Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі  Вітаўт Кіпель, Зьміцер Саўка

Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі

Вітаўт Кіпель, Зьміцер Саўка
Выдавец: Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва
Памер: 611с.
Мінск, Нью Йорк 2001
124.28 МБ
30	Аксамнтов, A. С.
Матерналы для дналектного словаря белорусской фразеологмн в говорах Западной Бряшцнны // Труды Государственного Самаркандского уннверснтета (Самарканд). Новая сер. 1972. Вып. 237. (Вопросы фразеологнн. VI. Восточнославянская дмалектная фразеологня п фразеографня.) [Рат.] Накл. 300. С. [307]­324. С. 310-324: Дыялектны: Заходняя Браншчына; фразэалягічны. ~200 фраз. Матэрыял з выд.: П. Расторгуев. Словарь Западной Бряшцнны.
31	Акты, нздаваемые Внленскою археографмческой коммпссіею (з т. XX: Акты, нздаваемые Внленскою ком(м)нссіею для разбора древннхь актовь). Внльна. Аформленыя як індэксы, фактычна: Гістарычныя; перакладныя (спарадычны): бел.-рас.; тлумачэньні: па-рас. Пры ўлучэньні поль. матэрыялу ён падаецца ўперамежку з бел. матэрыялам, пвд кірылічнага альфабэту.
31.1	Т. VI. I) Акты Брестскаго гродскаго суда (полочные), 2) Акты Брестскаго подкоморскаго суда, 3) Акты Брестской маг-
дебургій, 4) Акты Кобрннской магдебургій н 5) Акты Каменецкой магдебургій / Лйчный составь коммйссій: Я. 0. Головацкій (предсіьд.), Н. 14. Горбачевскій, С. В. Шолковйчь й др. [Тйп. Губ. Правленія], 1872. LXIX+593+77 (дадат.). С. (дадат.) [69]—77: III. Указатель предметовь.
31.2	Т. VII. Акты Гродненскаго гродскаго суда / Лйчйый составь коммйссій: Я. 0. Головацкій (предсіьд.), Н. 14. Горбачевскій, С. В. Шолковйчь й др. Тйп. А. Г. Сыркйна, 1874. XVI+614+ +80 (дадат.) с. С. (дадат.) 77-80: III. Указатель предметовь.
31.3	Т. VIII. Акты Вйленскаго гродскаго суда / Лйчный составь коммйссій: Я. 0. Головацкій (предсі.д.), Н. 14. Горбачевскій, С. В. Шолковйчь н др. Тйп. А. Г. Сыркнна, 1875. XXV+652+ +83 (дадат.) с. С. (дадат.) [69]—83: III. Указатель предметовь.
31.4	Т. IX. Акты Внленскаго земскаго суда, магнстрата, магдебургій й конфедерацій / Лйчный составь коммйссій: Я. 0. Головацкій (предсЬд.), Н. 14. Горбачевскій, С. В. Шолковнчг й др. Tun. А. Г. Сыркйна, 1878. XX1+591+57 (дадат.) с. С. (дадат.) 53-57: III. Указатель предметовь.
31.5	Т. X. Акты Внленскаго магйстрата й магдебургін / Лйчный составь коммнссій: Я. Q. Головацкій (предсід.), Н. й. Горбачевскій, С. В. Шолковйчь й др. Тйп. А. Г. Сыркнна, 1879. XXXVIII+593+48 (дадат.) с. С. (дадат.) 38-48: III. Указатель предметовь.
31.6	Т. XI. Акты Главнаго лйтовскэго трйбунала / Лнчный составь коммйссій: Я. 0. Головацкій (предсЬд.), С. В. Шолковйчь, 14. Я. Спрогйсь й др. Тйп. А. Г. Сыркйна, 1880. XLI+ +545+69 (дадат.) с. С. (дадат.) [57]—69: III. Указатель предметовь.
