Русско-белорусский математический словарь

Русско-белорусский математический словарь

Выдавец: Вышэйшая школа
Памер: 239с.
Мінск 1993
57.2 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
алгарытм аператарны алгарытм самаскарыстальны алгарытм універсальны алгарытм упарадкавання алгарытмічна алгарытм, -у, -е, м. алгарытм нармальны алеф, -а, -е, м. алеф-нуль алфавіт, -а, -це, м. алфавіт дапаможны алфавіт уваходны алфавіт выходны алфавіт гатычны алфавіт грэчаскі алфавіт канёчны алфавіт лацінскі алфавіт аснбўны алфавіт славянскі альмукантарат, -а, -це, м. альтэрнанс, -а, -е, м. альтэрнанс чабышбўскі альтэрнатыва, -ы, -е, ж. альтэрнатыва Фрэдгбльма
(Фрэдхбльма) альтэрнацыя, -і, -і, ж. альтэрніён, -а, -е, м. альтэрнаванне, -я, -і, н. альфа, -ы, -е, ж. амальгама, -ы, -е, ж. амальгама груп амплітўда, -ы, -дзе, ж.
амплитуда колебания анализ, м.
— алгебраический
— бесконечно малых
— векторный
— гармонический
— диофантов
— дисперсионный
— качественный
— комплексный — математический — положения
— спектральный
— факторный
— функциональный аналитик, м.
аналитичность, с.
аналог, м. аналогично аналогия, ж.
— Непера аннулятор, м.
— вектора — множества — модуля — поливектора аномалия, ж.
ансамбль, м.
— Гиббса
— микроканонический
— равновесный
— статистический антецедент, м.
антигомоморфизм решётки антидвижёние, с.
антиизоморфизм, м. антиинвёрсия, ж.
антиинстантон, м.
анти кватернион, м. антилогарифм, м. антиномия, ж.
— Кантора антипараллелограмм, м. антипод, м.
антиподёра, ж.
амплітўда вагання аналіз, -а, -е, м. аналіз алгебраічны аналіз бяскбнца малых аналіз вёктарны аналіз гарманічны аналіз дыяфантаў аналіз дысперсійны аналіз якасны аналіз камплёксны аналіз матэматычны аналіз станбвішча аналіз спектральны аналіз фактарны аналіз функцыянальны аналітык, -а, -у, м. аналітычнасць, -і, -і, ж. аналаг, -а, -у, м. аналагічна аналбгія, -і, -і, ж. аналбгія Нёпера анулятар, -а, -ы, м. анулятар вёктара анулятар мнбства анулятар модуля анулятар палівёктара анамалія, -і, -і, ж. ансамбль, -я, -і, м. ансамбль Гібса ансамбль мікракананічны ансамбль інварыянтны ансамбль статыстычны антэцэдэнт, -а, -це, м. антыгомамарфізм крата вы антырўх, -а, -у, м. антыізамарфізм, -а, -е, м. антыінвёрсія, -і, -і, ж. антыінстантбн, -а, -е, м. антыкватэрніён, -а, -е, м. антылагарыфм, -а, -е, м. антынбмія, -і, -і, ж. антынбмія Кантара антыпаралелаграм, -а, -е, м. антыпбд, -а, -дзе, м. антыпадэра, -ы, -ы, ж.
антипрйзма, ж. антисимметрйрование, с. антьё
апериодический аполярности условие апория, ж.
апостериорный апофема, ж. аппликата, ж. аппликация, ж. аппроксимативно компактный аппроксимации порядок
— теория аппроксимация, ж.
— конечноразностная
— Падё
— полиномиальная
— сеточная
— сиплициальная
— стохастическая аргумент, м.
— главный
— запаздывающий
— опережающий
— функции
аргумента прйнцип äpea-функция, ж. арифметизация, ж. арифметика, ж.
арифметика гёйтинговская
— интуиционистская
— конструктйвная
— Пеано
— теоретйческая
— формальная
— элементарная
арккосинус, м. арккотангенс, м. арксйнус, м.
арксйнуса закон
— распределение арктангенс, м.
аркус-функция, ж. аркфункция, ж.
антыпрызма, -ы, -е, ж. антысіметраванне, -я, -і, н. анцьё, цэлая частка аперыядычны апалярнасці ўмбва апорыя, -і, -і, ж. апастэрыёрны апафёма, -ы, -е, ж. апліката, -ы, -е, ж. аплікацыя, -і, -і, ж.
