Белавежская пушча  Мікалай Шарай

Белавежская пушча

Мікалай Шарай
Выдавец: Беларусь
Памер: 179с.
Мінск 1988
151.6 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Мікалай Шарай
Б ЕЛ АВЕЖСКАЯ
ПУШЧА
Мікамп
БЕЛАВЕЖСКАЯ
ПУШЧА
БЕЛОВЕЖСКАЯ
ПУЩА
BELOVIEZHSKAYA
PUSHCHA
BÉLOVEJSKAÏA
POUSTCHA
BELOWESHSKAJA
PUSTSCHA
BELOVEZHSKAYA
PUSHCHA
ВЫДАННЕ ДРУГОЕ
M1HCK «БЕЛАРУСЬ» 1988
1603000000-17
М 301(03) -88
БЗ 65-87
@ Выдавецтва «Беларусь», 1980
Хто не чуў аб велічных, амаль першабытны.х лясах Белавежскай пушчы, аб магутным белавежскім зубры!
I едуць, едуць людзі з усіх бакоў свету, каб убачыць сваімі вачамі непаўторную прыгажосць, з глыбокай пашанай схіліць галаву перад вялікай гармоніяй прыроды. Прыхільна су-стракае пушча сотні тысяч гасцей, адкрывае ім свае скарбы. Музей прыроды з раніцы да вечара расчынены перад новымі і новымі наведвальні-камі. Тут сабрана багатая калекцыя вельмі рэдкіх экспанатаў.
A ў нетрах пушчы — жывыя свед-кі яе гісторыі дубы-волаты. Узрост самых старых з іх, як вызначылі лесаводы, больш за семсот гадоў. 1 міжволі пытаеш сябе: ці не пад гэтым дубам асцярожна пракрадаўся апошні з племені ятвягаў, знікшых абарыгенаў пушчы? Ці не гэтыя за-мшэлыя старцы зелянелі юнай ліс-тотай, калі ўзнялася над пушчай крэ-пасць Камянецкі слуп — славутая Белая вежа.
Калі сёння праязджаеш пушчу з поўдня на поўнач, у яе Свіслацкае або Броўскае лясніцтва, нібы пада-рожнічаеш па раслінных зонах Бела-русі ад Палесся да Віцебшчыны — такія разнастайныя запаведныя лясы. Тры пятыя дрэвастою старэй двух-сотгадовага ўзросту. Змрочныя, па-крытыя лішайнікамі ельнікі мяжуюц-ца са спелымі барамі-чарнічнікамі. Паўночным каларытам дзе-нідзе прабліснуць рэдзенькія сасонкі — па-ланянкі верхавых балот. Перагаро-дзяць сцежку непрыветлівыя чорныя ольсы. Сустрэнуць зялёным паўзмро-кам шыракалістыя лясы, урачыстыя дубровы...
Святая святых пушчы — абсалют-на запаведныя ўчасткі. Тут усё адбы-ваецца па законах прыроды, чалавек не кранае нічога. Нават леснікам-еге-рам і навуковым супрацоўнікам захо-
дзщь сюды неяк няёмка. Сярод непра-лазных ветравалаў, пад расшчэплены-мі маланкай волатамі, у прасторных дуплах, у глухіх зарасніках, каля лясных крыніц адбываюцца галоўныя таінствы — сюды імкнуцца зубрыхі, якія чакаюць дзяцей, вепры, ласі. Тут адлежваюцца казулі і алені, дрэмлюць да змроку рысі. Адсюль вясенняй ноччу чуецца вухканне соў. Каля дуплянатых ствалоў раяцца пчолы, уюцца восы і шэршні. У не-кранутых барах, напаўняючы цішы-ню ўдарамі крылаў, узляціць часам рэдкая птушка глушэц.
