Пакліканыя Літаратура беларускага замежжа Лідзія Савік

Пакліканыя

Літаратура беларускага замежжа
Лідзія Савік
Выдавец: Тэхналогія
Памер: 479с.
Мінск 2001
115.93 МБ
Масеева кніга: Успаміны, старонкі дзённіка, эсэ. Мн., 1994.
Раман Корзюк: Раман // Полымя. 1995. № 2—4.
14 тот день прншел: Роман / Пер. О.Ждана; Вст. статья А.Кудравна Ц Неман. 1991. № 11.
Туга па Радзіме: Паэзія беларускай эміграцыі. Мн., 1992. С. 294-452.
Зманлівасць. Відзенне. Бацькаўшчына. Стомленасць. Жыжа. Следам за песняй. Разбітае лётнішча. “Я кожны дзень паміраю...” He явай, а вечным сном: Вершы //ЛіМ. 1989. 24 лістапада.
3 майго Менску — у Мінск. У турме. Сам-насам. Жыццё: Вершы // ЛіМ. 1990. 31 жніўня.
Замала часу. Пазнанне Бога. Да чытача. Цябе я ўспомніў. Лістапад. Восень: Вершы // Крыніца. 1990. № 7.
Адзінства хараства. Прадчуванне. Уночы. Здрайцам. Правадыр на трыбуне. Да песняў. Хадзіў я ў пустыні. Мусіць, больш не маючы нічога. Маім бацьком. Сон. Ад сына твайго. Сястры Дар’і. Санет. Восень. Амэрыка цягніком. Кросны. Беларускім паэтам. Помнік славы. Зажурылася восень: Вершы // Полымя. 1990. № 11.
Помнік славы. Восень. Ты. Мая Lorelej. Леда: Вершы // Маладосць. 1990. № 3. С. 172-173.
Дзеля агульнай справы // ЛіМ. 1990. 8 чэрвеня.
Сон. Простымі словамі. Следам за песняй: Вершы // Каласы роднай мовы. Мн., 1990. С. 235—237.
Вершы //Дзень паэзіі. Мн., 1990. С. 246—252.
Адкрыццё Бацькаўшчыны //ЛіМ. 1991. 4 студзеня.
Грэшныя думкі на тэму беларускай мовы // Голас Радзімы. 1991. 26 верасня.
Грэшныя думкі на тэму беларускай мовы // Наша слова. 1991. 27 лістапада.
Песень-зор лірычнейшы паэт (Пра У.Хадыку) // ЛіМ. 1991. 7 мая.
Мы не можам таптацца ў мінулым // ЛіМ. 1992. 24 ліпеня.
Вершы Ц Полымя. 1992. № 1. С. 139-143.
Простымі словамі. Як памяць на вуснах. Адзіноцтва. Кветкі. Адчуванне начы. Вясна. Зайздрасць. Я не паэта. Жаночая просьба. Як малітва. Элегійнае: Вершы // Полымя. 1992. № 1.
Юбілейныя сустрэчы: Успаміны пра Я.Коласа і Я.Купалу // Маладосць. 1992. № 10.
Развітанне з летам. Мая Лёрэляй. Вёрсты шлях мой далёкі пакрылі. Крывічом. Прага: Вершы // Беларусь. 1993. № 6.
Беларуская літаратура перад выпрабаваннем // ЛіМ. 1993. 5 лістапада.
Беларускі аўтар ва ўмовах небеларускасці: Пра творчасць маладых беларускіх пісьменнікаў//ЛіМ. 1993. 10— Ібліпеня.
Цень Янкі Купалы: Паэма // Полымя. 1993. № 7.
3 “Масеевай кнігі”: Нататкі М.Сяднёва пра беларускую мову і літаратуру // Роднае слова. 1993. № 3.
Сум па духоўным пантэоне: Новыя старонкі “Масеевай кнігі” // ЛіМ. 1993. 9 красавіка.
Жаданне. Адзінства хараства. Прадчуванне. Крывічом. Да песняў. Разбітае летнішча. Ля ціхай брамы. Замала часу: Вершы // Роднае слова. 1993. № 2.
He і так. Музыка Г.Смоляк // Спадчына “Спадчыны”. Мн., 1994. С. 103.
Насьцейкіны сны // Бярозка. 1994. № 10.
Юбілейныя сустрэчы. Зблізку ад Коласа і Купалы // На суд гісторыі. Мн., 1994.
3 Менску — у Мінск // На суд гісторыі. Мн., 1994.
Уваскрослыя, або цуд на плошчы Свабоды ў Мінску: Драматычная аповесць // Тэатральная Беларусь. 1994. № 10.
Голубмное сердце. Крнвнчам. Нскушенне. Как молнтва. Героння: Стнхм / Пер. М.Шелехова // Неман. 1994. № 3.
Калі я буду паміраць: Верш // ЛіМ. 1994. 15 ліпеня.
Сустрэча з мёртвымі // Тэатральная Беларусь. 1995. № 4.
