Беларускія пісьменнікі

Беларускія пісьменнікі

Выдавец: Мастацкая літаратура
Памер: 653с.
Мінск 1994
113.51 МБ
Новы біябібліяграфічны даведнік складаецца на падставе папярэдняга, выдадзенага ў 1981 годзе. Яго істотна папаўняюць імёны, якія нам вяртае час,— А. Гаруна, В. Ластоўскага, А. Мрыя і інш., а таксама звесткі пра беларускіх пісьменнікаў замежжа і тых, што сталі членамі СП за апошнія дзесяць гадоў.

Авечкін Аляксандр 5
Агіевіч Уладзімір 6
Агняцвет Эдзі 6
Адамовіч Алесь 8
Адамчык Вячаслаў 10
Аколава Валянціна 77
Аксельрод Зэлік 12
Александровіч Андрэй 12
Александровіч Сцяпан 74
Алексіевіч Святлана 75
Алешка Антон 76
Аляксееў Мікалай 16
Аляхновіч Мікола 17
Аляхновіч Францішак 18
Андраюк Серафім 19
Анісковіч Уладзімір 20
Аношкін Іван 21
Арабей Лідзія 22
Арабейка Іван 23
Арлоў Уладзімір 23
Арол М. 24
Арочка Мікола 25
Арсеннева Наталля 26
Артымовіч Надзея 27
Асіпенка Алесь 27
Астапенка Алесь 29
Астапенка Змітрок 29
Асташонак Алесь 30
Астрэйка АнатРль 31
Астрэйка Сяргей 32
Аўрамчык Мікола 33


Бабарэка Адам 34
Багданаў Юрый 35
Багдановіч Ірына 36
Багдановіч Максім 36
Багун Міхась 37
Багушэвіч Юрый 38
Бадак Алесь 39
Бажко Алесь 39
Бандарына Зінаіда 40
Баравікова Раіса 41
Барадулін Рыгор 42
Баранавых Сымон 44
Барашка Ілары 44
Бароўскі Анатоль 45
Барскі Алесь 46
Барсток Марына 47
Баршчэўскі Леанід 48
Барысенка Васіль 49
Барычэўскі Яўген 50
Барэйша Міхась 57
Басуматрава Святлана 57
Бачыла Алесь 53
Башлакоў Міхась 53
Беляжэнка Барыс 54
Бечык Варлен 55
Бірала Захар 56
Бітэль Пятро 56
Бічэль-Загнетава Данута 58
Блакіт Валянцін 58
Блатун Сымон 59
Блісцінаў Міхась 60
Бобрык Янка 61
Бондар Таіса 61
Бранштэйн Якаў 62
Броўка Пятрусь 63
Брыль Янка 65
Бубнаў Генадзь 67
Бугаёў Дзмітрый 68
Будзінас Яўген 69
Буйло Канстанцыя 69
Букчын Сямён 70
Булыка Галіна 71
Бураўкін Генадзь 72
Бурносаў Васіль 73
Бурсаў Іван 74
Бур’ян Барыс 75
Бусько Мікола 76
Бутрамееў Уладзімір 76
Быкаў Васіль 77
Бэндэ Лукаш 79
Бяганская Ядвіга 79
Бядуля Змітрок 80
Бялевіч Антон 82
Бярозкін Рыгор 83
Бяспалы Змітро 84


Ваданосаў Мікола 86
Вазнясенскі Аляксандр 87
Вайцяшонак Марыя 88
Вайшнорас Феліксас 88
Вакулоўская Лідзія 89
Валасевіч Эдуард 90
Валкадаеў Пётр 91
Варановіч Адольф 91
Васілевіч Алена 92
Васілеўская Галіна 93
Васілеўскі Іосіф 94
Васілеўскі Пятро 95
Васілёк Міхась 96
Васілёнак Яўген 96
Васюкова Галіна 97
Ватацы Ніна 98
Верабей Анатоль 99
Верамейчык Уладзімір 100
Верас Зоська 100
Вечар Алесь 101
Віталін Змітро 102
Вітка Васіль 103
Віцьбіч Юрка 104
Вішнеўскі Мікола 105
Вольны Анатоль 106
Вольскі Артур 107
Вольскі Віталь 108
Воранаў Мікола 110
Вьішынскі Міхась 110
Вялюгін Анатоль 111
Вярба Вера 112
Вярцінскі Анатоль 113


Гайдук Мікола 115
Галавач Платон 116
Галаўчынер Віктар 117
Галіноўская Ніна 117
Галубовіч Леанід 118
Галубок Уладзіслаў 118
Гальпяровіч Навум 119
Гамолка Мікола 120
Гарбацэвіч Васіль 121
Гарбук Вісарыён 722
Гардзей Віктар 123
Гардзіцкі Аляксей 123
Гародня Алесь 124
Гартны Цішка 725
Гарулёў Мікола 726
Гарун Алесь 128
Гарэлікава Таццяна 729
Гарэцкі Максім 729
Гаўрук Юрка 131
Гаўрусёў Сцяпан 132
Гаўрылаў Леанід 133
Гаўрылкін Леанід 134
Гейнэ Аркадзь 135
Геніюш Ларыса 135
Герасімаў Мікалай 136
Герцовіч Якаў 137
Герчык Міхаіл 137
Гігевіч Васіль 138
Гілевіч Ніл 139
Гіль Мікола 141
Глазырын Уладзімір 142
Глебка Пятро 143
Глобус Адам 145
Глушакоў Уладзімір 145
Гніламёдаў Уладзімір 146
Голуб Юрка 147
Грамовіч Іван 147
Грамыка Міхайла 148
Граніт Пятрусь 150
Грахоўскі Сяргей 150
Грачанікаў Анатоль 152
Гроднеў Мікола 153
Грыневіч Клім 154
Грынчык Мікола 154
Грышановіч Валерый 155
Губарэвіч Кастусь 156
Гурло Алесь 158
Гурскі Ілья 159
Гурэвіч Эсфір 160
Гусак Сяргёй 161
Гусеў Сілан 161
Гутараў Іван 762
Гутковіч Аляксандр 163


Дабулявічус Андрус 165
Давыдзенка Васіль 166
Дадзіёмаў Уладзімір 166
Дайліда Віктар 167
Дайнека Леанід 168
Далідовіч Генрых 169
Дамашэвіч Уладзімір 169
Даніленка Міхась 170
Дарожны Сяргей 171
Даўгапольскі Цодзік 171
Дашкевіч Вячаслаў 172
Дварчанін Ігнат 173
Дзеружынскі Авяр’ян 174
Дзмітрыеў Генадзь 175
Дзюба Уладзімір 176
Дзюбайла Павел 176
Дзягцяр Мота 177
ДзяленДзік Айатоль 178
Дзяргай Сяргей 179
Дзяркач Анатоль 180
Дзятлаў Алесь 181
Дорскі Іосіф 181
Дорскі Сямён 182
Дракахруст Аляксандр 183
Дранько-Майсюк Леанід І84
Дубінка Вячаслаў 185
Дубоўка Уладзімір 185
Дубровіч Алесь 187
Дуброўскі Ігнат 187
Дуброўскі Міхась 188
Дубянецкі Міхаіл 189
Дудар Алесь 190
Дудараў Аляксей 191
Дудзюк Зінаіда 792
Дудо Пятро 193
Дукса Мар’ян 193
Дунец Хацкель 194
Дыла Язэп 795


Егарэнкава Галіна 796
Емяльянаў Алесь 197
Ермаловіч Мікола 197
Ермаловіч Якуб 198
Есакоў Алесь 799


Жалязняк Рыгор 200
Жалязоўскі Анатоль 200
Жамойцін Алесь 207
Жарнасек Ірына 202
Жарскі Генрык 202
Жаўрук Алесь 203
Ждан Алег 204
Жук Алесь 204
Жук Кастусь 205
Жуковіч Васіль 206
Жураўлёў Васіль 207
Журба Янка 208
Жыгуноў Алесь 209
Жыжэнка Уладзімір 209
Жылка Уладзімір 270
Жычка Хведар 211


