. Дельта-металл
 9. Демонтнрованне (котла)
 10. Денатурнрованный спнрт
 11. Депрессня
 12. Дерганье
 13. Деревянная выколотка
 14. д. обшнвка
 15. д-ые опнлкн
 16. д. тнскн
 17. Держать котел под давленнем
 18. Дестнляты (нефтй)
 19. Дестнляцня
 20. Деталь
 21. Детандер (уменьшйтель давленйя)
 22. Детонацнонное сгоранне
 23. Детоннрованне (сліесей)
 24. Дефект
 25. Деформацня (частей)
 26. Деформнрованне
 27. Децентрнрованность
 28. Децентрнров. двнгатель
 29. Децнметр
 30. Днагональный брус
 31. д. распорный болт
 32. Днаграмма (йндйкапіорная)
 33. Днаметр (цйлйндра)
 34. Днафрагма (компенсатора)
 35. Днзель
 36. д.-альтернатор
 37. д.-компрессор
 38. д.-мотор
 39. д.-электровоз
 40. Дннамнка {крйвошйпной передачй)

с-ы ціск с-ае напаўнёньне с-ы расхбд дзёючая плбшча

дэкампрэсар дэкампрЗсарны кляпан дзялільная акрўжына д$льта-мэтал дэмантаваньне дэнатураваны сьпірт дэпрэсія торганьне, дзерганьне драўляная выбівачка шалеўка д-ыя пілавіны, д. апілкі д. ціскі, д-ы шрубстак трымаць ціск у катлё

дэстыляты дэстыляцыя дэтёль дэтандэр

дэтанацыйнае згарёньне дэтанавйньне дэфэкт дэфармацыя дэфармавёньне дэцэнтравйнасьць дэцэнтравёны рухавік дэцымэтр дыяганйльны брус д. распбрны болт дыяграма

дыймэтр дыяфрагма

дызэль д.-альтэрнатар д.-кампрэсар д.-матбр д.-электравбз дынаміка

 1. Дннамнческнй процесс
 2. д-ое боковое давленне
 3. д. действне
 4. д. состоянне воды
 5. д. уравновешнванне
 6. Днна.мо
 7. д. компаунд
 8. Дннамо-машнна
 9. Дннамометр
 10. Днск
 11. Днсковая ступнца
 12. д. турбнна
 13. д-ое колесо
 14. д. сцепленне
 15. д-ый водомер
 16. д. крнвошнп
 17. д. поршень
 18. д. резец
 19. д. экономайзер
 20. Днскообразный перегреватель
 21. Днссоцнацня (горючйх газов)
 22. Днфференцнальнаягайка
 23. д. днаграмма
 24. д. коробка
 25. д-ый блок
 26. д. ннднкатор
 27. д. манометр
 28. д. тягомер
 29. Днффузнонный коэффнннент
 30. Днффузня
 31. Днффузор
 32. Длнна (вала)
 33. Длнннопламенный уголь
 34. Длннный поршень
 35. Дллтельная нагрузка
 36. д. работа
 37. д-ое горенне
 38. Длнтельность работы
 39. Днлше
 40. Дншцевое железо
 41. д-ой лнст
 42. Дно (цйлйндра)

дынамічны працэс д. бакавы ціск д-ае дзёяньне, д. дзёйства д-ы стан вады д-ае ўроўнаважваньне дынама д.-кампаўнд.

дынама-машьіна дынамамэтр дыск

дыскавая ступіца д. турбіна д-öe кбла

д. счаплёньне, д-ы сашчэп д-ы вадамёр д. крывашып д. поршань д. разёц д. эканамайзэр дыскападобны перагравальнік

дысацыяцыя

дыфэрэнцыяльная гёйка д. дыяграма

д. карббка

д. блёк

д. індыкётар д. манбмэтр д. цягамёр дыфузыйны каэфіцыёнт

дыфўзыя дыфўзар даўжыня дбўгапблымны вўгаль даўгі пбршань

дбўгая нагрўзка, доўгасная н.

д. раббта, дбўгасная р. д-ае гарэньне, дбўгаснае г. дбўгасьць работы днішча днішчавое жалёза д-ы ліст

дно

1447. Добавочная затрата

дадаткбвая затрата

 

(энергіш)

 

1448. д. масса

д. маса

 

1^49. д. работа (тренйя)

д. работа

 

1450. д-ое всасыванне

д-ае ўсбсваньне

 

1451. д. нспытанне

д. выпрабаваньне, д апраба-

 

1452. д. колесо

ваньне

 

д. кбла

 

1453. д. пнтанне

1454. д. сжатне

д. пажыўлёньне д-ы сьціск

 

1455. д. тренне

1456. д-ый воздух

1457. д. газ

д-ае трэньне д. павётра

 

д-ы газ

 

1458.  д. Гру3

1459.  д. пар

д. груз д-ая näpa

 

1460. До-бела раскалнть

да-бялбты распаліць

 

1461. Добыванне (газа)

1462. Довсоновскнй (даусонов-

здабывёньне даўсбнаўскі газ

 

.        ^««9 газ

 

Д°Г0Ранне (заряда) 4°’. Догорать, догореть laße Д°гРУжать, догрузкть lev Д°гРУженне 4Ь7. Догрузка ,468. ДожДевая вода

дагараньне

дагарёць, дагарэць дагружаць, дагрузіць дагружэньне дагрўзка дажджавая вадй

 

1469. Дозарядка

1470. Дознровка

^ІДо-красна раскалнть

1472. Долбежнмй станок

дазарёдка дазырбўка да-чьірвані распаліць даўбёжны станбк даўбсьці

дамбрбўскі вўгаль доменная паветрагбнка

 

1473. Долбнть

1474. Домбровскнй уголь

1475. Доменная воздуходувка

1476. д. печь

 

д. печ

 

1477. Домкрат

да.мкрат, падымйч

 

1478. Донецкнй уголь

данёцкі вўгаль

 

1479. Донка

дбнка

 

1480. До-отказа

1461Дополннтельная набнвка

1482. д. нагрузка

Д-ое нспаренне

1484. д. «олесо

да-нёльга, дэ канца дадаткбвая набіўка д. нагрўзка д-ае выпарэньне д. кбла

 

1485. д-ый воздух ,86. Д' клапан

д. павётра д-ы кляпан

 

1487.  д. конденсатор

1488.  д.  пар

1489.  д. холоднльннк

д. кандэнсйтар д-ая пара д-ы халадзільнік

 
 1. Допускаемая нагрузка
 2. д. прочность
 3. д. скорость (пара)
 4. д-ое давленне (на

грунт )

 1. д. напряженне
 2. д. отступленне
 3. д. уснлне
 4. Доска (колоснйковая)
 5. Досткгнутый расход (пара)
 6. Достнжнмый вакуум
 7. Дошечка (калйберная)
 8. Древесное топлнво
 9. д-ый уголь
 10. д. спнрт
 11. Дрель
 12. Дрова
 13. Дровяное отопленне
 14. Дрожанне (машйны)
 15. Дросселнрованне
 16. Дроссель
 17. Дроссельная заслонка
 18. д. турбнна
 19. д-ый днск
 20. д. калорнметр
 21. д. клапан
 22. Дуга (магнйта)
 23. Дуговое колено
 24. Дугообразная днаграмма
 25. Дуплекс-насос
 26. Дуралюмнннй
 27. Дутье (процесс)
 28. д. (сасіпема)
 29. Дым
 30. Дымность
 31. Дымовая задвнжка
 32. д. заслонка
 33. д. коробка
 34. д. труба
 35. д-ой газ
 36. д. канал
 37. Дымогарная топка
 38. д. труба
 39. Дымообразованне

дапушчйльная нагрўзка

д. мбцнасьць, трывйласьць

д. скбрасьць д-ы ціск

д-ае напрўжаньне

д. адступлёньне д-ая намбга дбшка

дасягнуты расход

дасяжны вйкуум дбшчачка

дрэўны апал, д-ае паліва

д. вугаль

д. сьпірт

дрыль

дрбвы

дрывянбе апальваньне, д. ацяплёньне

дрыжаньне драсэлявйньне дрбсэль

дрбсэльная зйсланка

д. турбіна д-ы дыск д. калёрымэтр д. кляпан дуга дугавбе калёна дугападббная дыяграма дўплекс-насос дуралюмінь, дуралюміній дзьмуцьцё, дуцьцё дзьмўцьце, дўцьце

дым

дымнасьць дымавая засаўка д. засланка д. карббка д. труба, кбмін д-й газ д. канал дымагарная тбпка д. труба дымаўтварэньне

1533. Дымопережнгатель

1534. Дымосожнганне

1535. Дымосос

1536. Дымоход

1537. Дыра (заклепочная)

1538. Дыромер

1539. Дышло

1540. Дышловый клнн

дымаперапальнік ■дамаспальваньне дымасбс дымахбд дзірка дзіркамёр дышаль дышлавы клін

1541. Еднннца (моіцностй)

1542. Еднннчная моіцность

1543. е. регулнровка

1544. Едкая нзвесть

1545. Емкость (аккумулятора)

Е образный золотннк

1547. Естественная вода

1548. е. тяга

Е.

адзінка

адзінкавая магўтнасьць

а. рэгулёўка

ёдкая вапна ёмнасьць Е-падббны залатнік натуральная вада н. цяга

 

ж.

1549. Жар (сварочныіі)

1550. Жаровая труба

1551. Жаротрубный перегреватель

1552. Жгут (азбестовый)

1553. Жгутовая набнвка

1554. Железнстая вода

1555. Железная обшнвка

1556.  ж. проволока

1557.  ж. рама

1558.  ж. топка

1559.  ж. труба

1560.  ж-ый каркас

1561.  ж. кожух

1562.  ж. .колоснйк

1563.  ж. колпак

1564.  ж. лнст

1565.  ж. сурнк

1566. Железо (стройтельное)

1567. Желоб (засыпноіі)

1568. Желобок (кольцевой)

1569. Желобчатое железо

1570. ж-ый блок

1571. ж. шкнв

жар жаравая труба жаратрўбны перагравйльнік

жгут, скрўтак жгўтавая набіўка жалёзістая вада акоўка жалёзны дрот ж-ая рама ж. тбпка ж. труба ж-ы каркйс ж. кожух ж. каласьнік ж. калпак ж. ліст ж. сўрык жалёза жблаб жалаббк жалабчістае жалёза ж. блёк ж. шкіў

 1. Желтая медь
 2. ж-ое масло
 3. Жесткая жаровая труба
 4. ж. вода
 5. ж-нй вал
 6. ж-ое клепанне
 7. ж. кольцо
 8. Жесткость (воды)
 9. Жесть
 10. Жестяная обшввка
 11. Жженная нзвесть
 12. Жнвотное масло
 13. Жндкая смазка
 14. ж-не шлакн
 15. ж-ое топлнво
 16. Жндкость (смазыеаюіцая)
 17. Жнклер
 18. ж.-компенсатор
 19. Жнр (смазочный)
 20. Жнрная вода
 21. ж-ый каменный уголь
 22. ж. торф
 23. Жнровые осадкн
 24. Жнромэтр

жбўтая медзь ж. ал'іва

жбрсткая жаравая труба цьвёрдая вад&

жбрсткі вал

жорсткае кляпапьне ж. кальцб

цьвёрдасьць блйха

бляшаная абшыўка

паленая вапна

жывёльны тлушч рЗдкае мйзіва, вадкае м. р-ія шлакі, вадкія ш. р-і апал, р-ае паліва, вйдкі а., в-ае паліва

вйдкасьць

жыклер

ж.-кампэнсатар тлушч тлўстая вада т-ы камённы вўгаль т. торф тлушчовыя асадкі жырбмэтр

3

 1. Забонна (место)
 2. Забортная вода
 3. Забортовка (трубы)
 4. Забрасыванне (топлйва)
 5. Забрасывать, заброснть
 6. Завалы (накйпіі)
 7. Завальцовка (процэсс)
 8. Заваренный шов
 9. Заварка (процесс)
 10. Заварной элемент
 11. Завннтнть, завннчнвать
 12. Завйнчнванне (болтов)
 13. Завнснмость (работы)
 14. Заводнть, завестн
 15. Заводка (мотора)

заббіна

заббртная вада забартбўка закіданьне закідаць, закінуць завалы завальцоўка завйранае шво, з-ы шоў заварка, заварваньне заварньі элемэнт

завінціць, завінчваць, зашру бавйць, зашрубоўваць

завінчваньне, зашрўббўвань не

залёжнасьць

* завбдзіць, завёсьці завбдка

16] 1. Завод (маіййностройтельный)

 1. Заводская марка
 2. з. паровая машнна
 3. Заворачнванне (гаек)
 4. Заворачнвать, завернуть
 5. Загнб (ліесто)
 6. Загнбанне (процесс)
 7. Загнбаць, загнуть
 8. Загнбка (кромок)
 9. Заглушать, заглушнть
 10. Заглушенме (трубы)
 11. Заглуіпенная труба
 12. з-ый огонь
 13. Заглушка
 14. Загнутая вперед лопасть
 15. з. кверху пластннк’а
 16. з. назад лопасть
 17. з-ое вперед крыло
 18. з. назад крыло
 19. з-ый во внутрь фланец
 20. з. наружу фланец
 21. Загонка (трубы)
 22. Загонять, загнать
 23. Загоранне (топлнва)
 24. Загораться, загореться
 25. Загребанне (жара)
 26. Загружать, загрузнть
 27. Загруженная машлна
 28. з-ое топлнво
 29. Загруженность (майшны)
 30. Загрузка (топлйва)
 31. Загрузочная воронка
 32. з. камеца
 33. з. топка
 34. з. шахта
 35. з-ое корыто
 36. з-ый горшок
 37. з. канал
 38. з. ковш
 39. з. лоток
 40. з. прлбор
 41. з. сосуд

1653; Загрязненне (воды)

 1. Загрязненная вода
 2. з-ый ras

завод

фабрычная марка ф. паравая машьіна закрўчваньне закрўчваюць, закруціць загіб загібаньне, загінаньне 3ari6äub, загнўць загібка, загінка заглушаць, заглушьшь заглўшэньне заглўшаная трубй з-ы агбнь заглўшка

загнўтая напёрад лбпасьць з. ўгарў пласьцінка з. назад лбпасьць

з-ае напёрад крылб з. назад крылб з-ы ў сярэдзіну флянец з. знадвбрна флйнец загбнка

заганяць, загнаць загараньне

загарацца, загарэцца загбртваньне, заграбйньне загружаць, загрузіць загрўжаная машына з-ы апал, з-ае пйліва загрўжанасьць загрўзка загрўзачцы кош з-ая кй.мэра з. тбпка

з. шахта з-ае карыта з-ы гаршчбк з. канал з. коўш з. латбк з. прыбор з-я судзіна, з. пасўдзіна забруднёньне забрўджаная вада з-ы газ

 1. з. клапан
 2. з. котел
 3. Загрязняемость
 4. Задвнжка
 5. Задеванме (лопаток)
 6. Задевать, задеть
 7. Заделка (треіцйн)
 8. Задержка (двйженйя)
 9. Заднрать, задрать (ся)
 10. Заднее днтце
 11. з-нй коллектор
 12. з. конец цнлнндра
 13. з. ход
 14. з-яя решетка
 15. з. скорость
 16. з. сторона стенок
 17. Задрайка
 18. Задуваць, задуть
 19. Задувка (генерсппора)
 20. Заеданне (золотнчка)
 21. Заедать, заесть
 22. Зажатне
 23. Зажать. зажнмать
 24. Зажнганне (сйстема)
 25. Зажнм (клемма)
 26. Зажнманне
 27. Зажнмаюшнй конус
 28. Зажнмная гайка
 29. з. губа
 30. з. муфта
 31. з-ое кольцо
 32. з-ой вннт
 33. з. патрон
 34. Зажнмочные клешн
 35. Заземленне (провода)
 36. Заземлнть, заземлять
 37. Зазор (порійневой)
 38. Зазубрнна
 39. Занмствованне (снлы)
 40. Закал
 41. Закаленная отлнвка
 42. Закалнванне
 43. Закалнвать, закалнть

1699.'Закалка (процесс)

 1. з. (рэзультат)

з. кляпан

з. кацёл забрудняльяасьць засаўка чаплйньне

чапляць, зачапіць заштукбўка затрымка

задзірёць, задраць (цца) задняе днішча з-і калёктар

з. канёц цыліндра

з. ход з-яя рашбтка з. скбрасьць з-і бок сьцёнак задрайка задзімаць, задзьмўць, задуваць, задўць задзімёньне, задувёньне зашчамлёньне зашчамляць, зашчаміць заціск заціснуць, заціскаць запальваньне

з4ціск зацісканьц^ заціскаючы кбнус заціскнйя гайка з. губа

з. мўфта з-öe кальцо з-ьі вінт, з. шруб з. патрбн заціскальныя абцугі зазямлёньне зазямліць, зазямляць празбр шчарбіна, вышчарбка запазьічаньне

гарт

загартаваны адлітак загартбўваньне загартбўваць, загартаваць загартбўка, гартбўка гарт

1701.

1702.

1703.

1704.

1705.

1706.

1707.

1708.

1709.

1710.

1711.

1712.

1713.

1714.

1715.

1716.

1717.

1718.

1719.

1720 1721.

1722.

1723

1724.

1725.

1726.

1727

1728

Закнпанне Закладка Закладная головка Заклепать, заклепывать Заклепка (предмет) з. (процесс) з. на-глухо

Заклепочная головка

з. дыра з-ое железо з. отверстне з. соеднненне з-ые клеіцн з-ый молот з. шаг з. шов

Заклепываемый лнст Заклнннвацне Заклнннвать, заклвннть Закон давленлй Законтропарлть Закранна (вкладыша) Закргпленле (гайкй) Закрепленное звено з-ый фланец

Закрепляюшая шпллька з-ее кольцо з-лй болт

 1. Закрешйіть, закреплть
 2. Закрепная пластлнка
 3. Закругленле (трубы)

1732, Закругллть, закруглять

 1. Закрыванле (клапана)
 2. Закрывать, закрыть
 3. Закрытая глльза
 4. з. головка (йіатуна)
 5. з. градлрня
 6. з. дннамо-машнна
 7. з. куллсса
 8. з. турблна
 9. Закрытле
 10. Закрытый двлгатель
 11. з. клапан
 12. з. колпак
 13. 'з. крейцкопф
 14. з. ползун

закіпаньне, зйкіп закладка закладная галоўка закляпаць, заклёпваць заклёпка, ніт нітаваньне, заклёпваньне заклёпваньне на-глўха заклёпачная галоўка, з. плёшка з. дзірка з-ае жалеза з-ая адтўліна з-ае злучэньне з-ыя абцугі з-ы малатбк

з. шаг

з-ае шво, з-ы шоў заклёпваемы ліст, заклёпны л. заклінбўваньне

заклінбўваць, заклінаваць закбн ціскаў закантраларыць

закраіна

замацаваньне, замацбўка замацованае зьвянб з-ы флйнец замацоўваючая шпілька з-ае кальцб з-ы болт

замацбўваць, замацаваць замацбўная пласьцінка закрўгліна, закруглёньне закругліць, закругляць закрыванйне закрыв£ць, закрыць закрытая гільза з. галбўка з. градырня з. дынама-машына з. куліса

з. турбіна закрыцьцё закрыты рухавік з. клйпан

з. калпак

з. крэйцкопф

з. паўзўн

 1. з. сосуд
 2. з-ые направляюіцне
 3. з. параллелн
 4. Закупорнвать, закупорнть
 5. Закупорка (іпрубы)
 6. Залнвка (предмет)
 7. Залнвка (процесс)
 8. Залнть, залнвать
 9. Замазка (сурнковая)
 10. Замедленне (двііженлія)
 11. Замедленная масса
 12. з-ое двнженне
 13. з. горенне
 14. з. кнпенне
 15. з. сгоранне
 16. Замедлнтель скоростн тягн
 17. Замедлнть, замедлять
 18. Замедляюіцее давленне
 19. з. действне
 20. Замена частей
 21. Заменнть, заменять
 22. Замкнутая цепь
 23. Замкнутоекольцоатомов
 24. з-ый круговой процесс
 25. з. на короткнй ток
 26. з. поверхностный кон-

денсатор

 1. Замок (напіяжной)
 2. Замочные соедннення
 3. Замыканне^элеадпр.цэп^
 4. Замыкаюіцая головка
 5. з. пластннка
 6. з-ее кольцо
 7. Запаздыванне (впуска)
 8. Запанванне (трубкй)
 9. Запанвать, запаять
 10. Запайка
 11. Запал
 12. Запальная букса

з-ая судзіна, пасўдзіна з-ыя накірбўніцы

з. паралёлі

затыкаць, заткнўць

заткнутасьць

заліўка

заліваньне

заліць, заліваць замАзка, кіт замарўджаньне, зацішаньне замарўджаная маса, заціша-

ная м.

з-ы рух, зацішаны р.

з-ае гарэньне, зацішанае г.

з. кіпеньне, зацішанае к.

з. згар&ньне, зацішанае з.

замарўджальнік.скбрасьці цягі, зацішальнік с. ц.

замарўдзіць, замарўджваць зацішыць, зацішаць

замарўджваючы ціск, зацішаючы ц.

з-ае дзёяньне, дзёйства, заціш&ючае дзёяньне, дзёйства

замёна часьцёй

замяніць, замяняць замкнўты ланцўг замкнўтае кальцб атамаў з-ы кругавы працэс з. на кароткі ток

з. павёрхневы кандэнсатар

замбк

замбчныя злучэньні замыканьне

замыкаючая галбўка

з-ая пласьцінка з-ае кальцб запбзьніваньне, спдзьніваньне залітбўваньне

залітбўваць, залітавёць залітоўка

запйльнік, падпальнік запальная бўкса

1785.

з. нскра

з. іскра

1786.

з. трубка

з. трўбка

1787.

з-ый колпак

з-ы калпак

1788.

1789.

з. прнбор

з. прыббр

з. шар

з. шар

1790.

Запасная .машнна

запасная машына

1791.

1792.

з-ой вал

з-ы вал

з. клапан

з. клйпан

1793.

з. котел

з. кацёл

1794.

1 *7 Z4 Г~

з. поршень

з. пбршань

1795.

з. резервуар

з. рэзэрвуёр

1796.

1797.

з. трубопровод з-ые частн

з. трубаправод з-ыя часьці

1798.

1799.

1800.

