Леў Альпяровіч

Леў Альпяровіч

Выдавец: Беларусь
Памер: 83с.
Мінск 2014
17.21 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
The works are the property of the National Art Museum of the Republic of Belarus
Навукова-папулярнае выданне
Славутыя мастакі з Беларусі
ЛЕЎ АЛЬПЯРОВІЧ
ЛЕВ АЛЬПЕРОВИЧ
LEU ALPYAROVICH
На беларускай, рускай і англійскай мовах
Рэдактар Л. У. Сідарава
Пераклад на англійскую мову А. В. Валасач
Мастацкі рэдактар А. I. Бужынская
Тэхнічны рэдактар С. Л. Печанёва
Карэктары К. А. Андросава, В. I. Смірнова
Падпісана да друку 26.06.2014. Фармат 60х70 7 .
Папера мелаваная. Гарнітура «Minion Pro». Афсетны друк. Ум. друк. арк. 3,9. Ул.-выд. арк. 4,53. Тыраж 1300 экз. Зак. 289.
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларусь». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/4 ад 09.07.2013. Пр. Пераможцаў, 11, 220004, Мінск. http://belarusbook.by.
Адкрытае акцыянернае таварыства «Чырвоная зорка». ЛП № 02330/99 ад 14.04.2014.
1-ы Загарадны зав., 3, 220073, Мінск.
НАПЫЯНАЛЬНЫ MAC 1 AJIKI МУЗЕЙ РЭСПУБЛ1КІ БЕЛАРУСБ
Сдавутыя мастакі з Бедарусі Знаменитые художники из Беларуси Famous artists from Belarus
I. ХРУЦКІ
В. ВАНЬКОВІЧ В. БЯЛЫНІЦКІ-ЫРУЛЯ Я. ДРАЗДОВІЧ С. ЖУКОЎСКІ
В. ЦВІРКА
А. АСТА1ЮВІЧ М.ФІЛІПОВІЧ П. МАСЛЕНІКАЎ М. САВІЦКІ Я. КРУГЕР А. КАШКУРЭВІЧ Л. АЛЫІЯРОВІЧ А. ГАРАЎСКІ Ф. РУШЧЫЦ
Выданецтва «Беларусь»