Гісторыя цывілізацый старажытнага свету Вучэбны дапаможнік для 5 класа

Гісторыя цывілізацый старажытнага свету

Вучэбны дапаможнік для 5 класа
Выдавец: Народная асвета
Памер: 318с.
Мінск 1993
93.36 МБ
Древняя Грецня. Кннга для чтення / Под ред. Д. П. Каллнстова, С. Л. Утченко. Нзд. 3-е, доп.— М.: Учпедгнз, 1963.
Древняя Грецня. Кннга для чтення / Под ред. С. Л. Утченко. Нзд. 4-е, доп.— М.: Просвеіценне, 1974.
Древняя Грецня. Кннга для чтення / Под ред. С. Л. Утченко, Д. П. Каллнстова.— М.: Учпедгнз, 1954.
Нсторня Древней Грецнн / Под ред. В. Н. Кузніцпна.— М.: Высшая школа, 1986.
Нсторня древнего мнра / Под ред. Н. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, Н. С. Свенцнцкой.— М., 1982. Т. I —III.
Нсторня древнего мнра в художественно-нсторнческнх образах. Хрестоматня. Пособне для учнтелей. Нзд-во 2-е, доп.— М.: Просвеіценне, 1978.
Нсторня Древнего Рнма / Нзд. 2-е. Под ред. В. Н. Кузшцнна.— М.: Высшая школа, 1982.
Колобова К. М., Глускнна Л. М. Очеркн нсторші Древней Грецнн. Пособне для учнтеляй.— Л.: Учпедгнз, 1958.
Куманецкнй К. Нсторня культуры Древней Грецнн н Рнма / Пер. с польск.— М.: Высшая школа, 1990.
Кун Н. А. Легенды н мнфы Древней Грецнн.— Мн.: Народная асвета, 1985.
Мнфологнческнй словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетпнскнй.— М.: Сов. Энцнклопедня, 1990.
Нечай Ф. М. Образованне Рнмского государства,— Мн.: Нзд-во БГУ, 1972.
Парандовскнй Я. Олнмпнйскнй днск / Пер. с польск.— М., 1979.
Хрестоматня по нсторнй Древней Грецлн / Под ред. Д. П. Каллнстова.— М., 1964.
Хрестоматня по нсторнн древнего мнра. Пособне для учнтелей / Сост. Ю. С. Крушкол, Н. Ф. Мурыгнна, Е. А. Черкасова.— М.: Просвеіценне, 1975.
Хрестоматня по нсторнн Древнего Рнма / Под ред. В. Н. Кузншнна.— М.: Высшая школа, 1987.
II.	Для вучня
Александрнйская поэзня.— М., 1972.
Арскнй Ф. Н. Пернкл.— М., 1971.
Булвер-Лнттон Э. Последнне днн Помпен.— М., 1965.
Воронкова Л. В глубн веков.— М. 1973.
Воронкова Л. Герой Саламнна.— М., 1975.
Воронкова Л. След огненной жнзнн. Мессенскне войны.— М., 1969.
Воронкова Л. Сын Зевса.— М., 1971.
Героі Элады. 3 міфаў Старажытнай Грэцыі.— Мн.: Юнацтва, 1985.
Говоров A. А. Алкмен — театральный мальчнк.— М., 1974.
Езерскнй М. В. Марнй н Сулла.— М., 1987.
Езерскнй М. В. Снла землн.— М., 1959.
Знаменнтые грекн. Жнзнеопнсання Плутарха.— Л., 1961.
Кннга для чтення по нсторнн древнего мнра. Пособне для уч-ся / Под ред. А. Н. Немнровского.— М.: Просвеіценне, 1981.
Лурье С. Я., Ботвннннк М. Н. Путешествне Демокрнта.— М., 1964.
Мора Ф. Золотой саркофаг.— М., 1964.
Нейхардт A. А., Шншова H. А. Семь чудес света.— М., 1963.
Немлровсклй A. Н. Белая лань.— Воронеж, 1964.
Немлровсклй A. Н. Белые, голубые л собака Нлкс,— М„ 1966.
