Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2т. Том 2

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2т. Том 2

Выдавец: Беларуская навука
Памер: 515с.
Мінск 2013
220.92 МБ
Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2т. Том 1
Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2т. Том 1
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Філіял «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы»
ПАДРУЧНЫ ГІСТАРЫЧНЫ САОЎНІК СУБСТАНТЫЎНАЙ АЕКСІКІ
У двух тамах
Том 2 п-я
Мінск
be-У «Беларуская навука»
2013
УДК 811.161.3’367.622’374:94
ББК 81.2Бен-4
П12
Складальнікі:
I.	У. Будзько (саадакь сятка, фабрйка цяр-ьр, A. М. Булыка (абабок-ь оіцеп-ь: прадмова. спіс крыніц, дадатак); Н. В. Паляшчук (пабйрокь поробокь, чаанйе чехь);
Г. У. Федарэнка (поровнанье рятунок-ь, чечевйца чясь\, Э. В. Ярмоленка (табака -уязвленйе, шабась яшь)
Пад рэдакцыяй доктара філалагічных навук, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, прафесара A. М. Булыкі
Памочнік рэдактара Г. У. Федарэнка
Рэцэнзенты:
кандыдат філалагічных навук Дз. В. Дзятко, кандыдат філалагічных навук Т. Я. Шэмет
Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2 т. Т. 2. П12 П-Я / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., філ. «Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы» ; склад.: I. У. Будзько [і інш.] ; пад рэд. A. М. Булыкі. Мінск : Беларус. навука, 2013.-515 с.
ISBN 978-985-08-1628-3.
«Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі» новы тып лексікаграфічнага даведніка ў айчыннай гістарычнай лексікаграфіі. У слоўніку дадзена семантычная характарыстыка звыш 24 000 назоўнікаў з арыгінальных і перакладных пісьмовых помнікаў XIV-XVIII стст. рознай жанрава-стылявой прыналежнасці. Дадатак да слоўніка змяшчае каля 1000 назваў плямён, народнасцей, прадстаўнікоў рэлігійных плыняў і інш.
Слоўнік разлічаны на моваведаў, літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, этнографаў і ўсіх, хто цікавіцца і займаецца вывучэннем гістарычнага мінулага беларускага народа.
УДК 811.161.3’367.622’374:94
ББК 82.2Бен-4
ISBN 978-985-08-1628-3 (т. 2)	© Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы
ISBN 978-985-08-1598-9	* літаратуры НАН Беларусі, Філіял «Інстытут мовы
і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы», 2013
© Афармленне. РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука», 2013
Пабнрокь вінаград, які застаўся на лазе пасля збору: Будеш лн когда збнратн вннное грозновне на вннограде твоем5, оставншн пабнркн н не зберешн нхь (Скар. ДЗ, 466).
Пава пава'. гордь іако пава (Арыст., 160).
Павеза (павежа, павэза, повеза) шчыт: дв'Ь седле, а пав'Ьза, а епомча (КМС, 212, 1517); тоть повпнень ставнтн пахолка на добромь конн, на которомь бы быль панцерь... павежа н острогн две (АВК, XXIV, 37, 1528); на нел/ сукніа цвэтнаіа панцэр прнлбнца мечь павэза (Ст. 1566, 19); ІЦнть: Тарча, пов'Ьза (Бяр., 207).
Павезка (повезка) памянш. ад павеза: вделаль теже трнста повезокь округлых8 (Скар. ТЦ, 1506); нанел/ бы панцэр прнлбнца а кордь павезка (Ст. 1529-Ф, 20).
Павеня птушаня павы: павовь старыхь в... павенять д (АВК, XXI, 167, 1556).
Паветка гл. поветка.
Паветро гл. поветро.
Павечерннца (повечерннца) тое, што і павечерня: кннжка, вь которой Богороднцы каноны, што поются на павечерннцахь (АСД, IX, 54, 1557); В нашой церквн: Об'Ьдня, Вечерня, Повечерннца (Гарм., 213).
Павечерня (повечерня) богаслужэнне пасля вячэрні. л'Ьннвымн не б^дмо... до вечернн, до повечернн (Каліст, I, 436); вечернж н павечернж долгін с^ть (36. вып., 566).
Павзорь узор, прыклад'. напервен о роднтелех5, маемь павзорь Нлна жерца, которьш... нже сынов5 свонх казннль, вельмн бога розгн'Ьваль (Будны, 69-696).
Павнменть падлогсг. С толкомь жнвоть колсдого, вь элементахь рабыхь, слнзкіій б’Ьгь, хоД постйіокь, в5 павнментах слабыхь (Лям., 19).
