Русско-белорусский терминологический словарь по металлургическому производству

Русско-белорусский терминологический словарь по металлургическому производству

Выдавец: Беларуская навука
Памер: 431с.
Мінск 1998
42.48 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
~, рентгеновский ре нтге ностру ктўрный
седиментационный СІІТОВЫЙ спектральный фазовый физико-химический электрохимйческий элементарный эмиссионный
анализатор, м. амплитудный гармонический
анализировать аналйтик, м.
аналитический
аналогия, ж.
гидравлическая мембранная электрическая ангидрид, м.
зёрневы аналіз якасны аналіз колькасны аналіз каларыметрычны аналіз кантрбльны аналіз лабаратбрны аналіз металаграфічны аналіз мікраскапічны аналіз мінералагічны аналіз аб’ёмны аналіз петраграфічны аналіз рацыянальны аналіз рэнтгёнаўскі аналіз рэнтгенаструктўрны
аналіз
седы мента цыйны аналіз сітавы аналіз спектральны аналіз фаза вы аналіз фізіка-хімічны аналіз электрахімічны аналіз элементарны аналіз эмісійны аналіз аналізатар, -ра, м.
амплітўдны аналізатар гарманічны аналізатар аналізаваць
аналітык, -ка, м. аналітычны
аналбгія, -гіі, ж.
гідраўлічная аналогія мембранная аналбгія электрычная аналогія ангідрыд, -ду, м.
~, фталевый англезит, м. андалузит, м. ан изотроп йя, ж. ~, магнитная
~ механических свойств
анизотропность, ж. анизотропный анион, м.
анионит, м. анкер, л/, анкерный анод, м.
анодирование, с.
анодно-механический анолит, м.
аномалия, ж.
магнитная
аномальность, ж. анортйт, м.
антенна, ж. антикоррозионный антикоррозия, ж. антилогарйфм, м. антимонйт, м. антиокиелйтель, At. антиферромагнетйзм, At. антифри кцион н ый антрацит, м.
апатйт, At. апериодйческий аппарат, At.
~, бесконусный засыпной
фталевы ангідрыд англезіт, -ту, м. андалузіт, -ту, м. анізатрапія, -пй, ж. магнітная анізатрапія анізатрапія механічных уласцівасцей
анізатропнасць, -насці, ж. анізатропны аніён, -на, м.
аніяніт, -ту, At. анкер, -ра, м. анкерны анод, -да, м. анадзіраванне, -ння, н. анбдна-механічны аналіт, -ту, At. анамалія, -лй, ж. магнітная анамалія анамальнасць, -насці, ж. анартыт, -ту, At. антэна, -ны, ж. антыкаразійны антыкарозія, -зіі, ж. антылагарыфм, -ма, м. антыманіт, -ту, лі. антыакісляльнік, -ка, м. антыферамагнетызм, -му, м. антыфрыкцыйны антрацыт, -ту, аі. апатыт, -ту, м. аперыядычны а парат, -та, At.
бясконусны засыпны апарат
12
~, дозирующий
~, дробемётный загрўзочный задающий засыпной
~, кантовальный
~, контрол ьно-йзмерйтсльный
~, конусный засыпной
~, месйльный
~, обводной перегонный
~, пескоструйный
~, подающий
~, промывочный
~, разрыхляющий
~, регулировочный рентгеновский
~, сварочный
~, теплообменный
~, фильтровальный аппаратура, ж.
~, защйтная
~, измерйтельная пусковая
аппаратчик, м.
аппарель, ж.
а пл и ката, ж. аппретйрование, с. аппроксимация, ж. аргиллит, м.
аргон, м.
арматура, ж.
валковая
дазіравальны апарат шротакідальны апарат загрўзачны апарат задавал ьны апарат засыпны апарат кантавальны апарат кантрбльна-вымяральны апарат
конусны засыпны апарат мясільны апарат абвадны апарат перагонны апарат пескастрўйны апарат п ада вал ьны апарат ирамы вал ьны апарат разрыхляльны апарат рэгуліровачны апарат рэнтгёнаўскі апарат зварачны апарат иеплаабмённы апарат фільтравальны апарат апаратўра, -ры, ж.
засиерагальная апаратўра вымяральная апаратура пускавая апаратўра апаратчык, -ка, м.
апарэль, -лі, ж. апліката, -ты, ж. апрэтыраванне, -ння, н. апраксімацыя, -цыі, ж. аргіліт, -та, м.
аргон, -ну, м. арматура, -ры, ж. валковая арматура
13
защитная ~, проводкбвая ~, трўбная арматурный армирование, с. армйрованный армйровать армко-желёзо, с. арретйр, м.
арсенат, м. арсенид, м. арсенопирйт, м. асбест, м.
асбестовый асбометаллйческий асимметрия асимптота, ж. асинхронный аскан гель, м.
асканит, м. аспиратор, м. аспирация, ж. ассортимент, м. ассоциация, ж. атмосфера, ж.
абсолютная азотйрующая
~, актйвная
~, безокислйтельная восстановйтельная газовая
~, защйтная избыточная инертная
засцерагальная арматўра правадковая арматура трубная арматўра арматўрны
армаванне, -ння, н.
армаваны армаваць армка-жалёза, -за, н. аращ'р, -ру, м. арсенат, -ту, м. арсенід, -ду, м. арсенапірыт, -ту, м. азбёст, -ту, м. азбёставы азбаметалічны асімётрыя, -рыі, ж. асімптбта, -ты, ж. асінхрбнны аскангель, -лю, м. аскан іт, -ту, м. аспіратар, -ру, м. аспірацыя, -цыі, ж. асартымёнт, -ту, м. асацыяцыя, -цыі, ж. атмасфёра, -ры, ж. абсалютная атмасфера азаш'руючая атмасфёра актыўная атмасфера безакісляльная атмасфёра аднаўляльная атмасфёра газавая атмасфёра захавальная атмасфёра лішкавая атмасфёра інёртная атмасфёра
14
~, контролируемая ~ нагревательной печи
~, науглероживающая
нейтральная
~, нормальная окислительная
~, печная
~, техническая атмосферный атом, м.
- замещения меченый поверхностный
- примеси угловой
атомизатор, м. атомизация, ж. атомный
аттенюатор, м. аустенйт, м.
гомогенный остаточный
аустенитизация, ж.
-, неполная аффинаж, м. ацетилен,м. аэратор, м. аэрация, ж. аэродинамика, ж. аэродинамйческий аэротенк, м.
аэрофйльтр, м.
кантралюемая атмасфёра атмасфёра награвальнай
пёчы
навугляроджвальная атмасфера
нейтральная атмасфёра нармальная атмасфёра акісляльная атмасфёра пячная атмасфёра тэхжчная атмасфёра атмасфёрны атам, -ма, м.
замяшчэння атам мёчаны атам паверхневы атам атам прымесі вуглавы атам атамізатар, -ра, м. атамізацыя, -цыі, ж. атамны
аценюатар, -ра, м. аўстэніт, -ту, м. гамагённы аўстэніт астаткавы аўстэніт аўстэнітызацыя, -цыі, ж. няпоўная аўстэнітызацыя афінаж, -жу, м.
ацэтылсн, -ну, м. аэратар, -ра, м. аэрацыя, -цыі, ж. аэрадынаміка, -кі, ж. аэрадынамічны аэратэнк, -ка, м. аэрафільтр, -ра, м.
Б
баба, ж.
-, скрапораздёлочная баббит, м.
бадделеит, м.
бадья, ж.
-, загрузочная
-, опрокидная база, ж.
-, исходная материальная
-, металлургическая
-, опорная
-, производственная рудная
-, сырьевая
-, техническая
-, топливная
энергетическая Байера способ байпас, м.
бак, м.
аккумуляторный
-	, водяной
-	, закалочный
-	, моечный
баба, -бы, ж. скрапаапрацоўчая баба бабіт, -ту, м. бадэлеіт, -ту, м. бодня, -ні, ж. загрузочная бодня перакўльная бодня база, -зы, ж. зыходная база матэрыяльная база металурпчная база опорная база вытворчая база рудная база сыравінная база тэхнічная база паліўная база энергетычная база Баера спосаб байпас, -со, м. бак, -ко, м. акумулятарны бак вадзяны бак загартбвачны бак мыечны бак
16
-	, отсадочный питательный
бакелит, м. бакелитовый баланс, м.
-	, материальный
- металла
-	, сырьевой
-	, тепловой
-	, энергетический балансир, м.
балансировка, ж.
-	нуля балансная схема балка, ж.
