Радаводнае дрэва Каліноўскі — эпоха — наступнікі Генадзь Кісялёў

Радаводнае дрэва

Каліноўскі — эпоха — наступнікі
Генадзь Кісялёў
Выдавец: Мастацкая літаратура
Памер: 303с.
Мінск 1994
111.74 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Карафа-Корбут (Талвінская) Ганна Іванаўна 127
Карафа-Корбут Іван (Фаміч) 142, 144
Карафа-Корбут Ігнат (Фаміч; Пгнатяй) 142—144
Карафа-Корбут Ігнат Восіпавіч 143
Карафа-Корбут Іосіф (Васільевіч) 146
Карафа-Корбут Казімір Вікенцьевіч 137, 146
Карафа-Корбут Канстанцін (Станіслававіч) 134
Карафа-Корбут Луіза Генрыхаўна 129—131, 145
Карафа-Корбут Людвіка 140
Карафа-Корбут Людгард Люцыян 121
Карафа-Корбут (Якубоўская) Людміла Ганна Гелена 138
Карафа-Корбут Матэвуш 137
Карафа-Корбут Маўрыкій Фаміч 121, 122, 127, 142—144
Карафа-Корбут Міхаіл Іванавіч 128—134, 145
Карафа-Корбут Пётр Фаміч 142— 144
Карафа-Корбут Пётр Якаўлевіч 139
Карафа-Корбут Пятро 136, 137, 145
Карафа-Корбут Соф’я 136
Карафа-Корбут Станіслаў Віктар
Варфаламеевіч 133, 134, 140
Карафа-Корбут Уладзімір Станіслававіч 133, 134
Карафа-Корбут Уладзіслаў (Вікенцьевіч) 137
Карафа-Корбут Уладзіслаў Анзельм 140
Карафа-Корбут Уршуля (Восіпаўна) 143
Карафа-Корбут Фама Восіпавіч (Фома Оснповнч) 142—144
Карафа-Корбут Фёдар Васільевіч 132, 140, 145, 146
Карафа-Корбут Флор (Фларыян) Восіпавіч (Флор Оснповнч) 122, 143
Карафа-Корбут Э.-Ф. гл.: Вуль Я.-П.
Карафа-Корбут Элеанора (Восіпаўна) 143
Карафа-Корбут Эмілія Каэтана 140
Карафа-Корбут Юрый Уладзіміравіч 132, 135, 136
Карафа-Корбут Яўген (Станіслававіч) 134
Карафа-Корбут Яўгенія Яўгеньеўна 133
Карафа-Корбутова (Фальковская) Антоннна 141
Карафа-Корбуты 122,	127, 129,
131—133, 135—141, 144, 146, 147
Караффа-Корбут Матвей 140
Караффа-Корбут Павел 140
Кардовіч В. 19
Кареев A. Н. 88
Карловіч (Сулістроўская) Ірэна
208
Карловіч Мечыслаў 208
Карловіч Ян 191, 201, 208, 219,
274
Карніловіч Антон 233
Карповіч Адам 70, 275
Карпюк Аляксей 31
Карскі Я. Ф. (Карскнй Е. Ф.)
