Мікалай Міхалап

Мікалай Міхалап

Выдавец: Беларусь
Памер: 83с.
Мінск 2015
18.46 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
12
мабіля і трактара МТЗ-2). Міхалап вымушаны быў прыстасоўвацца да сыравіны і фарбавальнікаў завода, якія выкарыстоўваліся ў той час, таму некаторыя творы не могуць у поўнай меры характарызаваць яго як мастака. Ён працягваў супрацоўнічаць з заводам і пасля выхаду на пенсію ў 1956 годзе: зрабіў некалькі невялікіх вазачак вельмі лаканічных формаў шэра-сіняга і дымчатага колераў.
Паступова прыходзіла прызнанне: у 1958 годзе ў Мінску выйшаў у свет альбом «Народнае і прыкладное мастацтва Савецкай Беларусі», дзе надру-каваны творы М. Міхалапа, у кнізе I. Елатомцавай «Художественная керамика Советской Белоруссии» творчасці мастака была нададзена асаблівая ўвага9. У 1959 годзе ён удзельнічаў ва Усесаюзнай навуковай канферэнцыі па прыкладным мастацтве, спрыяў сваім аўтарытэтам стварэнню ўсеса-юзнага часопіса « Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва СССР».
У 60-я гады ў яго гасцінным доме на вуліцы Захарава збіраліся кера-місты і мастакі, якія да ночы размаўлялі пра стиль і сучаснае беларускае мастацтва. «Хатні гурток» М. Міхалапа прыцягваў многіх: дызайнера I. Харламава, майстра I. Конюха, мастацтвазнаўца I. Елатомцаву, мастач-ку-графіка Н. Галоўчанка, мастачку дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Г. Ісаевіч, керамістаў П. Федуся, В. Гаўрылава і многіх іншых. «Сярэдняга росту, з нетаропкімі рухамі, ён здаваўся чалавекам з іншага, больш да-сканалага свету, ніколі не ўскіпаў гневам, трымаўся годна і калі трапляў у канфліктную сітуацыю, то не ўступаў у проціборства», — пісала аб ім мастацтвазнаўца I. М. Елатомцава10.
За сваё доўгае жыццё Міхалап прымаў удзел толькі ў чатырох выста-вах, ніколі не меў персанальнай. Экспазіцыйнай залай мастака прыклад-нога мастацтва сталі вуліцы яго роднага Мінска і кватэры гарадскіх жыха-роў: з дзяцінства запомніліся арнаменты ліхтарных слупоў, упрыгожаных
’ Елатомцева И. М. Художественная керамика Советской Белоруссии I И. М. Елатом-цева. — Минск, 1966.
10 Елатомцава I. М. Нясіце народу прыгажосць і не патрабуйце ўзнагароды. Да 125-год-дзя беларускага мастака Мікалая Міхалапа (1886—1979) И Роднае слова. — 2011. — №4. — С. 103.
13
матывамі слуцкіх паясоў, фаянсавыя вазоны для кветак, якія былі амаль у кожным доме. Толькі цяпер стала вядомым імя іх аўтара. «Таварыскі, прыгожы, добры, заўсёды навідавоку, у працы, ён такімі глыбокімі кара-нямі ўрос у мастацтва радзімы, што без яго яно, здавалася, не магло быць і асэнсавана. Сябар народнага паэта Беларусі Янкі Купалы, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі скульптара М. Керзіна і народнага мастака Беларусі А. Марыкса, М. Міхалап заўсёды быў у гушчы падзей... Мікалай Пракопавіч пражыў жыццё шчасліва, бо стаяў вышэй за мітуслівыя ін-тарэсы і ішоў сваёй дарогай, не зважаючы на зменлівасць лёсу», — пісала аб ім яго вучаніца і сябар Ірына Елатомцава11.
Доўгія гады свайго жыцця ён шмат фатаграфаваў Мінск, фасады да-моў, лесвіцы, балконы, гарадскую скульптуру. Гэтыя фотаздымкі ўжо на-былі гістарычную каштоўнасць для сучасных рэстаўратараў.
Мастак памёр 29 снежня 1979 года і пахаваны на Чыжоўскіх могілках у Мінску. Доўгі час яго імя было незаслужана забытым. Толькі праз 25 гадоў пасля смерці, дзякуючы намаганням дырэктара музея У I. Пракапцова, імя Мікалая Пракопавіча Міхалапа стала шырока вядомым: у 2003 годзе ў Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь са збораў нашчадкаў, музеяў сталіцы паступілі найбольш значныя яго творы, былі праведзены першая персанальная выстава «М. П. Міхалап. Першы дырэктар» і наву-ковая канферэнцыя, прысвечаныя рознабаковай дзейнасці мастака12, у музеі ўстаноўлены яго бюст (аўтар — С. Гарбунова) як даніна памяці яго дзейнасці як першага дырэктара ўстановы.
Графічныя і керамічныя творы Міхалапа зараз захоўваюцца ў Нацыя-нальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным гістарыч-ным музеі Рэспублікі Беларусь, Віцебскім абласным краязнаўчым музеі, у нашчадкаў мастака і шматлікіх прыватных зборах.
Надзея Усава
"Елатомцава I. М. Нясіце народу прыгажосць і не патрабуйце ўзнагароды. Да 125-год-дзя беларускага мастака Мікалая Міхалапа (1886—1979)// Роднае слова. — 2011. — №4. — С. 102.
12Першы дырэктар Мікалай Міхалап. 1886—1979 II Матэрыялы навуковай канферэн-цыі. — Мінск. — 2003. — 25 сак.
