Гарадзенскі палімпсест 2010 Дзяржаўныя і сацыяльныя структуры, XVI-XX стст.

Гарадзенскі палімпсест 2010

Дзяржаўныя і сацыяльныя структуры, XVI-XX стст.
Выдавец: Зміцер Колас
Памер: 507с.
Мінск 2011
144.54 МБ
Ераззтскі nantmnocm 2010
Гарадзенскі палімпсест 2010.
Дзяржаўныя і сацыяльныя структуры, XVI-XX стст.
Мінск Выдавец Зміцер Колас 2011
УДК 947.6< 15-20
ББК 63.3(4Бен)
Г20
Гарадзенскі палімпсест 2010гэта чарговая кніга ГАРАДЗЕНСКАЙ БІБЛІЯТЭКІ.
ГАРАДЗЕНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА гэта яшчэ адзін напамін гарадзенцам, што лёс горада ў іх руках. Толькі агульнымі намаганнямі мы здолеем перанесці ў наступныя стагоддзі непаўторнасць гістарычнай Гародні, зберагчы яе ўнікальнасць для нашчадкаў.
ГАРАДЗЕНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА прысвячаецца той Гародні, якой мы можам ганарыцца.
Дзякуем усім, хто з намі.
Рэцэнзенты:
Доктар гістарычных навук, прафесар 3. В. Шыбека.
Кандыдат гістарычных навук A. А. Радаман
Г20 Гарадзенскі палімпсест. 2010. Дзяржаўныя і сацыяльныя структуры. XVI XX ст. II Пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н. У Сліж. — Мінск : Зміцер Колас, 2011.— 502 с.: іл
ISBN 978-985-6992-08-0
Матэрыялы зборніка прысвечаныя вывучэнню мінулага Гродна як феномена лакальнай гісторыі. У цэнтры даследчыцкай увагі апынуліся праблемы дзяржаўных і судовых устаноў часоў Вялікага княства Літоўскага, антрапалагічныя аспекты гістарычнай урбаністыкі XIX XX ст. Асобнае месца ў зборніку адведзена крыніцазнаўству і публікацыі дакументаў.
Зборнік адрасаваны навукоўцам, а таксама ўсім, каго цікавіць гісторыя гарадоў Беларусі.
УДК 947.6< 15-20
ББК 63.3(4Бен)
Змест
Наталля Сліж, Аляксандр Смалянчук Прадмова	7
Гародня эпохі ВКЛ: дзяржаўныя структуры, грамадства
Аляксей Шаланда
Гродскі суд Гарадзенскага павета ВКЛ у другой палове
XVI-XVII ст. Частка I: Перадумовы, ход і вынікі рэформы гарадзенскага замкавага суда (1562-1572 гг.)	12
Аляксей Шаланда
Дарэформенны земскі суд Гарадзенскага павета ў 1562-1564 гг.	45
Зінаіда Антановіч Гарадзенскі каптуровы суд у XVII-XVIII стст	57
Зміцер Яцкевіч, Вадзім Урублеўскі Гарадзенскі магістрат у XVIII ст	84
Ганна Паўлоўская «Danse macabre» у тэкстах манастырскіх хронік	121
Mariusz Sawicki
Instrukcje sejmikowe i relacje z wydarzen publicznych z II potowy XVII wieku w Narodowym Historycznym Archiwum Bialorusi w Grodnie	131
Віталь Галубовіч
Перадсоймавы соймік Гарадзенскага павета ў XVIII стагоддзі: спроба агульнай характарыстыкі	147
Дзмітрый Віцько Гарадзенскі з’езд шляхты ВКЛ 1701 г.	174
Андрэй Мацук
Барацьба магнацкіх груповак на гарадзенскім сойміку ў панаванне Аўгуста III	198
Крыніцы
Наталля Сліж
3 гісторыі валодання гарадзенскімі дварамі ў канцы XV пачатку XVI ст	217
Наталля Сліж Гарадзенскія падворкі ў XVII ст	222
Галубовіч Віталь
Канфірмацыйны прывілей Гародні на магдэбургскае права 1633 г.	255
Горад і яго жыхары ў ХІХ-ХХ стст.
