Літоўская гаспадыня ці Навука аб утрыманні ў добрым стане хаты...

Літоўская гаспадыня

ці Навука аб утрыманні ў добрым стане хаты...
Выдавец: Полымя
Памер: 366с.
Мінск 1993
123.53 МБ
Водарнае рэчыва ў парашку	308
Водарнае рэчыва ў палачках	308
ФАРБАНАННЕ 1 БЯЛЕННЕ ПРАЖЫ 3 ШЭРСЦІ
Фарбаванне пражы	 Бяленне шэрсці мелам	 Пунсовы колер 		
Ружовы колер	 Кармазінавы колер	 Болый цёмны кармазін, іпто ніколі нс выгарас	 Цёмна-чырвоны колер	 Кармазін, хаця і не гэткі прыгожы, але трывалы і танны	 Блакітны колер	 Зялёны колср 	 Іншы зялёны колер	 Яшчэ зялёны колер	 Яшчэ іншы зялёны колер	 Самы трывалы зялёны колер	 Таксама зялёны колер	 Яшчэ адзін зялёны колер	 Ліловы колер	 Ліловы колер мснш трывалы 	 Іншы ліловы колер	 Ліловас адценне	 Яшчэ ліловы колер	 Фіялетавы колер трывалы і прыгожы	 Жоўты колер	 Трывалы жоўты колср, але не вельмі прыгожы	 Жоўты колер інакшы	 Жоўта-зеленаваты колер	 Яйічэ жоўты колер	 Таксама жоўты колер	 Яшчэ інпіы жоўты колер	 Жоўта-лімонны колер	 1 яшчэ жоўты колер	 Зноў жоўты колер	 Аранжавы колер	'	
Таксама аранжавы колер	 Іншы аранжавы колер	 Апельсінавы колер			 Арэхавы колер	 Гніла-зялёны (fcuille morte) колер	 Папялісты колер	 Папялісты колер інакшы	 Аліўкавы колер	 Карычны колер	 Колер кавы	 Колер дзікавага шчаціння	 Яшчэ арэхавы колер	 Яшчэ колср кавы	 Яшчэ колер дзікавага шчаціння	 Карычневы колер	 Аліўкавы колер	 Яіпчэ карычнсвы колер	 Яшчэ аліўкавы колер	 Япічэ колер дзікавага шчаціння	 Яшчэ карычны колер	 Цёмна-фіялетавы колер 	 Іншы цёмна-фіялетавы колер	 Яшчэтакі колер 	 Зноў колер дзікавага шчаціння	 Saumon	 Вішнёвы колер	 Чырвона-жаўтаваты колер	 Пунсовы колер 		 Чорны колер	 Іншы чорны колер	
310
310
310
312
312
312
313
313
313
314
314
315
315
316
316
316
317
317
317
317
318
318
318
318
319
319
319
319
319
320
320
320
320
321
321
321
321
322
322
322
322
322
323
323
323
323
323
323
324
324
324
324
324
324
325
325
325
325
325
326
326
326
326
АБ ВЫРОШЧВАННІ ЛЬНУ, ПРЫГАТАВАННІ ВАЛОКНАЎ, БЯЛЕННІ ПАЛАТНА. МЫЦЦІ БЯЛІЗНЫ I КАЛЯРОВЫХ РЭЧАЎ, A ТАКСАМА АБ ВЫВЯДЗЕННІ РОЗНЫХ ПЛЯМ
I ЯШЧЭ ШМАТ АБ ЧЫМ
Аб вырошчванні льну	328
Рваннс і замочванне льну 	329
Пянька і маніцы	331
Што рабіць з ільном, а нотым з пражай	331
Сартаванне валокнаў і пражы (331) Як змякчыцьлён (331) Прыгатаванне пражы для ткання трывалага і частага палатна (332)
Бяленне палатна звычайным спосабам 	333
Бяленне палатна на працягудвухтыдняў	334
Бяленне нітак	335
Агульныя заўвагі аб адбельванні	335
Адбельванне ў жлукце палатна і бялізны	336
Мыццё бялізны без выкарыстання жлукты	336
Мыццё бялізны з пры.мяненнем жлукты	337
Мыццё бялізны ў халоднай вадзе	338
Мыццё белага паркалю	338
Адбсльванне пажоўклай бялізны, асабліва баваўнянай 	338
Мыццё цюлю і рэчаў з карункамі	338
Мыццё вышывак на мусліне	338
Мыццё каляровых шарсцяных вышывак на бслым фоне	339
Як сініць. гэта значыць лазураваць бялізну	339
Прасаваннс бялізны	•	340
Мыццё тканін	340
Мыццё карунак	340
Мыццё шаўковых панчох	341
Мыццё каляровых рэчаў . . . 		341
Мыццё рэчаўбульбай	341
Мыццё рэчаў у вотруб’і	341
Мыццё рэчаў ружовага колеру	342
Мыццё рэчаў ліловага колеру	342
Мыццё рэчаў жоўтага колеру	342
Мыццё рэчаў зялёнага і чырвоііага колеру	342
Мыццё шарсцяных рэчаў	342
Мыццё бслых пальчатак 		343
Як мыць пальчаткі карычнага колеру і замшавыя	344
Як мыць рысавыя капелюшы	344