Павнца тое, што і пава: за пава, албо павнц^ тры копы гроше5 (Ст. 1588, 513).
Паволока 1) шыкоўная тканіна'. Вгссонь, перфіра: Паволока (Бяр., 259); 2) адзенне з шыкоўнай тканіны: онь же носнть паволоку н венець златый (Скар. ІС, 646-65).
Паврозь гл. поврозь.
Павукь гл. паукь.
Павь паўлін: пава або павь тры копы гроше8 (Ст. 1566 I, 956).
Павэза гл. павеза.
Паганннь гл. поганннь.
Пагорокь (погорокь) пагорак'. на погорку надь озеромь быль костель (АВК, XIV, 298, 1585); не нашол его анн должу, толко пагорокь где был домокь (36. 82, 428).
Пагуба 1) гібель: tot seym polozen na pahubu wseho rozaiu szlacheckoho (Бых., 553); 2) мор; эпідэмія: навратнсж Аарон8 к Монсею... егда преста пагуба (Скар. ЛК, 39).
Падалець мярцвячына: Дай ей по тыхь выкнненыхь з нен Падалцахь н Базіліскахь безпечне ходнтн (Сматр., 54).
Паданне паданне: whh се встоупнлн назаЭ всн н палн в знак на землю. ...н тое паданіе было до третьаго разоу (Пак. Хр., 66).
Падежь 1) падзеж, паморак: елн w^ApS" мртвых... н оумножнлсА в ннх паделс (Пс. XVI, 108); 2) склон: іако в латннскам н словенско.м падежы албо деклннацым (36. 259,185).
Паденшыкьгл. поденшнкь.
Паденье (паденне) 1) падзенне: Доньднэль с конем паль на землю, н wm того паденіа забнл са велмн (Трыст., 48); 2) перан. страта высокага становішчсг. вь паденін вьрага своего не радЙісА (36. 261, 1056); 3) гібель: положен есть гсдь на паденне... н умерль (36. 752, 528).
Паднаконь гл. поддняконь.
Падненье пакланенне'. Рушыло Атылн непомалу плачлнвое WHoe нев'Ьсты надзное до ногь его паднене (Атыла, 205).
Падоль гл. подоль.
Падушенье гл. подушенье.
Падчернца (падчерыца, патчернца, пачернца, пачерыца) падчарыца. ц>нь держнть нменіа падч'Ьрнцн (КСД, 1220, 1517); co вьснхь нменей паней его н с падчерыцою маеть ставено бытн двесте сорокь шесть коней (АВК, XXIV, 37, 1528); патчернца Мартнна Тучы (АВК, XVIII, 93, 1592); у него пасынокь одннь, а пачернцы дв'Ь (АВК, XIV, 533, 1595); трыста коп грошей... пачерыцам его прысуднль (АВК, XXX, 207, 1602).
Паежь тое, што і павеза: ІДнть: тарча, пов'кза, па'Ьжь (Бяр., 207).
Пажнть паша: который бы нхь на дшезбавенныхь твонхь еуглскнхь пажлтехь злакомь т^чныхь н нііколн не ван^чнхь травь... іакь словеснын твон овцы пасл (Сматр., 52).
Паздерннкь (паздэрннкь, поздерннкь) — кастрычнік'. мсца паздерннка ^мерь вмтовть (Царств., 76); паздэ/>ннка дніа ёі Ліарла... панн конюшнна (Еўл., 41); днга псрвог адктебра, поздерннка прнвожено розмантьш пнсма нз бнблнн (Бельск., 357).
Паздерье (паздерне, паздеро) пакулле: быша вервн на руках’ его іако паздеро... н разторга е (Скар. КС, 34); шна нхь ввела на верхь дому своего, н накрнла пх пазд'Ьрьемь (Біблія, 233); перерваль ннть оукр^чон^ю з паздерін (Хран., 1866).
Пазноготь (пазнокоть) 1) пазногаць: пазноктн з пальцовь ен зтортать казал (36. 82, 266); 2) кіпцюр: птак з рожаю юрлего... ногу мает... пз юстрнмн пазноктіамн (36. 259, 116); 3) капыт: іфоднвсіа таковы' конь, которн5 м'Ьль пазноктн... быдлгачнн (Рым., 806); 4) завостраны крук'. очн зас железнымл пазногтмн вырывалн (Варл., 2026).
Пазурь кіпцюр, пазур: кр^кь барзо ненавнднтя юсла н crapaewcia абы свон.н адстрымь носол» албо паз^рамн who? юслепнль (36. 259, 264).