Запасы (топлйва)

Запнленная бороздка

запасы

запілаваная жалабінка, з-ы

раўчўк, запіленая ж., з-ы р.

запірёючае дзёяньне.з. дзёйства

Запнраютее действне

1801.

Заплата (на котле)

латка

1802.

Заплечнк (втулкй)

заплёчык

1803.

Заполненне (бака)

запаўнёньне

1804.

Заполнять, заполнять

запбўніць, запаўняць

1805.

Запор (дверец)

запбр

1806.

1807.

1808.

Запорная жндкость з. задвнжка

запорная вадкасьць з. засаўка

з. пружнна

з. спружына

1809.

Запорно-пнтательный

запбрна-пажыўляльны кляпа.ч

1810.

1811.

клапан

 

Запорное уснлне

запбрная намбга

з-ый вентнль

з-ы вэнтыль

1812.

з. клапан

з. кляпан

1813.

з. шпнндель

з. шпіндэль

1814.

1815.

з. штнфт

з. штыфт

з. штыр

з. штыр

1816.

1817.

Заправка (трубкй) Заправнть, заправлять Заржавелый клапан

заправа

заправіць, запраўляць

1818.

заржавёлы клйпан

1819.

Зарубашечное простран-

зарубашачная прастбра

1820.

ство

 

Зарубка

засёчка

1821.

1822.

Заряд (электрйческйй)

зарад

Заряднть, заряжать

зарадзіць, зараджёць

1823.

Зарядка (батарей)

зарадка

1824.

Заряжаюіцнй насос

зараджаючы насбс, з-ая помпа

1825.

Заряженне топок

зараджэньне тбпак

1826.

Засасыванне (воздуха)

засбсваньне

1827.

Засасывать, засосать

засбсваць, засасаць

 1. Засасываютая банка
 2. Засечка
 3. Заскакнванме (заіцелкй)
 4. Заслонка (дроссельная)
 5. Заслончатый клапан
 6. Засоренне (заслонка)
 7. Застанванне (воды)
 8. Застой (тепла)
 9. Застряванне (клапана)
 10. Засыпка (угля)
 11. Засыпной желоб
 12. Затвердеванне (бепюна)
 13. Затвердевать,затвердеть
 14. Затвор (карбюратора)
 15. Заточка (предмет)
 16. з. (процесс)
 17. Затрата (работы)
 18. Затраченная работа
 19. з. энергня
 20. Затрачнваемая работа
 21. з. энергня
 22. Затычка
 23. Затяжка (предмет)
 24. Заусеннца
 25. Захват (место)
 26. Захватка
 27. Захватываюіцее кольцо
 28. Зацепка
 29. Зацепленне (кулачное)
 30. Зачеканенный шов
 31. Зачеканнвать,зачеканнть
 32. Зачнстка (проце^с)
 33. Зашплннтовать, зашплннтовывать
 34. Заіцелка
 35. Заіцемленне (золотнйка)
 36. Заіуемляюіцнй патрон
 37. Заштценный шов
 38. Звездообразное расположенне (цйлііндров)
 39. з-ый двнгатель
 40. Звено (жйровой трубы)
 41. Звонок
 42. Здоровый нзлом
 43. Зеленое масло

засбсваючая банька засёчка заскбкваньне

засланка

засланчасты кляпан засьмёчаньне застойваньне застбй зашчамлёньне

засыпка

засыпны жёлаб цьвярдзёньне цьвярдзёць, зацьвярдзёць

закрутка, зёсаўка затбчка затбчваньне

затрата

затрачаная раббта

з. энэргія

затрйтная работа

з. энэргія затычка сьцяжніца, зацйжка завусёніца, задзірына захвйт захватка захватнае кальцб зачапка зачаплёньне зачакёненае шво зачаканьваць, зачаканіць зачышчэньне, зачыстка зашплінтавйць, зашплінтбўваць

клямка, зашчапка зашчамлёньне

зашчамляючы патрон ахавёнае шво зьвездападббнае разьмя-

шчэньне

з ы рухавік зьвянб званбк здаровы злом зялёная аліва

^871. Зеленый провод

 1. Землнстый каменный уголь
 2. Зенковать
 3. Зенковка (ннстр.)
 4. Зенковка (процесс)
 5. Зеркало (золотнйковое)
 6. Зетовое железо
 7. Змеевндная водяная камера
 8. з-ый коллектор
 9. з. колосннк
 10. з. перегреватель
 11. Змеевнк
 12. Змееобразный колосннк
 13. Зола
 14. Золотннк
 15. Золотннковая днаграмма
 16. з. коробка
 17. • з. крышка
 18. з. паровая машнна
 19. з. пружнна
 20. з. скалка
 21. з-ое зеркало
 22. з. направленне (сй-

стема)

 1. з. парораспределенне
 2. з. подвешнванне (сй-

стема)

 1. з-ые дверііы
 2. з. тягн
 3. з-ый воздушный насос
 4. з. днск
 5. з. клапан
 6. з. круг
 7. з. овал
 8. з. стол
 9. з. шток
 10. з. яіцнк
 11. Зольннк
 12. Зольннковые дверцы
 13. Зона (горенйя)
 14. Зуб (йіестернй)
 15. Зубнло
 16. Зубцы
 17. Зубчатая вставка

Тэхнічная тарміналёгія.

зялёны прбвад

зямлісты камённы вўгаль

зенкаваць зянкбўка зенкаваньне люстЗрка зэтавае жалёза зьмеявідная вадзяная камэра

з-ы калёктар

з. каласьнік

з. перагравальнік зьмеявік зьмеяпадббны каласьнік пбпел залатнік

залатнікбвая дыяграма

з. карббка

з-ае вёка, з-ая пбкрыўка з-ая паравёя машына з. спружына з. скёлка з-ае люстэрка з-ае накіраваньне

з. параразьмеркаваньне

з. падвёшваньне

з-ыя дзьвёрцы

з. цягі

з-ая павётраная пбмпа з-ы дыск

з. клйпан

з. круг з. авёл з. стол з. шток з-ая скрьіня пбпельнік нбпельнікавыя дзьвёрцы збна

зуб

зубіла

зубцы

зубчастая ўстёўка

 1. Зубчатая передача
 2. Зубчатка
 3. Зубчатое зацепленне
 4. з. колесо
 5. з. сцепленне
 6. з-ый домкрат
 7. з. маховнк
 8. з. обод (маховйка)
 9. з. сектор
 10. Зуммер
 11. йгла (форсункй)
 12. йглообразный клапан
 13. йгольчатый клапан
 14. йгра (двйженйе) камня
 15. йдеальная газовая турбнна
 16. н-ые газы
 17. н-ый двнгатель
 18. йзбыток (воздуха)
 19. йзбыточная плоіцадь
 20. н. работа
 21. н-ое давленне
 22. н. тепло
 23. н-ый воздух
 24. йзвестковая вода
 25. н-ые солн
 26. н-ый осадок
 27. н. раствор
 28. йзвесть
 29. йзвнлнстый канал
 30. н. колосннк
 31. н. путь
 32. йзгарь
 33. йзгнб (штока)
 34. йзгнбанне (стенок)
 35. йзгнбать, нзогнуть
 36. йзгнбаюіцее уснлне
 37. н-не напряження
 38. н-нй момент
 39. йзготовнть, нзготовлять

з. перадача зубчатка зубчйстае зачаплёньне з. кола

з. счаплёньне

з-ы дамкрат, з. падымач з. махавік

з. вббад з. сэктар зўмэр

ігблка

іголкападббны клйпан ігбльчасты клйпан irpä (pyx) KäMeHH ідэйльная газавая турбіна

і-ыя газы і-ы рухавік зьлішак, лішак зьлішняя плошча зьл. раббта зьл-і ціск зьл-яе цяплб зьл. павётра вапённая вадй в-ыя сблі в-йі асадак в. раствбр вйпна зьвілісты канал з. каласьнік

 1. ШЛЯХ згар згіб, вьігіб, выгін згібаньне, выгібаньне, выгінйньне

згібаць, сагнўць, выгібАць, выгнуць, выгінйць

выгібаючая намбга, згібйючая намбга

в-ыя напрўжаньні в-ы мбмант вырабіць, вырабляць, згатбвіць, згатаўляць

1952.

Нзготовленне (меха-

1953.

нйзмов)

Нзложннца (форма)

1954.

йзлом

1955.

йзлучаюіцая поверх-

1956.

ность '

йзлученне (тепла)

1957.

Йзмельченне (угля)

1958.

йзмененне (вакуума)

1959.

Йзменнть, нзменять

I960.

йзменяемость

1961.

йзменяемый об'ем

1962.

1963.

1964.

Нзменяюіцнйся вакуум йзмеренне (процесс)

н. (результат)

1965.

1966.

1967.

1968.

1969.

1970.

1971.

1972.

Нзмернтель тягн Мзмернтельная колба

н. пружнна н. трубка

н-ый сосуд Йзмернть, нзмерять йзмеряемая длнна Нзнашнванне

1973.

Йзнос (частей)

1974.

Йзношенность

1975.

Нзношенный цнлнндр

1976.

Нзобара

1977.

Пзображенне (выте-

1978.

канйя)

Нзогнутая лопатка

1979.

1980.

1981.

1982.

1983.

1984.

1 Л\ л W

н. спнца

н. труба

н. форма (лопаток)

н-ый рычаг ншток Мзодннамо

1985.

1986.

1987.

1988;

1989.

1990.

1991.

1992.

1993.

Йзодмнамнческая крнвая Йзолнрованне (котла)

Йзолнрованная труба

н-ый фундамент Йзолнровать Йзолнровка Йзолнровочный шнур Йзолнруюіцая лента

н. оболочка

вырабка

вылівачка злом

выпрамёньваючая павёрхня

выпрамянёньне здрабнёньне, драбнёньне зьмёна, зьмянёньне зьмяніць, зьмяняць зьмённасьць .

зьмённы аб'ём зьмёнлівы вакуум вымярэньне вьімер, вымярэньне вымяральнік цйгі вымяральная кблба в. спружына в. трўбка

в. судзіна, в-ая пасўдзіна вымераць, вымяраць вымёрная даўжынй знбшваньне

знос знбшанасьць знбшаны цыліндр ізабара зарыс, нарыс

выгнутая лапатка, выгінастая л.

в. сьпіца, выгінастая с.

в. труба, выгінёстая т.

в. фбрма, выгінастая ф. в-ы вагар, выгінасты в. в. шток, выгінасты ш. ізадынама ізадынамічная крывая ізаляваньне ізаляваная труба і-ы фундамант ізаляваць ізаляваньне ізаляцьійны шнур ізалёўчая стўжка і. абалбнка

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

йзоляцнонная обмазка н-ый слой

йзоляцня

йзоплера

йзотерма

йзотермнческая крнвая н-ое нзмененне состоя-

ння газа

н. расшнренне

н. сгоранне

н. сжатне

йзрасходованные еднннцы тепла

йз’ян (матерйала) йз'ятне котла нз дей-

ствня

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

йлнстый осадок йловая вода йловатый торф йловый бурый уголь н. осадок н. торф

йнднкатор

йнднкаторная бумага н. днаграмма Нг-лошаднная снла н. моіцность

н. пронзводнтельность

 1. н. пружнна
 2. н. работа
 3. н. термнческая степень (полезного дейспгвйя)
 4. н-ое давленне
 5. йнднкаторно-эффэктнвная моіцность
 6. йнднкаторный коэффнцнент (отдачн)
 7. н. кран
 8. йнднфферентный газ
 9. йнднцнрованне
 10. йнднцнровать
 11. йндуктнрованне
 12. йндуктнрованный ток
 13. йндуктнровать

ізаляцыйная абмазка і-ы слой ізалйцыя ізаплёра ізат^рма ізатэрмі'чная крывая і. зьмёна стану газа

і-ае расшырэньне і. згараньне і-ы сьціск зрасхбдаваныя адзінкі цяпла

хіба, загана

выключэньне катлй з дзёяньня, вйвад к. з д., зьяцьце к. з д.

глёісты асадак глёевая вада глеяваты торф глёевы бўры вўгаль г. асйдак г. торф індыкйтар індыкатарная папёра і. дыяграма і. кбнская сіла і. магўтнасьць

і.  прадукцьійнасьць, і. вытвбрлівасьць

 1. спружына

і.  раббта

і.  тэрмічцая ступёнь

і-ы ціск

індыкатарна-эфэктйўная магўтнасьць

індыкйтарны коэфіцыёнт

і.  крант

індыфэрэнтны газ індыцыраваньне індыцыраваць індуктаваньне індуктаваны ток індуктаваць

2032.

2033.

2034.

2035.

2036.

2037.

2038.

2039.

2040.

3041.

2042.

2043.

2044.

2045.

2046.

2047.

2048.

2049.

2050.

2051.

2052.

2053.

2054.

2055.

2056.

2057.

2058 2059.

2060.

2061.

2062.

2063.

2064

2065.

2066.

2067.

2068.

2069.

2070.

2071.

йндуктор йндукцнонная катушка н-ый прнбор

йндукцня йнерцнонная масса

н-ое давленне (двйжуіцйхся масс)

н. действне

н-ый осевой регулятор йнерцня йнжектор йнжекцнонный клапан

н. конденсатор Йнжекцня Йнструмент йнтенснвная цнркуляцня (воды)

н-ое внхревое двнженне

н. выделеняе (тепла) йнтенснвность (тока) Йскаженне (парораспределенйя) йскопаемый уголь йскра (электрйческая) Йскренне йскрнвленне (трубы) Йскрнвленность Йскрнвленный шток Йскрнвлять (ся), нскрнвнть (ся) Йскровой промежуток йскроудержатель Йскроудержательный прнбор йскусственная тяга

н. цнркуляцня (воды) н-ое охлажденне (воды) н-ые воздушные внхрн Йспаренне (воды) йспаренная вода йспарнтель йспарнтельная коробка

н. снстема н. способность ■ н-ый карбюратор

індўктар

індукцыйная шпўля, і. шпўлька і-ны прыббр індўкцыя інэрцыйная маса і-ы ціск

і-ае дзёяньне, і. дзёйства і-ы восевы рэгулятар інэрцыя інжэктар інжэкцыйны кляпан і-ы кандэнсатар інжёкцыя інстрўмант, стрўмант інтэнсьіўная цыркуляцыя

і-ы віхравы рух

і-ае выдзялёньне інтэнсьіўнасьць скаж£ньне

выкапны вўгаль іскра

іскраваньне скрыўлёньне скрыўленасьць скрыўлены шток скрыўлйць (цца), скрывіць (цца)

іскравы прамёжак іскразатрымальнік іскразатрымальны прыббр

штўчная цйга ш. цыркуляцыя ш-ае ахаладж^ньне ш-ыя павётраныя віхры выпарэньне выпарбная вада выпарнік

выпаральная карббка в. сыстЗма в. здбльнасьць в-ы карбурётар

 1. йспарнться, нспаряться
 2. йспаряемость
 3. йспаряюіцая поверхность (жйдкостй)
 4. н-ый карбюратор
 5. йспользовываемое колнчество тепла
 6. йсправнть, нсправлять
 7. йсправленне (недостатка)
 8. йсправность^еха^гзл/аў
 9. йспытанне
 10. йспытательная машнна
 11. йсследованне (опытное)
 12. йсследуемая вода
 13. н-ый газ
 14. н. пар
 15. йстеченне (паров)
 16. йстнная теплоемкость
 17. йсточннк (ошйбкй)
 18. йсходная точка
 19. йсходяіцнй газ
 20. йсчезаюіцее удлкненне
 21. Кабель (коммутатора)
 22. Кажутаяся моіцность
 23. к. пронзводнтельность
 24. к-йся механнческнй

коэффнцнент (полезного действая)

 1. Каленне
 2. Калнберная доіцечка
 3. Калнбр
 4. Калнбрнрованне
 5. Калнбрнрованная нзмерлтельная трубка
 6. Каллброванная пружлна
 7. Каллльная горелка
 8. к. лампа
 9. к. печь
 10. к. трубка
 11. Каллть (накалйвать)

выпарыцца, выпарацца выпйрнасьць выпарйючая павёрхня

в-ы карбурётар скарыстоўная кблькасьць цяпла

паправіць, папраўляць папрёўка

cпpäўнacы^ь

апрабавйньне, выпрабаваньне выпраббўчая машьіна дбсьлед, дасьлёдваньне дасьлёдваемая вада д-ы газ д-ая пара выцячЗньне

'ісьцінная цёплаёмнасьць крыніца зыхбдны пункт зыхбдзячы газ зьнікаючае падаўжэньне

к.

кабель

фіктыўная магўтнасьць ф. прадукцыйнасьць ф-ы мэханічны коэфіцыёнт

напйл, pacпäл; гартаваньне каліберная ддшчачка калібр калібраваньне калібраваная вымяральная трўбка

калібравйная спружына напальная гарэлка, распальная г.

напальная лямпа,распальная л. н. печ, р. печ н. трўбка, р. трўбка напальваць, распальваць; гар* таваць

 1. Калорнзатор
 2. Калорнзаторный двнгатель
 3. Калорнметр
 4. Калорнметрпческая бомба
 5. к. теплопронзводнтельность
 6. к. теплотворная способность
 7. кк-нй эффект
 8. о-ое определенне (теплопройзводйтельностй)
 9. Каорнческая машнна
 10. к-нй двнгатель
 11. к. эквнвалент
 12. к-ое действне
 13. Калорня
 14. к.-грамм
 15. к.-кнлограмм
 16. Каменная кладка
 17. Каменноугольная смола
 18. к-ое масло
 19. к-ый брнкет
 20. к. газ
 21. к. деготь
 22. Каменный уголь
 23. к. фундамент
 24. Камень (котельный)
 25. к. (кулйссный)
 26. к. точнльный
 27. Камера (горення)
 28. Камерная топка
 29. к-ый перегреватель
 30. Камероразьдельный котел

^137. Канавка (кольцевая)

 1. Канал (сопла)
 2. Канат
 3. Канатная перадача
 4. Канатный тормоз
 5. к. шкнв
 6. Капельная масленка
 7. к. плаСтннка
 8. Капельннк

калёрызатар калёрызатарны рухавік

калёрымэтр калёрымэтрычная ббмба

к. цеплавытвбрлівасьць, к. цеплапрадукцыйнасьць

к. цеплатвбрная здбльнасьць

к-ы эфэкт

к-ае вызначЗньне, к-ае акрэсьленьне

калёрычная машына к-ы рухавік к. эквівалёнт к-ае дзёяньне, к. дзёйства калёрыя к.-грам к.-кілёгрйм

камённая кладка, к. мурбўка каменнавўгальная смала к. аліва к-ы брыкёт к. газ к. дзёгаць камённы вўгаль к. фундАмант накіпень KäMeHB тачыльны камень камэра кймэрная тбпка к-ы перагравйльнік камерападзёльны кацёл

канАўка, раўчўк канал канйт канйтная перадача канйтны тбрмаз к. шкіў кйпельная алівярка, к. масьлйрка

к. пласьцінка кіпельнік

 1. Капельно-жадкое состоянне
 2. Капельный кран
 3. Капельчатая масленка
 4. Капнлярная трубка
 5. Капнтальный ремонт
 6. Каплеуказатель
 7. Каплн (масла)
 8. Карболовое масло
 9. Карбюратор
 10. Карбюрацня
 11. Карбюрнрованне
 12. Карбюрнрованное' горючее
 13. к. топлнво
 14. к-ый газ
 15. к. спнрт

2161, Карбюрнровать

 1. Кардан
 2. Карданная передача
 3. к-ое соеднненне
 4. к. сочлененне
 5. Карднф
 6. Каркас
 7. Карманный счетчнк обо ротов
 8. Картер
 9. Картон
 10. Карусельно-шлнфовальный станок
 11. Касательная плоіцадь
 12. к. снла
 13. к-ое давленне
 14. к. направленне
 15. к. сопротнвленне
 16. к. уснлне
 17. к. ускоренне
 18. к-ый клнн
 19. Касторовое масло
 20. Каталнзатор
 21. Катанне
 22. Катаракт (буфер)
 23. Катерный мотор
 24. Каток

кйпельна-вйдкі стан

капельны крант капельчастая алівйрка, к.

масьлйрка капілярная трўбка капітальны рамбнт кäпляўкaзäльнiк, капляўказьнік

каплі

карбблавая аліва карбурйтар карбурацмя карбураваньне карбураванае гарўчае

к-ы апал, к-ае паліва к-ы газ

к. сьпірт карбураваць кардан карданная перадача к-ае злучЗньне к-ае сучлянёньне кардыф карк&с кішэнны лічыльнік абаротаў

картэр кардбн карус^льна-шліфавальны ста-

HÖK датыкальная плбшча д. сіла д-ы ціск д. кірўнак д-ае супраціўлёньне д-ая намбга д-ае паскарэньне д-ы клін рыцынавая аліва каталізатар качаньне катарйкт кацерны матор каток

 1. Катушка (йндукцйонная)
 2. Катяіцнйся рычаг
 3. к. р. ведомый
 4. к. р. ведуіцнй
 5. к. р. двнжуіцнй
 6. Каустнческая сода
 7. Каучук
 8. Каучуковая прокладка
 9. к. трубка
 10. к-ое кольцо
 11. к-ый шнур
 12. Качанне (маховйка)
 13. Качательное двнженне
 14. Качаюіцаяся колосннковая решетка
 15. к. кулачная шайба
 16. к. ось
 17. к. паровая машяна
 18. к-еся двнженне
 19. к-йся золотннк
 20. к. крнвошяп
 21. к. кулак
 22. к. регулятор
 23. к. скальчатый насос
 24. к. якорь
 25. Качественная пронзводнтельность (котла)
 26. к-ое регулнрованне
 27. Квадратная резьба
 28. к-ое железо
 29. к. сеченне
 30. к. сопло
 31. к. децяметр
 32. к-ый метр
 33. Кеннельскнй уголь
 34. Кернер, керно
 35. Кернярованне
 36. Керннровать
 37. Кероснн
 38. Кероснновая калнльная лампа
 39. к. нагревательная лампа
 40. к-ые пары
 41. к-ый ннжектор
 42. к. нспарнтель

шпўля, шпўлька перакатны вагар п. в. вадзімы п. в. вядўчы п. в. рўхаючы каустычная сода каучўк каучўкавая праклйдка к. трўбка к-ае кальцб к-ы шнур калыхйньне калыхальны рух калыхная каласьніковая рашбтка

к. кулачная шайба

к. вось

к. паравая машына к-ы рух

к. залатнік

к. крывашып

к. кулак

к. рэгулятар

к. скальчатая пбмпа

к-ы якар

йкасная прадукцыйнасьць,.