Хлуслівыя вусны: Верш //ЛіМ. 1995. 28 ліпеня.
Перад патрэбай павароту //ЛіМ. 1995. 23 чэрвеня.
Забраны Менск. 25 Сакавік: Вершы // ЛіМ. 1996. 22 сакавіка.
Мікола Бугроў: Трагічная паэма // Крыніца. 1996. № 10.
Санет. Святло і змрок. Лебедзь. Леда. Арфей. Раскуты Хрыстос. Прыход Ісуса Хрыста: Вершы // Полымя. 1996. № 2.
Слаўся. Прачыстая Багародзіца: Вершы // Роднае слова. 1996. № 4.
Згадкі. Гуманная мова: з маіх універсітэцкіх успамінаў; Яе няма // ЛіМ. 1997. 31 студзеня.
Самацытатнік: Думкі ад Масея // Крыніца. 1997. № 3.
Я кажны дзень паміраю. Вайна цішыні. Паэт. Звальненне паэта. Лямпадка. Грэшная душа. Мора ў паходзе. Боязь хваляў. Уночы. Беларусь. Зялёная веліч. На чужых загонах. Восень. Белыя воблакі: Вершы Ц Крыніца. 1997. № 3.
Сустрэча, якой я баяўся // ЛіМ. 1997. 2 мая.
Дзве сустрэчы: Успаміны //ЛіМ. 1997. 4 ліпеня.
Мірза Дагужыеў: 3 цыкла “Сустрэчы” //ЛіМ. 1997. 5 верасня.
Клятва перад Тасканам: Апавяданне // Голас Радзімы. 1998. 14 мая.
Труна: Апавяданне // Звязда. 1998. 3 верасня.
Развітанне з Калымой: Апавяданне // Звязда. 1999. 1 верасня.
Чужбнна. Свнрель: Стахн / Пер. С.Евсеевой // Нёман. 1999. № 8.
Прымус любові не дае: Артыкул // Навіны. 1999. I верасня.
3 народнага ладу: Верш // Голас Радзімы. 1999. 16 верасня.
Вуліца: Верш // Голас Радзімы. 1999. 29 снежня.
Мая Lorelei // Звязда. 2000. 12 лютага.
Ідзе па Беларусі Спас. Вуліца//ЛіМ. 2000. 21 ліпеня.
Паміж двума паверхамі: Міні-рэц. на кн. Г.Тварановіч-Сеўрук “Верасы Дараганава” // Голас Радзімы. 2000. 9 жніўня.
ЗМЕСТ
Ад аўтара 	3
Вяртанне да вытокаў 	5
“Жывем айчынай мы...” Наталля Арсеннева 	39
“Напярэймы жаданьням” Уладзімір Дудзіцкі 	 129
“Песню нясём мы адну...” Хведар Ільляшэвіч	 187
“Ты мая доля вячыстая...” Янка Золак 	 219
“Калі ў сэрцы збудую храм...” Міхась Кавыль	 249
“Веру ў народ мой сьмелы...” Уладзімір Клішэвіч 	 281
“I ты адтуль, мая вясна...” Рыгор Крушына 	 313
“Жыву і дыхаю, мой Край, Табой...” Алесь Салавей 	 351
“Я прыйду з далёкае чужыны...” Масей Сяднёў 	 415
Навукова-папулярнае выданне
Савік Лідзія Сымонаўна
ПАКЛІКАНЫЯ
Літаратура беларускага замежжа
Рэдактар Алена Трусава
Карэктары
Маргарыта Хадановіч Яніна Марціновіч Тэхнічны рэдактар Ала Таўстая
Мастацкае афармленне Віталь Капювіч
Макетаванне Алена Лобач
Падпісана ў друк з гатовых дыяпазітываў 29.04.01.
Фармат 60Х90'/і6. Папера афсетная. Гарнітура NewtonC.
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 30,5. Ул.-выд. арк. 30,9.
Наклад 1000 паасобнікаў. Замова № 1785.
Падаткавая льгота — Агульнадзяржаўны класіфікатар Рэспублікі Беларусь 007-98, ч. 1; 22.11.20.600.
Выдавецтва «Тэхналогія». ЛВ № 73 ад 26.03.01.
220007, г. Мінск, вул. Магілеўская, 43.
Сертыфікат выдавецкай дзейнасці і паліграфічных паслуг МН № 0000385, выдадзены 19.03.99 Беларускай гандлёва-прамысловай палатай.
Друк Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Паліграфічны камбінат імя Я.Коласа». 220600, Мінск, Чырвоная, 23.
Лідзія Савік—
літаратуразнавец, крытык, акадэмік Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі. Аўтар кніг “Адчуванне часу”, “Каб не астыла цяпло зямлі", “Пад мірным небам Бацькаўшчыны”, “Космас беларуса’’ ды інш. Займаецца вяртаннем спадчыны рэпрэсаваных беларускіх пісьменнікаў
і пісьменнікаў-эмігрантаў. Даследуе праблемы сучаснай беларускай літаратуры.
ISBN 985-458-037-7