Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі  Вітаўт Кіпель, Зьміцер Саўка

Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі

Вітаўт Кіпель, Зьміцер Саўка
Выдавец: Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва
Памер: 611с.
Мінск, Нью Йорк 2001
124.28 МБ
панімічны: ВКЛ.
41.3	[Ч.] III. Указатель названій предметовь // С. [97]—125: Гіста-
рычны; перакладны: бел.-рас. (спарадычна); тлумачэньні: парас.
42	Алфавнтный указатель ко II, III, IV н V томамь актовь, пзданныхь Внленскою археографпческою коммнссіею / Коммнссія: Я. 0. Головацкій (предсйд.), Н. Н. Горбачевскій, С. В. Шолковпчь м др. Внльна: Тнп. Губ. Правленія, 1872. 165 с.
42.1	[Ч.] I. Указатель пмень н фамнлій II С. [1]—106: Антрапані-
мічны: індэкс; біяграфічны (спарадычна).
42.2	[Ч.] II. Указатель географнческнхь названій // С. [107]—165:
Тапанімічны: пераважна ВКЛ.
43	Аляксееў, Л. В.
Гродна і помнікі Панямоння / Нав. рэд. A. К. Краўцэвіч. Мн.: Бел. нав., 1996. 191 с. С. 189-190: Слоўнік спецыяльных тэрмінаў: Тэрміналягічны: дойлідзтва.
44	Аляксейчык, Г. М.
Да слоўніка Навагрудчыны // Жывое слова / АН БССР; ІМ; Рэд. Ю. Ф. Мацкевіч, I. Я. Яшкін. Мн.: Нав. і тэх., 1978. 288 с. С. 5-19: Дыялектны: Наваградчына.
45	Аляксейчык, Г. М.
3 дыялектнай лексікі вёскі Малыя Вераб’евічы Навагрудскага раёна Н Народнае слова / АН БССР; ІМ; Рэд. А. Я. Баханькоў. Мн.: Нав. і тэх., 1976. 360 с. С. 6—[15]: Дыялектны: в. Малыя Вераб ’евічы Наваградзкага р-ну Гарадзенскае вобл.
46	Аляксейчык, Г. М.
3 дыялектнай лексікі Навагрудчыны II 3 народнага слоўніка / АН БССР; ІМ; Рэд. A. А. Крывіцкі, Ю. Ф. Мацкевіч. Мн.: Нав. і тэх., 1975. 351 с. С. 64-73. С. 65-73: Дыялектны: Наваградчына.
47	Аляксейчык, Л. Г.; Барысюк, У. У.
У фразеалагічны слоўнік Брэстчыны II Рэгіянальныя асаблівасці Берасцейска-Пінскага Палесся ў мове, фальклоры і літаратуры: Матэрыялы рэсп. нав. канф. 9-10 лістапада 1994 г. / М-ва адук. РБ; БрДПІ; Рэдкамісія: A. А. Майсейчык, В. Я. Зарэцкая, Г. М. Малажай ды інш.; Рэд. A. А. Майсейчык; Адк. за вып. В. М. Крукаў. Брэст, 1994. 154с. [Рат.] Накл. 75. С. 46: Фразэолягічны: сьпіс: в. Новая Папіна Дарагічынскага (Драгічынскага) р-ну Берасьцейскае вобл. Матэрыял не падзелены на абзацы; альфаб. парадак.
48	Аляхновіч, М. М.
3 лексікі вёскі Валішча Пінскага раёна // Народная лексіка / АН БССР; ІМ; Рэд. A. А. Крывіцкі, Ю. Ф. Мацкевіч. Мн.: Нав. і тэх., 1977. 288 с. С. 100-103. С. 101-103: Дыялектны: в. Валішча Пінскага р-ну Берасьцейскае вобл.
49	Аляхновіч, М. М.
