Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI—XVIII стагоддзяў  Фёдар Чарняўскі

Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI—XVIII стагоддзяў

Фёдар Чарняўскі
Выдавец: БелАніГал
Памер: 256с.
Баранавічы 2007
65.65 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Капусцінскі Дамінік, 29.2.
Ленкевічоўна Іаанна Янавая Казіміравая Марыноўская, 29.2.
Ленкевіч Марцін, 29.2.
Ленкевіч Станіслаў, 29.2.
Марыноўскі Ян Казімір, 29.2.
Марыноўская Янавая Казіміравая пані Іаанна Ленкевічоўна, 29.2.
Марыноўскі Андрэй Антоні, струкцасы ваяводства Менскага, 29.2.
Марыноўскі Мікалай, 29.2.
Марыноўская Мікалаевая пані Юстына з Шаблоўскіх, 29.2.
Трускоўскі Ігнацы, струкцасы ваяводства Менскага, 29.1.
Трускоўскі Ежы, 29.1.
Трускоўскі Ян, 29.1.
Трускоўская Янавая пані Антаніна з Аржахоўскіх, 29.1.
Шаблоўская Юстына Мікалаевая Марыноўская, 29.2.
Якубоўскі Ян, 29.2.
Яблонскі Аляксандр, мечны Менскі, 29.2.
Ураднікі Менскага ваяводства.
Сшс выпускаў даведніка з пазначэннем даты іх выхада ў свет.
Спіс раздзелаў даведніка
Нумар выпуска
Дата выхада ў свет
1.
Ваяводы
Выпуск 9
2011г.
2.
Старасты судовыя гарадавыя
Выпуск 9
2011г.
3.
Кашталяны
Выпуск 9
2011г.
4.
Войты
Выпуск 8
2010г.
5.
Падкаморыі
Выпуск 5
2009г.
6.
Харужыя
Выпуск 5
2009г
7.
Палкоўнікі
Вьшуск 4
2008г.
8.
Суддзі земскія
Выпуск 6
2009г.
9.
Падсудкі земскія
Выпуск 6
2009г.
10.
Войскія
Выпуск 5
2009г.
11.
Стольнікі
Выпуск 1
2007г.
12.
Падстоліі
Выпуск 1
2007г.
13.
Пісары земскія
Выпуск 6
2009г.
14.
Падстарасты судовыя гродскія
Выпуск 7
20 Юг.
15.
Суддзі гродскія
Выпуск 7
20 Юг.
16.
Пісары гродскія
Выпуск 7
2010г.
17.
Падчашыя
Выпуск 4
2008г.
18
Чашнікі
Выпуск 4
2008г.
19.
Гараднічыя
Выпуск 4
2008г.
20.
Скарбнікі
Выпуск 2
2007г.
21.
Лоўчыя
Выпуск 1
2007г.
22.
Мечныя
Выпуск 2
2007г.
23.
Канюшыя
Выпуск 3
2008г.
24.
Абозныя
Выпуск 3
2008г.
25.
Стражнікі
Выпуск 2
2007г.
26.
Крайчыя
Выпуск 3
2008г.
27.
Мастаўнічыя
Выпуск 3
2008г.
28.
Будаўнічыя
Выпуск 3
2008г.
29.
Струкцасы
Выпуск 1
2007г.
30.
Дырэктары ваяводскіх соймікаў
Вьшуск 9
2011г.
31.
Дэпутаты Галаўнога Трыбунала ВКЛ і сойма РП
Выпуск 9
2011г.
32.
Ротмістры
Выпуск 2
2007г.
33.
Каморнікі
Выпуск 8
2010г.
34.
Возныя
Выпуск 5
2009г.
35.
Лентвойты
Выпуск 8
20 Юг.
36.
Менскі магістрат
Вьшуск 8
20 Юг.
37.
Рэгенты земскія
Выпуск 6
2009г.
38.
Рэгенты гродскія
Выпуск 7
2010г.
Даведачнае выданне
Чарняўскі Фёдар Віктаравіч
Ураднікі Менскага ваяводства XVI—XVIII стст.
Біяграфічны даведнік
Рэдактар С. Гаўдзіс Дызайн вокладкі Ю. Акуліч Карэктар Л. Гедзімін Макет I. Жызнеўскай
Падпісана да друку 20.03.2007.
Папера афсетная. Друк афсетны. Гарнітура Таймс.
Аб’ём 8 ум. друк. арк. Наклад 200 ас. Замова № 2835
Выдавецтва УП «БелАніГал»
Л Н № 02330/0133086 ад 30.04.04
г. Баранавічы, вул. Наватараў, 24
Друкарня УП «ПТаХа»
ЛП № 02330/0056841 or 30.04.04
г. Мінск, зав. Калініна, 16.
Чарняўскі Фёдар Віктаравіч Нарадзіўся ў 1940 годзе ў вёсцы Сярпішчана Лагойскага раёна Мінскай вобласці.
У 1964 годзе скончыў гісторыка-геаграфічны факультэт Мінскага дзяржаўнага педінстытута імя М.Горкага. Па размеркаванні быў накіраваны настаўнікам у школы Бярэзінскага раёна. Значны час працаваў у школе-інтэрнаце, размешчанай у вёсцы Станькава Дзяржынскага раёна.
У 1968 годзе паступіў у завочную аспірантуру, дзе працаваў над кандыдатскай дысертацыяй з тэмай “Прагназаванне развіцця пасажырскага аўтамабільнага транспарту з выкарыстаннем эканоміка-матэматычных метадаў”. 3 1971 года быў прыняты на працу ў Беларускі навукова-даследчы і тэхналагічны інстытут аўтамабільнага транспарту (БелНДІАТ), дзе па конкурсу быў прызначаны загадчыкам сектара аддзела прагназавання развіцця пасажырскага аўтатранспарту агульнага карыстання БССР. Прымаў удзел у распрацоўцы генеральных схем развіцця аўтамабільнага транспарту БССР на перспектыву да 1990 года.
Mae навуковыя працы, напісаныя ў сааўтарстве, па прагназаванні развіцця пасажырскага аўтатранспарту агульнага карыстання рэспублікі. Значны час працаваў старшынёй прафкама інстытута. Сёння стала займаецца вывучэннем гісторыі стварэння сістэмы ўрадаў у Менскім ваяводстве за перыяд XVI—XVIII стст.