Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў

Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў

Выдавец: Вышэйшая школа
Памер: 592с.
Мінск 1976
133.77 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Франтавік
франтавы — Вайсковы фрукты — Садавіна фузія — Стрэльба фундаваць — Частаваць фундамент — Аснова, Падму-рак
функцыянер — Дзеяч фура — Павозка фураж — Яда фургон — Павозка фурман — Возчык фурманка — Павозка фурманшчык — Возчык Футарал
футляр — Футарал
фыркаць — Пырхаць, Пярэчыць
Хабар
хаваць — Утойваць
хаваць у душы — Утойваць Хада
582
хада — Pyx хадайнічаць — Прасіць хадак — Лапаць хадзіць на галаве — Сваволіць хадзіць на лапках — Дага-джаць
хадзіць на пальчыках — Дага-джаць
хадзіць па пятах — Сачыць хадзіць хадуном — Дрыжаць хадзьба — Хада хадок — Пасланец халадаць — Мерзнуць Халадзец халадзеча — Холад халадзіць — Ахалоджваць халадок — Непрыязнасць халадэча — Холад Халасцяк халера — Нягоднік Халодны халуй — Слуга халэмус — Смерць халява —• Дурань хам — Нахабнік хамула — Нахабнік хамут — Дурань хаос — Беспарадак хап — Хоп хапатліва — Хутка хапацца загрудкі -— Змагацца хапаць — Браць хапаючыся — Хутка хапіць гора — Выцерпець хапіць страху — Спалохацца хапліва — Хутка хапнуць — Узяць хара — Твар Характар характар — Асаблівасць характарыстыка — Ацэнка харашыць — Упрыгожваць харашэць — Прыгажэць харобрасць — Адвага харобры —■ Адважны харом — Палац хароміна — Будынак харошы — Прыгожы харч — Яда харчаванне — Яда харчавацца — Есці хата — Пакой хатуль — Торба хаўрусаваць — Дружыць
хаўруснічаць — Дружыць хаўтурны — Сумны хахаль — Распуснік хахол — Валасы Хацецца
хваіна — Хвоя Хваліцца хвалявацца — Непакоіцца хварасціна — Дубец, Хвароба
хвароба — Недахоп Хварэць
хварэць — Клапаціцца хваставы — Апошні хвастануць — Выцяць хвастаць — Біць хвасянуць — Выцяць хват — Смяльчак хватка — Уменне хвацкі — Добры хвіга — Фіга хвіліна — Імгненне хвіля — Імгненне хвойка — Хвоя хвойнік — Лес хворасць — Хвароба хвоснуць — Выцяць хвост — 2. Чарга Хвоя
хіба — Надахоп
хібны — Памылковы хіжак — Драпежнік хіліць — Намякаць хілы — Слабы хінуцца — Імкнуцца хірлявы — Слабы Хістацца
хітрасць — Ашуканства хітрун — Ашуканец хітрыкі — Ашуканства хітрэц — Ашуканец хлабысцінй — Дубец хлеб — Збожжа, Яда хлебадайны — Ураджайны хлебародны — Ураджайны хлебасольства — Гасціннасць хлеб-соль— Гасціннасць хлестануць — Выцяць хлімкаць — Плакаць хліпата — Непагадзь хліпатаць — Плакаць хліпаць — Плакаць хліпнуць — Заплакаць Хлопец
583
хлыснуць — Выцяць хлыст — Бізун хлыстаць — Есці хлюпа — Непагадзь хлюпатаць — Хлюпаць Хлюпаць
хлюпота — Непагадзь Хмара
хмара — Бяда, Клуб, Многа, Смутак
хмель — Ап’яненне хмурны — Сумны хмуры — Сумны хмурына — Хмара хмурынка — Хмара хмяліць — П'яніць хныкаць — Скардзіцца ход — Рух, Спосаб, Хада ходзікі — Гадзіннік Холад
Холадна
холадна — Негасцінна Хоп
хопіць — Годзе
хорам — Палац; Разам хораша — Прыемна хоць адбаўляй — Многа хоць бы хны — Абыякава хоць бы што — Абыякава хоць ваўкоў ганяй — Холадна хоць вока выкалі — Цёмна хоць выкручвай — Мокры хоць гаць гаці — Многа хоць заваліся — Многа хоць заліся — Многа хоць запалі — Мала хоць засыпся — Многа хоць касу закладай — Многа хоць каўшом бяры — Многа хоць круці — Мокры хоць куды — Добры хоць на выстаўку — Добры хоць на зуб — Мала хоць-не-хоць — Абавязкова хоць равы масці — Многа хоць рэкі прудзі — Многа хоць сабак ганяй — Холадна хоць у саху — Дужы храбрасць — Адвага храбры — Адважны храбрэц — Смяльчак храбусцець — Трашчаць хранометр — Гадзіннік храпа — Ноздра, Твар
