Словы ў часе і прасторы Літаратура апошняга стагоддзя

Словы ў часе і прасторы

Літаратура апошняга стагоддзя
Выдавец: Зміцер Колас
Памер: 394с.
Мінск 2015
118.23 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Рагойша В. Асновы вершазнаўства. Мн., 2013.
Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах. Мн„ 2001.
Савік Л. Пакліканыя. Літаратура беларускага замежжа. Мн., 2001.
Сінькова Л. Паміж тэкстам і дыскурсам: беларуская літаратура XXXXI стст.: гісторыя, кампаратывістыка і крытыка (літаратурнакрытычныя артыкулы, гутаркі). Мн„ 2013.
Станкевіч Ст. Беларуская падсавецкая літаратура першай палавіны 1960-х гг. Ню-Ёрк Мюнхэн, 1967.
Стральцова В. Шлях да сябе: Сучасная аўтабіяграфічная проза як мастацкая сістэма. Мн., 2002.
Тарасюк Л. Імпрэсіянізм у беларускай літаратуры // Роднае слова. 2001. №4.
Томпсан Э. Песняры імперыі: расійская літаратура і каланіялізм / Пер. з англ. Т. Нядбай. Мн., 2009.
Тычына М. Карані і крона: Фальклор і літаратура. Мн., 2002.
Тычына М. На павароце: Беларуская літаратура канца XX стагоддзя II Роднае слова. 2001. №№ 4, 6, 9.
Тычына М. Народ і вайна. Мн., 2015.
Тычына М. Філасофія літаратуры: беларускі варыянт. Мн., 2014.
Тычына М. Час прозы. Мн., 1988.
Фядута А. Паэтычны аглядальнік: партрэты. Мн., 2006.
Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры / Нав. рэд.
М. Тычына. Мн., 2010.
Чыквін Я. Далёкія і блізкія: Творчасць беларускіх пісьменнікаў замежжа. Беласток, 1997.
Шаўлякова I. Сапраўдныя хронікі поўні. Мн„ 2011.
Штэйнер I. Deja vu, або Успамін пра будучыню. Мн., 2003.
Штэйнер I. Споведзь перад Богам і людзьмі: Беларуская літаратура на стыку тысячагоддзяў. Гомель, 2007.
Шынкарэнка В. Нястомных пошукаў дарога: Праблемы паэтыкі сучаснай беларускай гістарычнай прозы. Мн„ 2002.
ЗМЕСТ
ГІСТАРЫЧНАЯ I ЛІТАРАТУРНАЯ ПАНАРАМА XX ПАЧАТКУ XXI СТАГОДДЗЯ (уводзіны)	3
ШЛЯХІ МАДЭРНІЗМУ	8
Райнэр Марыя Рыльке	15
Гіём Апалінэр	17
Марсэль Пруст	19
Джэймс Джойс	22
Франц Кафка	24
Лірыка Барыса Пастарнака	27
Творчасць Уладзіміра Маякоўскага	28
Польскія паэты-авангардысты	31
Лірыка Баляслава Лесьмяна	36
Вітальд Гамбровіч і яго раман «Ferdydurke»	37
«Тэатр абсурду»	41
Самюэль Бэкет	41
Эжэн Ёнэска	43
Славамір Мрожак	45
Вацлаў Гавел	47
Алесь Разанаў	48
Авангардысцкія традыцыі ў сучаснай беларускай драматургіі	54
Беларускі «Бум-Бам-Літ»	56
МАЙСТРЫ РЭАЛІЗМУ XX СТАГОДДЗЯ	59
Джон Голсуарсі	60
Польскія пісьменнікі рэалістычнай школы (Рэймант. Жаромскі, Івашкевіч)	62
Расійская «сялянская» паэзія і Сяргей Ясенін	66
Уільям Фолкнер	71
Проза Эрнэста Хемінгуэя	74
Сацыялістычны рэалізм	76
Літаратурны працэс у СССР у 20-я гады	78
Літаратурныя суполкі ў Расіі	79
Міхаіл Шолахаў	81
Літаратурныя суполкі ў савецкай Беларусі	84
Імкненне да гуртавання	84
«Маладняк»	85
«Узвышша»	86
БелАПП	87
Беларуска-габрэйскія літаратары	88
Расстралянае Адраджэнне	90
Літаратура Заходняй Беларусі	92
Антон Луцкевіч	94
Францішак Аляхновіч	95
Казімір Сваяк	96
Кузьма Чорны	97
Проза Міхася Зарэцкага	106
Творчасць Аркадзя Куляшова	109
Літаратурная апазіцыя	113
Кандрат Крапіва	117
Уладзімір Дубоўка	118
Язэп Пушча	122
Андрэй Мрый	123
«У капцюрох ГПУ» Францішка Аляхновіча	126
Андрэй Платонаў	127
Песні Уладзіміра Высоцкага	130
Эмігранцкая літаратура	133
Вацлаў Ластоўскі	135
Жыццёвы лёс і творчасць Наталлі Арсенневай	136
Масей Сяднёў	139
Алесь Салавей	141
Асоба і мастацкі талент Ларысы Геніюш	142
Янка Юхнавец	145
Расійская літаратурная эміграцыя	147
Марына Цвятаева	148
Аляксандр Салжаніцын	150
Уладзімір Вайновіч	152
Іосіф Бродскі	152
Працяг рэалістычнай лініі ў пасляваенным беларускім рамане	156