Забалоцкая Людміла 213
Загорская Ніна 213
Зазека Язэп 214
Зайцаў Сяргей 275
Законнікаў Сяргей 276
Замоцін Іван 217
Зарыцкі Аляксей 218
Зарэмба Міхась 279
Зарэцкі Міхась 220
Засім Мікола 221
Звонак Алесь 221
Знаёмы Сяргей 223
Зуб Валянцін 223
Зуёнак Васіль 224
Зьніч 225


Іваноў Анатоль 227
Івашын Васіль 227
Іверс Анатоль 229
Іпатава Вольга 229


Кабаковіч Ала 231
Кабржыцкая Таццяна 231
Каваленка Віктар 232
Кавалёў Павел 233
Кавалёў Дзмітрый 235
Кавалёў Сяргей 236
Каваль Васіль 237
Кавальскі Уладзімір 237
Кавыль Міхась 238
Каган Сара 239
Каган Эля 239
Кажадуб Алесь 240
Казанаў Барыс 240
Казбярук Уладзімір 241
Казека Янка 242
Казловіч Анатоль 243
Казлоўскі Віктар 244
Казыра Леанід 244
Казько Віктар 245
Калачынскі Міхась 246
Калеснік Іван 247
Калеснік Уладзімір 248
Калінковіч Мікалай 250
Каліна Клаўдзія 251
Калодзежны Леанід 251
Калюга Лукаш 252
Камароўскі Алесь 252
Камейша Казімір 253
Камянецкі Гірш 254
Канапелька Ала 254
Кандраценя Уладзімір 255
Кандрусевіч Аркадзь 256
Канэ Юлія 257
Капусцін Аляксандр 257
Капыловіч Іван 258
Капыловіч Мікола 259
Караічаў Леў 259
Карамазаў Віктар 260
Караткевіч Уладзімір 261
Каржанеўская Галіна 263
Карпаў Уладзімір 264
Карпечанка Васіль 265
Карпюк Аляксей 266
Каршукоў Яўген 267
Карызна Уладзімір 268
Каско Алесь 269
Катляроў Ізяслаў 269
Каханоўскі Генадзь 270
Кацовіч Лазар 271
Кацюшэнка Міхась 271
Каштанаў Арнольд 272
Кейзараў Аляксей 273
Кенька Міхась 274
Кірэенка Кастусь 274
Кіслік Навум 276
Кісялёў Генадзь 277
Клаз Ілья 278
Клебановіч Міхась 279
Клімашэўская Ірына 279
Клімковіч Міхась 280
Клімковіч Святлана 281
Клімянкоў Іван 282
Клішэвіч Уладзімір 283
Клышка Анатоль 283
Кляўко Генадзь 285
Кляшторны Тодар 285
Кобец Рыгор 286
Кобец-Філімонава Алена 288
Козел Іван 289
Колас Георгій 290
Колас Якуб 291
Конан Уладзімір 293
Корбан Уладзімір 294
Корзун Мікола 296
Коршак Аляксей 296
Коўтун Валянціна 297
Крапіва Кандрат 298
Краўчанка Усевалад 300
Кругавых Мікалай 301
Круль Міхаіл 302
Крупенька Яўген 303
Крывец Сяргей 303
Крыга Алесь 304
Кудзінаў Уладзімір 305
Кудравец Анатоль 305
Кудраўцаў Анатоль 306
Кудраўцаў Іван 307
Кузьмічоў Анатоль 308
Кузьмянкоў Уладзімір 309
Кулакоўскі Аляксей 310
Кульбак Майсей 311
Куляшова Валянціна 312
Куляшоў Аркадзь 313
Куляшоў Фёдар 315
Куніцкі Сымон 316
Купала Янка 317
Курдзін Дзмітрый 319
Курто Яўген 319
Курылёва Святлана 320
Кусянкоў Мікола 321
Кухараў Сцяпан 321
Кучар Алесь 322


