Русско-белорусский терминологический словарь по металлургическому производству

Русско-белорусский терминологический словарь по металлургическому производству

Выдавец: Беларуская навука
Памер: 431с.
Мінск 1998
42.48 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
газапаветрадўўка, -кі, ж. газаўшчык, -ка, м.
газавыдзялённе, -ння, н. газагенератар, -ра, м. газагенератарны газадынаміка, -кі, ж. газадўўка, -кі, ж.
газойль, -лю, м.
газа на пал ьны газалін, -ну, м. газалінавы газамёр, -ра, м. газаметрыя, -рыі, ж.
61
газомотор, м. газонаполнительный
газонасыщенность, ж.
газонепроницаемость, ж.
газообмен, м. газообразность, ж. газообразный газообразование, с. газоопределйтель, м. газоотвбд, м.
газоочиститель, м.
мокрый
~, сухой
газооч истйтел ьн ы й
газоочистка, ж.
мокрая
сухая
газопоглотйтель, м. газоприёмник, м. газопровод, я.
магистральный газопроводный газопроницаемость, ж.
газоразделёние, с.
газораспределение, с. гйльзовое
~, золотниковое
~, клапанное
газорасп редел йтель, м.
газаматор, -ра, я. газанапаўняльны газанасычанасць, -насці, ж. газанспранікальнасць,
-насці, ж.
газаабмен, -ну, я. газападббнасць, -насці, ж. газападобны газаўтварэнне, -ння, н. газавызначальнік, -ка, м. газаадвод, -ду, я.
газаачышчальнік, -ка, я. мокры газаачышчальнік сухі газаачышчальнік газаачышчальны газаачыстка, -кі, ж. мокрая газаачыстка сухая газаачыстка газапаглынальнік, -ка, я. газапрыёмнік, -ка, я. газаправод, -ду, я.
ма ri страд ьны газаправбд газаправодны газапранікальнасць,
-насці, ж.
газараздзялённе, -ння, н. газаразмеркаванне, -ння, н. пльзавае газаразмеркаванне залатніковае газаразмеркаванне
клапаннае газаразмеркаванне
газаразмеркавальнік, -ка, м.
62
газосббрнік, At. газосварщик, At. газосмесйтель, м. газосмесительный газоснабжение, с. газосбс, м.
газоспасатель, At. газос п а сател ь н ы й газостбйкйй газотвбрность, ж. газотрон, м. газотурбинный газоулавливание, с. газоулавливатель, м. газоход, At.
гайка, ж.
~, анкерная ~, крепящая ~ нажимного винта ~, предохранительная стопорная
~, стяжная ходовая установочная гак, At.
галлий, At. галенит, At. галоид, м. галоидный галтель, ж. гальванизация, ж. гальванический гальванометр, м.
газазборнік, -ка, At. газазваршчык, -ка, At. газазмёшвальнік, -ка, At. газазмёшвальны газазабеспячэнне, -ння, н. газасмок, -ка. At. газавыратавальнік, -ка, At. газавыратавальны газастбйкі газатворнасць, -насці, ж. газатрон, -на, At. газатурбінны газаўлбўліванне, -ння, н. газаўлбўнік, -ка, At. газахбд, -ду, At. гайка, -кі, ж. анкерная гайка мацавальная гайка гайка націскнбй шрўбы засцерагальная гайка спыняльная гайка сцяжная гайка ха давая гайка устанбвачная гайка гак, -ка, At. галій, -лію, At. галеніт, -ту, м.
галбід, -ду, At. галоідны галтэль, -лі, ж. гальванізацыя, -цыі, ж. гальванічны гальванометр, -ра, м.
63
гальванопластика, ж. гальваностегия, ж. гальванотехника, ж. гамма-дефектоскоп йя, ж. гамма-желёзо, с.
гамма-излучение, с.
гамма-лучи, мн. гарденйт, м. гарниссаж, м. гартлинг, м. гарь. ж.
коксовая гасйльный гасйтель, м. гасйть гаусс, м. гаусманит, м. гафний, м. гашение, с.
гашёный гвоздйльный гвоздйльня, ж. гвоздь, м.
Гегўзйна уравнение гексагональный гексод, м.
гелий, м.
геликоид, м. геликоидальный гематйт, м.
вторичный
гальванапластыка, -кі, ж. гальванастэгія, -гй, ж. гальванатэхніка, -кі, ж. гама-дэфектаскапія, -піі, ж. гама-жалёза, -за, н. гама-выпраменьванне,
-ння, н. гама-прамяні, мн. гардэніт, -ту, м. гарнісаж, -жа, м. гартлінг, -га, м. гар, -ру, м. коксавы гар гас (льны гасільнік, -ка, м. гасіць, тушыць гаўс, -су, м. гаўсманіт, -ту, м. гафній, -нію, м. тушэнне, -ння, н., гашэн-не, -ння. н.
гашаны цвіковы цвікарня, ні, ж. цвік, -ка, м.
Гегўзіна ўраўнённе гсксаганальны гексод, -ду, м. гёлій, -лію, м. гелікоід, -ду, м. гелікоідальны гематыт, -ту, м. дрўгасны гематыт
64
гематйтовый
генератор, м.
асинхронный ацетиленовый
- высокой частоты газовый
~ -гармоник задающий
-	звуковой частоты искровой
-	качающейся частоты
кварцевый
-	колебаний
ламповый
магнитострикционный
~ переменного тока
-	пилообразного напряжения
-	развёртки
-	сверхвысокой частоты
синхронный
-	тока высокой частоты
ультразвуковой электрический
генераторный генерйровать геометрйческий геометрия отлйвки германий, м.
5—1163
гематытавы генератар, -ра, м. асінхрбнны генератар ацэтылёнавы генератар генератар высбкай частаты газавы генератар генератар-гармонік задавальны генератар генератар гукавой частаты іскравы генератар генератар вярчальнай час-
таты
кварцавы генератар генератар ваганняў лямпавы генератар магнітастрыкцыйны гене-
ратар
генератар перемённага току генератар пілападббнага на-
прўжання
генератар разгбрткі генератар зверхвысбкай
частаты
сінхрбнны генератар генератар току высбкай
частаты
ультрагўкавы генератар электрычны генератар генератарны
генераваць геаметрычны
геамётрыя адліўкі германій, -нію, м.
65
герметизация, ж. герметйческий герметйчность, ж. гетерогенность, ж. гетерогенный гетеродйн, м.
гетеродиффузия, ж. гетинакс, м.
гетйт, м. гйбка, ж.
горячая кузнечная холодная гйбкий гйбочный гигрометр, м. гигроскоп, м. гигроскопйческий гигроскопйчность, ж. гидравлика, ж. гидравлйческий гидрант, м.
гидрат, м. гидратация, ж. гидратй рован ный гидратор, м.
гидрйд, м. гидрйрование, с. гидродвйгатель, м. гидродинамика, ж. гидродинамйческий гидрозакись железа гидроизоляция, ж.
герметизация, -цыі, ж. герметичны герметычнасць, -насці, ж. гетэрагённасць, -насці, ж. гетэрагенны гетэрадзін, -ну, м. гетэрадыфўзія, -зіі, ж. гетынакс, -су, м.
гетыт, -ту, м. гібка, -кі, ж. гарачая пбка кавальская пбка халбдная пбка гібкі, гнўткі гібачны
гіграмётр, -ра, м. гіграскоп, -па, м. гіграскапічны гіграскапічнасць, -насці, ж. гідраўліка, -кі, ж.
гідраўлічны гідрант, -та, м. гідрат, -ту, м. гідратацыя, -цыі, ж. гідратаваны гідратар, -ра, м.
гідрыд, -ду, м.
гідраванне, -ння, н. гідрарухавік, -ка, м. гідрадынаміка, -кі, ж. гідрадынамічны гідразакіс жалёза гідраізаляцыя, -цыі, ж.
66
гидроинтегратор, м. гидрокамера, ж. гидролиз, м. гидрометаллургия, ж. гидромеханика, ж. гидромонитор, м. гидромуфта, ж. гидроокись, ж. гидропередача, ж. гидросбйв, м. гидростатйчески й гидроустановка, ж. гидроциклон, м. гйльза, ж. гильотйнный гипербола, ж. гиперболйческий гиперболоид, м.
гипс, м. гйпсовый гйря, ж. гистерезис, м. ~, магнйтный -, упругий гладйлка, ж.
дуговая плоская
~, полая полукруглая торцовая угловая фасонная
~, цилиндрйческая
гідраінтэгратар, -ра, м. гідракамера, -ры, ж. гідролЬ, -зу, м. гідраметалўргія, -гіі, ж. гідрамеханіка, -кі, ж. гідраманітбр, -ра, м. гідрамўфта, -ты, ж. гідравбкіс, -су, м. гідраперадача, -чы, ж. гідразбіў, -ву, м. гідрастатычны гідраўстанбўка, -кі, ж. гідрацыклбн, -на, м. гільза, -зы, ж. гільяцінны гіпёрбала, -лы, ж. гіпербалічны гіпербалбід, -да, м. гіпс, -су, м. гшсавы
пра, -ры, ж. гістэрэзіс, -су, м. магнітны гістэрэзіс прўгкі гістэрэзіс гладзілка, -кі, ж. дугавая гладзілка плоская гладзілка полая гладзілка паўкрўглая гладзілка тарцбвая гладзілка вуглавая гладзілка фасонная гладзілка цыліндрычная гладзілка
67
гладило, с.