Слоўнік неадназначных дзеясловаў (з лексікі вёскі Валішча Пінскага р-на Брэсцкай вобл.) // Жывое народнае слова: Дыялектал. зб. / АН БССР; ІМ; Рэд. П. А. Міхайлаў, I. Я. Яшкін. Мн.: Нав. і тэх., 1992. 271 с. С. 135-139: Дыялектны: в. Валішча Пінскага р-ну Берасьцейскае вобл.
50	Аляхновіч, М.; Тамашэвіч, Т.
Фразеалагізмы ў камедыі К. Марашэўскага // Слова, фразеалагізм і кантэкст: 36. арт. / М-ва асв. БССР; МДПІ; Пад рэд. Ф. Янкоўскага; Адк. за вып. Т. Тамашэвіч. Мн., 1979. 106с. [Рат.] Накл. 250. С. 67-71: Слоўнік мовы аўтара: К. Марашэўскі; фразэалягічны: сьпіс.
51	Амброжейчнк, Е.
Археологнческне памятннкн Быховшнны // Могнлевшпна / МгГПМ; Могнлевскнй обл. краевед. музей; Могнлевское обл. отд. Бел. фонда культуры; Могнлевская обл. органнзацня О-ва охраны памятннков; Сост., отв. ред. В. А. Юшкевнч; Редкол.: В. Н. Анненков, В. Ф. Копытнн, В. Л. Морозевнч. Могнлев, 1991. 82 с. С. 3-6: Энцыкляпэдычны: археалёгія: археалягічныя помнікі: Быхаўскі р-н Магілёўскае вобл.
52	Анамастычны слоўнік твораў Якуба Коласа / АН БССР; ІМ; Скл. Г. У. Арашонкава, В. А. Бабкова, М. В. Бірыла ды інш.; Пад рэд. М. В. Бірылы. Мн.: Нав. і тэх., 1990. 638 с. Анамастычны; слоўнік мовы аўтара: Я. Колас.
Анатамічныя назвы. Вып. I. гл. Беларуская навуковая тэрмінолёгія. Вып. 9.
Анатамічныя назвы. Вып. II. гл. Беларуская навуковая тэрмінолёгія. Вып. 13.
Анатамічныя назвы. Вып. III. ал. Беларуская навуковая тэрмінолёгія. Вып. 20.	•
53	Анатомпческнй словарь / С. П. Ярошевнч, Л. Н. Бойцов, Д. В. Ковалев н др. Мн.: Днзайн ПРО, 1998. 480 с. ~7 500 тэрм. Перакладныя; тэрміналягічныя: анатомія.
53.1	С. 5-198: Русско-белорусско-латннскнй = Руска-беларускалацінскі: рас.-бел.-лац.
53.2	С. 199-344: Белорусско-латннскнй = Беларуска-лацінскі: бел. -лац.
53.3	С. 345-479: Латннско-белорусскнй = Лацінска-беларускі: лац. -бел.
Анатомія, медыцына, фізіялогія. гл. Праект слоўніка. [Для БелСЭ]. Вып. XIV.
54 Анатомія і марфалогія бесхрыбетных жывёл: Руска-беларускі слоўнік / М-ва адук. РБ; БДПУ; Скл. A. Р. Александровіч, У. С. Бірг. Мн„ 1997. 44 с. Накл. 100. 2 063 тэрм. Перакладны: расбел.; тэрміналягічны: заалёгія: анатомія жывёлаў, марфалёгія жывёлаў: бесхрыбетнікавыя.
55 Анаціраваны спіс хрыбетных жывёл Беларусі: Метад. рэкамендацыі / МДПІ; Укл. A. Р. Александровіч, У. М. Дучыц, Т. М. Курскова ды інш. Мн., 1993. 41 с. [Рат.] Перакладны: бел.-рас,лац.; тлумачальны; тэрміналягічны: заалёгія.
56 Англа-беларуска-рускі слоўнік = English-Byelorussian-Russian Dictionary I Т. М. Суша, A. К. Шчука, А. У. Таболіч ды інш.; Пад аг. рэд. Т. М. Сушы, A. К. Шчукі. Мн.: БелСЭ, 1989. 247 с. -7 000 сл. і сл.-зл. Перакладны: анг.-бел.-рас. С. 237-242: Геаграфічныя назвы = Географнческне названня: Тапанімічны. С. 246—[247]: Найбольш ужывальныя абрэвіятуры = Нанболее употребятельные аббревнатуры: Слоўнік скаротаў.
