Беларуская мова Эканамічная лексіка

Беларуская мова

Эканамічная лексіка
Выдавец: Выдавецтва Грыўцова
Памер: 216с.
Мінск 2010
60.56 МБ
У вучэбным дапаможніку змешчаны тэарэтычны матэрыял па ўсіх раздзелах курса «Беларуская мова: прафесійная лексіка». Для засваення і замацавання тэарэтычнага матэрыялу, павышэння культуры маўлення прапануецца вялікая колькасць заданняў і практыкаванняў, якія маюць выразную прафесійную (эканамічную) накіраванасць. Матэрыялы дапаможніка адаптаваны да новай рэдакцыі правілаў, уведзеных у дзеянне Законам Рэспублікі Беларусь «Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008), якія ўступяць у сілу з 1 верасня 2010 г. Вучэбны дапаможнік утрымлівае шэраг спецыяльных тэкстаў для перакладу, «Кароткі руска-беларускі слоўнік тэрмінаў» і «Кароткі тлумачальны слоўнік тэрмінаў». Адрасуецца студэнтам эканамічных спецыяльнасцей ВНУ, выкладчыкам і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі беларускай мовы.
Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
6.	Асновы культуры маўлення і стылістыкі: вучэб. дапаможнік / У.В. Анічэнка [і інш.]; пад рэд. У.В. Анічэнкі. Мінск: Універсітэцкае, 1992. 255 с.
7.	Байгот, С.А. Основы менеджмента / С.А. Байгот, Е.Е. Ефнмчнк. Мннск: Агентство САДІ4, 1997. 59 с.
8.	Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапам. / аўт.-склад. В.В. Маршэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. Гродна: ГрДУ, 2006. 84 с.
9.	Беларуская мова: энцыклапедыя / Беларус. энцыкл.; пад рэд. А.Я. Міхневіча; рэдкал.: Б.І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.] Мінск: БелЭн, 1994. 654 с.
10.	Беларуская граматыка: у 2 ч. / Акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа; рэд. М.В. Бірыла, П.П. Шуба. Мінск: ІІавука і тэхніка, 1985. 4.1. Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія: Словаўтварэнне. Націск. -431 с.
11.	Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / пад рэд. Г.П. Пашкова. Мінск: БелЭн, 1996 2004. Т. 10.
12.	Беларускі арфаграфічны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад. Л.П. Кунцэвіч, II. Кандраценя; пад рэд. А.А. Лукашанца. Мінск: Беларуская навука, 2009. 695 с.
13.	Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: у 2 т. / А.М. Булыка. Мінск: Бел. энцыклапедыя, 1999.
14.	Васйлевскйй, А.Н. Экономнка. Современная экономнческая наука в понятнях н термннах / А.Н. Васнлевскнй. Ярославль: Академня развнтня, 1997. 256 с.
15.	Вечер, Л.С. Секреты делового обіцення / Л.С. Вечер. Мпнск: Выш. шк., 1996. 367 с.
16.	Вйрскйй, Е.А. Справочннк менеджера: в 3 ч. / Е.А. Внрскпй. Мннск: ООО «Юннпол», 1997. Ч. 1: Менеджмент органнзацнн. Управленне персоналом.
17.	Вудкок, М. Раскрепоіценный менеджер. Для руководнтеля-практнка: пер. с англ. / М. Вудкок, Д. Фрэнснс. М.: Дело, 1991. 320 с.
18.	Гаврйлова, А.Н. Фннансы органнзацнй (предпрнятнй) / А.Н. Гаврнлова, А.А. Попов. М.: КНОРУС, 2007. 608 с.
19.	Гапоненка, I. Пытанні гісторыі арфаграфіі пры вывучэнні сучаснага правапісу // Роднае слова. 2008. № 5. С. 39-41.
20.	Гісторыя эканомікі Беларусі (ад старажытных часоў да пачатку XXI ст.) : вучэб.-метад. дапаможнік / В. А. Пілецкі. Мінск : БДПУ, 2007. 192 с.
