Мікалай Міхалап

Мікалай Міхалап

Выдавец: Беларусь
Памер: 83с.
Мінск 2015
18.46 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Зимний пейзаж с деревьями. 1944. Бумага, цветной карандаш, мел. Собственность семьи художника.
Winter Landscape with Trees. 1944. Coloured pencil and chalk on paper. Property of the artist’s family.
54 Зімовы пейзаж з пуняй. 1942. Таніраваная папера, каляровы аловак, крэйда. Уласнасць сям’і мастака.
Зимний пейзаж с пуней. 1942. Тонированная бумага, цветной карандаш, мел. Собственность семьи художника.
Winter Landscape with a Barn. 1942. Coloured pencil and chalk on tinted paper. Property of the artist’s family.
55 Краж. 1943. Папера, каляровы аловак, крэйда. Уласнасць сям’і мастака. Кряж. 1943. Бумага, цветной карандаш, мел. Собственность семьи художника. Kryazh. 1943. Coloured pencil and chalk on paper. Property of the artist’s family.
56__57 Ваза дэкаратыўная «40 гадоў Кастрычніка». 1957. Фарфор, золата, рэльеф, каляровае крыццё. НММ РБ.
Ваза декоративная «40 лет Октября». 1957. Фарфор, золото, рельеф, крытъе цветное. НХМ РБ.
Decorative vase “October’s 40th Anniversary”. 1957. Gold, relief, coloured covering on porcelain. NAM RB.
58 Ваза дэкаратыўная «Грэчаская». 1950-я. Фаянс, роспіс, кобальт, золата. НММ РБ. Ваза декоративная «Греческая». 1950-е. Фаянс, роспись, кобальт, золото. НХМ РБ. Decorative vase “Greek”. The 1950s. Painting, cobalt and gold on earthenware. NAM RB.
59 Ваза дэкаратыўная. 1959. Фаянс, пурпур, роспіс, золата. НММ РБ.
Ваза декоративная. 1959. Фаянс, пурпур, роспись, золото. НХМ РБ.
Decorative vase. 1959. Purple, painting, gold on earthenware. NAM RB.
60—61	Ваза дэкаратыўная «Беларусь Савецкая». 1953. Фаянс, рэльеф, крыццё, роспіс,
каляровая паліва, матавае золата.
Ваза декоративная «Белорусь Советская». 1953. Фаянс, рельеф, крыпгье, роспись, цветная глазурь, матовое золото.
Decorative vase “Soviet Belarus”. 1953. Relief, covering, painting, coloured glaze and matte gold on earthenware.
76
62 Кафля «Кветкі бульбы». 1952. Фаянс, рэльеф, роспіс, каляровая паліва. Віцебскі абласны краязнаўчы музей.
Изразец «Цветы картофеля». 1952. Фаянс, рельеф, роспись, цветная глазурь. Витебский областной краеведческий музей.
Tile “Potato Flowers”. 1952. Relief, painting, coloured glaze on earthenware. The Vit-sebsk Regional Local History Museum.
63 Ваза «Бульба». 1956. Фаянс, ляпны рэлъеф, падпаліўны роспіс, паліва. HMM РБ. Ваза «Бульба». 1956. Фаянс, рельеф лепной, поглазурнаяроспись, глазурь. НХМ РБ. Vase “Potato”. 1956. Stucco relief, underglaze painting and glaze on earthenware. NAM RB.
64 Ваза кобальтавая. 1950-я. Фаянс, рэльеф, кобальт, золата. Уласнасць сям’і мастака.
Ваза кобальтовая. 1950-е. Фаянс, рельеф, кобальт, золото. Собственность семьи художника.
Cobalt vase. The 1950s. Relief, cobalt and gold on earthenware. Property of the artist’s family.
65 Ваза «Лянок». 1950-я. Фаянс, прадзіранне, роспіс солямі, паліва. Уласнасць сям’і мастака.
Ваза «Ленок». 1950-е. Фаянс, продирание, роспись солями, глазурь. Собственность семьи художника.
Vase “Flax”. The 1950s. Sgraffito, salt painting and glaze on earthenware. Property of the artist’s family.
66 Ваза «Класічная». 1950-я. Фарфор, роспіс падпаліўны, крыццё, дамалёўка зола-там, адводка, стужка. НММ РБ.
Ваза «Классическая». 1950-е. Фарфор, роспись подглазурная, крытъе, дорисовка золотом, отводка, лента. НХМ РБ.
Vase “Classic”. The 1950s. Underglaze painting, covering, gold matte shot, layering and ribbon on porcelain. NAM RB.
67 Ваза для кветак. 1950-е. Фарфор, форма — шарападобная, дамалёўка золатам, падпаліўны роспіс.
Ваза для цветов. 1950-е. Фарфор, форма — шарообразная, дорисовка золотом, роспись подглазурная.
Flower vase. The 1950s. Bell-shaped, gold matte shot and underglaze painting on porcelain.
77
67 Ваза «Валошка». 1956. Фарфор, прадзіранне, кобальт, люстр, паліва, золата. Уласнасць сям’і мастака.
Ваза «Василек». 1956. Фарфор, процарапывание, кобальт, люстр, глазурь, золото. Собственность семьи художника.
Vase “Cornflower”. 1956. Sgraffito, cobalt, lustre, glaze and gold on porcelain. Property of the artist’s family.
68 Ваза «Маскарад». 1950-я. Фарфор, дамалёўка, адводка золатам, падпаліўны роспіс, стужка.
Ваза «Маскарад». 1950-е. Фарфор, дорисовка, отводка золотом, роспись подглазурная, лента.