57 Англа-руска-беларускі слоўнік асноўных скарачэнняў у галіне інфармацыйных тэхналогій для студэнтаў, выкладчыкаў, спецыялістаў / М-ва адук. і нав. РБ; БДУІР; Каф. праграмнага забеспячэння інфармацыйных тэхналогій; Скл. П. Ю. Бранцэвіч, A. С. Кабайла. Мн., 1996. 57 с. [Рат.] Накл. 100. Перакладны: анг.-рас.-бел.; слоўнік скаротаў; тлумачальны; тэрміналягічны: інфарматыка, інфармацыйныя тэхналёгіі, кампутарная тэхніка.
58 Англо-русско-белорусскнй русско-белорусско-англнйскнй словарь лесохозяйственных термннов / БГТУ; Каф. лесоустройства; Сост. О. А. Атроіценко. Мн., 1995. 125 с. Перакладны: анг,рас.-бел., рас.-бел.-анг.; тэрміналягічны: лясная гаспадарка.
59 Англо-русско-белорусскнй словарь термннов по теме «Охрана окружаюіцей среды» для студентов II курса всех спецнальностей / БГТЙ; Каф. нностранных яз.; Сост. Л. Б. Батнна, Т. А. Снмонова; Науч. ред. Н. Е. Савнцкая. Мн., 1993. 23 с. Перакладны: анг.-рас.-бел.; тэрміналягічны: экалёгія.
60 Андрыеўская, 3.; Галай, I.
Руска-беларускі фізіка-геаграфічны слоўнік. Мн.: Нар. асв., 1994. 367 с. Перакладны: рас.-бел.; тлумачальны; тэрміналягічны: фізычная геаграфія.
61	Андрэенка, У. К.; Яўневіч, М. С.
Беларуская мова: Падруч. ... з бел. м. навуч. Мн.: Нар. асв. Кароткі руска-беларускі слоўнік: Перакладны: рас.-бел.
... 5-6 кл. 8-гадовай і сярэд. шк....
61.1	Выд. 1. 1978. 311 с. С. 302-[306].
61.2	Выд. 2.	1979.
61.3	Выд. 3.	1980.
61.4	Выд. 4.	1981.
61.5	Вьід. 5.	1982.
61.6	Выд. 6.	1983.
61.7	Выд. 7,	дапрац. 1984. 303 с. С. 294-[298].
61.8	Выд. 8.	1985.
61.9	Выд. 9.	1986.
61.10	Выд. 10. 1987.
61.11	Выд. 11, дапрац. 1988. 334 с. С. 323—[327].
... 6-7* кл. шк. ...
61.12	Выд.	12.	1989.
61.13	Выд.	13.	1990.
61.14	Выд.	14,	дапрац. 1992.
61.15	Выд.	15.	1994.
62 [Аннмелле, Н.]
Быгь біьлорусскнхь крестьянь. Себескі пав. Віцебскае губ.
Зьмена нумарацыі клясаў сталася вынікам школьнае рэформы 1989 г.
62.1	Часопісная публікацыя: П ВЬстннкь РІмп. РГО (СПб.). 1853. III. Этнографнческіе матеріалы.
62.1.1	Статья 1 П Ч. VIII. 20 с. С. 5-12: О языкіь: С. 6-12: Словарь міьстныхь словь ... сь переводомь нхь на языкн русскій н польскій: Дыялектны; перакладны: рас.-бел.(праваслаўныя)-бел.(каталікі)-поль. (поль. адпаведнікі падаюцца толькі ў тых выпадках, калі бел. каталіцкае мае агульнасьць з поль).
62.1.2	Статья 3//Ч. IX. С. 81-140. С. 133-137: Пословнцы: Парэміялягічны. —100 адз. Парушэньні альфаб. парадку.
