Анамалія  Алесь Бычкоўскі

Анамалія

Алесь Бычкоўскі
Выдавец: Галіяфы
Памер: 136с.
Мінск 2012
25.45 МБ
He звернецца Зямля вакол Сонца і сотні абаротаў, як Янусь патрапіць у вечнасць, пакіне гэты свет.
Магчыма, там ён даведаецца пра далейшыя лёсы герояў сваёй кнігі.
Вольга, як вядома, уратавалася ад самазабойства, дзякуючы Андрэевай увазе. Хоць яна так і не стала веруючай у тым сэнсе, як хацелася б Андрэю, але ў яе душы адбыўся істотны зрух. Дый трагічная смерць сяброўкі наклала свой адбітак. Урэшце Вольга ўсё глыбей пачала задумвацца аб сэнсе жыцця і сваім месцы ў ім.
Брат пісьменніка Януся, урач рэгіянальнай клінікі Міклуш, знайшоў суцяшэнне ўласнай душы, сэрцу. Ён адкрыў для сябе новы сусвет, у якім ёсць месца Богу. Ён нарэшце пачаў бачыць прычыны няшчасцяў сваіх пацыентаў і прычыну ўласнай роспачы.
Лідуся пайшла з нашага свету і невядома нам, дзе заразяе душа, боўвечнасці акрамя Раю ёсцьяшчэ і пекла. Многія яе смерць палічылі страшнай, і варта з гэтым пагадзіцца. Нельга існаваць ілюзіямі, будаваць планы на бясконцую перспектыву і ва ўласнай фанабэрлівасці разлічваць на вечнае жыццё на Зямлі. Каб Андрэй быў з ёю знаёмы, ён не аднойчы прыгадваў бы біблейскае "Бог ёсць агонь паглынаючы". I хоць коратка апісанае жыццё
Лідусі нам здаецца пустым і незмястоўным, то яе смерць несумненна мела сэнс, бо паўплывала на светапогляды шматлікіх жывых людзей.
Што тычыцца Януся, ён і не ведаў, у што выліліся яго пошукі натхнення каля ляснога возера-балота. Урэшце, калі мы прасочым лінію прычыннасці, убачым, што ўся гісторыя адбылася з-за пакінутай на дарозе цагліны. 3-за гэтага няхітрага будаўнічага матэрыялу, напрыклад, Волыа з'ехала за мяжу. Дзіка гучыць, але адпавядае правілам матэматычнай логікі, дзе кожная прычына выклікае наступства.
Шчасліўцам застаўся фатограф-мастак Андрэй. Яму адкрылася галоўная выснова нашай гісторыі — нішто ў свеце не адбываецца дарма. Усе мы з'яўляемся вінцікамі ў гіганцкім механізме, мурашамі ў велізарным мурашніку, дзе кожныя погляд, уздых, дробязь могуць паўплываць на ход гісторыі. Андрэй убачыў цуд.
He Янусь "запусціў" ланцужок аповеду. Ён толькі выканаў сваю ролю, напісаную вышэй. I калі мы пашукаем крыніцу прычын, то мусім прайсці бясконцы шлях, каб апынуцца на пачатку вякоў, у той самы момант, калі Усявышні Творца прамовіў "Няхай будзе святло!", і бязмежная плынь хваляў панесла сусветную гісторыю складаным шляхам у акіяне вечнасці, нараджаючы безліч наступстваў.
I хвалі б'юцца недзе аб невядомы бераг невядомай зямлі, гудуць нібы званы, і чуецца скрозь іх Янусёў шэпат: "Божа, падштурхні набліжэнне будучыні, даруй за рэчаіснасць, злітуйся над намі з-за нашых учынкаў..."
* * *
Хвалі розныя ў памерах, аднолькавыя ў сутнасці.
Хвалі працінаюць наскрозь сусветы ўсіх вымярэнняў.
Хвалі прачынаюцца ў нетрах атамаў і распаўсюджваюцца па-за межы галактык.
Хвалі пачынаюцца з нуля і імкнуцца да абодвух бакоў бясконцасці.
Хвалі маюць хуткасць святла, хоць і здаюцца камусьці маруднымі.
Хвалі задаюць тон прасторы і часу.
Хвалі існуюць нават у чорных дзірках на квантавым узроўні сінгулярнасцяў.
Хвалі гойдаюцца ў пачуццях, трымцяць у сэрцах, ціха спяць у ківачу гадзінніка.
Хвалі — сінусоіды.
Хвалі — жыццё.
Хвалі — свет.
Хвалі ўзнікаюць дзякуючы таму, што заўжды ёсць той, хто назірае зверху і шпурляе ўніз камяні.
* * *
Хвалі. Бязмежная плынь...
Снежань 2004
Змест
Анамалія	3
Скарпіёны Даўра	50
Ён прыйдзе апоўначы	86
Муары Лідлу	92
Дзень імператара	105
Хвалі. Бязмежная плынь	113
Літаратурна-мастацкае выданне
БЫЧКОЎСКІ Алесь
АНАМАЛІЯ
Фэнтэзі
Адказны за ьыпуск Зміцер Вішнёў Рэдактар Серж Мінскевіч Вёрстка Яўгенія Багдановіч Карэктар Кацярына Макарэвіч Дызайн Юры Круглікаў
Падпісана да друку 20.10.11. Фармат 70x90 1/32 Папера афсетная. Гарнітура «СаІІЬгі». Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 4,89. Ул.-выд. арк. 5,35.
Наклад 200 асобн. Замова 2040.
Прыватнае выдавецкае унітарнае прадпрыемства Таліяфы”. ЛН №02330/0150300 ад 08.04.2008.
Вул. Брылеўская, 11-44, 220039, г. Мінск.
E-mail: vish@bk.ru www.goliafy.com
Друк ТДО “НоваПрынт" ЛП № 02330/0552786 ад 25.02.2009 Вул. Геалагічная, 59-4-10, 220047, г. Мінск.
Усе кнігі выдавецтва Таліяфы", а таксама кнігі іншых выдавецтваў вы можаце замовіць у інтэрнэт-краме
PRASTORA.BYOEF
Н75-29 707-79-89 MTS; +375-44-762-78-80 Velcom; +375-25-618 85-35 life:) www.Prastora.by e mail: beltonmedia<®gmail.com skype: prastora
Вялікі выбар беларускамоўнае літаратуры, аўдыё, відэа і сувэніраў.
Кнігарня «Галіяфы» (Падземка, пр-т Незалежнасці, 43) прапануе найлепшы выбар сучасных кніг на беларускай мове ў горадзе Менску.
Тут можна набыць навінкі мастацкай літаратуры, кнігі па культуры, гісторыі, філасофіі, дзіцячыя кнігі, часопісы, альбомы, шыкоўныя паштоўкі.
Ёсць у асартыменце творы замежных аўтараў.
Кантакты для сувязі: в +375-17-2 88-20-36 E-mail: vish@bk.ru www.goliafy.com
Праз сем дзён уцёкаў "Неркубус" нарэшце перасёк галоўныя транспартныя калідоры і лёг на курс да сістэмы Бенетташ, самай крайняй на паўночных прасторах Галактыкі далей зеўрала прорва, дзе ледзь бачнымі каляровымі кропачкамі іскрыліся далёкія зоркі каралеўства Рас-Альхаг.
Скарпіёны Даўра
ВЫДАВЕЦТВА
ГААІЯФЫ
9 789856 906599
> I > § > □ i
□