Крушэнне на ростані  Васіль Якавенка

Крушэнне на ростані

Васіль Якавенка
Выдавец: Беларускі кнігазбор
Памер: 404с.
Мінск 2002
105.41 МБ
Васіль Якавенка
Крушэнне на ростані
Эсэ, артыкулы, гутаркі
Мінск «Беларускі кнігазбор» 2002
УДК 821.161.3-4
ББК 84 (4 Бен) 6-4
Я 44
Якавенка В.
Я 44 Крушэнне на ростані: Эсэ, артыкулы, гутаркі / В. Якавенка. — Мн., «Беларускі кнігазбор», 2002. — 404 с.
ISBN 985-6638-70-4.
У кнігу сацыяльна актыўнага пісьменніка Васіля Якавенкі ўключаны выбраныя публіцыстычньія творы, напісаныя ім у гады пасля чарнобыльскай катастрофы. Яны прысвечаны як гэтай найвялікшай у свеце трагедыі, так і шматлікім пытанням экалогіі, маралі, этыкі, нацыянальнай культуры і духу беларускай супольнасці падчас крушэння ранейшых сваіх спадзяванняў і пераходу ў новыя варункі жыцця.
УДК 821.161.3-4
ББК 84 (4 Бен) 6-4
Кніга выдадзена па заказу грамадскай арганізацыі Беларускі сацыяльна-экалагічны саюз «Чарнобыль»
ISBN 985-6638-70-4
© Якавенка В., 2002
АД АЎТАРА
Шаноўныя чытачы, суайчыннікі, грамадзяне! На маіх вачах у апошнія 15 год адбываліся такія грандыёзныя і дзіўныя і трагічныя падзеі, што, каб усвядоміць і асэнсаваць усё як мае быць, трэба жыць не ў адным вымярэнні. Але, паколькі я не стаяў у баку і быў захоплены ў іх кругаверць, то меў самыя непасрэдныя ўражанні — ці то ад боскага, ці д’ ябальскага, ці ад чалавечага вольнага чыну.
Вядома, меркаваць чытачу, наколькі поўна, выразна, удала я адлюстраваў тое, што бачыў, — факты, праявы жыцця, канфлікты ў грамадстве. Адно бясспрэчна: тут закрануты вельмі хвалюючыя і балючыя для многіх тэмы, пытанні, праблемы.
У кнігу ўключаны нарысы, артыкулы, гутаркі, эсэ, напісаныя ў розныя гады постчарнобыльскай, так бы мовіць, эпохі. Усе яны, бадай, не страцілі сваёй актуальнасці і ў літаратурна-публіцыстычным плане ўтвараюць нешта сабранае, мазаічнае і адначасова цэласнае, аб’яднанае няўрымслівым, чуеце, духам ды аўтарскай прагай выведаць, спазнаць, адлюстраваць што-колечы. Прынамсі, так мне ўяўляецца, а хіба не?
У зборнік, апроч маіх, аўтарскіх, уключаны таксама і неаўтарскія матэрыялы — як, напрыклад, стэнаграма аднаго проста гістарычнага пасяджэння, бурапеннага, хвалюючага, і, магчыма, той-сёй з вас такім фактам будзе здзіўлены. Але ж і гэткае ўключэнне, мне думаец-
ца, апраўдана, як што былі ў пісьменнікаў акцыі, грамадскія дзеянні, учынкі, у якіх аўтар браў непасрэдны ўдзел або нават іх ініцыіраваў. Нярэдка мы былі заклапочаны агульным клопатам, і як тут выдзеліць, што належыць асабіста аўтару, а што ягоным паплечнікам. У такім выпадку ў кнізе атрымлівае асвятленне супольная акцыя, супольная праца.
Трохі здзіўляюся сам сабе, чаму я раней не выдаў зборнік сваёй публіцыстыкі, і цяпер мушу ладаваць пад адной вокладкай шмат матэрыялаў, азадачваючы чытача грувасткасцю кнігі. Добра, калі мы з вамі знойдзем агульны інтарэс да той ці іншай тэмы, прадмета гаворкі, калі паразумеемся, калі кніга стане ў радасць вам і будзе выклікаць успамін аб нашай сустрэчы..
Яна выдаецца, як і пісалася, на дзвюх, то на рускай, то на беларускай мовах — у залежнасці ад таго, на якое выданне перш-наперш аўтар разлічваў. У канцы кнігі падаюцца кароткія звесткі пра перыядычныя або іншыя выданні, у якіх раней друкаваліся сачыненні.
Жадаю чытачам удачы і поспеху ў няпростым, зазначу, падарожжы па старонках гэтага зборніка.