21.	Грйцык, В.М. Термлны л понятпя. Транспорт, стролтельство. Экономлка, менеджмент, маркетлнг. Снстемотехннка, лнформатлка, геолнформатлка: словарь / В.І4. Грлцлк, В.В. Космлн. М.: Маршрут, 2005. 509 с.
22.	Дамарад, І.І. Беларуская мова: у 3 ч. / І.І. Дамарад. Мінск, 2003. 27 с. Ч. 3. Стылістыка. Дапаможнік для студэнтаў эканамічных і правазнаўчых спецыяльнасцей.
23.	Дубовйк, А.Е. Англо-русско-белорусскнй словарь менеджера / А.Е. Дубовпк. Млнск: Выш. шк., 1996. 320 с.
24.	Екадумова, М.Н. Становленпе слстемы представлтельства лнтересов наемных работнлков в Республлке Беларусь / Й.Н. Екадумова // Мппокрена. № 3. 2008. С. ЗІ-Зб'
25.	Жув,Д., Массонй Д. Справочнпк менеджера. СПб : Нева, 2004. 576 с.
26.	Завальнюк, У.М. Слоўнік сучаснай беларускай мовы / У.М. Завальнюк, М.Р. Прыгодзіч, В.К. Раманцэвіч. Мінск: Нар. асвета, 2009. 399 с.
27.	Нльйнскйй, С.В. Обшественные связл. Реклама. Маркетннг. Нейроллнгвлстлческое программлрованле. Оператлвный словарь-справочнпк / С.В. Нльлнсклй. М.: Восток Запад; Тверь: ACT, 2006. 479 с.
28.	Іўчанкаў, В. Беларускі правапіс: з дваццатага стагоддзя у дваццаць першае // Роднае слова. 2009. № 2. С. 18-22.
29.	Кароткі эканамічны слоўнік / пад рэд. М.І. Платніцкага. Мінск: БДЭУ, 1993. 255 с.
30.	Карпенко, Е.М. Менеджмент качества / Е.М. Карпенко, С.Ю. Комков. Ммнск: МВЦ Млнфлна, 2007. 208 с.
31.	Каўрус, А.А. Дакумент па-беларуску: Справаводства. Бухгалтэрыя. Рыначная эканоміка / А.А. Каўрус. Мінск: Беларусь, 1994. 160 с.
32.	Кондрашова, А.В. Фпнансы органлзацлй (предпрпятлй) в вопросах п ответах: учеб. пособле / А.В. Кондрашова. М.: Ллга, 2006. 216 с.
33.	Красней, В.П. Практыкум па гісторыі беларускай літаратурнай мовы / В.П. Красней, Л.М. Шакун. Мінск: Універсітэцкае, 1986. 207 с.
34.	Кратклй экономлческлй словарь / под ред. Ю.А. Беллка [н др.] 2-е лзд., доп. М.: Поллтлздат, 1989. 399 с.
35.	Кулік, І.І. Маркетынг і планаванне ва ўмовах рынку: вучэб. дапаможнік / І.І. Кулік, Л.П. Гуляка. Мінск: БІПК, 1996. 88 с.
Зб.	Куліковіч, У.І. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. Слоўнік: вучэб. дапаможнік / У.І. Куліковіч. Мінск: Новое знанле, 2009. 104 с.
37.	Кунгурова, Н.Н. Введенле в экономлку: в 2 ч. / Н.й. Кунгурова, В.К Терехов. Млнск, 1999. 336 с. Ч. 1. Основы экономлческлх знанлй.
38.	Лексікалогія сучаснай беларускай мовы / пад рэд. А.Я. Баханькова. Мінск: Навука і тэхніка, 1994. 463 с.
39.	Лепешаў, І.Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: практыкум: вучэб. дапаможнік / І.Я. Лепешаў. Мінск: Універсітэцкае, 1989. 207 с.
