Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў

Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў

Выдавец: Тэхналогія
Памер: 192с.
Мінск 2010
51.16 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
WF woodfree paper / cneu. без-драўнінная папера
wf wrong font / друк. чужая літара (з іншай гарнітуры)
WFTU World Federation of Trade Unions / Сусветная федэрайыя прафсаюзаў
WG water gauge / тэх. вадамер
WG wire gauge / драцяны калібр wgt weight / вага, маса
WH water heater / воданагравальнік
WH watt-hour / эд. ват-гадзіна whf wharf / прыстань, прьічал WHO World Health Organization /
Сусветная арганізацыя аховы здароўя
Whr watt-hour / эд. ват-гадзіна
whs re. whse warehouse / (таварны) склад
whsle wholesale / аптовы гандаль
WI West Indian / вест-індскі
WI West Indies / геагр. Вест-Індыя
WI Wisconsin / Вісконсін (штат ЗША)
WI Women's Institute / брыт. «Жа-ночы інстытут» (аб'ядноўвае жан-чын з сельскай мясйовасйі)
WI wrought iron / каванае жалеза
WIA wounded in action / паранены ў баі
wid widow; widower / удава; удавей Wi-Fi [’waifai] Wireless Fidelity / влт. бесправадны доступ 1р інтэрнэт)
Wilts [wilts] Wiltshire / Уілтшыр (графства Англіі)
WIMC whom it may concern / «таму, каго датычынь» (надпіс на даку-менйе)
WIMP
188
WR
WIMP [wimp] windows, icons, menus and pointers / влт. інтэрфэйс з выкарыстаннем вокнаў, пікта-грам, меню і паказальнікаў
WIPO тс. Wipo ['waipau] World Intellectual Property Organization / Сусветная арганізайыя па ахове інтэлекгуальнай уласнасйі
Wis Wisconsin / Вісконсін (штат ЗША) wk weak / слабы wk week / тыдзень wk well-known / шырока вядомы wk work / npaua, работа wkg working / рабочы, дзейны wkly weekly /1. штотыднёвы; II. што-тыдзень
wkr worker / рабочы
WL waterline / мар. ватэрлінія
WL wavelength / фіз. даўжыня хвалі WLM Women’s Liberation Movement / Pyx за вызваленне жанчын
WM watermark / 1. вадзяны знак, філігрань; 2. адзнака ўзроўню вады
wm wattmeter / эл. ватметр
WMD weapon(s) of mass destruction / зброя масавага паражэння
wmk watermark / 1. вадзяны знак, філігрань; 2. адзнака ўзроўню вады
WMO World Meteorological Organization / Сусветная метэаралагіч-ная арганізаныя
wng warning / папярэджанне, пе-расцярога
WNW west-northwest / мар., метэар. вест-норд-вест
WO walkover / лёгкая перамога
WO War Office / брыт. гіст. Ваеннае міністэрства
WO Warrant Officer / ваен. уорант-афійэр
WO water-in-oil / водна-алейны
WO wireless operator / радыст, ра-дыёаператар
WO тс. w/o without / без
w/o written off / спісаны (з рахунку)
WOC without compensation / без кампенсацыі
wor worshipful / ваша міласць (пры зваротку)
Worcs [wa:ks] Worcestershire / Ву-стэр(шыр) (графства Англіі)
WORM [wa:m| write once read many times / влт. аднаразовы запіс i шматразовае счытванне
WOW waiting on weather / чаканне пагоды
WP wastepaper / макулатура, папя-ровыя адходы
WP waterproof / воданепранікаль-ны, водаўстойлівы
WP weather permitting / калі будзе пагода
WP weatherproof / атмасферастой-кі, устойлівы да непагадзі
WP white phosphorus / хім. белы фосфар
WP without prejudice / юр. без урону (чаму-н.), без шкоды (каму-н.)