я. вытвбрлівасьць я-ае рэгуляваньне квадратная разьба к-ае жалёза к. сячэньне к. саплб

к-ы дэцымэтр к. мэтр кенэльскі вўгаль кёрнэр, значнік кернавйньне кернаваць карасін, гйза карасінавая напальная лймпа, газяная н. л.

к. награвйльная лймпа, газяная н. л.

к. näpa, газяная п. к-ы інж$ктар, газянй і. к. выпарнік, газяны в.

 1. к. карбюратор
 2. к. насос
 3. Керосннопровод
 4. Кнловатт
 5. к.-час
 6. Кнлограмм
 7. к.-калорйя
 8. к.-метр
 9. к.-молекула
 10. Кннгстон
 11. Кпнематнка
 12. Кннемометр
 13. Кннетнческая энергня

224-1. Кнпенне (воды)

 1. Кнпятнльная трубка
 2. Кнпятнльннк
 3. Кнпяченне
 4. Кнпяшая вода
 5. Кнрпнч (огнеупорный)
 6. Кнрпнчная кладка
 7. к-ый свод
 8. к. фундамент
 9. Кнслород
 10. Кнслородно-ацетнленовая сварка
 11. Кнслотная башня
 12. Кнсточка
 13. Кладка
 14. Клапан
 15. Клапанная вставка
 16. к. головка
 17. к. камера
 18. к. коробка
 19. к. паровая машнна
 20. к. тарелка
 21. к-ое парораспределенне
 22. к. распределенне
 23. к. сопло
 24. к-ый насос
 25. к. регулятор
 26. к. толкатель
 27. Класснческнй цнкл Днзеля
 28. Классы горючнх
 29. Класть фундамент

к. карбурйтар, газяны к. к-ая пбмпа, газян£я п. карасінаправбд кілёват к.-гадзіна кілёграм к.-калёрыя к.-мэтр к.-малёкула кінгстбн кінэматыка кінэмомэтр кінэтычная энэргія кіпёньне кіпяцільная трўбка кіпяцільнік кіпячэньне кіпйчая вада ц^гла

цагляная кладка, ц. мурбўка ц-ае скляпёньне ц-ы фундамант кісларбд кіслародна-ацэтылёнавая зварка

кіслбтная вёжа памазбк

клäдкa, муроўка клйпан клйпанная ўстаўка к. галоўка к. камэра к. каробка к. паравая машына к. талёрка

к-ае параразьмеркавйньне

к. разьмеркаваньне к. саплб к-ая пбмпа

к. рэгулятар

к. штурхач, таўхйч клясычны цыкл Дызэля

клясы гарўчых клйсьці фундамант

2271. Клейкость (смазочного ветества)

2272. Клеймо (фабрнчное)

2273. Клемма (зажйм)

2274. Клепало

2275. Клепальная паровая машнна

2276. к-ый молот

2277. к. станок

2278. Клепанне, клепка

2279. Клепанная связь

2280. Клепка в потай

2281. Клеіцн (кузнечные)

2282. Клнн (натяжной)

2283. Кллнгеркт

2284. Кллнкер

2285. Кллнкет

2286. Клнновндная пллта

2287. Кллновое соедлненле

2288. к-ой механлзм

2289. Клннообразный колосннк

2290. Кллнчатый клрплч

2291. Клупп

2292. Ключ (гаечный)

2293. Ключевая вода

2294. Кнлца

2295. Кнопка (пусковая)

2296. Кованное железо

2297. Ковать

2298. Ковкая сталь

2299.  к-лй чугун

2300.  к-ое железо

2301. Ковш (загрузочный)

2302. Кожаная муфта

2303. к-ый клапан

2304. к. ремень

2305. Кожух

2306. Козырек (пірубы)

2307. Кокс

2308. Коксованне

2309. Коксовая пыль

2310. к-ый флльтр

2311. Коксуюшлйся уголь

клёйкасьць

кляймб

клёмма, заціск кляпала

кляпальная паравая машйна,

кляпйльны молат

к. станбк

кляпаньне, клепка

кляпаная зьвязь

клёпка ў пбтайку абцугі

клін

клінгерьіт

клінкер

клінкёт

клінав'ідная плітй

клінавбе злучэньне к-ы мэханізм клінападобны каласьнік клінчастая цэгла

клуп

ключ

крынічная вада кніца кнбпка

кавйнае жалёза

кавйць

кбўкая сталь

к-і чыгўн к-ае жалёза коўш

скуранйя мўфта, шкураная м.

скураны кляпан, ш-ы к.

скураны пас, ш. пас

кбжух казырбк кокс

каксаваньне кбксавы пыл к. фільтр каксбўны вўгаль, каксавальны в.

2312. Колба

2313. Колебанле (вакуума)

кбўба ваганьне

 1. Колебательное двнженне
 2. Колеблюіцнйся нажнм
 3. к. уровень
 4. Колено (соедннйтельное)
 5. Коленчатая труба
 6. к-ое сочлененне
 7. к-ый вал
 8. к. рычаг
 9. Колесо (гребное)
 10. Колесная паровая машнна
 11. Колнчественная пронзводнтельность (котла)
 12. к. регулнровка
 13. Коллектор
 14. Коллекторное кольцо
 15. Коловратная паровая машнна
 16. к-ый вентнлятор
 17. к. турбокомпрессор
 18. Колодезная вода
 19. Колодец (для охлаждаюцей воды)
 20. Колодка (тормозная)
 21. Колокол (газгольдера)
 22. Колоколообразный магннт
 23. Колонка (подпйраюіцая)
 24. Колонна (опорная)
 25. Колонное железо
 26. Колосннк
 27. Колосннковая балка
 28. к. доска
 29. к. плнта
 30. к. поддержка
 31. к. рама
 32. к. решетка
 33. Колошннк
 34. Колошннковая пыль
 35. к-ый газ
 36. Колпак (паровой)
 37. Колпачковая гайка
 38. Кол'ьцевая втулка
 39. к. выемка
 40. к. канавка

вагальны рух

вагйльны націскач вагальны ўзрбвень калёна калёнчастая трубА к-ае сучлянёньне к-ы вал к. вагйр кбла калёсная паравйя машына

колькасная прадукцыйнасьць, к. вытвбрлівасьць

к. рэгулёўка калёктар калёктарнае кальцб колаварбтная паравая машына

к-ы вэнтылятар к. турбакампрэсар калбдзежная вада калбдзезь, калбдзеж

калбдка калпак звонападобны магніт

калёнка калёна калённае жалёза каласьнік

каласьнікбвая балька, к. бэлька к. дбшка к. пліта ж. пбдтрымка к. рама к. рашбтка калашнік калашнікбвы пыл к. газ каўпак каўпачкбвая гайка кбльцавая ўтўлка к. выемка к-ая канйўка, к-ы раўчўк

2354. к. метка

к. мётка, к. знак

2355. к. рнска

к. рйска

2356. к. змазка

к. змазка

2357. к-ое седло

к-ае сядлб

2358. к. сопло

к. саплб

2359. к. утолшенне

к. патаўшчЗньне

2360. к-ой генератор

к-ы генэратар

2361. к. желоб

к. жблаб

2362. к. желобок

к. жалаббк

2363. к. зазор

к. празбр

2364. к. золотннк

к. залатнік

2365. к. канал

к. канал

2366. к. клапан

к. клйпан

2367. к. сегмент

к. сэгмЗнт

2368. к. трубопровод

к. трубаправбд

2369. Кольцеобразная пружнна

кбльцападббная спружына

2370. Кольцеобразное вытека-

кольцападббнае выцяканьнег

нне струн

струмёню

2371. Кольцо (поршневое)

кальцо

2372. Кольчугннскнй уголь

кальчўгінскі вўгаль

2373. Комбннацнонный котел

камбінацьійны кацёл

2374. Комбнннрованная ма-

камбінаваная машына

шнна

к. перадача

2375. к. передача

2376.' к. топка

к. тбпка

2377. к. турбнна

к. турбіна

2378. к-ое горючее

к-ае гарўчае

2379. к. уплотненне

к. ўшчытнёньне, к. ўшчыль-

2380. к-ые турбнны

нёньне к-ыя турбіны

2381. к-ый двнгатель

к-ы рухавік

2382. к. клапан

к. кляпан

2383. к. котел

к. кацёл

2384. к. насос

к-ая пбмпа

2385. к. подогреватель

к. падагравальнік

2386. к. торцовый ключ

к. торцавы ключ

2387. Коммутатор

камутётар

2388. Коммутацнонная доска

камутацыйная дбшка

2389. Компактность мотора

кампёктнасьць матбра

2390. Компаунд-дннамо

кампаунд-дынама

2391. к.-паровая машнна

к. паравёя машына

2392.   к.-п. турбнна

к.-п. турбіна

2393. к.-центробежный на-

к.-адц^нтравая помпа

сос

кампэнсатар

2394. Компенсатор (уравнй-

тель)

 1. Компенсаторная плнта
 2. Компенсацнонная камера
 3. к. петля
 4. к. труба
 5. к-ое прнспособленне
 6. к-ый золотннк
 7. Компенсацня (тепла)
 8. Компенснруюодее устройство
 9. к-яй поршень
 10. Комплект (йнструментов)
 11. Компрессня
 12. Компрессор
 13. Конвекцнонный ток
 14. Конвекцня (тепла)
 15. Конгло.мерат (шлаковый)
 16. Конденсат
 17. Конденсатор
 18. Конденсацнонная вода
 19. к-ое пространство
 20. к. устройство
 21. к-ый горшок
 22. к. насос
 23. к. прнемннк
 24. к. сосуд
 25. к. фнльтр
 26. Конденсацня
 27. Конденснрованяе (пара)
 28. Конденснровать
 29. Конечная длнна
 30. к. крнвая
 31. к. скорость
 32. к. температура
 33. к. точка сжатня
 34. к-ое давленне
 35. к. звено
 36. к. положенне (камня)
 37. к. промежуточное

тело

 1. к. состоянне
 2. к-ый угол
 3. Коннческая головка
 4. к. заточка
 5. к. зубчатка

кампэнсатарная пліта кампэнсацыйная камэра к. пятля к. труба к-ая прылада, к-ая прыстасбўка

к-ы залатнік кампэнсацыя кампэнсўючая канстрўкцыя, к-ае ўстрбйства

к-ы пбршань камплёкт

кампрэсія кампрЗсар канвэкцыйны ток канвэкцыя канглёмэрат кандэнсёт кандэнсётар кандэнсацыйная вада к. прастбра к. канстрўкцыя, к. устрбйства к-ы гаршчок к-ая пбмпа

к. прыёмнік, к. прымальнік к-ая судзіна, к. пасўдзіна к-ы фільтр кандэнсацыя кандэнсавйньне кандэнсаваць канцбвая даўжыня к. крывая к. скбрасьць к. тэмпэратўра к-ы пункт сьціску к. ціск к-ае зьвяно к. палажэньне к. прамёжнае цёла

к-ы стан к. вўгал канічная галбўка, к. плёшка к. затбчка к. зубчатка

 

Тэхнічная тэрміналёгія                63

2437.

к. нгла

к. іголка

2438.

к. насадка

к. насадка

2439.

к. поверхность

к. павёрхня

2440.

к. пружнна

кспружына

2441.

к. рабочая паверхность

к. раббчая павёрхня

2442.

к. труба

к. труба

2443.

к-нй барабан

к-ы барабан

2444.

к. болт

к. болт

2445.

к. заплечнк

к. заплёчык

2446.

к. клапан

к. клйпан

2447.

к. пробойннк

к-ы прабойнік

2448.

к. регулятор

к. рэгулйтар

2449.

к-ое дно

к-ае дно

2450.

к. звено

к. зьвянб

2451.

к. колесо

к. кбла

2452.

к. отверстне

к-ая адтўліна

2453.

к. расшнренне

к-ае расшырЗньне

2454.

к. ушнренне

к. пашырэньне, к. ўшырэньне

2455.

Консоль (задвнжкн)

кансбль

2456.

Конструктнвная деталь

канструктьіўная дэталь

2457.

Конструкцня (механйзма)

канстрўкцыя

2458.

Контакт (запальной

кантёкт

2459.

свечй)

 

Контактный аппарат

кантактны апарат

2460.

(зажйганйя) к. рычаг

к. вагар

2461.

2462.

Контр-гайка

контр-гайка

к.-днск

к.-дыск

2463.

к.-пар

к.-пара

2464.

к.-фланец

к.-флянец

2465.

Контрольная пробка

кантрольны кбрак, к-ая за-

2466.

2467.

 

тычка

к. трубка

к-ая трўбка

к-ое отверстне

к. адтўліна

2468.

2469.

к-ый краннк

к-ы крёнцік

к. манометр

к-ы маномэтр

2470.

к. пнрометр

к. пірбмэтр

2471.

2472.

к. фланец

к. флянец

Контршток

контраштбк

2473.

Конус (крана)

кбнус

2474.

Конусная опорная по-

кбнусная апбрная павёрхня

2475.

верхность

 

к-ое сцепленне

к-ае счаплёньне

2476.

к-ый клапан

к-ы клйпан

2477.

Конусообразный кла-

конусайадббны кляпан

пан

 1. Конхондальная направляюшая серьга
 2. Концевая втулка
 3. к. цапфа
 4. к-ой вал
 5. к. крнвошнп
 6. Концентрнческне вкладышн
 7. Копер (паровой)
 8. Копоть
 9. Коренной вал
 10. к. подшнпннк
 11. Корень (лопаткн)
 12. Корзннообразная колосннковая решетка
 13. Корка (накйпй)
 14. Корнваллнйскнй котел
 15. Корневой торф
 16. Коробка (клапанная)
 17. Коробленне (лйстов)
 18. Коробчатая балка
 19. к. кулнсса
 20. к. рама
 21. к. станнна
 22. к-ое железо
 23. к. кольцо
 24. к-ый золотннк
 25. к. котел
 26. Коромысло
 27. Короткое замыканне
 28. Короткопламенный уголь
 29. Корпус (котла)
 30. Корпусный лнст
 31. Коррндор-вала
 32. Коррндорный вал
 33. Корытное железо
 34. Корыто (загрузочное)
 35. Корытообразная колосннковая решетка
 36. к-ое железо
 37. к-ый колосннк
 38. Косая поверхность (нагрева)
 39. к. установка (дйска)
 40. Коснна (результат)

конхаідальная накірбўчая пбчапка

канцавая ўтўлка к. ц&пфа, к. зачэпа к-ы вал

к. крывашып канцэнтрычныя ўкладкі, к. падвйльнікі

копэр копаць, курадым / кар^нны вал

к. падшыпнік, к. падвалак кбрань кошыкападббная каласьнікбвая рашбтка

скарўпіна корнвалійскі кацёл каранёвы торф карббка карабачаньне карббчастая бйлька, к. б$льба к. куліса к. päMa к-ы стайн к-ае жалёза к. кальцб к-ы залатнік к. кацёл карбмысел карбткае замыканьне карбткапблымны вўгаль кбрпус кбрпусны ліст калідбр-віла калідорны вал карйтнае жалёза карыта карытападббная каласьнікбвая рашбтка к-ае жалёза к-ы каласьнік кбсая павёрхня

к. ўстанбўка укбсіна

 1. Косннус-регулятор
 2. Косое действне
 3. к. окно
 4. к. отверстне
 5. к-ой зуб
 6. к. нзлом
 7. к. прорез
 8. к. разрез
 9. к. стык
 10. Костыль (для подвескй труб)
 11. Котел (паровой)
 12. Котельная батарея
 13. к. заклепка
 14. к. мастерская
 15. к. труба
 16. к. установка
 17. к-ое железо
 18. к. помеіценне
 19. к-ые связн
 20. к. частн
 21. к-ый газ
 22. к. камень
 23. •к. завод
 24. к. фундамент
 25. Кочегарка, кочегарное отделенне
 26. Кочерга
 27. Коэффнцнент (моіцностй)
 28. Край (днска)
 29. Крайнее звено
 30. к. положенне
 31. к-яя трубка
 32. Кран под'емный
 33. к. (пробный)
 34. к. регулятор
 35. Крановая коробка
 36. Краска
 37. Красная медь
 38. к-ое каленне
 39. к. масло
 40. к. пламя
 41. к-ый провод
 42. Кратковременная работа
 43. Кратное расшнренне
 44. Крацейзён .(скребок)

5* Тэхнічнія тэрміналёгія.

кбсінус-рэгулйтар кбсае дзёяньне, к. дзёйства к. акнб к-ая адтўліна к-ы зуб к. злом

к. прарэз к. разрйз к. стык кастыль

кацёл

кацёльная батарЗя к-ы ніт, к-ая заклёпка к-ая майстЗрня к. .труба к. ўстаноўка к-ае жалёза кацёльня к-ыя вязы к. часьці к-ы газ к. накіпень к. завбд к. фундамант качагарка

качаргй каэфіцыёнт РУб крайняе зьвяно к. палажёньне к-яя трўбка кран пад'ёмны крант к. рэгулйтар крйнтавая карббка фйрба чырвбная медзь ч-ы напал, ч. распал ч-ая аліва ч-ае пблымя ч-ы прбвад кароткачасная раббта кратнае расшырЗньне крацэйзэн, дрйчка

 1. Креазотовое масло
 2. Крейцкопф (ползун.)
 3. Крейцкопфный болт
 4. к. вкладыш
 5. к. клнн
 6. к. подшнпннк
 7. Крейцмейсель
 8. Крепнтельное кольцо
 9. к-ый болт
 10. к. фланец
 11. Крепкая склепка
 12. к-нй прнпой
 13. Крепленне (котла)
 14. Крепость матерналов
 15. Крестовнна
 16. Крестообразный рычаг
 17. Крнвлзна (вйлкн)
 18. Крнволннейное двнженне
 19. Крнвошнп (мотыль)
 20. Крнвошнпная передача
 21. к. шайба
 22. к-öe соеднненне
 23. Крнвошлпно-камерный двнгатель
 24. Крнвошнпно-шатунный механлзм
 25. Крлвошлпный механлзм
 26. Крлсталллзацлонная вода
 27. Крлсталллческле шлакн
 28. к-нй осадок

259ß. Крлтлческая длнна

 1. к. скорость
 2. к. температура
 3. к-нй об'ем
 4. к-ое давленле
 5. к. чнсло оборотов
 6. Кровлевлдный золотнлк
 7. Кромка
 8. Кронцлркуль
 9. Кронштейн
 10. Круг (золотнйковый)
 11. Круглая заклепочная го■ ловка
 12. к. колосннковая решетка
 13. к. рама (лаза)

крэазотавая аліва крэйцкопф крэйцкопфны болт к-ая ўкладка, к-ы падвйльнік • к-ы клін

к. падшыпнік, к. падвалак крэйцмЗйсэль умацбвачнае кальцо у-ы болт у-ы флянец моцная склёпка м-ы прыліт, м-ы прылітак мацаваньне, мацбўка мбцнасьць матар'йлаў крыжавіна крыжападббны Baräp крывізна крывалінёйны рух крывашып крывашыпная перадача к. шайба к-ае злучёньне крывашыпна-камэрны рухавік

крывашыйна-шатўнны мэханізм крывашьшны мэханізм крышталізацыйная вадё крышталічныя шлйкі к-ы асадак крытычная даўжыня к. скбрасьць к. тэмпэратўра к-ы аб'ём к. ціск

к.. лік абарбтаў дахападббны залатнік ускраек, акрйек кронцьіркуль кронштэйн круг

крўглая заклёпачная галбўка, к. з. плёшка

к. каласьнікбвая рашбтка к. рама

2604.  к.      шпонка

2605.  к-ое железо

2606.  к.      сеченне

2607.  к.     сопло

2608.  к. тело (шапгуна)

2609. Круглозубцы

2610. Круглые направляюіцне

2611. к. ножннцы

2612.  к. параллелн

2613.  к-ый башмак

2614. к. золотннк

2615. к. контрольный фланец

2616.  к. стержень

2617.  к. шов

2618. Круговое двнженне

2619. к-ой процесс

2620. Круговраіцательное двнженне

2621. к-ый цнркуляцнонный насос

2622. Кружкн

2623. Крупная арматура

2624. Крупность (угля)

2625. Крупный уголь

2626. Крутнльный дннамометр

2627. к. ннднкатор

2628. Крутой под'ем крнвых

2629. Крутяіцее уснлне

2630. к-нй момент

2631. Крученне

2632. Крыло (маховнка)

к. шпбнка

к-ае жалёза

к. сячэньне

к. саплб

к. цёла

круглазўбцы

крўглыя накірбўніцы

к. нажніцы, к. нажнічкі

к. паралёлі

к-ы ступняк, к. башмйк

к. залатнік

к. кантрольны флйнец

к. стрыжэнь

к-ае шво, к-ы шоў

к-ы рух

к. працёс

кругавярцёльны рух, кругавярчйльны р.

кругаварбтны цыркуляцыйны насбс

кружкі

бўйная арматўра

бўйнасьць

бўйны вўгаль

круцільны дынамамЗтр

к. індык£тар

стрбмкі пад'ём крывых, круты п. к.