Лазарук Міхась 324
Ламан Пятро 325
Ларчанка Міхась 325
Ласкоў Іван 327
Ластоўскі Вацлаў 327
Лаўшук Сцяпан 328
Левановіч Леанід 329
Левановіч Павел 330
Летка Іван 331
Леўчык Гальяш 331
Лецка Яўген 332
Ліманоўскі Янка 332
Ліпнёвы Алесь 333
Ліпскі Уладзімір 333
Ліс Арсень 334
Лісіцын Пётр 335
Лісіцын Уладзімір 336
Ліхадзіеўскі Сцяпан 336
Лобан Мікола 337
Лойка Алег 338
Лось Еўдакія 340
Лужанін Максім 341
Лукша Валянцін 343
Лук’янаў Мікола 344
Лупсякоў Мікола 344
Луфераў Мікола 345
Луцкевіч Антон 346
Лынькоў Міхась 348
Лынькоў Рыгор 350
Лютава Вера 350
Лявонны Юрка 351
Лялько Хрысціна 351
Ляльчук Сямён 352
Ляпёшкін Уладзімір 352
Ляўданскі Уладзімір 353


Маеўская Ніна 354
Мазго Уладзімір 355
Майхровіч Сцяпан 355
Макаёнак Андрэй 356
Макаль Пятрусь 358
Макарэвіч Алесь 359
Макарэвіч Васіль 360
Мальдзіс Адам 360
Мальцінскі Хаім 361
Мальчэўская Яўгенія 362
Маляўка Мікола 363
Маракоў Валерый 364
Марук Уладзімір 364
Мархель Уладзімір 365
Марціновіч Алесь 366
Марціновіч Аркадзь 366
Марціновіч Павел 367
Марчанка Святлана 368
Марчук Георгій 369
Масарэнка Алесь 370
Матукоўскі Мікалай 371
Матэвушаў Васіль 372
Маўзон Аркадзь 372
Маўр Янка 374
Махнач Алесь 375
Мацяш Ніна 376
Машара Міхась 377
Машкоў Уладзімір 378
Мележ Іван 379
Мельнікаў Аляксандр 380
Мехаў Уладзімір 381
Міклашэўскі Яўген 382
Мікуліч Барыс 382
Мілюць Алесь 383
Мінкін Алег 384
Міровіч Еўсцігней 384
Міронаў Аляксандр 386
Місько Павел 387
Міхальчук Сяргей 388
Модэль Міхась 389
Моркаўка Аркадзь 390
Мрый Андрэй 390
Муравейка Іван 391
Мурашка Рыгор 392
Мушынскі Міхась 393
Мыслівец Валянцін 394
Мяжэвіч Улйдзімір 395
Мяла Іван 396
Мятліцкі Мікола 397


Наварыч Алесь 398
Навуменка Іван 398
Навумовіч Уладзімір 400
Наўроцкі Алесь 401
Непачаловіч Янка 401
Нёманскі Янка 402
Нікановіч Мікола 403
Нікіфаровіч Ванкарэм 403
Новік Ганна 405
Новік-Пяюн Сяргей 405
Новікаў Іван 406
Нядзведскі Уладзіслаў 408
Някляеў Уладзімір 408
Няфёд Уладзімір 409
Няхай Рыгор 411


Палескі Вячаслаў 413
Палітыка Апанас 414
Палітыка Дзмітрый 414
Палтаран Вера 415
Пальчэўскі Алесь 416
Панамароў Валянцін 417
Панізнік Сяргей 418
Панчанка Іван 418
Панчанка Пімен 419
Папковіч Уладзімір 421
Папова Алена 422
Папоў Георгій 423
Парахневіч Міхась 424
Пархута Яраслаў 424
Паслядовіч Макар 425
Паўлаў Уладзімір 426
Паўловіч Альберт 427
Паўлюкявічус Банавентура 428
Пашкевіч Нічыпар 429
Пашкоў Генадзь 430
Перкін Навум 430
Пестрак Піліп 431
Петрашкевіч Алесь 433
Петручук Васіль 434
Півавараў Зяма 435
Пісьмянкоў Алесь 435
Піятуховіч Міхайла 436
Платнер Ісак 437
Пракаповіч Мікола 438
Прануза Паўлюк 438
Пранчак Леанід 439
Праскураў Васіль 439
Прокша Леанід 440
Пруднікаў Алесь 441
Пруднікаў Павел 442
Прыгодзіч Зіновій 443
Прыходзька Пятро 444
Пташнікаў Іван 445
Пушча Язэп 446
Пфляўмбаўн Яўгенія 447
Пшыркоў Юльян 448
Пысін Аляксей 449
Пянкрат Міхась 450
Пяткевіч Аляксей 451