WP word processing / в/п. апрацоўка тэксту
WP word processor / влт. тэкставы прайэсар
WP working pressure / фіз. рабочы ціск
WPA Works Progress Administration / амер. Кіраўніцтва грамадскай прайы
WPB тс. w.p.b. waste paper basket / кошык для скарыстанай паперы
WPC woman police constable / брыт. жанчына-паліцэйскі
wpm words per minute / слоў y хвіліну wpn weapon / зброя, узбраенне WPP waterproof paper packing / упакоўка з воданепранікальнай паперы
WR warehouse receipt / кам. склад-ская распіска
WR
189
XI
WR war risk / страх. ваенная рызыка wr writing paper / пісчая папера WRAC [rask] Women’s Royal Army Corps / брыт. Жаночая каралеў-ская служба сухапутных войск
WRAF [raef] Women’s Royal Air Force / брыт. Жаночая каралеўская служ-ба ваенна-паветраных сіл
WRI war risks insurance / страх. стра-хаванне ад ваеннай рызыкі
WRNS Women’s Royal Naval Service / брыт. Жаночая каралеўская служба ваенна-марскіх сіл
wrnt warrant / юр. ордар, загад
WRVS Women’s Royal Voluntary Service / брыт. Жаночая каралеў-ская дабравольная служба
WS water-soluble / хім. водараства-ральны, водарашчынны
WS water supply / водазабеспячэнне WS weather station / метэастанцыя WS weather stripping / тэх. ушчыльнік ws Western Samoa / Заходняе Ca-моа (імя інтэрнэт-дамена)
WS wingspread / размах крылаў wsw west-southwest / мар., метэар. вест-зюйд-вест
wt warrant / юр. ордар, загад
WT wartime / ваенны час
WT watertight / воданепранікальны, герметычны, непрамакальны
wt weight / вага, маса
WT wireless telegraphy / радыётэ-леграфія
WT wireless telephone / радыётэле-фон
wt without / без
WTC World Trade Center / Сусветны гандлёвы цэнтр
wth width / шырыня
wthr weather / I. надвор’е; II. спец. метэаралагічны
WTO World Trade Organization / Сусветная гандлёвая арганізацыя wtr waiter / афійыянт
wtr winter / зіма
wtr writer / пісьменнік, аўгар
WV тс. W. Va. West Virginia / Заход-няя Вірджынія (штат ЗША)
WW warehouse warrant / кам. склад-ское пасведчанне
WW water-white / бясколерны, як вада
WW waterworks / водаправодная станцыя, гідратэхнічны аб'ект
WW world war / сусветная вайна
WWF Worldwide Wildlife Fund / Сус-ветны фонд аховы дзікай прыро-ды
WWI World War One / Першая сус-ветная вайна (1914-1918 гг.)
WWII World War Two / Другая сус-ветная вайна (1939-1945 гг.)
WWW World Wide Web / «Сусветная павуціна», Сеціва (глабальная ін-фармайыйная сістэма інтэрнэт-рэсурсаў)
WY тс. Wyo Wyoming / Ваёмінг (штат ЗША)
WYSIWYG [’wiziwig] what you see is what you get / влт. «што бачыш, тое і атрымаеш» (рэжым тэкста-вых працэсараў)
X
X Christ / рэл. Хрыстос
х experimental / эксперыментальны
х extra / асабліва, вельмі
х xenon / хім. ксенон
ХС ex coupon / фін. «без купона» (пра каштоўныя паперы без пра-йэнтаў)
XD ex dividend / фін. без (права на атрыманне) дывідэнду (пра акцыі) xg crossing / 1. скрыжаванне; 2. пе-шаходны пераход
XI ex interest / фін. без (права на ат-рыманне) пранэнтаў
XL
190
YWCA
XL extra large / вельмі вялікі (памер адзення)
XLNT excellent / выдатны (ужыв. у тэкставых паведамленнях)
Xmas ['knsmas, 'eksmas] n Christmas / разм. Каляды
Xn Christian /1. хрысйіянскі; II. хрыс-ціянін, хрысціянка
Xnty Christianity / хрысйіянства
XO executive officer / 1. кіраўнік спраў; 2. амер. ваен. старшы па-мочнік камандзіра
ХР extreme programming / экстрэ-мальнае праграмаванне
XR ex rights / фін. «без правоў» (пра акцыі)
Xt Christian /1. хрысйіянскі; II. хрыс-ціянін, хрысціянка
xtal crystal / 1. крышталічны; 2. крыш-талёвы, крыштальны
Xtian Christian / I. хрысціянскі;
II. хрысціянін, хрысйіянка
xtry extraordinary / надзвычайны, экстраардынарны