17, 121, 149, 224, 226, 265
Карыбуты 136
Касцюшка Т. 12
Касцялецкі Канстанцін 270
Каханоўскі Генадзь 17, 72, 89, 91, 214, 234, 272, 278
Кашыц Канстанцін 44, 47
Квінта 200
Кілінскі Я. 189
Кіпрыяновіч Г. (Кмпрнановвч Г.) 68
Кіркор A. К. 148, 150, 161, 202, 242, 250—253
Кірыл Тураўскі 4
Кісель Апанас 243
Клапатоўскі Восіп 87
Клачкоў М. 233
Клейнбарт Леў Максімавіч 197, 198, 215
Клімковіч М. 18
Клімовіч Вінцэсь 44
Клюкоўскі Лаўрын 44, 45
Клюкоўскі Кастусь 44, 45
Клюкоўскі Фелікс 44
Кмецік Зянон 159
Кожевнмков 124
Козел Вінцэнт 261
Козел Ян 38, 205, 261, 262
Колас Якуб 4, 7, 15, 16, 65, 104, 113, 196, 225, 283
Концкі А. 189
Корбут 136
Корбут-Караффа Александр Ва-
снльевнч 142
Корбут Аляксандр (Станіслававіч) 134
Корбут Габрыель (Карафа-Корбут) 137, 138, 140
Корбут Юзаф 137
Корбутава Брыгіда 143
Корбуты гл.: Карафа-Корбуты Корзун Віктар Аляксандравіч 251
Корннлов йван Петровнч 67
Корсак Густав 103
Косаў 95
Косіч М. 248
Кошчыц-Валодзька В. 44
Краінскі Леў 55
Крамко I.	I. 15,	40,	245,	247
Красін Г.	Б. 74
Красін Л.	Б. 74
Крашэўскі	Ю.-І.	197,	217,	218
Крнденер 67
Крыловіч Уладзімір 17
Крылоў I. А. 247, 248, 253
Кудзіч 79
Кудрэвіч Р. 18
Кузьмін I. 244
Кукальнік Павел 105, 116, 117, 150, 244
Кукін 185
Кулешы 273
Куляшоў Аркадзь 4, 17, 18, 26, 44
Купава М. 18
Купала Янка (Іван Луцэвіч) 4, 7, 15, 16, 63, 66, 91, 97, 104, 113, 126, 141, 146, 151, 196—199, 211—222, 225, 253, 270, 275— 283, 285, 286, 289, 290
Куроўскі Ігнат 261, 262
Кучынскі Юзаф 155, 156
Кучэўскі-Порай Е. 203, 204
Лазутка С. 19
Лапінскене А. 24
Ларчанка М. 14, 17
Ластоўская Ганна 284
Ластоўскі Вацлаў Юсцінавіч (Власт) 148, 149, 213, 220, 223, 224, 226, 253, 264, 283—291
Ластоўскі Юсцін 284
Лаўроў П. 76
Лафарг П. 76
Лашкевнч Ф. 45
Лебедев Петр Семеновнч 67
Ленін У. 1. 134
Лепрэтр 99
Лермантаў М. Ю. 151, 197
Лілье Марыя 99
Лілье Мікалай 99
Ліманоўскі Баляслаў 218
Ліпскі У. 146
Ліхадзіеўскі С, (Алесь Случанскі) 265
Лойка А. 17, 66
Лоранс А. 83
Лужанін М. 17, 139, 146, 147
Лукас Дз, 18
Лукашунас Казіс 23
Лукашэвіч Ісідар (Галоска) 256— 258
Луначарскі Анатоль Васільевіч 110
Луцэвіч Бянігна Іванаўна (Богуммла с Валосевнчей) 215, 277, 278
Луцэвіч Дамінік Ануфрыевіч (Доммнкк Луцевнч) 215, 277
Луцэвічы: Казімір, Сабіна, Гелена 216
Лучына Янка (Іван Люцыянавіч Неслухоўскі) 81, 103, 185, 280
Лушчыцкі I. М. 9, 12, 17, 19
Любенскі Аркадзь Мацвеевіч (Любінскі) 101
Любммскнй йгнатнй 103
Лялевель I. 9
Ляскарыс Ежый 202, 219
Ляскоўскі Юльян (Карабіч; Бандурыста Карабіч; Марцін Мізэра) 148—161
Майхровіч A. С. 10
Майхровіч С. 66
Макаль П. 162
Макржэцкі Антон 256, 257
Максімайтэне Она 269
Малахоўскі Уладзіслаў (Хамуціус 2) 39, 40, 206
Мальдзіс Адам 17, 19, 24, 72, 126, 150, 155, 233, 234, 236, 245, 265, 268
Мальтус Т.-Р. 162
Мальчэўскія 123
Мамбелі М. А. 162
Манкевіч Аляксандр Пятровіч 249, 251
Манкевіч Аўгуст Фаміч 249
Манкевіч Восіп (Іосіф) Васільевіч 251, 252
Манкевіч Іван Восіпавіч (Іосіфавіч; Монкевнч йван Оснповнч) 248—254
Манкевіч Канстанцін Пятровіч 249, 251
Манкевіч (Корзун) Элеанора Іванаўна 252
Манюшка 216, 260
Манюшка Станіслаў 39, 137, 190
Манюшка Чэслаў 137
Маркел 102
Маркоўскія 273
Маркс К. 34
Маркс М. 162, 234, 236
Мархель У. 192, 232, 233
Марцінкевіч Геранім 126, 265
Масалоў А. (Мосолов А.) 41, 67
Матэйка Ян 39
Маўрос 210
Махнач М. Н. 189
Мацкявічус Антанас 19, 20, 26, 27
Мачульскі В. 110
Машара М. 17
Мікалай I 54, 166
Мікалайціс-Пуцінас В. 29
Мнкульскнй 57, 256
Мілаш Ч. 243
Мілевіч Ільдэфонс 42, 72
Мнннн С. Н. 18
Мінскі А. (Альбертус) 67
Мінхгаўзен 237
Міровіч Е. 17, 220
Мнхайлов М. Л. 98
Міхайлоўскі-Данілеўскі A. I. 177
Міцкевіч А. 28, 51, 116, 149, 197, 217, 235, 236, 247
Мніховіч Ян 84
Молль Мармя 239
Моль Дыянісій (Молль Дноннсмй) 238, 240
Моннерот-дю-Мэн 124
Мошков С. В. 281
Мрочак Ю. (Мрочек Юлман) 149
Мураўёў М. М. (Вешальнік) 26, 36, 41, 48, 49, 54, 57, 65—68, 197, 207—209, 221, 222
Мураўёў-Карскі М. М. 54
Мусаргскі М. 63
Мухін A. М. 244
Мушынскі М. 113
Мыслоўскі Каятан 89
Набокаў 166
Навара Леанід Аляксандравіч 49— 51
Навуменка I. Я. 15
Нагродскі Зыгмунт 70, 83, 274, 275
Надсан С. 197
Назімаў У. I. 28, 36, 57, 205, 208
Нарбут Баляслаў 55
Нарбут Людвік 53—60, 254
Нарбут Тэадор 53
Нарбут Тэадора 54
Нарбут Хрысціна 55
Нарвойш 200
Нарымунт Гедымінавіч 62
Невядомская 79
Невяровнч 160
Непакайчыцкі I. 77
Неслухоўскі Люцыян 81
Нікалаеў М. 10
Нікіфароўскі М. Я. 226
Ніяшкоўскі 208
Новаковскмй 81
Нябаба 221
Някрасаў М. А. 197
Нямчынскі 237
Обуховмч Носнф 45
Ольмннскйй М. 76
Орды 144
Падарэўскі Станіслаў Леапольдавіч
99, 100
Падбярэскі Р. 81, 231
Палеалогі 202
Палітоўскі Зыгмунт 261, 262
Палуян С. 110
Палявой Ю. 3. 75
Панамароў Іосіф Мікалаевіч 274,
275
Панізнік С. 148
Панцялееў Л. 72, 73
Парадоўскі-Астрога А. 60
Пасек Я.-Х. 219, 255
Пастарнак Барыс 139
Паўлаў 207
Паўлаў У. 196
Паўловіч Альберт Іосіф Францавіч
279—282
Паўловіч Севярын 280
Паўловіч Тамара (Муся) 281
Паўловіч Уладзіслава 280
Паўловіч Яня 281
Паўлоўскі 246
Пахвіснеў М. М. 255
Пацы 193
Пераверзеў (Пераверзін) Уладзімір
76
Перцаў У. М. 12, 17
Першына Вольга Сяргееўна 130
Песляк Мнханл (Мнхайло) 187,
188
Песляк Пётр 188
Петкевнч 160
Петравічанкі 80
Петрашкевіч А. 110
Петрашэўскі (Буташэвіч-Петрашэўскі) М. В. 162, 165, 169
Петров П. Н. 62
Пікарда Гай дэ 49
Пілецкі У. 55
Пілсудскі Ю. 222, 288
Пшцалло Рудольф Станнславовмч 194
Піятуховіч М. 110, 111
Платер Людвнг 237
Плуг Адам 105, 106, 128, 148