Пазуха (пазоха) 1) пазуха: мель свое на^кн пнсмо за пазохою прн себе (Пралог, 6336); 2) паха, падпаха: тебе Логвнн ударыль под правую пазуху (Бава, 156); 3) поласць грудзей, жывата: скончалнс почкн мон оу пазЛЕ моен (36. 262, 20); 4) каліта, сумка: згннуло ему... ручннкь з пазухою, у которомь было копь две грошей (АВК, XXXVI, 251, 1582); 5) расколіна: землА се тогды розстЙінвшн, пазіі’хн... которымн вод^ пожерла почнннла (Хран., 26).
Пазушка памянш. ад пазухаў 1 знач:. кресть церковный сребный подь сукнею н за пазушкою... сь церквн вынестн... хот'йль (АВК, VIII, 22, 1595).
Пазушье тое, што і пазуха ў 1 знач.: прн томь дей бон згннуло мне двадцать грошей н з платкомь зь пазушья (АВК, XXI, 22, 1555).
Пакгурокь тое, што і пагорокь: на пакгурку у петн шнурах на десятый копец знак учыннлом (АВК, XXX, 436, 1612).
Пакляска (покляска) — бакавая жэрдка ў калёсах, санях: колесннку Грыгорыю Беснхнну за... рукоять, пакляскн, подыймы две... далн осм. семь (ІІЮМ, VI, 71, 1689); Артему Бедышу, за робене поклясокь до саней, далн осм. десять (РІЮМ, XI, 75, 1697).
Паклясь тое, што і пакляска: за робене паклясовь новыхь до колясы далн осм. дванадцать (РІЮМ, IX, 94, 1692).
Пакованье пакаванне: до пакованя на шелягн бочькн трн купнлн (НЮМ, IV, 204, 1686).
Пакора гл. покора.
Пакормь гл. покар.мь.
Пакостннкь паскуднік-. даст мнс пакостннк плотн да мн пакостн д±ет (36. 261,201).
Пакость шкода'. гостю торговатн во Пьсков'Ь, безь пакостн, по старой пошлннФ, co всякнмь гостемь (АЗР, I, 51, 1440).
Пакть дагавор, пакт: в5 артнкоулехь пакть межн станы короннымн, а послы генрнка кролА постановленымн, тал конфедераціа есть іакобы оутвержена (Апакр., 226-23).
Пакуле пакулле'. смолы купнлн до тое жь рыны ку дыфтованю зь пакулемь кварть десять (ЙЮМ, IX, 69, 1692).
Паламарь (поламарь) тое, што і панамарь: далн поламаремь... асм. еі (ІІЮМ, I, 109, 1680); паламару покровскому, за пожычене образовь... далн осм. (НЮМ, IX, 58, 1692).
Паланье веянне'. пророкь мовнтм: почнФте палане породнте солом^, бо до гЛша Божого толко начыстшые зерна несуть (36. 255, 218).
Палата гл. полата.
Палатн палаці: крыжь, ободравшн, на палатн выкннуль (НЮМ, VII, 502, 1590).
Палаць (полаць) палац: вндевшы то Бово, вышол с коморы у палац (Бава, 135); дверн whofo полац^ з слоновых костій былн (Алекс., 256).
Палацыкь памянш. ад палаць: нюдн^ь... wco6hms собФ палацык збудовавшн, та.м во всел/ набоженствФ жнла (36. 82, 3716).
Палачь кат. нхь палачь сь стр'Ьльцамн н сь гайдукамн порваль нзь моего стану вь Кнтай на лобное казннть (АЗР, IV, 479, 1615).
Палашь палаш: палашомь кольконадцать пахолнков зраннль (АЗР, IV, 485, 1615).
Паленнца праснак: трн мФркн св'Ьтлой мй<н розчннн, а начннн паленнць (Хран., 296).
Паленье (паленне) 1) знішчэнне агнём: тіагнул спФшно до москвы не бавгачнсіа пй’стошенел/ анн паленем землн (Стрыйк., 5436); 2) паленне'. от везенья... дров ку паленю плнты... выняты былн (Ст. 1529, 10); 3) прыпяканне: почалн ехдт през велнкое палене слнца... през мФстца песчнстын (Алекс., 266); 4) рэчывы, што спальваюцца'. б^дет палнл на how аарон палене вдгачно вонны (Біблія, 147); 5) спальванне як разнавіднасць ахвярапрынашэння: возмФте собе семь быковь... а шффрй’йте паленіе (Хран., 58); 6) катаванне агнём: тФло свое на обФшене н паленье выдаль (Мак., 263). 0 Паленье горелкн самагонаварэнне', паленье попелу спальванне драўніны на попел для вытворчасці паташу.