Xty Christianity / хрысйіянства
XW ex warrant / фін. «без варантаў» (на набыййё акный)
у yard / ярд у year / год у yellow / жоўгы у yen / іена (грашовая адзінка) Y Young Men’s Christian Association / Асацыяйыя хрысйіянскай моладзі (міжнародная дабрачынная арга-нізайыя)
Y Young Women’s Christian Association / Асапыяйыя хрысйіянскай жаночай моладзі (міжнародная дабрачынная арганізайыя)
YB yearbook / штогоднік
YC yacht club / яхт-клуб
YC Young Conservative / брыт. мала-дыя кансерватары
yd yard / ярд
yday yesterday / учора
ye Yemen / Емен (імя інтэрнэт-дамена) yel yellow / жоўты
yest тс. yesty yesterday / учора
YH youth hostel / моладзевая турба-за або пансіянат
YHA Youth Hostels Association / брыт. Асаныяцыя моладзевых турбаз і гатэляў
Y2K year 2000 / двухтысячны год yl yellow / жоўты yld yield / велічыня выпрацоўкі, вы-хад (прадукцыі)
YMCA Young Men’s Christian Association / Асацыяцыя хрысйіянскай моладзі (міжнародная дабрачын-ная арганізайыя)
YO year-old / гадовы (пра ўзрост)
Yorks. [jo:ks] Yorkshire / Ёркшыр (былое графства Англіі)
YP yield point / фіз. мяжа цечнасці
YP young people / моладзь yr year / год yr younger / маладзейшы, малодшы yr your / ваш, твой yrly yearly / штогадовы yrs yours / ваш, твой
YS yellow spot / анат. жоўтая пляма (сеткавійы)
yst youngest / самы малады, най-меншы
YT Yukon Territory / Юканская тэры-торыя (Канады)
yuppie тс. Yuppy I jApi] n (pl -ies) young urban professional; young upwardly mobile professional / «япі», малады паспяховы пра-фесіянал
YWCA Young Women’s Christian Association / Асацыяцыя хрысйіян-скай жаночай моладзі (міжнарод-ная дабрачынная арганізацыя)
z
191
zw
z
Z zero / нуль
Z zinc / ХІМ. ЦЫНК z zone / зона
za South Africa / Паўднёва-Афры-канская Рэспубліка (імя інтэрнэт-дамена)
ZB zero balance / фін. нулявы ба-ланс
ZD zenith distance / астр. зенітная адлегласйь
Zech. Zechariah / рэл. Кніга праро-ка Захарыі, Зх.
Zep [zep] п zeppelin / йэпелін, ды-рыжабль
Zeph. Zephaniah / рэл. Кніга праро-ка Сафона, Сф.
ZF zero frequency / тэх. нулявая час-тата
ZF zone of fire / ваен. зона агню
ZG zoological garden / заалагічны сад
ZI zone of the interior / амер. канты-нентальная частка ЗША
zine [zi:n] п magazine / разм. часопіс (асабл. некамерйыйнае выданне для фанатаў)
ZIP Zone Improvement Plan (code) / амер. паштовы індэкс
zm Zambia / Замбія (імя інтэрнэт-да-мена)
zoo [zu:] п zoological garden(s) / заа-парк
zool zoological / заалагічны
zool zoology / заалогія
ZPG zero population growth / нулявы прырост насельніцтва
ZT zone time / паясны час
zw Zimbabwe / Зімбабвэ (імя інтэр-нэт-дамена)
Змест
Прадмова......................................................5
Аб карыстанні слоўнікам.......................................7
Умоўныя скарачэнні............................................9
Лексікаграфічныя крыніцы.....................................10
Англійскі алфавіт............................................12
A-Z..........................................................13
Даведкавае выданне
Кардубан Юлія Мікалаеўна
АНГЛІЙСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК СКАРАЧЭННЯЎ
Рэдактар
Зьмійер Санько Карэктар Надзея Вішнеўская Тэхнічны рэдактар Алесь Дрыбін Мастак Віталь Катовіч
Кампутарнае шыхтаванне Наталя Ермоленка
Падпісана ў друк 06.08.10. Фармат 60*90'/16. Папера афсетная. Гарнітура Soucer. Ум. друк. арк. 12,0. Ул.-вьш. арк. 13,5. Наклад 300 паасобнікаў. Замова № 72. Выдавец і паліграфічнае выкананне: НВК «Тэхналогія». 71B № 02330 / 0552516 ал 09.07.2009. Вул. Ляўкова. 19. 220007, Мінск.