Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў

Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў

Выдавец: Тэхналогія
Памер: 192с.
Мінск 2010
51.16 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Пятроўскі, Я. Ангельска-беларускі, беларуска-ангельскі слоўнікі — English-Byelorussian, Byelorussian-English dictionaries / Я.Пятроўскі. Мінск : Тэхналогія, 1993.
Руска-беларускі слоўнік скарачэнняў: у 2 т. / склад. : М.В.Бірыла [і інш.] ; пад агул. рэд. М.В.Бірылы, Т.П.Бандарэнка. Мінск : Навука і тэхніка, 1996.
Слоўнік выдавейкіх і паліграфічных тэрмінаў: анг.-бел., бел.-анг. / Уклад. К.Санько; Навук. рэд. А.Зьмітровіч. Мінск : Тэхналогія, 2003.
Acronyms and Abbreviations Covering the United Nations System and Other International Organizations. -N. Y. : United Nations, 1998.
Ayto, J. 20th Century Words / J.Ayto. N. Y. : OUP, 1999.
Collins English Dictionary. 8th ed. Glasgow : HarperCollins Publishers, 2006.
Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A.S.Hornby ; ed. by S.Wehmeier. 7th ed. Oxford, N. Y. : OUP, 2007.
Longman Dictionary of Contemporary English. 5th ed. Harlow : Longman, 2009.
11
The Oxford Dictionary of Abbreviations / ed. by J.Daintith (et al.]. 5th ed. -Oxford : OUP, 2005.
Oxford Dictionary of English / ed. by C.Soanes, A.Stevenson. 2nd ed. Oxford, N. Y. : OUP, 2003.
The Reverse Acronyms, Initialisms and Abbreviations Dictionary: in 3 vol. / ed. by M.R.Bonk. 27th ed. Detroit: Gale Group, 2000.
Stahl, D. Abbreviations Dictionary / D.Stahl, K.Kerchelich; originated by R.de Sola. 10th ed. Boca Raton : CRC Press, 2001.
Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged / ed. by P.Babcock Gove [et al.]. Springfield, Mass. : Merriam-Webster, 2002.
АНГЛІЙСКІ АЛФАВІТ
A a	Jj	S s Tt
Bb	Kk	
C c	LI	IT ii
Dd	M m	u u V V
E e	N n	W w
Ff	O o	Xx
Gg	Pp	Y v
H h	Q q	1 У Zz
1 i	R r	
a
13
AAC
A
a about / 1. каля, прыблізна; 2. усю-ды, скрозь
A absolute (temperature) / абсалют-ная (тэмпература)
A academician / акадэмік
A academy / акадэмія a acceleration / паскарэнне
A acre / акр
A acting / (часовы) выканаўца аба-вязкаў
a active / 1. актыўны, дзейны; 2. лінгв. незалежны (стан)
A adenine / біяхім. адэнін a adjective / лінгв. прыметнік a adjutant / ваен. ад’ютант a adult / дарослы, стады, паўналетні A affinity / хім. роднасць a aged / узростам, у якім-н. узросйе a aircraft / самадёт, паветранае судна a alto / муз. альт
a amateur / I. аматар; II. аматарскі
A American / I. амерыканскі; II. аме-рыканец, амерыканка
A ammeter / амперметр
A ampere / ампер a amplitude / фіз. ампдітуда
А тс. A angstrom unit / фіз. ангстрэм a anno / лай. y (некаторы) год (пры абазна чэнні да т) a anode / фіз. анод
A answer / адказ
А3 anytime, anywhere, anyplace /заў-жды, усюды, скрозь (ужыв. у тэк-ставых павеламленнях)
A arctic / арктычны
a are / ар (мера зямельнай плошчы)
A area / 1. плошча, пдяц; 2. прасто-ра, абсяг
a army / армія
a artillery / артылерыя
A associate / 1. партнёр, кампаньён;
2. чден-карэспандэнт (навуковага таварыства)
A association / аб’яднанне, таварыс-тва, асаныяйыя, саюз
A atomic weight / хім. атамная маса a atto/ ата(10 ,8)
A Australian / I. аўстралійскі; II. аўст-радіен, аўстралійка
a author / аўтар
АА Advertising Association / брыт. Рэкламная асайыяйыя
АА Alcoholics Anonymous / «Ананім-ныя алкагодікі» (дабравольнае таварыства па барайьбе з алка-галізмам)
АА always afloat / cneu. заўсёды на плаву (абавязак фрахтавальніка даць судну бяспечны прычал)
АА anti-aircraft / зенітны, пройіпа-ветраны
АА Architectural Association / Архі-тэктурная асацыяцыя
АА Athletic Association / Ai летычная асайыяцыя
АА author’s alteration / друк. аўгар-ская праўка
АА Automobile Association / брыт. Аўтамабільная асацыяцыя
AAA Amateur Athletic Association / брыт. Аматарская лёгкаатлетыч-ная асацыяныя
AAA American Automobile Association / Амерыканская аўтамабіль-ная асайыяныя
AAA anti-aircraft artillery / зенітная артылерыя
AAA Automobile Association of Australia / Аўтамабільная асаныяцыя Аўстраліі
AAAS American Association for the Advancement of Science / Аме-рыканская асацыяцыя па распаў-сюджванні навуковых ведаў
ААС anno ante Christum / лай. у год перад Нараджэннем Хрыстовым
ААМ
14
abn
ААМ air-to-air missile / ракста класа «паветра паветра»
ААМ as a matter of fact / на самай справе (ужыв. у тэкставых паве-дамленнях)
A & Е Accident and Emergency / Аддзяленне хуткай медыпынскай дапамогі
A & М Agricultural and Mechanical (College) / Сельскагаспадарчы i ма-шынабудаўнічы (каледж)
A & М Hymns Ancient and Modern / «Гімны старадаўнія i сучасныя» (зборнік царкоўных песняспеваў)
A&Rartists and repertoire / акцёры і рэпертуар
ААР Affirmative Action Program / амер. Праграма кампенсайый-ных дзеянняў (па папярэджванні дыскрымінайыі)
ААР Australian Associated Press / Аўстралійскае інфарманыйнае агеннтва
AAR against all risks / страх. ад усіх відаў рызыкі
AARNet Australian Academic Research Network / Аўстралійская навуко-ва-даследчая (кампутарная) сетка
AARP American Association of Retired Persons / Амерыканская aca-цыяцыя пенсіянераў
A’asia Australasia / Аўстрадазія
AAU Amateur Athletic Union / амер.
Саюз спартсменаў-аматараў
Ab abbot / абат, ігумен кляштара
AB тс. a.b. able-bodied seaman / брыт. матрос
ab about / 1. кадя, прыблізна; 2. усю-ды, скрозь
ab abstract / I. канспект, сціслы аг-ляд, рэферат; 11. абстрактны, ад-цягнены
AB airbase / авіябаза
AB airborne / 1. ваен. паветрана-дэ-сантны; 2. авіяцыйны
AB Alberta / Альберта (правінцыя Канады)
Ab antibody / біял. антыйела
AB Artium Baccalaureus / лай. бака-лаўр гуманітарных навук
ABA Amateur Boxing Association / брыт. Асацыяцыя баксёраў-ама-тараў
ABA American Bar Association / Аме-рыканская асацыяцыя адвакатаў
ABA American Booksellers’ Association / Амерыканская асайыяцыя прадаўйоў кніг
abb abbey / абацтва, кляштар
abb abbot (abbess) / абат, ігумен; абатыса, ігумення
abbr тс. abbrev abbreviation / ска-рачэнне, абрэвіятура
ABC American-born Chinese / амер. амерыканец кітайскага пахо-джання
ABC American Broadcasting Company / Амерыканская тэлерадыё-вяшчальная кампанія, Эй-бі-сі
ABC atomic, biological, and chemical / уст. ядзерная, біялагічная i хіміч-ная (зброя)
ABC Audit Bureau of Circulation / Бюро кантролю тыражоў
ABC Australian-born Chinese / аўс-трал. аўстраліец кітайскага па-ходжання
ABC Australian Broadcasting Corporation / Аўстралійская тэлера-дыёвяшчальная карпарацыя
abd abdicated / які адрокся (ад ула-ды, трона), склаў паўнамоцтвы
ABEDA Arab Bank for Economic Development in Africa / Араб-скі банк эканамічнага развіцця ў Афрыйы, АБЭРА
abl ablative / лінгв. творны склон ABM antiballistic missle / проніракета abn airborne / 1. ваен. паветрана-дэ-сантны; 2. авіяцыйны
Abo
15
acc
Abo tc. abo faebav] n (pl Abos) Aborigine / аўстрал. разм. зне-важ. абарыген, тубылец
A-bomb ['ei.bom] п atom bomb / атамная бомба
АЬр тс. abp archbishop / архіепіс-кап, архібіскуп
abr abridged / скарочаны, абмежа-ваны
abr abridgment / скарачэнне, абме-жаванне
abs [aebz] pl п abdominal muscles / разм. брушныя мьшшы, брушны прэс
abs absent / адсутны
abs absolute / 1. абсалютны, поўны; неабмежаваны, безумоўны; 2. біял. чысгы, бяспрымесны
abs abstract / I. канспект, сйіслы аг-ляд, рэферат; II. абстрактны, ад-йягнены
ABS Anglo-Belarusian Society / Анг-ла-беларускае таварыства
ABS antilock brake (braking) system / cneu. супрайьблакавальная тар-мазная сістэма
abt about / 1. каля, прыблізна; 2. усю-ды, скрозь
АВТА Association of British Travel Agents / Асацыяйыя брытанскіх турагентаў
abv above / 1. вышэй, над; 2. больш, звыш
ABV alcohol by volume / працэнтная колькасць алкаголю
AC absolute ceiling / ав. найбольшая вышыня
а/с account / бухг. рахунак
AC account current / бухг. пабежны рахунак
ас acre / акр (мера зямельнай плошчы)
AC after Christ / нашай эры, пасля Нараджэння Хрыстова
А/С Air Commodore / канад. кама-дор авіяйыі
AC air conditioning / кандыйыяна-ванне паветра
AC aircraftsman / брыт. вайсковец авіяцыі, радавы авіяцыі
ас alicyclic / хім. аліцыклічны
AC alternating current / пераменны ток
AC ante Christum / лай. да нашай эры, да н. э.
ас ante cibum / nau. перад ядой
AC area code / (тэлефонны) код рэгіёну
AC army corps / армейскі корпус ас Ascension Island / востраў Ушэсця (імя інтэрнэт-дамена)
AC athletic club / спартыўны клуб
AC author’s correction / друк. аўтар-ская карэктура
AC automobile club / аўтамабільны клуб
AC aviation cadet / курсант лётнай школы
AC Companion of the Order of Australia / кавалер ордэна Аўс-траліі 1-й (2-й) ступені
ACAS тс. Acas feikaes] Advisory Conciliation and Arbitration Service / брыт. Служба кансульта-цыі, прымірэння і арбітражу
ACASTD Advisory Committee on the Application of Science and Technology to Development / Кансуль-тацыйны камітэт (AAH) па ска-рыстанні дасягненняў навукі і тэхнікі ў мэтах развіййя, АКАСТ acc acceleration / паскарэнне acc acceptance / прыняше, эк. пры-манне
acc accompaniment / суправаджэн-не, мрз. акампанемент
acc according to / адпаведна, павод-ле, згодна з
acc account / бухг. рахунак
acc accusative / лінгв. вінавальны склон
АССА
16
AD
АССА Associate of the Charted Association of Certified Accountants / член Асацыяцыі дыпламаваных прысяжных бухгалтараў
ассе acceptance / прыняцце, эк. прыманне
accel accelerando / іт. муз. паступо-ва паскараючы тэмп
accpt accompaniment / суправа-джэнне, муз. акампанемент
accrd accrued / эк. набыты, прымно-жаны, налічаны
acct account / бухг. рахунак acct accountant / бухгалтар
ACE [eis] Advisory Centre for Education / брыт. Кансультацыйны цэнтр па адуканыі
ACE [eis] Allied Command, Europe / Камандаванне аб’яднанымі ўзбро-енымі сіламі HATA ў Еўропе
acft aircraft / самалёт, паветранае судна
ACIR Advisory Council for Industrial Research / Кансультацыйная рада (AAH) па прамысловых даследа-ваннях
ack acknowledge / папвярджаць, прызнавайь
ack тс. ackgt acknowledgment / па-йвярджэнне, паведамленне аб атрыманні
ACLU American Civil Liberties Union / Амерыканскі саюз абароны гра-мадзянскіх свабод
ACM Air Chief Marshal / брыт. ra-лоўны маршал авіяцыі
ACM Arab Common Market / Араб-скі агульны рынак, ААР
АСР African, Caribbean and Pacific (countries) / Афрыканская, ка-рыбская і йіхаакіянская група краін, AKLI