крўцячая намбга

 

к-ы мбмант кручЗньне

 

крылб кpылäткa крылчйстае кбла к-ы вэнтылятар

 

2633. Крыльчатка

2634. Крыльчатое колесо

2635. к-ый вентнлятор

2636. к. водомер

 

к. вадамёр

 

2637. к. насос

к-ая пбмпа

 

2638. Крышеобразная колос-

дахападббная каласьнікбвая

 

9                ннковая решетка

рашбтка

 

2639. Крышка (цйлйндра)

^40. Крючек

^641. Куб (перегоночный)

2642. Кубнк (пробный)

вёка, нйкрыўка

кручок куб кўбік кубікападббны брыкёт кубічны дэцымэтр

 

2643. Кубнкообразный брнкет

2644. Кубнческнй децнметр

 

2645. к. коэффнцнент (расіййренйя)

к. каэфіцыёнт

 

 

2646.  к. метр

2647.  к. ра^мер

2648.  к. сантнметр

2649. Кубовое железо

2650.  к-ый уголь

2651. Кувалда

2652. Кузнечная проба

2653.  к-ые клеіцн

2654.  к-ый горн

2655.  к. ннструмент

2656.  к. мех

2657.  к. молот

2658.  к. пресс

2659.  к. уголь

2660. Кузннца

2661. Кулак (распределйтельный)

2662. Кулачек

2663. Кулачковый днск

2664. Кулачная шайба

2665.  к-ое зацепленне

2666.  к. распределенне

2667.  к-ый вал

2668.  к. днск

2669.  к. рычаг

2670. Кулнсса (паровой машйны)

2671. Кулнсное парораспределенне

2672.   к.' распределенне

2673.  к-ые тягн

2674.  к-ый камень

2675.  к. маятннк

2676.  к. механнзм

2667.  к. рычаг

2678. Кусачкн (острозубцы)

к. мэтр

к. разьмёр

к. сантймэтр кўбавае жалёза к-ы вўгаль абёручны мёлат, кувйлда кавальская прбба к-ія абцугі к-і гбран

к. стрўмант

к. мех

к. мблат

к. прэс к. вўгаль кўзьня кулак

кулачбк

кулачковы дыск кулйчная шайба к-ае зачаплёньне

к. разьмеркаваньне к-ы вал

к. дыск

к. вагар куліса

куліснае ларазьмеркаваньне-

к. разьмеркаваньне к-ыя ц$гі к-ы кймень

к. мйятнік

к. мэханізм

к. вагар кусачкі

 

 

 

Л.

 

 

2679. Лабнрннт (уплотняюйрій)

26,80. Лабнрннтная набнвка

2681.  л-ое уплотненне

2682. л-ые буксы

лябірынт

лябірынтная набіўка

л-ае ўшчытнёньне, ушчыльнёньне

л-ыя бўксы

 

 
       

 

 1. Лабораторня (механйческая)
 2. Лаз
 3. Лазовая крышка
 4. Лак (асфалыповый)
 5. Лампа (паяльная)
 6. Ланкашнрскнй котел
 7. Лапа (подвесная)
 8. Латунная лента
 9. л. проволока
 10. л. трубка
 11. л-ый обруч
 12. л. хомут
 13. Латунь
 14. Лебедка (паровая)
 15. Легкнй н'згнб
 16. л. пуск
 17. л. ход
 18. л-ое масло
 19. Легкоплавкая пробка
 20. л-не шлакн
 21. л-нй металл
 22. Лед^ной калорнметр
 23. Лежачнй насос
 24. Лежнн
 25. Лезвне
 26. Лекальный кнрпнч
 27. Лемннскатондальное коромысло
 28. Лента (тормозная)
 29. Ленточная заплата
 30. л. колосннковая решетка
 31. л-ый тормоз
 32. Лерка (калйбр)
 33. Летучее масло
 34. Лнгннт (бурый уголь)
 35. Лнгннтовый брнкет
 36. Лнгронн

-719. Лннейка (выверочная)

 1. Лннейная скорость
 2. л-ое опереженне
 3. л. перемеіценне

-723.   л. предваренне

 1. л. расшнренне

лябаратбрыя

лаз, лёха л-ая накрыўка лак

лямпа

лянкашырскі кацёл лапа

латўнная стўжка л-ы дрот л-ая трўбка л-ы абрўч л. хамўт латўнь лябедка лёгкі згіб, л. выгіб, л. выгін л. пуск л. ход л-ая аліва

лёгкаплйўкі кбрак, лёгкатбпкі к. л-ія шлякі, лёгкатбпкія ш.

л-і мэтал, лёгкатопкі м. ледзяны калёрымэтр ляжачы насбс лёжні лязб, лёзіва лекёльная цёгла лемніскатаідальны карбмысел

стўжка стўжачная лата с. каласьнікбвая рашбтка

с-ы тбрмаз лёрка лятўчая аліва лігніт лігнітавы брыкёт ліграін лінёйка лінёйная скбрасьць л-ае апярЗджаньне л. перамяшч^ньне л. упяр^джаньне л. расшырЗньне

 1. л-ый коэффнцнент (расйшренйя)
 2. л. размер
 3. Лннзообразное кольцо
 4. Лнння (сжатйя)
 5. Лнпкость (смазкй)
 6. Лнст (азбестовый., железный.)
 7. Лнстовая медь
 8. л-ое железо
 9. Лнтая сталь
 10. Лнтейная
 11. Лнтейное напряженне
 12. Лнтое железо
 13. Лнтр
 14. Лнтье
 15. Лнцевая стена
 16. л. сторона
 17. л. часть (коіпла)
 18. л-ое днніцё
 19. Лнчной напнлок
 20. Лобовая доска
 21. л. стенка
 22. Л-ой крнвошнп
 23. л. лнст
 24. Ложкообразная лопатка
 25. Локомобнльный котел
 26. Локомотнвный котел
 27. Локомотор
 28. Лом
 29. Ломаная лнння
 30. Ломаюіцая нагрузка
 31. л-нй момент
 32. Ломкость (металла)
 33. Лопанье (трубы)
 34. Лопастное колесо
 35. Лопасть (греб«ого вйнта)
 36. Лопата (для угля)
 37. Лопатка (турбіны)
 38. Лопнувшая труба
 39. Лотковая колосннковая решетка
 40. л-ое железо
 41. л-ый колосннк
 42. Лоткообразная топка
 43. Лоток (загрузочный)

л-ы каэфіцыёнт

л. разьмёр лінзападббнае кальцб лінія

ліпкасьць ліст

ліставая медзь л-öe жалёза літйя сталь ліцёйная, ліцёйня ліцёйнае напрўжаньне літбе жалёза літр

ліцьцё, літвб ліцавая сьцяна л-ы бок л-ая частка л-öe днішча прыгладны напільнік лабавая дбшка л. сьцёнка л-ы крывашып м. ліст

лыжкападббная лапатка лёкамабільны кацёл лёкаматыўны кацёл лёкаматбр лом лбманая лінія ламйючая нагрўзка л-ы мбмант лбмкасьць, крбхкасьць лбпаньне лбпаснае кбла лбпасьць шўфаль лапатка лбпнуўшая труба .латкбвая каласьніковая ра-

шбтка л-ае жалёза л-ы каласьнік латкападббная тбпка латок

 1. Лошаднная снла
 2. Луднть
 3. Луженне
 4. Луженная проволока
 5. Лученспусканне (тепла)
 6. Лучек (дрелй)
 7. Лучн (тепловые)
 8. Лучнстая теплота
 9. Лучковая дрель
 10. Люк (котла)
 11. Люковое гнездо

кбнская сіла лудз’.ць лудж^ньне лўджаны дрот выпрамёньваньне лучбк прамяні прамяністая цяплынй лучкбвая дрэль люк

ліЬкавае гняздб

М.

 1. Магнстраль
 2. Магнстральная труба
 3. Магнето
 4. Магнето-электрнческая машнна
 5. Магнневый сплав
 6. Магннт
 7. Магннтная нндукцня
 8. м. муфта
 9. м-ое поле
 10. Магннтно-электрнческнй ударннк
 11. Магннтный лндуктор
 12. м. поток
 13. м. прерыватель
 14. Магнлто-электрлческая

_.              лскра

2/93. Мазут

 1. Мазь (машннная)
 2. Макслмальная мош,ность
 3. м. пролзводлтельность

^^7.     м.   снла (тока)

~798. ,м.  скорость

 1. м. температура

; м'°е давленне м. наполненле

 • мнапряженне
 1. Макслмально-допустлмое члсло оборотов
 2. Макслмально-млнлмальный термометр

магістрёль

магістр£льная труба магнЗта

магнэта-электрычная машына

мёгніевы сялаў, м. стбпак магніт

магнітная індўкцыя

м. мўфта

м-ае пбле

магнітна-электрычны ўдарнік

магнітны індўктар

м-ы патбк

м-ы перарывальнік магніта-электрычная іскра

мазўт

мазь

максымальная магўтнасьць

м-ая прадукцыйнасьць

м. сіла

м. скйрасьць

м. тэмпэратўра

м-ы ціск

м-ае напаўнёньне

м-ае напрўжаньне

максымальна-дапушчальны лік абарбтаў

максымйльна-мінімальны тэрмбмэтр

 1. Макснмальный выключатель
 2. Малая калорня
 3. м. моіцность
 4. м. нагрузка
 5. м. скорость
 6. Малозольные сорта (горючйх)
 7. Маломоіцный двнгатель
 8. Малоценное топлнво
 9. Малый двнгатель
 10. м. днаметр
 11. м. рёмонт
 12. м. ход
 13. Манжета (тормоза)
 14. Манометр
 15. Манометрнческое давленне
 16. Марка (заводская)
 17. Маршевая турбнна
 18. Масленка
 19. Масло (жйвотное)
 20. м. (мйнеральное)
 21. м. (растйтельное)
 22. Маслоотделнтель
 23. Маслоотделнтельный

фнльтр

2828.

Маслоочястнтель

2829.

Маслопровод

2830.

Маслособнратель

2831.

Маслоулавлнваюіцее кольцо

2832.

Маслоуловнтель

2833.

Маслоуловнтельная канавка

2834.

м-ое кольцо

2835.

Масляно-водяная эмульсня

2836.

Масляны буфер

2837.

м. газ

2838.

м. запор

2839.

м. катаракт

2840.

. м. насос

2841.

м. пресс

2842.

332

м. тормоз

максымальны выклйчальнік

малйя калёрыя магўтнасьць м. нагрўзка м. скорасьць малапбпельныя сартьі

маламагўтны рухавік, маласільны р.

малацэнны апал, м-ае паліва малы рухавік м. дыймэтр м. рамбнт м. ход манжэта манбмэтр маномэтрьічнді ціск

марка

маршавая турбіна алівярка, масьлйрка масла аліва алёй

алівааддзёльнік алівааддзёльчы фільтр

аліваачышчальнік аліваправбд алівазьбіральнік аліваўлбўліваючае кальцб

аліваўлбўнік

аліваўлбўная канаўка, а-ы раўчўк а-ае кальцб аліўна-вадзянйя эмўльсія

аліўны бўфэр а. газ а. запбр а. катарйкт а-я пбмпа а. прэс а. тормаз

2843

2844

2845

2846

2847

2848

2849

2850

2851

Масса (врацаюіцаяся)

Масснвная кладка м. рама м-ый камень

м. коренной вал м. крейцкопф м. фундамент

Масснв фундамента

Массовый аккумулятор

^оо2

Мастерская (ремонтная)

^ооЗ 2854 2855 о г* л

Мастнка (сурйковая) Масштаб (работы.)

Масштабная лннейка

2856

2857

2858

2859

Матернал (горючйй) Матерчатая сетка Матовый уголь Маховнк

2860

Маховнчек

2861

Маховое колесо

2862

2863

Машнна (паровая)

2864

2865

м.-компаунд м.-тандем

Машннная клепка

2866

2867

2868

2869

2870

2871

2872

2873

2874

2875

2876

2877

м, мазь м. отлнвка м. склепка м-ое лнтье м. масло м. отделенне м-ый газ м. журнал м. регулятор

м. телеграф

м. торф

Машннопнтательная

2878

помпа

Машнностронтельный

2879

2880

2881

завод

м. матернал Машннотрюмная помпа Маятынк

2882

2883

Маятннковый регулятор

2884

м. стержень Маятннкообразное качанне

маса

масыўная кладка, м. мурбўка м. рама м-ы камень м. карэнны вал м. крэйцкопф м. фундамант масыў фундаманта масавы акумулятар майстЗрня масьціка маштёб маштёбная лінёйка матар'йл тканінная сётка матавы вўгаль махавік махавічбк махавбе кбла машына^ м’.-кампаунд м.-тандэм машыннае кляпйньне, м. клёпка

м. мазь

'м-ая адліўка, м-ае адліваньне м-ая склёпка м-ае ліцьцё, м. літвб м-ая аліва м-ае аддзялёньне м-ы газ , м. журнал м. рэгулятар м. тэлеграф м. торф машынапажыўляльная пбмпа машынабудаўнічы завбд

мматар'йл машынатрўмная пбмпа мйятнік маятнікавы рэгулйтар м. стрыжэнь маятнікападббнае калыханьне, м. хістаньне

 1. Мгновенная моіцность
 2. м. пронзводнтельность
 3. м. точка (враіценйя)
 4. м. скорость
 5. м-ое закрытне
 6. м. парообразованяе
 7. м. сгоранне
 8. м. уменьшенне (дав-

ленйя)

 1. м-ый взрыв
 2. м. выпуск
 3. м. выход
 4. м. расход
 5. Медленное горенне
 6. м. двнженне
 7. м. закрытне
 8. м. нспаренне
 9. м. открытне
 10. м. парообразаванне
 11. м. сгоранне
 12. Медная втулка
 13. м. выколотка
 14. м. проволока
 15. м. прокладка
 16. м. труба
 17. Медно-алюмннмевый сплав
 18. Меднокотельная мастерская
 19. Меднолнтейная м.
 20. Медный азбест
 21. м. болт
 22. . м. лнст
 23. м. резервуар

2ßl6. Медь

 1. Междуднсковое пространство
 2. Междуполюсное про-' странство
 3. Междурамное скрепленне
 4. Междуцнлнндровое скрепленне
 5. Мелкая арматура
 6. м. гарннтура

імгнённая магўтнасьць

і.  продукцыйнасьць, і. вытвбрлівасьць

і-ы пункт і-ая скбрасьць і-ае закрыцьце і. параўтварбньне і, згараньне і. памяншэньне

і.  ўзрыў

і.  выпуск

і. выхад і. расхбд павбльнае гарэньне п-ы рух п-ае закрыцьце 'п. выпарэньне п. адкрыцьце п. параўтварэньне п. згараньне мёдная ўтўлка м. выбівёчка м-ы дрот м-ая праіёлёдка м. труба мёдна-алюміневы сплаў, м-а.

сплавак меднакацёльная майстэрня

медналіцёйная майстЗрня мёдны азбэст м. болт м-ы ліст м. рэзэрвуёр медзь міждыскавая прастбра

міжпблюсная прастбра

міжрёмная змацбўка

міжцыліндравая змацоўка

дрббная арматўра д. гарнітўра

 1. м-нй кокс
 2. м. уголь
 3. Мелкозерннстое строенне
 4. м-ый уголь
 5. Мельннца (вертушка)
 6. Меняюіцаяся нагрузка
 7. Мертвая доска
 8. м. точка
 9. м-ый угол
 10. м. ход
 11. Местный взрыв
 12. Металл
 13. Металлнческая замазка
 14. м. набнвка
 15. м. прокладка
 16. м-не опнлкн
 17. м-нй кожух
 18. м. манометр

2941, Металлопластнческая прокладка

 1. Метательное колесо
 2. Метка
 3. Метод (нспытаная)
 4. Методнческое отопленне
 5. Метр
 6. Метрнческая атмосфера
 7. Метчнк
 8. Мех (воздуходувный)
 9. Механнзм
 10. Механнка
 11. Механнческая загрузка
 12. м. лабораторня
 13. м. мастерская
 14. М. МОІЦНОСТЬ
 15. м. неполнота горення
 16. м. передача
 17. м. прнмесь
 18. м. пульвернзацня
 19. м. смазка
 20. м. степень полезного

действня

 1. м-не потерн (hq тре-

нйе)

д-ьр кокс д. вўгаль дробназярністая будбва

д-ы вўгаль

млынбк (круцёлка)

зьмёністая нагрўзка, зьмённая н.

мёртвая дбшка м-ы пункт м. вўгал м. ход мясцовы ўзрыў мэтйл мэталічная замазка м. набіўка м. праклАдка м. апілкі, м-ыя пілавіны м-ы кбжух м-ы манбмэтр мэталяплястйчная пракладка

падкіднбе кбла мётка, знак мэтад

мэтадычнае апальваньне, м. ацяплёньне

мэтр

мэтрычная атмасфэра нарэзьнік, мётчык

мех

мэханізм мэханіка мэханічная загрўзка м. лябаратбрыя м. майстэрня м. магўтнасьць

м. непаўната гарёньня

м. перад^ча м. дбмешка м. пульвэрызацыя м. змазка

м. ступёнь карьіснага дзёяньня, м.с. к. дзёйства

м-ыя страты

 1. м. свойства
 2. м-нй аналнз
 3. м. коэффнцнент (полезного действйя)
 4. м. машннный телеграф
 5. м. недожег
 6. м.. перерыватель
 7. м. прнвод
 8. м. тормоз
 9. м. эквнвалент (тепла)
 10. Механнческн открываемый клапан
 11. м. управляемый клапан
 12. Механнческое действне
 13. м. нспытанне
 14. м. пронзводство

(тяга)

 1. Мешок (паровой)
 2. Мнганне (пламенй)
 3. Мнканнтовый днск
 4. Мнкрометр
 5. Мнкрометрнческая лерка
 6. м-нй вннт
 7. м. калнбр
 8. м. толіцнномер
 9. Мнллнграмм
 10. Мнллнметр
 11. Мннеральное веіцество
 12. м. масло
 13. м. топлнво
 14. Мнннмальная моіцность
 15. м. пронзводнтельность
 16. м. прочность
 17. м. скорость
 18. м. температура
 19. м. толіцнна
 20. м-ое сопротнвленне ’2997. м. чксло оборотов 2998. м-ый выключатель
 21. м-о необходный об'ем
 22. м. размер

м. ўласьцівасьці м-ы анёліз м. каэфіцыёнт

м. машынны тэлегрёф

м. недапал

м. перарывальнік, перарыўнік м. прывод м. тормаз

м. эквівалёнт мэханічна адкрыўны кляпан

м. кіраўны клйпан

мэханічнае дзёяньне, м. дзёйства

м. выпрабаваньне, м. апрабаваньне

м-ы вытвар

мяшок мігацёньне міканітавы дыск мікрбмэтр мікрамэтрычная лёрка

м. вінт, м. шруб м-ы калі'бр м. таўшчынямёр міліграм мілімэтр мінэрёльная матэрыя м. аліва м-ы апал, M^ae пёліва мінімальная магўтнасьць м. продукцыйнасьць м. моцнасьць м. скбрасьць м. тэмпэратўра м. таўшчыня м-ае супраціўлёньне м-ы лік абарбтаў м. выключйльнік м-а неабхбдны аб'ём м. разьмёр

 1. Мннутная работа
 2. Многократная днаграмма
 3. м-ое расшнренне
 4. Многорядный шов
 5. Многослойная резнна
 6. Многосрезный шов
 7. Многостепенное давленне
 8. Многоступеньчатая актнвная турбнна
 9. м. актнвно-реактнвная турбнна
 10. Многоугольная колосннковая решетка
 11. м-ый колосннк
 12. Многоцнлнндровая паровая машнна
 13. м-ый двнгатель
 14. Модель (механнзма)
 15. Модельная мастерская
 16. Модельно-столярная мастерская
 17. Модуль упругостн
 18. Мокрая шлнфовка
 19. м-ый воздушный насос
 20. м. газовый счетчнк
 21. м. газонзмернтель

3022.

м. газососатель

3023.

м. насос

3024.

м. холоднльнлк

3025.

м. центробежный ба-

рабан

 1. м. эксгаустер
 2. м. элемент
 3. Молот (napoeoüj
 4. Молотобонна (окалйна)
 5. Молоток
 6. Молоточек (прерывателя)
 7. Момент (враіценйя)
 8. Монтаж (котла)
 9. Монтнрованне
 10. Монтнровать
 11. Морская вода

мінўтная раббта

многакратная дыяграма м-ае расшырэньне многараднае шво, м-ны шоў многаслбйная гўма многазрэзнае шво, м-ны шоў многаступённы ціск

многасхбдчастая актьіўная турбіна

м. актьіўна-рэактыўная турбіна

многавугбльная каласьнікбвая рашбтка

м-ы каласьнік

многацыліндравая паравая машына

м-ы рухавік

мадэль

мадэльная майстЗрня мадэльна-сталйрная майстЗрня

мбдуль прўгкасьці

мбкрая шліфбўка, м-ае шліфаваньне

м. павётраны насбс

м-ы газавы шчбтчык, м. г. лічыльнік

м. газавымяральнік, м. газавымёрнік

м. газасбсьнік

м.-ая пбмпа м. халадзільнік . м адцЗнтравы барабан

м. эксгаустэр

м. элемэнт

мрлат

молатаббіна, напаліна малатбк

малатбчак

мбмант

мантаж

мантажавйньне мантажавАць марская вадё

 1. м-ой котел
 2. Морянка (цементная сталь) '
 3. Мостнк (вйбратора)
 4. Мотор
 5. Моторная рама
 6. м-ое масло
 7. Мототандем
 8. Мотоцнклетный двнгатель
 9. м. мотор
 10. Мотылевая шрйка
 11. м-ый подшнпннк
 12. Мотыль (вала)
 13. Моіцность (майійны)
 14. Мумня (краска)
 15. Мутная вода«
 16. м-ый осадок
 17. Муфта (реверснвная)
 18. Мюнц-металл
 19. Мягкая вода
 20. м. набнвка
 21. м. сталь
 22. м-нй жгут
 23. м. прнпой
 24. м-оенабнвочноекольцо
 25. Мятне (пара)
 26. Мятый пар
 27. Набеганне (ремня)
 28. Набнвка (сальннка)
 29. Набнвочная коробка
 30. н-ое кольцо
 31. н-ый конус
 32. н. матернал
 33. н. шнур
 34. Наварка (процесс)
 35. Навернуть, навертывать
 36. Навертыванне (гайкй)
 37. Навес (для угля)
 38. Навннтнть, навннчнвать
 39. Навннтованная втулка

м-1 кацел маранка

масток

матор

маторная рама м. аліва

мататандэм

матацыклётны рухавік

м. матбр матылёвая шййка м-ы падшыпнік, м. падвалак матыль магўтнасьць мўмія

каламўтная вада, мўтная вада к-ы асйдак, мўтны а.

мўфта мюнц-мэтал мйккая вадй м. набіўка м. сталь м-і жгут, м. скрўтак м. прыліт, м. прылітак м-ае набівачнае кальцб мяцьце мйтая пара

Н.

набяганьне набіўка набівачная карббка н-ае кальцб н-ы кбнус н. матар'ял н. шнур наварка, наварваньне накруціць, накрўчваць накрўчваньне павёць

навінціць, навінчваць, нашрубаваць, нашруббўваць

навінтбваная ўтўлка, нашрубавйная ў.