Рабкевіч Валянцін 452
Рагойша Вячаслаў 453
Рагуля Аляксей 454
Рагуцкі Уладзімір 455
Радкевіч Яўген 455
Разанаў Алесь 456
Ракаў Віктар 457
Ракіта Сяргей 457
Ракітны Мікола 458
Ралько Іван 459
Рамановіч Яўген 459
Раманоўская Галена 461
Рашкоўскі Леанід 461
Родзевіч Леапольд 462
Розна Алесь 463
Рубанаў Уладзіслаў 464
Рублеўская Людміла 464
Рудаў Веніямін 465
Рудзько Юрый 465
Рудкоўскі Міхась 466
Рунец Пятро 467
Русак Адам 468
Русецкі Аляксей 468
Руцкая Алена 469
Рыбак Алесь 470
Рылько Алесь 470
Рэйзін Рува 471
Рэлес Рыгор 472


Сабаленка Раман 473
Сабалеўскі Анатоль 474
Савіцкі Алесь 475
Савіцкі Уладзімір 476
Садковіч Мікола 477
Садоўскі Яфім 478
Салавей Алесь 479
Салавей Леў 480
Салагуб Алесь 481
Саламаха Уладзімір 482
Саламевіч Янка 482
Салаўёў Аляксандр 483
Салтук Алег 484
Самуйлёнак Эдуард 484
Сапрыка Ганна 485
Сахарчук Васіль 486
Сачанка Барыс 486
Сваяк Казімір 488
Свірка Юрась 489
Семашкевіч Рыгор 489
Семяжон Язэп 490
Семяновіч Антон 491
Сербантовіч Анатоль 492
Сергіевіч Мікола 493
Сергіевіч Юльян 493
Сёмуха Васіль 494
Сімановіч Давід 495
Сіняўскі Іван 496
Сіпакоў Янка 497
Сіўцоў Іван 498
Сіўчыкаў Уладзімір 498
Скарынкін Іван 499
Скарынкін Уладзімір 500
Скобелеў Эдуард 500
Скрыган Ян 501
Скрыпка Міхась 502
Скурко Іосіф 503
Слаўковіч Даір 504
Слесарэнка Аляксей 505
Смагаровіч Марк 506
Сокалаў-Воюш Сяржук 506
Сопат Аляксандр 507
Спрынчан Браніслаў 508
Спрынчан Вадзім 508
Ставер Алесь 509
Стадольнік Іван 510
Станкевіч Адам 511
Станюта Аляксандр 512
Стары Улас 513
Стаховіч Алесь 513
Сташэўскі Васіль 514
Стральцоў Міхась 515
Стрыгалёў Міхась 516
Стэльмах Уладзімір 517
Стэфановіч Пятро 518
Сульянаў Анатоль 519
Супрунчук Віктар 519
Сурначоў Мікола 520
Сурская Вера 521
Сушко Павел 521
Сушко Пятро 522
Сыс Анатоль 523
Сяднёў Масей 523
Сямашка Мікола 524
Сямашка Сцяпан 525
Сямёнава Ала 526
Сяркоў Іван 526