ЧАРНОБЫЛЬСКІ СШЫТАК
У РОКОВОЙ ЧЕРТЫ
Мз выступленйя на пленумё правленйя Союза пйсателей СССР 17 января 1989 года
Послушайте, чем она дыппгг... Земля!..
Земля — то едлнственное, что столт превыше всего, превыше нашнх споров, ссор, лобызанлй, превыше родственных скреп с отцом, матерью; Земля — мать всех поколенлй, колыбель всего человечества. Как же мы должны люблть ее, люблть л беречь!
Земная тревога звучлт в этом зале, л меня беспоколт все больше мысль о безумлл гомо сапленса, который так наследлл на планете л выворачлвает ее налзнанку.
Сказанное относлтся н к моей Батьковгцнне, когда-то названной Белою Русью, не богатой нн золотом, нн драгоценнымл камнямн. Длвом длвным казалось открытне здесь трлдцать лет назад крупнейшего в млре месторожденля каллйной солл, ведь до этого земля славллась ллшь непроходлмымл болотамн, лесамл, голубымл озерамл, спокойнымл рекамл л спокойным нравом людей. Зверья всякого было — тьма-тьмуіцая, л птлц... В равновеслл все было. Н та красота жлвой прлроды наполняла сволм колорлтом мову, вместе с мовой восплтывала белоруса таклм, каклм он был л каклм вы его еіце знаете.
За солью каллйной л каменной, к нашей радостл, былл открыты нефть, целебные воды, месторожденля стролтельного сырья... Но молох быстро развлваюіцейся промышленностл тут же стал пожлрать
нашн леса, пашнн, луга, торф, рекл, озера. Способствовала тому л меллорацля. За последнле годы, напрлмер, осушено трл мллллона гектаров болот, заболоченных угодлй, а нлв практлческл не прлросло. Мы егце недавно гордлллсь глгантамл хлмлл, машлностроенля. По сравненлю с 1940 годом об'ьем промышленностл в Белорусслл возрос в 42 раза, в то время как на Укралне — в 18, в Росслл — в 24, в СССР — в 28 раз. Концентрацля промышленностл в Белорусслл чрезвычайно высокая. Выше, чем в развлтых странах Запада. Сопернлчать с намл могут разве что Эстонля, Латвля... Стало быть, ударнлкл мы — много солл выдаем на-гора! Н в сельском хозяйстве с едлнлцы угодлй берем продукцлл в дватрл раза больше, чем в л;елом по стране.
Но, увлекшлсь валом, мы завалллл л захламллл жлвородяшую землю. Террлконы породы под Соллгорском в результате прлмлтлвной л варварской эксплуатацлл месторожденля занлмают огромные плоп;адл, засолоняют сотнл тысяч гектаров пашнл. Террлконы промышленных отходов отяговцают пейзажл Гомеля л друглх городов, наступают на рекл.
Нашл бедные рекл, еіце уцелевшле от ллхого наскока меллораторов, почтл повсеместно пьют лз ручьев, формлруюіцлхся у жлвотноводческлх ферм л комплексов. Опасно купаться. Опасно дышать. На голову каждого жлтеля республлкл ежегодно выпадает лз заводсклх труб столько ядовлтых вепдеств, сколько по весу затянет хорошо откормленный бык. Резко меняются условля жлзнл. Агресслвность, сельскохозяйственного пролзводства, порвавшего начлсто с народнымл традлцлямл л технологлямл, возросла с начала семлдесятых годов в двенадцать раз. Н это резклй удар по блологлческл равновесному состоянлю рода. Прл расчетах окупаемостл крупных жлвотноводческлх комплексов не учлтываллсь экологлческле условля л энергетлческле потерл.
[
Еслн же все это учесть — возведенне гнгантов утрачнвает смысл, тем более что онн «стягнвают» н деформнруют ландшафты, нормальный уклад жнзнн н труда на сопредельных террнторнях.
