Гісторыя Гародні (1919-1991) Нацыяналізацыя, вынішчэньне і саветызацыя сярэднеэўрапейскага места Фелікс Акерман

Гісторыя Гародні (1919-1991)

Нацыяналізацыя, вынішчэньне і саветызацыя сярэднеэўрапейскага места
Фелікс Акерман
Выдавец: Інбелкульт
Памер: 488с.
Смаленск 2021
187.02 МБ
Фэлікс Акерман
Псторыя
Гародні
м 1919-1991
Нацыяналізацыя, вынішчэньне і саветызацыя сярэднеэўрапейскага места
Фэлікс Акерман
Гісторыя
Гародні
1919-1991
Нацыяналізацыя, вынішчэньне і саветызацыя сярэднеэўрапейскага места
 

Фэлікс Акерман
Гісторыя
Гародні
1919-1991
Нацыяналізацыя, вынішчэньне і саветызацыя сярэднеэўрапейскага места
Смаленск Інбелкульт 2021
УДК 94(476.6-25)"1919/1991":930.1/.2 + 323.1(476.6-25) (091)"1919/1991" + 930.1/.2(476.6-25)"1919/1991"
ББК 63.3
А38
Акерман, Ф.
А38 Гісторыя Гародні (1919-1991). Нацыяналізацыя, вынішчэньне і саветызацыя сярэднеэўрапейскага места/ Фэлікс Акерман; пераклад з нямецкай мовы Марыны Уласавай, Алены Талапілы, нав. рэд. Валер Булгакаў. — Смаленск: Інбелкульт, 2021. — 488 с.
ISBN 978-5-00076-051-2
Гэтая кніга — спроба напісаць гісторыю Гародні XX стагодзьдзя з гледзішча культурнай антрапалёгіі. Яе базай паслужылі вусныя аповеды гарадзенцаў, архіўныя пошукі, а таксама ранейшая гістарыяграфія, да якой аўтар ставіцца падкрэсьлена крытычна. Адказ на пытаньне, як узьнікла беларуская Гародня, даецца з улікам мясцовай гісторыі фармаваньня трох нацыянальных праектаў — польскага, савецкага і ўласна беларускага — на сутыку трох краін — Беларусі, Полыпчы і Літвы.
УДК 94(476.6-25)"1919/1991":930.1/.2 + 323.1(476.6-25) (091)"1919/1991" + 930.1/.2(476.6-25)"1919/1991"
ББК 63.3
Пераклад зроблены паводле выданьня:
Ackermann, Felix. Palimpsest Grodno: Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung einer mitteleuropaischen Stadt (1919-1991). — Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010. — 372 s.
У афармленьні 1 старонкі вокладкі выкарыстаны здымак з архіву сям'і Гуменюкоў (каля 1960 г.).
У афармленьні 4 старонкі вокладкі выкарыстаны здымак з кнігі «Гродно. Энцнклопеднческнй справочннк» (Менск: БелЭн, 1989).
У афармленьні 1 і 3 старонак блёку выкарыстаны здымак Гародні 1937 ці 1938 г. Меркаваны аўтар — Генрык Паддэмбскі.