хромка — Гармонік хрупасцець — Трашчаць хрупацець — Скрыпець хрупаць — Трашчаць хруснуць — Зламацца хрусцець — Трашчаць хрыбет — Спіна хрыпаты — Сіплы хрыплівы — Сіплы хрыплы — Сіплы хрыстапрадавец— Здраднік хрыстосавацца — Цалавацца Хрысціцца хрысціць — Біць хрышчэнне — Праверка хтось — Нехта
хтосьці — Нехта хударлявы — Худы худоба — Жывёла Худы
Хуліганіць
хусце — Бялізна Хутаць
Хутка
хутка — Неўзабаве хцівец — Скупец хцівы — Сквапны хэўра — Грамада
цадзіцца — Цячы Цалавацца
цалаваць рукі і ногі — Прасінь цалёўка — Дошка
Цалік
цаліна — Аблога, Цалік цалкам — Зусім Цаляць
цана — Кошт
цанавацца — Таргавацца Цаніць
цаны няма — Добры цап — Хоп
цапацца — Сварыцца цапільна — Дзяржашіе цапнуць — Узяць царква — Рэлігія царскі — Добры царства нябеснае — Рай царэўна — Прыгажуня цаца — Нягоднік цацачны — Малы Цацка
цвердалобы — Дурны цвет — Кветка, Колер
584
цвёрда — Мулка Цвёрды Цвік Цвіль цвінтар — Могілкі Цвісці цвыркаць— Шчабятаць цвяліцца — Дражніцца цвяліць — Гнявіць Цвярдзець цвярдыня — Крэпасць целяпей — Разявака целяпень— Разявака цем — Цемра цемень — Цемра цемната — Цемра Цемра цемрадзь — Цемра цемрань — Цемра цемрыва — Цемра цемрыпя — Цемра Цень цень — Здань, Падазрэнне
Смутак
ценявы бок — Недахоп цеперся — Даўно цеплавоз — Лакаматыў цеплата — Цеплыня Цеплыпя церабіць — Есці Цераз цераз — 3-за Церніца церусіць — Падаць церушыцца — Падаць церушыць — Падаць Церці цесля — Цясляр Цесны цесны — Малы Цеста цеч — Дзірка цешыць — Радаваць цешыць сябе ілюзіяй — Спадзя-
вацца Цёмна цёмны — Адсталы, Невядомы,
Сумпы
цёмны бок — Недахоп цёмны ход — Ашуканства цёпкацца — Ісці цёплы — Багаты цёска — Трэска Цётка
цётка — Жанчына цікаваць — Сачыць цікавіцца — Пытаць Цікавіць
цікавы — Цікаўны Цікаўны цілікаць — Шчабятаць ціліўкаць — Шчабятаць Ціск ціск — Няволя Ціснуць
ціўкаць — Шчабятаць ціха — Павольна, Тайна ціхай сапай — Тайна ціхата — Цішыня ціхачом — Тайна ціхі — Бязветраны ціхім ходам — Павольна ціхманы — Сарамлівы ціхом — Тайна ніш — Цішыня ціша — Цішыня
цішком — Павольна, Тайна Цішыня
цкаваць — Падгаворваць Цнатлівасць
цнатлівы — Сарамлівы цнота — Цнатлівасць цокаць — Стукаць цуд — Дзіва цудоўна — Прыемна цудоўны — Добры, Прыгожы цупаць — Стукаць цурчаць — Цячы цурыцца — Цячы цыбаты — Даўганогі цыбур — Сцябло Цывільны
цыган — Бадзяга цыгарка — Папяроса цыдулка — Запіска цыдулька — Запіска цыліндр — Капялюш цымус — Сутнасць цырбун — Сцябло цырбунне — Сцябло цыркаць — Даіць цыркуляр — Загад цырымонна — Прыстойна цытадэль — Крэпасць цыц — Годзе цьма — Многа, Цемра цьма-цьмой — Многа цьма-цьмушчая — Многа
585
Цьмяны
цэліцца — Намервацца цэлы воз — Многа цэлы мех — Многа Цэнтр
цэўка — Шпуля цэшка — Кукарда цюкаць — Стукаць цюлік — Сабака цюпаць — Ісці цюхцяй — Разявака цюцька — Сабака цюця — Сабака цявіна — Сцябло цягавіта — Старанна цягавіты — Дужы цягацца — Бадзяцца, Саперпі-
чаць
цягаць — Красці, Тузаць цягліца — Мускул цягло — Жывёла цяглы — Высокі
Цягнік
цягнуцца — Імкнуцца, Ісці, Мі-наць, Pacui
цягнуць — Браць, Вабіць, Крас-ці, Марудзіць, Пахнуць, Піць
цягнуць валынку — Марудзіць цягнуць ката за хвост — Мару-дзіць
цягнуць на вяроўцы — Пры-мушаць
Цяжар
Цяжарная
цяжкасць — Цяжар цяжкая часіна — Бяда Цяжкі
Цяжэць
цялёпкацца — Ісці цялюхкацца — Ісці цялятнік — Вагон цямнецца — Вечарэць, Віднец-
ца
