Успаміны (1805-1831). Яўстафій Янушкевіч

Успаміны (1805-1831). Яўстафій Янушкевіч

Выдавец: Лімарыус
Памер: 256с.
Мінск 2011
59.31 МБ
Украіна (Ukraine) 73, 103, 107, 108, 125, 159, 163, 206
Уладзімірскі (W(odzimierski) пав.
99, 104, 154, 160
Уладзімірэц (W(odzimirzec). мяст. Луцкага пав. Валынскай губ.
83, 84, 103, 104, 135, 159, 198
Умань (Human), горад. цэнтр пав.
Кіеўскай губ. 73, 126, 190
Упіцкі пав. 13
Уфа. горад. цэнтр уезда Арэнбургскай губ. 14, 180
Фівы (Teby), горад у старажытным Егіпце 96, 151
Фларэнцыя. горад Тасканскага герцагства 57
Францыя 25, 57, 91, 142. 180, 182, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207
Хшанаў (Chrzanow), павятовы горадуГаліцыі 90, 141, 142, 205
Цагельня (Cegielnia), засц. Слуцкага пав. Мінскай губ. 65, 66, 118
Цвер. горад. цэнтр губ. 180
Цельшы. горад. цэнтр пав. Віленскай губ. 17
Цімкавічы (Cimkowiczy). маёнт. Слуцкага пав. Мінскай губ. 63, 115, 171
Цір (Туг), город у Турцыі (сучасны г. Сур) 96, 151
Цюрых. горад у Швейнарыі 202
Чаркасы (Czerkasy), мяст.. цэнтр пав. Кіеўскай губ. 73. 126
Чарнаўчыцы (Czarnawczycy), мяст. Брэсцкага пав. Гродзенскай губ. 63, 115, 171
Чартарыйск (Czartorysk), мяст.
Луцкага пав. Валынскай губ.
83, 135, 198
Чэгрынскі (Czehrynski) нав. 105, 161
Чэхія 195
Шанцы (Szaiicy). не ідэнтыфікавана 106, 162
IIIасэ д’Антэн (Chaussee d’Antin), вул. у Парыжы 145, 94
Шатору, горад у Францыі 193
Швейцарыя 202
Швецыя 178, 211
Шчорсы. маёнт. Навагрудскага пав. Гродзенскай губ. 178,180, 218
Шырвін іы (Szyrwinty), фальв Віленскага пав. Віленскай губ. 8. 101, 157
Эндр, дэп. у Францыі 197
Явілцішкі (Jawiltyszki), Вілснскае ваяв. 55. 99. 154
Ямполь (Jampol). горад. цэнтр пав. Падольскай губ. 73, 126, 190
Ямпольскі (Jampolski) пав. 106, 161
Ясы. горад у Румыніі 215
Ятра. маёнт Навагрудскага пав.
Гродзенскай губ. 195
Змест
Вольга Гарбачова. Уводзіны	5
Успаміны (1805-1831) 	 63
Справаздача Яўстафія Янушкевіча Нацыянальнаму ўраду ад 16 ліпеня 1831	г.	103
Ліст Яўстафія Янушкевіча да Іаахіма Лялевеля ад 10 жніўня 1830 г.	  109
ДАДАТАК
Pami^tnik (1805-1831) (арыгінальны тэкст)	115
Relacya zlozona Rz^dowi Narodowemu przez Eustachego Januszkiewicza (арыгінал)	159
List Eustachego Januszkiewicza do Joachima Lelewela (арыгінал)	164
Каментары	171
Спіс ілюстрацый	219
Спіс скарачэнняў, абрэвіятур і ўмоўных абазначэнняў	222
Іменны паказальнік	224
Геаграфічны паказальнік	244
Янушкевіч Я.
Я 65 Успаміны (1805-1831)/ Яўстафій Янушкевіч ; уклад., пер. з пол. мовы, уступ. арт.. камент., паказ. В. В. Гарбачовай. — Мінск : Лімарыус, 2011. — 256 с. : іл. — (Беларуская мемуарная бібліятэка)
ISBN 978-985-6968-15-3.
Выданнс ўяўляс з сябс псршую ў бсларуска-польскай традыцыі публікацыю ўспамінаў слуцкага эмігранта 30-х гг. XIX ст.. выдаўца твораў Адама Міцксвіча, заснавальніка Польскай друкарні і кнігарні ў Парыжы Яўстафія Янушксвіча. рукапіс якіх захоўвасцца ў Ягслонскай бібліятэцы (Кракаў. Полыпча). Тэкст дру кусцца ў псракладзс на сучасную бсларускую мову і ў польскамоўным арыгіналс. Выданнс разлічана на даслсдчыкаў гісторыкаў і філолагаў. выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ. краязнаўцаў. а таксама на ўсіх аматараў айчыннай гісторыі.
УДК 94(438+476)"1805/1831"
ББК 63.3(4Пол)
Навуковас выданнс Беларуская мемуарная бібліятэка Янушкевіч Яўстафій УСПАМІНЫ (1805-1831)
На беларускай і польскай мовах
Укладальнік В. В Гарбачова Адказны рэдактар Н. Гардзіенка Адказны за выпуск М. Шыбко Вёрстка В Нога Карэктар М. Шавыркіна
Падпісана ў друк 18.04.2011. Фармат 70 100 1/32. Папера афсетная. Афсетпы друк. Ум. друк. арк. 11,4. Ул.-выд. арк. 12.8. Наклад 300 асобн Заказ 1896.
ТАА «Лімарыус». ЛВ № 02330/0494401 ад 16.03.2009.
Вул. Стралковая. 14. 220030, г. Міпск.
ТДА «НоваПрынт». ЛП № 02330/0552786 ад 25.02 2009.
Вул. Геалагічпая, 59, к. 4, п. 10. Міпск, 220138.
ISBN 978-985-6968-15-3