Французска-беларуска-рускі слоўнік

Французска-беларуска-рускі слоўнік

Выдавец: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Памер: 295с.
Мінск 1992
93.92 МБ
DICTIONNAIRE FRANÇAISBIÉLORUS SE-
RUSSE
Rédigé par
S. BATOURA 
ФРАНЦУЗСКО-
БЕЛОРУССКОРУССКМЙ СЛОВАРЬ
Под oбmeй редакцней
кандндата фнлологнческмх наук С. М. Батуры
ФРАНЦУЗСКАБЕЛАРУСКАРУСКІ СЛОУНІК
пa д агульнай рэдакцыяй
кандыдата філалагічных навук С. М. Батуры 
МІНСК
<БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ» ІМЯ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ
1992
ББК 81.2-4
Ф 84
аўтараў :
С. П. БАТУРА, Г. А. ЗМУДЗЯК, A. С. ПРОХАРАВА, H. A. СКІР
Р э ц э н з е н т ы: ДЗ. Г. КОЛАС, У. В. ЛЮШЦІК
Словарь содержят около 7000 слов современного французского языка.
В словарь включены слова н обороты речя, достаточные для переводов текстов средней трудностн, даны основные значення слов н наяболее употребятельные словосочетання.
Как отдельное прнложенне в словарь включены спнскя нанболее употребятельных аббревяатур французского языка, географяческнх названнй, глаголов, требуюіцях определенных предлогов.
Нзданяе предназначается для шнрокого круга чнтателей, в т. ч. учнтелей, учаіцяхся средней школы, среднях спецнальных учебных заведеняй, студентов-фнлологов.
4602030000-001
Ф	7—90
М 318(03)—92
ISBN 5-85700-030-0
© С. П. Батура, Г. А. Змудзяк, A. С. Прохарава, H. А. Скір, 1992
Прадмова
Гэты трохмоўны слоўнік уключае найбольш пашыраныя словы і словазлучэнні сучаснай французскай мовы, выбраныя паводле слоўнікаў-мінімумаў, слоўнікаў найбольш ужывальных слоў і частотных слоўнікаў. Выданне ўключае каля 7000 слоў.
Пры складанні слоўніка вялікая ўвага ўдзялялася сучаснай французскай гутарковай мове ў сувязі з тым, што апошнім часам гутарковая мова ўсё шырэй пранікае ў штодзённыя зносіны розных слаёў грамадства, a таксама ў сучасную мастацкую літаратуру і прэсу.
Слоўнік прызначаны для перакладу на беларускую і рускую мову французскіх тэкстаў сярэдняй цяжкасці.
У дадатак уключаны спіс найбольш ужывальных скарачэнняў французскай мовы, a таксама спісы геаграфічных назваў, дзеясловаў, якія патрабуюць пэўных прыназоўнікаў.
Слоўнік разлічаны на шырокае кола чытачоў: настаўнікаў і вучняў сярэдняй школы, навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных уставоў, студэнтаў-філолагаў.
Усе заўвагі просім дасылаць на адрас: 220662, г. Мінск, вул. Захарава, 21. Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў.
Преднсловме
Настояшвй трёх"ьязычный словарь включает наяболее употребятельные слова я словосочетаняя современного французского языка, отобранные на основе ямеюіцяхся словареймнннмумов, словарей нанболее употребнтельных слов н частотных словарей. Нзданяе включает около 7000 слов.
Прн составленнн словаря большое вннманяе уделялось современному французскому разговорному языку в связв с тем, что в последнее время разговорная речь всё шнре пронвкает в повседневное обіценне разлнчных слоёв обшества, a также в современную художественную лнтературу н прессу.
Словарь предназначен для перевода на белорусскяй н русскнй языкя французскнх текстов средней трудностн.
В пряложенне включены спнсок нанболее употребнтельных сокрашеннй французского языка, географяческнх названяй, глаголов, требуіогцнх определённых предлогов.
Словарь рассчнтан на шнрокяй круг чнтателей: учнтелей н учаіцнхся средней школы, учаш,нхся средннх спецнальных учебных заведеннй, студентов-фнлологов.
Все замечання проснм направлять по адресу: 220662, г. Мннск, ул. Захарова, 21. Мннскнй государственный педагогнческнй ннстнтут вностранных языков.
Лексікаграфічныя крыніцы Лексмкографмческме мсточнмкм
1.	Выгодская K. С. Карманный французско-русскнй словарь. 6 язд. М., 1983.
2.	Ганшнна KА. Французско-русскяй словарь. 7 нзд.— М„ 1977.
3.	Грннева Е. Ф., Громова T. Н. Словарь разговорной лекснкн французского языка. М., 1987.
4.	Дергунова М. Г., Шнловцева А. 14. Словарь-мнннмум по французскому языку. 5 нзд. М., 1985.
5.	Кобрнна Н. Б., Ройтенберг Ф. Е. н др. Краткнй французско-русскяй учебный словарь. 2 язд. М„ 1978.
