Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі  Вітаўт Кіпель, Зьміцер Саўка

Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі

Вітаўт Кіпель, Зьміцер Саўка
Выдавец: Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва
Памер: 611с.
Мінск, Нью Йорк 2001
124.28 МБ
98	Археалогія, нумізматыка і геральдыка Беларусі / Л. В. Аляксееў, У. У. Багамольнікаў, У. Д. Будзько ды інш.; Адк. рэд. В. В. Гетаў. Мн.: БелСЭ, 1979. 198 с. (ЭББ) Эні/ыкляпэдычны: археалёгія, геральдыка, нумізматыка.
99	Археалогія і нумізматыка Беларусі: Э. / БелЭн; Рэдкал.: В. В. Гетаў, У. Ф. Ісаенка, Я. В. Малашэвіч ды інш. Мн.: БелЭн, 1993. 702 с. Энцыкляпэдычны: археалёгія, нуміз.матыка.
100 Археографнческій сборннкь документовь[,] относяшяхся кь нсторін CtBepo-Западной (СЬверозападной) Русн / [Управленіе Внленскаго учебнаго окр.]. Внльна: [Печатня А. Г. Сыркмна]. Пстарычныя; тлумачэньні (спарадычна); па-рас.
100.1	Т. V (дополнптельный) / Нзданный О. ІДербнцкнмь, А. Демьяновнчемь. 1871. XVI+256+135 (дадат.) с. С. (дадат.) 75-108: [Алфавнтный опнсательный указатель кь I, II, III н IV т.т. Археографнческаго сб.:] в) Предметовь; г) Реченія м названія.
100.2	Т. VII / Собранный вь Несвнжі н мзданный П. Гнльтебрандтомь, А. Мнротворцевымь. 1870. XXIV+375 с. С. [348]—357: [Алфавнтный указатель:] в) Предметовь.
101 Археологнческая карта Белорусснн / Бел. добровольное о-во охраны памятннков нсторнн н культуры; Сектор археологнн Нн-та нсторші АН БССР. Мн.: Полымя. Энцыкляпэдычны: археалёгія: археалягічныя помнікі. Матэрыял падаецца пад назвамі паселяў.
101.1	Вып. I. Памятннкн каменного века / В. Ф. РІсаенко; Под ред. В. Д. Будько, Ф. В. Борнсевнча. 1968. С. 13—[ 105]. Матэрыял разьмеркаваны па вобл. і далінах рэк; неальфаб. парадак.
101.2	Вып. 2. Памятннкн железного века н эпохн феодалнзма / Г. В. Штыхов; Под ред. Ф. В. Борнсевнча. 1971. 276 с. С. 13­[237]. Матэрыял разьмеркаваны па вобл. і р-нах; вобл., р-ны й паселі — пвд альфаб. парадку.
101.3	Вып. 3. Памятннкн бронзового века / В. Ф. РІсаенко; Под ред. Ф. В. Борнсевнча. 1976. 151 с. С. 46—[143]. Матэрыял разьмеркаваны па вобл. і р-нах; вобл., р-ны й паселі пвд альфаб. парадку.
102	Архітэктура Беларусі: [Э. давед.] / БелЭн; У. В. Алісейчык, В. Р. Анціпаў, С. Г. Багласаў ды інш.; Адк. за вып. Ю. А. Якімовіч; Нав. рэд. Т. В. Габрусь; Рэд.-скл. М. М. Клімковіч. Мн.: БелСЭ. 1982. 228 с. (ЭББ) Энцыкляпэдычны: дойлідзтва.
103	Архітэктура Беларусі: Э. давед. / Рэдкал.: A. А. Воінаў, A. А. Дьілейка, Я. М. Кавалеўскі ды інш.; Нав. канс. В. I. Анікін, 1. 1. Боўт, Т. В. Габрусь ды інш. Мн.: БелЭн, 1993. 620 с. >1 200 арт. Энгіыкляпэдычны: дойлідзтва.