31.7	Т. XII. Акты Главнаго лйтовскэго трйбунала / Лнчный составь коммйссій: Я. 0. Головацкій (предсід.), С. В. Шолковнчь, 14. Я. Спрогнсь й др. Тйп. А. Г. Сыркнна, 1883. XL [40]+651+67 (дадат.) с. С. (дадат.) [64]-67: III. Указатель предметовь.
31.8	Т. XIII. Акты Главнаго лнговскаго трйбуйала / Лнчный составь коммйссін: Я. 0. Головацкій (предсіьд.), С. В. Шолковнчь, й. Я. Спрогнсь й др. Тнп. А. Г. Сыркйна, 1886. ХП+ +480 с. С. [475]-480: III. Указатель предметовь й ніькоторыхь старннныхь словь.
31.9	Т. XIV. Ннвентарн йміьній XVI-го століьтія / Лйчный составь коммйссій: Я. 0. Головацкій (предсіьд.), Н. Я. Спрогнсі, К. Н.
Сннтко н др. Тпп. А. Г. Сыркнна, 1888. XXIV+702 с. С. [698]­702: III. Указатель предметовь.
31.10	Т. XVII. Акты Гродненскаго земскаго суда / Лнчный составь коммнссін: Ю. 0. Крачковскій (предсі>д.), 14. Я. Спрогнсь, К. й. Сннтко н др. Тнп. А. Г. Сыркнна, 1890. LXXII1 [73]+ +559 с. С. I-LXXIH [73]: [К. Сннгко]. Преднсловіе: С. LXVH [67]LXXIII [73]: Тэматычны: сьпіс (спарадычна ў дужках тлумачэньні па-рас. або рас. адпаведнікі). С. [514]—559: 111. Указатель предметовь н нйкоторыхь старннныхь словь.
31.11	Т. XVIII. Акты о копныхь судахь / Лпчный составг коммнссін: Ю. 0. Крачковскій (предсід.), 14. Я. Спрогнсь, К. 14. Сннтко іі др. Тмп. А. Г. Сыркнна, 1891. LXI [61]+577 с. С. [573]­577: III. Указатель предметовь.
31.12	Т. XIX. Акты, относяіціеся кь нсторін бывшей Холмской епархін / Лнчный составь коммнссін: Ю. 0. Крачковскій (предсЬд.), Н. Я. Спрогнсь, К. 14. Сннтко >і др. Тнп. А. Г. Сыркнна, 1892. CLXXVI [176]+405 с. С. [399]-405: Ill. Указатель предметовь н нйкоторыхь старннныхь словь.
31.13	Т. XX. Акты, касаюіціеся города Внльны / Лнчный составь коммяссін: Ю. 0. Крачковскій (предсід.), Н. Я. Спрогнсь, К. 14. Сннтко н др. Тнп. А. Г. Сыркнна, 1893. CCXXVI [226]+ +668 с. С. [656]—668: III. Указатель предметовь.
31.14	Т. XXI. Акты Гродненскаго земскаго суда / Лнчный составь коммнссін: Ю. 0. Крачковскій (предсіьд.), 14. Я. Спрогнсь, К. 14. Сннтко н др. Тнп. А. Г. Сыркнна, 1894. XLI [41]+418 с. С. [412]—418: III. Указатель предметовь.
31.15	Т. XXII. Акты Слонммскаго земскаго суда / Лнчный составь коммнссін: Ю. 0. Крачковскій (предсіьд.), 14. Я. Спрогнсь, К. 14. Сннтко н др. Тнп. А. Г. Сыркнна, 1895. LXIV [64]+ +471 с. С. [468]471: III. Указатель предметовь.
31.16	Т. XXV. ІІнвентарн м разграннчнтельные акты / Лйчный составь коммнссйі: Ю. 0. Крачковскій (предсіьд.), 14. Я. Спрогнсь, К. 14. Сннтко н др. Тнп. А. Г. Сыркнна, 1898. ХХХІІ+ +614 с. С. [608]—614: III. Указатель предметовь.