Сяргей Токць
Царскае чыноўніцтва Горадні: структура, сацыяльнае паходжанне і асаблівасці штодзённага жыцця	270
Аляксандр Радзюк Чалавек за кратамі: гарадзенскія турмы і вязні ў XIX ст	295
Вольга Сабалеўская Габрэйскія дзеці Гародні ў XIX ст	329
Іна Соркіна
Навучальныя ўстановы, настаўнікі і вучні Гродна ў 60-я гады XIX пачатку XX ст	355
Настасся Жарская
«Гродненскме епархмальные ведомостм» як крыніца па сацыяльнай гісторыі Горадні пач. XX ст	395
Аляксандр Смалянчук
Горадня і гарадзенцы 1911-1915 гг. на старонках «Нашай Нівы»	406
Андрэй Чарнякевіч
«Прытулішча выгнанцаў»: штодзённае жыццё беларускага дзеяча ў Гародні 1909-1939 гг.	422
Таццяна Касатая
Кінематограф як частка гарадзенскай штодзённасці пачатку XX стагоддзя	437
Ларыса Міхайлік
Каталіцкі касцёл у палітычным і грамадскім жыцці Гродна ў 1921-1939 гг. 	444
Таццяна Казак, Андрэй Вашкевіч Гродзенскія фотамайстры 1860-1930-х гг.	463
Сяргей Харэўскі
Дзейнасць архітэктара Мікалая Чагіна ў Вільні і Горадні: досьвед і урокі	474
Пытанні. Адказы. Дыскусія	482
Content
Natallia Slizh, Aliaksandr Smalianchuk Introduction	76
Harodnia in the period of the GDL: bodies of government, society
Aliaksei Shalanda
The Castle court of the Harodnia district in the second half of the sixteenth seventeenth centuries. Part I: conditions, process, and the results of the reform of the Castle court (1562-1572)	12
Aliaksei Shalanda
The Zemsky court of the Harodnia district before the reform in 1562-1564	45
Zinaida Antanovich
The Temporal (kapturovy) court of the Harodnia district in the seventeenth eighteenth centuries	57
Zmitcer Jatskevich, Vadzim Urubleuski
The Harodnia magistrate in the eighteenth century	84
Hanna Paulouskaya
«Danse macabre» in the texts of the monastic chronics 	121
Mariusz Sawicki
Soimik instructions and reports from public events of the second half of the seventeenth century at the National
Historical Archive of Belarus in Grodna	131
Vital Halubovich
The Soimik before Soim in the Harodnia district in the eighteenth century: attempt of general characteristic	147
Dzmitry Vitsko
The Harodnia convention of nobility of the GDL in 1701	174
Andrei Matsuk
Struggle of magnates groups at the Soimik of the Harodnia district in the period of August III 	198
Sources
Natallia Slizh
From the history of possession of courts in Harodnia in the end of the fifteenth century at the beginning of the sixteenth century	217
Natallia Slizh
The courts in Harodnia in the seventeenth century	222
Vital Halubovich
The Confirmation of the privilege on the
Magdeburg Law for Harodnia of 1633 	255
The city and its citizens in the nineteenth twentieth centuries
Siargei Tokts
Tsarist officials in Harodnia: structure, social origin and peculiarity of everyday life 	270
Aliaksandr Radziuk
A person behind bars: Harodnia prisons and prisoners in the nineteenth century	295
Volga Sabaleuskaya
Jewish children in Harodnia in the nineteenth century	329
Ina Sorkina
Educational institutions, teachers, and pupils in Grodna in the sixtieth of the nineteenth century at the beginning of the twentieth century	355 Nastassia Zharskaya
«Гродненскме епархмальные ведомостп» as a source of social history of Harodnia at the beginning of the twentieth century	395
Aliaksandr Smalianchuk
Harodnia and its citizens in 1911-1915 on the pages of «Nasha Niva»	406 Andrei Charniakevich
«Shelter of exiles»: everyday life of Belarusian figure in Harodnia in 1909-1939	422
Tatstsana Kasataya
Cinema as a part of everyday life in Harodnia at the beginning of the twentie century	437
Larysa Mikhailik
Catholic church in political and social life in Grodna in 1921-1939	444
Tatstsana Kazak, Andrei Vashkevich
Photographers in Grodna in 1860-1930th	463
Siargei Chareuski
Architect Mikalai Chagin’s activity in Vilna and
Harodnia: experience and lessons	474
Questions. Answers. Discussion	482
Прадмова
Зборнік, які вы трымаеце ў руках, з’яўдяецца часткай навуковай праграмы «Гарадзенскі палімпсест», прысвечанай даследаванню мінулага Гродна (Горадні, Гародні) як феномена лакальнай гісторыі. Пры гэтым вывучэнне горада часоў Сярэднявечча і Новай гісторыі (да канца XVIII ст.) адбываецца ўмежах навуковага праекту «Гародня ў перыяд ВКЛ» (кіраўнік к. г. н. Наталля Сліж), а горад апошніх стагоддзяў у межах праекту «Горадня і яе жыхары ў XIX XX ст.» (кіраўнік д. г. н. Алесь Смалянчук).