104	Архіў уніяцкіх мітрапалітаў: Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі XV-XIX стст. у фондзе «Канцылярыя мітрапаліта грэка-уніяцкіх цэркваў у Расіі»; Давед. / Бел. НДІ дакументазнаўства і архіўнай справы; Полацкая грэка-каталіцкая грамада; Скл. С. I. Паўловіч, Т. М. Мальцава; Нав. рэд. М. Ф. Шумейка, М. М. Баўтовіч. Мн.-Полацк: Сафія, 1999. 385 с. Накл. 300. C.371382: Тлумачальны слоўнік: Тлумачальны: гістарычныя рэаліі.
105	Арцём’ева, A. Р.; Максакоўскі, У. П.; Ракоўскі, С. М.;
Смідовіч, I. М.; Салаўёва, М. Р.
Эканамічная геаграфія зарубежных краін: Падруч. для X кл. сярэд. шк. (з выд. 4 кляса на тыт. не пазначаецца; з выд. 7 на вокл.: 9 кл.) / Пад рэд. У. П. Максакоўскага; Пер. з 1 рус. выд. А. Я. Баханькоў, О. Ю. Мазінг, Р. Л. Мінц ды інш. Мн.: Нар. асв., 1964. 442 с. С. 436—[439]: Слоўнік тэрмінаў: Тэрміналягічны: эканамічная геаграфія.
105.1	Выд. 2 з 2 рус. 1965. 435 с. С. 431-[433].
105.2	Выд. 3 з 3 рус. 1966. 435 с. С. 428-[433].
105.3	Выд. 4 з 4 рус. 1967. 424 с. С. 419-423.
105.4	Выд. 5 з 5 рус. 1968.
105.5	Выд. 6 з 6 рус. 1969.
105.6	Выд. 7 з 7 рус. (Ha вокл.: 9 кл.) 1970.
105.7	Выд. 8. 1971. (?)
105.8	Выд. 9 з 9 рус. 1972. 414 с. С. 408-[412].
105.9	Выд. 10 з 10 рус.: 1973. 408 с. С. 405-408.
106 Арцішэўскі, A. А.
Гісталогія з асновамі цыталогіі і эмбрыялогіі: [Падруч.]. Мн.: Тэхналогія, 2000. 311 с. С. 305-308: Кароткі беларуска-рускі слоўнік: Перакладны: бел.-рас.; тэрміналягічны: анатомія, мэдыцына: гісталёгія, цыталёгія, эмбрыялёгія.
107 Арытмэтычная тэрмінолёгія / Бел. Шк. Рада; Укл.: камісія Менскага Бел. Пэд. Ін-ту. Вільня, 1921. 7 с. Перакладны: бел,рас. ; тэрміналягічны: арытмэтыка. Неальфаб. парадак.
108 Асветнікі зямлі беларускай: X пачатак XX ст.: Э. давед. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.), Г. Я. Галенчанка, С. Ф. Дубянецкі ды інш. Мн.: БелЭн, 2001. 493 с. -750 арт. Біяграфічны: бел. асьветнікі.
Асіповіцкі раён. гл. Памяйь: Гісторыка-дакументальная хроніка Асіповіцкага раёна.
109 Астрога, Віктар.
Беларускі лексікон вайсковай уніформы і рыштунку II Наша слова (Мн.). 1999. Ілюстраваны; тлумачальны, тэрміналягічны: вайсковая справа.
109.1	[Ч. 1.] Абруч-Гурыня // №20(405). 19 траўня.
109.2	[Ч. 2.] Д[зяга вайсковая]-Нашыўка каўняровая Н №21(406).
26 траўня.
109.3	[Ч. 3.] П[авязка нарукаўная (апаска)]-Уніформа вайсковая //
№22(407). 2 чэрвеня.
109.4	[Ч. 4.] Уніформа будзённая-Эмблема Н №23(408). 9 чэрвеня.
110 Астрога, Віктар.
Гісторыкі беларускага паходжання ў СССР // Кантакты і дыялогі (Мн.). 1998. №6(30). Чэрвень. С. 24-28. Накл. 299. С. 3-6. С. 4-6: Біяграфічны: гісторыкі бел. паходжаньня, нарадзінцы Б-сіў СССР у 1920-х гг. 19 паз.