 1. н. пробка
 2. н. часть
 3. Навннчнваемый зажнм
 4. Навннчнванне
 5. Нагар
 6. Нагнетаемая вода
 7. Нагнетатель
 8. Нагнетательная камера
 9. н. труба
 10. н. тяга

3086 н-ый вентнлятор

 1. н. клапан
 2. н. насос
 3. н. трубопровод

■3090. Нагнетаюшее крыло

 1. н. сопло
 2. н-нй вентнлятор
 3. н. газопронзводнтель
 4. н. генератор
 5. Нагрев
 6. Нагреванне
 7. Нагревательная лампа
 8. н. способность
 9. н-ый цнлкндр
 10. Нагреваюіцее пламя
 11. Нагруженная поверхность
 12. н-ый клапан
 13. Нагрузка (машйны)
 14. Нагрузочная характернстнка
 15. Надавлнванне
 16. Наддувка
 17. Надеванне (реліня)
 18. Надежность работы
 19. Надземный боров
 20. н. трубопровод
 21. НЗдкрнтнческая область
 22. Надорванная кромка

н-ы кбрак, н-ая затычка, нашрубавйная з., нашрубаваны кбрак

н. часьць, нашрубаваная ч.

навінчваемы заціск, нашруббўваемы з.

навінчваньне, нашрубоўваньне нагар

нагнятйемая вад£, наганяемая в. нагнятальнік, нагбньнік нагнятальная камэра, нагоначная к.

н. труба, нагбначная т.

н. цйга, нагбначная ц.

н-ы вэнтылйтар, нагбначны в. н. клйпан, нагбначны к.

насбс, нагбначны н.

н. трубаправбд, нагбначны т. нагнятйючае крылб, нагбнач-

нае к.

н. саплб, нагбначнае с.

н-ы вэнтылйтар, нагбначны в. н. газавытвбрац, нагбначны г. н. генэрйтар, нагоначны г.

нагрэў

награвйньне

награвальная лймпа н. здольнасьць н-ы цыліндр награваючае пблымя нагрўжаная павёрхня

н-ы кляпан нагрўзка нагрўзачная характарьістыка

націскачьне наддўўка надзяваньне надзёйнасьць раббты надзёмны ляжак

#н. трубаправбд

надкрытйчная вббласьць надшчйрблены ўскрйек, н. ак

рйек

 1. Надпнлнвать, надпнлнть
 2. Надрубать, надрубнть
 3. Надсверлнвать, надсверлнть
 4. Надсекать, надсечь
 5. Надстройка
 6. Нажатне (гайкй)
 7. Наждак
 8. Наждачно-шлнфовальный станок
 9. Наждачный порошок
 10. н. станок
 11. Нажнм (тормозный)
 12. Нажнманне (гайкй)
 13. Нажнмная втулка
 14. н. гайка
 15. н. крышка
 16. н. пружнна
 17. н. скоба
 18. н-ое кольцо
 19. н-ой вал
 20. н. вннт
 21. Наземный котел

.3134, Найбольшая 'Ьысота (под'еліа)

 1. Найбольшая моіцность
 2. н.‘ парообразователь-

ная способность

 1. н. пронзводнтельность
 2. н-ее давленне
 3. н. наполненне
 4. н. сжатне
 5. н-не колебання
 6. н-нй допустнмый угол

(подачй)

 1. Найвозможно малое колнчество тепла
 2. н. полное сгоранне
 3. Найвыгоднейшаяотсечка
 4. н. точка
 5. н-ее парораспределенне
 6. Найвысшая температура

надпілбўваць, надпілав£ць, надпільваць, надпіліць надсяк£ць, надсйчы надсьвёрдліваць, надсьвярдліць, надсьвёрдліць надсякаць, надсячьі надбудбва націск наждйк наждйчна-шліфавальйы станбк

наждачны парашбк наждачны станбк націск націскёньне націскная ўтўлка н. räftKa н-бе вёка, н-ёя накрыўка н-ая спружына н. скаба н-öe кальцб н-ы вал н. вінт, н. шруб назёмны кацел найвялікшая вышынй

найббльшая магўтнасьць н. параўтвбрчая здбльнасьць

н. прадукцыйнасьць, н. вытвбрлівасьць н-ы ціск н-ае напаўнёньне н-ы сьціск н-ыя ваг^ньні н-ы дапушчальны вўгал наймагчыма малая кблькасьць цяпла

н. пбўнае згарёньне найвйгаднёйшая адсёчка н-шы пункт н-ае параразьмеркаваньне

найвышэйшая тэмпэратўра

 1. н. теплоемкость
 2. н-ее давленне
 3. н. значенне коэффнцнента полезного действня
 4. н-ый уровень
 5. Нанлучшее парораспределенне
 6. н-нй вакуум
 7. Нанменьшая высота (под'ема)
 8. н. скорость
 9. н. температура
 10. н-ее сеченне •
 11. н-нй днаметр
 12. н. коэффнцнент полезного действня
 13. Найнмзшая температура
 14. н-ее положенне (уровня)
 15. н-лй уровень
 16. Накаленне, накалнванке
 17. Накачнванне (воды)
 18. Накерннть, накернять
 19. Накнпь
 20. Накладка
 21. Наклон, наклоненне
 22. Наклонная колосннковая решетка
 23. н. паровая машнна
 24. н. поверхность (наг-

рева)

 1. н-ое положенне
 2. н-ый двшатель
 3. н. золотішк
 4. колосннк
 5. н. подшнпннк
 6. н. цнлнндр
 7. Наковальня
 8. Наконечннк
 9. Накопленне тепла
 10. Налет (сажй)
 11. Налнвной торф
 12. Налнчннк
 13. Наметнть, намечать
 14. На парах
 15. Тэхнічная тэрміналбгія.

н. цеплаёмнасьць

н-ы ціск

н-ае значэньне каэфіцыёнту карыснага дзёяньня, н. з. к. к. дзёйства

н-ы ўзрёвень

найлепшае параразьмеркаваньне

н-ы вакуум

наймёншая вышынй

н. скорасьць

н. тэмпэратўра

н-ае сячбньне

н-ы дыямэтр

н. каэфіцыёнт карыснага дзёяньня, н. к. к. дзёйства

найніжэйшая тэмпэратўра н-ае палажэньне

н-ы ўзровень

напалёньне, напальваньне напампбўваньне

накернаваць, накярноўваць нёкіп, шумавіныіе

накладка

нахіл, нахілёньне

нахільная каласьнікбвая рашбтка

н. паравйя машына

н. павёрхня

н-ае палажэньне

н-ы рухавік

н. залатнік

н. каласьнік

н. падшыпнік, н. падвёлак

н. цыл'індр

кавадла

наканёчнік

накаплёньне цяпла

налёт

наліўнй торф

ліштва

намёціць, намячаць

пад параю

 1. Напнлок, напнльннк
 2. Наполненне
 3. Наполннтельное отверстне
 4. Наполннть, наполнять
 5. Напор
 6. Напорная камера
 7. н. магнстраль
 8. н-ое сопло
 9. н-ый бак
 10. н. конденсатор
 11. н. резервуар
 12. н. трубопровод
 13. Направленне (двйженйя)
 14. Направлять, направнть
 15. Направляюшая букса
 16. н. лента (клапана)
 17. н. лопатка
 18. н. труба
 19. н. шпнндель
 20. н. штанга
 21. н-ее колесо
 22. н. прнспособленне
 23. н. ребро
 24. н-не параллелн
 25. н-нй аппарат
 26. н, башмак
 27. н. болт
 28. н. вал
 29. н. днск
 30. н. колпак
 31. н. кулак
 32. н. механнзм
 33. н. ролнк
 34. н. стержень
 35. н. шток
 36. Напряженне
 37. Напряженная работа
 38. Напуск
 39. Нараіцнванне (процесс)
 40. Нарезать. нарезывать
 41. Нарезка (болта)
 42. Нарезыванне
 43. Нарост (шлаков)
 44. Наружная атмосфера
 45. н. горловнна

напільнік, падпілак напаўнёньне напаўняльная адтўліна

напоўніць, напаўняць напбр

напбрная камэра н. магістраль н-ае саплб н-ы бак

н. кандэнсатар

н. рэзэрвуйр

н. трубаправбд кірўнак накірбўваць, накіраваць накірбўчая бўкса н. стўжка н. лапатка

н. Tpy6ä

н. шпіндэль

н-ая штанга н-ае кбла н-ая прылёда, н-ая прыстасбўка н-ае рабрб, н-ы кант н-ыя паралёлі н-ы апарат

н. ступнйк, н. 6amMäK н. болт

н. вал

н. дыск н. калпйк

н. кулак

н. мэханізм

н. рблік

н. стрыжЗнь

Н. ІПТОК напрўжаньне напрўжаная раббта напуск надтбчваньне нарЗзаць, наразаць, нар^зваць нарэзка наразаньне, нар^званьне нёрасьць знадвбрная атмасфэра з. гарлавіна

3232.

н. грань

з. грань

3233.

н. труба

з. труба

3234.

н. центрнровка

з. цэнтрбўка

3235.

н-ое давленне

з-ы ціск

3236.

н. охлажденне

з-ае ахаладжэньне

3237.

н-ый воздух

з. ‘павётра

3238.

н. затвор

з-ая закрўтка, з. зйсаўка

3239.

н. фланец

з-ы флянец

3240.

Насадка (форсунка)

насадка

3241.

Насажденне (шестернй)

насаджэньне

3242.

Насаженный крнвошнп

насаджаны крывашып

3243.

Насос

пбмпа

3244.

Насос-тандем

пбмпа-тандэм

3245.

Настнлочное железо

насьшлачнае жалёза

3256.

Насыіценне (пара)

насычэньне

3247.

Насыіценный воздух

насычанае паветра

3248.

н. пар

н-ая näpa

3249.

Натуральны газ

натурйльны газ

3250.

Натяг (результаіп)

нацяг

3251.

Натягнванне (ремня)

нацйгваньне

3252.

Натягнвать, натянуть

нацягваць, нацягнўць

3253.

Натяженне (пружйны)

нзцяжэньне

3254.

Натяжка (ремня)

нацйгваньне, нацйжка

3255.

Натяжная гайка

нацяжнйя гайка

3256.

н. лента

н. стўжка

3257.

н. пружнна

н. спружйна

3258.

н.чека

н. зйгваздка

3259.

н-ое пркспособленне

н. прылада, н-ая прыстасбўка

3260.

н-ой замок

н-ы замбк

3261.

н. клнн

н. клін

3262.

н. механнзм

п. мэханізм

3263.

Нахлестка

нахлестка, накладка

3264.

Начало (выпуска)

пачйтак

3265.

Начальная конденсацня

пачатковая кандэнсйцыя

3266.

н. скорость

п. скбрасьць

3267.

н. температура

п. тэмпэратўра

3268.

н. точка

п-ы пункт

3269.

н. устойчнвость

п-ая ўстойлівасьць

3270.

н-ое давленне

п-ы ціск

3271.

н. наполненне

п-ае напаўнёньне

3272.

н. напряженне

п-ае напрўжаньне

3273.

н. положенне

палажэньне

3274.

н. разреженне

разрйджаньне

3275.

н. состоянне

п-ы стан

3276.

н-ый враіцательный

п. вярцёльны момант, п. вяр

 

момент

чальны м.

 1. н. об'ем
 2. Наэлектрнзованный отрнцателыю
 3. н. положнтельно
 4. Неактнвное горючее
 5. Неблагопрнятное влнянне
 6. Небо (топочное)

3283 Небольшой днаметр

 1. Невзрываемость
 2. Невозвратный клапан
 3. Невысотный двнгатель
 4. Негорючне составные частн
 5. Недействуюіцее колнчество воды
 6. Недеятельный газ
 7. Недожег
 8. Недостаткн (в работе)
 9. Недостаток (горючего)
 10. Недостаточная моіцность
 11. н. пронзводнтельность
 12. н-ое смешенне газов
 13. Недостаточно смльная цнркуляцня (воды)
 14. Недостаточно снльвые внхревые двнження
 15. Недостаточный прнсмотр
 16. н. прнток (воздуха)
 17. н. уход
 18. Незавнснмое двнженне
 19. н-ые прнборы
 20. н. турбнны
 21. Незачеканенный шов

3305Незаіцтценный шов

 1. Нензменяемый об'ем
 2. Нензменяюіцееся давленне
 3. Ненсправность
 4. Нейтральная зола
 5. н. зона
 6. н. ось
 7. н-ое положенне
 8. н. свойство
 9. Нейтралыюсть (горючего)
 10. Нейтральный газ

п. аб‘ём

наэлектрызаваны адмбўна

н. станоўна, н. дадатна неактыўнае гарўчае няспрыяльны ўплыў

паднябёньне

невялікі дыямэтр няўзрыўнасьць незварбтны кляпан нявышынны рухавік негарўчыя састаўныя чйсткі, нязгарныя с. ч.

нядзёйная кблькасьць вады, нядзёйствуючая к. в.

нядзёйны газ

недапал

недахбпы

недахват, няхватка

недастаткбвая магўтнасьць н. прадукцыйнасьць н-ае зьмяшбньне газаў недастаткова мбцная цыркуляцыя

недастаткбва моцныя віхравыя рўхі

недастаткбвы нагляд н. прыцёк

н. дбгляд

незалёжны рух н-ыя прыборы н. турбіны незачаканенае шво, н-ы шоў незасьцеражбнае шво, н-ы шоў нязьмённы аб‘ём

нязьмённы ціск, нязьмёністы ц.

няспраўнасьць нэйтральны пбпел н-ая збна

н. вось

н-ае палажэньне

н-ая ўласьцівасьць нэйтрйльнасьць нэйтральны газ

 1. н. слой
 2. Необратнмый переход тепла
 3. н-оеколнчествовоздуха
 4. Неограннченный об'ем
 5. Неоднородный состав (горючего)
 6. Неочшценная вода
 7. н-ое масло
 8. н-ый газ
 9. н. спнрт
 10. Неплавкнй уголь
 11. Неплотная склепка
 12. н-ое сопрмкасанне
 13. н. сопрнкосновенне
 14. Неплотность (клапан?)
 15. Неплотный клапан
 16. Неповоротный днск
 17. Неподвнжная колосвнковая решетка
 18. н. ось
 19. н. паровая машмна
 20. н. точка (враіценйя)
 21. н-ое закрепленме
 22. н. звено
 23. н. уплотненне
 24. н-ый днск
 25. н. колосннк
 26. н. котел
 27. н. полюсный путь
 28. н. слой (воздуха)
 29. н. центр (враіценйя)
 30. н. шарннр
 31. н. якорь
 32. Неполная нагрузка
 33. н ое горенне
 34. н. нспаренне
 35. н. расшнренне
 36. н. сгоранне
 37. Неполнота горення
 38. Непорочный нзлом

н. слой

неабарачальны пераход цяпла

н-ая кблькасьць павётра неагранічаны аб'ём, неабмяжбваны а.

неаднарбдны састаў

неачышчаная вада

н. ааіва

н-ы газ

н. сьпірт

няплйўкі вўгаль

няшчытная склёпка, няшчыльная с.

н-ае судатыканьне, няшчыльнае с.

н-ы судбтык, няшчйльны с. няшчьітнасьць, няшчыльнасьць няшчытны клйпан, няшчыльны к.

непаварбтны дыск

нязрўшная каласьнікбвая рашбтка, нярухбмая к. р.

н. вось

н. паравая маіпына

н-ы пункт

н-ая замацбўка

н-ае зьвянб

н. ўшчытнёньне, н. ўшчыльнёньне

н-ы дыск

н. каласьнік

н. кацёл

н. пблюсны шлях

н. слой

н. цэнтр

н. шарнір

н. якар

няпбўная нагрўзка

н-ае гарэньне

н. выпарэньне н. расшыр^вьне н. згараньне непаўната гар^ньня бясхібны злом.беззаі^нны злом

 1. Непосредственная передача
 2. н. регулнровка
 3. н-ое пнтанне
 4. н. сопрнкосновенне
 5. Непостоянная отдача
 6. Непредвнденный расход
 7. Непрерывная дестнлляцыя
 8. н. днаграмма
 9. н. загрузка
 10. н. засыпка
 11. н-ое возрастанне на-

грузкн

 1. н. действне
 2. н. пнтанне
 3. н. просачнванне
 4. Непрерывностьдвнження
 5. Непрерывный вал
 6. н. тормоз
 7. Непроводннк
 8. Непроводяіцнй слой
 9. Непрочный йзлом
 10. Непрямодействуюш,нй тормоз
 11. Нерабочее состоянне
 12. Неравномерная работа
 13. н-ое двнженне
 14. н. действне
 15. н. напряженне
 16. Неравномерно-переменное двнженне
 17. Неравномерный расход пара
 18. н. ход
 19. Нераздельный золотннк
 20. Нераз'емное соеднненне
 21. Неровный ход
 22. Несамостоятельнаятопка
 23. Несвоевременное горенне
 24. н. сгоранне
 25. Несвободное двнженне
 26. Несгораемость
 27. Несжнгаемый газ

беспасрЗдная перадача

б. рэгулёўка б-ае жыўлёньне б-ы судотык

непастаянная аддача непрадбачаны расхбд бесьперапынная дэстыляцыя

н. дыяграма

н. загрўзка

н. зёсыпка

б-ае ўзрастаньне нагрўзкі

б. дзёякьне, б. дзёйства

б. жыўлёньне

б. нрасбчваньне бесьперапыннасьць рўху неперарыўны вал н. тормаз неправаднік неправбдзячы слой нямоцны злом непрамадзеючы тбрмаз, непрамадзёйствуючы т.

нераббчы стан няроўнамёрная раббта н-ы рух н-ае дзёяньне, н. дзёйства н-ае наарўжаньне няроўнамёрна-перамённы рух

няроўнамёрны расхбд пары

н. ход

неразьдзёльны залатнік, непадзёльны з.

неразьнімнае злучэньне нярбўны ход несамастбйная тбпка

несваячаснае гарэньне

н. згараньне несвабодны рух незгарйльнасьць, нязгарнасьць незгаральны газ, нязгарны г.

 1. Несквозная третнна
 2. Несовершенное горенне
 3. н. сгоранне
 4. Несжнмаемая жадкость
 5. Несмешнваюіцнеся жндкостн
 6. Несортнрованный уголь
 7. Неспекаюшнйся уголь
 8. Неспокойный ход
 9. Неснмметрнческнй двнгатель
 10. Неснмметрнчность
 11. Нетравленная соляная кнслота
 12. Неуравновешенный двнгатель
 13. Неустойчнвая зона горення
 14. н. работа
 15. н-ое равновесне
 16. н. состоянне
 17. н-ый регулятор
 18. Неутрамбованный бетон
 19. Нефтетоплнво
 20. Нефть
 21. Нефтяная донка
 22. н. цнстерна
 23. н-ой двнгатель
 24. н. насос
 25. н. эфнр
 26. н-ые остаткн
 27. н. пары
 28. Нечнстая вода
 29. Неэк'ономнческое топлнво
 30. Ннжнее давленне
 31. н. дутье
 32. н-нй барабан
 33. н. вкладыш
 34. н. водяной бак
 35. н. дымоход
 36. н. золотннковый круг
 37. н. картер
 38. н. котел
 39. н. подшнпннк

нескразная трэшчына, н-ая раскбліна

недасканалае гарэньне н. згараньне

нясьціскальная вадкасьць нязьмёшлівыя вадкасьці

несартаваны вўгаль нясьпёклівы вўгаль неспакойны ход несымэтрычны рухавік

несымэтрычнасьць

няўжываная сблевая кіслата нятраўленая с. к.

няўроўнаважаны рухавік

няўстбйлівая збна гарэньня

н. работа н. роўнавага н-ы стан

н. рэгулятар

неўтрамбаваны бэтон нафтаапал, нафтапаліва нафта

нафтавая донка н. цыстэрна н-ы рухавік н-ая помпа н-ы эфір

н-ыя астаткі, н. рэшткі н-ая пара нячыстая вада

неэканамічны апал, н-ае паліва

ніжні ціск

н-яе дзьмуцьцё, дуцьцё

н-і барабан

н-яя ўкладка, н-і падвальнік н-і вадзянй бак н. дымахбд н. залатнікбвы круг н. картэр н. кацёл

н. падшыпнік; н. падвйлак

3431.

н. резервуар

3432.

н. фнльтр

3433.

Ч-яя зона горення

3434.

н. камера

3435.

н. мертвая точка

3436.

н. полость

3437.

н. предельная крнвая

3438.

н. топка

3439.

Нвзкая температура

3440.

н-нй перегрев

3441.

н-ое давленне

3442.

Ннзкосортное топлнво

3443.

Ннзкая теплотворная

 

способность

3444.

н-нй уровень воды

3445.

Ннккелевая проволока

3446.

н. сталь

3447.

н-ое железо

3448.

н-ый сплав

3449.

Ннккелнрованная про-

 

волока

3450.

Ннккель

3451.

Ннппель

3452.

Ннсходяіцее двнженне

3453.

н-нй дымоход

3454.

н. трубопровод

3455.

Ннтка (резьбы)

3456.

Ножевка

3457.

Ножевой патрон

3458.

Ножннцы

3459.

Номннальная моіцность

3460.

н. пронзводнтельность

3461.

н. рабога

3462.

н. степень расшнрення

3463.

Нормальная днаграмма

3464.

Н. МОІЦНОСТЬ

3465.

н. нагрузка

3466.

н. плотность

3467.

н. провзводнтельность

3468.

н. работа

3469.

н. температура

3470.

н-ое воспламененне

3471.

н. давленне

3472.

н. действне

н. рэзэрвуар

н. фільтр

н-яя збна гарэньня

н. кймэра

н-і мёртвы пункт

н-яя пбласьць

н. гранічная крывая

тбпка

нізкая тэмпэратўра

н-і перагрэў

-н. ціск

нізкасбртны апал, н-ае пйліва нізкая цеплатвбрная здбль-

насьць

н-і ўзрбвень вады

'нікелевы дрот

н-ая сталь

н-ае жалёза

н-ы сплаў, н-ы сплавак нікеляваны дрот

нікель

ніпэль

зыхбдзячы рух, схадны р.