Талалай Леў 528
Танк Максім 528
Тарас Валянцін 531
Тарас Ніна 532
Тарасаў Канстанцін 533
Тарасюк Люба 534
Тарашкевіч Браніслаў 534
Тармола Раман 535
Татур Мікола 536
Таўбін Юлі 537
Таўлай Валянцін 538
Ткачоў Васіль 539
Ткачоў Мікола 540
Ткачоў Павел 541
Трасцянскі Віктар 542
Траяноўскі Алесь 543
Трус Паўлюк 544
Трыхманенка Віктар 544
Тулупава Нэлі 545
Турбіна Любоў 546
Тычына Міхась 546


Уксусаў Дзмітрый 548
Усікаў Якуб 549
Ушакоў Андрэй 550


Фамін Сяргей 551
Фатнеў Юрый 552
Федарэнка Андрэй 552
Федасеенка Уладзімір 553
Федзюковіч Мікола 553
Філімонава Любоў 554
Філіповіч Марыя 555
Фінкель Уры 555


Хадановіч Ігар 557
Хадкевіч Тарас 557
Хадыка Уладзімір 559
Харкоў Пётр 559
Харык Ізі 560
Хаўратовіч Віктар 561
Хацкевіч Рыгор 562
Хвалей Яўген 562
Хведаровіч Мікола 563
Хейдарава Людміла 564
Хомчанка Васіль 565
Хромчанка Кузьма 566
Хурсік Сымон 567


Цвірка Кастусь 568
Цітоў Канстанцін 569
Цулукідзе Тамара 570
Цяжкі Артур 571


Чабан Тамара 573
Чавускі Міхась 573
Чамярыцкі Вячаслаў 574
Чапега Уладзімір 575
Чаргінец Мікалай 576
Чарказян Ганад 577
Чаркасаў Анатоль 578
Чарнушэвіч Нічыпар 579
Чарнышэвіч Аркадзь 580
Чарняўская Леаніла 581
Чарняўскі Мікола 582
Чарот Міхась 583
Чарота Іван 584
Чорны Кузьма 585
Чыгрын Іван 586
Чыгрынаў Іван 587
Чыквін Ян 588
Чэрня Хведар 589


Шабан Яўген 591
Шавель Кастусь 592
Шальманаў Іван 592
Шамякін Іван 593
Шамякіна Таццяна 595
Шапавалаў Іван 595
Шапіра Лазар 596
Шарахоўскі Янка 597
Шасцерыкоў Пётр 598
Шаўня Анатоль 598
Шаўчонак Марыя 599
Шах Соф’я 600
Шахавец Уладзімір 600
Шаховіч Міхась 601
Шашалевіч Васіль 602
Шашкоў Алесь 603
Швед Віктар 604
Шведзік Генадзь 605
Шкраба Рыгор 605
Шлег Алесь 606
Шніп Віктар 607
Шруб Павел 608
Шукайла Паўлюк 608
Шумаў Міхаіл 609
Шупенька Генадзь 610
Шутэнка Гаўрыіл 611
Шуцько Іван 611
Шушкевіч Станіслаў 612
Шчарбатаў Георгій 613
Шыловіч Георгій 614
Шымук Віктар 615
Шынклер Хвядос 616
Шырко Васіль 617
Шырма Рыгор 617
Шырын Лявон 619
Шыцік Уладзімір 620
Шэлехаў Міхась 621
Шэрман Карлас 621


Юдэлевіч Міхась 623
Юдэльсон Арон 624
Юрчанка Георгій 624
Юрэвіч Уладзімір 625
Юхнавец Янка 626


Ягоўдзік Уладзімір 627
Ядвігін Ш. 628
Якавенка Васіль 629
Якімовіч Алесь 629
Якімовіч Аляксей 631
Якубовіч Леанід 632
Якутаў Уладзімір 632
Ялугін Эрнест 633
Янішчыц Яўгенія 634
Янкоўскі Фёдар 634
Яновіч Сакрат 636
Янчанка Мікола 637
Ярац Віктар 637
Ярашэвіч Эдуард 638
Яромушкін Мікалай 640
Ярош Міхась 640
Яскевіч Алесь 641
Яўменаў Леанід 641
Яўсеева Святлана 642
Яўсееў Рыгор 643
Яфімаў Фёдар 643