Ix Мроя. Ix N.R.M.  Віктар Дзятліковіч

Ix Мроя. Ix N.R.M.

Віктар Дзятліковіч
Выдавец: Сучасны літаратар
Памер: 320с.
Мінск 2005
82.76 МБ
Подзьвіг Юрася 	118
«Прыходзьце пасьля абеду» 	121
Напой «Бураціна» 		122
Марыхуана, амарэта і рыбкі гупі 	124
РАЗЬДЗЕЛ 9.1992-1994. ШЛЯХ ДА СЬМЕРЦІ ... .127
Дзіўнае самазабойства 	127
Шоті Цынкевіч, «браты-махляры» 	128
Іншыя героі часу 	130
Загінуўшы альбом 	132
Зьмены гітарыстаў працягваюцца. Віктар Смольскі 	133
Апошнія фестывалі. Данія і Басовішча 	134
Зьяўленьне Піта 	138
РАЗЬДЗЕЛ 10.1994. СЬМЕРЦЬ МРОІ
I СТВАРЭНЬНЕ N.R.M	139
Піт. Дзяцінства 	139
Піт: «Мы ставілі на Мроі вялікі крыж» 	142
«Нешта валасатае». Заітрашэньне Піта ў Мрою 	144
Першыя рэпэтыцыі зь Пітам 	146
Вольскі ставіць на Мроі крыж 	147
Спроба выгнаць Алезіса 	148
Апошняя рэпэтьіцыя 	151
РАЗЬДЗЕЛ 11.1994-1995. СТВАРЭНЬНЕ N.R.M.
I «LALALALA» 	155
Пачаткі N.RA4	  155
Шчупак фаршаваны і N.RM на Рок-каранацыі 	157
У розныя бакі	159
«LaLaLaLa» 	162
Першае праслухоўваньне 	164
«Дзе наш беларускі Deep Purple?» 	166
РАЗЬДЗЕЛ 12.1996—1998. «ОДЗІРЫДЗІДЗІНА»
I «ПАШПАРТ...» 	168
Хто «раскруціў» N.RM? 	168
«Зь іроніяй, сарказмам, дурной весялухай...» 	170
Прэзэнтацыя «Одзірыдзідзіны» і эміграцыя Алезіса .. .173 Праблемы з уладамі 	175
«Пашпарт...» у маналёгах 	177
«Пашпарт...» у нататках 	180
«Акустычныя канцэрты...» і іншыя праэкты 	183
Кліпаманія 	185
РАЗЬДЗЕЛ 13.1999—2000. «ТРЫ ЧАРАПАХІ» 	186
«Дзейнічаць. I дзейнічаць нестандартна...» 	186
Польскі запіс. Памылкі 	188
Самотнік 	190
Канчатковы запіс «Трох чарапахаў» 	191
Рэакцыя 	194
«Бульба-рэкардз»: рэкордныя падманы 	200
РАЗЬДЗЕЛ 14. «ГАЛІМАЯ ПАПСА». ДЫСКУСІІ ў ПРЭСЕ 	202
«Откуда у хлопца рок-н-ролльная грусть...» 	202
«Откуда у хлопцев рок-н-ролльная грусть»-2 	209
РАЗЬДЗЕЛ 15.2000. ТуР ПА БЕЛАРУСІ 	216
Лявон Вольскі: «Ну, усё, — падумалі мы, — зараз будзе дзікая бойка» 	217
Алезіс Дземідовіч: «Проста трэба мейсцы ведаць» 	222
Юрась Ляўкоў: «Аўтографы, фотаздымкі, машына, гатэль...» 	224
Піт Паўлаў: «Не, я не расеец...» 	225
ТЭКСТЫ 	230
Мроя 	230
1981—1986 	230
1987—1990 	236
1991—1994 	251
N.R.M	.264
«LaLaLaLa», 1995 	264
«Одзірыдзідзіна», 1996 	275
«Пашпарт грамадзяніна N.R.M.», 1998 	283
«Тры чарапахі», 1999 	290
«Дом культуры», 2002 	301
ПАСЬЛЯСЛОўЕ 	314
Літаратурна-мастацкае выданне
Дзятпліковіч Віктар
ЛГМРОЯ
IX N.R.M.
Адказны за выпуск М. У. Адамчык
Падпісана да друку з гатовых дыяпазітываў 06.07.05. Фармат 84х1081/з2Папера афсетная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 16,8+1,68 вкл. Тыраж 2 100 асобн. Заказ 1532.
Выдавецкі кааператыў «Сучасны літаратар». Ліцэнзія № 02330/0133053 ад 30.04.04.
РБ, 220029, Мінск, вул. Кісялева, 47, к. 4.
Пры ўдзеле ТАА «Харвест».
Ліцэнзія № 02330/0056935 ад 30.04.04.
РБ, 220013, Мінск, вул. Кульман, д. 1, корп. 3, пав. 4, к. 42.
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Мінская фабрыка каляровага друку».
220024, Мінск, вул. Каржанеўскага, 20.
ЛіктарДзятліковіч
Віця (аўтар гэтае кнігі) — наш добры сябар, Як толькі прыяжджае ў наш стабільны, чысты й узорны Менск, дык мы абавязкова сустракаемся. ён нам распавядае пра сваю нялёгкую працу, мы яму — пра сваю. Калісьці Віктар Дзятліковіч працаваў у Менску, але змушаны быў зьехаць у чужы далёкі велізарны горад, які, як усім вадома, ня верыць сьлязам. Таму наш герой ня стаў плакаць, а пачаў працаваць тэлежурналістам на адным зь вядомых расейскіх тэлеканалаў. Праца кідала яго ў Чачэнію, у Аўганісган, нядаўна тэлефанаваў з Таймыру...
Віктар добра нас ведае й нямала з намі паезьдзіў: наведваў «Басовішча», прыяжджаў у Менск на эпахальныя для нас канцэрты «Радыё Гамон» і «Падарожжа на Возера Трох Чарапахаў», гасьцяваў з намі ў Лёніка Тарасэвіча, карацей, зьведаў нягоды й цяжкасьці музыканцкага жыцьця.
Гэтая кніга, бадай, першая спроба біяграфіі беларускага гурту. Болей увагі тут надаецца •Мроі», яно й зразумела: «Мроя» тая была так даўно, што некаторыя з музыкаў ня памятаюць гарадоў і датаў, а хтосьці нават забыўся на падзеі. Таму гэта тое, што ў нас прынята называць легендай. Дзякуючы Віктару аднавіўся парваны ланцуг мроеўскага жыцьця, і цяпер можна ўдыхнуць дзіўны водар, здаецца, блізкіх, але такіх даўніх гадоў. Гэткая машына часу... Таму — добрага Вам падарожжа!
Лявон Вольскі