6.	Потоцкая B. В., Потоцкая Н. П. Французско-русскнй словарь. 17 нзд. М., 1983.
7.	Цетлнн B. С. Словарь нанболее употребятельных слов французского языка. 3 нзд. М., 1984.
8.	Французско-русскнй фразеологнческнй словарь / Под ред. Рецкера Я. H. М., 1963.
9.	Русско-белорусскнй словарь/Ред. KК. Атраховнч (К. Крапнва). T. 1—2. 2 язд. Мн., 1982.
10.	Беларуска-рускі слоўнік/Пад рэд. KКАтраховіча (К. Крапівы). T. 1—2. 2 выд. Мн., 1988.
11.	Слоўнік беларускай мовы/Пад рэд. М. В. Бірылы. Мн„ 1987.
12.	Тлумачальны слоўнік беларускай мовы/Пад агул. рэд. KК. Атраховіча (ККрапівы). Т. 1—5. Мн., 1977—84.
13.	Gougenheim G. Dictionnaire fondamental de la langue française. Paris, 1959.
14.	Matoré G. Dictionnaire du vocabulaire essentiel. Pa­ris, 1963.	J
15.	Reum A. Petit dictionnaire de style. Lpz., 1953.
16.	Robert A. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris, 1973.
Умоўныя абазначэнні I знакі
~ Знак тыльда замяняе ў слоўнікавым артыкуле загаловачнае слова
( ) У круглых дужках даюцца словы, якія паясняюць значэнне загаловачнага слова
I, II, III Рымскімі лічбамі абазначаюцца амонімы, розныя часціны мовы, пераходныя, непераходныя і безасабовыя дзеясловы
1,	2, 3 Арабскімі лічбамі абазначаюцца розныя значэнні слова
,	Коскай аддзяляюцца сінанімічныя або блізкія па
значэнню словы
;	Кропка з коскай аддзяляе больш далёкія па значэн-
ню словы і словазлучэнні
:	Двукроп’е пасля загаловачнага слова абазначае,
што гэта слова ўжываецца толькі ў складзе словазлучэння
+ Словазлучэнні, якія страцілі сувязь са значэннем загаловачнага слова, даюцца за ромбам
*	Зорачкай адзначаны словы, якія пачынаюцца з h
прыдыхальнага
Курсівам набіраюцца словы, якія ўдакладняюць значэнне загаловачнага слова
Условные обозначення м знакм
~ Знак тяльда заменяет в словарной статье заголовочное слово
( ) В круглых скобках даются слова, поясняюіцне значенне заголовочного слова
I, II, III Ріімскнмя цяфрамя обозначаются омоннмы, разные частн речн, непереходные, переходные н безлнчные глаголы
1,	2, 3 Арабскямя цяфрамя обозначаются разные значення слова
Запятой отделяются снноннмнческне ялн блнзкне по значенню слова
;	Точка с запятой отделяет более далёкне значення
слова н словосочетаняя
:	Двоеточне после заголовочного слова обозначает,
что это слово употребляется только в составе словосочетання
Выраження, связь которых со значеннем заголовочного слова утрачена, прнводятся за ромбом.
*	Звёздочкой отмечены слова, начянаюш.неся с h
прндыхательного
Курсявом набнраются слова, которые уточняют значенне заголовочного слова.
Умоўныя скарачзнні
Условные сокраіценмя Французскія — французскме
(a) avoir (з дзеясловам avoir, с глаголом avoir) a	adjectif (прыметнік, ямя прялагательное)
adv	adverbe (прыслоўе, наречяе)
conj	conjonction (злучнік, союз)
(ê)	être (з дзеясловам être, с глаголом être)
f	féminin (назоўнік жаночага роду, сушествнтельное
женского рода)
inf infinitif (неазначальная форма дзеяслова, неопределённая форма глагола)
interj interjection (выклічнік, междометне)
invar invariable (нязменны, нензменяемый)
loc. adv. locution adverbiale (прыслоўныя словаспалучэнні, наречные словосочетання)
loc. conj locution conjonctive (злучнікавы выраз, союзное выраженне)
т	masculin (назоўнік мужчынскага роду, суіцествн-
тельное мужского рода)
pl	pluriel (множны лік, множественное чнсло)
prëp	préposition (прыназоўнік, предлог)
pron	pronom (займеннік, местомменяе)
pron.	pronom interrogatif (пытальны займеннік,	вопро-
inter.	сятельное местонменне)
pron.	pronom relatif (адносны займеннік, относнтель-
relat.	ное местонменяе)
çcA	quelque chose (што-небудзь, что-лнбо)
qn	quelqu’un (хто-небудзь, кто-лнбо)
s	substantif (назоўнік, суіцествнтельное)
vi	verbe intransitif (непераходны дзеяслоў, непере-
ходный глагол)
v. impers, verbe impersonnel (безасабовы дзеяслоў, безлмчный глагол)	.
vt verbe transitif (пераходны дзеяслоў, переходный глагол)
Беларускія
ав.
авіяцыя
паліт.
палітыка
анат.
анатомія
паэт.
паэтычны выраз
бат.
батаніка
перан.
пераноснае зна-
біял.
біялогія