Абкурванне серай рысавых капелюшоў, тканін, карунак, шаўковых панчох, а таксама белай шэрсці	344
Мыццё пер’я	344
Як выдаляць плямы ал іржы з бялізны	  345
Як выводзіць плямы ад чарніла	345
Як выводзіць з-бялізны плямы ад чырвонага віна і садавіны 	345
Выдаленне плям ад дзёгцю і смалы	346
Як выдаляць з сукна і тканіны плямы ад воску і смалы	346
Як выводзіць плямы ад тлушчу	346
Як выводзіць з тканіны і сукна жоўтыя плямы ад кіслаты і мачы	347
Як выдаляць плямы ал тлушчу на падлозе	347
Як аднавіць стары аксаміт, падымаючы па ім пакамечаны ворс 	347
І.мітацыя лсбядзінага пуху пры дапамозе гусіных скурак 	347
Сукно з шэрсці казы	348
Завіўка кудзсраў	348
Выгодныя і танныя матрацы	348
Выроінчвашіс тытуню	348
Уборка і сушка тытуню	  350
ДАДАТАК
Яшчэ некаторыя карысныя парады	352
Цудоўны ка.мень (352) Вада для вачэй (352) Спосаб прыгатавання мыла (352)
Справочное нзданне ЛМТОВСКАЯ ХОЗЯЙКА, нлм Наука о содержаннн в хороше.м состоянют дома н обеспеченнн его всемн прнправамн м запасамн кухоннымм н аптечнымн н хозяйственны.мн, а также вырапціваннм м содержаннн скота, птнцы н другмх жмвотных соогветственно способом нанболее апробнрованны.м н проверенным опытом н к тому же самым дешевым н простым
Ммнск, мздательство "ІІолымя"
На белорусском языке
Даведачнае выданне
ЛІТО5СКАЯ ГАСПАДЫНЯ, ЦІ
Навука аб утрыманні ў добрым стане хаты і забеспячэнні яе ўсімі прыправамі і запаса.мі кухоннымі і аптэкарскімі і гаспадарчымі, а таксама
гадаванні і ўтрыманні скаціны, птушкі і іншай жывёлы адпаведна спосабам найбольш выпрабаваным і правераным вопытам і да таго ж самым танным і простым
Загадчыца рэдакцыі >7. I. Круглова
Рэдактар В. I. Дрозд
Мастацкі рэдактар 7. .4. Дзямкоўскі Тэхнічны рэдактар М. I. Ванкевіч Карэктары Г. В. Алешка, Я. .4. Лукошка
1Б № 1004
Набрана на НПТ Падпісана да друку 20.01.93. Фармат 60x90 1/16. Папера афсетная.
Гарнітура "Тнп Таймс”. Афсетны друк. Ум. друк. арк. 23,0. Ум. фарб.-адб. 46,0. Ул.-выд. арк. 24,3. Тыраж 30000 экз. Выд. № 8589. Зак. 295.
Выдавсцтва “Полымя" Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. 220600, Мінск, пр. Машэрава, 11.
Мінская фабрыка каляровага друку. 220115, Мінск, Каржанеўскага, 20
Літоўская гаспадыня, ці Навука аб утрыманні ў добрым стаЛ64 не хаты... /Пср. з польскай мовы П. Р. казлоўскага, В. В. Нядзвецкай; Прадм. A. I. Мальдзіса; Маст. У. У. Даўгяла, I. А. Дзямкоўскі. — Мн.: Полымя, 1993.—366 с.: іл. — (Літ. помнікі Беларусі).
ISBN 5-345-00496-Х.
Гэта кніга — своеасабпівая энцыклапедыя і кашгсўная крыніца звесгак аб тым, як вялі гаспадарку беларускія жанчыны (беларусы аж да пачатку XX стагоддзя называліся літвінамі). Складзена мінскай гаспадыняй і ўтрымлівае шмат надзвычай цікавых і карысных нават і цяпер парад і рэкамендацый: як зберагчы ў належным стане дом, як захоўваць, сушыць, саліць. марынаваць гародніну і садавіну, як варыць варэнне, як улічваць даходы і расходы ў гаспадарцы, як засцерагчыся ад пажару, як заставацца прывабнай...
Кніга дапаможа жанчыне спасцігнуць шмат якія хатнія таямніцы. Акрамя таго, яе па праву можна лічыць літаратурным помнікам мінулага стагоддзя.
Перавыдавалася ў Вільні неаднойчы. Алошні раз пабачыла свет у 1858 годзе. На беларускай мове выходзіць упершыню.
Адрасуецца масаваму чытачу.
3404000000 — 001	_	ББК 37.279
М306(03)—93