Господн праведный! Еслн ты есть порожденне ума человеческого н совесть его, то как же ты допускаешь на Земле такое ренегатство?! Я прнезжаю в родные места н не узнаю нх, содрогаюсь от внда оскальпнрованной землн. Мы жнлн не сознданнем, мы жнлн растранжнрнваннем богатств, распродажей углов собственного дома. В результате потребнтельского отношення к прнроде мое родное Полесье все болыпе подвнгается к степному засушлнвому краю, в котором к тому же учаіцаются наводнення нз-за меняюгцегося гіідрологнческого режнма. Моя прежде лесная н болотная деревенька пока еіце не канула в Лету, благо рядом с ней, на лядах, обосновался нефтепромысел. Н все же я не замечаю, чтобы жйзнь там делалась колорнтнее, гуіце, чтобы былн подвнжкн к прогрессу н счастью народа, — для этого нужно егце прнложііть немало уснлнй, а пока человек отчужден от землн, отчужден от обіцественной жнзнн, от властн. Н пснхологня селяннна подвергается сегодня новым роковым нспытанням. Как ему прннять тот факт, что колодец нлн родннк, нз которого его дед н сам он пнлн воду, перестает быть колодцем, родннком. Возле ннх впору ставнть череп с костямн. Содержанне нптратов в грунтовых водах Беларусн катастрофнческн растет, загрязненню подвергаются подземные горнзонты, что является государственно-бюрократнческой тайной н пока не разглашается.
Я все чаіце ловлю себя на коіцунственной мыслн, что у меня нету роднны, очаровавшей когда-то душу богатством н красотой прнроды, что роднну у меня отнялн авантюрнсты, жнвуіцне одннм днем. Земля моя захватана, нстоптана, нстерзана, отравлена...
Горькпй урок! Былн бы мы хозяевамн в своем доме — этого бы не случнлось. Жаль... Перестройка могла бы нзменнть положенне, а пока мы у роковой черты. Вот еслн бы сельскохозяйственная хнмня, скажем, нмела снннй цвет, мы ходнлн бы сегодня в яркнх отблесках снневы н самн былп бы похожн на прнвндення. Еслн бы раднонуклнды засверкалн вдруг яркнмн огнямп электросваркн — по всей Беларусн в мгновенне ока разлнлось бы море огня, оно затопнло бы нас не только в Хойннкском, Брагннском нлн Краснопольском районах, не только в тех семнадцатн, что офнцнально прнзнаны потерпевшнмн. К сожаленню, осязать зреннем эту беду не дано, тем не менее хнмнческне н раднацнонные стрелы поражают людей, все чаіце вызывая астматнческне, аллергнческне, раковые н другне заболевання, подавляя, как правнло, нммунную снстему, меняя н нзвраіцая коды генов, о чем уже прямо заявляют ученые.
Для нас, белорусов, чернобыльская беда сроднн стнхнйному бедствню. По свопм последствням она, вероятно, масштабнее, глубже землетрясення в Арменнн. В Беларусн попыталнсь, однако, эту беду скрыть, утопнв ее в море дезннформацнн н усыпляюіцнх бднтельность народа словес: дескать, одна выкуренная снгарета прнноснт человеку вреда больше, чем облученне, на порядок нлн два превышаюіцее предельно допустнмые нормы (A. Н. Кондрусев). Агропром республнкн прнзнавал за лучшее вывезтн скот нз нанболее зараженных районов. Но Мннздрав практнческн подрезал эту нннцнатнву, оставляя на месте людей. Н тут же в эфнр полетелн бодрые, пренебрегаюіцне раднацпей рапорты о трудовом геронзме полешуков, в сложных условнях перевыполняюіцнх планы по пронзводству хлеба, молока, мяса (с которым потом, кстатн, не зналн, что делать). Это был трнумф местных бездарных
властей н руководства республнкн: гляднте, мол, на что способны белорусы! Да нх хоть в пекло посадн — онп н там план дадут! Пресса по сутн не освеіцала реальных событнй в Беларусн. Стороной обошла белорусов н помоіць нз централнзованных фондов. Зато наші-іх патронов прнметнліі, н все, на ком лежала главная ответственность за нзученне снтуацнн н прі-інятне соответствуюіцнх мер в связн с раднацнонным загрязненнем, как Слюньков, Петров, Кондрусев, — пошліі на повышенне. Народ же остался co своей бедой. До снх пор не налажено снабженне населення чнстымн продуктамн, а жнвотных — кормамн. He пронзведена, как намечалось вначале, перепланнровка посевных плоіцадей, н людн, в том чнсле студенты н школьннкн, роются в зараженной почве, убнрая картофель н свеклу. Нз многнх населенных пунктов, где требовалось отселенне, людн не выселены. Некоторые деревнн без надлежавцей строгой проверкн заселяются повторно. Раднонуклнды вместе с кормамн н продуктамн пнтання расползаются по всей республнке. А коллектнвное нлн суммарное облученне большнх популяцнй, как утверждают ученые, — это бомба замедленного действня, взрываюіцая генную снстему. Речь ндет о возможной деградацнн народа. Речь ндет об аутогеноцнде белорусов, особенно еслн учесть весь арсенал агресснвных средств, даже без комбнната белково-внтамннных кормовых добавок, который по пронзволу началн стронть в Дрогнчнне.