Наспадзяванае Вершы і песні Алесь Камоцкі

Наспадзяванае

Вершы і песні
Алесь Камоцкі
Выдавец: Радыёла-плюс
Памер: 272с.
Мінск 2004
13.11 МБ
123 ***Так жыцьцё папераблытала...
124 ***Мне сасьнілася, што...
125 ***Цямнее і гусьцее...
126 ***Як у птушкі...
127 ***Ты мне пісала...
128 ***Зямля, Лі Фан, вялікая...
129 ***А сьнег шукае месца...
ПЫРСКІ
132 ***Ты помніш мае словы...
133 ***Маё сэрца душу тваю...
134 АБУДЖЭНЬНЕ.
135 ***Ахвяруючы мазгамі...
136 ***Шлях да сябе праз сьнег...
137 ***Што бывае, чаго не бывае...
138 ***Калі пачацца ведае зіма...
139 ***у адмарозкаў логіка свая...
140 ***3іма, вясна...
141 ***Паэт, нават самы...
142 ***Вольнаму воля...
143 ***Не заўважайце лепей вы...
144 ***Калі няма куды схавацца...
145 ***Маю ўсё дом мой...
146 ***Ужо, канешне, так ...
147 ***Сонца блішчыць...
148 ***Чым за розумам ганяцца...
149 ***Восеньскія беглі...
150 ***я у тэлефоне аўтамаце..'.
151 ***Вочы сьмелыя...
152 ***3 кожным днём мы бліжэй...
153 ***Чыстае-чыстае неба...
154 ХАЙКУ
ПЕСЬНІ
158 НАВІНА
159 ШЛЯХ
ібо ХАДА
162АДЧУВАНЬНЕ
164 КАРОВА
166 НАСЬЛЕДВАНЬНЕЯСЕНІНУ
168 ПАПУАСЫ
170 МАРШ
172 САБАКА
174 ГАСПАДАРКА
176 МНЕ СТАЛА КЕПСКА
178 ПАРАД
18о БУЛЬДОЗЕР
181ЖАН0ЧАЯ
182 СЛОВА
184 РУКА
186ТУМАН
188 ГАСПАДЫНЯ
190 ЦЯПЛО
192 ВЯСНА
194 ПОЗІРК
195 ІМЯ
196 дом
197 КАЛЫХАНКА
198 ЗЛОДЗЕЙ
200 МАЛІТВА
202 РАЗЬВІТАНЬНЕ
204 АД ВАЧЭЙ ЗЯЛЁНЫХ
206 ТУМАНЫ
208 ПЕСЬНЯ
210 НОВЫ КРУГ
211 РАСКІДАНЫ ЧАС
212 ЦІШЫНЯ
214ЧОВЕН
215 СОН ЗАБІТАГА НАВАБРАНЦА
216 МАРЫЛЫДЫ
218ДЗЕНБ
219 МІТУСЬНЯ
220 ЗАВЕЯ
222ДЗБВЕДУШЫ
224 СОНЦА
226 НАДЗЕЯ
228 ЗАПАВЕТЫ
230 РОДНЫ КРАЙ
232 В0СЕНБ
234 КАСТРЫЧНІК
236 ЛІСТАПАД
238 ВАДА
24ОДОЖДЖ
241ДЫМ
242 БЛУКАЮ
243 ПОШУКІ АДКАЗАЎ
244 ПРЫЙДЗІ, МОЙ КАХАНЫ
246 БУДЗЕ ДОЖДЖ
247 ТЫ ПРЫМУСІЛА ПЕЦЬ
248 Я ВЕДАЮ
250 Я ІШОЎДА ЦЯБЕ
251 РАСКАЖЫ
252 ІНШЫМ ЧАСАМ
253 У ГЭТЫХ ВАЧАХ
254 ПЕРАЖЫТЫ ДЗЕНЬ
256 ПАД УЗДЫХ КАГАНЦА
258
РЫГОР БАРАДУЛІН АЯК ЖЫВЕЦЦА...
Літаратурна-мастацкае выданне
Алесь Камоцкі НАСПАДЗЯВАНАЕ
Прыватнае выдавецкае унітарнае прадпрыемства „Радыёла-плюс** 220012, г. Мінск, пр. Францішка Скарыны, 72-12 Ліцэнзія ЛВ № 02330/0133315 ад 09.06.2004
Падпісана да друку 19.06.2004 г.
Фармат 60x84/32. Папера афсетная.
Гарнітура „Georgia*1. Друк афсетны.
Ул. -выд. арк. 5,25. Наклад юо ас.
Замова №. 595
Друкарня ТДА „Новапрынт** ЛП № 02330/0056647 ад 27.04.2004 г. выдана Міністэрствам Інфармацыі Рэспублікі Беларусь 220007, г. Мінск, а/с 16, вул. Купрэвіча, 2
ISBN-985-448-044-5
9 789854 480442