Унія. Дзяржаўнасць. Культура Філасофска-гістарычны аналіз Сямен Падокшын

Унія. Дзяржаўнасць. Культура

Філасофска-гістарычны аналіз
Сямен Падокшын
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 111с.
Мінск 1998
43.6 МБ
59.	Пам'яткй братськпх шкіл на Украінн (кінець XVI — початок XVII ст.). Текстм і досліджэння. КнТв, 1988.
60.	Памятнмкп фйлософской мыслн Белорусснм XVII — первой половпны XVIII в. Мн„ 1991.
61.	Памятнмкй этнческой мыслй на Укранне XVII — первой половмны XVIII ст.
Сост., перевод с латннского, вступнт. статья н прнмеч. М.В. Кашубы. Кяев, 1987.
62.	Потей П. Антнрязнс, нлп апологмя протнв Хрястофора Фялалета // Русская нсторнческая бябляотека (РПБ). Т. XIX, кн. III. СПб., 1908.
63.	Потей Н. Гармоння, альбо согласпе веры, сакроментов м церемонпей святое Восточное церквя с костелом Рымскям. Вмльня, 1608 // РНБ. Т. VII. Петербург, 1882.
64.	Потей Н. Унія, албо выклад преднейшях артыкулов, ку з'одночэнью Греков с костелом Рымскям належаіцях. У Вільнн. 1595 II РНБ. Т. VII. Петербург, 1882.
65.	Прашковнч Н.П. Нз раннпх декламацнй Спмеона Полоцкого ("Метры", "Дналог краткнй") // ТОДРЛ. Т. XXI. М_; Л„ 1965.
66.	Прокошпна Е. С. Мелетмй Смотряцкмй. Мн., 1966.
67.	Просветнтель, нлн облнченяе ереся жндовствуюіцях: творенпе преподобного отца нашего Носнфа, Нгумена Волоцкого. Казань, 1904.
68.	Пузікаў В. М. Новыя матэрыялы аб дзейнасці Сімеона Полацкага // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1957. № 4.
69.	Рекуц Н. Ф. Уняатство я духовная культура Беларусм. (Учебное пособне для студентов фялософско-экономяческого м нсторяческого факулыетов по однояменному спецкурсу.) Мн., 1996.
70.	Робннсон A. Н. Борьба ндей в русской лнтературе XVII века. М., 1974.
71.	Русская нсторпческая бяблнотека. Т. XIX. СПб., 1903.
72.	Русская ясторяческая бябляотека. Т. VII. Кн. 2. Петербург, 1882.
73.	Саверчанка I. Апостал яднанкя і веры: Язэп Руцкі. Мн., 1994.
74.	Савяч А. Нарнсм з історіі культурніх рухів на Вкраінп та Білорусі в XVI — XVIII вв. Кнів, 1929.
75.	Сагановіч Г Невядомая вайна: 1654 — 1667. Мн., 1995.
76.	Сямеон Полоцкнй я его кннгонздательская деятельность. М., 1982.
77.	Скарга П. Берестейскнй собор н оборона его // РНБ. Т. XIX, кн. III. СПб., 1903.
78	Словарь кнпжняков я княжностя Древней Русн. Вып. 2 (вторая пол. XIV — XVI в.). Ч. 1. Л, 1988.
79.	Станкевіч А. Хрысціянства і беларускі народ. Вільня, 1934.
80.	Уняя в документах: Сб. / сост. В. А. Теплова, 3. Н. Зуева. Мн., 1997.
81.	Фялнповяч А. Днаряуш, албо спясок деев правднвых // Коршунов А. Ф. Афанаснй Фнлнповяч. Мн., 1965.
82.	Філософія Відроджэння на УкраТня. Кнів, 1990.
83.	Хяжняк 3. П. Кпево-Могнлянская академня. Кнев, 1981.
84.	Хруідов П. Нсследованне о сочнненяях Посяфа Саннна. СПб., 1868.
85.	Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Склаў А. Ф. Коршунаў. Мн., 1959.
86.	Цьвікевіч А. "Западно-руспзм". Нарысы з гісторыі грамадзкай мыслі на Беларусі ў XIX I пачатку XX в. Мн., 1993.
87.	Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Т. 1—4. Мн„ 1993 — 1997.
88.	Яцнмнрскяй Н. А. Грмгорнй Цамблак. Очерк его жнзнн, адмянмстратмвной я княжной деятельностя. СПб., 1904.
Навуковае выданне
Падокшын Сямен Аляксандравіч
УНІЯ
ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ
КУЛЬТУРА
Філасофска-гістарычны аналіз
Рэдактар Ф. I. Савіцкі
МастакД Б. Гармаза
Мастацкі рэдактар Г. А. Шышкін
Тэхнічны рэдактар С. А. Курган
Карэктар В. Г Каласоўская
Здадзена ў набор 10.03.98. Падпісана ў друк 11.05.98 г. Фармат84х108’/3,. Папера афсетная. Гарнітура Арыал Кур. Афсетны друк. Ум. друк. арк. 5,88. Ум. фарб.-адб. 6,3. Ул.-ввд. арк. 6,6. Тыраж 1500экз. Заказ 1631.
Дзяржаўнае прадпрыемства выдавецгва «Беларуская навука» Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь па друку. 220141. Мінск, Купрэвіча, 18. ЛВ № 13 ад 31.12.97 г.
Набор і вёрстка выкананы на камп'ютэрах дзяржаўнага прадпрыемства выдавецтва «Беларуская навука».
Баранавіцкая ўзбуйненая друкарня. 225320. Баранавічы, вул. Савецкая, 80.
  
ПАДОКШЫН СЯМЁН АЛЕКСАНДРАВІЧ
Доктар філасофскіх навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута філасофіі і права НАН Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР у галіне навукі (1984). Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны. Працуе ў галіне і гісторыі філасофіі і грамадска-палітычнай думкі, культуры, філасофіі. гісторыі Беларусі. Аўтар манаграфій «Реформацня н обіцественная мысль Белорусснм м Лмтвы», «Скормна н Будный: Очерк фмлософскмх ' взглядов», «Францнск Скормна», «Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі».