Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі  Вітаўт Кіпель, Зьміцер Саўка

Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі

Вітаўт Кіпель, Зьміцер Саўка
Выдавец: Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва
Памер: 611с.
Мінск, Нью Йорк 2001
124.28 МБ
72 Анохнна. В. В.; Ннкончук, Н. В.
Полесская термннологня пчеловодства Н Лекснка Полесья: Матерналы для полесского дналектного словаря / AH СССР; І4н-т славяноведення; Отв. ред. Н. 14. Толстой. М.: Наука, 1968. 476 с. С. 320-365: Перакладны: бел./укр.-рас.; тлумачальны (пры адсутнасьці рас. адпаведніка): па-рас.; тэрміналягічны: пчалярства.
73 Анталогія беларускай народнай прыказкі, прымаўкі і выслоўя / Укл. A. С. Фядосік. Мн.: Ураджай, 2002. 298 с.
73.1	С. [17]—[192]: Прыказкі і прымаўкі: Парэміялягічны. Тэмат.
арг-цыя, у межах тэмы альфаб. парадак.
73.2	С. [193]—[244]: Дасціпныя выслоўі: у т. л. фразэалягічны.
73.3	С. [251]-[297]: Трапныя параўнанні: Фразэалягічны: фразэмы параўнальнага тыпу.
74 Анталогія беларускай паэзіі. У 3 т. / Рэдкал.: Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Васіль Зуёнак ды інш. Т. 1 / Укл. т.: Адам Мальдзіс, Іван Саверчанка, Іван Саламевіч. Мн.: Маст. літ., 1993. 622 с. С. 604—[610]: Слоўнік: Слоўнік мовы aymapa: бел. паэты; тлумачальны.
75 Антанюк, Л. А.; Бадзевіч, 3. I.; Кныш, М. В.; Саматыя, I. М. Беларуская мова: Сінтаксіс і пунктуацыя: Падруч. для 8 кл. шк. з бел. м. навуч. Мн.: Бервіта, 1997. 254 с. С. 247-250: [Бадзевіч, 3. 1.] Тлумачальны слоўнік: Тлумачальны.
75.1	Выд. 2. НМЦэнтр, 2000. 254 с.
76	Антанюк, Л. А.; Яцкевіч, Л. Р.
Фарміраванне і сістэматызацыя рускай і беларускай тэрміналогіі словаўтварэння і марфемікі // Тэрміналагічны зборнік ”84 / АН БССР; Тэрмінал. камісія; 1М; Рэд. Л. А. Антанюк. Мн.: Нав. і тэх., 1986. 56 с. С. 23-[29]. С. 28—[29]: Назвы адзінак, з’яў словаўтваральнай сістэмы мовы: Перакладны: рас.-бел.; тэрміналягічны: мовазнаўства: словаўтварэньне. Матэрыял падаецца пвд спэцыяльнае клясыфікаі)ыі; нумараваны; неальфаб. парадак.
77	Антоновь, A. А.
О врачебныхь растеніях, днко растушнхь вь Внтебской губернін н употребляемыхть населеніемь ея вь домашней народной меднцнніь // Памятная кннжка Внтебской губернін на 1888. Внтебскь, 1888. Дыялектны; перакладны: бел.-рас.-лац. (рас. і лац. адпаведнікі падаюцца пасьля бел. лексэмы); тэрміналягічны, энцыкляпэдычны: батаніка, мэдыцына: нар. лекарства: лекавыя расьліны: Віцебская губ. 112 расьлінаў.
Пвд: У. Уладзіміраў. Лекавыя расьліны ў народнай медыцыне Барысаўскае акругі // Наш Край (Мн.). 1927. №11(26). Лістапад. С. [28]—33. Прадмова: С. [28]—29: I. Цьвікевіч. Ад МэдычнаСанітарнага Кансультацыйнага бюро ЦБК. С. 29.
77.1	Тое ж: Внтебская губернія: Нсторвко-географвческій н стат. обзорь. Вып. I: Рісторія, прнрода, населеніе, просвіяценіе / Сост. по программ^ н подь ред. В. М. Долгорукова. Внтебскь: Губ. Тнп, 1890. 387 с. С. 182-227.