31.17	Т. XXVI. Акты Упнтскаго гродскаго суда / Лмчный составь коммнссін: Ю. 0. Крачковскій (предсід.), Н. Я. Спрогнсь, К. 14. Сннтко н др. Тнп. А. Г. Сыркмна, 1899. L+[2]+595 с. С. [560]—595: III. Указатель предметовь сь обьясненіемь не-
понятныхь словь.
31.18	Т. XXX. Акты Трокскаго подкоморскаго суда за 1585-1613 годы / Лнчный составь коммнссін: Ф. Н. Добрянскій (предсіьд.), 14. Я. Спрогясь, A. О. Турцевнчь н др. Тнп. «Рус. Почннь» н А. Г. Сыркнна, 1904. LXVI1 [67]+509 с. С. [506]-509: III. Указатель предметовь.
31.19	Т. XXXI. Акты о лнтовскнхь татарахь / Лнчный составь коммнссін: Ф. Н. Добрянскій (предсіьд.), М. Я. Спрогясь, A. О. Турцевнчь н др. Тнп. «Рус. Почннь», 1906. XL [40]+586 с. С. [582]—586: III. Указатель предметовь.
31.20	Т. XXXII. Акты Внлкоммрскаго гродскаго суда / Лнчный составь коммнссін: Ф. Н. Добрянскій (предсід.), Н. Я. Спрогнсь, A. О. Турцевнчь н др. Тяп. А. Г. Сыркнна, 1907. XXVI+ 506 с. С. [504]-506: III. Указатель предметовь.
31.21	Т. XXXIV. Акты относяіціеся ко временя войны за Малороссію (1654—1667) / Лнчный составь коммнссія: Ф. Н. Добрянскій (предсід.), 14. Я. Спрогнсь, A. О. Турцевнчь я др. ЭлектроТяп. «Рус. Почннь», 1909. LII [52]+588 с. С. [585]-588: III. Указатель предметовь.
31.22	Т. XXXV. Ннвентаріі староствь, яміній, фольварковь н деревень за вторую половмну XVIII BtKa (1751-1789) / Лячный составь комяссія: Ф. Н. Добрянскій (предсіід.), Н. Я. Спрогмсь, A. О. Туряевнчь я др. Электро-Тнп. «Рус. Почннь», 1910. ХХХП+624 с. С. [621]-624: III. Указатель предметовь.
31.23	Т. XXXVI. Акты Мянскаго гродскаго суда (1582-1590 г.г.) (Вяленскаго Центр. архнва№11765)/ Лячный составь комнссін: Ф. Н. Добрянскій (предсіьд.), 14. Я. Спрогнсь, A. О. Турцевнчь н др. Электро-Тяп. «Рус. Почннь», 1912. XV1+XXII+ +461 с. С. [454]-461: III. Указатель предметовь.
31.24 Т. XXXVIII. Пнвентаріі староствь, нміьній, фольварковь н деревень XVIII віька. (1720-1798) / Лнчный составь комнссін: Д. 14. Довгялло (предсід.), 14. Я. Спрогмсь, A. О. Турцевнчь н др. [Тнп. А. Г. Сыркнна], 1914. ІХ+504 с. С. [503]—504: III. Алфавнтный указатель предметовь.
31.25 Т. XXXIX. Акты Могнлевскаго магнстрата XVI в. (1578­1580 г.г.) / Лнчный составь комнссін: Д. 14. Довгялло (предсЬд.), 14. Я. Спрогнсь, A. О. Турцевнчь н др. Тнп. «Рус. Почннь», 1915, V1II+674 с. С. [648]-674: III. Указатель предметовь н реченій.
Акцябрскі раён. гл. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Акцябрскага раёна.