ISBN 978-5-00076-051-2
© Harrassowitz Verlag, 2010
© ТАА «Інбелкульт», 2021
© Фэлікс Акерман, 2021
Зьмест
Сыііс ілюстрацыяў	9
Падзяка	13
Уступ: сучаснасьць мясцовай мінуўшчыны	16
Уводзіны	21
1.	Цэнтральная Эўропа на Нёмане: Гародня паміж разбурэньнем і новай дынамікай	21
2.	Гісторыя гораду як працэс напісаньня, прачытаньня і заціраньня ... 33
3.	Дасьледчыя пытаньні аб нацыяналізацыі, нівэляваньні і саветызацыі Гародні	36
4.	Супастаўленьне канвэргентных нацыянальных гістарыяграфій	44
б.	Аналіз пісьмовых, вусных і прасторавых крыніцаў	47
6.	Да гістарызацыі этнічных і нацыянальных сыстэмаў каардынат .... 51
I.	Нацыяналізацыя. Дзяржаўныя і мясцовыя працэсы прысваеньня ў 1919-1939 гадах	57
1.1	Цяжкія пачаткі новага жыцьця ў Гародні пасьля Першай сусьветнай вайны	61
1.1.1	Мапа Ібэрскага ад 1937 году як культурная
тапаграфія Гародні	68
1.1.2	Прасторавыя адносіны паміж горадам і вёскай	71
1.1.3	Дзьве гарадзенскія вуліцы як прыклад цэнтру і пэрыфэрыі.... 75
1.2	Дзе жылі ў Гародні габрэі, палякі і беларусы	78
1.2.1	Унутраная дыфэрэнцыяцыя габрэйскага насельніцтва	82
1.2.2	Унутраная дыфэрэнцыяцыя хрысьціянскага насельніцтва	86
1.2.3	Абвастрэньне канфліктаў паміж габрэямі і хрысьціянамі	90
1.2.4	Плыннасьць беларускіх дзеячоў і мясьцін	95
1.2.5	Дзяржаўныя стратэгіі для стварэньня праваслаўных палякаў. . . 103
1.2.6	Прысутнасьць вясковых мігрантаў у жыцьці гораду	108
1.3	Упісваньне гістарычных рэфэрэнцый у гарадзкую прастору	110
1.3.1	Абаронца помнікаў Юзаф Ядкоўскі і каралеўскі палац	111
1.3.2	Дзейнасьць Войска Польскага ў зьвязку з 400-гадовым юбілеем Стэфана Баторыя	115
1.3.3	Архітэктурныя зьмены ў сакральных будынках як сымбалічны акт	117
1.3.4	Перайменаваньне вуліц як фармаваньне польскага ляндшафту памяці	123
1.3.5	Пісьменьніца Эліза Ажэшка як фігура супольнай ідэнтыфікацыі	125
1.4	Падсумаваньне: Падзеленыя гарадзкія прасторы	129
II.	Нівэляваньне. Другая сусьветная вайна і яе наступствы (1939-1949 гады)	133
2.1	Савецкая акупацыя (верасень 1939 чэрвень 1941 году)	133
2.1.1	Сутычкі паміж камуністамі і польскімі войскамі	135
2.1.2	Пачатак савецкіх дэпартацыяў і далейшых рэпрэсіяў	140
2.1.3	Далучэньне да БССР як інсцэнізацыя волевыяўленьня беларускага народу	145
2.1.4	Увядзеньне савецкіх пашпартоў зімою 1939/1940 году	150
2.1.5	Канфлікт паміж кадрамі з усходу і мясцовым насельніцтвам .. 155
2.1.6	Удзел габрэяў у мясцовых савецкіх структурах	163
2.1.7	Правал савецкай беларусізацыі	166
2.1.8	Адзін цягнік паміж савецкаю дэпартацыяй і нямецкім бамбаваньнем	175
2.2	Нямецкая акупацыя (чэрвень 1941 году ліпень 1944 году)	177
2.2.1	Беластоцкая акруга як акупаваная тэрыторыя з асаблівым статусам	182
2.2.2	Прычьшы адсутнасьці мясцовых пагромаў летам 1941 году. . . 196
2.2.3	Вэрыфікацыя этнічнай прыналежнасьці нямецкімі акупантамі	204
2.2.4	Забойства гарадзенскіх габрэяў паміж чэрвенем 1941 і сакавіком 1943 году	215