Іван Мележ	156
Вячаслаў Адамчык	161
Традыцыі рэалістычнай школы ў расійскай літаратуры	167
Руская «вясковая» проза	167
ПАШЫРЭННЕ МАГЧЫМАСЦЯЎ РЭАЛІЗМУ Ў ЛІТАРАТУРЫ XX -ПАЧАТКУ XXI СТАГОДДЗЯ	174
«Эпічны тэатр» Бертальта Брэхта	174
Міхаіл Булгакаў	176
«Магічны рэалізм» Габрыэля Гарсія Маркеса	183
Рэальнасць і міфалогія ў прозе Чынгіза Айтматава	186
Інтэлектуальная літаратура	188
Томас Ман	189
Творчасць Германа Гесэ	192
Проза Антуана дэ Сэнт-Экзюперы	194
Чэслаў Мілаш	196
Паэзія Віславы Шымборскай, Тадэвуша Ружэвіча, Збігнева Герберта	199
Інтэлектуалізм у беларускай літаратуры	203
Пачатак у класікаў	203
Ігнат Абдзіраловіч	213
Уладзімір Жылка	215
Максім Танк	221
Антыўтопія	224
Яўген Замяцін	225
Джордж Оруэл	228
Алесь Адамовіч	231
Пасляваенная антытаталітарная рэалістычная проза	235
Раманы і аповесці Генрыха Бёля	235
«Бойня №5» Курта Вонэгута	237
Аўтабіяграфічная аповесць Г Герлінг-Грудзіньскага «Іншы свет»	238
Экзістэнцыялізм	240
Альбэр Камю	243
Жан-ІІоль Сартр	246
Васіль Быкаў	250
Таталітарызм і літаратура другой паловы XX стагоддзя	263
Сацыялістычны рэалізму творчасці Івана Шамякіна	265
Творчы пошук беларускіх паэтаў пасляваеннага пакалення	270
Рыгор Барадулін	270
Ніл Гілевіч	281
Паэзія Анатоля Вярцінскага	283
Лірыка Генадзя Бураўкіна	284
Паэзія і проза Уладзіміра Някляева	286
Анатоль Сыс	290
Беларуская пасляваенная проза	292
«Лірычная проза»	292
Янка Брыль	293
Міхась Стральцоў	301
Уладзімір Караткевіч	305
Іван Навуменка і Іван Чыгрынаў	311
Драматургія Андрэя Макаёнка	315
Сучасная беларуская драматургія	318
Аляксей Дудараў	327
Сучасны раман і эсэ	332
Раманы і эсэ Мілана Кундэры	332
Раманы, эсэістыка і паэзія Юрыя Андруховіча	334
Беларуская эсэістыка сёння	335
Уладзімір Арлоў	336
Змена квадры ў беларускай літаратуры: канец 1980-х пачатак 1990-х гадоў	340
Публіцыстычная паэзія Пімена Панчанкі	342
Новыя матывы ў творах Васіля Быкава, Янкі Брыля, Алеся Адамовіча	346
Узвышэнне грамадзянскай лірыкі	348
Вяртанне з нябыту	348
Віктар Казько	350
Сакрат Яновіч	354
Экалітаратура і Чарнобыль	355
У пошуках новай тоеснасці	358
«Тутэйшыя»	365
Роля сучаснага мастацкага перакладу	366
Постмадэрнізм	367
Творчасць X. Л. Борхеса	368
Постмадэрнісцкая плынь у беларускай літаратуры	371
Андрэй Хадановіч	373
Масавая культура і развіццё беларускай літаратуры	376
ЗАКЛЮЧЭННЕ	380
Паказальнік літаратуразнаўчых і іншых паняццяў	383
Выкарыстаная літаратура	384
Рэкамендаваная дадатковая літаратура	386
Баршчэўскі Лявон Пятровіч Васючэнка Пятро Васільевіч Тычына Міхась Аляксандравіч
СЛОВЫ Ў ЧАСЕI ПРАСТОРЫ
Літаратура апошняга стагоддзя
Дызайн вокладкі А. Сычоў Вёрстка Зм. Колас
Падпісана да друку 28.09.2014. Фармат 60x84 '/16.
Папера афсетная. Друк рызаграфічны.
Ул.-выд. арк. 21,66. Ум. друк. арк. 22,90. Наклад 300 асобнікаў.
Выдавец і наліграфічнае выкананне індывідуальны прадпрымальнік Зміцер Колас. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюдніка друкаваных выданняў№ 1/291 ад 17.04.2014. Пр. Незалежнасці, 105-14, 220023, Мінск.
Прапанаваны зборнік папулярных нарысаў самы поўны на сённяшні дзень інтэграваны выклад найважнейшых з’яў літаратуры апошніх ста гадоў, у якім беларуская літаратура разглядаецца як неад’емная частка сусветнага літаратурнага працэсу.
Аўтары кнігі вядомыя ў Беларусі філолагі-літаратуразнаўцы і пісьменнікі, якія маюць вялікі досвед выкладання літаратуры ў вышэйшых і сярэдніх навучальных установах Беларусі і замежжа. Кніга ўяўляе сабою працяг раней выдадзенай кнігі «Словы ў часе: Літаратура ад рамантызму да сімвалізму і нашаніўскага адраджэння».
ISBN 978-985-6992-77-6
9 789856 992776