с. дымахбд

с. трубаправбд нітка

нажбўка

нажавы патрбн

нажнічкі, нажніцы намінальная магўтнасьць н. прадукцыйнасьць

н. раббта

н. ступёнь расшырйньня нармальная дыяграма н. магўтнасьць

н. нагрўзка

н. шчйтнасьць, н. шчыльнасьць

н. прадукцыйнасьць, н. вытвбрлівасьць

н. раббта

н. тэмпэратўра

н-ае ўспалымнёньне

н-ы ціск

н-ае дзёяньне, н. дзёйства

^473.  н.    наполненле

 1. н. напряженне
 2. н. состоянне
 3. н. ускоренне
 4. н-ый брусок
 5. н. пар
 6. н. профнль
 7. н. размер
 8. н. термометр
 9. н. уровень (воды)
 10. Нулевая ллння
 11. н-ое наполненне
 12. Нутромер
 13. Ныряло

н. напаўнёньне н. напрўжаньне н-ы стан

н-ае паскарэньне н-ы брусбк н-ая näpa н-ы прбфіль н. разьмёр н. тэрмбмэтр н. узрбвень нулявйя лінія н-бе напаўнёньне нутрамёр нырала

 1. Обводная труба
 2. о-ый клапан
 3. Обвязочное кольцо
 4. Обгар (резулыпат)
 5. Обгоранле (процесс)
 6. Обгореть, обгорять
 7. Обдавка
 8. Обезжлренле воды
 9. Обезжлрлвать, обезжлрнть
 10. Об'ем (рабочйй)
 11. 06‘емная длаграмма
 12. о-ый коэффлцлент (полезного дейспівня)
 13. Обесценлванле (энергнй)
 14. Обжать, обжлмать
 15. Обжнманне (труб)
 16. Обжнмка (предмет)
 17. Облльная смазка
 18. Обкладка (котла)
 19. Область насыіденля
 20. Облнцевать, обллцовывать
 21. Обллцовка (котла)
 22. Обмазка (результат)
 23. Обмен (тепла}

3510, Обмер (горючаго)

 1. Обмерлть, обмерять
 2. Обматывать, обмотать

абвадная труба

а-ы кляпан

абвязачнае кальцб

абгар

абгараньне

абгарэць, абгараць абцісьніца

абястлўшчаньне вады абястлўшчваць, абястлўсьціць

аб'ем

аб'ёмная дыяграма а-ы каэфіцыёнт

абясцэньваньне

абцісьнуць, абціскаць абцісканьне абціскач

наддастаткбвая змйзка абкладка

вббласьць насычэньня абніцаваць, аб.чіцбўваць

абніцбўка

абмазка

абмён

абмёрка

абмёрыць, абмяраць абмбтваць, абматаць

3513. Обмотка

3514. Обмуровацный глушнтель

3515. Обмуровать, обмуровывать

3516. Обмуровка (котла)

3517. Обогатнтель смесн

3318. Обогаіценне смесн

3519. Обогреваемый поршень

3520. о. реснвер

3521. Обогреванне

3522. Обод (дйска)

3523. Ободок

3524. Обойма

3525. Оболочка (чзолйруюіцая)

3526. Оборот (вала) ‘

3527. Обработка (мапгерналов)

3528. Образованме смесн

3529. Обратнмая крнвая давлення

3530. о-ое нзмененне состояння

3531. о-ый круговой процесс

3532. о. цнкл

3533. Обратная тяга

3534. о-ое воздействне

3535. о. враіценне

3536. о. двнженне

3537. о. действне

3538. о. горенне

2539. о. лученспусканне

3540. о. направленне

3541. о. охлажденне

3542. о. превраіценне

3543. о. теченне воды

3544. о. т. газов

3545. о-ый дымоход

3546. о. клапан

3547. о. ход

3548. Обраіценне воды в пар

абмбтка абмураваны глушыльнік

абмураваць, абмурбўваць

абмурбўка

узбагачальнік сўмесі узбагачэньне сўмесі абагрэўны пбршань а. рэсывэр абаграваньне вббад абадбк аббйма абалбнка

абарбт

апрацбўка

утварэньне сў.месі абаротная крывая ціску

а. зьмёна стану

. а-ы кругавы працэс

а. цыкл

адварбтная цяга

а-ае ўзьдзёяньне,а. ўзьдзёйства а. вярчэньне а-ы рух

а-ая дзёяньне, а. дзёйствэ

а. гарэньне

а. выпрамёньваньне а-ы кірўнак а-ае ахаладжэньне . а. ператварэньне а-ае цячэньне вады а. ц. газаў а-ы дымахбд а. клйпан

а. ход

абарачэньне вады ў пару, перахбд в. ў пару

3549. Обрез

3550. Обрёзать, обрёзывать

3551. Обрезка (металла)

350

абрэз

абрэзаць, абрэзваць

абрэзка, абрэзваньне

 1. Обрубать, обрубнть
 2. Обруч (стяжной)
 3. Обрыв (провода)
 4. Обсыпанне (кладкн)
 5. Обтачнвать, обточнть
 6. Обточка (штока)
 7. Обхватываюіцее кольцо
 8. онй хомут
 9. Обшнвать, обшнть
 10. Обшнвка
 11. о. (войлочная)
 12. о. (деревянная)
 13. о. (железная)
 14. Обшнвочное железо
 15. 0. кольцо
 16. Обшая днаграма
 17. о-нй коэффяцнент

отдачн

 1. о. к. передачн
 2. о. к. полезного дей-

ствня

 1. а. план
 2. Обыкновенная атмосфера
 3. о. глнна
 4. о-ое сверло
 5. о-ый кнрпнч

3S76. Овал (золопшнковьш)

 1. Овальная рессора
 2. о ое сеченне
 3. о. сопло
 4. Огневая коробка
 5. о. решетка
 6. о-ой ляст

^583. Огнеопасность

 1. Огнестойкая глнна
 2. Огнестойкость

3586.

 1. Огнетушнтель
 2. Огнеупорная глнна
 3. Огнеупорность
 4. Огнеупорный кнрпнч
 5. Одшіочное действне
 6. о-ый котел
 7. о. цнлнндр
 8. о. шов

абрубаць, абрубіць абрўч

абрьіўка, абарваньне абсыпёньне

абтбчваць, абтачыць абтбчка

абхватпае кальцб

а-ы хамўт абшываць, абшыць абшыўка аблямцбўка шалеўка акбўка абшывачнае жалёза а. кальцб

агўльная дыяграма а-ы каэфіцыёнт аддачы

а. к. перадачы

а. к. карыснага дзёяньня, а. к. к. дзёйства

а. плян

звычайная атмасфэра

з. гліна

з. сьвёрдзел з-ая цэгла авал авальная рысора а-ае сячэньне а. саплб агнявая карббка а. рашбтка а-ы ліст

агняапаснасьць агнястбйкая гліна агнястбйкасьць

агнятушыльнік, агнягасільнік агняўпбрная гліна агняўпбрнасьць

агняўпбрная цэгла адзінбчнае дзёяньне, а. дзёйства а-ы кацёл а. цыліндр

а-ае шво, а-ы шоў

 1. Одноднсковая паровая турбнна
 2. Однокамерный котел
 3. Одноколенчатый вал
 4. Однпкратное сжатне
 5. Однородность металла
 6. Однородный уголь
 7. Однорядный шов
 8. Однослойная резнна
 9. Односрезная заклепка
 10. о-ый шов
 11. Одностворчатые дверцы
 12. Одностороннее горённе
 13. о. нагреванне
 14. о-мй зажнм
 15. о. клнн
 16. о. направляюіцнй

башмак

 1. о. перегрев
 2. Одноступеньчатая актнвная турбнна
 3. о. паровая турбнна
 4. Одноходовая снстема
 5. о-ый кран
 6. Одноцнлнндровая паровая машнна
 7. о-ый двнгатель
 8. Ожнвленное горенне
 9. Ожндаемый расход пара
 10. Окалнна
 11. Окнсленне
 12. Окно (цйлйндра)
 13. Окончательный очнстнтель
 14. Окраспть, окрапінвать
 15. Окраска (процесс)

3625a. Окружаюіцая среда

 1. о-ее пространство
 2. Окружная скррость
 3. Окружность (колеса)
 4. Олнвковый провод

аднадыскавая паравая іурбіна

аднакамерны кацёл аднакалёнчасты вал аднакратны сьціск аднарбднасьць мэтала аднарбдны вўгаль аднараднае шво, ад-ы шоў аднаслойная гўма адназрэзная заклепка а-ае шво, а-ы шоў аднастворчастыя дзьвёрцы аднабакбвае гарэньне а. награваньне а-ы заціск а. клін

а. накірбўчы ступняк, н-ы батмак

а. перагрэў

аднаступёнчастая актыўная турбіна

аднаступёнчастая паравая турбіна

аднахадбвая сыстэма а-ы крант аднацыліндравая паравая машына

а-ы рухавік ажыўленае гарэньне чакальны расхбд пары

напаліна акісьлёньне акн0

канчаткбвы ачышчальнік

афарбаваць, афарббўваць афарбоўка, афарббўваньне акружаючае асяродзьдзе, на-

вакбльнае а, а. асярбдзішча, навакольнае а.

акружаючая прастора, навакольная п.

акрўжная скорасьць акрўжына

аліўкавы прбвад •

 1. Олово
 2. Ом
 3. Омометр
 4. Омываюшнй воздух
 5. Опасное сеченье
 6. Опереднть, опережать
 7. Опереженне (впуска)
 8. Опнлнвать, опмлкть
 9. Опплкн
 10. Опнловка (процесс)
 11. Опора
 12. Опорная балка
 13. о. колонна
 14. о. плоіцадь
 15. о. поверхность
 16. о. подушка
 17. о-ое давленне
 18. о-ый башмак
 19. о. вал
 20. о. днск
 21. Опочное лнтье
 22. Определенне(моіцностй)
 23. Определнть, определять
 24. -Опресненне воды
 25. Опресніггель
 26. Опресннть, опреснять
 27. Опрессовка (резуЛыпат)
 28. Опрокндываюіцая снла
 29. о-нй момент
 30. Оптнческнй пнрометр
 31. Опусканве клапана
 32. Опускаюшнйся уровень
 33. Опускная крышка
 34. Опытный двнгатель
 35. о. коэффнцнент
 36. Оранжевое каленне
 37. Органы (охлажденйя)
 38. Ордннарные параллелн
 39. о-ый кардан
 40. о. шов
 41. Орднната (давленйя)

вблава

ом

омамэтр

абмываючае павётра

апаснае сячЗньне

выперадзіць, выпярэджваць, апярэдзіць, апярэджваць выпярэджваньне, апярэджваньне

абпілбўваць, абпілавёць; абпільваць, абпіліць

пілавіны, апілкі

абпілбўка, абпілбўваньне апбра

апбрная балка, а. бэлька

а. калена а. плошча а. павёрхня а. падўшка а-ы ціск а. ступняк, башмйк а. вал а. дыск

а. ліцьцё, апбчнае літвб вызначэньне

вызначыць, вызначаць апрасьнёньне вады апрасьняльнік

апрэсьніць, апрйсьніваць апрасбўка

перакідваючая сіла, перакўльваючая с.

перакідваючы момант, перакўльваючы м.

аптйчны пірбмэтр апусканьне кляпана

спадлівы ўзровень, спадаючы ў. апускнбе вёка, а-ая накрыўка спрббны рухавік с. каэфіцыёнт аранжавы напал, а. распал брганы

ардынйрныя паралёлі

а-ы кардан

а-ае шво, а-ы шоў ардынёта

 1. Орешковый кокс
 2. о. уголь
 3. Ороснтельный конденсатор
 4. о. холоднльннк
 5. Осадка (фундамента)
 6. Осадок
 7. Осадочный аппарат
 8. о. бассейн
 9. Осажденне (накйпй)
 10. Осажнванне (заклепкй)
 11. Осажнвать, осаднть
 12. Осветнтельный кероснн
 13. Освндетельствованне (котлов)
 14. Освобожденне тепла
 15. Осевая лнння
 16. о. паротурбнна
 17. о-ое давленнн
 18. о. напряженне
 19. о-ой впуск пара
 20. о. регулятор
 21. Осколок
 22. Ослабнть, ослаблять
 23. Ослабленне (гаек)
 24. Ослабляюшая заклепка
 25. Осмалнванне (масла)
 26. Осмотр (котла)
 27. Основанне (фундамента)
 28. Основная крнвая
 29. о-ое кольцо
 30. о-ой золотннк
 31. о-ые шлакн
 32. Остановнть, останавлнвать
 33. Остановка (двйгателя)
 34. Остаткн (топлйва)
 35. Остаточная деформацня
 36. о-ые продукты горення
 37. Остаюіцееся удлнненне
 38. Остов (станнны)
 39. Острне (зубйла)
 40. Острозубцы
 41. Остроконечный нутромер
 42. Осушлтельная слстема

арэшкавы кокс а. вўгаль

абвадняльны кандэнсатар, арашальны к.

а. халадзільнік асяданьне, асадка асадак

асадачны апарат а. басэйн

асяданьне асйджваньне асаджваць, асадзіць асьвятляльны карасін, а-я гёза асьвёдчаньне

вызвалёньне цяпла вбсевая лінія

в. паратурбіна в-ы ціск

в. напрўжаньне в-ы ўпўск пары в. рэгулйтар аскблак аслйбіць, аслабляць аслаблёньне аслёбляючая заклёпка асмальваньне

агляд аснбва аснбўная крывая а-ае кальцб а-ы залатнік а-ыя шлякі

астанавіць, астанаўліваць

астанбўка астаткі, рэшткі астатачная дэфармацыя а-ыя прадўкты гарэньня астаткбвае падаўжэньне шкілёт, касьцйк

жала, вбстрыва, вастрыё востразўбцы

востраканцбвы нутрамёр

асушёльная сыстэма

 1. о. труба
 2. Ось
 3. Отбелнванве (металла)
 4. Отбойннк
 5. Отборный уголь
 6. Отбросы (коксовые)
 7. Отведенне (воды)
 8. Отвердеванне (бетона)
 9. Отвернуть, отверіывать
 10. Отверстне (сопла)
 11. Отвертка
 12. Отвес (ннструмент)
 13. Ответвленне труб
 14. Отвннтнть, отвннчнвать
 15. Отвннчнванне (гаек)
 16. Отвод (пара)
 17. Отводка (тепла)
 18. Отводная труба
 19. о-ой коллектар
 20. Отводяіцнй потрубок
 21. Отгнб
 22. Отгнбать, отогнуть
 23. Отгнбка (кромок)
 24. Отгонка (газа)
 25. Отдавать, отдать
 26. Отдача
 27. Отделенне (водонепроннцаемое)
 28. Отжечь, отжмгать
 29. Отжнг (результат)
 30. Отжнганне (металла)
 31. Отжнмная скоба
 32. Откачать, откачнвать
 33. Отклепать, отклепывать
 34. Отклоненне (шатуна)
 35. Отклоняюшее давленне
 36. Отклоняюіцнйся рычаг
 37. Отковка
 38. Открывать, открыть
 39. Открытая головка
 40. о. граднрня
 41. о. кулнсса
 42. о. паровая турбяна
 43. Открытне (клапана)

а. труба вось адбёльваньне адбівач, адббйнік адббрны вўгаль адкіды адвядзёньне сьцьвердзяваньне, ацьвер-

дзявёньне

адкруціць, адкрўчваць адтўліна

адкрўтка, шрўбнік грунтвага адгалінёньне труб адвінціць, адвінчваць, адшрубаваць, адшруббўваць

адвінчваньне, адшруббўваньне адвбд адвядзёньне адвбдная труба а-ы калёктар адвбдзячы пётрубак адгіб, адгін

адгібаць, адгінаць, адагнўць адгібка, адгінка адгбнка

аддаваць, аддаць аддёча аддзялёньне

адпаліць, адпёльваць адпёл адпйльваньне адціскная скаба адпампаваць, адпампбўваць адкляпаць, адклёпваць адхілёньне адхілйючы ціск адхільны вагар выкбўка адкрываць, адкрыць адкрытая галбўка а. градырня а. куліса а. паравая турбіна адкрыцьце

 1. Открытое сопло
 2. о-ый бак
 3. о. бассейн
 4. Отлнвать, отлнть
 5. Отлнвка (предмет)
 6. Отлнвка (процесс)
 7. Отлнвная труба
 8. о-ое отверстне
 9. о-ой аппарат
 10. о. клапан
 11. Отложенне углерода
 12. Отметнть, отмечать
 13. Отметка (кернером)
 14. Относнтельная скорость
 15. о-ое двнженне

,3771. о-ый ннднкаторный

коэффнцнент

37,72. о. коэффмцнент полезного действня

 1. о. эффектнвный каэффнцнент
 2. Отношенне (дйаметров)
 3. Отопленне (паровое)
 4. Отпанвать, отпаять
 5. Отполнровать, отполнровывать
 6. Отпускать, отпустнть
 7. Отработавшнй, -нный газ
 8. о. пар
 9. Отработавшая.-ннаявода
 10. о-ый газ
 11. Отражатель
 12. Отражательная доска
 13. о. заслонка
 14. о-ый лнст
 15. Отрёзать, отрёзывать
 16. Огрегулнрованне
 17. Отремонтнровать
 18. Отрнцательная работа
 19. о ое влнянне
 20. о. электрнчество
 21. о-ый полюс
 22. Отрыванйе
 23. Отрывной механнзм
 24. о. патрон
 25. о-ые прнспособлення

адкрытае сапло а-ы бак а. басэйн адліваць, адліць адлітак

адліваньне, адліўка адліўная трубй а. адтўліна а-ы апарйт а. кляпан

адклад вугляроду адзначыць, адзначаць адзнака

адносная скбрасьць адносны рух

а. індыкатарны каэфіцыёнт

а. каэфіцыёнт карыснага дзёяньня; а. к. к. дзёйства

а. эфэктыўны каэфіцыёнт

аднбшаньне, аднбсіны апальваньне, ацяплёньне адлітоўваць, адлітавёць адпаліраваць, адпалірбўваць

адпускйць, адпусьціць адпрацаваўшы г.,адпрацаваны г. а-ая näpa а. вада а-ы газ адбівальнік адбівальная дбшка а. засланка а-ы ліст

адрэзаць, адрэзваць адрэгуляваньне адрамантавйць адмбўная раббта а-ы ўплыў а-ая электрычнасьць а-ы пблюс адрываньне адрыўны мэханізм а. патрбн а-ыя прылады

 1. Отсасыванпе (газа)
 2. Отсек
 3. Отсекать, отсечь
 4. Отсекаюіцая кромка
 5. о-нй клапан
 6. Отсечка (парр)
 7. Отсечный золотннк
 8. Отставанне (накйпй)
 9. Отстойннк
 10. Отстойный бассейн
 11. Отсчет (no манометру)
 12. Отгалкнванне
 13. Оттормажнванне
 14. Оттягнвать, оттянуть
 15. Оттягнванне
 16. Отфланцовать, отфланцовывать
 17. Отходяіцее тепло
 18. о-нй газ
 19. Отшлнфованная кромка
 20. Отшлнфовка
 21. Охладнть, охлаждать
 22. Охладнтельный бассейн
 23. Охлаждаюіцая башня
 24. о. вода
 25. о-ее действне
 26. о-й змеевнк
 27. о. цнлнндр
 28. Охлажденне (водяное)
 29. Охлажденная вода
 30. Оцннкованная проволока
 31. о-ое железо
 32. Оцннковать, оцннковывать
 33. Очнстнтель
 34. Очнстнтельная камера
 35. о. коробка
 36. Очнстка (газа)
 37. Очнпіаюіцая масса
 38. Очшценне (воды)
 39. Очтценная вода
 40. о-ое масло
 41. о-ый газ
 42. о. спнрт
 43. Очко

адсосваньне засёк

адсякёць, адсячьі

адсякёючы ўскрёек, а. акраек а. кляпан адсёчка

адсёчны залатнік адставёньне адстбйнік

адстбйны басэйн адлічэньне адштўрхваньне адтар.мбжваныіе адцягваць, адцягнўць адпягваньне

адфлянцаваць, адфлянцоўваць

адыхбдзячае цяпло а-ы газ

адшліфаваны ўскрйек, а. акраек адшліфбўка, адшліфбўваньне ахаладзіць, ахаладжйць ахаладжальны басэйн ахаладжёючая вёжа а. вадй а-ае дзёяньне, а. дзёйства а-ы зьмеявік а. цыліндр ахаладжэньне ахалбджаная вада ацынкавйны дрот а-ае жалёза айынкаваць, ацынкбўваць

ачышчальнік, ачысьцільнік ачышчальная камэра, ачысьцільная к.

а. карббка

ачыстка, ачышчёньне ачышчаючая маса ачышчэньне ачьішчаная вада а. аліва а-ы газ а. сьпірт вбчка

 1. Тэхнічная тэрміналбгія.

п.