-	, двутавровая
-	, двутавровая широкополочная
двухопорная двухпролётная железная
-	, защемлённая клёпаная
консольная
-	коробчатого сечения
-	, крановая мостовая облегчённая
-, подкрановая сварная
- с параллельными полками (двухтаврбвая)
тавровая
адсадачны бак силкавальны бак бакеліт, -ту, м. бакелітавы баланс, -су, м. матэрыяльны баланс баланс металу сыравінны баланс неплавы баланс энергетычны баланс балансір, -ра, м. балансірбўка, -кі, ж. балансіроўка нуля балансная схема балка, -кі, ж. двухтаўрбвая балка двухтаўровая шырока-палічная балка двухапорная балка двухпралётная балка жалёзная балка зашчэмленая балка кляпаная балка кансольная балка балка карббчатага сячэння кранавая балка маставая балка аблегчаная балка падкранавая балка зварная балка балка з паралёльнымі
паліцамі (двухтаўровая) таўровая балка
2— 1163
17
шагающая
шарнирная
балласт, м.
балластировка, ж. балластный
баллон, м.
-, кислородный стальной
балочный
бандаж, м.
бсзреббрдный вагонный
-	валка
-	, колёсный паровозный
-	печи
ребордный ба н даже п ро катн ы й бандажйрованный бандажный
барабан,м.
бесшовный волочильный
-	, вращающийся
-	, дробеструйный
-	, дробильный
-	, кабельный кулачковый
- моталки
-	моталки (разжимной)
натяжной
-	, подающий
шагаючая балка шарнірная балка баласт, -ту, м. баласцірбўка, -кі, ж. баластны балон, -на, м. кісларбдны балон сталёвы балон балачны
бандаж, -жа, м. безрэбордны бандаж вагонны бандаж бандаж валка колавы бандаж паравбзны бандаж бандаж пёчы рэбордны бандаж бандажапракатны бандажаваны бандажны барабан, -на, м. бясшоўны барабан валачыльны барабан вярчальны барабан шротаструмённы барабан здрабляльны барабан кабельны барабан кулачковы барабан барабан маталкі барабан маталкі
(паслабляльны) нацяжны барабан падавальны барабан
18
полировальный приёмный промывной рудопромывной смесительный сортировочный ступенчатый сушильный тормозной фрикционный цепной
барабан для очистки отливок барабан подъёмной машины барботаж, м.
барботер, м. барботирование, с. барда сульфитно-спиртовая барда сульфитного щёлока бареттер, м.
бариевый барий, м. барит, м. бассейн, м.
брызгальный водосборный грануляционный железорудный
-, каменноугольный отстойный охладительный
батарейный батарея, ж.
-, аккумуляторная
паліравальны барабан прыёмны барабан прамывальны барабан рудапрамывальны барабан змешвальны барабан сартавальны барабан ступенчаты барабан сушыльны барабан тармазны барабан фрыкцыйны барабан ланцуговы барабан барабан для ачысткі адлівак барабан пад’ёмнай машыны барбатаж, -жа, м. барбацёр, -ра, м. барбаціраванне, -ння, н. барда сульфітна-спіртавая барда сульфітнага лугу барэтар, -ра, м.
барыевы барый, -рыю. м. барыт, -ту, м. басёйн, -на, м. пырскальны басёйн вадазборны басёйн грануляцыйны басейн жалезарўдны басейн каменнавўгальны басёйн адстойны басёйн ахалбджвальны басёйн батарэйны батарэя, -рыі, ж. акумулятарная батарэя
19
коксовая	коксавая батарэя
электрическая	электрычная батарэя
бачок, м.	бачок, -ка, м.
башмак, м.	башмак, -ка, м.
-, полюсный	полюсны башмак
-, тормозной	тармазны башмак
башня, ж.	вежа, -жы, ж.
-, петлевая	петлявая вежа
промывочная	прамывальная вежа
бегуны, мн.	бегуны, мн.
автоматические	аўтаматычныя бегуны
размалывающие	размалвальныя бегуны
смешивающие	змёшвальныя бегуны
безаварийный	безаварыйны
безводный	бязводны
безвоздушный	беспаветраны
беззольный	беспопельны
безопасность труда	бяспёка працы
безопасный	бяспёчны
безредўкторный	безрэдўктарны
безусадочный	безусадачны
бейделлит, м.	бейдаліт, -ту, м.
бейнит, м.	бейніт, -ту, м.
верхний	верхні бейніт
нижний	ніжні бейніт
бензин, м.	бензін, -ну, м.
бензиновый	бензінавы
бензол,м.	бензол, -лу, м.
бентонит, м.	бентаніт, -ту, м.