Немлровсклй A. Н. За столбамл Мелькарта.— М., 1959.
Немлровсклй A. Н. Слоны Ганнлбала.— М., 1963.
Немнровскпй A. Н. Тлберлй Гракх.— Пенза, 1955.
Немлровсклй А. Н. Трл войны.— JL, 1961.
Озерецкая Е. Л. Оллмплйскле нгры.— Л., 1972.
Ослнсклй Н. Рыцарл лстлны. Кнлга для учаіцнхся.— Мн.: Народная асвета, 1989.
Остроменцкая Н. Ф. Ветеран Цезаря.— М., 1969.
Парандовсклй Я. Млфологля. Верованля л легенды греков л рлмлян.— М., 1971.
Рублнштейн Р. За что Ксеркс высек море. Рассказы нз лсторлл греко-перслдсклх войн.— М., 1967.
Сергеенко М. Жлзнь Древнего Рлма.— М., Л. 1964.
Слава далекнх веков. Нз Плутарха.— М., 1964.
Смлрнова В. Герон Эллады. Нз млфов Древней Грецлл.— М., 1955.
Томан Й. После нас хоть потоп.— М., 1973.
Троянская война л ее герол. Прлключен»я Одлссея.— Л., 1967.
Усова А. П. Маленьклй гончар лз Афлн.— М., 1963.
Успенскле В. л Л. Золотое руно. Млфы Древней Грецлл.— М., Л., 1941.
3 М Е С Т
Што такое гісторыя	 3
Як працаваць з падручнікам	 8
Частка першая. Жыццё першабытных людзей 9
Раздзел I. Першабытныя збіральнікі і паляўнічыя	—
§ 1.	Жыццё найстаражытнейшых людзей.	.	—
§ 2.	Старажытнейшыя людзі і іх заняткі .	.	13
§ 3.	Узнікненне радавога грамадства .	.	.	17
Раздзел II. Фарміраванне ўмоў для ўзнікнення першых цывілізацый ......	22
§ 4.	Першыя земляробы і жывёлаводы .	.	—
§ 5.	Канец радавога ладу .....	27
§ 6.	Уяўленні першабытных людзей аб нава-
кольным свеце	31
Лічэнне гадоў у гісторыі ......	37
Частка другая. Цывілізацыі Старажытнага
Усходу	39
А д д з е л I. Старажытны Егіпет ....	—
§ 7.	Прырода і насельніцтва Старажытнага Егіпта	—
§ 8.	Асноўныя заняткі старажытных егіпцян	43
§ 9.	Утварэнне дзяржавы ў Старажытным
Егіпце	47
§10.	Росквіт старажытнаегіпецкай цывілізацыі	  51
§11.	Асноўныя рысы старажытнаегіпецкай рэлігіі	56
§ 12.	Навука f адукацыя ў Старажытным Егіпце	60
§13.	Літаратура, архітэктура і мастацтва ў Старажытным Егіпце	66
А д д з е л II. Цывілізацыя старажытнай Пярэдняй Азіі	71
§ 14.	Адкрыццё цывілізацыі старажытнага
Міжрэчча	71
§15.	Міжрэчча на зары	цывілізацыі	.	.	.	77
§16.	Старажытнейшыя	дзяржавы	Міжрэчча	82
§17.	Пярэдняя Азія ў першай палове I тысячагоддзя да н. э	85
§ 18.	Культура Пярэдняй Азіі ў I тысячагоддзі да н. э	  91
Аддзел III.	Старажытная Індыя ...	98
§19.	Індская	цывілізацыя	—
§ 20.	Прыход арыяў і каставы лад у Старажытнай Індыі	104
§ 21.	«Веды» — вялікі пачатак .	.	.	.	108
Аддзел IV. Гісторыя старажытнакітайскай цывілізацыі	114
§ 22.	Узнікненне старажытнакітайскай цывілізацыі	—
§ 23.	Утварэнне адзінай кітайскай дзяржавы 119
§ 24.	Старажытнакітайскае грамадства. Народныя паўстанні	123
§ 25.	Культура Старажытнага Кітая .	.	.	128
