Маўглі  Рэдзьярд Кіплінг

Маўглі

Рэдзьярд Кіплінг
Для малодшага школьнага ўзросту
Выдавец: Юнацтва
Памер: 218с.
Мінск 1981
106.31 МБ
— Добрага палявання на новай дарозе, Гаспадар Джунгляў! He забывай, што Багіра любіла цябе.
— Ты чуў? — сказаў Балу.— Болып нічога не будзе. Ідзі цяпер, але спачатку падыдзі да мяне! О мудрае Маленькае Жабянятка, падыдзі да мяне!
— Нялёгка скідваць скуру,— сказаў Каа.
А Маўглі ў гэты час рыдаў і рыдаў, уткнуўшыся галавою ў бок сляпога мядзведзя і абняўшы яго за шыю, а Балу ўсё хацеў лізнуць яго ногі.
— Зоркі радзеюць,— сказаў Шэры Брат, нюхаючы перадсвітальны ветрык.— Дзе мы заляжам сёння? Ад гэтага часу мы пойдзем па новай дарозе.
I гэта — апошняе з апавяданняў пра Маўглі.
Редьярд Джозеф Кнплннг
МАУГЛН йз «Кнйгй Джунглей» Рассказьі
Для детей младшего школьного возраста Ммнск, мздательство «Юнацтва
На белорусском языке
Рэдактар 3. П. Петрушэня
Мастак Н. М. Паплаўская Мастацкі рэдактар М. Р Казлоў ТЬхнічны рэдактар 3. Г. Сень Карэктар М. А. Паддубская
ІБ 729
Здадзена ў набор 31.03.80 Падп. да друку 10.04.81. Фармат 84хЮ0‘/іб Папера афс. № 2. Гарнітура школьная. Афсетны друк. Ум. друк. арк. 21,06. Ул,выд. арк. 11,97. Тыраж 90 000 экз. Зак. 561. Цана 1 р. 20 к.
Выдавецтва Юнацтва» Дзяржаўнага камітэта БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю. 220600, Мінск. праспект Машэрава, 11.
Мінскае вытворчае паліграфічнае аб’яднанне імя Я. Коласа. 220005. Мінск, Чырвоная, 23.