Vase “Masquerade”. The 1950s. Matte shot, gold layering, underglaze painting and ribbon on porcelain.
68 Сасуд 3 накрыўкай. 1956. Фаянс, прадзіранне, роспіс солямі, паліва, золата. Уласнасць сям’і мастака.
Сосуд с крышкой. 1956. Фаянс, процарапывание, роспись солями, глазурь, золото. Собственность семьи художника.
Vessel with a lid. 1956. Sgraffito, salt painting, glaze and gold on earthenware. Property of the artists family.
69 Кубак 3 кветкавым арнаментам. 1956. Фаянс, прадзіранне, роспіс солямі, паліва, золата. Уласнасць сям’і мастака.
Чашка с цветочным орнаментом. 1956. Фаянс, процарапывание, роспись солями, глазурь, золото. Собственность семьи художника.
Cup with a floral ornament. 1956. Sgraffito, salt painting, glaze and gold on earthenware. Property of the artist’s family.
69 Сальніца (частка сталовага прыбора). 1950-я. Фарфор, роспіс падпаліўны, золата. Уласнасць сям’і мастака.
Солонка (часть столового прибора). 1950-е. Фарфор, роспись подглазурная, золото. Собственность семьи художника.
Salt cellar (part of a table-ware). The 1950s. Underglaze painting and gold on porcelain. Property of the artist’s family.
70 Ваза насценная. 1960-я. Фарфор, дамалёўка фарбай, дамалёўка золатам, крыццё. HMM РБ.
Ваза настенная. 1960-е. Фарфор, дорисовка краской, дорисовка золотом, крытъе. НХМ РБ.
Wall vase. Tire 1960s. Colour and gold matte shot, covering on porcelain. NAM RB.
78
70 Вазачка для кветак. 1950-я. Фарфор, дамалёўка фарбай, pocnic падпаліўны. HMM РБ.
Вазочка для цветов. 1950-е. Фарфор, дорисовка краской, роспись подглазурная. НХМ РБ.
Flower vase. The 1950s. Underglaze painting and colour matte shot on porcelain. NAM RB.
71 Шкатулка. 1950. Кераміка, pocnic падпаліўны. Віцебскі абласны краязнаўчы музей.
Шкатулка. 1950. Керамика, роспись подглазурная. Витебский областной краеведческий музей.
Casket. 1950. Underglaze painting on ceramics. The Vitsebsk Regional Local History Museum.
72 Ваза дэкаратыўная «40 гадоў БССР». 1959. Фарфор, крыццё, золата, pocnic. HMM РБ.
Ваза декоративная «40 лет БССР». 1959. Фарфор, крытье золото, роспись. НХМ РБ.
Decorative vase “The BSSR’s 40th Anniversary”. 1959. Gold covering and painting on porcelain. NAM RB.
73 Ваза «Пупышкі». 1960-я. Фарфор, pocnic падпаліўны. HMM РБ.
Ваза «Почки». 1960-е. Фарфюр, роспись подглазурная. НХМ РБ.
Vase “Buds”. The 1960s. Underglaze painting on porcelain. NAM RB.
73 Вазачка ca зрэзаным краем. (Аўтар формы — I. В. Конюх ). 1960. Фарфор, pocnic падпаліўны. HMM РБ.
Вазочка со срезанным краем. (Автор формы — И. В. Конюх). 1960. Фарфор, роспись подглазурная. НХМ РБ.
Vase with a cut-off edge. (Author of the form — I. V. Konyukh). 1960. Underglaze painting on porcelain. NAM RB.
Навукова-папулярнае выданне Славутыя мастакі з Беларусі МІКАЛАЙ МІХАЛАП НИКОЛАЙ МИХОЛАП MIKALAI MIKHALAP
На беларускай, рускай і англійскай мовах
Рэдактар Л. У. Сідарава
Пераклад на англійскую мову А. В. Валасач Мастацкі рэдактар А. I. Бужынская Тэхнічны рэдактар С. Л. Печанёва Карэктары В. I. Смірнова, Л. К. Сямёнава, А. В. Валасач
Падпісана да друку 15.06.2015. Фармат 60*70 1/16.
Папера мелаваная. Гарнітура «Minion Pro». Афсетны друк.
Ум. друк. арк. 3,9. Ул.-выд. арк. 4,8. Тыраж 800 экз. Зак. 241.
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларусь». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/4 ад 09.07.2013. Пр. Пераможцаў, 11,220004, Мінск, Рэспубліка Беларусь. Http://belarusbook.by.
Адкрытае акцыянернае таварыства «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/3 от 04.10.2013. Вул. Каржанеўскага, 20, 220024, Мінск, Рэспубліка Беларусь.
ISBN 978-985-01-1140-1
9 789850 111401
НАЦЫ Я НАЛЫ IЫ МАСТ АЦ КІ МУЗЕЙ РЭСІІУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Славутыя мастакі з Беларусі Знаменитые художники из Беларуси Famous artists from Belarus
I. ХРУЦКІ
В. ВАНЬКОВІЧ В. БЯЛЫНІЦКІ-БІРУЛЯ Я. ДРАЗДОВІЧ С. ЖУКОЎСКІ В. ЦВІРКА А. АСТАПОВІЧ М. ФІЛІПОВІЧ П. МАСЛЕНІКАЎ
М. САВІЦКІ
Я. КРУГЕР
А. КАШКУРЭВІЧ
Л. АЛБПЯРОВІЧ
А. ГАРАЎСКІ
I. БАСАЎ
У. СТЭЛЬМАШОНАК М. МІХАЛАП
Выдавецтва «Беларусь»