Павел Масленікаў

Павел Масленікаў

Выдавец: Беларусь
Памер: 83с.
Мінск 2013
19.21 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Февраль в Карпатах. 1971. Холст, масло.
February on the Carpathian Mountains. 1971. Oil on canvas.
49 Лясны далягляд. 1976. Палатно, алей. HMM РБ.
Лесной горизонт. 1976. Холст, масло. НХМ РБ.
Forest Horizon. 1976. Oil on canvas. The National Art Museum of the Republic of Belarus.
50 Лясны гушчар. 1982. Палатно, алей.
Лесная чаща. 1982. Холст, масло.
Wild Forest. 1982. Oil on canvas.
51 У зімовым лесе. 1982. Палатно, алей.
В зимнем лесу. 1982. Холст, масло.
In the Winter Forest. 1982. Oil on canvas.
52 Паводка. 1981. Палатно, алей.
Половодье. 1981. Холст, масло.
High Water. 1981. Oil on canvas.
53 Крым. Мора. 1981. Кардон, алей.
Крым. Море. 1981. Картон, масло.
The Crimea. The Sea. 1981. Oil on cardboard.
54 Свіслач раскрываецца. 1992. Кардон, алей.
Свислочь раскрывается. 1992. Картон, масло.
The Svisloch Opens. 1992. Oil on cardboard.
55 Павеяла вясной. 1983. Палатно, алей. HMM РБ.
Повеяло весной. 1983. Холст, масло. НХМ РБ.
Smells Like Spring. 1983. Oil on canvas. The National Art Museum of the Republic of Belarus.
77
56—57 Пакінуты хутар. 1986. Кардон, алей. Брошенный хутор. 1986. Картон, масло. A Forlorn Farm. 1986. Oil on cardboard.
58 Зімняя раніца. 1993. Кардон, алей. Зимнее утро. 1993. Картон, масло. Winter Morning. 1993. Oil on cardboard.
59 Зімні лес. 1989. Палатно, алей.
Зимний лес. 1989. Холст, масло.
Winter Forest. 1989. Oil on canvas.
60 Завіруха. 1990. Палатно, алей. Метель. 1990. Холст, масло. Blizzard. 1990. Oil on canvas.
61 Світанне над Дняпром. 1982. Палатно, алей. Рассвет над Днепром. 1982. Холст, масло. Sunrise at the Dnepr. 1982. Oil on canvas.
62 Захад над Прыпяццю. 1989. Палатно, алей. Закат над Припятью. 1989. Холст, масло. Sunset at the Pripyat. 1989. Oil on canvas.
63 Палі апусцелі. 1982. Палатно, алей. Поля опустели. 1982. Холст, масло. Empty Fields. 1982. Oil on canvas.
64 Вечар на Вячы. 1993. Палатно, алей. Вечер на Вяче. 1993. Холст, масло. Evening on Vyacha. 1993. Oil on canvas.
65 Вяснянка. 1993. Палатно, алей. Веснянка. 1993. Холст, масло. Vesnyanka. 1993. Oil on canvas.
66—67 Старыя прысады. 1993. Кардон, алей. Старая аллея. 1993. Картон, масло. Old Alley. 1993. Oil on cardboard.
78
68 Эскіз дэкарацыі да оперы А. Туранкова «Яснае світанне». 1958.
Эскиз декорации к опере А. Туренкова «Ясный рассвет». 1958.
A decoration sketch for the opera Bright Dawn by A. Turankou. 1958.
69 Эскіз дэкарацыі да балета В. Салаўёва-Сядога «Тарас Бульба». 1956.
Эскиз декорации к балету В. Соловьева-Седого «Тарас Бульба». 1956.
A decoration sketch for the ballet Taras Bulba by V. Solovyev-Sedoi. 1956.
70 Эскіз дэкарацыі да п’есы В. Віткі «Шчасце паэта». 1952.
Эскиз декорации к пьесе В. Витки «Счастье поэта». 1952.
A decoration sketch for the play Happiness of a Poet by V. Vitka. 1952.
71 Эскіз дэкарацыі да п’есы В. Дуніна-Марцінкевіча «Пінская шляхта». 1954. Эскиз декорации к пьесе В. Дунина-Марцинкевича «Пинская шляхта». 1954. A decoration sketch for the play Shlyakhta of Pinsk by V. Dunin-Martsinkevich. 1954.
72—73 Эскіз дэкарацыі да балета Л. Мінкуса «Баядэрка». 1959.
Эскиз декорации к балету Л. Минкуса «Баядерка». 1959.
A decoration sketch for the ballet La Bayadere by L. Minkus. 1959.
74 Эскіз дэкарацыі да оперы Ц. Кюі «Мадэмуазэль Фіфі». 1958.
Эскиз декорации к опере Ц. Кюи «Мадемуазель Фифи». 1958.
A decoration sketch for the opera Mademoiselle Fifi by C. Cui. 1958.
75 Эскіз дэкарацыі да оперы А. Панк’елі «Джаконда». 1962.
Эскиз декорации к опере А. Понкьелли «Джоконда». 1962.
A decoration sketch for the opera La Gioconda by A. Ponchielli. 1962.
Творы з’яўляюцца ўласнасцю Магілёўскага абласнога мастацкага музея імя П.В. Масленікава (за выключэннем тых, што знаходзяцца ў прыватных зборах і Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь)
Произведения являются собственностью Могилевского областного художественного музея им. П.В. Масленикова (за исключением находящихся в частных коллекциях и Национальном художественном музее Республики Беларусь)
Works are the property of the Mahileu Regional Art Museum named after P.V. Maslenikau (except the works at the private collections and in the National Art Museum of the Republic of Belarus)
79
Навукова-папулярнае выданне
Славутыя мастакі з Беларусі
ПАВЕЛ МАСЛЕНІКАЎ
ПАВЕЛ МАСЛЕНИКОВ
PAVEL MASLENIKAU
На беларускай, рускай і ангпійскай мовах
Рэдактар Л. У Сідарава
Пераклад на англійскую мову А.В. Валасач
Мастацкі рэдактар А.А. Яцук
Тэхнічны рэдактар Ю.М. Гурына
Карэктары А.В. Валасач, Ю.М. Уланава
Падпісана да друку 16.05.2013. Фармат 60х70 7^.
Папера мелаваная. Гарнітура «Minion Pro». Афсетны друк.
Ум. друк. арк. 3,9. Ул.-выд. арк. 4,38. Тыраж 1500 экз. Зак. 169.
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларусь».
ЛИ № 02330/0494065 ад 03.02.2009.
Пр. Пераможцаў, 11, 220004, Мінск. http://belarusbook.by.
Адкрытае акцыянернае таварыства «Чырвоная зорка».
ЛП № 02330/0552716 ад 03.04.2009.
1-ы Загарадны зав., 3, 220073, Мінск.
978-985-01-1001-5
9 789850 110015
НАЦЫЯНАЛЬНЫ МАСТАЦКІ МУЗЕЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Славутыя мастакі з Беларусі Знаменитые художники из Беларуси Famous artists from Belarus
I. ХРУЦКІ
B.	ВАНБКОВІЧ
В. БЯЛЫНІЦКІ-БІРУЛЯ
Я. ДРАЗДОВІЧ
С.	ЖУКОЎСКІ
В. ЦВІРКА
А. АСТАПОВІЧ
М. ФІЛІПОВІЧ П. МАСЛЕНІКАЎ М. САВІЦКІ Ф. РУШЧЫЦ М. СЕЎРУК Л. АЛБПЯРОВІЧ А. ГАРАЎСКІ
Выдавецтва «Беларусь»