40.	Лукашанец, А. Беларуская мова: асаблівасці сучаснага стану і функцыянавання // Роднае слова. 2009. № 2. С. 11-14.
41.	Ляшчынская, В.А. Студэнту аб мове: прафесійная лексіка / В.А. Ляшчынская. Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2003. 243 с.
42.	Маркетннг: энцнклопедня / под ред. Б. Бейкера. СПб.: Пптер прннт, 2000.1198 с.
43.	Маркетннг во внешнеэкономпческой деятельностн: термішолопнескнй словарь / под ред. П.С. Завьялова. М.: Междунар. отношення, 1992. 248 с.
44.	Менеджмент: Тесты, задачн, снтуацнн, деловые нгры. Практнкум: учеб. пособне / Н.П.Беляцкнй [н др.]; под ред. проф. Н.П. Беляцкого. Мннск: Кннжный дом, 2005. 224 с.
45.	Міхневіч, А.Я. Слоўка за слоўкам / А.Я. Міхневіч, Л.П. Кунцэвіч, Ю.В. Назаранка. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2006. 160 с.
46.	Міцкевіч, М.І. Менеджмент у адукацыі: метад. рэкамендацыі / М.І. Міцкевіч. Мінск, 1993. 16 с.
47.	Основы менеджента н маркетпнга / под ред. Р.С. Седегова. Мннск, 1995.
48.	Плотнікаў, Б.А. Кіраўніку аб мове / Б.А. Плотнікаў. Мінск: Акад. кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 2001. 126 с.
49.	Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы Першай нацыянальнай канферэнцыі / адк. рэд. 3. Санько. Мінск: ТБМ, 1995. 340 с.
50.	Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Мінск: Нац. цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, 2008. 144 с.
51.	Прафесійнае маўленне гісторыка: камунікатыўны аспект : вучэб.-метад. дапаможнік / аўт.-склад. Н.Э. Шандроха. Гродна: ГрДУ, 2007. 234 с.
52.	Пытанні нармалізацыі беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі / пад рэд. Дз. Паўлаўца. Гомель, 1994. 66 с.
53.	Ракавецкая, Л.І. Бібліятэчны менеджмент: тэарэтычныя аспекты і метадычныя рэкамендацыі / Л.І. Ракавецкая. Мінск: БелШК, 1998. 166 с.
54.	Ракаў, Я. Рацыяналізацыя справы кіраўніцтва / Я. Ракаў. Мінск: Белдзяржвыд, 1930.
55.	Руденко, Е.Н. Белорусскнй язык. Професснональная лекснка: учеб. пособне для студентов вузов / Е.Н. Руденко, А.А. Кожннова, Е.Г. Задворная. Млнск: ТетраСнстемс, 2005. 384 с.
56.	Сацыяльна-эканамічная геаграфія Рэспублікі Беларусь: вучэб. дапаможнік для студэнтаў ВНУ / пад рэд. А.В. Саломкі, К.Р. Кірэенка. Мінск: Універсітэцкае, 1997. 230 с.
57.	Серада, С. Дзелавод. Узоры афіцыяльных папер, слоўнік тэхнічнаканцылярскіх выразаў і іншыя патрэбныя ў дзелаводстве веды / С. Серада. Мінск: Дзяржвыд Беларусі, 1926.
58.	Словарь менеджера / Г.й. Кравцова [л др.]; под ред. Н.Г. Кравцовой, М.Й.Плотннцкого. Млнск: Выш. шк., 1992. 136 с.
59.	Сйсмен, Л. Верный путь к успеху: 1600 советов менеджеру / Л. Слсмен, С. Длп. Мннск: ООО «Попуррн»; Москва: АО «Вече»: Персей: ACT, 1996,-382 с.
60.	Старавойтава, Н.П. Беларуская мова: гісторыя і сучаснасць: вучэб.метад. дапаможнік / Н.П. Старавойтава. Мінск: БДЭУ, 2006. 1^1 с.
61.	Сцяцко, П. Кулыура мовы / П. Сцяцко. Мінск: Тэхналогія, 2002. 444 с.