Плятэр (Моль) Ганна 238, 239
Плятэр Ксаверый (Платер Ксавернй) 237—239
Плятэр Эмілія (Плятаранка; Платер; Эмнлня; Емнлня) 234—240
Подеревскнй Броннслав Станнславовйч 100
Потрыковскнй 124
Пракаповіч Мікалай Якаўлевіч 172, 176
Пракопчык Леанід 216, 217
Прус Баляслаў 147, 155
Прушынскі Конрад 159
Пуслоўская (Абуховіч) Эвеліна (Ewelina Pusiowska z Obuchowiczow) 45, 50
Пуслоўскі Адам (Адась) 44, 45, 47—52
Пушкарэвіч Канстанцін Аляксеевіч 114
Пушкін A. С. 122, 197
Пшыбароўскі 242
Пшыбароўскі Валерый 218
Пшыбароўскі Юзаф 242
Пшыбышэўскі С. 197, 217
Пшыркоў Юльян Сяргеевіч 112
Пысін А. 120
Равінскі Вікенцій 267
Рагнеда 4
Рагойша В. 229
Радзевіч Вясціна Юр’еўна (Родзевнч Вестнна Юрьевна) 80, 82
Радзевіч Габрыель Марыян (Гаўрыла Міхайлавіч; Родзевнч Гаврннл Марнан Мнхайлов Францев; Іван Казіміравіч) 70, 71, 73—84
Радзевіч Людвіг (Родзевмч Людвнг) 72, 73
Радзевіч (Ямант) Людвіка 28, 72
Радзевіч (Шкленік, Шкленічанка) Марыя Марцыяна Аляксандра 82, 83
Радзевіч Міхаіл Франц Фаміч (Родзевнч Мнханл Фомйч) 71, 72, 81—83
Радзевіч-Вайчынская Юлія (Родзевнч Юлня йгнатьевна; Аўдоцця Міхайлаўна) 74—79, 81, 83, 84
Радзівіл Канстанцін 208
Радзівілы (Радзнвнллы) 72, 137
Радзмшевская (Топчевская) Фекла Фелнксовна 91
Радзішэўскія 91
Ражанскі Фелікс 35, 254
Разанаў А. 4
Разаўскас Я. 19
Райніс Ян 289
Ракіцкія 164
Раманаў Е. Р. 226
Раманоўскі 200
Рапановіч Я. Н. 69
Ратч В. 9, 21, 22
Реутт 93
Роўба Напалеон 70
Рудзіньскі Вітальд 190
Русецкі А. 4
Рыпінскі Аляксандр 110, 148, 154, 155, 231, 233, 234
Рысінскі Саламон 231
Рысінскі Францішак (Франц Пятровіч) 231—234
Рэйхарт 45, 46
Рэніер Аніцэт 53
Рэут Вінцэнт (Реут Вякентнй) 86, 97, 98
Рэут Іван 86
Рэутава Францішка 97
Савіч Ф. 8, 9
Савіч-Заблоцкі В. 8, 152, 229, 230
Сакалоўскі Марк 190, 193
Салагуб Ф. 197
Саламевіч Янка 220, 243, 265
Самойла Уладзімір 97, 196
Сангін Станіслаў 35, 36
Сапуноў А. 91
Сасноўскія 87, 88, 97, 99
Сачанка I. I. 13
Свечын 164
Седлікоўская Амелія 54
Селіханаў С. 18
Серакоўскі Зыгмунт 19, 27, 33, 38,
44
Сергіевіч П. 18
Сержпутоўскі A. К. 226
Сіманаў М. 18
Сімяон Полацкі 5
Сінкевіч Мікалай Васільевіч 82
Сіпакоў Я. 4, 17
Скарына Францыск 4, 5, 7, 16, 30, 45, 126, 136, 151, 221, 227, 246, 247, 271
Скарынкін У. 112
Славацкі Ю. 197, 217
Славінскія 69
Слешннскнй 46
Сломскі 79
Смагаржэўскі 261, 262
Смарагд 65
Сматрыцкі М. 24
Смірноў А. П. (Смнрнов А. Ф.) 17, 19, 25, 41, 56, 189
Смуглевіч Ф. 87
Содаль Уладзімір 60, 69, 84, 274
Спешнеў М. А. 162
Сразнеўскі Ізмаіл Іванавіч 240— 242
Станіслаў Аўгуст 143
Станкевіч Адам 30
Станкевіч У. 83
Старажэнка Аляксей Пятровіч 98
Стахоўскі 251
Стацкевіч Ф. 83
Стральцоў М. 223
Сулістроўскія 200, 205
Сульжынскі Станіслаў 277, 278
Сымановіч Уладзіслаў 256