62.2	Тое ж: Собраніе міьстныхь этнографнческнхь опнсаній Россін // Этнографнческій сборннкь, нздаваемый Нмп. РГО (СПб.). 1854. Вьіп. 11. С. 111-268. С. 115-122: О языкіь: С. 116­122: Словарь мйстныхь словь... С. 261-265: Поговоркн.
63	Анічэнка, У. В.
Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі / АН БССР; 1М; Рэд. П. Ф. Глебка, М. А. Жаўтобрух. Мн.: Нав. і тэх., 1969. 296 с. С. 279-285: Паказчык варыянтных слоў і некаторых форм з тэкстуальна супадаючых беларускіх і ўкраінскіх крыніц: Гістарычны; перакладны: бел.-укр.
64	Анічэнка, У. В.
Беларуская мова: Дапам. для самаадукацыі. Мн.: Бел. нав., 1998. 206 с. С. 183-204: Кароткая энцыклапедыя: Энцыкляпэдычны: беларусазнаўства.
65	Анічэнка, У. В.
Вопыт літаратурна-дыялектнага слоўніка беларускай мовы / ГДУ. Гомель, 1999. 11 630 рэестр. сл., 40 120 адпаведнікаў. Дыялектны (да лексэмы літарат. м. падаюцца адпаведнікідыялектызмы); тэматычны.
66	Анічэнка, У. В.; Прыгодзіч, М. Р.
Гістарычная граматыка беларускай мовы: 36. практыкаванняў. Мн.: БДУ, 1999. 219 с. С. 166-199: Слоўнік: Пстарычны.
67	Анічэнка, У. В.; Станкевіч, A. А.
Набожнае слова і антычная мудрасць крочаць побач / ГДУ; Гомельскае епархіяльнае ўпраўленне; Канс. Мітрапаліт Філарэт, Епіскап Арыстарх. Гомель, 1997. 217 с. Тэматычныя, у межах тэмы альфаб. парадак: фразэалягічныя: афарызмы; фразавыя
67.1	С. 15—45: Набожнае слова: Перакладны: рас.-бел.: біблейскія афарызмы.
67.2	С. 46-106: Выданні Скарыны: Гістарычны; перак.іадны: скарынаўскі варыянт-рас.-суч. бел.; слоўнік мовы аўтара: Ф Скарына
67.3	С. 107-213: Антычная мудрасць: Перакладны: лац.-рас.-бел.: антычныя афарызмы.
68 Анічэнка, У. В.; Малюк, A. К.
Народныя прыкметы. Мн.: БелЭн, 1992. 88 с. Тэмат. арг-цыя, у межах тэмы альфаб. парадак. С. 84—[87]: Трапныя выразы: Фразэалягічны: фразэмы на аснове прыкметаў.
69 Анічэнка, У. В.
Паясняльны слоўнік Скарыны // Беларуская мова: Міжведамасны зб. Вып. 23. Гомель, 1997. Накл. 100. С. 3-18. С.4-18: Гістарычны; слоўнік мовы аўтара: Ф. Скарына.
70 Анічэнка, У. В.
Украінская лексічная варыянтнасць у старабеларускай пісьменнасці //Лінгвістычныя даследаванні: 36. арт. / БДУ; Філал. фак-т; Пад рэд. А. Я. Супруна, Я. М. Камароўскага, I. А. Карабаня. Мн.: Выд-ва БДУ, 1971. 292 с. С. 20-29. С. 26-27. 28-29: Пспіарычныя; слоўнікі запазычаньняў: украінізмы. Неальфаб. парадак.
71 Анішчук, I. 1.
3 гаворкі вёскі Юўсічы Камянецкага раёна Берасцейскай вобласці / Нав. кір. У. У. Барысюк // Станаўленне: 36. нав. прац студ. філал. фак-та / БрДУ; Рэд. У. А. Сенькавец. Брэст, 1998. 95 с. С. 82-83: Фразэалягічны: в. Юўсічы Камянецкага р-ну Берасьцейскае вобл.