гладкий
гладкость, ж.
глазок, м.
глет, м.
перистый
глина, ж.
белая
бетон йтовая
~, жирная
известковая
~, комовая
мономинеральная огнеупорная
песчанистая
пластичная
~, стержневая
тощая
глина формовочная
-	~, высокопрочная
-	~, малосвязўюшая
~ ~, обыкновенная
~ ~, прочносвязующая
-	~, среднесвязующая
глинистый
глинозём, м.
глинозёмистый
глиномешалка, ж.
гладзіла, -лы, н. гл ад к і
гладкасць, -касці, ж.
вочка, -ка, н. глет, -ту, м. перысты глет гліна, -ны, ж. белая гліна бетанітавая гліна тлўстая гліна вапнавая гліна камяковая гліна монамінеральная гліна вогнетрывалая гліна пясчаністая гліна пластычная гліна стрыжнёвая гліна бедная гліна фармовачная гліна фармовачная гліна высо-катрывалая
фармовачная гліна мала-сўвязная
фармовачная гліна звы-чайная
фармовачная гліна моцна-сўвязная
фармовачная гліна сярэд-несўвязная
гліністы
гліназём, -му, м. гліназёмісты глінамяшалка, -кі, ж.
68
глиномялка, ж. глинопесочный глиняный глиссажный глицерин, м. глубина, ж.
азотйрования ~ закалки
~ коррозии
-	незатвердёвшей части заготовки
-	обезуглероживания
-	погружения
-	ручья калйбра - цементации гнездо, с.
~, центровое гнейс, м.
гнейсовой
гнуть
головка, ж.
делйтельная
~ затравки
~ печи
-	рельса гомогенизация, ж. гомогенизированный гомогенность гомогенный гондола, ж.
горелка, ж.
автогенная
глінамялка, -кі, ж. глінапясбчны гліняны глісажны
гліцэрына, -ны, ж. глыбіня, -ні, ж.
глыбіня азатавання глыбіня загартбўкі глыбіня карозіі
глыбіня незацвярдзёлай часткі загатоўкі
глыбіня абезвугляродж-вання
глыбіня апускання глыбіня ручая калібра глыбіня цэментацыі
гняздо, -да, н.
цэнтравае гняздо гнейс, -су, м.
гнейсавы гнуць
галоўка, -кі, ж. дзялільная галоўка галоўка запала галоўка пёчы галоўка рэйкі гомагенізацыя, -цыі, ж. гомагенізаваны
гамагённасць, -насці, ж. гамагенны гандола, -лы, ж. гарэлка, -кі, ж.
аўтагенная гарэлка
69
ацетиленовая ~, бензиновая беспламенная
~, газовая
~, газомазўтная
~, длиннопламенная инжекторная инжекционная керамическая
~, кислородно-топливная мазўтная
~, радиационная регенеративная рекуперативная топливная Турбулентная горение, с.
беспламенное неполное полное
гореть горизонт, м.
~, верхний нижний
горизонтальный горловина, ж. горн, м.
~ доменной печи ~, зажигательный ~, кузнечный плавильный
~, сварочный горновой
ацэтыленавая гарэлка бензінавая гарэлка бясполымная гарэлка газавая гарэлка газамазўтная гарэлка доўгаполымная гарэлка інжэктарная гарэлка інжэкцыйная гарэлка керамічная гарэлка кісларбдна-паліўная гарэлка мазутная гарэлка радыяцыйная гарэлка рэгенератыўная гарэлка рэкуператыўная гарэлка паліўная гарэлка турбулентная гарэлка гарэнне, -ння, н. бяспблымнае гарэнне няпбўнае гарэнне пбўнае гарэнне гарэць
гарызонт, -ту, м. всрхні гарызонт ніжні гарызонт гарызантальны гарлавіна, -ны, ж. горан, -рна, м. горан доменнай печы запал ьвальны горан кавальскі горан плавільны горан зварачны горан гарнавы
70
горный	горны
горняк, м.	гарняк, -ка, м.
горофйльный	гарафільны
горофобный	гарафобны
горючее, с.	паліва -ва, н.
~, жидкое	вадкае паліва
синтетическое	сінтэтычнае паліва
горючий	гарўчы
горячекатаный	гарачакатаны
горя че кованый	гарачакаваны
горячеломкость, ж.	гарачакрбхкасць, -касці, ж.