апраксіматыўна кампактны апраксімацыі парадак апраксімацыі тэбрыя апраксімацыя, -і, -і, ж. апраксімацыя канечнарбзнасная
апраксімацыя Падэ апраксімацыя палінбмная апраксімацыя сёткавая апраксімацыя сімпліцыйная апраксімацыя стахастычная аргумент, -а, -е, м. аргумент галбўны аргумент са спазнённем аргумент з апярэджаннем аргумент фўнкцыі аргумента прынцып арэа-фўнкцыя, -і, -і, ж. арыфметызацыя, -і, -і, ж. арыфмётыка, -і, -цы, ж. арыфмётыка гёйтынгава (хайтынгава)
арыфмётыка інтуіцыянісцкая арыфмётыка канструктыўная арыфмётыка Пеана арыфмётыка тэарэтычная арыфмётыка фармальная арыфмётыка элементарная арккбсінус, -а, -е, м, арккатангенс, -а, -е, м. арксінус, -а, -е, м. арксінуса закон арксінуса размеркаванне арктангенс, -а, -е, м. аркус-фўнкцыя, -і, -і, ж. аркфўнкцыя, -і, -і, ж.
арность, ж.
— операции — отношения архимедов архимедовость, ж. асимметрии коэффициент асимметрический асимметрия, ж, — отрицательная — положительная — распределения асимптота, ж.
— гиперболы асимптотика, ж.
— высокочастотная
— решения
— функции
асимптотически независимый — несмещённый — оптимальный — приближаться — устойчивый
— эффективная оценка
асинхронный ассемблер, м. ассоциативности закон ассоциативность, ж. ассоциативный ассоциатор, м. ассоциирование, с. ассоциированный астроида, ж.
астрометрия, ж. астрономия, ж. астрофизика, ж.
атлас, м.
— канонический
— многообразия атом, м.
— водородоподобный атом пространства атомарный атомический атомный
аттрактор, м.
арнасць, -і, -І, ж. арнасць аперацыі арнасць дачынёння архімёдаў архімёдавасць, -і, -і, ж. асіметрыі каэфіцыёнт асіметрычны асіметрыя, -і, -і, ж. асіметрыя адмоўная асіметрыя дадатная асіметрыя размеркавання асімптбта, -ы, -це, ж. асімптбта гіпёрбалы асімптбтыка, -і, -цы, ж. асімптбтыка высокачастбтная асімптбтыка рашэння асімптбтыка фўнкцыі асімптатычна незалёжны асімптатычна нязрўшаны асімптатычна аптымальны асімптатычна набліжацца асімптатычна ўстбйлівы асімптатычна эфектыўная
ацэнка асінхрбнны асэмблер, -а, -ы, м. асацыятыўнасці закон асацыятыўнасць, -і, -і, ж. асацыятыўны асацыятар, -а, -ы, м. асацыяванне, -а, -і, н. асацыяваны
астрбіда, -ы, -дзе, ж. астрамётрыя, -і, -і, ж. астранбмія, -і, -і, ж. астрафізіка, -і, -цы, ж. атлас, -а, -е, м. атлас кананічны атлас мнагастайнасці атам, -у, -е, м.
атам вадародападббны атам прастбры атамарны атамічны
атамны
атрактар, -а, -ы, м.
аттрактор странный аффикс, м.
аффинитет, лг.
аффйнно
— эквивалентный аффинор, м.
аэродинамика, ж.
атрактар дзіўны афікс, -а, -е, м. афінітэт, -а, -це, м.
афінна
афінна эквівалёнтны афінбр, -а, -ы, м.
аэрадынаміка, -і, -цы, ж.
Б	
база, ж.
— гомологии
— деформации
— дизъюнктная
— дискретная
— замкнутая
— локальная
— открытая
— равномерная
— расслоения
— счётная
— фильтра базироваться базис, м.
— абсолютный
— алгебраический
— асимптотйческий
— аффинный
— банахова пространства
— безусловный
— бесконечномерного про­странства
— векторного простран­ства
— Гамеля
— двойственный
— дуальный
— идеала
— индукции
— канонический
— Картана
— конечномерного про­странства
— многообразия
— модуля
база, -ы, -е, ж. база гамалбгіі база дэфармацыі база дыз’юнктная база дыскрэтная база замкнутая база лакальная база адкрытая база раўнамёрная база расслаёння база злічбная база фільтра заснбўвацца базіс, -а, -е, м. базіс абсалютны базіс алгебраічны базіс асімптатычны базіс афінны базіс банахавай прастбры базіс безумбўны
базіс бясконцамёрнай прас­тбры
базіс вёктарнай прастбры
базіс Гамеля базіс дваісты базіс дуальны базіс ідэалу базіс індўкцыі базіс кананічны базіс Картана базіс канечнамёрнай прастбры
базіс мнагастайнасці базіс модуля
базис натурального ряда — нормированный — обобщённый — ортогональный — ортонормированный — периодов — простой — Рйсса — свободный — сепарирующий — стохастйческий — суммйрования — суммйрующий — счётного тйпа — счётный — топологии — топологйческий — трансцендёнтности — условный — фйльтра — циклов в графе — Шаудера — Шеваллё — Шура базиса проблёма баланс, м.