2.2.5	Жыцьцё за межамі гета: паміж штодзённасьцю, прымусовай працай і тэрорам	232
2.2.6	Стратэгіі выжываньня ўцекачоў з гета ў Гародні і ваколіцах . . 242
2.2.7	Хрысьціянскія насельнікі рэгіёну як сьведкі і выгадаатрымальнікі з Галакосту		250
2.2.8	«Беларускі нацыянальны камітэт» ды іншыя беларускія калябаранты	253
2.3	Прыход Саветаў у ліпені 1944 году	262
2.3.1	Гвалтоўнае высяленьне/перасяленьне палякаў з Гарадзеншчыны	270
2.3.2	Абвастрэньне канфрантацыі з польскім насельніцтвам, якое засталося	276
2.3.3	Ацалелыя ў Галакосьце габрэі паміж інтэграцыяй, перасяленьнем і перасьледам	283
2.3.4	Генацыд, прымусовая міграцыя і нацыяналізацыя памяці.... 290
2.4	Падсумаваньне: Нямецкая і савецкая акупацыйная палітыка ў параўнаньні	298
III.	Саветызацыя. Станаўленьне савецкага гораду (1944-1991)	307
3.1	Цяжкае пераадоленьне наступстваў Другой сусьветнай вайны .... 307
3.1.1	Зьмяненьне гораду ў выніку будаўніцтва хімічнага камбінату «Азот»	315
3.1.2	Горадабудаўнічае напружаньне паміж старым і новым	319
3.2	Сяляне зрабіліся савецкімі людзьмі	326
3.2.1	Шляхі, фактары і наступствы масавай міграцыі зь вёскі ў горад	329
3.2.2	. Фальклёр як савецкае ўвасабленьне беларускай этнічнасьці. . 343
3.2.3	Пераход на расійскую мову як вынік акультурацыі выхадцаў зь вёскі	354
3.2.4	Супярэчнасьці прыставаньня выхадцаў зь вёскі да савецкага гораду	358
3.2.5	Інстытуты і рухальныя сілы ўрбанізацыі ў БССР	364
3.3	Савецкая пераканфігурацыя гістарычных прывязак	371
3.3.1	Гістарычна-археалягічны музэй паміж ідэалёгіяй і прагматыкай	371
3.3.2	Археалягічнае вывучэньне старажытнарускага гораду як акт легітымацыі	381
3.3.3	Савецкая катэгарызацыя пры перайменаваньні вуліцаў	389
3.3.4	Узьяднаньне беларускага народу і Вялікая Айчынная вайна .. 391
3.3.5	Савецкія наратывы на расійскай і беларускай мовах	395
3.3.6	Творчасьць Элізы Ажэшкі як інтэгральнае месца памяці	399
3.3.7	Адкрыцьцё Гародні як музэйнай прасторы	404
3.3.8	Запозьненае фармуляваньне нацыянальных пытаньняў аб гарадзкой гісторыі	413
3.4	Падсумаваньне: Посьпех савецкай мадэрнізацыі	420
Высновы: Эўропа паміж самазьнішчэньнем і мадэрнізацыяй	425
Рефлексія: будучыня мясцовай мінуўшчыны	434
Пэрспэктывы: мінуўшчына мясцовай будучыні	441
Дадатак: фотаздымкі Наталі Дораш	449
Сьпіс скарачэньняў	456
Крыніцы і бібліяграфія	457
Іменны паказыгік	477
Чі.: ■	‘ гйл	■	'	. . ' в.ТЦааЛ''як qyiuwr кф
пі /глпйЬёс н ; ■ Ж/ ! t £Л £ . ‘'"A;.! ., «г<к.к гндасді.';’^ айда.^
’ ■ :, ■і’яс jMqi! гм
ц -.<: п йіймлчяч. ' fit, іл > »й 4С
Ч	1 ;• ; / . ; ь№ • ч[ і м: /Плі' J С.’?. '.
J ' -...р■•<.'•; < і ^пшзуііфв^йрп
: Ч ■'. intlWBXqr ІЯ-кІфНЭГ! {,.
. I-.. -.-rMaaqn і	w ’.Ф.<ч
L. і’/фіі'-Ч’Г :■	'	■і.-' к.:SSH!'h< Г1ІМ7 :;л !’ •	..
'■	’ ,іт ,т • \ -п
1
Cl1' . txiHwxj .ніФр ’•’чааь ‘ ■ .ісіь:аА пйігх’(:
•	" • •<• к:нг,ос;Ймі ф.н,-,А'. 'А
■ ‘J: :: -VP^Sq; ' Н'ЖНСОіІв?» " л
•	■'! ’ Л< .Г,	■	•' >■ ' • . vr.