 1. Паденне (давленая)
 2. Паз
 3. Пазовая кулнса
 4. Пазуха (котла)
 5. Пайка

3846., п. (место)

 1. Пакля
 2. Палгед (шпйля)
 3. Палец (поршневоіі)
 4. Палладневый азбест
 5. Пальмовое масло
 6. Пар
 7. Параллелограммнаясвязь
 8. Параллельная рама
 9. п-ое включенне
 10. п. соеднненне
 11. п-ые валы
 12. Пара снл
 13. Парафнновое масло
 14. Паровая задвнжка
 15. п. камера
 16. п. лебедка
 17. п. машнна
 18. п. пульверызацня
 19. п. рубашка
 20. п. снла
 21. п. снрена
 22. п. змазка
 23. п. труба
 24. іі. турбнна
 25. п. установка
 26. Пароводоочнстнтель
 27. Паровое окно
 28. п. отопленне
 29. п. пространство
 30. Паровоздушная смесь
 31. п-ый газ
 32. Паровозный котел
 33. Паровой банннк
 34. п. брашпнль
 35. п. буфер
 36. п. ннднкатор
 37. п. клапан
 38. п. коллектор
 39. п. колпак
 40. п. копер

падзёньне, спад паз

пазавая куліса пазуха

літбўка, літаваньне літбўка

пакульле, пачасьсе пальгэд

палец

палядыевы азбэст пальмавы алёй näpa

паралелёгрймная зьвязь паралёльная рама п-ае ўключэньне п. злучэньне п-ыя вальі пара сіл парафінавая аліва паравая зйсаўка п. кёмэра п. лябёдка п. машына

п. пульвэрызйцыя

п. рубашка п. сіла п. сірэна п-ая змйзка п-ая труба п. турбіна п. ўстаноўка паравадаачышчальнік паравое акнб

п. апальваньне, ацяплёньне п-ая прастбра парапавётраная сўмесь п-ы газ паравбзны кацел паравы баньнік п. брйшпіль п. бўфэр п. індыкйтар п. кляпан п. калёктар п. калпак п. капёр

 1. п. котел
 2. п. кран
 3. п. мешок
 4. п. молот
 5. п. насос
 6. п. под'емный кран
 7. п. поршень
 8. п. свнсток
 9. п. станок
 10. п. цнлнндр
 11. п. шпнль
 12. п. эжектор
 13. Паровпускная коробка
 14. п. труба
 15. п-ое окно
 16. п-ой вентнль
 17. п. канал
 18. п. клапан
 19. п. патрубок
 20. п. трубопровод
 21. Паровыпускная труба
 22. п-ое окно
 23. п-ой канал
 24. п. кран
 25. Парогндравлнческнй прнбор
 26. Паро-днзель
 27. Пародннамо
 28. Парозапорный клалан
 29. Паронапряженне
 30. Паронепроннцаемое уплотпеіше
 31. Парообразное состоянве
 32. Пароотводная камера
 33. п. труба
 34. Пароотводяіцая труба
 35. Пароочнстнтелыіый фнльтр
 36. Пароперегреватель
 37. Пароперегреватёлыіая коробка
 38. Паропрнвод
 39. Паропрнводная труба
 40. Паропрнемная труба
 41. Паропровод

п. кацёл п. крант п. мяшбк п. мблат a. насбс п. пад'ёмны кран п. поршань п. сьвісток п. станбк п. цыліндр п. шпіль п. эжэктар параўпускная карббка п. труба п-öe акно П-ЬІ вэнтыль п. канал п. кляпан п. патрубак п. трубаправод паравыпускная труба п-бе акнб п-ы канал п. крант парагідраўлічны прыбор

пара-дызэль парадынама паразапорны клйпан паранапрўжаньне паранепранікйльнае ўшчытнёныіе, па-ае ўшчыльнёньне

парападобны стан параадвбдная камэра іі. труба іі. труба параачышчальны фільтр

параперагравйлыіік параперагравалыіая карббка

парапрывбд парапрыводная труба парапрыёмная труба параправбд

 1. Паропроводная задвнжка
 2. Паропронзводство
 3. Паропускная коробка
 4. Парорабочая труба
 5. Пароразборная колонка
 6. Парораспределеняе
 7. Парораспределнтеьная коробка
 8. п-ые органы
 9. п-ый канал
 10. п. механнзм
 11. Пароснловая установка
 12. Парособнратель
 13. Парособнрательная камера
 14. Пароструйная форсунка
 15. п-ый аппарат
 16. п. вентнлятор
 17. п. разбрызгнватель
 18. Пароходный котел
 19. Ларуснна
 20. Парцнальная турбнна
 21. п-ый впуск пара
 22. іі. об'ем
 23. Пары
 24. Пасснвная захватка
 25. п. зацепка
 26. Патрон (зажймной)
 27. Патрубок
 28. Паяльная лампа
 29. Паяльннк
 30. Паяльные клеіцн
 31. Паянне
 32. Пемза
 33. Пенька
 34. Педаль (сцепленйя)
 35. Пеньковая набнвка
 36. п. плетенка
 37. п-ый жгут
 38. п. канат
 39. Первая ступень давлення
 40. Первнчная обмотка
 41. п-ый воздух
 42. п. ток

параправбдная зйсаўка

параўтварэньне парапускная каробка парараббчая труба параразббрная калёнка параразьмеркаваньне параразымеркавальная

карббка п-ыя брганы п-ы канал п. мэханізм парасілавая ўстаноўка паразьбіральнік паразьбіральная камэра

параструмённая фарсўнка п ы anapäT п. вэнтылятар п. распырсьнік парахбдны кацёл парусіна парцыяльная турбіна п-ы ўпуск пары п. аб'ем

пара

пасьіўная захватка п. зачапка

патрон патрубак літавйльная лямпа літавальнік літавальныя абцугі літаваньне

пэмза

пянька пэдаль пянькбвая набіўка п. пляцёнка п-ы жгут, п. скрўтак канат

пёршая ступёнь ціску

пяршачная абмотка^ п-ае павётра п-ы ток

 1. Первоначальная зарядка
 2. Перебеганне (колец)
 3. Перебон в работе
 4. Переборка (водонепронацаемая)
 5. Переводная труба
 6. п-ой вал
 7. п. вннт
 8. п. клапан
 9. п-ые тягн
 10. Перевязка
 11. Перегяб
 12. Переговорная труба
 13. Перегонка
 14. Перегоночный аппарат
 15. п. куб
 16. Перегоранне
 17. Перегорать, перегореть
 18. Перегородка
 19. Перегрев (резулыпат)
 20. Перегреванне (пара)
 21. Перегреватель
 22. Перегревательный змеевнк
 23. п. колпачок
 24. п. элемент
 25. Перегревать, перегреть
 26. Перегретый пар
 27. Перегружать, перегрузнть
 28. Перегрузка (майшны)
 29. Передаточные тягн
 30. п-ый вал
 31. п. дннамометр
 32. п. механнзм
 33. Перадача (давленйя)
 34. Перадача (карданная)
 35. Передаюгцнй вал
 36. Передвкжной котел
 37. п-ые шестернн
 38. Переднее днніце
 39. п. колесо
 40. п-нй коллектор
 41. п. ход
 42. п-ая доска
 43. п. решетка

першапачаткбвая зарадка перабяганьне пераббі ў раббце переббрка

перавбдная труба п-ы вал

п. вінт, п-ы шруб п-ы клйпан п-ыя цйгі перавязка перагіб, перагін перагавбрная труба перагбнка перагбначны апарат п. куб перагарйньне перагараць, перагарэць перагарбдка перагрэў пераграваньне перагравальнік перагравальны зьмеявік

п. калпачбк

п. элемэнт пераграваць, перагрэць перагрэтая näpa перегружаць, перагрузіць

перагрўзка перадатйчныя цягі п-ы вал

п. дынамамэтр п. мэханізм перадйча перадача перадаючы вал перасбўны кацёл п-ыя шасьцёрні пярэдняе днішча п. кбла п-і калёктар

п. ход п-яя дошка рашбтка

 1. п. топка
 2. Пережечь, пережнгать
 3. Пережог
 4. Перекалка (процесс)
 5. Перекатываюіцнйся рычаг
 6. Перекачка (нефтн)
 7. Перекашнванне (конуса)
 8. Перекашнвать, перекоснть -ся
 9. Перекндной вал
 10. п. клапан
 11. п. механнзм
 12. Переклепка
 13. Переключатель тока
 14. Переключателыіый клапан
 15. п. кран
 16. п. маховмчек
 17. Переключать, переключнть
 18. Переключенне (тока)
 19. Перекос (золотнйка)
 20. Перекошенные фланцы
 21. Перекрывать, перекрыть
 22. Перекрытне (канала)
 23. п. (процесс)
 24. Перекрыша
 25. Перелнвная труба
 26. Перемена (хода)
 27. Переменная велнчнна
 28. п. камера
 29. п. нагрузка
 30. п-ое давленне
 31. п. двнженне
 32. п. наполненне
 33. п. пространство
 34. п. сеченне
 35. п. сжатне
 36. п-ое чнсло оборотов
 37. Переменно-возвратное двнженне
 38. Переменный ток
 39. п. уровень
 40. Перемешнванне газов

п. топка

перапаліць, перапальваць перапал

перагартбўка, перагартбўваньне '

перакатны вагар

перапампбўка перакошваньне перакбшваць, перакасіцв-

цца

перакідньі вал-

п. кляпан п. мэханізм пераклёпка пераключальнік току пераключальны кляпан

п-ы крант п. махавічок

пераключаць, пераключыць

пераключэньне перакбс

перакбшаныя флянцы перакрывйць, перакрыць перакрыцьце перакрываньне пярэкрыўка пераліўная труба перамёна

перамённая велічыня п. камэра п. нагрўзка п-ы ціск

п. рух

п-ае напаўнёньне

п-ая прастора п-ае сячэньне п-ы сьціск п. лік абаротаў перамённа-заварбтны рух

перамённы ток п. ўзрбвень перамёшваньне газаў

 1. Перемешнваютнй клапан
 2. Переметаюшаяся нагрузка
 3. Перемеіценне (золотнйка)
 4. Перенапряженне
 5. Перенос (теплоты)
 6. Переносная паровая машнна
 7. п-ый котел
 8. Переохлажденне
 9. Перепад (тепла)
 10. Переполненне (карбюратора)
 11. Перепуск (воды)
 12. Перепускать, перепустнть
 13. Перепускная труба
 14. п-ой золотннк
 15. п. канал
 16. п. клапан
 17. Перерасход (топлнва)
 18. Перерывы в работе
 19. Переставляюіцая снла
 20. Переставная втулка
 21. п-ой вкладыш
 22. п. клапан
 23. Перестанавлнвать, перестановнть
 24. Перестановка (ліеханазмов)
 25. Перестановочный вннт
 26. п. рычаг
 27. Перестройка
 28. Пересытнть, пересытать
 29. Пересыіценне (пара)
 30. Перетеканне (газов)
 31. Перетекать, перетечь
 32. Переточка
 33. Переход (тепла)
 34. Переходная муфта
 35. п-ой конус
 36. Перяла

перамёшваючы кляпан

перамяшчальная нагрўзка

перамяшчэвьне

перанапрўжаньне перанбс

перанбсная паравая машына

п-ы кацел пераахалбджаньне перапад

перапаўнёньне

пярэпуск

перапускаць, перапусьціць

перапускная труба п-ы залатнік п. канйл

п. кляпан перарасход перапынкі ў раббце перастаўлйючая сіла перастаўнйя ўтўлка

п. уклйдка, п-ы падвальнік п-ы клйлан перастанбўліваць, перестанавіць

перастаўляныіе, перастанбўка

перастановачны вінт,

п. шруб

п. вагар перабудбва перасыціць, перасычаць

перасычэньне перацяканьне перацякаць, перацячы ператбчка перахбц

перахадная мўфта п-ьі кбнус пбручні

 1. Перянафт
 2. Перяод всасывання
 3. Перка (центровая)
 4. Перо (йндйкатора)
 5. Перовое сверло
 6. Перпенднкулярное давленяе
 7. Пескоструйный аппарат
 8. Песочный фяльтр
 9. Песчанястый уголь
 10. Петля (железная)
 11. Петля (днаграммы)
 12. Петролейный бензян
 13. Печь
 14. ГІякнометр
 15. Пнла (слесарная)
 16. Пялнть
 17. Пяпетка
 18. Пнрогенное расшепленне
 19. Пнрометр
 20. Пнтаняе (котла)
 21. Пятатель
 22. Пятательная нода

4111.

п. головка

4112.

п. донка

4113.

п. камера

4114.

п. магнстраль

4115.

п. труба

4116.

л-ый клапан

4117.

п. кран

4118.

п. насос

4119.

п. об'ем

4120.

п. прнбор

4121.

п. трубопровод

4122.

п. цнлнндр

4123.

Пнтаюіцнй вентнль

4124.

п. янжектор

4125.

п. насос

4126.

Пншушнй штнфт

4127.

Плаваюіцее кольцо

4128.

Плавнться

 1. Плавкяй металл
 2. Плавленяе
 3. Плавное двяженяе

пэрынафт

пэрьіад усосваньня пёрка

пяро

перавы сьвёрдзел пэрпэндыкулйрны ціск

пяскаструмённы апарат пясбчны фільтр пясчаністы вўгаль завёса

пятля

пэтралёйны бэнзын печ

пікнбмэтр пілка

пілаваць, піліць піпэтка

пірагённае расчаплёньне піромэтр

жыўлёньне

пажыўнік, пажыўлйльнік пажыўляльная вада, пажыў-

чая в.

п. галбўка

п. дбнка

п. кймэра

п. магістраль

п. труба

п-ы клйпан

п. крант п-ая пбмпа п. аб'ём, п. прыббр п-ы трубаправбд пажыўляючы цыліндр п. вэнтыль

п. інжэктар п-ая помпа пішучы штыфт плйваючае кальцб плёвіцца, тапіцца (аб сале, воску, волаве і інш.) плаўкі мэтал плаўленьне плаўны рух

 1. Плавность хода
 2. Плавучнй кран
 3. Пламенная труба
 4. Пламя
 5. План
 6. Планетарная снсгема
 7. Планнметр
 8. Планнметрнруіошкй ннднкатор
 9. Планка
 10. Планшайба
 11. Пластнна, пластннка
 12. Пластннчатый клапан
 13. п. экономайзер
 14. Пластячность (смазкй)
 15. Платнна
 16. Платнновая проволока
 17. п. трубка
 18. п-ый контакт
 19. Плашка
 20. Плёнка
 21. Плетенка
 22. Плечо (рычага)
 23. Плнта (колоснйковая)
 24. Плнтообразный перегреватель
 25. Плнца (лопасть)
 26. Плоская головка
 27. п. крнвнзна
 28. п. крышка
 29. п-не параллелн
 30. п-йй золотннк
 31. п. напнльннк
 32. п. поршень
 33. п. рэі-улятор
 34. п. стержень
 35. п-ое днніце
 36. п. дно
 37. п. железо
 38. п. зубнло
 39. Плоскозубцы
 40. Плоскость
 41. Плотно-пршнанный колосннк
 42. Плотно-лрнлегаюіцнй колосннк

плаўнасьць хбду

плывўчы кран пблымная трубй

П0ЛЫМЯ

плян

плянэтарная сыстэма плянімэтр

плянімэтрўючы індыкатар

планка

пляншайба

пласьціна, пласьцінка пласыхшча(с)ты клйпан , п. эканомайзэр

плястьічнасыдь

плятына

плятынавы дрот п-ая трўбка п-ы кантакт

плашка

плёнка

лляценка плячб плітё

плітападббны перагравальнік

пліца

плбская галбўка, п. плёшка

п.  крывізнё

п-ае вёка, п-ая, нёкрыўка

п-ія паралёлі

плбскі залатнік * напільнік, п. падпілак пбршань

п.  рэгулятар

п.  стрыжэнь п-ае днішча

п.  дно

п.  жалёза

п-ае зубіла плосказўбцы плбскасьць шчйтна-прыгнаны каласьнік

шчытна-прылягаючы каласьнік

 1. Плотносьць (газа, пара)
 2. Плохой проводннк
 3. Плоіцадка
 4. Плоіцадь
 5. Плунжер (фарсунка)
 6. Пневматнческая клепка
 7. п. очнстка
 8. п. передача
 9. п. чеканка
 10. п-й молот
 11. п. пресс
 12. п. регулятор
 13. , п-ое зубнло
 14. п. клепанне
 15. Побочное уснлне
 16. Побочный вал
 17. Поверхностная вода
 18. п. конденсацня
 19. п. температура
 20. п-ое давленне
 21. п-ый водоподогреватель
 22. п. конденсатор
 23. п. холоднльннк
 24. Поверхность (нагрева)
 25. Поводок
 26. Поворачмванне (вала)
 27. Поворот (колеса)
 28. Поворотная колосннковая решетка
 29. п. крестовнна
 30. п-ый зажнм
 31. п. золотішк
 32. п. клапан
 33. п. кран
 34. п. круг
 35. п. палец
 36. Псврежденме механязмов
 37. Повторный опыт
 38. Повышенне (моірностн)
 39. Повышенная моіцность
 40. п-ое давленне
 41. Поглоіцательная гшпетка
 42. п-ый аппарат
 43. Поглооденне (тепла)

шчытнасьць, шчыльнасьць кёпскі праваднік

пляцбўка, пляцок, прымостак плбшча

плунжэр пнэўматычная клепка п. ачыстка п. перадача п. чаканка п-ы молат п. прэс іі. рэгулятар п-ае зубіла п. кляпаньне паббчная намбга паббчны вал павёрхневая вада п. кандэнсёцыя п. тэмпэратўра п-ы ціск

п. вадападагравальнік

п. кандэнсётар п. халадзільнік павёрхня павадбк паварбчваньне паварбт паварбтная каласьнікбвая рашотка

п. крыжавіна п-ы заціск п. залатнік

п. кляпан п. крант п. круг п. палец пашкбджаньне мэханізмаў

паўтбрны дбсьлед, п-аяспроба павышэньне

павышаная магўтнасьць п-ы ціск паглынёльная піпэтка п-ы апарёт паглынёньне

 1. Поглоіценная работа
 2. Погнутне штока
 3. Погнутый вал
 4. Погруженне поплавка
 5. Подача горючего
 6. Подвал (для золы)
 7. Подвеска
 8. Подвесная лапа
 9. Подвешенный груз
 10. Подвешнвать, подвеснть
 11. Подвнжная втулка
 12. п. лопатка
 13. п-ое закрепленне
 14. п. колесо
 15. п-ой груз
 16. п. контакт
 17. Подвннчнванне (гаек)
 18. Подвод (воздуха)
 19. Подводятая труба
 20. Подготовнтельная работа
 21. п-ый пернод
 22. п. цнкл
 23. Поддержанне горення
 24. Поддержнваюіцееколыіо
 25. Поддержка (колоснйковая)
 26. п. паров
 27. Поддон
 28. Поддувало
 29. Поддувальные дверцы
 30. Под‘ем (клапана)
 31. Под'емное двнженне
 32. п-ый кран
 33. Поджатне (гаек)
 34. Подземная вода
 35. п-ый боров -
 36. Подкладка (предмет)
 37. Подковообразный магннт
 38. Подкотельная топка
 39. Подкрашенная вода
 40. Подкрепнть, подкре-

паглынутая работа пагнўцьце штбка пагнўты вал затаплёньне паплыўка, з. плавука

падача гарўчага склеп (для пбпелу) падвёска, гючапка падвёсная лапа падвёшаны груз падвёшваць, падвёсіць рухлівая ўтўлка р. лапётка р. замацбўка р-ае кбла р-ы груз р-ы KaHTäKT падвінчваныіе, падшрубоўваньне падвядзёньне, падвбд падвбдзячая трубй падрыхтбўчая раббта, падгатоўчая р-а п-ы пэрыяд п. цыкл падтрыманьне гарэньня падтрымліваючае кальцо пбдтрымка п. пары паддбньне паддзьмувала, паддувала паддзьмувальныя дзьвёрцы, ііаддувйльныя д. пад'ем пад'ёмны рух п. кран ПОДЦІСК        х

падзёмная вадё п-ы ляжак падкладка падковападобны магніт падкацёльная тбпка падфарбаваная вада падмацаваць, падмацоўваць

плять

 1. Подкрнтнческая область

4'258. Подмоторные брусья

 1. Подогрев
 2. Подогреванне
 3. Подогреватель
 4. Подогревательнаятрубка
 5. п-ый прнбор
 6. Подогревать, подогреть
 7. Подогретый воздух
 8. Подошва
 9. Подпнрать, подпереть
 10. Подпнраюіцая колонка
 11. п нй рычаг
 12. Подпольный холоднльннк
 13. Подпора (цйлйндра)
 14. Подпорка (котла)
 15. Подпочвенная вода
 16. Подрубка (процесс)
 17. Подсасыванме
 18. Подставка (цйлйндра)
 19. Подталкнваюіцнй кулачок
 20. Подтягнванне (клйна)
 21. Подтягнвать, подтянуть
 22. Подтяжной болт
 23. п. клнн
 24. Подушка (опорная)
 25. Подчеканенный шов
 26. Подчеканнванне
 27. Подчеканнвать, подчеканнть
 28. Подчеканка (шва)
 29. Подчнстнть, подчшцать
 30. Подчнстка
 31. Подшабрнть
 32. Подшнпннк
 33. Подымаюіцнйся уровень
 34. Пожарная снстема
 35. п. труба
 36. Позднее воспламененне
 37. п-яя вспышка
 38. Показання манометра
 39. Показатель уровня воды
 40. Покатость

падкрытычная вббласьць, п. сфбра

падматбрныя брусы

падагрэў

падаграваньне падагравйльнік падагравёльная трўбка п-ы прыббр

падаграваць, падагрэць падагрэтае павётра падэшва

падпіраць> падпёрці падпіраючая калёнка п. вагар

падпамбсны халадзільнік, падпадлбжны х.

падпбра

падпбрка

падгрунтбвая вада

падсёчка, падсяканьне падсбсваньне пбдстаўка, падстаўка падштўрхваючы кулачбк, пад-

піхваючы кулачбк падцягваньне

падцягваць, падцягнўць падцяжны болт

п. клін

падўшка

падчаканенае шво, п-ы шоў падчаканьваньне падчаканьваць, падчаканіць

падчакйнка

падчысьціць, падчышчйць

падчыстка

падшабраваць

падшыпнік, падвалак узрастаючы ўзрбвень пажйрная сыстэма п. трубй

пбзьняе ўспалымнёньне

п-яя ўспышка

паказаньні маномэтра паказальнік узрбўню вады адхон, пакатасьць

 1. Покачнванне (маховйка)
 2. Покоробнвшнйся лнст
 3. Покоробнться
 4. Покрытне (к.отла)
 5. Покрышка
 6. Полезная высота
 7. п. длнна
 8. п. лошаднная снла
 9. п. моіцность
 10. п. плотадь
 11. п. пронзводнтельность
 12. п. работа
 13. п-ое действне
 14. п. сопротнвленне
 15. п. тепло
 16. п. тренне
 17. Ползун
 18. Ползунок
 19. Полнгонный колосннк
 20. Полнровать
 21. Полнровка (процесс)
 22. Полнровочный станок
 23. Полнтропнческая крнвая
 24. п. лнння
 25. Полная высота

4324.

п. длнна

4325.

п. жесткость

4326.

п. карбюрацня

4327.

П. МОІЦНОСТЬ

4328.

п. яагрузка

4329.

п-ое горенне

4330.

п. нспаренне

4331.

п. наполненне

4332.

п. расшнренне

4333.

п. сгоранне

4334.

п. сжатне

4335.

п-ый оборот (вала)

4336.

п. ход

4337.

Половннная нагрузка

4338.

Половннчатый маховнк

4339.

п. кнрпнч

4340.

Полое тело

4341.

Положенне (золотнйка)

4342.

Положнтельное давленне

4343.