цямнець — Вечарэць, Віднецца цямніца — Турма цямнота — Цемра цямрыца — Цемра цямрэча — Цемра цяпельца — Вогнішча
Цяпер
цяперашняе — Сучаснасць цяпло — Вогнішча, Цеплыня цяплушка — Вагон
цяплынь — Цеплыня
Цярпець
Цясляр
цяўкаць — Брахаць
цяцера — Разявака Цячы
цячэнне — Плынь
чабан — Пастух
чаго б ні каштавала — Абавяз-кова
чагось — Чамусьці чадзіць — Пахнуць Чай
чайка — Лодка
чаканне — Надзея
чакаць — Спадзявацца чалавек — Муж Чалавечы
чало — Лоб
«чаму»—1. Пытанне
чамусь — Чамусьці
Чамусьці
чапацца — Датыкацца чапаць — Датыкацца чапіцца — Задзірацца чапляцца — Задзірацца Чапяла
чараватая — Цяжарная чарада — Грамада, Статак чарадзей — Чараўнік чарадзейнік — Чараўнік Чараўнік
чараўніца — Прыгажуня
1 — 2. Чарга
чарговы — Наступны
Чарка
чарнавік — Накід чарнакніжнік — Чараўнік чарнарызнік — Манах чарната — Смутак, Цемра Чарніла
чарнільная душа — Бюракрат чарніць — Зневажаць чароўны — Прыгожы чартоўскі — Дрэнны Час
час ад часу — Часова Часам
часамі — Часам
Часаць
часаць — Ісці
часаць язык— Гаварыць часіна — Час
586
Часова Часопіс Частаваць частаваць — Біць частакол — Агароджа Частка
частушка — Прыпеўка часціна — Частка часціць — Наведваць Часць
часць — Частка
чаўпці — Гаварыць
чаўпціся — Адбывацца, Здавац-ца
чахол — Футарал чашчоба — Гушчар чвякаць — Хлюпаць член — Удзельнік чмут — Ашуканец чмыс — Твар чмыхаць — Пырхаць чмякаць — Хлюпаць чмякнуцца — Упасці чобат — Бот човен — Лодка чорна — Цёмна чорная гадзіна — Бяда чорная часіна — Бяда чорны — Нешчаслівы, Сумны чорны дзень — Бяда Чорт
чорт — Нягоднік чорт мае — Няма чуб — Валасы чужаземец — Чужынец чужак — Чужынец чужаніца — Чужынец Чужынец
чуйна — Уважліва, Чутка чуласць — Спачуванне чума — Бяда чупрына — Валасы Чутка
чухацца — Марудзіць
Чухаць
чухаць — Ісці
Чуцца
чуццё — Адчуванне
чхаць — He звяртаць увагі чыгун — Г аршчок
чыгуначная магістраль — Чы-гунка
Чыгунка
чыкільгаць — Кульгаць
чыкільгікаць — Кульгаць чыкіляць — Кульгаць Чым
чымся — Чым чын — Пасада чыннасць — Дзейнасць чынны — Дзейны чыноўнік — Бюракрат чынуша — Бюракрат чырваната — Чырвань чырванець — Саромецца Чырвань
чырвоная дошка — Дошка го-нару
чыста — Зусім чыста-гладка — Зусім чыстасардэчна — Шчыра Чысты
чысты — Ахайны, Невінаваты, Празрысты, Сапраўдны чысціць — Лаяць чытаць мараль — Павучаць чытаць натацыю — Павучаць чэлядзь — Прыслуга чэпік — Бакас чэрава — Жывот чэрап — Кавалак чэрпаць — Браць Чэрствы чэсць — Павага
ша — Годзе шабаш — Годзе шаблон — Узор Шабля
шавяліць — Варушыць шавялюра — Валасы шайтан — Чорт шал — Злосць шаламіць — П’яніць шаленец — Дурань шалець — Злаваць, Расці шалёна — Хутка шалёстаць — Біць шалёўка — Дошка шалі — Вага шалман — Прытон шалом — Шлем
Шалупінне
шалупіны — Шалупінне шальмаваць — Зневажаць шальмоўства — Ашуканства шалясцець — Шамацець шаман — Чараўнік
587
Шамацець шанаваць — Ліпчаджаць шанс — Магчымасць шанц — Магчымасць шапка — Верх шапкаваць — Прасіць Шаптацца
Шар шар — Рад шарабан — Павозка шаравары — Штаны шараваць — Церці шарая гадзіна — Адвячорак шарлатан — Ашуканец шарлатанства — Ашуканства шарон — Шарпак Шарпак шарэнга — Рад шарэць — Вечарэць, Світаць шастаць — Шамацець шасток — Жэрдка шасцець — Шамацець шасэ — Дарога шасэйная дарога — Дарога шатан — Чорт шаты — Адзенне
Шаўковы
шаўковы — Паслухмяпы Шафа
Шафёр
шахцёр — Гарняк шаць — Грамада шаша — Дарога шашка — Шабля шашні — Заляцанне швачка — Краўчыха Шво
шворка — Вяроўка
шворыць вачамі — Глядзець шкадаванне — Спачуванне шкадаваць — Каяцца Шкадлівы