.	. 'ІГ' ГІПГ': !.:-■• Ч. ' а
%імвп	і;чоц'>’ :ыаовогаЗ
Ш-5..ГІ.:* І ’■	Г	,<-.г.	.;;:кеэ
:?> ітвчіл h.v	'чі.фчЯ
іпз-п’утг/д іо’яошя.-'	wm лсп-ццЛІ
"•г:ф< ?г,Г ‘П]І	с.лчдзЛ
.	?':■-.d‘lei’ll... J ЧІПаЭ
...	.	. . .R^BqlBrR'W І’ІДГЙМфІ
		 4‘Яай£/ІвЛ	ЙННЭТІІ
Сьпіс ілюстрацыяў
№
Апісаньне
Крыніца
Фарзац Арыентацыйны плян Гародні, выдадзены выдавецтвам Ібэрскага ў 1937 годзе
Калекцыя Фэлікса Варашыльскага, Гамбург, Нямеччына
1
Вуліца Мяшчанская ў аб’ектыве камэры Курта Клямрота. На заднім пляне — пабудаваны езуітамі рымска-каталіцкі фарны касьцёл на Рынкавай плошчы. 1916 год.
Сямейны архіў Вібке Брунс, Бэрлін, Нямеччына
2
Прадавец газэты «Grodnoer Zeitung»: насуперак або якраз дзякуючы адчужанаму стаўленьню нямецкіх захопнікаў да мясцовых габрэяў, гэтага мужчыну па імені Давід рэдакцыя выкарыстоўвала як свой талісман і нават разьмясьціла ягоны здымак на паштоўцы 1916 года, якую Курт Клямрот уклеіў у свой дзёньнік.
Сямейны архіў Вібке Брунс, Бэрлін, Нямеччына
3
Сялянкі з ваколіц Гародні на Сянным рынку, імаверна, якраз падчас адной з арганізаваных Куртам Клямротам акцыяў для абмежаваньня нелегальнага гандлю. Фота Курта Клямрота, 1916 год.
Сямейны архіў Вібке Брунс, Бэрлін, Нямеччына
4
Рабочыя на Рынкавай плошчы. Фота Курта Клямрота, 1916 год.
Сямейны архіў Вібке Брунс, Бэрлін, Нямеччына
5
Дом афіцэра Войска Польскага на вуліцы Рэйманта ў раёне Новы Сьвет падкрэсьлівае прыналежнасьць да каталіцкай шляхты. 2004 год.
Архіў аўтара
6
Дом, пабудаваны каля 1935 году ў настаўніцкай калёніі, спалучае ў сабе архітэктурныя элемэнты інтэрнацыянальнага стылю і мясцовай традыцыі драўлянага дойлідзтва. Здымак 2006 году.
Архіў аўтара
7
Гэтую рэкляму фабрыкі ровараў і матацыклаў Старавольскіх, выдадзеную ў 1937 годзе, польскамоўныя выданьні пасьля 1989 году зноў і зноў перадрукоўваюць як ілюстрацыю «польскай Гародні».
Калекцыя Фэлікса Варашыльскага, Гамбург, Нямеччына
№
Апісаньне
Крыніца
8
Драўляная сынагога ў Фарштаце, на левым беразе Нёману. Здымак каля 1916 году.
Калекцыя Фэлікса Варашыльскага, Гамбург, Нямеччына
9
Юзаф Ядкоўскі падрыхтаваў у 1926 годзе падарунак ад польскага народу Злучаным Штатам Амэрыкі да 150-годзьдзя незалежнасьці, які ўтрымліваў 5 мільёнаў подпісаў. Гэта быў мастацкі блянк зь пячаткамі ўсіх рэлевантных установаў Гарадзенскага павету: павятовай рады, адміністрацыі, паліцыі, войска, судовай сыстэмы, тытунёвай фабрыкі, мытнай інспэкцыі, школаў, а таксама каталіцкай, габрэйскай і эвангелісцкай супольнасьцяў. He ставала толькі голасу гграваслаўных вернікаў.