п-ый полюс

пахістваньне пакарабачаны ліст пакарабй.ціцца пакрыцьце пбкрыўка карысная вышыня к. даўжыня к. кбнская сіла к. магўтнасьць к. плбшча

к продукцьійнасьць, к. вытвбрлівасьць

к. раббта

к-ае дзёяньне, к. дзёйства к. супраціўлёньне к. цяплб, к. цяплыня к. трэпьне паўзўн паўзунбк палігбнны каласьнік паліравань палірбўка, паліравёньне паліровачны станбк палітрапічная крывая п. лінія поўная вышыня п. даўжыня

п. цьвёрдасьць, п. жорсткасьць п. карбурацыя

п. магўтнасьць п. нагрўзка п-ае гарэньне п. выпарэныіе п. напаўнёньне п. расшырёньне п. згараньне п-ы сьціск п. абарот П. ХОД палавінная нагрўзка палавінчасты махавік п-ая цэгла пблае цёла, пустбе ц. палажёньне станбўны ціск, дадйтны ц. с. пблюс, дадётны п.

 1. Поломка (штока)
 2. Полоса (железа)
 3. Полосовая кулнса
 4. п-ое железо
 5. Полость (цнлнндра)
 6. Полотно (ножевкй)
 7. Полотняный фнльтр
 8. Полубарабан
 9. Полуводяной газ
 10. Полуднзель
 11. Полундеальный газ
 12. Полукотельное железо
 13. Полукруглая выемка
 14. п-ое железо
 15. Полулнст (заплата)
 16. Полуоборот
 17. Полуось
 18. Полуплоская головка
 19. Полупотайная головка
 20. Полупроннцаемость
 21. Полуреактнвная турбнна
 22. Полурешетка
 23. Полуспекаюш.нйся уголь
 24. Полустенка
 25. Полусухой торф
 26. Полусфернческое днніце
 27. Полутрубчатый котел
 28. Полуутоплекная головка
 29. Полухлорнстая медь
 30. ' Полушаровое днніце
 31. Полый анкер
 32. п. вал
 33. п. колосннк
 34. п. шток
 35. Полюс (магнйтныіі)
 36. Полюсный путь
 37. Гіолярный момент ннерцнн
 38. Помеіценне (копгельное)
 39. Помпа
 40. Поннженне (давленйя)
 41. Поннженная мошность .
 42. Попеременное лвнженне
 43. п. качЗнне
 44. Поперечнна

паломка

паласа, шгаба

паласавая куліса, штабавая к. паласавбе жалёза, штабаваеж. пбласьць

палатно (пілы) палатняны фільтр поўбарабйн поўвадзяны газ поўдызэль поўідэальны газ поўкацёльнае жалёза поўкрўглая выразка, п.выемка поўкрўглае жалёза

поўліст поўабарбт поўвбсь пбўплбская галбўка, п. плёшка поўпатайн^я галбўка, п. плёшка поўпранікальнасьць поўрэактыўная турбіна поўрашбтка поўсьпёклівы вўгаль поўсьцёнка

поўсухі торф

поўсфэрычнае днішча поўтрўбчасты кацёл поўзатбпленая галбўка, п.

плёшка

поўхлёрыстая медзь поўшаравбе днішча пблы энкер, пусты а. п. вал, пусты в.

п. каласьнік, пусты к.

п. шток, пусты ш. пбл іос

пбчюсны шлях

налйрны мбмант інэрцыі

кацёльня пбмпа паніж^ныіе паніжаная магўтнасьць паперамённы рух п-ае гбйданьне папярбчка

 1. Поперечная балка
 2. іі. труба
 3. п-ое двнженне
 4. п. перемеіценне
 5. п. сеченне
 6. п. скрепленне
 7. п-ый анкер
 8. п. брус
 • 4396. п. разрез
 1. п. шов
 2. Поплавковая камера
 3. Поплавок

4'100. Пора

4401, Порнстость

 1. Порпстый кокс
 2. Порог (топкй)
 3. Порожннй режнм
 4. Порча (механйзмов)
 5. Поршень
 6. Поршневая втулка
 7. п. набнвка
 8. п. паровая машнна
 9. п. машнна
 10. п-ое кольцо
 11. п. днніце
 12. п-ой болт
 13. п. водомер
 14. іі. выступ
 15. п. двнгатель
 16. п. зазор
 17. п. золотннк
 18. п. ннднкатор
 19. п. клнн
 20. п. насос
 21. п. палец
 22. п. сальннк
 23. п. шток
 24. Посадка (клапана)
 25. Посеребряная проволока
 26. Последовательное включенне
 27. п. соеднненне
 28. ГІоследуютее нспаренне воды
 29. Постепенное сгоранне
 30. Постоянная велнчнна

папярбчная балька; п. бэлька п. труба п-ы рух п-ае перамяшчЗньне п. сячэньне п-ая змацоўка п-ый анкер п. брус п. разрэз п-ае шво, п-ы шоў паплыўкбвая камэра паплывбк сітавіна сітавіністасьць сітавіністы кокс парбг парбжні рэжйм псаваньне пбршань пбршневая ўтўлка; п. набіўка;

п. паравйя машына п. машына п-ае кальцб п. днішча п-ы болт п. вадамёр п. выступ п. рухавік п. празбр п. залатнік п. індыкатар п. клін п-ая пб.мпа п. палец п. сальнік п. шток пасадка пасярэбраны дрот пасьлядбўнае ўключэньне

п. злучэньне настўпнае выпарэньне вады. далёйшае в. вады паступбвае згараньне пастаянная велічыня

 1. п. жесткость
 2. п. нагрузка
 3. п. ларовая машнна
 4. п. температура
 5. п-ое давленне
 6. п. двнженне
 7. п. сеченне
 8. п. сжатне
 9. п. удлнненне
 10. п;ый калнбр
 11. п. котел
 12. п. магннт
 13. п. об‘ем
 14. п. ток
 15. п. уровень
 16. Поступательное двнженне
 17. Поступленне (топлйва)
 18. Потайная головка
 19. Потекн
 20. Потенцнальная энергня
 21. ГІотеря (давленйя)
 22. Потерянная теплота
 23. Поток (воздушный)
 24. Потолок (огневоіі коробкй)
 25. Потолочный свод
 26. Потраченная работа
 27. Поцарапать
 28. Почвенная вода
 29. Почннка (механазма)
 30. Правнльная работа
 31. Правка (лйстов)
 32. Практйческнй коэффнцнент
 33. Предваренне (впуска выпуска)
 34. Предварнтельная вспышка
 35. п-ое нспытанне
 36. п-ый олыт
 37. Предел сжатня
 38. Предельная длнна
 39. п. крнвая
 40. п. лопатка

п. цьвёрдасьць

п. нагрўзка

п. паравая машына

п. тэмпэратура п-ы ціск

п. рух п-ае сячЗньне п-ы сьціск п-ае падаўж^ньне п-ы калібр п. кацёл п. магніт п. аб'ём п. ток п. ўзрбвень паступальны рух паступлёньне ' патайная галбўка, п. плёшка пацёкі потэнцыяльная энэргія страта страчаная цяплынй патбк столь

скляпёньне стблі патрачаная раббта падрапаць грунтавая вада папраўка правільная раббта праўка практычны каэфіцыёнт

упярэджаньне

папярэдняя ўспышка

п-яе апрабаваньне, п-яе вып рабаваньне

п-і досьлед, п-ая спроба граніца сьціску

гранічная даўжыня гранічная крывая гранічная лапатка

 1. п. моіцность
 2. п. нагрузка
 3. п. скорость
 4. п. турбнна
 5. п-ое давленне
 6. п. удлнненне
 7. п-ые условня
 8. Предохраннтель
 9. Предохраннтельная днафрагма
 10. п. заслонка
 11. п. пробка
 12. п. сетка
 13. п-ый аппарат
 14. п. янжектор
 15. п. клапан
 16. п. кожух
 17. п. лнст
 18. Предохраняюш,нй колпак
 19. Предтопочная доска
 20. Преждевременная вспышка
 21. п-ый впуск
 22. п. выпуск
 23. п. нзнос
 24. Прекраіценме паров
 25. Прерыватель
 26. Пресная вода
 27. Пресс
 28. Прессованный брнкет
 29. п. уголь
 30. Преходяіцая жесткость
 31. Прецнзнонный двнгатель
 32. Прнблнзнтельный расход
 33. Прнбор
 34. Прввалочная лапа
 35. Прнвод
 36. Прнводные тягн
 37. п-ый вал
 38. п. вентнлятор

45?0.        п. механнзм

 1. ПрнгнатЬ, прнгонять
 2. Прнгонка (золотнйка)
 3. Тэхнічная тэрміналСгія.

гранічная магўтнасьць гран'ічная нагрўзка гранічная скбрасьць гранічная турбіна гранічны ціск гранічнае падаўжэньне гранічныя ўмбвы засьцярбжнік засьцярбжная дяфрагма

з. засланка з-ы кбрак з-ая сётка з-ы апарат з. інжэктар з. кляпан з. кбжух 3. ліст засьцерагаючы каўпак

прытопачная дбшка перадчасная ўспьішка

п. ўпуск п. вьшуск п. знос спывёньне пары перарывальнік прэсная вада прэс прасаваны брыкёт п. вўгаль прахбдзячая цьвёрдасьць, п.

жбрсткасьць прэцызыйны рухавік прыблізны расхбд прыбор прывалавая лапа прывбд прывадныя цягі п-ы вал

п. вэнтылятар п. мэханізм прыгнаць, прыганяць; прыпусьціць, прыпускаць

прыгонка, прыпўск

 1. Прнгоранне (колец)
 2. Прнемная камера
 3. п. труба
 4. п-ое нспытанне
 5. п-ый кннгстон
 6. п. клапан
 7. Прнемннк
 8. Прнжать, прнжнмать
 9. Прнжнманне (золотнйка)
 10. Прнжнмаюіцая снла
 11. Прнз.матнческая опора
 12. п-нй колосннк
 13. Прнкнпанне (клапана)
 14. Прнклепка (заплаты)
 15. Прнкованное плечо
 16. Прнкрепнть, прнкреплять
 17. Прнкрепленне (фланца)
 18. Прнкрывать, прнкрыть
 19. Пр'нкрытне (каналов)

,4532. Прнкрытый жар

 1. Прнлеганне (плоскостей)
 2. Прнлнв (колосннка)
 3. Прнмесн
 4. Прннуднтельная смазка
 5. п. цнркуляцня
 6. п-ое двнженне
 7. п-ый затвор
 8. Прннужденное двнже^не
 9. Прннцнп актнвностн
 10. Прнобретенное двнженне
 11. Прноткрытый регулятор
 12. Прмпанванне
 13. Пряплюснутая головка
 14. Прнподыманне (клапана)
 15. Прнпой
 16. Прнраротавшаяся цапфа
 17. п-йся подшнпннк
 18. Прнраіценне (скоростн)
 19. Прнродный газ
 20. Прнсасываемая смесь

прыгараноне прыемная камэра п. труба

п-ае выпрабаваньне, п-ае апрабаваньне

п-ы кінгстбн

п. кляпан прыёмнік прыціснуць, прыціскаць прыцісканьне прыціскаючая сіла прызматычная апбра п-ы каласьнік прыкіпйньне

прыклёпваньне, прыклёпка прыкбванае плячб прымацавйць, прымацбўваць

прымацоўваньне, прымацйваньнс

прыкрываць, прыкрыць прыкрыцьце прыкрыты жар прыляганьне прылівак прымешкі прымусбвая змазка п. цыркуляцыя п-ы рух

п-ая закрутка, п. зйсаўка прымўшаны рух прынцып актыўнасьці набыты рух

прыадкрыты рэгулятар прылітбўваньне прыплюшчаная галбўка, п.

плёшка прыпадыманьне

прыліт, прылітак прыпрацаваная цапфа п-ы падшыпнік прырашчэньне

прырбдны газ, натур£льны газ прысбсная сўмесь

 1. п-ый воздух
 2. Прнсаёыванне
 3. Прнсасываюшнй ннжектор
 4. Прнсмотр (замашйнаміі)
 5. Прясоеднненне (частей)
 6. Прнспособлення для пуска
 7. Прнставная топка
 8. Прнстрожка
 9. Прнстройка (процесс)
 10. Прлтеканне (жйдкостй)
 11. Прлтекаюіцлй газ
 12. Прнтереть, прлтлрать
 13. Прлтертая поверхность
 14. Прлтлрка (клапана)
 15. Прлток (пара)
 16. Прлточка
 17. Прлтык (лйста)
 18. Прлтяженме (магнйта)
 19. Прлшабренный золотннк
 20. Прншабрнванне
 21. Прлшабрлвать, прлшабрлть
 22. Прлшллфовать, прлшллфовывать
 23. Прлшллфовыванле
 24. Прлшллфовка
 25. Проба
 26. Пробаненная трубка
 27. Пробанлванле
 28. Пробанлвать, пробаннть

4581.' Проблвка

 1. Пробка
 2. Пробковая лзоляцля
 3. п-ый поплавок
 4. Пробное давленле
 5. п-ый брусок
 6. п. кран
 7. Пробойнлк
 8. Пробуксовка (режня)
 9. Проверка (зажііганйя)
 10. Проверочная ллнейка
 11. п-ый клапан
 12. п. пресс
 13. Провлсанле (цепй)

п-ае павётра прысосваньне прысбсваючы інжэктар

нагляд

прылучэньне

прылйды для пўску

прыстаўная топка прыстрўгваньне прыбўдаваньне, прыбудбўка прыцяканьне прыцякаючы газ прыцёрці, прыцірйць прыцёртая павёрхігя прыцірка прыцёк прытбчка прытык прыцяжэньне прышабраваны залатнік прышабрбўваньне прышаброўваць, прышабра-

ваць

прышліфаваць, прышліфбўваць

прышліфоўваньне пры’шліфбўка проба

прабйненая трўбка прабаньваньне прабаньваць, прабаніцн прабіўка корак, затычка коркавая ізаляцыя к-ы паплывбк, п. плавўк нрббны ціск п. брусбк п. крант праббйнік прабуксбўка праверка правёрачная лінёйка п-ы клйпан п. прэс перавісёньне

 1. Провод
 2. Проводнмость (тепла)
 3. Проводка
 4. Проводншс
 5. Проволока
 6. Проволочная прокладка
 7. Проворачнвать, провернуть
 8. Проворачнванне (машнны)
 9. Прогар
 10. Прогарные трубы
 11. Прогнб (вала)
 12. Прогнбать, прогнуть
 13. Прогорать, прогореть
 14. Прогревать, прогреть
 15. Продолговатый стержень
 16. Продолжнтельная мош,ность
 17. п-ое двнженне
 18. п. действне
 19. п. нспытанне
 20. Продольная балка
 21. п-ое двнженне
 22. п. направленне
 23. п. расшнренне
 24. п. удлнненне
 25. п-ый анкер
 26. п. брус
 27. п. дымоход
 28. п. нзгнб
 29. п. разрез
 30. п. сдвнг
 31. п. шов
 32. Продуванне (котла)
 33. Продуватель
 34. Продувательный кннгстон
 35. Продувать, продуть
 36. Продувной кран

прбвад правбднасьць праводка праваднік

дрот, драціна (адна) драцяная пракладка праварбчваць правярнўць

праварбчваньне

прагар, прапал прагарныя трўбы прагіб, прагін прагібаць, прагінаць, прагнўць прагараць, прагарэць праграваць, прагрэць прадаўгаваты стрыжэнь

доўгачасная магўтнасьць

п-ы рух

п-ае дзеяньне, п. дзёйства

п. выпрабаваньне, п. апрабаваньне

уздоўжная балька, у. бэлька у-ы рух

у. кірўнак

у-ае расшырэньне

у. падаўжэньне у-ы анкер у. 'брус у. дымахбд у. згіб; у. выгіб', у. выгін у. разрэз у зрух

у-ае шво, у. шоў прадзьмуваньне, прадзіманьне, прадуваньне

прадзімнік, прадзімач, прадувёч

прадзімальны кінгстон, прадувйльну к.

прадзімаць, прадзьмўць, прадуваць, прадўць

прадзімны крант, прадуўны к.

 1. Продувочное отверстне
 2. п-ый воздух
 3. п. канал
 4. п. клапан
 5. п-ый насос
 6. Продукты горення
 7. Продыравнть, продыравлнвать
 8. Продыравленный лнст
 9. Проект (котла)
 10. Проектное расстоянне
 11. п-ый днаметр
 12. п. раднус
 13. п. чертеж
 14. п. шов
 15. Проекцня
 16. Прозоры (колоснйков)
 17. Пролзводлтельная способность
 18. Цролзводнтельность
 19. Пронзвольный размер
 20. Прокатка (ліеталла)
 21. Прокатная труба
 22. Прокатное железо
 23. Прокладка
 24. Прокладное кольцо
 25. Прокладочный матерлал
 26. Пролетный котел
 27. Промежуток (йскровый)
 28. Промежуточная гайка
 29. п. деталь
 30. п. ось
 31. п. шестерня
 32. п-ое кольцо
 33. іі-ые валы
 34. п-ый перегреватель
 35. п. подшлпнлк
 36. Промыватель
 37. Промывка (боков)
 38. Промытый воздух
 39. Пропеллер
 40. Проплтать, проплтывать (ліаслолі)
 41. Проплтыванле (маслом)

прадзімачная адтўліна, прадўвачная ад.

п-ае павётра п. канал

п. кляпан п-ая пбмпа прадўкты гарэньня прадзірйвіць, прадзіраўліваць

прадзірйўлены ліст праёкт

праёктная адлёгласьць праёктны дыямэтр п. радыус п. чарцёж п-ае шво, п. шоў праёкцыя празоры

вытворлівая здбльнасьць

продукцыйнасьць, вытвбрлівасьць

адвбльны разьмёр пракатка пракйтная труба прак4тнае жалёза пракладка пракладнбе кальцб пракладачны матар'ял пралётны кацёл прамёжак прамёжная гайка п. дэтйль п. вось

п. шасьцярня п-ае кальцо п-ыя валы п-ы перагравальнік п. падшыпнік, п. падвалак прамывальнік прамыўка прамьітае павётра прапэлер

праміісьліць, прамасьліваць

прамасьліваньне

 1. Пропорцня (воздуха)
 2. Пропуск(лорш«гв. колец)
 3. Пропускное отверстне
 4. Прорез
 5. Прорезнненный ремень
 6. Прорезь
 7. Проржавелый лнст
 8. Проржавленное жалезо
 9. Прорубное зублло
 10. Прорывавне (пара)
 11. Просасыванне (воз^уха)
 12. Просачнванне (воды)
 13. Просверлнвать, просверлнть
 14. Просвечлванне
 15. Просеянный уголь
 16. Проскаклванне (йскры)
 17. Прослойка
 18. Просмоленный картон
 19. Простая топка
 20. Простенок
 21. Простое действне
 22. п. сжатне
 23. п-ой блок
 24. п. золотннк
 25. п. шов
 26. Пространство (вредное)
 27. Проталкнванне (газов)
 28. Протеканне (жйдкостей)
 29. Протнвовес
 30. Протнвовесные поршнн
 31. Протнводавленне
 32. Протнводействне
 33. Протнводействуюшая снла
 34. Протнвоположное двнженне
 35. п. направленне
 36. Протнвоток
 37. Проточка
 38. Проточная вода
 39. Проушнна
 40. Профнль

прапбрцыя прбпуск прапускнйя адтўліыа прарэз ■ прагумаваны пас проразь праіржавёлы ліст п-ае жалёза прасёчнае зубіла прарываньне прасосваньне прасбчваньне прасьвёрдліваць, прасьвярдліць, прасьвёрдліць

прасьвёчваньне прасёяны вўгаль праскбкваньне праслойка прасмолены кардбн прбстая тбпка, звычййная прасьцёнак

звычайнае дзёяньне, з. дзёйства, прбстае дз.

з-ы сьціск, прбсты с.

з. блёк, прбсты б.

з. залатнік, прбсты з.

з-ае шво, з-ы шоў, п-ае шво, п-ы шоў

прастбра праштўрхіваньне працяканьне процівага процівагавыя пбршні проціціск процідзёяньне, процідзёйства

процідзёючая сіла, процідзёйствуючая с.

прбцілёглы рух, адварбтны рух

а. кірўнак процівацёк пратбчка пратбчная вада вўшка прбфіль

 1. Профнльное железо
 2. Проход
 3. Проходная труба
 4. п-ое отверстне
 5. п-ой клапан
 6. п. кран
 7. п. поршень
 8. Процесс (горенйя)
 9. Прочнстнть, прочшцать
 10. Прочность
 11. Прочны шов
 12. Пружнна
 13. Пружнннть
 14. Пружннный клапан
 15. п. манометр
 16. п. регулятор
 17. Пружнняіцая (эластнчная) жаровая труба
 18. п-ае кольцо
 19. Прутковая медь
 20. п. сталь
 21. п-ое жалезо
 22. Прыганне (регулятора)
 23. Прямая лнння
 24. п. отдача
 25. п. передача
 26. п-ое врашенне
 27. п-ой зуб
 28. п. ход
 29. Прямодействуюіцяй тормоз
 30. Прямолннейно-возвратное двнжевне
 31. Прямолннейноедвяженне
 32. Прямолянейно-поступательное двнженне’
 33. Прямоточная машнна
 34. Прямоугольная резьба
 35. п-ое сеченне
 36. Псевдоастатнческяй

регулятор

 1. Пуансон (пробойнйк)
 2. Пудлянговое железо
 3. Пузырь (воды)
 4. Пульвернзацяонный карбюратор

профільнае жалёза прахбд прахбдная трубй п. адтўліна п-ы клйпан

п. крант п. поршань працэс прачысьціць, прачышчаць мбцнасьць, трывйласьць, мбцнае шво, м-ы шоў спружына спружыніць, спружынаваць спружьінны клйпан с-ы маномэтр с. рэгулйтар спружынячая жаравая труба, спружынўючая ж. т.

с-ае кальцб пруткбвая медзь п. сталь п-ае жалёза скаканьне прамая лінія прамая аддача прамая перадача прамбе вярчбньне прамы зуб прамьі ход прймадзёючы тормаз

прймалінёйна-зваротны рух

прамалінёйны рух прймалінёйна-паступальны рух

прамацёчная машына прамавугбльна?; разьба п-ае сячэньне псэўдаастатьічны рэгулятар

пуансбн

пўдлінгавае жалёза бўрбалка, пузыр пульвэрызацыйны карбуратар

 1. Пульвернзацня
 2. Пульсацня
 3. Пульснруюшнй манометр
 4. Пунктнрная лнння
 5. Пуск в ход
 6. Пусковая кнопка
 7. п. лебедка
 8. п-ое магнето
 9. п-ой вентнль
 10. п. двнгатель
 11. п. канал
 12. п. клапан
 13. п. компрессор
 14. п. прнбор
 15. п. прнвод