Антон Бархаткоў

Антон Бархаткоў

Выдавец: Беларусь
Памер: 80с.
Мінск 2017
19.49 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Рэдактар Л. У. Сідарава
Пераклад на англійскую мову А. В. Валасач
Мастацкі рэдактар Н. Р. Агародная
Тэхнічны рэдактар Ю. М. Раковіч
Карэктары В. I. Смірнова, Л. К. Сямёнава
Падпісана да друку 17.05.2017. Фармат 60*70 716. Папера мелаваная. Афсетны друк.
Ум. друк. арк. 3,9. Ул.-выд. арк. 4,1. Тыраж 500 экз. Зак. 155.
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларусь». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/4 ад 09.07.2013. Пр. Пераможцаў, 11, 220004, Мінск. http://belarusbook.by
Адкрытае акцыянернае таварыства «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/3 ад 04.10.2013. Вул. Каржанеўскага, 20, 220024, Мінск.
ISBN 978-985-01-1217-0
5
НЛЦЫЯНАЛЬПЫ МАСТАЦКІ МУЗЕЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Славутыя мастакі з Беларусі Знаменитые художники из Беларуси Famous artists from Belarus
I. ХРУЦКІ В. ВАНЬКОВІЧ В. БЯЛЫНІЦКІ-БІРУЛЯ Я. ДРАЗДОВІЧ С. ЖУКОЎСКІ
В. ЦВІРКА А. АСТАПОВІЧ М. ФІЛІПОВІЧ П. МАСЛЕНІКАЎ M. САВІЦКІ
Я. КРУГЕР А. КАШКУРЭВІЧ
Л. АЛЬПЯРОВІЧ
А.	ГАРАЎСКІ
I. БАСАЎ
У. СТЭЛЬМАШОНАК
М. МІХАЛАП
Ф. РУШЧЫЦ
В.	ЖОЛТАК
Я. МАЙСЕЕНКА
Н. ВОРАНАЎ
А. БАРХАТКОЎ
Н. ОРДА
А. МАЛІШЭЎСКІ
Выдавецтва «Беларусь»