Частка трэцяя. Гісторыя антычнай цывілізацыі	134
Аддзел I. Старажытная Грэцыя ...	—
Раздзел I. Ранняя Грэцыя	—
§ 26.	Крыта-мікенскае грамадства і яго культура	  —
Раздзел II. Росквіт грэчаскага грамадства .	143
§ 27.	Ад першабытнай абшчыны да дзяржавы	—
§ 28.	Асаблівасці полісаў Спарты і Афін .	.	150
§ 29.	Войны грэкаў з персамі	164
§ 30.	Развіццё рабаўладальніцкай дэмакратыі
ў Афінах і Перыкл .......	172
Раздзел III. Заняпад грэчаскіх полісаў і падпарадкаванне іх Македоніі	178
§ 31.	Пелапанеская вайна	—
§ 32.	Рабства. Разарэнне сялян і рамеснікаў 187
§ 33.	Узвышэнне Македоніі і ўстанаўленне яе
ўлады над грэкамі	192
Раздзел IV. Культура грэкаў	203
§ 34.	Школа, тэатр і навуковыя веды .	.	—
§ 35.	Філасофія, Алімпійскія гульні, рэлігійныя святы і вальнадумства	211
§ 36.	Архітэктура і скульптура ....	221
Роля старажытных грэкаў у развіцці сусветнай гісторыі і культуры	229
Аддзел II. Старажытны Рым ....	236
Раздзел I. Ранні Рым ......
§ 37.	Прыродныя ўмовы і насельніцтва Апе нінскага паўвострава ў старажытнасці .
§ 38.	Царскі перыяд у гісторыі Рыма .	.	241
Раздзел II. Рымская Рэспубліка .	.	.	.	247
§ 39.	Быць грамадзянінам Рэспублікі...	—
§ 40.	Рым — уладар Міжземнамор’я . . . 253 § 41. Рабаўладальніцтва ў Рыме . . . . 262
Раздзел III. Імператарскі Рым ....	269
§ 42.	Рым — уладар свету	—
§ 43.	Усе дарогі	вядуць у Рым	.	.	.	.	274
Раздзел IV. Культура Рыма	282
§ 44.	Мастацтва	Старажытнага	Рыма	.	.	—
§ 45.	Узнікненне хрысціянства	.	.	.	.	293
§ 46.	Грамадскія	відовішчы рымлян	.	.	.	300
Значэнне Рымскай цывілізацыі ў развіцці
еўрапейскіх народаў 	 308
Літаратура	  .	313
Вучэбнае выданне
ДАУГЯЛА Генадзь Іосіфавіч, КОРЗУН Міхаіл Сямёнавіч, РЭВЯКА Казімір Адамавіч
Гісторыя цывілізацый старажытнага свету
Вучэбны дапаможнік для 5 класа
Адказны за выпуск Л. В. Цікуновц. Вокладка мастака Р. С. Фралова. Мастацкі рэдактар Л. А. Дашкевіч. Тэхнічны рэдактар Л. П. Сопат. Карэктары С. Т. Асташэвіч, Г. М. Булат.
Здадзена ў набор 15.04.93. Падпісана ў друк 10.06.93. Фармат 84ХЮ8'/згПапера друк. № 1. Гарнітура школьная. Афсетны друк. Умоўн. друк. арк. 16,8. Умоўн. фарба-адбіт. 17,22. Ул.-выд. арк. 12,03. Тыраж 113 000 экз. Заказ 390. Цана 145 руб.
Выдавецтва «Народная асвета» Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Ліцэнзія ЛВ № 4. 220600, Мінск, праспект Машэрава, 11.
Друкарня выдавецтва «Беларускі Дом друку». 220041, праспект Ф. Скарыны, 79.
Даўгяла Г. I. і інш.
Д 21 Гісторыя цывілізацый старажытнага свету: Вучэб. дапам. для 5-га кл. сярэд. шк. / Г. I. Даўгяла, М. С. Корзун, К. А. Рэвяка.— Мн.: Нар. асвета, 1993.— 318 с.
ISBN 5-341-01146-5
4306020600—086
Д М 303(03)—93
40—93
ББК 63.3(0)Зя721
145 р.