Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў

Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў

Выдавец: Тэхналогія
Памер: 192с.
Мінск 2010
51.16 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
bt bought / (за)куплены
bt brevet / ваен. пазачарговае зван-не
BT British Telecom / «Брытыш тэле-ком» (назва кампаніі сувязі)
ВТЕС ['bi.tekj Business and Technology Education Council / брыт. Рада па прадпрымальнійкай і тэхнічнай адукайыі
BTG British Technology Group / Бры-танская тэхналагічная група
B.Th. Bachelor of Theology / амер., канад. бакалаўр тэалогіі
btl. bottle / бутэлька, бугля; балон btn battalion / батальён btr better / I. лепшы; II. лепей BTU board of trade unit / брыт. кіла-ват-гадзіна
BTU British thermal unit / фіз. бры-танская йеплавая адзінка
btwn between / паміж
bty battery / батарэя
bu bulletin / 1. бюлетэнь; 2. інфар-мацыйнае паведамленне
bu bureau / бюро, аддзел, камітэт bu bushel / бушаль (мера ёмістасйі) Bucks [bAks] Buckinghamshire / Бакінгем(шыр) (графства Англіі)
Bulg. Bulgaria / Балгарыя
Bulg. Bulgarian / I. балгарскі;
II.	1. балгарын, балгарка; 2. бал-гарская мова
bull bulletin / 1. бюлетэнь; 2. інфар-майыйнае паведамленне
BUPA
37
C
BUPA ['bu:pa] British United Provident Association / «Бупа» (буйная кампанія страхавой медыйыны) bur bureau / бюро, аддзел, камітэт bur buried / 1. захаваны; 2. скрыты, унутраны
burbs гс. ‘burbs [ba:bz] pin suburbs / разм. ускраіна, прыгарад
burg burgess / грамадзянін; жыхар мунійыпальнага гарадка
burg burgomaster / бургамістр burger ['Ьэ:дэ] n hamburger / разм. гамбургер
bus business / 1. бізнес, прадпры-емства; 2. справа, занятак
BV Beata Virgo / nau. Прасвятая Дзева
BV bene vale / лай. да пабачэння. бывай(йе)!
BV book value / бухг. балансавая вартасць
BVA British Veterinary Association / Брытанская ветэрынарная аса-ныяйыя
BVM Beata Virgo Maria / лай. Пра-святая Дзева Марыя
BW biological warfare / біялагічная вайна
B/W black and white / чорна-белы BW bonded warehouse / мытны склад (для затрымання таваруда выпла-ты мьпу)
bw Botswana / Батсвана (імя інтэр-нэт-дамена)
bwd backward / назад, у адваротным кірунку
BWG Birmingham Wire Gauge / Бір-мінгемскі сартымент правадоў
BWR boiling-water reactor / cneu. кі-пячы (ядзерны) рэактар
bx box / скрынка, каробка bxd boxed / змешчаны ў скрынку by Belarus / Беларусь (імя інтэрнэт-дамена)
by billion years / мільярд гадоў
BYO bring your own / аўстрал., нова-зел. рэстаран, які не мае лійэнзіі на продаж спіртнога (дазваляец-ua ўжывайь прынесеныя напіткі)
BYOB bring your own booze (beer, bottle) / прыносьце сваю выпіўку або піва, бутэльку (на вечарыну) byp bypass / абходны шлях bz Belize / Беліз (імя інтэрнэт-дамена) Bz benzene / бензол
с
С Canadian /1. канадскі; II. канадзец, канадка
с capacity / 1. змяшчальнасць, ёміс-тасць; 2. здольнасйь
С Cape / геад. мыс с carat / карат
Сcargo / грузавы (авіятранспарт) с cathode / фіз. катод
С Catholic / I. каталіцкі; II. каталік, каталічка
С Celsius / шкала Цэльсія
С Celtic / кельцкі с cent(s) / йэнт(ы) с cental / англійскі квінтал (мера вагі) с centigrade / стоградусны (пра тэм-пературу)
с centimetre / сантымегр
с centre / 1. йэнтр, сярэдзіна; 2. час-тка (горада), раён
с century / стагоддзе
с chapter / раздзел (кнігі)
с circa / лац. прыблізна, каля
с clockwise / па гадзіннікавай стрэлйы с cloudy / воблачны, хмарны, пах-мурны
с coefficient / мат., фіз. каэфійыент
С Commander / 1. камандзір, воена-чальнік; 2. брыт. капітан карабля с confidential / таемны, канфідэн-ныйны
С Congress / кангрэс, з’езд
с
38
CAE
С Conservative / 1. кансерватыўны;
II.	член кансерватыўнай партыі с consul / консул
с continental / кантынентальны, ма-церыковы
с contralto / муз. кантральта
с copyright / аўгарскае права
С Corps / ваен. корпус, род войскаў
с correct / правільны. адпаведны, сапраўдны
С coulomb / фіз. кулон, Кл
С Court / суд
с crowned / каранаваны
с cubic / кубічны, ізаметрычны
с currency / грашовы абарот, валюта с current / эл. ток
с cycle / ныкл, перыяд
С cytosine / біяхім. цытазін
са cable / канат, трос, тэх. кабель СА California / Каліфорнія
са Canada / Канада (імя інтэрнэт-да-мена)
са candle / свечка. фіз. кандэла (адзінка сі/іы святла)
СА тс. С/А capital account / фін. ра-хунак асноўнага капіталу (прад-прыемства)
са case / справа, выпадак, юр. прэ-йэдэнт
са cathode / фіз. катод
СА Central America / Цэнтральная Амерыка
СА chartered accountant / брыт. ды-пламаваны бухгалтар, бухгалтар-эксперт, аўдытар
СА chief accountant / галоўны бух-галтар
СА chronological age / каляндарны (храналагічны) узрост
са circa / лай. прыблізна, каля
СА coast artillery / ваен. берагавая артылерыя
СА cold air / халоднае паветра
СА commercial agent / гандлёвы агент
СА consular agent / консульскі агент, консульскі прадстаўнік
СА Consumers’ Association / Асайы-яйыя спажыўйоў
СА cor anglais / фр. муз. англійскі ражок
СА cost accountant / бухгалтар па ўліку выдаткаў
СА court of appeal / брыт. Апеля-йыйны суд
СА тс. С/А credit account / бухг. крэдытны рахунак
СА crown agent / брыт. прадстаўнік кароны.пракурор
СА тс. С/А current account / бухг. пабежны рахунак
САА Civil Aviation Authority / брыт.
Кіраўнішва грамадзянскай авіяйыі cab cabin / кабіна, мар. рубка, каюта cab cabinet / шафа з шуфлядамі, горка
cab cable / канат, трос, тэх. кабель
CAB Citizens’ Advice Bureau / брыт.
Бюро кансультавання грамадзян CAB Civil Aeronautics Board / амер.
Кіраўнінтва грамадзянскага па-ветраплавання
cabnt cabinet / шафа з шуфлядамі, горка
cabrio ['kaebri:,av] n cabriolet / кабрыялет
cad cadenza / муз. кадэнцыя cad cadet / курсант, кадэт
CAD [kaed, ,si: er 'di:] computer-aided design / аўтаматызаванае праек-таванне
CAD coronary artery disease / мед. захворванне каранарнай артэрыі
CADCAM ['kaed.kaemj computer-aided design and manufacture / аўтаматызаванае праектаванне i вытворчасйь
CAE computer-aided engineering / кампутарнае мадэляванне, аўта-матычнае канструяванне
CAF
39
cap
CAF cost and freight / эк. кошт i фрахт
CAF cost, assurance, and freight / эк. кошт, страхаванне i фрахт
caff [kaef] n cafe / брыт. разм. кавяр-ня, забягалаўка
CAI computer-aided instruction; computer-assisted instruction / nparpa-маванае навучанне, кампутары-заванае навучанне
cal calendar / каляндар, даведнік cal calends / календы, першы дзень
месяйа
cal calibrate / калібравайь, градуя-ваць
cal calibre / калібр, дыяметр
Cal California / Каліфорнія
cal calorie / калорыя
Cal Calorie (large) / кілакалорыя, вя-лікая калорыя
CAL computer-aided (assisted) learning / кампугарызаванае навучанне
calc calculate / вылічайь. падлічвайь, калькулявайь
Calif California / Каліфорнія
Caltech [’kasl.tek] California Institute of Technology / Каліфарнійскі тэхналагічны інстытут
cam [keem] n camera / разм. фота-, кіна-, відэакамера
cam camouflage / камуфляж, мас-кіроўка
CAM complementary and alternative medicine / нетрадыцыйная i аль-тэрнатыўная медыцына
CAM computer-aided manufacturing / аўтаматызаваная вытворчасйь
Camb Cambridge / Кембрыдж
Cambs Cambridgeshire / Кем-брыдж(шыр) (графства Англіі) camo ['kaemau] n camouflage / разм. камуфляж, маскіроўка
Can Canada / Канада
Can Canadian / I. канадскі; II. кана-дзец, канадка
can cancellation / ануляванне, адме-на, скасаванне
can cancelled / скасаваны, адменены can canon / 1. крытэр; 2. прынцып, закон; 3. рэл. канон
can canto / муз. сапрана
can cantoris / лай. паўночны клірас can [kaen] п canvasback duck / нырэй (дзікая качка)
cancln cancellation / ануляванне, ад-мена, скасаванне
С & D collection and delivery / збіран-не і дастаўка (пошты)
с & f cost and freight / эк. кошт і фрахт
С & I cost and insurance / эк. кошт і страхаванне
С & LC capitals and lower case / друк. вялікія і малыя літары
С & SC capitals and small capitals / друк. вялікія і капітэльныя літары
С & W country and western / «кант-ры энд вестэрн» (музыка ў нарол-ным стылі)
CanLit ['kasn.lit] Canadian Literature/ канадская літаратура
Cant. Canterbury / Кентэрберы (го-рад у Англіі)
Cant. Canticles / рэл. Песня Песняў, Псн.
Cantab, ['кагп/геЬ] Cantabrigiensis / лай. выпускнік Кембрыджскага ўніверсітэта
Cantuar. ['kaentjv,a:J Cantuariensis / лай. архіепіскап Кентэрберыйскі
CAO chief administrative officer / кіраўнік адміністраныі
cap capacity / 1. змяшчальнасйь, ёмістасць; 2. здольнасйь
cap capitalization / эк. капіталізайыя cap [kaep] v tr capitalize / 1. пісайь вялікімі літарамі; 2. эк. капіталі-завайь
cap [kasp] п capital letter / вялікая літара
cap
40
CB
cap capitulum / бат. галоўка
CAP Common Agricultural Policy / Адзіная сельскагаспадарчая палі-тыка
caps capital letters / вялікія літары caps capsule / капсула, абалонка Capt Captain / капітан
capy capacity / 1. змяшчальнасйь, ёмістасць; 2. здольнасць
car carat / карат
car cargo / груз
CAR compound annual return / фін. назапашаная гадавая даходнасйь carb [ka:b] n carbohydrate / вуглявод carb [ka:b] n carburettor / карбюра-тар
Card Cardinal / кардынал
cardie tc. cardy ['kmdi] n (plcardies) cardigan / разм. кардыган (ожэм-пер на гузіках, без каўняра)
cardio ['ka:di:au] adj cardiovascular / сардэчна-сасудзісты
CARE [kea] Cooperative for American Relief Everywhere / Аб’ядна-нае амерыканскае дабрачыннае таварыства
CARICOM [‘kaeri.kom] Caribbean Community and Common Market / Карыбскае супольніцтва i агуль-ны рынак
CARIFTA [kse'rifta] Caribbean Free Trade Area / Карыбская зона сва-боднага гандлю
carny тс. carney, carnie ['ka:ni] carnival / амер., канад. разм. карна-вал, фестываль
carp carpenter / цясляр, сталяр
carr carriage / 1. вагон; 2. перавоз-ка, транспартаванне
carr carrier / 1. транспартны са-малёт; 2. ваен. авіяносей
cart [ku:t] n cartridge / касета, кар-трыдж
cas casing / 1. корпус, абшыўка;
2.	тэх. картар
cas castle / 1. замак, палац; 2. лад-дзя (шахматная філ/ра)
cas casualty / 1. аварыя, здарэнне;
2.	ваен. паранены, забіты
CAS Children’s Aid Society / Тава-рыства дапамогі дзейям
cash cashier / касір
cat catalog(ue) / каталог
cat catalyst / хім. каталізатар
cat [kaet] adj catalytic / каталітычны
cat [kaet] n catamaran / разм. ката-маран
cat cataplasm / мед. прыпарка
cat catechism / рэл. катэхізіс
Cat [kaet] n Caterpillar tractor / ry-сенічны трактар