Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў

Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў

Выдавец: Вышэйшая школа
Памер: 592с.
Мінск 1976
133.77 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
шкаляр — Вучань шкатулка — Скрынка шквал — Вецер шкліцца — Блішчаць школіць — Вучыць школьнік — Вучань шкрабаць — Скрэбці шкрэбаць — Скрэбці шкуматаць—Рваць, Тузаць шкурадзёр — Эксплуататар шкурнік — Эгаіст шлагбаўм — Перашкода
шлакотка — Козыт Шлем
шлёгаць — Біць
шлёгнуць — Выцяць шлёпнуцца — Упасці шлёпнуць — Выцяць шліфаваць — Паляпшаць шліфоўка — Паляпшэнне шлунне — Вантробы шлюпка — Лодка шляга — Доўбня шлягануць — Выцяць шлях. — Дарога, Спосаб шляхтун — Дваранін шляхціц — Дваранін шляхціч — Дваранін шмараваць — Мазаць шмаравідла — Каламазь шмаргануць — Выцяць, Уцячы шмат — Многа
шмата — Ануча шматаваць — Рваць шматаць — Рваць Шматгалосы шматтыражка — Газета шмотка — Ануча шмыгануць — Уцячы шолам — Шум шост — Жэрдка
Шпалеры
шпара — Шчыліна шпарка — Хутка шпацыр — Прагулка шпіль — Верх шпількі — Абцас шпіталь — Бальніца шпіц — Верх шпулька — Шпуля шпульнуць — Кінуць Шпуля
шпунт — Дзіця, Корак шпурлянуць — Кінуць шпурнуць — Кінуць шпыляць — Біць Шрам
штабель — Стос штамп — Узор штандар — Сцяг штаніна — Калашына Штаны
штацкі — Цывільны што — Быццам што ёсць духу — Хутка што кіем па вадзе — Марна
588
што ні крок — Усюды што сілы — Хутка што трэба — Добры штодзень — Штодзённа Штодзённа штодзённасць — Рэчаіснасць штодзённы — Звычайны штодня — Штодзённа штора — Фіранка штосьці — Чамусьці Штрыфель штрых — Асаблівасць Штрэйкбрэхер штука — Адзінка, Выбрык, Рэч штуковіна — Рэч штурвал — Руль штурхан — Удар штурханец — Удар штурханіна — Мітусня штурхатня — Мітусня штурхель — Удар штуршок — Удар штуцэр — Стрэльба штыглік — Кавалак Штык штыкетнік — Агароджа штых — Штык Шугаць шугаць — Гарэць, Расці Шуканне шукаць — Даведвацца шула — Слуп шулер — Ашуканец шулерства — Ашуканства Шум шум — Шумавінне шума — Шумавінне Шумавінне шуршэць — Шамацець шуткаваць — Жартаваць шуфель — Лапата шуфляда — Скрынка шухнуць — Упасці шушукацца — Шаптацца Шчабятаць шчаміць — Ціснуць Шчаслівец Шчаслівы шчасны — Шчаслівы Шчасце шчаціна — Шэрсць шчацінне — Шэрсць шчыгульна — Шчыльна шчыкаць — Шчыпаць
Шчыліна шчыліна — Дзірка Шчыльна Шчыпаць шчыпаць — Скубці шчымець — Балець Шчыра шчыра — Старанна шчытна — Шчыльна шчэпа — Дрэва шчэпка — Трэска шчэць — Шэрсць Шыба шыбаваць — Ісці, Рухацца шыбануць — Кінуць шыбаць — Ісці, Шугаць шыбельнік — Свавольнік шыбенік — Свавольнік шыбеніца — Вісельня шыбка — Хутка шызы — Шэры шыкавацца — Рыхтавацца шыкарна — Пышна шыкозна — Пышна шыкоўна — Пышна шылахвост — Бядняк шыльда — Назва
Шына
Шынкар шынок — Карчма шып — Калючка шыр — Абшар шыракалісты — Лапушны шыракаплечы — Плячысты шырокі — Вялікі шырокі ў плячах — Плячысты шырыня — Абшар шырыць — Распаўсюджваць шыта-крыта — Тайна шытво — Шыццё шыхавацца — Рыхтавацца Шыццё шыш — Фіга шэзлонг — Крэсла шэльма — Ашуканец, Нягоднік шэраг — Рад шэрань — Іней Шэрсць
Шэры шэры — Звычайны Шэсце шэф — Кіраўнік
эвалюцыя — Змена
589
