Беларуская мова ў дзіцячым садзе

Беларуская мова ў дзіцячым садзе

Для дашкольнага ўзросту
Выдавец: Народная асвета
Памер: 159с.
Мінск 1995
39.63 МБ
У рабоце раскрываюцца псіхолага-педагагічныя асновы, змест і методыка развіцця маўлення і навучання беларускай мове дашкольнікаў у сітуацыі блізкароднаснага двухмоўя. Аўтар падрабязна спыняецца на прыёмах работы над беларускім вымаўленнем, лексікай, граматыкай, звязным маўленнем. Адрасуецца выхавальнікам дашкольных устаноў.

ЗЬМЕСТ
Ад аўтара3
Псіхолага-педагагічныя асновы навучання дашкольнікаў беларускай мове
Сацыялінгвістычная сітуацыя ў Беларусі5
Псіхолага-лінгвістычная характарыстыка двухмоўя7
Асаблівасці руска-беларускага двухмоўя ў дашкольнікаў9
Праблема метаду і методыкі навучання беларускай мове11
Псіхалагічныя асаблівасці маўленчай дзейнасці18
Фарміраванне навыкаў зносін на беларускай мове
Маўленне як сродак камунікацыі23
Развіццё ў дзяцей пачуцця беларускай мовы26
Арганізацыя ўзаемаадносін дашкольнікаў на беларускай мове35
Слоўнікавая работа
Значэнне слоўнікавай работы42
Крытэрыі адбору слоўніка44
Увядзенне новых слоў48
Замацаванне слоўніка52
Работа над сэнсавым бокам слова57
Фарміраванне граматычнага ладу маўлення
Задачы вывучэння беларускай граматыкі60
Крытэрыі адбору граматычных з’яў61
Паслядоўнасць азнаямлення дашкольнікаў з асаблівасцямі беларускай граматыкі63
Фарміраванне граматычных навыкаў66
   Навучанне словазмяненню68
   Навучанне словаўтварэнню74
   Фарміраванне сінтаксічнага ладу80
Фарміраванне навыкаў вымаўлення
Задачы навучання беларускаму вымаўленню85
Паслядоўнасць увядзення беларускіх гукаў-
Работа над гукавымаўленнем89
Работа над беларускай арфаэпіяй93
Развіццё звязнага маўлення
Асаблівасці развіцця звязнага маўлення ў дашкольным узросце98
Асноўныя прынцыпы фарміравання дыялагічнага і маналагічнага маўлення дашкольнікаў102
Дадатак 1. Фанетычныя гульні і слоўны матэрыял на вымаўленне спецыфічна беларускіх гукаў111
Дадатак 2. Метадычныя распрацоўкі па азнаямленню дашкольнікаў з асобнымі граматычнымі з’ явамі128
Бібліяграфічныя ссылкі153
Літаратура для выхавальніка156
Спасылка pdf
Спасылка pdf