баланса мётод
— условие бар-индукция барицёнтр, м. барицентрйческий бар-конструкция барометрйческий барьер, м.
— задёрживающий — поглощающий
фйльтра башня полёй без доказательства беззначный безотказность, ж. безотносительно безразмёрный безрезультатный безусловный безутианта, ж.
базіс натуральнага раду базіс унармаваны базіс абагўльнены базіс артаганальны базіс ортаўнармаваны базіс перыядаў базіс просты базіс Рыса базіс сваббдны базіс сепаральны базіс стахастычны базіс падсумавання базіс падсумавальны базіс злічбнага тыпу базіс злічбны базіс тапалбгіі базіс тапалагічньі базіс трансцэндэнтнасці базіс умбўны базіс фільтрд базіс цыклаў у графе базіс Шаўдэра базіс Шэвалё базіс Шўра базіса праблёма баланс, -у, -е, м. балансу мётад балансу ўмбва бар-індўкцыя барыцэнтр, -а, -ы, м. барыцэнтрычны бар-канстрўкцыя бараметрычны бар’ёр, -а, -ы, м. бар’ёр затрымальны бар’ёр паглынальны бар’ёр фільтра вёжа палёў без дбказу бяззнакавы безадмбўнасць, -і, -і, ж. незалёжна безвымёрны безвынікбвы безумбўны безутыанта, -ы, -це, ж.
берег, м.
— разреза бернуллиев беседа, ж. бескванторный бескоалиционный бесконечно
— блйзкий
— большая величина
— малый
— много
— удалённый
бесконечнозначный бесконечнолйстный бесконе чнократный бесконечномёрный бесконечномёстный бесконечносвязный бесконёчность, ж.
— актуальная
— потенциальная бесконёчный бесконтёкстный бесповоротный беспорядок, м. бёсселев бесскобочный бесслёдный бессмысленность, ж. бессмысленный (лишенный
смысла)
бессодержательный бесчисленный бёта-функция биаксиальный биалгебра, ж.
библиотёка подпрограмм бивёктор, м.
— свободный бигармонический биголоморфный биектйвный биёкция, ж.
биёние, с.
бёраг, -а, -зе, м. бёраг разрэзу бярнўліеў гўтарка, -і, -цы, ж. бясквантарны бескааліцыйны бяскбнца бяскбнца блізкі бяскбнца вялікая велічыня бяскбнца малы бяскбнца мнбга
бяскбнца аддалены, бязмёжна далёкі
бясконцазначны бясконцалісты бясконцакратны бясконцамёрны бясконцамясцбвы бясконцазвязны бяскбнцасць, -і, -І, ж., бязмёж-
насць, -і, -І, ж.
бяскбнцасць актуальная бяскбнцасць патэнцыйная бяскбнцы бескантэкставы беспаварбтны беспарадак, -у, -у, м.
бёселеў бяздўжкавы бясслёдны бессэнсбўнасць, -і, -і, ж. бяссэнсавы, бяссэнсны, бессэнсбўны
беззмястбўны незлічбны бэта-фўнкцыя біаксійны
біалгебра, -ы, -ы, ж. бібліятэка падпраграм бівёктар, -а, -ы, м.
бівёктар сваббдны бігарманічны
бігаламбрфны біектыўны біёкцыя, -і, -і, ж. біённе, -я, -і, н.
биений режим биинвариантный бикасательная, ж. бикатегбрия, ж. биквадратйчный биквадратный бикомпакт, м.
— бесконечномерный — диадический
— совершенно нормальный
— стбуновский — упорядоченный — экстремально несвязный
бикомпактификация, ж. бикбмплекс, ль бикруг, м.
билинейный бимбдуль, м. биморфйзм, м. бином, м.
— дифференциальный — Ньютона
биномиальный бинормаль, ж. биполяра, ж. биразмёрность алгебры бирационально
— изоморфный