78	Антоновмч, A. К.
Белорусскне тексты, пнсанные арабскнм пнсьмом, н нх графнческая снстема / М-во высш. н средн. спец. обр. Лнт. ССР; Внльнюсскнй гос. ун-т; Каф. рус. яз. Внльнюс, 1968. 418 с. [Рат.] С. 391-396: Глоссарнй. Слоўнік запазычаньняў: арабізмы. Маптэрыял з "Аль-Кіпіабаў".
Антрапалогія. Археалогія. Этнаграфія. Міфалогія. гл. Праект слоўніка. [Для БелСЭ]. Вьіп. VIII.
79	Антропаў, М. П.
Беларуская арніталагічная тэрміналогія П Тэрміналагічны зборнік ”85—”86 / АН БССР; Тэрмінал. камісія АН БССР; 1М; Рэд. М. В. Бірыла, A. I. Жураўскі. Мн.: Нав. і тэх., 1990. 56 с. Накл. 400. С. 40-51. С. 42-51: Сістэматычны спіс птушак фауны БССР: Перакладны: бел.-лац.; тэрміналягічны: заалёгія: арніталёгія: птушкі. Матэрыял падаецца пвд спэцыяльнае клясыфікацыі.
80	Антырэлігійныя казкі, частушкі, прыказкі... / АН БССР; Рэд. I. С. Краўчанка. Мн.: Выд-ва АН БССР. Парэміялягічныя. Неальфаб. парадак.
80.1	[Выд. 1] / ІГ; Сектар этнаграфіі і нар. творчасці; Скл. A. I. Залескі, К. П. Кабашнікаў. 1957. 143 с. С. 68: 6 адз.; С. 89-91, 107-109: Дарэвалюцыйныя прыказкі, прымаўкі і загадкі; С. 138-139: Прыказкі і прымаўкі. 9 адз. Увесь матэрыял цыт. пвд: Беларускі народ супроць папоў і рэлігіі. Мн., 1939.
80.2	Выд. 2, дапоўн. ... Фальклорны зб. / ІМЭФ; Скл. A. I. Залескі, К. П. Кабашнікаў, A. С. Фядосік. 1961. 270 с. С. 81-85, 100­101, 197-204, 234-236, 263-265.
81 Антысавецкія рухі ў Беларусі: 1944-1956: Давед. / Архіў Найноўшай Гісторыі; Пад рэд. А. Дзярновіча. Мн., 1999. 192 с. С. 13—[109]: Пэрсаналіі: Біяграфічны: удзельнікі антысавеіікіх рухаў; С. 111—[159]: Арганізацыі; С. 161-169: Акцыі; С. 171­176: Выданьні: Энцыкляпэдычны: антысавецкія рухі.
81.1	Удакладненьні да даведніка «Антысавецкія рухі ў Беларусі: 1944-1956» / Алег Дзярновіч, Сяргей Ёрш, Васіль Супрун ды інш. // Шуфляда / Архіў Найноўшай Гісторыі (Мн.). 2001. Т. 2. (Athenaeum. Т. VI.) С. 66-74.
82	Апіок, Т. В.
Хрысціянскія канфесіі на Беларусі: Ад старажытнасці да нашага часу: Вучэб. дапам. / М-ва адук. РБ; МгДУ. Магілёў, 2000. 70 с. Накл. 100. С. [60]—62: Кароткі слоўнік: Тэрміналягічны: рэлігіязнаўства: хрысьціянства.
83	Аранская, В. С.; Слабін, У. К.
Руска-беларускі тлумачальны слоўнік вытворча-значных тэрмінаў і паняццяў па хіміі / ВДПІ. Віцебск, 1993. 175 с. 1 133 тэрм. Перакладны: рас.-бел. ; тлумачальны; тэрміналягічны: хімія.
84	Арашонкава, Г. У.
Да слоўніка Чэрвеншчыны // Народная лексіка / АН БССР; ІМ; Рэд. A. А. Крывіцкі, Ю. Ф. Мацкевіч. Мн.: Нав. і тэх., 1977. 288 с. С. 61-69. Дыялектны: в. Рудня Чэрвенскагар-ну Менскае вобл.
85 Арашонкава, Г. У.
3	дзеяслоўнай лексікі гаворак брэсцка-пінскага арэала // 3 народнага слоўніка / АН БССР; ІМ; Рэд. A. А. Крывіцкі, Ю. Ф. Мацкевіч. Мн.: Нав. і тэх., 1975. 351 с. С. 252-257: Дыялектны: в. Азарычы Пінскагар-ну Берасьцейскае вобл.
86 Арашонкава, Г. У.
3	кавальскай лексікі ў гаворцы заходняй дыялектнай зоны // Народная словатворчасць / АН БССР; ІМ; Рэд. A. А. Крывіцкі, I. Я. Яшкін. Мн.: Нав. і тэх., 1979. 336 с. С. 224-229: Дыялектны: Заходняя Б-сь; тэрміналягічны: нар. тэрміналёгія: кавальства.
87 Арашонкава, Г. У.; Лемцюгова, В. П.
Кароткі слоўнік беларускай мовы: Правапіс. Вымаўленне. Націск. Словазмяненне. Словаўжыванне / Пад рэд. В. I. Рабкевіча. Мн.: Маст. літ., 1994. 367 с. Акцэнтуацыйны, артаграфічны, артаэпічны, словазьмяняльны.
88 Арашонкава, Г. У.; Лемцюгова, В. П.
Кіраванне ў беларускай і рускай мовах: Слоўнік-давед. / Пад рэд. М. В. Бірылы, A. I. Падлужнага. Мн.: Выш. шк., 1991.303 с. -1 500 сл. Сынтаксычны: граматычнае кіраваньне.
89 Арашонкава, Г. У.
Польскія элементы ў беларускай мікратапаніміі // Беларуская анамастыка. 2: [36. арт.] / АН БССР; ІМ; Рэд. В. П. Лемцюгова. Мн.: Нав. і тэх., 1981.211 с. [Рат.] Накл. 400. С. 119-130. С. 119­129: Слоўнік запазычаньняў: палянізмы; тапанімічны.
90 Арашонкава, Г. У.; Лемцюгова, В. П.
Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы / Пад рэд. М. В. Бірылы, A. I. Падлужнага. Мн.: Выш. шк., 1987. 210 с. ~8 000 сл. Слоўнік ця.жкасы/яў: акцэнтуацыйны, словазьмяняльны, сынтаксычны.
91 Арашонкава, Г. У.
У слоўнік народнай мовы П Народнае слова / АН БССР; ІМ; Рэд. А.Я. Баханькоў. Мн.: Нав. і тэх., 1976. 360 с. С. 16-22: Дыялектны: в. Павека Старадароскагар-ну Менскае вобл.
92 Арлова, Г. П.
Народная педагогіка ў выхаваўчай рабоце. Мн.: ГВЗАТ «Маладняк», 1995. 159 с. С. 83—[151]: 3 анталогіі беларускай народнай
педагогікі: С. 83-110: Парэміялягічны. Матэрыял падзелены на разьдзелы; неальфаб. парадак.
93 Арфаграфічны слоўнік (на вокл. тс: правапіс[,] словазмяненне[,] вымаўленне) / Скл. Н. С. Лявер; Нав. рэд. М. Р. Прыгодзіч. Мн.: Парадокс, 2002. 366 с. («Эрудыт».) ~30 000 сл. Артаграфічны, словазьмяняльны.
93.1	С. [336]—357: Дадатак = Прнложенне: Антрапанімічныя: імё-
ны; перакладныя: бел.-рас.: С. [336]—351: Мужчынскія імёны і імёны па бацьку (мужчыны і жанчыны) = Мужскне нмена н отчества (мужчнны н женшнны); С. 352-357: Жаночыя імёны = Женскне нмена.
93.2	С. [358]—362: Этымалагічны слоўнік асабовых імён: Антра-
панімічны: імёны; этымалягічны.
93.3	С. [363]—365: Словы і звароты ветлівасці: Фразавы. Тэ.мат
арг-цыя.
94 Арфаграфічны слоўнік: Для пачат. шк. (з выд. 5: Для пачат. кл.). Мн.: Нар. асв. Артаграфічны; словазьмяняльны.
94.1	Выд. 1 / Рэд. К. А. Кобызева, С. М. Грабчыкаў, У. А. Сарока ды інш. 1968. 126 с. ~4 000 сл.
94.2	Выд. 2, дапоўн. / Укл. К. А. Кобызева, М. А. Казбярук, Т. А. Комар ды інш.; Нав. рэд. Л. П. Падгайскі. 1972. 230 с. ~7 000 сл. С. [221]—230: Геаграфічныя назвы: Тапанімічны (тс адтапанімічныя прыметнікі).
94.3	Выд. 3 / Укл. К. А. Кобызева, М. А. Казбярук, Т. А. Комар ды інш.; Нав. рэд. Л. П. Падгайскі. 1977. 183 с. С. [177]-183: Геаграфічныя назвы: Тапанімічны (тс адтапанімічныя прыметнікі).
94.4	Выд. 4 / Укл. К. А. Кобызева, М. А. Казбярук, Т. А. Саўрыцкая ды інш. 1982. 159 с. С. [154]—159: Геаграфічныя назвы: Тапанімічны (тс адтапанімічныя прыметнікі).
94.5	Выд. 5 / Укл. К. А. Кобызева, М. А. Казбярук, Т. А. Саўрыіікая ды інш.; Нав. рэд. Л. П. Падгайскі. 1987. 168 с. С. 162­168: Геаграфічныя назвы: Тапанімічны (тс адтапанімічныя прыметнікі).
94.6	Выд. 6 / Укл. К. А. Кобызева, М. А. Казбярук, Т. А. Саўрыцкая ды інш. 1992. 126 с. ~6 500 сл.
94.7	Выд. 6 (фактычна: 7). 1999. 160 с. 7 000 сл. С. [155]—160: Геаграфічныя назвы: Тапанімічны (тс адтапанімічныя прыметнікі).
95	Арфаграфічны слоўнік для школьнікаў: Дапам. для аг.-адук. шк., ліцэяў, гімназій / Аўт.-скл. A. М. Булыка. Мн.: Аверсэв, 2000. 238 с. (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам.) Артаграфічны. С. 228—[238]: Геаграфічныя назвы: Тапанімічны.
96	Архангельскнй, В. М.
11з матерналов летней экспеднціін 1927 года по Дорогобужскому уезду бывшей Смоленской губерннн. Ч. II. Словарь района. Смоленск, 1930. Дыялектны: Дарагабускі пав. Смаленскае губ. Пвд: Словарь смоленскнх говоров. Вып. 1. Смоленск, 1974. С. 27.
97	Археалагічныя, архітэктурныя і гістарычныя каштоўнасці Камянецкага раёна / Аўт. кал.: Г. П. Аляшкевіч, М. I. Войцык, Л. М. Несцярук. Брэст: МПП «Тэхнічны цэнтр-88», 1997. 27 с. Энцыкляпэдычныя: сьлісы: Камянецкі р-н Берасьцейскае вобл. Матэрыял разьмеркаваны па с/с; неальфаб. парадак.
97.1	С. 3-8: Помнікі археалогіі: археалёгія: помнікі археалёгіі. 60 паз.
97.2	С. 9-15: Помнікі архітэктуры: дойлідзтва: помнікі дойлідзтва. 57 паз.
97.3	С. 17-18: Помнікі архітэктуры, выяўленыя ў апошні час: дойлідзтва: помнікі дойлідзтва. 24 паз.
97.4	С. 18-22: Помнікі гісторыі: гіспюрыя: помнікі гісторыі. 48 паз.
97.5	С. 23-24: Грамадзянскія могілкі: могілкі. 37 паз.