Матчын дар  Алесь Гарун

Матчын дар

Алесь Гарун
Выдавец: Мастацкая літаратура
Памер: 136с.
Мінск 1988
35.23 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Складаю Літанне, нясу Табе данне
Ад сэрца свайго, Адзінота:
Можа раней, як яшчэ ні радзіуся-
Табе быу адданы, Табе прысудзіуся.
Крулева мая Адзінота;
Можа быць маці, калі спавівала
I ночы ні спала, над люлькай сьпевала, Аддала Табе, Адзінота;
Меу я ад родных пяшчоты—упады, Мне мамка—галубка і усе былі рады.
А Ты—над усіх. Адзінота;
'Ты надавала мне брэдняу у садочку
Ля хаткі радзімай, у вішневым куточку.
Дзіцяці яшчэ. Адзінота;
Ласка Твая, што усяго навучыуся,
У жыцце і у людзей і у Цябе улюбіуся,
I воля Твая, Адзінота;
Сьмерцю сваею-—ні наглаю згіну
Ніколі Цябе я ужо ні пакіну,— Hi здолеці мне. Адзінота.
Часам Табе пасылаю праклены, Зубоу скрыгітанне, уразау мільены Уладанню Твайму. Адзінота;
I дух ніпакоры. руіны, паустання Над усе пераможны. кідае у разстанне, Абы ад Цябе: Адзінота;
Потым прыходжу пануры, пахілы.
Хачу падзівіцца на вобраз Твой мілы, Пякнейшы за усе, Адзінота!
Ты-ж, як матуля, прытуліш і прымешАшушкаеш ласкай і тугу сунімеш.
1 зноу я с Табой, Ндзінота!
Гэтак, нявольны ніколі сабою, Прыходжу сягоння па спрэчцэ с Табою
У пакорыПрыймі, Ядзінота!
о	<	о
•р
Начлег.
Сьпіць душа і розум сьпіць Смачна, без трывогі, Піць і есьці. есьць і піць— Клопат увесь німногі.
Легка так . Hi маеш дум...
У прочках гдзе-сь маркота... Боль прайшоу, уняуся сум, —Спаць адно ахвота.
Сьпіць душа... і розум сьпіць! Часам нехта узбудзіць Нібы устыдзіць, нібы кпіць, Нібы крышку судзіць:
«Сорам, брат*... А далей слоу Я праз сон ні ную.
Зьнікне голас, ціха зноу...
У ясны дзень — начую.
о
•о
* *
Скажы, братухна. калі паранне?
Калі сьвітаці пачнець у нас? Праймчыцца ночка і сонцо устане 1 дасьць вяселле і дасыіь пакрас?
Скажыбратухна, калі прачнуся Нд тэй навалы, ад тэй жуды, I з ветрам буйным гуляць пушчуся. На сьвет, на людзі ці хоць куды?
Д можа, браце. і сонцо устало?
I льець праменні на лес, стэпы? Ды так глыбока душа запала, Што я нівістны. што я сьляпы?
6		—		о
Q	... I дудар ужо іграе, Mae сэрцо так сьпевае:
. ..«Прападзі мая жуда, Усе, што церпіць нібарак, Усе ністаткі ды беда,— Я шчарнеу глядзі і так, Толькі вус адзін белявы... Годзі мучыць! Я хачу Сілы, працы і забавы, I вяселля у ваччу» ..
А с чаго-ж я узбуяуся?
— Бо вясна ідзець да нас: Як убачыу,—засьмеяуся
I вяселы стау на час....
Грайка, грай! бо сэрцо скачэ, Яму трэба моцна граць;
А жуда ніхай паплачэ— Час яе і забываць...
б	6
□	□
II.
.. . Вясна прыйшла!
Што чакалі, выглядалі, Да сябе дауно гукалі,— У бляску сонца, у зеляніне, У прыгожасыді, у ярыне, Самапекнасьць. сама—сьвято I прыгожа і багата, Да нас прыйшла!
Я вітаю
Яе у сонцы. у зеляніне, Што на роднай на краіне Гоніць бляскам сваім ноч, Гоніць сьнег і хмары проч; Яна радасыдь мне і сьвято, Ей я дзякую багата I вітаю!
□	£
n	—			n
Bee вецяр вольны, Хмары шыбка гоніць; 3 вадой, зямлей, лесам Зюкае-гамоніць!
Прыляцеу да рэчкі, Прылег, прытуліуся, Крышачку па яснай Віхрам закруціуся, Сказау слауцо ласкі, Сьвіснуу і падняуся 1 за хмаркай легкай Пырхнуу і пагнауся.
Зноу прымчауда лесу:
„О, здароу, мой браце!" і пайшоу між хвояк Ен дурэць, гуляці:
Мдну пацалуе, 3 другой пасьмяецца, Кіне слоуцо, пару, Да трэццяй бярэцца .. Годзі ужо у лесе! Зноу у выш падняуся: Пакруціуся крыху, Ды у даль падауся.
Задау гону, пылу, I у ніз ен рынуу, Прыпау да зямліцы, Бытцам дзесь загінуу. „Нх, мая матуля, „Як я нагуляуся! „Бачыу сонцо, месяц, „У рэчаццы скупауся.
□	і
о			о
„Хораша на сьвеці!
„Колькі у ім прастору: „Шыбаеш па рэчцы, „Прыпадзеш да бору...
„Я хацеу бы болей „У сьвеці пагуляці,— „Ндпусьці ж, матуля, „Яшчэ палетаці!"
Пэуне, што пусьціла Вецяр маць гуляці, Бо падняуся у небо I пачау сьпеваці...