х_______V-/ иколай Михолап — выдающийся художник-керамист и график, преподаватель, первый директор Государственной картинной галереи в Минске, культурный деятель, всю жизнь целенаправленно осуществлявший национально ориентированную художественную программу, — внес большой вклад в изобразительное и декоративно-прикладное искусство, музейное дело и народные промыслы Беларуси, архитектурное убранство белорусских городов.
Будущий художник родился в Минске 28 апреля 1886 года в семье рабочего железнодорожного депо. После окончания церковно-приходской школы (1897—1900) и городского училища (1900—1905), где он получил первые уроки рисунка у преподавателей С. В. Орлова и А. П. Казакова — воспитанников Строгановского училища в Москве, поступил в частное Петербургское центральное училище технического рисования барона А. Л. Штиглица. Это учреждение, несмотря на технический уклон, давало серьезное художественное образование. Ученики занимались рисунком по программе Академии художеств, а преподавателями могли быть только художники с академическим образованием. Например, занятия офортом вел мастер русской гравюры Василий Матэ, под руководством которого Николай Михолап выгравировал в технике офорта выдающуюся копию с эрмитажной картины французского художника Шарля Жака «Овчарня». Это произведение характеризует его как талантливого мастера печатной гравюры.
Отделение графики Н. Михолап окончил за 4 года, а впоследствии изучал керамику. Технологию преподавал известный знаток керамики
15
Карл Келлер, декоративную скульптуру — Густав Шкилтерс, ученик О. Родена, который привил ему любовь к декоративной майолике. Молодого Михолапа, вероятно, больше заинтересовала керамика, чем графика, и он глубоко изучил технологию, так что в равной степени был и технологом, и художником. Нигде больше в России тогда не было таких великолепных условий для работы и опытных учителей, поэтому он не спешил с окончанием учебы на керамическом отделении, которая длилась шесть лет.
Михолап любил вспоминать молодость и нелегкие, но интересные годы в Петербурге: уроки французского языка, что давала ему дочь хозяев квартиры, в передней которой он спал на огромном сундуке; посещение белорусского кружка студенческой молодежи вместе с Янкой Купалой, тогда слушателем общеобразовательных курсов1. Вероятно, в этом кружке он заинтересовался народным искусством: начал изучать орнаменты на изразцах и слуцких поясах, которые он разыскивал в старых изданиях богатейшего собрания Императорской публичной библиотеки, оформлял белорусские спектакли, подрабатывал продажей своих студенческих произведений в магазине училища. Зная эти обстоятельства, можно предположить, что орнаментальный мотив-вытинанка на обложке сборника стихов «Вянок» Максима Богдановича, изданного в Вильно в 1913 году, мог быть произведением молодого Михолапа (как известно, издатель Вацлав Ластовский приобрел этот рисунок на аукционе студенческих произведений у «безвестного ученика училища Штиглица»). Училище он закончил как график и керамист только в декабре 1915 года, прожив в Петербурге почти десять лет.
Его дипломной работой была фаянсовая скульптура «Зубр», созданная под влиянием импрессионистического реализма. Сохранилась небольшая майоликовая статуэтка «Зубр» (1913), которую он сделал после долгих наблюдений за животными в Беловежской пуще. Там Н. Михолап
' В 1912 году он исполнил портрет Янки Купалы в технике офорта (к сожалению, пропал в годы войны).
16
выполнил небольшой пластический этюд с натуры, по которому была сделана скульптура в керамике. Восхищаясь силой и красотой животного, он исполнил ее в динамике: зубр в характерной позе с низко опущенной головой словно движется на врага. Изображение зубра давно уже воспринимается символом Беларуси, но мало кто знает, что именно Николай Прокофьевич был первым белорусским художником, который почувствовал метафоричность этой темы и сумел выразить ее в декоративной скульптуре.
Годы учебы в Петербурге были «золотым» периодом в творческой жизни Н. Михолапа: он жил в образованной творческой среде, мог вдохновенно заниматься реализацией своих замыслов. Уже тогда в выборе тем он проявил себя как настоящий белорусский творец. Художник любил гамму приглушенных тонов, предпочитал сплошное покрытие керамики, без белого фона, из-за чего фарфоровые изделия выглядели более тяжелыми и порой напоминали произведения из таких дорогих материалов, как лак, нефрит, камень и т. д. Некоторые произведения — «Византийская ваза», вазы «Павлин», «Рыбки» — выполнены под влиянием стиля модерн, хотя сам Михолап никогда не был богемным художником: он не увлекался ни символистским театром, ни поэзией эпохи декаданса. Николай Прокофьевич с юности ценил классику — рисунки на веджвудском фаянсе, декор венского фарфора, наполеоновский «Египетский сервиз», которые видел в петербургских музеях.
Диплом художника, подписанный почетной покровительницей училища княгиней Оболенской, свидетельствует, что он «с успехом окончил полный курс сего училища, прошел специальные классы керамики и офорта... и удостоен звания художника по прикладному искусству со всеми правами, этому званию присвоенными, в котором и утвержден г. Министром Торговли и Промышленности»2.
2 Архив НХМ РБ. — Ф. 2.— Оп. 8.— Д. 2. — Л. 1.
17
После окончания училища художник был призван в армию и вернулся в родной Минск — прифронтовой город во время Первой мировой войны. Он сразу включился в работу Комитета по обустройству беженцев Западного фронта. На минской выставке 1915 года «Художники — воинам» он впервые выставил свои произведения — 8 керамических изделий: декоративную скульптуру «Зубренок», вазы «Павлин», «Рыбки», «Пчелка с клевером» и др. «Майолики художника Михолапа, безусловно, выше той школы (училища Штиглица в Петрограде. — Прим, авт.), из которой он вышел и которую перерос. Это вдумчивый художник, который серьезно работает над собой», — писала критика о минском дебюте художника3.