чэнне
бухг.
бухгалтэрыя
разм.
размоўнае слова,
ваен.
ваенная справа

выраз
геагр.
геаграфія
спарт.
спартыўны тэрмін
гл.
глядзі
тэатр.
тэатральны выраз
грам.
граматыка
тэх.
тэхніка
заал.
заалогія
фіз.
фізіка
і пад.
і падобнае
фота
фатаграфія
каго-н.
каго-небудзь
хто-н.
хто-небудзь
каму-н.
каму-небудзь
царк.
царкоўнае слова
кім-н.
кім-небудзь
чаго-н.
чаго-небудзь
кул.
кулінарыя
чаму-н.
чаму-небудзь
лінгв.
лінгвістыка
чым-н.
чым-небудзь
мат.
матэматыка
што-н.
што-небудзь
мед.
медыцына
эл.
электратэхніка
муз.
музыка
які-н.
які-небудзь
мн.
множны лік


Русскме
ав.
авнацяя
„ кем-л.
кем-лнбо
анат.
анатомяя
кого-л.
кого-лнбо
бот.
ботаннка
кому-л.
кому-лнбо
бйол.
бяологяя
кто-л.
кто-лнбо
бухг.
бухгалтерня
кул.
кулннарня
воен.
военное дело
лйнгв.
лннгвнстнка
геогр.
географяя
мат.
математнка
грам.
грамматнка
мед.
меднцнна
300л.
зоологяя
мн.
множественное
й т. п.
н тому подобное

чнсло
какой-л.
какой-лнбо
муз.
музыка
перен.
переносное нне
значе-
театр.
театральное выраженне
полйт.
полнтнка

тех.
техннка
поэт.
поэтнческое
выра-
фйз.
фнзнка

женне

фото
фотографняцерк.
церковное слово
разг.
разговорное слово,
чего-л.
чего-лнбо

выраженне

чем-л.
чем-лнбо
см.
смотрн

чему-л.
чему-лвбо
спорт.
спортнвный
тер-
что-л.
что-лнбо

мнн

эл.
электротехннка
Французскі алфавіт
Французскнй алфавнт
à (au, aux) prèp ужываецца пры абазначэнні — употребляется прй обозначенйй: 1. месца і нап.рамк.у — места й направленйя; travailler à l’usine працаваць на заводзе — работать на заводе; aller à la maison ісці дадому — ндтн домой; 2. часу — временй', à neuf heures a дзевятай гадзіне — в девять часов; 3. спосабу дзеяння — образа действйя; écrire à Гепсге пісаць чарнілам — пнсать черннламн; 4. назначэння, мэты — назначенйя, целй; une bros­se à dents зубная шчотка — зубная шётка; 5. рэчыва — веіцества; café au lait кава з малаком ■— кофе с молоком; ужываецца з дзеясловамі перад інфінітывам іншага дзеяслова — употребляется с глаголамй перед йнфйнйтйвом другого глагола: apprendre à lire вучыцца чытаць — учнться чятать; уваходзіць y выразы — входйт в состав выраженйй: à table! за стол! — за стол!; à temps своечасова — вовремя; à la fois адразу — сразу