Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў

Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў

Выдавец: Тэхналогія
Памер: 192с.
Мінск 2010
51.16 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
СМА certified medical assistant / ды-пламаваны асістэнт урача (фель-чар)
emd command / каманда, загад
Cmdr Commander / 1. каманлзір, военачальнік; 2. брыт. капітан карабля
emdre commodore / ваен. камадор
СМЕА Council for Mutual Economic Assistance / Рада эканамічнай узаемадапамогі
CMG Companion of (the Order of) St Michael and St George / брыт. кавалер ордэна св. Міхаіла і св. Георга 3-й ступені
cml commercial / камерйыйны, ган-длёвы
CMOS [’si:mos] n complementary metal-oxide semiconductor / эл. камплементарны металааксідны пауправаднік
CMV cytomegalovirus / біял. цытаме-галавірус
CMYK
49
C of S
CMYK cyan, magenta, yellow, key / друк. базавыя колеры (сіні, чыр-воны, жоўгы, чорны)
cn canon / канон, прынпып, закон, крьггэр
CN case of need / у выпадку неаб-ходнасці (надпіс на вэксалі)
cn China / Кітай (імя інтэрнэт-да-мена)
CN circular note / фін. акрэдытыўны ліст
CN consignment note / транспартная накладная
cn consolidated / кансалідаваны, аб’-яднаны
CN cover note / страх. часовае па-сведчанне аб страхаванні, стра-хавы сертыфікат
CN credit note / фін. крэдытавае аві-за, крэдыт-нота
CND Campaign for Nuclear Disarmament / брыт. »Pyx за ядзернае раззбраенне»
CNG compressed natural gas / сцісну-ты прыродны газ
CNN Cable News Network / Сі-эн-эн, Кампанія кабельнага вяшчання навін (заснавана ў ЗША)
CNR Canadian National Railways / Канадская дзяржаўная чыгунка
cnr corner / вугал, кут
CNS central nervous system / нэнт-ральная нервовая сістэма
с/о care of / перадаць (пэўнай асо-бе); на адрас (каго-н.)
CO тс. с/о carried over / бухг. пера-несены (на іншы рахунак)
CO cash order / эк. касавы ордар
CO certificate of origin / сертыфікат аб паходжанні (тавару)
co Colombia / Калумбія (імя інтэр-нэт-дамена)
co colon / двукроп’е
CO Colorado / Каларада (штат ЗША)
CO Commanding Officer / камандзір, военачальнік
co company / кампанія, фірма
CO conscientious objector / адмоўнік па перакананнях (асоба, якая ад-маўляеййа ад вайсковай службы па ідэйных матывах)
co container / кантэйнер, тара, ёміс-тасйь
co coral / карал
co county / 1. брыт. графства;
2.	амер. акруга
CO cut off / выключэнне, адклю-чэнне
co sa come sopra / іт. муз. як вышэй COBOL тс. Cobol ['кэйфоі] n common business oriented language / влт. мова праграмавання Кабол
cocky [ 'koki] n (p/cockies) cockatoo / аўстрад. разм. фермер з дробнай гаспадаркай
COD cash on delivery / накладная плата; аплата пры атрыманні
cod codex / 1. рукапісная кніга;
2.	кодэкс
COD collect on delivery / амер. на-кладная плата
codl codicil / юр. дапаўненне да за-вяшчання
COE cab-over-engine / грузавы аўта-мабіль з кабінай над рухавіком co-ed [,kau'ed] adj coeducational / з супольным навучаннем (асоб абодвух палоў)
co-ed [.kav'ed] n coeducational student / амер. уст. студэнтка навучальнай установы (для асоб абодвух палоў)
С of С Chamber of Commerce / ган-длёвая палата
С of Е Church of England / англікан-ская йарква
С of S Chief of Staff / начальнік штаба С of S Church of Scotland / шатланд-ская царква
cog
50
com
cog cognate / 1. роднасны, блізкі, падобны; 2. лінгв. аднакарэнны
COHSE fkavzi] Confederation of Health Service Employees / брыт. Канфедэрайыя работнікаў аховы здароўя
СОІ Central Office of Information / брыт. Нэнтральнае кіраўнійтва інфармайыі
coif [koif, kwa:f] п coiffure / разм. прычоска
coin-op ['кэіп.ор] п coin-operated / разм. пральня-аўтамат
Coke [kavk] п Coca-Cola / разм. ко-ка-кола
coke [kauk] п cocaine / жарг. какаін col collateral / дапаможны, даданы, падпарадкаваны
col colleague / калега, таварыш па службе
col collect / збіраць; фін. інкасаваць
col collector / калекцыянер. фін. ін-касатар, кантралёр (білетаў)
col college / каледж, амер. універсі-тэт
col collegiate / 1. універсітэцкі; 2. сту-дэнйкі; 3. калегіяльны
col colloquial / гутарковы, размоўны col colloquialism / размоўнае слова (выраз)
Col Colombia / Калумбія
Col Colombian /1. калумбійскі; II. ка-лумбіей, калумбійка
Col colonel / палкоўнік
col colony / калонія
col colophon / друк. выхадныя звес-ткі (даныя)
Col. Colossians / рэл. Пасланне да Каласянаў, Кал.
col colour / колер, адценне, фарба col coloured / каляровы. афарбава-ны, размаляваны
col column / 1. архіт. калона; 2. слу-пок, калонка, рубрыка
col counsel / юрысконсульт, дарадца
COL cost of living / пражытковы мінімум
COLA cost-of-living adjustment / амер. папраўка на рост пражыт-ковага мінімуму
coll collateral / дапаможны, даданы, падпарадкаваны
coll colleague / калега, таварыш па службе
coll collect / збіраць; фін. інкасаваць
coll collector / калекцыянер, фін. ін-касатар. кантралёр (білетаў)
coll college / каледж, амер. універсі-тэт
coll collegiate / 1. універсітэцкі; 2. сту-дэннкі; 3. калегіяльны
coll colloquial / гутарковы, размоў-ны
coll colloquialism / размоўнае слова (выраз)
coin column / 1. архіт. калона; 2. слу-пок, калонка, рубрыка
colo colophon / друк. выхадныя зве-сткі (даныя)
Colo Colorado / Каларада (штат ЗША) colog cologarithm / мат. лагарыфм адваротнага ліку
com comedy / камедыя
com comic / I. камедыйны; II. акйёр-комік
com comma / коска
com command / каманда, загад
com commander / 1. камандзір, вое-начальнік; 2. брыт. капітан ка-рабля
com commemorative / памятны, ме-марыяльны
com commentary / каментар
com commerce / гандаль, камерцыя
com commercial / камерцыйны, ган-длёвы
com commercial company / камер-йыйнае прадпрыемства, гандлё-вая фірма (імя інтэрнэт-дамена)
com
51
commr
com commissary / 1. прадуктовая крама (звычайна ў арміі); 2. ка-вярня (асабл. пры тэлестудыі)
com commission / 1. камісія, камітзт;
2.	званне афійэра; 3. камісійная ўзнагарода
com committee / камітэт, камісія com commodore / ваен. камадор com common / агульны, звычайны com commoner / 1. просты чалавек;
2.	брыт. член Палаты супольняў com communication / сувязь, сродак сувязі
com communist / 1. камуніст; II. ка-муністычны
com community / 1. супольня, група насельнійтва; 2. грамадства
COM [kom] computer output on microfilm (microfiche) / кампутар-ны вывад на мікрафільм (мікрафі-шу)
comb combination / злучэнне, спалу-чэнне, камбінацыя
comb combine / аб’ядноўвайь, спа-лучаць
comb combustion / 1. спальванне, гарэнне; 2. хім. акісленне
combo ['kombav] n (pl -bos) combination / разм. 1. амер. таварыс-тва, кампанія; 2. невялікі эстрад-ны ансамбль
combs [knmbz] pl n combination garments / брыт. камбінацыя
comd command / 1. камандаванне, кіраванне; 2. ваен. частка, злу-чэнне
comd commissioned / узведзены ў чын афійэра
comdr commander / 1. камандзір, военачальнік; 2. брыт. капітан карабдя
comdt commandant / камандзір, военачальнік
comfy ['komfij adj comfortable / разм. утульны, зручны
comi commercial / камерцыйны, ган-длёвы
comm commerce / гандаль, камер-йыя
comm commercial / камерцыйны, гандлёвы
comm commissary / 1. прадуктовая крама (звычайна ў арміі)-, 2. ка-вярня (асабл. пры тэлестудыі)
comm commission / 1. камісія, камі-тэт; 2. званне афійэра; 3. камісій-ная ўзнагарода
comm committee / камітэт, камісія
comm commonwealth / 1. садруж-насць, саюз; 2. дзяржава; 3. амер. афій. штат
comm [kom] n communication / cy-вязь, сродак сувязі
commern [ka'mem] n commemoration / святкаванне (гадавіны), урачыстая йырымонія (у памяйь аб чым-н.)
