Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны

Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны

Выдавец: Віктар Хурсік
Памер: 158с.
Мінск 2015
43.81 МБ
Інфармацыйныя тэхналогіі ў сучасных палявых этнаграфічных даследаванняў	140
Гамзовіч Рэгіна
Падзвіжніцтва ў вывучэнні, фіксацыі і папулярызацыі нематэрыяльнай культурнай спадчыны	145
Звесткі пра аўтараў	153
Навуковае выданне
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Музей Беларускага Палесся (г. Пінск) Маршалкоўская Ўправа Падляшскага ваяводства (Польшча) Польскі Інстытут у Мінску
АСОБА ЗБІРАЛЬНІКА Ў ЗАХАВАННІ НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ
Да 200-годдзя з дня нараджэння Оскара Кольберга
Матэрыялы Міжнароднага навуковага круглага стала (25-26 чэрвеня 2014 года, МінскПінск)
Адказны за выпуск Віктар Хурсік
Рэдактар Ю. В. Пацюпа
Падпісана ў друк 1.10.2015. Фармат 60х841/І6.
Папера афсетная. Гарнітура Times New Roman.
Ум. друк. арк. 9,3+0,125 укл. Улік.-выд.арк. 8,97.
Наклад 200 экз. Замова 187.
Выдавец Віктар Уладзіміравіч Хурсік. Прасп.газ. «Звязда», д.57, кв.31. 220117. Мінск.
Пасведчанне аб рэгістрацыі выдаўца № 1/217 ад 11.03.2014.
Xypcik@gmail. com
Надрукавана з арыгінал-макета выдаўца на размнажальнай тэхніцы Інстытута Польскага ў Мінску. Вул. Валадарскага, 6. 220030. Мінск.