эгаізм — Самалюбства Эгаіст эдэм — Рай эканоміць — Ашчаджаць экзамен — Праверка экземпляр — Адзінка экіпаж — Павозка экскурсавод — Праваднік экспанавацца — Паказвацца эксперт — Знаўца эксперымент — Дослед Эксплуататар экспрэс — Цягнік экстравагантны — Незвычайны экстранны — Спешны Элада — Грэцыя элеватар — Склад электравоз — Лакаматыў электрыка — Электрычнасць электрычка — Цягнік Электрычнасць элемент — Частка эмблема — Знак энергія — Бадзёрасць эпідэмія — Зараза эпізод — Здарэнне Эпілепсія эпоха — Час эра — Час эскіз — Накід эскімо — Марожанае эскулап — Доктар этап — Ступень этапны — Важны эфектыўны — Дзейсны эфес — Дзяржанне эшалон — Цягнік	яднанне — Дружба Ядок Яечня яешня — Яечня язджалы — Наезджаны язык — Палонны языкасты — Гаваркі языкаты — Гаваркі язычлівы — Гаваркі яйка — Яйцо Яйцо як — Быццам, Чым як адзін момант— Хугка як акінуць вокам — Усюды як бабе сесці — Мала як бачыш — Хутка як без рук — Нельга як бобу — Многа як бы — Быццам як быццам — Быццам як вецер — Хутка як відаць — Мабыць як відзіш — Хутка як віхор — Хутка як гром з яснага неба — Не-спадзявана як грыбоў — Многа як дуж — Хутка як за богам — Бяспечна як завязаць — Поўны як калода — Тоўсты як кінуць вокам — Усюды як корак з бутэлькі — Хутка як кот наплакаў — Мала, Малы як куля — Хутка як мага — Хутка як маланка —Хутка як на дражджах — Хутка
Юбілей юда — Здраднік юнак — Хлопец юнацкі — Малады юнацтва — Маладосць юны — Малады юрлівец — Распуснік юха — Кроў юшка — Кроў, Суп	як на духу — Шчыра як на заказ — Добры як на падбор — Добры як на пажар — Хутка як не сваімі нагамі — Павольна як па смерць — Павольна як пад зямлёй — Сумны як падняць — Цяжкі як панюхаць — Мала як пень — Адзінока
ява — Рэчаіснасць ягдташ — Торба яд — Атрута Яда ядвабны — Шаўковы Ядловец	як Піліп з канапель — Неспа-дзявана як піць даць — Абавязкова як праз зямлю праваліцца — Знікнуць як птушка — хутка
590
як пух — Мяккі
як скінуць вокам — Вялікі;
Усюды
як снег на галаву — Неспадзя-вана
як у бога за пазухай— Бяс-печна
як у вадзе растаць — Знікнуць як у ваду кануць — Знікнуць як рэшата — Дзіравы як сабак — Многа
як страла — Хутка як у камара — Мала як у лядоўні — Холадна як укопаны — Нерухома як хмара — Сумны
як чэмер — Горкі як шнур — Роўны якасць — Асаблівасць якой хваробы — Навошта якою б ні было цаной — Аба-
вязкова
Якраз
ялавец — Ядловец ялавіна — Аблога яловая галава — Дурапь
яловец — Ядловец Яма
яма — Склеп
янкі — Амерыканец янтар — Бурштын яркі — Выразны, Ясны яркнуць — Блішчаць ярмо — Няволя ярэмны — Паднявольны яскравець — Блішчаць яскравіцца — Блішчаць яскравы — Выразны Яслі
яснасць — Святло ясната — Святло Ясны
ясны — Радасны, Яўны ястрабок — Самалёт ясь — Святло ятка — Ларок ятрыць — Гнявіць яўка — Сховішча Яўны ях — Брэх
яхкаць — Брахаць яшчэ раз — Зноў
ЗМЕСТ
Ад складальніка.................................3
Як карыстацца слоўнікам.........................6
Спіс скарачэнняў................................8
Індэкс........................................484
СЛОВАРЬ СННОНЙМОВ Н БЛНЗКОЗНАЧЙМЫХ СЛОВ
Рэдактары Д. I. Гальмакоў, Л. М. Самасейка Мастацкі рэдактар В. М. Валянтовіч
Тэхн. рэдактар М. М. Кіслякова Карэктар М. С. Буткевіч
Здадзена ў набор 20/11 1975 г. Падпісана да друку 13/11 1976 г. Папера друк. № Е Фармат 84ХІ08’/з2. Друк. арк. 18,5(31,08). Ул.-выд. арк. 43,64. Заказ 1820. Тыраж 8000 экз. Цана 1 руб. 86 кап. Выдавецтва «Вышэйшая школа» Дзяржаўнага камітэіа Савета Мі-ністраў БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага ганд* лю, Мінск, вул. Кірава, 24. Паліграфкамбінат імя Я. Коласа Дзяр-жаўнага камітэта Савета Міністраў БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю. Мінск, вул. Красная, 23.