Русско-белорусский терминологический словарь по металлургическому производству

Русско-белорусский терминологический словарь по металлургическому производству

Выдавец: Беларуская навука
Памер: 431с.
Мінск 1998
42.48 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
швом
зварка падоўжным швом радыёчастотная зварка ролікавая зварка
зварка супраціўленнем зварка спіральным швом стыкавая зварка тэрмітная зварка крбпкавая зварка
зварка трэннем зварка труб
ультрагукавая зварка шбўная зварка
шоўная кантактная зварка электрычная зварка элсктронна-прамянёвая
зварка
электрашлакавая зварка
326
сварной сварочный сварщик, м. свежевосстановленный
сверлить
сверло, с.
сверхдавлёние, с. свсрхпластйчность, ж.
сверхпроводймость, ж.
сверхпроводник, м. светимость, ж.
светлёние, с. свстловйна, ж.
светокоп и ровал ьн ы светокопирование, с. светокопия, ж.
свеча, ж.
свечёние, с.
свивка, ж.
.крестовая
~ прядей каната
-, равномёрная свинец, м.
~, губчатый
~, зейгерованный
~, подовый
~, самородный черновой
з варны
зварачны
зваршчык, -ка, м.
свежаадноўлены, свежаад-будаваны
свідраваць, крущ'ць, прак-рўчваць
свёрдзел, -дла, м.
звышщск, -ку, м.
звышпластычнасць,
-насці, ж.
звышправоднасць, -насці, ж.
звышправаднік, -ка, м. свяцільнасць, -насці, ж. святленне, -ння, н. светлавіна, -ны, ж. святлокапіравальны святлокапіраванне, -ння, н. святлакопія, -піі, ж. свёчка, -кі, ж.
свячэнне, -ння, н.
віццё, -цця, я., сплятанне, -ння, н.
крыжавое сплятанне віццё канатных пасмаў раўнамёрнае віццё свінёц, -нцў, м.
губчасты свінёц зейгераваны свінёц подавы свінёц самародны свінёц чарнавы свінёц
327
~, чушковый свинцевание, с. свинцевать свинцованный свинцовый свободный свод, м.
главный
~, отворачивающийся - печи
подвесной
распорно-подвесной распорный
свойства, мн. высокотемпературные
литейные
магнитные механические пластические
~, поверхностные прочностные
физические физические и химиче-
ские
~, химические
~, эксплуатационные
электрические свойство, с.
литейное
чушкавы свінец свінцаванне, -ння, н.
свінцаваць свінцаваны свінцовы свабодны скляпённе. -ння, н.; ку-
пал, -ла, м.; звод, -ду, м. галоўны купал адварбчвальны купал купал пёчы падвёсны купал распбрна-падвёсны купал распорны купал уласцівасці, -цей, -цяў, мн. высокатэмпературныя
ўласцівасці
ліцёйныя ўласцівасці магнітныя ўласцівасці механічныя ўласцівасці пластычныя ўласцівасці уласцівасці павсрхні уласцівасці мацунку (тры-
валасці)
фізічныя ўласцівасці фізічныя і хімічныя ўлас-
цівасці
хімічныя ўласцівасці эксплуатацыйныя ўласці-
васці
электрычныя ўласцівасці уласцівасць, -васці, ж. ліцёйная ўласш'васць
328
~, природное связанность, ж. связанный
связка, ж.
связўюшйй связь, ж.
ёмкостная
~, ионная
~, металлическая ~, обратная сгарки, мн.
сгиб, м.
сгораемость, ж. сгорать сгуститель, м. сгусток, м.
сгущаемость, ж. сгущение, с. сдавливание, с.
сдача, ж.
сдваивать
сдвиг, м.
относительный фаз
сдирать сдувание, с.
себестоимость, ж.
прыродная ўласцівасць звязанасць, -насці, ж.
звязаны
звязванне, -ння, н., звяз-ка. -кі, ж., звязак, -зка, м., пакўнак, -нка, м.
сувязны
сўвязь, -зі, ж. ёмістая сўвязь іённая сўвязь металічная сўвязь адваротная сўвязь згаркі -каў, мн. згіб. -бу, м.
згаральнасць, -насці, ж.
згараць згушчальнік, -ка, м.
з густа к, -тка, м. згушчальнасць, -насці, ж. згушчэнне, -ння. н.
сцісканне, -ння, н., здўш-ваннс, -ння, н.
здаванне, -ння, н., здача, -чы, ж.; рэшта, -ты, ж.
здвойваць, падвбйваць
зрух, -ху, м., зрушэнне, -ння, н.
адноснае зрушэнне зрушэнне фаз здзіраць
здзіманне, -ння, н., здзьмух-ванне, -ння, н.
сабскошт, -ту, м.
329
сегрегационный сегрегация, ж.
дендритная
- карбидов
~, межзеренная седиментационный седиментация, ж. секундомер, м.
секундометрист, м. селективность, ж. селектор, м.
~, временной селён,м.
селенид, м. селеновый сельсин, м. сельсинный сенсибилизация, ж. сепаратор, м. ~, ленточный магнитный центробежный сепарация, ж. ~, магнитная мокрая сухая сепарирование, с. сепарированный сепарировать сера, ж.
колчеданная ~, органическая сульфитная
сегрэгацыйны сегрэгацыя, -цыі, ж. дэндрытная сегрэгацыя сегрэгацыя карбідаў міжзёрневая сегрэгацыя седы мента цы йны седыментацыя, -цыі, ж. секундамёр, -ра, м. секундаметрыст, -та, м. селектыўнасць, -насці, ж. селёктар. -ра, м. часавы селектар селён, -ну, м. селенід, -ду, м.
селенавы сельсін, -на, м. сельсінны сенсібілізацыя, -цыі. ж. сепаратар, -ра, м. стўжкавы сепаратар магнітны сепаратар центрабёжны сепаратар сепарация, -цыі, ж. магнітная сепарация мокрая сепарация сухая сепарация сепарыраванне, -ння, н. се па ри ра ван и сепарыраваць сёра, -ры, ж.
калчаданавая сёра арган ічная сера сульфітная сёра
330
сервомеханизм, м. сервомотор, м. сервопривод, м. сервоуправление, с. сердечник, м.
сердцевина, ж.
~, жидкая серебрение, с. серебрить серебро, с. серебряный серийность, ж. сернистый серный сероазотйрование, с. сероводород, м. сероводородный сероочистка, ж.
сероуглерод, м. сероуглеродный сероуглеродоазотйрование, с.
серпентин, м. серпообразный сертификат, м. серьга, ж.
сетка, ж.
~, дислокационная
-, калильная ~, карбидная
сервамеханізм, -ма, м.
серваматор, -ра, м. сервапрывод, -да, м. сервакіраванне, -ння, н. стрыжань, -жня, м., асяродак, -дка, м.
асяродак, -дка, м.
вадкі асяродак серабрэнне, -ння, н.
серабрыць
серабро, -ра, н.
ерэбраны, сярэбраны ссрыйнасць, -насці, ж.
сярністы
серны
сераазатаванне, -ння, н.
серавадарбд, -ду, м.
серавадародны
сераачыстка, -кі, ж., се-раачышчэнне, -ння, н.
серавуглярод. -ду, м.
серавугляродны
серавугляродаазатаванне,
-ння, н.
серпенщн, -ну, м.
серпападобны
сертыфікат, -та, м.
почапка, -кі. ж., завуш-ніца, -цы, ж.
сетка, -кі, ж.
дыслакацыйная сетка гарта вал ьная сетка карбідная сетка
331
металлическая проволочная
~ разгара
~, фильтровальная
~, шёлковая
сетчатый
сечёние, с.
вертикальное
~, горизонтальное
~ заготовки, исходное
контактное критическое нейтральное неравномерное поперечное продольное
сжатие, с.
~, поперечное продольное
сжатый
сжигание, с.
сжигать
сжимаемость, ж.
сжимать
сигнал, м.
непрерывный полезный
сигнализация, ж.
сидерит, м.
сиккатив, м.
сила, ж.
метал ічная сетка
драцяная сетка сетка разгару фільтравальная сетка шаўковая сетка
сеткаваты
сячэнне, -ння, н.
вертыкальнае сячэнне гарызантальнае сячэнне зыходнае сячэнне загатоў-
кі
кантактнае сячэнне
крытычнае сячэнне нейтральнае сячэнне нераўнамёрнае сячэнне папярочнае сячэнне падоўжнае сячэнне
сцісканне, -ння, н., сціск, -ку, м.
папярочнае сцісканне падоўжнае сцісканне сціснуты
спальваннс, -ння, н.
спальваць
сціскальнасць, -ці, ж. сціскаць
сігнал. -лу, м.
бесперапынны сігнал карысны сігнал сігналізацыя, -цыі, ж.
сідэрыт, -ту, м.
сікатыў, -тыву, м.
сіла, -лы, ж., моц, -цы, ж.
332
активная внешняя внутренняя движущая деформйруюшая избыточная касательная коэрцитивная лошадиная молекулярная ~ натяжения
~, нормальная
осевая рабочая равнодействующая растягивающая связывающая
~, сжимающая ~, сосредоточенная - тока
~ тяжести силикат, м. силикатный силикоалюмйний, м. силикокальций, м. силикомарганец, м. силикониобий, м. силикотермйя, ж. силикотитан, м. силикофосфат, м. силикохром, м. силикоцсрий, м. силикоцирконий, м.
актыўная сіла знёшняя сіла унўтраная сіла рўхаючая сіла дэфармўючая сіла лішкавая сіла датычная сіла каэрцытыўная сіла конская сіла малекулярная сіла сіла нацяжэння (напінання) нармальная сіла восевая сіла рабочая сіла раўнадзёйная сіла расцягальная сіла звязальная сіла сціскальная сіла засяроджаная сіла сіла току
сіла цяжару сілікат, -ту, м. сілікатны сілікаалюміній, -нію, м. сілікакальцый, -цыю, м. сілікамарганец, -нцу, м. сіліканіббій, -бію, м. сілікатэрмія, -міі, ж. сілікатытан, -ну, м. сілікафасфат, -ту, м. сілікахром. -му, м. сілікацэрый, -рыю, м. сілікацырконій, -нію, м.
333
силикошпигель, м.
силицид, м.
силицирование, с.
газовое
силлиманит, м.
силумин, м. симметричный симметрия, ж. синеломкость, ж. синтез, м.
~, прямой самораспространяющий-ся высокотемпературный
синхронизатор, м. синхронизация, ж. синхронизировать синхронность, ж система, ж.
автоколебательная
автономная
апериодическая
~, астатическая ~, бесконтактная гетерогенная гомогенная
двоичная
~, двойная дссятерйчная
~ калибров колебательная
~, комбинированная нелинейная
сілікашпігель, -ля, м. сіліцыд, -ду, м.
сіліцыраванне, -ння, н. газавае с ілі цы раванне сіліманіт, -ту, м.
сілумін, -ну, м. сіметрычны сімётрыя, -рыі, ж. сіняломкасць, -касці, ж. сінтэз, -зу, м. прамы сінтэз высокатэмператўрны са-мараспаўсюджвальны сінтэз
сінхранізатар, -ра, м. сінхранізацыя, -цыі, ж. сінхранізаваць сінхроннасць, -насці, ж. сістэма, -мы, ж. аўтавагальная сістэма аўтаномная сістэма аперыядычная сістэма астатычная сістэма бескантактная сістэма гстэрагенная сістэма гамагённая сістэма дваічная сістэма двайная сістэма дзесяцярычная сістэма сістэма калібраў вагальная сістэма камбінаваная сістэма нелінёйная сістэма
334
неоднородная неустойчивая однородная периодическая следящая тройная устойчивая электромеханическая система кристаллографическая
—, гексагональная
—, кубическая
—, ромбйческая
—, тетрагональная
—, триклинная
система литниковая
—, дождевая
—, карандашная
—, клиновидная
—, комбинированная
—, пальцеобразная
—, тормозящая
неаднародная сістэма няўстбйлівая сістэма аднарбдная сістэма перыядычная сістэма сістэма сачэння
трайная сістэма устбйлівая сістэма электрамеханічная сістэма крышталеграфічная сістэ-
ма
гексаганальная крыштале-графічная сістэма
кубічная крышталеграфіч-ная сістэма
рамбічная крыштале графичная сістэма
тэтраганальная крыштале-графі'чная сістэма
трыклінная крышталегра-фічная сістэма
літнікавая сістэма дажджавая літнікавая сіс-
тэма
албўкавая літнікавая сіс-тэма
клінападобная літнікавая сістэма
камбінаваная літнікавая сістэма
пальцападббная літнікавая сістэма
літнікавая сістэма тарма-жэння
335
систематизация, ж. сито, с.
~, барабанное вибрационное
~, литейное
~, механическое
~, сортировочное
~, щелевидное сифон, м.
сифонный скалывание, с.
скандий, м.
скардовина, ж. скачивание, с.
~ шлака скелет, м.
~, карбйдный
скип, м.
~, опрокидывающийся склад, м.
~ готовой продукции
- заготовок
~, модельный
~, промежуточный
~ слитков
~, шихтовый складирование, с. складка, ж.
складывать склеивание, с.