А на светлых прагалінах, на па-лянах, па берагах ціхіх рачулак цягнуцца да сонца кветкі i травы. Многія з іх падлягаюць поўнай ахо-ве, яны занесены ў Чырвоную кнігу. Надзвычайныя багацці флоры Белавежскай пушчы тлумачацца тым, што яна знаходзіцца на мяжы распаў-сюджвання многіх заходніх, паўноч-ных і ўсходніх відаў раслін, што засталася яна найбольш несапсава-ным лясным масівам ад былога мора лясоў. У наш час у пушчы наліч-ваецца 888 відаў раслін, у тым ліку 35 вельмі рэдкіх, літаральна ў адзін-кавых экземплярах. Жывёльны свет таксама багаты: 55 відаў млекакор-мячых, 212 — птушак, 11—земнавод-ных, 7 — паўзуноў, незлічонае мност-ва насякомых.
Белавежская пушча стала цяпер навуковай лабараторыяй прыроды. Галоўная яе мэта — захаванне ў натуральных умовах прыроднага комплексу, усіх відаў расліннага і жывёльнага свету — генафонду, як гавораць вучоныя. Зроблена нямала: праведзены тысячы навуковых дасле-даванняў, з адзінкава ўцалелых зуброў адроджаны вольныя статкі, сотні аленяў расселены ў іншыя раё-ны краіны...
Пушча жыве і радуе нас сваёй непаўторнай прыгажосцю.
Кто не слышал о величественных, почти первобытных лесах Беловежской пущи, о могучем беловежском зубре!
И едут, едут люди со всех концов света, чтобы увидеть своими глазами неповторимую красоту, преклониться перед великой гармонией природы. Радушно встречает пуща сотни тысяч гостей, открывает им свои сокровища. Музей природы с утра до вечера распахнут перед новыми и новыми посетителями. Здесь собрана богатая коллекция редчайших экспонатов.
А в недрах пущи - живые свидетели ее истории дубы-великаны. Возраст самых почтенных из них, как определили лесоводы, семьсот с лишним лет. И невольно спрашиваешь себя: не под этим ли дубом осторожно крался последний из племени ятвягов, исчезнувших аборигенов пущи? Не эти ли замшелые старцы зеленели юной листвой, когда поднялась над пущей крепость Каменецкий столп -знаменитая Белая вежа.
Сегодня, проезжая пущу с юга на север, в ее Свислочское или Бровское лесничество, как бы совершаешь путешествие по растительным зонам Белоруссии от Полесья до Витебщины - так разнообразны заповедные леса. Три пятых древостоя старше двухсотлетнего возраста. Сумрач-ные, покрытые лишайниками ельники чередуются со спелыми борами-чернични-ками. Северным колоритом кое-где проблеснут реденькие сосенки - пленницы верховых болот. Преградят тропу неприветливые черные ольсы. Встретят зеленым полумраком широколиственные леса, торжественные дубравы...
Святая святых пущи - абсолютно за-поведеные участки. Здесь все вершится по законам природы, человек не прикасается ни к чему. Даже лесникам-егерям и научным сотрудникам входить сюда не принято. Среди непролазных ветровалов, под расщепленными молнией великанами, в просторных дуплах, в глухих зарослях, у лесных родников совершаются главные таинства - сюда стремятся ожидающие младенцев зубрицы, вепри, лоси. Здесь
отлеживаются косули и олени, дремлют до сумерек рыси. Отсюда весенней ночью раздается уханье сов. У дуплистых стволов роятся лесные пчелы, вьются осы и шершни. В нетронутых борах, оглашая тишину ударами крыльев, взлетит порой редкая птица глухарь.
А на светлых прогалинах, на полянах, по берегам тихих речушек тянутся к солнцу цветы и травы. Многие из них подлежат полной охране, они занесены в Красную книгу. Необыкновенные богатства флоры Беловежской пущи объясняются тем, что она находится на границе распространения многих западных, северных и восточных видов растений, что она осталась наиболее сохранившимся лесным массивом от прежнего моря лесов. В наше время в пуще насчитывается 888 видов растений, в том числе 35 редчайших, буквально единичных экземпляров. Животный мир также богат: 55 видов млекопитающих, 212 - птиц, одиннадцать -земноводных, семь - пресмыкающихся, несчетное множество насекомых.
Беловежская пуща стала теперь научной лабораторией прыроды. Главная ее цель - сохранение в естественном состоянии природного комплекса, всех видов растительного и животного мира - генофонда, как говорят ученые. Сделано немало: проведены тысячи научных исследований, из единично уцелевших зубров возрождены вольные стада, сотни оленей и кабанов расселены в другие районы страны.. . Пуща живет и радует нас своей неповторимой красотой.
. Ц,
•S ’’'■' f ■ '.'' ^

*
4!*’®я
Л9
Цяплом і святлом растоплены снягі, разбуджаны лясныя нетры, выкліканы да жыцця сілы ў кожным карэньчыку і жылцы. Вясна і ў пушчы — пара кахання. Блукаюць парамі рысі і лісіцы... Наветра звініць радаснымі галасамі: сярэбранымі струнамі нераклікаюцца пралётныя амялушкі, каля імшыстага балота заспяваў адвечную песню глушэц, страсным заклікам напоўніў узлесак цецярук, носяцца, радасна кракаючы, качкі.
La chaleur et la lumière ont fait fondre la neige, réveillé le fourré, rappelé à la vie la sève dans la moindre racine. Le printemps dans la Poustcha est le temps des amours. Les lynx et les renards trottent par deux. . . L'air retentit de cris triomphants: on entend des voix argentées des bom-bycillidés s'enlr' appelant dans leur vol, le tétras a entamé sa chanson ancienne près d'un marais moussu, l’appel passionné du petit coq de bruyère s'élève à la lisière d'un bois, les canards agités poussent des cris joyeux. . .
Теплом и светом растоплены снега, разбужены лесные дебри, вызваны к жизни силы в каждом корешке и жилке. Весна и в пуще пора любви. Бродя г парами рыси и лисицы . . . Воздух звенит ликующими голосами: серебряными струнами перекликаются пролетные свиристели, у мшистого болота запел древнюю песню глухарь, страстным призывом огласил опушку тетерев, носятся, радостно крякая, утки. . .
In der warmen Sonne ist der Schnee geschmolzen. da erwacht der Urwald, jede Wurzel und jeder Trieb füllen sich mit Lebenssaft. Es wird Frühling. Zeit der Liebe auch in der Pustscha. Paarweise streifen Luchse und Füchse. Vorbeisausende Seidenschwänze rufen fröhlich einander zu. der Auerhahn singt sein uraltes Lied, am Waldrand ruft leidenschaftlich der Birkhahn. Wildenten schnattern in der Luft.
The snows have been melted by warmth and light, the forest thickets are awakened, every tiny root and rib is given a new lease on life. It is spring and this is lime of love in the Pushcha. Lynxes and foxes are pairing!. . . The air rings with jubilant voices: the migrating cherry-birds vie with one another with their silver-strains, the wood-grouse strikes up his age-old song next to the mossy bog. the vehement call of the black cock resounds over the forest edge, the ducks Пу about, quacking joyously. . .
A la luz y al calor se han derretido las nieves y desperezado la espesura del bosque: ha cobrado vida cada raíz y cada libra de la tierra. Hasta en el vedado la primavera trac consigo el amor. Andan en pareja los linces y las zorras. . . En el aire vibran jubilosas voces: se entrelaza como fibras de plata el gorjeo de los jilgueros, en el musgoso pantano resuena la antigua canción del urogallo, con grito ardiente se dió a conocer el tetrao, jubilosos vuelan los patos. . .
Вясновай парой...
Весенней порой. . .
Springtime. . .
Au printemps. . .
Im Frühling.
En primavera . . .
I зямля, акропленая расою, сагрэтая сонпам, апранулася у першацвет
And the earth, besprinkled with dew, warmed by the sun, has put on an attire of maiden flowers.
И земля, окропленная росой, согретая солнцем, одела наряд из первоцветов.
La terre réchauffée par le soleil a mis sa toilette de primevères étoilées de rosée.
Die taubenetzte, erwärmte Erde legt die Tracht aus Erühjahrsblühern an.
Salpicada de roció, bajo los rayos del sol. la tierra se adornò con las primeras flores.
Цёплыя дажджы абудзілі грыбніцу, па-токі вясенняга святла сагрэлі ўсё жывое.