32 Александровіч, 3.1.; Пратасава, М. К.; Шанюкевіч, В. А. Слоўнік-даведнік па чарчэнню: Кн. для вучняў. Мн.: Нар. асв., 1993. 111 с. Ілюстраваны; тлумачальны; тэрміналягічны: крэсьленьне. С. 107-111: Паказальнік тэрмінаў: Індэкс.
33	Александрыя / АН БССР; ІМ; Скл. У. В. Анічэнка; Рэд. В. I. Баркоўскі. Мн.: Выд-ва АН БССР, 1962. 366 с. С. 346-[360]: Слоўнік: Гістарычны.
34	Алексяюк, Міхась.
Пра тапаніміку Брэстчыны // Полымя (Мн.). 1969. №2(478). Люты. С. 239—[241]: Энііыкляпэдычны: геаграфічныя аб’екты.
35	Алоўнікава, Н. Г.; Кандрацьева, В. В.
Руска-беларуска-англійскі слоўнік па педагогіцы і псіхалогіі / М-ва адук. і нав. РБ; БДПУ. Мн., 1996. 64 с. [Рат.] Накл. 100. Перакладны: рас.-бел.-анг.; тэрміналягічны: псыхалёгія, пэдагогіка.
36 Алфавнтный спясокь дворянскнмь родамь, внесеннымь вь родословную кннгу Внтебской губернін на 1900 годь. Внтебскь: Тнп. Э. Рубннь, 1900. 88 с. Антрапанімічны, біяграфічны: шляхта: Віцебская губ.
37 Алфавнтный спнсок-ь дворянскнмь родамь Мннской губернім, внесеннымь вь дворянскую родословную кннгу по 1-е іюля 1903 года, сь прнложеніемь спнска Губернскнмь н Уіьзднымь пр-Ьдводнтелямь н Депутатамь Дворянства, а также Секретарямь Депутатскаго Собранія. Мн.: Губ. Тнп., 1903. 161 с. С. 3­130: Антрапанімічны, біяграфічны: шляхта: Менская губ. Табл. афарм.
38 Алфавнтный спнсокь дворянскнхь родовь, внесенныхь вь дворянскія родословныя княгн Могнлевской губернін / йзд. Могнлевскаго дворянскаго депутатскаго собранія. Могнлевь: Тнпо-лнтографія Я. Н. Подземскаго. Антрапанімічны, біяграфічны: шляхта: Магілёўская губ.
38.1	[Вып. 1.] ... Составлень вь 1908 г. 1908. 25 с.
38.2	[Вып. 2.] ... Составлень вь 1909 г. 1909. 23 с.
39	Алфавнтный спнсокь дворянскнхь родовь Гродненской губернін, внесенныхь вь дворянскую родословную кннгу. Гродно: Скоропечатная тап. Э. 1. Мейлаховнча, 1900. 17 с. Антрапанімічны, біяграфічны: шляхта: Гарадзенская губ.
40	Алфавнтный спнсокь населенныхь Mtcrb Ковенской губернін. Ковно, 1903. Тапанімічны: айконімы: Ковенская губ.
41	Алфавнтный указатель кь актовой кннгЬ, нзданной Внленскою археографнческою коммнссіею вь 1867 году: Ревнзія пуіць н переходовь звйрнныхь вь бывшемь Велнкомь Княжестві Лмтовскомь Грнгорія Богдановнча Воловнча, а также собраніе прнвіілегій, данныхь дворянамь н свяшенннкамь Пннскаго no­stra / Коммнссія: Я. 0. Головацкій (предсід.), Н. Н. Горбачевскій, С. В. Шолковнчь м др. Впльна: Тнп. А. Г. Сьіркнна, 1873. 125 с.
41.1	[Ч.] 1. Указатель нмень н фамнлій II С. [1]-33: Антрапанімі-
чны: індэкс; біяграфічны (спарадычна).
41.2	[Ч.] 11. Указатель географнческнхь названій // С. [34]-96: Та-