111	Астрога, Віктар.
Гісторыкі-ўсходазнаўцы беларускага паходжання (1917-1991) // Кантакты і дыялогі (Мн.). 1999. №11-12(47-48). Лістапад-
снежань. С. 11-14. Накл. 299. Біяграфічны: гісторыкі-ўсходазнаўцы: беларусы, нарадзінцы Б-сі 41 паз.
112	Атраховіч, Алена.
Далучаць да культурнай спадчыны: Сачыненні аб мастацтве // Беларуская мова і літаратура ў школе (Мн.). 1991. №9(45). Верасень. С. 20-37, 46-52. Тэр.міналягічныя: С. 35-37: Слоўнік архітэктурных тэрмінаў, якія сустракаюцца ў тэкстах: дойлідзтва; С. 51-52: Слоўнік тэрмінаў, якія сустракаюцца ў апісаннях твораў жывапісу: выяўленчае .маспіацтва: жывапіс: мастацпівазнаўства.
113	Ахова працы = Охрана труда: Термнны, определення, показателн: Сб. / Сост. Н. С. Секач. Мн.: [ЗАО «Центр охраны труда н обеспечення жнзнедеятельностн»], 1996. 29 с. С. 5-29: Термнны, определення н показателн, прнменяемые (предлагаемые к прнмененню) в номатнвных правовых актах (документах) по вопросам охраны труда: Перакладны: рас.-бел. (бел. адпаведнікі падаюцца пад рас. тэрм. у той жа калюмне); тлумачальны: па-рас.; тэрміналягічны: ахова працы. Табл. афарм.
114	Ахоўныя жывёлы Беларусі: [Э. давед.] / В. В. Вежнавец, В. Е. Гайдук, A. М. Дарафееў ды інш.; Рэд.-скл. Н. М. Сямашка; Адк. за вып. Н. А. Дзісько. Мн.: БелСЭ., 1983. 115 с. (ЭББ) [Рат.] Энцыкляпэдычны: ахова прыроды, заалёгія: ахоўныя жывёлы.
1	14.1 [Выд. 2.] 1984. 114 с.
115 Ахоўныя прыродныя тэрыторыі і помнікі прыроды Беларусі / Рэд.-скл. В. К. Мазоўка, Н. М. Сямашка; Адк. за вып. Н. А. Дзісько. Мн.: БелСЭ, 1985. 11 1 с. (ЭББ) [Рат.] Энцыкляпэдычны: ахова прыроды, экалёгія: ахоўныя прыродныя тэрыпюрыі, по.мнікі прыроды.
116	Ахоўныя расліны Беларусі: [Э. давед.] / Ю. А. Бібікаў, Р. Ю. Блажэвіч, Г. У. Вынаеў ды інш.; Адк. рэд. Б. М. Прусакова; Адк. за вып. Н. А. Дзісько. Мн.: БелСЭ. 112 с. (ЭББ) Энііыкляпэдычны: ахова прыроды, батаніка: ахоўныя расьліны.
116.1 [Выд. 2, стэрэатып.] 1984.
117	Бабёр, Янка.
«Галасы разбуджаных птушак» // Куфэрак Віленшчыны (Маладэчна). 2001. №2(4). Накл. 299. С. [42]-60. С. 53-60: Навучэнцы Маладэчанскай настаўніцкай семінарыі, якія актыўна ўдзельнічалі ў беларускім нацыянальна-вызваленчым руху: Мастакі; Пісьменнікі; Акторы і спевакі; Мовазнаўцы; Вайскоўцы; Грамадскія і палітычныя дзеячы: Біяграфічны: навучэнцы: Маладэчанская Настаўніцкая Сэмінарыя. Неальфаб. парадак.
118	Бабёр, Янка.
Час надзеі П Куфэрак Віленшчыны (Маладэчна). 2000. №2. Накл. 299. С. [87]—111. С. 97-100: Дырэктары; Выкладчыкі; Вучні: Біяграфічны: выкладчыкі, дырэктары, навучэнцы: Радашкавіцкая Бел. Гімназія. Неальфаб. парадак.