Праект нарадзіўся ў супрацьстаянні гарадзенскай інтэлігенцыі г. зв. «рэканструкцыі» гістарычнага цэнтру, якая намаганнямі мясцовых чыноўнікаў ператварылася ў фактычнае знішчэнне гісторыка-культурнай аўтэнтычнасці гораду і падмены помнікаў гарадской архітэктуры псеўдагістарычнымі муляжамі з газасілікатных блокаў. Дарэчы, менавіта яны, паводле архітэктурнага праекту Г. Лаўрэцкага, павінны стаць заменай плінфы пры «рэканструкцыі» самага ўнікальнага гарадзенскага помніка Барысаглебскай Каложскай царквы XII стагоддзя...
У пэўны момант стаў відавочным вельмі нізкі ўзровень гістарычнай памяці гарадзенцаў, які не ў апошнюю чаргу абумоўлены дамінуючай гістарычнай палітыкай, арыентаванай на падзеі Другой сусветнай вайны і гісторыю Беларусі як «прэзідэнцкай рэспублікі».
Мінулае горада над Нёманам нагадвае сапраўдны палімпсест, новыя тэксты якога пішуцца па вынішчаных старонках гарадзенскай гісторыі... Задача даследчыкаў прачытаць гэтыя знішчаныя часам і чужымі для горада «адміністратарамі» старонкімінупага і вярнуць іху купьтурнае жыццё сучасных гарадзенцаў. Менавіта гэта і стала галоўнай мэтай навуковага праекту, які распачаўся ўвосень 2008 г.
За мінулы час былі праведзеныя тры навуковыя канферэнцыі (20082010) і апублікаваныя навуковыя зборнікі Гарадзенскі палімпсест. XII— XX стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Горадня. 7 лістапада 2008 г.) П Пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н. У Сліж. ГорадняБеласток, 2008; Гарадзенскі палімпсест. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV-XX стст. П Пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н. У Сліж. Горадня, 2009).
Трэці зборнік прысвечаны дзяржаўным ісацыяльным структурам горада. Ён складаецца з матэрыялаў чарговай міжнароднай навуковай канферэнцыі (2010), прычым упершыню друкуюцца матэрыялы дыскусій, якія перадаюць атмасферу канферэнцыі. Таксама публікуюцца артыкулы, адмыслова падрыхтаваныя для зборніка вядомымі гісторыкамі.
Рэдактарам тэкстаў раздзела Гародня эпохі ВКЛ: дзяржаўныя структуры, грамадства з’яўляецца Наталля Сліж. Матэрыялы раздзелу Горадня і яе жыхары ў XIX XX стст. рыхтаваў да друку Алесь Смалянчук.
Рэалізацыя навуковай праграмы «Гарадзенскі палімпсест» стала магчымай дзякуючы супрацоўніцтву такіх арганізацый як Акадэмічная сетка даследчыкаў ВКЛ, Таварыства беларускай школы, Інстытут гістарычных даследаванняў Беларусі (ЕГУ). У правядзенні навуковых даследаваннях і арганізацыі канферэнцыі вялікую дапамогу аказаў «Рух за Свабоду!» Выданне навуковага зборніка адбылося дзякуючы падтрымцы Фонду імя П. Крэчэўскага (ЗША).
Выказваем шчырую ўдзячнасць даследчыкам і фундатарам.
* * *
Першая канферэнцыя «Гарадзенскі палімпсест» (2008) паказала неабходнасць вывучэння гісторыі Гародні і рэгіёна сістэмна. Яна падштурхнула да ініцыявання даследчага праекту. Пачынаць яго, на маю думку, трэба было з вывучэння дзейнасці дзяржаўных устаноў у Гародні. У іх архівах сканцэнтраваны асноўны комплекс дакументаў па гораду і рэгіёну. Дзяржаўныя ўстановы і прадстаўнічая сістэма на рэгіянальным узроўні, у дадзеным выпадку на Гарадзеншчыне, мала вывучаны ці ўвогуле не распрацаваны. У айчыннай гістарыяграфіі не былі на той час грунтоўна прааналізаваны нават надрукаваныя акты Віленскай археаграфічнай камісіі, не кажучы пра кнігі гродскага, земскага суда і магістрата, якія захоўваюцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі.