Русско-белорусский терминологический словарь по металлургическому производству

Русско-белорусский терминологический словарь по металлургическому производству

Выдавец: Беларуская навука
Памер: 431с.
Мінск 1998
42.48 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
фуксін, -ну, At. фундамент, -ту, м. фундаментны фўнкцыя, -цыі, ж. перадатачная фўнкцыя
404
фурма, ж.
воздўшная
вспомогательная донная
кислородная
кислородно-топливная фурменный фурмовщик, я.
фуродйт, м.
футерование, с.
футеровка, ж.
-, ваграночная
-, кйслая
- ковша
- конвертера
-, магнезитовая
-, набивная
-, оплавленная
-, основная
-, постоянная
-, рабочая
фурма, -мы, ж. паветраная фурма дапамбжная фурма донная фурма кісларбдная фурма кісларбдна-паліўная фурма фўрменны фурмбўшчык, -ка, я. фурадыт, -ту, я.
футраванне, -ння, н., аб-ліцоўванне, -ння, н.
футраванне, -ння. н., аб-ліцоўванне, -ння, и., футрбўка, -кі, ж., аблі-цбўка, -кі, ж.
ваграначная футрбўка (аб-ліцбўка)
кіслая футроўка (абліцоўка) футроўка (абліцоўка) каўша футроўка (абліцбўка) кан-вёртара
магнезітавая футрбўка (аб-ліцоўка)
набіўная футрбўка (аблі-цбўка)
аплаўленая футроўка (аб-ліцбўка)
асноўная футроўка (аблі-цоўка)
пастаянная футрбўка (аб-ліцбўка)
рабочая футроўка (аблі-цбўка)
X
халькозйн, м.
халькопирит, м. характерйстйка, ж. ~, амплйтўдно-фазовая
~, временная
~ двйгателя
~, дйнамйческая
кусочно-лйнёйная
~, линейная механйческая нелинейная
~, статйческая частотная
характерйстики, мн.
- размягчения
хвост, м.
ласточкин
хвостопровод, м. хвостохранйлище, с. хвосты, мн.
хемосорбция, ж. химйческий
хальказін, -ну, м. халькапірыт, -ту, м. характарыстыка, -кі, ж. амплітўдна-фазавая характарыстыка
часавая характарыстыка характарыстыка рухавіка дынамічная характарыстыка
кавалкава-лінёйная характарыстыка
лінёйная характарыстыка механичная характарыстыка нелінёйная характарыстыка статычная характарыстыка частотная характарыстыка характарыстыкі, -тык, мн. характарыстыкі размяк-чэння
хвост, хваста, м. ластаўчын хвост хвостаправод, -да, м. хвастасховішча, -шча, н. хвасты, -тоў, мн. хемасорбцыя, -цыі, ж. хімічны
406
хймия. ж. хладноломкость, ж. хлопьевидный хлопья, мн.	ХІМІЯ, -МІІ, ж. халадналомкасць, -касці, ж. камякаваты камякі, -коў, мн., шматкі, -коў, мн.
хлоратор, м. хлоридвозгбнка, ж. хлорйрование, с. ход, м. ~, лйтниковый ~, мёртвый ~, тйхий тугой ~, холодный ~, холостой холодйльник, м. винтовой ~, кантующий ~, коробчатый ~, плйтовый реечный роликовый ~ с шагающими балками	хларатар, -ра, м. хларыдвазгбнка, -кі, ж. хлараванне, -ння, н. ход, -ду, м. літнікавы ход мёртвы ход ЦІХІ ход туп' ход халодны ход халасты ход халадзільнік, -ка, м. вінтавы халадзільнік кантавальны халадзільнік каробчаты халадзільнік плітавы халадзільнік рэечны халадзільнік рблікавы халадзільнік халадзільнік з шагаючымі балкамі
~, цепной холоднокатаный	ланцуговы халадзільнік халоднакачаны, халодна-катаны
холоднотянутый холостой хомут, м. храповйк, м. хром, м. металлйческий	халоднаця гнуты халасты хамўт, -та, м. храпавік, -ка, м. хром, -му, м. метал і'чны хром
407
хромансйль, м. хромёль, м.
хромирование, с.
диффузионное хромированный хромйровать хромировка, ж. хромировочный хромистый хромйт, А/, хромомагнезйт, м. хронометр, м. хронометраж, м. хрўпкйй хрўпкость, ж.
водородная ~, высокатемпературная
горячая коррозионная ~, межзёренная
обратймая, отпускная
~, отпускная
хромансіль, -лю, м. храмёль, -лю, м. храміраванне, -ння, н. дыфузійнае храмі'раванне храміраваны храміраваць храміроўка, -кі. ж. храмірбвачны хрбмісты храміт, -ту, м.
хромамагнезіт, -ту, м. хранометр, -ра, м. хранаметраж, -жу, м. лбмкі. крохкі
лбмкасць, -касці, ж., крбх-касць, -касці, ж.
вадарбдная крохкасць высокатэм ператўрная крохкасць
гарачая крбхкасць каразійная крбхкасць міжзёрневая крбхкасць абарачальная, адпускная
крбхкасць
адпускная крбхкасць
ц
цанга, ж. цапфа, ж. - конвертера царапина, ж. цвет, м.
~ каления
~ побежалости цезий, л/.
целестйн, м.
цемент, м.
огнеупорный цементационный
цементация, ж.
~, высокотемпературная
-, газовая
~, поверхностная цементирование, с. цементйрованный цементйровать цементировка, ж. цементировочный цементйрующий цементйт, м.
-, вторйчный
~, зернйстый первйчный
~, третйчный
цанга, -ri, ж.
цапфа, -фы. ж. цапфа канвёртара драпіна, -ны, ж. колер, -ру, м.
колер гартавання колер пабёгласці цэзій, -зію, м.
цэлестын, -ну, м. цэмент, -ту, м. вогнетрывалы цэмёнт цэментацыйны цэментацыя, -цыі, ж. высокатэмператўрная цэментацыя
газавая цэментацыя павёрхневая цэментацыя цэментаванне, -ння, н. цэментаваны цэментаваць
цэментаванне, -ння, н. цэментавальны цэментўючы цэментыт, -ту, м. дрўгасны цэментыт зярністы цэментыт пёршасны цэментыт трацічны цэментыт
409
центр, м. колёсный
~ кристаллизации центрйрование, с. ~ струй (металла)
центрированный центрировать центрировка, ж. центрйфўга, ж. центрифугальный центрифугйрование, с. центрифугировать центробежный центровальный центровая, ж.
центровка, ж. центровочный центровой цепь, ж.
~ затравки, шарнйрная ~, нагрузочная церий, м.
церуссит, м. цех, м.
вальцетокарный вспомогательный доменный
~, кислородно-конвертерный
копровый литейный мартеновский модельный
цэнтр, -ра, м. калёсны цэнтр цэнтр крышталізацыі цэнтраванне, -ння, н. цэнтраванне струмёня (ме-
талу) цэнтраваны цэнтраваць цэнтрбўка, -кі, ж. цэнтрыфўга, -ri, ж. цэнтрыфугальны цэнтрыфугаванне, -ння, н. цэнтрыфугаваць цэнтрабёжны цэнтравальны цэнтравая, -вой, ж. цэнтроўка, -кі, ж. цэнтровачны цэнтравы
ланцўг, -га, м.
шарнірны ланцўг затраўкі нагрўзачны ланцўг цэрый, -рыю, м.
цэрусіт, -ту, м.
цэх, -ха, м.
вальцатакарны цэх дапаможны цэх дбменны цэх кіслародна-канвёртарны
цэх
капаравы цэх ліцёйны цэх мартэнаўскі цэх мадэльны цэх
410
основной прокатный ремонтный термйческий
~, трубопрокатный
электросталеплавйльный цианйрование, с. цианйровать
цикл, м.
- возвратно-поступательного движения
~ выпуска плавок
~ отжига
- прокатки циклограмма, ж. циклон, м. цилиндр, м.
~, прессовый цилиндрический цинк, м.
листовой цинковальный цинкование, с. ~, горячее ~, диффузионное
электролитйческое
цинковать цйнковый цинкрометалл, м. циркон, м. цирконий, м. цистерна, ж. циферблат, м.
асноўны цэх пракатны цэх рамонтны цэх тэрмічны цэх трубапракатны цэх электрасталеплавільны цэх цыяніраванне, -ння, н. цыяніраваць цыкл, -ла, м.
цыкл зваротна-паступаль-нага рўху
цыкл выпуску плавак цыкл адпалу цыкл пракаткі цыклаграма, -мы, ж. цыклон, -ну, м.
цыліндр, -ра. м. прэсавы цыліндр цыліндрычны цынк, -ку, м.
ліставы цынк цынкавальны цынкаванне, -ння, н. гарачае цынкаванне дыфузійнае цынкаванне электралітычнае цынкаванне
цынкаваць цы н кавы
цынкраметал, -лу, м. цыркон, -ну, м. цырконій, -нію, м. цыстэрна, -ны, ж. цыферблат, -та, м.
ч
частица, ж.
~, глинистая
~, когерентная шаровйдная
частйцы, мн.
~ во взвешенном состоянии частота, ж.
~ биения
- возвратно-поступательного движения кристаллизатора
высокая
~, высшая звуковая
- качания
~ колебаний
~, круговая
~, несущая
~, нйзшая
основная
резонансная собственная
часть, ж.
~ елйтка, головная
~ елйтка, донная
часцінка, -кі, ж., часш'ца, -цы, ж., крупінка, -кі, ж.
гліністая часш'нка кагерэнтная часш'ца шарападббная часціца часціцы, -ЦІЦ, мн. часціцы ў завіслым стане частата, -ты, ж. частата біцця
частата зваротна-наступал ь-нага рўху крышталіза-тара
высокая частата вышэйшая частата гукавая частата частата качания частата ваган няў кругавая частата нясўчая частата ніжэйшая частата асноўная частата рэзанансная частата асабістая частата частка, -кі, ж.
галаўн^я частка злітка донная частка злітка
412
~ формы, навесная чаша, ж.
лйтниковая
-, фурменная шлаковая чашевидный чека, ж.
чеканить чеканка, ж.
~ отлйвки червяк, м. чернение, с. - отлйвки чернённый чернйть черпак, м. черпать чертёж, м. чертёжник, м. чешуйка, ж.
~ графйта чешўйчатость, ж. чешуйчатый число, с.
~, координационное передаточное
~ переноса
~ цйклов до разрушения
навясная частка формы чаша, -шы, ж. літнікавая чаша фурменная чаша шлакавая чаша чашападббны загваздка, -кі, ж. чаканіць
чаканка, -кі, ж., чаканен-не, -ння, н.
чаканка адліўкі чарвяк, -ка, м. чарнённе, -ння, н. чарнённе адліўкі чэрнены чарніць чарпак, -ка, м. чэрпаць
чарцёж, -цяжа, м. чарцёжнік, -ка, м. лускавінка, -кі, ж., луска,
-кі, ж.
лускавінка графіту лускаватасць, -тасці, ж. лускаваты
лік, -ку, м., лічба, -бы, ж., кблькасць, -касці, ж.
каардынацыйны лік перадатачны лік кблькасць перанбсу кблькасць цыклаў да раз-
бурэння
413
- цйклов, критйческое
чистовой
чистота, ж.
~ поверхности
~ стали по включениям
чйстый
чувствйтельность, ж.
-	датчика
-	к водородному растрескиванию
-	к коррозии
~ к коррозионному растрескиванию под напряжением
~ к надрезу
-	к скорости охлаждения
~ к хрўпкому разрушению
чугўн, м., мн. нет антифрикционный аустенйтный белосердечный ковкий белый
бессемеровский ваграночный вольфрамовый высокопрочный высокофбсфористый гранулйрованный
крытычная колькасць цык-лаў
чыставы
чысціня, -ні, ж., чыстата, -ты, ж.
чысціня паверхні
чысціня сталі па ўклю-чэннях
чысты
адчувальнасць, -насці, ж.
адчувальнасць датчыка
адчувальнасць да вадарод-нага растрэсквання
адчувальнасць да карозй адчувальнасць да каразій-
нага растрэсквання пад напрўжаннем
адчувальнасць да надрэзу адчувальнасць да хўткасці
ахаладжэння
адчувальнасць да крохкага разбурэння
чыгун, -нў, м., мн. няма антыфрыкцыйны чыгўн аўстэнітны чыгўн
кбўкі белаасярбдкавы чыгўн бёлы чыгўн
бесемёраўскі чыгўн ваграначны чыгўн вальфрамавы чыгўн высокатрывалы чыгўн высакафосфарысты чыгўн грануляваны чыгўн
414
доменный доэвтектический древесноўгольный зеркальный зернйстый износостойкий ковкий
коксовый конструкционный легйрованный литейный
маломарганцбвйстый марганцовистый мартеновский модйфйцйрованный низкофосфористый отбелённый перлйтный половйнчатый прйрбдно-легйрованный серебрйстый сёрый
сйнтетйческйй
~ с шаровйдным графйтом
томасовскйй феррйтный фосфористый халйловскйй черносердечный ковкий
чўшковый электродоменный
доменны чыгўн даэўтэктычны чыгўн драўнянавўгальны чыгўн люстраны чыгўн зярністы чыгўн зносаўстойлівы чыгўн коўкі чыгўн коксавы чыгўн канструкцыйны чыгўн легіраваны чыгўн ліцёйны чыгўн маламарганцовісты чыгўн марганцбвісты чыгўн мартэнаўскі чыгўн мадыфікаваны чыгўн нізкафосфарысты чыгўн адбёлены чыгўн перлітны чыгўн палавінчаты чыгўн прыродна-легіраваны чыгўн серабрысты чыгўн шэры чыгўн сінтэтычны чыгўн