commern [ka'mem] л commemorative postage stamp / юбілейная паш-товая марка
Commie тс. commy ['komi] n communist / разм. зневаж. камуніст commish [кэ'тф] n commissioner / разм. упаўнаважаны, прад-стаўнік
commn commission / 1. камісія, ка-мітэт; 2. званне афійэра; 3. ка-місійная ўзнагарода
commo commodore / ваен. кама-дор
commo ['komav] n communication / амер. разм. сувязь, камунікайыя
commo [’komau] n (pl -mos) communist / аўстрал. разм. камуніст
commr commissioner / 1. (спены-яльны) упаўнаважаны, камісар; 2. член камісіі
commr commoner / 1. просты ча-лавек; 2. брыт. член Палаты су-польняў
comms
52
cone
comms [komz] pin communications / разм. сувязь, сродкі сувязі
commy commissary / 1. прадуктовая крама (звычайна ў арміі); 2. ка-вярня (асабл. пры тэлестудыі)
comp [komp] n accompaniment / разм. акампанемент
comp [komp] v intr accompany / разм. акампаніяваць
comp comparative / супастаўны, na-раўнальны
comp [komp] n compensation / амер., канад. разм. кампенсайыя
comp [komp] n competition / разм. спаборніцтва, конкурс
comp [komp] n compilation / разм. кампіляйыя, кампіляванне, абяд-
нанне
comp complement / дапаўняць, скла-дайь, камплектаваць
comp [komp] adj complimentary / амер., канад. бясплатны
comp [komp] n complimentary ticket / амер., канад. разм. запра-шальны білег, кантрамарка
comp composer / кампазітар
comp [komp] v tr composite / змеш-вайь, злучайь, спалучайь
comp composite / 1. сумесь, кампа-зійыя; 2. тэх. кампазіт
comp composition / кампазіцыя, склад, сумесь, злучэнне, сплаў
comp [komp] n compositor / друк. разм. наборшчык
comp compound / хім. злучэнне
comp comprehensive / усебаковы, комплексны, поўны
comp [komp] n comprehensive school / брыт. разм. агульнаадуканыйная школа
comp comptroller / кантралёр, рэві-зор, амер. фінансавы інспектар
compd compound / складаны. са-стаўны
complt complainant / юр. icueu
compo ['kompau] n (pl -pos) compensation / аўстрал., новазел. ма-тэрыяльная кампенсайыя (за выт-ворчрю траўму)
compo ['kompav] adj composite / разм. складаны, камбінаваны
compo ['kompav] n composition / кампазіцыйны матэрыял, кампазіт
compt compartment / аддзяленне, купэ (нягніка), салон (самалёта)
compt comptroller / кантралёр, рэві-зор. амер. фінансавы інспектар
Comr Commissioner / 1. (спецыяльны) упаўнаважаны, камісар; 2. член камісіі
comsat fkomsaet] n communications satellite / спадарожнік сувязі
Com. Ver. Common Version (of the Bible) / «Агульная Біблія» (перак-лад. прызнаны каталікамі і пра-тэстантамі)
con concerto / іт. канцэрт (музычная форма)
con conclusion / заключэнне, вывад
con [kon] n conductor / амер. жарг. праваднік (цягніка)
con [kon] n confidence trick / разм. ма-хлярства, злоўжыванне даверам
Con Conservative / брыт. кансерва-тар, член Кансерватыўнай партыі
con consolidated / умайаваны, аб’яд-наны; кансалідаваны