Бабровіч, Л.; Шпілеўскі, Ів.; Бандарэнка, В.; Вольфсон, С.; Мацюкевіч, Я. Мовазнаўства. гл. «Навука» на службе нацдэмаўскай контррэвалюцыі.
Бабруйск. гл. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Бабруйска.
Бабруйскі раён. гл. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Бабруйскага раёна.
119	Багдаповіч, Янка.
На жыццёвым шляху: Успаміны. Мн.: Маст. літ., 1992. 144 с. С. 139—[143]: Кароткі біяграфічны паказальнік: Біяграфічны: бел. нац. дзеячы 1920-30 гг.: Вільня, Заходняя Б-сь.
120	Багдзевіч, A. I.
Словаўтваральная структура дзеяслоўных тэрмінаадзінак у сучаснай беларускай мове / М-ва адук. РБ; ГрДУ; Нав. рэд. П. У. Сцяцко. Гродна, 2000. 150 с. Накл. 80. С. 137-149: Паказальнік тэрмінаадзінак, ужытых у дапаможніку: Тэрміналягічны: індэкс: мовазнаўстеа.
121	Багроўская, Анна.
Параўнальная характарыстыка гаворак дзвюх вёсак з Гайнаўшчыны (Сухавольцы-Семяноўка) // Навуковы зборнік / БГКТ у Польшчы; Беластоцкае нав. т-ва; Пад рэд. М. Кандрацюка. Беласток, 1974. 152 с. С. 37-56. С. 47-52: Прыгатаванне ежы: Дыялектны: вв. Семяноўка, Сухаволы/ы (Гайнаўшчына, Беласточчына). Матэрыял падаецца ў параўнаньні; тэмапі аргцыя; неальфаб. парадак.
122	Бадзевіч, Зінаіда.
Фармальна-семантычная арганізацыя ад’ектываў з прэфіксамі лацінскага паходжання // Роднае слова (Мн.). 2001. №10 (166). Кастрычнік. С. 31-33. С. 31: Слоўнік запазычаньняў: лацінізмы: слоўнік марфэмаў: прэфіксы; прэфіксы лац. паходжаньня.
123	Байкоў, М.; Некрашэвіч, С.
Беларуска-расійскі слоўнік. Мн.: ДВБ, 1926 (на тыт.: 1925). 360 с. Перакладны: бел,рас.
123.1	Факсым.: Нар. асв., 1993. (Бел. мова: гісторыя і сучаснасць.)
124	Байкоў, М.; Гарэцкі, М.
Практычны расійска-беларускі слоўнік. Мн.: Белтрэстдрук, 1924. 255+IV с. Перакладны: рас.-бел. >20 000 адз.
124.1	Выд. 2, выпраўл. і дапоўн. ДВБ, 1926. 188 с. С. 181-184: Слоўнічак уласных іменьняў: Антраланімічны: імёны: С. 181-183: Мужчынскія іменьні; С. 183-184: Жаночыя іменьні; С. 185­188: Слоўнічак уласных геаграфічных найменьняў: Тапанімічны.
125	Бакач, П.
Падручнік нямецкага языка для Беларусаў = Lehrbuch der deutschen Sprache fiir WeiBruthenen. Berlin: Bernard & Graefe, 1941. 357 c. Да тэкстаў падручніка: перакладныя: ням.-бел. С. 297­357: Нямецка-беларускі альфабэтычны слоўнік. Перакладны: ням. -бел.
126	Баравы, Р. В.; Якімовіч, Ю. А.
Каштоўны дакумент па гісторыі беларускай графікі і архітэктуры XVIII ст. // Помнікі культуры: Новыя адкрыцці: 36. арт. / АН БССР; ІМЭФ; Рэд. С. В. Марцэлеў. Мн.: Нав. і тэх., 1985. 206 с. С. 113-122. С. 116-121: Энцыкляпэдычны: гісторыя, каталіцтва, дойлідзтва: культавае дойлідзтва: касьцёлы, кляштары. Матэрыял падаецца пад назвамі паселяў; неальфаб. парадак.