62.	Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы / Л.І. Сямешка, І.Р. Шкраба, 3.1. Бадзевіч. Мінск: Універсітэцкае, 1996. 654 с.
63.	Тлполопія двуязычня н многоязычня в Беларусн / Нац. акад. наук Беларусл. І4н-т языкознанпя лм. Я. Коласа, Бел. респ. фонд фундамент. нсслед.; под ред. А.Н. Булыко, Л.П. Крыснна. Млнск: Беларуская навука, 1999. 246 с.
64.	Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі / Г.У. Арашонкава [н др.|; навук. рэд. А.І. Падлужны. Мінск: Беларуская навука, 1999. 175 с.
65.	Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко. 2-е выд. Мінск: БелЭн, 1999. 783 с.
66.	Тлумачальны слоўнік гандлёвых тэрмінаў / пад рэд. Р.П. Валевіч. Мінск: Выш. шк, 1995. 103 с.
67.	Уласевйч, В.Н. Буква пропнсная нлн строчная: словарь-справочннк = Літара вялікая або малая: слоўнік-даведнік / ВІ4. Уласевнч, С.Е. Рапацевнч, М.Л. Копылов. Мннск: РІООО «Современное слово», 2003. 224 с.
68.	Уласевіч, В.І. Слоўнік новых слоў беларускай мовы / В.1. Уласевіч, Н.М. Даўгулевіч. Мінск: ТетраСпстемс, 2009. 448 с.
69.	Часопіс «Секретарь». 2001. № 2.
70.	Часопіс «Управленпе персоналом». 2007. № 9 (163).
71.	Шаўлюкоў, А.П. Асновы фінансавага менеджменту спажывецкай кааперацыі / А.П. Шаўлюкоў. Гомель, 1995. 55 с.
72.	Шаўлюкоў, А.П. Бухгалтарская справаздачнасць: вучэб.-практ. дапаможнік / А.П.Шаўлюкоў. Мінск: Соврем. шк., 2008. 608 с.
73.	Шаўлюкоў, А.П. Падатковы ўлік на вытворчых прадпрыемствах. Гомсль: УА «Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт спажывецкай кааперацыі», 2004. 124 с.
74.	Шаўлюкоў, А.П. Фінансавы менеджмент на прадпрыемстве: вучэб. дапаможнік. Гомель: ГКІ. 2001. 562 с.
75.	Шкраба, І.Р. Слоўнік беларускай безэквівалентнай лексікі / І.Р. Шкраба. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2008. 320 с.
76.	Эканамічная гісторыя Беларусі: курс лекцый / В.І. Галубовіч [і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск: Экаперспектыва, 1993. 288 с.
77.	Эканамічная тэорыя: вучэб.-метад. дапаможнік / Л.М. Давыдзенка [і інш.]; пад рэд. Л. М. Давыдзенкі, Г. I. Базылевай. Мінск: БДПУ, 2007. 339 с.
78.	Экономнка: популярный словарнк / сост. Е.А. Елховскнй. М.: РІздательскмй центр «Академня» : І4Ц «Кафедра», 1997. 96 с.
79.	Экономнка для всех: популярный словарь / О.В. Амуржуев [н др.] М.: Экономнка, 1997. 389 с.
80.	Экономмческнй словарь-справочнлк: для сред. н ст. шк. возраста / под ред В.С. Середы. Мінск: Народная асвета, 1989. 239 с.
Вучэбнае выдаіше
Зразікава Валянціна Аляксееўна Губкіна Алена Васільеўна
БЕЛАРУСКАЯ МОВА. ЭКАНАМІЧНАЯ ЛЕКСІКА
Вучэбны дапаможпік
Адказны за выпуск К.М. Шулыанава
Рэдактар Н.А. Дашкевіч
Мастак вокладкі А.А. Кулажэнка Камп’ютарная вёрстка У.Е. Кананюка Карэктар Н.А. Дашкевіч